Gezocht: De beste welzijnsaanbieders voor Rotterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gezocht: De beste welzijnsaanbieders voor Rotterdam"

Transcriptie

1 Gezocht: De beste welzijnsaanbieders voor Rotterdam

2 Beschrijvend Document Nieuw Rotterdams Welzijn Referentienummer: Gemeente Rotterdam Serviceorganisatie Dienstencentrum Inkoop Pagina 2 van 438

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Algemeen Uitnodiging en procedureel Begripsbepalingen Aanbestedende Dienst Contactgegevens Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap Inhoud van de opdracht Achtergrond en aanleiding van de opdracht Inhoud van de aanbesteding cq. De opdracht op hoofdlijnen Doorontwikkel opgave Omvang Duur van de overeenkomst Aanbieders, samenwerkingsverband(en) en beroep op derden Aanbieders Wijze van Offreren Beroep op derden Planning en Offertevoorwaarden Planning Offertevoorwaarden Aanbestedingsplatform Uiterste datum Offerte Voorbehoud Kosten Offerte Onduidelijkheden, omissies, tegenstrijdigheden en akkoord voorwaarden Voorwaarden Inlichtingenbijeenkomst Vragen Meldpunt Klachtenafhandeling Aanbesteden Taal Intellectueel eigendom Termijn van gestanddoening Ondertekening en geldigheid verklaringen Verduidelijking en bewijsstukken Mededinging Voornemen tot gunning, definitieve gunning en geschillen Beoordeling Offertes Uitsluitingsgronden Toepasselijkheid uitsluitingsgronden op Combinaties en Aanbieders die een beroep doen op derden Financiële en economische geschiktheidseisen Aansprakelijkheidsverzekering Financiële en economische draagkracht Technische geschiktheidseisen Kwaliteitsborging Pagina 3 van 438

4 Privacybeleid Klachtenregeling Bijzondere uitvoeringsvoorwaarden Social Return Gunning Gunningscriterium Kwalitatieve aspecten van de Offerte Beoordeling financiële aspecten Rangschikking Bijlage Gebied Centrum Prestatiebeschrijvingen NRW gebiedsopdracht Centrum Gebiedsanalyse gebied Centrum Huizen van de Wijk Centrum Budget Perceel Centrum Gebied Charlois Prestatiebeschrijvingen NRW gebiedsopdracht Charlois Gebiedsanalyse Charlois Huizen van de Wijk Charlois Budget Perceel Charlois Gebied Delfshaven Prestatiebeschrijvingen NRW gebiedsopdracht Delfshaven Gebiedsanalyse Delfshaven Huizen in de Wijk in Delfshaven Budget Perceel Delfshaven Gebied Feijenoord Prestatiebeschrijvingen NRW gebiedsopdracht Feijenoord Gebiedsanalyse Feijenoord Huizen van de Wijk in Feijenoord Budget Perceel Feijenoord Gebied Hillegersberg-Schiebroek Prestatiebeschrijvingen NRW Hillegersberg-Schiebroek Gebiedsanalyse Hillegersberg-Schiebroek Huizen van de Wijk in Hillegersberg-Schiebroek Budget Perceel Hillegersberg-Schiebroek Gebied Hoek van Holland Prestatiebeschrijvingen NRW Hoek van Holland Gebiedsanalyse Hoek van Holland Huizen in de Wijk in Hoek van Holland Budget Perceel Hoek van Holland Gebied Hoogvliet Prestatiebeschrijvingen NRW gebiedsopdracht Hoogvliet Gebiedsanalyse Hoogvliet Huizen in de Wijk in Hoogvliet Budget perceel Hoogvliet Gebied IJsselmonde Prestatiebeschrijvingen NRW gebiedsopdracht IJsselmonde Pagina 4 van 438

5 Gebiedsanalyse IJsselmonde Huizen in de Wijk in IJsselmonde Budget perceel IJsselmonde Gebied Kralingen-Crooswijk Prestatiebeschrijvingen NRW Kralingen-Crooswijk Gebiedsanalyse Kralingen-Crooswijk Huizen in de Wijk in Kralingen-Crooswijk Budget perceel Kralingen-Crooswijk Gebied Noord Prestatiebeschrijvingen NRW gebiedsopdracht Noord Gebiedsanalyse Noord Huizen van de Wijk in Noord Budget gebiedsopdracht Noord Gebied Overschie Prestatiebeschrijvingen NRW gebiedsopdracht Overschie Gebiedsanalyse Overschie Huizen in de Wijk in Overschie Budget gebiedsopdracht Overschie Gebied Pernis Prestatiebeschrijvingen NRW gebiedsopdracht Pernis Gebiedsanalyse Pernis Huizen in de Wijk in Pernis Budget perceel Pernis Gebied Prins Alexander Prestatiebeschrijvingen NRW gebiedsopdracht Prins Alexander Gebiedsanalyse Prins Alexander Huizen in de Wijk in Prins Alexander Budget perceel Prins Alexander Prestatiebeschrijvingen Rozenburg Prestatiebeschrijvingen NRW gebiedsopdracht Rozenburg Gebiedsanalyse Rozenburg Huizen in de Wijk in Rozenburg Budget perceel Rozenburg Plannen van Aanpak Conceptovereenkomst Overzicht Couleur Locale per gebied Bijlagen en Formulieren (deze worden u ter beschikking gesteld via het aanbestedingsplatform): Bijlage 1 (per perceel verschillend) Opdracht per gebied 1 Prestatiebeschrijvingen 2 Gebiedsanalyse 3 Huizen van de Wijk 4 Budget 5 Plannen van Aanpak 6 Conceptovereenkomst Bijlage 2 Begrippenlijst NRW Pagina 5 van 438

6 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Bijlage 6 Bijlage 7 Bijlage 8 Bijlage 9 Bijlage 10 Bijlage 11 Bijlage 12 Bijlage 13 Bijlage 14 Bijlage 15 Kadernotitie NRW Tegenprestatie a) plan van aanpak tegenprestatie b) format ParticipatieID c) format vrijwilligersovereenkomst d) mantelzorgverklaring e) verordening tegenprestatie. Werkwijze aanpak voortijdig schoolverlaten Handleiding ZRM Protocol Social Return Welzijn Focuswijken uit de verschillende actieprogramma s Regeling gegevensverwerking wijkteams en netwerken Nadere regels meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Samenwerkingsconvenant SiSa + Stadsregio Opdracht dag van de Mantelzorg Toelichting ernstige fout VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden Overzicht Couleur Locale per gebied. Formulieren Formulier 1 Eigen Verklaring Formulier 2 Terbeschikkingstellingsverklaring financiële middelen derden Formulier 3 Terbeschikkingstellingsverklaring technische middelen derden Formulier 4 Privacyverklaring gegevensverwerking wijkteams en -netwerken Formulier 5 Formulier voor het stellen van vragen Formulier 6 Formulier voorkeur gegunde gebieden Formulier 7 Formulier Toetredingsverklaring SiSa Pagina 6 van 438

7 1. Inleiding 1.1. Algemeen Dit document is het Beschrijvend Document dat behoort bij de Meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure Nieuw Rotterdams Welzijn. Het beschrijft de wijze waarop Ondernemers een Offerte kunnen indienen conform de voorwaarden, eisen en wensen van de Aanbestedende Dienst. De opdracht die het onderwerp is van deze aanbesteding is opgedeeld in 14 percelen, te weten de 14 gebieden die de gemeente Rotterdam kent. Dit heeft tot gevolg dat de gemeente per gebied een overeenkomst voor het leveren van de onderhavige dienstverlening wil aangaan. Het Beschrijvend Document is zo opgebouwd dat alle in dit document gestelde eisen/voorwaarden gelden voor alle 14 gebieden. Alleen de gebiedsspecifieke eisen verschillen per gebied. Meer daarover in de volgende alinea. De beoordelingsmethodiek van de Offertes is voor alle gebieden gelijk. Uw Offerte wordt dus, ongeacht op welk(e) gebied(en) u offreert, op de zelfde wijze beoordeeld. De beantwoording van de Plannen van Aanpak (Paragraaf 5.6 en Bijlage 1.5) dienen uiteraard wel naar het gebied geschreven te worden waarvoor ingeschreven wordt. In dit beschrijvend document zijn alle gebiedsspecifieke informatie / vereisten zo veel geclusterd in Bijlage 1. In Bijlage 1.1 vindt u de te leveren prestaties voor het gebied(en) waarvoor u uitgenodigd bent om een Offerte in te dienen. In Bijlage 1.2 de gebiedsanalyse. In Bijlage 1.3 vindt u informatie over de Huizen van de wijk voor het desbetreffende gebied en in Bijlage 1.4 het beschikbare budget per jaar. In dit budget zijn een aantal zaken geoormerkt (zoals bijvoorbeeld het beschikbare budget voor de te leveren Fte s voor de wijkteams.) Het genoemde totaal budget (bovenaan) is inclusief deze geoormerkte bedragen. Bijlagen 1.5 en 1.6 hebben we, ondanks het feit dat deze tekstueel hetzelfde zijn voor alle gebieden, eveneens in Bijlage 1 geplaatst. Deze aanbesteding heeft betrekking op een B-dienst zoals vermeld in paragraaf Aanbestedingswet 2012 (Aw) en zal uitgevoerd worden via een methode van meervoudige onderhandse gunning. Partijen die aan de onderstaande definitie voldoen worden uitgenodigd om een Offerte in te dienen om mee te dingen naar gunning van één of meerdere percelen Uitnodiging en procedureel De opdracht is onderverdeeld in veertien (14) percelen. Aan een Aanbieder worden maximaal vijf (5) percelen gegund. Als een Aanbieder voor meer dan 5 percelen is uitgenodigd mag hij voor meer dan 5 percelen een offerte indienen. Hij dient dan (via Formulier 6) aan te geven voor welke 5 gebieden hij de opdracht bij voorkeur gegund wilt krijgen in het geval hij voor meer dan 5 percelen als beste aanbieder beoordeeld wordt. De gemeente heeft in dergelijke gevallen de doorslaggevende stem als het gaat om de percelen die de Aanbieder gegund zal krijgen en zal hierover met de betreffende Aanbieder(s) in gesprek gaan. Pagina 7 van 438

8 Definitie bekende aanbieder : De gemeente kiest voor een zachte landing. De uitnodiging voor het doen van een offerte wordt per gebied verstuurd aan alleen in dat gebied bekende welzijnsaanbieders die voldoen aan alle van de onderstaande criteria: Een bekende welzijnsaanbieder wordt gefinancierd vanuit het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Rotterdam, en; Een bekende welzijnsaanbieder heeft een contract en/of subsidierelatie met de gemeente Rotterdam voor het leveren van (een deel van het) welzijnswerk in het betreffende gebied, en; Een bekende welzijnsaanbieder levert dienstverlening welke over gaat naar de gebiedsopdracht niet zijnde couleur locale of stedelijk welzijn, en; Indien er sprake is van een opdracht die betrekking heeft op VraagWijzer is er alleen sprake van een bekende welzijnsaanbieder indien deze opdracht op meer betrekking heeft dan alleen VraagWijzer. U wordt niet gezien als een bekende welzijnsaanbieder indien u uitsluitend tijdelijke capaciteit heeft geleverd aan het wijkteam (om deze op de capaciteit van 6 personen voor de unit volwassenen te krijgen). Aanbieders kunnen er voor kiezen om zelfstandig in te schrijven (met eventueel onderaannemers) of als combinatie (met eventueel onderaannemers). Zie paragraaf 3.1 Tenminste één van de leden van de combinatie moet voldoen aan de bovenstaande definitie. Het lid dat voldoet aan deze definitie dient in dat geval de penvoerder te zijn. De gemeente heeft voor de meervoudige onderhandse procedure gekozen omdat de gemeente uitgaat van de bestaande waarde van de opdracht en de ervaring van Aanbieders die thans in het gebied werkzaam zijn. Tegelijkertijd wil de gemeente vernieuwing van de opdrachten, zodat de aansluiting van de 2 e lijns WMO ondersteuning en jeugdhulp met welzijn ontwikkeld kan worden en de ondersteuningsmix kan slagen. Dit voorkomt een ingroeifase Begripsbepalingen De begrippenlijst is in het beschrijvend document opgenomen als Bijlage Aanbestedende Dienst De Aanbestedende Dienst is de gemeente Rotterdam, vertegenwoordigd door het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling en het Dienstencentrum Inkoop van de Serviceorganisatie (RSO). Voor nadere informatie over de Aanbestedende Dienst wordt verwezen naar de websites van de gemeente Rotterdam: Contactgegevens De contactpersoon voor deze aanbestedingsprocedure is: Dhr. R. Siegel; Deze contactpersoon mag slechts worden benaderd via voornoemd e- mailadres in het geval als omschreven in paragraaf van dit beschrijvend document Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap Als publieke opdrachtgever hecht de Gemeente aan thema s als maatschappelijke verantwoordelijkheid, integriteit, betrouwbaarheid en transparantie. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders zich gecommitteerd aan de gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap. De gedragscode geeft in een aantal gedragsregels weer wat opdrachtgevers en opdrachtnemers van elkaar mogen verwachten, van de precontractuele fase van een project tot en met de afronding en evaluatie ervan. Meer informatie hierover is Pagina 8 van 438

9 beschikbaar op de Cityportal van de Gemeente (www.rotterdam.nl/inkoopenaanbestedingsprocedure). Pagina 9 van 438

10 2. Inhoud van de opdracht 2.1. Achtergrond en aanleiding van de opdracht Herijking van welzijn In 2014 is de verantwoordelijkheid voor het welzijnsbeleid en de uitvoering daarvan van de deelgemeenten naar de stad overgegaan is het jaar waarin structurele subsidierelaties zijn voortgezet. Hiermee is inhoudelijke herijking van welzijn voor 2016 voorbereid. De herijking is vastgelegd in het kader Nieuw Rotterdams Welzijn : de basis voor toekomstbestendig welzijnswerk. We bouwen voort op fundamenten die de afgelopen jaren zijn gelegd voor een toegankelijker stelstel voor welzijn en zorg. De richting en uitgangspunten uit dit kader zijn leidend voor de opdrachten aan aanbieders van welzijnsactiviteiten. De herijking bestaat uit het uniformeren van een basisinfrastructuur welzijn in álle gebieden en synchronisatie van het opdrachtgeverschap. Voor het Nieuw Rotterdams Welzijn (NRW) is de gebiedsgerichte invulling van de opdrachten het uitgangspunt. We kiezen voor 14 percelen (gebiedsopdrachten) om met de welzijnsinzet maatwerk in de gebieden te realiseren. De toekenning van de budgetten (Bijlage 1.4) per gebied is gebaseerd op een objectief verdeelmodel waarin demografische gegevens, accentwijken voor onder andere de programma s Eenzaamheid en Tegenprestatie en gegevens over jeugd zijn opgenomen (Bijlage 8). Indicatoren uit het Wijkprofiel die relevant zijn voor welzijn, zoals de participatiegraad, actief in de buurt en vrijwilligerswerk zijn ook toegevoegd (Bijlage 1.2). Welzijn is onderdeel van de transformatie van het stelsel van zorg&welzijn&jeugdhulp. Individuele ondersteuning (voor WMO-vragen tot maximaal zes maanden, voor jeugdwetvragen langer) wordt door het wijkteam geboden, langdurige zorg(arrangementen) (WMO, geïndiceerd) door zorgaanbieders en door specialistische jeugdhulpaanbieders. Welzijn biedt de algemeen toegankelijke voorzieningen in de wijk (niet geïndiceerd); zorg biedt de maatwerkvoorzieningen die ook zoveel mogelijk in het gebied worden georganiseerd. De resultaatgebieden van zorg&welzijn&jeugdhulp zijn grotendeels aanvullend en soms identiek. Daarom zijn er kansen om de voorzieningen in de keten van zorg&welzijn&jeugdhulp de komende jaren beter te laten aansluiten 1. De samenwerking biedt ook kansen voor effectievere dienstverlening en voor efficiencyvoordelen in de gebieden. Samen met de zorgverzekeraars wordt ingezet op een goede samenwerking tussen de professionals die indiceren, de huisarts, de wijkverpleegkundige en het wijkteam. In relatie tot jeugdhulp draagt welzijn bij aan de opgaven van het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel en is samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin en de aanbieders van jeugdhulp vanzelfsprekend. We positioneren welzijn als het professionele voorliggend veld voor zorg en jeugdhulp. De professionals zoeken met bewoners en het wijknetwerk naar passende en betaalbare alternatieven voor geïndiceerde hulp en ondersteuning. De opgave is voorzieningen zoveel in en met de buurt te organiseren. Welzijn heeft daarbij de rol van professionele achterwacht en jaagt initiatief en de zelforganisatie van bewoners zoveel mogelijk aan. Ook stimuleren professionals initiatieven van bewoners voor dagbesteding, ontmoeting, eenvoudige vormen van hulp- en dienstverlening en aanbod voor jongeren. Kortom aanbod dat bijdraagt aan de zelfredzaamheid van Rotterdammers en daarmee aan de opgaven voor het stelsel van zorg&welzijn&jeugdhulp. De opgave voor de komende jaren is sturen op minder vanzelfsprekende inzet van maatwerkvoorzieningen naar meer voorliggende voorzieningen in de wijk. Niet alle Rotterdammers hebben geïndiceerde zorg en jeugdhulp nodig. Soms is een voorziening in de buurt voldoende. Met het organiseren van goede wijkvoorzieningen wordt het beroep op duurdere 2 e lijnsondersteuning (maatwerkvoorzieningen) beperkt. Welzijn draagt daar als 1 Huishoudelijke verzorging, individuele begeleiding, de inzet van het Centrum voor Jeugd en Gezin zijn hefbomen naar de wijkvoorzieningen. Omdat professionals bij bewoners achter de voordeur komen waardoor (vroeg)signalering en snelle doorverwijzing in een vroegtijdig stadium plaatsvindt. Pagina 10 van 438

11 krachtige speler in het wijknetwerk aan bij. Door bewoners meer in hun eigen kracht te zetten en hen medeverantwoordelijk te maken voor het oplossen van problemen. Cruciaal is de juiste ondersteuning op het juiste moment, welzijn waar het kan, specialistische voorzieningen wanneer het moet (ook als dat al snel is). In de onderstaande figuur staat de opgave. Op de linkeras de rol van de overheid. Naarmate Rotterdammers kwetsbaarder zijn heeft de overheid een grotere rol (indiceren, compensatieplicht), zoals bij de maatwerkvoorzieningen. Bij zelfredzame burgers is de overheid afwezig of faciliteert de bijdrage aan het versterken van het wijknetwerk, het vergroten van de samen- en zelfredzaamheid en talentontwikkeling bij jeugd. De pijlen naar links onder en boven staan voor de beweging van geïndiceerde zorg/jeugdhulp naar een grotere inzet bewoners en hun netwerken en algemeen toegankelijke wijkvoorzieningen. Zie onderstaand het stelsel weergegeven. Welzijn, Voorliggend wijkvoorziening en geïndiceerd Maatwerk (indicatie) Faciliteren Regisseren Indiceren Wet maatschappelijke ondersteuning Wijkvoor zieningen Burgers/net werken o Initiatieven jeugd/bewoners o Sociale Netwerken o Mantelzorg o Vrijwilligerswerk o Maatjes Gemeente Vraagwijzer/CJG/Wijkteam Schulddienstverlening Sociaal raadslieden Activering Maaltijd en klus Ontmoeten Dagbesteden Jongerenwerk WMO- Arrangementen Jeugdhulp Zelfredzame volwassenen en jeugd Beperkt zelfredzame volwassenen en jeugd Kwetsbare volwassenen en jeugd Het Wmo-kader, het beleidsplan NRJ en het NRW zijn de basis voor de inkoop van welzijn en zorg (Voor meer informatie zie ook Pagina 11 van 438

12 2.2. Inhoud van de aanbesteding cq. De opdracht op hoofdlijnen De kernboodschap van het NRW is: welzijn versterkt de (pedagogische) civil society en vergroot de zelfredzaamheid van Rotterdammers. Het is het voorliggend veld voor de geïndiceerde jeugdhulp en zorg. Voor jeugd is het doel dat zij opgroeien in een kansrijke omgeving tot zelfredzame burgers. Het NRW richt zich op het steviger maken van wijknetwerken en ondernemende gemeenschappen en stimuleert eigenaarschap van bewoners en kansen voor jongeren. Het welzijnswerk kent de vraag van bewoners, ondersteunt initiatieven en brengt met zijn professionals bewoners en organisaties bij elkaar. Mensen die aangewezen zijn op meer specialistische en/of langdurige ondersteuning, zoals basishulp jeugd, maatschappelijk werk of advies, krijgen snel professionele hulp, als hun netwerk deze hulp niet kan leveren. Doelen van het Nieuw Rotterdams Welzijn: Vergroten van de samenredzaamheid van Rotterdammers, ofwel een sterke pedagogische civil society: meer vrijwillige inzet, meer bewonersinitiatief, toename van sociale cohesie en een kansrijke en veilige opvoedomgeving voor kinderen; Vergroten van zelfredzaamheid: ontlasten van mantelzorgers, minder beroep op formele zorg, meer gebruik van collectieve wijkdiensten, langer thuis blijven wonen, grotere inzet, scholing en training van Rotterdammers met een uitkering; Creëren van een kansrijke, veilige buurt en opvoedomgeving voor kinderen en jongeren. In ieder gebied draagt de basisinfrastructuur welzijn eraan bij bewoners een stap verder te brengen, te emanciperen en te stimuleren tot meedoen (ook op het gebied van school en werk) zodat kwetsbare bewoners het hoofd beter boven water kunnen houden. Ook door de inzet van zelfredzame bewoners. Voor jeugd betekent dit het creëren van een kansrijke, veilige buurt voor alle jonge Rotterdammers. Jongeren die dreigen te ontsporen worden gecorrigeerd, of naar scholing of werk geleid. Welzijn vervult de onderstaande functies: (Vroeg)Signaleren: Tijdig signaleren en het tijdig inzetten van interventies is geboden om erger te voorkomen. Welzijn positioneert zich als spil in het wijknetwerk en bouwt actief aan de samenwerking met huisartsen, wijkverpleegkundigen, wijkteams, teams van de woonzorgcentra en andere relevante partners. De focus van preventie richt zich op jeugd en ouderen. Het aanjagen van de eigen kracht en talenten van bewoners (jeugd en volwassenen): Initiatieven van bewoners faciliteren en stimuleren. Jongeren uitdagen om invloed uit te oefenen op hun directe leefomgeving (talentontwikkeling). Het aanbieden van professionele ondersteuning, indien nodig. Talenten van kinderen ontwikkelen en hun leefwereld vergroten door hen te prikkelen en te stimuleren, zodat hun zelfvertrouwen en motivatie groeien. Activering & participatie: Maatschappelijke participatie en contacten met anderen zijn essentieel voor alle Rotterdammers. Welzijn organiseert participatie-, stage- en werkleerplekken voor bewoners (jeugd en volwassenen, met een uitkering). Met het wijknetwerk collectieve diensten organiseren, zoveel mogelijk gehuisvest in de Huizen van de Wijk, zoals maaltijdvoorziening, was- en boodschappenservice en wijkvervoer. Ondersteuning & dienstverlening: Welzijn is als uitvoerder georganiseerd binnen de VraagWijzer en het wijkteam. De inzet is gericht op stabilisatie of voorkomen van terugval bij volwassenen 2. Het gaat dan om lichte (woon)begeleiding van - of thuishulp aan - ouderen, van mensen met een licht verstandelijke beperking of psychosociale problematiek. Voor jeugd zit de basishulp in het wijkteam. Welzijn zet de onderstaande instrumenten in: 2 Het maatschappelijk werk en het ouderenwerk zitten als 1e lijnsprofessionals in het wijkteam. De geïndiceerde zorg (2e lijn) zit niet in het wijkteam volwassenen. Bij jeugd: medewerkers van jeugdhulpinstellingen die basishulp bieden zitten in het wijkteam. Jongerenwerk niet. Pagina 12 van 438

13 Werkgebied/inzet Wijk Gebied Vroegsignalering en/of Professionals wijkteam, sociaal huisbezoek makelaar/jeugdwerker 3 en Preventie, sporten, gezonde leefstijl; psychosociaal en weerbaarheid Zelfbeheer bewoners Huizen van de wijk Sociaal beheer Huizen van de wijk Ondersteuning bewoners/ netwerken Ondersteuning vrijwilligers Ondersteuning Mantelzorg Talentontwikkeling jongeren, preventie & signalering zorg en veilig Talentontwikkeling kinderen Tegenprestatie Rotterdammers met een uitkering Tweedelijns ondersteuning inzet voor een ander Collectief aanbod: Ontmoeten, Was- en strijkservice, Maaltijdvoorziening Klussendienst, Scootmobielservice, Dagbesteding Wijkvervoer Kortdurende individuele hulp Informatie- en vraagbaak in de wijk vrijwilligers Sociaal makelaar/jeugdwerker ondersteunt vrijwilligers en bewoners Faciliteren met bijeenkomsten, kennis, vergunningen, coördinatie budget, vastgoed Sociaal beheerder welzijn Sociaal makelaar Jeugdwerker In 42 wijken tbv vrijwilligerswerk, collectief aanbod Deskundigheidbevordering, werving, matching, ict, voorwaarden Sociaal ondernemers, vrijwilligers, tegenprestatie en ondersteuning professional in wijk accommodaties en Huizen van de wijk Wijkbus, sociaal ondernemers, vrijwilligers, tegenprestatie en ondersteuning professional 42 wijkteams maatschappelijk werk, ouderenwerk Sociaal makelaar Als spil in coördinatie en organisatie van vrijwilligersondersteuning Sociaal makelaar spil in coördinatie en organisatie van mantelzorg Kinderwerkers, inzet bij naschoolse activiteiten (bijv. pleinactiviteiten). Gebiedsafhankelijk. Stedelijke vrijwilligerscentrale Prioriteiten 4 Groepen: Rotterdammers die eenzaam zijn Rotterdammers die langer thuis blijven wonen Rotterdammers met een Wwb-uitkering die een tegenprestatie leveren Jonge Rotterdammers en hun ouders. VraagWijzer, Centrum voor Jeugd en Gezin 3 Onder jeugdwerker verstaan we kinder-, tiener- en jongerenwerkers. 4 In willekeurige volgorde. Pagina 13 van 438

14 Aanbod: Collectieve dienstverlening: zoals de aanpak financiële problematiek, ontmoeting, maaltijdvoorziening, klussendienst, wijkvervoer, dagbesteding Het combineren van groepen: jong en oud, met en zonder indicatie, zelfredzaam en minder zelfredzaam Preventieve inzet en talentontwikkeling voor jeugd In dit hoofdstuk staat een inhoudelijke beschrijving van de opdracht op hoofdlijnen. In bijlage 1.1 zijn deze vertaald naar te leveren prestaties in het gebied. U wordt in bijlage 1.5 gevraagd om, per gebied waarop u wilt inschrijven, twee plannen van aanpak te schrijven die de gemeente inzicht moeten geven in uw aanpak om te komen tot de gevraagde resultaten op enkele belangrijke prestaties in het gebied. De concept-overeenkomst, die u kunt vinden in bijlage 1.6, wordt na gunning gebiedsspecifiek opgemaakt Doorontwikkel opgave Samenwerking in het wijknetwerk Welzijn maakt deel uit van het wijknetwerk; de focus van de inzet is de wijk. Het wijknetwerk bestaat uit bewoners, hun netwerken, sociaal ondernemers, sportverenigingen, religieuze en levensbeschouwelijke organisaties, de wijkverpleging, woningbouwcorporaties, professionele- en informele welzijn- en zorgaanbieders. Het wijknetwerk biedt de structuur voor bewoners die een steuntje in de rug nodig hebben. Dit uit zich in de kracht van bewoners die initiatief nemen (zelforganisatie), in ondernemerskracht (wijkeconomie) en religieuze kracht (oa. levensbeschouwelijke en humanistische organisaties, internationale kerken, moskeeën). Gezien de stevige worteling van het welzijnswerk in de wijk vervult het, afhankelijk van de opgave, de rol van samenwerkingspartner en coproducent. Bij de ontwikkelopgave wordt actief ingezet op de samenwerking in het wijknetwerk met onderwijs-/ sportaccommodaties en zorg (verzorgingshuizen, combinaties van activiteiten als dagbesteding en de inloopfunctie GGZ). Aanbieders krijgen de opdracht om de komende jaren actief de samenwerking te zoeken en programmering en groepsaanbod zoveel mogelijk te combineren in de gebieden. Het coöperatief samenwerkingsverband zorg&welzijn&jeugdhulp dient in het eerste kwartaal 2016 te zijn geformaliseerd (zie ook Plan van aanpak Samenwerking). In elk gebied zijn aanbieders van jeugdhulp actief. Voor het coöperatief samenwerkingsverband worden aanbieders van jeugdhulp benaderd in het gebied die nadrukkelijk bijdragen aan de gezamenlijke opgaven. De VraagWijzer, het CJG en professionals uit het wijknetwerk (zoals welzijn) verwijzen naar het wijkteam. Zij zijn present als verwijzers naar het aanbod in de wijk en als aanbieder van kortdurende, niet-geïndiceerde hulp (wijkteam). Het wijkteam en de huisartsen verwijzen naar specialistische of langdurige (jeugd)hulp. De samenwerking tussen de VraagWijzer, CJG, het wijkteam en welzijn is de sleutel tot betaalbare hulp en zorg voor Rotterdammers. Dat geldt ook voor hulp voor kwetsbaren, zoals laagverstandelijk beperkten, jongeren met LVBproblematiek en schooluitvallers en bewoners met GGZ-problematiek. Het wijknetwerk vangt de meeste vragen van bewoners af. De spelers in het wijknetwerk zijn daarmee onmisbare schakels voor de opgaven van het wijkteam, de VraagWijzer en het CJG. Dit vanwege de ambitie om ook bij kortdurende hulp zoveel mogelijk professionele hulp (het wijkteam), wijkvoorzieningen en/of informele ondersteuning te combineren. De inzet van welzijn is bij uitstek gericht op het realiseren van informele oplossingen en bestaat uit: het bestendigen van een ondersteuningstraject door de VraagWijzer, CJG, wijkteam en/of tweedelijns zorgorganisatie, door de waakvlam- of nazorgfunctie. Gericht op het voorkomen van terugval door een bewoner aan een maatje te koppelen, woonbegeleiding te bieden of individuele begeleiding van jongeren die dreigen af te glijden; het oplossen van een probleem, als na vraagverheldering blijkt dat verwijzing naar het wijknetwerk voldoende is. Dat kan bijvoorbeeld door iemand die eenzaam is te verwijzen naar ontmoetingsactiviteiten of (niet-geïndiceerde) Pagina 14 van 438

15 dagbesteding in de wijk of bij een buurttuin. Welzijn kent, ondersteunt en heeft toegang tot vrijwilligers(initiatieven) en informele (wijk)netwerken; aanvulling van professionele hulp- en dienstverlening, als onderdeel van een integraal ondersteuningstraject. Bijvoorbeeld door inzet van vrijwilligers om de administratie of het huishouden van een wijkbewoner op orde te brengen. Samenwerking met de huisarts en de wijkverpleegkundige kan de integrale ondersteuning versterken. Afspraken met de zorgverzekeraars versnellen dat. Bovenstaande betekent voor Welzijn dat zij binnen de gebiedsopdracht (pro-) actief de samenwerking met de andere wijknetwerkpartners zoeken. Ook met de VraagWijzer en de wijkteams. Verder met vernieuwing Uitgangspunten voor de uitvoering van de gebiedsopdracht zijn: Vraaggericht en nabij: de aanbieder kent het gebied, de infrastructuur en sleutelfiguren/lokale helden; Welzijn faciliteert relevante spelers in het wijknetwerk (iig de couleur locale en de Huiskamers van de wijk) die bijdragen aan de resultaten nrw; Ondernemerszin is de missie van de organisatie en van de professionals: altijd op zoek naar nieuwe oplossingen en allianties in het wijknetwerk 5 ; Vergroten van eigenaarschap bij bewoners: ondersteunt kortdurend en draagt zoveel mogelijk over aan bewoners. Aanmoedigen en faciliteren van zelfbeheer, ook in die Huizen van de Wijk waar welzijn het sociaal beheer uitvoert. Zoveel mogelijk toewerken naar de situatie waarin bewoners de regie voeren en de aanbieder in formele zin de rol van professionele achterwacht heeft. Wanneer bewoners het sociaal beheer van een wijkaccommodatie challengen (uitgevoerd door een welzijnsaanbieder): beoordeelt de opdrachtgever (gemeente) het voorstel (op basis van het afwegingskader Right to Challenge (RtC)) bij positieve beoordeling draagt de aanbieder de taken met de afgesproken resultaten over aan bewoners (financiering uit het budget RtC) de resultaten van de aanbieder worden opgehoogd voor het bedrag dat vrij valt door de overheveling van taken Aanbieders worden betrokken bij het stedelijk project Right to Challenge op zijn Rotterdams (uitwerking proces en werkwijze RtC); Wederkerigheid, tenzij. Bewoners doen (indien mogelijk) iets terug voor de ondersteuning die men ontvangt. Ervaringsdeskundigheid wordt zoveel mogelijk benut; Dat samenwerking met het wijknetwerk leidt tot een verminderd beroep op de 2 e lijnsondersteuning (zorgarrangementen en jeugdhulp). De inzet op vroegsignalering, preventie en de waakvlam in de wijk dragen bij aan de resultaten van de WMO-arrangementen en jeugdhulp; Inzet van sociale media: professionals en getrainde vrijwilligers maken gebruik van sociale media voor klantcontact, verbinden en verknopen (steun)netwerken van bewoners en matching van vraag en aanbod; Een duurzaam idee voor de doorontwikkeling van de Huizen van de Wijk (zie Plan van aanpak) Omvang Het beschikbare budget is per perceel aangegeven in: Bijlage 1.4. Budget. 5 Dit uit zich in een outreachende werkwijze: actieve en intensieve samenwerking met het wijknetwerk, het zoeken naar innovatieve oplossingen, versterken van de wijkeconomie en andere financieringsmogelijkheden. Pagina 15 van 438

16 2.5. Duur van de overeenkomst De initiële duur van de overeenkomst bedraagt twee (2) jaar. De aanvangsdatum van de overeenkomst ligt op 1 januari De overeenkomst eindigt van rechtswegen op 31 december De gemeente heeft het recht om de overeenkomst te verlengen voor de duur van twee (2) maal één jaar. De gemeente zal uiterlijk vier maanden voor afloop van de overeenkomst aangeven of zij gebruik zal maken van de optie tot verlenging. Voor het onderdeel van deze opdracht welke betrekking heeft op het leveren van Fte voor de wijkteams geldt een andere duur van de overeenkomst. De initiële duur van dit deel van de overeenkomst bedraagt één (1) jaar. De aanvangsdatum hiervan ligt op 1 januari 2016 en eindigt op 31 december De gemeente heeft het recht om de overeenkomst te verlengen voor de duur van drie (3) maal één jaar. De gemeente zal uiterlijk vier maanden voor afloop van de overeenkomst aangeven of zij gebruik zal maken van de optie tot verlenging. Pagina 16 van 438

17 3. Aanbieders, samenwerkingsverband(en) en beroep op derden 3.1. Aanbieders Wijze van Offreren Ondernemers kunnen in het kader van deze aanbestedingsprocedure op de navolgende wijze een Offerte indienen: - Een Ondernemer kan zich zelfstandig inschrijven op één of meer percelen waar zij een uitnodiging voor ontvangen heeft met in achtneming de restrictie zoals vermeld staat in paragraaf 1.1; - Twee of meer Ondernemers kunnen zich als Combinatie gezamenlijk inschrijven op één of meer percelen waar zij (tenminste 1 van de leden van de combinatie) een uitnodiging voor ontvangen heeft met in achtneming de restrictie zoals vermeld staat in paragraaf 1.1. Een Combinatie geldt als één Aanbieder. De aan de Combinatie deelnemende Combinanten dienen alle de in deze aanbestedingsprocedure in het kader van de geschiktheid gevraagde informatie te overleggen en aan de in de aanbestedingsdocumenten gestelde eisen te voldoen. Indien de Aanbestedende Dienst besluit een overeenkomst aan te gaan met de Combinatie, zijn alle aan de Combinatie deelnemende Combinanten contractspartner van de Gemeente en aanvaarden zij ieder hoofdelijke aansprakelijkheid. Een Ondernemer mag zich slechts éénmaal inschrijven op de opdracht c.q. een perceel: ofwel zelfstandig ofwel als Combinant. In dit verband worden ondernemingen van hetzelfde concern als dezelfde Ondernemer / onderneming beschouwd, tenzij zij naar het oordeel van de Aanbestedende Dienst voldoende kunnen aantonen dat de afzonderlijke Offertes van deze ondernemingen onafhankelijk van elkaar tot stand zijn gekomen en de mededinging hierdoor niet is geschaad Beroep op derden Zowel door een zelfstandige Aanbieder als een Aanbieder die een Combinatie is kan in het kader van deze aanbestedingsprocedure gestelde geschiktheidseisen een beroep worden gedaan op de kwalificaties en / of middelen van derden (onderaannemer). In het geval de zelfstandige Aanbieder of de Combinatie niet zelfstandig aan de geschiktheidseisen voldoet kan een beroep worden gedaan op de kwalificaties en / of middelen van een derde om voor gunning in aanmerking te kunnen komen. Indien een Aanbieder of een Combinatie een dergelijk beroep op een derde doet, dient hij dat expliciet in de Eigen Verklaring ( (Formulier 1) te vermelden. De desbetreffende derde dient de Terbeschikkingstellingsverklaring financiële middelen (Formulier 2) en / of de Terbeschikkingstellingsverklaring technische middelen (Formulier 3) in te vullen en te ondertekenen. De betreffende verklaringen dienen in voorkomend geval van iedere derde waarop door de Aanbieder of Combinatie een beroep wordt gedaan bij de Offerte te worden gevoegd ten bewijze dat de derde gedurende de looptijd van de opdracht daadwerkelijk zijn financiële en / of technische middelen beschikbaar stelt. Een Aanbieder of Combinatie kan ook in het geval hij zelfstandig aan de in deze aanbestedingsprocedure gestelde geschiktheidseisen voldoet, bij de uitvoering van de opdracht (dus na gunning) een derde inschakelen. De gemeente juicht samenwerking toe, maar dient wel toestemming te geven voor samenwerking met onderaannemers tijdens de opdracht. De Aanbieder of de Combinatie garandeert dat de derde voldoet aan alle eisen die in deze aanbestedingsprocedure zijn gesteld ten aanzien van de door de betreffende derde uit te voeren onderdelen van de opdracht. De Aanbestedende Dienst behoudt zich het recht voor Pagina 17 van 438

18 deze garantie op juistheid te toetsen. De Aanbieder of de Combinatie is aansprakelijk voor de door hem in te zetten derden en draagt de volledige verantwoordelijkheid. Pagina 18 van 438

19 4. Planning en Offertevoorwaarden 4.1. Planning Deze aanbestedingsprocedure zal plaatsvinden aan de hand van de onderstaande planning. Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend. Publicatie van de opdracht 17 juni 2015 Inlichtingenbijeenkomst / aanwijzing 19 juni 2015 Sluitingsdatum 1 e Nota van Inlichtingen 25 juni 2015; 14:00 uur Verzending 1 e Nota van Inlichtingen 8 juli 2015 Sluitingsdatum 2 e Nota van Inlichtingen 15 juli 2015; 14:00 uur Verzending 2 e Nota van Inlichtingen 28 juli 2015 Sluitingsdatum voor ontvangst Offertes 5 augustus 2015; 12:00 uur Voornemen tot gunning 25 september 2015 Definitieve gunning 16 oktober 2015 Ondertekening overeenkomsten 30 oktober Offertevoorwaarden Aanbestedingsplatform De Aanbestedende Dienst maakt bij deze aanbestedingsprocedure gebruik van het elektronische aanbestedingsplatform Commerce-hub. Alle documenten (dus algemene informatie/vereisten en gebiedsspecifieke) kunt u vinden door op het tabblad van het gebied/gebieden te clicken waarvoor u bent uitgenodigd om een Offerte te doen. De communicatie met betrekking tot deze aanbestedingsprocedure verloopt uitsluitend via het Aanbestedingsplatform. Het is niet toegestaan op andere wijze met de Aanbestedende Dienst te communiceren. Ook is het niet toegestaan andere functionarissen van de Aanbestedende Dienst dan de in paragraaf genoemde contactpersoon rechtstreeks te benaderen over deze aanbestedingsprocedure. Overtreding van deze bepaling kan leiden tot uitsluiting van deelname aan de aanbestedingsprocedure. De Aanbieder is zelf verantwoordelijk voor het tijdig en volledig indienen van de Offerte(s) via het Aanbestedingsplatform. Offertes die op een andere wijze worden ingediend worden geacht niet te zijn gedaan. Bijlagen die (rechtsgeldig) ondertekend moeten worden ingediend kunnen worden toegevoegd via de upload button. Een Offerte is pas definitief als Aanbieder per een bevestiging van indiening heeft ontvangen en mijn status van zijn Offerte(s) in het Aanbestedingsplatform op ingediend staat. Indien Aanbieder problemen ondervindt met het versturen van berichten, het indienen van gegevens en bescheiden of anderszins met het gebruik van het Aanbestedingsplatform, dient hij contact op te nemen met de helpdesk van het Aanbestedingsplatform (zie Indien dat geen oplossing biedt kan de Aanbieder contact opnemen met de contactpersoon van de Aanbestedende Dienst voor deze aanbestedingsprocedure via het in paragraaf genoemde adres Uiterste datum Offerte De uiterste datum en het uiterste tijdstip voor indiening van een Offerte is vastgesteld op 5 augustus 2015 om 12:00. Het risico van vertraging tijdens de digitale verzending komt geheel voor rekening en risico van de Aanbieder. Het is niet mogelijk om op het Aanbestedingsplatform na de hiervoor genoemde datum en tijdstip een Offerte in te dienen. Offertes die na de hiervoor genoemde datum en tijdstip worden ontvangen worden terzijde gelegd, worden niet beoordeeld en komen niet voor gunning van de opdracht in aanmerking. Pagina 19 van 438

20 Voorbehoud De Aanbestedende Dienst behoudt zich het recht voor om deze aanbestedingsprocedure tijdelijk dan wel definitief stop te zetten indien in- en/of externe omstandigheden en/of onvoorziene situaties daartoe naar het oordeel van de Aanbestedende Dienst aanleiding geven. Aanbieder heeft in een dergelijk geval geen recht op vergoeding van enigerlei kosten die zijn gemaakt of nog worden gemaakt in het kader van deze aanbestedingsprocedure en/of vergoeding van geleden schade in welke vorm dan ook. i Kosten Offerte Kosten van de Aanbieder komen niet voor vergoeding door de Aanbestedende Dienst in aanmerking. ii Offerte vindt plaats voor eigen rekening en risico van de Aanbieder Onduidelijkheden, omissies, tegenstrijdigheden en akkoord voorwaarden Dit Beschrijvend Document met bijbehorende bijlagen is met zorg samengesteld. Indien Aanbieder desondanks onduidelijkheden, omissies en/of tegenstrijdigheden constateert dient Aanbieder daarover vragen te stellen op de in paragraaf beschreven wijze. Indien Aanbieder bezwaren heeft tegen de inhoud van dit Beschrijvend Document of tegen onderdelen van de aanbestedingsprocedure dan dient hij deze in een vroegtijdig stadium en in ieder geval vóór het indienen van een Offerte tevens op de in paragraaf beschreven wijze naar voren te brengen. Indien Aanbieder nalaat op de hiervoor beschreven wijze te handelen, verwerkt Aanbieder zijn recht om op dit punt bezwaar te maken. Door een Offerte in te dienen stemt Aanbieder voorts in met alle voorwaarden van deze aanbestedingsprocedure. Door te offreren komen de rechten van Aanbieder om bezwaar te maken tegen de gestelde voorwaarden te vervallen. Een Offerte onder voorwaarden en/of afwijkende voorwaarden wordt geacht niet te zijn gedaan en komt niet voor gunning van de opdracht in aanmerking Voorwaarden Op deze aanbestedingsprocedure en de (eventueel) daar uit voortvloeiende opdracht zijn uitsluitend de (contractuele) voorwaarden van toepassing zoals die door de Aanbestedende Dienst in of bij dit Beschrijvend Document worden gesteld. De Aanbestedende Dienst verwijst in dit verband naar paragraaf van dit Beschrijvend Document. Als bijlage zijn bij dit Beschrijvend Document de tussen partijen te sluiten Conceptovereenkomst (Bijlage 1.6.) en de daarvan deel uitmakende Model Algemene Inkoopvoorwaarden leveringen en diensten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Bijlage 14) gevoegd. Ten aanzien van artikel 14 Model Algemene Inkoopvoorwaarden leveringen en diensten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten geldt, dat de aldaar vermelde aansprakelijkheid beperkt is tot de bedragen vermeld in paragraaf van dit Beschrijvend Document.] Conform de in paragraaf van dit Beschrijvend Document beschreven wijze kan Aanbieder vragen stellen of wijzigingen voorstellen met betrekking tot de inhoud van de overeenkomst of de daarvan deel uitmakende documenten. Op basis van deze vragen en/of de voorgestelde wijzigingen besluit de Aanbestedende Dienst of de overeenkomst en/of de daarvan deel uitmakende documenten wordt aangepast. De Aanbestedende Dienst is niet verplicht de voorgestelde wijzigingen over te nemen. Voorafgaand aan de ondertekening wordt de definitieve overeenkomst en de daarvan deel uitmakende bijlagen beschikbaar gesteld aan de Aanbieder met wie de Aanbestedende Dienst de overeenkomst aangaat. Door in te schrijven gaat Aanbieder onvoorwaardelijk akkoord met dit beschrijvend document (inclusief bijlagen), de definitieve overeenkomst en de daarvan deel uitmakende documenten. Indien Aanbieder niet onvoorwaardelijk akkoord gaan met de overeenkomst en de daarvan deel uitmakende documenten wordt zijn Offerte geacht niet te zijn gedaan en komt Aanbieder niet voor gunning van de opdracht in aanmerking. De Aanbestedende Dienst verwijst in dit verband naar paragraaf van dit Beschrijvend Document. Pagina 20 van 438

21 Inlichtingenbijeenkomst De gemeente nodigt alle uitgenodigde Aanbieders uit tot het bijwonen van de inlichtingenbijeenkomst op 19 juni 2015 tussen 13:00 uur en 16:00 uur in De Fruitvis Marconistraat AH Rotterdam. Tijdens deze inlichtingenbijeenkomst zal de gemeente de gevraagde dienstverlening, de inkoopstrategie en dit Beschrijvend Document nader toelichten. De gemeente zal na afloop van de inlichtingenbijeenkomst de informatie van deze bijeenkomst ter beschikking stellen via het Aanbestedingsplatform Vragen De Aanbieder kan tot uiterlijk 25 juni :00 uur vragen stellen over het Beschrijvend Document en deze aanbestedingsprocedure. De Aanbieder dient in beginsel al zijn vragen vóór het sluiten van de indieningstermijn van de inlichtingenronde te stellen. De tweede inlichtingenronde, met als sluitingsdatum 15 juli :00 uur, is alléén bedoeld voor vragen naar aanleiding van de eerste inlichtingennota. U dient bij de vragen voor de 2 e Nota van Inlichtingen te vermelden op welke vraag uit de 1 e Nota van Inlichtingen de gestelde vraag betrekking heeft. De vragen dienen te worden aangeleverd via het daartoe op het Aanbestedingsplatform beschikbaar gestelde format (Formulier 5). De vragen dienen te worden ingediend via de functie Stuur bericht op het Aanbestedingsplatform. De vragen en antwoorden worden geanonimiseerd verstrekt via het Aanbestedingsplatform in een nota van inlichtingen Meldpunt Klachtenafhandeling Aanbesteden Een Ondernemer kan, indien hij het met deze aanbestedingsprocedure of een onderdeel daarvan niet eens is, en zijn vragen en of wijzigingsvoorstellen niet naar zijn tevredenheid zijn beantwoord, schriftelijk en gemotiveerd een klacht indienen bij het meldpunt Klachtafhandeling Aanbesteden. Een klacht is slechts ontvankelijk indien deze betrekking heeft op een aanbestedingsprocedure die valt binnen de werkingssfeer van de Aw. De Aanbestedende Dienst behandelt de klacht conform de Standaard voor klachtafhandeling voor aanbestedende diensten en ondernemers. 6 Op de klachtafhandeling zijn de navolgende voorwaarden van toepassing: 1. Een klager dient zijn klacht per in bij het meldpunt Klachtafhandeling Aanbesteden In de klacht maakt hij duidelijk dat het over een klacht gaat en waarover hij klaagt en hoe volgens hem het knelpunt zou kunnen worden verholpen. De klacht bevat verder de dagtekening, naam en adres van de ondernemer en de aanduiding van de aanbestedingsprocedure. 2. Het meldpunt bevestigt zo spoedig mogelijk de ontvangst van de klacht. 3. Het meldpunt onderzoekt vervolgens, eventueel aan de hand van door de klager en de Aanbestedende Dienst aanvullend verstrekte gegevens, of de klacht terecht is. Het meldpunt begint zo spoedig mogelijk met dit onderzoek, zet dit voortvarend voort en houdt daarbij rekening met de planning van de aanbestedingsprocedure. 4. Indien de Aanbestedende Dienst na het onderzoek door het meldpunt tot de conclusie komt dat de klacht terecht of gedeeltelijk terecht is en de Aanbestedende Dienst corrigerende en/of preventieve maatregelen treft, dan deelt de Aanbestedende Dienst dit zo spoedig mogelijk schriftelijk mee aan de klager en worden ook de andere (potentiële) Aanbieders, op de hoogte gesteld. 5. Indien de Aanbestedende Dienst na het onderzoek tot de conclusie komt dat de klacht niet terecht is, dan wijst hij de klacht gemotiveerd af en bericht hij de klager. 6. Indien de Aanbestedende Dienst nalaat om binnen een redelijke termijn op de klacht te reageren, dan kan de klager de klacht voorleggen aan de Commissie van Aanbestedingsexperts. Het indienen van een klacht heeft in beginsel geen opschortende werking. 6 Pagina 21 van 438

22 Taal Deze aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht vindt plaats in de Nederlandse taal. Alle van de Aanbieders te ontvangen documenten dienen derhalve in de Nederlandse taal te zijn opgesteld, tenzij dit (naar het oordeel van de Aanbestedende Dienst) om gegronde redenen niet mogelijk is. In dat geval dient de Ondernemer de Aanbestedende Dienst vóór het sluiten van de indieningstermijn van de eerste inlichtingenronde schriftelijk en gemotiveerd om toestemming te vragen. Het uitvoerend personeel van Aanbieder dat tijdens de uitvoering van de opdracht contact onderhoudt met de Aanbestedende Dienst, dient de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen Intellectueel eigendom Het intellectueel eigendomsrecht van de door de Aanbestedende Dienst in het kader van deze aanbestedingsprocedure verstrekte informatie berust bij de Aanbestedende Dienst. Zonder schriftelijke toestemming van de Aanbestedende Dienst mag niets uit dit Beschrijvend Document of de bijbehorende bijlagen worden vermenigvuldigd (anders dan ten behoeve van het indienen van een Offerte) en/of openbaar worden gemaakt. De Offerte van Aanbieder inclusief alle documenten die de Aanbestedende Dienst als onderdeel van de Offerte worden aangeboden worden eigendom van de Aanbestedende Dienst. De Aanbestedende Dienst behandelt de van Aanbieder afkomstige informatie, waarvan hij de vertrouwelijkheid kent dan wel redelijkerwijs behoort te kennen, vertrouwelijk behoudens het geval dat de Aanbestedende Dienst op grond van uit het aanbestedingsrecht voortvloeiende verplichtingen of enige andere (wettelijke) verplichting gehouden is tot openbaarmaking Termijn van gestanddoening De Offerte dient een minimale geldigheidsduur te hebben van 90 kalenderdagen na de uiterste datum van indiening van (alle onderdelen van) de Offerte. Gedurende deze periode is de Offerte onherroepelijk. Indien er ten aanzien van de voorgenomen gunning een civielrechtelijk kort geding aanhangig is, zal deze gestanddoeningstermijn automatisch worden verlengd tot en met 30 kalenderdagen na de dag waarop het vonnis in kort geding in eerste instantie is gewezen. De Aanbestedende Dienst kan te allen tijde om verlenging van de gestanddoeningstermijn vragen Ondertekening en geldigheid verklaringen De Offerte en de in te dienen verklaringen dienen te zijn ondertekend door een daartoe rechtsgeldig bevoegde functionaris van Aanbieder zoals blijkt uit de Offerte in het nationale Handelsregister van de Kamer van Koophandel. In het geval van Offerte door een Combinatie dienen alle Combinanten de Offerte door een daartoe rechtsgeldig bevoegde functionaris te laten ondertekenen. Ten aanzien van de Eigen Verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten en de Eigen Verklaring uitsluitingsgronden geldt dat de Aanbieder zowel ten tijde van indiening van de Offerte als gedurende de uitvoering van de opdracht dient te voldoen aan hetgeen is opgenomen in deze Eigen Verklaring(en) Verduidelijking en bewijsstukken In het geval de Offerte van Aanbieder onduidelijkheden bevat kan de Aanbestedende Dienst om verduidelijking vragen. De Aanbestedende Dienst zal bij de Aanbieder aan wie vermoedelijk het voornemen tot gunning zal worden uitgebracht de juistheid nagaan van de door de betreffende Aanbieder verstrekte gegevens en inlichtingen en daartoe de nodige bewijsstukken opvragen ter controle op uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen. Indien Aanbieder het gevraagde bewijs niet dan wel niet binnen de daartoe gestelde termijn aanlevert, wordt zijn Offerte terzijde gelegd, behoudens in het geval van overmacht (dit ter beoordeling aan de Aanbestedende Dienst). Pagina 22 van 438

Nieuw Rotterdams Welzijn

Nieuw Rotterdams Welzijn 19 juni 2015 Nieuw Rotterdams Welzijn Informatiebijeenkomst Welkom! Welkom Programma Deel I: Doelen en achtergronden Nieuw Rotterdams Welzijn (Laurens Ruijs) Deel II: Leeswijzer en offerte indienen tbv

Nadere informatie

Beleidsregels subsidies stedelijk welzijn Rotterdam 2016. De directeur Welzijn, Zorg en Jeugdhulp van het cluster maatschappelijke ontwikkeling,

Beleidsregels subsidies stedelijk welzijn Rotterdam 2016. De directeur Welzijn, Zorg en Jeugdhulp van het cluster maatschappelijke ontwikkeling, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 94390 12 oktober 2015 Beleidsregels subsidies stedelijk welzijn Rotterdam 2016 De directeur Welzijn, Zorg en Jeugdhulp van het cluster maatschappelijke

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Regeling behandeling aanbestedingsklachten Alfa-college

Regeling behandeling aanbestedingsklachten Alfa-college Regeling behandeling aanbestedingsklachten Alfa-college Artikel 1 Een klacht is een schriftelijke melding van een onderneming die belang heeft bij de aanbesteding waarin de ondernemer gemotiveerd aangeeft

Nadere informatie

Nadere regels subsidies couleur locale Rotterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Nadere regels subsidies couleur locale Rotterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Nadere regels subsidies couleur locale Rotterdam 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van directeur Welzijn, Zorg en Jeugdhulp van het cluster

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 92306 8 juli 2016 Nadere regels subsidies couleur locale Rotterdam 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Nadere informatie

Gezocht: Het meest aansprekende Ontwerp voor Rotterdam

Gezocht: Het meest aansprekende Ontwerp voor Rotterdam Gezocht: Het meest aansprekende Ontwerp voor Rotterdam Selectieleidraad Meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure (met voorselectie) Ontwerpcompetitie Eyecatcher Panoramaheuvel Hoogvliet (Op weg naar

Nadere informatie

Nadere regels subsidies stedelijk welzijn Rotterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Nadere regels subsidies stedelijk welzijn Rotterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Nadere regels subsidies stedelijk welzijn Rotterdam 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van directeur Welzijn, Zorg en Jeugdhulp van het cluster

Nadere informatie

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal.

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal. B I J L A G E 4 V O O R W A A R D E N A A N O N D E R N E M E R E N I N S C H R I J V I N G E N A L G E M E N E V O O R W A A R D E N B I J H E T I N V U L L E N V A N H E T U E A ( U N I F O R M E U R

Nadere informatie

Nieuw Rotterdams welzijn

Nieuw Rotterdams welzijn Nieuw Rotterdams welzijn 2016 2019 Kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn 2016-2019 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Visie op welzijn 7 Hoofdstuk 3: De basisinfrastructuur welzijn 12

Nadere informatie

KLACHTAFHANDELING BIJ AANBESTEDEN. 10-6-2014 Corsanummer: 14.038637

KLACHTAFHANDELING BIJ AANBESTEDEN. 10-6-2014 Corsanummer: 14.038637 KLACHTAFHANDELING BIJ AANBESTEDEN Standaard voor klachtafhandeling I. Inleiding Waarom een standaard voor klachtafhandeling bij aanbestedingen? In het kader van een aanbestedingsprocedure kan het voorkomen

Nadere informatie

NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN 2016 2019

NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN 2016 2019 NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN 2016 2019 Kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn 2016-2019/06-03-2015 1 HOOFDSTUK 1: INLEIDING...4 HOOFDSTUK 2: VISIE OP WELZIJN...7 HOOFDSTUK 3: DE BASISINFRASTRUCTUUR WELZIJN...

Nadere informatie

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Doel informatiebijeenkomst 1. Informeren marktpartijen over inkoopplannen gemeente 2. Toetsen op uitvoerbaarheid 3. Uitnodigen om

Nadere informatie

Algemeen Opdrachtomschrijving Totale hoeveelheid of omvang

Algemeen Opdrachtomschrijving Totale hoeveelheid of omvang Algemeen Gemeenten zijn op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van zelfstandig thuiswonende mensen die beperkt kunnen participeren. Hieronder

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 92293 8 juli 26 Nadere regels subsidies stedelijk welzijn Rotterdam 27 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, gelezen

Nadere informatie

KLACHTENREGELING AANBESTEDEN WETTERSKIP FRYSLÂN

KLACHTENREGELING AANBESTEDEN WETTERSKIP FRYSLÂN KLACHTENREGELING AANBESTEDEN WETTERSKIP FRYSLÂN 7 mei 2013 1 Inhoud I. Inleiding... 3 a. Begrippen;... 3 b. Doel Klachtenregeling aanbesteden... 3 c. Juridische basis... 3 II. Klachten van Ondernemers

Nadere informatie

Regeling behandeling aanbestedingsklachten waterschap Noorderzijlvest

Regeling behandeling aanbestedingsklachten waterschap Noorderzijlvest Regeling behandeling aanbestedingsklachten waterschap Noorderzijlvest Artikel 1 Een klacht is een schriftelijke melding van een onderneming die belang heeft bij een aanbesteding waarin de ondernemer gemotiveerd

Nadere informatie

Aanbestedingsleidraad bij de aankondiging, RAW bestek Groenzoom 0.1 Beplanting

Aanbestedingsleidraad bij de aankondiging, RAW bestek Groenzoom 0.1 Beplanting Aanbestedingsleidraad RAW bestek Groenzoom 0.1 Beplanting Versie D1 Datum 9 oktober 2014 Status Definitief Colofon Projectnaam De Groenzoom Projectnummer 2014-6788-01 Projectleiders Contactpersoon Auteurs

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENAFHANDELING BIJ (EU) AANBESTEDINGEN DOOR VEILIGHEIDSREGIO S

REGLEMENT KLACHTENAFHANDELING BIJ (EU) AANBESTEDINGEN DOOR VEILIGHEIDSREGIO S JULI 2014 VERSIE 1.0 (DEFINITIEF) REGLEMENT KLACHTENAFHANDELING BIJ (EU) AANBESTEDINGEN DOOR VEILIGHEIDSREGIO S DEZE KLACHTENREGELING, HET INSTELLEN VAN DE KLACHTENCOMMISSIE EN HET KLACHTENMELDPUNT IS

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed Welzijn nieuwe stijl Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen 19 oktober 2010 Marjon Breed Presentatie Welzijn nieuwe stijl Welzijn in Geldermalsen De Wmo Welzijn Actuele ontwikkelingen Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

Zorg voor Elkaar. Informatiebijeenkomst Inkoop Wmoarrangementen. 16 februari 2017

Zorg voor Elkaar. Informatiebijeenkomst Inkoop Wmoarrangementen. 16 februari 2017 Zorg voor Elkaar Informatiebijeenkomst Inkoop Wmoarrangementen 16 februari 2017 Programma 1. Aanleiding voor de inkoop 2. Tijdpad 3. Wmo-arrangementenmodel op hoofdlijnen 4. Voorgenomen wijzigingen in

Nadere informatie

Hieronder geven we u alvast wat informatie over deze onderwerpen.

Hieronder geven we u alvast wat informatie over deze onderwerpen. Betreft: Themabijeenkomst jeugd 16 februari 2017 Datum: 13 februari 2017 1 DOELSTELLING BIJEENKOMST Op 16 februari 2017 vindt de derde en laatste voorlichtingsbijeenkomst plaats over de inkoopstrategie

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT

BESCHRIJVEND DOCUMENT Deel B Aanbestedingsvoorwaarden Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn, behoudens afwijking hiervan in deel A (beschrijvend document) of de (raam)overeenkomst, van toepassing op deze aanbesteding. Waar in

Nadere informatie

Klachtafhandeling bij aanbesteden

Klachtafhandeling bij aanbesteden Klachtafhandeling bij aanbesteden Klachtenafhandeling Versie juli 2013 pagina 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Waarom een klachtenafhandeling bij aanbestedingen?... 3 3. Wat kunnen partijen

Nadere informatie

Nadere regels subsidies couleur locale Rotterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Nadere regels subsidies couleur locale Rotterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Nadere regels subsidies couleur locale Rotterdam 2018 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van directeur Welzijn, Zorg en Jeugdhulp van het cluster

Nadere informatie

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer Bijlage 1. Algemeen 1.1 Amstelveenhuurtin.nl 1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 1.3 Dynamisch Aankoopsysteem Met ingang van 18 april 2016 is door de

Nadere informatie

Samen krachtig verder

Samen krachtig verder Titel beleidsnota onder titel (optioneel) Samen krachtig verder Position Paper Sociaal Domein Hoe zien de gemeenten Littenseradiel en Súdwest-Fryslân hun rol in de samenleving? Waar staan ze voor en welke

Nadere informatie

Selectiefase nieuwbouw Saxion Apeldoorn d.d. 5 maart 2015

Selectiefase nieuwbouw Saxion Apeldoorn d.d. 5 maart 2015 Bijlage 2: Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn, behoudens afwijking hiervan in deel A (selectiedocument of beschrijvend document) of de (raam)overeenkomst, van toepassing op deze aanbesteding. 1. Selectiedocument

Nadere informatie

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ;

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ; Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr. 5365999; gelet op de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, artikel

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A)

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A) Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding Renovatie Aladnahal Aalten Bouwkundig perceel (A) Opdrachtgever : Gemeente Aalten Opgesteld door : MPC bv, Mark Penninkhof Datum : 8 november 2012 Publicatienummer

Nadere informatie

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, s en Piet Haker Platform Netwerk Vrijwilligerswerk 13 mei 2014 2 Aanleidingen transitie Nieuwe taken voor gemeenten per 2015 Decentralisatie Awbz Decentralisatie

Nadere informatie

Werkplan. Versie 30 september 2015

Werkplan. Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 mfc t Marheem Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

Nadere informatie

Ter informatie: in totaal benaderen wij voor deze meervoudig onderhandse aanbesteding vijf leveranciers.

Ter informatie: in totaal benaderen wij voor deze meervoudig onderhandse aanbesteding vijf leveranciers. Aan de geselecteerde gegadigden Begeleidend schrijven Natuurlijke begrazing door schapen in de gemeente Leeuwarden 2016-Z8801 Stadsontwikkeling en -beheer Wijkzaken, team Buitendienst Hans Sterkenburg

Nadere informatie

Klachtenregeling aanbesteden VRR

Klachtenregeling aanbesteden VRR Klachtenregeling aanbesteden VRR Hoofdstuk 1 Definities Artikel 1 Klachtenregeling De klachtenregeling is het voortvloeisel uit de nieuwe aanbestedingswet. Deze bestaat uit drie onderdelen, te weten: 1.

Nadere informatie

1. OFFERTEAANVRAAG 2. CONTACT EN STELLEN VAN VRAGEN BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B. Aanbestedingsvoorwaarden

1. OFFERTEAANVRAAG 2. CONTACT EN STELLEN VAN VRAGEN BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B. Aanbestedingsvoorwaarden BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B Aanbestedingsvoorwaarden Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn van toepassing op deze aanbesteding. 1. Offerteaanvraag 2. Contact en stellen

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod

Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zandvoort Nr. 120851 13 juli 2017 Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Klachtenregeling bij aanbestedingen. Gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a., en de GR DDFK.

Klachtenregeling bij aanbestedingen. Gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a., en de GR DDFK. Klachtenregeling bij aanbestedingen Gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a., en de GR DDFK. Auteur: Jitske Prins Datum: Juli 2015 Versie: 5 Status: Def. Het Algemeen Bestuur

Nadere informatie

Klachtenprocedure bij aanbesteden

Klachtenprocedure bij aanbesteden Control en Financiën Inkoop Services Standaard voor klachtenafhandeling voor Ondernemers Auteur(s) Kadaster Inkoop Services November 2013 Control en Financiën Inkoop Services 1 van 13 Opdrachtgever: Kadaster

Nadere informatie

Overeenkomst. Gemeente Eindhoven en

Overeenkomst. Gemeente Eindhoven en Overeenkomst Gemeente Eindhoven en. Aanbesteding Deelproject 1a Tweedelijns specialistische zorg 2015 Overeenkomst aanbesteding Jeugdzorg Tweedelijns specialistische zorg 2015 pag 2 van 6 De ondergetekenden:

Nadere informatie

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Stenden Hogeschool - Vertrouwelijk Contractnummer/kenmerk: De ondergetekenden: Stichting Stenden Hogeschool,

Nadere informatie

NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN INHOUDSOPGAVE

NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN INHOUDSOPGAVE NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN 2016-2019 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. Inleiding 2 Hoofdstuk 2. Wat is nieuw Rotterdams welzijn (nrw)? 2.1 De basisinfrastructuur welzijn 6 2.2 Intensivering: zicht op de wijk/het

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten

Aankondiging van een opdracht. Diensten Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Bergen op Zoom Jacob Obrechtlaan 4 Contactpunt(en): Gemeente

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst. Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar

Concept raamovereenkomst. Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar Concept raamovereenkomst Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar Contractnummer CONH2015 Raamovereenkomst voor de postbezorging

Nadere informatie

HEAD Congres. Persoonsvolgende inkoop begeleiding Jeugdwet & Wmo 2015 CONCEPT

HEAD Congres. Persoonsvolgende inkoop begeleiding Jeugdwet & Wmo 2015 CONCEPT HEAD Congres Persoonsvolgende inkoop begeleiding Jeugdwet & Wmo 2015 CONCEPT Aanpak inkoop begeleiding / kdv 1. Algemeen: A. 8 gemeenten B. 3.000 cliënten C. 80 aanbieders 2. Interactief proces: A. Projectteam

Nadere informatie

De Wmo Ontwikkelingen en uitdagingen voor de Wmo-raad

De Wmo Ontwikkelingen en uitdagingen voor de Wmo-raad De Wmo Ontwikkelingen en uitdagingen voor de Wmo-raad September 2010 Doel van de Wmo: Participatie Iedereen moet op eigen wijze mee kunnen doen aan de samenleving 2 Kenmerken van de Wmo - De Wmo is gericht

Nadere informatie

Selectieleidraad Europese aanbesteding DRV-FMS-2015 invulsjabloon deel 1a (zelfstandige onderneming)

Selectieleidraad Europese aanbesteding DRV-FMS-2015 invulsjabloon deel 1a (zelfstandige onderneming) Auteur: Michael Roovers Selectieleidraad Europese aanbesteding DRV-FMS-2015 invulsjabloon deel 1a (zelfstandige onderneming) Bijlage 4.2.2.1: invulsjabloon deel 1a (zelfstandige onderneming) Uitsluitend

Nadere informatie

De beste aanpak voor verbinding van welzijn en huisartsen voor Rotterdam

De beste aanpak voor verbinding van welzijn en huisartsen voor Rotterdam Gezocht: De beste aanpak voor verbinding van welzijn en huisartsen voor Rotterdam Meervoudig onderhandse aanbesteding Projectnummer 2-320-16 Gemeente Rotterdam Bestuur- en Concernorganisatie Aanbestedingszaken

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Zelftest clie ntondersteuning voor gemeenten

Zelftest clie ntondersteuning voor gemeenten Zelftest clie ntondersteuning voor gemeenten Aanleiding Op 16 oktober heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die de regering verzoekt om een zelftest aan gemeenten aan te reiken die gemeenteraden,

Nadere informatie

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân (Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân Perceel 2 ademluchtcilinders en dienstverlening Veiligheidsregio Fryslân EN Versie 0.2

Nadere informatie

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016;

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016; Subsidieregels lokaal innovatiefonds gemeente Lingewaard Burgemeester en wethouder van de gemeente Lingewaard; Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 06; Overwegende

Nadere informatie

Bijlage 3 Overeenkomst. Overeenkomst levering mobilofoons bijbehorende dienstverlening

Bijlage 3 Overeenkomst. Overeenkomst levering mobilofoons bijbehorende dienstverlening Bijlage 3 Overeenkomst Overeenkomst levering mobilofoons bijbehorende dienstverlening Naam Opdrachtnemer Logo Opdrachtnemer DE ONDERGETEKENDEN: Veiligheidsregio Drenthe, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Bijlage 6 Raamovereenkomst Maatwerkvoorzieningen Wmo Gemeente Tytsjerksteradiel Gemeente Achtkarspelen CONCEPT

Bijlage 6 Raamovereenkomst Maatwerkvoorzieningen Wmo Gemeente Tytsjerksteradiel Gemeente Achtkarspelen CONCEPT Bijlage 6 Raamovereenkomst Maatwerkvoorzieningen Wmo 2015 Gemeente Tytsjerksteradiel Gemeente Achtkarspelen CONCEPT Onder nummer : 20140827.01 Datum : 24-09-2014 Raamovereenkomst voor het leveren van een

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

Beleidsplannen Sociaal Domein

Beleidsplannen Sociaal Domein Beleidsplannen Sociaal Domein Concept Beleidsplan Jeugdhulp Concept Beleidsplan Wmo/AWBZ Concept Beleidsuitgangspunten Participatiewet Concept Beleidsplan de Verbinding Concept-Beleidsplan Jeugdhulp Toekomst

Nadere informatie

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1 Handleiding Marktplaats inhuur gemeente Utrecht Oktober 2013 v1.1 1 Inleiding...3 1.1 Doel van de Marktplaats inhuur gemeente Utrecht...3 1.2 Vakgebieden en profielen...3 2 Aanmeldingsprocedure...4 2.1

Nadere informatie

AANBESTEDINGSWET 2012

AANBESTEDINGSWET 2012 VERANDERINGEN AANBESTEDINGSWET 2012 GEMEENTE NIJMEGEN MAART 2013 Bureau Inkoop Inleiding Met de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet 2012 worden enkele veranderingen doorgevoerd in de diverse aanbestedingsprocedures.

Nadere informatie

Welzijn in Baarn Visie op welzijn

Welzijn in Baarn Visie op welzijn Welzijn in Baarn 2012-2015 Visie op welzijn Waarom een visie op welzijn? De uitgangspunten van de visie op welzijn moeten het kader bieden om de komende jaren prioriteiten te stellen bij de inzet van de

Nadere informatie

Uitnodiging tot inschrijving

Uitnodiging tot inschrijving Raad van de Europese Unie Secretariaat-generaal Uitnodiging tot inschrijving Aanbesteding UCA-17/009 Gunning via onderhandelingen Huur van een schietbaan Het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese

Nadere informatie

Inkoopproces Sociaal Domein 2018, Venlo. Lennart Fagel (MGR) & Frederike Roetering (Venlo)

Inkoopproces Sociaal Domein 2018, Venlo. Lennart Fagel (MGR) & Frederike Roetering (Venlo) Inkoopproces Sociaal Domein 2018, Venlo Lennart Fagel (MGR) & Frederike Roetering (Venlo) Bespreekpunten Ontwikkelingen in denken over opdrachtgeven in de regio Inrichting inkoop 2018, voor regio en Venlo

Nadere informatie

Gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem,

Gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem, Uitvoeringsregeling Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod ingaande 1 april 2015 Het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

FORMULIER VOOR GEBUNDELDE AANVRAAG LOCATIEGEBONDEN FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 APELDOORN

FORMULIER VOOR GEBUNDELDE AANVRAAG LOCATIEGEBONDEN FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 APELDOORN Bijlage 5 Aanvraagformulier subsidie 2015 FORMULIER VOOR GEBUNDELDE AANVRAAG LOCATIEGEBONDEN FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 APELDOORN Voor de functies ontmoeting en dagbesteding

Nadere informatie

(Klachtenmeldpunt, - commissie en procedure ) van de 14 Twentse gemeenten - Regio Twente - Veiligheidsregio Twente

(Klachtenmeldpunt, - commissie en procedure ) van de 14 Twentse gemeenten - Regio Twente - Veiligheidsregio Twente TWENTS REGLEMENT KLACHTAFHANDELING BIJ AANBESTEDEN 2013 (Klachtenmeldpunt, - commissie en procedure ) van de 14 Twentse gemeenten - Regio Twente - Veiligheidsregio Twente Reglement Klachtenmeldpunt en

Nadere informatie

Leerkring Samen werken en samen leren in wijkteams. Erik Sterk, 5 maart 2015

Leerkring Samen werken en samen leren in wijkteams. Erik Sterk, 5 maart 2015 Leerkring Samen werken en samen leren in wijkteams Erik Sterk, 5 maart 2015 Wmo werkplaats Rotterdam Leerkring Samen werken en samen leren in wijknetwerken Wijkteams en wijknetwerken Wmo implementatietraject

Nadere informatie

Wijzigingen tekst verordening WMO 2018 t.o.v. verordening WMO 2015

Wijzigingen tekst verordening WMO 2018 t.o.v. verordening WMO 2015 Wijzigingen tekst verordening WMO 2018 t.o.v. verordening WMO 2015 Artikel Verordening Wmo 2015 Verordening Wmo 2018 Toelichting art 1 Begripsbepalingen Een aantal begripsbepalingen toegevoegd. Er ontbraken

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING EN KLACHTENADVIESCOMMISSIE NVGH/ALPHA.

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING EN KLACHTENADVIESCOMMISSIE NVGH/ALPHA. REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING EN KLACHTENADVIESCOMMISSIE NVGH/ALPHA. Vastgesteld door de algemene vergadering op 3 juni 2012. Artikel 1. definities Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. 1.1 Aanvraagformulier Het (online) formulier

Nadere informatie

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie op 13 september 2011 van 21.00 uur 21.35 tot uur

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie op 13 september 2011 van 21.00 uur 21.35 tot uur Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie op 13 september 2011 van 21.00 uur 21.35 tot uur Aanwezigen: R. van Lavieren, voorzitter Dhr. A.L. Cardon (wethouder) Mw. M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA)

Nadere informatie

De gekantelde Wmo-verordening

De gekantelde Wmo-verordening De gekantelde Wmo-verordening De VNG heeft een Wmo-modelverordening gepubliceerd. Gemeenten kunnen deze tekst gebruiken als voorbeeld om lokaal een eigen Wmo-verordening op te stellen. Voor belangenorganisaties

Nadere informatie

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST CONCEPT RAAMOVEREENKOMST ICT Hardware Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard De ondergetekenden: Datum: 26 januari 2016 Dossier: 0320-412 26 januari 2016-1 - 1., gevestigd te Heerhugowaard,

Nadere informatie

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek)

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) Artikel 1 Wettelijke grondslag Deze klachtenregeling heeft betrekking op de behandeling van klachten in overeenstemming

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ Nota van Inlichtingen behorende bij Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ Publicatiedatum: 1 juli 2016 1 Voorbehouden, tegenstrijdigheden, rechtsmiddelen en vervaltermijn Dit document met alle bijbehorende

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2017 Wlz SECTOR GGZ

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2017 Wlz SECTOR GGZ Nota van Inlichtingen behorende bij Zorginkoopdocument 2017 Wlz SECTOR GGZ Publicatiedatum: 1 juli 2016 1 Voorbehouden, tegenstrijdigheden, rechtsmiddelen en vervaltermijn Dit document met alle bijbehorende

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 10

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 10 Af r MAASDRIEL Raadsvoorstel Gemeenteraad 30 mei 2013 10 Kerkdriel, 11 april 2013 Onderwerp Benoeming accountant Beslispunten 1. Instemmen met de uitkomst van de regionale Europese aanbesteding accountantscontrole;

Nadere informatie

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid'

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' 'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' Voor Mekaar is de titel van het Rotterdamse actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid (december 2014). Het volledige

Nadere informatie

Rotterdammers voor elkaar Van verzorgingsstaat naar verzorgingsstraat

Rotterdammers voor elkaar Van verzorgingsstaat naar verzorgingsstraat Rotterdammers voor elkaar Van verzorgingsstaat naar verzorgingsstraat Wmo-kader Rotterdam 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 4 Hoofdstuk 1: De Wmo voor Rotterdam 5 1.1 De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Decentralisaties als kans en noodzaak voor de publieke gezondheid. Bijeenkomst Publieke Gezondheid & het Sociale Domein

Decentralisaties als kans en noodzaak voor de publieke gezondheid. Bijeenkomst Publieke Gezondheid & het Sociale Domein Bijeenkomst Publieke Gezondheid & het Sociale Domein 10 september 2015 Decentralisaties als kans en noodzaak voor de publieke gezondheid Onno de Zwart Directeur Welzijn, Zorg & Jeugdhulp 1 De decentralisaties

Nadere informatie

Bijlage 2 Takenoverzicht

Bijlage 2 Takenoverzicht Bijlage 2 Takenoverzicht Met welke vragen kan onze inwoner straks bij het wijkteam terecht? Wanneer is het wijkteam bevoegd? Wanneer is er een rol voor het Kennis en Advies Centrum? Wanneer treden wij

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Sociaal Domein 2016 in de IJmond

Sociaal Domein 2016 in de IJmond Sociaal Domein 2016 in de IJmond Monitoring en sturing Els Diepenmaat Contractbeheer en financiën Cees de Ridder Transformatie Derkje Veurink Rapportage 1e kwartaal 2016 1 2 Monitoring en sturing Aan welke

Nadere informatie

Marktconsultatie aanbesteding openbaar vervoer Haarlem-IJmond

Marktconsultatie aanbesteding openbaar vervoer Haarlem-IJmond Marktconsultatie aanbesteding openbaar vervoer Haarlem-IJmond 2016-2025 Opgesteld door: A.M.M. Weijers Vastgesteld door: R. Postma, Directie Beleid, sector Verkeer en Vervoer Referentie: PNH 264871 Datum:

Nadere informatie

Welkom. Wmo beleidsplan 2015 2018 Drechtsteden. Papendrecht

Welkom. Wmo beleidsplan 2015 2018 Drechtsteden. Papendrecht Welkom Wmo beleidsplan 2015 2018 Drechtsteden Papendrecht Bevorderen van sociale samenhang, mantelzorg, vrijwilligerswerk en veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede het van voorkomen en bestrijden

Nadere informatie

Preferente en normale aanbieders per gebied wmo 2015 en aanbieders bijzondere doelgroepen

Preferente en normale aanbieders per gebied wmo 2015 en aanbieders bijzondere doelgroepen Preferente en normale aanbieders per gebied wmo 2015 en aanbieders bijzondere doelgroepen Inleiding Bij de inkoop van de Arrangementen voor de periode 2015-2017 heeft de gemeente Rotterdam gekozen voor

Nadere informatie

OPENBARE INSCHRIJVING PERCEEL BOUWTERREIN LAAN NAAR EMICLAER AMERSFOORT INSCHRIJFVOORWAARDEN

OPENBARE INSCHRIJVING PERCEEL BOUWTERREIN LAAN NAAR EMICLAER AMERSFOORT INSCHRIJFVOORWAARDEN OPENBARE INSCHRIJVING PERCEEL BOUWTERREIN LAAN NAAR EMICLAER AMERSFOORT INSCHRIJFVOORWAARDEN Artikel 1 Procedure 1. De gemeente Amersfoort ( hierna te noemen: de gemeente) kiest ervoor om een perceel bouwterrein

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Klachtenregeling GGMD

Klachtenregeling GGMD Klachtenregeling GGMD Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding en doelstelling... 2 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 2 Hoofdstuk 2 Klachtopvang... 3 Artikel 2 Bij wie kan een cliënt terecht als hij ontevreden is?...

Nadere informatie

Meedoen naar Vermogen

Meedoen naar Vermogen Meedoen naar Vermogen Hier komt tekst 27 november 2014 Hier komt ook tekst Wat komt aan bod? Deel 1 Utrechtse aanpak Deel 2 Niemand tussen wal en schip, communicatie 28/11/2014 Deel 1 Deel 1 Utrechtse

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ;

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ; Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: 18830000-6; Juni 2016 De ondergetekenden: De Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Algemene inkoopvoorwaarden

Algemene inkoopvoorwaarden Bijlage A-1 Algemene inkoopvoorwaarden De inkoopvoorwaarden zijn als apart document bijgevoegd. 1 Bijlage A-2 Conceptovereenkomst De ondergetekenden: Stichting BOOR, hierna te noemen Opdrachtgever, gevestigd

Nadere informatie

Inkoop Jeugdhulp 2018 e.v. Informatieve bijeenkomst 30 mei 2017

Inkoop Jeugdhulp 2018 e.v. Informatieve bijeenkomst 30 mei 2017 Inkoop Jeugdhulp 2018 e.v. Informatieve bijeenkomst 30 mei 2017 Programma van vandaag Deel 1 (16.00-17.00 uur) Inhoudelijke toelichting op de contouren van de inkoop jeugdhulp 2018 ev Toelichting op de

Nadere informatie

Context. Artikel 1. Aanmelding, onderzoek en aanvraag. Artikel 2. Afweging

Context. Artikel 1. Aanmelding, onderzoek en aanvraag. Artikel 2. Afweging Beleidsregel Wmo-arrangement GGZ Valleiregie De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, zaaknummer ; gelet op artikel. van de.. [naam regelgeving]; besluit vast te

Nadere informatie