INFOSESSIE TIELT: 19 maart 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFOSESSIE TIELT: 19 maart 2013"

Transcriptie

1 INFOSESSIE TIELT: 19 maart 2013 Maertens Management & Co bvba Pittemsesteenweg TIELT 1 Doelstelling sessie BTW-reglementering is complex?? Is onderhevig aan veelvuldige wijzigingen. => Praktijkgerichte toelichting bij enkele actuele btw-vraagstukken is geen overbodige luxe. U heeft er dus alle belang bij om op de hoogte te blijven van de wijzigingen die een impact hebben op uw btw-verplichtingen. 1

2 Wat wordt behandeld deze avond? In principe drie BTW-facetten : 1.- de nieuwe facturatieverplichtingen in de praktijk; 2.- de elektronische facturatie vanaf 2013; 3.- de nieuwe toepassingen inzake VAA, gemengde kosten, elektriciteit, verwarming, auto s, investeringen, enz 3 Inleiding : EU Richtlijn 2010/45/EU Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013 Het ging concreet om een richtlijn van 2010 die alle EU-lidstaten moesten omzetten in nationale wetgeving tegen 1 januari

3 Revolutie vanaf 1/1/2013?? Belgische bedrijfswereld zal een heuse revolutie doormaken wat de facturatiemethoden betreft. Wijzigingen zullen aanpassingen van facturatie- en boekhoudprogramma's vergen. Het wetsvoorstel werd echter pas ingediend op Men kon er van uitgaan dat de wet tegen eind 2012 in het Belgisch Staatsblad zou verschijnen, wat informatici slechts enkele dagen gaf om de programma's aan te passen. Overgangsmaatregelen!! (niet voor alles ) Mission impossible!!! Quid RoA? Recht op aftrek inzake BTW ook afhankelijk van dit proces. Alle relevante en overeenstemmende stukken zullen moeten kunnen voorgelegd worden teneinde de echtheid van een transactie te kunnen aantonen. Belangrijke wijziging van BTW-wetgeving hetgeen ook zijn weerslag zal hebben op de toekomstige BTW-controles. Bedrijfsprocessen en boekhoudingspakketten zullen moeten nagekeken worden. 3

4 Intern bedrijfsproces wordt belangrijk Van elke factuur moet de echtheid en inhoud kunnen worden gewaarborgd ( bijvoorbeeld door orderbevestiging, leveringsnota, paklijst, betaling, bestek, orderbevestiging, etc ). Er zal voor een coherent geheel moeten gezorgd worden!! Besluit van deze inleiding : Er zijn wel wat wijzigingen en aanpassingen in facturatie- en boekhoudprogramma's nodig, bijvoorbeeld voor de opmaak van de btw-aangifte. SANCTIES : KB 44!!! 4

5 OMZETTING VAN RICHTLIJN 2010/45/EU VAN DE RAAD VAN 13 JULI 2010 (*) NIEUWIGHEDEN INZAKE FACTURERING (*) : EU-Publicatieblad 22/7/2010, nr. L 189 Waarom nieuwe regels? Gelijkschakeling papieren en elektronische facturen Harmonisering tussen de lidstaten Tijdswinst en kostenbesparing 10 5

6 Nieuw Principe Gebruik slechts toegestaan mits aanvaarding door de afnemer Aanvaarding kan formeel of door de verwerking of betaling van de ontvangen factuur 11 3 centrale begrippen Authenticiteit van de herkomst Integriteit van de inhoud Leesbaarheid van de factuur =>Vanaf de uitreiking tot het einde van de bewaringstermijn (7 jaar vanaf 1/1 volgend op hun datum) 12 6

7 Definities & voorwaarden Factuur : elk document of bericht op papier of in elektronisch formaat dat voldoet aan de voorwaarden vastgesteld in het Wetboek en zijn uitvoeringsbesluiten (art. 1, 13,1 nieuw) 13 Elektronische factuur : Elektronische factuur : een factuur die de in het Wetboek en zijn uitvoeringsbesluiten voorgeschreven gegevens bevat en in om het even welke elektronische vorm wordt uitgereikt en ontvangen (art. 1, 13,2 nieuw) 14 7

8 Bedrijfscontroles Nieuwe regeling gaat er vanuit dat de factuur de weerspiegeling moet zijn van de feitelijke prestatie. Authenticiteit, integriteit en leesbaarheid moeten gewaarborgd worden vanaf het tijdstip waarop de factuur wordt uitgereikt tot het einde van de bewaringstermijn!! 15 Welke lidstaat is bevoegd inzake factureringsregels Men bedoelt de regels inzake : - uitreiking van facturen - inhoud van facturen - vereenvoudigde facturen NIET : de regels inzake bewaring van facturen 16 8

9 5. Toepasselijke wetgeving (art. 53decies, 1,nieuw) Algemene regel : de lidstaat waar de levering of de dienst geacht wordt te zijn verricht, bepaalt de van toepassing zijnde factureringsregels (maar niet inzake bewaring!) Twee uitzonderingen : in afwijking gelden de regels van toepassing in de lidstaat waar degene die de levering of de dienst verricht de zetel van zijn economische activiteit of een vaste inrichting heeft van waaruit hij de prestatie verricht of, bij gebreke aan een dergelijke zetel/inrichting, zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats heeft, wanneer : : 17 Toepasselijke wetgeving 1) de leverancier of dienstverrichter niet gevestigd is in de lidstaat waar de levering of de dienst geacht wordt plaats te vinden, of zijn inrichting in die lidstaat niet betrokken is bij de levering of de dienst, én de tot voldoening van de btw gehouden persoon de afnemer van de levering of de dienst is. Echter, indien in dat geval aan self-billing wordt gedaan, is de algemene regel van toepassing! 2) de levering of dienst geacht wordt niet in de Gemeenschap te zijn verricht 18 9

10 Uitzondering eenvoudiger uitgedrukt : =>lidstaat vestiging lev/dienstver 1) grensoverschrijdende levering of dienst met verlegging naar de afnemer 2) leveringen of diensten die niet in de EU belastbaar zijn 19 BELANGRIJKE DATUM => vanaf 2013 zal de datum de btwgenererende factor altijd op de factuur moeten worden vermeld 20 10

11 Vereenvoudigde facturen Artikel 13, 1 ste lid, KB nr. 1 : BP mogen vereenvoudigde facturen uitreiken : 1 als bedrag, exclusief btw < of = als de handels- of admin. praktijken van een bedrijfssector of de technische voorwaarden van uitreiking de opname van alle verplichte vermeldingen bemoeilijken 3 als het gaat om een verbeterend stuk in de zin van artikel 53, 2, 3 de lid, WBTW 21 Vereenvoudigde factuur Een vereenvoudigde factuur is verboden voor : -leveringen met transport en installatie of montage door de leverancier of voor zijn rekening; -verkoop op afstand; -vrijgestelde intracommunautaire leveringen en intracommunautaire verwervingen; -grensoverschrijdende handelingen waarvoor belasting verschuldigd is door de medecontractant op grond van artikel 51, 2 of 4 van het Wetboek 22 11

12 Verplichting tot bewaring Artikel 60, 1, WBTW : Iedere BP is gehouden de kopieën te bewaren van de facturen die door hemzelf of, in zijn naam en voor zijn rekening, door zijn MC of door een derde, worden uitgereikt Eenieder (> BP!) is gehouden zijn ontvangen facturen te bewaren 23 Plaats van bewaring Artikel 60, 2, WBTW : Principe Iedere BP mag de plaats van bewaring van de ontvangen facturen en kopieën van facturen vrij bepalen MITS hij ze op ieder verzoek & zonder onnodig uitstel ter beschikking stelt van de administratie bevoegd voor de btw Afwijking Alle kopieën van facturen, uitgereikt door in BE gevestigde BP + alle door hen ontvangen facturen moeten op BE grondgebied worden bewaard, voor zover die bewaring niet gebeurt in elektronisch formaat met volledige on-line toegang 24 12

13 Nieuwigheden btw 2013 Deel 2 : Belastbaar feit en opeisbaarheid van de belasting Nieuwigheden btw 2013 A. Definitie van de begrippen belastbaar feit en opeisbaarheid van de belasting Artikel 1, 12, van het Btw-Wetboek definieert de begrippen belastbaar feit en opeisbaarheid van de belasting (omzetting van artikel 62 van de richtlijn). Onder belastbaar feit wordt verstaan het feit waardoor de wettelijke voorwaarden worden vervuld die vereist zijn voor het opeisbaar worden van de belasting. Onder opeisbaarheid van de belasting wordt verstaan het recht dat de Schatkist heeft om krachtens de wet de belasting vanaf een bepaald tijdstip te vorderen van de persoon die de belasting moet voldoen, ook al kan de betaling daarvan worden uitgesteld

14 Nieuwigheden btw 2013 B. Leveringen van goederen Belastbaar feit en opeisbaarheid van de belasting Artikel 16 Algemene regel Het tijdstip waarop het goed ter beschikking wordt gesteld (art. 16, 1, eerste lid) 27 Nieuwigheden btw 2013 C. Leveringen van goederen Belastbaar feit en opeisbaarheid van de belasting Artikel 17 Andere oorzaken van opeisbaarheid van de belasting Tenzij anders bepaald kan de belasting niet opeisbaar worden vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan. Het ontvangen van de prijs (artikel 17, 1) Indien de prijs, geheel of gedeeltelijk, wordt ontvangen, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, wordt de belasting opeisbaar op het tijdstip van ontvangst van de vooruitbetalingen, ten belope van het ontvangen bedrag. De uitreiking van de factuur, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is geen oorzaak van opeisbaarheid meer

15 Nieuwigheden btw 2013 D. Leveringen van goederen Belastbaar feit en opeisbaarheid van de belasting Artikel 17 Andere oorzaken van opeisbaarheid van de belasting Het ontvangen van de prijs (vervolg) De belastingplichtige die in het bezit is van een factuur met vermelding van een btw-bedrag, maar waarvoor de incassering van de prijs of het belastbaar feit zich nog niet heeft voorgedaan, kan zijn recht op aftrek niet uitoefenen (bijvoorbeeld een factuur opgemaakt vóór het ontvangen van de prijs als een oproep tot betaling). Daarentegen blijft de leverancier die de factuur heeft opgemaakt waarvoor nog geen enkele oorzaak van opeisbaarheid zich heeft voorgedaan, in principe, schuldenaar van de btw op basis van artikel 51, 1, 3, van het Wetboek. Wanneer de leverancier een factuur heeft opgemaakt zonder dat er zich een oorzaak van opeisbaarheid heeft voorgedaan, ontslaat dit de leverancier niet van de verplichting facturen op te maken die een oorzaak van opeisbaarheid of het belastbaar feit zullen vaststellen. 29 Nieuwigheden btw 2013 D. Leveringen van goederen Belastbaar feit en opeisbaarheid van de belasting Artikel 17 Andere oorzaken van opeisbaarheid van de belasting Intracommunautaire leveringen en overbrengingen van goederen (artikel 17, 2) Bij intracommunautaire leveringen van goederen (of overbrengingen van goederen), vrijgesteld door artikel 39bis van het Btw-Wetboek, wordt de btw opeisbaar bij de uitreiking van de factuur. De belasting wordt evenwel opeisbaar de vijftiende dag van de maand volgend op die waarin het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, indien er vóór die datum geen factuur is uitgereikt

16 Nieuwigheden btw 2013 D. Leveringen van goederen Belastbaar feit en opeisbaarheid van de belasting Artikel 17 Andere oorzaken van opeisbaarheid van de belasting Intracommunautaire leveringen en overbrengingen van goederen (vervolg) Dit betekent dat het uitreiken van een factuur dat de ontvangst van de (gehele of gedeeltelijke) prijs vaststelt, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, geen btw-verplichting meer is voor vrijgestelde intracommunautaire leveringen van goederen. Alleen het uitreiken van de factuur die het optreden van het belastbaar feit vaststelt, blijft als verplichting over, in de zin van artikel 53, 2. Bij een vrijgestelde intracommunautaire levering van goederen is een factuur m.b.t. de gehele prijs, uitgereikt vóór het belastbaar feit, dus geen oorzaak van opeisbaarheid in de zin van artikel 17, 2. Wanneer de leverancier een factuur heeft opgemaakt zonder dat er zich een oorzaak van opeisbaarheid heeft voorgedaan, ontslaat dit de leverancier niet van de verplichting een factuur op te maken die het belastbaar feit vaststelt. Bij gebrek aan deze factuur wordt de belasting opeisbaar de 15 de van de maand volgend op die van het belastbaar feit (artikel 17, 2, tweede lid). Zie de bijna unanieme richtlijnen volgend uit de 94 ste vergadering van het btw comité (Document D taxud.c.1 (2012) ) 31 Nieuwigheden btw 2013 D. Leveringen van goederen Belastbaar feit en opeisbaarheid van de belasting Artikel 17 Andere oorzaken van opeisbaarheid van de belasting Ontvangst van de prijs vóór of na de levering Levering aan particulieren (artikel 17, 3) Voor wat betreft de leveringen van roerende goederen, verricht door een belastingplichtige die gewoonlijk aan particulieren goederen levert en waarvoor hij niet verplicht is een factuur uit te reiken, wordt de belasting opeisbaar naarmate de incassering van de prijs of van de subsidies als bedoeld in artikel 26, eerste lid. Aangezien de uitreiking van een factuur geen oorzaak meer is van opeisbaarheid van de belasting, is de regel van de opeisbaarheid naarmate de incassering van de prijs eveneens van toepassing in de situatie waarin de belastingplichtige, ondanks het feit dat hij niet in één van de situaties zit waarin hij verplicht is te factureren, overeenkomstig artikel 53, 2, toch een factuur heeft opgesteld

17 Nieuwigheden btw 2013 D. Leveringen van goederen Belastbaar feit en opeisbaarheid van de belasting Artikel 17 Andere oorzaken van opeisbaarheid van de belasting Ontvangst van de prijs vóór of na de levering Levering aan particulieren (vervolg) Voorbeeld : Een belastingplichtige verkoopt een wasmachine aan een natuurlijk persoon, die het bestemt voor zijn privé-gebruik. Het belastbaar feit doet zich voor op 30 januari De belastingplichtige maakt een factuur op, alhoewel hij zich niet bevindt in één van de situaties opgesomd in artikel 1 van het KB nr. 1. De klant betaalt niet bij de levering, maar op 5 februari Tengevolge het artikel 17, 3, is de belasting verschuldigd naarmate de incassering van de prijs, namelijk op 5 februari Nieuwigheden btw 2013 F. Diensten Belastbaar feit en opeisbaarheid van de belasting Artikel 22 Belastbaar feit en opeisbaarheid van de belasting Algemene regel (artikel 22, 1) Voor diensten vindt het belastbaar feit plaats en wordt de belasting opeisbaar op het tijdstip waarop de dienst wordt verricht.!!! Om beter af te stemmen op de richtlijn, gebruiken we niet meer de term «het tijdstip waarop de dienst is voltooid» Opeenvolgende afrekeningen of betalingen (artikel 22, 2, eerste lid) De diensten die aanleiding geven tot opeenvolgende afrekeningen of betalingen, worden geacht te zijn verricht bij het verstrijken van elke periode waarop een afrekening of betaling betrekking heeft. Deze bepaling heeft betrekking op situaties die van nature aanleiding geven tot voortdurende of herhaaldelijke handelingen. Bijvoorbeeld verhuur van wagens op lange termijn, de mogelijkheid om op continue wijze gebruik te maken van bepaalde diensten zoals telefonie

18 Nieuwigheden btw 2013 F. Diensten Belastbaar feit en opeisbaarheid van de belasting Het ontvangen van de prijs (artikel 22bis, eerste lid) Indien de prijs, geheel of gedeeltelijk, wordt ontvangen, voor het tijdstip waarop de dienst is verricht, wordt de belasting opeisbaar op het tijdstip van ontvangst van de vooruitbetalingen, ten belope van het ontvangen bedrag. Net zoals bij de leveringen van goederen, is het uitreiken van een factuur vooraleer het belastbaar feit heeft plaatsgevonden, geen oorzaak van opeisbaarheid bij diensten. 35 DEEL : 3 DE NIEUWE BTW- AFTREKREGELING VOOR BEDRIJFSMIDDELEN 18

19 Gemengd gebruikt bedrijfsmiddelen: hoe de btw regulariseren voor het privégedeelte? Techniek 1 100% of 50% RoA btw rekenen op VAA toe te passen t.e.m en eventueel in 2011 en 2012 Techniek 2 RoA a rato van het beroepsgebruik geen btw op VAA facultatief toe te passen in 2011/2012 verplicht toe te passen vanaf 2013 verdient absolute voorkeur van Europa (H.v.J., 16 februari 2012, T.G. Van Laarhoven) 37 Theoretisch kader art. 45, 1quinquies btw-wb: Ten aanzien van de uit hun aard onroerende goederen en de andere bedrijfsmiddelen en diensten die op grond van art. 48, 2 aan de herziening zijn onderworpen en behoren tot het vermogen van de onderneming van de belastingplichtige, en die t, mag zowel voor de doeleinden van zijn economische activiteit als voor zijn privé-doeleinden of voor de privédoeleinden van zijn personeel of, meer algemeen, voor andere doeleinden dan deze van zijn economische activiteit worden gebruikde belastingplichtige de belasting geheven van de goederen en diensten met betrekking tot die goederen slechts tot beloop van het gebruik voor de doeleinden van zijn economische activiteit in aftrek brengen

20 Theoretisch kader Toepassingsgebied van nieuwe bepaling: bedrijfsmiddelen opgenomen in het bedrijfsvermogen van in den beginne gemengd gebruik terbeschikkingstelling om niet aanschaf vanaf Begrip bedrijfsmiddel Worden op een duurzame wijze in de onderneming gebruikt als werkinstrument of als exploitatiemiddel Voorbeelden: onroerende goederen, computers, auto s, bepaalde diensten afgeschreven over minimum 5 jaar (bv.software op maat, licenties, ),enz

21 Begrip bedrijfsmiddel Zijn geen bedrijfsmiddelen: gehuurde of geleasde goederen; leveringen van goederen en diensten m.b.t. bedrijfsmiddelen (bv. herstelling, onderhoud, brandstof, ) klein materieel, kantoorbenodigdheden en klein gereedschap < 250, excl. btw Let op: ook op deze goederen en diensten moet vanaf 2013 verplicht techniek 2 worden toegepast (art. 45, 1 btw-wb) 41 DEEL Firmawagen 9 21

22 50%-regel Aftrek btw = max. 50% voor personenwagens, stationwagens, minibussen en sommige 4 x 4 voertuigen (art. 45, 2 btw-wb) De 50% aftrekbeperking geldt voor volgende kosten: aankoop in België, intracommunautaire verwerving of invoer van het voertuig; huur- en leasingkosten; aankoop brandstof; onderhouds-, reinigings- en herstellingskosten; aankoop en installatie GPS, LPG-tank, alarmsysteem,airco, handsvrije GSM-kit, 43 Overzicht De toe te passen btw-spelregels hangen af van de aanschafdatum van het voertuig: vanaf 1/1/2013 vóór 1/1/2011 in de loop van 2011 en

23 Auto aangeschaft vanaf beperking RoA bij aanschaf volgens 1 van de volgende 3 methodes (Beslissing nr. ET /3 van 11 december 2012): 1. dagelijkse rittenadministratie per wagen 2. formule o.b.v. woonwerkafstand 3. algemeen forfait voor alle wagens (> 3 vervoermiddelen): beroepsgebruik = 35% beperking RoA geldt niet alleen voor aankoopprijs en leaseprijs, maar ook voor bijkomende kosten 45 Methode 1 Bijhouden van dagelijkse rittenadministratie Per beroepsmatige verplaatsing noteren: Datum van de rit Beginadres en eindadres Afgelegde kilometerstand per rit /dag Registratie van kilometerstand bij begin/einde kalenderjaar Manueel of geautomatiseerd 46 23

24 Methode 2 Geen dagelijkse rittenadministratie Formule: % privé = afstand woonwerk x 2 x x100 totale afstand % beroeps = 100% - privé % 47 Methode 2 Afstand woonwerk = de reële afstand (heen) van de woonplaats tot de werkplaats in kilometer 200 = forfaitair bepaald aantal effectief gepresteerde werkdagen per kalenderjaar waarbij het voertuig werd gebruikt voor woonwerkverkeer = forfaitaire bepaalde overige privékilometers per kalenderjaar Totale afstand = de reële afstand afgelegd in een kalenderjaar per kilometer Bij wijziging in de loop van het jaar: aanpassing parameters 48 24

25 Gemeenschappelijke opmerkingen bij methode 1 & 2 Berekening per voertuig, ook voor lichte vrachten Niet voor voertuigen bedoeld in art, 45 2 a) tot en met e) btw-wb 49 Gemeenschappelijke opmerkingen bij methode 1 & 2 Per voertuig berekenen voor het lopende kalenderjaar BP mag beide methodes met elkaar combineren 50 25

26 Gemeenschappelijke opmerkingen bij methode 1 & 2: herzieningen Als geraamd % afwijkt van definitief %: herziening berekenen Herzieningsperiode voor aankoop: 5 jaar Herzieningen opnemen in R 61 of 62 van de aangifte in te dienen op 20 april van het volgende jaar Definitief % voor jaar X geldt als geraamd % voor jaar X + 1 voor de btw-aftrek inzake de kosten 51 Methode 3 Enkel indien > 3 gemengd gebruikte vervoermiddelen Algemeen forfait beroepsgebruik = 35% Niet te combineren met methode 1 of 2 Verplicht toe te passen op alle gemengd gebruikte PW, lichte vrachtwagens, motorfietsen Niet voor voertuigen bedoeld in art, 45 2 a) tot en met e) btw-wb Minimumperiode aan te houden: tot 31 december van het 3 de jaar volgend op het jaar waarin voor het eerst toegepast Geen herzieningen 52 26

27 DEEL 3 Andere roerende bedrijfsmiddelen 43 Nieuw beroepsforfait geen btw meer op VAA beroeps% wordt forfaitair bepaald op 75% niet alleen voor aankoopprijs, maar ook voor bijkomende kosten BP is niet verplicht dit forfait toe te passen Hoger beroeps%: bewijslast: BP Indien forfait wordt toegepast, geldt het voor alle gemengd gebruikte roerende bedrijfsmiddelen andere dan vervoermiddelen 54 27

28 BM aangeschaft vóór Voorbeeld Een vennootschap heeft in 2010 een laptop gekocht die gratis wordt ter beschikking gesteld aan een personeelslid. Betrokkene mag de laptop ook voor privédoeleinden gebruiken. Aankoopprijs laptop: btw. Btw-gevolgen? 55 BM aangeschaft vóór In 2010: toepassing art. 45, 1 Aftrekbare btw = 420 Verschuldigde BTW over VAA: 180 x 21/121 = 31,

29 BM aangeschaft vóór In 2011: idem voor het gebruik in 2011 In 2012: idem voor het gebruik in 2012 Vanaf 2013 moet uitsluitend rekening worden gehouden met het daadwerkelijk gebruik van de laptop, eventueel door toepassing van het forfait Stel privégebruik in 2013 = 25% (toepassing forfait) 57 BM aangeschaft vóór Maatstaf van heffing = x 25% x 1/4 = 125 Verschuldigde btw = 26,25 Btw-regularisatie verplicht door te voeren in aangifte in te dienen

30 Terbeschikkingstelling BM onder bezwarende titel Normale waarde vanaf 01/01/2013 Indien BM werd aangekocht Normale waarde = (aankoopprijs + kosten) x (100% - % beroep) 5 Indien BM wordt gehuurd Normale waarde = (huurprijs + kosten) x (100% - % beroep) Beroepsgebruik mag vastgesteld op basis van 75%-forfait 59 DEEL Internet 47 30

31 Principe De Administratie aanvaardt dat het gedeelte van de btw dat niet aftrekbaar is om redenen van privégebruik, geacht wordt overeen te stemmen met het btw-bedrag vervat in het forfaitaire voordeel van alle aard. (Circulaire nr. AOIF 6/2005 van 9 februari 2005, nrs ) 61 Voorbeeld Een vennootschap stelt gratis een internetverbinding ter beschikking aan een personeelslid, die daar thuis ook privé gebruik van mag maken. Jaarlijks factuurbedrag van de internetprovider: btw. RoA vennootschap: ,41 = 115,59 Let op: Facturen op naam van de vennootschap! 62 31

32 DEEL Verwarming en elektriciteit 50 Principes Toepassing beroepsforfait van 75% niet mogelijk, want geen BM Ofwel RoA beperken op basis van effectief beroepsgebruik Ofwel volledig RoA met btw-taxatie van het VAA 64 32

33 DEEL Onroerend goed 52 Principes Seeling-aftrek al lang niet meer mogelijk RoA te beperken tot het beroepsmatig gedeelte Beroepsmatig gedeelte bepalen aan de hand van feitelijke omstandigheden: oppervlakteregel of ander objectief criterium, bv. huurwaarde (Gent, 19 januari 2010) Herzieningstijdvak: 15 jaar Aanvang herzieningstijdvak: 1 januari van het jaar van ingebruikneming (Beslissing nr. ET van 27 maart 2012) 66 33

34 Dank u voor aandacht 67 34

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik Speaking Notes e-invoicing: Juridisch luik 1 Op 1 januari 2013 treden er in België nieuwe factureringsregels in werking in verband met de belasting over de toegevoegde waarde. Deze wijzigingen werden aangebracht

Nadere informatie

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen De uitreiking van de factuur, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is geen oorzaak

Nadere informatie

De nieuwe btw- regels 2013 - Factuur

De nieuwe btw- regels 2013 - Factuur De nieuwe btw- regels 2013 - Factuur Patrick Wille! Managing Partner THE VAT HOUSE, VAT Applications, VAT Forum Wetgeving Richtlijn 2010/45/EU van de Raad van 13 juli 2010 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EU

Nadere informatie

Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen. Stefan Ruysschaert

Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen. Stefan Ruysschaert Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen Stefan Ruysschaert Basisbegrippen Het begrip economische activiteit (art. 4 W.BTW) De notie misbruik (art. 1, 10 W.BTW)

Nadere informatie

het bepalen van de normale waarde in omstandigheden beoogd door artikel 33, 2, van het Wetboek (zie punt B., hierna).

het bepalen van de normale waarde in omstandigheden beoogd door artikel 33, 2, van het Wetboek (zie punt B., hierna). Home > Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Centrale diensten BTW Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Wetswijziging op 1 januari 2011

Nadere informatie

Van mens tot mens, van ondernemer tot ondernemer

Van mens tot mens, van ondernemer tot ondernemer Van mens tot mens, van ondernemer tot ondernemer BTW - Gemengd gebruik personenwagen INLEIDING I. Inleiding Nieuw artikel 45 1 Quinquies 1quinquies. Ten aanzien van de uit hun aard onroerende goederen

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... pagina 1 van 21 Home > Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Centrale diensten BTW Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Wetswijziging

Nadere informatie

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN Zaventem, 22 januari 2013 Een nieuw jaar betekent ook weer een nieuwe regelgeving. Na lange discussies en overlegperiodes met de beroepsfederaties is de kogel uiteindelijk door de kerk. In haar Addendum

Nadere informatie

Voor het deel dat niet werd opgenomen in het bedrijfsvermogen heeft hij, op definitieve wijze, geen enkel recht op aftrek.

Voor het deel dat niet werd opgenomen in het bedrijfsvermogen heeft hij, op definitieve wijze, geen enkel recht op aftrek. BIJLAGE 1 VOORBEELDEN Voorbeeld 1 (bij punt 2.1. van deze circulaire) Een belastingplichtige heeft een gebouw laten oprichten (prijs 300.000, excl. btw) en beslist om dat gebouw op te nemen in zijn bedrijfsvermogen

Nadere informatie

Btw in de bouw. Btw in de bouw. Nieuwe regels opeisbaarheid

Btw in de bouw. Btw in de bouw. Nieuwe regels opeisbaarheid Btw in de bouw Marleen Porré Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen 5 februari 2013 Btw in de bouw Nieuwe factureringsregels - tijdstip opeisbaarheid Elektronische facturatie en bewaring Nieuwe regels omtrent

Nadere informatie

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 De Federale Overheidsdienst Financiën heeft in haar Addendum dd 11 december 2012 (BTW-beslissing E.T. 119.650/3) de nieuwe regelgeving vrijgegeven rond de BTW-aftrek

Nadere informatie

Factureringsregels van toepassing vanaf 1 januari 2013 volgend op de omzetting. in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU

Factureringsregels van toepassing vanaf 1 januari 2013 volgend op de omzetting. in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU volgend op de omzetting in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU Het betrouwbaar controlespoor Als u denkt dat Btw reglementering eenvoudig is, of u niet btw plichtig bent, leest u best niet verder.

Nadere informatie

Infoavonden nieuwe facturatie- en BTW-regelgeving Maart April 2013. Mieke Demeue, Verbanck, Plas & Partners Jean-Pierre Waeytens, Bouwunie

Infoavonden nieuwe facturatie- en BTW-regelgeving Maart April 2013. Mieke Demeue, Verbanck, Plas & Partners Jean-Pierre Waeytens, Bouwunie Infoavonden nieuwe facturatie- en BTW-regelgeving Maart April 2013 Mieke Demeue, Verbanck, Plas & Partners Jean-Pierre Waeytens, Bouwunie Infosessie nieuwe facturatieen Btw-regelgeving Wijnegem, Gent,

Nadere informatie

NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN

NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN VANAF 01/01/2013 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw en factuurvermeldingen DPO Accountants en Belastingconsulenten* 27-12-2012 * DPO Accountants en Belastingconsulenten

Nadere informatie

Btw-aftrek bedrijfswagens. meer rekenwerk voor minder btw-aftrek. Boekhoudkantoor Marien BVBA

Btw-aftrek bedrijfswagens. meer rekenwerk voor minder btw-aftrek. Boekhoudkantoor Marien BVBA s meer rekenwerk voor minder btw-aftrek : meer rekenwerk voor minder btw-aftrek Eind vorig jaar, 11 december 2012, heeft de Btw-administratie het langverwachte addendum gepubliceerd met betrekking tot

Nadere informatie

BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF

BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF 4 thema s: 1. communicatie met de btw-administratie / deadlines 2. factureren zonder btw

Nadere informatie

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar Administratieve verplichtingen Marja van den Oetelaar Thema s Suppletieaangifte Herziening van ten onrechte berekende btw Teruggaaf van btw bij oninbare vorderingen Factureringsregels 2013 Self-billing

Nadere informatie

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Rooster 00 - Verkoop van goederen tegen 0-tarief: dagbladen, tijdschriften, pre-paid telefoonkaarten, recuperatiestoffen, tabaksfabrikaten.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF : OKTOBER 2013 - BTW

NIEUWSBRIEF : OKTOBER 2013 - BTW NIEUWSBRIEF : OKTOBER 2013 - BTW Sedert geruime tijd worden we overspoeld met informatie over de al dan niet aftrekbaarheid van de btw op wagens en andere bedrijfsmiddelen die we ook voor privé-doeleinden

Nadere informatie

PUBLIC LIMITE NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 februari 2010 (02.03) (OR. en) 6597/10 AMD 1. Interinstitutioneel dossier 2009/0009 (CNS)

PUBLIC LIMITE NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 februari 2010 (02.03) (OR. en) 6597/10 AMD 1. Interinstitutioneel dossier 2009/0009 (CNS) Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 februari 2010 (02.03) (OR. en) Interinstitutioneel dossier 2009/0009 (CNS) 6597/10 AMD 1 PUBLIC LIMITE FISC 15 NOTA van: aan: nr. Comv.: Betreft : het voorzitterschap

Nadere informatie

Update BTW. sinds 1 januari 2013. Facturatieregels in een nieuw kleedje. .De nieuwe BTW-factureringsregels. www.boekhoudkantoormarien.

Update BTW. sinds 1 januari 2013. Facturatieregels in een nieuw kleedje. .De nieuwe BTW-factureringsregels. www.boekhoudkantoormarien. Update BTW - Facturatieregels in een nieuw kleedje.de nieuwe BTW-factureringsregels sinds 1 januari 2013 boekhouding & fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03/489.29.41 Nieuwe BTW-factureringsregels Facturatieregels

Nadere informatie

Inhoudstafel. Woord vooraf 13. Hoofdstuk 1 Recht op aftrek, herziening van de aftrek en gemengde btw-belastingplicht 15

Inhoudstafel. Woord vooraf 13. Hoofdstuk 1 Recht op aftrek, herziening van de aftrek en gemengde btw-belastingplicht 15 Inhoudstafel Woord vooraf 13 Hoofdstuk 1 Recht op aftrek, herziening van de aftrek en gemengde btw-belastingplicht 15 1. Het recht op aftrek 15 1.1. Algemene draagwijdte van het recht op aftrek (artikel

Nadere informatie

VOORAFGAANDE OPMERKING

VOORAFGAANDE OPMERKING FOD Financiën Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW/Taxatieprocedure en Verplichtingen Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing Btw nr. E.T.126.003

Nadere informatie

Update facturatieregels

Update facturatieregels Update facturatieregels Gonda Schelfhaut Accountant/Belastingconsulent Director VAT RSM InerTax - Raadslid IAB! AGENDA Regels factura-e verlenging toleran-e Diverse topics Regeling Kleine Ondernemingen

Nadere informatie

De fiscaliteit van bedrijfswagens

De fiscaliteit van bedrijfswagens De fiscaliteit van bedrijfswagens Wim Van De Walle Wim De Pelsmaeker 21 juni 2013 1 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Gevolgen op vlak van: Personenbelasting Vennootschapsbelasting BTW 2 (c) 2013 Baker Tilly

Nadere informatie

Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013

Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013 Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Belangrijke wijzigingen in de btw facturerings regels per 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wanneer moet

Nadere informatie

Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd

Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd Inhoud Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd... Gemengd gebruikte auto s.... Wat is er gewijzigd?... Vierde methode voor lichte vracht.... Wat verstaan

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

Bedrijfswagens en btw: meer rekenwerk voor minder btw-aftrek

Bedrijfswagens en btw: meer rekenwerk voor minder btw-aftrek CIRCULAIRES EN BESLISSINGEN Bedrijfswagens en btw: meer rekenwerk voor minder btw-aftrek Eind vorig jaar publiceerde de btw-administratie haar langverwachte addendum betreffende de btw-aftrek op gemengd

Nadere informatie

Wanneer dien je een factuur uit te reiken?

Wanneer dien je een factuur uit te reiken? Wanneer dien je een factuur uit te reiken? Algemeen principe (art. 53, 2 W. BTW) : * In principe is elke zelfstandige (met BTW-nummer) verplicht om een factuur op te maken telkens wanneer hij goederen

Nadere informatie

Planning the Year End

Planning the Year End www.pwc.be Bart Vrancken Wat verandert er inzake btw vanaf 1 januari en wat zijn de belangrijke evoluties in de rechtspraak? Customs & international trade, what to tell? Director Nicolas Thomas Senior

Nadere informatie

Update BTW. sinds 1 januari Facturatieregels in een nieuw kleedje. . De nieuwe BTW-factureringsregels

Update BTW. sinds 1 januari Facturatieregels in een nieuw kleedje. . De nieuwe BTW-factureringsregels Update BTW Facturatieregels in een nieuw kleedje. De nieuwe BTW-factureringsregels sinds 1 januari 2013 boekhouding & fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03/489.29.41 w ww. b oe kh ou d k a n to orm a ri

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Circulaire AAFisc Nr. 36/2015 (nr. E.T.119.650) d.d. 23.11.2015 Bedrijfsmiddelen

Nadere informatie

Planning the Year End

Planning the Year End www.pwc.com Sibylle Vandenberghe Christoph Zenner Update: Belgische en internationale btw Agenda 1 (E-)facturering en opeisbaarheid van de btw 2 Ontwikkelingen inzake btw op onroerend goed 3 Wagens 4 Andere

Nadere informatie

(Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN

(Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN 22.7.2010 Publicatieblad van de Europese Unie L 189/1 I (Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2010/45/EU VAN DE RAAD van 13 juli 2010 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke

Nadere informatie

de uit hun aard onroerende goederen, de andere bedrijfsmiddelen en de diensten die op grond van artikel 48, 2, aan de herziening zijn onderworpen

de uit hun aard onroerende goederen, de andere bedrijfsmiddelen en de diensten die op grond van artikel 48, 2, aan de herziening zijn onderworpen Home > Beslissing BTW nr. ET 119.650 dd. 20.10.2011 Beslissing BTW nr. ET 119.650 dd. 20.10.2011 Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten BTW Directie I/7 Wetswijziging op 1 januari

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 115 Wet van 15 maart 2012 tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met nieuwe factureringsregels (implementatie richtlijn

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 124 www.moorestephens.be Onderwerp De -aftrek op uw smartphone, laptop en andere gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen gebeurt voortaan op basis van het werkelijke beroepsgebruik

Nadere informatie

1 van 8 21/11/ :21

1 van 8 21/11/ :21 Federale Overheidsdienst Financiën Versie 3.1.7 Fisconetplus 21/11/2011, 12:20 Beslissing BTW nr. ET 119.650 dd. 20.10.2011 Home > Recente wijzigingen > Beslissing BTW nr. ET 119.650 dd. 20.10.2011 Document

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht Hoofdstuk 2 Maatstaf van heffing, belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid

Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht Hoofdstuk 2 Maatstaf van heffing, belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid Inhoud Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht... 11 1. Definitie van de belastingplichtige... 12 2. Gevolgen van de belastingplicht... 12 3. Recht van de belastingplichtige... 13 4. Verplichtingen van

Nadere informatie

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Beslissing BTW nr. E.T. 116.111 dd. 21.02.2011 Verrichten van onderzoekswerk, met inbegrip van klinische proeven, verricht door artsen

Nadere informatie

Actua btw. de btw. Etugest & Partners 1 maart 2012. Jurgen Opreel

Actua btw. de btw. Etugest & Partners 1 maart 2012. Jurgen Opreel Actua btw de btw Etugest & Partners 1 maart 2012 Jurgen Opreel Aftrek Artikel 45, 1quinquies Wbtw Beslissing nr. E.T. 119.650, 20/10/2011 Aftrek beperken ten belope van beroepsgebruik voor: Gemengd gebruikt

Nadere informatie

Wie valt onder de BTW-plicht?

Wie valt onder de BTW-plicht? ADVOCATEN BTW PLICHT De BTW adminstratie heeft recentelijk via circulaire nr. Aafisc 47/2013 de richtlijnen uiteengezet aangaande het wegvallen van de BTW-vrijstelling voor advocaten vanaf 2014. We brengen

Nadere informatie

BTW EN AFTREKBARE KOSTEN IN 2013?

BTW EN AFTREKBARE KOSTEN IN 2013? BTW EN AFTREKBARE KOSTEN IN 2013? WAT TREFT DE ONDERNEMER? Uitgelicht Update Di-Rupo Facturatieregels BTW BTW-aftrek op gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen Aftrekbare kosten Aanslag geheime commissielonen

Nadere informatie

De gewijzigde BTW-regels inzake facturatie

De gewijzigde BTW-regels inzake facturatie De gewijzigde BTW-regels inzake facturatie Aalst, 30.11.2012 In het kader van de implementatie van de Tweede Facturatierichtlijn BTW (2010/45/EG) zal de Belgische wetgeving op diverse punten worden gewijzigd

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Belastingplichtige die enkel vrijgestelde handelingen verricht waarvoor

Nadere informatie

Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013

Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Kluwer Fiscaal Bulletin Vandewinckele NATIONALE EN INTERNATIONALE BEPALINGEN Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Op 1 januari 2013 worden in België tal van nieuwe facturatieregels van kracht. Het

Nadere informatie

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De verplichting tot indiening van een bijzondere btw-aangifte (formulier nr. 629) is opgenomen in artikel 53ter van het Btw-Wetboek. Deze aangifte

Nadere informatie

Inhoud. BTW: de nieuwe facturatieregels IFA 19 februari 2013. Nieuwe regels inzake opeisbaarheid BTW. De nieuwe facturatieregels.

Inhoud. BTW: de nieuwe facturatieregels IFA 19 februari 2013. Nieuwe regels inzake opeisbaarheid BTW. De nieuwe facturatieregels. BTW: de nieuwe facturatieregels IFA 19 februari 2013 Stijn Vastmans Tiberghien advocaten Inhoud Nieuwe regels inzake opeisbaarheid BTW Wat wijzigt er? Gevolgen voor leverancier en klant De nieuwe facturatieregels

Nadere informatie

BELEIDSEXPERTISE en -ONDERSTEUNING - Administratie van Fiscale Zaken. Directie : 2/1

BELEIDSEXPERTISE en -ONDERSTEUNING - Administratie van Fiscale Zaken. Directie : 2/1 Home > FISCALITEIT > BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE > Administratieve richtlijnen en commentaren > Circulaires > Circulaire AFZ nr. 02/2013 dd. 23/01/2013 (AFZ/2011-0272) BELEIDSEXPERTISE en -ONDERSTEUNING

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL III VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5

INHOUDSTAFEL III VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5 INHOUDSTAFEL VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN III V HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5 1. De vijf-vragen-methode 7 1.1. Overzicht 7 1.2. Wordt de handeling

Nadere informatie

Informatie voor ondernemers

Informatie voor ondernemers Informatie voor ondernemers Factuurvereisten en regels Vrijwel elke ondernemer heeft te maken met btw. Btw is de belasting die u als ondernemer verschuldigd bent over uw omzet. Daar staat tegenover dat

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Landbouwondernemingen die onder de bijzondere regeling voor landbouwondernemingen

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Marc Joostens - manager Jean-Marc Cambien - senior manager Ine Lejeune - vennoot E-business services PricewaterhouseCoopers Onderwerp Nieuwigheden inzake facturering: de Europese BTW-Richtlijn is

Nadere informatie

Geconsolideerde versie van het Btw-Wetboek en het koninklijk besluit nr. 1. Btw-Wetboek

Geconsolideerde versie van het Btw-Wetboek en het koninklijk besluit nr. 1. Btw-Wetboek Geconsolideerde versie van het Btw-Wetboek en het koninklijk besluit nr. 1 Btw-Wetboek Artikel 1, 11, 12 en 13 als: 11. Voor de toepassing van de artikelen 14, 4, 21, 3, 6 en 21bis, 2, 8, wordt beschouwd

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 123 www.moorestephens.be Onderwerp De BTW-aftrek op personenwagens: hoe moeten we dit voortaan aanpakken in de praktijk? Datum 17 januari 2013 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

De vrijstelling van maximum 250 EUR per jaar wordt jaarlijks aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

De vrijstelling van maximum 250 EUR per jaar wordt jaarlijks aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. Beter verlonen 2014.book Page 119 Thursday, September 4, 2014 4:52 PM DEEL 1: Fiscale en sociale aspecten bij verloning in het werknemersstatuut Tevens zullen de beroepskosten voor woon-werkverplaatsingen

Nadere informatie

'Voorschotfacturen' : soepele regeling vanaf 2015

'Voorschotfacturen' : soepele regeling vanaf 2015 22 oktober 2014 'Voorschotfacturen' : soepele regeling vanaf 2015 Ivan Massin, Deloitte Belgium, Indirect tax Gepubliceerd in: Fiscoloog, n 1403, p. 1, BIBLO Sedert begin 2013 geldt een factuur niet meer

Nadere informatie

Overzicht. 1. Wat is BTW?

Overzicht. 1. Wat is BTW? ABC VAN DE BTW Overzicht 1. Wat is BTW? 2. Waar wordt de BTW geregeld? 3. Wie valt onder die regelgeving? 4. Wat wordt belast? 5. Hoeveel bedraagt de belasting? 6. Administratieve verplichtingen 7. Bijzondere

Nadere informatie

Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen

Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen Bijlage bij 12.12 Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen De wijziging van de teruggaafprocedure geldt enkel voor belastingplichtigen die gevestigd zijn binnen de lidstaten. Volgens

Nadere informatie

Aan al de ambtenaren van de sector BTW en DB

Aan al de ambtenaren van de sector BTW en DB CIRC 13.05.08/1 Circulaire nr. AOIF 16/2008 (E.T.112.081) dd. 13.05.2008 BEWARING VAN FACTUREN: Principes Wijzen van bewaring Voorlegging Aan al de ambtenaren van de sector BTW en DB HOOFDSTUK I : INLEIDING

Nadere informatie

Wat de onroerende goederen betreft dient het beroepsmatig gebruik eveneens te worden vastgesteld (z. addendum, punt A.3).

Wat de onroerende goederen betreft dient het beroepsmatig gebruik eveneens te worden vastgesteld (z. addendum, punt A.3). Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten BTW Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/4 dd. 09.09.2013 Wetswijziging op 1 januari 2011 Artikelen 45, 1, 1quinquies en 2 en 19, 1, van het Btw-Wetboek

Nadere informatie

Samenvatting. Factuur: op de factuur moet het woord factuur effectief vermeld worden. Volgnummer: iedere factuur krijgt een uniek identificatienummer;

Samenvatting. Factuur: op de factuur moet het woord factuur effectief vermeld worden. Volgnummer: iedere factuur krijgt een uniek identificatienummer; Circulaire AFZ nr. 02/2013 (AFZ/2011-0272) dd. 23.01.2013 De verplichte vermeldingen van de factuur. Samenvatting Factuur: op de factuur moet het woord factuur effectief vermeld worden Factuurdatum: de

Nadere informatie

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 PERSMEDEDELING Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 De Heer Didier Reynders, Vice-premier en Minister van Financiën, deelt mee dat de richtlijn 2008/8/EG van de

Nadere informatie

Voorwoord 9. I. Omschrijving van het begrip investering of bedrijfsmiddel 11

Voorwoord 9. I. Omschrijving van het begrip investering of bedrijfsmiddel 11 INVBTW_DO_13001.book Page 3 Friday, September 6, 2013 1:24 PM INHOUDSTAFEL Voorwoord 9 I. Omschrijving van het begrip investering of bedrijfsmiddel 11 1. Boekhoudkundige omschrijving 11 1.1. Algemeen 11

Nadere informatie

Fiscale update: bent u nog mee?

Fiscale update: bent u nog mee? Fiscale update: bent u nog mee? Wim De Pelsmaeker Marc Sonck Yves Coppens 26 maart 2013 1 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Programma: Nieuwe regeling btw-aftrek wagens en andere goederen Nieuwe facturatieregels

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten 1. Principe Vanaf 1 januari 2010 wijzigen de regels inzake plaatsbepaling bij grensoverschrijdende diensten

Nadere informatie

2 Levering van goederen

2 Levering van goederen 2 Levering van goederen Oefening 1: leveringen 1 plaats van levering: de plaats van aanvang van het vervoer, Gent; tijdstip van levering: 4 november, tijdstip van aankomst. 2 plaats van levering: waar

Nadere informatie

BTW BTW SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE HANDELINGEN NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE HANDELINGEN LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN

BTW BTW SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE HANDELINGEN NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE HANDELINGEN LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN 2015 2015 01 02 03 SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN LOKALE MET VERLEGGING VAN HEFFING (ANDERE DAN INTRACOMMUNAUTAIRE )

Nadere informatie

I. INFORMATIE AAN NOTARISSEN

I. INFORMATIE AAN NOTARISSEN Belasting over de toegevoegde waarde. Artikel 44, 1, 1 van het Btw-Wetboek Onderwerping aan de belasting van de prestaties van notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 1 januari 2012. De administratie

Nadere informatie

Niet-binnenlandse handelingen

Niet-binnenlandse handelingen 1 uitvoer (art. 39-42) 2 intracommunautaire handelingen - intracommunautaire verwervingen - intracommunautaire leveringen 3 invoer uitvoer UITVOER wat? levering van goederen met vervoer bestemd voor derdeland

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Niet-belastingplichtige rechtspersonen met een btw-identificatienummer

Nadere informatie

Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij

Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij Onderwerp: nieuwe factureringsregels per 1 januari 2013 Doel: informeren en adviseren Bestemd voor: alle ondernemers

Nadere informatie

Niet-binnenlandse handelingen

Niet-binnenlandse handelingen 1 (art. 39-42) 2 intracommunautaire handelingen - intracommunautaire verwervingen - intracommunautaire leveringen 3 invoer UITVOER wat? levering van goederen met vervoer bestemd voor derdeland plaats?

Nadere informatie

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1 BTW 1. INLEIDING...2 A. DEFINITIE...2 B. OUD EN NIEUW STELSELSTELSEL...2 2. DE BTW-PLICHTIGE VAN RECHTSWEGE...2 3. DE TOEVALLIGE BTW-PLICHTIGE...3 4. DE BELASTBARE FEITEN...3 A. ALGEMEEN...3 B. OVERZICHT...4

Nadere informatie

Overzicht. 1. Wat is BTW?

Overzicht. 1. Wat is BTW? ABC VAN DE BTW Overzicht 1. Wat is BTW? 2. Waar wordt de BTW geregeld? 3. Wie valt onder die regelgeving? 4. Wat wordt belast? 5. Hoeveel bedraagt de belasting? 6. Administratieve verplichtingen 7. Bijzondere

Nadere informatie

Leveringen en diensten

Leveringen en diensten 28 Hoofdstuk IV Leveringen en diensten Hoofdstuk IV Leveringen en diensten BERT GEVERS 35 Om het correcte btw-regime te kunnen bepalen van een bepaalde handeling is het belangrijk om uit te maken of het

Nadere informatie

De nieuwe btw- regels : knelpunten en hun oplossing. S. Ruysschaert

De nieuwe btw- regels : knelpunten en hun oplossing. S. Ruysschaert De nieuwe btw- regels : knelpunten en hun oplossing S. Ruysschaert 4 kernthema s De facturering De wagens De horeca De advocaten Thema 1 : De facturering B2B - facturering opeisbaarheid opeisbaarheid betaling

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 januari 2010 (08.02) (OR. en) 5910/10 Interinstitutioneel dossier 2009/0009 (CNS) LIMITE FISC 9

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 januari 2010 (08.02) (OR. en) 5910/10 Interinstitutioneel dossier 2009/0009 (CNS) LIMITE FISC 9 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 januari 2010 (08.02) (OR. en) PUBLIC 5910/10 Interinstitutioneel dossier 2009/0009 (CNS) LIMITE FISC 9 NOTA van: aan: nr. Comv.: Betreft: het voorzitterschap

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities 15 1.1.1. Vervoermiddelen 15 1.1.2. Landvoertuigen 16 1.1.3.

Nadere informatie

Belangrijke wijzigingen in de btwfactureringsregels

Belangrijke wijzigingen in de btwfactureringsregels 2 november 2012 Indirect Tax Alert btw no. 454 Belangrijke wijzigingen in de btwfactureringsregels Per 1 januari 2013 wijzigen de factureringsregels voor de btw. De nieuwe regels zijn gebaseerd op richtlijn

Nadere informatie

Het gemengd gebruik van een bedrijfsmiddel toegelicht

Het gemengd gebruik van een bedrijfsmiddel toegelicht BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Het gemengd gebruik van een bedrijfsmiddel toegelicht Het gemengd gebruik van een bedrijfsmiddel toegelicht Deel 1: Aftrek en correcties

Nadere informatie

BTW-recuperatie op bedrijfsauto s

BTW-recuperatie op bedrijfsauto s BTW-recuperatie op bedrijfsauto s Nieuwe regels voor de BTW-recuperatie van toepassing in 2013. Voor BTW-plichtigen: De recuperatie van de BTW hangt voortaan af van het percentage beroepsgebruik van een

Nadere informatie

01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT

01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT 01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT INLEIDING Wenst u graag de laatste nieuwigheden over autofiscaliteit weten? Die bundelen we voor u in deze handige gids. Daarin leest u niet alleen over de CO2-bijdrage,

Nadere informatie

9 De aftrek van de voorbelasting

9 De aftrek van de voorbelasting 9 De aftrek van de voorbelasting Bij elke toepassing i.v.m. een personenwagen wordt uitgegaan van de veronderstelling dat het opgegeven beroepsgebruik door de belastingplichtige vastgesteld werd op basis

Nadere informatie

1ste wijziging : BTW aangifte Uitbreiding van vak 00 : Verkopen + vak 44 + vak 88

1ste wijziging : BTW aangifte Uitbreiding van vak 00 : Verkopen + vak 44 + vak 88 Wijzigingen BTW aangifte vanaf jan 2010 Inleiding: Wat wijzigt er? Vanaf 01/01/2010 worden nieuwe BTW-regels van kracht (BTW aangifte, intracom listing en BTW klanten listing). Deze moeten worden gevolgd

Nadere informatie

Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19

Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19 INHOUD Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19 Inleiding / 19 Titel I Voorwerp en toepassingsgebied / 30 Titel II Geografisch toepassingsgebied

Nadere informatie

Praktische gids btw-plicht notaris

Praktische gids btw-plicht notaris Praktische gids btw-plicht notaris Patrick WILLE Managing Partner THE VAT HOUSE cvba (Het BTW Huis), VAT House Services nv, VAT Applications nv President VAT Forum cv Docent VUB, Professor Fiscale Hogeschool,

Nadere informatie

Inhoudstafel Deel 1. De auto In De InkomstenbelastIngen

Inhoudstafel Deel 1. De auto In De InkomstenbelastIngen Inhoudstafel Deel 1. de auto in de inkomstenbelastingen 13 I. Definities 15 II. Aftrekbaarheid van autokosten 17 a. Wettelijke basis voor behandeling van autokosten 17 i. In de personenbelasting 17 ii.

Nadere informatie

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 MOBIFIS_DO_13001.book Page 3 Thursday, May 2, 2013 8:54 AM INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 15. Deel I 17

Inhoud. Woord vooraf 15. Deel I 17 Woord vooraf 15 Deel I 17 Hoofdstuk 1. Algemene principes inzake aftrek van de voorbelasting 17 1. Aftrek van voorbelasting, hoofdkenmerk van de btw 17 2. Alleen btw-belastingplichtigen, niet vrijgesteld

Nadere informatie

Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.net/registratie

Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.net/registratie CIRCULAIRE AAFisc Nr. 53/2013 DLM Federale Overheidsdienst FINANCIEN ------------------------------------------- Algemene Administratie van de FISCALITEIT ------------------------------------------- Centrale

Nadere informatie

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje.

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. Iven De Hoon DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER 2 INLEIDING 2 Wat bedoelt men met aftrekbare beroepskosten? 3 Wat zijn zoal belangrijke beroepskosten?

Nadere informatie

BTW Pakket. Accountemps Maart 2010. Bart Beheydt BDO Belastingconsulenten. BTW pakket Page 1

BTW Pakket. Accountemps Maart 2010. Bart Beheydt BDO Belastingconsulenten. BTW pakket Page 1 BTW Pakket Bart Beheydt BDO Belastingconsulenten Accountemps Maart 2010 Page 1 Administratieve commentaar aanschrijving 19 van 2009 aanschrijving 20 van 2009 (teruggave achtste richtlijn) aanschrijving

Nadere informatie

mr. T. (Ton) Verveer 4/15/2010

mr. T. (Ton) Verveer 4/15/2010 Btw en transport per 1 januari 2010 mr. C.F.C. C (Frank) Resseler mr. T. (Ton) Verveer 1 Btw in perspectief Btw en transport INHOUD Btw en met transport samenhangende diensten Bemiddeling Verhuur vrachtwagens

Nadere informatie

Copyright 2017 Practicali BVBA Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Copyright 2017 Practicali BVBA Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd Bt whe r z i e ni nge n t e ge n20apr i l201 7 Spr e ke r s :LucHe y l e ns Ti m VanSant maandagnami ddag6f ebr uar i2017-hol i dayi nnhassel t donder dagnami ddag9f ebr uar i 2017-Hol i dayi nngent-expo

Nadere informatie

BTW: Special topics van belang bij de audit

BTW: Special topics van belang bij de audit BTW: Special topics van belang bij de audit Instituut der Bedrijfsrevisoren 4 december 2008 NOVOTEL Brussels Airport, Diegem www.vat-house.com Patrick Wille Docent VUB, RUG, FHS Managing Director WP&B

Nadere informatie

Bedrijfswagens anno 2015. Update fiscale actualiteit. Boekhoudkantoor Marien BVBA

Bedrijfswagens anno 2015. Update fiscale actualiteit. Boekhoudkantoor Marien BVBA Bedrijfswagens anno 2015 Update fiscale actualiteit Inhoud 1 Belasting op de inverkeerstelling (BIV)... 3 1.1 Wat?... 3 1.2 Tarieven... 3 2 Verkeersbelasting... 4 2.1 Wat?... 4 2.2 Tarieven... 4 3 CO2-solidariteitsbijdrage...

Nadere informatie

BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor!

BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor! 1/ 5 BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor! Vanaf 1 januari 2010 gelden nieuwe btw-regels. Hoofdregel is dat een dienst belast is in het land van de afnemer. Gevolg hiervan is

Nadere informatie