HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP. Stichting Welzijn Velsen. Lay-out: H.Meulenbroek 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP. Stichting Welzijn Velsen. Lay-out: H.Meulenbroek 2015"

Transcriptie

1 HANDLEIDING HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP VOOR DE KERNGROEP Stichting Welzijn Velsen Lay-out: H.Meulenbroek 2015

2

3 Aantekeningen Handleiding voor de Kerngroep In 2013 werd een nieuwe werkwijze geïntroduceerd bij Stichting Welzijn Velsen, namelijk Welzijn Nieuwe Stijl (WNS). De gedachte achter deze werkwijze is dat bewoners meer betrokken en verantwoordelijk moeten zijn bij de leefbaarheid en sociale samenhang in hun eigen wijk. De professionele welzijnswerkers doen een stapje terug en richten zich voortaan meer op de kwetsbare burgers en activiteiten die meer ondersteuning en begeleiding nodig hebben. De recreatieve activiteiten waarbij ontmoeting en ontspanning centraal staan, vallen hier niet onder. Omdat dit wel belangrijke activiteiten voor de buurt zijn en deze niet verloren mogen gaan, wordt er bij elk buurtcentrum* een Kerngroep opgericht die deze activiteiten ondersteunt, vrijwilligers aanstuurt en eventueel nieuwe activiteiten ontwikkelt. *Onder buurtcentrum wordt ook verstaan: buurthuis, jongerencentrum, dorpshuis, wijkcentrum, seniorencentrum.

4 Verantwoordelijkheid De Kerngroep is verantwoordelijk voor de recreatieve activiteiten, niet voor de cursussen of het verhuur van de ruimtes. Per buurtcentrum wordt een lijst toegevoegd met de recreatieve activiteiten welke daar zijn. Deze lijst kan worden uitgebreid. De organisatie van nieuwe recreatieve activiteiten komt in handen van de Kerngroep. Hier is geen speciaal budget voor, want alle recreatieve activiteiten (oud & nieuw) moeten kostendekkend zijn. Taken worden onderling verdeeld. De Kerngroep krijgt ondersteuning van de beheerder en de welzijnswerker. De Kerngroep komt regelmatig bij elkaar en moet op de hoogte zijn van alle recreatieve activiteiten per centrum. Per Kerngroep wordt vastgesteld hoe vaak men vergaderd. Zij stemmen af met de beroepskracht(en) en eventueel met andere kernteams met name bij het ontwikkelen van nieuwe activiteiten. Signaleren Op het gebied van signaleren vervult de Kerngroep ook een belangrijke taak: Zijn er ontwikkelingen die aanpassingen vergen in het vrijwilligers-beleid. Is er behoefte aan deskundigheidsbevordering voor de vrijwilligers t.a.v. het uitvoeren van hun taken. Is het in het kader van de algemene veiligheid belangrijk dat een aantal vrijwilligers een BHV-cursus of Sociale hygiëne volgen. Is het duidelijk waar deelnemers terecht kunnen met hun vraag/ klacht/idee. Per locatie en in overleg met de beroepskracht zal bekeken worden hoe men omgaat met het organiseren van een vrijwilligersfeest en de kerstattentie. Dit betreft namelijk alle vrijwilligers van het buurcentrum en niet alleen de vrijwilligers die vallen onder de Kerngroep. Alle overige zaken die in deze handleiding nog niet beschreven zijn, kunnen tijdens een kerngroep-overleg ingebracht worden. Als hier afspraken uit voortvloeien, zullen deze in een reglement vastgelegd worden.

5 Contacten in de wijk. Je weet waar posters etc. opgehangen kunnen worden maar hebt ook contacten/afspraken met scholen en huisartsen of maakt deze. -Algemeen kerngroeplid Een algemeen kerngroep lid denkt mee tijdens vergaderingen en ondersteunt, indien gewenst, een van de andere kerngroep leden bij het uitvoeren van taken. Een algemeen kerngroeplid: Heeft geen vaste taken, Ondersteunt of assisteert andere kerngroep leden, Als algemeen kerngroep lid kun je je oriënteren op andere kern-groeptaken. (wat past bij mij / wat kan ik) Functies in de Kerngroep Alle kerngroep-leden dragen hun steentje bij en moeten ervoor zorgen dat het activiteitenaanbod blijft bestaan. De activiteiten waar we over spreken worden over het algemeen zelfstandig uitgevoerd door vrijwilligers. De Kerngroep wordt aanspreekpunt voor deze vrijwilligers. Bij de Kerngroep worden: de plannen voor het komende jaar neergelegd, afspraken gemaakt over de te gebruiken ruimtes, problemen met andere vrijwilligers en/of deelnemers besproken. De Kerngroep zorgt voor publiciteit, overlegt over de financiën, maakt afspraken met het beheer, geeft advies in afwijkende situaties, ondersteunt vrijwilligers en werft, indien nodig, nieuwe vrijwilligers. Hoewel kerngroep-leden samen verantwoordelijk zijn, worden de taken binnen de groep verdeeld. Wat zijn deze taken precies en over welke kwaliteiten moeten kerngroep leden beschikken? De Kerngroep bestaat uit meerdere personen, minimaal 3 en maximaal 7. De functies zijn: voorzitter, secretaris, penningmeester, PR-medewerker, activiteitencoördinator, vrijwilligerscoach en een algemeen bestuurslid. Tot zover de uitvoerende taken. Op de volgende bladzijden zullen wij de functies één voor één behandelen.

6 -De voorzitter De belangrijkste taken van een voorzitter zijn: Leiding geven aan de vergadering Hij/zij vertegenwoordigt het gezicht van het centrum Zorgt dat de groep regelmatig bij elkaar komt Heeft contact met alle kerngroep leden Leiderschap betekent het voortouw nemen, knopen doorhakken en beslissingen nemen tijdens de vergadering. Deze persoon moet goed kunnen luisteren, samenvatten, compromissen sluiten en met voorstellen komen waarover gestemd kan worden. Taken delegeren en toezicht houden op de uitvoering ervan. Vertegenwoordigen. In woord en geschrift moet de voorzitter er zich er bewust van zijn dat hij/zij het buurtcentrum vertegenwoordigt en niet op persoonlijke titel spreekt of zich presenteert. Intern managen. Samen met secretaris wordt de agenda van de vergadering vastgesteld. De voorzitter leidt de vergadering en moet letten op de efficiëntie van de Kerngroep. Ook belangrijk is de motiverende rol van de voorzitter, waaronder het tonen van waardering en het geven van het goede voorbeeld. De vergadering wordt bijgewoond door een beroepskracht (beheerder en/of welzijnswerker) van het centrum. Hun rol is adviserend en/of ondersteunend. Eenmaal per jaar wordt een jaarvergadering uitgeschreven om af te stemmen met alle vrijwilligers die betrokken zijn bij de recreatieve activiteiten. -De PR medewerker De belangrijkste taken van een PR-medewerker zijn: Het bekend maken van de recreatieve activiteiten van het buurtcentrum. Dit gebeurt op een duidelijk herkenbare manier door middel van flyers, posters, stukjes in huis-aan-huisbladen, het regionale dagblad, radio of tv, de website of moderne media zoals facebook en twitter. De PR-medewerker kiest voor mogelijkheden die gratis zijn of werkt met een klein budget, afgestemd op de activiteit of de doelgroep die men bereiken wil. De PR-medewerker kent alle plekken in de wijk waar posters en/of flyers opgehangen mogen worden. Afstemming met de activiteitencoördinator, vrijwilligerscoach, beheer/welzijnswerker over publicaties. Is op de hoogte van deadlines van de diverse media. Zorgt dat aanmeldingen voor de activiteiten op de juiste plek binnen komen. Wat is hier voor nodig: Communicatie. Je correct kunnen uitdrukken in de Nederlandse taal en beschikken over een creatieve schrijfstijl. Je schrijft namens het buurtcentrum en nooit op persoonlijke titel. Het Wat, Waarom, voor Wie, Wanneer en Waar staat altijd vermeld. Computervaardigheden. Goed overweg kunnen met een computer (tekstverwerking, grafische programma s, internet en moderne media) is absoluut noodzakelijk.

7 -De secretaris De belangrijkste taken van een secretaris zijn: Het geheugen en geweten van de Kerngroep zijn. Notuleren van de vergadering, actielijst maken en deze beheren. Samenstellen van de agenda, samen met de voorzitter en deze versturen naar de kerngroep-leden Bijhouden van de post/ s, deze beantwoorden of inbrengen tijdens de vergadering. Geheugen en geweten. Een archief maken waar de notulen en actie-lijsten worden bewaard, zodat deze opvraagbaar zijn bij wisseling van functie of nagaan wat precies afgesproken is tijdens een vergadering. Dit geldt ook voor overige binnengekomen en uitgaande post of stukken die van belang zijn voor de kerngroep. Notuleren. Buiten de reguliere vergaderingen wordt ook een verslag gemaakt van de jaarvergadering. Dit verslag is openbaar. De overige notulen zijn alleen ter inzage van de kerngroep leden en de beroepskrachten van het buurtcentrum. -De vrijwilligerscoach De belangrijkste taken van een vrijwilligerscoach zijn: Begeleiden van vrijwilligers onderling en koppelen van ervaren vrijwilliger aan nieuwe vrijwilliger. De coach signaleert zaken tussen vrijwilliger(s) en deelnemer(s) en is op de hoogte van lief en leed van de vrijwilligers. Een coach bemiddelt en ondersteunt de vrijwilligers. Afstemmen van de coach met de beheerder en de welzijnswerker. Werven van nieuwe vrijwilligers; stemt hier voor af met de PR- en welzijnswerker. Zet onderlinge belangen tegen elkaar af en moet tactisch zijn, heeft inlevingsvermogen en kent het verschil tussen belang van de vrijwilliger en het belang van de wijk en het buurtcentrum. Bijhouden van lief en leed. Welke eigenschappen heb je hiervoor nodig: Stimuleren. Vrijwilligers zijn zeer belangrijk. Ze krijgen, hebben en vooral houden, vergt per vrijwilliger een andere benadering. Aandacht en waardering geven is heel belangrijk. Confronteren. Een vrijwilliger op fout gedrag of op foute uitlatingen aanspreken. Conflicten bespreekbaar maken. Er samen proberen uit te komen. Als dit niet lukt hier ook naar durven handelen. Inlevingsvermogen/empathie. Begrip hebben voor de omstandigheden of persoonlijke situatie van de vrijwilliger, maar deze situatie moet wel werkbaar blijven en niet haaks staan op werkafspraken met andere vrijwilligers. Creatief naar oplossingen zoeken.

8 -De penningmeester De belangrijkste taken van een penningmeester zijn: De financiële afstemming met de vrijwilligers van de recreatieve activiteiten. Bewaken van het vooraf vastgestelde budget. Afstemming. De penningmeester ontvangt aan het eind van het seizoen van alle zelfstandig draaiende recreatieve activiteiten een begroting voor het nieuwe seizoen. Tevens ziet hij/zij erop toe dat er aan het eind van het seizoen een jaarafrekening wordt gemaakt van elke recreatieve activiteit. In dit overzicht wordt rekening gehouden met de verdeelsleutel die door Stichting Welzijn Velsen is vastgesteld. Van de opbrengst gaat: 25% naar het beheer 25% is voor de vrijwilligerskosten 50% is max. bestemd voor activiteitenkosten Hij/zij maakt een totaaloverzicht en brengt dit in bij de vergadering van de Kerngroep. Op basis hiervan wordt gekeken hoeveel ruimte er is voor nieuwe activiteiten of investeringen. -De activiteiten coördinator De belangrijkste taken van een activiteitencoördinator zijn: Het coördineren, organiseren en (laten) uitvoeren van diverse bestaande en nieuwe recreatieve activiteiten en initiatieven die tot doel hebben de contacten te bevorderen in de wijk. Een gevarieerd aanbod maakt het buurtcentrum aantrekkelijk voor nieuwe bezoekers en vrijwilligers. Zorgen dat het aanbod aansluit bij de behoefte in de wijk en niet tegelijkertijd plaatsvindt met andere (grote) evenementen, tenzij het hier een onderdeel van uitmaakt. De coördinator brengt regelmatig voorstellen voor nieuwe activiteiten. Deze ideeën moeten gedragen/ondersteund worden door meerdere vrijwilligers. Activiteiten moeten binnen het bestaande budget plaatsvinden of er moeten sponsors gevonden worden. Wat is hier voor nodig? Communiceren. Goed overleggen met elkaar (afstemmen) en met de overige gebruikers in het buurtcentrum. Brede blik. Organiseren van nieuwe activiteiten met daarbij aandacht voor anderen in de wijk. We willen ieders belang dienen en geen onderscheid maken tussen verschillende groepen. Samenwerken. Samenwerken met andere buurt, wijk, sport, school etc. indien dit je activiteit ten goede komt. Initiatiefrijk zijn en lef hebben, op anderen af durven stappen.

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

De ouderraad; (hoe) werkt het?

De ouderraad; (hoe) werkt het? Cassette Ouderparticipatie, deel 3 Bestelcode: 803 U kunt deze uitgave bestellen door 1,75 over te maken op Giro 53 85 66, ten name van VOO te Almere onder vermelding van bestelcode 803, verzendadres en

Nadere informatie

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

Scoutingblokkendoos Een taakverdelingsmethodiek voor groepsbesturen

Scoutingblokkendoos Een taakverdelingsmethodiek voor groepsbesturen Scoutingblokkendoos Een taakverdelingsmethodiek voor groepsbesturen Inhoudsopgave 1. Wat is de Scoutingblokkendoos?... 3 2. De methodiek... 4 2.1 Het overzicht... 4 2.2 De voorbereiding... 4 2.3 De blokken

Nadere informatie

Uit Vergaderen en onderhandelen, door Klaas Schermer en Marcel Wijn, 1995. 7.1 Eff e c t i e f v e r g a d e re n

Uit Vergaderen en onderhandelen, door Klaas Schermer en Marcel Wijn, 1995. 7.1 Eff e c t i e f v e r g a d e re n 7. B E STUURSVAARDIGHEDEN In dit hoofdstuk bespreken we de vaardigheden die van belang zijn voor het bestuur van organisaties, zoals vergader- en presentatietechnieken, notuleren, besluiten nemen en onderhandelen.

Nadere informatie

HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015

HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015 HMV Actis Beleidsplan 2014-2015 29 september 2014 Emma van Staveren Kelly Oltrop Yolanda de Vegt Risko van Dasler Joris van Meer Voorzitter Secretaris/Vicevoorzitter Penningmeester Intern Coördinator Extern

Nadere informatie

Beste geïnteresseerde,

Beste geïnteresseerde, Beste geïnteresseerde, In dit informatiepakket vind je informatie over een fulltime bestuursjaar bij SWU Thymos. Allereerst een algemeen stuk over de stichting waarin beschreven staat wat Thymos is en

Nadere informatie

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA handboek voor vrijwilligers organisaties Servicepunt Vrijwilligers Vlaardingen IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE

Nadere informatie

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Beste verenigingsbestuurder, Voor u ligt het inwerkprogramma voor de nieuwe sportbestuurder. Dit betekent dat u sinds

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Actief in je sportclub! Jongeren als commissielid

Actief in je sportclub! Jongeren als commissielid Tips voor vergaderen, organiseren en het maken van een clubblad Actief in je sportclub! Jongeren als commissielid INHOUD 1. Inleiding: over commissiewerk in de sportvereniging 2. Taken en functies in verenigingscommissies

Nadere informatie

JEUGDCOÖRDINATOR KORFBAL

JEUGDCOÖRDINATOR KORFBAL JEUGDCOÖRDINATOR KORFBAL 1 Deze cursus is tot stand gekomen uit het idee KOG van de KBKB. De korfbalbond is daarmee een nieuwe weg ingeslagen. Het is een cursus op maat ontwikkeld, naar behoefte en rechtstreeks

Nadere informatie

Handreiking voor beroepingswerk in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt

Handreiking voor beroepingswerk in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt Handreiking voor beroepingswerk in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt Inleiding Het ambt van predikant is een roeping van God. Het uitbrengen, aannemen of afwijzen van een beroep dient daarom overeenkomstig

Nadere informatie

Handleiding voor bewonerscommissies

Handleiding voor bewonerscommissies Handleiding voor bewonerscommissies I. Inleiding... 3 II. Visie op participatie... 3 III. Een bewonerscommissie oprichten... 3 A. Oprichten, hoe doe ik dat?... 4 B. De leden... 4 IV. Overleg... 5 A. Overleg

Nadere informatie

De ondernemingsraad gaat van start Werkmap 3

De ondernemingsraad gaat van start Werkmap 3 De ondernemingsraad gaat van start Werkmap 3 Inhoud Inleiding Stap 1. De eerste vergadering Stap 2. De or-vergadering Stap 3. Het overleg met de werkgever Stap 4. Vaststellen voorlopig reglement Stap 5.

Nadere informatie

Informatiepakket Dagelijks Bestuur SWU Thymos 2013/2014

Informatiepakket Dagelijks Bestuur SWU Thymos 2013/2014 Informatiepakket Dagelijks Bestuur SWU Thymos 2013/2014 Het Dagelijks Bestuur van Sportstichting Wageningen Universiteit Thymos Wij zijn op zoek naar een nieuw Dagelijks Bestuur en misschien ben jij wel

Nadere informatie

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14 176 In samenwerking met Marja van Dijk, JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding. 177 Het is woensdagmiddag. Een aantal jongens en meisjes in de groep wil voetballen. Helaas is de bal

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Met vriendelijke groeten, het bestuur. Beleidsplan Havefun 2011-2014. 1

Met vriendelijke groeten, het bestuur. Beleidsplan Havefun 2011-2014. 1 Beleidsplan Recreanten Volleybalvereniging Have FUN 2011 2014 Inleiding: Het bestuur zal tijdens de bestuursvergadering van 15 november 2011 gelegenheid bieden vragen te stellen over dit beleidsplan. In

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012 Werkplan Jongerenwerk 2013 Krimpen a/d IJssel In dit werkplan worden de werkzaamheden van het Moderne Jongerenwerk beschreven voor het jaar 2013 op basis van signalen en bevindingen van het voorgaande

Nadere informatie

Communicatieplan Peelnetwerk

Communicatieplan Peelnetwerk Communicatieplan Peelnetwerk Transformatie van: Peelnetwerk. Er gebeurt meer dan je ziet naar: Peelnetwerk. Je ziet wat er gebeurt Loos Projectmanagement Maart 2013 Inhoudsopgave Inleiding. 3 1 Doelstelling

Nadere informatie

6Het voorbereidingsdraaiboek

6Het voorbereidingsdraaiboek DC 6Het voorbereidingsdraaiboek In dit dc-thema vind je informatie over het voorbereiden van een evenement. Het is een soort checklist van tien aandachtspunten, om te controleren of je niets vergeten bent.

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

Training. Vergaderen

Training. Vergaderen Training Vergaderen Halide Temel 1-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Opdracht Luciferspel 6 Theorie 7 Opdracht - Vergaderen 12

Nadere informatie

\ I / r "J 1 Telefoon 074-2504020 1 I D G H llcjeiose E S info@de-hengelose-es.nl

\ I / r J 1 Telefoon 074-2504020 1 I D G H llcjeiose E S info@de-hengelose-es.nl Uitslagsweg 47 n T7 Wijkcentrum 7556 /000 LN u, Hengelo nengeio (o) w \ I / r "J 1 Telefoon 074-2504020 1 I D G H llcjeiose E S info@de-hengelose-es.nl imiiuiini Aan: College van B & W Postbus 18 7550

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. SCALA Welzijn, Kulturhus t Iemenschoer en Stichting Welzijn en Cultuur Twente

Vrijwilligersbeleid. SCALA Welzijn, Kulturhus t Iemenschoer en Stichting Welzijn en Cultuur Twente Vrijwilligersbeleid SCALA Welzijn, Kulturhus t Iemenschoer en Stichting Welzijn en Cultuur Twente Auteur: PZ: Grietje Braam Versie: 07 mei 2012 1 Inhoud 1. Inleiding...3 1.1. Visie op vrijwilligers...3

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie