Jaarverslag Sta sterker.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2009. Sta sterker."

Transcriptie

1 Jaarverslag 2009 Sta sterker.

2 Voorwoord 2009 was een bewogen crisisjaar, voor de markt in zijn geheel, en voor Fidea in het bijzonder. Toch sloot Fidea het jaar sterk af met een winst van ruim 75 miljoen euro. Het jaar werd al meteen optimistisch ingezet met enkele sterke commerciële acties en het 100-jarig bestaan van Fidea als centraal thema. De verjaardag ging gepaard met een wervelend evenement waarin we ook afscheid namen van algemeen directeur Ivo Stevens die met pensioen ging. Fidea hield het ingezette elan vast en kon in Niet-Leven mooie groeicijfers voorleggen, maar het was vooral in Leven dat het bedrijf afgetekend vooruitgang boekte. Toch waren de succesvolle acties geen reden om op de lauweren te gaan rusten. Een strategisch project maakte werk van Fidea s beleidslijnen voor de toekomst. Naast de belangrijke particuliere werking voor heel wat bemiddelaars nog altijd de bread and butter van hun portefeuille - zal het segment van zelfstandigen en kleine ondernemingen een steeds belangrijkere rol innemen en de motor worden van onze groei. Dit is een markt die het moet hebben van kennis, ervaring en advies. Een rol die de zelfstandige bemiddelaar, meer dan welk ander kanaal ook, op het lijf is geschreven. In die markt zijn we ook in 2010 alvast energiek van start gegaan. Naar het jaareinde werd duidelijk dat Fidea, net als zusterbedrijf Centea, als gevolg van een beslissing door de Europese Commissie, in de toekomst niet langer deel zal uitmaken van de KBC groep. Daarmee komt een einde aan een jarenlange vruchtbare samenwerking. Wat betekent deze beslissing voor Fidea s stakeholders? Voor de cliënten verandert er eigenlijk niets. Fidea blijft een solide en solvabele keuze en kan onverminderd borg staan voor continuïteit en kwaliteit, ook in de toekomst. Ook voor onze bemiddelaars verandert er nauwelijks iets. Onze service, onze producten, acties, partnerovereenkomsten lopen onverminderd door. De KBC Groep ziet met de geplande verkoop van Fidea een rendabel en winstgevend bedrijf uit de groep vertrekken. Onze personeelsleden krijgen straks met een nieuwe aandeelhouder nieuwe kansen en uitdagingen om door te groeien. Uiteraard wordt dat aanpassen. Toch kunnen we uit onze ervaring putten: de verschillende fusies uit het verleden leerden ons om de sterke punten van de deelbedrijven te combineren tot het Fidea van vandaag, dat straks voor de nieuwe aandeelhouder een mooie meerwaarde zal betekenen. We willen iedereen van harte danken - makelaars, Centea-kantoren en interne collega s - die zich in het afgelopen jaar heeft ingezet om Fidea weer wat hoger te tillen. In het bijzonder richten we onze dank aan de vele collega s uit de KBC Groep die de voorbije jaren zij aan zij met ons mee gewerkt en gebouwd hebben aan het Fidea waar we vandaag zo trots op kunnen zijn. Edwin Schellens, Algemeen Directeur Johan Thijs, Voorzitter van de Raad van Bestuur 2 Fidea Jaarverslag 2009

3 Kerncijfers In 1000 euro Bruto-premies ,94% Leven ,65% Niet-Leven ,72% Kosten ,99% Financiële opbrengsten ,38% Resultaat Eigen vermogen ,29% Technische voorzieningen ,39% Expliciete solvabiliteitsratio 248% 229% Impliciete solvabiliteitsratio 228% 299% Aantal personeelsleden Aantal vte Brutopremies 2009 (in % van het totaal) 32% 65% 3% BOAR AO LEVEN Solvabiliteitsratio 700% 600% 500% 400% 300% 200% 100% 0% Eigen vermogen (in % 1000 euro) EXPLICIETE SOLVABILITEITSRATIO IMPLICIETE SOLVABILITEITSRATIO Fidea Jaarverslag

4 Activiteiten 2009 De markt in 2009 Ondanks de hevigheid van de financiële en economische crisis, slaagden de meeste regeringen er toch in om hun financiële instellingen terdege te steunen, waardoor groter economisch en sociaal onheil vermeden konden worden. Die ingrepen hadden een aanzienlijke invloed op de nationale begrotingen wereldwijd. Zo sloot de Belgische begroting in 2009 af met een tekort van 20 miljard euro, ofwel 5,9% van het BBP. Door de afnemende handel kwam Europa even in een periode van deflatie terecht. De gevolgen ervan voor de economie waren in de loop van het jaar nog niet echt zichtbaar. Toch schakelde de economische activiteit duidelijk naar een lagere snelheid. In 2009 werden in heel België slechts nieuwe bedrijven opgestart, 10% minder dan voor de crisis terwijl het aantal faillissementen toenam met meer dan 12%. Het zwaarst getroffen waren de bouw- en transportbedrijven, waar kredietverlening een belangrijke rol speelt. De kwaliteit van de nieuwkomers is echter hoger: kandidaat-ondernemers denken tweemaal na voor ze een eigen bedrijf opstarten. Vooruitzichten 2010 Er zijn de indicatoren. Die suggereren dat het herstel de komende maanden in zowat heel de wereld, zij het nog in een lage versnelling, kan doortrekken. Met hindernissen: na de financiële en economische crisis wordt nog een crisis in de publieke sector verwacht. Meer en meer overheden krijgen te kampen met onbeheersbare budgetten en een enorme schuldenlast. Zo is er de sanering van de Griekse overheidsfinanciën, dreigende devaluaties in de Baltische staten en groeiende tekorten op de overheidsbegroting in Spanje en Portugal. Er zijn de commentatoren. Die zien de ene dag het licht aan het einde van de tunnel, de volgende dag een nieuwe potentiële zeepbel, in het Midden-Oosten, Azië of dichterbij. Maar er is vooral de consument. Die zal bepalen wanneer het vertrouwen terugkeert en de consumptie opnieuw kan aantrekken. Daarvoor is tijd nodig, en werk wordt een kanteljaar waarin we de laatste golf van de crisis, het banenverlies, moeten terugdringen. De heropleving van de arbeidsmarkt is een cruciaal onderdeel in het herstel. Daarvoor moeten de bedrijven opnieuw beginnen met investeren. In 2009 verdwenen er nationaal ruim arbeidsplaatsen. Ook voor 2010 verwacht het Planbureau een verdere afname van de tewerkstelling met nog eens jobs. De beperkte groei, die pas in 2011 wordt verwacht, zal ook dan onvoldoende zijn om de werkloosheid omlaag te krijgen. 4 Fidea Jaarverslag 2009

5 Activiteiten 2009 Fidea en de markt Leven en Ziekte Het Belgische pensioentekort wordt stilaan zorgwekkend. Het gemiddeld pensioen op jaarbasis in België bedraagt zo n euro. Daarmee zitten Belgische gepensioneerden dicht bij de armoedegrens. Ruimte om die pensioenen te verhogen is er niet, ondermeer omdat de staatsschuld veel te hoog is. Daarin moet de komende jaren geen verandering verwacht worden. Willen we de vergrijzing kunnen financieren, dan is er geen ontkomen aan: we zullen langer moeten werken. Voorlopig wil de Belg echter nog altijd vroeg met pensioen. De werkelijke pensioenleeftijd lag in 2007 op 59,2 jaar. Slechts een op vijf wil tot 65 jaar werken. In de tak ziekte bleef de wet Verwilghen nog voor de nodige debatten zorgen. Ook nu bestaat er nog geen uitsluitsel over de invoering van de medische index die de tarieven van de hospitalisatieverzekering moet koppelen aan de kosten van de gezondheidssector. De hospitalisatieverzekeringen aangeboden door de mutualiteiten verliezen anderzijds hun privileges zoals lagere kapitaalsvereisten en minder taksen. Het succes van de hospitalisatieverzekering leidde in ons land tot een totaal van 5 miljoen contracten. Als een van de weinige aanbieders in de markt zag Fidea zijn incasso in 2009 stijgen met 9% tot 6,35 miljoen euro. Die positieve trend gaat gepaard met een strikte opvolging van de acceptatie en de bewaking van het technisch resultaat. Feit blijft dat enkel wie zijn wettelijk pensioen kan aanvullen, erin slaagt om zijn materiële leefomstandigheden op peil te houden. In dat kader is de veralgemening van de tweede pijler een fel besproken piste. Anderzijds blijkt uit cijfers van de Nationale Bank dat de Belgen opnieuw meer sparen tengevolge van de crisis. Eind 2009 stond er 188 miljard euro geparkeerd op spaarboekjes, een stijging met 40 miljard (+26%) tegenover dezelfde periode in Naast veilige bancaire spaar- en beleggingsvormen genieten vooral verzekeringen van de Tak 21 de voorkeur van de consument. Voor het eerst vloeide meer spaargeld naar pensioenverzekeringen dan naar pensioenfondsen. Ook Fidea genoot van deze trend en sloot het jaar af met een incasso Leven van 311,6 miljoen euro. In vergelijking met 2008 is dit een stijging met nagenoeg 18%. Deze stijging van het incasso danken we vooral aan de productie beleggingsverzekeringen Tak 21 die groeide met 34%. De recurrente premie steeg met 8%. Tak 23 fondsen kwamen nauwelijks van de grond, ondanks het feit dat ze in 2009 ook in aanmerking kwamen voor het pensioensparen en dus genieten van fiscale aftrekmogelijkheden. Voor Fidea bleef het incasso in Tak 23 status quo in vergelijking met In de huidige economische context en beurssituatie is dit eigenlijk normaal. Nog in de tak ziekte staat het tarief van de waarborg invaliditeit onder zware druk, zowel gekoppeld aan een levensverzekering als het individueel gewaarborgd inkomen. Brutopremies leven Fidea en de markt Niet-Leven Zoals overal in Europa onderging de Belgische markt een sterke daling van het aantal nieuwe voertuigen. Het aantal personenwagens en lichte vrachtwagens verminderde respectievelijk met 11% en 20%. De inschrijvingen van zware vrachtwagens daalden zelfs met meer dan 35%. De gemiddelde premie zakte, ondermeer door de stijgende druk op de tarieven voor gunstige risico s. Dat staat in schril contrast met de zoektocht naar meer verzekeringsorthodoxie, als gevolg van de voorzichtigere beleggingsstrategie in de sector. Die tariefslag brengt de rendabiliteit ernstig in het gedrang. Fidea Jaarverslag

6 Activiteiten 2009 De daling van het aantal ingeschreven voertuigen had uiteraard ook gevolgen voor de nieuwe productie motorrijtuigen bij Fidea. Dankzij de lineaire tariefverhoging van 4% op alle waarborgen motorrijtuigen, noteerden we toch nog een stijging van het incasso BA ten opzichte van vorig jaar met 1,61% tot 41,1 miljoen euro, voornamelijk in het segment ondernemingen. Toch behaalden we een stijging van het incasso met 7,41%. De dalende gemiddelde premie en de forse stijging van het aantal schadegevallen, deels te verklaren door de waarborg natuurgeweld, resulteren dan weer in een stijgende schadelast omnium met 8%. Een lineaire tariefverhoging en een strikt toegepast acceptatiebeleid moeten leiden tot herstel van deze waarborg. Fidea s schadelast BA Auto verminderde met 8,8%. De aandacht concentreert zich rond acceptatie en portefeuillebewaking. De jongeren blijven hierin een vast aandachtspunt. De jongerenproblematiek was trouwens ook in 2009 voorpaginanieuws. Slechts één bestuurder op drie onder de 30 jaar vindt snel rijden onaanvaardbaar, zo bleek uit een meting van het BIVV. Slechts 8% vreest een alcoholcontrole. De subjectieve pakkans is met andere woorden extreem laag. Nog in dit segment zet de trend door van autoverzekeringen op basis van het aantal gereden kilometers. Een andere trend is deze van groene wagens als gevolg van het toegenomen succes van groene autokredieten en uiteraard de gunstige fiscale behandeling. Die dalende aankoopprijs van personenwagens, ondermeer door de eco-korting, was bij Fidea duidelijk zichtbaar in de gemiddelde premie van de omniumverzekering. In de door de crisis erg geplaagde bouwsector is het gedrag van de consument in 2009 duidelijk veranderd. Zowel de oudere als de jongste leeftijdscategorieën wachten langer met hun bouwplannen, terwijl het ontleend kapitaal algemeen daalde met zo n 10%. Opvallend is dat een derde over verbouwingswerken gaat, vaak onder impuls van stimuli en subsidiëringen door de federale en de Vlaamse overheden. Hoewel bij Fidea het incasso zaakschade toch nog groeit met 3,15% tot 48,5 miljoen, blijven we hiermee onder de vooropgestelde doelstellingen. De toenemende schadeclaims ten gevolge van natuurrampen in mei en juli leidden eind 2009 tot een algemene verhoging van de woonverzekeringspremie. Ook Fidea moest ingrijpen met een premieverhoging omwille van de stijging van de schadedossiers. De schadelast van de waarborg brand daarentegen daalde met 4,56%. Brutopremies BOAR Brutopremies AO Fidea Jaarverslag 2009

7 optimaliseren. fid17688 leaflet VAP saving.indd 1 20/04/10 13:29 fid18234_leaflet FPS home clausus.indd 1 10/19/09 4:55:39 PM Activiteiten 2009 Die daling was het sterkst in de Patrimoniumpolis, in het bijzonder in de sectoren land- en tuinbouw, kantoren en building. Hetzelfde geldt in het segment ondernemingen. Het segment woningen blijft rendabel, maar de winstbijdrage kalft wel enigszins af. Dit segment geldt als belangrijke rendementsbuffer. Behoud van de rendabiliteit is bijgevolg een noodzaak. Ondanks de economische terugval noteerde Fidea in de aansprakelijkheidsverzekering nog een groei van 3,3% tot 13,7 miljoen euro. De schadelast daalde bovendien met 5,4%. Het strikte acceptatiebeleid in het segment B.A. privéleven wordt verdergezet. De varia producten richten zich voornamelijk op het bedrijvensegment, en zijn bijgevolg sterk conjunctureel bepaald. Het incasso daalde met 8% tot 2,6 miljoen euro. De maatregelen om deze tak gezond te houden, leidden in 2009 opnieuw tot een daling van de schadelast met 27,8%. Het incasso arbeidsongevallen groeide met 5,5%. Dank zij de kwaliteitsbewaking van de portefeuille daalt de schadelast met 17%. De opeenvolgende verbeteringen van het resultaat bevestigen de stabiliteit van de portefeuille en de gezonde mix van activiteiten. Fidea in 2009 Leven en Ziekte De afdeling Leven concentreerde haar operationele accenten rond rendabele groei. Onze cliënt, zowel de tussenpersoon als de consument, staan centraal in ons streven naar customer intimacy. Fidea s serviceverlening moet verwonderen door zijn kwaliteit en professionalisme. Dat uit zich in een continue aandacht voor foutloosheid, snelheid maar ook het attent benaderen van onze cliënt. In dat kader gingen we over tot een grondige screening van onze supportcel die instaat voor de eerstelijns ondersteuning. Dat resulteerde in een herwaardering van de functie van de relatiebeheerder. Een ander gevolg was de integratie van het eerstelijnsadvies in de kenniscel, die daarnaast instaat voor (tweedelijns)advies over complexere vragen, voor een kwaliteitsvolle technische communicatie en voor de opvolging van marktevoluties. Deze integratie zorgt voor een wederzijdse kruisbestuiving en een verhoogde betrokkenheid door het nieuwe zelfsturend karakter van dit team. We onderzochten en wijzigden onze processen met het oog op een grotere kostenefficiëntie en een optimale inzet van de beschikbare capaciteit. Aanbevelingen naar aanleiding van een operational excellence oefening in de Groepsverzekeringen werden verder geïmplementeerd. Fidea Omzet- en Winstverzekering Flexibel VAP Saving. Profiteer vandaag én geniet morgen. Laat de fiscus een stuk van uw aanvullend pensioen betalen. Flexibel VAP Saving 1 biedt zelfstandigen en hun meewer kende partners de mogelijkheid om flink te besparen op hun belastingen en tegelijk een mooi aanvullend pensioen op te bouwen. Sterke fiscale en sociale voordelen Het belastingvoordeel én het voordeel op de sociale bijdragen kunnen samen oplopen tot meer dan 60% van de gestorte premies 2. Mooi rendement Flexibel VAP Saving is een volstrekt veilige manier om een aanvullend pensioen op te bouwen. U bent zeker van uw opbrengst, deze wordt contractueel 3 bepaald voor elke storting die u uitvoert. Bovendien bestaat ook de kans op een jaarlijkse deelname in de winst 4 bovenop uw vaste opbrengst. Transparante en flexibele pensioenopbouw U bepaalt zelf hoeveel en wanneer u stort. Elk jaar ontvangt u een gedetailleerd overzicht van uw contract met o.a. het opgebouwde vermogen en de aanvullende waarborgen. Maak optimaal gebruik van alle mogelijke fiscale voordelen U kunt Flexibel VAP Saving perfect combineren met andere Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Fidea Home Saving folder Laat de fiscus meebetalen voor jouw droomhuis. Flexibel Pension Saving met Home-clausule. Fidea lanceerde in 2009 de Omzet- en Winstverzekering. Dit product voorziet in verzekeringsoplossingen die nauwer aansluiten bij de werkelijke behoeftes en risico s eigen aan een zelfstandige onderneming. Een andere belangrijke mijlpaal was de aanlevering van een vernieuwde offertetool Violet. manieren van aanvullende pensioenopbouw zoals pensioensparen en groepsverzekering. Zo kunt u uw fiscaal voordeel Voor de slimme zelfstandige die vandaag al wil profiteren van de fiscale en sociale voordelen van de spaarinspanning voor zijn ruim pensioen van morgen, is Flexibel VAP Saving de ideale keuze. U wilt meer weten? Uw makelaar vertelt u er graag alles over. Of surf voor meer info naar 1. Flexibel VAP Saving is een levensverzekering van het type tak 21. Meer info vindt u in de financiële infofiche bij uw makelaar. 2. Het effectieve voordeel is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. 3. Voor stortingen verricht vanaf 1/4/2009 bedraagt de gegarandeerde rentevoet 2,50% tot einddatum van het contract. Deze rentevoet is niet gegarandeerd voor toekomstige stortingen. 4. De winstverdeling is niet gegarandeerd en afhankelijk van de resultaten van de verzekeringsonderneming. Fidea, nv met maatschappelijke zetel België, V.U.: Jan Meeuwis, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen, RPR Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0033 om levensverzekeringen, bruidsschat- en geboorte verzekeringen al dan niet verbonden met beleggingsfondsen (takken 21,22 en 23) te beoefenen (KB van 4 en 13 juli 1979, BS 14 juli 1979 en KB van 30 maart 1993, BS 7 mei 1993) IBAN: BE BIC: KREDBEBB - MM0805N - 04/09 Sta sterker. Sta sterker. fid17688 leaflet VAP saving.indd 2 4/8/09 4:59:31 PM Sta sterker. Zoals elk jaar weer kreeg de afdeling te maken met wetgevende en reglementerende initiatieven. Dit jaar ging het om de bepalingen in de wet Verwilghen rond antidiscriminatie met onder andere de aanlevering van nieuwe voorwaarden en een nieuw tarief gewaarborgd inkomen. Fidea Jaarverslag

8 8/13/09 4:56:21 PM fid18051_najaarsactie_uitnodiging.indd 1-3 fid17679_uitnodiging_centea.indd 1 20/04/10 12:58 fid17953_kantooraffiche_gofluo.indd 1 7/28/09 2:36:56 PM 7/30/09 2:41:29 PM Activiteiten 2009 Het Operational Risk Management kreeg de nodige aandacht, speciaal naar de werking van de diensten uitkeringen en deelboekhouding in het kader van het rekeningenbeheer. Niet-Leven Het belangrijkste objectief van de afdeling schadeverzekeringen was de rendabele groei in de portefeuille van particulieren, zelfstandigen en kleine ondernemingen (PAZKO). De analyse van de portefeuille leidde tot acties op het vlak van het herstel van de rendabiliteit op het distributiepunt, de sanering van de risicoprofielen en een marktconform tarief voor goede risico s. Het proactief managen van de beschikbare middelen en de kennis in de teams kwam de operationele werking ten goede. De uitwisseling van medewerkers tussen de diverse entiteiten in functie van de werkvoorraad was verrijkend, ook voor de betrokken medewerkers. In dit kader werd het team portefeuillebeheer geïntegreerd in de afdeling schadeverzekeringen. Deze integratie leidde tot de optimalisatie van het saneringsbeleid in het verlengde van het acceptatie- en tariferingsbeleid. De werking voor het segment van zelfstandigen en kleine ondernemingen (ZKO) werd verfijnd. Een team offertebeheerders op takniveau en het team Trigoon staan in voor de professionele verwerking van de offertes. De dossierbeheerders focussen op het efficiënt beheer van de bestaande portefeuille, sterk gericht op retentie van de rendabele risico s. Met de lancering van Trigoon Plus ondersteunen we de makelaar in zijn verkoopproces naar specifieke doelgroepen. Distributie In de marktcontext van 2009 werd een evenwicht gezocht tussen verzekeringsorthodoxie en de sterkten van Fidea s distributiestrategie: een trouw partnership, een bereikbare organisatie en een flexibele dialoog. De samenwerking met het bankkanaal van Centea blijft daarin een belangrijke en succesvolle plaats innemen. Dat mag blijken uit het gestaag groeiend aandeel in de partnerwerking: in een jaar tijd steeg het belang van het Centea-kanaal hierin van 49% naar 55%. Dankzij acties zoals Bright 100 en Sparkling 101 kon Fidea van bij de start van het jaar een stijgende productie aanhouden in een neerwaartse markt. Het Centea distributiekanaal tekende ook hier, met ruim Trigoon Plus voor bloemenwinkels Fluo-hesjes terug naar school Sparkling 101 ZKO Experience Uw burgerlijke aansprakelijkheid, onze verantwoordelijkheid. Op uw bloemenwinkel geschreven. Wie is er verzekerd? De verzekering beschermt u tegen eisen tot schadevergoeding die derden tegen u of uw bedrijf instellen. Naast uzelf zijn alle personen die u tewerkstelt verzekerd, ook als dat jobstudenten of occasionele helpers zijn. Trigoon Plus geeft u een standaarddekking van euro voor de lichamelijke en de stoffelijke schade. Warm aanbevolen: verzekering tegen het uitvallen van uw koelinstalatie Voorbeeld: een elektriciteitspanne heeft uw koelruimte(s) lamgelegd en de bloemen en planten zijn onverkoopbaar. Trigoon Plus voorziet dat u deze kan factureren. Voor een kapitaal van euro bedraagt de bijpremie bijvoorbeeld slechts 18 euro (inclusief taksen) per jaar. Daarnaast geniet u met Trigoon Plus uiteraard ook van de andere Trigoonvoorwaarden: - 5% korting verrekend in uw premies - gratis waardeschatting van uw gebouw - gratis gespreide premiebetaling - optioneel interessante waarborgen om uw Trigoon Plus-bundel te vervolledigen Aarzel niet om er eens met de makelaar in uw buurt over te praten. U vindt hem terug op Extra waarborg voor bloemenwinkels Omdat u rond de feestdagen met grote pieken in uw stock zit, voorziet Trigoon Plus standaard op de volgende dagen een verdubbeling van uw verzekerd kapitaal koopwaar: - Nieuwjaar op 1 januari - Valentijn 14 februari - Secretaressedag op de 3e donderdag van april - Moederdag op de 2e zondag van mei en 15 augustus - Allerheiligen + Allerzielen op 1 en 2 november Ook de dag voor de vermelde feestdag verdubbelen wij uw verzekerd kapitaal koopwaar. UNIEK Ongevallenverzekering voor klanten Stel: een klant breekt zijn been in uw bloemenzaak. Ongeacht of u aansprakelijk bent of niet zal Fidea de medische kosten tot euro vergoeden. Fidea, verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer V.U.: Jan Meeuwis, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen - RPR RK MM913N 08/09 Met dit verzekeringsconcept slaapt u als een roos. Speciaal voor uw bloemenwinkel. Op uw bloemenwinkel geschreven. Warm aanbevolen: verzekering tegen het uitvallen van uw koelinstalatie Voorbeeld: een elektriciteitspanne heeft uw koelruimte(s) lamgelegd en de bloemen en planten zijn onverkoopbaar. Trigoon Plus voorziet dat u deze kan factureren. Voor een kapitaal van euro bedraagt de bijpremie bijvoorbeeld slechts 18 euro (inclusief taksen) per jaar. Daarnaast geniet u met Trigoon Plus uiteraard ook van de andere Trigoonvoorwaarden: - 5% korting verrekend in uw premies - gratis waardeschatting van uw gebouw - gratis gespreide premiebetaling - optioneel interessante waarborgen om uw Trigoon Plus-bundel te vervolledigen Aarzel niet om er eens met de makelaar in uw buurt over te praten. U vindt hem terug op Extra waarborg voor bloemenwinkels Omdat u rond de feestdagen met grote pieken in uw stock zit, voorziet Trigoon Plus standaard op de volgende dagen een verdubbeling van uw verzekerd kapitaal koopwaar: - Nieuwjaar op 1 januari - Valentijn 14 februari - Secretaressedag op de 3e donderdag van april - Moederdag op de 2e zondag van mei en 15 augustus - Allerheiligen + Allerzielen op 1 en 2 november Ook de dag voor de vermelde feestdag verdubbelen wij uw verzekerd kapitaal koopwaar. Sta sterker. Fidea, verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer V.U.: Jan Meeuwis, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen - RPR RK MM913N 08/09 sparkles Met dit verzekeringsconcept slaapt u als een roos. Speciaal voor uw bloemenwinkel. to help Last but not least wil Fidea u 101% ondersteunen om extra cliënten te werven. Ondersteuning via Cliëntenmailings Interactieve wedstrijd naar de eindcliënten Acti s Promotiemateriaal Wilt u een pakket promotiemateriaal Sparkling 101 ontvangen? Stuur dan een mail naar met de vermelding van uw fideanummer en actiepakket Sparkling101. Campagnevoorwaarden op - Fidea, verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer V.U.: Jan Meeuwis, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen - RPR RK /09 sparkles Kom binnen voor een gratis kinderhesje en stuur Een actie.be je kids veilig naar school om live van te genieten. to help Last but not least wil Fidea u 101% ondersteunen om extra cliënten te werven. Fidea nodigt u uit op enkele unieke ervaringen: cadeaus die uw inspanningen van de volgende maanden zullen belonen op zo n manier dat u ze niet snel zult vergeten. Cadeaus dus om intens te beleven. Lees en begin alvast te genieten. Overtuigd? Schrijf u dan vandaag nog in op voor de meest aantrekkelijke 101 dagen-race De actie Fidea ooit. ZKO Experience Veel succes! is al een ervaring op zich. Makelaars die vooral particuliere cliënten hebben,krijgen met deze actie een unieke gelegenheid om de stap te zetten in de wereld van Zelfstandigen en Kleine Indien u hebt deelgenomen aan Ondernemingen. Bright 100-actie Ook voor makelaars bent u die vertrouwd zijn met de wereld automatisch ingeschreven voor onze van ZKO Sparkling is dit dé 101. kans om U kunt het kantoor zich een boost te geven en een nieuwe bron van inkomsten aan te boren. uitschrijven, maar dan mist u natuurlijk de kans om stapels eurobiljetten te verzamelen. Bovendien zult u, als nieuweling of als oude bekende, persoonlijk kunnen ervaren hoe Fidea u helpt sterker te staan bij deze professionele doelgroep. U weet niet goed hoe en waar te beginnen? Spreek er uw regiomanager over aan. Die zorgt 101 Meer dagen info op lang voor een extra persoonlijke ondersteuning. Ondersteuning via Cliëntenmailings Interactieve wedstrijd naar de eindcliënten Acti s Promotiemateriaal Wilt u een pakket promotiemateriaal Sparkling 101 ontvangen? Stuur dan een mail naar met de vermelding van uw fideanummer en actiepakket Sparkling101. Sta sterker. Fidea, verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer V.U.: Jan Meeuwis, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen - RPR RK /09 fid18051_najaarsactie_uitnodiging.indd 1-3 Een actie om live van te genieten. Beleef de intense steun van het Fidea -Team. sparkling Fidea nodigt u uit op enkele unieke ervaringen: cadeaus die uw inspanningen van de volgende maanden zullen belonen op zo n manier dat u ze niet snel zult vergeten. Cadeaus dus om intens te beleven. Lees en begin alvast te genieten. De actie Fidea ZKO Experience is al een ervaring op zich. Makelaars die vooral particuliere cliënten hebben,krijgen met deze actie een unieke gelegenheid om de stap te zetten in de wereld van Zelfstandigen en Kleine Ondernemingen. Ook voor makelaars die vertrouwd zijn met de wereld van ZKO is dit dé kans om het kantoor een boost te geven en een nieuwe bron van inkomsten aan te boren. Bovendien zult u, als nieuweling of als oude bekende, persoonlijk kunnen ervaren hoe Fidea u helpt sterker te staan bij deze professionele doelgroep. Meer info op Bent u klaar om de banden met de Zelfstandigen en Kleine Ondernemingen nauwer aan te halen? Weet dan dat Fidea u met veel enthousiasme zal ondersteunen en over de nodige troeven beschikt om u op dreef te helpen. Zo kunt u rekenen op een innoverend gamma producten als Trigoon Plus, speciaal bedacht en samengesteld voor zeer specifieke professionele doelgroepen. En natuurlijk staat u sterker met de hulp van onze Back Office, een geolied team dat niets ongedaan laat om uw vragen te beantwoorden en uw inspanningen te ondersteunen. Overtuigd? Schrijf u dan vandaag nog in op voor de meest aantrekkelijke 101 dagen-race ooit. Veel succes! Indien u hebt deelgenomen aan de Bright 100-actie bent u automatisch ingeschreven voor onze Sparkling 101. U kunt zich uitschrijven, maar dan mist u natuurlijk de kans om stapels eurobiljetten te verzamelen. Na Bright 1OO, nu de sprankelende sequel. U weet niet goed hoe en waar te beginnen? Spreek er uw regiomanager over aan. Die zorgt 101 dagen lang voor een extra persoonlijke ondersteuning. Fidea ZKO Experience. Het startschot is gegeven. Schrijf u snel in op Sta sterker..be Bent u klaar voor de Fidea, verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer V.U.: Jan Meeuwis, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen - RPR RK /09 Beleef de intense steun van het Fidea -Team. Bent u klaar om de banden met de Zelfstandigen en Kleine Ondernemingen nauwer aan te halen? Weet dan dat Fidea u met veel enthousiasme zal ondersteunen en over de nodige troeven beschikt om u op dreef te helpen. sparkling Zo kunt u rekenen op een innoverend gamma producten als Trigoon Plus, speciaal bedacht en samengesteld voor zeer specifieke professionele doelgroepen. En natuurlijk staat u sterker met de hulp van onze Back Office, een geolied team dat niets ongedaan laat om uw vragen te beantwoorden en uw inspanningen te ondersteunen. Na Bright 1OO, nu de sprankelende sequel. Fidea ZKO Experience. Het startschot is gegeven. Schrijf u snel in op Sta sterker.? Bent u klaar voor de fid17679_uitnodiging_centea.indd :42:30 id18076_trigoon_bloemen_277x208_nl.indd 1 8/13/09 4:56:21 PM Sta sterker. 8 Fidea Jaarverslag 2009

9 fid18643_affiche stybar.indd 1 20/04/10 13:32 Fidea - sponsor van de Fidea Cross Tervuren - 3 januari fid18395 adv cyclocross 2010.indd 1 10/12/09 12:07 fid18186 A3 Affiches Elit3_NL.indd 1 20/04/10 13:35 Activiteiten 2009 twee derde van het resultaat, zowel het grootste volume als de grootste groei op. Uit de acties bleek ook duidelijk het succes van de segmentwerking tussen bancaire en verzekeringsproducten gericht op de particuliere gezinnen. Fidea nam in de loop van 2009 de wending naar het segment van zelfstandigen en kleine ondernemingen (ZKO). Die stap werd ondersteund door communicatie via het Partnermagazine en de commerciële actie ZKO Experience. De actie mikte vooral op bemiddelaars met groeipotentieel in dit segment en eindigde erg positief, ook en vooral in Leven. Ook op dit terrein stonden de Centea-producenten borg voor zowat de helft van het resultaat. Marketing en Communicatie Het Elit3-concept werd uitgebreid met een nieuwe website. Elit3-cliënten die zich daarop registreren mogen kiezen uit een ruim aanbod van voordelen. De bemiddelaar kan deze website perfect integreren binnen zijn eigen webstek. Samen met een Elit3- nieuwsbrief vormt deze toepassing een nieuwe en, in de Belgische markt, unieke tool waarmee de bemiddelaar en Fidea samen de trouw bij hun totaalcliënten bevorderen. Op het sponsoringsvlak konden we een co-sponsor voor het Fidea Cycling Team verwelkomen: de komende seizoenen rijdt het team in de kleuren van het Telenet Fidea Cycling Team. Zowel de eliterenners als de beloften konden een opmerkelijk seizoen bij elkaar rijden, met een wereldkampioen én de wereldbeker als toppers op het palmares. Aan de sponsoring van ons cycling team werd een nieuw initiatief toegevoegd. Voortaan sponsort Fidea een aantal mooie klassiekers onder de naam Fidea Cyclocross Classics. Niel en Tervuren beten de spits af. De samenwerking met het theatergezelschap t Arsenaal is intussen ook letterlijk een klassieker geworden. De afgelopen 10 jaar vonden heel wat bemiddelaars en hun cliënten via Fidea de weg naar een gezellig en cultureel avondje uit in Mechelen of in een van de culturele centra in België. Groeibureau De wereld van morgen wordt anders en uitdagend stond in het teken van de nieuwe wending naar de bedrijvenmarkt die Fidea wil nemen. Het Groeibureau werd ingezet om de nodige projecten, concrete activiteiten en maatregelen te inventariseren om dit strategisch toekomstplan effectief te realiseren. Telenet Fidea Cycling Team Website Elit3 Affichette Elit3 ZDENEK STYBAR, WERELDKAMPIOEN VELDRIJDEN 2010 VAN HET TELENET - FIDEA CYCLING TEAM Verzekeringen van Fidea: met Styb de sterkste. voordeel Surf naar en win gratis VIP-tickets Fidea Cyclocross Classics Fidea, verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer V.U.: Jan Meeuwis, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen - RPR RK Sta sterker. Fidea Cyclocross Classics FIDEA, SPONSOR VAN DE FIDEA CROSS TERVUREN, 3 JANUARI 2010 Voordeel aan de kassa voor Elit3-cliënten. Surf voor de kortingsbon naar Fidea wenst u een goed verzekerd jaar en een spannende cross. Sta sterker. Fidea, verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer V.U.: Jan Meeuwis, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen - RPR RK MM0523N - 09/09 Exclusief voor Elit3-cliënten! Alle info en nog meer voordelen op Sta sterker. Fidea Jaarverslag

10 Activiteiten 2009 Belangrijk aandachtspunt in deze oefening was dat elke Fidea-medewerker de strategie van Fidea kent, deze aanvaardt, zich erbij betrokken voelt en elke dag mee timmert aan de uitvoering ervan. Het Groeibureau koos voor een aanpak waarbij ze een groot aantal collega s betrekken in een voortraject met input vanuit de aanwezige kennis en ervaring. Op basis van de output uit dit voortraject werden een aantal prioritaire projecten naar voor geschoven. De voorbereidende werkgroepen hadden met hun gezamenlijke ideeën de grondslag gelegd. Op deze fundamenten bouwden de implementatiegroepen verder. De resultaten worden verwacht in de eerste helft van Fidea Training In 2009 werd de verplichte bijscholing van de verantwoordelijke voor de distributie (VVD) ingevoerd. Deze maatregel heeft uiteraard een grote impact voor de zelfstandige bemiddelaar. Vanaf 1 januari 2009 moet hij in 3 jaar tijd 30 opleidingspunten verzamelen. Fidea Training, erkend door de CBFA, speelt hier met zijn gevarieerd en kwalitatief opleidingsaanbod sterk op in. De VVD-opleidingen van Fidea zijn inmiddels een referentie op de verzekeringsmarkt. De tussenpersoon, ervaren of beginnend, kan in het opleidingsaanbod zeker zijn gading vinden. Naast het klassieke opleidingsprogramma herhaalde Fidea in 2009 een traject Leven om de verkoopvaardigheden van beginnende tussenpersonen aan te scherpen. Nog in Leven konden we met genoegen terugblikken op de visie van professor Yves Stevens op de Belgische Pensioenstelsels, een onderhoudende avondlezing over de pensioenproblematiek. Regionaal vonden een hele reeks thema-opleidingen plaats over o.a. de tweede pijler, de omzetverzekering, bedrijfsschade, aanpak ZKO-doelgroep, Behalve de opleidingen voor bemiddelaars verzorgt Fidea Training ook de opleiding van het eigen Fideapersoneel. Het is dankzij een gedegen technische kennis, gekoppeld aan cliëntvriendelijke vaardigheden, dat wij de cliënt een topservice bieden. HRM In 2009 werd de leeftijdsopslag van bedienden vervangen door een jaaropslag gerelateerd aan de prestaties, eenzelfde systematiek als diegene die van toepassing is voor de kaderleden. Ook naar jaarlijks gebruik informeerden we begin 2009 naar de tevredenheid en betrokkenheid van onze medewerkers. De resultaten mochten ons als werkgever verheugen: 95% van ons personeel blijkt tevreden tot uitermate tevreden met Fidea als werkgever, de algemene werkomgeving, alsook hun boeiende jobinhoud. Aandachtspunten zijn: een beter georganiseerde loopbaanbegeleiding en de kwaliteit van het evaluatieproces. Daarover werden enkele werkgroepen opgestart. Het aantal aanwervingen bleef omwille van de economische context beperkt tot 6 vaste en 4 tijdelijke medewerkers. Naast enkele sterk gewaardeerde bezoeken van laatstejaarsstudenten werd werk gemaakt van de begeleiding van nieuwe medewerkers. Deze begeleiding kreeg vorm in een systeem van mentorship en de organisatie van een introductiedag voor nieuwe medewerkers. Ons nieuw medewerkersnetwerk LINKED zorgde bovendien voor verschillende activiteiten die de netwerking tussen nieuwelingen, maar ook met de andere medewerkers bevorderde. Na de mededeling betreffende de geplande verkoop van Fidea, sloten we, in constructief overleg met de sociale partners, een CAO aangaande de werkzekerheid in ons bedrijf. Samen met een open communicatie aanpak over de desinvestering, zorgde deze CAO ervoor dat de medewerkers toch in een constructieve sfeer en met een gerust hart het jaar konden afsluiten. 10 Fidea Jaarverslag 2009

11 Activiteiten 2009 Logistiek en ICT 2009 stond in het teken van de voorbereiding op SIS. Heel wat medewerkers van Fidea werden betrokken in de uitwerking van dit nieuwe ICT platform en dit zowel in de voorbereidingsfase, de uitwerkingsfase als in de testfase. Fidea s deelname aan de ontwikkeling van SIS resulteerde in oktober 2009 in een financieel luik in de geïntegreerde elektronische gegevensuitwisseling met de bemiddelaar. Verder werden met succes een aantal consultatieve transacties voor de bemiddelaars van Fidea opengesteld. Gezien de beslissing van Europa om Fidea niet langer deel te laten uitmaken van de KBC Groep, werd echter besloten om het nieuwe platform voor Fidea niet te implementeren. Ook Ilias, het ontwikkelingsproject Leven voor Ondernemingen, werd stilgelegd. Dit belet niet dat er heel wat competentie is vergaard en de medewerkers van Fidea klaar staan om hierover input te leveren aan onze toekomstige eigenaar. Een belangrijk project was het invoeren van het SEPA overschrijvingsformulier op alle printkettingen. In hetzelfde project werden de schermen van alle applicaties aangepast aan de SEPA normen. De studie voor SDD, SEPA DIRECT DEBIT, ter vervanging van het Belgische domiciliëringssysteem, is aangevat. Traditioneel volgden ook een aantal projecten om conform te blijven aan de wetgeving. De nodige maatregelen werden genomen in het kader van de CBFA-circulaire Financiële diensten via het internet. In het kader van de anti-witwaswetgeving werd de rappelprocedure eindig gemaakt conform de aanbeveling van de CBFA. Na de succesvolle uitrol van contentmanagement in Schade Auto werd dit project ook uitgerold in de schadedienst brand. Voortaan kunnen onze medewerkers online de briefwisseling op hun scherm oproepen met als belangrijkste voordelen tijdswinst en een globaal overzicht per dossier van alle binnengekomen briefwisseling. Er kan dus sneller en meer accuraat geantwoord worden op vragen van de bemiddelaar en de cliënt. Een diepgaand onderzoek van de verzekeringskosten leverde input voor een aantal quick-wins die deels al gerealiseerd werden en deels in 2010 opgenomen zullen worden. Vooral door regelmatige interne communicatie is bij de medewerkers een ver doorgedreven kostenbewustzijn ontwikkeld alsook een permanente aandacht voor efficiëntieverbeteringen. Operationeel Risicobeheer en Compliance De uitvoering van het Group Standards Assessementmeerjarenprogramma dat in 2008 werd opgestart, kwam in 2009 in een stroomversnelling terecht. Werden er in 2008 vier nieuwe groepsstandaarden uitgevaardigd, dan bedraagt dit aantal voor 2009 elf. Voor een gedeelte van deze nieuwe groepsstandaarden werd het assessment en het opstellen van actieplannen reeds uitgevoerd; de overige zijn gepland in de loop van De belangrijkste nieuwe groepsstandaard is ongetwijfeld de Group Standard Product Development & Marketing. Het doel van deze groepsstandaard is het implementeren van een transparant en formeel proces voor het goedkeuren en de herziening op regelmatige basis van nieuwe en bestaande producten. Als gevolg van diverse CBFA-aanbevelingen werd tevens een aanzienlijke inspanning geleverd om te voldoen aan het Internal Capital Adequacy Process (ICAAP, Basel II pillar 2). Hiervoor werden er een aantal risk scans uitgevoerd in de domeinen Operations en Business en een assessment op de implementatie van de Operational Risk Governance, het Loss Data Collection Proces en het Management of Business Continuity. Inzake compliance onthouden we de uitrol van het Compliance Monitoring Program aan de hand waarvan het compliance-universum op gestructureerde wijze blijvend onder aandacht zal worden gebracht. Verder werden extra inspanningen geleverd om, onder meer in het kader van de anti-witwaswetgeving, tot een zo goed mogelijke cliëntenidentificatie en -verificatie te komen en werd in het kader van de privacywetgeving een project opgezet inzake de verwerking van gevoelige gegevens. Fidea Jaarverslag

12 Activiteiten 2009 Fidea in 2010 De meest strategische markt voor Fidea wordt die van de zelfstandige ondernemers en de bedrijven. Daar ligt de belangrijkste adviesmeerwaarde van de makelaar, ons distributiekanaal. Veel van onze partners zijn anderzijds wel groot geworden in het particuliere segment en rekenen op hun partnermaatschappij om hun cliënten de beste oplossingen aan te kunnen bieden. De verzoening van beide wordt een belangrijke commerciële opdracht. De bundels Elit3, Trigoon en Trigoon Plus blijven ondersteund met nieuwe en unieke initiatieven die Fidea een progressieve plaats in de markt verzekeren. Toch zal er ook voldoende aandacht naar de onderliggende producten gaan. Op het operationele vlak kiest Fidea in 2010 voor een toenadering van de diensten Leven en Niet-Leven. De eerste stap wordt gezet in de diensten ZKO. Die evolutie zal ook zichtbaar zijn in onze producten. Zo breiden we nog in het voorjaar het concept Trigoon en Trigoon Plus uit met de Leven-producten vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) en de individuele pensioentoezegging (IPT). Op sponsoringsvlak gaan we zeker nog 1 seizoen door met de samenwerking met het Telenet Fidea Cycling Team. Na een positieve evaluatie worden ook de Fidea Cyclocross Classics verdergezet en uitgebreid. Helemaal nieuw in 2010 wordt onze steun aan het mountainbiken. In de aanloop naar de Olympische Spelen in 2012 verwachten we heel wat aandacht voor deze discipline, zowel vanwege de renners als vanuit de media. Met deze sport bereiken we bovendien een ander, vaak zelfstandig publiek. Daarmee sluiten we perfect aan bij deze voor Fidea strategisch zo belangrijke doelgroep. Fidea Training zal een modulair opgebouwd opleidingstraject in levens- en schadeverzekeringen uittekenen waarin zowel de startende als de ervaren bemiddelaar zijn gading vindt. Naast de producttechnische kennis wordt nog meer ingezoomd op de commerciële sterkten van de Fideaproducten. Verkoopvaardigheden en gespecialiseerde thema-opleidingen maken het opleidingsplan compleet. In afwachting van de aandeelhouderswissel worden de eigenheid en zelfstandige werking van Fidea gewaarborgd, inclusief de noodzakelijke ondersteuning vanuit de KBC Groep zolang Fidea er nog deel van uitmaakt. 12 Fidea Jaarverslag 2009

13 Resultaten 2009 Beleggingen en Financiële resultaten Tijdens de eerste maanden van dit boekjaar werd het financieel resultaat opnieuw nadelig beïnvloed door een nieuwe daling op de aandelenmarkten. Hoewel de aandelenportefeuille intussen afgeslankt was, dienden we opnieuw vrij belangrijke waardecorrecties te registreren. In de loop van 2009 werd de aandelenportefeuille opnieuw herschikt, zowel naar omvang als naar spreiding over de economische sectoren, teneinde het risicoprofiel van onze beleggingsportefeuille in overeenstemming te brengen met de nieuwe benchmark. Bij deze operatie kon niet vermeden worden dat de eerder geregistreerde waardecorrecties deels omgezet werden in gerealiseerde minwaarden. Anderzijds werd een mooie meerwaarde opgetekend bij de realisatie van swaps. De waardeverminderingen op eeuwigdurende leningen, die een jaar eerder in rekening genomen werden, konden nu in belangrijke mate teruggedrongen worden. Resultaat 2009 Het boekjaar sluit af met een winst van 75,3 miljoen euro. De activiteiten Niet-Leven realiseerden 15,9 miljoen euro. Het resultaat van de activiteiten Leven bedraagt 16,9 miljoen euro. Het niet-technisch resultaat is 42,5 miljoen euro en wordt voor een groot deel toegewezen aan 2 bijzondere elementen. De waardecorrecties zijn grotendeels het gevolg van: - het Arrest Cobelfret m.b.t. de aftrekbaarheid van dividenden, een vordering instellen op de fiscus ten bedrage van 13,5 miljoen euro. - de waarderingsregels voor de vennootschappelijke boekhouding aangepast aan de geconsolideerde rapportering en drukt Fidea voortaan ook belastingslatenties uit in de jaarrekening. Deze wijziging heeft bij de invoering van deze regel een impact van 29,3 miljoen euro. De onderliggende recurrente netto-financiële resultaten van onze activiteiten in 2009 groeien met meer dan 9%. Onze portefeuille in beheer van Asset Management bedraagt miljoen euro en behaalde een performance, die de benchmark met meer dan 1% oversteeg. Vanaf het tweede kwartaal hernamen de beurzen een opwaartse trend waardoor de solvabiliteitsratio van Fidea nagenoeg 228% van de wettelijke marge bedraagt. Een omstandige rapportering omtrent het waardeen risicobeheer Fidea is als bijlage toegevoegd aan dit verslag. Fidea Jaarverslag

14 Voorstellen Voorstellen van de raad van bestuur van Fidea De Raad van Bestuur brengt u hierbij verslag uit over de statutaire jaarrekening betreffende het boekjaar Op datum van deze vergadering verstrijkt het mandaat van de heer Edwin Schellens. De Raad stelt voor de heer Edwin Schellens te herbenoemen tot bestuurder voor een periode van 4 jaar. Aldus zal zijn mandaat verstrijken op de jaarvergadering te houden in het jaar Na aanleg van de nodige voorzieningen en afschrijvingen sloten de resultaten van het afgelopen boekjaar af met een netto-winst van ,54 euro. Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen stellen wij u voor deze winst als volgt te verdelen : - Wettelijke reserves: ,08 euro - Dividenden: ,46 euro - Tantièmes: 2.000,00 euro Onder voorbehoud van goedkeuring van deze verdeling, zal per aandeel een bruto-dividend van 2,13 euro worden uitgekeerd, wat betaalbaar zal worden gesteld vanaf 8 april Het mandaat van de heer Claude Gonthier, dat eveneens op expiratie komt op datum van de jaarvergadering, zal op verzoek van de betrokken bestuurder niet worden hernieuwd. Op datum van de jaarvergadering zal ook het mandaat verstrijken van de erkende commissarisrevisor, de revisoraatsvennootschap Ernst&Young, vertegenwoordigd door de heren Jean-Pierre Romont of Peter Telders. Op voordracht van de ondernemingsraad verzoekt de Raad u het mandaat van Ernst&Young, vertegenwoordigd door Peter Telders te hernieuwen voor een periode van drie jaar, verstrijkend op de jaarvergadering te houden in het jaar Op de algemene vergadering van 8 april 2009, diende de Raad het ontslag van zijn voorzitter de heer Danny De Raymaeker te acteren met ingang op 1 september In zijn vergadering van 2 september 2009 benoemde de Raad de heer Johan Thijs tot nieuwe voorzitter, en coöpteerde hij de heer Patrick Tans tot bestuurder om het mandaat van de heer Danny De Raymaeker te voltooien. Aan de vergadering wordt voorgesteld deze benoeming te bevestigen. Aldus zal het mandaat van de heer Patrick Tans een einde nemen op de jaarvergadering te houden in het jaar In zijn vergadering van 4 november 2009 ging de Raad van bestuur over tot de oprichting van een audit-comité in uitvoering van de wet van 17 december Als leden werden aangesteld de heren Dirk Van Liempt, voorzitter, Patrick Tans lid en Marc Bernaert in zijn hoedanigheid als onafhankelijk bestuurder. De heer Bernaert voldoet aan de vereisten van artikel 526 ter van het wetboek van vennootschappen om als onafhankelijk bestuurder te kunnen worden erkend. 14 Fidea Jaarverslag 2009

15 Voorstellen Zijn behaalde graden als Licentiaat in de Handels & Consulaire Wetenschappen en Handelsingenieur en jarenlange nationale en internationale ervaring op directieniveau in het bankwezen bieden een voldoende garantie met betrekking tot de gevraagde deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit. De Raad van Bestuur heeft geen kennis van gebeurtenissen die zich na het afsluiten van het boekjaar voordeden, noch zijn er omstandigheden bekend die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk zouden kunnen beïnvloeden. De constructieve samenwerking waarvoor zij garant stonden, is eens te meer de hoeksteen gebleken voor een verdere succesvolle uitbouw van onze vennootschap en laat toe de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. De Raad van Bestuur 3 maart 2010 De Raad verzoekt u per afzonderlijke stemming kwijting te geven aan de Bestuurders en Commissaris-Revisor voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het afgelopen boekjaar. Het jaar 2009 zal ongetwijfeld de geschiedenis ingaan als het jaar van de ineenstorting van de financiële markten, met uiteindelijk een internationale recessie als gevolg. In deze turbulente marktomstandigheden kon onze onderneming echter goed standhouden. Naast een puik operationeel resultaat konden enkele belangrijke terugvorderingen op de belastingen worden geboekt. De toch wel sterke operationele resultaten werden mogelijk gemaakt dankzij de professionele inzet en het engagement van onze medewerkers en van een grote groep steeds hechter samenwerkende partnerbemiddelaars. Hiervoor willen wij hen allen danken. Fidea Jaarverslag

16 Jaarrekening 2009 Jaarrekening van Fidea Balans op Actief Codes % verschil B. Immateriële activa ,01% I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa Goodwill Overige immateriële vaste activa C. Beleggingen ,37% I. Terreinen en gebouwen Onroerende goederen bestemd voor bedrijfsdoeleinden Overige II. Beleggingen in verbonden ondernemingen en deelnemingen Verbonden ondernemingen Andere ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat III. Overige financiële beleggingen Aandelen, deelnemingen en andere niet-vastrentende effecten Obligaties en andere vastrentende effecten Deelnemingen in gemeenschappelijke beleggingen Hypothecaire leningen en hypothecaire kredieten Overige leningen Deposito s bij kredietinstellingen Overige IV. Deposito s bij cederende ondernemingen D. Beleggingen betreffende de verrichtingen verbonden aan een beleggingsfonds van de groep van activiteiten Leven en waarbij het beleggingsrisico niet gedragen wordt door de onderneming ,16% Dbis. Deel van de herverzekeraars in de technische voorzieningen ,13% I. Voorziening voor niet-verdiende premies en lopende risico s II. Voorziening voor verzekering Leven III. Voorziening voor te betalen schaden V. Andere technische voorzieningen Fidea Jaarverslag 2009

17 Jaarrekening 2009 Jaarrekening van Fidea Balans op Actief Codes % verschil E. Vorderingen ,18% I. Vorderingen uit hoofde van rechtstreekse verzekeringsverrichtingen 1. Verzekeringsnemers Tussenpersonen Overige II. Vorderingen uit hoofde van herverzekeringsverrichtingen III. Overige vorderingen F. Overige activabestanddelen ,22% I. Materiële activa II. Beschikbare waarden IV. Overige G. Overlopende rekeningen 431/ ,96% I. Verworven, niet-vervallen intresten en huurgelden II. Overgedragen acquisitiekosten III. Overige overlopende rekeningen TOTAAL 21/ ,89% Fidea Jaarverslag

18 Jaarrekening 2009 Jaarrekening van Fidea Balans op Passief Codes % verschil A. Eigen vermogen ,29% I. Geplaatst kapitaal of equivalent fonds, onder aftrek van het niet-opgevraagde kapitaal II. Uitgiftepremies III. Herwaarderingsmeerwaarden IV. Reserves Wettelijke reserve Onbeschikbare reserve Vrijgestelde reserve Beschikbare reserve V. Overgedragen resultaat Abis. Belangen van derden 10 0 Bbis. Fonds voor toekomstige toewijzingen ,00% C. Technische voorzieningen ,40% I. Voorziening voor niet-verdiende premies en lopende risico s II. Voorziening voor verzekering Leven III. Voorziening voor te betalen schaden IV. Voorziening voor winstdeling en restorno s V. Voorziening voor egalisatie en catastrofen VI. Andere technische voorzieningen D. Technische voorzieningen betreffende de verrichtingen verbonden aan een beleggingsfonds van de groep van activiteiten Leven wanneer het beleggingsrisico niet wordt gedragen door de onderneming ,16% E. Voorzieningen voor overige risico s en kosten ,08% I. Voorziening voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen III. Andere voorzieningen F. Deposito s ontvangen van herverzekeraars ,70% G. Schulden ,15% I. Schulden uit hoofde van rechtstreekse verzekeringsverrichtingen II. Schulden uit hoofde van herverzekeringsverrichtingen IV. Schulden t.a.v. kredietinstellingen V. Overige schulden Schulden wegens belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 2. Overige H. Overlopende rekeningen 434/ ,47% TOTAAL 11/ ,89% 18 Fidea Jaarverslag 2009

19 Jaarrekening 2009 Jaarrekening van Fidea Resultatenrekening op I. Technische rekening niet-levensverzekering Codes % verschil 1. Verdiende premies, onder aftrek van herverzekering ,26% a) Brutopremies b) Uitgaande herverzekeringspremies (-) c) Wijziging van de voorziening voor niet-verdiende premies en lopende risico s, zonder aftrek van herverzeke- ring (stijging -, daling +) d) Wijziging van de voorziening voor niet-verdiende premies en lopende risico s, deel van de herverzekeraars (stijging +, daling -) bis. Opbrengsten van beleggingen ,44% a) Opbrengsten van beleggingen in verbonden ondernemingen of deze waarmee een deelnemingsverhouding bestaat b) Opbrengsten van andere beleggingen c) Terugneming van waardecorrecties op beleggingen d) Meerwaarden op de realisatie Overige technische opbrengsten, onder aftrek van de herverzekering ,77% 4. Schadelast, onder aftrek van herverzekering (-) ,32% a) Betaalde netto-bedragen aa) bruto-bedragen bb) deel van de herverzekeraars (-) b) Wijziging van de voorziening voor te betalen schaden, onder aftrek van herverzekering (stijging +, daling -) aa) wijziging van de voorziening voor te betalen schaden, zonder aftrek van herverzekering (stijging +, daling -) bb) wijziging van de voorziening voor te betalen schaden, deel van de herverzekeraars (stijging -, daling +) Wijziging van de andere technische voorzieningen, onder aftrek van herverzekering (stijging +, daling -) ,46% 7. Netto-bedrijfskosten (-) ,42% a) Acquisitiekosten c) Administratiekosten d) Van de herverzekeraars ontvangen commissielonen en winstdeelnemingen (-) Fidea Jaarverslag

20 Jaarrekening 2009 Jaarrekening van Fidea Resultatenrekening op I. Technische rekening niet-levensverzekering Codes % verschil 7bis. Beleggingslasten (-) ,97% 8. Overige technische lasten, onder aftrek ,98% van herverzekering (-) 9. Wijziging van de voorziening voor egalisatie en catastrofen, onder aftrek van herverzekering (stijging -, daling +) ,03% 10. Resultaat van de technische rekening niet-levensverzekering Winst (+)/Verlies (-) 710/ ,21% 20 Fidea Jaarverslag 2009

Voorwoord. De uitdaging is groot, maar het vertrouwen voor de toekomst is nog groter.

Voorwoord. De uitdaging is groot, maar het vertrouwen voor de toekomst is nog groter. Fidea verzekeringen Voorwoord Onze generatie heeft aanvaard dat leven met een of andere crisis tot de normale gang van zaken behoort. Maar van wat er in 2008 op ons af kwam, besefte niemand vooraf de volle

Nadere informatie

Edwin Schellens Algemeen Directeur. Johan Thijs Voorzitter van de Raad van Bestuur

Edwin Schellens Algemeen Directeur. Johan Thijs Voorzitter van de Raad van Bestuur 2 0 1 0 j a a r v e r s l a g VOORWOORD KERNCIJFERS Tegen de achtergrond van een langzaam economisch en financieel herstel, konden we in 2010 met een nettowinst van 50,3 miljoen euro opnieuw mooie resultaten

Nadere informatie

Inhoud. 24 Verslag Raad van Bestuur 26 Jaarrekening 37 Organigram

Inhoud. 24 Verslag Raad van Bestuur 26 Jaarrekening 37 Organigram Jaarverslag 2013 Inhoud 4 Woord vooraf 6 Ondernemingsprincipes 7 Kerncijfers 10 Mission statement 12 Activiteiten Niet-Leven 14 Activiteiten Leven 16 Distributie en commerciële werking 19 Andere ondersteunende

Nadere informatie

AXA in België // Activiteitenverslag 2008

AXA in België // Activiteitenverslag 2008 AXA in België // Activiteitenverslag 2008 AXA in België // Activiteitenverslag 2008 bank en verzekering anders bekeken 2008 zal de geschiedenis ingaan als een bijzonder jaar in de financiële sector. Bij

Nadere informatie

0404.483.367 AXA BELGIUM. Naamloze verzekeringsmaatschappij opgericht in 1856 gevestigd te 1170 Brussel, Vorstlaan 25

0404.483.367 AXA BELGIUM. Naamloze verzekeringsmaatschappij opgericht in 1856 gevestigd te 1170 Brussel, Vorstlaan 25 AXA BELGIUM Naamloze verzekeringsmaatschappij opgericht in 1856 gevestigd te 1170 Brussel, Vorstlaan 25 BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel Toegelaten onderneming onder het nummer 0039 Beheersverslag voorgelegd

Nadere informatie

Duidelijk. Duidelijk met u. Verslagen en jaarrekeningen. Boekjaar 2005. Gewone algemene vergadering van 26 april 2006.

Duidelijk. Duidelijk met u. Verslagen en jaarrekeningen. Boekjaar 2005. Gewone algemene vergadering van 26 april 2006. Duidelijk u met Duidelijk met u Verslagen en jaarrekeningen Boekjaar 2005 Gewone algemene vergadering van 26 april 2006 AGF Belgium Insurance n.v. Lakensestraat 35, 1000 Brussel BTW: BE 0403.258.197 -

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding door Hans Verstraete Voorzitter 3. Voorwoord door Philippe Colle Gedelegeerd Bestuurder 6. Persoonsverzekeringen 22

INHOUD. Inleiding door Hans Verstraete Voorzitter 3. Voorwoord door Philippe Colle Gedelegeerd Bestuurder 6. Persoonsverzekeringen 22 Balans & V ooruitzichten 2014-2015 INHOUD Inleiding door Hans Verstraete Voorzitter 3 Voorwoord door Philippe Colle Gedelegeerd Bestuurder 6 Algemene context 8 Persoonsverzekeringen 22 Schadeverzekeringen

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012 Nr. 35 Weekblad van 7 november 2013 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012 1. Inleiding: De merkwaardige veerkracht van de verzekering maakte van 2012 een topjaar

Nadere informatie

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers-

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- 2011 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag

Nadere informatie

Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv

Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv 2012 G E C O M B I N E E R D J A A R V E R S L A G 2 Overeenkomstig artikel 95, 96 en 119 van het Wetboek van Vennootschappen stelt de raad van bestuur van Argenta

Nadere informatie

Allianz Nederland Groep Jaarverslag 2003

Allianz Nederland Groep Jaarverslag 2003 Allianz Nederland Groep Jaarverslag 2003 Vertrouwen 2 Inhoud 4 Organisatie 5 Kerncijfers Jaarverslag 2003 Verslag van de directie 6 Allianz Nederland Groep 12 Schadeverzekeringen 15 Levensverzekeringen

Nadere informatie

Inhoudstafel. Belfius Insurance Jaarverslag 2012 3

Inhoudstafel. Belfius Insurance Jaarverslag 2012 3 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudstafel Boodschap van de voorzitters 5 Kerncijfers van Belfius Insurance 6 Beheersverslag 9 Geconsolideerde jaarrekening 41 Aanvullende inlichtingen 130 Belfius Insurance Jaarverslag

Nadere informatie

S a m e n o p b o u we n J a a r v e r s l a g 2 0 0 5

S a m e n o p b o u we n J a a r v e r s l a g 2 0 0 5 Samen opbouwen Jaarverslag Jaarverslag 1 De verzekering in België Jaarverslag VOORWOORD 4 DE VERZEKERING IN DE BELGISCHE ECONOMIE 13 Incasso s - Schade 14 Kosten en commissielonen 15 Technische voorzieningen

Nadere informatie

Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv. Gecombineerd Jaarverslag en Duurzaamheidsverslag

Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv. Gecombineerd Jaarverslag en Duurzaamheidsverslag Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv 2013 Gecombineerd Jaarverslag en Duurzaamheidsverslag Overeenkomstig artikel 95, 96 en 119 van het Wetboek van Vennootschappen stelt de raad van bestuur van Argenta

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België

Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING Leef vol vertrouwen INHOUD Leef vol vertrouwen 1 Kerncijfers van de AXA Groep in de wereld 1 De AXA-Visie 2 Boodschap van Jean-Pierre

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING. Leef vol vertrouwen

Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING. Leef vol vertrouwen Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING Leef vol vertrouwen INHOUD Leef vol vertrouwen 1 Kerncijfers van de AXA Groep in de wereld 1 De AXA-Visie 2 Boodschap van Jean-Pierre

Nadere informatie

Focus. Jaarverslag 2002. Reken op ons. De Post

Focus. Jaarverslag 2002. Reken op ons. De Post Focus Jaarverslag 2002 Reken op ons. De Post Focus Jaarverslag 2002 De Post Inhoudstafel Overzicht p.04 De mijlpalen van 2002 p.08 Gesprek met de voorzitter van de raad van bestuur en de CEO p. 10 Het

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bovemij Verzekeringen 2. Kerncijfers 3. Voorwoord hoofddirectie 4. Bericht van de Raad van Commissarissen 5. Verslag van de directie 7

Inhoudsopgave. Bovemij Verzekeringen 2. Kerncijfers 3. Voorwoord hoofddirectie 4. Bericht van de Raad van Commissarissen 5. Verslag van de directie 7 Inhoudsopgave Bovemij Verzekeringen 2 Kerncijfers 3 Voorwoord hoofddirectie 4 Bericht van de Raad van Commissarissen 5 Verslag van de directie 7 BOVAG 18 Jaarrekening 2006 Geconsolideerde balans per 31

Nadere informatie

Extra. Vernieuwing in het financiële landschap. Troeven van de financiële tussenpersoon. 24 oktober 2013. www.bzbcongres.be

Extra. Vernieuwing in het financiële landschap. Troeven van de financiële tussenpersoon. 24 oktober 2013. www.bzbcongres.be Extra BZB-congres Vernieuwing in het financiële landschap Troeven van de financiële tussenpersoon 24 oktober 2013 www.bzbcongres.be CRM Group presenteert: De nieuwste en meest complete totaaloplossing

Nadere informatie

Verslag aan de samenleving over 2012

Verslag aan de samenleving over 2012 Verslag aan de samenleving over 2012 WIE ZIJN WIJ? Een bank-verzekeraar die zich toelegt op de invulling van de behoeften van particulieren, kmo s en grotere ondernemingen in België, Tsjechië, Slowakije,

Nadere informatie

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1 Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN Groep Acerta 2008 Acerta jaarverslag 1 Inhoud 4 Voorwoord: De kracht van mensen 6 Acerta 10 Voorzitter van de Raad van Bestuur 14 Corporate Governance 15 Denkoefening

Nadere informatie

Balans & Vooruitzichten 2012-2013

Balans & Vooruitzichten 2012-2013 Balans & Vooruitzichten 2012-2013 Inhoud InleIdIng door Bart De Smet 3 Voorzitter Voorwoord door PhIlIPPe Colle 6 Gedelegeerd Bestuurder algemene omgeving 8 PersoonsVerzekerIngen 22 schadeverzekeringen

Nadere informatie

Balans & Vooruitzichten

Balans & Vooruitzichten Balans & Vooruitzichten 10 1 De mouwen opstropen Balans en vooruitzichten 2010 is het vierde en laatste jaarverslag dat ik als voorzitter van Assuralia mag inleiden. Het woord balans roept associaties

Nadere informatie

Zich verantwoordelijk voelen voor de toekomst

Zich verantwoordelijk voelen voor de toekomst 2010 2011 b a l a n s & v o o r u i t z i c h t e n Zich verantwoordelijk voelen voor de toekomst Elke dag zijn verantwoordelijkheid moeten dus meer dan ooit adequate weren en beter beschermd te zijn

Nadere informatie

BLAD Fonsnylaan 38 TEL +32 (0)2 238 88 11 www.deltalloydlife.be 1/45 1060 Brussel FAX +32 (0)2 238 88 99 info@deltalloydlife.be

BLAD Fonsnylaan 38 TEL +32 (0)2 238 88 11 www.deltalloydlife.be 1/45 1060 Brussel FAX +32 (0)2 238 88 99 info@deltalloydlife.be Inhoud I. Ons derde duurzaamheidsverslag II. Realisaties & doelstellingen 2.1 CSR objectieven 2014 2.2 CSR objectieven 2015 2.3 CSR budget 2014 2.4 Cijfers III. Woord van onze CEO 3.1. In memoriam: Professor

Nadere informatie

Excelleren. Solide Stabiele financiële. Trouw. Kracht. Klant centraal. Waardering. Belofte. Jaarverslag 2009. Veerkracht.

Excelleren. Solide Stabiele financiële. Trouw. Kracht. Klant centraal. Waardering. Belofte. Jaarverslag 2009. Veerkracht. Focus Gerust en vertrouwd gevoel Excelleren Omzetgroei Solvency II Transparantie Kracht Margeverbetering Solide Stabiele financiële Veranderingen positie Waardering Trouw Positie verstevigen Strategie

Nadere informatie

2012 Inhoudstafel. Belfius Bank Jaarverslag 2012 1

2012 Inhoudstafel. Belfius Bank Jaarverslag 2012 1 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudstafel Profiel van Belfius Bank 2 Beheersverslag 5 Geconsolideerde jaarrekening 67 Vennootschappelijke jaarrekening 193 Aanvullende inlichtingen 246 Belfius Bank Jaarverslag

Nadere informatie

Profiel van Belfius Bank 2 Beheersverslag 6 Geconsolideerde jaarrekening 74 Vennootschappelijke jaarrekening 196 Aanvullende inlichtingen 254

Profiel van Belfius Bank 2 Beheersverslag 6 Geconsolideerde jaarrekening 74 Vennootschappelijke jaarrekening 196 Aanvullende inlichtingen 254 2014 Jaarverslag Inhoudstafel Profiel van Belfius Bank 2 6 74 196 Aanvullende inlichtingen 254 Jaarverslag 2014 Belfius Bank 1 Profiel van Belfius Bank Belfius is een Belgische bank- en verzekeringsgroep

Nadere informatie

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V.

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V. Postbus 7110 6503 GP Nijmegen Tel (024) 366 66 00 Vergunningsnummer 12000483 www.bovemijverzekeringsgroep.nl Bovemij Verzekeringsgroep N.V. BOVEMIJ JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Voorwoord Geconsolideerde

Nadere informatie