PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. Pt>/20l^>/-fS6 14 FEB 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. Pt>/20l^>/-fS6 14 FEB 2013"

Transcriptie

1 Luttenbergstraat 2 Postbus GB Zwolle Telefoon Fax overijssel.nl nl RABO Zwolle Provinciale Staten van Overijssel PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. Pt>/20l^>/-fS6 Inlichtingen bij dhr. S. Collenteur telefoon Dat. 14 FEB 2013 ontv.: Routing Organisatieontwikkeling 1 Toezending aan Provinciale Staten met oogmerk: [X] ter informatie [ ] anders, en wel: Bijlagen Geen. Aanleiding De afgelopen jaren is vanuit verschillende invalshoeken en met betrokkenheid van velen invulling gegeven aan een grondige heroriëntatie op onze organisatie. Deze heroriëntatie heeft ten grondslag gelegen aan de 'Kracht van Overijssel'. In dit Hoofdlijnenakkoord hebben Gedeputeerde Staten de opdracht gekregen om met een meer compacter, slagvaardige en naar buiten gerichte provinciale organisatie te werken aan het realiseren van maatschappelijke opgaven op een beperkt aantal kerntaken. Als randvoorwaarde daarbij is gesteld het (gefaseerd) terugbrengen in deze bestuursperiode van de structurele formatie van 835 naar 765 FTE, waarmee een structurele besparing van 3,3 miljoen euro wordt gerealiseerd. De in dit kader geformuleerde veranderdoelen geven gezamenlijk invulling aan het vergroten van de toegevoegde waarde van de provincie Overijssel. Dit wordt geconcretiseerd in het bedrijfsplan provincie Overijssel Toegevoegde waarde geconcretiseerd'. Concreet zijn de volgende 8 doelen geformuleerd: het versterken van de focus op kerntaken; het verbeteren van het opgavengericht werken; het bevorderen van collectief bestuurlijk-ambtelijk leiderschap; het verbeteren van de inhoudelijk-strategische sturing; het verkleinen van de ambtelijke organisatie; het verbeteren van de match tussen opgaven en personeel; het bevorderen van het gewenste gedrag van medewerkers; het optimaliseren van de bedrijfsvoering. Het bedrijfsplan beschrijft de hoofdlijnen van het beleid voor de komende jaren (tot 2016 en verder) en vormt het ontwerp van de nieuwe organisatie, uitgaande van de hoofdstructuur die per 1 januari 2012 is ingegaan. In het bedrijfsplan wordt per eenheid verwoord welke organieke transitie voor ogen is om de ambities zoals gesteld in het hoofdlijnenakkoord te kunnen verwezenlijken. verzending H.FEB201 provincie verijssel

2 De transitie naar een compactere, slagvaardige en naar buiten gerichte provinciale organisatie betreft zowel het primaire als faciliterende proces binnen de provinciale organisatie. In een aantal gevallen betreft de transitie een organisatievorm waarbij taken worden uitbesteed aan de markt danwei dat betreffende taken vanuit een andere samenwerkingsvorm worden uitgevoerd. Gezien thans uitwerking gegeven wordt aan verschillende initiatieven leek het ons van belang u te informeren over de voortgang hiervan. Plaatsingsproces De nieuwe organisatiestructuur is geëffectueerd per 1 november Het daaraan voorafgaande plaatsingsproces is vormgegeven op basis van het Sociaal Plan. Hierin staan de spelregels en de rechten en plichten van zowel de organisatie als de medewerkers tijdens het proces beschreven. 2 Op basis van het bedrijfsplan is een functieplan opgesteld. Het functieplan beschrijft feitelijk de functies (hoofdbestanddelen) en de daarmee samenhangende formatie, geclusterd per team en eenheid. Voor het bedrijfsplan is geput uit (generieke) functies van het functiegebouw. Om het functiegebouw in lijn te brengen met de toekomstige behoefte van de organisatie, is het op een aantal punten aangepast. Twee belangrijke oogmerken hierbij zijn het versterken van de uitvoeringskracht en het versterken van het strategisch vermogen van de organisatie. Onderdeel van het plaatsingsproces is geweest een oud / nieuw vergelijking. Door de werkgever is daarbij de beschikbare interne capaciteit afgezet tegenover het functieplan. Na een zorgvuldig en intensief proces is gebleken dat alle medewerkers konden worden geplaatst met uitzondering van 34 collega's. Deze betreffende groep medewerkers is aangemerkt als boventallig. Gedurende een periode van maximaal twee jaar (afhankelijk van de lengte van het dienstverband) wordt vanuit deze positie gezocht naar ander werk. Als dat onverhoopt niet lukt, wordt overgegaan tot het verlenen van Boventallige medewerkers worden zorgvuldig begeleid met het vinden van ander werk. Door het team search, de organisatorische eenheid waar de niet-herplaatsten zijn gepositioneerd, is een werkbedrijf opgezet. Het betreft een 'uitzendbureau' dat bedoeld is voor de medewerkers van de provincie. Hierin werken de medewerkers samen, met en voor elkaar om de arbeidsmarkt te bewerken, de netwerken breed inzetbaar te maken, vacatures te zoeken, detacheringsplaatsen te realiseren, etc. De eerste resultaten van search vertalen zich vooral in concrete acties richting de arbeidsmarkt. Inmiddels is voor 2 van de 34 betrokkenen voorzien in een structurele oplossing. Volledigheidshalve moet worden vermeld dat voor 29 andere collega's geldt dat zij als uitgesteld boventallig zijn aangemerkt. Dat betekent dat zij nu nog wel werk hebben, maar dat hun functie op een later moment in deze bestuursperiode komt te vervallen. Voor het management is het op dit moment een grote uitdaging te bepalen in welke mate vacatures (thans ca. 40) kunnen worden vrijgegeven. Door de additionele kosten van de boventalligheid is het salarisbudget namelijk niet toereikend om alle vacatures in te kunnen vullen. Transitieagenda Met de totstandkoming van het Hoofdlijnenakkoord weet de provincie zich voor drie opgaven gesteld, te weten het implementeren en realiseren van een ambitieus investeringsplan, het uitvoeren van een omvangrijke bezuinigingsopdracht en het verhogen van de realisatiekracht van de organisatie. In het Bedrijfsplan zijn de veranderopgaven omgezet in uitgangspunten en kaders voor de 'nieuwe' organisatie. Daarnaast zijn de ambities rondom het organisatiebeleid en de verdere inrichting van de eenheden verder vorm gegeven. Daarbij zijn ook de kernwaarden van de organisatie tegen het licht gehouden. Een en ander heeft geresulteerd in drie nieuwe kernwaarden, te weten openheid, bevlogenheid en resultaatgerichtheid. Onder andere op basis van deze kernwaarden zijn leidende principes voor HRM geformuleerd, die bij de m

3 inrichting van de eenheden, de personele reorganisatie (her)plaatsingsproces) en het opzetten van een structuur voor het managen van de boventalligheid richtinggevend zijn geweest. Het uit de reorganisatie voortvloeiende plaatsingsproces ziet vooral toe op wat in het bedrijfsplan wordt geduid met de term 'organieke transitie'. Daarmee zijn de veranderdoelen zoals verwoord in het bedrijfsplan natuurlijk nog niet vertaald naar de werkplannen van de eenheden. Om die reden zijn de werkplannen van de eenheden dit jaar voorzien van specifieke acties rondom de betekenis van het bedrijfsplan. De betreffende activiteiten worden geduid met de term 'Transitieagenda'. 3 Uitbesteden / samenwerken De transitieagenda van de eenheden ziet in een aantal gevallen toe op uitbesteden van werkzaamheden danwei het vormgeven van werkzaamheden in samenwerking met andere partijen. De ontwikkelingen rondom de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's) zijn daar een goed voorbeeld van. Daarnaast spelen op dit moment drie andere initiatieven. Daarbij onderscheiden de initiatieven rondom uitbesteden (catering / beveiliging) zich van de andere in die zin dat de personele consequenties verder strekkende gevolgen hebben. Voor de betreffende medewerkers geldt immers dat zij in dienst treden bij een andere werkgever. Om die reden zal de toelichting rondom de catering / beveiliging ook ingaan op de personele consequenties. Achtereenvolgens zal ten aanzien van de volgende initiatieven verdere toelichting worden gegeven: 1. RUD-vorming; 2. Uitvoeringscluster Oost-Nederland; 3. Catering / beveiliging; 4. Shared Service Centre bedrijfsvoering. Ad 1. RUD-vorming Sinds 1 januari 2013 voert Overijssel het omgevingsrecht uit in twee regionale netwerkuitvoeringsdiensten. De RUD's voeren de taken van de provincie en de 25 Overijsselse gemeenten uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor bouwen & milieu. De Overijsselse bestuursovereenkomst voor een netwerk-rud is een alternatief voor een organisatievorm op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen, die door de staatssecretaris werd voorgestaan. Gekozen is voor twee RUD-netwerken, te weten IJsselland en Twente. Pilots in beide Overijsselse regio's hebben uitgewezen dat de partijen elkaar in een gestructureerd netwerk makkelijker en sneller kunnen vinden. En ook dat zij daarmee beter in staat zullen zijn om te voldoen aan de algemene landelijke eisen voor een betere kwaliteit van het werk en vermindering van kwetsbaarheid van de individuele organisatie. Werkafspraken bevorderen de gelijke behandeling van bedrijven en burgers, door specialisatie neemt de deskundigheid toe, informatie-uitwisseling en een regionale aanpak vergemakkelijken het toezicht. Naast kwaliteit verwachten de betrokken instanties ook effectiever te kunnen werken en kosten te besparen. De gekozen vorm sluit natuurlijk goed aan bij de ontwikkelingen rondom Het Nieuwe Werken. Voor de ambtenaren van de provincie en gemeenten geldt dat zij in dienst blijven van hun eigen organisatie en van daaruit, onder verantwoordelijkheid van de directeur RUD, samenwerken ten behoeve van de gemeenten en provincie. Deze lokale binding in combinatie met regionale bundeling van deskundigheid zorgt voor de beste dienstverlening aan inwoners en bedrijven. Ad 2. Uitvoeringscluster Oost-Nederland Bij de eenheid Ruimte en Bereikbaarheid wordt samen met de provincies Gelderland en Flevoland gewerkt aan een Openbaar Vervoer Uitvoeringscluster Oost-Nederland. In dat cluster worden de openbaar vervoerconcessies voor regionale trein, bus en regiotaxi sinds i.

4 2012 gezamenlijk beheerd. Ook worden de reizigersbewegingen op gelijke wijze gemonitord, bewerkt en geanalyseerd vanuit een gezamenlijk opgezet systeem. In 2013 worden ook de mogelijkheden verkend voor samenwerking binnen het cluster op bijvoorbeeld het terrein van marketing, aanbesteding en tariefdifferentiatie. Al deze ontwikkelingen worden ingegeven vanuit de wens om te komen tot een professionelere concessiebeheerorganisatie die een volwaardig partij is voor de grote internationale vervoersbedrijven. Tevens kan uniformiteit en kwaliteit voor de reiziger worden geboden en kunnen we dit doen met een compacte, hoogwaardiger en efficiëntere organisatie. Voor wat betreft de wijze van samenwerken is gekozen voor een functionele vorm. Dat betekent voor betrokken medewerkers dat er zich geen verandering hebben voorgedaan als het gaat om werkgeverschap, formele aansturing, arbeidsvoorwaarden, etc. 4 Ad 3. Catering / beveiliging Bij de eenheid Bedrijfsvoering is een onderdeel van de organieke transitie de uitbesteding van de activiteiten rondom de catering en beveiliging. Op 21 en 22 november 2011 zijn de fractievoorzitters van Provinciale Staten tijdens een werkbezoek aan Brussel reeds geïnformeerd door de provinciesecretaris. Provinciale Staten zijn eveneens geïnformeerd door de portefeuillehouder P&O en de provinciesecretaris middels een presentatie in de Statencommissie d.d. 26 september De directie heeft onlangs een besluit genomen over de personele condities rondom de uitbesteding van de catering en beveiliging. Ontwikkelingen De afgelopen decennia heeft de facilitaire branche een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Inbedding van de betreffende activiteiten in een organisatie die daarin is gespecialiseerd, ligt steeds meer voor de hand. De provinciale organisatie erkent deze ontwikkeling en merkt op dat, ondanks opleiding, training, begeleiding en intensieve managementsturing, de provincie niet eenzelfde mate van professionaliteit vanuit een eigen beheersituatie kan bieden ten opzichte van de aanwezige kennis en kunde bij leveranciers uit de markt. Om voor de toekomst op professionele wijze vorm te kunnen blijven geven aan de betreffende dienstverlening, wordt het uitbesteden van onderdelen hiervan als een noodzakelijke beweging gezien. Naast dat daarmee een bijdrage wordt geleverd aan het vergroten van de ontwikkelingsmogelijkheden van betreffende medewerkers, wordt ook in een economische meerwaarde voorzien met een dergelijke beweging. Marktpartijen kunnen immers goedkoper werken door schaalvoordelen. Daarnaast past het in eigen beheer uitvoeren niet in de visie te focussen op kerntaken. Naast voorgaande is ook de kwetsbaarheid bij uitval een issue. Verder biedt uitbesteding de mogelijkheid om ook andere services mogelijk te maken (denk aan stomerijservice, meeneemmaaltijden, non-foodartikelen, etc). Begin 2011 is reeds eerder een uitvraag gedaan voor het uitbesteden van de catering. Uiteindelijk is besloten dit initiatief te voegen bij de toen voor ogen zijnde reorganisatieopgave. De uitbesteding van de activiteiten rondom catering en beveiliging zijn uiteindelijk in het Bedrijfsplan Toegevoegde waarde geconcretiseerd' opgenomen als (één van de) organieke transitiepunt(en) van de eenheid Bedrijfsvoering. Zoals ook geduid in het werkplan van de eenheid Bedrijfsvoering past dit initiatief bij de plannen van het Kabinet over de arbeidsmarkt als wordt gesproken over vaste banen voor medewerkers in lagere schalen in functiegebieden als catering, schoonmaak etc. De uitbestedingsplannen van de provincie Overijssel zijn immers gericht op de overgang van onze medewerkers met gelijkblijvende arbeidsvoorwaarden naar de dienstverlenende bedrijven. Daarmee wordt zorg gedragen voor behoud van werkgelegenheid. Tijdens het plaatsingsproces, als onderdeel van de reorganisatie, is een facilitaire vacature opengesteld voor 'medewerker receptie/facilitair servicepunt'. Ondanks dat deze functie mogelijk passend zou zijn voor de 6 cateringmedewerkers en 2 beveiligers, heeft geen van deze medewerkers aanspraak op deze functie gemaakt. Daardoor is het niet mogelijk gebleken het aantal door de uitbesteding van de catering en beveiliging betrokken medewerkers terug te brengen tot een lager aantal dan de huidige 8. Personele gevolgen Het besluit rondom de uitbesteding van de catering- en beveiligingsactiviteiten, waarbij de betreffende 6 cateringmedewerkers en 2 beveiligers (samen 6,75 FTE) mee overgaan naar de W.

5 te contracteren cateraar en het reeds gecontracteerde beveiligingsbedrijf, gaat uit van het principe 'mens volgt werk'. De afgelopen jaren is steeds geanticipeerd op een naderende uitbesteding van de catering en beveiliging door vrijvallende vacatures in te vullen met tijdelijke inhuurkrachten. In 2008 waren 14 cateringmedewerkers in provinciale dienst, in 2011 was gedurende het proces van uitbesteding van de catering sprake van 9 cateringmedewerkers in provinciale dienst. Inmiddels raakt de uitbesteding, als effect op natuurlijke uitstroming, nog slechts 6 cateringmedewerkers. Als voorwaarde bij de uitbesteding wordt bedongen dat: onze mensen overgenomen worden op basis van een vast contract, hetzelfde salarisniveau en dezelfde omvang van het dienstverband; de dienstverlening bij provincie wordt gecontinueerd op minimaal het huidige niveau; de betreffende medewerkers in ieder geval gedurende de contractperiode op provinciehuis worden ingezet (tenzij ze zelf anders wensen). 5 Concreet betekent dit dat de werkzaamheden in gelijkblijvende vorm worden uitbesteed waarbij de betreffende medewerkers één op één overgaan. Wanneer de overeenkomsten met de betreffende partijen op termijn niet worden verlengd, heeft dat geen invloed op de arbeidsvoorwaarden van de betreffende medewerkers. De arbeidsvoorwaarden worden namelijk structureel overeengekomen met de overgang naar de te contracteren partijen. Sociaal Plan In 2011 is besloten de uitbesteding van de provinciale cateringtaken te voegen bij de voor ogen staande organisatiebrede reorganisatie. In navolging hiervan is geconcludeerd dat het Sociaal Plan voldoende basis biedt, ook in het geval van uitbesteding van taken aan derden. Voor betrokken medewerkers van de catering / beveiliging wordt voorzien in een (exact) passende functie. In tegenstelling tot de uit de reorganisatie voortvloeiende boventalligen wordt daarmee volledige baanzekerheid geboden. Om die reden wordt het niet verantwoord geacht voor deze groep medewerkers aanvullende voorwaarden te bieden ten opzichte van de groep boventallige medewerkers, die thans intensief begeleid worden bij het vinden van passend werk. Concreet betekent dit dat bedongen wordt dat, ondanks het verhogende effect hiervan voor wat betreft de kosten, de primaire arbeidsvoorwaarden structureel worden overgenomen. Voor het overige zijn de secundaire arbeidsvoorwaarden van de nieuwe werkgever van toepassing. Er wordt geen compensatie geboden voor het geval de verplichte pensioenverzekering bij de nieuwe werkgever als minder gunstig wordt ervaren. Het verschil tussen pensioenvoorzieningen is overigens onmogelijk te kwantificeren. Minder pensioen opbouwen betekent immers minder premie betalen, maar ook de vrijheid om aan te vullen of sparen voor de oude dag op een andere wijze vorm te geven. Daarmee is het een niet te duiden als meer of minder gunstig dan het andere. Daar komt bij dat over de hoogte van de premie en de inhoud van de regelingen op termijn op voorhand geen zekerheid kan worden geboden. De actuele situatie rondom pensioenen illustreert dit pijnlijk duidelijk. Met de Ondernemingsraad en het Georganiseerd Overleg wordt nog gesproken over de condities rond de uitbesteding van de catering en beveiliging. Voor wat betreft de arbeidsvoorwaardelijke aspecten is de discussie voorbehouden aan het Georganiseerd Overleg. Ad 4. SSC Vooruitlopend op de reorganisatie is ingestemd met het voornemen tot oprichting van een gezamenlijk Shared Service Centrum Bedrijfsvoering (SSC) door de gemeente Zwolle, de gemeente Kampen en de provincie Overijssel. Tijdens de hiervoor genoemde momenten (november 2011, september 2012) zijn Provinciale Staten geïnformeerd door de provinciesecretaris respectievelijk de portefeuillehouder P&.0. Het SSC Bedrijfsvoering levert vanaf 1 januari 2013 diensten aan de partnerorganisaties op de gebieden personeels- en salarisadministratie, ICT en inkoop. Het SSC Bedrijfsvoering wordt op termijn ondergebracht bij de gemeente Zwolle en is gehuisvest bij de provincie Overijssel. Met de samenwerking worden de volgende doelen nagestreefd: het biedt continuïteit door beperking van organisatorische kwetsbaarheid;

6 het verhoogt de (erkenning van) professionaliteit en deskundigheid van medewerkers; het verhoogt de kwaliteit van de werkprocessen; het biedt efficiency ten aanzien van de inzet van beschikbare medewerkers; het biedt een gebundeld investering vermogen; het realiseert besparingen door schaalvoordelen. De vaststelling van de regeling die de oprichting van het SSC mogelijk maakt heeft enige vertraging opgelopen. Hierover bent u recent geïnformeerd. Een nieuw voorstel hieromtrent zal in het voorjaar van 2013 ter besluitvorming aan raden en staten worden voorgelegd. Om geen vertraging in de doelstellingen op te lopen, is ingestemd met een addendum op het convenant SSC waardoor de betrokken medewerkers vanaf 1 januari 2013 gedetacheerd in het SSC werken. Er worden geen onomkeerbare besluiten genomen alvorens raden en staten hebben besloten over de regeling. Voor de voorbereiding van een SSC met deze drie disciplines is een projectleider SSC benoemd. Deze heeft de opdracht om zowel de integratie van de drie werkterreinen als de bestuurlijke besluitvorming in de drie organisaties voor te bereiden. 6 De planning is gericht op een geleidelijke integratie, waarbij de betrokken bedrijfsonderdelen begin 2013 bij elkaar worden geplaatst en uiterlijk medio 2014 de bedrijfsprocessen volledig zijn geïntegreerd. Deze integratie zal worden vergezeld van een bezuinigingsopgave. Onderdeel van de integratie vormt vanzelfsprekend ook het plaatsingsproces van betrokken medewerkers bij de gemeente Zwolle. Met betrokken Ondernemingsraden en lokale vakorganisaties zal nog gesproken worden over de criteria van het hierbij te hanteren plaatsingsproces. Betrokkenen die niet kunnen worden geplaatst keren terug naar hun 'moederorganisatie'. Daar zal conform het daar geldende sociaal plan vanuit een boventalligheidssituatie worden gezocht naar een oplossing. Wij vertrouwen er op u hiermee vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd. Gedeputeerde Staten van Overijssel, voorzitter, secretaris, w-

Raadsvergadering, 28 februari 2012. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 28 februari 2012. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 28 februari 2012 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Oprichten Regionale ICT Dienst (RID) Utrecht door het college van B&W met de colleges van B&W van de gemeenten Baarn, Bunnik, De Bilt,

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad Onderwerp: Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Voorgesteld besluit Korte samenvatting Aanleiding

Voorstel aan de Raad Onderwerp: Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Voorgesteld besluit Korte samenvatting Aanleiding Raadsvergadering, 10 mei 2011 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Oprichting van een gemeenschappelijke regeling Regionale ICT Dienst (RID) Oost Utrecht. Onderdeel raadsprogramma: Besturen Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Informerend Agendapunt: 7 Onderwerp: Stand van zaken bestuurlijke samenwerking Datum: 14 januari 2013 Portefeuillehouder: drs. H.C.P. Noten Decosnummer: 16 Informant: Tim

Nadere informatie

1. Burgemeester en Wethouders van Leiden, ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 29 april 2008 nr. 08.

1. Burgemeester en Wethouders van Leiden, ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 29 april 2008 nr. 08. CONVENANT SHARED SERVICE CENTER LEIDSE REGIO DE ONDERGETEKENDEN: 1. Burgemeester en Wethouders van Leiden, ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 29 april 2008 nr. 08.0355;

Nadere informatie

Onderwerp: Beantwoording Statenvragen ex artikel 59 RvO over toestroom en opvang vluchtelingen/asielzoekers in Overijssel.

Onderwerp: Beantwoording Statenvragen ex artikel 59 RvO over toestroom en opvang vluchtelingen/asielzoekers in Overijssel. PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. Vö/ZO\S/6& Dat. onto: Q*8 OKT 205 Luttenbergstraat 2 Postbus 0078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@>overijssel. nl

Nadere informatie

Met deze brief informeren wij u over een nauwere samenwerking met Rijkswaterstaat.

Met deze brief informeren wij u over een nauwere samenwerking met Rijkswaterstaat. www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 55 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum WK/2005/1622

Nadere informatie

Onderwerp: Voortgang uitvoering landinrichting Rijssen in verband met opheffing DLG

Onderwerp: Voortgang uitvoering landinrichting Rijssen in verband met opheffing DLG Landinrichtingscommissie Rijssen De heer H. van verbeeke Lentzinckserve 6 441 KE NIJVERDAL Luttenbergstraat Postbus 1008 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 45 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl

Nadere informatie

Hoofdlijnen formatie- inrichtingsplan Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten (Sociale Zaken & ICT)

Hoofdlijnen formatie- inrichtingsplan Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten (Sociale Zaken & ICT) Hoofdlijnen formatie- inrichtingsplan Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten (Sociale Zaken & ICT) Inhoud 1. Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten 2. Bestuur GR 3. Structuur Afdeling

Nadere informatie

Aan Provinciale Staten

Aan Provinciale Staten www.prv-overijssel.nl Aan Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 26 51 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum BA/2004/548 3

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie

Kansrijke Samenwerking. Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten

Kansrijke Samenwerking. Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten Kansrijke Samenwerking Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten November 2012 Even voorstellen: Harrie van den Bergh Manager Facility Services, GGZ Oost Brabant Facility Services: Inkoop & Magazijn, Techniek

Nadere informatie

White Paper. Basisregistratie Personen (BRP), mogelijkheden

White Paper. Basisregistratie Personen (BRP), mogelijkheden Basisregistratie Personen (BRP), mogelijkheden en kansen door samenwerking van gemeenten Samen voor ons eigen. Inleiding Gemeenten kunnen bijna niet meer zonder elkaar. Bezuinigingen, efficiency en steeds

Nadere informatie

2 6 MRT 2009. Twee Voor mogelijke risico's in de diverse gebiedsontwikkelingen wordt zo nodig een buffer aangehouden.

2 6 MRT 2009. Twee Voor mogelijke risico's in de diverse gebiedsontwikkelingen wordt zo nodig een buffer aangehouden. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 provincje.overijssel.nl postbus@overijssel. nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Provinciale Staten van Overijssel VAN Reg.nr.

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering beter ICT helpt de gemeente presteren Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering Moet mee! - 90% huishoudens heeft snel internet - 10,4 miljoen smartphones -9 miljoen mobieltjes -2013: 4 miljard

Nadere informatie

RUD Utrecht. Procedureregeling functiebeschrijving en waarderingrud Utrecht

RUD Utrecht. Procedureregeling functiebeschrijving en waarderingrud Utrecht RUD Utrecht Procedureregeling functiebeschrijving en waarderingrud Utrecht 1 Regeling functiebeschrijving en -waardering RUD Utrecht Het dagelijks bestuur van de RUD Utrecht Overwegende - dat de RUD Utrecht

Nadere informatie

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Ferwert, 11 december 2013 Op meerdere

Nadere informatie

Samenwerken maakt sterker

Samenwerken maakt sterker Samenwerken maakt sterker Stand van zaken Uitloopcommissie Sociaal d.d. 27-09-2012 Inhoud presentatie Aanleiding Start Intentieverklaring 2012 Voorjaar 2012 Besluit juli 2012 Besluit oktober 2012 Het vervolg

Nadere informatie

BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties)

BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties) BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties) A. PROCEDURELE KADERS BIJ REORGANISATIES 1. De provincie

Nadere informatie

Kaders en principes voor sturing, bekostiging, bedrijfsvoering en verantwoording AAA

Kaders en principes voor sturing, bekostiging, bedrijfsvoering en verantwoording AAA Programma samenwerking UvA-VU Kaders en principes voor sturing, bekostiging, bedrijfsvoering en verantwoording AAA 2 oktober 2013 Een belangrijke bijdrage op instellingsniveau aan het succes van de AFS

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Verklaring: MCA Gemini Groep, Medisch Specialisten Noord West en de werknemersorganisaties

Nadere informatie

Postadres Provincie Overijssel Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten in Overijssel Postbus 10078

Postadres Provincie Overijssel Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten in Overijssel Postbus 10078 www.overijssel.nl Postadres Provincie Overijssel Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten in Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle t.a.v. afdeling Sociale zaken Telefoon 038 425 25 25

Nadere informatie

21 MEI 2014. Onderwerp: Statenvragen ex artikel 59 Reglement van Orde betreffende olielekkage uit zoutcavernes in Duitsland

21 MEI 2014. Onderwerp: Statenvragen ex artikel 59 Reglement van Orde betreffende olielekkage uit zoutcavernes in Duitsland PROVINCIALE STÄTEN VAN OVERIJSSEL Provinciale Staten van Overijssejl Reg.nr. r2>/ OM /M10 Dat. 21 MEI 2014 ontv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88

Nadere informatie

Team VMG. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. 17-7-2012 Vertrouwelijk. gfedcb gem.secr.

Team VMG. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. 17-7-2012 Vertrouwelijk. gfedcb gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Team VMG Investeringsvoorstel Vastgoedinformatiesysteem 1- Notagegevens Notanummer 721368 Datum 4-7-2012 Programma: 06. Herstructurering en vastgoed Portefeuillehouder

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Opheffen gemeenschappelijke regeling DGGO. Datum raadsvergadering 20 juli 2010. Datum voorstel 26 mei 2010

Raadsvoorstel. Onderwerp Opheffen gemeenschappelijke regeling DGGO. Datum raadsvergadering 20 juli 2010. Datum voorstel 26 mei 2010 Raadsvoorstel Agendapunt: 9 Onderwerp Opheffen gemeenschappelijke regeling DGGO Datum voorstel 26 mei 2010 Datum raadsvergadering 20 juli 2010 Bijlagen Ter inzage B&W-voorstel; liquidatieplan; brief gemeente

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PS/2ot<-) /X35 7 MRT 2014. Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PS/2ot<-) /X35 7 MRT 2014. Routing Provinciale Staten van Overijssel PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PS/2ot

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Gefaseerde invulling congruent samenwerkingsverband 3 decentralisaties sociaal domein

Gefaseerde invulling congruent samenwerkingsverband 3 decentralisaties sociaal domein Gefaseerde invulling congruent samenwerkingsverband 3 decentralisaties sociaal domein Inleiding Op 1 januari 2015 krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid voor een aantal nieuwe taken in het sociale domein

Nadere informatie

Zero Based Begroten. De andere kant van de kaasschaafmethode

Zero Based Begroten. De andere kant van de kaasschaafmethode Zero Based Begroten De andere kant van de kaasschaafmethode Je moet de tijd nemen voor Zero Based Begroten, en je moet lef hebben Zero Based begroten legt een duidelijke relatie tussen de doelstellingen,

Nadere informatie

Team FB. gfedcb. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. 20-8-2013 Vertrouwelijk. adj.secr. gem.secr.

Team FB. gfedcb. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. 20-8-2013 Vertrouwelijk. adj.secr. gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Team FB Goedkeuring publicatie aanbesteding zaaksuite t.b.v. DOWR 1- Notagegevens Notanummer 832798 Datum 14-8-2013 Programma: 11. Algemene dekkingsmiddelen

Nadere informatie

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT.

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BEOOGDE ONTWIKKELINGEN ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BESTUURS- EN MANAGEMENT FILOSOFIE We zien de nieuwe organisatie als een vehikel om zowel de basisscholen

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555. Businessplan: Basismobiliteit Fase 2

Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555. Businessplan: Basismobiliteit Fase 2 Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555 INHOUD 1. Basismobiliteit: wat is de huidige situatie?... 2 2. Waarom nu actie?... 2 3. De oplossing...

Nadere informatie

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies.

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Gea van Craaikamp, algemeen directeur en provinciesecretaris

Nadere informatie

verijssel 0 1 OKT 2014 0 1 OKT. 20H provincie PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Provinciale Staten van Overijs:eP e 9 nr - 9-S/2X5M a.d. Dat. on tv.

verijssel 0 1 OKT 2014 0 1 OKT. 20H provincie PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Provinciale Staten van Overijs:eP e 9 nr - 9-S/2X5M a.d. Dat. on tv. PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Provinciale Staten van Overijs:eP e 9 nr - 9-S/2X5M /&*$ Dat. 0 1 OKT 2014 on tv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499

Nadere informatie

HOE PRAKTISCH EEN GOEDE BEDRIJFSSTRATEGISCHE DISCUSSIE TE VOEREN?

HOE PRAKTISCH EEN GOEDE BEDRIJFSSTRATEGISCHE DISCUSSIE TE VOEREN? HOE PRAKTISCH EEN GOEDE BEDRIJFSSTRATEGISCHE DISCUSSIE TE VOEREN? Algelun [MKB] Advies postbus 41 8330 AA Steenwijk tel / fax (0521) 52 32 01 mobiel (0619) 95 52 87 KvK 54286964 secretariaat@algelunadvies.nl

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr.?ó/^0l5/MiO. DaLontv.: 12JUN 2015

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr.?ó/^0l5/MiO. DaLontv.: 12JUN 2015 PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr.?ó/^0l5/MiO DaLontv.: 12JUN 2015 Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl Provinciale

Nadere informatie

Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (GR HWH)

Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (GR HWH) Aan het Algemeen Bestuur Datum: 26-06-2013 Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (GR HWH) Voorstel in te stemmen met een tweetal wijzigingen in de tekst van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken

College voor Arbeidszaken College voor Arbeidszaken Abvakabo FNV Dhr. B. de Haas Postbus 3010 2700 KT ZOETERMEER doorkiesnummer 070 373 8393 betreft inzet cao-overleg uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U201300485 bijlage(n) datum 05

Nadere informatie

Transitieafspraken ICT Rijk van Nijmegen

Transitieafspraken ICT Rijk van Nijmegen Transitieafspraken ICT Rijk van Inleiding In de periode dat de module ICT Rijk van gebouwd wordt is het van belang een aantal concrete afspraken vast te leggen over wat wel en niet is toegestaan voor de

Nadere informatie

Ontwikkelingen Regionale Uitvoeringsdienst Steenbergen, 13 maart 2012

Ontwikkelingen Regionale Uitvoeringsdienst Steenbergen, 13 maart 2012 gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg min ini ons kenmerk zaaknummer uw kenmerk uw brief van afdeling contactpersoon telefoonnr. bijlage(n) UM1202046 Ruimtelijke

Nadere informatie

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement Voorblad agendapunt 3 speerpunt Informatiemanagement Ruud vd Belt en Peter Antonis In bijgaande notitie treft u de bestuursopdracht Informatiemanagement (IM) aan. De samenleving en werkorganisaties zijn

Nadere informatie

Welkom! Masterclass A&O Fonds Provincies

Welkom! Masterclass A&O Fonds Provincies Welkom! Masterclass A&O Fonds Provincies Utrecht, 8 april 2013 Wat gaan we doen? Aanvliegroute vanuit de Provincie Overijssel Achtergrond en theoretische kaders oplossing Lagerhuisdiscussie Inrichting

Nadere informatie

van de raadsleden dhr. A. Rennenberg en dhr. W. Claassen(OAE) over Personeel

van de raadsleden dhr. A. Rennenberg en dhr. W. Claassen(OAE) over Personeel gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6466 Inboeknummer 15bst01179 Beslisdatum B&W 1 september 2015 Dossiernummer 15.36.103 (2.3.1) Raadsvragen van de raadsleden dhr. A. Rennenberg en dhr. W. Claassen(OAE)

Nadere informatie

Profiel. Strategisch beleidsadviseur P&O. 7 april 2015. Opdrachtgever 100.000 plus gemeente in het midden van het land

Profiel. Strategisch beleidsadviseur P&O. 7 april 2015. Opdrachtgever 100.000 plus gemeente in het midden van het land Profiel Strategisch beleidsadviseur P&O 7 april 2015 Opdrachtgever 100.000 plus gemeente in het midden van het land Voor meer informatie over de functie Bianca van Winkel, adviseur Leeuwendaal Telefoon

Nadere informatie

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015 Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant 3 februari 2015 Inhoud presentatie Aanleiding Participatiewet Sociaal Akkoord en Regionale Werkbedrijven Uitgangspunten RWB

Nadere informatie

Onderwerp: Afschrift antwoord op Statenvragen van de heer Jansen (GL) over de emissiefraude met auto's (PS/2015/731)

Onderwerp: Afschrift antwoord op Statenvragen van de heer Jansen (GL) over de emissiefraude met auto's (PS/2015/731) PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Datontv.: Q4 DEC 205 Luttenbergstraat 2 Postbus 0078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl Provinciale Staten van

Nadere informatie

Onderwerp: Besluit tot aangaan samenwerking Haarlem en Zandvoort op sociaal domein Reg. Nummer: 2014/241618

Onderwerp: Besluit tot aangaan samenwerking Haarlem en Zandvoort op sociaal domein Reg. Nummer: 2014/241618 Collegebesluit Onderwerp: Besluit tot aangaan samenwerking Haarlem en Zandvoort op sociaal domein Reg. Nummer: 2014/241618 1. Inleiding De gemeenten Haarlem en Zandvoort willen een ambtelijke samenwerking

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Vervolgnotitie Gemeenschappelijke regelingen in het kader van de RUD-vorming: Advies ondernemingsraad PS2012-472 Agendering (advies Griffie) Commissie MIE

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 31-08-2014 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Zienswijze Begroting 2015 + Scenariokeuze Baanstede Sociale Zaken, dhr. K van Waaijen

Nadere informatie

16 december 2014 Toekomst inzameling huishoudelijk afval Peter Verbaas 0180-698767 p.verbaas@barendrecht.nl -- 118580 -- --

16 december 2014 Toekomst inzameling huishoudelijk afval Peter Verbaas 0180-698767 p.verbaas@barendrecht.nl -- 118580 -- -- RAADSINFORMATIEBRIEF Aan De Gemeenteraad van Albrandswaard Datum Betreft Contactpersoon Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 16 december 2014 Toekomst inzameling huishoudelijk afval

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken 111

Het Nieuwe Werken 111 Het Nieuwe Werken 111 Inleiding Het Nieuwe Werken De laatste jaren heeft Het Nieuwe Werken zich sterk ontwikkeld en veel bekendheid gekregen. Maatschappelijke ontwikkelingen als files, de balans tussen

Nadere informatie

Provinciale Staten. Vergadering 6 november 2013.

Provinciale Staten. Vergadering 6 november 2013. Provinciale Staten Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Inlichtingen bij dhr. J.J. Wezenberg

Nadere informatie

ter besluitvorming door het College Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Buitensteedse werknemers Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw)

ter besluitvorming door het College Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Buitensteedse werknemers Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw) Openbaar Onderwerp Buitensteedse werknemers Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw) Programma / Programmanummer 9230/ Werk en Inkomen BW-nummer Portefeuillehouder P. Depla Samenvatting In de Wet werk en bijstand

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LEERPLICHT Gemeente Capelle aan den IJssel en gemeente Krimpen aan den IJssel

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LEERPLICHT Gemeente Capelle aan den IJssel en gemeente Krimpen aan den IJssel SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LEERPLICHT Gemeente Capelle aan den IJssel en gemeente Krimpen aan den IJssel Ondergetekenden: 1. de gemeente Capelle aan den IJssel, te dezen vertegenwoordigd door M.J. van Cappelle,

Nadere informatie

Aan Provinciale Staten van Overijssel

Aan Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Aan Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 52 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum

Nadere informatie

: Omgevingsdienst Groningen: Stand van zaken en ontwerpprogrammabegroting

: Omgevingsdienst Groningen: Stand van zaken en ontwerpprogrammabegroting Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 24 september 2013 Agendapunt : 7 Portefeuillehouder Onderwerp : dhr. H.W. van Gelder : Omgevingsdienst Groningen: Stand van zaken en ontwerpprogrammabegroting 2013

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. : burgemeester W.G. (Wim) Groeneweg : cluster "Bedrijfsvoering" / M.J. (René) van Kessel

RAADSVOORSTEL. : burgemeester W.G. (Wim) Groeneweg : cluster Bedrijfsvoering / M.J. (René) van Kessel RAADSVOORSTEL Datum vergadering : 23 september 2014 Agendapunt : Portefeuillehouder Ambtelijk primaat : burgemeester W.G. (Wim) Groeneweg : cluster "Bedrijfsvoering" / M.J. (René) van Kessel Onderwerp:

Nadere informatie

B & W-nota. Onderwerp Blauwdruk afdeling Strategisch Beleid en Ontwikkeling van de Publieksdienst. Bestuurlijke context.

B & W-nota. Onderwerp Blauwdruk afdeling Strategisch Beleid en Ontwikkeling van de Publieksdienst. Bestuurlijke context. B & W-nota Onderwerp Blauwdruk afdeling Strategisch Beleid en Ontwikkeling van de Publieksdienst Portefeuille P.H.M. Barnhoorn Auteur D. Lenterman Telefoon 5114197 E-mail: dlenterman@haarlem.nl PD/ Reg.nr.

Nadere informatie

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING MENSEN MAKEN HET VERSCHIL Als ze op de juiste plek zitten. In het juiste team. Als zij hun talent kunnen omzetten in toegevoegde waarde. Wij adviseren, ondersteunen

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 28 april 2011. regionalisering leerplicht en voortijdig schoolverlaten. Ing. M.F.L.A. van Oosterhout

Aan de Raad. Made, 28 april 2011. regionalisering leerplicht en voortijdig schoolverlaten. Ing. M.F.L.A. van Oosterhout Aan de Raad Made, 28 april 2011 Raadsvergadering: 16 juni 2011 Nummer raadsnota: 6 Onderwerp: regionalisering leerplicht en voortijdig schoolverlaten Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Ing. M.F.L.A.

Nadere informatie

"^verijssel G 1 4 5 5 7 O. provincie. Overlegorgaan nationaal Park Weerribben-Wieden T.a.v. dhr. P. Niens Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE

^verijssel G 1 4 5 5 7 O. provincie. Overlegorgaan nationaal Park Weerribben-Wieden T.a.v. dhr. P. Niens Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE Luttenbergstraat 2 Postbus 008 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 83 80 Fax 038 425 5 20 overijssel.nl/loket/subsidies subsidie@overijssel.nl 8 G 4 verlegorgaan nationaal Park Weerribben-Wieden T.a.v. dhr.

Nadere informatie

Steller :J. Verbeek Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Advies en Control - PC Email : j.verbeek@hoorn.nl

Steller :J. Verbeek Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Advies en Control - PC Email : j.verbeek@hoorn.nl 1 van 5 -W- T QEMEENTE J ^ Q Q J * J ^ Zaaknummer : Behoort bij oplegger: nr. : Programmabegroting: 6. Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening :J. Verbeek Telefoonnummer ; 0229-252200

Nadere informatie

2 4 JUL 2012. Routing

2 4 JUL 2012. Routing Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel. nl PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Provinciale Staten van Overijssel Reg.nr.

Nadere informatie

contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl

contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl Van contractbeheer naar contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl Doel van de presentatie (1) Waarom verdient contractmanagement een speciale

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond.

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. C O N C E P T SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. De overgang van provinciale en gemeentelijke milieutaken naar

Nadere informatie

Betreft cie-mo: Commissienotitie inzake Uitvoering motie 22 van de raadsvergadering van 28 oktober 1999, betreffende kinderopvang

Betreft cie-mo: Commissienotitie inzake Uitvoering motie 22 van de raadsvergadering van 28 oktober 1999, betreffende kinderopvang gemeente Eindhoven Concernstaf Bestsarssecretariaat Retouradres Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven Voorzitter en leden van de commissie voor maatschappelijke ontwikkeling Behandeld door M. Honing Telefoon

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling. Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid

Gemeenschappelijke regeling. Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid Corsanummer: 2011011790 Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid Bloemendaal GtmatnU Spaarnwoud gemeente HEEMSTEDE Gemeente Zandvoort Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 2011

Nadere informatie

Dienstverlening W. van den Beucken

Dienstverlening W. van den Beucken Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp ICT samenwerking Roermond, Venlo en Weert raadsnummer 2013 65 collegevergadering d.d. 20-08-2013 raadsvergadering d.d. 25-09-2013 fatale termijn programma portefeuillehouder

Nadere informatie

Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING. Ja, zonder beperkingen Dienstverlening. Afdeling Bedrijfsvoering. Pilot verloning payroll bij de WAA

Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING. Ja, zonder beperkingen Dienstverlening. Afdeling Bedrijfsvoering. Pilot verloning payroll bij de WAA zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING Reg.nr. 12-7774 B&W d.d. Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Dienstverlening DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten d.d. 12-03-2012

Nadere informatie

Projectopzet SSC Naam deelproject Naam Projectleider Datum Versie nummer Context en Context achtergrond van de opdracht

Projectopzet SSC Naam deelproject Naam Projectleider Datum Versie nummer Context en Context achtergrond van de opdracht Projectopzet SSC Naam deelproject Oprichting Shared Service Center Naam Projectleider Dick van Wielink Datum 1 februari 2006 Versie nummer 010206 EP Context en Context achtergrond van de Dit deelproject

Nadere informatie

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang:

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang: Profiel Bestuur Uitgangspunten Het algemene belang van stichting SOM staat bij de leden voorop De leden onderschrijven de visie en de missie van stichting SOM De leden onderschrijven de grondslag en de

Nadere informatie

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Projectnaam/ onderwerp: Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Status: concept Datum en versienr.: 14 november 2011, versie 1.1 Naam auteur(s):

Nadere informatie

Rob van Veen. 22 mei 2013. Algemeen Bestuur waterschap De Dommel

Rob van Veen. 22 mei 2013. Algemeen Bestuur waterschap De Dommel Rob van Veen 22 mei 2013 Algemeen Bestuur waterschap De Dommel Waarom ook al weer Winnend Samenwerken? In het verlengde van de actie Storm zochten ook de waterschappen Brabantse Delta, De Dommel en Aa

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2009/601

Statenvoorstel nr. PS/2009/601 Statenvoorstel nr. PS/2009/601 Openbaar lichaam Interprovinciale Ziektekostenregeling in liquidatie Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 16 juni 2009 2009/0079355 dhr. P.H Seesing Tel 038 499 89 15 PH.Seesing@Overijssel.nl

Nadere informatie

PROVINCIALE STATE' VAN OVERMSSEL. 17 DEC 2010. Statenvragen Christenunie met betrekking tot spooremplacement Enschede.

PROVINCIALE STATE' VAN OVERMSSEL. 17 DEC 2010. Statenvragen Christenunie met betrekking tot spooremplacement Enschede. Provinciate Staten van Overijsiel el PROVINCIALE STATE' VAN OVERMSSEL. Reg.nr. Dat. 17 DEC 2010 ontv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038499 88 99 Fax 038

Nadere informatie

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer 1 december 2014, eindversie ten behoeve van de ondertekening door de vertegenwoordigers van het het openbaar lichaam Stadsregio Amsterdam, de gemeenten

Nadere informatie

8 ORGANISATIE. Afbeelding organogram 2011-2012

8 ORGANISATIE. Afbeelding organogram 2011-2012 8 ORGANISATIE 8.1 Organisatiestructuur Het organogram van Woonpartners tot aan het einde van 2012 laat een vrij platte organisatiestructuur zien. De algemeen directeur is de bestuurder. De sectormanagers

Nadere informatie

Hierbij treft u aan een bij Provinciale Staten ingekomen brief van Coöperatieve vereniging De Windvogel d.d. 3 juli 2012 inzake 1000 PalenPlan.

Hierbij treft u aan een bij Provinciale Staten ingekomen brief van Coöperatieve vereniging De Windvogel d.d. 3 juli 2012 inzake 1000 PalenPlan. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 56 provincie.overljssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Gedeputeerde Staten van Overijssel Inlichtingen

Nadere informatie

Efficiency Monitor Onderwijsondersteunende diensten primair onderwijs De Anculus organisatiescan

Efficiency Monitor Onderwijsondersteunende diensten primair onderwijs De Anculus organisatiescan 1 Efficiency Monitor Onderwijsondersteunende diensten primair onderwijs De Anculus organisatiescan Anculus b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvuldigd, opgeslagen

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Ambtelijke huisvesting is onvermijdelijk onderdeel van het ambtelijke apparaat.

b Onvermijdelijk Ambtelijke huisvesting is onvermijdelijk onderdeel van het ambtelijke apparaat. gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst00096 Beslisdatum B&W 28 januari 2014 Dossiernummer 14.05.451 Raadsvoorstel Ambtelijke huisvesting lange termijn vanaf 2020 Inleiding In juni 2012 heeft de raad besloten

Nadere informatie

SOCIAAL CONVENANT. Ondergetekenden: De werkgevers. De heer prof dr. R.T.J.M. Janssen Raad van Bestuur Altrecht en bestuurder Al Service BV

SOCIAAL CONVENANT. Ondergetekenden: De werkgevers. De heer prof dr. R.T.J.M. Janssen Raad van Bestuur Altrecht en bestuurder Al Service BV SOCIAAL CONVENANT Sociaal Convenant ten behoeve van de overgang van de medewerkers werkzaam bij de soft services 1 van het facilitair onderdeel van het Servicebedrijf Altrecht naar de BV Al Service, hierna

Nadere informatie

Addendum bij doorlopend sociaal plan Topaz

Addendum bij doorlopend sociaal plan Topaz Addendum bij doorlopend sociaal plan Topaz Addendum bij doorlopen sociaal plan Topaz, mei 2015 1 Addendum bij doorlopend sociaal plan Topaz 1. Inleiding Topaz ziet zich, als organisatie binnen de zorg,

Nadere informatie

Voorstel regioraad. Auteur. : H.M. Bolhaar Datum : 16 februari 2011 Code : 2011/1 Reg.nr. : 11000644 Agendapunt: 10

Voorstel regioraad. Auteur. : H.M. Bolhaar Datum : 16 februari 2011 Code : 2011/1 Reg.nr. : 11000644 Agendapunt: 10 Voorstel regioraad Auteur : H.M. Bolhaar Datum : 16 februari 2011 Code : 2011/1 Reg.nr. : 11000644 Agendapunt: 10 Onderwerp : Overdracht aandelen Twence B.V. aan gemeenten. Samenvatting Voorgesteld wordt

Nadere informatie

Professioneel opdrachtgeverschap? Over keuzes & eigen professionaliteit

Professioneel opdrachtgeverschap? Over keuzes & eigen professionaliteit Professioneel opdrachtgeverschap? Over keuzes & eigen professionaliteit Prof.dr.ir. Marleen Hermans Leerstoel Publiek opdrachtgeverschap in de bouw, TU Delft Managing Partner Brink Management & Advies

Nadere informatie

Beoordelen en Belonen

Beoordelen en Belonen Beoordelen en Belonen NERF HRM-implementatie augustus 2005 NERF-visie op Human Resource Management (HRM) Veel organisaties kiezen ervoor om hun organisatie en de personele inrichting ervan vorm te geven

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

Rekenkamerbrief betreffende vertaling coalitieakkoord 2007-2011 Vertrouwen verbinden versnellen in programmabegroting 2008

Rekenkamerbrief betreffende vertaling coalitieakkoord 2007-2011 Vertrouwen verbinden versnellen in programmabegroting 2008 Provincie Overijssel Luttenbergstraat 2 8012 EE Zwolle Aan: Provinciale Staten van Overijssel In kopie aan: Commissaris van de Koningin, dhr. G. Jansen Gedeputeerde Staten van Gelderland Betreft: Rekenkamerbrief

Nadere informatie

CONTRACTMANAGEMENT Plan van aanpak

CONTRACTMANAGEMENT Plan van aanpak CONTRACTMANAGEMENT Plan van aanpak Mei 2004 Afdeling ABJ 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Probleemstelling 3 2.1. Huidige situatie 2.2. Probleemstelling 3. Doelstelling 4 3.1. Hoofddoelstelling 3.2. Uitwerking

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. VS/ZJG IX/ 4 f 2. Schriftelijke vragen ex art 59 inzake overbelastverklaring spoorlijn Zwolle-Emmen.

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. VS/ZJG IX/ 4 f 2. Schriftelijke vragen ex art 59 inzake overbelastverklaring spoorlijn Zwolle-Emmen. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 o.nl Provinciale Staten PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. VS/ZJG IX/ 4 f 2 Dat. ontv.: 2 7 JUN 2012 a.d.

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer 1148435 Bijlage(n) 4 Onderwerp gewijzigde begroting 2014, ontwerp begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018 en de scenariokeuze transitie werkvoorzieningschap

Nadere informatie

Beleidsdocument 2010 2014. voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie)

Beleidsdocument 2010 2014. voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie) ITP Patiëntenvereniging Nederland Beleidsdocument 2010 t/m 2014 Beleidsdocument 2010 2014 voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie) Colofon ITP Patiëntenvereniging Nederland Adres:

Nadere informatie

PROJECT REGIONALISERING BRANDWEER

PROJECT REGIONALISERING BRANDWEER PROJECT REGIONALISERING BRANDWEER alisering ion G ro éé n Re g Groningen één nin gen 120401 2012, Brandweer Groningen Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) en GR WNO (Breed)

Onderwerp Wijziging Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) en GR WNO (Breed) Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Wijziging Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) en GR WNO (Breed) Programma Economie & Werk Portefeuillehouder

Nadere informatie

Datum Antwoorden op schriftelijke vragen naar aanleiding van het stopzetten van de uitbesteding van de cateringdiensten bij Defensie

Datum Antwoorden op schriftelijke vragen naar aanleiding van het stopzetten van de uitbesteding van de cateringdiensten bij Defensie > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

Openbaar. Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen. Alleen ter besluitvorming door het College. Conform advies Aanhouden Anders, nl.

Openbaar. Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen. Alleen ter besluitvorming door het College. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 30 juni

Nadere informatie