JAARVERSLAG 2014 Stichting De Pracht Ekenrooi

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2014 Stichting De Pracht Ekenrooi"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2014 Stichting De Pracht Ekenrooi

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Over De Pracht 4 De Pracht in Financiën 6 Bestuur en medewerkers 7 Vrijwilligers 8 Activiteiten 10 Cursussen 12 Zorg & Welzijn 15 Beheer & Exploitatie 16 Communicatie & PR 18 Vaste gebruikers 19 Bijlagen cijfers activiteiten 20 Bijlage cijfers cursussen 22 2

3 Inleiding Met genoegen bieden wij u het jaarverslag aan van Stichting De Pracht Ekenrooi (De Pracht) over het jaar In de bijlagen (pagina s 20 tot en met 24) vindt u getalsmatige overzichten van de cursussen en de activiteiten in het seizoen 2013/2014. In de tabellen worden de cursisten c.q. deelnemers verder gespecificeerd naar sekse, leeftijd en herkomst op basis van de postcode. Het algemene jaarverslag vormt samen met het financiële jaarverslag de totale verantwoording voor de prestatie-overeenkomst 2014 met de gemeente Waalre. De Pracht is hét activiteiten- en ontmoetingscentrum voor de bewoners van Aalst, van jong tot oud. De vele activiteiten, cursussen en evenementen worden voor hen opgezet. Daarnaast biedt De Pracht faciliteiten voor verenigingen en clubs. Per week verwelkomen we gemiddeld zo n bezoekers. Alle activiteiten, cursussen en evenementen zijn in 2014 verzorgd door bijna 180 vrijwilligers, 40 docenten en 4 beroepskrachten. Vragen en/of opmerkingen over het jaarverslag 2014 zijn van harte welkom! Waalre, 17 april 2015 Namens het bestuur, Ineke Hogendijk, Commissie Communicatie & PR Contactgegevens De Pracht De Pracht 2, 5583 CW Aalst-Waalre T (040) W E 3

4 Over De Pracht Het Activiteiten- en Ontmoetingscentrum De Pracht is in 1981 gebouwd. Het is een samenvoeging van Stichting Wijkgebouw De Pracht en Stichting Jeugdbelangen Ekenrooi (voorheen aan de Pastoor van der Heijdenstraat gevestigd). De nieuwe Stichting De Pracht Ekenrooi (SDPE) is bij notariële acte van 13 mei 1992 opgericht. De doelstelling van De Pracht is drieledig: 1. De Pracht is bij uitstek de centrale ontmoetingsplek voor iedereen, van alle leeftijden, in Aalst. Het is een ontmoetingsplek waar de ontwikkeling en ontplooiing van iedereen in de wijk Ekenrooi en daarbuiten in educatieve, creatieve en recreatieve zin gefaciliteerd en gestimuleerd kan worden, met name en bij voorkeur door de inzet en medewerking van vrijwilligers. 2. Daarnaast kunnen verenigingen, stichtingen en andere groeperingen die actief zijn op sociaal, cultureel en maatschappelijk gebied er terecht voor het huren van een zaal of ruimte. 3. De Pracht is ook een plek waar de Wmo-ambities van de gemeente gefaciliteerd kunnen worden, samen met de gemeente en gerelateerde organisaties. De Pracht fungeert hierbij als wijkcentrum voor (informele) zorg en welzijn. Deze ambities hebben betrekking op met name: - het bevorderen van sociale cohesie en leefbaarheid in de wijk - het geven van advies en informatie - het ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers/vrijwilligers - het bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer van mensen met een beperking of een psychisch probleem. Alle activiteiten dragen bij aan een goed sociaal-cultureel klimaat in de wijk. De kindermarkt tijdens de Open Dag Wat doet De Pracht concreet? Het organiseren van cursussen en workshops. In het seizoen zijn 48 cursussen gegeven voor 389 volwassenen en 65 kinderen. Het organiseren van activiteiten. De jeugdactiviteiten werden in het seizoen bezocht door 271 kinderen per keer. De activiteiten voor volwassenen werden bezocht door 639 mensen per keer. Het organiseren van buurtevenementen. De jaarlijkse evenementen zijn door 727 kinderen bezocht. De evenementen in het seizoen waren Kindercarnaval, Paaseieren zoeken, Lampionnen-Halloweentocht en Sinterklaasviering. Daarnaast deed De Pracht mee aan NLdoet en Burendag. Het verhuren van ruimten. Ruimten en faciliteiten worden aan verenigingen, stichtingen, scholen, groepen, gezondheidsinstellingen en bewoners van Waalre tegen niet-commerciële prijzen verhuurd. In 2014 waren er 46 vaste gebruikers. Het fungeren als wijkcentrum voor zorg en welzijn. In 2014 is gestart met dagbesteding voor kwetsbare ouderen in Waalre (prestatieveld 5 van Wmo), genoemd PrachtDag, één keer per week op woensdag. Dit in samenwerking met de gemeente en andere partners. PrachtDag valt onder de nieuwe bestuurscommissie Zorg & Welzijn. 4

5 De Pracht in 2014 Het jaar 2014 stond wederom voor een groot deel in het teken van de verandering die de gemeente Waalre voorstaat als gevolg van het overgaan naar een participatiemaatschappij. De Pracht heeft in 2014 verdere invulling gegeven aan de ambities die in 2013 zijn gesteld, zoals Nieuwe kansen voor de Pracht, Ontmoeten en Zorg en Welzijn. Dit heeft ertoe geleid dat De Pracht door de politiek en de gemeente wordt erkend als een onmisbaar sociaal, maatschappelijk en cultureel centrum voor en in de wijk! De Pracht had ook te maken met een verdere vermindering van de prestatiesubsidie en de subsidie voor professionele ondersteuning. Er zijn nieuwe wegen gezocht om te voorkomen dat we in de rode cijfers belanden. Een selectie uit de activiteiten en resultaten in 2014 Dit jaar zijn slechts weinig vrijwilligers vertrokken. Een nieuwe groep vrijwilligers is erbij gekomen voor de commissie Zorg en Welzijn. Het totaal aantal vrijwilligers was 178 aan het einde van het jaar Vier vrijwilligers zijn dit jaar onderscheiden met de vrijwilligerspenning van de gemeente Waalre. De actiepunten van het vierjarenplan van 2012 zijn in 2014 aangevuld, naar aanleiding van de nieuw ontstane situatie met betrekking tot de gemeentelijke plannen zoals hiervoor vermeld. Financieel heeft De Pracht een redelijk jaar gehad; er is een klein positief resultaat geboekt. Dit ondanks een verdere afbouw van de gemeentelijke subsidie, maar dankzij forse besparingen, kostenreducties en meer zorg & welzijnsactiviteiten. Ten opzichte van 2013 steeg de bezettingsgraad van de zalen verder. Het reguliere kwartaaloverleg met de gemeente Waalre is vervolgd. Er was ook veelvuldig tussentijds overleg met de wethouder en de ambtenaren over de nieuwe richting van de wijkcentra en de rol van De Pracht hierin. Meerdere instellingen, nieuwe wethouders en alle politieke partijen werden uitgenodigd en ontvangen door De Pracht voor informatieve gesprekken. Samenwerking met Het Klooster is het afgelopen jaar niet verder uitgebouwd in verband met de ontwikkelingen tussen Het Klooster en de gemeente Waalre. Er werd wel samengewerkt bij het maken van de gezamenlijke programmafolder (voor de zesde keer) en bij de afstemming van cursusprijzen. Een nieuwe Commissie, Zorg & Welzijn, is ingesteld. Hieronder vallen de activiteiten PrachtDag, Ons Eetcafé (2x per maand) en de wekelijkse Inloopochtend t Toverstokje voor ouders met kinderen. De Commissie Communicatie was zeer actief: het aantal artikelen, aankondigingen en interviews in de media nam toe. De commissie was ook betrokken bij de PR-acties tijdens de verkiezingsdagen in Deze zorgden voor nieuwe vrijwilligers, deelnemers voor PrachtDag en meer bekendheid van De Pracht. Ontwikkelingen 2015 Opstellen van een nieuw vierjarenplan met verdere definiëring van onze missie, onze ambities en strategie voor de rol van Gemeenschapshuis in een veranderende omgeving. Verdere uitbouw van de activiteiten in het kader van zorg en welzijn. De pilot PrachtDag voor kwetsbare ouderen wordt waarschijnlijk uitgebreid naar twee dagen per week. Vervolgen van het overleg hierover met de wethouder en het Centrum voor Maatschappelijke Deelname. Blijven zoeken naar oplossingen om het te verwachten tekort op de begroting in 2016 te kunnen opvangen. Persoonlijk informeren van de politiek en het college van B&W over de gang van zaken en onze initiatieven. Verdere oriëntatie op samenwerking met het bestuur van een nieuwe Stichting Het Klooster, de gemeente, woningcorporaties en de maatschappelijke organisaties die actief zijn binnen Waalre. Voortzetting van het begeleiden van onze vrijwilligers en het zoeken naar nieuwe vrijwilligers, voornamelijk voor activiteiten, cursussen, beheer/exploitatie, communicatie en financiële zaken. Verdere afwerking en groot onderhoud van de binnenkant van het gebouw en herinrichting van het buitenterrein. Voor het buitenterrein wordt een projectteam in het leven geroepen. Duurzaamheid verder oppakken en bezuinigen op energiekosten. We kijken hierbij naar goedkopere energieleveranciers en mogelijke deelname aan een project met zonnecollectoren. Implementatie van de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening in de activiteiten van de Commissie Beheer & Exploitatie en de vergunningen. 5

6 Financiën Afgelopen jaar is een nieuwe commissie Zorg & Welzijn aan onze organisatie toegevoegd. Daaronder vallen Prachtdag, eetpunt Ons Eetcafé en Inloopochtend t Toverstokje. Deze activiteiten zijn in nauw overleg met het gemeentebestuur opgezet. Dit leverde een nieuwe instroom van gebruikers, vrijwilligers en activiteiten plus extra bezetting en dekkingen voor onze organisatie. In 2014 is het nieuwe zalenreserveringssysteem ingevoerd. Het wordt gebruikt voor het vastleggen van alle reserveringsafspraken en de facturering. Daarmee is een integratie bereikt tussen de afhandeling van alle interne en externe reserveringen. Met het zalenreserveringssysteem kan iedereen via internet de bezetting van ruimtes in de Pracht bekijken alvorens een boeking te doen. De huurinkomsten waren 12% hoger dan in het voorgaande jaar. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de prijsverhogingen van de afgelopen jaren plus de extra activiteiten van de Commissie Zorg & Welzijn. De buffetinkomsten waren gemiddeld 20% lager dan in het voorgaande jaar. Deze daling heeft zich zowel bij de eigen activiteiten als bij die van huurders voorgedaan. De belangrijkste oorzaken waren het niet doorgaan van de vogeltentoonstelling in verband met de vogelgriep, het niet doorgaan van de Nacht van de Pracht, minder kinderfeestjes en het vervallen van herfstactiviteiten. Bij de eigen activiteiten zijn vooral de cursussen iets lager uitgekomen, maar daar staat een forse stijging van de Zorg & Welzijn-activiteiten tegenover. Door deze zorgactiviteiten waren de opbrengsten per saldo hoger dan begroot. Mede daardoor plus door de kostenbesparingen heeft Stichting De Pracht Ekenrooi in 2014 voor het vierde jaar op rij een klein positief resultaat van 1.754, - behaald. De verwachtingen voor de jaren 2015 en 2016 zijn negatief. Dit door de effecten van de verdere subsidieverlagingen. Deze verlagingen zijn niet meer op te vangen met kostenbesparingen zonder drastische maatregelen. Met verdere uitbreiding van Zorgactiviteiten en aanvulling uit het eigen vermogen is de komende jaren de exploitatie te realiseren. 6

7 Bestuur en medewerkers Bestuur Stichting De Pracht Ekenrooi Het dagelijks bestuur (DB) van de stichting bestaat uit de voorzitter, vicevoorzitter/ secretaris en penningmeester. Zij vergaderen minimaal eens per maand. Besluiten van het DB worden ter goedkeuring voorgelegd aan het Algemeen Bestuur (AB). Het AB van de stichting bestaat uit de leden van het DB en de voorzitters van de commissies. De Commissies zijn: Activiteiten (Jeugd/Jongeren en Volwassenen), Cursussen, Zorg & Welzijn, Beheer & Exploitatie en Communicatie & PR. De administratief en secretarieel medewerkster is als notulist bij de AB vergaderingen aanwezig. Bestuursleden Hans van Baal is vanaf 1 januari 2012 voorzitter. Loes Kort is vanaf september 2012 secretaris/vicevoorzitter en sinds september 2014 ook voorzitter van de Commissie Zorg & Welzijn. Jan van Maasakkers is sinds oktober 2006 penningmeester. Aangezien in oktober 2014 de tweede zittingstermijn verliep en hij niet herbenoembaar was, heeft het AB Jan van Maasakkers dispensatie verleend voor een additionele twee jaar. Toon Verberne is sinds september 2012 voorzitter van de Commissie Beheer & Exploitatie. Frank Schoenmakers is sinds oktober 2013 ad interim voorzitter en vanaf het voorjaar van 2014 voorzitter van de Commissie Activiteiten. Hermien Weistra is sinds januari 2011 voorzitter van de Commissie Cursussen. Ineke Hogendijk is sinds april 2013 voorzitter van de Commissie Communicatie & PR. Walter van den Born is als algemeen bestuurslid teruggetreden in 2014, na bijna twintig jaar diverse bestuursfuncties te hebben vervuld. Als algemeen bestuurslid wordt hij niet opgevolgd. Hiermee waren alle functies voor zowel het DB als het AB in 2014 bezet. In 2015 komen er vacatures vrij voor de functies voorzitter Commissie Cursussen en voorzitter Commissie Beheer & Exploitatie. Tevens blijft de functie van penningmeester vacant. Medewerkers en beroepsmatige ondersteuning In 2014 waren vier medewerkers (2,47 fte s) in vaste dienst van de stichting. Alle personeelsleden vallen onder de cao voor Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening. administratieve/secretariële/sociaal-culturele ondersteuning: Brigitte Arie (0,5 fte) beheerders: Wil Rutter en Jos Slaats (1,67 fte s) interieurverzorgster: Conny van Nistelrooy (0,3 fte) Daarnaast wordt een sociaal-cultureel medewerker ingehuurd: Frank Toonen van Stichting Paladijn, organisatie voor welzijn. In 2015 wordt deze inhuur verder afgebouwd en per 1 januari 2016 vervalt deze volledig. 7

8 Vrijwilligers De inzet en betrokkenheid van vrijwilligers is van groot belang voor De Pracht. Zowel de eigen activiteiten, de cursussen (behalve de freelance docenten), het gastheer- en gastvrouw schap, alsmede het bestuur draaien volledig op vrijwilligers. Ze zijn de kracht van De Pracht. Het vrijwilligersbeleid wordt gezien als een belangrijke peiler van de organisatie. Sleutelwoorden hierbij zijn binding aan De Pracht, eigen verantwoordelijkheid, teamwork en een actief wervingsbeleid. De opbouw van het vrijwilligersbestand in 2014 naar postcode: Postcode Wijk Aantal 5583 Ekenrooi Voldijn Waalre dorp 6 Elders Buiten Waalre 14 De Pracht beschikte in 2014 over 178 vrijwilligers; 105 vrouwen en 73 mannen. Dit is een toename van negen vrijwilligers ten opzichte van 2013, die onder meer samenhangt met de activiteiten van de nieuwe Commissie Zorg & Welzijn (PrachtDag, Inloopochtend t Toverstokje en Ons Eetcafé). De oudste vrijwilliger is 92 jaar (Volksdansen), de jongste is 15 jaar (Cola Disco) De meeste vrijwilligers wonen in de eigen wijk. Mensen vertrekken vanwege privéomstandigheden en nieuwe vrijwilligers melden zich aan. In het bestuur zijn vanaf de tweede helft van 2014 twee vacatures (voorzitter Commissie Beheer & Exploitatie en voorzitter Cursuscommissie). De huidige voorzitters blijven actief tot een opvolger is gevonden. Vanwege de veranderingen in de samenleving en de nieuwe koers van De Pracht is in 2014 de Commissie Zorg en Welzijn opgericht. Hieronder vallen de activiteiten die De Pracht als partner van de gemeente ontplooit. Visie en beleid De vrijwilligers worden op projectbasis aangezocht, werken samen met een bepaalde groep voor een korte intensieve periode (bijvoorbeeld beurzen, seizoen gerichte activiteiten) of intensiever, zelfs wekelijks, voor jeugd (knutselclub) en volwassenen. De binding met hun eigen groep is hierbij van groot belang. Ze hebben de verantwoordelijkheid en regie over hun eigen activiteit. Waar nodig kunnen ze ondersteuning krijgen vanuit het bestuur. Werving Het bestuur heeft een actief wervingsbeleid. Per vacature wordt bekeken wat de beste aanpak is. Vrijwilligers komen uit eigen kring, via mond-tot-mondreclame, het aanspreken op persoonlijke titel, maar ook via de vrijwilligerspunten Waalre en Valkenswaard en organisaties als Paladijn. Onze Communicatiecommissie speelt hierbij een belangrijke rol. Via nieuwsbrieven, flyers, posters en publicaties in de lokale dagbladen en media treden we naar buiten Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft het bestuur van De Pracht de bezoekers van het stemlokaal geïnformeerd over het dagbestedingsproject voor kwetsbare ouderen, de PrachtDag. Vervolgens is tijdens de Europese verkiezingen de aandacht gevestigd op de overige vrijwilligersvacatures. Met deze acties hebben we ons vrijwilligersbestand kunnen uitbreiden en ook deelnemers geworven voor PrachtDag. Door de bezuinigingen die zijn ingevoerd is de materiële beloning voor de vrijwilligers beperkt. Toch wil het bestuur de successen vieren en de vrijwilligers bedanken. Eén keer per jaar is er een feestavond voor alle vrijwilligers met hun partner. Voor jubilea en huldigingen doen we een beroep op de creativiteit van de eigen groep en is er een bescheiden bijdrage vanuit het bestuur. Met elkaar onze verbinding vieren staat daarbij voorop. 8

9 Resultaten Vrijwilligersfeest op 9 november (zie foto). Deskundigheidsbevordering herhaling BHV (BedrijfsHulpVerlening) voor beheerders en gastvrouwen/- heren. Kerstattentie memobordje voor alle vrijwilligers. Het maken van de attentie was opnieuw uitbesteed aan zorgboerderij de Pimpernel. Digitale verjaardagskaarten en bedankjes bij speciale inzet en jubilea van vrijwilligers. Gemeentelijke vrijwilligerspenning voor vier vrijwilligers, als blijk van waardering voor hun jarenlange inzet voor De Pracht: Het betrof Conny Sinteur (Cursuscommissie), Willemien van Gompel (Knutselclub), Helma Raaijmakers (ondersteuning/begeleiding Dansgroep Butterfly, beurzen, markten en Halloweentocht) en Nancy Leo (Dansgroep Butterfly). Inzet van een breed scala aan communicatiemiddelen om onze vrijwilligers te informeren. Zie hiervoor het hoofdstuk Communicatie. Deelname aan NL Doet, grote schoonmaak buitenterrein. Deelname aan Burendag, samen met Trinity Church. Er zijn banken geplaatst op het buitenterras en sanitair en deuren op de eerste verdieping zijn schoongemaakt. Organisatie informatiebijeenkomst voor nieuwe vrijwilligers van de PrachtDag. Inzet van mensen uit de buurt die geen vrijwilliger zijn, maar wel een aandeel hadden in buurtgebonden activiteiten zoals de jaarlijkse Halloweentocht. Ontwikkelingen 2015 Continuering van actief vacaturebeleid. Jongere vrijwilligers werven voor activiteiten die voor hen aantrekkelijk zijn, samenwerken met Lumens Groep. Vrijwilligers werven voor PrachtDag (dagbesteding kwetsbare ouderen), ook met het oog op mogelijke uitbreiding. Vrijwilligers blijven betrekken bij de toekomst van De Pracht via nieuwsbrieven, mailberichten en informatiebijeenkomsten. Nieuwe initiatieven ontplooien gerelateerd aan Wmo, participatiesamenleving en leefbaarheid in de wijk 9

10 Activiteiten Samenstelling commissie Frank Schoenmakers, voorzitter Bob Dekker, commissielid Trudy Dekker, commissielid Janny Derkx, commissielid Mirjam Kees, commissielid Ank de Bot, commissielid In 2014 zijn er volop activiteiten georganiseerd bij De Pracht. Voor de jeugd - Cola Disco (groep 6 t/m brugklas) - Ranja Disco (5 t/m 9 jaar) - Dansgroep Butterfly (vanaf 6 jaar) - Elektroclub en First Lego League (8 t/m 14 jaar) - Kindercarnaval - Knutselclub voor de kleintjes (4 t/m 8 jaar) - Modelbouwclub De Pracht (vanaf 14 jaar) - Technika 10/ Technoboys (vanaf 10 jaar) - Herfstkamp (groep 3 t/m groep 8) - Kindermarkt tijdens Open Dag - Halloween-/Lampionnentocht - Paaseieren zoeken Halloweentocht Enkele bijzonderheden: De groepen van Technika 10 en Technoboys zijn samengevoegd. Nu is er een gemengde groep van jongens en meisjes en dat gaat uitstekend samen. Onder de noemer Technika 10 is deze groep verder gegaan. Het Herfstkamp 2014 was wederom een succes. In 2014 hadden zich 32 kinderen aangemeld. Met een begeleidingsgroep die aan het uitbreiden is en een groeiend aantal kinderen kijken we ook hier met vertrouwen uit naar Dat iedereen het in 2014 goed naar zijn zin had en dat alles goed verliep, geeft natuurlijk ook vertrouwen voor dit jaar. De Halloweentocht had een recordaantal deelnemers: meer dan 500 mensen liepen mee, onder wie veel kinderen. Velen liepen verkleed door de straten van Ekenrooi en hadden bij aanvang een lampion gekocht. De knutselclub voor de kleintjes op woensdagmiddag begon het seizoen qua belangstelling slecht. Maar dankzij de inzet van de vrijwilligers steeg het aantal kinderen dat wekelijks komt knutselen flink. Enkele jaren geleden werden tijdens de herfstvakantie in en om De Pracht diverse activiteiten georganiseerd voor de jeugd. Helaas is de belangstelling ieder jaar minder geworden. Dit jaar is het zelfs helemaal niet doorgegaan. Ook de Cola en Ranja disco s zijn punten van extra aandacht vanwege sterk teruglopende belangstelling. Eind 2014 hebben de vrijwilligers plannen gemaakt om een nieuwe impuls te geven aan de disco s. 10

11 Voor volwassenen - Open Dag - Kunst- & Cultuurmarkt tijdens Open Dag - Vrijwilligersfeest - 50+Soos - Biljartclub De Prachtstoters - Diverse markten en beurzen - Crea ladies/creatieve workshops - Houtsnijden - Rikken - Volksdansen - Boekenruilkast - Repair Café Waalre - Exposities in de ontmoetingsruimte Enkele bijzonderheden: De Crea ladies zijn vanaf september onder een nieuwe naam verder gegaan, namelijk Creatieve workshops. In het seizoen zijn weer vele markten en beurzen georganiseerd. Voorbeelden zijn kledingbeurzen, de speelgoedbeurs, ruilbeurzen en de boekenbeurs. In 2015 komt hier een initiatief bij, namelijk de rommelmarkt. De Nacht van de Pracht is in 2014 helaas niet doorgegaan. In 2015 komt deze activiteit zeker terug, onder het overkoepelende thema Muziekcafé De Pracht. Ook andere muziekactiviteiten worden onder deze noemer georganiseerd. Een andere activiteit die niet doorging, was de Kerstmarkt. Hiervoor was te weinig animo bij mogelijke deelnemers. We willen deze activiteit in 2015 weer oppakken. Bij de wekelijkse activiteiten zien we vooral een grote terugloop bij het rikken op vrijdagavond. We bekijken hoe we een nieuwe impuls aan deze activiteit kunnen geven. Het Repair Café Waalre is in het eerste jaar van zijn bestaan druk bezocht. Per keer werden tussen de twintig en dertig apparaten en/of kledingstukken ter reparatie aangeboden. Repair Café Waalre Resultaten Het cijfermatig overzicht van alle activiteiten staat in de bijlage van dit jaarverslag. De activiteiten worden in het algemeen goed bezocht. Ontwikkelingen 2015 De belangrijkste factoren voor het nieuwe seizoen zijn een stabiele bezetting van de Activiteitencommissie en gezamenlijk goed kijken naar het financiële plaatje van de activiteiten. Dit laatste vanwege de afbouw van de gemeentelijke subsidie. We streven ernaar rendabele activiteiten te blijven (door)ontwikkelen. 11

12 Cursussen De cursuscommissie heeft als doel het organiseren van cursussen en workshops voor volwassenen en kinderen. Er wordt een zo gevarieerd mogelijk programma aangeboden, verdeeld in de volgende categorieën: Kunst, Cultuur en Algemene Ontwikkeling Talen Creativiteit en Vaardigheden Gezondheid en Beweging Hulpverlening en Reanimatie Computercursussen Jeugdcursussen Cursus kinderdans De cursussen voor het seizoen werden gepubliceerd in een informatie- en programmafolder die in samenwerking met Stichting Sociaal Cultureel Werk Het Klooster in de gemeente Waalre is gemaakt. De folder werd huis-aan-huis verspreid. Ook werd het cursusprogramma getoond op de website van De Pracht, met de mogelijkheid tot digitale aanmelding. De aandacht voor ons aanbod werd gevraagd door publicaties (met behulp van de Commissie Communicatie) in regionale media als De Schakel, Kempener Koerier, Valkenswaards Weekblad en de regionale radio- en televisiezender RTV Horizon, door berichten in de schoolkranten van de basisscholen in de gemeente (jeugdcursussen) en posters. In het folderrek van De Pracht lagen folders met extra informatie en een inschrijfformulier. Verder zorgde de Commissie Communicatie voor publiciteit via het Facebookaccount van De Pracht. Samenstelling commissie Hermien Weistra, voorzitter Connie Sinteur, secretaris Trudy Dekker, commissielid Annie van Doorne, commissielid (tot 27 juni 2014) Loes Kort, commissielid Gerard Spaans, commissielid Diny Zeegers, commissielid (tot 30 april 2014) Marie-Jeanne Horsten, commissielid (vanaf juni 2014) 12

13 Elk commissielid is contactpersoon van een aantal cursussen. Hij/zij is verantwoordelijk voor het tot stand komen van een cursus, de afspraken met de docent, het reserveren van lesruimte en eventueel de evaluatie na afloop van een (nieuwe) cursus. Resultaten Het cursusprogramma bestond evenals voorafgaande jaren uit langlopende (gedurende het hele seizoen) en korte cursussen (enkele weken) Ook werden enkele workshops aangeboden (tijdsduur één dagdeel). Categorie: totale aanbod doorgegaan niet doorgegaan Kunst, Cultuur, Alg. Ontw Talen Creativiteit en Vaardigheden Gezondheid en Beweging Reanimatie /Hulpverlening Computercursussen Jeugdcursussen Totaal aantal cursussen en workshops In het seizoen gingen er 52 cursussen door op een totaal van 88 cursussen. Het aantal cursussen dat doorging in verhouding tot het totaal, viel in het seizoen dus helaas iets lager uit: 48 van de 93 cursussen. Wij vermoeden dat het feit dat veel mensen minder geld te besteden hebben daarvan mede de oorzaak is. Het totale aantal deelnemers was 389 (56 mannen en 333 vrouwen). Het aantal kinderen onder de twaalf jaar dat een cursus volgde was 65 (vorig seizoen 102). Vorig jaar was het totale aantal deelnemers 402. Een gedetailleerd overzicht is als bijlage bij dit verslag opgenomen. Trends en ontwikkelingen in Cursussen Boekencarrousel, de Leesgroepen, Yoga, Fitgym, Tai-chi, Natuurgeneeskunde en Mandalatekenen trokken veel cursisten. Ook de ipad- en tabletcursussen waren zeer gewild; er werden in de loop van het seizoen extra cursussen aan het programma toegevoegd. Er was een onverwachte toeloop op de cursus Reanimatie en Gebruik AED-apparaat, zodat een extra cursus ingelast moest worden. Cursussen voor de jeugd deden het minder goed: bij Dans!, Type World en Vilt enzo liep het aantal deelnemers terug; voor de cursussen Kind en Dier en Poppenkastpoppen maken was onvoldoende belangstelling om de cursussen door te laten gaan. De belangstelling voor de talencursussen (Spaans en Engels) liep terug; er ging slechts één van de cursussen door. De belangstelling voor cursussen over Sociale Media is over het hoogtepunt heen; beide cursussen gingen niet door. Ook cursussen op het gebied van menswetenschappen als Filosofie, Kernkwadrant trokken onvoldoende deelnemers. Voor de Computercursussen en Digitale Fotografie meldden zich minder deelnemers dan voorgaande jaren. Het aantal cursisten onder de 12 jaar is aanzienlijk minder dan in vorig seizoen. Het aantal digitale aanmeldingen blijft toenemen. 13

14 Samenstellen programmafolder seizoen Voor de zesde maal werd, door een werkgroep van vier personen (twee vertegenwoordigers van Het Klooster, twee van De Pracht), een gezamenlijke programmafolder samengesteld voor het seizoen Deze folder verving het vroegere, uitgebreidere programmaboekje. Door de minder gunstige financiële omstandigheden van zowel De Pracht als Het Klooster is er minder geld beschikbaar. De samenwerking met betrekking tot het maken van de folder verliep in uitstekend overleg. De prijzen van cursussen, die in beide instellingen aangeboden werden, zoals gebruikelijk, op elkaar afgestemd. In tegenstelling tot voorgaande jaren werd besloten de folder niet vóór, maar ná de zomervakantie huis-aanhuis te bezorgen. Dat gaf verlichting in de tijdsdruk bij het plannen van de cursussen voor het volgende seizoen. Mandalatekenen. Open Dag De Open Dag van De Pracht op 7 september 2014 werd goed bezocht. Van 15 cursussen waren de docenten aanwezig. Docenten die aan het werk waren (mandalatekenen, bijenwas schilderen) trokken veel belangstelling. Van de docenten, die niet aanwezig konden zijn, lag duidelijke informatie en/of werk op de tafels. Het blijkt dat toekomstige cursisten behoefte hebben aan inhoudelijke informatie over een cursus. Het aantal inschrijvingen op de dag zelf was gering. Vaak blijkt dat mensen zich, naar aanleiding van wat men heeft gezien, in de weken daarna inschrijft. Ontwikkelingen 2015 De samenwerking met VU Waalre in stand houden in foldersamenstelling, prijsafstemming en docentenbeleid. Blijven zoeken naar ideeën voor cursussen/workshops die passen bij de tijdsgeest. 14

15 Commissie Zorg & Welzijn Algemeen Met het oog op de zorgtaken die vanaf 1 januari 2015 bij de gemeente Waalre terecht zijn komen, is in 2014 verder gewerkt aan het vormgeven van de functie van De Pracht als partner in het gemeentelijke Wmo-beleid, de participatiesamenleving en de leefbaarheid in de wijk. Aan de voornemens uit de notitie De Pracht en de Wmo 2013 van januari 2013 is concreet invulling gegeven: op 10 september 2014 ging PrachtDag van start, de dagbesteding voor ouderen die in het nieuwe zorgstelsel buiten de boot dreigen te vallen. Vanwege de verdere ontwikkeling van de maatschappelijke functie van De Pracht in de toekomst is in 2014 besloten om de PrachtDag - samen met een aantal bestaande activiteiten- onder te brengen onder een nieuwe, vijfde bestuurlijke commissie: de Commissie Zorg & Welzijn. Onder deze commissie vallen ook de Inloopochtend t Toverstokje en Ons Eetcafé. Samenstelling Commissie Loes Kort, voorzitter Dorien de Waal, commissielid Saskia van den Broek, commissielid Resultaten PrachtDag PrachtDag is speciaal bedoeld voor kwetsbare ouderen uit Waalre, die niet meer in staat zijn om zelfstandig deel te nemen aan bestaande ontmoetingsactiviteiten. Onder begeleiding nemen ze deel aan creatieve, recreatieve en andere activiteiten en gebruiken ze samen de zelfgemaakte lunch. Doel is om de gasten een fijne en gezellige dag te bezorgen, en tegelijkertijd de mantelzorgers te ontlasten. De begeleiding van PrachtDag is in handen van een enthousiast team van vrijwilligers en een stagiaire, ondersteund door een professionele activiteitenbegeleider van Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen (RSZK). PrachtDag is gestart als een pilot voor één dag (woensdag van 9.30 tot uur) in de week. Het is de bedoeling om de pilot, die tot eind augustus 2015 loopt, te vervolgen en eventueel uit te breiden naar een tweede dag in de week. Het aantal gasten was in 2014 gemiddeld tien per keer. Inloopochtend t Toverstokje Iedere woensdagochtend is er in De Pracht een inloopochtend voor (groot)ouders en verzorgers van jonge kinderen van 0 tot 4 jaar. (Groot)ouders en verzorgers kunnen elkaar onder het genot van een kopje koffie of thee ontmoeten en ervaringen uitwisselen, terwijl de kinderen met elkaar spelen. Er is stimulerend en uitdagend speelgoed aanwezig en regelmatig wordt een activiteit georganiseerd, zoals een poppenkast, samen muziek maken of verhaaltjes vertellen door opa boek. De begeleiding is in handen van vrijwillige gastvrouwen, bij wie men ook terecht kan met vragen. Wekelijks wordt de inloopochtend bezocht door een gemêleerd gezelschap van gemiddeld vijftien (groot)ouders en twintig kinderen. Tot juli 2014 werd t Toverstokje ondersteund door thuiszorgorganisatie Zuidzorg. Vanaf augustus 2014 wordt de inloopochtend structureel gesubsidieerd door de gemeente Waalre in het kader van het gemeentelijke jeugdpreventiebeleid. Ons Eetcafé Ons Eetcafé, in de ontmoetingsruimte van De Pracht, was in 2014 twee keer per maand geopend. Elke tweede dinsdag van de maand van tot uur en elke vierde dinsdag van de maand van tot uur. Per keer gebruikten zo n twintig gasten, ouderen en alleenstaanden, er een warme maaltijd. Ons Eetcafé wordt begeleid door een team van enthousiaste vrijwilligers. Ontwikkelingen 2015 Eind 2014 is de Commissie Zorg & Welzijn gestart met een oriëntatie op een mogelijke uitbreiding van de maatschappelijke functie van De Pracht in het kader van de participatiesamenleving. Uitgangspunt daarbij is dat De Pracht een activiteiten- en ontmoetingscentrum is vóór en dóór alle mensen uit de wijk en de gemeente, ook voor mensen voor wie meedoen misschien wat minder vanzelfsprekend is. In dat kader zijn inmiddels gesprekken gevoerd met de stichting Severinus en het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD/gemeente Waalre). In 2015 wil de commissie zich sterk maken om hier vervolg aan te geven. 15

16 Beheer & Exploitatie Samenstelling commissie Toon Verberne, voorzitter Jelle Bos, systeembeheerder Toon Mesman, technische ondersteuning: Johan Nobel, technische ondersteuning: Wil Rutter, beheerder Jos Slaats, beheerder Conny van Nistelrooy, interieurverzorgster Frank Toonen, algemene ondersteuning Gastheren en gastvrouwen: Galina Angelora, Hans van Baal. Lenneke van Gulik, Joke Krisal, Nellie Klijs, Huub Lanters, Riek Lanters, Mart Lindemans, Eugenie Meijlink, Harry van Oorschot, Henny Oosterbosch, Chris Resink (tot ), Merian Rip, Truus Sipkes (tot ), Louis Sommen, Gerrit van der Veer, Heidi van der Veer, Wil van t Verlaat In 2014 hebben geen mutaties plaatsgevonden in de samenstelling van deze commissie. Aanvulling met één of meerdere vrijwilligers is zeker gewenst. Resultaten Over het jaar 2014 is de bezettingsgraad licht gestegen. Het theoretische aantal uren was ,0; het werkelijke aantal uren was ,0. Dit betekent een bezettingsgraad voor alle zalen samen, inclusief de weekendbezetting, van 43,1%. De huurinkomsten waren 12% hoger dan vorig jaar. Zie ook hoofdstuk Financiën. De buffetinkomsten waren gemiddeld 20% lager dan in Hiervoor zijn aanwijsbare redenen te geven. Zie ook hoofdstuk Financiën. In goed overleg met de gemeente Waalre is de gehele buitenzijde van het gebouw van De Pracht geschilderd in een nieuwe kleurstelling. De reclameverlichting, de uitlichting van de entree, de verlichting van toegangspaden, de noodverlichting en de verlichting van de overkapping en het afdak tussen de sporthal en De Pracht zijn verbeterd of vernieuwd. Het resultaat is verbetering van visualiteit en de veiligheid rondom het gebouw. Uit oogpunt van duurzaamheid is de verlichting in alle toiletgroepen vervangen door LED-verlichting met een bewegingstijdsensor. Ook zijn de verouderde koelkasten vervangen door energiezuinige apparaten. Een eerste aanzet tot verbetering van het buitenterrein is gegeven tijdens NLdoet en Burendag, met onder meer het plaatsen van banken op het terras. Verder is een eerste ontwerp gemaakt voor verbetering van het buitenterrein. Ten behoeve van de dagbesteding PrachtDag in de zalen 8/9 is het keukenblok gemoderniseerd, een koelkast geplaatst en serviesgoed verhuisd van de bar naar zaal 8. Tevens zijn een combimagnetron, inductiekookplaat, koffiezetapparaat en thermoskan aangeschaft. Het nieuwe online reserveringssysteem voor de zalen is volledig ingevoerd. Via een link op de website is het mogelijk voor iedereen die een ruimte wil huren dit zelf te regelen. Deze reserveringen worden definitief na goedkeuring en bevestiging door de beheerder. Ook de facturering is geïntegreerd in het systeem. Een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is in 2014 van kracht geworden. De huidige vergunning en bepaling voor vereisten van horeca dan wel barvrijwilligers moeten hierop aangepast worden. Tevens mogen nu maximaal twaalf keer per kalenderjaar zogenaamde rouw en trouw - festiviteiten plaatsvinden, mits gerelateerd aan vrijwilligers en na melding bij de gemeente. Hieronder worden ook verstaan verjaardagsfeesten, jubilea, etc. 16

17 Plaatsen van banken op het terras Doelstellingen 2015 Het aantrekkelijker en beter zichtbaar maken van De Pracht is één van de doelstellingen om bij een verminderde subsidie een verhoging van inkomsten te genereren. De doelstellingen zoals geformuleerd in 2013 en 2014 zijn wat dit betreft nog steeds actueel en er zijn een aantal doelstellingen bijgekomen: Het vernieuwen en aantrekkelijker maken van het buitenterrein. Een project wordt opgestart door een werkgroep waarin leden van verschillende Prachtcommissies zitting hebben. Provincie en gemeente zullen hierbij betrokken worden. Betere reclameverlichting en het meer zichtbaar maken van De Pracht door een betere bewegwijzering vanuit de omgeving blijven punten van aandacht. Het vernieuwen van alle kozijnen aan de buitenzijde is besproken met de gemeente en zal in 2015 gerealiseerd worden. Initiatief ligt bij de gemeente Waalre. De linoleum vloeren in de zalen 1, 2 en 3 zijn hoognodig aan vernieuwing toe. Ook moet een oplossing worden gevonden voor de verzakkende vloer in zaal 1. Dit zal tijdens de zomervakantie uitgevoerd moeten worden, samen met de schoonmaak en het aanbrengen van een nieuwe filmlaag op het linoleum in de andere zalen. Initiatief ligt bij De Pracht. Aansluiting op glasvezel. Provider wordt UPC/Ziggo. Overstap naar leverancier Dorpsstroom medio 2015, met als doel de energiekosten te verlagen. Deelname aan het zonnepanelenproject van WEL en de gemeente. Op het dak van De Pracht en de sporthal worden zonnepanelen geplaatst. De voortgang is moeilijk te bepalen. Schilderen van alle kozijnen aan de binnenzijde op de benedenverdieping in nieuwe kleurstelling lichtgrijs. Initiatief ligt bij De Pracht. Overig onderhoud: voor 2015 zijn binnen de Commissie Beheer & Exploitatie en indien van toepassing in overleg met de gemeente een aantal andere posten aangeduid. In overleg wordt hieraan invulling gegeven. 17

18 Communicatie & PR Samenstelling Ineke Hogendijk, voorzitter Herman Groothuis, webmaster (tot 1 september) Roel de Ruiter, webmaster (vanaf 1 september) Martin Asveld, redactie PrachtFlits en PrachtNieuwtjes Elly Bouw, Facebook (tot 1 oktober) Resultaten In 2014 heeft de Communicatiecommissie de onderstaande communicatiemiddelen verzorgd. Ook zijn regelmatig communicatieadviezen gegeven aan het dagelijks bestuur en aan vrijwilligers. website digitale nieuwsbrief PrachtFlits intern bulletin PrachtNieuwtjes Facebook-account persberichten posters en flyers jaarfolder met cursussen en activiteiten jaarverslag brochures huisstijl en logo presentaties vrijwilligersinformatie De verbeterde beeldvorming van De Pracht in de pers bleef gelijk door het versturen van gemiddeld twee persberichten per week over cursussen en activiteiten. Dankzij persoonlijke contacten met de pers was er een lichte stijging van het aantal keren dat De Pracht in de media ook lokale radio en televisie - werd genoemd. Het programmaboekje is vanwege het kleinere budget in 2014 vervangen door een jaarfolder, met beknoptere informatie. Voor de zesde keer is dit jaarprogramma gerealiseerd in samenwerking met Het Klooster. Vanuit De Pracht waren de commissies Cursussen en Communicatie hierbij betrokken. De folder is direct na de zomervakantie huis-aan-huis verspreid in de gemeente Waalre, vlak voor de Open Dagen van De Pracht en Het Klooster. Een digitale versie van de folder was begin juli al beschikbaar via de websites van De Pracht en Het Klooster. In 2014 zijn volgens planning vier uitgaven van het bulletin Prachtnieuwtjes gerealiseerd. Wederom is gestreefd naar meer human interest artikelen en meer foto s. De digitale nieuwsbrief PrachtFlits is volgens planning elf keer uitgekomen. De website is regelmatig bijgehouden. Gestart is met de ontwikkeling van een nieuwe website met een eigentijdse vormgeving. De bedoeling is dat meerdere mensen op een simpele manier content kunnen publiceren. Met het huidige systeem is dat niet mogelijk. De Facebookpagina van De Pracht is in augustus omgezet naar een zakelijke pagina. Er zijn meer berichten en foto s geplaatst dan in Het account had eind 2014 ruim 180 likes. Ontwikkelingen 2015 Doel blijft het vergroten van de bekendheid van De Pracht, met het accent op externe gerichtheid van de organisatie. Daarnaast zijn uitbreiding van de Commissie Communicatie & PR en professionalisering van de communicatie aandachtspunten. De belangrijkste aandachtspunten zijn: samenwerken met bestuurders, vrijwilligers, gebruikers en andere betrokkenen contacten onderhouden met de pers en de scholen zorg & welzijn imago van De Pracht benadrukken aandacht besteden aan de content op Facebook vormgeving verbeteren van posters en flyers medio 2015 een nieuwe, eigentijdse website met geactualiseerde teksten onderzoek doen onder de vrijwilligers naar de communicatie van De Pracht acties nemen naar aanleiding van dit onderzoek. 18

19 Vaste gebruikers Diverse verenigingen, instellingen en groepen maakten in 2014 regelmatig gebruik van het gebouw van De Pracht. Onderstaand een overzicht van de 46 vaste gebruikers: Aquarelgroep "Aquacreatief" Beweegkuur Waalre Bewoners Commissie Ekenrooi Bio Ritme Sport Bodygym club Boerenbruiloft Bridgeclub "Aalst Waalre" Bridgeclub "Bridge Inn" Bridgeclub "De Pracht van Waelst" Bridgeclub Elma Buurtvereniging "De Goudberg" Buurtvereniging "D'n Ouwe Bouw" Buurtvereniging "Malando" GGD Zuid-Oost Gitaarles Handwerkclub PVGE Harmonie de Volharding I.V.N. Inloopochtend t Toverstokje Janskes Toneel Literatuurgroep M.I.M. Muziekles Saxofoon Piekaboe Quilting Bee Reisinfo PVGE afd. Aalst-Waalre-Valkenswaard Schaakclub Aalst-Waalre Schildersclub "Maandagmorgenschilders" Schilderscollectief Realisten Waalre Schilderskring "De Vrije Prachtschilders" Seniorenraad Klankbord Stg. Prins Mauritsweg e.o. Stichting "Aalst-Vooruit" Theatergroep Kinderspel Toerclub Aalst-Waalre Trinity Church Ver. Tot Behoud van Natuur, Speelterrein en Rust in Ekenrooi Vaarcursus Vogelvereniging "De Edelzanger Volharding muziekles Volkstuinvereniging Aalst Voorheen Pagatoete Wandelgroep 55+ Wijn- en Biermakersgilde Vino Vivimus WK Sports Support ZET / Stichting t Heft Schildersclub Maandagmorgenschilders 19

20 CIJFERMATIG OVERZICHT ACTIVITEITEN JEUGD Seizoen Naam van de activiteit: Activiteit Deelname Leeftijdsindeling Postcode Aantal Aantal Totaal M V < > elders Vrij- bijeenkomsten jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar willigers Butterfly 11 8gr.x Cola-Disco Elektroclub Herfstkamp 12 5 dagen Knutselclub Modelbouwclub Ranja-Disco Technika Technoboys Incidentele activiteit: Totaal Kindercarnaval Halloweentocht Paaseieren zoeken Sinterklaasviering

21 CIJFERMATIG OVERZICHT ACTIVITEITEN VOLWASSENEN Seizoen Activiteit Aantal Deelname Leeftijdsindeling Herkomst (postcode) Naam van de activiteit Vrij- Bijeenwilligers komsten Totaal M V > elders Biljartclub Boekenbeurs Repair Café Waalre Hobbymarkt 1 1 Houtsnijden Ons Eet Café (avond) Ons Eet Café (middag) Rikken Ruilbeurs Soos Speelgoedbeurs Theezakjes ruilbeurs Volksdansen Winterkleding Zomerkleding

22 elder s > < 12 CIJFERMATIG OVERZICHT CURSUSSEN Seizoen 2013 / 2014 Gegevens voor zover beschikbaar Activiteit Deelname Leeftijdsindeling Herkomst (postcode) Cursussen die niet doorgingen Cursussen # M V Basis Bridge maart Boekencarrousel Bouw je eigen website # 3 Breicursus Breicursus Bridge gevorderden Bridge voor gevorderden (verdieping) Computer basis najaar Computer basis voorjaar 2014 # 9 Computer Op Maat 1 najaar 2013 # 10 Computer Op Maat 3 voorjaar 2014 # 11 Computer vervolg najaar Computer vervolg voorjaar 2014 # 13 Dans! 5-6 jarigen # 14 Dans! 6+jarigen # 15 Digitale Fotografie Basis Digitale Fotografie Basis 2014 # 17 Digitale Fotografie Basiscursus najaar 2013 # 18 Digitale Fotografie Vervolg 2013 # 19 Digitale Fotografie Vervolg 2014 # 20 Engels conv. Beginners Engels voor gevorderden # 22 Filosofie: Gedachte-experimenten # 23 Filosofie: Vragen stellen # 24 Filosofie: Vreemde wereld # 25 Fitgym Intuitief schilderen # 27 Kernkwadrant # 28 Kernkwadrant # 29 Kind en Dier (4-6 jaar) # 30 Kind en Dier (7-10 jaar) # 31 Leesgroep avond

23 elder s > < 12 Activiteit Deelname Leeftijdsindeling Herkomst (postcode) Cursussen die niet doorgingen Cursussen 23 # M V Leesgroep dinsdagmiddag Leren omgaan met uw Ipad Leren omgaan met uw Ipad Leren omgaan met uw Ipad Leren omgaan met uw Ipad Leren omgaan met uw Ipad Leren omgaan met uw Ipad Leren omgaan met uw tablet # 40 Leren omgaan met uw tablet Leren omgaan met uw tablet Mandalatekenen voorjaar Mandalatekenen najaar Mandalavouwen beginners # 45 Mandalavouwen beginners # 46 Mandalavouwen gevorderden Mandalavouwen gevorderden # 48 Natuurgeneeskunde in dag. Leven N-Joy Dance Company 3-5 jaar Poppenkastpoppen maken # 51 Reanimatie en AED Reanimatie en gebruik AED-apparaat Sociale Media: niet eng, maar leuk # 54 Sociale Media; cursus voor ouders # 55 Spaans (basiscursus) # 56 Spaans (vervolgcursus) # 57 Speksteen bewerken voor kinderen Tai Chi Tai Chi waaier -tai chi # 60 Tuincursus # 61 Tuincursus Type World v. groep 7-8 groep II Type World v. groep 7-8 groep III Type World v. groep 7-8 groep IV # 65 Type World v. groep 7-8 groep I # 66 Type World v. groep 7-8 groep V Type-Basic v. groep 7-8 groep V # 68

24 elder s > < 12 Activiteit Deelname Leeftijdsindeling Herkomst (postcode) Cursussen die niet doorgingen Cursussen # M V Type-Basic v. groep 7-8 groep I # 69 Type-Basic v. groep 7-8 groep II Type-Basic v. groep 7-8 groep III Type-Basic v. groep 7-8 groep IV Vilt enzo # 73 Vilt enzo Vilten najaar # 75 Vilten voorjaar # 76 Workshop Breien # 77 Workshop Feestelijke verpakking # 78 Workshop Feestelijke verpakking # 79 Workshop Monotype: kunstige afdrukken # 80 Workshop Monotype: kunstige afdrukken # 81 Workshop Vilt: de basis # 82 Workshop Vilt: Open Atelier # 83 Workshop Vilt: Ruimtelijke vormen Workshop Vilt: Sieraden of sjaal Workshop Vilten met Catherine Yoga dinsdaggroep Yoga dinsdaggroep I Yoga donderdaggroep Yoga donderdaggroep Yoga maandaggroep Yoga maandaggroep Zicht op jezelf Totaal aanbod 93 Niet doorgegaan # 45 Totaal cursisten

Stichting Buurthuis De Ezel, hierna te noemen: de stichting, biedt u hierbij het jaarverslag 2014 aan.

Stichting Buurthuis De Ezel, hierna te noemen: de stichting, biedt u hierbij het jaarverslag 2014 aan. Voorwoord Stichting Buurthuis De Ezel, hierna te noemen: de stichting, biedt u hierbij het jaarverslag 2014 aan. De stichting is een gesubsidieerde vrijwilligersorganisatie, die actief is binnen de ontmoetingsfunctie.

Nadere informatie

Inhoudsopgave jaarverslag 2014

Inhoudsopgave jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave jaarverslag 2014 Algemeen beeld 6 1. Jubileumjaar 6 2. Oplevering van de Kruisdam 6 3. Bestuurlijke perikelen 6 4. Veranderingen in de politiek-bestuurlijke omgeving 6 5.

Nadere informatie

Participeren en anticiperen. op een nieuwe toekomst APRIL 2015, EEN UITGAVE VAN DE KLUP TWENTE. Jaarverslag over 2014 van stichting de Klup Twente

Participeren en anticiperen. op een nieuwe toekomst APRIL 2015, EEN UITGAVE VAN DE KLUP TWENTE. Jaarverslag over 2014 van stichting de Klup Twente De Klup Twente Participeren en anticiperen op een nieuwe toekomst APRIL 2015, EEN UITGAVE VAN DE KLUP TWENTE Jaarverslag over 2014 van stichting de Klup Twente Jaarverslag 2014 De Klup Twente Met dank

Nadere informatie

Inloopcentrum Markt 17

Inloopcentrum Markt 17 Inloopcentrum Markt 17 Stichting Wageningen Diaconaal Centrum Jaarverslag 2014 Van kwetsbare mensen zoals jij en ik Inhoudsopgave Inhoud Present zijn in Markt 17... 2 Inleiding... 3 Bezoekers... 4 Activiteiten...

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar!

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! Voorwoord jaarverslag 2013 Geachte lezer, Mede namens het bestuur, de medewerkers en de vrijwilligers nodig ik u van harte uit om kennis te nemen van ons jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

[Werkplan 2014 - COC Leiden] [1/27] Werkplan 2014. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden

[Werkplan 2014 - COC Leiden] [1/27] Werkplan 2014. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden [Werkplan 2014 - COC Leiden] [1/27] Werkplan 2014 Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden 10 december 2013 [Werkplan 2014 - COC Leiden] [2/27] 1 Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

THOS. Beleidsplan 2013-2017. Bestuur Thos. 05 februari 2013

THOS. Beleidsplan 2013-2017. Bestuur Thos. 05 februari 2013 THOS Beleidsplan 2013-2017 Beleidsplan 2013-2017 Bestuur Thos 05 februari 2013 Mgr. Borretweg 21, Grave, Telefoon: 0486-473827 E-mail: info@thos-tennis.nl Website: www.thos-tennis.nl 2 Beleidsplan 2013-2017

Nadere informatie

NInforimaetiemuagaziw ne voors ge H meens e chap f shu t izen Jaargang 9 nummer 2 juni 2005 Kijken naar kansen In dit

NInforimaetiemuagaziw ne voors ge H meens e chap f shu t izen Jaargang 9 nummer 2 juni 2005 Kijken naar kansen In dit Jaargang 9 nummer 2 juni 2005 Kijken naar kansen Gemeenschapshuis nieuwe stijl In dit NieuwsHeft: Conferentie 't Heft Gemeenschapshuis De Deel 1 t Heft heeft wederom een succesvolle conferentie georganiseerd

Nadere informatie

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek Jaarverslag 2012 Digitaal Trapveld Cybersoek Stichting Zeeburg Internetplein Maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Doelstellingen... 5 Doelgroepen... 6 Visie... 8 Werkwijze... 9 Succes en betekenis...

Nadere informatie

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl Actieve kunstbeoefening heeft een grote kracht en waarde. Miljoenen mensen beleven er plezier aan. Kunstbeoefening inspireert, overstijgt het alledaagse en biedt de mogelijkheid tot zelfexpressie en ontwikkeling

Nadere informatie

Afdeling Dalfsen. Jaarverslag 2014. 13 januari 2015. Jaarverslag 2014 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1

Afdeling Dalfsen. Jaarverslag 2014. 13 januari 2015. Jaarverslag 2014 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1 Afdeling Dalfsen Jaarverslag 2014 13 januari 2015 Jaarverslag 2014 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1 Inleiding Voor u ligt het derde jaarverslag van VVN afdeling Dalfsen in deze vorm. In dit jaarverslag kijken

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. van Stichting Inloophuis De Ruimte. Almere

Jaarverslag 2013. van Stichting Inloophuis De Ruimte. Almere Inloophuis De Ruimte Hengelostraat 39 1324 GR Almere http://www.inloophuisderuimte.nl Jaarverslag 2013 van Stichting Inloophuis De Ruimte Almere juni 2014 Kamer van Koophandel: 39070561 Telefoon: 036 533

Nadere informatie

Jaarverslag Gilde Zwolle 2012

Jaarverslag Gilde Zwolle 2012 Jaarverslag Gilde Zwolle 2012 Jaarverslag Gilde Zwolle 2012 Inhoudsopgave Voorwoord. blz. 2 Deel I Gilde Zwolle blz. 3 - Samenstelling van het bestuur. blz. 3 - Werkzaamheden van het bestuur. blz. 3 -

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen Voorwoord Ook dit jaar heeft Landstede Welzijn Ommen haar projecten en activiteiten kunnen ontwikkelen en realiseren dankzij de inzet van vele honderden vrijwilligers.

Nadere informatie

STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013

STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013 STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013 Auteurs Christina Terpstra (voorzitter) Rob Senechal (secretaris) Laurien Seip (penningmeester) Bernice Stüger Datum maandag 19 mei 2014 Status Definitief

Nadere informatie

NieuwsHeft. Accommodatie onder de loep. In dit NieuwsHeft: Informatiemagazine voor gemeenschapshuizen. Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010

NieuwsHeft. Accommodatie onder de loep. In dit NieuwsHeft: Informatiemagazine voor gemeenschapshuizen. Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010 Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010 Accommodatie onder de loep In dit NieuwsHeft: Themabijeenkomsten 3 Jaarverslag / Werkplan Grote delen van de binnenstad van Helmond zijn herstructureringsgebieden. Te

Nadere informatie

JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2013-2014

JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2013-2014 JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2013-2014 0 Inhoudsopgave 1 Voorwoord pag. 2 2 Notulen ALV 2013 3 3 Notulen BLV 2014 7 4 Algemeen jaarverslag vereniging Voetbal 12 Handbal 17 Exploitatie en Sponsoring

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Welzijn MensenWerk

Jaarverslag 2013 Welzijn MensenWerk Jaarverslag 2013 Welzijn MensenWerk VOORWOORD... 3 DEEL 1 INHOUDELIJK VERSLAG ALGEMEEN... 4 1. Doelstelling... 4 2. Raad van Toezicht... 5 3. Bestuur / directie... 6 4. Bedrijfsvoering... 8 5. Personele

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Jaarverslag 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester

Nadere informatie

Werkplan 2012. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden. 23 november 2011

Werkplan 2012. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden. 23 november 2011 Werkplan 2012 Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden 23 november 2011 1 Inleiding Dit is het werkplan van COC Leiden voor 2012. Waar 2011 vooral een jaar van verbreding was,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte http://www.inloophuisderuimte.nl Inloophuis De Ruimte Hengelostraat 39 1324 GR Almere Jaarverslag 2014 van Inloophuis De Ruimte maart 2015 Kamer van Koophandel: 39070561 Telefoon: 036 533 94 64 / 036 540

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Samen sterk. J a a r v e r s l a g 2 0 1 1. D e O u d e U l o

Samen sterk. J a a r v e r s l a g 2 0 1 1. D e O u d e U l o Samen sterk J a a r v e r s l a g 2 0 1 1 D e O u d e U l o Inhoud Voorwoord... 3 1. Jeugd... 3 2. Jeugd... 4 2.1 Jongerenwerk... 4 2.2 Kinderwerk... 9 2.3 Kinderopvang... 10 3. Participatie en Educatie...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Voorwoord. Stichting Los Cachorros maart 2015

Jaarverslag 2014. Voorwoord. Stichting Los Cachorros maart 2015 Jaarverslag 2014 Stichting Los Cachorros maart 2015 Voorwoord Voor u ligt het verslag van het jaar 2014 van Los Cachorros. 2014 was voor de stichting een goed jaar waar het gaat om het werven van fondsen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord... 03. 2. Inleiding... 04. 3. Visie en missie... 05. 4. Doelen... 06

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord... 03. 2. Inleiding... 04. 3. Visie en missie... 05. 4. Doelen... 06 Inhoudsopgave 1. Voorwoord..................................... 03 2. Inleiding...................................... 04 3. Visie en missie................................... 05 4. Doelen......................................

Nadere informatie