NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN 2016 2019"

Transcriptie

1 NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN Kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn /

2 HOOFDSTUK 1: INLEIDING...4 HOOFDSTUK 2: VISIE OP WELZIJN...7 HOOFDSTUK 3: DE BASISINFRASTRUCTUUR WELZIJN Zicht op de wijk/het gebied Principes voor de organisatie van welzijnsactiviteiten Welzijn en professionals...15 HOOFDSTUK 4: BASISINFRASTRUCTUUR WELZIJN: FUNCTIES EN DE INZET Vroegsignalering en preventie Het aanjagen van de eigen kracht en talenten van bewoners Activering & participatie Ondersteuning & dienstverlening welzijn Het combineren van welzijns- en zorgfuncties...29 HOOFDSTUK 5: MEER RUIMTE VOOR BEWONERS EN HUN INITIATIEVEN HOOFDSTUK 6: PROFESSIONALS HOOFDSTUK 7: DE VISIE OP WELZIJN EN OPDRACHTGEVERSCHAP HOOFDSTUK 8: ONDERZOEK EN MONITORING HOOFDSTUK 9: FINANCIEEL KADER NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN BIJLAGE 1: RESULTAATGEBIEDEN ARRANGEMENTEN LANGDURIGE ZORG BIJLAGE 2: TOP 10 BESCHERMENDE EN RISICOFACTOREN JEUGD BIJLAGE 3: BESCHRIJVING MANTELZORG-ONDERSTEUNING BIJLAGE 4. DE BOUWSTENEN VOOR WELZIJN BIJLAGE 5: BEGRIPPENLIJST Kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn /

3 Kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn /

4 Hoofdstuk 1: Inleiding De herijking van welzijn In 2014 is de verantwoordelijkheid voor het welzijnbeleid en de uitvoering van de deelgemeenten naar de stad overgegaan. Tegelijkertijd is er voor gekozen om voor het jaar 2015 de structurele subsidierelaties voort te zetten, de zogenaamde zachte landing. Het overgangsjaar 2015 maakt het mogelijk de inhoudelijke herijking van welzijn voor 2016 goed voor te bereiden. De herijking is vastgelegd in het kader Nieuw Rotterdams Welzijn , dat u nu in handen heeft. Dit is de basis voor toekomstbestendig welzijnswerk. We bouwen voort op fundamenten die de afgelopen jaren zijn gelegd voor een toegankelijker stelstel voor welzijn en zorg. De richting en uitgangspunten in dit kader zijn leidend voor de opdrachten aan aanbieders van welzijnsactiviteiten. Vóór de zomer 2015 worden de opdrachten gepubliceerd. De herijking bestaat uit het uniformeren van een basisinfrastructuur welzijn in álle gebieden en synchronisatie van het moment voor het opdrachtgeverschap. In het Nieuw Rotterdams Welzijn is gebiedsgerichte invulling van de opdrachten het uitgangspunt. Zo wordt recht gedaan aan de verscheidenheid in elk gebied. Ieder gebied heeft immers een eigen signatuur. Dat bleek ook uit de reacties van de gebiedscommissies op het consultatiedocument Nieuw Rotterdams Welzijn (nrw), dat eind 2014 aan hen is voorgelegd. In de gekwalificeerde adviezen gaf elke gebiedscommissies de prioriteiten en knelpunten aan voor het eigen gebied. Deze informatie heeft bruikbare input opgeleverd voor de opdrachtomschrijving. Over het Rotterdams welzijn blijven we overigens met de gebiedscommissies, aanbieders en partners in de stad in gesprek. De kernboodschap van het Nieuw Rotterdams Welzijn luidt als volgt: welzijn versterkt de civil society en vergroot de zelfredzaamheid van Rotterdammers. Het is het voorliggend veld voor de geïndiceerde jeugdhulp en zorg. Het Nieuw Rotterdams Welzijn richt zich op het steviger maken van wijknetwerken en ondernemende gemeenschappen en stimuleert eigenaarschap van bewoners. Het welzijnswerk kent de vraag van bewoners, ondersteunt initiatieven en brengt met zijn professionals bewoners en organisaties bij elkaar. Mensen die aangewezen zijn op meer specialistische en/of langdurige ondersteuning, zoals basishulp jeugd, maatschappelijk werk of advies, krijgen snel professionele hulp, als hun netwerk deze hulp niet kan leveren. Voor de organisatie van het Nieuw Rotterdams Welzijn zijn de wijk en het gebied het uitgangspunt. De actieradius van bewoners overstijgt vanzelfsprekend de wijk. Het gaat erom in de wijken de best passende oplossingen te vinden met de aanbieders, het maatschappelijk middenveld en bewoners. De scheiding tussen welzijn en zorg vervaagt. Professionals werken steeds meer in coalities en bieden gezamenlijk oplossingen. Daarom zijn begrippen als welzijn en zorg eigenlijk niet meer passend, maar we beschikken nog niet over nieuwe terminologie voor de juiste duiding. Voor het Nieuw Rotterdams Welzijn geldt daarom: nieuwe terminologie volgt; het gesprek over de toekomst van welzijn draagt daaraan bij. Nieuwe taken, nieuwe kaders Sinds 1 januari 2015 heeft de gemeente nieuwe taken op basis van drie nieuwe wetten: een herziene Wmo, de Participatiewet 1 en de Jeugdwet 2. Met de Wmo is de gemeente verantwoordelijk voor de extramurale begeleiding (individueel en groepsgericht - met bijbehorend vervoer), een klein deel van de persoonlijke verzorging, kortdurend verblijf en de intramurale geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 1 Waarin de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong zijn samengevoegd. 2 Een samenvoeging van de gesloten jeugdzorg, jeugd-ggz, zorg voor licht verstandelijk gehandicapten, jeugdbescherming, reclassering, jeugd- en opvoedhulp en lichtere vormen van hulp in de nu al gemeentelijke Centra voor Jeugd en Gezin (CJG). Kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn /

5 zonder behandeling (geheel of gedeeltelijk). Rotterdam blijft vanaf 2015 centrumgemeente voor maatschappelijke opvang, inclusief vrouwenopvang én beschermd wonen. In Rotterdam valt de uitvoering van deze taken samen met de overkomst van het deelgemeentelijk welzijn naar de stad. Voor de nieuwe wettelijke taken rond jeugdhulp en de volwassenenzorg heeft de gemeenteraad in 2014 het Wmo-kader 2015 Rotterdammers voor elkaar, het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel (NRJ) en de bijbehorende verordeningen vastgesteld. Deze documenten beschrijven de uitgangspunten en resultaten voor het jeugd- en volwassenenstelsel. Gemeenten hebben met de nieuwe Wmo meer ruimte dan voorheen om algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen te organiseren, passend bij wat lokaal nodig is. Met andere woorden: gemeenten kunnen bewoners een aanbod doen zonder een (individuele) maatwerkvoorziening te verstrekken. In 2015 wordt het integraal beleidskader Jeugd gepresenteerd. Dit kader bevat maatregelen om kinderen en jongeren kansrijker, gezonder en veiliger te laten opgroeien in de stad, en ouders daarbij te ondersteunen. Eén van de thema s is het versterken van de opvoed- en opgroeikracht thuis, op school én in het vrijetijdsdomein, bijvoorbeeld op straat. Het bouwen van wijknetwerken en de wijkprogrammering maakt daar werk van. Sterkere netwerken en een (preventief) welzijnsaanbod in de wijken hangen met elkaar samen, zowel voor de jeugd als de volwassenen. Ze zijn beide onderdeel van het Nieuw Rotterdams Welzijn. Als uitwerking van het Wmo-kader is voor de komende jaren gekozen voor een aantal actieprogramma s/projecten: Voor mekaar (bestrijden van eenzaamheid), Langer Thuis, Veilig Thuis en Eerder Thuis 3. Deze actieprogramma s bouwen voort op en benutten de inzet van welzijn. Zoals bij de inzet van bewoners en vrijwilligers, de mantelzorgondersteuning en de collectieve voorzieningen in de wijk, waaronder een uitnodigende publieke ruimte. Het Nieuw Rotterdams Welzijn is geschreven om op inhoud de verbinding tussen de programma s goed te kunnen maken en om dubbels te voorkomen. De welzijnsopgaven uit de programma s zijn in dit document samengevoegd. Zo kan het inkooptraject starten op basis van één visie. In aanvulling op de primaire opvoedverantwoordelijkheid binnen het gezin en het onderwijs, wil Rotterdam dat alle kinderen kansrijk en veilig kunnen opgroeien. Thuis, de school, de sociale omgeving en het netwerk in de buurt vormen de opvoedbasis waarin de jeugd zich ontwikkelt. Rotterdam wil de kansen van kinderen en jongeren optimaal benutten en richt zich op brede talentontwikkeling van alle Rotterdamse kinderen. Een deel van de kinderen groeit op in een omgeving met risicofactoren. De gebiedsplannen, de beleidskaders voor jeugd, de Wmo, het beleidsplan NRJ én dit document zijn de basis voor de toekomstige inkoop van zorg en welzijn. Wij zijn Rotterdammers Rotterdam heeft voor het merendeel zelfredzame inwoners, maar er zijn ook beperkt zelfredzame en kwetsbare mensen. Onderstaand de cijfers: Rotterdam heeft inwoners (1 januari 2014). 85% (ruim ) is zelfredzaam. Deze inwoners zijn zelfstandig en lossen problemen grotendeels zelf op binnen het eigen (sociaal) netwerk. Zij doen incidenteel een beroep op een (specialistische) voorziening. 10%, circa Rotterdammers, zijn beperkte(r) zelfredzaam. Zij hebben behoefte aan aanvullende ondersteuning. Voor circa 5% van de Rotterdammers (ruim ) geldt dat zij 3 Is nog een werktitel, gericht op het verbeteren van de doorstroming in het Beschermd wonen en de (O)GGZ). Kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn /

6 specialistische of langere ondersteuning- en/of zorg nodig hebben. Soms is sprake van een stapeling van problemen. De verwachting bestaat dat de groep met een zwaardere zorgvraag de komende jaren groeit in Rotterdam. In Rotterdam groeien kinderen en jongeren (tussen 0 en 23 jaar) op tot volwassenen, waarvan ruim jeugdigen tot 18 jaar. Voor veel kinderen en jongeren gaat dit opgroeien zonder grote problemen, maar er is in Rotterdam ook een groep jeugdigen bij wie dit minder vanzelfsprekend gaat, en bij wie ondersteuning nodig is. Bijna een kwart van de kinderen van 0 tot 19 jaar groeit op in een kwetsbaar of beperkt zelfredzaam gezin. Een kwart van de ouders geeft aan het afgelopen jaar zorgen te hebben gehad over de opvoeding, het gedrag of de ontwikkeling van hun kind. Ongeveer 10% van de jeugdigen krijgt jeugdhulp. Kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn /

7 Hoofdstuk 2: Visie op welzijn Motto Al een tijdje maken de bewoners uit de buurt het wijkcentrum schoon. De beheerder houdt een oogje in het zeil. Het schoonmaakbedrijf leert de buurtbewoners hoe je dat doet: vakkundig schoonmaken. Er zijn minder schoonmaakkosten. Buurtbewoners willen eigenaarschap. Vijf van hen hebben zelfs een reguliere baan als schoonmaker gevonden. En het buurthuis? Daar kun je van de grond eten. Het werkt voor alle betrokkenen. Het welzijnswerk is van oudsher ingebed in wijken en buurten. Het was in de jaren 70 een politiekprogressief getinte beweging die zich met name richtte op de zwakkere groepen in de samenleving. De inzet was belangrijk voor bewoners, gericht op elkaar ontmoeten en deelnemen aan (recreatieve) activiteiten in buurt- en clubhuizen. Het aanbod was geheel verzorgd en georganiseerd. Het opbouwwerk kwam op voor de belangen van (kwetsbare) bewonersgroepen en mobiliseerde daar waar mogelijk. Het welzijnswerk had in die tijd weinig oog voor de eigen kracht van bewoners. Welzijnswerkers liepen namens de bewoners en voor de troepen uit. Inmiddels is de maatschappijkritische insteek van het werk bezweken onder druk van de bezuinigingsgolf in de jaren 80 en de Achterhuis-discussie over professionals die cliënten en burgers afhankelijk maakten. Met de decentralisatie van het welzijnswerk naar de gemeenten, in diezelfde periode, is de eerste stap gezet naar vernieuwing van welzijn. Niets minder dan het bestaansrecht van het welzijnswerk stond in deze periode ter discussie. Met de invoering van de Wmo in 2007 is de zogenaamde Kanteling ingezet, en daarmee een forse vernieuwing van het welzijnswerk. Het welzijnswerk werd meer gericht op het activeren en mobiliseren van bewoners, en gericht op hernieuwd eigenaarschap: dichtbij huis, in de naaste omgeving. De inzet van het welzijnswerk krijgt de afgelopen jaren meer waardering, gezien de verankering van het werk in wijken en buurten, en de kennis van kansen en bedreigingen die daar zijn. De welzijnsinzet draagt bij aan het behalen van de resultaten van het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel en het Wmo-kader. Dit zijn: vergroten van de samenredzaamheid van Rotterdammers, ofwel een sterke pedagogische civil society 4 : meer vrijwillige inzet, meer bewonersinitiatief, toename van sociale cohesie en een kansrijke en veilige opvoedomgeving voor kinderen; vergroten van zelfredzaamheid: ontlasten van mantelzorgers, minder beroep op formele zorg, meer gebruik van collectieve wijkdiensten, langer thuis blijven wonen, grotere inzet, scholing en training van Rotterdammers met een uitkering; creëren van een kansrijke, veilige buurt en opvoedomgeving voor kinderen en jongeren. Groepen die de komende jaren prioriteit krijgen: Rotterdammers die eenzaam zijn; Rotterdammers die langer thuis blijven wonen; Rotterdammers met een Wwb-uitkering die een tegenprestatie leveren; Jonge Rotterdammers en hun ouders. 4 De civil society is de samenleving met haar bewoners die, individueel of georganiseerd, (bewoner)kracht en kennis inzetten voor elkaar (samenredzaamheid). De pedagogische civil society is waar bewoners verantwoordelijkheid nemen voor een pedagogisch klimaat waarin het goed opvoeden en opgroeien is. Kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn /

8 Prioriteiten in de hulp- en dienstverlening: collectieve dienstverlening, zoals ontmoeting, maaltijdvoorziening, klussendienst, wijkvervoer, scootmobiel services; het combineren van doelgroepen: met en zonder indicatie, zelfredzaam, beperkt zelfredzaam en kwetsbaar; preventieve inzet en talentontwikkeling voor jeugd. Bij de jeugd richt welzijn zich niet op het vergroten van zelfredzaamheid. De inzet van welzijn is erop gericht dat jeugdigen uiteindelijk uitgroeien tot zelfstandige volwassenen, waarbij op de weg daarheen begeleiding en opvoeding door ouders en andere betekenisvolle volwassenen nodig zijn. Rotterdam wil dat jeugdigen kansrijk, gezond en veilig opgroeien. De inzet is gericht op kansgedreven én risico gestuurd beleid, op het versterken van beschermende factoren en verminderen van risicofactoren (zie bijlage 2). Wanneer de veiligheid of de ontwikkeling van kinderen in het geding is, is snel actie nodig. Een samenhangende, elkaar opvolgende aanpak voor kinderen, pubers en jongvolwassenen is een uitgangspunt. De samenhangende aanpak is het resultaat van goede samenwerkingsafspraken tussen welzijnsaanbieders en andere partners in de wijk die zich richten op opgroeien, opvoeden en scholing. Dat zijn bijvoorbeeld peuterspeelzalen, scholen, schoolmaatschappelijk werk, leerplichtambtenaren, vrijwilligersorganisaties, jongerenloket en het CJG. De rol van welzijn concentreert zich op het vervullen van de vier basisfuncties (zie pagina 7). De borging van doorlopende, samenhangende aanpak gebeurt in het opdrachtgeverschap en de wijkprogrammering jeugd. De samenhang met andere sectoren, zoals onderwijs en jeugdhulp, is belegd in het integraal beleidskader jeugd, met name in het actieprogramma Kansrijke Wijken. Het toekomstbeeld laat het volgende zien. Rotterdammers blijven langer thuis wonen en krijgen minder langdurige zorg. Rotterdammers met een uitkering hebben werkervaring en toeleidingstrajecten nodig. Er vinden minder indicaties plaats. Meer kinderen en jongeren groeien op tot zelfredzame Rotterdammers. Daarnaast verwachten we meer van de eigen kracht en de directe omgeving. Welzijn is de professionele achterwacht: voor bewoners betekent dit dat welzijn op de achtergrond functioneert, bijna onzichtbaar, en intervenieert bij kansen en mogelijkheden of als er iets mis dreigt te gaan. De conclusie is dat draagkracht bij bewoners en passende voorzieningen hard nodig zijn om het zelforganiserend vermogen van Rotterdammers te vergroten. Het is dan ook de opgave de voorzieningen in en met de buurt te organiseren. Welzijn heeft daarbij de rol van professionele achterwacht. Welzijn heeft als doel het initiatief en de zelforganisatie van bewoners aan te jagen en te stimuleren. Bovendien is welzijn het voorliggend veld voor de (jeugd)hulp en ondersteuning. De professionals zoeken met bewoners en het wijknetwerk naar betaalbare alternatieven, gericht op het vergroten van zelfredzaamheid. Ook stimuleren professionals initiatieven van bewoners voor dagbesteding, ontmoetingsactiviteiten en eenvoudige vormen van hulp- en dienstverlening. Welzijn biedt een eigenstandig aanbod in het wijknetwerk. Het aanbod is vrij toegankelijk, dus niet geïndiceerd, en draagt bij aan de sociale veerkracht van de wijk en aan zelfredzaamheid van bewoners. Voor de jeugd draagt welzijn bij aan talentontwikkeling. Welzijn is het voorveld voor het wijkteam en Vraagwijzer, draagt bij aan preventie van jeugdhulp en zorg en speelt een steeds grotere rol bij de toeleiding naar school en werk. De betekenis voor re-integratie naar werk neemt aantoonbaar toe. Kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn /

9 Een basisinfrastructuur welzijn is er in elk gebied 5.en vervult twee hoofdfuncties: - een activerende: de inzet heeft altijd de ambitie om mensen een stap verder te brengen, hen te emanciperen en hen te stimuleren tot meedoen (ook naar school en werk). - eraan bijdragen dat minder zelfredzame en kwetsbare bewoners het hoofd beter boven water kunnen houden. Voor de jeugd is de inzet van het Nieuw Rotterdams Welzijn om een kansrijke, veilige buurt en opvoedomgeving te creëren voor alle jonge Rotterdammers. Jongeren die dreigen te ontsporen worden gecorrigeerd, of naar scholing of werk geleid. Welzijn maakt onderdeel uit van het wijknetwerk; de focus van de inzet is de wijk. Het wijknetwerk bestaat uit bewoners, hun netwerken, verenigingen, het wijkpastoraat, de wijkverpleging, woningbouwcorporaties, professionele- en informele welzijn- en zorgaanbieders. Het wijknetwerk biedt de structuur voor bewoners die een steuntje in de rug nodig hebben. Dit uit zich in de kracht van bewoners die initiatief nemen, in ondernemerskracht (wijkeconomie) en hernieuwde religieuze kracht (oa. levensbeschouwelijke en humanistische organisaties, migrantenkerken, moskeeën). Gezien de stevige worteling van het welzijnswerk in de wijk vervult het, afhankelijk van de opgave, de rol van samenwerkingspartner, coproducent en opdrachtgever. Van welzijn wordt verwacht, en krijgt daar ook de opdracht toe, om het wijknetwerk aan te jagen en te stimuleren, gericht op het behalen van de maatschappelijke genoemde resultaten. De komende jaren toewerkend naar een coöperatief samenwerkingsverband in het gebied. In het wijknetwerk treden welzijnsprofessionals op de voorgrond als de slimme verbinder, aanjager van innovaties en kenner van de spelers. Welzijn vervult de onderstaande functies in het wijknetwerk: Tijdig signaleren en (gezondheids)preventie: Tijdig signaleren en het tijdig inzetten van interventies is geboden om erger te voorkomen. Welzijn positioneert zich als spil in het wijknetwerk en bouwt actief aan de samenwerking met huisartsen, de wijkverpleegkundige, de teams van de woonzorgcentra en andere relevante partners. De focus van preventie is gericht op jeugd en ouderen. Het aanjagen van de eigen kracht en talenten van bewoners (jeugd en volwassenen): Initiatieven van bewoners faciliteren en stimuleren. Jongeren uitdagen om invloed uit te oefenen op hun directe leefomgeving (jeugdparticipatie). Het aanbieden van professionele ondersteuning, indien nodig. Talenten van kinderen ontwikkelen en hun leefwereld vergroten door hen te prikkelen en te stimuleren zodat hun zelfvertrouwen en motivatie groeien. Activering & participatie: Maatschappelijke participatie en contacten met anderen zijn essentieel voor alle Rotterdammers. Welzijn organiseert participatie-, stage- en werkleerplekken voor bewoners (jeugd en volwassenen, met een uitkering). Met het wijknetwerk collectieve diensten organiseren, zoveel mogelijk gehuisvest in de Huizen van de Wijk, zoals maaltijdvoorziening, was- en boodschappenservice en wijkvervoer. Ondersteuning & dienstverlening: Welzijn is als uitvoerder georganiseerd binnen de VraagWijzer en het wijkteam. De inzet is gericht op stabilisatie of voorkomen van terugval bij volwassenen 6. Het gaat dan om lichte (woon)begeleiding van - of thuishulp aan - ouderen, van mensen met een licht verstandelijke beperking of psychosociale problematiek. Voor jeugd zit de basishulp in het wijkteam. 5 Voormalige deelgemeente grenzen. 6 Het maatschappelijk werk en het ouderenwerk zitten als 1e lijnsprofessionals in het wijkteam. De geïndiceerde zorg (2e lijn) zit niet in het wijkteam volwassenen. Bij jeugd: medewerkers van jeugdhulpinstellingen die basishulp bieden zitten in het wijkteam. Jongerenwerk niet. Kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn /

10 De VraagWijzer, het CJG, huisartsen en het wijkteam zijn present als verwijzers naar het aanbod in de wijk en als aanbieder van kortdurende, niet-geïndiceerde hulp (wijkteam), of naar specialistische of langdurige hulp. De samenwerking tussen de VraagWijzer, het wijkteam en welzijn is de sleutel tot betaalbare hulp en zorg voor Rotterdammers. Dat geldt ook voor hulp voor kwetsbaren, zoals laagverstandelijk beperkten en bewoners met GGZ-problematiek. Het wijknetwerk vangt de meeste vragen van bewoners af. De spelers in het wijknetwerk zijn daarmee onmisbare schakels voor de opgaven van het wijkteam, de VraagWijzer en het CJG. Dit vanwege de ambitie om ook bij kortdurende hulp zoveel mogelijk professionele hulp (het wijkteam) met eerste lijn en/of informele ondersteuning te combineren. De inzet van welzijn is bij uitstek gericht op het realiseren van informele oplossingen en bestaat uit: het bestendigen van een ondersteuningstraject door de VraagWijzer, wijkteam en/of tweedelijns zorgorganisatie, door de waakvlam- of nazorgfunctie. Gericht op het voorkomen van terugval door een bewoner aan een maatje te koppelen, woonbegeleiding te bieden of individuele begeleiding van jongeren die dreigen af te glijden; het oplossen van een probleem, als na vraagverheldering blijkt dat verwijzing naar het wijknetwerk voldoende is. Dat kan bijvoorbeeld door iemand die eenzaam is te verwijzen naar ontmoetingsactiviteiten of (niet-geïndiceerde) dagbesteding in de wijk of bij een buurttuin. Welzijn kent, ondersteunt en heeft toegang tot vrijwilligers(initiatieven) en informele (wijk)netwerken; aanvulling van professionele hulp- en dienstverlening, als onderdeel van een integraal ondersteuningstraject. Bijvoorbeeld door inzet van vrijwilligers om de administratie of het huishouden van een wijkbewoner op orde te brengen. Samenwerking met de huisarts en de wijkverpleegkundige kan de integrale ondersteuning versterken. Afspraken met de zorgverzekeraars versnellen dat. De komende jaren wordt duidelijk hoe de ondersteuningsmix in de praktijk werkt en waar de inzet van welzijn op de arrangementen mogelijk is. Welzijn biedt ondersteuning op de resultaatgebieden 1-5 (zie bijlage 1). Bij de beperkt- of middelzware arrangementen zijn er zeker kansen en die worden nu al benut. Een grotere inzet van niet-geïndiceerd aanbod is hier mogelijk. Welzijnsprofessionals en (kleine) informele organisaties hebben veel contact met Rotterdammers van verschillende afkomst en origine. De manier waarop het contact tot stand komt is veelzijdig: het gaat om het praatje in de straat, van de beheerder van een wijkaccommodatie, de begeleider van vrijwilligers of de maatschappelijk werker. Ook zij worden in hun werk geconfronteerd met de behoefte van Rotterdammers aan het vinden van een doel of richting in hun leven. Ook zijn er veel positieve ervaringen, omdat bewoners op hun beurt een bijdrage leveren aan het welbevinden van andere wijkbewoners, zinvol bezig zijn en ervaren dat hun inzet gewenst en nodig is. Mensen bloeien daardoor op. Hier gaat het over zingevingsvragen en ook dát hoort bij het stimuleren en het begeleiden van Rotterdammers. Samengevat onderstaand de stappen naar zelfredzaamheid en talentontwikkeling. De opbouw is van onderop: eerst een beroep doen op de eigen competenties en netwerken van bewoners, dan op de wijkvoorzieningen en vervolgens op ondersteuning en hulp van professionals, en daar waar mogelijk een combinatie maken van informele ondersteuning met professionele ondersteuning (de ondersteuningmix). Kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn /

11 Grotere zelfredzaamheid Groei naar zelfstandige volwassene WMOarrangementen Jeugdhulp Vraagwijzer Actieprogramma s: Eenzaamheid, Op eigen benen, Langer Thuis Wijkteam Wijkteam Basisinfrastructuur Welzijn CJG Actieprogramma s: Stevige Start, Drugs & Alcohol, Jongeren in Pas (Pedagogische) Civil Society Eigen competenties & kansrijke opvoedings- en opgroeiomgeving Op welke vernieuwende elementen stuurt de gemeente? Vraaggericht en nabij. Professionals kennen het wijknetwerk, de netwerken en sleutelfiguren in de wijk. Spelers in het netwerk, professioneel én vrijwillig, krijgen training op vroegsignalering, het afleggen van huisbezoek en het erop af gaan. Ondernemerszin in het zoeken naar innovatie, nieuwe oplossingen en financieringsbronnen. Ondernemend en proactief in het sluiten van nieuwe coalities met scholen, bedrijven, sociaal ondernemers, rekening houdend met de couleur locale. De ondernemerszin is ook gericht op het creëren van werkgelegenheid en op het versterken van de wijkeconomie. Welzijn 7 is primair gericht op het vergroten van eigenaarschap van bewoners. Professionele inzet versterkt de aanwezige krachten, stimuleert en begeleidt, en laat weer los. Het is gericht op het mobiliseren en activeren van bewoners. De ondersteuningsmix: gecombineerde inzet van welzijn en zorgarrangementen. In combinatie (vervangend of aanvullend) met het aanbod van welzijn gaat het erom de resultaten van de zorgarrangementen en het nieuwe jeugdstelsel te behalen. Bij de lichte en middelzware problematiek en doelgroep zet welzijn zoveel mogelijk algemeen toegankelijke voorzieningen in en combineert het zoveel mogelijk groepen. Het kan bijvoorbeeld gaan om dagbesteding, ontmoeting en inloopactiviteiten. De samenwerking tussen formele- en informele zorg- en ondersteuning is één van de kritische succesfactoren voor de komende jaren. Het Nieuw Rotterdams Welzijn richt zich óók op zelfredzame bewoners in de stad. Veel mensen willen best actiever zijn in hun wijk en stad en meer aandacht besteden aan medebewoners die dat nodig hebben. Dat blijkt ook uit het groeiende aantal initiatieven van 7 Buiten het wijkteam. Kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn /

12 bewoners en het potentieel aan vrijwilligers. Met Right to challenge (zie Hoofdstuk 5) hebben bewoners meer ruimte om publieke taken uit te voeren. Inzet van sociale media: Internet, Twitter, Linkedin, Facebook, apps. Ze zijn niet meer weg te denken uit het sociale domein. Sociale media maken niet alleen organisaties zichtbaar en benaderbaar, maar ook netwerken en bewonersinitiatieven onderling. Professionals onderhouden steeds vaker contact met klanten en cliënten via sociale media. De mogelijkheden zijn onder meer: digitaal klantcontact, supportkringen via sms, digitale voorlichting en informatieverstrekking, en apps voor matching van vraag en aanbod in het vrijwilligerswerk. Kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn /

13 Kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn /

14 Hoofdstuk 3: De basisinfrastructuur welzijn 3.1 Zicht op de wijk/het gebied Elk gebied heeft een basisinfrastructuur welzijn. Het volume van deze basisinfrastructuur varieert. Het ene gebied vraagt om meer ondersteuning dan het andere. In sommige wijken is de (pedagogische) civil society zwak. Er zijn dan onvoldoende dragers van netwerken. In dat geval zijn ondersteuning en stimulans nodig. Daar hebben bewoners veelal wél de wil, maar niet de draagkracht of de competenties - of beide niet - om een sterke civil society vorm te geven. Hier is een proactieve inzet nodig. Wijken en buurten daarentegen met een groot zelforganiserend vermogen en veel zelfredzame bewoners, hebben minder of geen ondersteuning nodig. De voorwaarden voor een sterke civil society zijn dan al vervuld. Hoe sterker de opvoed- en opgroeikracht van de sociale netwerken in een gebied is, hoe lichter de benodigde voorzieningenaanbod voor jeugd kan zijn. Hierin speelt enerzijds de kracht van de beschermende factoren en anderzijds de aanwezigheid van risicofactoren een belangrijke rol. Welzijn is belangrijk bij het versterken van de beschermende factoren en het verkleinen van de risicofactoren. Te denken is aan het sterker maken van de binding met de buurt, het stimuleren om mee te doen en het verstevigen van (sociale) vaardigheden en weerbaarheid. De wijkanalyse is gebaseerd op de onderstaande variabelen: Het organiserend vermogen in het gebied; Eenzaamheid. Accentwijken actieprogramma bestrijden van eenzaamheid; Ouderen Langer Thuis. Actieprogramma Langer Thuis; Rotterdammers met een uitkering; Wijkprofiel sociaal: sociale cohesie, participatie, gebruik van voorzieningen; Potentieel vrijwilligersinzet; Prognose zorgvraag; Gezondheidsrisico s; Opvoed- en opgroeikracht van een wijk (beschermende factoren); Risicofactoren voor kinderen en jongeren. Wie het kleine niet eert.. In ieder gebied zijn er partijen die bijdragen aan de leefbaarheid, zich inzetten voor kwetsbare groepen, die activiteiten voor bewoners vanuit levensbeschouwelijke- of cultureel perspectief organiseren of voedselpakketten voor Rotterdammers verzorgen. Dit zijn enkele voorbeelden. Deze organisaties draaien overwegend op vrijwillige inzet (minimale professionele inzet) en met weinig organisatiekracht. Dit type organisaties maakt zelfstandig nauwelijks kans bij grootschalige inkoop. We onderkennen de betekenis van deze organisaties, stellen vast welke het zijn in een gebied en faciliteren daar waar nodig. Ook van welzijnsaanbieders wordt verwacht dat zij kleine organisaties in het gebied ondersteunen. 3.2 Principes voor de organisatie van welzijnsactiviteiten Welzijn biedt kortdurende ondersteuning bij niet te complexe problematiek, waarna bewoners weer op eigen benen staan. De ondersteuning is in principe van tijdelijke aard. Wederkerigheid, tenzij is het uitgangspunt. Iedereen heeft talenten en mogelijkheden om iets (terug) te doen voor een ander. Van bewoners die ondersteuning krijgen wordt iets terugverwacht. Daar hebben we al ervaring mee. Bij Rotterdammers met een WWB-uitkering noemen we dit formeel de tegenprestatie. Inzet van ervaringsdeskundigheid. Bewoners, met of zonder een eerdere ondersteunings- of hulpvraag, zijn nu als vrijwilliger actief om andere Rotterdammers verder te helpen. Dit werkt Kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn /

15 als een olievlek: in plaats van de professionals zijn de bewoners rolmodel voor elkaar. Dit geldt voor jong en oud. Getrainde bewoners zetten zich vrijwillig in voor andere bewoners. Voorbeelden daarvan zijn vrijwilligerswerk, het bieden van informele zorg, of actief zijn in de buurt als buddy, coach of maatje. Collectief in plaats van individueel. Welzijn organiseert de ondersteuning van Rotterdammers zoveel mogelijk collectief. Dat geldt ook waar van oudsher individuele ondersteuning werd geboden, zoals bij het maatschappelijk werk en schulddienstverlening. Zoveel mogelijk verzorgen vrijwilligers het groepsaanbod: zelfhulp, lotgenotencontact en ondersteuning voor ouders en opvoeders. Dat gebeurt buiten het wijkteam en eventueel met ondersteuning door professionals. Voor jongeren is een individuele aanpak meestal voldoende om hen weer op het rechte pad te brengen. Professionals zijn ondernemend. Ze zijn in hun werkgebied altijd op zoek naar wat nog níet bekend is, ze zijn nieuwsgierig, gemakkelijk te vinden en aanspreekbaar voor bewoners. Zij zijn erop gericht aantoonbaar nieuwe kansen voor bewoners te creëren. De komende jaren is er sturing op efficiënt gebruik van accommodaties door combinaties van functionaliteit en groepen. 3.3 Welzijn en professionals Sociaal makelaar 8 en jeugdwerk 9 Het sociaal makelaarschap en het jeugdwerk werken niet volgens protocollen. Zij richten zich naar de dynamiek in de wijk. Maar werken wel op professionele en methodische wijze. De sociaal makelaar is het eerste aanspreekpunt voor de wijk. De makelaar zit niet op kantoor, maar is elders in de wijk, gemakkelijk herkenbaar en aanspreekbaar voor bewoners. Hij of zij kent de sleutelfiguren in de buurt, weet waar en wie overlast veroorzaakt, haalt vragen en behoeften op, schakelt met de politie, lokaal bedrijfsleven en andere relevante partners, durft mensen op hun gedrag aan te spreken en verwijst effectief door naar politie, gemeente, hulpverleners en andere partijen. De inzet is dichtbij bewoners en kleinschalig georganiseerd. In iedere wijk is een sociaal makelaar aanwezig. Intensivering vindt plaats waar deze het hardst nodig is, dat wil zeggen: in de wijk of buurt waar de sociale binding laag is en de sociale cohesie onder druk staat. De ondersteuning van de sociaal makelaar is er voor kinderen, jongeren en bewoners die (nog) nietop eigen kracht meedoen en geen deel uitmaken van het verenigingsleven of andere ondersteunende netwerken, en voor wie dat eigenlijk wel nodig is. Ook wijst de sociaal makelaar de weg als bewoners een initiatief willen nemen. Of koppelen de initiatiefnemers aan vrijwilligers of sociaal ondernemers, om zo het zelforganiserend vermogen van bewoners in de wijk weer te versterken. Sociaal makelaars en jeugdwerkers hebben niet altijd dezelfde thuisbasis, maar werken nauw samen in de wijk. De sociaal makelaar zet zich de komende jaren ook in op de coördinatie en organisatie van vrijwilligers- en mantelzorgondersteuning. Deze specifieke competenties zijn in ieder gebied aanwezig. Met de kennis over vrijwilligers speelt de sociaal makelaar in op de toenemende vraag naar (zorg)vrijwilligers in de informele zorg, bijvoorbeeld door een bezoekteam 75+-senioren samen te stellen of door het opzetten van een team voor thuisadministratie. 8 Deze professional werkt vraaggericht, outreachend, stimulerend met een brede blik op wat bewoners nodig hebben. Bij de professionals komen de competenties van wat voorheen het sociaal cultureel werk en het opbouwwerk werden genoemd samen. Met de nadruk op zorgen dat. in plaats van zorgen voor bewoners. 9 Onder jeugdwerk verstaan we kinder-, tiener- en jongerenwerk. Kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn /

16 Met kennis van mantelzorg garandeert de sociaal makelaar een actieve inzet en ondersteuning van vooral moeilijk bereikbare mantelzorgers de komende jaren. De sleutel tot succesvolle ondersteuning van de mantelzorger is een persoonlijke benadering. De sociaal makelaar is goed op de hoogte van de vragen van mantelzorgers in de wijk, ook van de jeugdige onder hen. Informatie over de mogelijkheden voor mantelzorgondersteuning verspreiden ze actief aan huisartsen, professionals in de gezondheidscentra en aan anderen. Jeugdwerk Het jeugdwerk richt zich op de begeleiding van kinderen, pubers en jongvolwassenen bij het opgroeien en in de vrije tijdsbesteding, en is naast het gezin, het sociaal netwerk en de school de derde opvoedkring. Jeugdwerkers doen hun werk vanuit drie samenhangende perspectieven 10 : 1. kansrijk opgroeien door talentontwikkeling; 2. gezond opgroeien door zorg (preventie); 3. veilig opgroeien door het voorkomen en terugdringen van overlastgevend gedrag van jongeren. De positieve ontwikkeling en ontplooiing van kinderen en jongeren is een belangrijk uitgangspunt bij het jeugdwerk. Het jeugdwerk versterkt de beschermende factoren in een wijk en vermindert de risicofactoren. Gelukkig hebben veel kinderen en jongeren van huis uit een constructieve (vrije)tijdsbesteding en een ondersteunend netwerk om zich heen. Daarmee zijn zij niet afhankelijk van het jeugdwerk. Het jeugdwerk werkt samen met de partners in het wijknetwerk en richt zich op alle jongeren. Niet alleen op jongeren die problemen hebben, maar ook die problemen geven. Het doel van alle partners is om bij te dragen aan een kansrijke, veilige opvoed- en opgroeiomgeving. Wederkerigheid is ook een belangrijk uitgangspunt bij het jeugdwerk voor jongeren: jongeren worden uitgedaagd met ideeën of vragen te komen en een actieve bijdrage te leveren. Voor kinderen is de wederkerigheid geen uitgangspunt. Kinderen worden verleid en gestimuleerd tot het verbreden van hun leefwereld. Zij hebben andere behoeften en een andere, kleinere leefwereld dan jongeren. Kinderen en jongeren krijgen een andere benadering. Meestal bereikt het jeugdwerk jonge kinderen via de opvoeders. Met jongeren is meestal directe interactie mogelijk. Ook vragen jongens en meiden om een andere benadering. Onderwijs is een belangrijke samenwerkingspartner van de jeugdwerkers in het wijknetwerk (zie ook Leren Loont en het Beleidskader Jeugd Kansrijke Wijken ). Het jeugdwerk voor kinderen stimuleert de brede ontwikkeling en ontplooiing van talenten. Samenspel en omgang met andere kinderen dragen bij aan de sociale ontwikkeling. Voor kwetsbare kinderen met weinig speelmogelijkheden thuis of in de buurt, is het jeugdwerk een vindplaats, en vanuit de doorlopende lijn is het jeugdwerk een voorportaal voor bijvoorbeeld inzet van jongerenwerk op latere leeftijd. Vanuit haar vindplaatsfunctie heeft dit onderdeel van het jeugdwerk ook een belangrijke rol in de vroegsignalering. Kinderwerk en -activiteiten zijn meer dan spelen en knutselen; ze verbreden de leefwereld van kinderen en daarmee ontdekken zij nieuwe talenten. Kinderen die dat van huis uit niet meekrijgen kunnen met ondersteuning van het jeugdwerk toch in hun wijk meedoen, waardoor ze plezier hebben en positieve ervaringen en sociale vaardigheden opdoen. Kinderen groeien hiermee in hun zelfvertrouwen en versterken zo hiermee hun eigen kracht. Ook voor jongeren richt het jeugdwerk zich op talentontwikkeling en positieve ontplooiing. Bij jongeren ligt de focus meer op sociale- en jeugdparticipatie en actief, democratisch burgerschap. Jongeren worden uitgedaagd om met eigen ideeën te komen en professionals stimuleren en 10 Bron: Visie op het Jeugdwerk (afdeling Jeugd). Kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn /

17 faciliteren hen hierin. Het jeugdwerk richt zich ook op de aanpak van overlast door groepen jongeren op straat en in buurten. Daar waar hangen op straat uitloopt op overlast of crimineel gedrag stelt de jeugdwerker samen met partners grenzen. Soms is hanggedrag een indicatie voor spijbelen, voortijdig schoolverlaten, vandalisme en ook criminaliteit. Jeugdwerk signaleert dit soort risicosignalen tijdig, corrigeert dreigende ontsporing door jongeren en biedt zonodig tijdelijke individuele ondersteuning. In wijken waar de leefbaarheid en de verhoudingen tussen jongeren en bewoners onder druk staat, voert het jeugdwerk in samenwerking met de politie en andere wijkpartijen de dialoog met bewoners. Zonodig werkt het jeugdwerk aan een duurzame gedragsverandering van jongeren, gericht op school, werk, vrijetijdsbesteding, en een gezonde en sociale leefstijl. Bij het ondersteunen van jongeren in hun ontwikkeling staat de hele persoon centraal. Voor de uitvoering van hun werk is het cruciaal dat de jeugdwerkers samenwerken met ketenpartners als onderwijs en werkgevers, en binnen de gemeente met het jongerenloket, sport- en cultuur, en veilig. Preventieve inzet richt zich op talentontwikkeling, zelfredzaamheid en lichte ondersteuning bij opvoed- en opgroeiproblematiek. Jongeren krijgen met mentorschap en coaching ondersteuning bij het vinden van een zinvolle dagbesteding (school, werk, vrije tijd). Ook is er oog voor problematiek die een zinvolle dagbesteding bemoeilijken, zoals beperkte financiën en sociaal- en psychisch functioneren. Kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn /

18 Hoofdstuk 4: Basisinfrastructuur welzijn: functies en de inzet 4.1 Vroegsignalering en preventie De inzet: vroegsignalering en/of huisbezoek, opvoedondersteuning, coaching en mentorschap voor jongeren, preventie gezonde leefstijl, sport en bewegen (jeugd en volwassenen); preventie van psychosociale problematiek, bevorderen weerbaarheid (jeugd en volwassenen). Vroegsignalering en preventie voorkomen bijvoorbeeld dat gezondheids- of gedragsproblemen ontstaan of verergeren. Investeren in preventie en vroegsignalering werkt kostenbesparend voor zorg en veiligheid. Bijvoorbeeld door alcoholgebruik bij jongeren in een vroeg stadium aan te pakken. Mensen met een gezonde leefstijl zijn actiever in de samenleving en economisch productiever. Werken lukt beter wanneer je gezond bent. Meedoen vergroot het psychisch en fysiek welbevinden bij volwassenen en ouderen. Kinderen die gezond en veilig opgroeien hebben een goede basis om hun talenten te ontwikkelen en zich te ontplooien tot gezonde, zelfredzame volwassenen die iets betekenen voor hun naaste. Vroegsignalering betekent dat vragen om hulp en ondersteuning bekend zijn én dat vragers op de juiste plek terechtkomen. Doordat welzijn met beide voeten in de wijk staat, kan het wáármaken dat het tijdig signalen opvangt. De sociaal makelaar en de jeugdwerker positioneren zich als spil in het wijknetwerk en werken actief samen om er vroeg bij te zijn. Een stevig netwerk in de wijk van professionals (sport, onderwijs, wijkteam, jeugdhulp, huisarts en zorg) draagt daaraan bij. Met de huisarts: welzijn op recept Door goede samenwerking, intensief contact en korte lijnen kan de huisarts makkelijk doorverwijzen naar welzijn. Patiënten gaan vaak naar de huisarts met vage medische- of psychosociale klachten waarvan de oplossing niet in het medische circuit ligt, maar bij welzijn. Oplossingen zoals: vrijwilligerswerk bij sociaal isolement, dagbesteding bij vroeg dementerenden, hulp bij administratieve en financiële problemen. De samenwerking tussen huisarts en welzijn is zeer praktisch gericht. Welzijn vangt oneigenlijke medische hulpvragen af. Hier sluit gezondheidsbevordering goed bij aan, zoals laagdrempelige collectieve trainingen voor mentale gezondheid. De aanpak ketensamenwerking van alle eerstelijnaanbieders sluit aan bij de welzijnsen zorgaanpak. Met de wijkverpleegkundige Door samen te werken met de wijkverpleegkundige is de schakel naar verpleging, huisarts en aanbod in wijknetwerk of wijkteam gewaarborgd. Deze samenwerking draagt zodoende bij aan signalering en verzorging van kwetsbare bewoners met een zorgvraag. Ook hier is het doel om bewoners met vage medische of psychosociale klachten, of bij vermoedens van anderssoortige dan medische problematiek, door te verwijzen naar laagdrempelig preventieaanbod. Met woonzorgcentra In ieder gebied bestaan de zogenaamde woonzorgcentra. Zorgaanbieders zetten in buurten vaste, zelfsturende en integraal werkende teams in van zorgmedewerkers en huishoudelijke ondersteuning. Deze teams zijn speciaal getraind om vroegtijdig signalen op te vangen, bijvoorbeeld bij beginnende dementie, verwaarlozing, sociaal isolement, overbelasting bij mantelzorgers of administratieve problemen. Ook voor deze bewoners kan welzijn oplossingen bieden door inzet van vrijwilligers, ondersteund door bijvoorbeeld een casemanager dementie of een andere professional. De zorgteams staan in nauw contact met andere professionals. Kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn /

19 Met verslavingszorg en de geestelijke gezondheidzorg (GGZ) Door goede ketensamenwerking tussen het jeugdwerk en organisaties voor verslavings- en geestelijke gezondheidszorg, zijn professionals beter toegerust om problematiek vroegtijdig te herkennen en zo nodig door te verwijzen. Of kunnen de professionals in een vroeg stadium preventieve maatregelen nemen. Deze vormen van samenwerking zijn een voorwaarde voor het eerder signaleren en preventief aanpakken van sociale problemen en leefstijlproblematiek. Bijkomend resultaat is dat bewoners vroegtijdig uit het medisch circuit raken. Voor de huisarts betekent dit tijdsbesparing door minder oneigenlijke consulten en voor de zorgverzekeraar leidt tot lagere zorgkosten. Er loopt onderzoek naar de vraag of de gemeente samen met de zorgverzekeraar vroegtijdig kan inzetten, om daarmee zorgkosten en hoge zorgconsumptie te voorkomen. Voor de gemeente draagt de samenwerking eraan bij dat bewoners langer zelfstandig en zelfredzamer kunnen blijven door vroegtijdige inzet van adequate ondersteuning. Preventie De afgelopen jaren heeft de gemeente ingezet op preventie. Daar kan het meest worden bereikt, bijvoorbeeld bij volwassenen met gezondheidsrisico s, of bij ouders met opvoedproblemen en in wijken met een lage sociaal-economische status (ses) 11. Lage ses hangt bijvoorbeeld samen met gezondheidsproblemen. Zo geeft Rotterdam al jaren prioriteit aan veilig en gezond opgroeien van de jeugd en aan talentontwikkeling. Laagdrempelige opvoedondersteuning met inzet van vrijwilligers is één van de manieren om de opvoed- en opgroeikracht bij ouders en kinderen te versterken. Opvoedingsondersteuning is gericht op het versterken van de eigen kracht en opvoedvaardigheden van ouders. Welzijn heeft een taak bij de begeleiding en werving van vrijwilligers. Het CJG speelt een rol bij het trainen van vrijwilligers. Het preventief aanbod om psychosociale problematiek te verminderen en weerbaarheid te versterken, bestaat uit het vergroten van sociaal-emotionele competenties en sociale en emotionele vaardigheden. Kinderen zijn zo beter toegerust en sociaal weerbaarder. Het welbevinden groeit en de kinderen zijn in staat groepsdwang te weerstaan en gezonde keuzes te maken. Inhoudelijke accenten zijn: Alcohol- en drugspreventie en bevorderen van weerbaarheid bij kinderen en jongeren; Stimulering van sport en bewegen; Stimulering van gezond gewicht; Stimulering van gezonde leefstijl; Stimulering van veerkracht en mentaal gezonde Rotterdammers; Opvoedondersteuning voor ouders. 4.2 Het aanjagen van de eigen kracht en talenten van bewoners De inzet: faciliteren van zelfbeheer van bewoners, sociaal beheer, sociaal makelaarschap, jeugdwerk voor jongeren en kinderen. Door het aanjagen van de eigen kracht en talenten van Rotterdammers wordt de (pedagogische) civil society versterkt. Het aanjagen en stimuleren van de eigen kracht en initiatief richt zich ook op kwetsbare Rotterdammers, jeugd, gezinnen en werkzoekende Rotterdammers. Rotterdammers die 11 De sociaal-economische status (ses) staat voor de positie van mensen op de maatschappelijke ladder met het daaraan verbonden aanzien en prestige. Mensen nemen een lagere- of hogere positie in op de maatschappelijke ladder. Deze positie wordt bepaald door de verdeling van kennis, arbeid en bezit. Kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn /

20 zichzelf goed kunnen redden, zij die tijdelijk ondersteuning nodig hebben en kwetsbare Rotterdammers wonen bij elkaar in de buurt. Zij doen daar een beroep op elkaar en op voorzieningen. Het is juist de kracht van de wijken, met ál haar bewoners, waarvan de komende jaren meer wordt verwacht. Organisaties en netwerken van bewoners, ook wel de civil society genoemd, zijn het eerste vangnet. Elkaar (weer) ontmoeten is de basis voor sterke netwerken en sociale cohesie. Het versterken van sociale cohesie heeft een fysieke en sociale component. In een verloederde omgeving voelen burgers zich niet thuis en zijn ze minder snel geneigd om actief mee te doen. Een basisvoorwaarde zijn plekken in de stad, wijk of buurt waar men elkaar weer tegenkomt. Dit zorgt voor publieke vertrouwdheid; bewoners leren elkaar kennen, vinden elkaar, doen wat voor elkaar en nemen verantwoordelijkheid voor de opvoeding van kinderen. Dat geldt voor jong en oud. De sociale cohesie vergroot hierdoor. Daar waar de sociale cohesie gering is, heeft het welzijnswerk een grotere rol bij het stimuleren van initiatief en ontmoeting. Sociale cohesie 12 is de verbondenheid en solidariteit binnen groepen en gemeenschappen: Sociale cohesie is de mate waarin mensen in hun gedrag en beleving uitdrukking geven aan hun betrokkenheid bij maatschappelijke verbanden in hun persoonlijke leven, als burger in de maatschappij en als lid van de samenleving". Elke wijk moet over ten minste één toegankelijke publieke ruimte beschikken die kan dienen als een soort Huis(kamer) van de Wijk, waar mensen elkaar ontmoeten en gezamenlijk initiatieven kunnen ontplooien. Huizen van de Wijk (ofwel Tuinen) is een breed op te vatten concept. Er is geen blauwdruk. In de ene wijk kan het een buurthuis zijn, of een wijkgebouw. In de andere wijk is het een 12 Bron: Wmo-kader Rotterdam 2015 Rotterdammers voor elkaar Van verzorgingsstaat naar verzorgingsstraat Kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn /

Nieuw Rotterdams welzijn

Nieuw Rotterdams welzijn Nieuw Rotterdams welzijn 2016 2019 Kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn 2016-2019 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Visie op welzijn 7 Hoofdstuk 3: De basisinfrastructuur welzijn 12

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid'

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' 'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' Voor Mekaar is de titel van het Rotterdamse actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid (december 2014). Het volledige

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, s en Piet Haker Platform Netwerk Vrijwilligerswerk 13 mei 2014 2 Aanleidingen transitie Nieuwe taken voor gemeenten per 2015 Decentralisatie Awbz Decentralisatie

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Doel informatiebijeenkomst 1. Informeren marktpartijen over inkoopplannen gemeente 2. Toetsen op uitvoerbaarheid 3. Uitnodigen om

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort Het sociaal domein Renate Richters Els van Enckevort Om te beginnen vijf stellingen Zijn ze waar of niet waar? - 2 - Stelling 1 Ongeveer 5% van de jeugdigen in Nederland heeft met (een vorm van) jeugdzorg

Nadere informatie

Alle diensten hebben tot doel te stimuleren dat gebruikers meedoen aan de samenleving en het opruimen van eventuele participatieblokkades.

Alle diensten hebben tot doel te stimuleren dat gebruikers meedoen aan de samenleving en het opruimen van eventuele participatieblokkades. Welzijn is meedoen. Alle diensten hebben tot doel te stimuleren dat gebruikers meedoen aan de samenleving en het opruimen van eventuele participatieblokkades. Kwetsbare inwoners worden gedefinieerd als:

Nadere informatie

Welzijn in Baarn Visie op welzijn

Welzijn in Baarn Visie op welzijn Welzijn in Baarn 2012-2015 Visie op welzijn Waarom een visie op welzijn? De uitgangspunten van de visie op welzijn moeten het kader bieden om de komende jaren prioriteiten te stellen bij de inzet van de

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Transities Jeugd en Wmo 18 september 2014 Even voorstellen Marieke Dawson sr. beleidsmedewerker Jeugd en Wmo 1 In deze presentatie Wettelijk kader: wat verandert er? Wat heeft de

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Kadernota Wmo Dit is eigen kracht in Hattem!

Kadernota Wmo Dit is eigen kracht in Hattem! Kadernota Wmo 2015 - Dit is eigen kracht in Hattem! Inleiding Er vinden grote veranderingen plaats in zorg en welzijn. Steeds meer taken worden overgedragen aan gemeenten. Met de toenemende verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed Welzijn nieuwe stijl Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen 19 oktober 2010 Marjon Breed Presentatie Welzijn nieuwe stijl Welzijn in Geldermalsen De Wmo Welzijn Actuele ontwikkelingen Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

Presentatie voor cliëntenorganisaties

Presentatie voor cliëntenorganisaties Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Presentatie voor cliëntenorganisaties 18 oktober 2013 Ambitie 1. Hulp en zorg anders georganiseerd: dichtbij huis, snel beschikbaar, minder versnipperd 2. Groter beroep

Nadere informatie

SPA22 heeft het visiedocument Nieuw Rotterdams Welzijn (NRW) nauwgezet gelezen en besproken met haar netwerk.

SPA22 heeft het visiedocument Nieuw Rotterdams Welzijn (NRW) nauwgezet gelezen en besproken met haar netwerk. Stichting Platform Agenda 22 Schiedamse Vest 154 3011 BH Rotterdam Postbus 21392 3001 AJ Rotterdam Aan wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg de heer H. de Jonge Postbus 70012 3000 KP Rotterdam tel. 010-282

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

Gebruik In de bijlage (volgt nog) zijn gegevens opgenomen over het gebruik dagactiviteiten in 2015 in de regio.

Gebruik In de bijlage (volgt nog) zijn gegevens opgenomen over het gebruik dagactiviteiten in 2015 in de regio. Startnotitie Dagactiviteiten Huidige situatie In de huidige uitvoering van dagactiviteiten is een onderscheid in drie segmenten : dagactiviteiten voor jeugd, volwassenen en ouderen. Zij worden gescheiden

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Rotterdammers voor elkaar Van verzorgingsstaat naar verzorgingsstraat

Rotterdammers voor elkaar Van verzorgingsstaat naar verzorgingsstraat Rotterdammers voor elkaar Van verzorgingsstaat naar verzorgingsstraat Wmo-kader Rotterdam 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 4 Hoofdstuk 1: De Wmo voor Rotterdam 5 1.1 De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Decentralisaties als kans en noodzaak voor de publieke gezondheid. Bijeenkomst Publieke Gezondheid & het Sociale Domein

Decentralisaties als kans en noodzaak voor de publieke gezondheid. Bijeenkomst Publieke Gezondheid & het Sociale Domein Bijeenkomst Publieke Gezondheid & het Sociale Domein 10 september 2015 Decentralisaties als kans en noodzaak voor de publieke gezondheid Onno de Zwart Directeur Welzijn, Zorg & Jeugdhulp 1 De decentralisaties

Nadere informatie

Medisch specialist ziekenhuis

Medisch specialist ziekenhuis Factsheet Medisch specialist ziekenhuis en de Jeugdhulp Almere 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en

Nadere informatie

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s!

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! De drie D s Drie transities in het sociale domein:

Nadere informatie

INS & OUTS VAN DE WMO ROL VAN GEMEENTEN KANSEN VOOR FYSIOTHERAPEUTEN

INS & OUTS VAN DE WMO ROL VAN GEMEENTEN KANSEN VOOR FYSIOTHERAPEUTEN INS & OUTS VAN DE WMO ROL VAN GEMEENTEN KANSEN VOOR FYSIOTHERAPEUTEN 24-uurs Fysiz, De Spreeuwelse Heide, Westelbeers Even voorstellen 2 Directeur/eigenaar, Zaltbommel Projectleider gemeente s-hertogenbosch

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming Langdurige Zorg Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming langdurige zorg Waarom? 1. Meer voor elkaar zorgen 2. Betere kwaliteit ondersteuning en zorg 3. Financiële houdbaarheid

Nadere informatie

Nadere regels subsidies stedelijk welzijn Rotterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Nadere regels subsidies stedelijk welzijn Rotterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Nadere regels subsidies stedelijk welzijn Rotterdam 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van directeur Welzijn, Zorg en Jeugdhulp van het cluster

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 14 september 2015

Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 14 september 2015 Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 14 september 2015 1 Welkom en introductie Preventieprogramma Jeugdhulp Wethouder Paans spreekt allereerst zijn steun uit aan professionals

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

MO grp_brochure def.indd :06

MO grp_brochure def.indd :06 S ociaal Werkers hebben een uiterst belangrijke rol in de participatiesamenleving. De effecten van het werk van deze professionals zijn niet voor iedereen even zichtbaar. Wel voor degene die hulp kreeg.

Nadere informatie

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN WMO W A A I E R Obstakels - Voorwaarden en Aanbevelingen DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN 1 Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen wijken en buurten Obstakels Isolement Vooroordelen

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang (Harry Verheul, senior beleidsadviseur Werk, Inkomen en Zorg) Sociaal wijkteams (Inger Poorta, projectleider) Toegang sociaal domein in de gemeente

Nadere informatie

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Ondersteuning en hulp in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Voorwoord Dichtbij, bereikbaar en aanspreekbaar Het klinkt zo vanzelfsprekend en simpel: biedt mensen ondersteuning en hulp dichtbij, in

Nadere informatie

Wmo-kader Rotterdam 2015 Rotterdammers voor elkaar

Wmo-kader Rotterdam 2015 Rotterdammers voor elkaar Gemeenteblad 2014 Wmo-kader Rotterdam 2015 Rotterdammers voor elkaar De Raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 september 2014 (raadsvoorstel nr. 2014/77/14bb4760);

Nadere informatie

Sociale wijkteams en wijkpilots in Nijmegen

Sociale wijkteams en wijkpilots in Nijmegen Sociale wijkteams en wijkpilots in Nijmegen Budgetaanvraag NIM - Tandem Linda Jansen ZZGzorggroep Els Bremer projectbureau MAAT Opzet van deze workshop Introductie : hoe transformeren Korte aftrap: wat

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Samenvatting deelstudies

Samenvatting deelstudies Samenvatting deelstudies 1 t/m 4 Samenvatting achtergrondstudies deel 1 t/m 4 behorende bij het advies Regie aan de poort uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 1 De landelijke ontwikkelingen Regeerakkoord: Decentralisaties naar gemeenten: 1. AWBZ begeleiding,inkomensondersteuning,

Nadere informatie

redenen om voor Sociaal Werkers te kiezen.

redenen om voor Sociaal Werkers te kiezen. 10 redenen om voor te kiezen. ociaal Werkers hebben een uiterst belangrijke rol in de participatiesamenleving. De effecten van het werk van deze professionals zijn niet voor iedereen even zichtbaar. Wel

Nadere informatie

PowerPoin Expe PowerPoin pres rtmee enta pres ting A tie enta Lel tie WBZ Lel en tad ugdzorg GGZ

PowerPoin Expe PowerPoin pres rtmee enta pres ting A tie enta Lel tie WBZ Lel en tad ugdzorg GGZ PowerPoint Expertmeeting presentatie AWBZ Lelystad en Jeugdzorg GGZ 18-26-06-2013 Langdurige zorg Brief staatssecretaris april 2013 Veranderingen AWBZ AWBZ wordt teruggebracht tot de oorspronkelijke kern.

Nadere informatie

Bijlage 2 Takenoverzicht

Bijlage 2 Takenoverzicht Bijlage 2 Takenoverzicht Met welke vragen kan onze inwoner straks bij het wijkteam terecht? Wanneer is het wijkteam bevoegd? Wanneer is er een rol voor het Kennis en Advies Centrum? Wanneer treden wij

Nadere informatie

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Sociaal domein Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Wat verandert er per 1 januari 2015? Hoofdlijnen nieuwe Wmo Wmo 2007: 1. Welzijnswet 2. Wet voorzieningen Gehandicapten 3. Hulp bij het Huishouden (HbH)

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein

Toegang Sociaal Domein Toegang Sociaal Domein Samen als gemeente Appingedam en EZA naar 1 loket voor inwoners met vragen over Zorg, Wmo, Welzijn, Jeugd, Werk & Participatie Wie zijn wij Roland Riemersma, huisarts med. coördinator

Nadere informatie

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 1. Inleiding Een van de nieuwe punten in de Bijzondere Subsidieverordening

Nadere informatie

Aanpak risicojeugd 18 tot 23 jaar in Amsterdam Nieuw-West

Aanpak risicojeugd 18 tot 23 jaar in Amsterdam Nieuw-West Inleiding Aanpak risicojeugd 18 tot 23 jaar in Amsterdam Nieuw-West Als portefeuillehouder Jeugd, zorg en welzijn in Amsterdam Nieuwe West wil ik heel bewust agenderen dat de groep jongeren of jongvolwassenen

Nadere informatie

Beleidsplannen Sociaal Domein

Beleidsplannen Sociaal Domein Beleidsplannen Sociaal Domein Concept Beleidsplan Jeugdhulp Concept Beleidsplan Wmo/AWBZ Concept Beleidsuitgangspunten Participatiewet Concept Beleidsplan de Verbinding Concept-Beleidsplan Jeugdhulp Toekomst

Nadere informatie

Gezocht: De beste welzijnsaanbieders voor Rotterdam

Gezocht: De beste welzijnsaanbieders voor Rotterdam Gezocht: De beste welzijnsaanbieders voor Rotterdam Beschrijvend Document Nieuw Rotterdams Welzijn Referentienummer: 1-275-15 Gemeente Rotterdam Serviceorganisatie Dienstencentrum Inkoop Pagina 2 van 438

Nadere informatie

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen Huis van Renkum Doelen waaraan wordt bijgedragen Het Huis van Renkum draagt in de meest brede zin bij aan het hoofddoel van de gemeente Renkum: het vergroten van de zelfredzaamheid, het sociaal functioneren

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur Geachte lezer, Fijn dat u even tijd neemt om kortweg kennis te maken met het beleid van stichting Welcom. Door het beleid voor de komende vier jaren te omschrijven, laat Welcom zien wat ze in de samenleving

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota 2 Samenvatting van de concept kadernota - Heel het Kind Heel het Kind Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Jeugdwet aangenomen. Daarmee

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren 1 Prestatieveld Sociale Samenhang en Leefbaarheid Doel: Versterken van het zorgzaam samenleven Wat deden we al en blijven

Nadere informatie

Om wie maakt u zich wel eens zorgen?

Om wie maakt u zich wel eens zorgen? Om wie maakt u zich wel eens zorgen? Iedereen heeft wel eens een lastige periode in het leven. Bijvoorbeeld door het verlies van dierbaren, door financiële problemen of door spanningen in de relationele

Nadere informatie

Mantelzorg en vrijwilligerszorg is de basis

Mantelzorg en vrijwilligerszorg is de basis Mantelzorg en vrijwilligerszorg is de basis - Beuningen - - donderdag 19 november 2015 1 Van Binnenhof naar Beuningen een beeld 2 Waar hebben we het over zelfzorg gebruikelijke zorg Informele zorg professionele

Nadere informatie

Gewoon opvoeden in Groningen

Gewoon opvoeden in Groningen Gewoon opvoeden in Groningen Voorbeeld : gewoon opvoeden, alledaags opvoeden, alledaagse opvoedvragen Wat is dit? Start: Eigen voorbeeld geven. Voor iedereen verschillend, afhankelijk van de situatie van

Nadere informatie

Wat weet u na vanavond?

Wat weet u na vanavond? ROADSHOW Wijkzorg Wat weet u na vanavond?.wat er nu eigenlijk verandert en waarom Hoe bestaande samenwerking goed kan worden benut als basis voor Wijkzorg.Wat kansen zijn om welzijn en informele zorg aan

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

Het belang van anders

Het belang van anders Het belang van anders 1 Perspectief Zutphen Zutphen Ontstaan Perspectief Zutphen Kengetallen Maatschappelijke opgaven Welzijn nieuwe stijl Aanpak Waar staan we nu Leren leren 2 Compact stadje aan de IJssel

Nadere informatie

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein Louis Litjens - Projectdirecteur Ramon Testroote - Wethouder Louis Louis Litjens Ramon Testroote - Wethouder Ramon Testroote Litjens - Projectdirecteur Projectdirecteur Wethouder Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Checklist Kanteling binnen gemeenten Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Kanteling in beleid Ja

Nadere informatie

Welkom. Wmo beleidsplan 2015 2018 Drechtsteden. Papendrecht

Welkom. Wmo beleidsplan 2015 2018 Drechtsteden. Papendrecht Welkom Wmo beleidsplan 2015 2018 Drechtsteden Papendrecht Bevorderen van sociale samenhang, mantelzorg, vrijwilligerswerk en veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede het van voorkomen en bestrijden

Nadere informatie

De drie decentralisaties en de positionering van gemeenten. Het perspectief van MEE organisaties 22 mei 2012

De drie decentralisaties en de positionering van gemeenten. Het perspectief van MEE organisaties 22 mei 2012 De drie decentralisaties en de positionering van gemeenten Het perspectief van MEE organisaties 22 mei 2012 Kijken naar de decentralisaties Doelgroepen en wetgeving Zoeken naar criteria voor selectie van

Nadere informatie

Wijkraad Vleuten - De Meern Transities Sociaal Domein

Wijkraad Vleuten - De Meern Transities Sociaal Domein Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Wijkraad Vleuten - De Meern Transities Sociaal Domein Maandag 14 april 2014 Voortgang transformaties sociale domein 1. Wet en transities 2. Hoe is het nu? 3. Wat gaan

Nadere informatie

Gezond meedoen in Sittard-Geleen. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Sittard-Geleen. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Sittard-Geleen Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk

Nadere informatie

Gezond meedoen in Stein. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Stein. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Stein Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk op gezondheid

Nadere informatie

Verslag: Wijkbijeenkomst Capelle aan den IJssel

Verslag: Wijkbijeenkomst Capelle aan den IJssel Verslag: Wijkbijeenkomst Capelle aan den IJssel Datum: dinsdag 3 juni 2014 Locatie: HSB de Vijverhof, Reigerlaan 251, Capelle aan den IJssel Thema: wijkgericht werken Georganiseerd door: Kirsten Kirschner

Nadere informatie

Wijkplan Centrum/ Noord-West. Internet-versie

Wijkplan Centrum/ Noord-West. Internet-versie Wijkplan 2015 Centrum/ Noord-West Internet-versie Inhoudsopgave 1. Visie Pagina 2 2. Wijkanalyse Pagina 3 3. Conclusie Pagina 5 Wijkplan 2015 CNW, maart 2015 Pagina 1 1. Visie De visie van Veens luid:

Nadere informatie

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Presentatie Bijeenkomst KBO Bondsbestuur Herman Eitjes, adviseur programma Aandacht voor Iedereen Programma Aandacht voor iedereen

Nadere informatie

Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar

Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar Utrecht gezond! Gemeente Utrecht en Door: Ellen van der Voorst en Victor Everhardt Achmea, divisie Zorg & Gezondheid werken samen

Nadere informatie

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Partijen Het Zorgkantoor Nijmegen,( Coöperatie VGZ. hierna te noemen het Zorgkantoor, De Coöperatie VGZ Hierna te noemen VGZ, en het

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

Betekenis voor beroepsonderwijs

Betekenis voor beroepsonderwijs Betekenis voor beroepsonderwijs Paul Vlaar Landelijk overleg Wmo-werkplaatsen Opbouw inleiding Transities sociale domein Wat zijn Wmo-werkplaatsen? Waar zitten werkplaatsen en wat doen zij? Urgentie van

Nadere informatie

Kompassie met elkaar Wmo 2015. 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen

Kompassie met elkaar Wmo 2015. 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen Kompassie met elkaar Wmo 2015 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen In deze presentatie 1. Hoe is het nu geregeld? 2. Hoe is het straks geregeld? De nieuwe Wmo 2015 Participatiewet Jeugdwet

Nadere informatie

HET Loket in TEN BOER. Van bureau naar keukentafel

HET Loket in TEN BOER. Van bureau naar keukentafel HET Loket in TEN BOER Van bureau naar keukentafel Maatschappelijke veranderingen Van verzorgingstaat naar participatiesamenleving Van politiek naar sociaal burgerschap WMO; participeren en eigen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Beleidsregels subsidies stedelijk welzijn Rotterdam 2016. De directeur Welzijn, Zorg en Jeugdhulp van het cluster maatschappelijke ontwikkeling,

Beleidsregels subsidies stedelijk welzijn Rotterdam 2016. De directeur Welzijn, Zorg en Jeugdhulp van het cluster maatschappelijke ontwikkeling, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 94390 12 oktober 2015 Beleidsregels subsidies stedelijk welzijn Rotterdam 2016 De directeur Welzijn, Zorg en Jeugdhulp van het cluster maatschappelijke

Nadere informatie

Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis

Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis We gaan uit van eigen kracht, eigen keuzes en eigen mogelijkheden. 02 Aveleijn Inhoud Missie

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Beschrijving vacatures.

Beschrijving vacatures. Beschrijving vacatures. Allereerst wordt een schets gegeven van de positionering van de beweeg- en cultuurcoaches. De beweeg- en cultuurcoaches zijn werkzaam in twee werkvelden. Werkveld één: in- en ten

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

Meer info over Prisma en WMO?

Meer info over Prisma en WMO? Meer info over Prisma en WMO? wmo@prismanet.nl www.prismanet.nl Plan een bezoekje! U kunt het Prisma-aanbod pas echt ervaren als u het ook met eigen ogen gezien heeft. Prisma heet u van harte welkom voor

Nadere informatie

Beleidsplan Opvang en Bescherming. Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter)

Beleidsplan Opvang en Bescherming. Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter) Beleidsplan Opvang en Bescherming Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter) 9/21/2015 Even voorstellen Anne-Marie van Bergen Daan Heineke Adviseur Movisie Gespecialiseerd in (O)GGZ 2013

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen. Dit komt

Nadere informatie

Hoofdlijnen Transities

Hoofdlijnen Transities Hoofdlijnen Transities Presentatie voor gemeenteraad, 21 mei 2014 Opening: Ditta Cazemier Presentaties: Marieke Dawson (WMO en Jeugd); Jan Knol (participatiewet), Henk Demkes (bedrijfsvoering) Inleiding

Nadere informatie

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK Gezonde mensen zijn gelukkiger en productiever, presteren beter en hebben minder zorg nodig. Investeren in gezondheid,

Nadere informatie

4.2.2. Shantala babymassage (individuele begeleiding)

4.2.2. Shantala babymassage (individuele begeleiding) 4.2. Aanbod voor ouders van het jonge kind Dit aanbod is veelal gericht op ouders met kinderen tot 4 jaar. Een aantal producten zijn inzetbaar voor een bredere doelgroep. De producten Home-Start, Vroegtijdige

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Bedankt voor het meedoen aan deze peiling. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Succes!

Bedankt voor het meedoen aan deze peiling. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Succes! Peiling: uw mening over de aanpak van eenzaamheid Welkom Bedankt voor het meedoen aan deze peiling. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Succes! Vraag 1 Ik ben werkzaam bij / zet mij in voor de volgende

Nadere informatie

Wmo subsidiekader 2014. 1. Inleiding. Bijlage: Wmo subsidiekader 2014. Visie op maatschappelijke dienstverlening, outcome en indicatoren

Wmo subsidiekader 2014. 1. Inleiding. Bijlage: Wmo subsidiekader 2014. Visie op maatschappelijke dienstverlening, outcome en indicatoren Bijlage: Wmo subsidiekader 2014 Wmo subsidiekader 2014 Visie op maatschappelijke dienstverlening, outcome en indicatoren 1. Inleiding In onderstaande vindt u het Wmo subsidiekader 2014, op basis waarvan

Nadere informatie

Welzijn op waarde Voorstel geïntegreerd welzijnswerk in het licht van de decentralisaties

Welzijn op waarde Voorstel geïntegreerd welzijnswerk in het licht van de decentralisaties Welzijn op waarde Voorstel geïntegreerd welzijnswerk in het licht van de decentralisaties Samenvatting Oktober 2013 Inleiding Als welzijnsorganisaties Aanzet, MEE Noordoost Brabant, RIGOM en Vivaan hebben

Nadere informatie

Nieuw Rotterdams Welzijn

Nieuw Rotterdams Welzijn 19 juni 2015 Nieuw Rotterdams Welzijn Informatiebijeenkomst Welkom! Welkom Programma Deel I: Doelen en achtergronden Nieuw Rotterdams Welzijn (Laurens Ruijs) Deel II: Leeswijzer en offerte indienen tbv

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie