Bestuursrapportage 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuursrapportage 2010"

Transcriptie

1 Bestuursrapportage 2010

2 - 2 - Bestuursrapportage 2010, Gemeente Goes

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Inleiding Samenvatting 5 6 Programma's Programma Bestuur 8 Programma Openbare orde en veiligheid Programma Verkeer en openbare ruimte Programma Economische zaken en toerisme Programma Onderwijs Programma Welzijn Programma Werk, inkomen en zorg Programma Milieu 54 Programma Bouwen aan ruimte 62 Financiële ontwikkelingen Algemene dekkingsmiddelen 69 Kostenplaatsen 72 Stand algemene reserve 75 Stand collegeprogramma 76 Stand onvoorzien 78 Stand taakstellingen 79 Meerjarenperspectief 2011 tot en met Ontwikkeling algemene uitkering 81 Paragrafen Paragraaf Lokale heffingen 83 Paragraaf Financiering 83 Paragraaf Bedrijfsvoering 83 Paragraaf Weerstandsvermogen 84 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen 85 Paragraaf Verbonden partijen 86 Paragraaf Grondbeleid 86 Paragraaf Reserve en voorzieningen 86 Paragraaf Rechtmatigheid

4 - 4 - Bestuursrapportage 2010, Gemeente Goes

5 Inleiding De bestuursrapportage 2010 is de tussentijdse voortgangsrapportage aan de raad over de uitvoering van de programma's zoals opgenomen in de programmabegroting (programmabegroting is op het moment van rapporteren nog niet vastgesteld). Met de rapportage over de speerpunten leggen wij inhoudelijk verantwoording af over de realisatie van het beleid. De budgetmutaties op programmaniveau vormen de financiële verantwoording. Deze begroting is samengesteld in de periode juni-september 2009 en vastgesteld in november Aan de budgethouders van de gemeente Goes is gevraagd om te beoordelen of er tussen dat moment en de peildatum van deze bestuursrapportage (1 september 2010) relevante ontwikkelingen aan de orde zijn geweest waarover moet worden gerapporteerd en/of waar bijsturing noodzakelijk is. De scope van de bestuursrapportage is als volgt samen te vatten: samenstellen vaststellen peildatum verwachting begroting 2010 begroting 2010 best.rap jaarrekening 2010 en verder. juni-sept '09 november september 2010 december 2010 De inventarisatie door de budgethouders heeft geresulteerd in een groot aantal budgetaanpassingen. Hieronder treft u daarvan de samenvatting aan. Vervolgens worden per programma de budgetmutaties en de voortgang over de speerpunten toegelicht. Daarnaast zijn onder het hoofdstuk financiële ontwikkelingen de stand van de algemene reserve, de reserve collegeprogramma, de budgettaire ruimte 2010 (post onvoorzien), het overzicht taakstellingen en de ontwikkelingen in de algemene uitkering op basis van de septembercirculaire van het gemeentefonds opgenomen. Als laatste zijn de paragrafen uit de begroting beoordeeld op ontwikkelingen, wat heeft geleid tot een rapportage over de paragrafen weerstandsvermogen, verbonden partijen, bedrijfsvoering, lokale heffingen, grondbeleid en onderhoud kapitaalgoederen

6 Samenvatting De rapportage over de speerpunten van de begroting 2010 geeft een beeld over de voortgang van de uitvoering daarvan. Gerapporteerd wordt over de stand van zaken en gerealiseerde indicatoren, belangrijke ontwikkelingen en wijzigingen in de planning. Financiële uitkomst begroting 2010 Het financiële resultaat van de bestuursrapportage 2010 bedraagt voordelig. De financiële mutaties per programma zien er als volgt uit: programma lasten bij lasten af baten bij baten af resultaat Totaal 0 bestuur N Totaal 1 openbare orde en veiligheid V Totaal 2 verkeer en openbare ruimte N Totaal 3 economische zaken en toerisme N Totaal 4 onderwijs N Totaal 5 welzijn N Totaal 6 werk, inkomen en zorg N Totaal 7 milieu N Totaal 8 bouwen aan ruimte V Totaal algemene dekkingsmiddelen V Totaal kostenplaatsen V Subtotaal bestuursrappportage (excl. sept circ.) V Totaal septembercirculaire N Totaal bestuursrapportage incl. sept circ V ( N = nadeel, V = voordeel voor de exploitatie ) Het resultaat voor het jaar 2010 wordt gevormd door een grote lijst van plussen en minnen. De toelichtingen op de afzonderlijke mutaties worden bij de programma s weergegeven

7 Voor de jaren 2011 t/m 2014 is er dankzij de septembercirculaire sprake van een positief effect. In onderstaande tabel is het meerjarenperspectief voor de exploitatie weergegeven: Resultaat (excl. sept. circ.) Septembercirculaire Totaal (incl. sept. circ.) Voordeel/nadeel V V V V Het meerjarenperspectief wijzigt door diverse structurele mutaties binnen verschillende programma s. Bij de toelichtingen op de afzonderlijke mutaties is aangegeven of het een structureel voordeel of nadeel is en dus het meerjarenperspectief beïnvloed. Bij het onderdeel financiële ontwikkelingen (pagina 80) zijn in een tabel, per programma alle structurele mutaties weergegeven

8 Programma Bestuur Wat willen we bereiken (effectdoelstelling) Wat gaan we daarvoor doen (prestaties) 1. Dualisme In de begroting 2009 zijn de programma s Openbare Orde en Veiligheid, Onderwijs en Bouwen aan Ruimte SMART opgesteld. In de begroting 2010 worden de nog resterende programma s SMART opgesteld. 2.1 Transparante, doelmatige, betrouwbare, bereikbare en aanspreekbare gemeente Doorontwikkelen van een vraaggerichte dienstverlening van publiekszaken naar Burger Contact Centrum in Scheppen van voorwaarden voor een verdere inbedding van de publieksbalie als frontoffice in de gemeentelijke organisatie Verbetering van de telefonische dienstverlening organisatiebreed, verdergaande professionalisering van de callcenter medewerkers d.m.v. een training on the job en facilitering van het callcenter door middel van een adequaat kennissysteem. Begrote indicatoren Wat hebben we in 2010 reeds bereikt (prestaties) Bij de begroting 2010 zijn alle programma s SMART opgesteld. In 2010 is het plan van aanpak leidend voor het gefaseerd optimaliseren van de (organisatie van de ) dienstverlening. Het tijdpad, de stappen en de prestaties zijn opgenomen in dit plan tot en met zijn onderdelen van het project. In 2009 wordt een start gemaakt met de omvorming van de afdeling publiekszaken tot KlantContact Centrum (KCC). In 2010 wordt het KCC doorontwikkeld. Uitvoering geven aan het telefoonprotocol en de vastgestelde normen van dienstverlening. Het afhandelpercentage van de telefonische dienstverlening door het callcenter als frontoffice in 2009 verhogen van 30% naar 50% na facilitering door een kennissysteem en in 2010 tot een nog hoger percentage, afhankelijk van de resultaten in Daarnaast handhaving van de telefonische bereikbaarheid op doorkiesnummers van 90%. Alle programma s SMART. Er is een projectenboek samengesteld met daarin alle projecten (en de onderlinge samenhang) die een relatie hebben met dienstverlening. In de 2 e helft van 2010 worden prioriteiten bepaald en de planning van uitvoering uitgewerkt. Vergunningenloket is als pilot opgenomen. A&I en Zorg zijn in voorbereiding. Telefonische bereikbaarheid callcenter voldoet aan de norm. Telefonische bereikbaarheid afdelingen bedraagt gemiddeld 87% (norm 90%). Vanaf 2010 verschuift de aandacht van technische naar inhoudelijke norm (meten van de kwaliteit van onze telefonische Realisatie per indicator Gerealiseerd. Het vergunningenloket draait als pilot sinds het eerste kwartaal. In derde kwartaal wordt na evaluatie het loket definitief ingebed in Publiekszaken. Publiekszaken is daarna in feite een KCC. Telefonische bereikbaarheid 87% - 8 -

9 Wat willen we bereiken (effectdoelstelling) 2.2 Verder benutten van digitale hulpmiddelen voor informatie en dienstverlening Wat gaan we daarvoor doen (prestaties) De E-service in 2010 verder uitbouwen inclusief de realisatie van de gemeentelijke persoonlijke internet pagina Mijn gemeente in Optimaal gebruik van de gemeentelijke website en het verbeteren van de bestuursinformatie Concreet bezien welke ontwikkelingen van nut kunnen zijn om de gemeentelijke producten en diensten efficiënter bij de burgers/bedrijven te brengen. Begrote indicatoren Wat hebben we in 2010 reeds bereikt (prestaties) Het optimaal vindbaar maken van actuele en betrouwbare informatie over de producten via de website in de productencatalogus, aansluiting op de samenwerkende catalogi en voor publiek toegankelijk kennissysteem. Centraal beheer en onderhoud van de content borgt de actualiteit en juistheid van de informatie. In 2010 is de website geoptimaliseerd aan de hand van de landelijke webrichtlijnen Per 2010 zijn er minimaal 50 producten via het digitaal loket beschikbaar. Van 2 producten kan de burger de voortgang van de afhandeling via de persoonlijke internet pagina inzien. dienstverlening). Invoering kennissysteem is vertraagd door bezettings- en technische problemen. In 4 e kwartaal 2010 wordt kennissysteem in productie genomen. Afhandelpercentage callcenter is door ontbreken van kennissysteem niet verbeterd. Voor 2010 staat nog een training op de werkplek voor het callcenter in de planning. De beheerorganisatie voor content wordt nieuw leven ingeblazen. Vanaf 4 e kwartaal werken we weer met afdelingsredacteuren. Aansluiting op samenwerkende catalogi is gerealiseerd. Landelijk scoort Goes met de e-service in de middenmoot. In het 1 e halfjaar is een vernieuwde website in gebruik genomen. De vernieuwde website bevat 73 downloadbare formulieren; 6 betaalde producten, 9 kosteloze producten en producten- en dienstencatalogus. Realisatie per indicator Gereed

10 Wat willen we bereiken (effectdoelstelling) Wat gaan we daarvoor doen (prestaties) Begrote indicatoren Wat hebben we in 2010 reeds bereikt (prestaties) Ook is het mogelijk om via de website een afspraak te maken voor baliediensten Publiekszaken. Realisatie per indicator 3. Verbeteren beeldvorming gemeente. 3.1 We voeren in 2010 het Communicatiebeleidsplan verder uit. 3.2 Het doorontwikkelen van een arbeidsmarktcommunicatiebeleid. 3.3 Van inzet middelen naar strategische communicatie 3.4 We betrekken de burgers in een vroeg stadium bij de besluitvormingsprocessen Ook zijn er plannen om een digitaal burgerpanel in te richten om de betrokkenheid tussen gemeente en burger te vergroten, Met periodieke deelname aan het onderzoek Waar staat je gemeente kunnen we de ontwikkeling toetsen. Een nieuw communicatiebeleidsplan voor de nieuwe collegeperiode. Een visie op arbeidsmarktcommunicatie in relatie tot het imago. Het nog bewuster inzetten van communicatie als managementinstrument. De communicatieadviseurs volgen een professionaliseringstraject gericht op strategie in 2009 en IIn het kader van het project Gemeente heeft Antwoord worden ook in 2010 interne gerichte activiteiten ondernomen om naar een vraaggestuurde inrichting van de dienstverlening te ontwikkelen. Inzet burgerpanel Burgerjaarverslag. Communicatieplan is vastgesteld door het college en wordt in het najaar in de raad behandeld. Nieuwe personeelsadvertenties, een speciale pagina op de website, deelname aan beurzen e.d. De opleiding loopt nog, en er is een nieuwe werkwijze ingezet per 1 juli In 2010 wordt een digitaal klantenpanel operationeel en zal in 2011 een start worden gemaakt de klanten meer te betrekken bij onder andere de ontwikkeling van de dienstverlening. Uit de gegevens van het onderzoek Waar staat je gemeente blijkt dat Goes iets bovengemiddeld scoort in haar zes burgerrollen. 1 communicatieplan. 1 nieuw format nieuwe advertenties, 1 website pagina, 2 beursdeelnames (open dag meegerekend). 8 lesdagen en 1 communicatieplan waarin de nieuwe werkwijze is omschreven

11 Wat willen we bereiken (effectdoelstelling) Wat gaan we daarvoor doen (prestaties) 3.5 We geven in 2010 de burgers zodanige voorlichting dat zij zich een eigen mening kunnen vormen over besluiten van de gemeente We bouwen in 2010 de gemeentelijke website verder uit en zorgen voor het actualiseren van de website. Begrote indicatoren Wat hebben we in 2010 reeds bereikt (prestaties) Informatie-avonden. Samenspel Gemeentelijke inforubriek Projectnieuwsbrieven Interactieve gemeentelijke website. In het communicatieplan blazen we bewonersparticipatie nieuw leven in. Verder zijn er projecten benoemd waarbij bewonersparticipatie aan de orde is. Ook is er een werkgroep ingesteld om bewonersparticipatie binnen de organisatie (verder) te implementeren. Nieuwe website met betere zoekfunctie is sinds april in de lucht. Realisatie per indicator 2 projecten met bewonersparticipatie en 1 in voorbereiding. 14 informatie-avonden, 3 uitgaves Samenspel, 40 keer Informatierubriek, 25 projectnieuwsbrieven. 1 nieuwe website

12 Budgetmutaties programma bestuur lasten bij lasten af baten bij baten af resultaat Inforubriek en bezorgkosten Samenspel N Representatiekosten afscheid raadsleden en wethouders N Gemeentelijke Basisadministratie V Geboorte- en overlijdensaangifte V Reisdocumenten N Naturalisatie en naamswijzigingen N Rijbewijzen V Vergunningen bijzondere wetten N Totaal 0 bestuur N ( N = nadeel, V = voordeel voor de exploitatie ) lasten bij: Communicatie nadeel incidenteel Door de kostenstijging van de wekelijkse informatierubriek en de stijgende bezorgkosten van samenspel dient dit budget te worden bijgesteld. Er wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn voor het beperken van de inforubriek. Om de toekomstige bezorgkosten te drukken zijn we in onderhandeling om de huidige bezorgtarieven omlaag te brengen Representatie nadeel incidenteel Door het afscheid van diverse raadsleden en wethouders zijn de kosten hoger dan verwacht. Ook zullen de lasten van het afscheid van onze huidige burgemeester en de installatie van de nieuwe burgemeester ten laste van dit product komen Gemeentelijke Basisadministratie nadeel incidenteel Op de post GBA is geen rekening gehouden met uitgaven ad voor de GBA-audit en een onderzoek naar de kwaliteit GBA. Met de raming van aanvullende inkomsten op deze begrotingspost wordt voor 2010 per saldo een positief resultaat van geraamd (zie toelichting baten bij ) Reisdocumenten nadeel incidenteel De post overige goederen en diensten (uitgaven) is t.b.v. aanvragen op kosten van de gemeente, onderhoud dagberging en overige beveiligingshulpmiddelen. Hiervoor dient te worden geraamd. Bij begrotingswijziging is een bedrag van overgeboekt van deze post naar de post vast personeel om een medewerkster op jaarcontract aan te trekken. Op deze post stond echter een onjuist bedrag geraamd, wat inmiddels is gecorrigeerd

13 baten bij: Gemeentelijke Basisadministratie voordeel incidenteel Voor de begrotingspost GBA zijn geen inkomsten geraamd voor De gemeente ontvangt dit jaar nog een vergoeding ad voor het met goed gevolg doorlopen van de GBA-audit en een vergoeding voor de deelname aan het onderzoek kwaliteit GBA. Doordat in 2009 al een eerste termijn voor de GBA-audit moest worden voldaan is er per saldo een overschot ontstaan van (zie ook toelichting lasten bij ) Geboorte- en overlijdensaangifte voordeel incidenteel De verhoging van de leges(maximum tarief) was nog niet meegenomen in de begroting Rijbewijzen voordeel incidenteel structureel (vanaf 2011) De verhoging van de tarieven was nog niet meegenomen in de begroting Op de uitgavenpost overige goederen en diensten was de verwerking van de IV-3 aanpassing ad nog niet structureel gemaakt. baten af: Naturalisatie en geslachtsnaamwijziging nadeel incidenteel De rijksleges voor de naturalisaties zijn extreem verhoogd. Hierdoor komt voor een bedrag van meer aan rijksleges binnen en dit bedrag dient ook weer te worden afgedragen. De mutaties op de kostensoorten en zijn dus budget neutraal. Het aantal naturalisaties ligt beneden de raming. Hierdoor zullen de inkomsten gemeenteleges lager uitvallen Reisdocumenten nadeel incidenteel De inkomstenoverdrachten ten behoeve van het rijk en aan het rijk en de ontvangsten aan gemeenteleges op de post vallen veel lager uit. Dit komt omdat er dat er veel minder paspoorten (-950), vluchtelingen documenten (-60) worden uitgegeven en kinderbijschrijvingen (-300) worden gerealiseerd. Waarschijnlijk is de economische crisis hieraan debet. Per saldo op dit onderdeel een tegenvaller van Vergunningen en bijzondere wetten nadeel incidenteel De raming voor de opbrengst kapvergunning is in 2009 vervallen. Bij de bestuursrapportage 2009 is de raming eenmalig afgeboekt en voor latere jaren als taakstelling opgenomen voor afdeling Vergunningen & Handhaving, vooruitlopend op eventuele uitkomsten van het formatieonderzoek. De uitkomst van het formatieonderzoek geeft geen aanleiding om deze taakstelling in te vullen. Ook in de bestuursrapportage 2010 wordt nu de raming éénmalig afgeboekt maar blijft de taakstelling voor de komende jaren bestaan

14 Programma Openbare orde en veiligheid Wat willen we bereiken (effectdoelstelling) 1. Brandveilig bouwen en gebruiken van objecten. 2. Kwaliteit op de beleidsvelden Crisisbeheersing, rampenbestrijding en brandweerzorg. Wat gaan we daarvoor doen (prestaties) - Brandveiligheidseisen stellen bij de omgevingsvergunning; - De implementatie van het Gebruiksbesluit in 2010 afronden; - Brandveilige objecten creëren in de categorieën horeca, zorginstellingen, ziekenhuizen en scholen; - Controleren op brandveiligheidseisen; - Controleren op de juiste gebruiksbepalingen. Inzetten om alle 77 onderdeelsvragen van de kwaliteitsfoto minimaal op het niveau voldoende te brengen. Begrote indicatoren Wat hebben we in 2010 reeds bereikt (prestaties) aangepaste vergunningen; - Juiste veiligheidseisen; - 40 keurmerken op gebouwen (vallend onder het Gebruiksbesluit) controles, handhavingsancties 77 onderdeelsvragen die op voldoende (62,5%) of hoger staan. - Controles op brandveiligheid zijn per programmatisch vormgegeven (zie ook I- HUP). - Controles op brandveiligheid maken nu onderdeel uit van het totale pakket aan integrale handhavingstaken. Aan de gestelde doelstelling is ruimschoots voldaan, met dien verstande dat twee vragen met betrekking tot de uitrukperformance nader geanalyseerd worden en vooralsnog blanco scoren. Realisatie per indicator - Er zijn 126 controles op brandveiligheid uitgevoerd. - Er zijn 40 formele bestuurlijke waarschuwingen gegeven en er zijn 7 handhavingsbesluiten genomen naar aanleiding van controles. Door bovengenoemde acties zijn de geconstateerde tekortkomingen op brandveiligheid weggenomen of worden nog weggenomen. Alle vragen hebben minimaal een voldoende score of staan op blanco

15 Wat willen we bereiken (effectdoelstelling) 3. Verbeteren opkomsttijd brandweer. 4. Terugdringen aantal loze brandmeldingen Wat gaan we daarvoor doen (prestaties) 1. Vaststellen van een brandweerzorgnorm voor de gemeente Goes en, indien nodig, aanpassen van de repressieve organisatie; 2. Verbeteren brandweerzorg tijdens kantooruren; 3. Verder implementeren en actualiseren Dekkingsplan brandweer Zeeland. Samen met gebruikers en installateurs van de brandmeldinstallaties een Plan van Aanpak op stellen. Begrote indicatoren Wat hebben we in 2010 reeds bereikt (prestaties) uitrukken Brandweer; - Dekkingspercentage (80% of groter); - Overschrijdingspercentage (20% of kleiner); - Uitruktijd tijdens kantooruren (een minuut); - Invoeren alle fasen van het dekkingsplan Maximaal 50 uitrukken voor een loze brandmelding. - Om te voldoen aan de landelijke brandweerzorgnorm is in september 2009 de dagdienst ingevoerd, die nu naar tevredenheid werkt. Het dekkingspercentage wordt hierdoor meer benaderd, maar nog niet bereikt; - De brandweerzorg tijdens kantooruren is door de dagdienst prima; - Dekkingsplan is verder geïmplementeerd. De plannen van aanpak worden daadwerkelijk gemaakt waardoor verbeteringen optreden en de loze meldingen teruggedrongen worden. Bij nieuwe installaties wordt echter door de Alarmcentrale geen 3 minuten vertraging meer toegepast, waardoor de gebruiker geen gelegenheid heeft een loos alarm te herstellen. Bij oude installaties gebeurt dit wel. Per saldo is het aantal uitrukken voor loze brandmeldingen fors hoger dan voorzien. Realisatie per indicator - Tot 1 augustus 198 uitrukken; - Dekkingspercentage 61,6 %; - Overschrijdingspercentage: 22 %; - Uitruktijd tijdens kantooruren 1:20 minuut (regionaal beleid); - Twee van de drie fasen van het Dekkingsplan zijn geïmplementeerd. Tot 1 juli 70 loze meldingen

16 Wat willen we bereiken (effectdoelstelling) 5. Een goed voorbereide interne rampenbestrijdingsorganisatie. Wat gaan we daarvoor doen (prestaties) - Het opleiden en oefenen van medewerkers; - Het opzetten en participeren in de Zeeuwse deskundigenpools. Begrote indicatoren Wat hebben we in 2010 reeds bereikt (prestaties) - Aantal gevolgde opleidingen; - Aantal oefeningen waaraan is deelgenomen; - Aantal deskundigenpools, dat is opgezet. Oefening Pressure Cooker over crisiscommunicatie. Opleiding Crisisbeheersing en Rampenbestrijding. Realisatie per indicator 4 voorlichters en 1 coördinator deskundigen-pool. 3 medewerkers van V&H. 6. Veilige en leefbare dorpen en wijken. - Uitvoeringsprogramma opstellen met veiligheidspartners a.h.v. Nota Goes Veilig; - Uitvoeren Integrale Veiligheidsmonitor; - Resultaten Veiligheidsmonitor onderbrengen in gemeentelijke Wijkatlas; - Verdere professionalisering van de integrale handhaving. - Uitvoeringsprogramma. - Resultaten leefbaarheidsmonitor Voor ieder gemeentelijk rampenbestrijdingsproces is een deskundigenpool ingesteld. Goes is 1 e verantwoordelijke voor crisiscommunicatie. Eind 2009 is de Veiligheidsmonitor uitgevoerd. Scoop heeft in juli 2010 een conceptrapportage opgesteld met de resultaten van de veiligheidsmonitor. Het rapport is verrijkt met gegevens Sociale Staat van Zeeland, de Jeugdmonitor, Communities that Care en gegevens politie. Scoop digitaliseert de gegevens (aanzet Wijkatlas). Aan de hand van deze gegevens wordt o.a. het uitvoeringsprogramma opgesteld. Voor de verdere ontwikkeling van de deskundigenpool crisiscommunicatie is een plan van aanpak opgesteld. Conceptrapportage Veiligheidsmonitor 2009, Scoop juli

17 Wat willen we bereiken (effectdoelstelling) 7. Deregulering 2 e fase Wat gaan we daarvoor doen (prestaties) - Het schrappen en/of vereenvoudigen van regels; - Vergunningen vervangen door algemene regels of meldingsplicht; - Doelgroepen verkleinen; - Vergunning verlenen voor langere of onbepaalde tijd. Begrote indicatoren Wat hebben we in 2010 reeds bereikt (prestaties) - Een vermindering van het aantal regels; - Een vermindering van de bestuurlijke lasten ( ); - Een vereenvoudiging van het aantal regels. Bij Samenleving: subsidies, verhuur accommodaties en bezwaarschriften. Bij Publiekszaken: parkeervergunningen, inzage kadaster en uittreksels GBA. Op grond van het vorige collegeprogramma is gekeken welke regels de gemeente zelf kan schrappen of vereenvoudigen. In 2010 zal een nieuw en vereenvoudigd subsidiebeleid worden voorgelegd. Verder zal nog dit jaar een start gemaakt worden met de wens van het nieuwe college om verder regels te vereenvoudigen. Realisatie per indicator 6 vergunningen afgeschaft. 2 vergunningen omgezet in algemene regels. Doelgroep exploitatievergunning verkleind. Vereenvoudiging aangifte van huwelijk en registratie partnerschap

18 Budgetmutaties programma openbare orde en veiligheid lasten bij 2010 lasten af 2010 baten bij 2010 baten af 2010 resultaat waarvan in 2011 Brandweer CAO N N Brandweer wijziging raming energiekosten N N Mulderfeiten V Totaal 1 openbare orde en veiligheid V N ( N = nadeel, V = voordeel voor de exploitatie ) lasten bij: Preparatie en Repressie en nazorg algemeen nadeel structureel Dit betreft de vergoeding aan de brandweer vrijwilligers van (preparatie) en (repressie en nazorg). De verhoging is een gevolg van de nieuwe CAO Gemeenteambtenaren /02/03 Repressie en nazorg kazerne Goes nadeel structureel De raming voor de energiekosten dient te worden verhoogd. De raming voor de brandweerkazerne Goes, zoals opgenomen in de oorspronkelijke begroting, is nog gebaseerd op de inhoud van de brandweerkazerne vóór de verbouwing. Tevens worden ramingen voor de brandweerkazernes Wolphaartsdijk en s Heer Arendskerke opgevoerd. Op deze posten was nog geen raming voor energiekosten opgenomen. baten bij: Openbare orde en veiligheid voordeel incidenteel Betreft een hogere opbrengst Mulderfeiten. Er zijn meer processen verbaal uitgegeven dan waarmee bij de raming rekening was gehouden

19 Programma Verkeer en openbare ruimte Wat willen we bereiken (effectdoelstelling) A1 Verbeteren verkeersveiligheid Wat gaan we daarvoor doen (prestaties) De verkeersveiligheidsnota uit 2009 vormt de leidraad voor de activiteiten op dit gebied. Begrote indicatoren Wat hebben we in 2010 reeds bereikt (prestaties) 50% minder slachtoffers Op 18 februari 2010 is het (doden en verkeersveiligheidsplan op ziekenhuisgewonden) in weg naar nul in Goes door referentie: Raad vastgesteld. 2001: 35 De meldlijn agressief 2002: 35 rijgedrag is in juni : 34 gestart. 2004: : : : : : 20 > 2014: 17 Realisatie per indicator Referentie: Doden en ziekenhuisgewonden 2009: 20 Fietsslachtoffers 2009: 25 Genoemde indicator wordt gehanteerd als uitgangspunt. Extra doelstelling m.b.t. fietsers: 50% minder fietsslachtoffers in referentie: 2001: : : : : : : : : 25 > 2014: 15 A2 Verbeteren A2.1 Om de bereikbaarheid van Indicatoren bereikbaarheid Onder begeleiding van een Bij de uitwerking van de

20 Wat willen we bereiken (effectdoelstelling) bereikbaarheid Goes Wat gaan we daarvoor doen (prestaties) Goes te verbeteren zal mede afhangen van wat het aandeel zal zijn van Rijk en Provincie. Duidelijk is wel dat we moeten gaan voor een integrale aanpak: de A58 aansluiting, de zuidelijke ontsluitingsweg en de aanpak van de A256/Fokkerstraat. Een rol daarin spelen de ongelijkvloerse spoorkruisingen. A2.2 Aan de noordzijde van Goes (ringbanen) is de uitkomst van de aquaductstudie bepalend voor de vormgeving. Begrote indicatoren Wat hebben we in 2010 reeds bereikt (prestaties) (GVVP): Gemiddelde wachttijd per knelpunt < 2 minuten. projectgroep waarin provincie, buurgemeenten, waterschap zitting hebben, geven we het project Goes Beter Bereikbaar vorm. Tijdens MIRT-overleg in mei 2010 heeft het Rijk geen besluit genomen, mede vanwege demissionair kabinet. Volgende MIRT vindt plaats op 11 november Inmiddels is gestart met een verdere uitwerking van de varianten. Haalbaarheidsstudie naar het aquaduct is gereed. In december 2009 is dit project door de Raad aangemerkt als majeur project. Realisatie per indicator brede verkeersvisie worden de genoemde indicatoren, binnen deelprojecten, gehanteerd als norm / uitgangspunt. Op deze norm vindt geen feitelijke meting plaats. De norm wordt gebruikt als rekenmodel. Gereed. A2.3 Bevordering fietsgebruik door verbeteren fietsvoorzieningen (routes en stallingen); continu proces in onderhoud en Masterplan Binnenstad. Gebruik (brom)fiets (van Goesenaren) naar het centrum modal split >37% (situatie 2003) Fietstevredenheid (oordeel van fietsers): gemiddeld rapportcijfer hoger dan 7,25 (cf. normering Fietsbalans). Terugdringen fietsendiefstal: minder aangiftes bij politie dan In september 2010 aanvang aanpak kruispunt Ringbaan- West/Troelstralaan. Resultaten Fietsbalans II zijn gepresenteerd in raad in juni e behandeling heeft in september 2010 plaatsgevonden. Fietsparkeernota is Onderzoek Fietsberaad 2010: fietsgebruik voor afstanden < 7,5 km in Goes: 44%. Fietstevredenheid Goes in Fietsbalans II:

21 Wat willen we bereiken (effectdoelstelling) Wat gaan we daarvoor doen (prestaties) Begrote indicatoren Wat hebben we in 2010 reeds bereikt (prestaties) voorgaand jaar: vastgesteld in februari Actiepunten: bewaakt parkeren, optimaliseren fietsparkeren locatie Stenen 2007 nog niet bekend brug nog niet bekend (bron: politie Goes) Onderzoek haalbaarheid spitsrekken vindt plaats. Realisatie per indicator A3.1 Verbeteren (verkeers)leefbaarheid A2.4 Spoorwerken: verminderen barrièrewerking spoor; gereed tussen 2013 en A2.5 Aanleg verbindingsweg bij Mannee; directe aansluiting Kattendijke en Wemeldinge op de Goese hoofdwegenstructuur. Gereed voor A3.1.1 Goes-Zuid: leefbaarheidsverbetering in Buys Ballotstraat, s-gravenpolderseweg en Kloetingseweg: uitwerken verkeersvisie Zuid. Planvorming tezamen met bereikbaarheidsmaatregelen A58/A256. A3.1.1Gemiddelde wachttijd per knelpunt (hier: entree Goes-Zuid vanaf de A256) < 2 minuten. Instemming met locatiekeuze spoorkruising Van Hertumweg tussen NS station en Van Hertumweg heeft plaatsgevonden. Is gerealiseerd en in gebruik genomen. Dit project maakt onderdeel uit van het project Goes Beter Bereikbaar, en wordt verder uitgewerkt. Met prioriteit is de planvorming t.b.v. een verbetering van de Buys Ballotstraat opgepakt. Deze kent echter een relatie met de aanpak van de spoorovergang Patijnweg / Buys Ballotstraat. De herinrichting van de Buys Ballotstraat kan verder opgepakt worden, zodra er meer inzicht is over de aanpak van deze spoorovergang. Schetsmatig ontwerp stationspoort B met gefaseerde (lange termijn) uitvoering. De genoemde indicatoren worden, binnen deelprojecten, gehanteerd als norm / uitgangspunt. Op deze norm vindt geen feitelijke meting plaats. De norm wordt gebruikt als rekenmodel

22 Wat willen we bereiken (effectdoelstelling) A3.2 Integraal beleidskader parkeren. Wat gaan we daarvoor doen (prestaties) A3.1.2 Vervallen A3.1.3 Wolphaartsdijk: oplevering ontsluitingsroute tussen Deltaweg (N256) en recreatiedoelen zuidzijde Veerse Meer, bij Wolphaartsdijk in A3.2.1 Uitvoering geven aan parkeerbeleid uit de Parkeervisie. A3.2.2 Verhogen parkeercapaciteit (uitwerking parkeervisie): (1) Parkeergarage Oostwal. Uitwerking geven aan uitkomst haalbaarheidsonderzoek; (2) Een haalbaarheidsonderzoek naar een parkeergarage aan de zuidzijde van Goes (omgeving Ruyterlaan/stadskantoor) is de volgende te nemen stap. Dit project kan parallel lopen aan de ongelijkvloerse spoorkruising Van Hertumweg. Over de start van deze haalbaarheidsstudie is besloten nadat een variant voor de spoorwerken is bepaald. In 2010 herhalen we het parkeertevreden-heidsonderzoek van 2003, dat de BELEVING van de parkeersituatie in kaart brengt. Begrote indicatoren Wat hebben we in 2010 reeds bereikt (prestaties) Verkeersintensiteit in dorpen van gemeente Goes < mvt/etm (in Wolphaartsdijk: tijdens recreatiespits). Percentage centrumbezoekers dat parkeren als onaantrekkelijk beschouwt: minder dan 54% (= situatie 2003); parkeerdruk <85% (dinsdag/zaterdag) op parkeerplaatsen. woonwerk-parkeren max. 10 minuten loopafstand zone centrum; betalingsbereidheid > % (in afwachting van nulmeting). De uitvoering is in voorbereiding bij Waterschap (gereed: ). Ten aanzien van het bestemmingsplan loopt nog een beroepsprocedure. Het bestemmingsplan is wel in werking getreden. Parkeerbeleidsplan 18 februari 2010 door Raad vastgesteld. 1. Onderzoek wijst uit: parkeergarage Oostwal is haalbaar. Behandeling van het haalbaarheidsonderzoek in de raad zal plaatsvinden in het laatste kwartaal van Parkeergarage Zuid: Dit maakt onderdeel uit van de visie spooromgeving. 3. Parkeertevredenheidsonderzoek wordt in 2011 opgepakt in verband met effecten parkeergarage Westwal. Realisatie per indicator Bij de uitwerking van de parkeervisie worden de genoemde indicatoren gehanteerd als norm / uitgangspunt

23 Wat willen we bereiken (effectdoelstelling) Wat gaan we daarvoor doen (prestaties) Begrote indicatoren Wat hebben we in 2010 reeds bereikt (prestaties) Realisatie per indicator B1.1 Een schone, hele en veilige woonomgeving B Het schouwen van de wijken en kernen. Het streven is uiterlijk per 1 januari 2010 te voldoen aan de overeengekomen kwaliteitsniveaus. B Structureel onderhoud en renovatie van betonnen kunstwerken en de overige kleinschalige kunstwerken. Kwaliteit Openbare ruimte dient in alle wijken op alle beheeronderdelen aan het vastgestelde IBORG ambitieniveau te voldoen. Schouwen; één in de zomer en één in de winter; de kwaliteit voor de verschillende schouwonderdelen mag niet meer dan 10% in negatieve zin afwijken van het vastgestelde ambitieniveau. In 2009 wordt de jaarschijf van de planning voor de middellange termijn uitgevoerd teneinde deze voor 1 januari 2013 te laten voldoen aan de landelijke en/of Goese IBORG normen. Een afwijking in negatieve zin van 10% of meer uit zich in de schouw in een zogenaamde rode vlek. Bij de zomerschouw 2010 zijn in totaliteit 126 punten (21 wijken maal 6 onderdelen) beoordeeld, hetgeen resulteerde in 6 rode vlekken. Deze hebben vooral betrekking op de bestrating. De resultaten van de schouw zullen mede bepalend zijn voor het nieuwe wegenonderhoudsprogramma. 1b. Er is een 5-jaren planning opgesteld voor de civieltechnische kunstwerken. De jaarschijf 2010 moet nog grotendeels worden uitgevoerd, dit staat voor oktober op de planning. Daarnaast moet er een beheerplan voor de circa 40 monumentale kunstwerken komen. Begin 2011 zal het college hierover worden geadviseerd. Hoewel de doelstelling niet wordt gehaald, is er wel sprake van een daling. Bij de winterschouw 2009 / 2010 was het aantal rode vlekken afgenomen van 15 naar 5 t.o.v. de voorgaande winterschouw. Bij de laatste zomerschouw was er een afname van 1 rode vlek ten opzichte van het jaar daarvoor. Het IBORG ambitieniveau en de technische criteria zijn het ijk-instrument. Circa 90% van de civieltechnische kunstwerken voldoet momenteel aan al de criteria

24 Wat willen we bereiken (effectdoelstelling) B2.1 Burgers informeren en betrekken bij een schone, hele en veilige gemeente. B3.1 Om groenstructuren versterkt te krijgen zijn er plannen nodig en dienen plannen te worden uitgevoerd. Randvoorwaarde: Beschikken over actuele beleidskaders Wat gaan we daarvoor doen (prestaties) B Registreren en afhandelen van alle meldingen in het Meldingen - en registratiesysteem MRS. B2.1.1 Burgers betrekken bij wijkschouw. B2.1.2 Publicatie van resultaten van de schouw. B3.1.1 Uitvoering geven aan het actieprogramma, zoals is opgenomen in het groenstructuurplan : - Project 1 inrichtingsvisie stadspark de Veste; - Project 2 versterking identiteit Bosgebied Zuid; - Project 13 inrichtingsvisie stadspark de Goese Polder Begrote indicatoren Wat hebben we in 2010 reeds bereikt (prestaties) Alle meldingen worden uiterlijk In totaal kwamen t/m 16 binnen 48 uur afgedaan: augustus 2767 meldingen - circa 90% van de meldingen binnen waarvan er binnen 6 weken afgedaan momenteel 2452 zijn en/of teruggemeld naar opgelost (=89%) melder; Hiervan zijn er % van al de meldingen meldingen (= 80%) binnen 6 afgehandeld. weken afgedaan, met inbegrip van 477 meldingen (=17%) die nog dezelfde dag zijn afgedaan. Burgers en belangenverenigingen nemen jaarlijks minimaal éénmaal deel aan een schouw. De resultaten van de zomerschouw worden jaarlijks voor eind september ter informatie op de website gepubliceerd en aan de belanghebbende wijkverenigingen e.d. gezonden. Beschikken over visie m.b.t. de genoemde gebieden. Alle zomerschouwen (21 stuks) zijn uitgevoerd, met deelname van burgers en belangenverenigingen. Rapportage is eind september aangeleverd en gepubliceerd. Project 1: Inrichtingsvisie voor Stadspark de Veste staat gepland voor het vierde kwartaal van Project 2: De op 6 maart 2008 vastgestelde landschappelijke visie t.b.v. de samenhang van groenstructuren in Goes- Zuid, vormt het Realisatie per indicator Gereed

25 Wat willen we bereiken (effectdoelstelling) Wat gaan we daarvoor doen (prestaties) Begrote indicatoren Wat hebben we in 2010 reeds bereikt (prestaties) uitgangspunt voor Bosgebied Zuid. De uitwerking hiervan loopt mee in het project voor het tracé van de zuidelijke verbindingsweg (Goes Beter Bereikbaar). Realisatie per indicator B3.2 We willen het groenareaal op bovenwijks niveau in verhouding brengen met de ontwikkeling van nieuwe woonwijken (balans tussen rood en Groen ). B Uitvoering geven aan projecten welke voortkomen uit het vastgestelde Landschapsontwikkelingsplan. B3.2.1 In 2010 is een compensatieregeling vastgesteld, waardoor het groenareaal op peil gehouden kan worden. Beschikken over een vastgesteld landschapsontwikkelingsplan. Beschikken over een compensatieregeling, waarin is vastgelegd, hoe om te gaan met compensatie van waardevol groen dat verloren gaat. Project 13: Inrichtingsvisie Stadspark de Goese Polder. Momenteel wordt een beheerplan voor de Oude Zeedijk opgesteld. Een project uit het LOP is het Schenge-project. Dit is een samenwerkingsproject van provincie, waterschap en gemeente. Voorstel voor compensatieregeling met daarbij een nieuwe te vormen reserve groenvoorziening is in voorbereiding. Het Landschapsontwikkelingsplan is vastgesteld in juli

26 Budgetmutaties programma verkeer en openbare ruimte lasten bij lasten af baten bij baten af resultaat Inhuur derden verkeer N Wegen algemeen overheveling naar riolering V Gladheidsbestrijding N Kleinschalig groen N Gemeentelijke eigendommen N Totaal 2 verkeer en openbare ruimte N ( N = nadeel, V = voordeel voor de exploitatie ) lasten bij: Verkeer nadeel incidenteel In verband met het niet in kunnen vullen van een vacature is gekozen voor het inhuren van derden. De kosten vallen hierdoor hoger uit. Daar staat tegenover een verlaging van de personele lasten in verband met deze vacature. Deze verlaging wordt meegenomen bij de totale mutatie op de personeelslasten Wegen, gladheidbestrijding nadeel incidenteel In de winter van 2009/ 2010 is er door de gladheid zeer vaak gestrooid. In 2010 tot nu toe 29 keer. In december keer. Afgelopen winter was langdurig en heftig met veel sneeuwval, waardoor maar in beperkte mate preventief gestrooid kon worden. Wanneer preventief strooien door natheid niet mogelijk is, zal er bij het ontstaan van gladheid er met grotere maximale hoeveelheden zout gestrooid moeten worden om het gewenste resultaat te behalen. Het beschikbare budget voor 2010 is inmiddels overschreden. Voor het resterend gedeelte van 2010 is naar verwachting nog circa nodig voor de aankoop van zout, onderhoud van het materieel en de daadwerkelijke gladheidbestrijding. Dit betekent over 2010 een totaal geraamd tekort van Kleinschalig groen, algemeen nadeel incidenteel Omzetting vacature uren naar uitgavenbudget. Door aframing van de personeelslasten bij ORU (totaal via de kostenplaats) en de bijraming van het kostenverhaal van (binnen dit programma) verloopt deze mutatie echter kostenneutraal. In de plaats van het invullen van vacatures worden er tijdens de piekperioden personeel van aannemers ingehuurd om assistentie te verlenen in het groenonderhoud. De inhuur heeft reeds tijdens het groeiseizoen plaatsgevonden. In totaal is een bedrag van nodig voor inhuur. In totaal valt slechts een bedrag van aan salariskosten waardoor de bijraming van de lasten niet volledig gedekt is. Naast de overschrijding binnen kleinschalig groen is er ook een overschrijding op de kosten inhuur lijkbezorging (apart toegelicht) In totaal betekent dit een overschrijding (bijraming kosten minus aframing salariskosten) van ten laste van het resultaat bestuursrapportage lasten af: Wegen algemeen voordeel incidenteel Bij de primitieve begroting 2010 zijn de uren voor wegen en riolering gezamenlijk op de post wegen algemeen gezet. Omdat het wenselijk is ook de uren besteed aan de riolering apart inzichtelijk te krijgen worden er 300 uur naar het product rioleringen, algemeen verschoven. Deze mutatie betreft een programma overstijgende, administratieve overboeking vanuit de kostenplaatsen naar het programma milieu, maar heeft per saldo geen budgettair effect

27 baten bij: Kleinschalig groen, algemeen voordeel incidenteel De meerkosten van kleinschalig groen, algemeen zijn voor een deel het gevolg van het herstel van schade. De hogere uitgaven worden opgevangen door schadeverhaal bij het Waterschap en Delta N.V. Het verhalen van de kosten moet gezien worden in combinatie met de meerkosten van dat als incidenteel nadeel wordt bijgeraamd. Baten af: Gemeentelijke eigendommen, Leliestraat nadeel 2010, vanaf nadeel structureel Tot 1 januari 2010 was de voormalige kleuterschool, Leliestraat 10 verhuurd als kantoorruimte. Door centralisatie van de verschillende kantoren van de huurder in het Stationspark is dit kantoor leeggekomen. Het gebouw staat momenteel leeg en wordt tijdelijk verhuurd aan een startende ondernemer. Omdat de locatie tevens aangewezen is als een toekomstige herontwikkelings-/inbreidingslocatie is de verhuurperiode en het onderhoudsregime hierop afgestemd. De huuropbrengst over 2010 wordt geraamd op Er is een huuropbrengst geraamd van Daarom wordt de huuropbrengst in 2010 verlaagd met Vanaf 2011 wordt geen rekening meer gehouden met een huuropbrengst

28 Programma Economische zaken en toerisme Wat willen we bereiken (effectdoelstelling) Groei van de werkgelegenheid Wat gaan we daarvoor doen 1. Contact met bedrijfsleven 2. Bedrijfsterreinen 3. Revitalisering bestaande bedrijventerreinen 4. Kantorenlocaties Prestaties Begrote indicatoren Wat hebben we in 2010 reeds bereikt (prestaties) 1.1 vertegenwoordiging in het OCG. 1.2 Secretariaat voeren Centrummanagement. 1.3 Contactoverleg commissie en college met OCG. 1.4 Bedrijfsbezoeken afleggen 1.5 Organisatie contacta en woonbeurs. 1.6 Uitbrengen nieuwsbrief voor bedrijven. Beschikbare bedrijfskavels en jaarlijks een verkoop van gemiddeld 3,4 ha. Analyse resultaten en effecten revitalisering. Opstellen van een locatieonderzoek voor uitbreiding kantorenlocaties. Realisatie per indicator 6 vergaderingen bestuur OCG. 7 vergaderingen bestuur OCG. Zeven vergaderingen. 7 bijeenkomsten 4 bijeenkomsten Vier bijeenkomsten. Centrummanagement Centrummanagement. 2 overlegvergaderingen 1 overlegvergadering Met college in september. college-ocg college-ocg gepland. 2 bijeenkomsten commissie- 1 bijeenkomst commissie- Met raad in juli. OCG OCG. 3 bedrijfsbezoeken. 3 bedrijfsbezoeken. Bezoek aan Groenrijk, aan Imtech en aan LuxExcel. Deelname contacta in oktober en deelname woonbeurs in maart. Deelgenomen aan de Woonbeurs. Deelname contacta in voorbereiding 2 nieuwsbrieven. Format gemaakt om over te gaan op een digitale nieuwsbrief. In 2012 een nieuw uitgeefbaar terrein ten westen van de Deltaweg beschikbaar. Rapport over effecten en resultaten revitalisering in In 2010 liggen er aanbevelingen voor nieuwe locaties. Een projectgroep is bezig met de voorbereidingen van het nieuwe bedrijventerrein. Beschikbaarheid in 2012 is niet meer haalbaar De revitalisering De Poel III loopt door tot begin De aanbevelingen zijn nog niet gereed. 1 beurs gedraaid, 1 in voorbereiding. Format gereed. De projectgroep komt regelmatig bijeen. Eerste helft revitalisering De Poel III gereed. Medio 2011 (structuurvisie)

29 Wat willen we bereiken (effectdoelstelling) Wat gaan we daarvoor doen 5 Verantwoord Ondernemen Prestaties Begrote indicatoren Wat hebben we in 2010 reeds bereikt (prestaties) 5.1 Een nieuw te ontwikkelen beleid op het gebied van duurzaam inkopen voor de gemeente. 5.2 Meer bedrijven en instellingen gebruiken of verkopen fairtradeproducten. 5.3 Goes organiseert jaarlijks een MVO evenement. In 2010 voldoet minimaal 50 % van de artikelen die de gemeente inkoopt aan de eisen die worden gesteld vanuit duurzaamheid. Goes heeft in 2009 het predikaat Fairtradegemeente gekregen en wil dat het aantal aanbieders in 2010 is verdubbeld. Een MVO evenement in Er is een conceptinkoopbeleid opgesteld welke nog in 2010 wordt vastgesteld. Hierin zijn de ambities vastgelegd met betrekking tot duurzaam inkopen. Conform agentschap.nl zijn er voor bepaalde inkopen duurzaamheidcriteria opgesteld. Van deze inkopen moet zoveel als mogelijk duurzaam worden ingekocht conform de regeling. Van de huidige inkooptrajecten die worden verzorgd door Inkoopbureau West Brabant worden deze criteria al meegenomen. Er is een nieuw actieplan dat tot meer aanbieders moet leiden. Er is voor gekozen om in het najaar mee te doen aan de fairtradeweek. Verder is een klimaattentoonstelling in voorbereiding waaraan de gemeente meewerkt. Realisatie per indicator Bij de rechtmatigheidcontrole van 2011 zullen de nieuwe voorwaarden getoetst worden en meegenomen worden in de steekproef. Jaarplan voor Fairtradeweek najaar. Klimaattentoonstelling najaar

30 Wat willen we bereiken (effectdoelstelling) Wat gaan we daarvoor doen Prestaties Begrote indicatoren Wat hebben we in 2010 reeds bereikt (prestaties) 6. Detailhandel 6.1 Stimuleren instandhouden en versterken detailhandelstructuur conform de detailhandelsvisie. 7. Citymarketing 8. Masterplan binnenstad 7.1 Uitvoering maatregelen uit plan van aanpak. 7.2 In het najaar van 2010 volgt een tussentijdse evaluatie/effectmeting. 8.1 Oplevering commerciële ruimten en woningen parkeergebouw Westwal. 8.2 Sanering bodemverontreiniging Bleekveld. Behoud koopkrachtbinding van 96% voor dagelijkse goederen en 84% niet-dagelijkse goederen. Behoud toevloeiing van 40% voor dagelijkse goederen en 60% nietdagelijkse goederen. Gemeente maar ook andere partijen in Goes hebben een actief en op elkaar afgestemd promotie- en marketingbeleid. Rapport over evaluatie en effecten van citymarketing. Parkeergebouw is geheel opgeleverd. Bodemverontreiniging Bleekveld is gesaneerd. Commerciële ruimten in parkeergebouw zijn opgeleverd en verkocht aan Bouwfonds. Overleg eigenaar postkantoor over invulling pand. Herziening bestemmingsplan Marconiboulevard gestart. Overleg met potentiële deelnemers stichting citymarketing gevoerd. Brede bijeenkomst in voorbereiding met partners. Evaluatie zal na de plenaire bijeenkomst plaatsvinden. Parkeergarage is in juli opgeleverd. Commerciële ruimten zijn in juni opgeleverd. Woningen zijn deels opgeleverd. Sanering bodemverontreiniging Bleekveld heeft plaatsgevonden. Monitoringssysteem nog in onderzoek. Realisatie per indicator Vinger aan de pols m.b.t. leegstand. Herziening bestemmingsplan Marconiboulevard in voorbereiding. Stichting citymarketing opgericht. Citymarketeer aangesteld. Met partners afgestemd promotiebeleid in de stichting. Evaluatie heeft plaatsgevonden en input geleverd voor de opgerichte stichting. Parkeergebouw is geheel opgeleverd. Monitoringssysteem uitgevoerd

31 Wat willen we bereiken (effectdoelstelling) Wat gaan we daarvoor doen Prestaties Begrote indicatoren Wat hebben we in 2010 reeds bereikt (prestaties) 8.3 Herinrichting Bleekveld en Kolveniershof. 8.4 Herinrichting Beestenmarkt en Wijngaardstraat. 8.5 Planvorming parkeergarage Oostwal 8.6 Archeologisch onderzoek bioscoopkavel Uitplaatsen huurder Slot Ostende. Bleekveld en Kolveniershof zijn heringericht. Herinrichting Beestenmarkt en Wijngaardstraat is voorbereid, het ontwerp is klaar en bestek is uitgewerkt. In 2010 zijn de voorbereidingen getroffen om - in geval van een positief besluit - in 2011 te kunnen starten met de bouw, vergunningen zijn aangevraagd, ontwerp is afgerond, bestemmingsplan is gewijzigd. Het archeologisch onderzoek is verricht. Het huurcontract voor Slot Ostende is beëindigd. Er ligt een concept-ontwerp voor de herinrichting. Vanwege onderzoek naar Monitoringssysteem sanering en de discussie over de invulling van blok 1 (cultuurhuis) is de verdere uitwerking van het ontwerp tijdelijk stopgezet. Er ligt een concept-ontwerp voor de herinrichting van de Beestenmarkt. Voor de Beestenmarkt moet besluit worden genomen over resterend aantal parkeerplaatsen alvorens het ontwerp kan afgerond. Het haalbaarheidsonderzoek is afgerond. Bouwhistorisch, constructief in beeld gebracht. Uitplaatsing huurder is geregeld. Realisatie per indicator Uitvoering herinrichting mede afhankelijk van bouwplannen op het Bleekveld. Besluit over parkeren op de Beestenmarkt is genomen. Ontwerp Beestenmarkt is verder afgerond. Ontwerp Wijngaardstraat is in concept gereed. Het haalbaarheidsonderzoek zal in het 4 e kwartaal aan de raad worden aangeboden. Archeologisch onderzoek start najaar. Per 1 oktober is pand leeg opgeleverd

32 Wat willen we bereiken (effectdoelstelling) Wat gaan we daarvoor doen 9.Recreatie en Toerisme Prestaties Begrote indicatoren Wat hebben we in 2010 reeds bereikt (prestaties) 8.8 Afpellen voormalig Slot. Het voormalige Slot is onder begeleiding ontdaan van de aankleding en er heeft een bouwhistorische opname van het overblijvende complex plaats gevonden. 8.9 Planvorming invulling locatie Slot Ostende Uitwerking projecten gebiedsvisie Veerse Meer. 9.2 Basisvariant recreatiezone wordt uitgevoerd. 9.3 Kwaliteitsverbetering Hollandsche Hoeve. 9.4 Recreatieslag Wolphaartsdijk wordt uitgevoerd. Op basis van de resultaten van het archeologische onderzoek en de bevindingen m.b.t. het afgepelde slot wordt een ontwikkelingsplan opgesteld voor de locatie. Verschillende projecten uit de gebiedsvisie zijn gerealiseerd. Campings zijn uitgebreid. Jachthavens hebben meer ligplaatsen en de oever van het Veerse Meer is beter openbaar toegankelijk De Hollandsche Hoeve is voor meer doelgroepen interessant en wordt beter bezocht. Fietsverbinding tussen Kwistenburg en Schelphoek is gerealiseerd en de Aardebolleweg is aangepast. Voorbereiding is rond. Alle projecten rondom het Veerse Meer zijn in een uitvoeringsprogramma geïnventariseerd en geactualiseerd. Campings hebben grondaanbieding gekregen. Aansluitingen vernieuwde waterspeeltuin zijn geasfalteerd. Het tweede parkeerterrein is gerenoveerd en er zijn twee bruggen vernieuwd De werken zijn uitvoeringsgereed, het wachten is op de procedure bij de raad van state. Realisatie per indicator Start najaar. Wordt opgepakt in Geactualiseerd uitvoeringsprogramma opgesteld. WSVW-uitbreiding is gerealiseerd. Bezoekersaantallen groeien. Procedure loopt

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen Inhoudsopgave Aanbieding 3 Programma 1. Bestuur en organisatie 4 Programma 2. Dienstverlening 5 Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen 6 Programma 4. Veiligheid 7 Programma 5. Openbare ruimte 8 Programma

Nadere informatie

2e wijziging programmabegroting

2e wijziging programmabegroting 2e wijziging programmabegroting 2014 Datum : 4 augustus 2014 Versie : 1.0 Datum: 4 augustus 2014 Versie: 1.0 Registratienummer: 2014021298 Inhoudsopgave 1 Inhoud wijziging programmabegroting... 3 2 Begrotingswijziging

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

Programma 10. Financiën

Programma 10. Financiën Programma 10 Financiën Aandeel programma 10 in totale begroting 1% Financiën Overige programma's 99% Programma 10 Financiën Inleiding Ons college hanteert als uitgangspunt bij haar financiële beleid dat

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Tussenrapportage juni

Tussenrapportage juni Tussenrapportage juni Veiligheidsregio Groningen Pagina 2 van 8 1 Inleiding Conform artikel 7 van de financiële verordening van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen (VRG) wordt u de

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0075 Rv. nr.: 12.0075 B en W-besluit d.d.: 19-6-2012 B en W-besluit nr.: 12.0638 Naam programma: Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp: Begrotingswijziging naar aanleiding van de werkbegroting

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

T.J. Kolsteren raad oktober 2012

T.J. Kolsteren raad oktober 2012 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email T.J. Kolsteren 040-2083563 tko@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Bestuursrapportage 2012 (begrotingswijziging) 12raad00592

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

GEME. VeiligheidsRegio 2 0 NOV Zeeland. AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp- 4 e begrotingswijziging 2013

GEME. VeiligheidsRegio 2 0 NOV Zeeland. AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp- 4 e begrotingswijziging 2013 GEME 2013.15824 2 0 NOV. 2013 VeiligheidsRegio Zeeland AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp 4 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Onlangs heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met

Nadere informatie

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen.

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen. RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4405978 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 juni 2013 : Wethouder P. van den Berg Portefeuillehouder TITEL Stand van zaken Eemplein/Eemhuis KENNISNEMEN

Nadere informatie

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan Aan Adres het CDA Oostzaan t.a.v. de heer E. de Jong Kerkbuurt 44 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684 7777 Fax 075-684 7778 E-mail

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Steller : G.A. Beumer Telefoonnummer: (0343) 565600 E-mailadres : info@heuvelrug.nl Onderwerp : 2 e Bestuurlijk Financiële rapportage, peildatum 15

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN - BEDRIJVENTERREIN. Terugkoppeling op hoofdlijnen

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN - BEDRIJVENTERREIN. Terugkoppeling op hoofdlijnen Terugkoppeling op hoofdlijnen Certificaat Op 12 mei 2014 werd het bedrijventerrein De Hemrik voor de 4 e keer geaudit voor het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B). Samenwerking Het

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015

Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Inhoudsopgave Jaarplan 2015... 2 1. Keuze onderzoeksonderwerpen 2015... 2 2. Geplande onderzoeken... 2 Subsidiebeleid... 2 Weerstandsvermogen... 2 Nog te kiezen onderwerp...

Nadere informatie

** documentnr.: zaaknr.:

** documentnr.: zaaknr.: ** documentnr.: zaaknr.: Raadsvoorstel Onderwerp Datum college : Richtinggevend document Programmabegroting 2015-2018 : n.v.t. Portefeuillehouder : Raadswerkgroep Takendiscussie Contactpersoon : Afdeling

Nadere informatie

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen Raadsvergadering 13 december 2016 Volgnummer 116-2016 Onderwerp Programmanummer Alle programma's Registratienummer 2016-36907 Collegevergadering 15-11-2016 Portefeuillehouder Organisatieonderdeel Wethouder

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar: behandelend ambtenaar:

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar:  behandelend ambtenaar: gemeente Raadsvoorstel Voorstel no: Agendapunt: 140717/13 13 Vergaderdatum 17 juli 2014 Registratie nr Z64103.RD14-00791 Naam portefeuillehouder: Naam behandelend Telefoon behandelend E-mail behandelend

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS Aan de raad, Onderwerp: Digitale informatieborden Voorstel: 1. De huidige 23 analoge evenementeninformatieborden vervangen door 20 digitale informatieborden 2. Geen gebruik maken van sponsoring en commerciële

Nadere informatie

B&W Vergadering. 1. Het college heeft ingestemd met het inrichtingsontwerp van de openbare ruimte Sterrenberg fase 1

B&W Vergadering. 1. Het college heeft ingestemd met het inrichtingsontwerp van de openbare ruimte Sterrenberg fase 1 2.2.6 Inrichtingsontwerp Sterrenberg fase 1 1 Dossier 1556 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1556 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 28 maart 2017 Agendapunt 2.2.6 Omschrijving Inrichtingsontwerp

Nadere informatie

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld;

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 07-104; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; overwegende dat de verordening op de uitgangspunten

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 11 september 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 11 september 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 11 september 2012 Steller : A.F.M.E. Marinus Telefoonnummer: (0343) 565910 E-mailadres : Adrie.marinus@heuvelrug.nl Onderwerp : 4e Bestuurlijk Financiële rapportage

Nadere informatie

PROGRAMMA 1 - WONEN, WERKEN EN RECREËREN

PROGRAMMA 1 - WONEN, WERKEN EN RECREËREN PROGRAMMA 1 - WONEN, WERKEN EN RECREËREN ALGEMEEN Omschrijving Dit programma omvat de beleidsvelden woningbouw, bedrijvigheid en werkgelegenheid, recreatie en toerisme en vergunningverlening, toezicht

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 DATUM VERGADERING 27 juľ1i 2013 BDLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER ļ DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 commissie 0 Water (10 juni 2013) 0 WWV (11 juni 2013) 0 MBH (12 juni 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING

Nadere informatie

Onderwerp: Actualisatie grondexploitatie Piramide \ Schoolmeesterswoning

Onderwerp: Actualisatie grondexploitatie Piramide \ Schoolmeesterswoning Aan de gemeenteraad Onderwerp: Actualisatie grondexploitatie Piramide \ Schoolmeesterswoning 5 maart 2013 Gemeentestukken: 2013-248 1. Voorstel Wij stellen u voor: 1. de geactualiseerde grondexploitatie

Nadere informatie

Plan van aanpak 2009. Optimalisatie doelmatigheid incidentele inhuur derden

Plan van aanpak 2009. Optimalisatie doelmatigheid incidentele inhuur derden Plan van aanpak Optimalisatie doelmatigheid incidentele inhuur derden Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aanbevelingen en voorgestelde acties 4 3 Voortgang en terugkoppeling 8 2 1. Inleiding Dit Plan van Aanpak is

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus Postregistratienummer: 2009i01003 Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 Onderwerp: discussiememo p&c cyclus Naam auteur: Yvonne van Halem Memo Postregistratienummer: 2009i00628

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact J. van Kranenburg T 070-441 80 85 j.van.kranenburg@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441

Nadere informatie

Haalbaarheid speerpunten en indicatoren begroting

Haalbaarheid speerpunten en indicatoren begroting Haalbaarheid speerpunten en indicatoren begroting Op 8 en 11 oktober jl. heeft de werkgroep Begroting de speerpunten en indicatoren geëvalueerd. We hebben hierbij afgesproken om de voorgestelde wijzigingen

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

DE DEFINITIEVE TEKST VAN DIT RAADSVOORSTEL KUNT U VINDEN IN HET RAADSINFORMATIESYSTEEM OP

DE DEFINITIEVE TEKST VAN DIT RAADSVOORSTEL KUNT U VINDEN IN HET RAADSINFORMATIESYSTEEM OP DE DEFINITIEVE TEKST VAN DIT RAADSVOORSTEL KUNT U VINDEN IN HET RAADSINFORMATIESYSTEEM OP www.leiden.nl/raad RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit 14.0876 d.d.:7-10-2014 Naam programma: Economie en Toerisme

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden,

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden, Aan de gemeenteraad van Ridderkerk Uw brief van: Ons kenmerk: 89398 Uw kenmerk: Contact: C. Kolf Bijlage(n): 2 Doorkiesnummer: E-mailadres: C.Kolf@ridderkerk.nl Datum: 24 september 2014 Betreft: Aanbieding

Nadere informatie

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 191 lnboeknummer OOU002531 Beslisdatum 26 september 2000 Dossiernummer 039.202 RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan

Nadere informatie

Ingekomen stuk D20. Aantal bijlagen

Ingekomen stuk D20. Aantal bijlagen Ingekomen stuk D20 Aan de Raad van de Gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG

Nadere informatie

1.1. vaststellen van de programmabegroting 2016 VR BN 2.1. zienswijze kenbaar maken over de jaarrekening 2014 en de verdeling van het resultaat.

1.1. vaststellen van de programmabegroting 2016 VR BN 2.1. zienswijze kenbaar maken over de jaarrekening 2014 en de verdeling van het resultaat. Datum: Onderwerp Zienswijze van de raad op de programmabegroting 2016 en het jaarverslag 2014 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord (lees: VR BN) Status Oordeelvormend Voorstel

Nadere informatie

Raadsvoorstel2008/19954

Raadsvoorstel2008/19954 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel2008/19954 Onderwerp Jaarstukken 2007 Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler C. M. Bakker Collegevergadering 20 mei 2008 Raadsvergadering 26 juni 2008 1. Samenvatting

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen.

Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen. Aan de raad AGENDAPUNT 3.5 Nieuw bestuurlijk dashboard Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen. In 2007 hebben wij een bestuurlijk dashboard ingevoerd, als

Nadere informatie

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013 Datum: Agendapunt nr: 28 november 2013 7. B1303722 Aan de Verenigde Vergadering Burap 2-2013 Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investerinq Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

Monitor VRBZO na 2 e Berap 2015

Monitor VRBZO na 2 e Berap 2015 Monitor VRBZO na 2 e Berap 2015 In de tweede Bestuurlijke rapportage 2015 rapporteren we tussentijds over een aantal onderwerpen: - de voortgang van de werkzaamheden zoals benoemd in het VRBZO jaarplan

Nadere informatie

Bedrijveninvesteringszone IJsselstein. Samen werken aan een vitale binnenstad

Bedrijveninvesteringszone IJsselstein. Samen werken aan een vitale binnenstad Bedrijveninvesteringszone IJsselstein Samen werken aan een vitale binnenstad Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 1 Voorwoord 5 2 Inleiding 6 2.1 Achtergronden 6 2.2 Gebiedsafbakening 6 3 Doelstellingen 7 4

Nadere informatie

Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12

Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12 Collegenota Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12 Reg.nummer: 2014/360708 1 Inleiding Het college zoekt een geschikte locatie voor de

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Digitalisenng terreinvergunningen (voormalig parkeerabonnementen)

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Digitalisenng terreinvergunningen (voormalig parkeerabonnementen) ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 8 april 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 150414/303 Afdeling: Stedelijke Ontwikkeling Onderwerp:

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2015

Bestuursrapportage 2015 Bestuursrapportage 2015 Programma (bedragen in ) Omschrijving 2015 Structureel 2016 Structureel 2017 Structureel 2018 Structureel 2019 Structureel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel

Nadere informatie

Brandweerzorg in samenhang en Regionaal Dekkingsplan Veiligheidsregio Groningen / advies zienswijze

Brandweerzorg in samenhang en Regionaal Dekkingsplan Veiligheidsregio Groningen / advies zienswijze Onderwerp Brandweerzorg in samenhang en Regionaal Dekkingsplan Veiligheidsregio Groningen 2016-2020/ advies zienswijze Steller J. de Vegt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon

Nadere informatie

Projectvoorstel. Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Inhoudsopgave. Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief

Projectvoorstel. Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Inhoudsopgave. Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief Projectvoorstel Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief Inhoudsopgave 2/8 1. Inleiding 3 1.1. Aanleiding 3 1.2. Historie 3 1.3. Doel

Nadere informatie

Omschrijving

Omschrijving Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van

Nadere informatie

Duurzaam wonen en ondernemen

Duurzaam wonen en ondernemen Bestuursrapportage 2013 Programma (bedragen in ) 2013 Structureel 2014 Structureel 2015 Structureel 2016 Structureel 2017 Structureel Omschrijving Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel

Nadere informatie

: Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket

: Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket Raad : 10 december 2002 Agendanr. : 5 Doc.nr : B200217584 Afdeling: : Educatie en Welzijn RAADSVOORSTEL Onderwerp : Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket Voorgeschiedenis De realisatie van

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland

Uitvoeringsprogramma Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland Uitvoeringsprogramma Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland 1. Inleiding In de rapportage Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland is het proces en de aanpak rondom de planvorming voor

Nadere informatie

Stelpost nog in te vullen besparingen: 2015 2016 2017 Besparing Holland Rijnland 62.500 83.375 125.000 Moderne werkgever in moderne huisvesting

Stelpost nog in te vullen besparingen: 2015 2016 2017 Besparing Holland Rijnland 62.500 83.375 125.000 Moderne werkgever in moderne huisvesting VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van april 2015 Besluit nummer: 2015_Raad_00021 Onderwerp: Voortgang stelposten nog in te vullen besparingen - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Op 5 februari 2015 heeft

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Brandweerzorg in samenhang

Brandweerzorg in samenhang Brandweerzorg in samenhang Presentatie voor het Algemeen Bestuur op 20 mei 2016 Dekkingsplan Brandrisicoprofiel Wettelijk kader Art. 14 Wet Vr: het bestuur van een veiligheidsregio stelt minimaal eens

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS Zaak Onderwerp Concept besluit Samenvatting Besluit 39478 Dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

Aanpassing Hulp bij het Huishouden

Aanpassing Hulp bij het Huishouden Aanpassing Hulp bij het Huishouden november Nv N Zo Dalfsen, 31 oktober 2014 Aanpassing hulp bij het huishouden Pagina 0 Inhoud Aanpassing Hulp bij het Huishouden... 0 Inhoud... 1 Inleiding... 1 Visie

Nadere informatie

f. OW BIJ beleidsplan Onderhoud Groen 2014-O.docx Grip op groen.veilig en heel

f. OW BIJ beleidsplan Onderhoud Groen 2014-O.docx Grip op groen.veilig en heel f. OW BIJ beleidsplan Onderhoud Groen 2014-O.docx Grip op groen.veilig en heel Versie 24-09-2014 Openbare Werken Beleidsplan wegen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 2 2 Situatie gemeentelijk

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

De nieuwe Brandweer Hollands Midden

De nieuwe Brandweer Hollands Midden De nieuwe Brandweer Hollands Midden Bijeenkomst gemeentebesturen (Leiden, 8 oktober 2010) Henk Meijer Regionaal Commandant Korte terugblik Discussie over regionalisering brandweer ruim 5 jaar geleden gestart

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Aanleiding om te informeren

GEMEENTE OLDEBROEK. Aanleiding om te informeren GEMEENTE OLDEBROEK Informatie van het college aan de raad Onderwerp: Voortgangsrapportage verbouwing en uitbreiding van Dorpshuis Wezep. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: 237945 / 237984

Nadere informatie

Nieuw beleid en niet gedekte voorstellen

Nieuw beleid en niet gedekte voorstellen Nieuw beleid en niet gedekte voorstellen Eerste burap 2013 Nr. Omschrijving 2013 2014 2015 2016 I/S 1 Diverse budgetten voor de raad, nl: 21.100 I Vertrek burgemeester 3.500 Werving nieuwe burgemeester

Nadere informatie

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 *Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 Raadsvoorstel Onderwerp : Vaststelling jaarstukken 2014 gemeente Mill en Sint Hubert Datum college : 26 mei 2015 Portefeuillehouder : H.P.W.M.

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen Ten opzichte van de begroting De bijdrage van de waterschappen voor 2016 komt uit op het bedrag waar in de begroting van 2016 rekening mee was

Nadere informatie

Management rapportage Wmo

Management rapportage Wmo Management rapportage Wmo 2012 1 Inhoudsopgave 1. Overzicht aantal klantcontacten en aanvragen... 3 2. Hulp bij het huishouden... 3 2.1 Kosten hulp bij het huishouden ZIN... 4 2.2 Kosten hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Winst administratieve lastendruk voor bedrijven/burgers)

Winst administratieve lastendruk voor bedrijven/burgers) Stand van zaken uit het actieplan 2010 Nr. actie Welke concrete zijn reeds ondernemen/gereed (opsomming) Lopende 1 uitvoering regelingen in het kader van de Bijzondere Bijstand (nr. 301, 302 en 325 op

Nadere informatie

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid.

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. PROGRAMMA 4 - BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. Doelstelling

Nadere informatie

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening Aan de raad AGENDAPUNT 7k ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008 Visie op dienstverlening Voorstel: 1. Vaststellen visie op dienstverlening voor de periode 2008-2015: Wij als organisatie spelen constant in op een

Nadere informatie

Bestuursvoorstel. Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016

Bestuursvoorstel. Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016 Bestuursvoorstel Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016 Status Gevraagd besluit Intrekken van eerdere besluitvorming Portefeuillehouder bestuur Besluitvormend Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd: 1. In

Nadere informatie

Voortgangsrapportage PGB vierde kwartaal 2016 Peildatum 19 januari

Voortgangsrapportage PGB vierde kwartaal 2016 Peildatum 19 januari Voortgangsrapportage PGB vierde kwartaal 2016 Peildatum 19 januari De SVB biedt periodiek inzicht in de voortgang ten aanzien van de betalingen en de bereikbaarheid van de SVB. De resultaatsafspraken zijn

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: 2013.08474 Onderwerp : Voorstel inzake jaarstukken 2012 en begroting 2014 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vereniging van Nederlandse Gemeenten Begroting 2016 Afdeling Flevoland J. Kroes Begroting 2016 2 Afdeling Flevoland van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Begroting 2016 Lasten Omschrijving Rekening

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Werkorganisatie DEAL-gemeenten

Werkorganisatie DEAL-gemeenten IKB INTEGRALE KOSTPRIJSBEREKENING Werkorganisatie DEAL-gemeenten Mei 2015 1 P a g i n a Aanleiding De aanleiding voor deze notitie is het besluit van het bestuur op 22 april 2015 om de Integrale Kostprijsberekening

Nadere informatie