INFOSESSIE TIELT: 19 maart 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFOSESSIE TIELT: 19 maart 2013"

Transcriptie

1 INFOSESSIE TIELT: 19 maart 2013 Maertens Management & Co bvba Pittemsesteenweg TIELT 1 Doelstelling sessie BTW-reglementering is complex?? Is onderhevig aan veelvuldige wijzigingen. => Praktijkgerichte toelichting bij enkele actuele btw-vraagstukken is geen overbodige luxe. U heeft er dus alle belang bij om op de hoogte te blijven van de wijzigingen die een impact hebben op uw btw-verplichtingen. 1

2 Wat wordt behandeld deze avond? In principe drie BTW-facetten : 1.- de nieuwe facturatieverplichtingen in de praktijk; 2.- de elektronische facturatie vanaf 2013; 3.- de nieuwe toepassingen inzake VAA, gemengde kosten, elektriciteit, verwarming, auto s, investeringen, enz 3 Inleiding : EU Richtlijn 2010/45/EU Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013 Het ging concreet om een richtlijn van 2010 die alle EU-lidstaten moesten omzetten in nationale wetgeving tegen 1 januari

3 Revolutie vanaf 1/1/2013?? Belgische bedrijfswereld zal een heuse revolutie doormaken wat de facturatiemethoden betreft. Wijzigingen zullen aanpassingen van facturatie- en boekhoudprogramma's vergen. Het wetsvoorstel werd echter pas ingediend op Men kon er van uitgaan dat de wet tegen eind 2012 in het Belgisch Staatsblad zou verschijnen, wat informatici slechts enkele dagen gaf om de programma's aan te passen. Overgangsmaatregelen!! (niet voor alles ) Mission impossible!!! Quid RoA? Recht op aftrek inzake BTW ook afhankelijk van dit proces. Alle relevante en overeenstemmende stukken zullen moeten kunnen voorgelegd worden teneinde de echtheid van een transactie te kunnen aantonen. Belangrijke wijziging van BTW-wetgeving hetgeen ook zijn weerslag zal hebben op de toekomstige BTW-controles. Bedrijfsprocessen en boekhoudingspakketten zullen moeten nagekeken worden. 3

4 Intern bedrijfsproces wordt belangrijk Van elke factuur moet de echtheid en inhoud kunnen worden gewaarborgd ( bijvoorbeeld door orderbevestiging, leveringsnota, paklijst, betaling, bestek, orderbevestiging, etc ). Er zal voor een coherent geheel moeten gezorgd worden!! Besluit van deze inleiding : Er zijn wel wat wijzigingen en aanpassingen in facturatie- en boekhoudprogramma's nodig, bijvoorbeeld voor de opmaak van de btw-aangifte. SANCTIES : KB 44!!! 4

5 OMZETTING VAN RICHTLIJN 2010/45/EU VAN DE RAAD VAN 13 JULI 2010 (*) NIEUWIGHEDEN INZAKE FACTURERING (*) : EU-Publicatieblad 22/7/2010, nr. L 189 Waarom nieuwe regels? Gelijkschakeling papieren en elektronische facturen Harmonisering tussen de lidstaten Tijdswinst en kostenbesparing 10 5

6 Nieuw Principe Gebruik slechts toegestaan mits aanvaarding door de afnemer Aanvaarding kan formeel of door de verwerking of betaling van de ontvangen factuur 11 3 centrale begrippen Authenticiteit van de herkomst Integriteit van de inhoud Leesbaarheid van de factuur =>Vanaf de uitreiking tot het einde van de bewaringstermijn (7 jaar vanaf 1/1 volgend op hun datum) 12 6

7 Definities & voorwaarden Factuur : elk document of bericht op papier of in elektronisch formaat dat voldoet aan de voorwaarden vastgesteld in het Wetboek en zijn uitvoeringsbesluiten (art. 1, 13,1 nieuw) 13 Elektronische factuur : Elektronische factuur : een factuur die de in het Wetboek en zijn uitvoeringsbesluiten voorgeschreven gegevens bevat en in om het even welke elektronische vorm wordt uitgereikt en ontvangen (art. 1, 13,2 nieuw) 14 7

8 Bedrijfscontroles Nieuwe regeling gaat er vanuit dat de factuur de weerspiegeling moet zijn van de feitelijke prestatie. Authenticiteit, integriteit en leesbaarheid moeten gewaarborgd worden vanaf het tijdstip waarop de factuur wordt uitgereikt tot het einde van de bewaringstermijn!! 15 Welke lidstaat is bevoegd inzake factureringsregels Men bedoelt de regels inzake : - uitreiking van facturen - inhoud van facturen - vereenvoudigde facturen NIET : de regels inzake bewaring van facturen 16 8

9 5. Toepasselijke wetgeving (art. 53decies, 1,nieuw) Algemene regel : de lidstaat waar de levering of de dienst geacht wordt te zijn verricht, bepaalt de van toepassing zijnde factureringsregels (maar niet inzake bewaring!) Twee uitzonderingen : in afwijking gelden de regels van toepassing in de lidstaat waar degene die de levering of de dienst verricht de zetel van zijn economische activiteit of een vaste inrichting heeft van waaruit hij de prestatie verricht of, bij gebreke aan een dergelijke zetel/inrichting, zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats heeft, wanneer : : 17 Toepasselijke wetgeving 1) de leverancier of dienstverrichter niet gevestigd is in de lidstaat waar de levering of de dienst geacht wordt plaats te vinden, of zijn inrichting in die lidstaat niet betrokken is bij de levering of de dienst, én de tot voldoening van de btw gehouden persoon de afnemer van de levering of de dienst is. Echter, indien in dat geval aan self-billing wordt gedaan, is de algemene regel van toepassing! 2) de levering of dienst geacht wordt niet in de Gemeenschap te zijn verricht 18 9

10 Uitzondering eenvoudiger uitgedrukt : =>lidstaat vestiging lev/dienstver 1) grensoverschrijdende levering of dienst met verlegging naar de afnemer 2) leveringen of diensten die niet in de EU belastbaar zijn 19 BELANGRIJKE DATUM => vanaf 2013 zal de datum de btwgenererende factor altijd op de factuur moeten worden vermeld 20 10

11 Vereenvoudigde facturen Artikel 13, 1 ste lid, KB nr. 1 : BP mogen vereenvoudigde facturen uitreiken : 1 als bedrag, exclusief btw < of = als de handels- of admin. praktijken van een bedrijfssector of de technische voorwaarden van uitreiking de opname van alle verplichte vermeldingen bemoeilijken 3 als het gaat om een verbeterend stuk in de zin van artikel 53, 2, 3 de lid, WBTW 21 Vereenvoudigde factuur Een vereenvoudigde factuur is verboden voor : -leveringen met transport en installatie of montage door de leverancier of voor zijn rekening; -verkoop op afstand; -vrijgestelde intracommunautaire leveringen en intracommunautaire verwervingen; -grensoverschrijdende handelingen waarvoor belasting verschuldigd is door de medecontractant op grond van artikel 51, 2 of 4 van het Wetboek 22 11

12 Verplichting tot bewaring Artikel 60, 1, WBTW : Iedere BP is gehouden de kopieën te bewaren van de facturen die door hemzelf of, in zijn naam en voor zijn rekening, door zijn MC of door een derde, worden uitgereikt Eenieder (> BP!) is gehouden zijn ontvangen facturen te bewaren 23 Plaats van bewaring Artikel 60, 2, WBTW : Principe Iedere BP mag de plaats van bewaring van de ontvangen facturen en kopieën van facturen vrij bepalen MITS hij ze op ieder verzoek & zonder onnodig uitstel ter beschikking stelt van de administratie bevoegd voor de btw Afwijking Alle kopieën van facturen, uitgereikt door in BE gevestigde BP + alle door hen ontvangen facturen moeten op BE grondgebied worden bewaard, voor zover die bewaring niet gebeurt in elektronisch formaat met volledige on-line toegang 24 12

13 Nieuwigheden btw 2013 Deel 2 : Belastbaar feit en opeisbaarheid van de belasting Nieuwigheden btw 2013 A. Definitie van de begrippen belastbaar feit en opeisbaarheid van de belasting Artikel 1, 12, van het Btw-Wetboek definieert de begrippen belastbaar feit en opeisbaarheid van de belasting (omzetting van artikel 62 van de richtlijn). Onder belastbaar feit wordt verstaan het feit waardoor de wettelijke voorwaarden worden vervuld die vereist zijn voor het opeisbaar worden van de belasting. Onder opeisbaarheid van de belasting wordt verstaan het recht dat de Schatkist heeft om krachtens de wet de belasting vanaf een bepaald tijdstip te vorderen van de persoon die de belasting moet voldoen, ook al kan de betaling daarvan worden uitgesteld

14 Nieuwigheden btw 2013 B. Leveringen van goederen Belastbaar feit en opeisbaarheid van de belasting Artikel 16 Algemene regel Het tijdstip waarop het goed ter beschikking wordt gesteld (art. 16, 1, eerste lid) 27 Nieuwigheden btw 2013 C. Leveringen van goederen Belastbaar feit en opeisbaarheid van de belasting Artikel 17 Andere oorzaken van opeisbaarheid van de belasting Tenzij anders bepaald kan de belasting niet opeisbaar worden vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan. Het ontvangen van de prijs (artikel 17, 1) Indien de prijs, geheel of gedeeltelijk, wordt ontvangen, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, wordt de belasting opeisbaar op het tijdstip van ontvangst van de vooruitbetalingen, ten belope van het ontvangen bedrag. De uitreiking van de factuur, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is geen oorzaak van opeisbaarheid meer

15 Nieuwigheden btw 2013 D. Leveringen van goederen Belastbaar feit en opeisbaarheid van de belasting Artikel 17 Andere oorzaken van opeisbaarheid van de belasting Het ontvangen van de prijs (vervolg) De belastingplichtige die in het bezit is van een factuur met vermelding van een btw-bedrag, maar waarvoor de incassering van de prijs of het belastbaar feit zich nog niet heeft voorgedaan, kan zijn recht op aftrek niet uitoefenen (bijvoorbeeld een factuur opgemaakt vóór het ontvangen van de prijs als een oproep tot betaling). Daarentegen blijft de leverancier die de factuur heeft opgemaakt waarvoor nog geen enkele oorzaak van opeisbaarheid zich heeft voorgedaan, in principe, schuldenaar van de btw op basis van artikel 51, 1, 3, van het Wetboek. Wanneer de leverancier een factuur heeft opgemaakt zonder dat er zich een oorzaak van opeisbaarheid heeft voorgedaan, ontslaat dit de leverancier niet van de verplichting facturen op te maken die een oorzaak van opeisbaarheid of het belastbaar feit zullen vaststellen. 29 Nieuwigheden btw 2013 D. Leveringen van goederen Belastbaar feit en opeisbaarheid van de belasting Artikel 17 Andere oorzaken van opeisbaarheid van de belasting Intracommunautaire leveringen en overbrengingen van goederen (artikel 17, 2) Bij intracommunautaire leveringen van goederen (of overbrengingen van goederen), vrijgesteld door artikel 39bis van het Btw-Wetboek, wordt de btw opeisbaar bij de uitreiking van de factuur. De belasting wordt evenwel opeisbaar de vijftiende dag van de maand volgend op die waarin het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, indien er vóór die datum geen factuur is uitgereikt

16 Nieuwigheden btw 2013 D. Leveringen van goederen Belastbaar feit en opeisbaarheid van de belasting Artikel 17 Andere oorzaken van opeisbaarheid van de belasting Intracommunautaire leveringen en overbrengingen van goederen (vervolg) Dit betekent dat het uitreiken van een factuur dat de ontvangst van de (gehele of gedeeltelijke) prijs vaststelt, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, geen btw-verplichting meer is voor vrijgestelde intracommunautaire leveringen van goederen. Alleen het uitreiken van de factuur die het optreden van het belastbaar feit vaststelt, blijft als verplichting over, in de zin van artikel 53, 2. Bij een vrijgestelde intracommunautaire levering van goederen is een factuur m.b.t. de gehele prijs, uitgereikt vóór het belastbaar feit, dus geen oorzaak van opeisbaarheid in de zin van artikel 17, 2. Wanneer de leverancier een factuur heeft opgemaakt zonder dat er zich een oorzaak van opeisbaarheid heeft voorgedaan, ontslaat dit de leverancier niet van de verplichting een factuur op te maken die het belastbaar feit vaststelt. Bij gebrek aan deze factuur wordt de belasting opeisbaar de 15 de van de maand volgend op die van het belastbaar feit (artikel 17, 2, tweede lid). Zie de bijna unanieme richtlijnen volgend uit de 94 ste vergadering van het btw comité (Document D taxud.c.1 (2012) ) 31 Nieuwigheden btw 2013 D. Leveringen van goederen Belastbaar feit en opeisbaarheid van de belasting Artikel 17 Andere oorzaken van opeisbaarheid van de belasting Ontvangst van de prijs vóór of na de levering Levering aan particulieren (artikel 17, 3) Voor wat betreft de leveringen van roerende goederen, verricht door een belastingplichtige die gewoonlijk aan particulieren goederen levert en waarvoor hij niet verplicht is een factuur uit te reiken, wordt de belasting opeisbaar naarmate de incassering van de prijs of van de subsidies als bedoeld in artikel 26, eerste lid. Aangezien de uitreiking van een factuur geen oorzaak meer is van opeisbaarheid van de belasting, is de regel van de opeisbaarheid naarmate de incassering van de prijs eveneens van toepassing in de situatie waarin de belastingplichtige, ondanks het feit dat hij niet in één van de situaties zit waarin hij verplicht is te factureren, overeenkomstig artikel 53, 2, toch een factuur heeft opgesteld

17 Nieuwigheden btw 2013 D. Leveringen van goederen Belastbaar feit en opeisbaarheid van de belasting Artikel 17 Andere oorzaken van opeisbaarheid van de belasting Ontvangst van de prijs vóór of na de levering Levering aan particulieren (vervolg) Voorbeeld : Een belastingplichtige verkoopt een wasmachine aan een natuurlijk persoon, die het bestemt voor zijn privé-gebruik. Het belastbaar feit doet zich voor op 30 januari De belastingplichtige maakt een factuur op, alhoewel hij zich niet bevindt in één van de situaties opgesomd in artikel 1 van het KB nr. 1. De klant betaalt niet bij de levering, maar op 5 februari Tengevolge het artikel 17, 3, is de belasting verschuldigd naarmate de incassering van de prijs, namelijk op 5 februari Nieuwigheden btw 2013 F. Diensten Belastbaar feit en opeisbaarheid van de belasting Artikel 22 Belastbaar feit en opeisbaarheid van de belasting Algemene regel (artikel 22, 1) Voor diensten vindt het belastbaar feit plaats en wordt de belasting opeisbaar op het tijdstip waarop de dienst wordt verricht.!!! Om beter af te stemmen op de richtlijn, gebruiken we niet meer de term «het tijdstip waarop de dienst is voltooid» Opeenvolgende afrekeningen of betalingen (artikel 22, 2, eerste lid) De diensten die aanleiding geven tot opeenvolgende afrekeningen of betalingen, worden geacht te zijn verricht bij het verstrijken van elke periode waarop een afrekening of betaling betrekking heeft. Deze bepaling heeft betrekking op situaties die van nature aanleiding geven tot voortdurende of herhaaldelijke handelingen. Bijvoorbeeld verhuur van wagens op lange termijn, de mogelijkheid om op continue wijze gebruik te maken van bepaalde diensten zoals telefonie

18 Nieuwigheden btw 2013 F. Diensten Belastbaar feit en opeisbaarheid van de belasting Het ontvangen van de prijs (artikel 22bis, eerste lid) Indien de prijs, geheel of gedeeltelijk, wordt ontvangen, voor het tijdstip waarop de dienst is verricht, wordt de belasting opeisbaar op het tijdstip van ontvangst van de vooruitbetalingen, ten belope van het ontvangen bedrag. Net zoals bij de leveringen van goederen, is het uitreiken van een factuur vooraleer het belastbaar feit heeft plaatsgevonden, geen oorzaak van opeisbaarheid bij diensten. 35 DEEL : 3 DE NIEUWE BTW- AFTREKREGELING VOOR BEDRIJFSMIDDELEN 18

19 Gemengd gebruikt bedrijfsmiddelen: hoe de btw regulariseren voor het privégedeelte? Techniek 1 100% of 50% RoA btw rekenen op VAA toe te passen t.e.m en eventueel in 2011 en 2012 Techniek 2 RoA a rato van het beroepsgebruik geen btw op VAA facultatief toe te passen in 2011/2012 verplicht toe te passen vanaf 2013 verdient absolute voorkeur van Europa (H.v.J., 16 februari 2012, T.G. Van Laarhoven) 37 Theoretisch kader art. 45, 1quinquies btw-wb: Ten aanzien van de uit hun aard onroerende goederen en de andere bedrijfsmiddelen en diensten die op grond van art. 48, 2 aan de herziening zijn onderworpen en behoren tot het vermogen van de onderneming van de belastingplichtige, en die t, mag zowel voor de doeleinden van zijn economische activiteit als voor zijn privé-doeleinden of voor de privédoeleinden van zijn personeel of, meer algemeen, voor andere doeleinden dan deze van zijn economische activiteit worden gebruikde belastingplichtige de belasting geheven van de goederen en diensten met betrekking tot die goederen slechts tot beloop van het gebruik voor de doeleinden van zijn economische activiteit in aftrek brengen

20 Theoretisch kader Toepassingsgebied van nieuwe bepaling: bedrijfsmiddelen opgenomen in het bedrijfsvermogen van in den beginne gemengd gebruik terbeschikkingstelling om niet aanschaf vanaf Begrip bedrijfsmiddel Worden op een duurzame wijze in de onderneming gebruikt als werkinstrument of als exploitatiemiddel Voorbeelden: onroerende goederen, computers, auto s, bepaalde diensten afgeschreven over minimum 5 jaar (bv.software op maat, licenties, ),enz

21 Begrip bedrijfsmiddel Zijn geen bedrijfsmiddelen: gehuurde of geleasde goederen; leveringen van goederen en diensten m.b.t. bedrijfsmiddelen (bv. herstelling, onderhoud, brandstof, ) klein materieel, kantoorbenodigdheden en klein gereedschap < 250, excl. btw Let op: ook op deze goederen en diensten moet vanaf 2013 verplicht techniek 2 worden toegepast (art. 45, 1 btw-wb) 41 DEEL Firmawagen 9 21

22 50%-regel Aftrek btw = max. 50% voor personenwagens, stationwagens, minibussen en sommige 4 x 4 voertuigen (art. 45, 2 btw-wb) De 50% aftrekbeperking geldt voor volgende kosten: aankoop in België, intracommunautaire verwerving of invoer van het voertuig; huur- en leasingkosten; aankoop brandstof; onderhouds-, reinigings- en herstellingskosten; aankoop en installatie GPS, LPG-tank, alarmsysteem,airco, handsvrije GSM-kit, 43 Overzicht De toe te passen btw-spelregels hangen af van de aanschafdatum van het voertuig: vanaf 1/1/2013 vóór 1/1/2011 in de loop van 2011 en

23 Auto aangeschaft vanaf beperking RoA bij aanschaf volgens 1 van de volgende 3 methodes (Beslissing nr. ET /3 van 11 december 2012): 1. dagelijkse rittenadministratie per wagen 2. formule o.b.v. woonwerkafstand 3. algemeen forfait voor alle wagens (> 3 vervoermiddelen): beroepsgebruik = 35% beperking RoA geldt niet alleen voor aankoopprijs en leaseprijs, maar ook voor bijkomende kosten 45 Methode 1 Bijhouden van dagelijkse rittenadministratie Per beroepsmatige verplaatsing noteren: Datum van de rit Beginadres en eindadres Afgelegde kilometerstand per rit /dag Registratie van kilometerstand bij begin/einde kalenderjaar Manueel of geautomatiseerd 46 23

24 Methode 2 Geen dagelijkse rittenadministratie Formule: % privé = afstand woonwerk x 2 x x100 totale afstand % beroeps = 100% - privé % 47 Methode 2 Afstand woonwerk = de reële afstand (heen) van de woonplaats tot de werkplaats in kilometer 200 = forfaitair bepaald aantal effectief gepresteerde werkdagen per kalenderjaar waarbij het voertuig werd gebruikt voor woonwerkverkeer = forfaitaire bepaalde overige privékilometers per kalenderjaar Totale afstand = de reële afstand afgelegd in een kalenderjaar per kilometer Bij wijziging in de loop van het jaar: aanpassing parameters 48 24

25 Gemeenschappelijke opmerkingen bij methode 1 & 2 Berekening per voertuig, ook voor lichte vrachten Niet voor voertuigen bedoeld in art, 45 2 a) tot en met e) btw-wb 49 Gemeenschappelijke opmerkingen bij methode 1 & 2 Per voertuig berekenen voor het lopende kalenderjaar BP mag beide methodes met elkaar combineren 50 25

26 Gemeenschappelijke opmerkingen bij methode 1 & 2: herzieningen Als geraamd % afwijkt van definitief %: herziening berekenen Herzieningsperiode voor aankoop: 5 jaar Herzieningen opnemen in R 61 of 62 van de aangifte in te dienen op 20 april van het volgende jaar Definitief % voor jaar X geldt als geraamd % voor jaar X + 1 voor de btw-aftrek inzake de kosten 51 Methode 3 Enkel indien > 3 gemengd gebruikte vervoermiddelen Algemeen forfait beroepsgebruik = 35% Niet te combineren met methode 1 of 2 Verplicht toe te passen op alle gemengd gebruikte PW, lichte vrachtwagens, motorfietsen Niet voor voertuigen bedoeld in art, 45 2 a) tot en met e) btw-wb Minimumperiode aan te houden: tot 31 december van het 3 de jaar volgend op het jaar waarin voor het eerst toegepast Geen herzieningen 52 26

27 DEEL 3 Andere roerende bedrijfsmiddelen 43 Nieuw beroepsforfait geen btw meer op VAA beroeps% wordt forfaitair bepaald op 75% niet alleen voor aankoopprijs, maar ook voor bijkomende kosten BP is niet verplicht dit forfait toe te passen Hoger beroeps%: bewijslast: BP Indien forfait wordt toegepast, geldt het voor alle gemengd gebruikte roerende bedrijfsmiddelen andere dan vervoermiddelen 54 27

28 BM aangeschaft vóór Voorbeeld Een vennootschap heeft in 2010 een laptop gekocht die gratis wordt ter beschikking gesteld aan een personeelslid. Betrokkene mag de laptop ook voor privédoeleinden gebruiken. Aankoopprijs laptop: btw. Btw-gevolgen? 55 BM aangeschaft vóór In 2010: toepassing art. 45, 1 Aftrekbare btw = 420 Verschuldigde BTW over VAA: 180 x 21/121 = 31,

29 BM aangeschaft vóór In 2011: idem voor het gebruik in 2011 In 2012: idem voor het gebruik in 2012 Vanaf 2013 moet uitsluitend rekening worden gehouden met het daadwerkelijk gebruik van de laptop, eventueel door toepassing van het forfait Stel privégebruik in 2013 = 25% (toepassing forfait) 57 BM aangeschaft vóór Maatstaf van heffing = x 25% x 1/4 = 125 Verschuldigde btw = 26,25 Btw-regularisatie verplicht door te voeren in aangifte in te dienen

30 Terbeschikkingstelling BM onder bezwarende titel Normale waarde vanaf 01/01/2013 Indien BM werd aangekocht Normale waarde = (aankoopprijs + kosten) x (100% - % beroep) 5 Indien BM wordt gehuurd Normale waarde = (huurprijs + kosten) x (100% - % beroep) Beroepsgebruik mag vastgesteld op basis van 75%-forfait 59 DEEL Internet 47 30

31 Principe De Administratie aanvaardt dat het gedeelte van de btw dat niet aftrekbaar is om redenen van privégebruik, geacht wordt overeen te stemmen met het btw-bedrag vervat in het forfaitaire voordeel van alle aard. (Circulaire nr. AOIF 6/2005 van 9 februari 2005, nrs ) 61 Voorbeeld Een vennootschap stelt gratis een internetverbinding ter beschikking aan een personeelslid, die daar thuis ook privé gebruik van mag maken. Jaarlijks factuurbedrag van de internetprovider: btw. RoA vennootschap: ,41 = 115,59 Let op: Facturen op naam van de vennootschap! 62 31

32 DEEL Verwarming en elektriciteit 50 Principes Toepassing beroepsforfait van 75% niet mogelijk, want geen BM Ofwel RoA beperken op basis van effectief beroepsgebruik Ofwel volledig RoA met btw-taxatie van het VAA 64 32

33 DEEL Onroerend goed 52 Principes Seeling-aftrek al lang niet meer mogelijk RoA te beperken tot het beroepsmatig gedeelte Beroepsmatig gedeelte bepalen aan de hand van feitelijke omstandigheden: oppervlakteregel of ander objectief criterium, bv. huurwaarde (Gent, 19 januari 2010) Herzieningstijdvak: 15 jaar Aanvang herzieningstijdvak: 1 januari van het jaar van ingebruikneming (Beslissing nr. ET van 27 maart 2012) 66 33

34 Dank u voor aandacht 67 34

het bepalen van de normale waarde in omstandigheden beoogd door artikel 33, 2, van het Wetboek (zie punt B., hierna).

het bepalen van de normale waarde in omstandigheden beoogd door artikel 33, 2, van het Wetboek (zie punt B., hierna). Home > Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Centrale diensten BTW Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Wetswijziging op 1 januari 2011

Nadere informatie

Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013

Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Kluwer Fiscaal Bulletin Vandewinckele NATIONALE EN INTERNATIONALE BEPALINGEN Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Op 1 januari 2013 worden in België tal van nieuwe facturatieregels van kracht. Het

Nadere informatie

Factureringsregels van toepassing vanaf 1 januari 2013 volgend op de omzetting. in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU

Factureringsregels van toepassing vanaf 1 januari 2013 volgend op de omzetting. in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU volgend op de omzetting in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU Het betrouwbaar controlespoor Als u denkt dat Btw reglementering eenvoudig is, of u niet btw plichtig bent, leest u best niet verder.

Nadere informatie

BUSINESS LUNCH 13/06/2013

BUSINESS LUNCH 13/06/2013 BUSINESS LUNCH 13/06/2013 New regulations about VAT and Corporate Tax in a nutshell Veerle Slagmeulder Peter Robrechts BTW NIEUWIGHEDEN Adm. toelichting bepaling beroepsgebruik bij gemengd gebruikte goederen

Nadere informatie

Btw-aftrek bedrijfswagens. meer rekenwerk voor minder btw-aftrek. Boekhoudkantoor Marien BVBA

Btw-aftrek bedrijfswagens. meer rekenwerk voor minder btw-aftrek. Boekhoudkantoor Marien BVBA s meer rekenwerk voor minder btw-aftrek : meer rekenwerk voor minder btw-aftrek Eind vorig jaar, 11 december 2012, heeft de Btw-administratie het langverwachte addendum gepubliceerd met betrekking tot

Nadere informatie

Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen. Stefan Ruysschaert

Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen. Stefan Ruysschaert Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen Stefan Ruysschaert Basisbegrippen Het begrip economische activiteit (art. 4 W.BTW) De notie misbruik (art. 1, 10 W.BTW)

Nadere informatie

1. Voorgaanden 1. 2. Belgische wet- en regelgeving 6. 3.1. Factureringsregels 12 3.2. Betrokken belastingplichtigen, handelingen en stukken 15

1. Voorgaanden 1. 2. Belgische wet- en regelgeving 6. 3.1. Factureringsregels 12 3.2. Betrokken belastingplichtigen, handelingen en stukken 15 1 sur 27 06-05-14 23:32 Home > Circulaire AAFisc Nr. 14/2014 (nr. E.T. 120.000) dd. 04.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW - Taxatieprocedure

Nadere informatie

Update BTW. sinds 1 januari 2013. Facturatieregels in een nieuw kleedje. .De nieuwe BTW-factureringsregels. www.boekhoudkantoormarien.

Update BTW. sinds 1 januari 2013. Facturatieregels in een nieuw kleedje. .De nieuwe BTW-factureringsregels. www.boekhoudkantoormarien. Update BTW - Facturatieregels in een nieuw kleedje.de nieuwe BTW-factureringsregels sinds 1 januari 2013 boekhouding & fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03/489.29.41 Nieuwe BTW-factureringsregels Facturatieregels

Nadere informatie

BTW UPDATESEMINARIE. Seminarie BTW juni 2014

BTW UPDATESEMINARIE. Seminarie BTW juni 2014 Seminarie BTW juni 2014 Samenvatting van de onderwerpen A Wetswijzigingen en gevolgen B 1. Aftrek btw 2. Leveringen en diensten 3. Maatstaf van heffing 4. IC-leveringen en IC-verwervingen 5. Tarief 6.

Nadere informatie

Fiscale update: bent u nog mee?

Fiscale update: bent u nog mee? Fiscale update: bent u nog mee? Wim De Pelsmaeker Marc Sonck Yves Coppens 26 maart 2013 1 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Programma: Nieuwe regeling btw-aftrek wagens en andere goederen Nieuwe facturatieregels

Nadere informatie

Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015

Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015 Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015 Voorwoord Deze brochure beschrijft de fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s. Onder bedrijfsauto s verstaan we personenauto s, auto s voor dubbel gebruik en minibussen.

Nadere informatie

SEMINARIE B.I.B.F. 14 mei 2011. Examenmaterie btw. Oefeningenbundel. Tim Van Sant

SEMINARIE B.I.B.F. 14 mei 2011. Examenmaterie btw. Oefeningenbundel. Tim Van Sant SEMINARIE B.I.B.F. 14 mei 2011 Examenmaterie btw Oefeningenbundel Tim Van Sant I. Levering van goederen of dienst? 1. Contract dat zowel de levering van de grondstoffen als de uitvoering van een roerend

Nadere informatie

Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411) d.d. 20 november 2013

Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411) d.d. 20 november 2013 Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411) d.d. 20 november 2013 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Centrale diensten btw ADVOCATEN MANDATEN NIET-VRIJGESTELDE BELASTINGPLICHT PLAATS VAN DE DIENST

Nadere informatie

Wie valt onder de BTW-plicht?

Wie valt onder de BTW-plicht? ADVOCATEN BTW PLICHT De BTW adminstratie heeft recentelijk via circulaire nr. Aafisc 47/2013 de richtlijnen uiteengezet aangaande het wegvallen van de BTW-vrijstelling voor advocaten vanaf 2014. We brengen

Nadere informatie

VII. BTW. }11 [ 7. Voor de toepassing van dit Wetboek dient te. }13 [ 9. }14 [Voor de toepassing van dit Wetboek dient te

VII. BTW. }11 [ 7. Voor de toepassing van dit Wetboek dient te. }13 [ 9. }14 [Voor de toepassing van dit Wetboek dient te Wet 3 juli 1969 - BTW-wetboek p. 2 3 VII. BTW p. 2 3 Wet 3 juli 1969 Art. 1 volledig vervangen Art. 1. }1 [ 1.] 1 Onder de naam belasting over de toegevoegde waarde wordt een omzetbelasting ingevoerd,

Nadere informatie

7.6 Bijzondere problemen met betrekking tot de omvang van het recht op aftrek van voorbelasting

7.6 Bijzondere problemen met betrekking tot de omvang van het recht op aftrek van voorbelasting 1 7.6 Bijzondere problemen met betrekking tot de omvang van het recht op aftrek van voorbelasting 7.6.1 Kosteloze uitdeling van monsters Wanneer een bedrijf kosteloos monsters uitdeelt, met een publicitair

Nadere informatie

De gewijzigde BTW-regels inzake facturatie

De gewijzigde BTW-regels inzake facturatie De gewijzigde BTW-regels inzake facturatie Aalst, 30.11.2012 In het kader van de implementatie van de Tweede Facturatierichtlijn BTW (2010/45/EG) zal de Belgische wetgeving op diverse punten worden gewijzigd

Nadere informatie

Btw-plicht notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 2012: concrete uitwerking

Btw-plicht notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 2012: concrete uitwerking Kluwer Fiscaal Bulletin Vandewinckele Btw-plicht notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 2012: concrete uitwerking Tijdens het weekend van 26 en 27 november 2011 bereikten de regeringsonderhandelaars

Nadere informatie

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

DOORFACTURATIE VAN KOSTEN :BTW ASPECTEN

DOORFACTURATIE VAN KOSTEN :BTW ASPECTEN DOORFACTURATIE VAN KOSTEN :BTW ASPECTEN 2.1.1.8. INHOUDSTAFEL 2.1.1. DOORFACTURATIE KOSTEN 2.1.1.1. DOORREKENING KOSTEN 2.1.1.2.PRINCIPES 2.1.1.3. ENKELE SPECIFIEK UITGEWERKTE GEVALLEN 2.1.1.3.1. Doorrekening

Nadere informatie

Werken in onroerende staat

Werken in onroerende staat Werken in onroerende staat Inleiding De algemene regel in de btw is dat de belastingplichtige die in België een goed heeft geleverd of een belastbare dienst gepresteerd heeft, als schuldenaar van de belasting

Nadere informatie

DE ADVOCATEN, UITEINDELIJK ONDERWORPEN AAN BTW!

DE ADVOCATEN, UITEINDELIJK ONDERWORPEN AAN BTW! DE ADVOCATEN, UITEINDELIJK ONDERWORPEN AAN BTW! Henri Vandebergh 27/08/2013 Deze tekst wordt gepubliceerd in het Nieuw Juridisch Weekblad nr. 288 d.d. 09/10/2013. 1 De advocaten,uiteindelijk onderworpen

Nadere informatie

E-facturatie. Vragen & antwoorden

E-facturatie. Vragen & antwoorden E-facturatie Vragen & antwoorden Algemene vragen Heeft de elektronische factuur dezelfde juridische waarde als een elektronische factuur? Ja. De vorm van de factuur, hetzij op papier, hetzij in een elektronisch

Nadere informatie

ADVIES GIDS. De factuur. Alles over het belangrijkste bedrijfsdocument in uw zaak. Uitgebreide hoofdstukken BTW en 1 elektronische factuur

ADVIES GIDS. De factuur. Alles over het belangrijkste bedrijfsdocument in uw zaak. Uitgebreide hoofdstukken BTW en 1 elektronische factuur Uitgebreide hoofdstukken BTW en 1 elektronische factuur ADVIES GIDS De factuur Alles over het belangrijkste bedrijfsdocument in uw zaak Lieven Cloots - Kristof Willekens EEN UITGAVE VAN 01 02 03 04 05

Nadere informatie

Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar?

Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar? Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar? Volledig aftrekbaar?... 2 Wijziging... 2 Intresten en brandstofkosten... 2 Co2 uitstoot... 2 Taxikosten... 2 Voorbeeld... 3 Meerwaarde en minderwaarde

Nadere informatie

Deel 1: Fiscale Actualiteit. Deel 2: Praktijkcase. Academiejaar 2013-2014. Scriptie voorgedragen door TAMARA VANDORMAEL

Deel 1: Fiscale Actualiteit. Deel 2: Praktijkcase. Academiejaar 2013-2014. Scriptie voorgedragen door TAMARA VANDORMAEL Academiejaar 2013-2014 Deel 1: Fiscale Actualiteit Deel 2: Praktijkcase Scriptie voorgedragen door TAMARA VANDORMAEL Tot het behalen van het diploma van Postgraduaat Fiscaliteit Promotor: Dhr. L. De Greef

Nadere informatie

btw-brief Maart 2014 nr. 3 Jaargang 8 Maandelijks behalve in weken 1, 26-31, 52 Afgiftekantoor Antwerpen X P2A9398

btw-brief Maart 2014 nr. 3 Jaargang 8 Maandelijks behalve in weken 1, 26-31, 52 Afgiftekantoor Antwerpen X P2A9398 0003001.NN/BtwBrfnn btw-brief Maart 2014 nr. 3 Jaargang 8 Maandelijks behalve in weken 1, 26-31, 52 Afgiftekantoor Antwerpen X P2A9398 inhoud Editoriaal Btw-tarief Elektriciteit: btw-verlaging voor huishoudelijke

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Niet-belastingplichtige rechtspersonen met een btw-identificatienummer

Nadere informatie

Elektronische facturatie en accounting token: twee vliegen in één klap

Elektronische facturatie en accounting token: twee vliegen in één klap e - accounting Elektronische facturatie en accounting token: twee vliegen in één klap Roger Lassaux Directieadviseur IAB Belastingconsulent Als bevoorrechte adviseurs van de ondernemingen kunnen de accountants

Nadere informatie

Masterproef Analyse van de oorzaken van het beperkte gebruik van e-facturatie door bedrijven in België

Masterproef Analyse van de oorzaken van het beperkte gebruik van e-facturatie door bedrijven in België 2013 2014 FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen Masterproef Analyse van de oorzaken van het beperkte gebruik van e-facturatie door bedrijven in België

Nadere informatie