JAARVERSLAG 2014 Stichting De Pracht Ekenrooi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2014 Stichting De Pracht Ekenrooi"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2014 Stichting De Pracht Ekenrooi

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Over De Pracht 4 De Pracht in Financiën 6 Bestuur en medewerkers 7 Vrijwilligers 8 Activiteiten 10 Cursussen 12 Zorg & Welzijn 15 Beheer & Exploitatie 16 Communicatie & PR 18 Vaste gebruikers 19 Bijlagen cijfers activiteiten 20 Bijlage cijfers cursussen 22 2

3 Inleiding Met genoegen bieden wij u het jaarverslag aan van Stichting De Pracht Ekenrooi (De Pracht) over het jaar In de bijlagen (pagina s 20 tot en met 24) vindt u getalsmatige overzichten van de cursussen en de activiteiten in het seizoen 2013/2014. In de tabellen worden de cursisten c.q. deelnemers verder gespecificeerd naar sekse, leeftijd en herkomst op basis van de postcode. Het algemene jaarverslag vormt samen met het financiële jaarverslag de totale verantwoording voor de prestatie-overeenkomst 2014 met de gemeente Waalre. De Pracht is hét activiteiten- en ontmoetingscentrum voor de bewoners van Aalst, van jong tot oud. De vele activiteiten, cursussen en evenementen worden voor hen opgezet. Daarnaast biedt De Pracht faciliteiten voor verenigingen en clubs. Per week verwelkomen we gemiddeld zo n bezoekers. Alle activiteiten, cursussen en evenementen zijn in 2014 verzorgd door bijna 180 vrijwilligers, 40 docenten en 4 beroepskrachten. Vragen en/of opmerkingen over het jaarverslag 2014 zijn van harte welkom! Waalre, 17 april 2015 Namens het bestuur, Ineke Hogendijk, Commissie Communicatie & PR Contactgegevens De Pracht De Pracht 2, 5583 CW Aalst-Waalre T (040) W E 3

4 Over De Pracht Het Activiteiten- en Ontmoetingscentrum De Pracht is in 1981 gebouwd. Het is een samenvoeging van Stichting Wijkgebouw De Pracht en Stichting Jeugdbelangen Ekenrooi (voorheen aan de Pastoor van der Heijdenstraat gevestigd). De nieuwe Stichting De Pracht Ekenrooi (SDPE) is bij notariële acte van 13 mei 1992 opgericht. De doelstelling van De Pracht is drieledig: 1. De Pracht is bij uitstek de centrale ontmoetingsplek voor iedereen, van alle leeftijden, in Aalst. Het is een ontmoetingsplek waar de ontwikkeling en ontplooiing van iedereen in de wijk Ekenrooi en daarbuiten in educatieve, creatieve en recreatieve zin gefaciliteerd en gestimuleerd kan worden, met name en bij voorkeur door de inzet en medewerking van vrijwilligers. 2. Daarnaast kunnen verenigingen, stichtingen en andere groeperingen die actief zijn op sociaal, cultureel en maatschappelijk gebied er terecht voor het huren van een zaal of ruimte. 3. De Pracht is ook een plek waar de Wmo-ambities van de gemeente gefaciliteerd kunnen worden, samen met de gemeente en gerelateerde organisaties. De Pracht fungeert hierbij als wijkcentrum voor (informele) zorg en welzijn. Deze ambities hebben betrekking op met name: - het bevorderen van sociale cohesie en leefbaarheid in de wijk - het geven van advies en informatie - het ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers/vrijwilligers - het bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer van mensen met een beperking of een psychisch probleem. Alle activiteiten dragen bij aan een goed sociaal-cultureel klimaat in de wijk. De kindermarkt tijdens de Open Dag Wat doet De Pracht concreet? Het organiseren van cursussen en workshops. In het seizoen zijn 48 cursussen gegeven voor 389 volwassenen en 65 kinderen. Het organiseren van activiteiten. De jeugdactiviteiten werden in het seizoen bezocht door 271 kinderen per keer. De activiteiten voor volwassenen werden bezocht door 639 mensen per keer. Het organiseren van buurtevenementen. De jaarlijkse evenementen zijn door 727 kinderen bezocht. De evenementen in het seizoen waren Kindercarnaval, Paaseieren zoeken, Lampionnen-Halloweentocht en Sinterklaasviering. Daarnaast deed De Pracht mee aan NLdoet en Burendag. Het verhuren van ruimten. Ruimten en faciliteiten worden aan verenigingen, stichtingen, scholen, groepen, gezondheidsinstellingen en bewoners van Waalre tegen niet-commerciële prijzen verhuurd. In 2014 waren er 46 vaste gebruikers. Het fungeren als wijkcentrum voor zorg en welzijn. In 2014 is gestart met dagbesteding voor kwetsbare ouderen in Waalre (prestatieveld 5 van Wmo), genoemd PrachtDag, één keer per week op woensdag. Dit in samenwerking met de gemeente en andere partners. PrachtDag valt onder de nieuwe bestuurscommissie Zorg & Welzijn. 4

5 De Pracht in 2014 Het jaar 2014 stond wederom voor een groot deel in het teken van de verandering die de gemeente Waalre voorstaat als gevolg van het overgaan naar een participatiemaatschappij. De Pracht heeft in 2014 verdere invulling gegeven aan de ambities die in 2013 zijn gesteld, zoals Nieuwe kansen voor de Pracht, Ontmoeten en Zorg en Welzijn. Dit heeft ertoe geleid dat De Pracht door de politiek en de gemeente wordt erkend als een onmisbaar sociaal, maatschappelijk en cultureel centrum voor en in de wijk! De Pracht had ook te maken met een verdere vermindering van de prestatiesubsidie en de subsidie voor professionele ondersteuning. Er zijn nieuwe wegen gezocht om te voorkomen dat we in de rode cijfers belanden. Een selectie uit de activiteiten en resultaten in 2014 Dit jaar zijn slechts weinig vrijwilligers vertrokken. Een nieuwe groep vrijwilligers is erbij gekomen voor de commissie Zorg en Welzijn. Het totaal aantal vrijwilligers was 178 aan het einde van het jaar Vier vrijwilligers zijn dit jaar onderscheiden met de vrijwilligerspenning van de gemeente Waalre. De actiepunten van het vierjarenplan van 2012 zijn in 2014 aangevuld, naar aanleiding van de nieuw ontstane situatie met betrekking tot de gemeentelijke plannen zoals hiervoor vermeld. Financieel heeft De Pracht een redelijk jaar gehad; er is een klein positief resultaat geboekt. Dit ondanks een verdere afbouw van de gemeentelijke subsidie, maar dankzij forse besparingen, kostenreducties en meer zorg & welzijnsactiviteiten. Ten opzichte van 2013 steeg de bezettingsgraad van de zalen verder. Het reguliere kwartaaloverleg met de gemeente Waalre is vervolgd. Er was ook veelvuldig tussentijds overleg met de wethouder en de ambtenaren over de nieuwe richting van de wijkcentra en de rol van De Pracht hierin. Meerdere instellingen, nieuwe wethouders en alle politieke partijen werden uitgenodigd en ontvangen door De Pracht voor informatieve gesprekken. Samenwerking met Het Klooster is het afgelopen jaar niet verder uitgebouwd in verband met de ontwikkelingen tussen Het Klooster en de gemeente Waalre. Er werd wel samengewerkt bij het maken van de gezamenlijke programmafolder (voor de zesde keer) en bij de afstemming van cursusprijzen. Een nieuwe Commissie, Zorg & Welzijn, is ingesteld. Hieronder vallen de activiteiten PrachtDag, Ons Eetcafé (2x per maand) en de wekelijkse Inloopochtend t Toverstokje voor ouders met kinderen. De Commissie Communicatie was zeer actief: het aantal artikelen, aankondigingen en interviews in de media nam toe. De commissie was ook betrokken bij de PR-acties tijdens de verkiezingsdagen in Deze zorgden voor nieuwe vrijwilligers, deelnemers voor PrachtDag en meer bekendheid van De Pracht. Ontwikkelingen 2015 Opstellen van een nieuw vierjarenplan met verdere definiëring van onze missie, onze ambities en strategie voor de rol van Gemeenschapshuis in een veranderende omgeving. Verdere uitbouw van de activiteiten in het kader van zorg en welzijn. De pilot PrachtDag voor kwetsbare ouderen wordt waarschijnlijk uitgebreid naar twee dagen per week. Vervolgen van het overleg hierover met de wethouder en het Centrum voor Maatschappelijke Deelname. Blijven zoeken naar oplossingen om het te verwachten tekort op de begroting in 2016 te kunnen opvangen. Persoonlijk informeren van de politiek en het college van B&W over de gang van zaken en onze initiatieven. Verdere oriëntatie op samenwerking met het bestuur van een nieuwe Stichting Het Klooster, de gemeente, woningcorporaties en de maatschappelijke organisaties die actief zijn binnen Waalre. Voortzetting van het begeleiden van onze vrijwilligers en het zoeken naar nieuwe vrijwilligers, voornamelijk voor activiteiten, cursussen, beheer/exploitatie, communicatie en financiële zaken. Verdere afwerking en groot onderhoud van de binnenkant van het gebouw en herinrichting van het buitenterrein. Voor het buitenterrein wordt een projectteam in het leven geroepen. Duurzaamheid verder oppakken en bezuinigen op energiekosten. We kijken hierbij naar goedkopere energieleveranciers en mogelijke deelname aan een project met zonnecollectoren. Implementatie van de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening in de activiteiten van de Commissie Beheer & Exploitatie en de vergunningen. 5

6 Financiën Afgelopen jaar is een nieuwe commissie Zorg & Welzijn aan onze organisatie toegevoegd. Daaronder vallen Prachtdag, eetpunt Ons Eetcafé en Inloopochtend t Toverstokje. Deze activiteiten zijn in nauw overleg met het gemeentebestuur opgezet. Dit leverde een nieuwe instroom van gebruikers, vrijwilligers en activiteiten plus extra bezetting en dekkingen voor onze organisatie. In 2014 is het nieuwe zalenreserveringssysteem ingevoerd. Het wordt gebruikt voor het vastleggen van alle reserveringsafspraken en de facturering. Daarmee is een integratie bereikt tussen de afhandeling van alle interne en externe reserveringen. Met het zalenreserveringssysteem kan iedereen via internet de bezetting van ruimtes in de Pracht bekijken alvorens een boeking te doen. De huurinkomsten waren 12% hoger dan in het voorgaande jaar. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de prijsverhogingen van de afgelopen jaren plus de extra activiteiten van de Commissie Zorg & Welzijn. De buffetinkomsten waren gemiddeld 20% lager dan in het voorgaande jaar. Deze daling heeft zich zowel bij de eigen activiteiten als bij die van huurders voorgedaan. De belangrijkste oorzaken waren het niet doorgaan van de vogeltentoonstelling in verband met de vogelgriep, het niet doorgaan van de Nacht van de Pracht, minder kinderfeestjes en het vervallen van herfstactiviteiten. Bij de eigen activiteiten zijn vooral de cursussen iets lager uitgekomen, maar daar staat een forse stijging van de Zorg & Welzijn-activiteiten tegenover. Door deze zorgactiviteiten waren de opbrengsten per saldo hoger dan begroot. Mede daardoor plus door de kostenbesparingen heeft Stichting De Pracht Ekenrooi in 2014 voor het vierde jaar op rij een klein positief resultaat van 1.754, - behaald. De verwachtingen voor de jaren 2015 en 2016 zijn negatief. Dit door de effecten van de verdere subsidieverlagingen. Deze verlagingen zijn niet meer op te vangen met kostenbesparingen zonder drastische maatregelen. Met verdere uitbreiding van Zorgactiviteiten en aanvulling uit het eigen vermogen is de komende jaren de exploitatie te realiseren. 6

7 Bestuur en medewerkers Bestuur Stichting De Pracht Ekenrooi Het dagelijks bestuur (DB) van de stichting bestaat uit de voorzitter, vicevoorzitter/ secretaris en penningmeester. Zij vergaderen minimaal eens per maand. Besluiten van het DB worden ter goedkeuring voorgelegd aan het Algemeen Bestuur (AB). Het AB van de stichting bestaat uit de leden van het DB en de voorzitters van de commissies. De Commissies zijn: Activiteiten (Jeugd/Jongeren en Volwassenen), Cursussen, Zorg & Welzijn, Beheer & Exploitatie en Communicatie & PR. De administratief en secretarieel medewerkster is als notulist bij de AB vergaderingen aanwezig. Bestuursleden Hans van Baal is vanaf 1 januari 2012 voorzitter. Loes Kort is vanaf september 2012 secretaris/vicevoorzitter en sinds september 2014 ook voorzitter van de Commissie Zorg & Welzijn. Jan van Maasakkers is sinds oktober 2006 penningmeester. Aangezien in oktober 2014 de tweede zittingstermijn verliep en hij niet herbenoembaar was, heeft het AB Jan van Maasakkers dispensatie verleend voor een additionele twee jaar. Toon Verberne is sinds september 2012 voorzitter van de Commissie Beheer & Exploitatie. Frank Schoenmakers is sinds oktober 2013 ad interim voorzitter en vanaf het voorjaar van 2014 voorzitter van de Commissie Activiteiten. Hermien Weistra is sinds januari 2011 voorzitter van de Commissie Cursussen. Ineke Hogendijk is sinds april 2013 voorzitter van de Commissie Communicatie & PR. Walter van den Born is als algemeen bestuurslid teruggetreden in 2014, na bijna twintig jaar diverse bestuursfuncties te hebben vervuld. Als algemeen bestuurslid wordt hij niet opgevolgd. Hiermee waren alle functies voor zowel het DB als het AB in 2014 bezet. In 2015 komen er vacatures vrij voor de functies voorzitter Commissie Cursussen en voorzitter Commissie Beheer & Exploitatie. Tevens blijft de functie van penningmeester vacant. Medewerkers en beroepsmatige ondersteuning In 2014 waren vier medewerkers (2,47 fte s) in vaste dienst van de stichting. Alle personeelsleden vallen onder de cao voor Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening. administratieve/secretariële/sociaal-culturele ondersteuning: Brigitte Arie (0,5 fte) beheerders: Wil Rutter en Jos Slaats (1,67 fte s) interieurverzorgster: Conny van Nistelrooy (0,3 fte) Daarnaast wordt een sociaal-cultureel medewerker ingehuurd: Frank Toonen van Stichting Paladijn, organisatie voor welzijn. In 2015 wordt deze inhuur verder afgebouwd en per 1 januari 2016 vervalt deze volledig. 7

8 Vrijwilligers De inzet en betrokkenheid van vrijwilligers is van groot belang voor De Pracht. Zowel de eigen activiteiten, de cursussen (behalve de freelance docenten), het gastheer- en gastvrouw schap, alsmede het bestuur draaien volledig op vrijwilligers. Ze zijn de kracht van De Pracht. Het vrijwilligersbeleid wordt gezien als een belangrijke peiler van de organisatie. Sleutelwoorden hierbij zijn binding aan De Pracht, eigen verantwoordelijkheid, teamwork en een actief wervingsbeleid. De opbouw van het vrijwilligersbestand in 2014 naar postcode: Postcode Wijk Aantal 5583 Ekenrooi Voldijn Waalre dorp 6 Elders Buiten Waalre 14 De Pracht beschikte in 2014 over 178 vrijwilligers; 105 vrouwen en 73 mannen. Dit is een toename van negen vrijwilligers ten opzichte van 2013, die onder meer samenhangt met de activiteiten van de nieuwe Commissie Zorg & Welzijn (PrachtDag, Inloopochtend t Toverstokje en Ons Eetcafé). De oudste vrijwilliger is 92 jaar (Volksdansen), de jongste is 15 jaar (Cola Disco) De meeste vrijwilligers wonen in de eigen wijk. Mensen vertrekken vanwege privéomstandigheden en nieuwe vrijwilligers melden zich aan. In het bestuur zijn vanaf de tweede helft van 2014 twee vacatures (voorzitter Commissie Beheer & Exploitatie en voorzitter Cursuscommissie). De huidige voorzitters blijven actief tot een opvolger is gevonden. Vanwege de veranderingen in de samenleving en de nieuwe koers van De Pracht is in 2014 de Commissie Zorg en Welzijn opgericht. Hieronder vallen de activiteiten die De Pracht als partner van de gemeente ontplooit. Visie en beleid De vrijwilligers worden op projectbasis aangezocht, werken samen met een bepaalde groep voor een korte intensieve periode (bijvoorbeeld beurzen, seizoen gerichte activiteiten) of intensiever, zelfs wekelijks, voor jeugd (knutselclub) en volwassenen. De binding met hun eigen groep is hierbij van groot belang. Ze hebben de verantwoordelijkheid en regie over hun eigen activiteit. Waar nodig kunnen ze ondersteuning krijgen vanuit het bestuur. Werving Het bestuur heeft een actief wervingsbeleid. Per vacature wordt bekeken wat de beste aanpak is. Vrijwilligers komen uit eigen kring, via mond-tot-mondreclame, het aanspreken op persoonlijke titel, maar ook via de vrijwilligerspunten Waalre en Valkenswaard en organisaties als Paladijn. Onze Communicatiecommissie speelt hierbij een belangrijke rol. Via nieuwsbrieven, flyers, posters en publicaties in de lokale dagbladen en media treden we naar buiten Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft het bestuur van De Pracht de bezoekers van het stemlokaal geïnformeerd over het dagbestedingsproject voor kwetsbare ouderen, de PrachtDag. Vervolgens is tijdens de Europese verkiezingen de aandacht gevestigd op de overige vrijwilligersvacatures. Met deze acties hebben we ons vrijwilligersbestand kunnen uitbreiden en ook deelnemers geworven voor PrachtDag. Door de bezuinigingen die zijn ingevoerd is de materiële beloning voor de vrijwilligers beperkt. Toch wil het bestuur de successen vieren en de vrijwilligers bedanken. Eén keer per jaar is er een feestavond voor alle vrijwilligers met hun partner. Voor jubilea en huldigingen doen we een beroep op de creativiteit van de eigen groep en is er een bescheiden bijdrage vanuit het bestuur. Met elkaar onze verbinding vieren staat daarbij voorop. 8

9 Resultaten Vrijwilligersfeest op 9 november (zie foto). Deskundigheidsbevordering herhaling BHV (BedrijfsHulpVerlening) voor beheerders en gastvrouwen/- heren. Kerstattentie memobordje voor alle vrijwilligers. Het maken van de attentie was opnieuw uitbesteed aan zorgboerderij de Pimpernel. Digitale verjaardagskaarten en bedankjes bij speciale inzet en jubilea van vrijwilligers. Gemeentelijke vrijwilligerspenning voor vier vrijwilligers, als blijk van waardering voor hun jarenlange inzet voor De Pracht: Het betrof Conny Sinteur (Cursuscommissie), Willemien van Gompel (Knutselclub), Helma Raaijmakers (ondersteuning/begeleiding Dansgroep Butterfly, beurzen, markten en Halloweentocht) en Nancy Leo (Dansgroep Butterfly). Inzet van een breed scala aan communicatiemiddelen om onze vrijwilligers te informeren. Zie hiervoor het hoofdstuk Communicatie. Deelname aan NL Doet, grote schoonmaak buitenterrein. Deelname aan Burendag, samen met Trinity Church. Er zijn banken geplaatst op het buitenterras en sanitair en deuren op de eerste verdieping zijn schoongemaakt. Organisatie informatiebijeenkomst voor nieuwe vrijwilligers van de PrachtDag. Inzet van mensen uit de buurt die geen vrijwilliger zijn, maar wel een aandeel hadden in buurtgebonden activiteiten zoals de jaarlijkse Halloweentocht. Ontwikkelingen 2015 Continuering van actief vacaturebeleid. Jongere vrijwilligers werven voor activiteiten die voor hen aantrekkelijk zijn, samenwerken met Lumens Groep. Vrijwilligers werven voor PrachtDag (dagbesteding kwetsbare ouderen), ook met het oog op mogelijke uitbreiding. Vrijwilligers blijven betrekken bij de toekomst van De Pracht via nieuwsbrieven, mailberichten en informatiebijeenkomsten. Nieuwe initiatieven ontplooien gerelateerd aan Wmo, participatiesamenleving en leefbaarheid in de wijk 9

10 Activiteiten Samenstelling commissie Frank Schoenmakers, voorzitter Bob Dekker, commissielid Trudy Dekker, commissielid Janny Derkx, commissielid Mirjam Kees, commissielid Ank de Bot, commissielid In 2014 zijn er volop activiteiten georganiseerd bij De Pracht. Voor de jeugd - Cola Disco (groep 6 t/m brugklas) - Ranja Disco (5 t/m 9 jaar) - Dansgroep Butterfly (vanaf 6 jaar) - Elektroclub en First Lego League (8 t/m 14 jaar) - Kindercarnaval - Knutselclub voor de kleintjes (4 t/m 8 jaar) - Modelbouwclub De Pracht (vanaf 14 jaar) - Technika 10/ Technoboys (vanaf 10 jaar) - Herfstkamp (groep 3 t/m groep 8) - Kindermarkt tijdens Open Dag - Halloween-/Lampionnentocht - Paaseieren zoeken Halloweentocht Enkele bijzonderheden: De groepen van Technika 10 en Technoboys zijn samengevoegd. Nu is er een gemengde groep van jongens en meisjes en dat gaat uitstekend samen. Onder de noemer Technika 10 is deze groep verder gegaan. Het Herfstkamp 2014 was wederom een succes. In 2014 hadden zich 32 kinderen aangemeld. Met een begeleidingsgroep die aan het uitbreiden is en een groeiend aantal kinderen kijken we ook hier met vertrouwen uit naar Dat iedereen het in 2014 goed naar zijn zin had en dat alles goed verliep, geeft natuurlijk ook vertrouwen voor dit jaar. De Halloweentocht had een recordaantal deelnemers: meer dan 500 mensen liepen mee, onder wie veel kinderen. Velen liepen verkleed door de straten van Ekenrooi en hadden bij aanvang een lampion gekocht. De knutselclub voor de kleintjes op woensdagmiddag begon het seizoen qua belangstelling slecht. Maar dankzij de inzet van de vrijwilligers steeg het aantal kinderen dat wekelijks komt knutselen flink. Enkele jaren geleden werden tijdens de herfstvakantie in en om De Pracht diverse activiteiten georganiseerd voor de jeugd. Helaas is de belangstelling ieder jaar minder geworden. Dit jaar is het zelfs helemaal niet doorgegaan. Ook de Cola en Ranja disco s zijn punten van extra aandacht vanwege sterk teruglopende belangstelling. Eind 2014 hebben de vrijwilligers plannen gemaakt om een nieuwe impuls te geven aan de disco s. 10

11 Voor volwassenen - Open Dag - Kunst- & Cultuurmarkt tijdens Open Dag - Vrijwilligersfeest - 50+Soos - Biljartclub De Prachtstoters - Diverse markten en beurzen - Crea ladies/creatieve workshops - Houtsnijden - Rikken - Volksdansen - Boekenruilkast - Repair Café Waalre - Exposities in de ontmoetingsruimte Enkele bijzonderheden: De Crea ladies zijn vanaf september onder een nieuwe naam verder gegaan, namelijk Creatieve workshops. In het seizoen zijn weer vele markten en beurzen georganiseerd. Voorbeelden zijn kledingbeurzen, de speelgoedbeurs, ruilbeurzen en de boekenbeurs. In 2015 komt hier een initiatief bij, namelijk de rommelmarkt. De Nacht van de Pracht is in 2014 helaas niet doorgegaan. In 2015 komt deze activiteit zeker terug, onder het overkoepelende thema Muziekcafé De Pracht. Ook andere muziekactiviteiten worden onder deze noemer georganiseerd. Een andere activiteit die niet doorging, was de Kerstmarkt. Hiervoor was te weinig animo bij mogelijke deelnemers. We willen deze activiteit in 2015 weer oppakken. Bij de wekelijkse activiteiten zien we vooral een grote terugloop bij het rikken op vrijdagavond. We bekijken hoe we een nieuwe impuls aan deze activiteit kunnen geven. Het Repair Café Waalre is in het eerste jaar van zijn bestaan druk bezocht. Per keer werden tussen de twintig en dertig apparaten en/of kledingstukken ter reparatie aangeboden. Repair Café Waalre Resultaten Het cijfermatig overzicht van alle activiteiten staat in de bijlage van dit jaarverslag. De activiteiten worden in het algemeen goed bezocht. Ontwikkelingen 2015 De belangrijkste factoren voor het nieuwe seizoen zijn een stabiele bezetting van de Activiteitencommissie en gezamenlijk goed kijken naar het financiële plaatje van de activiteiten. Dit laatste vanwege de afbouw van de gemeentelijke subsidie. We streven ernaar rendabele activiteiten te blijven (door)ontwikkelen. 11

12 Cursussen De cursuscommissie heeft als doel het organiseren van cursussen en workshops voor volwassenen en kinderen. Er wordt een zo gevarieerd mogelijk programma aangeboden, verdeeld in de volgende categorieën: Kunst, Cultuur en Algemene Ontwikkeling Talen Creativiteit en Vaardigheden Gezondheid en Beweging Hulpverlening en Reanimatie Computercursussen Jeugdcursussen Cursus kinderdans De cursussen voor het seizoen werden gepubliceerd in een informatie- en programmafolder die in samenwerking met Stichting Sociaal Cultureel Werk Het Klooster in de gemeente Waalre is gemaakt. De folder werd huis-aan-huis verspreid. Ook werd het cursusprogramma getoond op de website van De Pracht, met de mogelijkheid tot digitale aanmelding. De aandacht voor ons aanbod werd gevraagd door publicaties (met behulp van de Commissie Communicatie) in regionale media als De Schakel, Kempener Koerier, Valkenswaards Weekblad en de regionale radio- en televisiezender RTV Horizon, door berichten in de schoolkranten van de basisscholen in de gemeente (jeugdcursussen) en posters. In het folderrek van De Pracht lagen folders met extra informatie en een inschrijfformulier. Verder zorgde de Commissie Communicatie voor publiciteit via het Facebookaccount van De Pracht. Samenstelling commissie Hermien Weistra, voorzitter Connie Sinteur, secretaris Trudy Dekker, commissielid Annie van Doorne, commissielid (tot 27 juni 2014) Loes Kort, commissielid Gerard Spaans, commissielid Diny Zeegers, commissielid (tot 30 april 2014) Marie-Jeanne Horsten, commissielid (vanaf juni 2014) 12

13 Elk commissielid is contactpersoon van een aantal cursussen. Hij/zij is verantwoordelijk voor het tot stand komen van een cursus, de afspraken met de docent, het reserveren van lesruimte en eventueel de evaluatie na afloop van een (nieuwe) cursus. Resultaten Het cursusprogramma bestond evenals voorafgaande jaren uit langlopende (gedurende het hele seizoen) en korte cursussen (enkele weken) Ook werden enkele workshops aangeboden (tijdsduur één dagdeel). Categorie: totale aanbod doorgegaan niet doorgegaan Kunst, Cultuur, Alg. Ontw Talen Creativiteit en Vaardigheden Gezondheid en Beweging Reanimatie /Hulpverlening Computercursussen Jeugdcursussen Totaal aantal cursussen en workshops In het seizoen gingen er 52 cursussen door op een totaal van 88 cursussen. Het aantal cursussen dat doorging in verhouding tot het totaal, viel in het seizoen dus helaas iets lager uit: 48 van de 93 cursussen. Wij vermoeden dat het feit dat veel mensen minder geld te besteden hebben daarvan mede de oorzaak is. Het totale aantal deelnemers was 389 (56 mannen en 333 vrouwen). Het aantal kinderen onder de twaalf jaar dat een cursus volgde was 65 (vorig seizoen 102). Vorig jaar was het totale aantal deelnemers 402. Een gedetailleerd overzicht is als bijlage bij dit verslag opgenomen. Trends en ontwikkelingen in Cursussen Boekencarrousel, de Leesgroepen, Yoga, Fitgym, Tai-chi, Natuurgeneeskunde en Mandalatekenen trokken veel cursisten. Ook de ipad- en tabletcursussen waren zeer gewild; er werden in de loop van het seizoen extra cursussen aan het programma toegevoegd. Er was een onverwachte toeloop op de cursus Reanimatie en Gebruik AED-apparaat, zodat een extra cursus ingelast moest worden. Cursussen voor de jeugd deden het minder goed: bij Dans!, Type World en Vilt enzo liep het aantal deelnemers terug; voor de cursussen Kind en Dier en Poppenkastpoppen maken was onvoldoende belangstelling om de cursussen door te laten gaan. De belangstelling voor de talencursussen (Spaans en Engels) liep terug; er ging slechts één van de cursussen door. De belangstelling voor cursussen over Sociale Media is over het hoogtepunt heen; beide cursussen gingen niet door. Ook cursussen op het gebied van menswetenschappen als Filosofie, Kernkwadrant trokken onvoldoende deelnemers. Voor de Computercursussen en Digitale Fotografie meldden zich minder deelnemers dan voorgaande jaren. Het aantal cursisten onder de 12 jaar is aanzienlijk minder dan in vorig seizoen. Het aantal digitale aanmeldingen blijft toenemen. 13

14 Samenstellen programmafolder seizoen Voor de zesde maal werd, door een werkgroep van vier personen (twee vertegenwoordigers van Het Klooster, twee van De Pracht), een gezamenlijke programmafolder samengesteld voor het seizoen Deze folder verving het vroegere, uitgebreidere programmaboekje. Door de minder gunstige financiële omstandigheden van zowel De Pracht als Het Klooster is er minder geld beschikbaar. De samenwerking met betrekking tot het maken van de folder verliep in uitstekend overleg. De prijzen van cursussen, die in beide instellingen aangeboden werden, zoals gebruikelijk, op elkaar afgestemd. In tegenstelling tot voorgaande jaren werd besloten de folder niet vóór, maar ná de zomervakantie huis-aanhuis te bezorgen. Dat gaf verlichting in de tijdsdruk bij het plannen van de cursussen voor het volgende seizoen. Mandalatekenen. Open Dag De Open Dag van De Pracht op 7 september 2014 werd goed bezocht. Van 15 cursussen waren de docenten aanwezig. Docenten die aan het werk waren (mandalatekenen, bijenwas schilderen) trokken veel belangstelling. Van de docenten, die niet aanwezig konden zijn, lag duidelijke informatie en/of werk op de tafels. Het blijkt dat toekomstige cursisten behoefte hebben aan inhoudelijke informatie over een cursus. Het aantal inschrijvingen op de dag zelf was gering. Vaak blijkt dat mensen zich, naar aanleiding van wat men heeft gezien, in de weken daarna inschrijft. Ontwikkelingen 2015 De samenwerking met VU Waalre in stand houden in foldersamenstelling, prijsafstemming en docentenbeleid. Blijven zoeken naar ideeën voor cursussen/workshops die passen bij de tijdsgeest. 14

15 Commissie Zorg & Welzijn Algemeen Met het oog op de zorgtaken die vanaf 1 januari 2015 bij de gemeente Waalre terecht zijn komen, is in 2014 verder gewerkt aan het vormgeven van de functie van De Pracht als partner in het gemeentelijke Wmo-beleid, de participatiesamenleving en de leefbaarheid in de wijk. Aan de voornemens uit de notitie De Pracht en de Wmo 2013 van januari 2013 is concreet invulling gegeven: op 10 september 2014 ging PrachtDag van start, de dagbesteding voor ouderen die in het nieuwe zorgstelsel buiten de boot dreigen te vallen. Vanwege de verdere ontwikkeling van de maatschappelijke functie van De Pracht in de toekomst is in 2014 besloten om de PrachtDag - samen met een aantal bestaande activiteiten- onder te brengen onder een nieuwe, vijfde bestuurlijke commissie: de Commissie Zorg & Welzijn. Onder deze commissie vallen ook de Inloopochtend t Toverstokje en Ons Eetcafé. Samenstelling Commissie Loes Kort, voorzitter Dorien de Waal, commissielid Saskia van den Broek, commissielid Resultaten PrachtDag PrachtDag is speciaal bedoeld voor kwetsbare ouderen uit Waalre, die niet meer in staat zijn om zelfstandig deel te nemen aan bestaande ontmoetingsactiviteiten. Onder begeleiding nemen ze deel aan creatieve, recreatieve en andere activiteiten en gebruiken ze samen de zelfgemaakte lunch. Doel is om de gasten een fijne en gezellige dag te bezorgen, en tegelijkertijd de mantelzorgers te ontlasten. De begeleiding van PrachtDag is in handen van een enthousiast team van vrijwilligers en een stagiaire, ondersteund door een professionele activiteitenbegeleider van Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen (RSZK). PrachtDag is gestart als een pilot voor één dag (woensdag van 9.30 tot uur) in de week. Het is de bedoeling om de pilot, die tot eind augustus 2015 loopt, te vervolgen en eventueel uit te breiden naar een tweede dag in de week. Het aantal gasten was in 2014 gemiddeld tien per keer. Inloopochtend t Toverstokje Iedere woensdagochtend is er in De Pracht een inloopochtend voor (groot)ouders en verzorgers van jonge kinderen van 0 tot 4 jaar. (Groot)ouders en verzorgers kunnen elkaar onder het genot van een kopje koffie of thee ontmoeten en ervaringen uitwisselen, terwijl de kinderen met elkaar spelen. Er is stimulerend en uitdagend speelgoed aanwezig en regelmatig wordt een activiteit georganiseerd, zoals een poppenkast, samen muziek maken of verhaaltjes vertellen door opa boek. De begeleiding is in handen van vrijwillige gastvrouwen, bij wie men ook terecht kan met vragen. Wekelijks wordt de inloopochtend bezocht door een gemêleerd gezelschap van gemiddeld vijftien (groot)ouders en twintig kinderen. Tot juli 2014 werd t Toverstokje ondersteund door thuiszorgorganisatie Zuidzorg. Vanaf augustus 2014 wordt de inloopochtend structureel gesubsidieerd door de gemeente Waalre in het kader van het gemeentelijke jeugdpreventiebeleid. Ons Eetcafé Ons Eetcafé, in de ontmoetingsruimte van De Pracht, was in 2014 twee keer per maand geopend. Elke tweede dinsdag van de maand van tot uur en elke vierde dinsdag van de maand van tot uur. Per keer gebruikten zo n twintig gasten, ouderen en alleenstaanden, er een warme maaltijd. Ons Eetcafé wordt begeleid door een team van enthousiaste vrijwilligers. Ontwikkelingen 2015 Eind 2014 is de Commissie Zorg & Welzijn gestart met een oriëntatie op een mogelijke uitbreiding van de maatschappelijke functie van De Pracht in het kader van de participatiesamenleving. Uitgangspunt daarbij is dat De Pracht een activiteiten- en ontmoetingscentrum is vóór en dóór alle mensen uit de wijk en de gemeente, ook voor mensen voor wie meedoen misschien wat minder vanzelfsprekend is. In dat kader zijn inmiddels gesprekken gevoerd met de stichting Severinus en het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD/gemeente Waalre). In 2015 wil de commissie zich sterk maken om hier vervolg aan te geven. 15

16 Beheer & Exploitatie Samenstelling commissie Toon Verberne, voorzitter Jelle Bos, systeembeheerder Toon Mesman, technische ondersteuning: Johan Nobel, technische ondersteuning: Wil Rutter, beheerder Jos Slaats, beheerder Conny van Nistelrooy, interieurverzorgster Frank Toonen, algemene ondersteuning Gastheren en gastvrouwen: Galina Angelora, Hans van Baal. Lenneke van Gulik, Joke Krisal, Nellie Klijs, Huub Lanters, Riek Lanters, Mart Lindemans, Eugenie Meijlink, Harry van Oorschot, Henny Oosterbosch, Chris Resink (tot ), Merian Rip, Truus Sipkes (tot ), Louis Sommen, Gerrit van der Veer, Heidi van der Veer, Wil van t Verlaat In 2014 hebben geen mutaties plaatsgevonden in de samenstelling van deze commissie. Aanvulling met één of meerdere vrijwilligers is zeker gewenst. Resultaten Over het jaar 2014 is de bezettingsgraad licht gestegen. Het theoretische aantal uren was ,0; het werkelijke aantal uren was ,0. Dit betekent een bezettingsgraad voor alle zalen samen, inclusief de weekendbezetting, van 43,1%. De huurinkomsten waren 12% hoger dan vorig jaar. Zie ook hoofdstuk Financiën. De buffetinkomsten waren gemiddeld 20% lager dan in Hiervoor zijn aanwijsbare redenen te geven. Zie ook hoofdstuk Financiën. In goed overleg met de gemeente Waalre is de gehele buitenzijde van het gebouw van De Pracht geschilderd in een nieuwe kleurstelling. De reclameverlichting, de uitlichting van de entree, de verlichting van toegangspaden, de noodverlichting en de verlichting van de overkapping en het afdak tussen de sporthal en De Pracht zijn verbeterd of vernieuwd. Het resultaat is verbetering van visualiteit en de veiligheid rondom het gebouw. Uit oogpunt van duurzaamheid is de verlichting in alle toiletgroepen vervangen door LED-verlichting met een bewegingstijdsensor. Ook zijn de verouderde koelkasten vervangen door energiezuinige apparaten. Een eerste aanzet tot verbetering van het buitenterrein is gegeven tijdens NLdoet en Burendag, met onder meer het plaatsen van banken op het terras. Verder is een eerste ontwerp gemaakt voor verbetering van het buitenterrein. Ten behoeve van de dagbesteding PrachtDag in de zalen 8/9 is het keukenblok gemoderniseerd, een koelkast geplaatst en serviesgoed verhuisd van de bar naar zaal 8. Tevens zijn een combimagnetron, inductiekookplaat, koffiezetapparaat en thermoskan aangeschaft. Het nieuwe online reserveringssysteem voor de zalen is volledig ingevoerd. Via een link op de website is het mogelijk voor iedereen die een ruimte wil huren dit zelf te regelen. Deze reserveringen worden definitief na goedkeuring en bevestiging door de beheerder. Ook de facturering is geïntegreerd in het systeem. Een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is in 2014 van kracht geworden. De huidige vergunning en bepaling voor vereisten van horeca dan wel barvrijwilligers moeten hierop aangepast worden. Tevens mogen nu maximaal twaalf keer per kalenderjaar zogenaamde rouw en trouw - festiviteiten plaatsvinden, mits gerelateerd aan vrijwilligers en na melding bij de gemeente. Hieronder worden ook verstaan verjaardagsfeesten, jubilea, etc. 16

17 Plaatsen van banken op het terras Doelstellingen 2015 Het aantrekkelijker en beter zichtbaar maken van De Pracht is één van de doelstellingen om bij een verminderde subsidie een verhoging van inkomsten te genereren. De doelstellingen zoals geformuleerd in 2013 en 2014 zijn wat dit betreft nog steeds actueel en er zijn een aantal doelstellingen bijgekomen: Het vernieuwen en aantrekkelijker maken van het buitenterrein. Een project wordt opgestart door een werkgroep waarin leden van verschillende Prachtcommissies zitting hebben. Provincie en gemeente zullen hierbij betrokken worden. Betere reclameverlichting en het meer zichtbaar maken van De Pracht door een betere bewegwijzering vanuit de omgeving blijven punten van aandacht. Het vernieuwen van alle kozijnen aan de buitenzijde is besproken met de gemeente en zal in 2015 gerealiseerd worden. Initiatief ligt bij de gemeente Waalre. De linoleum vloeren in de zalen 1, 2 en 3 zijn hoognodig aan vernieuwing toe. Ook moet een oplossing worden gevonden voor de verzakkende vloer in zaal 1. Dit zal tijdens de zomervakantie uitgevoerd moeten worden, samen met de schoonmaak en het aanbrengen van een nieuwe filmlaag op het linoleum in de andere zalen. Initiatief ligt bij De Pracht. Aansluiting op glasvezel. Provider wordt UPC/Ziggo. Overstap naar leverancier Dorpsstroom medio 2015, met als doel de energiekosten te verlagen. Deelname aan het zonnepanelenproject van WEL en de gemeente. Op het dak van De Pracht en de sporthal worden zonnepanelen geplaatst. De voortgang is moeilijk te bepalen. Schilderen van alle kozijnen aan de binnenzijde op de benedenverdieping in nieuwe kleurstelling lichtgrijs. Initiatief ligt bij De Pracht. Overig onderhoud: voor 2015 zijn binnen de Commissie Beheer & Exploitatie en indien van toepassing in overleg met de gemeente een aantal andere posten aangeduid. In overleg wordt hieraan invulling gegeven. 17

18 Communicatie & PR Samenstelling Ineke Hogendijk, voorzitter Herman Groothuis, webmaster (tot 1 september) Roel de Ruiter, webmaster (vanaf 1 september) Martin Asveld, redactie PrachtFlits en PrachtNieuwtjes Elly Bouw, Facebook (tot 1 oktober) Resultaten In 2014 heeft de Communicatiecommissie de onderstaande communicatiemiddelen verzorgd. Ook zijn regelmatig communicatieadviezen gegeven aan het dagelijks bestuur en aan vrijwilligers. website digitale nieuwsbrief PrachtFlits intern bulletin PrachtNieuwtjes Facebook-account persberichten posters en flyers jaarfolder met cursussen en activiteiten jaarverslag brochures huisstijl en logo presentaties vrijwilligersinformatie De verbeterde beeldvorming van De Pracht in de pers bleef gelijk door het versturen van gemiddeld twee persberichten per week over cursussen en activiteiten. Dankzij persoonlijke contacten met de pers was er een lichte stijging van het aantal keren dat De Pracht in de media ook lokale radio en televisie - werd genoemd. Het programmaboekje is vanwege het kleinere budget in 2014 vervangen door een jaarfolder, met beknoptere informatie. Voor de zesde keer is dit jaarprogramma gerealiseerd in samenwerking met Het Klooster. Vanuit De Pracht waren de commissies Cursussen en Communicatie hierbij betrokken. De folder is direct na de zomervakantie huis-aan-huis verspreid in de gemeente Waalre, vlak voor de Open Dagen van De Pracht en Het Klooster. Een digitale versie van de folder was begin juli al beschikbaar via de websites van De Pracht en Het Klooster. In 2014 zijn volgens planning vier uitgaven van het bulletin Prachtnieuwtjes gerealiseerd. Wederom is gestreefd naar meer human interest artikelen en meer foto s. De digitale nieuwsbrief PrachtFlits is volgens planning elf keer uitgekomen. De website is regelmatig bijgehouden. Gestart is met de ontwikkeling van een nieuwe website met een eigentijdse vormgeving. De bedoeling is dat meerdere mensen op een simpele manier content kunnen publiceren. Met het huidige systeem is dat niet mogelijk. De Facebookpagina van De Pracht is in augustus omgezet naar een zakelijke pagina. Er zijn meer berichten en foto s geplaatst dan in Het account had eind 2014 ruim 180 likes. Ontwikkelingen 2015 Doel blijft het vergroten van de bekendheid van De Pracht, met het accent op externe gerichtheid van de organisatie. Daarnaast zijn uitbreiding van de Commissie Communicatie & PR en professionalisering van de communicatie aandachtspunten. De belangrijkste aandachtspunten zijn: samenwerken met bestuurders, vrijwilligers, gebruikers en andere betrokkenen contacten onderhouden met de pers en de scholen zorg & welzijn imago van De Pracht benadrukken aandacht besteden aan de content op Facebook vormgeving verbeteren van posters en flyers medio 2015 een nieuwe, eigentijdse website met geactualiseerde teksten onderzoek doen onder de vrijwilligers naar de communicatie van De Pracht acties nemen naar aanleiding van dit onderzoek. 18

19 Vaste gebruikers Diverse verenigingen, instellingen en groepen maakten in 2014 regelmatig gebruik van het gebouw van De Pracht. Onderstaand een overzicht van de 46 vaste gebruikers: Aquarelgroep "Aquacreatief" Beweegkuur Waalre Bewoners Commissie Ekenrooi Bio Ritme Sport Bodygym club Boerenbruiloft Bridgeclub "Aalst Waalre" Bridgeclub "Bridge Inn" Bridgeclub "De Pracht van Waelst" Bridgeclub Elma Buurtvereniging "De Goudberg" Buurtvereniging "D'n Ouwe Bouw" Buurtvereniging "Malando" GGD Zuid-Oost Gitaarles Handwerkclub PVGE Harmonie de Volharding I.V.N. Inloopochtend t Toverstokje Janskes Toneel Literatuurgroep M.I.M. Muziekles Saxofoon Piekaboe Quilting Bee Reisinfo PVGE afd. Aalst-Waalre-Valkenswaard Schaakclub Aalst-Waalre Schildersclub "Maandagmorgenschilders" Schilderscollectief Realisten Waalre Schilderskring "De Vrije Prachtschilders" Seniorenraad Klankbord Stg. Prins Mauritsweg e.o. Stichting "Aalst-Vooruit" Theatergroep Kinderspel Toerclub Aalst-Waalre Trinity Church Ver. Tot Behoud van Natuur, Speelterrein en Rust in Ekenrooi Vaarcursus Vogelvereniging "De Edelzanger Volharding muziekles Volkstuinvereniging Aalst Voorheen Pagatoete Wandelgroep 55+ Wijn- en Biermakersgilde Vino Vivimus WK Sports Support ZET / Stichting t Heft Schildersclub Maandagmorgenschilders 19

20 CIJFERMATIG OVERZICHT ACTIVITEITEN JEUGD Seizoen Naam van de activiteit: Activiteit Deelname Leeftijdsindeling Postcode Aantal Aantal Totaal M V < > elders Vrij- bijeenkomsten jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar willigers Butterfly 11 8gr.x Cola-Disco Elektroclub Herfstkamp 12 5 dagen Knutselclub Modelbouwclub Ranja-Disco Technika Technoboys Incidentele activiteit: Totaal Kindercarnaval Halloweentocht Paaseieren zoeken Sinterklaasviering

21 CIJFERMATIG OVERZICHT ACTIVITEITEN VOLWASSENEN Seizoen Activiteit Aantal Deelname Leeftijdsindeling Herkomst (postcode) Naam van de activiteit Vrij- Bijeenwilligers komsten Totaal M V > elders Biljartclub Boekenbeurs Repair Café Waalre Hobbymarkt 1 1 Houtsnijden Ons Eet Café (avond) Ons Eet Café (middag) Rikken Ruilbeurs Soos Speelgoedbeurs Theezakjes ruilbeurs Volksdansen Winterkleding Zomerkleding

22 elder s > < 12 CIJFERMATIG OVERZICHT CURSUSSEN Seizoen 2013 / 2014 Gegevens voor zover beschikbaar Activiteit Deelname Leeftijdsindeling Herkomst (postcode) Cursussen die niet doorgingen Cursussen # M V Basis Bridge maart Boekencarrousel Bouw je eigen website # 3 Breicursus Breicursus Bridge gevorderden Bridge voor gevorderden (verdieping) Computer basis najaar Computer basis voorjaar 2014 # 9 Computer Op Maat 1 najaar 2013 # 10 Computer Op Maat 3 voorjaar 2014 # 11 Computer vervolg najaar Computer vervolg voorjaar 2014 # 13 Dans! 5-6 jarigen # 14 Dans! 6+jarigen # 15 Digitale Fotografie Basis Digitale Fotografie Basis 2014 # 17 Digitale Fotografie Basiscursus najaar 2013 # 18 Digitale Fotografie Vervolg 2013 # 19 Digitale Fotografie Vervolg 2014 # 20 Engels conv. Beginners Engels voor gevorderden # 22 Filosofie: Gedachte-experimenten # 23 Filosofie: Vragen stellen # 24 Filosofie: Vreemde wereld # 25 Fitgym Intuitief schilderen # 27 Kernkwadrant # 28 Kernkwadrant # 29 Kind en Dier (4-6 jaar) # 30 Kind en Dier (7-10 jaar) # 31 Leesgroep avond

23 elder s > < 12 Activiteit Deelname Leeftijdsindeling Herkomst (postcode) Cursussen die niet doorgingen Cursussen 23 # M V Leesgroep dinsdagmiddag Leren omgaan met uw Ipad Leren omgaan met uw Ipad Leren omgaan met uw Ipad Leren omgaan met uw Ipad Leren omgaan met uw Ipad Leren omgaan met uw Ipad Leren omgaan met uw tablet # 40 Leren omgaan met uw tablet Leren omgaan met uw tablet Mandalatekenen voorjaar Mandalatekenen najaar Mandalavouwen beginners # 45 Mandalavouwen beginners # 46 Mandalavouwen gevorderden Mandalavouwen gevorderden # 48 Natuurgeneeskunde in dag. Leven N-Joy Dance Company 3-5 jaar Poppenkastpoppen maken # 51 Reanimatie en AED Reanimatie en gebruik AED-apparaat Sociale Media: niet eng, maar leuk # 54 Sociale Media; cursus voor ouders # 55 Spaans (basiscursus) # 56 Spaans (vervolgcursus) # 57 Speksteen bewerken voor kinderen Tai Chi Tai Chi waaier -tai chi # 60 Tuincursus # 61 Tuincursus Type World v. groep 7-8 groep II Type World v. groep 7-8 groep III Type World v. groep 7-8 groep IV # 65 Type World v. groep 7-8 groep I # 66 Type World v. groep 7-8 groep V Type-Basic v. groep 7-8 groep V # 68

24 elder s > < 12 Activiteit Deelname Leeftijdsindeling Herkomst (postcode) Cursussen die niet doorgingen Cursussen # M V Type-Basic v. groep 7-8 groep I # 69 Type-Basic v. groep 7-8 groep II Type-Basic v. groep 7-8 groep III Type-Basic v. groep 7-8 groep IV Vilt enzo # 73 Vilt enzo Vilten najaar # 75 Vilten voorjaar # 76 Workshop Breien # 77 Workshop Feestelijke verpakking # 78 Workshop Feestelijke verpakking # 79 Workshop Monotype: kunstige afdrukken # 80 Workshop Monotype: kunstige afdrukken # 81 Workshop Vilt: de basis # 82 Workshop Vilt: Open Atelier # 83 Workshop Vilt: Ruimtelijke vormen Workshop Vilt: Sieraden of sjaal Workshop Vilten met Catherine Yoga dinsdaggroep Yoga dinsdaggroep I Yoga donderdaggroep Yoga donderdaggroep Yoga maandaggroep Yoga maandaggroep Zicht op jezelf Totaal aanbod 93 Niet doorgegaan # 45 Totaal cursisten

JAARVERSLAG 2013 Stichting De Pracht Ekenrooi

JAARVERSLAG 2013 Stichting De Pracht Ekenrooi JAARVERSLAG 2013 Stichting De Pracht Ekenrooi Inhoudsopgave Inleiding 3 De Pracht 4 De Pracht in 2013 5 Financiën 7 Bestuur 8 Vrijwilligers 9 Cursussen 10 Activiteiten 12 Beheer & Exploitatie 14 Vaste

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP. Stichting Welzijn Velsen. Lay-out: H.Meulenbroek 2015

HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP. Stichting Welzijn Velsen. Lay-out: H.Meulenbroek 2015 HANDLEIDING HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP VOOR DE KERNGROEP Stichting Welzijn Velsen Lay-out: H.Meulenbroek 2015 Aantekeningen Handleiding voor de Kerngroep In 2013 werd een nieuwe werkwijze geïntroduceerd

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 Stichting De Pracht Ekenrooi

JAARVERSLAG 2015 Stichting De Pracht Ekenrooi JAARVERSLAG 2015 Stichting De Pracht Ekenrooi De Pracht wordt gesteund door het Oranje Fonds Inhoudsopgave Inleiding 3 Over De Pracht 4 De Pracht in 2014 5 Financiën 8 Bestuur en medewerkers 10 Vrijwilligers

Nadere informatie

Beleids- en activiteitenplan 2013-2018

Beleids- en activiteitenplan 2013-2018 Beleids- en activiteitenplan 2013-2018 Inleiding Buurtvereniging Buytenrode is een gezonde vereniging die op 25 augustus 1977 is opgericht; vrijwel direct na oplevering van de nieuwbouw in de wijk Buytenwegh.

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2020 November 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Uitgangssituatie... 4 Doelstelling... 4 Missie... 4 Visie... 4 Werkwijze... 5 Financiën en begroting... 6 Bijlage 1: Begroting 2017...

Nadere informatie

Voorwoord. Jaarverslag 2014. Wijkvereniging Het Ven 2

Voorwoord. Jaarverslag 2014. Wijkvereniging Het Ven 2 Voorwoord Woonwijk Het Ven is een mooie wijk die beschikt over een multifunctionele accommodatie (MFA) De Hintel. In dit gebouw is o.a. de wijkvereniging gehuisvest. De uitdaging voor onze wijkvereniging

Nadere informatie

4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra

4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra 4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra Beleidsmatige kenmerken Beschrijving geplande activiteiten: Ondersteuning en begeleiding op aanvraag 1. Organisaties algemeen Beleid,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 Algemeen Het bestuur

JAARVERSLAG 2016 Algemeen Het bestuur JAARVERSLAG 2016 Algemeen In september 2000 opende 't Paradies met als algemene beleidsdoelstelling: door een aanbod van activiteiten, aansluitend bij de wensen en behoeften, de senioren ondersteunen in

Nadere informatie

STICHTING BELANGENBEHARTIGING MANTELZORGERS SON EN BREUGEL WERKPLAN 2017 FEBRUARI 2017.

STICHTING BELANGENBEHARTIGING MANTELZORGERS SON EN BREUGEL WERKPLAN 2017 FEBRUARI 2017. STICHTING BELANGENBEHARTIGING MANTELZORGERS SON EN BREUGEL WERKPLAN 2017 FEBRUARI 2017. Inhoudsopgave: Inleiding blz. 2 Bestuur. blz. 3 Werkgroep achterban. blz. 4 Werkgroep jonge en werkende mantelzorgers

Nadere informatie

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern Vertrekpunt Het eerste prestatieveld binnen de WMO: Het bevorderen van sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. Om aan

Nadere informatie

Inhoudelijk verslag 2016

Inhoudelijk verslag 2016 Inhoudelijk verslag 2016 In 2016 hebben vele activiteiten plaatsgevonden in wijkcentrum De Hyacint en in Lokaal 7. Naast de reguliere activiteiten (schaken, leesclubs, bridge, scrabble, eten voor jong

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Inleiding Dit plan bestaat uit vier delen: De voornemens van de Millenniumwerkgroep voor 2014 als overkoepelende werkgroep; Het activiteitenplan van de werkgroep

Nadere informatie

Informatiegids. Buurtvereniging Stenfert. Dieren

Informatiegids. Buurtvereniging Stenfert. Dieren Informatiegids Buurtvereniging Stenfert Dieren 2014 Plattegrond van de wijk Het verzorgingsgebied van Buurtvereniging Stenfert ligt tussen de Geitenbergweg, de Harderwijkerweg, de Buitensingel, de Wilhelminaweg

Nadere informatie

Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt

Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt 1.1. Doelstelling Het maatschappelijk doel is het stimuleren van actief burgerschap en maatschappelijke betrokkenheid. Het middel hiervoor is het vergroten en verbeteren

Nadere informatie

jaarplan mensen die zich inzetten voor de acceptatie van lesbiennes, homo s, biseksuelen en transgenders in de samenleving.

jaarplan mensen die zich inzetten voor de acceptatie van lesbiennes, homo s, biseksuelen en transgenders in de samenleving. Homoseksualiteit de normaalste zaak van de wereld maken. Dat is waar we ook in 2015 voor gaan. In dit jaarplan vind je meer informatie over onze doelstellingen voor het komende jaar. Onmisbaar daarbij

Nadere informatie

het Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap

het Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap het Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap Uitgangspunt De Bubblemates, Heldense Reddingsbrigade en de Heldense Zwemvereniging spreken samen de intentie uit om vanaf 2016 het beheer van de

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k. in de gemeenten. Scherpenzeel en Renswoude

Jaarverslag 2012. Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k. in de gemeenten. Scherpenzeel en Renswoude Jaarverslag 2012 Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k in de gemeenten Scherpenzeel en Renswoude Inleiding De gemeente Renswoude en Scherpenzeel vinden het belangrijk dat het vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2014

Sociaal Jaarverslag 2014 Sociaal Jaarverslag 2014 Voor u ligt het sociaal jaarverslag 2014 van Dorpsraad Lieshout. Waarom dit jaarverslag? Graag willen wij u informeren over het doel van de Dorpsraad en welke activiteiten we in

Nadere informatie

Projectplannen Wijkplatform Voorburg Noord

Projectplannen Wijkplatform Voorburg Noord Projectplannen Wijkplatform Voorburg Noord Incl. aanbod ondersteuning door Gemeente Inleiding: Van projectplannen naar uitvoering Tijdens de werksessie (12 november 2015) hebben de wijkplatformleden hun

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Tweede Uitleg, Ruimte voor Ouderen. (55+ Sociëteit)

Jaarverslag Stichting Tweede Uitleg, Ruimte voor Ouderen. (55+ Sociëteit) Jaarverslag 2016 Stichting Tweede Uitleg, Ruimte voor Ouderen (55+ Sociëteit) * FINANCIEEL VERSLAG 2016 Vastgesteld in de bestuursvergadering van 21 februari 2017 Inhoudsopgave Financieel verslag Inleiding

Nadere informatie

Vragenlijst Leercentrum inventarisatie 2016

Vragenlijst Leercentrum inventarisatie 2016 Vragenlijst Leercentrum inventarisatie 2016 1. Vul hieronder de naam in van het Leercentrum waarvoor u deze inventarisatie invult. Toelichting: - Als u de inventarisatie voor meerdere Leercentra invult,

Nadere informatie

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Huis van de Geschiedenis in Gemeente Beverwijk Bestuur van Museum Kennemerland, januari 2014 Westerhoutplein 1, 1943 AA Beverwijk, mk@museumkennemerland.nl www.museumkennemerland.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders Inhoudsopgave 1. Doelstellingen van de stichting... 3 2. Uitvoering doelstelling en werkzaamheden... 3 3. Inkomsten en uitgaven... 4 4. Beheer financiën... 4 2 1. Doelstellingen van de stichting De stichting

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 1. Inleiding Voetbalvereniging MVV 29 bestaat dankzij vrijwilligers. De ene vrijwilliger besteedt meer tijd aan MVV 29 dan een ander, maar dat geeft niet. Iedere

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2013

Sociaal jaarverslag 2013 Sociaal jaarverslag 2013 Vereniging Buurthuis Bloemenwijk Boschgeest Voorschoten 11 april 2014 Het bestuur Inleiding In het jaar 2013 heeft de vereniging weer vele activiteiten ontplooid. Daarmee heeft

Nadere informatie

Zet van De HOE EEN GEMEENSCHAPSHUIS IN AALST-WAALRE ZIJN ROL PAKT IN DE UITVOERING VAN DE WMO. Pracht

Zet van De HOE EEN GEMEENSCHAPSHUIS IN AALST-WAALRE ZIJN ROL PAKT IN DE UITVOERING VAN DE WMO. Pracht De kracht Zet 2016 van De HOE EEN GEMEENSCHAPSHUIS IN AALST-WAALRE ZIJN ROL PAKT IN DE UITVOERING VAN DE WMO Pracht 20 De kracht van De Pracht De tijd van het gemeentelijk infuus is voor de meeste buurt-

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. 5 e jaargang - dec nr. 11 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. Kerstmarkt 16 december

NIEUWSBRIEF. 5 e jaargang - dec nr. 11 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. Kerstmarkt 16 december NIEUWSBRIEF 5 e jaargang - dec. 2017 - nr. 11 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. Kerstmarkt 16 december Heb je plannen om dit jaar een of meerdere Kerstmarkten te bezoeken? Meer dan genoeg

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Wie heeft er goede ideeën? 5 e jaargang - juli-aug nr. 6-7 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. Workshops en ideeën.

NIEUWSBRIEF. Wie heeft er goede ideeën? 5 e jaargang - juli-aug nr. 6-7 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. Workshops en ideeën. NIEUWSBRIEF 5 e jaargang - juli-aug. 2017 - nr. 6-7 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. Workshops en ideeën. Zowel vanuit de begeleiding als vanuit de deelnemers leven ideeën om workshops te

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting TinH (Thuis in Helvoirt) Januari 2017

Beleidsplan Stichting TinH (Thuis in Helvoirt) Januari 2017 Beleidsplan Stichting TinH (Thuis in Helvoirt) Januari 2017 Beleidsplan Stichting TinH (Thuis in Helvoirt) Januari 2017 Ontstaan van Stichting TinH Stichting TinH is opgericht in oktober 2015 door een

Nadere informatie

Vastgoed, Sport en Accommodaties Ingekomen stuk D9 (PA 26 februari 2014) Welzijn en Jeugd Accommodaties. Ons kenmerk VA30/

Vastgoed, Sport en Accommodaties Ingekomen stuk D9 (PA 26 februari 2014) Welzijn en Jeugd Accommodaties. Ons kenmerk VA30/ Vastgoed, Sport en Accommodaties Ingekomen stuk D9 (PA 26 februari 2014) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Nieuwe Dukenburgseweg 21 6534 AD Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid Vrijwilligersbeleid Het vinden en binden van (nieuwe) vrijwilligers 2016-2020 Voorwoord Voetbal is een teamsport en binnen de teamsport is samenwerken de sleutel tot succes. Dat geldt niet alleen binnen

Nadere informatie

De aanwezigheid van de directeur bij de bestuursvergaderingen zal deze samenwerking optimaliseren.

De aanwezigheid van de directeur bij de bestuursvergaderingen zal deze samenwerking optimaliseren. JAARVERSLAG 2014 VOORWOORD In tijden van bezuinigingen in de hulpverlening is het toch weer hartverwarmend om te merken dat er nog steeds in de Leidse regio veel betrokkenheid is voor het werk van vrouwenopvang

Nadere informatie

Vraag 1: Hoe werft uw organisatie nieuwe vrijwilligers? Indien u meerdere methodes toepast, welke methode is dan het meest succesvol?...

Vraag 1: Hoe werft uw organisatie nieuwe vrijwilligers? Indien u meerdere methodes toepast, welke methode is dan het meest succesvol?... Kennisbijeenkomst 12 februari thema vrijwilligersmanagement Uitwerking workshop werven en behoud Inhoud Vraag 1: Hoe werft uw organisatie nieuwe vrijwilligers? Indien u meerdere methodes toepast, welke

Nadere informatie

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013 walcheren Stichting Present Walcheren Jaarplan 2013 2012-12-10 Inhoudsopgave Stichting Present Walcheren... 1 Jaarplan 2013... 1 1. Inleiding... 2 2. Algemene beschrijving Present... 2 3. Beschrijving

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 2. TERUGBLIK OP HET JAAR 2014 2.1 INTERNE BESTUURLIJKE ORGANISATIE 2.1.1 BESTUUR 2.1.2 COORDINATIE 2.2

Nadere informatie

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 1. De vereniging 1.1 Algemeen De HuurdersBelangenvereniging (HBV) Van Alckmaer komt op voor de belangen van de mensen die een huis huren bij de

Nadere informatie

RTV Borne. Jaarverslag 2016

RTV Borne. Jaarverslag 2016 Inhoud Missie en werkwijze... 1 Bestuur en organisatie... 1 Activiteiten... 1 Het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) en het programmavoorschrift... 3 Bereikscijfers... 4 Missie en werkwijze De missie

Nadere informatie

Auteurs: Bestuur Stichting Huiskamer Noorden (SHN) en projectmanager Mia Vork

Auteurs: Bestuur Stichting Huiskamer Noorden (SHN) en projectmanager Mia Vork JAARRAPPORT 2014 Project: Kleinschalige woonzorg Noorden Datum: Januari 2014 ( concept 3 aangevuld door Jan en Sonja) Auteurs: Bestuur Stichting Huiskamer Noorden (SHN) en projectmanager Mia Vork Projectmanager:

Nadere informatie

WMO Raad Duiven Postbus AD Duiven JAARVERSLAG Participeren is gewoon meedoen

WMO Raad Duiven Postbus AD Duiven JAARVERSLAG Participeren is gewoon meedoen JAARVERSLAG 2014 Participeren is gewoon meedoen Duiven, maart 2015 VOORWOORD Grote veranderingen wierpen in 2014 hun schaduw vooruit. De kranten stonden er vol van; de grootste politiek-bestuurlijke verbouwing

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Inhoudsopgave:

Jaarplan 2015 Inhoudsopgave: Jaarplan 2015 Inhoudsopgave: Missie en kerndoel Subdoelen om kerndoel te bereiken Doelen en acties 2015 naar aanleiding van de subdoelen Begroting Missie en kerndoel Heerenveen brengt een beweging op gang

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Historisch Vervoer Langs de Bello Lijn

Beleidsplan Stichting Historisch Vervoer Langs de Bello Lijn Beleidsplan Stichting Historisch Vervoer Langs de Bello Lijn Bergen 20-01-2015 1-13 Inhoud 1 Visie en Missie 3 1.1 Statement: 3 1.2 Visie 3 1.3 Missie 3 2 Ervaring 3 3 Evenement 2015 4 4 Toekomst. 4 5

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2010. De Rotonde. Niekerk

Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2010. De Rotonde. Niekerk Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2010 De Rotonde Niekerk 1. Inleiding Dit is het eerste jaarverslag van de Stichting Dorpshuis De Rotonde te Niekerk in de gemeente Grootegast. Eind 2009 is een ingrijpende

Nadere informatie

Draaiboek 12 november 2015

Draaiboek 12 november 2015 Draaiboek 12 november 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 10 Voorwoord... 11 Wat is de dag van de mobiliteit?... 12 Planning... 13 Stappenplan... 14 Stap 1: Aanleveren van de werkplekken... 14 Stap 2:

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2014

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2014 stichting Er Zijn ANBI verantwoording 2014 Inhoudsopgave: 1 De naam 2 2 RSIN/fiscaal nummer 2 3 Contactgegevens 2 4 Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden 2 5 De doelstelling 2 6 Het beleidsplan

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2011. De Rotonde. Niekerk

Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2011. De Rotonde. Niekerk Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2011 De Rotonde Niekerk 1. Inleiding Na de grote verbouwing van de laatste jaren (nieuw foyer, grote zaal, toiletgroep) is in dit jaar het podium gerenoveerd. Nieuwe verlichting

Nadere informatie

Beleidsplan S.T.G. Elburg 2013-2018

Beleidsplan S.T.G. Elburg 2013-2018 Beleidsplan S.T.G. Elburg 2013-2018 Beleidsplan S.T.G. Elburg 2013-2018 1 Voorwoord Beste leden, Voor jullie ligt het beleidsplan 2013-2018; een leidraad waarmee we de komende jaren aan de slag gaan. De

Nadere informatie

Stichting Kansvol Jaarverslag 2014

Stichting Kansvol Jaarverslag 2014 Stichting Kansvol Jaarverslag 2014 Inhoud 1. De organisatie p.2 Oprichting Stichting Kansvol Doelstellingen Werkwijze Opstartfase Onderweg naar 2015 2. Activiteiten p.3 Kunstproject met Toevlucht Activiteitenmiddag

Nadere informatie

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg 27 april 2016 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 2 2. Activiteitenplan 3 2.1 Deskundigheidsbevordering 3 Cursussen Vraagbaakfunctie 2.2 Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

Mei 2012 versie 1. WK versie 1

Mei 2012 versie 1. WK versie 1 2012 Mei 2012 versie 1 WK versie 1 Jong en oud samen in beweging De stichting de Buitenham heeft tot doel het bevorderen van het maatschappelijk welzijn van de inwoners van Varsselder-Veldhunten en omgeving

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Tweede Uitleg, Ruimte voor Ouderen. (55+ Sociëteit)

Jaarverslag Stichting Tweede Uitleg, Ruimte voor Ouderen. (55+ Sociëteit) Jaarverslag 2015 Stichting Tweede Uitleg, Ruimte voor Ouderen (55+ Sociëteit) * FINANCIEEL VERSLAG 2015 Vastgesteld in de bestuursvergadering van 23 februari 2016 Inhoudsopgave Financieel verslag Inleiding

Nadere informatie

Speeltuin Oudedijk. Inhoud: Algemeen Balans Beleidsplan / werkplan

Speeltuin Oudedijk. Inhoud: Algemeen Balans Beleidsplan / werkplan Speeltuin Oudedijk Informatie tbv ANBI status Speeltuin Oudedijk Oudedijk 277 3061 AK Rotterdam Tel : 010-212 21 60 E-mail: info@speeltuinoudedijk.nl Inhoud: Algemeen Balans Beleidsplan / werkplan Algemeen:

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum Bij-1 Jaarverslag 2013 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014'

Moeder- en kindcentrum Bij-1 Jaarverslag 2013 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Moeder- en kindcentrum Bij-1 Jaarverslag 2013 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Juni 2014 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 Stichting Bij-1 info@bij-1.nl

Nadere informatie

Ontwikkelingen. Meer populair. Administratie, vervoer bieden, verzorging. Fondsen werven, belangenbehartiging, adviseren

Ontwikkelingen. Meer populair. Administratie, vervoer bieden, verzorging. Fondsen werven, belangenbehartiging, adviseren Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk Werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving Mantelzorg valt buiten de definitie van vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Activiteiten Netwerk

Activiteiten Netwerk ALV 2015 Programma Opening door de voorzitter Verslagen en werkplannen Financieel verslag en begroting Decharge Bestuur Verkiezing van het nieuwe bestuur Verkiezing van de ledenraad Pauze Dienstverlening

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2015 Voorwoord Voor u ligt het vijfde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Met dit jaarverslag beogen wij verantwoording

Nadere informatie

Algemeen : 1-3 Financieel verslag : 4 Dank en waardering: 5 Jaarrekening 2015 : bijlage

Algemeen : 1-3 Financieel verslag : 4 Dank en waardering: 5 Jaarrekening 2015 : bijlage Stichting Hospice Dronten Copernicuslaan 1, 8251 AB Dronten Telefoon 0321-767085 www.hospice-dronten.nl info@hospice-dronten.nl Jaarverslag 2015 Stichting Hospice en Terminale Zorg Dronten Algemeen : 1-3

Nadere informatie

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk September 2015 Nieuwsbrief De eerste interne nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Vught. Deze brief verschijnt periodiek. Samenwerkende organisaties Samen Sterk in de Wijk

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Wmo 2013

Uitvoeringsprogramma Wmo 2013 November 201 Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Mens & Maatschappij, Volwassenen & senioren en Sociale Zekerheid Uitvoeringsprogramma Wmo 2013 Mens & Maatschappij,

Nadere informatie

Jaarplan Namens het afdelingsbestuur. Ernstjan van Doorn. Secretaris Amsterdam Centrum

Jaarplan Namens het afdelingsbestuur. Ernstjan van Doorn. Secretaris Amsterdam Centrum Jaarplan 2018 Namens het afdelingsbestuur Secretaris Amsterdam Centrum 1 1. Inleiding 2. Vereniging en leden 3. Communicatie 2 1. Inleiding Samenstelling bestuur en fractie 2017 In de fractie en het bestuur

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

C.J.V.Feijenoord Rotterdam. NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015

C.J.V.Feijenoord Rotterdam. NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015 C.J.V.Feijenoord Rotterdam NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015 VAN DE REDACTIE: Beste lezers, Tot groot verdriet ontvingen we het bericht van het overlijden van Simon van Krimpen. We hebben Simon leren kennen als

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

Nieuwsbrief 16-12-2014

Nieuwsbrief 16-12-2014 Nieuwsbrief 16-12-2014 RECTIFICATIES Op de schoolkalender staat het volgende fout vermeld: - 11 februari: rapport mee gr. 1-7, moet zijn gr. 2-7. - 24 en 26 februari: rapportgesprekken gr. 1-7, moet zijn

Nadere informatie

Stichting Repair Café Den Haag

Stichting Repair Café Den Haag Stichting Repair Café Den Haag Beleidsplan maart 2016 www.repaircafedenhaag.nl repaircafe.denhaag@gmail.com Inleiding Vanaf 2011 is Repair Café in Den Haag actief, het viel tot oktober 2013 onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 19-1-2015

Jaarverslag 2014 19-1-2015 Jaarverslag 2014 19-1-2015 Voorwoord... 3 Het bestuur... 3 Het ontstaan van Stichting Estafetteloop... 4 De Stichting Estafetteloop... 4 De 100 van Spijkenisse... 5 Hoe werkt het... 5 Het goede doel...

Nadere informatie

Informatie MEERWAARDE

Informatie MEERWAARDE Informatie MEERWAARDE Van stichting Meerwaarde hebben wij toestemming gekregen om de activiteiten t.b.v. ouderen en volwassenen uit het programmaboekje najaar 2005 te publiceren. De activiteiten vinden

Nadere informatie

Ontmoetingscentrum voor ouderen DE ROOS 2016. Ouderen

Ontmoetingscentrum voor ouderen DE ROOS 2016. Ouderen Ontmoetingscentrum voor ouderen DE ROOS 2016 Ouderen 1 ONTMOETINGSCENTRUM DE ROOS Adres: Beekstraat 29 6001 GG Weert Tel: 0495-688190 (tijdens kantooruren) 0495-688199 (buiten kantooruren) Fax: 0495-537299

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Stuw Platform Overbetuwe

Nieuwsbrief. Stuw Platform Overbetuwe Nieuwsbrief Editie 4 Januari 2014 INHOUD: * Een nieuw jaar, een nieuwe nieuwsbrief * Verhalenvertelgroep: een winter vol verhalen * Computercursussen 2014 * Goed voornemen 2014: BEWEGEN!!!! * GelrePas:

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Actieplan Seniorenontmoetingspunt De Bergse Plaat Rustig aan is van de baan Stichting Wij(k) en Wijkcommissie De Bergse Plaat

Actieplan Seniorenontmoetingspunt De Bergse Plaat Rustig aan is van de baan Stichting Wij(k) en Wijkcommissie De Bergse Plaat Actieplan Seniorenontmoetingspunt De Bergse Plaat Rustig aan is van de baan Stichting Wij(k) en Wijkcommissie De Bergse Plaat 10-01-2018 Seniorenontmoetingspunt De Bergse Plaat Pagina 1 Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid 2015-2020

Vrijwilligersbeleid 2015-2020 Vrijwilligersbeleid Het vinden en binden van (nieuwe) vrijwilligers 2015-2020 Voorwoord Voetbal is een teamsport en binnen de teamsport is samenwerken de sleutel tot succes. Dat geldt niet alleen binnen

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 Dorpshuis de Utwyk M. Smitstraat 27, 9072 AL Nij Altoenae. Tel (0518)402753 Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 We staan weer voor een nieuw seizoen en als bestuur en activiteitencommissie kijken we

Nadere informatie

Geachte lezer, Namens het Bestuur van IFMSA-NL, Hoogachtend, Roel van de Geer

Geachte lezer, Namens het Bestuur van IFMSA-NL, Hoogachtend, Roel van de Geer Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van de International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de speerpunten voor het

Nadere informatie

CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN

CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN tweejarenplan 2015-2016 1 Inleiding De Centrale van Ouderenverenigingen is de koepel van ouderenverenigingen en andere organisaties van en voor ouderen in de gemeente Venray.

Nadere informatie

Jaarverslag Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort 2014

Jaarverslag Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort 2014 Jaarverslag Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort 2014 Sinds mei 2011 fungeert het Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort ( VIP-Zandvoort) als een soort TOMTOM die bezoekers wegwijs maakt in het vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013/2014

JAARVERSLAG 2013/2014 Kansplus afdeling Vlaardingen Afd. Vlaardingen H17 Clubhuis De Voggel Broekweg 82 3132 HE Vlaardingen Tel. 010-475 23 32 www.kansplusvlaardingen.nl info@kansplusvlaardingen.nl Stichting Vrienden van de

Nadere informatie

Zakelijk. personeelsfeesten. cursussen. lezingen. workshops. beurzen. forums. vergaderingen conferenties congressen tentoonstellingen presentaties

Zakelijk. personeelsfeesten. cursussen. lezingen. workshops. beurzen. forums. vergaderingen conferenties congressen tentoonstellingen presentaties Zakelijk RESERVERINGEN EN INFORMATIE Cultureel Centrum CONCORDIA Concordiaplein 1, 2851 VV Haastrecht M 06 53 87 35 51 of T 0182 50 22 02 grandcafe@cultureelcentrumconcordia.nl www.cultureelcentrumconcordia.nl

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein

Adviesraad Sociaal Domein Adviesraad Sociaal Domein Jaarverslag 2016 1 Van de voorzitter: Dit is het eerste jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein Woudenberg. Dankzij een goede voorbereiding hebben we vanaf 1 januari 2016

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht Subsidieregeling eenmalige subsidie Woensdrecht Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene

Nadere informatie

Buurtvereniging De Onderstal Berlicum. Jaarverslag 2013

Buurtvereniging De Onderstal Berlicum. Jaarverslag 2013 Buurtvereniging De Onderstal Berlicum Inhoud 1. Algemeen 2. Leden 3. Vergaderingen 4. Activiteiten 5. Lief en Leed 6. Financiële verantwoording 7. Vrijwilligers 1. Algemeen Het bestuur bestond in 2013

Nadere informatie

uw partner in toegankelijkheid

uw partner in toegankelijkheid Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland uw partner in toegankelijkheid Werkplan OLGA 2012 1. Inleiding. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Aandacht! d. Bewustwording 2. Activiteiten 2012. a. Extern

Nadere informatie

Stichting Werkgroep Oost-Europa

Stichting Werkgroep Oost-Europa Jaarverslag 2010 Vastgesteld te Rijsenhout, 7 juni 2011 1 Bestuursverslag 1.1 Algemeen Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2010 van Stichting, gevestigd te Rijsenhout, en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Openbare Daltonschool De Achtbaan. Jaarverslag Oudervereniging

Openbare Daltonschool De Achtbaan. Jaarverslag Oudervereniging Openbare Daltonschool De Achtbaan Jaarverslag Oudervereniging Schooljaar 2014-2015 Inhoud Voorwoord 3 Over de oudervereniging 4 Samenstelling bestuur 2014-2015 5 Samenstelling bestuur 2015-2016 6 Vergaderingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Voorwoord. Activiteiten. Publiciteit. Interne organisatie. Financiën. Conclusies en aanbevelingen

Inhoudsopgave: Voorwoord. Activiteiten. Publiciteit. Interne organisatie. Financiën. Conclusies en aanbevelingen JAARVERSLAG 2016 1 Inhoudsopgave: Voorwoord Activiteiten Publiciteit Interne organisatie Financiën Conclusies en aanbevelingen 2 Voorwoord: Dit jaarverslag is opgesteld om zonodig aan de sponsoren van

Nadere informatie

PRACHTNIEUWTJES. Een voorwoord van de voorzitter. Beste medewerkers, vrijwilligers, vrienden en alle betrokkenen bij gemeenschapscentrum De Pracht

PRACHTNIEUWTJES. Een voorwoord van de voorzitter. Beste medewerkers, vrijwilligers, vrienden en alle betrokkenen bij gemeenschapscentrum De Pracht PRACHTNIEUWTJES Intern bulletin voor medewerkers en vrijwilligers van De Pracht Jaargang 19, nummer 3 maart 2017 Inhoud Blz 1 Voorwoord van de voorzitter Blz 2 Voor alle jeugd, ontdek wat je leuk vindt

Nadere informatie

Van beleidsplan naar jaarplan: cursusjaar

Van beleidsplan naar jaarplan: cursusjaar Van beleidsplan naar jaarplan: cursusjaar 2017-2018 Inleiding In het beleidsplan 2015-2019 heeft het bestuur van de Volksuniversiteit West-Betuwe (VUWB) haar plannen voor de lange termijn uiteengezet.

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan

Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Kantelen naar vrijwilligers Gemeente Oostzaan 22-12-2011 Joost Nellen, JongeHonden Anne Vrieze, WWZ Consultancy Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1.

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2018 Stichting Psycho Pastorale Toerusting

Beleidsplan 2014-2018 Stichting Psycho Pastorale Toerusting Beleidsplan 2014-2018 Stichting Psycho Pastorale Toerusting INHOUD Inleiding 2 1 Visie 2 2 Missie 2 3 Doelstelling 2 4 en plannen per taakgebied 3 4.a Cursussen en studiedagen 3 4.b Advisering en ondersteuning

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz.

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz. JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN Inhoudsopgave Inhoudsopgave... blz. 2 Voorwoord... blz. 3 Jaarverslag... blz. 4 Ondernomen activiteiten

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Voorwoord. Activiteiten. Publiciteit. Externe contacten. Interne contacten. Financiën. Conclusies en aanbevelingen

Inhoudsopgave: Voorwoord. Activiteiten. Publiciteit. Externe contacten. Interne contacten. Financiën. Conclusies en aanbevelingen Stichting Earlybirds fotografie Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave: Voorwoord Activiteiten Publiciteit Externe contacten Interne contacten Financiën Conclusies en aanbevelingen Voorwoord Earlybirds fotografie

Nadere informatie

Kristal Samen Leven 2014-2016

Kristal Samen Leven 2014-2016 Beleidsplan Stichting Kristal Samen Leven 2014-2016 Stichting Kristal Samen Leven Citroenvlinder 77 7323 RC Apeldoorn Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2014-2016 van Stichting Kristal Samen Leven.

Nadere informatie

Welzijn Heemstede van de toekomst. Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen

Welzijn Heemstede van de toekomst. Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen Welzijn Heemstede van de toekomst Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen Juni 2015 Deze brochure is een samenvatting van het plan: Welzijn Heemstede van de toekomst Transformatieplan Welzijn Heemstede

Nadere informatie