In een veilige omgeving leren wij van en met elkaar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In een veilige omgeving leren wij van en met elkaar."

Transcriptie

1 Schoolgids Sint Jan Baptistschool In een veilige omgeving leren wij van en met elkaar.

2 Wassenaar, augustus 2014 Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u de schoolgids van de Sint Jan Baptistschool. Ouders van toekomstige leerlingen kunnen in deze schoolgids lezen waarom onze school een goede keuze is. Ouders die bekend zijn met de Sint Jan Baptist informeren we in deze schoolgids over de nieuwste ontwikkelingen. Wat staat er in deze schoolgids? Na een korte beschrijving van de school vindt u in deze gids informatie over: - wat de kinderen leren op onze school - hoe de zorg voor uw kind(eren) is - wat de ouders en de school van elkaar mogen verwachten - wat er van ons voorgenomen plannen terecht gekomen is - onze nieuwe plannen - de kwaliteitsborging van de school De gids geeft een beeld van onze school en van het onderwijs. Het beschrijft concreet onze organisatie en werkwijzen. Het is ook een gids met veel praktische informatie zoals schooltijden en vakanties, contactgegevens van bestuur, ouderraad en medezeggenschapsraad, informatie over de overblijf en de formatie voor dit jaar. Naast de schoolgids en de schoolkalender bevat ook de digitale nieuwsbrief en de website belangrijke informatie over diverse activiteiten. Deze schoolgids is geschreven door de locatie-directeur in samenwerking met het team en de Medezeggenschapsraad. De schoolgids staat op de website en wordt op papier meegegeven aan nieuwe ouders. Uw op- en/of aanmerkingen en mogelijke suggesties voor zowel toekomstige versies van de schoolgids, de kalender als van de nieuwsbrief zijn van harte welkom. We wensen u veel leesplezier en alle leerlingen op de Sint Jan Baptist wensen wij een gezond, leerzaam en succesvol schooljaar. Namens het team van de Sint Jan Baptistschool, Caroline de Wild, locatiedirecteur Adres school Sint Jan Baptistschool Anemonenweg XH Wassenaar tel Website: Schoolgids St. Jan Baptistschool 2

3 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 1 DE SCHOOL 1.1 Visie van onze school 1.2 Kenmerken van onze school 1.3 Schoolregels 2 LEERLINGEN 2.1 Aanmelding/ uitschrijving 2.2 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen 2.3 Beleid dyslexieverklaringen 2.4 Overgang naar voortgezet onderwijs 2.5 Dossier 2.6 Jeugdgezondheidszorg en School Maatschappelijk Werk 3 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 3.1 Taken en functies binnen de school 3.2 Management 3.3 Onderwijsleerproces 3.4 Overgang tussen verschillende groepen 3.5 Manier van werken in de groepen 3.6 Vakleerkrachten 3.7 Vakgebieden 3.8 Huiswerk 3.9 Overblijven 3.10 Vervanging bij afwezigheid van personeel 3.11 Ziekte of afwezigheid van leerlingen 3.12 Ontruiming 3.13 Samenwerking met Wassenaarse scholen 3.14 Stagiaires 3.15 Sociale media 4 RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS 4.1 De resultaten van individuele leerlingen 4.2 De resultaten van de jaargroepen en groepsplannen 4.3 Leerlingen die extra zorg nodig hebben 4.4 Uitstroom naar voortgezet onderwijs 4.5 Kwaliteitszorg 4.6 Wat hebben we gedaan en wat gaan we doen? 5 DE OUDERS 5.1 Informatievoorziening aan ouders / verzorgers 5.2 Bestuur 5.3 ScholenCollectief Wassenaar 5.4 Medezeggenschapsraad (MR) 5.5 Ouderraad (OR) 5.6 Ouderbijdrage 5.7 Ouders in school Klachtenprocedure Klachtenregeling sexuele intimidatie 5.8 Meldcode huiselijk geweld 5.9 Privacy beeldmateriaal 5.10 Aansprakelijkheid / verzekeringen 5.11 Leerplicht 6 Algemene zaken 6.1 Verjaardagen 6.2 Schoolfotograaf 6.3 Abonnementen 6.4 Zorg voor het milieu 6.5 Fietsenstalling 6.6 Vervoer van leerlingen 6.7 Schoolkamp en schoolreis 6.8 Schoolkamp en schoolreis 6.9 Sponsoring 6.10 Buitenschoolse opvang 6.11 La Nube, tweetalige Spaans Nederlandse kinderopvang 6.12 Bibliotheek Bijlagen Bijlage 1 Richtlijnen vrijstelling schoolbezoek buiten de schoolvakanties Bijlage 2 Overheid tegen pesten Schoolgids St. Jan Baptistschool 3

4 1 DE SCHOOL 1.1 Missie van St. Jan Baptist In een veilige omgeving leren wij van en met elkaar Dat is de basis van ons onderwijs. We bieden de kinderen een veilige en vertrouwde omgeving waarin we samen leren. We leren samen, met kinderen van onze eigen groep en met kinderen van andere groepen, met alle leerkrachten, de mensen die op onze school werken en met ouders. Ons onderwijs heeft tot doel om de kinderen van 4 tot en met 12 jaar elementaire kennis, vaardigheden en gedragsvormen eigen te maken om tot een optimale ontplooiing van hun persoonlijkheid te komen, een liefde voor leren bij te brengen en hen voor te bereiden op leven en werken in de 21 ste eeuw. 1.2 Kenmerken van onze school Katholieke school De St. Jan Baptistschool is een school op katholieke grondslag. Alle kinderen zijn welkom. Wij verwachten van alle ouders dat zij onze katholieke visie respecteren. Er zijn 8 groepen en ongeveer 220 leerlingen. We gebruiken een lesmethode die met projecten werkt. In deze lessen worden zowel Bijbelse als wereldlijke verhalen verteld. In de eerste week en met Kerstmis hebben we een viering in de kerk. Dit jaar zullen we ook andere heilige huisjes gaan bezoeken zoals een moskee en een synagoge. Pedagogisch klimaat Een veilige omgeving is een van de pijlers van onze school. Als een kind zich veilig voelt gaat het leren beter. Dit veilige klimaat wordt mede bepaald door het gebruiken van duidelijke regels en afspraken die zichtbaar zijn in de klas. Tevens is drie jaar geleden het traject Kanjerschool ingezet. Alle groepen hebben wekelijks kanjerlessen waarbij de sociaal-emotionele ontwikkeling in de breedste zin van het woord aan bod komt. Doel is om binnen twee jaar een geaccrediteerde Kanjerschool te worden. Onlangs is deze Kanjertraining goedgekeurd door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en is officieel door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) erkend. We laten regelmatig aan de kinderen blijken dat we goede prestaties belangrijk vinden. Wat heb jij vandaag geleerd? is ons motto en ook maken we de doelstellingen van onze lessen van te voren Schoolgids St. Jan Baptistschool 4

5 kenbaar aan de leerlingen. Verder willen we de leerlingen bewust maken van hun eigen leerbehoeften door hen zelf bijvoorbeeld leervragen te laten opstellen en te reflecteren op hun eigen gestelde doelen. Naast het leveren van prestaties bepalen ook andere activiteiten de sfeer binnen de school. Saamhorigheid, genieten en plezier maken zijn sterk aanwezig bij vieringen, evenementen, sportdagen, excursies en culturele activiteiten. Onderwijskundige kenmerken -op drie niveaus Het onderwijs op de St. Jan Baptistschool gaat uit van het leerstofjaarklassensysteem,. We hebben daarbij veel aandacht voor kinderen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken als voor kinderen die wat meer aankunnen. We werken met groepsplannen waarbij we met taal en rekenen uitgaan van drie groepen: een groep die na een korte instructie (soms alleen de opdracht) al heel snel zelfstandig aan de slag gaat, een groep die de basisinstructie krijgt en aan het werk gaat en een groep kinderen die na de instructie aan de zogenaamde instructietafel een verlengde instructie krijgt voordat zij de opdrachten gaan maken. Ook werken we met weektaken waarbij kinderen kunnen werken op hun eigen niveau. -talentontwikkeling Ieder kind heeft een talent. Dat talent willen we graag zien. We willen graag dat ieder kind zich bewust wordt van haar / zijn talent en dat ontwikkelt. Daarom organiseren we workshops waar de kinderen van de hogere groepen hun talent onderwijzen aan de jongeren kinderen. Ook lezen kinderen van de groepen 7 en 8 wekelijks voor aan de ander groepen. In de hal van de school is een talenthoek waar kinderen hun talent tentoon kunnen stellen. Personeel en professionalisering Werken binnen onze school vereist veel van leerkrachten. Professionaliteit is een kernbegrip en houdt voor ons in dat alle leerkrachten bevoegd zijn om les te geven of dat de lessen gegeven worden in het bijzijn van een bevoegde leerkracht. Denk hierbij aan lessen door stagiaires of onderwijsassistenten. Daarnaast is voortdurende bij- en nascholing een recht en ook een plicht van het personeel. We willen dat leerkrachten breed inzetbaar zijn en in brede zin openstaan voor de ontwikkelingen die op hen afkomen. We zijn er trots op dat we drie vakleerkrachten in dienst hebben voor muziek, handvaardigheid en gymnastiek. Tevens is onze interne begeleider gespecialiseerd in hoogbegaafdheid en volgen onze leerkrachten zeer regelmatig cursussen om up-to-date te blijven. Vanaf 2013 doen we mee aan een traject van het ministerie van Onderwijs School aan Zet waarbij we geholpen geworden door experts van het ministerie om ons verder te ontwikkelen. Inzet van School aan Zet is te komen tot zelfreflectie door de leerlingen op hun eigen leren. De Medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over beleidsmatige zaken en de Ouderraad verleent ondersteuning bij de vele activiteiten in de school. Zorg voor kwaliteit Naast het continue bekijken van onze resultaten en ons schoolklimaat hebben we ook de beschikking over het systeem Werken met kwaliteitskaarten van Cees Bos die we steeds kunnen inzetten als we ze nodig hebben. Iedere vier jaar komt de onderwijs inspectie van het onderwijs op bezoek die ervoor waakt dat de Sint Jan Baptistschool de kwaliteit waarborgt. Schoolgids St. Jan Baptistschool 5

6 Passend onderwijs en onze school Onze school is, via het bestuur, lid van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden (PPO). Samen met alle basisscholen en scholen voor speciaal (basis) onderwijs in de regio Leiden zorgen we ervoor dat er voor elk kind een passende onderwijsplek beschikbaar is. Dat noemen we zorgplicht. Zorg en ondersteuning voor leerlingen. We hebben ook de mogelijkheid om de hulp in te roepen van de SchoolAdviesDienst Wassenaar (SAD) of het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Leiden om een kind te laten onderzoeken. Dit alles uiteraard altijd in overleg met en toestemming van de ouders. Soms kan doubleren aan de orde zijn, mits dit naar verwachting zal leiden tot een aanmerkelijke verbetering op cognitief en / of sociaal-emotioneel functioneren. Ondersteuning binnen onze school - de Interne begeleider (IB-er) Het is ons streven om kinderen zo goed mogelijk onderwijs te geven op onze school. We gaan daarbij uit van de ontwikkelingsmogelijkheden en talenten van uw kind. Soms is er iets extra s nodig om een kind verder te helpen. Als de leerkracht of u als ouder dat signaleert dan zal de leerkracht daarover met u in gesprek gaan. De leerkracht kan de hulp ingeroepen van de intern begeleider van onze school. Dat is Dominique van Raaphorst. Zij is belast met taken binnen de school rondom de zorg van leerlingen. Tevens is Dominique het aanspreekpunt voor onze leerkrachten als er zorgvragen zijn, voor handelingsplannen, groepsplannen en punten van aandacht in het algemeen. Als school kunnen we ook de hulp in roepen van de SchoolAdviesDienst Wassenaar (SAD) of het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Leiden om een kind te laten onderzoeken. Dit alles uiteraard altijd in overleg met en toestemming van de ouders. -de zorg Zowel voor kinderen die iets meer aan kunnen als kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben hebben we extra ondersteuning in de vorm van lessen in kleine groepjes. Deze zorg kan binnen de klas plaats vinden (inclusie) of buiten de klas (exclusie).we streven ernaar om het kind zoveel mogelijk hulp te bieden binnen de klas maar dat is niet altijd mogelijk. Het kind kan dan hulp krijgen. Dit heet Remedial Teaching en wordt vaak gegeven op ons Leerplein, het eerste lokaal op de bovenverdieping. Soms geven leerkrachten deze lessen en soms worden die gegeven door Dominque. Tevens is Dominique het aanspreekpunt voor onze leerkrachten als er zorgvragen zijn, voor handelingsplannen, groepsplannen en punten van aandacht in het algemeen. Specifieke deskundigheid In ons team is specifieke deskundigheid beschikbaar rondom hoogbegaafdheid ( juf Anneke) en cultuur ( juf Esther). Juf Wendy geeft de lessen Engels in de groepen 5 tot en met 8. Het expertteam Als blijkt dat er meer ondersteuning nodig is dan wij als school kunnen bieden, kunnen we een beroep doen op het expertteam van het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs. Het expertteam bestaat uit deskundigen die gespecialiseerd zijn in ondersteuning aan kinderen en leerkrachten op het gebied van gedrag, motoriek, taalontwikkeling, kinderen met een ontwikkelingsachterstand, of juist kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong, enzovoort. Informatie over passend onderwijs en PPO Schoolgids St. Jan Baptistschool 6

7 Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met onze intern begeleider en verwijzen wij u naar de website van het samenwerkingsverband. Vertrouwenspersonen Soms wil een leerling weleens praten over een persoonlijk probleem maar doet dat liever niet met de eigen leerkracht. Daar hebben we op school twee vertrouwenspersonen voor namelijk juf Conny en juf Anneke. Leerlingen kunnen altijd bij hen terecht voor een gesprek onder vier ogen. 1.3 SCHOOLREGELS We zorgen voor een goede sfeer in de school zodat iedereen het naar haar/zijn zin heeft en zich daardoor optimaal kan ontwikkelen. De groep maakt zijn eigen klassenregels en op school hangen bij de ingang de schoolregels. Tevens scheppen we wekelijks aandacht aan normen en waarden en omgangsvormen door de al eerder genoemde Kanjertraining. De leerkracht is ook gastvrouw in haar klas en heet ieder kind van harte welkom met het geven van een hand bij binnenkomst en weggaan. Onderwijstijd is kostbaar. Daarom beginnen we op tijd ( 8.45 uur en uur) en duren pauzes een kwartier. Verlof wordt alleen gegeven als het van te voren schriftelijk is aangevraagd en als de wet op de leerplicht de mogelijkheid biedt. 2. ZORG VOOR LEERLINGEN 2.1 AANMELDING/ UITSCHRIJVING Alle kinderen zijn welkom. Als specifieke toelatingsregels vragen wij om de identiteit van de school te accepteren. Nadat het inschrijfformulier bij de directeur is ingeleverd, ontvangt u bericht dat uw kind voor een bepaalde groep al dan niet is ingeschreven of op de wachtlijst staat. Gezinnen, waarvan al een kind is ingeschreven, hebben voorrang bij plaatsing. 4 jarigen: Vanaf 4 jaar is ieder kind welkom op de basisschool. Het aanmelden van nieuwe leerlingen dient te gebeuren bij de locatiedirecteur. Zij maakt een afspraak voor een gesprek met de ouders en laat de school zien. Het is raadzaam om nieuwe leerlingen tijdig aan te melden in verband met een maximaal aantal plaatsen per groep (30 leerlingen per groep ) De bestaande wettelijke toegangsregels worden gehanteerd. De school behoort daarbij af te wegen of er voldoende kansen zijn en begeleiding is voor een optimale ontwikkeling van de aangemelde leerling. In de meeste gevallen komt een leerling op zijn/haar vierde verjaardag naar school. Die komst wordt voorafgegaan door maximaal 5 dagdelen kennismaken. De groepsleerkracht neemt ongeveer 6 weken voor de vierde verjaardag van de leerling contact op om met u een afspraak te maken voor de kennismakingsdag(en). Andere leerlingen: Wanneer het gaat om een kind van een andere school: Bij aanmelding voor andere leerjaren geldt een andere procedure. Daar worden dan afspraken over gemaakt met de ouders. De procedure ligt op school ter inzage. Schoolgids St. Jan Baptistschool 7

8 Tussentijdse overplaatsingen naar een andere school in Wassenaar zijn aan regels gebonden die gelden binnen het Scholen Collectief Wassenaar. Wanneer het gaat om een kind met een handicap Wanneer het gaat om de aanmelding van een kind met een handicap is het van belang na te gaan of wij op school dit kind met deze specifieke handicap voldoende kansen en begeleiding kunnen bieden. Vanaf 1 augustus 2014 bestaat de wettelijke zorgplicht voor scholen. In samenspraak met de ouders en het samenwerkingsverband Passend Onderwijs hanteren wij een stappenplan om tot een zorgvuldig besluit van wel of niet toelaten te komen. We kijken hierbij naar de ontwikkelmogelijkheden van het kind en de zorg die wij als school in samenwerking met het expertteam van het PPO kunnen bieden. 2.2 HET VOLGEN VAN DE ONTWIKKELING VAN DE KINDEREN EN DE SCHOOL Door middel van toetsen kunnen we de lees-, spelling- en rekenvorderingen volgen van enerzijds de individuele kinderen als anderzijds groepen kinderen. Zo analyseren we onze schoolresultaten met als doel steeds beter onderwijs te bieden. Voor de individuele leerling is het doel : Het tijdig signaleren van kinderen die achterblijven, zodat tijdig hulp geboden kan worden; Het signaleren van beter presterende kinderen zodat meer uitdagende stof kan worden geboden; Op groepsniveau Het tijdig signaleren van mogelijke tekorten in de didactiek, zodat gewenste maatregelen kunnen worden genomen; Op schoolniveau De kwaliteit van ons onderwijs te bewaken en waar nodig te verbeteren. Toetsten die we hiervoor op school gebruiken zijn: Methodegebonden toetsen Alle leerkrachten houden de resultaten van methodegebonden toetsen zoals dictees en hoofdstuktoetsen bij in de klassenmap en op de computer. Methode- onafhankelijke toetsen (CITO LOVS = Leerling Onderwijs Volg Systeem) Onze school hanteert een leerlingvolgsysteem. Twee keer per jaar worden de toetsen afgenomen voor lezen, spelling, rekenen/wiskunde, begrijpend lezen en informatieverwerking. In groep 2 zijn er kleutertoetsen. Of uw kind nu tot de categorie I behoort (de hoogvliegers) of tot categorie V ( de leerlingen die er hard voor moeten werken), veel belangrijker is het of de kennis en vaardigheden van uw kind een stijgende lijn vertonen! Dit geheel van toetsen, door de jaren heen, wordt het leerlingvolgsysteem genoemd. CITO eindtoets Groep 8 doet mee aan de CITO-eindtoets. Verder gebruiken we: Observatielijsten Schoolgids St. Jan Baptistschool 8

9 In de groepen 1 en 2 wordt door middel van observatielijsten de ontwikkeling van de kinderen bijna dagelijks gevolgd. Kanjertrainingformulieren Twee keer per jaar vullen de kinderen van de groepen 5 tot en met 8 een digitale vragenlijst en sociogram in. Deze worden besproken in de bovenbouwvergaderingen. Zo heeft de leerkracht de emotionele ontwikkeling van de kinderen goed in de gaten. Tevens vullen alle leerkrachten een docentenvragenlijst in met betrekking tot de sociaal- emotionele ontwikkeling van de kinderen in hun groep. Rapportage Dit schooljaar gaan we over tot digitale rapporten. De vorderingen van de kinderen worden bijgehouden door de leerkracht. Drie rapporten per jaar ( groep 3-8 ) geven een overzicht van de resultaten van uw kind. Op het rapport staan niet alleen de resultaten van de diverse toetsen maar ook de observaties van de leerkracht, het gedrag en inzet van uw kind in de klas. Groep 2 krijgt twee rapporten. Dit jaar gaan we rapporten ontwikkelen voor groep 1. De eerste twee rapporten worden besproken tijdens de rapportgesprekken. Bij het tweede rapport krijgt u dan ook de ontwikkeling van uw kind te zien op de toetsen van het LeerlingVolgSysteem. 2.3 BELEID DYSLEXIEVERKLARINGEN In het kader van een zorgvuldige toewijzing van zorgmiddelen hebben de Wassenaarse basisscholen en voortgezet onderwijsscholen met elkaar criteria opgesteld waaraan dyslexieverklaringen dienen te voldoen. Indien dyslexieverklaringen niet voldoen aan deze criteria zullen zij niet worden geaccepteerd. De exacte criteria voor het verkrijgen van een dyslexieverklaring kunt u vragen aan de interne begeleider of locatiedirecteur. Criteria acceptatie dyslexieverklaringen in het basisonderwijs 1. In het basisonderwijs worden vanaf augustus 2012 alleen verklaringen geaccepteerd die zijn afgegeven op basis van vergoede zorg. 2. In het basisonderwijs worden vanaf augustus 2012 alleen verklaringen geaccepteerd die zijn afgegeven op basis van het protocol masterplan dyslexie Eventuele kosten Indien overlegde dyslexieverklaringen niet voldoen aan bovenstaande gestelde criteria zijn wij als school genoodzaakt de desbetreffende dyslexieverklaring niet te accepteren. Alle reeds gemaakte kosten, dan wel toekomstige kosten voortvloeiend uit het verkrijgen van een nieuwe dyslexieverklaring komen voor rekening van de ouders. 2.4 OVERGANG NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS Tijdens de informatieavond in september krijgen de ouders van groep 8 te horen hoe de voorlichtings- en adviesprocedure betreffende de overgang naar het voortgezet onderwijs verloopt. In de klas wordt regelmatig gesproken over de naderende schoolkeuze en krijgen de leerlingen ook voorlichting via oud-leerlingen die het een en ander over hun nieuwe school komen vertellen. Schoolgids St. Jan Baptistschool 9

10 In het begin van het jaar vinden op onze school de gesprekken plaats over de adviezen van de leerlingen van groep 8. De betreffende leerkracht bespreekt dit advies met de ouders en het kind en geeft ook een schriftelijke bevestiging van het advies mee. In deze periode verzorgt het voortgezet onderwijs ook haar voorlichting naar de leerlingen, hun ouders en de basisscholen door middel van informatieavonden, open dagen en foldermateriaal. Aanmelding Na het verkregen advies kunt u uw zoon / dochter aanmelden bij het voortgezet onderwijs (februari tot half maart). Ouders ontvangen, meestal, een schriftelijk bevestiging van het aanmeldingsformulier van de school waar een kind is aangemeld. Aanmelden gebeurt rechtstreeks door de ouders of via de school. Toelating en plaatsing Toelating tot de brugklas gebeurt op basis van advies van de basisschool en de uitslag van de CITO-eindtoets. Plaatsing in een specifieke brugklas (Havo / Vwo of bijvoorbeeld Vmbo-t / Havo) hangt af van de combinatie van advies- en toetsgegevens en de wensen van ouders en leerlingen. Over de definitieve aanname krijgt u van de vervolgschool bericht, meestal in de maand mei. De voortgang van onze leerlingen in het voortgezet onderwijs wordt nog gevolgd door een schriftelijke rapportage. Dit is van onze kant nog een belangrijk stukje nazorg en geeft tevens inzicht in de kwaliteit van onze adviezen. Voor leerlingen die naar het VMBO gaan, maakt de leerkracht op grond van de ervaring met het kind in de klas en op basis van de leervorderingen een afweging of de leerling wellicht in aanmerking komt voor extra zorg in het V.O. L.W.O.O.(Leerwegondersteunend onderwijs.) Dit wordt met de ouders besproken. In overleg met de intern begeleider, directie en betreffende teamleden wordt de aanvraagprocedure gestart rond november / december. 2.5 DOSSIER In het dossier van elk kind zitten de rapporten. Daarnaast is er een digitaal dossier waar de uitslagen in zitten van de signaleringsonderzoeken, handelingsplannen en gespreks en onderzoeksverslagen. Die gegevens zijn voor intern gebruik en worden alleen verzameld om het onderwijs in het algemeen en voor de leerling in het bijzonder te verbeteren. De school maakt gebruik van een privacyreglement, waarin de toegang tot het leerlingendossier door ouders en anderen staat beschreven, in relatie tot de wet op de privacy. Dit reglement ligt op school ter inzage. 2.6 EXTERNE ZORG We werken op de St. Jan Baptist ook samen met de JGZ. Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West/ Centrum Jeugd en gezin en schoolmaatschappelijk werk (SMW Kwadraad). Schoolgids St. Jan Baptistschool 10

11 Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West (JGZ) Een gezonde groei en ontwikkeling is belangrijk voor elk kind. Onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen volgen samen met u de groei en ontwikkeling van uw kind. We begeleiden u bij de opvoeding. Samen zoeken we naar antwoord op ál uw vragen. En we geven noodzakelijke vaccinaties. Soms heb je als ouder een steuntje in de rug nodig. Ook dan staan onze deskundige medewerkers voor u klaar. Voor kleine en grote kinderen Als een kind op de basisschool blijven we de groei en ontwikkeling van uw kind volgen. Dat doen we om tijdig eventuele gezondheids-problemen op te sporen, zodat kinderen geholpen kunnen worden voordat een probleem verergert. Gezondheidsonderzoek groep 2 Net als bij de vorige bezoeken wordt uw kind eerst gemeten en gewogen. Er wordt een ogentest en een gehooronderzoek gedaan. Daarna voert de jeugdarts een lichamelijk onderzoek uit, waarbij specifiek gekeken wordt naar de houding en de motoriek. De jeugdarts gaat met u in gesprek over de gezondheid en de opvoeding. Heeft u specifieke vragen of zorgen, aarzel dan niet om het te vertellen. Dan bekijken we samen met u wat nodig is om tot een oplossing te komen. Spraak-taalonderzoek 5-jarigen Een kind van vier jaar maakt al goede, eenvoudige zinnen. Rond vijf jaar maakt hij langere zinnen met want of maar. Een goed moment om te kijken hoe het met de taalontwikkeling gaat. Onze logopedisten zijn gespecialiseerd in spraak- en taalontwikkeling en testen uw kind onder schooltijd op de basisschool. Aan de hand van het onderzoek krijgt u advies of extra oefening wenselijk is. Gezondheidsonderzoek groep 7 In groep 7 geeft een verpleegkundige van de JGZ een gezondheidsles in de klas. De les gaat onder andere over voeding, puberteit, alcohol en pesten. De jeugdverpleegkundige voert daarna met uw kind een gesprek over dingen die uw kind bezighouden. Zit uw kind in groep 7, dan ontvangt u in de loop van het schooljaar een brief over dit onderzoek. Opvoedinformatie Kinderen worden niet met een gebruiksaanwijzing geboren. Het is dus logisch dat ouders op zoek gaan naar bruikbare informatie of advies bij de problemen die ze tegenkomen. Kijk eens op onze website Bij opvoeden vindt u informatie over wat je van kinderen op een bepaalde leeftijd kunt verwachten en staan praktische tips over opvoeden. Onderzoek op verzoek Heeft u vragen of zorgen over de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind? Neem dan contact op met: Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West Contactbureau: Website: Schoolmaatschappelijk werk (SMW Kwadraad) Een zorgeloze kindertijd. Dat gunnen we onze kinderen allemaal! Maar helaas kunt u uw kind niet altijd voor problemen behoeden. Soms weet u misschien niet eens precies wat er aan de hand is, Schoolgids St. Jan Baptistschool 11

12 maar u ziet wel dat uw kind niet gelukkig is of ander gedrag vertoont dan u van hem of haar gewend bent. Uiteraard wilt u in zo n geval graag weten waar uw kind mee zit en hem of haar helpen hiermee om te gaan. De basisschool is een plek waar kinderen een groot deel van hun tijd besteden, waardoor de school kan signaleren hoe het met een kind gaat. De school heeft contact met het Schoolmaatschappelijk Werk (SMW) van Stichting Kwadraad. De school kan wanneer u hulp wenst een aanmelding voor u (en voor uw kind) doen bij het Schoolmaatschappelijk werk. Wat kan het Schoolmaatschappelijk werk voor u doen? Het SMW kan met u meedenken ten aanzien van de situatie, ook als niet duidelijk is wat er bij uw kind speelt of als het (nog) niet om een groot probleem gaat. Tijdens een eerste gesprek met het SMW, het intakegesprek, bekijkt de schoolmaatschappelijk werker samen met u welke stappen het beste genomen kunnen worden. Vaak volgen er daarna meer gesprekken, met u en/of uw kind. Uiteraard praat de schoolmaatschappelijk werker nooit alleen met uw kind zonder dat u daar toestemming voor heeft gegeven. De gesprekken vinden in principe op school of kantoor plaats en in uitzondering bij u thuis. Bij sommige problemen kan een andere instelling, organisatie of persoon u beter helpen. In overleg met u wordt dan gekeken waar u het beste naar verwezen kunt worden en daar kan de schoolmaatschappelijk werker u ondersteuning bij bieden. Daarnaast werkt de schoolmaatschappelijk werker nauw samen met de leerkrachten en intern begeleider, zodat ook zij uw kind kunnen helpen of rekening kunnen houden met bepaalde omstandigheden. Om een indruk te geven met welke vragen u het SMW kan benaderen, volgen hier enkele voorbeelden: Uw kind vindt de omgang met anderen niet makkelijk. Uw kind heeft school gerelateerde problemen. Uw kind zit niet lekker in z n vel. Er zijn problemen in de thuissituatie. U vindt het prettig als er iemand meekijkt in de opvoeding van uw kind. U vraagt zich af wat het schoolmaatschappelijk werk voor u kan doen. Het SMW is vertrouwelijk en gratis. Het SMW is te bereiken via een leerkracht en de intern begeleider van de school. Het SMW zal dan contact met u opnemen. Schoolgids St. Jan Baptistschool 12

13 3. DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 3.1 TAKEN EN FUNCTIES BINNEN DE SCHOOL Binnen de school kennen wij de volgende functies/ taken: Directeur-bestuurder: Dhr. Rob de Jong Locatiedirecteur: Mevr. Caroline de Wild Intern begeleider: Mevr. Dominique van Raaphorst Coördinator onderbouw: Mevr. M. Keijzer Coördinator bovenbouw: Mevr. W. Beijlen Groepsleerkrachten Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 juf Anne-Marie en juf Esther juf Marie-Christine en juf Else-Marieke juf Mattie en juf Roelfje juf Odette en juf Roelfje juf Annette en juf Dorine juf Conny en juf Manon juf Wendy en juf Dorine/ Annette juf Dominique en juf Anneke Vakleerkrachten Gymnastiek Muziek Handvaardigheid juf Nelleke juf Jolanta juf Linda Administratief medewerker: Mevr. Monique Louwrier Conciërge: Dhr. Wainy Jalhay/ Dhr. Cees van der Ploeg Overblijfcoördinator : Mevr. Yolanda van Nes Schoolgids St. Jan Baptistschool 13

14 3.2 MANAGEMENT Op de scholen van de Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar, St. Jozefschool, St. Jan Baptistschool en de St. Bonifaciusschool is gekozen voor een directiestructuur waarbij sprake is van een directeurbestuurder, die met de locatiedirecties van de drie scholen het management vormt. De directeurbestuurder is ook lid van het bestuur en is daarmee het dagelijks bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs. De taken en verantwoordelijkheden van de directie zijn vastgelegd in een managementstatuut en een directiereglement. De structuur betekent niet dat de scholen hetzelfde zijn/worden. De scholen hebben elk hun eigen identiteit en cultuur. Waar echter sprake is van voordelen worden deze zo goed mogelijk benut. Zo worden specifieke bovenschoolse managementtaken door de directeur-bestuurder uitgevoerd en valt de dagelijkse gang van zaken onder de verantwoordelijkheid van de locatiedirecteuren. 3.3 ONDERWIJSLEERPROCES Het onderwijs op onze school is voor een belangrijk deel gericht op lezen, schrijven, taal en rekenen. Naast deze vakgebieden is er ook structureel tijd voor wereldverkennende vakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs), kunstzinnige vorming (muziek, tekenen, handvaardigheid) en bewegingsonderwijs. De (minimum)doelen die de school hanteert zijn de kerndoelen zoals die bepaald zijn door het ministerie. Bij de keuzes die we maken ten aanzien van het (leerstof)aanbod laten we ons mede leiden door maatschappelijke ontwikkelingen in de meest brede zin zoals aandacht voor mediawijsheid. Daarnaast willen we de kinderen helpen de wereldwijde informatie die zij ontvangen als gevolg van voortschrijdende techniek, een plaats te geven in hun dagelijkse bestaan onder ander door middel van sociale weerbaarheid, gesprekken en het inpassen van de actualiteit in het leerstofaanbod. De multiculturele samenleving krijgt aandacht binnen de wereldverkennende vakgebieden inclusief. geestelijke stromingen. Dit jaar willen we een begin maken met bezoeken te plannen aan diverse Heilige Huisjes zoals een synagoge en een moskee. Naast cognitieve ontwikkeling is er door de Kanjertraining veel aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling op onze school. Een juiste balans van deze aspecten zien wij als basisvoorwaarde voor een goede ontwikkeling van kinderen Differentiatie in leerstof vindt op onze school vooral plaats op basis van aanleg en tempo van de kinderen. Daarnaast is er sprake van differentiatie in en binnen gebruikte instructievormen van de leraren. Alle differentiatievormen dragen bij aan de realisatie van onderwijs op maat binnen de groep. 3.4 OVERGANG TUSSEN VERSCHILLENDE GROEPEN In principe gaan alle kinderen die vóór 1 oktober jarig zijn naar de volgende groep. Overgang voor kinderen die jarig zijn tussen 1 oktober en 1 januari Met de ouders van deze kinderen wordt besproken wat het beste is voor hun kind. Er wordt dan gekeken naar diverse aspecten op het gebied van de sociale en cognitieve ontwikkeling. Afspraken hierover staan beschreven in het document najaarskinderen dat op school aanwezig is. Schoolgids St. Jan Baptistschool 14

15 Met ouders van kinderen die nieuw zijn op school wordt na drie maanden een afspraak gemaakt om te bespreken hoe de eerste periode is verlopen. Een tweede gespreksmoment vindt dan plaats in mei. Dan wordt ook een eventuele overgang naar groep 2 besproken. Doubleren In alle groepen is het mogelijk om te doubleren. De redenen voor een jaar extra kunnen heel divers zijn. In de onderbouw, met name in groep 1, 2 en 3, kijken we naar de cognitieve ontwikkeling, sociaal emotioneel en de kalenderleeftijd. In de bovenbouw kijken we meer naar een combinatie van factoren: Hoe is de werkhouding? Hoe zelfstandig is het kind? Kan het kind de achterstand inhalen of is er sprake van een leerproblematiek en is het kind meer gebaat bij een aangepast programma? 3.5 MANIER VAN WERKEN IN DE GROEPEN Groep 1 en 2 De school heeft een aparte groep 1 en 2. Tevens hebben zij een aparte gymzaal en speelplein. De kinderen in de groepen 1 en 2 werken voornamelijk met de methode Schatkist. Daarnaast wordt veel gebruik gemaakt van ontwikkelingsmateriaal, waarmee kinderen op eigen niveau werken. De groepen 1 en 2 krijgen per week drie kwartier muziekles van een vakleerkracht en een keer per twee weken wordt er door de vakleerkracht handvaardigheid een uur besteed aan techniek in de breedste zin van het woord. Elke kleuter beschikt over een eigen laatje in een kast, waar wat privé-spulletjes in opgeborgen kunnen worden, variërend van papieren zakdoekjes tot de dagelijkse boterham of liga. Op het laatje zit een pasfoto van uw zoon of dochter. Groep 3 tot en met 8. Differentiatie met rekenen, taal en spelling Voor rekenen zijn de kinderen vanaf groep 6 ingedeeld in drie groepen. (1 ster-2 sterren en 3 sterren). De differentiatie wordt gehanteerd om recht te doen aan de individuele onderwijsbehoeften van de kinderen. De leerlingen krijgen een korte of langere instructie en maken ook andere oefenstof. Ook andere vakken zoals technisch, begrijpend lezen en spelling bieden we aan op niveau. Voor iedere leerling geldt dat de minimumdoelen van die jaargroep behaald worden. Ieder kind mag steeds weer kampioen zijn. Zelfstandig werken & weektaak groep 1 tot en met 8 Naast bovengenoemde aanbiedingsvorm wordt er ook structureel aandacht besteed aan 'zelfstandig werken'. Op momenten waarop zelfstandig wordt gewerkt heeft de groepsleerkracht gelegenheid individuele instructie te geven aan kinderen, die dit extra steuntje in de rug nodig hebben. Dit zijn kinderen die meer moeite hebben met de leerstof maar ook kinderen die juist meer uitdaging nodig hebben. Gedurende deze periode werken de kinderen aan een weektaak. Dit is vaak een boekje waarin allerlei werkbladen zijn. In groep 1 plannen de kinderen op het planbord, in groep 2 gebruiken ze ook een planbord en is er een papieren weektaak. Gedurende het jaar in groep 3 gaan de leerlingen over op een geheel papieren weektaak. De tijd die besteed wordt aan de weektaak wordt opgevoerd en in de groepen 7 en 8 werken de kinderen 60 minuten per dag zelfstandig aan hun taak. In groep 7 en 8 mogen de kinderen ook vaak al zelf kiezen welke bladen ze gaan maken. Zo maken we de kinderen zelf verantwoordelijk voor hun eigen leren. Schoolgids St. Jan Baptistschool 15

16 3.6 Vakleerkrachten Er zijn drie vakleerkrachten aan de school verbonden. Muziek Deze leerkracht geeft les in alle groepen. In de groepen 1 en 2 krijgen de kinderen drie kwartier muziek en in de overige groepen 30 minuten. De klassen worden altijd door de helft gedeeld zodat er les gegeven wordt in kleine groepen. Handvaardigheid, techniek en kunstgeschiedenis. In de groepen 1 tot en met 4 krijgen de kinderen een uur handvaardigheid per week. In de groepen 5 tot en met 8 is er om de week een les van anderhalf uur Vanaf groep 4 krijgen de kinderen binnen deze lessen ook enkele lessen kunstgeschiedenis in samenhang met de methode geschiedenis. Alle groepen krijgen ook enkele lessen waarin techniek per jaar. Gymnastiek en zwemmen De vakleerkracht gymnastiek geeft twee lessen per week in de groepen 5 tot en met 8. In de groepen 3 en 4 krijgen de kinderen een half jaar zwemles en een les van de vakleerkracht. Als er geen zwemles is, krijgen de kinderen een spelles van de eigen leerkracht en een les van de vakleerkracht. De kinderen in groep 4 zwemmen het eerste deel van het jaar tot ongeveer eind januari en de kinderen van groep 3 beginnen dan met zwemmen. Zo zwemmen alle kinderen op school een heel jaar. In nauwe samenwerking met het team van het Sterrenbad willen wij zorgdragen voor kwalitatief en veilig zwemonderwijs. Jaarlijks stelt het zwembad een werkplan schoolzwemmen op. In dit plan worden alle lessen beschreven. In het protocol schoolzwemmen van het Sterrenbad staat uitgebreid beschreven welke maatregelen wij gezamenlijk nemen om de veiligheid van de kinderen te waarborgen. Als kinderen om welke reden dan ook niet mogen/ kunnen deelnemen aan de zwemlessen, krijgen zij op school een vervangende activiteit aangeboden. De kinderen worden dus gewoon op school verwacht. 3.7 VAKGEBIEDEN Sociaal-emotionele ontwikkeling Een veilige school en een veilige omgeving zijn een voorwaarde om tot goed leren te komen. De Sint Jan Baptist school heeft in 2011 ingezet op de Kanjertraining. Een training die veel meer inhoudt dan alleen een pestprotocol. Tijdens deze Kanjerlessen komen steeds 4 petten terug in bepaalde kleuren. Deze petten staan voor bepaalde karaktereigenschappen en bepaald gedrag. De kinderen leren bewust om te gaan met gedrag en ook met het reageren op andermans gedrag. Pesten is ook een speerpunt op van de overheid. Godsdienst De godsdienstlessen gaan uit van projecten. We gebruiken vanaf dit schooljaar de methode Tussen hemel en aarde. Twee keer per jaar gaan we naar de kerk. Ook besteden we aandacht aan Sint Maarten en Sint Jan. Schoolgids St. Jan Baptistschool 16

17 Kleuterbouw In de groepen 1 en 2 leren de kleuters door middel van spel. Er is veel ontwikkelingsmateriaal waarmee dagelijks gewerkt wordt. Dit ontwikkelingsmateriaal is onder andere gericht op voor bereidend rekenen, taal en lezen maar ook andere vaardigheden zoals concentratie, samenwerken, motoriek komen aan de orde. In de groepen 1 en 2 gebruiken wij Schatkist. In Schatkist staat het kind centraal: leren is en blijft leuk. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen wijze, maar er zijn wel overeenkomsten of lijnen waarlangs de ontwikkeling loopt. Schatkist maakt het mogelijk die activiteiten te kiezen die bij de ontwikkeling en belevingswereld van het kind passen. Daarbij wordt gebruikgemaakt van ankers en routines. Een anker is een betekenisvolle context die kinderen krijgen aangereikt door middel van een ankerverhaal. Uitgaande van dit ankerverhaal vindt verdieping plaats aan de hand van ankerpunten. Dit zijn bepaalde betekenisstromen die vanuit het ankerverhaal in gang worden gezet. Tijdens het werken met het anker kan de leerkracht bovendien nog terugvallen op routines in de vorm van een Tijdwijzer, een Lettermuur en een Cijfermuur. De routines zorgen ervoor dat er ruimte komt voor strategisch leren bij de kinderen. Groep 1 behandelt vier thema s van Schatkist en in groep 2 komen er zes thema s aan de orde. Mondeling taalgebruik en woordenschat staan voorop; daarnaast vergroten de kinderen hun kennis van de wereld en ontwikkelen zij sociaal-emotionele vaardigheden. Spelenderwijs gaan de kinderen aan de slag met ankers die passen bij de tijd van het jaar en de ontwikkeling van de kinderen. Deze methode sluit heel goed aan bij de nieuwe versie van Veilig Leren Lezen, waarmee we in groep 3 werken. Groep 3 tot en met 8 Technisch lezen Als methode voor het aanvankelijk lezen gebruiken we in groep 3 de nieuwste versie van "Veilig leren lezen". In de klas en in de bibliotheek hebben we moderne boekenseries die de leesmotivatie en leesvaardigheid verhogen. In groep 4 en 5 werken we met de methode Estafette. Iedere ochtend en middag beginnen we met 15 minuten lezen. De kinderen lezen samen, lezen lekker alleen in hun eigen boek of werken in groepjes al dan niet onder begeleiding van een volwassene. Begrijpend en studerend lezen Vanaf groep 4 werken we met de vernieuwde methode "Tekstverwerken" om te komen van begrijpend naar studerend lezen. Elke tekst moet emotioneel, verstandelijk of structureel verwerkt worden met aandacht voor reflectie op het eigen denken. Structurele begeleiding naar zelfstandig werk is ook de didactische lijn voor deze vorm van leesontwikkeling. Vanaf groep 5 gaan de kinderen werkstukken maken en spreekbeurten voorbereiden met behulp van de schoolbibliotheek/ documentatiecentrum en het internet. Leesplezier Naast bovengenoemde vormen is het belangrijk dat kinderen lezen voor hun plezier. Het technisch lezen, het documentatiecentrum, boekbesprekingen en de informatie over lezen aan ouders moeten dat constant bevorderen. Voorlezen thuis en op school is wezenlijk belangrijk om de kinderen kennis te laten maken met de schatkamer van literatuur. Onze bibliotheek is iedere dag open en er staat een ruime collectie aan non - fictie en fictieboeken. Ook de verzameling prentenboeken voor de groepen 1 en 2 staat daar. Kinderen van groep 7 en 8 lezen wekelijks voor aan kinderen uit groep 1 en 2. Schoolgids St. Jan Baptistschool 17

18 Nederlandse taal Vanaf groep 4 hebben we de methode Taal op Maat. In deze methode komen de deelgebieden zoals taalbeschouwing, spreken, luisteren, woordenschat en spelling aan bod met veel differentiatie voor leerlingen en met zorg op maat. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een toets of een dictee. Rekenen- Wiskunde We werken met de methode Pluspunt. Deze moderne methode bestaat uit duidelijk kleine stappen met aandacht voor oefenen, herhalen en verdiepende vragen. Ook is er een uitgebreid computerprogramma bij. Verder zijn er voor de leerlingen die meer aankunnen Pluspunters. Schrijven Een goed verzorgd handschrift en goede indeling van het werk blijft van grote waarde. De kleuters starten daar al mee en wij begeleiden dat met de methode: Schrijftaal. De kinderen schrijven in groep 4 met een Stabilo-pen. De pen krijgen de kinderen van school met vullingen. Er kan aan de ouders gevraagd worden om extra vullingen te kopen als het kind heel veel vullingen gebruikt. Vanaf groep 6 werken de kinderen nog een half jaar met een methode-schrift. Daarna krijgen die kinderen die echt nog veel ondersteuning nodig hebben nog een werkschrift. De overige kinderen ontwikkelen nu hun eigen handschrift waarbij leesbaarheid en verzorging belangrijker worden geacht dan methodeschrift. Vanaf groep 6 maken de kinderen hun werkstukken op de computer. Engels Sinds hebben we Engels in alle groepen. In de groepen 4 tot en met 8 gebruiken we de methode Our Discovery Island en in de andere groepen gebruiken we de digitale methode I- pockets. De lessen worden in de groepen 5 tot en met 8 gegeven door een zogenaamde nearnative speaker ; een leerkracht van ons team die tweetalig is. In de onderbouw geven de leerkrachten de lessen in hun eigen groep. Aardrijkskunde Voor aardrijkskunde hebben we vanaf groep 3 de methode de Blauwe Planeet in gebruik. In groep is dat gericht op de directe omgeving, in groep 6 wordt uitgebreid naar Nederland en achtereenvolgens komt in groep 7 Europa aan de orde en wordt de heel wereld behandeld in groep 8. Geschiedenis Vanaf groep 5 werken we met de methode Speurtocht. Deze methode wordt voorbereid in de onderbouw door het aanbieden van begrippen zoals familierelaties, vroeger, nu, straks, als je groot bent, toen opa klein was. Leerlingen doorlopen met Speurtocht de tien tijdvakken drie keer. Ze leren zo hoe de geschiedenis in elkaar steekt en krijgen meer historisch besef. De lesmethode maakt het vak geschiedenis spannend door steeds weer de link te leggen met de omgeving van de leerlingen. Natuuronderwijs De kennis en zorg voor natuur en milieu wordt gegroepeerd rond thema's in de methode "Wijzer door de natuur" die gebruikt wordt in de groepen 5 t/m 8.De thema's zijn: leefomgeving, seizoenen, ontdekken, dat ben je zelf en het leefmilieu van mensen, dieren en planten. Schoolgids St. Jan Baptistschool 18

19 Natuur-en milieu educatie en schooltuin De groepen 5 t/m 8 nemen deel aan de diverse projecten die er in Wassenaar zijn in het kader van natuur-en milieu educatie. Er zijn onder andere excursies naar het strand. Via de schooltuinen voor groep 5 en 6 proberen we de leerlingen heel concreet kennis te laten te laten maken met het verbouwen van groenten. De kinderen zaaien in het voorjaar van groep 5 diverse groenten in onze eigen tuin en in het najaar in groep 6 oogsten ze hun eigen groenten. Bewaarde Land Groep 6 heeft een grote schoolreis, namelijk drie dagen naar "Het bewaarde land" waar ze onder leiding de natuur ingaan. Deze drie dagen zijn verspreid door het jaar,. Werkstukken en spreekbeurt Dit schooljaar gaan we het maken van werkstukken wat veranderen. Na de herfstvakantie zal duidelijk worden wat precies de veranderingen zijn. We gaan in ieder geval meer aandacht geven aan de presentatie van de werkstukken en meer gebruik maken van digitale hulpmiddelen ( internet). Ook gaan we het beoordelen van de werkstukken onder de loep nemen en willen we kinderen meer samen laten gaan werken. Spreekbeurten worden in sommige groepen uitgebreid met korte presentaties over bijvoorbeeld een krantenbericht. Met presenteren over iets kleins en eigens zoals bijvoorbeeld een knuffelbeest willen we in groep 2 al beginnen. Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte. Techniek Het onderwerp techniek komt via de handvaardigheidslessen in elk leerjaar vanaf groep 1 en 2 aan bod. In een aantal lessen komen de vier deelgebieden transport,communicatie, productie en constructie aan de orde. Gezond gedrag, sociale redzaamheid, verkeer en NME Onderwerpen uit dit vakgebied komen regelmatig aan de orde in de onderbouwthema s van Schatkist. De verkeerslessen met de lesbrieven van " Veilig verkeer" vanaf groep 4 monden uit in een theoretisch en praktisch examen in groep 7. Alle groepen doen een drietal praktische verkeerslessen en groep 7 krijgt een dode hoek les. In deze lessen oefenen de kinderen veel praktische verkeersituaties, waaraan de theorie wordt gekoppeld. Onze kanjertraining bevordert ook de sociale redzaamheid van de kinderen. In november doen we mee aan de week van de media-wijsheid. Tevens doen we mee met de lessen Natuur en Milieu Educatie van de gemeente waarbij we veenlessen doen, heidelessen, boslessen en soms zelfs naar het strand gaan. Handvaardigheid en tekenen Naast de lessen van de vakleerkracht wordt er ook nog getekend in de klas. Die lessen worden verzorgd door de groepsleerkracht. Schoolgids St. Jan Baptistschool 19

20 Kunst- / Cultuurbevordering Afgelopen jaar is juf Esther afgestudeerd als cultuur coördinator. Zij zal dit jaar een impuls geven aan ons cultuuronderwijs. Enkele activiteiten zijn al bepaald zoals deelname aan het Kunstmenu van Wassenaar, bezoek aan de Leidse musea en het organiseren van 5 talenturen. Drama, dans, beeldende kunst, literatuur, muziek en audio/visuele kunstuitingen zullen aan bod komen. Actief burgerschap Een onderwijswet uit 2005 bepaalt dat elke school aandacht besteed aan actief burgerschap met als doel mee te werken aan een opvoeding tot respectvolle, zorgzame en verantwoordelijke burgers, tot mensen die de waarde van de democratie weten te onderkennen en daaraan hun bijdrage willen leveren. Op onze school is dit verweven in de kanjerlessen. Ook gaan we regelmatig naar musea, besteden we veel aandacht aan de geschiedenislessen van de Tweede wereldoorlog, gaan we op bezoek naar diverse Heilige Huisjes zoals kerk, moskee, en synagoge, hebben we natuurlessen in veen en heidegebied en helpen we het strand schoon te houden. Wat ook belangrijk is dat uw kind wordt aangemoedigd de klas netjes te houden en voor een stukje schooltuin te zorgen. Zo wordt uw kind medeverantwoordelijk voor een nette school. Talenturen Dit jaar gaan we beginnen met talenturen waar leerlingen, leerkrachten en ouders hun talent gaan laten zien in workshops. De Sint Jan Baptist zit bovenop talent! 3.8 HUISWERK De kinderen uit de groepen 3 en 4 krijgen structureel geen huiswerk. Incidenteel wordt er wel eens aan de kinderen gevraagd de tafels te leren of plaatjes te zoeken over een bepaald onderwerp, enz. Dit gebeurt alleen als de leerkracht dit wenselijk of noodzakelijk vindt, of na overleg met de ouders. In groep 5 krijgen de kinderen vanaf de Kerstvakantie 1 keer per week huiswerk. Dit wordt door de leerkracht een week van tevoren opgegeven. In groep 6 krijgen de kinderen 1 keer per week huis- of leerwerk. Dit wordt door de leerkracht een week van tevoren opgegeven. In groep 7 krijgen de kinderen 2 keer per week huis- of leerwerk. Dit wordt door de leerkracht ween week van tevoren opgegeven. In groep 8 krijgen de kinderen 2 keer per week huiswerk en 1 keer per week leerwerk. In groep 8 komt het ook voor dat de leerlingen huiswerk voor de volgende dag meekrijgen. Voor het weekend wordt soms huiswerk opgegeven. Vanaf groep 6 is een eenvoudige schoolagenda verplicht. In een wisselwerking tussen school en thuis leren we de kinderen zo: zelfstandig taken te aanvaarden en uit te voeren. "vrije" tijd in te delen in relatie tot verantwoordelijkheden. Van ouders vragen wij begeleiding in de gezinssituatie: toon belangstelling voor het zelfstandig werken thuis let er op of de opgedragen taak ook wordt uitgevoerd en help uw zoon/ dochter af en toe even bij een "hobbel", of een speurtocht naar materiaal. Bij speciale gelegenheden is de leerkracht altijd bereid om over het tijdstip van het gereed zijn van een opdracht in overleg te treden. (ziekte, bijzondere afwezigheid, e.d.). Schoolgids St. Jan Baptistschool 20

21 3.9 OVERBLIJVEN Uw kind kan tussen de middag op school overblijven. Deze vorm van tussenschoolse opvang wordt geregeld door een coördinator en een team van overblijfkrachten.uw kind neemt zelf zijn of haar lunchpakket mee. Na het eten wordt er, onder toezicht, buiten gespeeld. Om alles prettig te laten verlopen gelden er een aantal regels: Regels voor de leerkrachten: 1.De leerkracht van het lokaal waar het overblijven plaatsvindt wacht tot de overblijfouder er is en draagt de overblijvende kinderen over aan de overblijfouder en geeft, indien nodig, door welke kinderen er niet zijn. 2.Er is altijd (in de school) een leerkracht beschikbaar om bij problemen te helpen. Regels / afspraken met / voor de kinderen: 1.Tijdens het overblijven hebben wij respect voor elkaar; dit betekent dat er niet geschopt, geslagen of geduwd wordt en dat er geen schuttingtaal gebruikt wordt. 2.Tijdens het eten zitten we aan een tafel en eten uit een trommel of van een bordje en wordt er op een zacht volume met elkaar gepraat. 3.Je mag pas naar buiten als een overblijfouder daar toestemming voor geeft. 4.Tijdens het buitenspelen blijf je binnen de hekken van de school en kom je niet in het fietsenhok VERVANGING BIJ AFWEZIGHEID PERSONEEL DOOR ZIEKTE OF SCHOLING Leerkrachten zijn om uiteenlopende redenen wel eens afwezig. De vervanging van de leerkracht is vastgelegd als het verlof vooraf bekend is. Bij ziekte is de vervanging moeilijker. Wij kunnen op school gelukkig een beroep doen op de parttimers en hebben een lijst van eventuele invallers. Wij streven ernaar om zoveel mogelijk rust te houden in de groepen door steeds dezelfde leerkracht te laten invallen. Het lukt ons bij vervanging niet altijd om slechts twee leerkrachten in een groep in te zetten. In uiterste nood kunnen we genoodzaakt zijn leerlingen naar huis te sturen. Dit is echter al jaren niet aan de orde geweest. Om steeds beter onderwijs te geven moeten ook onze leerkrachten up-to date blijven. Door middel van scholing professionaliseren de leerkrachten van ons team. Diverse leerkrachten volgen diverse opleidingen. Scholing van leerkrachten kan zowel binnen als buiten schooltijd plaats vinden. Binnen schooltijd wordt voor vervanging gezorgd ZIEKTE/AFWEZIGHEID VAN LEERLINGEN Als kinderen door ziekte of anderszins niet naar school kunnen komen, moet u dit voor 8.45 melden. U kunt ons telefonisch bereiken vanaf 8 uur. Als kinderen zonder bericht wegblijven zijn we ongerust en zullen we contact opnemen. Ieder schooljaar ontvangt de school veel verzoeken voor extra verlof. Uitsluitend de directie heeft binnen de school de bevoegdheid dit verlof te verlenen. Echter, het aanvragen en toekennen van extra verlof is wel gebonden aan bepaalde regelgeving. De basisregels vindt u in de bijlage achter in de schoolgids. Is uw kind afwezig zonder geldige reden dan kan hiervan melding gemaakt worden bij de leerplichtambtenaar die dan beslist of proces-verbaal wordt opgemaakt. Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Formulieren voor de aanvragen zijn bij de directie verkrijgbaar en moeten voor het verlof ingevuld worden. U krijgt het formulier terug met de vermelding of het verlof wel / niet goedgekeurd is. Schoolgids St. Jan Baptistschool 21

22 We vragen u eventuele bezoeken aan tandarts, huisarts of ziekenhuis zoveel mogelijk buiten schooltijd te regelen. Er is echter begrip voor het feit dat dit niet altijd mogelijk is ONTRUIMING Tweemaal per jaar oefenen we het ontruimingsplan onder leiding van onze BedrijfsHulpVerleners STAGIAIRES Alle leerkrachten van onze school vinden het belangrijk om toekomstige collega's goed op te leiden. De leerkrachten besteden dan ook veel zorg aan de voorbereiding, de begeleiding en de nabespreking van de lessen. Onze school heeft contacten met PABO s en ROC in Leiden en Den Haag. Of een groep een stagiaire heeft, is van jaar tot jaar verschillend en hangt samen met vraag en aanbod Sociale media Sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube en Instagram bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op de school en kunnen derhalve een bijdrage leveren aan een positief imago van de school. Van belang is te beseffen dat met berichten op sociale media (onbewust) de goede naam van de school en betrokkenen ook geschaad kunnen worden. Om deze reden vragen wij om bewust met de sociale media om te gaan. De scholen van de SKOW vertrouwen erop dat medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen verantwoord om zullen gaan met sociale media en hebben daarvoor een protocol opgesteld om een ieder die bij de scholen van de SKOW betrokken is of zich daarbij betrokken voelt, daarvoor richtlijnen te geven. We zullen niet nalaten contact op te nemen als daar volgens ons aanleiding voor is. Dit protocol heeft de instemming van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en is op school in te zien. High tea : we bedanken onze ouders! Schoolgids St. Jan Baptistschool 22

23 4. RESULTATEN VAN ONS ONDERWIJS 4.1 De resultaten van individuele leerlingen We gaan niet over een nacht ijs. De leerkrachten van groep 1 en 2 observeren hun kleuters dagelijks en houden aan de hand van observatielijsten de ontwikkelingen van de kinderen bij. Vanaf groep 2 gebruiken we toetsen van de methode en we nemen de onafhankelijke Cito-toetsen af. De resultaten van alle leerlingen worden bijgehouden binnen ons digitale leerlingvolgsysteem Parnassys. 4.2 De resultaten van de jaargroepen en groepsplannen De resultaten van de CITO-signaleringstoetsen analyseren en zetten we af tegen ons van te voren gestelde doelen. Deze doelen en de activiteiten die daarbij horen schrijven we in een groepsplan. We kijken of we het doel gehaald hebben en stellen dan het volgende doel vast. Wanneer er in een groep met betrekking tot een onderdeel tegenvallende prestaties zijn, kijken we naar de mogelijke oorzaak. Evenals op individueel niveau nemen wij op groepsniveau maatregelen indien we de resultaten kunnen verbeteren. 4.3 Leerlingen die extra zorg nodig hebben Indien kinderen onvoldoende vooruitgang, of als de leerprestaties tegenvallen, wordt gekeken waar de oorzaak ligt. Waar mogelijk wordt hulp geboden onder begeleiding van de interne begeleider die de zorg binnen de school coördineert. Ook als kinderen zich zeer vlot blijken te ontwikkelen wordt speciale ondersteuning geboden, bijvoorbeeld in de vorm van uitdagende opdrachten. Leerlingen die extra zorg kregen in Interne remedial teaching/ extra ondersteuning op Leerplein 18 Extra uitdaging op het Leerplein 19 Remedial teaching S.A.D. 7 Doublures 4 Naar school voor speciaal basisonderwijs 0 Klas overslaan Uitstroom naar het voortgezet onderwijs Van de leerlingen van groep 8 gingen het afgelopen schooljaar 21 leerlingen naar het Adelbert College, 3 leerlingen naar het Rijnlands Lyceum en 2 leerlingen naar het Wellantcollege. 1 leerling gaat naar Limes. 1 leerling blijft nog een jaar in deze groep VWO-Gymnasium HAVO-VWO VMBO-T/ HAVO VMBO-T VMBO Schoolgids St. Jan Baptistschool 23

24 De hierboven weergegeven uitstroom van de schoolverlaters in ligt in het verlengde van de eerdere resultaten uit het leerlingvolgsysteem van deze leerlingen. 4.5 KWALITEITSZORG Kwaliteit op onze school kent aspecten zoals de aanschaf van nieuwe methodes, het ontwikkelen en invoeren van personeelsbeleid, behoud en versterking pedagogisch klimaat en didactisch handelen, maar ook zaken als financieel beleid en huisvesting zijn onderdeel van kwaliteitszorg. We maken daarbij gebruik van een kwaliteitszorgsysteem t.w. 'Werken met kwaliteitskaarten' (Cees Bos, 2003). Op basis van genoemde cyclus kiezen we ook enkele specifieke thema's die we, mogelijk samen met de Schooladviesdienst Wassenaar, verbeteren. De te bereiken doelen leggen we vast in een jaarplanning (o.a. beleidsplan SKOW) en in de 'begeleidingsafspraken' met de Schooladviesdienst. 4.6 WAT HEBBEN WE BEREIKT EN WAT GAAN WE DOEN? Doel behaald Doel bijna behaald Doel bijna behaald Dit waren onze doelen voor wat hebben we bereikt? 1. Het evalueren en verder ontwikkelen van ons beleid ten aanzien van meerbegaafde leerlingen X 2. Invoeren van de nieuwe methodes Engels in alle groepen X 3. Invoeren en evalueren van het werken met en in een aparte groep 1 en groep 2 X 4. Ouders met bepaalde expertises betrekken bij het onderwijs op school X 5. Het verder bevorderen van samenwerking tussen alle leerlingen X 6. Evalueren en verder ontwikkelen van opbrengstgericht werken X 7. Verder ontwikkelen van het pedagogisch klimaat door het verder ontwikkelen van de Kanjertraining en invoeren van schoolregels X 8. Starten met het inzetten van Coöperatieve werkvormen in de klas X 9. Invoeren van het zogenaamde IGDI-model voor spelling (interactieve Gedifferentieerde Directe Instructie) X 10. Invoeren taakbeleid voor het team X Schoolgids St. Jan Baptistschool 24

25 Dit zijn onze doelen voor Onderzoeken en invoeren van tablets in ons onderwijs 2. Cultuurbeleid ontwikkelen 3. Oog voor talent (ouders, kinderen en leerkrachten) 4. Invoering van Passend Onderwijs 5. Handelingsgericht werken 6. Projectweek kleding en Heilige Huisjes uitvoeren 7. Remedial teaching / Leerplein 8. Beweegplein en Groene schoolplein (intensief) gaan gebruiken 9. Digitale rapporten 10. Kanjertraining Laatste schooldag: liedjes van de musical, pannenkoekenfeest en sprong naar de toekomst. Schoolgids St. Jan Baptistschool 25

26 5. OUDERS/VERZORGER 5.1 INFORMATIEVOORZIENING AAN OUDERS/ VERZORGERS Aanmelding Het eerste contact met de ouders op school is bij de aanmelding. U krijgt tijdens een kennismakingsgesprek met de locatiedirecteur een rondleiding door de school. Na aanmelding krijgt u een bevestiging van de school dat uw kind geplaatst is. Enkele weken na aanvang van de lessen krijgt u een vragenformulier toegestuurd. Dit formulier dient u in te vullen en wordt tijdens kennismakingsgesprek met de leerkracht uitgebreid besproken. De leerkracht van uw kind is uw eerste aanspreekpunt. Uiteraard is het altijd mogelijk om een afspraak te maken met de interne begeleider of de directie. Houd u er wel rekening mee dat er geen gesprekken plaats vinden zonder medeweten van de groepsleerkracht. Ouder en kindgesprekken - Kindgesprekken In de groepen 5 tot en met 8 beginnen we dit jaar met kindgesprekken in de maand september. Ouders vullen samen met hun kind een vragenlijst in en de leerkracht neemt in het gesprek vooral een luisterende rol aan. - Oudergesprekken In de groepen 5 tot en met 8 worden rondom het eerst rapport niet alle ouders meer gevraagd te komen. Immers, alle ouders en kinderen zijn al gezien tijdens de kindgesprekken. Wel organiseren we een ouderinloopuurtje waarbij ouders even kunnen langskomen. Ouders van kinderen waarover de leerkracht zich zorgen maakt worden wel apart uitgenodigd voor een tien minuten gesprek. In de groepen 1 tot en met 4 worden tienminutengesprekken gehouden rondom het eerste en tweede rapport. Nieuwe leerlingen krijgen binnen 6 weken een uitgebreid aanname-gesprek met de klassenleerkracht. Naast deze formele overlegmomenten kunnen ouders, als zij dit wensen, altijd een afspraak maken met de groepsleerkracht om over (de voortgang van) kinderen te overleggen. Leerkrachten hebben over sommige leerlingen volgens afspraak regelmatig overleg. Ouder informatieavond In de eerste maand van het schooljaar wordt per groep een informatieavond georganiseerd. Tijdens deze avond wordt u in de gelegenheid kennis te maken met de leerkracht )en van de groep. Zij vertellen u alles over het reilen en zeilen van de dagelijkse gang van zaken en lichten kort de methoden toe. Schoolgids St. Jan Baptistschool 26

27 Rapporten Vanaf groep 3 krijgt ieder kind drie keer per jaar een rapport. In groep 2 zijn 2 rapporten en voor groep 1 ontwikkelen we dit jaar een rapport. Kalender Aan het begin van het jaar ontvangt ieder gezin een Jan Baptist kalender waarop alle activiteiten van de school gepland staan. Website Op de website vindt u alle informatie over de school. Tevens vindt u daar de klassenpagina s met foto s en berichten van allerhande activiteiten. Nieuwsbrief Zeer regelmatig ontvangt u via een nieuwsbrief Baptist Babbels. Wij hopen u op deze wijze zo volledig mogelijk te informeren over het wel en wee in de school. De nieuwsbrief verschijnt (ongeveer) 1x per 4 schoolweken. De nieuwsbrief is een belangrijke informatiebron voor de ouders. De brief steeds goed lezen is noodzakelijk om niet voor verrassingen te komen staan! Mocht u een nieuwsbrief gemist hebben, neem dan een kijkje op de site. Elk verschenen nieuwsbrief kunt u daar terug vinden. Overige informatie Naast de nieuwsbrief worden ook wel brieven meegegeven en zeer regelmatig mails verstuurd. Jaarboek Aan het eind van het jaar krijgt u een jaarboek met een overzicht van allerlei activiteiten van de klassen en de school. Klassenouders De Ouderraad nodigt alle ouders uit om klassenouder te worden, ook vaders van harte welkom! De uiteindelijke beslissing ligt bij de leerkracht(en) van de klas. De klassenouders vormen een schakel tussen de leerkracht en de ouders. Zij organiseren activiteiten voor de klas, helpen vaak mee in de klas en sturen ook mails uit om bijvoorbeeld ouders te regelen voor excursies en andere activiteiten in de klas. Gescheiden ouders Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de manier waarop de communicatie en ouderbesprekingen over de vorderingen en het wel en wee van de leerling verloopt. De school heeft daarom een protocol ontwikkeld dat op school ligt. In dit protocol staat beschreven dat de school de wettelijke regels volgt. Dat betekent dat de school ervan uitgaat dat ouders die beiden het ouderlijk gezag hebben elkaar informeren met betrekking tot zaken rondom hun zoon / dochter. Beide ouders zijn dan ook gezamenlijk welkom bij de ouderrapportgesprekken. In de meeste gevallen is de school niet verplicht om ouders apart te spreken. In overleg met de locatieleider/ leerkracht kan hiervan afgeweken worden. Schoolgids St. Jan Baptistschool 27

28 5.2 BESTUUR Stichtingsbestuur Onze school maakt sinds januari 2007 deel uit van de Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar. Hieronder vallen drie scholen, te weten onze school, de St. Bonifaciusschool en de St. Jozefschool. Het bestuur van de stichting bestaat op dit moment uit 6 leden en bestaat vanaf 1 augustus 2012 uit een dagelijks bestuur namelijk de directeur-bestuurder die in de formele zin eindverantwoordelijk is voor alle zaken op de scholen. Het algemeen bestuur is formeel verantwoordelijk voor het toezicht op het dagelijks bestuur. Met deze constructie, die statutair is vastgelegd, voldoet de Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar aan de eisen die gesteld worden in de wet en regelgeving over intern toezicht en de code goed bestuur. De verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen dagelijks bestuur en algemeen bestuur en directie zijn vastgelegd in het bestuursreglement. De verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen dagelijks bestuur en locatiedirecties is vastgelegd in het managementstatuut. Het bestuur van de SKOW handelt vanuit de volgende missie en visie: Missie SKOW: De missie van onze stichting is het creëren van een schoolomgeving in het primair onderwijs waarin docenten en leerlingen op een menslievende wijze, met respect voor een ieder, gedegen onderwijs geven en ontvangen met een katholieke grondslag. Mission Statement: Bij SKOW maken de mensen het verschil Besturingsfilosofie: Uitgangspunt is het principe van bestuur op hoofdlijnen. Er is een heldere scheiding tussen de taken en verantwoordelijkheden van het bestuur enerzijds en het (school)management anderzijds, vastgelegd in het managementstatuut. Het dagelijks bestuur is eindverantwoordelijk voor de continuïteit en de kwaliteit van de taakuitvoering door de scholen. Ook is het dagelijks bestuur eindverantwoordelijk voor de naleving van de op de scholen van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Het dagelijks bestuur fungeert als werkgever voor de managers en medewerkers van de scholen. Het management wordt gevormd door het dagelijks bestuur i.c. de directeur-bestuurder enerzijds en locatiedirecteuren anderzijds. De directeur-bestuurder draagt de verantwoordelijkheid voor zowel de beleidsvoorbereiding, als de beleidsuitvoering en dagelijkse leiding van de stichting.. Het algemeen bestuur formuleert lange termijn doelstellingen en zet duidelijke kaders neer waarbinnen het dagelijks bestuur zelfstandig opereert. Met behoud van een duidelijke eigen signatuur/identiteit per school wordt waar nodig en mogelijk onderling samengewerkt, wanneer daarmee ofwel de efficiency, dan wel de kwaliteit van het onderwijs kan worden vergroot. Het bestuur binnen het ScholenCollectief Wassenaar Er is een goed contact en samenwerking tussen de Wassenaarse basisscholen. Wij vinden het van groot belang om de Wassenaarse kinderen goed onderwijs te bieden, elkaar daarin te ondersteunen en voor een goed verloop afspraken te maken. Ook op bestuurlijk niveau is reeds lange tijd sprake van samenwerking. Deze samenwerking is geformaliseerd in de Stichting ScholenCollectief Wassenaar. Op het gebied van personele en materiële zaken proberen we samen voordelen te vinden. Schoolgids St. Jan Baptistschool 28

29 5.3 M.R. (Medezeggenschapsraad) De medezeggenschapsraad Elke openbare en bijzondere school moet volgens de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) een medezeggenschapsraad hebben. Elk belangrijk besluit dat het schoolbestuur wil nemen moet het aan de medezeggenschapsraad (MR) voorleggen. Voor besluiten betreffende een aantal onderwerpen, zoals genoemd in de wet, is de instemming van de MR nodig. Instemming is bijvoorbeeld nodig bij verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school, bij vaststelling of wijziging van het schoolplan, bij vaststelling van de schoolgids en vaststelling van het formatieplan. Voor andere onderwerpen heeft de MR adviesrecht. Dit betekent dat de MR zowel positief als negatief kan adviseren op besluiten van het bestuur. De MR kan zelfs naar een geschillencommissie stappen. Adviesrecht heeft de MR bijvoorbeeld ten aanzien van fusies met andere scholen, het beleid met betrekking tot het toelaten en verwijderen van leerlingen en huisvesting. Heel belangrijk is dat de MR ook ongevraagd advies kan geven. Dit kan in principe op elk gebied gebeuren: de MR kan adviseren losliggende tegels vast te laten leggen, maar ook dat er maatregelen worden genomen tegen pesten op school. De MR van de St. Jan Baptistschool bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding en telt op dit moment zes leden (drie ouders en drie leerkrachten). Elke geleding kiest zijn eigen vertegenwoordigers. In principe kan ieder ouder/verzorger lid worden van de MR. Lid worden van de MR gebeurt middels officiële kandidaatstelling en verkiezingen bij het ontstaan van vacatures of het reglementair aftreden van de zittende leden. De MR vergadert samen met de locatie/directeur. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) De drie scholen binnen de Stichting hebben samen een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).De raad is samengesteld uit 6 personen namelijk 2 leden (ouder en personeelslid) uit de MR van de afzonderlijke scholen. De GMR spreekt inhoudelijk over schooloverstijgende zaken en zoals diverse protocollen die voor alle scholen gelden bijvoorbeeld een protocol sociale media gescheiden ouders. De GMR vergadert samen met de directeur/bestuurder. 5.4 O.R. (Ouderraad) De Ouderraad Het doel van de ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen de school en de ouders. Waar het bestuur en de MR verantwoordelijk zijn voor het beleid en de dagelijkse gang van zaken op school, is de ouderraad verantwoordelijk voor de zaken die de school net wat extra s geven. Hierbij kan gedacht worden aan het organiseren van een jaarlijks schoolfeest voor ouders en kinderen, hetb organiseren van een onderwijs-inhoudelijke thema-avond, het verlenen van (financiële) hulp bij sfeerfeesten als Sinterklaas en Kerst, of het assisteren bij sport- en spelmanifestaties als sportdag en avondvierdaagse. Verder organiseert de ouderraad activiteiten om de school te ondersteunen in het verfraaien van de school en omgeving, zoals raamschilderingen. Tenslotte zet de ouderraad zich in om ogen en oren open te houden over welke zaken er bij de ouders spelen, en daarbij bevordert dat deze met de directie worden besproken. 5.5 OUDERBIJDRAGE EN ANDERE KOSTEN Schoolgids St. Jan Baptistschool 29

30 De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Oudervereniging op basis van een volledig financieel overzicht van het afgelopen schooljaar en een begroting voor het nieuwe schooljaar. Voor het schooljaar bedroeg de bijdrage 35 euro. In groep 3 en 4 wordt een extra bijdrage gevraagd voor de zwembus. Het geld wordt onder andere besteed aan St Nicolaas- en Kerstfeest, donatie boekenfonds, klassenpot, avondvierdaagse en sportdag. De bijdrage is vrijwillig maar mocht de bijdrage niet voldaan worden dan kan deelnemen aan de activiteiten ( cadeautje, drankjes) niet gegarandeerd worden. Girorekening Oudervereniging: t.n.v. Penningmeester Oudervereniging St Jan Baptistschool 5.6 OUDERS IN SCHOOL Ouders kunnen op velerlei wijze actief zijn zowel bij de begeleiding van leerlingen tijdens bepaalde activiteiten als het voorbereiden en assisteren bij de uitvoering van bepaalde projecten. Hulp van ouders is belangrijk bij onder andere het leesonderwijs, de bibliotheek, werkzaamheden en assistentie bij vieringen en feestdagen, excursies, schoolreisjes, schoolkamp, zwemmen, schaatsen, sportdag, diverse sporttoernooien de avondvierdaagse en luizen zoeken. In de eerste week van het nieuwe schooljaar krijgt u een overzicht van alle activiteiten die dat jaar gepland zijn. U kunt zich via dat overzicht aanmelden. Tevens willen wij ook graag van u leren. Iedere ouder is welkom om zijn of haar kennis met ons te delen. Zo verwelkomden we afgelopen jaar een kunstenares, een vlinder-expert en een marinier. Ook u bent ook van harte welkom. 5.7 KLACHTENPROCEDURE Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Het kan eraan bijdragen dat er een klimaat heerst waarbij onvrede op de school aan de orde komt en de school maatregelen ter verbetering kan treffen. Ook in andere sectoren wordt een klachtenregeling als belangrijk element van de bewaking van de kwaliteit gezien. De gewone gang van zaken: Op onze school is het de gewoonte dat bij een klacht de ouder en leerkracht direct hierover met elkaar in contact treden om een oplossing te bewerkstelligen in het belang van de betrokken leerling. Mocht dit niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan is overleg met de directie mogelijk en als de klacht nog niet naar genoegen is afgehandeld, kan deze doorgestuurd worden naar het bestuur van onze school. De klachtenregelingen zijn op te vragen bij de locatie-directeur De algemene klachtenregeling Ons schoolbestuur heeft een regeling getroffen voor de behandeling van klachten. Deze regeling vermeldt: a. de instelling van een klachtencommissie, die klachten behandelt; b. de wijze waarop de klachtencommissie haar werkzaamheden verricht; c. de termijn waarbinnen de klager een klacht kan indienen en d. de termijn waarbinnen mededeling plaatsvindt van het oordeel en hoe bij Schoolgids St. Jan Baptistschool 30

In een veilige omgeving leren wij van en met elkaar.

In een veilige omgeving leren wij van en met elkaar. Schoolgids Sint Jan Baptistschool 2013-2014 In een veilige omgeving leren wij van en met elkaar. Wassenaar, augustus 2013 Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u de schoolgids van de Sint Jan Baptistschool.

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Welkom bij Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West. Van 0 19 jaar

Welkom bij Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West. Van 0 19 jaar Welkom bij Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West Van 0 19 jaar JGZ: deskundig en dichtbij Voorkomen is beter dan genezen Ons werk is erop gericht om tijdig eventuele gezondheidsproblemen op te sporen,

Nadere informatie

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Basisschool De Leerlingst Postbus 4052 6080 AB Haelen 0475-300989 info@deleerlingst.nl Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Inhoud: 1. Waarom geven wij huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Daltonschool Meander

Huiswerkbeleid Daltonschool Meander Huiswerkbeleid Daltonschool Meander Inhoud : 1. Waarom geven wij op school huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen huiswerk en waar bestaat het uit? 3. Wat kunnen de ouders van de school verwachten?

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma Huiswerk op De Springplank Informatiebrochure voor ouders / verzorgers Deze brochure is opgezet om u als ouders/verzorgers te informeren over de rol van huiswerk op De Springplank. We hopen dat deze informatie

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016 WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Bert van der Lijn (op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend) Groepsleider: Siete Horjus (op vrijdagmiddag) Groepsleider: Sjoukje Meijer/Kim

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Huiswerkbeleid. Cluster Itter. Basisschool de Schakel Basisschool Sint Lambertus

Huiswerkbeleid. Cluster Itter. Basisschool de Schakel Basisschool Sint Lambertus Huiswerkbeleid Cluster Itter Basisschool de Schakel Basisschool Sint Lambertus Huiswerk Op onze school wordt in diverse groepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de school meegegeven

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Groepsleider: Bert van der Lijn Janna van der Meer (op 16 vrijdagen) Weekopening / Dagopening: De week/dag wordt kort doorgenomen. Belangrijke mededelingen

Nadere informatie

Talent nl: een uniek kindcentrum!

Talent nl: een uniek kindcentrum! Welkom bij Talent.nl, de christelijke basisschool van de Nieuwveense Landen. Met ons onderwijs sluiten wij aan bij de unieke manier van leren van uw kind - met hoofd, hart en handen. Belangrijk op onze

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

HUISWERKBELEID. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 2. Het doel van dit huiswerkbeleid... 2. Voorwaarden huiswerkbeleid... 2

HUISWERKBELEID. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 2. Het doel van dit huiswerkbeleid... 2. Voorwaarden huiswerkbeleid... 2 HUISWERKBELEID Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Het doel van dit huiswerkbeleid... 2 Voorwaarden huiswerkbeleid... 2 Doelstellingen huiswerk... 3 Opbouw van het huiswerk... 3 Incidenteel huiswerk... 6

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Informatieavond groep 6

Informatieavond groep 6 Informatieavond groep 6 Via de schooltelefoon zijn we bereikbaar Ziekte/ afwezigheid even melden Tijdens het inloopkwartier s morgens korte boodschap 10 minuten avond Afspraken worden apart gemaakt en

Nadere informatie

Klassengids 2015-2016 groep E7

Klassengids 2015-2016 groep E7 Klassengids 2015-2016 groep E7 Vooraf In deze klassengids willen wij ingaan op de speciale zaken voor groep E7. Algemene schoolzaken vindt u in de schoolgids. Daarnaast hebben we ook de schoolkalender.

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Beleid uitstroom leerlingen groep 8

Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Oktober 2014 Marion Kersten Inhoud Inleiding... 3 Het adviseringstraject... 4 Bepalen (pre)-advies.... 5 Het kind... 5 De methodegebonden toetsen... 6 De methode-onafhankelijke

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013 Adres: I.c.b.s. Octant Blauwe Ring 90A 1566 MZ Assendelft tel: 075-6573770 dependance: Blauwe Ring 89 1566 MX Assendelft tel: 075-6226716 Email: info@icb-octant.nl Website: www.icb-octant.nl Informatiefolder

Nadere informatie

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger,

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger, 01 / 05 Datum 9 09 15 Betreft: informatie groep 8 01 / 05 Batenstein 01 1 / 05 2403 PK Alphen aan den Rijn T +31 (0)172 431 232 E r.redegeld@skba.nl 01 / 05 www.basisschoolspectrum.nl Beste ouder/verzorger,

Nadere informatie

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 HORN Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 it Bynt Winsum

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 it Bynt Winsum Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 it Bynt Winsum Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

UITKOMST ONDERZOEK PARKENDAAL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE APELDOORN

UITKOMST ONDERZOEK PARKENDAAL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE APELDOORN UITKOMST ONDERZOEK PARKENDAAL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE APELDOORN INHOUD Uitkomst onderzoek Parkendaal te Apeldoorn 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag )

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag ) RKBS Inghelosenberghe Wilhelminastraat 48 4564 AE Sint Jansteen tel: 0114-314380 inghelosenberghe@ogperspecto.nl www.inghelosenberghe.nl Informatie groep 8 Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag,

Nadere informatie

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE ZUTPHEN INHOUD Uitkomst onderzoek De Aardeschool PO te Zutphen 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang Welkom OP Het Spectrum Elkaar de ruimte geven, SAMEN leren, SAMEN

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat op basisschool Hulsberg gevolgd wordt om tot een goed

Nadere informatie

KINDEREN DIE MEER KUNNEN

KINDEREN DIE MEER KUNNEN KINDEREN DIE MEER KUNNEN INLEIDING Op de IJwegschool staat het kind centraal. Het onderwijs wordt aangepast aan het kind en niet andersom. Doordat de leerkrachten handelingsgericht werken waarbij de onderwijsbehoeften

Nadere informatie

SCHOOLCONCEPT. Schoolconcept

SCHOOLCONCEPT. Schoolconcept SCHOOLCONCEPT Schoolconcept Onze school Basisschool Het Molenven is een katholieke basisschool gelegen in Vught Noord. Onze school valt onder Stichting Leijestroom waar in totaal 10 basisscholen met circa

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

Seashell School Nederlands onderwijs

Seashell School Nederlands onderwijs Seashell School Nederlands onderwijs 2012-2013 Inhoud Voorwoord De school Over de school Het team NTC Wat is NTC-onderwijs Toelating Schooltijden De methoden Huiswerk Voorzieningen op de NTC leslocatie

Nadere informatie

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Het pedagogisch beleidsplan is bedoeld als leidraad bij de opvang van de kinderen van Chr. Kinderopvang Natuurlijk. Alle medewerkers van het kinderdagverblijf

Nadere informatie

Protocol. Verwijzing

Protocol. Verwijzing Protocol Verwijzing Inhoudsopgave Inleiding 3 Het volgen van de ontwikkeling 4 Verslaggeving van gegevens over leerlingen 4 Naar het voortgezet onderwijs 4 Vervroegd naar het voortgezet onderwijs 5 Stappenplan

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

Huiswerkprotocol Mattheusschool

Huiswerkprotocol Mattheusschool Huiswerkprotocol Mattheusschool De Mattheusschool geeft huiswerk aan onze leerlingen vanaf groep 3. Dit huiswerk past in onze visie dat de omgeving steeds meer eisen aan de kinderen stelt naarmate ze ouder

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Februari 2011 1 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

INFORMATIE GROEP 7. De vakken: Taal:

INFORMATIE GROEP 7. De vakken: Taal: INFORMATIE GROEP 7 Kenmerken: De meeste kinderen krijgen wat meer oog voor wereldse problemen, tevens komen ze met allerlei vragen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Ze verwachten exacte antwoorden

Nadere informatie

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? Amersfoor t s t a d m e t e e n h a r t 2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Vraag tijdig op welke leeftijd u uw kind moet inschrijven! 5 3 De juiste school 5 4 Een

Nadere informatie

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan:

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan: Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Rhenen Protocol besluitvorming omtrent bevorderen en doubleren. Algemeen Op de Ericaschool en De Springplank wordt gewerkt met een leerstofjaarklassensysteem.

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 6

Informatie. vakgebieden. Groep 6 Informatie vakgebieden Groep 6 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Huiswerkbeleid OBS De Westhoek

Huiswerkbeleid OBS De Westhoek Huiswerkbeleid OBS De Westhoek Inleiding Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Informatieboekje Groep 4 Juliana van Voorwoord Hierbij het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje meer informatie over

Nadere informatie

Protocol zittenblijven/doubleren

Protocol zittenblijven/doubleren Protocol zittenblijven/doubleren Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouder(s)/verzorger(s) informeren hoe wij als school

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

rekenen taal zaakvak zaakvak zaakvak zaakvak taal taal taal taal spreekbeurt spreekbeurt spreekbeurt spreekbeurt Agenda verplicht Agenda verplicht

rekenen taal zaakvak zaakvak zaakvak zaakvak taal taal taal taal spreekbeurt spreekbeurt spreekbeurt spreekbeurt Agenda verplicht Agenda verplicht Huiswerk per groep: Doel: -omgaan met leerstof buiten school (oefening, herhaling, inslijten) -leren plannen -gewenning 1/2 3 4 5 6 7 8 20 min. 20 min. 30 min. 35 min 40 min. 45 min. 3 à 4 pw 3 à 4 pw

Nadere informatie

Beleidsplan Structureel herverdelen van groepen

Beleidsplan Structureel herverdelen van groepen Beleidsplan Structureel herverdelen van groepen 1 Inleiding De Godelindeschool wil een veilige plek bieden aan alle kinderen. In de groepen wordt hier veel aandacht aan besteed. Een veilige, stress loze

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

1 e rapport mee. Vanaf 14.30 uur start de voorjaarsvakantie Start 1 e schooldag na de vakantie

1 e rapport mee. Vanaf 14.30 uur start de voorjaarsvakantie Start 1 e schooldag na de vakantie NIEUWSBRIEF nummer 4, Januari-februari 2015 Kalender December Ma 2 & di 3 feb Activiteiten De kinderen uit groep 1 t/m 8 zijn vrij. De leerkrachten hebben twee studiedagen. De kinderen uit de Cobogroepen

Nadere informatie

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL DE WELLE DE MISSIE VAN DE SCHOOL De Welle wil een school zijn die staat voor: Kwaliteit Betrokkenheid Identiteit Veiligheid De Welle is een school waar ieder kind uniek mag zijn, waar het onderwijs samen

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN DE AVOND

PROGRAMMA VAN DE AVOND PROGRAMMA VAN DE AVOND Overzicht voortgezet in Nederland Het kundig rapport NIO Tijd voor vragen Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs MBO-niveau 3 + 4 MBO Niveau 1 + 2 Hoger Onderwijs Weten

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Het havo/atheneum en atheneum op het Oostvaarders College. Hartelijk welkom

Het havo/atheneum en atheneum op het Oostvaarders College. Hartelijk welkom Het havo/atheneum en atheneum op het Oostvaarders College Hartelijk welkom Doelstelling presentatie Uitleg onderwijs in het havo/atheneum en atheneum op het Oostvaarders College Beantwoorden van vragen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties Aan de ouders, Voor u ligt het verbeterplan wat is opgesteld door het team naar aanleiding van de resultaten van de oudervragenlijst afgelopen november. Per onderdeel geven we aan welke items minder scoorden

Nadere informatie

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht Koningin Wilhelminaschool Hendrik Ido Ambacht Februari 14 1 Deze tevredenheidsenquete werd eerder afgenomen in. Er waren toen 62 reacties. In totaal legden deze keer 73 respondenten deze enquête af. Dat

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

De overgang naar een vorm van voortgezet onderwijs is onze grootste taak dit schooljaar. Even kort de procedure:

De overgang naar een vorm van voortgezet onderwijs is onze grootste taak dit schooljaar. Even kort de procedure: Info groepen 8 Beste ouders/verzorgers, Groep 8 is en blijft een bijzonder jaar. We hebben een aantal belangrijke zaken op een rijtje gezet. Het Voortgezet onderwijs: De overgang naar een vorm van voortgezet

Nadere informatie

Klassengids groep E6/7

Klassengids groep E6/7 Klassengids 2014-2015 groep E6/7 Vooraf In deze klassengids willen wij ingaan op de speciale zaken voor groep E6/7. Algemene schoolzaken vindt u in de schoolgids. Daarnaast hebben we ook de schoolkalender.

Nadere informatie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie Obs de Bouwsteen Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN 1. Wat is actief burgerschap? Actief burgerschap is: de bereidheid en het vermogen om deel uit te kunnen maken van een

Nadere informatie

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK 21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE HAARLEM INHOUD Uitkomst onderzoek 21st Century Global School te Haarlem 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel. Koningin Wilhelminaschool

Ondersteuningsprofiel. Koningin Wilhelminaschool Ondersteuningsprofiel Koningin Wilhelminaschool Datum: 22 februari 2012 Aantal leerlingen: 226 Aantal groepen: 8 Aantal leerkrachten: 16 Korte toelichting bij het profiel In dit zorgprofiel vindt u informatie

Nadere informatie

Gedragscode Prof.Dr.R.Casimirschool

Gedragscode Prof.Dr.R.Casimirschool Gedragscode Prof.Dr.R.Casimirschool Inleiding Een gedragscode? Is het iets nieuws? Moet dat zonodig? Iets nieuws: nee, eigenlijk niet. Wij hanteren al lang bepaalde afspraken die te maken hebben met onze

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens Na de basisschool Nieuwe afspraken over de overstap Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze?

Nadere informatie

Bij het huiswerk is het niet de kwantiteit die telt maar de kwaliteit. Huiswerk moet zinvol zijn.

Bij het huiswerk is het niet de kwantiteit die telt maar de kwaliteit. Huiswerk moet zinvol zijn. Huiswerk ligt in het verlengde van het leerproces dat in de klas is gestart. Het is geschikt om vaardigheden uit de klas toe te passen buiten de schoolse context. Zelfstandig werken en leren bijvoorbeeld.

Nadere informatie

WELKOM GEACHTE OUDERS

WELKOM GEACHTE OUDERS INFORMATIE HORN WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie over onze school in Horn zoals we die op de regionale voorlichtingsavonden hebben gegeven. Samen

Nadere informatie

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Hofbode 5 11 januari 2016 o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Kerst 2015 Het is alweer een aantal weken geleden maar we kunnen terugkijken op een sfeervolle Kerst. We willen alle

Nadere informatie

Informatie groep 3. Taaktijd

Informatie groep 3. Taaktijd Taaktijd We werken ongeveer 20 tot 30 minuten per dag met taaktijd. De leerlingen kijken op het planbord welk werkje ze moeten doen. Soms kiezen de kinderen zelf een werkje en soms kiest de juf. Op een

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond groep 7

Welkom. Informatieavond groep 7 Welkom Informatieavond groep 7 Wat komt vanavond ter sprake? Voorstellen Vakken en toetsing in groep 7 Rekenen Hoofdrekenen, herhaald aftrekken, metriek stelsel, breuken, procenten, zakrekenmachine. Er

Nadere informatie

CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8

CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 Datum eerste versie n.v.t. Datum laatste versie 17-11-2014 Documenteigenaar Team CBS De Wegwijzer Datum volgende toetsing Schooljaar 2015-2016

Nadere informatie