Leveringen en diensten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leveringen en diensten"

Transcriptie

1 28 Hoofdstuk IV Leveringen en diensten Hoofdstuk IV Leveringen en diensten BERT GEVERS 35 Om het correcte btw-regime te kunnen bepalen van een bepaalde handeling is het belangrijk om uit te maken of het hier om een levering of een dienst gaat 36. Dit onderscheid is belangrijk omdat het van belang kan zijn om te bepalen waar de handeling belastbaar is (cf. infra) en welk btw-tarief van toepassing is. Een advocaat zal in de regel diensten verstrekken, maar voor de volledigheid staan we toch eerst even stil bij beide handelingen. Als levering van een goed wordt de overdracht of de overgang beschouwd van de macht om als een eigenaar over een goed te beschikken 37. Met (lichamelijke) goederen worden zowel roerende als onroerende goederen bedoeld 38. Noteer dat dit een specifieke btw-definitie is en dus niet per se overeenkomt met de overdracht van de juridische eigendom zoals wij die voor ogen hebben 39. Als dienst wordt elke handeling beschouwd die geen levering van een goed is in de zin van het WBTW 40. Men zal met andere woorden eerst moeten bepalen of een handeling een levering van goederen is. Is het dat niet, dan zal het om een dienst gaan. Zo is de overdracht van de macht om als eigenaar te beschikken over een onlichamelijk goed zoals bijvoorbeeld een intellectueel recht een dienst in de zin van artikel 18, 1 WBTW en geen levering in de zin van artikel 10 WBTW. Artikel 18, 1, eerste lid WBTW geeft een niet-limitatieve opsomming van diensten. Het betreft onder meer een materieel werk, de verhuur van roerend of onroerend goed tot intellectuele diensten en telecommunicatiediensten en andere elektronische diensten. Opdat Belgische btw verschuldigd zou zijn over een dienst moet in de regel aan drie voorwaarden voldaan zijn: de handeling moet een dienst zijn als bedoeld in artikel 18 WBTW (of daarmee gelijkgesteld door art. 19 WBTW); de dienst moet plaatsvinden in België (cf. infra); 35 Advocaat Loyens & Loeff. 36 Zie ook H. VANDENBERGH, Advocaten aan BTW onderworpen, NJW, nr. 288 van 9 oktober Art. 10 WBTW. 38 Art. 9 WBTW. 39 HvJ 8 augustus 1990, C-320/88, Safe. 40 Art. 18, 1, eerste lid WBTW.

2 Hoofdstuk IV Leveringen en diensten 29 de dienst moet onder bezwarende titel worden gepresteerd. De dienstverrichter zal een tegenprestatie ontvangen in ruil voor de dienst die hij verricht. Dit zal in principe een geldsom zijn, maar het kan ook gaan om een ruildienst of -goed. Een advocaat die gratis advies verstrekt, zal hierover geen btw moeten afdragen. Er moet in de regel namelijk een rechtstreeks verband bestaan tussen de handeling en de ontvangen tegenprestatie opdat de handeling zou onderworpen zijn aan btw 41. Dit betekent daarom niet dat de betaling van de handeling niet door een derde kan gebeuren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de prestaties die een advocaat levert in het kader van de tweedelijnsbijstand waarbij een overheid betaalt of de rechtsbijstand waarbij een verzekeringsmaatschappij betaalt. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat naast de levering van goederen en diensten het WBTW nog twee andere belastbare handelingen kent: de invoer en de intracommunautaire verwerving van goederen. Gelet op het eerder gering belang voor de advocatenpraktijk gaan we daar echter niet verder op in. Afdeling 1 Gelijkgesteld aan levering en diensten: onttrekkingen Uitzonderlijk zullen handelingen die niet onder bezwarende titel plaatsvinden ook belastbaar zijn met btw. Deze handelingen heten in het btw-jargon onttrekkingen of met de levering van goederen of diensten gelijkgestelde handelingen. Wanneer een belastingplichtige genoten heeft van recht op aftrek van btw, maar deze aftrek niet meer langer gerechtvaardigd is, moet de aftrek worden hersteld. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn omdat men zijn activiteiten stopzet of bepaalde goederen of diensten uit zijn bedrijfsvermogen niet langer meer gebruikt voor zijn economische activiteit, maar louter voor privédoeleinden). De oorspronkelijk genoten aftrek corrigeren kan op twee verschillende manieren gebeuren. Het btw-systeem kent enerzijds de herziening van aftrek, waarbij de vroegere aftrek wordt gecorrigeerd voor de nog resterende tijd van de voor dat goed of deze dienst voorziene herzieningstermijn (zie ook Hoofdstuk VII). Anderzijds is er de onttrekking waarbij men wordt geacht het goed of de dienst aan zichzelf te verstrekken onder toepassing van btw. De oorspronkelijk gedane aftrek wordt dan geheel of gedeeltelijk gecompenseerd afhankelijk van de (minimum)maatstaf van heffing die men op dat moment dient te hanteren. In het WBTW worden gevallen van belastbare onttrekking van goederen opgesomd in artikel 12. Een veel voorkomende situatie is het onttrekken van een roerend goed aan het bedrijf om het te gebruiken voor privédoeleinden van de 41 HvJ 1 april 1982, Hong Kong Trade, Jur.HvJ 1982, I-1277, AFT 1982, 259.

3 30 Hoofdstuk IV Leveringen en diensten belastingplichtige of zijn personeel. Zo zal een advocaat de tablet die hij in 2014 eerst een aantal maanden in het kader van zijn beroepswerkzaamheid gebruikte, maar dan cadeau gaf aan een personeelslid, moeten onttrekken. De advocaat heeft bij aanschaf 42 immers genoten van recht op aftrek van btw waardoor de tablet overeenkomstig het principe van neutraliteit vrij van btw werd gebruikt door de advocaat. Met dit gewijzigd gebruik dient er opnieuw een heffing van btw plaats te vinden. Goederen die op die manier in de eindconsumptie terechtkomen, moeten in de regel steeds met btw worden belast. De advocaat zal dus een belaste levering aan zichzelf verrichten van de tablet op basis van (in principe) de aanschafwaarde van de tablet 43 en de btw hierop afdragen. Noteer dat er ook hier een aantal uitzonderingen zijn. Geeft de advocaat gratis soep, fruit of drank aan zijn personeel, dan zal deze onttrekking niet gelijkgesteld worden met een levering omdat het hier om een zogenaamd voordeel met een collectief karakter gaat. Een onttrekking zal ook moeten plaatsvinden wanneer een belastingplichtige een goed, waarvoor hij recht op aftrek heeft genoten, aan zijn bedrijft onttrekt om het gratis weg te geven. De wetgever voorziet hier echter een uitzondering voor handelsmonsters, zoals staaltjes shampoo of frisdrank, en voor goederen met geringe waarde, zoals bijvoorbeeld balpennen of cd s (art. 12, 1, 2 WBTW). Het Hof van Justitie oordeelde dat een monster een specimen is van een product waarmee de verkoop daarvan moet worden bevorderd en aan de hand waarvan de eigenschappen en kwaliteiten van dit product kunnen worden beoordeeld zonder tot een ander eindgebruik te leiden dan aan dergelijke promotieactiviteiten inherent is 44. Geschenken (bv. eindejaarsgeschenken van het personeel) worden geacht van geringe waarde te zijn wanneer de aankoopprijs of de normale waarde voor het hele geschenk lager is dan 50 EUR, exclusief btw 45. Wanneer een belastingplichtige een goed koopt, heeft hij recht op aftrek. Wanneer de bestemming van de goederen verandert, moet de aftrek worden hersteld. De wetgever stelt gratis weggeven gelijk aan een belastbare handeling. Een belastingplichtige kunstenaar die werken schenkt aan een museum zal de schenking aan btw moeten onderwerpen 46. De verschuldigde btw zal dan worden berekend over de aankoopprijs van de materialen die werden gebruikt. Wanneer een belastingplichtige zijn activiteiten stopt of overlijdt, moet er btw worden afgedragen over de goederen die hij nog op dat moment bezit en onder 42 In de mate dat de advocaat recht op aftrek heeft (zie o.m. het hoofdstuk inzake gemengde belastingplicht en recht op aftrek). 43 Art. 33, 1 WBTW. 44 HvJ 30 september 2010, zaak C-581/08, EMI Group Ltd. 45 Vr. en Antw. Senaat, nr. 439, 2 juli 1993, p (Vr. dhr. BOUCHAT); 46 Art. 12, 1, eerste lid, 2 WBTW.

4 Hoofdstuk IV Leveringen en diensten 31 zich houdt, wanneer voor deze goederen bij de aanschaf ervan btw werd afgetrokken. Zo zal een advocaat die op pensioen gaat en zijn activiteiten stopzet, btw moeten afdragen voor de goederen die hij nog in zijn bezit heeft. Advocaten moeten wel een onderscheid maken tussen de goederen van voor of na de aanvang van de belastingplicht. Goederen waarvoor de advocaat geen aftrek heeft genoten, zullen ook niet moeten worden onttrokken. Dit geldt dus voor alle goederen van de advocaat van voor 2014 waarvoor hij geen historische aftrek heeft toegepast. Belangrijk is op te merken dat de onttrekking niet altijd wordt belast. De administratie gaat er mee akkoord dat voor bedrijfsmiddelen de maatstaf van heffing mag worden bepaald op zoveel vijfden van de aankoopprijs als er nog jaren te lopen zijn van de periode van vijf jaar sedert de aanschaffing van het bedrijfsmiddel. Voor gebouwen geldt er een termijn van 15 jaar. In principe zal de onttrekking van roerende goederen na 5 jaar dus niet meer belast zijn. De gemengde belastingplichtige die zijn btw aftrekt volgens een algemeen verhoudingsgetal en de volledige belastingplichtige die slechts gedeeltelijk de voorbelasting in aftrek brengt omdat hij een bedrijfsmiddel ook deels voor privédoeleinden gebruikt, moeten ondanks de aftrekbeperking waartoe zij verplicht waren, bij verkoop of bij onttrekking van een bedrijfsmiddel, de btw voldoen over de volledige maatstaf van heffing voor de levering of de onttrekking. Er is ook een bovengrens voor recuperatie van btw bepaald. Ze beperkt zich tot het bedrag dat wordt bekomen door de maatstaf van heffing voor de levering te vermenigvuldigen met het tarief waartegen de belasting, waarvan de aftrek wordt herzien, werd berekend 47. Wordt bijvoorbeeld een personenwagen onttrokken, dan mag er rekening worden gehouden met een bijzondere maatstaf van heffing indien de oorspronkelijke btw voor 50% (of minder) in aftrek werd gebracht 48. De bijzondere maatstaf van heffing is dan gelijk aan de helft van de waarde van de auto in de staat waarin hij zich bevindt op het tijdstip van de onttrekking en over deze maatstaf van heffing wordt de verschuldigde btw (aan 21%) berekend. De toepassing van deze regeling veronderstelt uiteraard, dat bij de aankoop van het voertuig de beperking van het recht op aftrek van artikel 45, 2 van het WBTW effectief werd toegepast. Wanneer de levering of onttrekking plaatsvindt binnen vijf of vijftien jaar is een bijkomende aftrek mogelijk. Artikel 10, 1, 3 van het btw-kb nr. 3 bepaalt namelijk dat ten belope van een vijfde of een vijftiende per jaar, voor het jaar waarin de levering of de onttrekking plaatsvindt en voor de nog te lopen jaren van het herzieningstijdvak, een aftrek mogelijk is gelijk aan het bedrag van de btw die de oorspronkelijke beperkt heeft ondergaan. 47 Art. 10, 1, laatste lid van het btw-kb nr Art. 45, 2 WBTW.

5 32 Hoofdstuk IV Leveringen en diensten Afdeling 2 Plaats van de dienst De plaats van de dienst zal bepalen welke (lid)staat bevoegd is om btw te heffen over de dienst. Om te weten waar de dienst plaatsvindt, is het noodzakelijk dat men (i) de hoedanigheid van de afnemer (is hij een belastingplichtige of niet), (ii) de exacte plaats van vestiging van de afnemer (binnen of buiten de EU) en (iii) de exacte draagwijdte van de geleverde dienst kent. Dit laatste is noodzakelijk om te bepalen of men al dan niet in een van de uitzonderingsregels valt zoals bijvoorbeeld diensten met betrekking tot onroerend goed. Bij de hoedanigheid van de afnemer dient men een onderscheid te maken tussen diensten verricht aan belastingplichtigen (B2B) en diensten aan niet-belastingplichtigen (B2C). De algemene regel voor B2B-diensten is dat de plaats is waar de afnemer is gevestigd ook de plaats is waar de dienst wordt geacht te zijn verricht 49. De plaats van diensten, verricht voor een als zodanig handelende belastingplichtige, is de plaats waar deze belastingplichtige de zetel van zijn economische activiteit heeft gevestigd. Worden deze diensten evenwel verricht voor een vaste inrichting van de belastingplichtige op een andere plaats dan die waar hij de zetel van zijn economische activiteit heeft gevestigd, dan geldt als plaats van de dienst de plaats waar deze vaste inrichting zich bevindt. Bij gebrek aan een dergelijke zetel of vaste inrichting, geldt als plaats van de dienst de woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats van de belastingplichtige die deze diensten afneemt. Het btw-nummer van de afnemer geldt in principe als voldoende bewijs dat deze een belastingplichtige is in het kader van de btw-wetgeving 50. De geldigheid van het btw-nummer van de afnemer kan gecontroleerd worden via de VIES-website van de Europese commissie (http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/) of bij de btw-administratie zelf (Centrale Eenheid voor Administratieve Samenwerking). Bij afnemers buiten de EU zal men in principe moeten nagaan of deze als belastingplichtige zouden kunnen kwalificeren in het licht van de Europese btwwetgeving. De Belgische dienstverrichter moet zich in principe niet afvragen of de diensten zullen worden gebruikt voor economische activiteiten van de afnemer. De B2Bregel zal echter niet gelden wanneer de afnemer (natuurlijke persoon) duidelijk aangeeft dat de diensten worden afgenomen uitsluitend voor privédoeleinden. In dat geval zullen de prestaties plaatsvinden volgens de regels voor B2C-diensten, 49 Art WBTW. 50 Hand. Kamer , 2157/002,8.

6 Hoofdstuk IV Leveringen en diensten 33 waarbij volgens de algemene regel de dienst plaatsheeft waar de dienstverrichter is gevestigd 51. De diensten van een advocaat worden in principe volgens de algemene regel gelokaliseerd. Wanneer een advocaat optreedt voor een btw-plichtige (B2B), dan zal de plaats van de dienst de plaats zijn waar deze belastingplichtige is gevestigd. Indien de klant in het buitenland is gevestigd, zal geen Belgische btw verschuldigd zijn. De buitenlandse btw moet vervolgens worden voldaan door de ontvanger van de dienst. Men spreekt dan van verleggen van btw. De advocaat vermeldt op zijn factuur Geen Belgische btw overeenkomstig artikel 21 WBTW btw te voldoen door de ontvanger of gewoon btw verlegd. Wanneer een dienst wordt verricht voor een niet-eu-cliënt zal er geen Belgische btw verschuldigd zijn en zal er geen verlegging plaatsvinden door de cliënt. De factuur zal dan dezelfde vermeldingen moeten bevatten als hierboven ( Geen Belgische btw overeenkomstig artikel 21 WBTW btw te voldoen door de ontvanger of btw verlegd). De mogelijkheid bestaat wel dat de cliënt in zijn thuisland onder een eigen btw-toepassing valt. Wanneer een dienst wordt verricht voor een niet-belastingplichtige (B2C) zal de plaats van de dienst de plaats zijn waar de dienstverrichter is gevestigd. De advocaat die diensten levert aan een particulier zal dus steeds Belgische btw moeten voldoen op deze diensten. Hij moet geen rekening houden met de vestigingsplaats van de niet-belastingplichtige zolang deze plaats een EU-lidstaat is. Wanneer de particulier woont in een niet-eu-lidstaat zal voor deze dienst buiten de EU geen Belgische btw moeten worden berekend 52. Naast deze hoofdregels zijn er uiteraard ook enkele uitzonderingen terug te vinden in het WBTW 53. Deze uitzonderingen kunnen in bepaalde omstandigheden ook relevant zijn voor advocaten. Er zijn diensten die uitsluitend een afwijkend criterium volgen zoals bijvoorbeeld diensten die verband houden met onroerende goederen. Het gaat onder meer om diensten die betrekking hebben op expertise, diensten van makelaars, het uitvoeren van bouwwerken, het coördineren ervan en toezicht houden. Een advocaat die optreedt in het kader van de verkoop van een onroerend goed moet nagaan of zijn diensten dermate zijn gelinkt aan het onroerend dat zij overeenkomstig dit afwijkend criterium plaats zouden vinden waar het onroerend goed is gelegen. Deze plaats wordt dan aangemerkt als plaats van de dienst. In dit land zal de btw verschuldigd zijn. Het land waar de ontvanger van de dienst is gevestigd, is bijgevolg zonder belang. In dergelijke gevallen is de aflijning van het begrip een dienst die verband houdt met een uit zijn aard onroerend goed essentieel. Op dit moment is het nog niet helemaal duidelijk wanneer diensten van advocaten onder dit afwijkend criterium vallen. Voor de notarissen wordt aangenomen dat wanneer 51 Art. 21bis, 2 WBTW. 52 Art. 21bis, 2, 10 WBTW. 53 Art. 21, 3 WBTW en 21bis, 2 WBTW.

7 34 Hoofdstuk IV Leveringen en diensten zij een verkoopakte opmaken voor een onroerend gelegen in België, hun diensten overeenkomstig dit afwijkend criterium worden gelokaliseerd. Voor advocaten is het in de praktijk vaak moeilijker om bijvoorbeeld een dossier inzake onroerend goed op die manier af te bakenen 54. In navolging van de Europese verordening gaat de Administratie ervan uit dat wanneer een advocaat tussenkomt bij het opstellen van een overeenkomst die uitsluitend betrekking heeft op de overdracht van een onroerend goed of zakelijke rechten erop, zijn diensten geacht worden plaats te vinden waar het onroerend goed gelegen is. Hetzelfde geldt voor een curator die een onroerend goed verkoopt 55. Afdeling 3 Tijdstip Het belastbaar feit vindt plaats en de belasting wordt opeisbaar op het tijdstip dat de dienst voltooid is of op het einde van het verrichten van de dienst 56. Dit is bijvoorbeeld zo wanneer een advocaat een procedure voor de cliënt beëindigt of een welbepaalde opdracht voor hem heeft afgerond. Doorlopende diensten die aanleiding geven tot opeenvolgende afrekeningen of betalingen worden geacht te zijn verricht bij het verstrijken van elke periode waarop een afrekening of betaling betrekking heeft 57. Dit geldt bijvoorbeeld voor diensten die advocaten verrichten in het kader van een abonnement of wanneer advocaten tussentijds gaan factureren voor hun prestaties in een langlopende opdracht. Bij doorlopende diensten aan belastingplichtige afnemers gevestigd in een ander EU lidstaat worden die diensten geacht te zijn verricht bij het verstrijken van elk kalenderjaar. Wordt de prijs of een deel ervan ontvangen vóór het tijdstip waarop de dienst is verricht, dan wordt de belasting opeisbaar op het tijdstip van de ontvangst en dit ten belope van het ontvangen bedrag 58. Het tijdstip van opeisbaarheid verschilt naargelang van de hoedanigheid van de ontvanger van de dienst. Btw op diensten verricht aan particulieren waarvoor het niet verplicht is een factuur uit te reiken is opeisbaar op het moment van de effectieve betaling. De ontvangst van de betaling is bepalend om te weten wanneer de handeling in de btw-aangifte moet worden opgenomen. 54 Noteer wel dat het voorstel tot Europese Verordening 2012/0354 op dit moment expliciet verwijst naar juridische diensten met betrekking tot de overdracht van een onroerend goed of een zakelijk recht erop als zijnde diensten die betrekking houden met een onroerend goed (onderafdeling 6bis). 55 Cfr Circulaire nr. 47/2013 randnr Art. 22, 1 WBTW. 57 Art. 22, 2 WBTW. 58 Art. 22bis, eerste lid WBTW.

8 Hoofdstuk IV Leveringen en diensten 35 Dat is hij wel wanneer hij diensten verricht aan belastingplichtigen. In principe is de btw hier opeisbaar op het moment van de voltooiing van de dienst. Als subsidiaire oorzaak wordt het tijdstip van de effectieve betaling aangeduid. Wanneer de belastingplichtige cliënt dus betaalt vooraleer de dienst is voltooid, zal de btw ook vroeger verschuldigd worden 59. Afdeling 4 Quid prestaties 2013? Belgische advocaten worden belastingplichtigen vanaf 1 januari Wanneer prestaties geleverd in 2013 afgerekend worden voor 31 december 2013 is er geen enkel probleem en zullen de gestelde handelingen vrij van btw zijn. Wanneer het ereloon gedeeltelijk betrekking heeft op dienstprestaties verricht in 2013 en in 2014, zal de afrekening moeten worden opgesplitst over de prestaties van vóór de opheffing van de btw-vrijstelling (tot en met 31 december 2013) en van na de opheffing (vanaf 1 januari 2014). Er zal geen btw verschuldigd zijn voor de prestaties van De opsplitsing kan gemaakt worden op basis van het aantal gepresteerde uren. Indien het onmogelijk is om een opsplitsing te maken, zal btw zijn verschuldigd over het gehele ereloon. Om verwarring te vermijden, rekent de advocaat beter alle prestaties van 2013 af met de cliënt. De btw administratie staat toe dat prestaties uit 2013 nog tot 31 januari 2014 zonder btw kunnen worden gefactureerd 60. Een success fee die in 2014 wordt gefactureerd, zal volledig aan btw worden onderworpen, tenzij men een oplossing kan maken tussen de prestaties in 2013 en deze voor Prestaties van niet-belastingplichtigen die betrekking hebben op 2013, maar nog niet betaald werden (i.e. tijdstip van openbaarheid) zullen niet aan btw onderworpen worden indien ze gefactureerd zijn voor 31 januari Zie hieromtrent ook de Circulaire nr. 47 /2013 randnummers Een ander probleem werpt zich op wanneer er prestaties die pas na 1 januari 2014 zullen geleverd worden voor belastgingplichtigen maar reeds in 2013 worden gefactureerd en betaald. Het is hierbij verdedigbaar dat het regime van 2013 toepasselijk blijft zolang het gaat om een reeds in 2013 nauwkeurig, welomschreven prestatie en de advocaat de vergoeding voor de prestatie in 2013 ontvangt. De advocaat dient erop toe te zien dat er geen sprake is van rechtsmisbruik 61. Om te toetsen of er al dan niet sprake is van rechtsmisbruik zal men een 59 Cfr. Circulaire nr. 47/2013 randnr. 64 e.v. 60 Cfr. Circulaire nr. 47 randnr Art. 1, 10 WBTW.

9 36 Hoofdstuk IV Leveringen en diensten vergelijking maken met de gangbare gebruiken in de sector. Mogelijk zal de btw administratie aanvaarden dat er géén sprake is van rechtsmisbruik indien het voorschot slechts 25% beschrijft van het totale ereloon Cfr Circulaire nr. 47/2013, randnr

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen De uitreiking van de factuur, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is geen oorzaak

Nadere informatie

Wie valt onder de BTW-plicht?

Wie valt onder de BTW-plicht? ADVOCATEN BTW PLICHT De BTW adminstratie heeft recentelijk via circulaire nr. Aafisc 47/2013 de richtlijnen uiteengezet aangaande het wegvallen van de BTW-vrijstelling voor advocaten vanaf 2014. We brengen

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht Hoofdstuk 2 Maatstaf van heffing, belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid

Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht Hoofdstuk 2 Maatstaf van heffing, belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid Inhoud Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht... 11 1. Definitie van de belastingplichtige... 12 2. Gevolgen van de belastingplicht... 12 3. Recht van de belastingplichtige... 13 4. Verplichtingen van

Nadere informatie

BTW BTW SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE HANDELINGEN NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE HANDELINGEN LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN

BTW BTW SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE HANDELINGEN NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE HANDELINGEN LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN 2015 2015 01 02 03 SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN LOKALE MET VERLEGGING VAN HEFFING (ANDERE DAN INTRACOMMUNAUTAIRE )

Nadere informatie

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Rooster 00 - Verkoop van goederen tegen 0-tarief: dagbladen, tijdschriften, pre-paid telefoonkaarten, recuperatiestoffen, tabaksfabrikaten.

Nadere informatie

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Onlangs is een wetswijziging aangenomen waardoor het algemene btw-tarief in Nederland van 19% naar 21% zal worden verhoogd. In de praktijk leidt dit tot verschillende

Nadere informatie

BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor!

BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor! 1/ 5 BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor! Vanaf 1 januari 2010 gelden nieuwe btw-regels. Hoofdregel is dat een dienst belast is in het land van de afnemer. Gevolg hiervan is

Nadere informatie

1ste wijziging : BTW aangifte Uitbreiding van vak 00 : Verkopen + vak 44 + vak 88

1ste wijziging : BTW aangifte Uitbreiding van vak 00 : Verkopen + vak 44 + vak 88 Wijzigingen BTW aangifte vanaf jan 2010 Inleiding: Wat wijzigt er? Vanaf 01/01/2010 worden nieuwe BTW-regels van kracht (BTW aangifte, intracom listing en BTW klanten listing). Deze moeten worden gevolgd

Nadere informatie

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1 BTW 1. INLEIDING...2 A. DEFINITIE...2 B. OUD EN NIEUW STELSELSTELSEL...2 2. DE BTW-PLICHTIGE VAN RECHTSWEGE...2 3. DE TOEVALLIGE BTW-PLICHTIGE...3 4. DE BELASTBARE FEITEN...3 A. ALGEMEEN...3 B. OVERZICHT...4

Nadere informatie

Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010

Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010 Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010 Commissie interne accountants en belastingconsulenten Deze bijdrage is bedoeld om een kort en praktisch overzicht te geven van

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Belastingplichtige die enkel vrijgestelde handelingen verricht waarvoor

Nadere informatie

De advocaat als belastingplichtige

De advocaat als belastingplichtige 8 Hoofdstuk II De advocaat als belastingplichtige Hoofdstuk II De advocaat als belastingplichtige BERT GEVERS 7 Enkel de handelingen gesteld door belastingplichtigen kunnen aan btw worden onderworpen.

Nadere informatie

Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen. Stefan Ruysschaert

Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen. Stefan Ruysschaert Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen Stefan Ruysschaert Basisbegrippen Het begrip economische activiteit (art. 4 W.BTW) De notie misbruik (art. 1, 10 W.BTW)

Nadere informatie

VOORAFGAANDE OPMERKING

VOORAFGAANDE OPMERKING FOD Financiën Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW/Taxatieprocedure en Verplichtingen Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing Btw nr. E.T.126.003

Nadere informatie

Planning the Year End

Planning the Year End www.pwc.be Bart Vrancken Wat verandert er inzake btw vanaf 1 januari en wat zijn de belangrijke evoluties in de rechtspraak? Customs & international trade, what to tell? Director Nicolas Thomas Senior

Nadere informatie

Update facturatieregels

Update facturatieregels Update facturatieregels Gonda Schelfhaut Accountant/Belastingconsulent Director VAT RSM InerTax - Raadslid IAB! AGENDA Regels factura-e verlenging toleran-e Diverse topics Regeling Kleine Ondernemingen

Nadere informatie

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik Speaking Notes e-invoicing: Juridisch luik 1 Op 1 januari 2013 treden er in België nieuwe factureringsregels in werking in verband met de belasting over de toegevoegde waarde. Deze wijzigingen werden aangebracht

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Niet-belastingplichtige rechtspersonen met een btw-identificatienummer

Nadere informatie

BTW Pakket. Accountemps Maart 2010. Bart Beheydt BDO Belastingconsulenten. BTW pakket Page 1

BTW Pakket. Accountemps Maart 2010. Bart Beheydt BDO Belastingconsulenten. BTW pakket Page 1 BTW Pakket Bart Beheydt BDO Belastingconsulenten Accountemps Maart 2010 Page 1 Administratieve commentaar aanschrijving 19 van 2009 aanschrijving 20 van 2009 (teruggave achtste richtlijn) aanschrijving

Nadere informatie

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Beslissing BTW nr. E.T. 116.111 dd. 21.02.2011 Verrichten van onderzoekswerk, met inbegrip van klinische proeven, verricht door artsen

Nadere informatie

Wijziging regels plaats van dienst/ procedure teruggaafverzoeken per 2010. Onderwerp: EU BTW pakket per 1 januari 2010. Bestemd voor: alle ondernemers

Wijziging regels plaats van dienst/ procedure teruggaafverzoeken per 2010. Onderwerp: EU BTW pakket per 1 januari 2010. Bestemd voor: alle ondernemers Wijziging regels plaats van dienst/ procedure teruggaafverzoeken per 2010 Onderwerp: EU BTW pakket per 1 januari 2010 Doel: informeren Bestemd voor: alle ondernemers 1 Inleiding Per 1 januari 2010 zal

Nadere informatie

VERVREEMDEN VAN EEN NIEUW GEBOUW MET BTW

VERVREEMDEN VAN EEN NIEUW GEBOUW MET BTW VERVREEMDEN VAN EEN NIEUW GEBOUW MET BTW Van vele ondernemingen maken de bedrijfsgebouwen nog steeds een belangrijk actief uit. Voor de ondernemer zal de toepassing van registratierechten of van BTW de

Nadere informatie

Het optrekken van een gebouw door een aannemer voor privé-gebruik, bestemd voor verkoop en/of verhuur bespreking in PB en BTW.

Het optrekken van een gebouw door een aannemer voor privé-gebruik, bestemd voor verkoop en/of verhuur bespreking in PB en BTW. Het optrekken van een gebouw door een aannemer voor privé-gebruik, bestemd voor verkoop en/of verhuur bespreking in PB en BTW. 1. BTW De BEROEPSOPRICHTER is de persoon die geregeld onder bezwarende titel

Nadere informatie

'Voorschotfacturen' : soepele regeling vanaf 2015

'Voorschotfacturen' : soepele regeling vanaf 2015 22 oktober 2014 'Voorschotfacturen' : soepele regeling vanaf 2015 Ivan Massin, Deloitte Belgium, Indirect tax Gepubliceerd in: Fiscoloog, n 1403, p. 1, BIBLO Sedert begin 2013 geldt een factuur niet meer

Nadere informatie

Niet-binnenlandse handelingen

Niet-binnenlandse handelingen 1 uitvoer (art. 39-42) 2 intracommunautaire handelingen - intracommunautaire verwervingen - intracommunautaire leveringen 3 invoer uitvoer UITVOER wat? levering van goederen met vervoer bestemd voor derdeland

Nadere informatie

Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen

Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen Bijlage bij 12.12 Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen De wijziging van de teruggaafprocedure geldt enkel voor belastingplichtigen die gevestigd zijn binnen de lidstaten. Volgens

Nadere informatie

Wanneer dien je een factuur uit te reiken?

Wanneer dien je een factuur uit te reiken? Wanneer dien je een factuur uit te reiken? Algemeen principe (art. 53, 2 W. BTW) : * In principe is elke zelfstandige (met BTW-nummer) verplicht om een factuur op te maken telkens wanneer hij goederen

Nadere informatie

NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN

NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN VANAF 01/01/2013 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw en factuurvermeldingen DPO Accountants en Belastingconsulenten* 27-12-2012 * DPO Accountants en Belastingconsulenten

Nadere informatie

De gewijzigde BTW-regels inzake facturatie

De gewijzigde BTW-regels inzake facturatie De gewijzigde BTW-regels inzake facturatie Aalst, 30.11.2012 In het kader van de implementatie van de Tweede Facturatierichtlijn BTW (2010/45/EG) zal de Belgische wetgeving op diverse punten worden gewijzigd

Nadere informatie

Btw-plicht notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 2012: concrete uitwerking

Btw-plicht notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 2012: concrete uitwerking Kluwer Fiscaal Bulletin Vandewinckele Btw-plicht notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 2012: concrete uitwerking Tijdens het weekend van 26 en 27 november 2011 bereikten de regeringsonderhandelaars

Nadere informatie

Hoe bereid ik mij voor op een fiscale controle?

Hoe bereid ik mij voor op een fiscale controle? Hoe bereid ik mij voor op een fiscale controle? Marc Goossens Director Lindner Hotel Antwerpen 22 september 2015 Ken uw fiscale toestand binnen het fiscaal kader Directe belastingen: - Vennootschapsbelasting

Nadere informatie

10 De verwerking van de creditnota's in de btw-aangifte

10 De verwerking van de creditnota's in de btw-aangifte 10 De verwerking van de creditnota's in de btw-aangifte Oefening 1 De ontvangst van een creditnota voor 100 EUR i.v.m. een reclamedienst verricht door een Nederlands reclamebureau. De dienst werd echter

Nadere informatie

Informatie voor ondernemers

Informatie voor ondernemers Informatie voor ondernemers Factuurvereisten en regels Vrijwel elke ondernemer heeft te maken met btw. Btw is de belasting die u als ondernemer verschuldigd bent over uw omzet. Daar staat tegenover dat

Nadere informatie

Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013

Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013 Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Belangrijke wijzigingen in de btw facturerings regels per 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wanneer moet

Nadere informatie

mr. T. (Ton) Verveer 4/15/2010

mr. T. (Ton) Verveer 4/15/2010 Btw en transport per 1 januari 2010 mr. C.F.C. C (Frank) Resseler mr. T. (Ton) Verveer 1 Btw in perspectief Btw en transport INHOUD Btw en met transport samenhangende diensten Bemiddeling Verhuur vrachtwagens

Nadere informatie

INFOSESSIE TIELT: 19 maart 2013

INFOSESSIE TIELT: 19 maart 2013 INFOSESSIE TIELT: 19 maart 2013 Maertens Management & Co bvba Pittemsesteenweg 32 8700 TIELT 1 Doelstelling sessie BTW-reglementering is complex?? Is onderhevig aan veelvuldige wijzigingen. => Praktijkgerichte

Nadere informatie

INFORMATIEDOSSIER. Voor 20 juli: Indienen BTW aangifte Betaling van de op de aangifte verschuldigde BTW minus de betaalde voorschotten

INFORMATIEDOSSIER. Voor 20 juli: Indienen BTW aangifte Betaling van de op de aangifte verschuldigde BTW minus de betaalde voorschotten INFORMATIEDOSSIER BTW Hoe en wanneer BTW betalen? Btw betalingen dienen altijd te gebeuren op rekeningnummer BTW Brussel 679 2003000 47 (uitzondering: zie bijzondere rekening). Vermeld steeds de gestructureerde

Nadere informatie

Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.net/registratie

Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.net/registratie CIRCULAIRE AAFisc Nr. 53/2013 DLM Federale Overheidsdienst FINANCIEN ------------------------------------------- Algemene Administratie van de FISCALITEIT ------------------------------------------- Centrale

Nadere informatie

Factureringsregels van toepassing vanaf 1 januari 2013 volgend op de omzetting. in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU

Factureringsregels van toepassing vanaf 1 januari 2013 volgend op de omzetting. in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU volgend op de omzetting in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU Het betrouwbaar controlespoor Als u denkt dat Btw reglementering eenvoudig is, of u niet btw plichtig bent, leest u best niet verder.

Nadere informatie

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 PERSMEDEDELING Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 De Heer Didier Reynders, Vice-premier en Minister van Financiën, deelt mee dat de richtlijn 2008/8/EG van de

Nadere informatie

Op diensten van Advocaat moeten voortaan BTW betaald

Op diensten van Advocaat moeten voortaan BTW betaald Op diensten van Advocaat moeten voortaan BTW betaald Inhoud Begin juli besliste de federale regering dat op de diensten van een advocaat btw moet worden betaald. Wat zijn de praktische gevolgen als u in

Nadere informatie

BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF

BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF 4 thema s: 1. communicatie met de btw-administratie / deadlines 2. factureren zonder btw

Nadere informatie

De nieuwe btw- regels : knelpunten en hun oplossing. S. Ruysschaert

De nieuwe btw- regels : knelpunten en hun oplossing. S. Ruysschaert De nieuwe btw- regels : knelpunten en hun oplossing S. Ruysschaert 4 kernthema s De facturering De wagens De horeca De advocaten Thema 1 : De facturering B2B - facturering opeisbaarheid opeisbaarheid betaling

Nadere informatie

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl TIPS Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) Handel en BTW In dit memo worden aspecten van BTW behandeld, die van toepassing kunnen zijn bij internationale handel. Het is geen volledig overzicht, maar

Nadere informatie

van advocaten vanaf 1 januari 2014. Een kort overzicht van de het btw-statuut van de advocaat

van advocaten vanaf 1 januari 2014. Een kort overzicht van de het btw-statuut van de advocaat Opheffing van de btwvrijstelling voor de diensten van advocaten vanaf 1 januari 2014. Een kort overzicht van de het btw-statuut van de advocaat Opheffing van de btwvrijstelling voor de diensten van advocaten

Nadere informatie

Update btw. BIBF 26 februari 2011. Bart Beheydt BDO Belastingconsulenten

Update btw. BIBF 26 februari 2011. Bart Beheydt BDO Belastingconsulenten Update btw BIBF 26 februari 2011 Bart Beheydt BDO Belastingconsulenten Inhoud Verkopen van onroerende goederen Gemengd bedrijfsgebruik: voortaan onmiddellijke aftrekbeperking en geen btw meer op VAA? Vervoer,

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 15. Deel I 17

Inhoud. Woord vooraf 15. Deel I 17 Woord vooraf 15 Deel I 17 Hoofdstuk 1. Algemene principes inzake aftrek van de voorbelasting 17 1. Aftrek van voorbelasting, hoofdkenmerk van de btw 17 2. Alleen btw-belastingplichtigen, niet vrijgesteld

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17 Inhoud Lijst van afkortingen 15 Studiewijzer 17 Inleiding belastingrecht 19 Deel 1 Inkomstenbelasting 26 1 Algemene uitgangspunten 29 1.1 Wie moet belasting betalen? (art. 1.1 en 1.2 Wet IB) 29 1.2 Waarover

Nadere informatie

Achtergrond enkele begrippen. Categorieën van belastingplichtigen - overzicht

Achtergrond enkele begrippen. Categorieën van belastingplichtigen - overzicht Non-profit sector BTW-aandachtspunten 2010 Instituut van de Bedrijfsrevisoren 25 januari 2010 Jan Van Moorsel Agenda BTW: een complexe, vaak onbekende en gevaarlijke aangelegenheid voor de non-profit sector

Nadere informatie

Wijzigingen BTW aangifte va jan 2010 - Cubic For DOS versie 6.85

Wijzigingen BTW aangifte va jan 2010 - Cubic For DOS versie 6.85 Wijzigingen BTW aangifte va jan 2010 - Cubic For DOS versie 6.85 Inleiding : Wat wijzigt er? Vanaf 01/01/2010 worden nieuwe BTW-regels van kracht (BTW aangifte, intracom listing en BTW klanten listing).

Nadere informatie

Pro memorie: nieuwe regels voor de opeisbaarheid van btw

Pro memorie: nieuwe regels voor de opeisbaarheid van btw De uitreiking van de factuur vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is sinds 1 januari 2013 geen oorzaak van opeisbaarheid van de btw meer. Op 1 januari van dit jaar ging een nieuwe definitieve

Nadere informatie

Overzicht van de nieuwe btw-regels voor advocaten vanaf 1 januari 2014

Overzicht van de nieuwe btw-regels voor advocaten vanaf 1 januari 2014 Overzicht van de nieuwe btw-regels voor advocaten vanaf 1 januari 2014 Op 1 januari 2014 is een nieuwe btw-regeling voor advocaten in werking getreden. Volgens deze regeling zijn de prestaties verricht

Nadere informatie

Welke gevolgen heeft de btw-verhoging van 19% naar 21% voor u?

Welke gevolgen heeft de btw-verhoging van 19% naar 21% voor u? Welke gevolgen heeft de btw-verhoging van 19% naar 21% voor u? Op 1 oktober 2012 wordt het algemene btw-tarief verhoogd van 19% naar 21%. Dit is eerder bekendgemaakt in de Voorjaarsnota van 25 mei 2012

Nadere informatie

Besluit van 25 januari 2007, nr. CPP2006/2847M, Stcrt. nr. 24. De minister van Financiën heeft het volgende besloten.

Besluit van 25 januari 2007, nr. CPP2006/2847M, Stcrt. nr. 24. De minister van Financiën heeft het volgende besloten. Omzetbelasting. Leasing 1 Omzetbelasting. Leasing Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten Besluit van 25 januari 2007, nr. CPP2006/2847M, Stcrt. nr.

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt Tussen : Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen hierna te noemen het advocatenkantoor en hierna te noemen

Nadere informatie

9 De aftrek van de voorbelasting

9 De aftrek van de voorbelasting 9 De aftrek van de voorbelasting Bij elke toepassing i.v.m. een personenwagen wordt uitgegaan van de veronderstelling dat het opgegeven beroepsgebruik door de belastingplichtige vastgesteld werd op basis

Nadere informatie

'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid

'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid 9 april 2014 'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid Ivan Massin, Deloitte Belgium, Indirect tax Gepubliceerd in: Fiscoloog, n 1381, p. 7, BIBLO Een 'vooraf erkende persoon' is

Nadere informatie

Een bedrijfsmiddel: drempel van 250 wordt verhoogd naar 1.000. Voorbeeld. Wanneer is er sprake van een bedrijfsmiddel?

Een bedrijfsmiddel: drempel van 250 wordt verhoogd naar 1.000. Voorbeeld. Wanneer is er sprake van een bedrijfsmiddel? Een bedrijfsmiddel: drempel van 250 wordt verhoogd naar 1.000 Indien uw onderneming klein materieel, klein gereedschap of kantoormaterieel aankoopt, dan moet u de keuze maken om deze goederen als gewone

Nadere informatie

De nieuwe btw-wetgeving van 2015 zal ook invloed op u hebben!

De nieuwe btw-wetgeving van 2015 zal ook invloed op u hebben! De nieuwe btw-wetgeving van 2015 zal ook invloed op u hebben! A. Inleiding Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe btw-wetgeving in voege. Deze houdt in dat het btw-bedrag voortaan niet meer zal moeten worden

Nadere informatie

Levering van goederen

Levering van goederen Levering van goederen Wetboek BTW art. 9 definitie goederen art. 10 definitie levering art. 11 beperkingen op begrip levering art. 12 uitbreidingen op begrip levering art. 15 plaats van de levering art.

Nadere informatie

1. Btw voor notarissen en gerechtsdeurwaarders positieve btw-herziening

1. Btw voor notarissen en gerechtsdeurwaarders positieve btw-herziening NIEUWSBRIEF BTW 31/01/2012 1. Btw voor notarissen en gerechtsdeurwaarders positieve btw-herziening Per 1 januari 2012 zijn notarissen en gerechtsdeurwaarders onderworpen aan btw. In een afzonderlijke mededeling

Nadere informatie

Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411) d.d. 20 november 2013

Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411) d.d. 20 november 2013 Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411) d.d. 20 november 2013 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Centrale diensten btw ADVOCATEN MANDATEN NIET-VRIJGESTELDE BELASTINGPLICHT PLAATS VAN DE DIENST

Nadere informatie

De vrijstelling van maximum 250 EUR per jaar wordt jaarlijks aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

De vrijstelling van maximum 250 EUR per jaar wordt jaarlijks aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. Beter verlonen 2014.book Page 119 Thursday, September 4, 2014 4:52 PM DEEL 1: Fiscale en sociale aspecten bij verloning in het werknemersstatuut Tevens zullen de beroepskosten voor woon-werkverplaatsingen

Nadere informatie

DUIDING VAN DE PROBLEMATIEK

DUIDING VAN DE PROBLEMATIEK Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing BTW nr. E.T.127.884 d.d. 05.10.2015 Reisbureaus Verzekeringen

Nadere informatie

Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij

Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij Onderwerp: nieuwe factureringsregels per 1 januari 2013 Doel: informeren en adviseren Bestemd voor: alle ondernemers

Nadere informatie

Btw-optimalisering en onroerende verhuur. Bart Buelens

Btw-optimalisering en onroerende verhuur. Bart Buelens Btw-optimalisering en onroerende verhuur Bart Buelens De wettelijke basis Vrijstelling artikel 135, lid 1, l) Vrijstelling onroerende verhuur artikel 44, 3, 2 Omzetting Verplichte uitzonderingen Artikel

Nadere informatie

Als u vragen heeft over dit onderwerp of over de intrekking van mededeling 26, dan kunt u uiteraard contact opnemen

Als u vragen heeft over dit onderwerp of over de intrekking van mededeling 26, dan kunt u uiteraard contact opnemen BTW-nieuwtjes 5/2010 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 De pro rata en het mogen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de btw-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012

Vragen en antwoorden over de btw-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012 Vragen en antwoorden over de btw-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012 1. Mogen ondernemers voor prestaties die zij verrichten na 30 september 2012 reeds voor 1 oktober 2012 btw factureren naar

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 124 www.moorestephens.be Onderwerp De -aftrek op uw smartphone, laptop en andere gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen gebeurt voortaan op basis van het werkelijke beroepsgebruik

Nadere informatie

: 295 per persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en broodjes Locatie : Heelsum

: 295 per persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en broodjes Locatie : Heelsum BTW-nieuwtjes 5-2013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 1. Workshop BTW en factuurvereisten

Nadere informatie

Update BTW. sinds 1 januari 2013. Facturatieregels in een nieuw kleedje. .De nieuwe BTW-factureringsregels. www.boekhoudkantoormarien.

Update BTW. sinds 1 januari 2013. Facturatieregels in een nieuw kleedje. .De nieuwe BTW-factureringsregels. www.boekhoudkantoormarien. Update BTW - Facturatieregels in een nieuw kleedje.de nieuwe BTW-factureringsregels sinds 1 januari 2013 boekhouding & fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03/489.29.41 Nieuwe BTW-factureringsregels Facturatieregels

Nadere informatie

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje.

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. Iven De Hoon DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER 2 INLEIDING 2 Wat bedoelt men met aftrekbare beroepskosten? 3 Wat zijn zoal belangrijke beroepskosten?

Nadere informatie

Wij gaan gewoon door!

Wij gaan gewoon door! BTWijzer De nieuwsbrief van BTW Nederland jaargang 2 nummer 1 maart 2010 Wij gaan gewoon door! Nu ja, zo gewoon is dat eigenlijk niet. Het zal u zijn opgevallen, ons kabinet is er bijvoorbeeld mee opgehouden.

Nadere informatie

Inhoud. BTW: de nieuwe facturatieregels IFA 19 februari 2013. Nieuwe regels inzake opeisbaarheid BTW. De nieuwe facturatieregels.

Inhoud. BTW: de nieuwe facturatieregels IFA 19 februari 2013. Nieuwe regels inzake opeisbaarheid BTW. De nieuwe facturatieregels. BTW: de nieuwe facturatieregels IFA 19 februari 2013 Stijn Vastmans Tiberghien advocaten Inhoud Nieuwe regels inzake opeisbaarheid BTW Wat wijzigt er? Gevolgen voor leverancier en klant De nieuwe facturatieregels

Nadere informatie

(Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN

(Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN 22.7.2010 Publicatieblad van de Europese Unie L 189/1 I (Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2010/45/EU VAN DE RAAD van 13 juli 2010 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke

Nadere informatie

Beste, Samenvatting infosessie Shamrock Tielt dd 19.03.2013 Pagina 1

Beste, Samenvatting infosessie Shamrock Tielt dd 19.03.2013 Pagina 1 Beste, In navolging van de infosessie van dinsdag 19.03.2013 in hotel-restaurant Shamrock Tielt maken wij u hiernavolgend een samenvatting over van de verplichtingen die voortaan op uw factuur moeten staan

Nadere informatie

Als u een bedrijfs pand gaat kopen of verkopen Gevolgen voor de btw

Als u een bedrijfs pand gaat kopen of verkopen Gevolgen voor de btw Gevolgen voor de btw Gaat u een bedrijfspand kopen of verkopen? Dan hebt u te maken met bepaalde btw-regels. De verkoop van een bedrijfspand is meestal vrijgesteld van btw. In sommige situaties is het

Nadere informatie

Btw-eenheid in combinatie met een patrimoniumvennootschap

Btw-eenheid in combinatie met een patrimoniumvennootschap Btw-eenheid in combinatie met een patrimoniumvennootschap 1.1 Waarom een invoering van de btw-eenheid? De invoering van de btw-eenheid is nog niet zolang van kracht. Met ingang van 1 april 2007 voerde

Nadere informatie

CIRCULAIRE AOIF nr. 3/2010 DIENSTEN. Belastbaar feit. Inhoudstafel

CIRCULAIRE AOIF nr. 3/2010 DIENSTEN. Belastbaar feit. Inhoudstafel CIRCULAIRE AOIF nr. 3/2010 Federale Overheidsdienst FINANCIEN ----------------------------------------- Administratie van de Ondernemings- en inkomensfiscaliteit ----------------------------------------

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... pagina 1 van 21 Home > Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Centrale diensten BTW Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Wetswijziging

Nadere informatie

het bepalen van de normale waarde in omstandigheden beoogd door artikel 33, 2, van het Wetboek (zie punt B., hierna).

het bepalen van de normale waarde in omstandigheden beoogd door artikel 33, 2, van het Wetboek (zie punt B., hierna). Home > Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Centrale diensten BTW Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Wetswijziging op 1 januari 2011

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba. Doorrekening van kosten komende van een derde partij

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba. Doorrekening van kosten komende van een derde partij cic Doorrekening van kosten komende van een derde partij Dit zijn kosten die eerst betaald worden door partij A om ze in een latere fase door te factureren aan partij B zonder dat deze deel uitmaakt van

Nadere informatie

Bijkomende diensten onroerende verhuur : twee hoofdscenario's

Bijkomende diensten onroerende verhuur : twee hoofdscenario's 10 juni 2015 Bijkomende diensten onroerende verhuur : twee hoofdscenario's Ivan Massin, Deloitte Belgium, Indirect tax Gepubliceerd in: Fiscoloog, n 1434, p. 10, BIBLO In een arrest van 16 april 2015 heeft

Nadere informatie

Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013

Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Kluwer Fiscaal Bulletin Vandewinckele NATIONALE EN INTERNATIONALE BEPALINGEN Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Op 1 januari 2013 worden in België tal van nieuwe facturatieregels van kracht. Het

Nadere informatie

belastingplicht Wanneer vangt de belastingplichtige activiteit aan? 1) art 4 W.BTW : éénieder die... geregeld... belastbare handelingen stelt

belastingplicht Wanneer vangt de belastingplichtige activiteit aan? 1) art 4 W.BTW : éénieder die... geregeld... belastbare handelingen stelt aanvang van de Wanneer vangt de ige activiteit aan? Belang : ontstaan recht op aftrek voorbelasting 1) art 4 W.BTW : éénieder die... geregeld... belastbare handelingen stelt probleem : men moet eerst bezig

Nadere informatie

BTW in de paardensector: twee uitzonderingen 1

BTW in de paardensector: twee uitzonderingen 1 BTW in de paardensector: twee uitzonderingen 1 BTW IN DE PAARDENSECTOR TWEE UITZONDERINGEN Reeds vele jaren dringt de Belgische Confederatie van het Paard er bij de overheid op aan om voor de paardensector

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 5. 1 Algemeen 13. 2 Inkomstenbelasting 27

Inhoud. Voorwoord 5. 1 Algemeen 13. 2 Inkomstenbelasting 27 Inhoud Voorwoord 5 1 Algemeen 13 Vraag 1 Wat betekent de nieuwe antimisbruikbepaling voor de vastgoedpraktijk? 13 Vraag 2 Bestaat er nog een keuze van de minst belaste weg bij vastgoedtransacties? 17 Vraag

Nadere informatie

WORKSHOP BTW EN FACTUURVEREISTEN

WORKSHOP BTW EN FACTUURVEREISTEN WORKSHOP BTW EN BOUW (INCLUSIEF TARIEFSWIJZIGING) Op 1 maart 2013 is een tijdelijke maatregel van kracht geworden voor renovatie- en herstelwerkzaamheden aan woningen. In deze workshop wordt aandacht besteed

Nadere informatie

ALGEMENE INHOUD VII. Fiscaal Praktijkboek 2011-2012 Indirecte belastingen

ALGEMENE INHOUD VII. Fiscaal Praktijkboek 2011-2012 Indirecte belastingen ALGEMENE INHOUD DEEL I HET BTW-PAKKET: WAT LEERT ONS DE TOEPASSINGSVERORDENING? 1 Patrick Wille 1. Inleiding 7 2. Plaats vestiging 8 2.1. Ontvanger van de dienst (B2B) 8 2.2. Dienstverrichter (B2C) 10

Nadere informatie

DE ADVOCATEN, UITEINDELIJK ONDERWORPEN AAN BTW!

DE ADVOCATEN, UITEINDELIJK ONDERWORPEN AAN BTW! DE ADVOCATEN, UITEINDELIJK ONDERWORPEN AAN BTW! Henri Vandebergh 27/08/2013 Deze tekst wordt gepubliceerd in het Nieuw Juridisch Weekblad nr. 288 d.d. 09/10/2013. 1 De advocaten,uiteindelijk onderworpen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Inleiding in de btw... 3. 2. Btw-ondernemerschap... 6. 3. In welke gevallen bent u btw verschuldigd?...

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Inleiding in de btw... 3. 2. Btw-ondernemerschap... 6. 3. In welke gevallen bent u btw verschuldigd?... Inhoudsopgave Voorwoord............................................................... 1 1. Inleiding in de btw.................................................... 3 1.1. Wat zijn kostprijsverhogende belastingen?..............................

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 23 april 2015 (*)

ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 23 april 2015 (*) ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 23 april 2015 (*) Prejudiciële verwijzing Fiscale bepalingen Zesde btw-richtlijn Artikel 11, A Bestemming van een goed die wordt gelijkgesteld met een levering onder bezwarende

Nadere informatie

3 4 5 6 7 . 8 BIJLAGE III effectuées dans un pays tiers et qui n ouvrent pas de droit à déduction de la taxe belge en amont. De belastingplichtige moet in de daartoe voorziene vakken zijn naam of

Nadere informatie

INHOUD HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING

INHOUD HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING INHOUD HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING............................. 1 1.1. Werkingssfeer................................................... 1 1.1.1. Handelingen onderworpen aan de btw......................

Nadere informatie

BTW : diensten. Plaats van de dienst

BTW : diensten. Plaats van de dienst BTW : diensten Bepaal de plaats van de dienst (art 21 W.BTW) en bepaal de schuldenaar van de BTW (art. 51 W.BTW) 1. De Franse onderneming SA DEGAT herstelt in Nederlands bedrijf te Rotterdam een machine

Nadere informatie

De BTW in de Europese Gemeenschap TOEPASSING IN DE LIDSTATEN INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN OVERHEDEN, BEDRIJVEN, INFORMATIENETWERKEN ENZ.

De BTW in de Europese Gemeenschap TOEPASSING IN DE LIDSTATEN INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN OVERHEDEN, BEDRIJVEN, INFORMATIENETWERKEN ENZ. EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer BTW en andere omzetbelastingen De BTW in de Europese Gemeenschap TOEPASSING IN DE LIDSTATEN -

Nadere informatie

NIEUWE BTW FACTURATIE REGELS VANAF 01/01/13

NIEUWE BTW FACTURATIE REGELS VANAF 01/01/13 NIEUWE BTW FACTURATIE REGELS VANAF 01/01/13 A. Vooraf De nieuwe regels zijn ingevoerd om die conform te maken met de geldende EU BTW regels. Hieronder worden de meest ingrijpende wijzigingen vermeld. B.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 546 Wet van 3 december 2009 tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de invoering van een nieuwe regeling voor de plaats

Nadere informatie