NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN 2016 2019"

Transcriptie

1 NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN Kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn /

2 HOOFDSTUK 1: INLEIDING...4 HOOFDSTUK 2: VISIE OP WELZIJN...7 HOOFDSTUK 3: DE BASISINFRASTRUCTUUR WELZIJN Zicht op de wijk/het gebied Principes voor de organisatie van welzijnsactiviteiten Welzijn en professionals...15 HOOFDSTUK 4: BASISINFRASTRUCTUUR WELZIJN: FUNCTIES EN DE INZET Vroegsignalering en preventie Het aanjagen van de eigen kracht en talenten van bewoners Activering & participatie Ondersteuning & dienstverlening welzijn Het combineren van welzijns- en zorgfuncties...29 HOOFDSTUK 5: MEER RUIMTE VOOR BEWONERS EN HUN INITIATIEVEN HOOFDSTUK 6: PROFESSIONALS HOOFDSTUK 7: DE VISIE OP WELZIJN EN OPDRACHTGEVERSCHAP HOOFDSTUK 8: ONDERZOEK EN MONITORING HOOFDSTUK 9: FINANCIEEL KADER NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN BIJLAGE 1: RESULTAATGEBIEDEN ARRANGEMENTEN LANGDURIGE ZORG BIJLAGE 2: TOP 10 BESCHERMENDE EN RISICOFACTOREN JEUGD BIJLAGE 3: BESCHRIJVING MANTELZORG-ONDERSTEUNING BIJLAGE 4. DE BOUWSTENEN VOOR WELZIJN BIJLAGE 5: BEGRIPPENLIJST Kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn /

3 Kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn /

4 Hoofdstuk 1: Inleiding De herijking van welzijn In 2014 is de verantwoordelijkheid voor het welzijnbeleid en de uitvoering van de deelgemeenten naar de stad overgegaan. Tegelijkertijd is er voor gekozen om voor het jaar 2015 de structurele subsidierelaties voort te zetten, de zogenaamde zachte landing. Het overgangsjaar 2015 maakt het mogelijk de inhoudelijke herijking van welzijn voor 2016 goed voor te bereiden. De herijking is vastgelegd in het kader Nieuw Rotterdams Welzijn , dat u nu in handen heeft. Dit is de basis voor toekomstbestendig welzijnswerk. We bouwen voort op fundamenten die de afgelopen jaren zijn gelegd voor een toegankelijker stelstel voor welzijn en zorg. De richting en uitgangspunten in dit kader zijn leidend voor de opdrachten aan aanbieders van welzijnsactiviteiten. Vóór de zomer 2015 worden de opdrachten gepubliceerd. De herijking bestaat uit het uniformeren van een basisinfrastructuur welzijn in álle gebieden en synchronisatie van het moment voor het opdrachtgeverschap. In het Nieuw Rotterdams Welzijn is gebiedsgerichte invulling van de opdrachten het uitgangspunt. Zo wordt recht gedaan aan de verscheidenheid in elk gebied. Ieder gebied heeft immers een eigen signatuur. Dat bleek ook uit de reacties van de gebiedscommissies op het consultatiedocument Nieuw Rotterdams Welzijn (nrw), dat eind 2014 aan hen is voorgelegd. In de gekwalificeerde adviezen gaf elke gebiedscommissies de prioriteiten en knelpunten aan voor het eigen gebied. Deze informatie heeft bruikbare input opgeleverd voor de opdrachtomschrijving. Over het Rotterdams welzijn blijven we overigens met de gebiedscommissies, aanbieders en partners in de stad in gesprek. De kernboodschap van het Nieuw Rotterdams Welzijn luidt als volgt: welzijn versterkt de civil society en vergroot de zelfredzaamheid van Rotterdammers. Het is het voorliggend veld voor de geïndiceerde jeugdhulp en zorg. Het Nieuw Rotterdams Welzijn richt zich op het steviger maken van wijknetwerken en ondernemende gemeenschappen en stimuleert eigenaarschap van bewoners. Het welzijnswerk kent de vraag van bewoners, ondersteunt initiatieven en brengt met zijn professionals bewoners en organisaties bij elkaar. Mensen die aangewezen zijn op meer specialistische en/of langdurige ondersteuning, zoals basishulp jeugd, maatschappelijk werk of advies, krijgen snel professionele hulp, als hun netwerk deze hulp niet kan leveren. Voor de organisatie van het Nieuw Rotterdams Welzijn zijn de wijk en het gebied het uitgangspunt. De actieradius van bewoners overstijgt vanzelfsprekend de wijk. Het gaat erom in de wijken de best passende oplossingen te vinden met de aanbieders, het maatschappelijk middenveld en bewoners. De scheiding tussen welzijn en zorg vervaagt. Professionals werken steeds meer in coalities en bieden gezamenlijk oplossingen. Daarom zijn begrippen als welzijn en zorg eigenlijk niet meer passend, maar we beschikken nog niet over nieuwe terminologie voor de juiste duiding. Voor het Nieuw Rotterdams Welzijn geldt daarom: nieuwe terminologie volgt; het gesprek over de toekomst van welzijn draagt daaraan bij. Nieuwe taken, nieuwe kaders Sinds 1 januari 2015 heeft de gemeente nieuwe taken op basis van drie nieuwe wetten: een herziene Wmo, de Participatiewet 1 en de Jeugdwet 2. Met de Wmo is de gemeente verantwoordelijk voor de extramurale begeleiding (individueel en groepsgericht - met bijbehorend vervoer), een klein deel van de persoonlijke verzorging, kortdurend verblijf en de intramurale geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 1 Waarin de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong zijn samengevoegd. 2 Een samenvoeging van de gesloten jeugdzorg, jeugd-ggz, zorg voor licht verstandelijk gehandicapten, jeugdbescherming, reclassering, jeugd- en opvoedhulp en lichtere vormen van hulp in de nu al gemeentelijke Centra voor Jeugd en Gezin (CJG). Kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn /

5 zonder behandeling (geheel of gedeeltelijk). Rotterdam blijft vanaf 2015 centrumgemeente voor maatschappelijke opvang, inclusief vrouwenopvang én beschermd wonen. In Rotterdam valt de uitvoering van deze taken samen met de overkomst van het deelgemeentelijk welzijn naar de stad. Voor de nieuwe wettelijke taken rond jeugdhulp en de volwassenenzorg heeft de gemeenteraad in 2014 het Wmo-kader 2015 Rotterdammers voor elkaar, het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel (NRJ) en de bijbehorende verordeningen vastgesteld. Deze documenten beschrijven de uitgangspunten en resultaten voor het jeugd- en volwassenenstelsel. Gemeenten hebben met de nieuwe Wmo meer ruimte dan voorheen om algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen te organiseren, passend bij wat lokaal nodig is. Met andere woorden: gemeenten kunnen bewoners een aanbod doen zonder een (individuele) maatwerkvoorziening te verstrekken. In 2015 wordt het integraal beleidskader Jeugd gepresenteerd. Dit kader bevat maatregelen om kinderen en jongeren kansrijker, gezonder en veiliger te laten opgroeien in de stad, en ouders daarbij te ondersteunen. Eén van de thema s is het versterken van de opvoed- en opgroeikracht thuis, op school én in het vrijetijdsdomein, bijvoorbeeld op straat. Het bouwen van wijknetwerken en de wijkprogrammering maakt daar werk van. Sterkere netwerken en een (preventief) welzijnsaanbod in de wijken hangen met elkaar samen, zowel voor de jeugd als de volwassenen. Ze zijn beide onderdeel van het Nieuw Rotterdams Welzijn. Als uitwerking van het Wmo-kader is voor de komende jaren gekozen voor een aantal actieprogramma s/projecten: Voor mekaar (bestrijden van eenzaamheid), Langer Thuis, Veilig Thuis en Eerder Thuis 3. Deze actieprogramma s bouwen voort op en benutten de inzet van welzijn. Zoals bij de inzet van bewoners en vrijwilligers, de mantelzorgondersteuning en de collectieve voorzieningen in de wijk, waaronder een uitnodigende publieke ruimte. Het Nieuw Rotterdams Welzijn is geschreven om op inhoud de verbinding tussen de programma s goed te kunnen maken en om dubbels te voorkomen. De welzijnsopgaven uit de programma s zijn in dit document samengevoegd. Zo kan het inkooptraject starten op basis van één visie. In aanvulling op de primaire opvoedverantwoordelijkheid binnen het gezin en het onderwijs, wil Rotterdam dat alle kinderen kansrijk en veilig kunnen opgroeien. Thuis, de school, de sociale omgeving en het netwerk in de buurt vormen de opvoedbasis waarin de jeugd zich ontwikkelt. Rotterdam wil de kansen van kinderen en jongeren optimaal benutten en richt zich op brede talentontwikkeling van alle Rotterdamse kinderen. Een deel van de kinderen groeit op in een omgeving met risicofactoren. De gebiedsplannen, de beleidskaders voor jeugd, de Wmo, het beleidsplan NRJ én dit document zijn de basis voor de toekomstige inkoop van zorg en welzijn. Wij zijn Rotterdammers Rotterdam heeft voor het merendeel zelfredzame inwoners, maar er zijn ook beperkt zelfredzame en kwetsbare mensen. Onderstaand de cijfers: Rotterdam heeft inwoners (1 januari 2014). 85% (ruim ) is zelfredzaam. Deze inwoners zijn zelfstandig en lossen problemen grotendeels zelf op binnen het eigen (sociaal) netwerk. Zij doen incidenteel een beroep op een (specialistische) voorziening. 10%, circa Rotterdammers, zijn beperkte(r) zelfredzaam. Zij hebben behoefte aan aanvullende ondersteuning. Voor circa 5% van de Rotterdammers (ruim ) geldt dat zij 3 Is nog een werktitel, gericht op het verbeteren van de doorstroming in het Beschermd wonen en de (O)GGZ). Kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn /

6 specialistische of langere ondersteuning- en/of zorg nodig hebben. Soms is sprake van een stapeling van problemen. De verwachting bestaat dat de groep met een zwaardere zorgvraag de komende jaren groeit in Rotterdam. In Rotterdam groeien kinderen en jongeren (tussen 0 en 23 jaar) op tot volwassenen, waarvan ruim jeugdigen tot 18 jaar. Voor veel kinderen en jongeren gaat dit opgroeien zonder grote problemen, maar er is in Rotterdam ook een groep jeugdigen bij wie dit minder vanzelfsprekend gaat, en bij wie ondersteuning nodig is. Bijna een kwart van de kinderen van 0 tot 19 jaar groeit op in een kwetsbaar of beperkt zelfredzaam gezin. Een kwart van de ouders geeft aan het afgelopen jaar zorgen te hebben gehad over de opvoeding, het gedrag of de ontwikkeling van hun kind. Ongeveer 10% van de jeugdigen krijgt jeugdhulp. Kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn /

7 Hoofdstuk 2: Visie op welzijn Motto Al een tijdje maken de bewoners uit de buurt het wijkcentrum schoon. De beheerder houdt een oogje in het zeil. Het schoonmaakbedrijf leert de buurtbewoners hoe je dat doet: vakkundig schoonmaken. Er zijn minder schoonmaakkosten. Buurtbewoners willen eigenaarschap. Vijf van hen hebben zelfs een reguliere baan als schoonmaker gevonden. En het buurthuis? Daar kun je van de grond eten. Het werkt voor alle betrokkenen. Het welzijnswerk is van oudsher ingebed in wijken en buurten. Het was in de jaren 70 een politiekprogressief getinte beweging die zich met name richtte op de zwakkere groepen in de samenleving. De inzet was belangrijk voor bewoners, gericht op elkaar ontmoeten en deelnemen aan (recreatieve) activiteiten in buurt- en clubhuizen. Het aanbod was geheel verzorgd en georganiseerd. Het opbouwwerk kwam op voor de belangen van (kwetsbare) bewonersgroepen en mobiliseerde daar waar mogelijk. Het welzijnswerk had in die tijd weinig oog voor de eigen kracht van bewoners. Welzijnswerkers liepen namens de bewoners en voor de troepen uit. Inmiddels is de maatschappijkritische insteek van het werk bezweken onder druk van de bezuinigingsgolf in de jaren 80 en de Achterhuis-discussie over professionals die cliënten en burgers afhankelijk maakten. Met de decentralisatie van het welzijnswerk naar de gemeenten, in diezelfde periode, is de eerste stap gezet naar vernieuwing van welzijn. Niets minder dan het bestaansrecht van het welzijnswerk stond in deze periode ter discussie. Met de invoering van de Wmo in 2007 is de zogenaamde Kanteling ingezet, en daarmee een forse vernieuwing van het welzijnswerk. Het welzijnswerk werd meer gericht op het activeren en mobiliseren van bewoners, en gericht op hernieuwd eigenaarschap: dichtbij huis, in de naaste omgeving. De inzet van het welzijnswerk krijgt de afgelopen jaren meer waardering, gezien de verankering van het werk in wijken en buurten, en de kennis van kansen en bedreigingen die daar zijn. De welzijnsinzet draagt bij aan het behalen van de resultaten van het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel en het Wmo-kader. Dit zijn: vergroten van de samenredzaamheid van Rotterdammers, ofwel een sterke pedagogische civil society 4 : meer vrijwillige inzet, meer bewonersinitiatief, toename van sociale cohesie en een kansrijke en veilige opvoedomgeving voor kinderen; vergroten van zelfredzaamheid: ontlasten van mantelzorgers, minder beroep op formele zorg, meer gebruik van collectieve wijkdiensten, langer thuis blijven wonen, grotere inzet, scholing en training van Rotterdammers met een uitkering; creëren van een kansrijke, veilige buurt en opvoedomgeving voor kinderen en jongeren. Groepen die de komende jaren prioriteit krijgen: Rotterdammers die eenzaam zijn; Rotterdammers die langer thuis blijven wonen; Rotterdammers met een Wwb-uitkering die een tegenprestatie leveren; Jonge Rotterdammers en hun ouders. 4 De civil society is de samenleving met haar bewoners die, individueel of georganiseerd, (bewoner)kracht en kennis inzetten voor elkaar (samenredzaamheid). De pedagogische civil society is waar bewoners verantwoordelijkheid nemen voor een pedagogisch klimaat waarin het goed opvoeden en opgroeien is. Kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn /

8 Prioriteiten in de hulp- en dienstverlening: collectieve dienstverlening, zoals ontmoeting, maaltijdvoorziening, klussendienst, wijkvervoer, scootmobiel services; het combineren van doelgroepen: met en zonder indicatie, zelfredzaam, beperkt zelfredzaam en kwetsbaar; preventieve inzet en talentontwikkeling voor jeugd. Bij de jeugd richt welzijn zich niet op het vergroten van zelfredzaamheid. De inzet van welzijn is erop gericht dat jeugdigen uiteindelijk uitgroeien tot zelfstandige volwassenen, waarbij op de weg daarheen begeleiding en opvoeding door ouders en andere betekenisvolle volwassenen nodig zijn. Rotterdam wil dat jeugdigen kansrijk, gezond en veilig opgroeien. De inzet is gericht op kansgedreven én risico gestuurd beleid, op het versterken van beschermende factoren en verminderen van risicofactoren (zie bijlage 2). Wanneer de veiligheid of de ontwikkeling van kinderen in het geding is, is snel actie nodig. Een samenhangende, elkaar opvolgende aanpak voor kinderen, pubers en jongvolwassenen is een uitgangspunt. De samenhangende aanpak is het resultaat van goede samenwerkingsafspraken tussen welzijnsaanbieders en andere partners in de wijk die zich richten op opgroeien, opvoeden en scholing. Dat zijn bijvoorbeeld peuterspeelzalen, scholen, schoolmaatschappelijk werk, leerplichtambtenaren, vrijwilligersorganisaties, jongerenloket en het CJG. De rol van welzijn concentreert zich op het vervullen van de vier basisfuncties (zie pagina 7). De borging van doorlopende, samenhangende aanpak gebeurt in het opdrachtgeverschap en de wijkprogrammering jeugd. De samenhang met andere sectoren, zoals onderwijs en jeugdhulp, is belegd in het integraal beleidskader jeugd, met name in het actieprogramma Kansrijke Wijken. Het toekomstbeeld laat het volgende zien. Rotterdammers blijven langer thuis wonen en krijgen minder langdurige zorg. Rotterdammers met een uitkering hebben werkervaring en toeleidingstrajecten nodig. Er vinden minder indicaties plaats. Meer kinderen en jongeren groeien op tot zelfredzame Rotterdammers. Daarnaast verwachten we meer van de eigen kracht en de directe omgeving. Welzijn is de professionele achterwacht: voor bewoners betekent dit dat welzijn op de achtergrond functioneert, bijna onzichtbaar, en intervenieert bij kansen en mogelijkheden of als er iets mis dreigt te gaan. De conclusie is dat draagkracht bij bewoners en passende voorzieningen hard nodig zijn om het zelforganiserend vermogen van Rotterdammers te vergroten. Het is dan ook de opgave de voorzieningen in en met de buurt te organiseren. Welzijn heeft daarbij de rol van professionele achterwacht. Welzijn heeft als doel het initiatief en de zelforganisatie van bewoners aan te jagen en te stimuleren. Bovendien is welzijn het voorliggend veld voor de (jeugd)hulp en ondersteuning. De professionals zoeken met bewoners en het wijknetwerk naar betaalbare alternatieven, gericht op het vergroten van zelfredzaamheid. Ook stimuleren professionals initiatieven van bewoners voor dagbesteding, ontmoetingsactiviteiten en eenvoudige vormen van hulp- en dienstverlening. Welzijn biedt een eigenstandig aanbod in het wijknetwerk. Het aanbod is vrij toegankelijk, dus niet geïndiceerd, en draagt bij aan de sociale veerkracht van de wijk en aan zelfredzaamheid van bewoners. Voor de jeugd draagt welzijn bij aan talentontwikkeling. Welzijn is het voorveld voor het wijkteam en Vraagwijzer, draagt bij aan preventie van jeugdhulp en zorg en speelt een steeds grotere rol bij de toeleiding naar school en werk. De betekenis voor re-integratie naar werk neemt aantoonbaar toe. Kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn /

9 Een basisinfrastructuur welzijn is er in elk gebied 5.en vervult twee hoofdfuncties: - een activerende: de inzet heeft altijd de ambitie om mensen een stap verder te brengen, hen te emanciperen en hen te stimuleren tot meedoen (ook naar school en werk). - eraan bijdragen dat minder zelfredzame en kwetsbare bewoners het hoofd beter boven water kunnen houden. Voor de jeugd is de inzet van het Nieuw Rotterdams Welzijn om een kansrijke, veilige buurt en opvoedomgeving te creëren voor alle jonge Rotterdammers. Jongeren die dreigen te ontsporen worden gecorrigeerd, of naar scholing of werk geleid. Welzijn maakt onderdeel uit van het wijknetwerk; de focus van de inzet is de wijk. Het wijknetwerk bestaat uit bewoners, hun netwerken, verenigingen, het wijkpastoraat, de wijkverpleging, woningbouwcorporaties, professionele- en informele welzijn- en zorgaanbieders. Het wijknetwerk biedt de structuur voor bewoners die een steuntje in de rug nodig hebben. Dit uit zich in de kracht van bewoners die initiatief nemen, in ondernemerskracht (wijkeconomie) en hernieuwde religieuze kracht (oa. levensbeschouwelijke en humanistische organisaties, migrantenkerken, moskeeën). Gezien de stevige worteling van het welzijnswerk in de wijk vervult het, afhankelijk van de opgave, de rol van samenwerkingspartner, coproducent en opdrachtgever. Van welzijn wordt verwacht, en krijgt daar ook de opdracht toe, om het wijknetwerk aan te jagen en te stimuleren, gericht op het behalen van de maatschappelijke genoemde resultaten. De komende jaren toewerkend naar een coöperatief samenwerkingsverband in het gebied. In het wijknetwerk treden welzijnsprofessionals op de voorgrond als de slimme verbinder, aanjager van innovaties en kenner van de spelers. Welzijn vervult de onderstaande functies in het wijknetwerk: Tijdig signaleren en (gezondheids)preventie: Tijdig signaleren en het tijdig inzetten van interventies is geboden om erger te voorkomen. Welzijn positioneert zich als spil in het wijknetwerk en bouwt actief aan de samenwerking met huisartsen, de wijkverpleegkundige, de teams van de woonzorgcentra en andere relevante partners. De focus van preventie is gericht op jeugd en ouderen. Het aanjagen van de eigen kracht en talenten van bewoners (jeugd en volwassenen): Initiatieven van bewoners faciliteren en stimuleren. Jongeren uitdagen om invloed uit te oefenen op hun directe leefomgeving (jeugdparticipatie). Het aanbieden van professionele ondersteuning, indien nodig. Talenten van kinderen ontwikkelen en hun leefwereld vergroten door hen te prikkelen en te stimuleren zodat hun zelfvertrouwen en motivatie groeien. Activering & participatie: Maatschappelijke participatie en contacten met anderen zijn essentieel voor alle Rotterdammers. Welzijn organiseert participatie-, stage- en werkleerplekken voor bewoners (jeugd en volwassenen, met een uitkering). Met het wijknetwerk collectieve diensten organiseren, zoveel mogelijk gehuisvest in de Huizen van de Wijk, zoals maaltijdvoorziening, was- en boodschappenservice en wijkvervoer. Ondersteuning & dienstverlening: Welzijn is als uitvoerder georganiseerd binnen de VraagWijzer en het wijkteam. De inzet is gericht op stabilisatie of voorkomen van terugval bij volwassenen 6. Het gaat dan om lichte (woon)begeleiding van - of thuishulp aan - ouderen, van mensen met een licht verstandelijke beperking of psychosociale problematiek. Voor jeugd zit de basishulp in het wijkteam. 5 Voormalige deelgemeente grenzen. 6 Het maatschappelijk werk en het ouderenwerk zitten als 1e lijnsprofessionals in het wijkteam. De geïndiceerde zorg (2e lijn) zit niet in het wijkteam volwassenen. Bij jeugd: medewerkers van jeugdhulpinstellingen die basishulp bieden zitten in het wijkteam. Jongerenwerk niet. Kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn /

10 De VraagWijzer, het CJG, huisartsen en het wijkteam zijn present als verwijzers naar het aanbod in de wijk en als aanbieder van kortdurende, niet-geïndiceerde hulp (wijkteam), of naar specialistische of langdurige hulp. De samenwerking tussen de VraagWijzer, het wijkteam en welzijn is de sleutel tot betaalbare hulp en zorg voor Rotterdammers. Dat geldt ook voor hulp voor kwetsbaren, zoals laagverstandelijk beperkten en bewoners met GGZ-problematiek. Het wijknetwerk vangt de meeste vragen van bewoners af. De spelers in het wijknetwerk zijn daarmee onmisbare schakels voor de opgaven van het wijkteam, de VraagWijzer en het CJG. Dit vanwege de ambitie om ook bij kortdurende hulp zoveel mogelijk professionele hulp (het wijkteam) met eerste lijn en/of informele ondersteuning te combineren. De inzet van welzijn is bij uitstek gericht op het realiseren van informele oplossingen en bestaat uit: het bestendigen van een ondersteuningstraject door de VraagWijzer, wijkteam en/of tweedelijns zorgorganisatie, door de waakvlam- of nazorgfunctie. Gericht op het voorkomen van terugval door een bewoner aan een maatje te koppelen, woonbegeleiding te bieden of individuele begeleiding van jongeren die dreigen af te glijden; het oplossen van een probleem, als na vraagverheldering blijkt dat verwijzing naar het wijknetwerk voldoende is. Dat kan bijvoorbeeld door iemand die eenzaam is te verwijzen naar ontmoetingsactiviteiten of (niet-geïndiceerde) dagbesteding in de wijk of bij een buurttuin. Welzijn kent, ondersteunt en heeft toegang tot vrijwilligers(initiatieven) en informele (wijk)netwerken; aanvulling van professionele hulp- en dienstverlening, als onderdeel van een integraal ondersteuningstraject. Bijvoorbeeld door inzet van vrijwilligers om de administratie of het huishouden van een wijkbewoner op orde te brengen. Samenwerking met de huisarts en de wijkverpleegkundige kan de integrale ondersteuning versterken. Afspraken met de zorgverzekeraars versnellen dat. De komende jaren wordt duidelijk hoe de ondersteuningsmix in de praktijk werkt en waar de inzet van welzijn op de arrangementen mogelijk is. Welzijn biedt ondersteuning op de resultaatgebieden 1-5 (zie bijlage 1). Bij de beperkt- of middelzware arrangementen zijn er zeker kansen en die worden nu al benut. Een grotere inzet van niet-geïndiceerd aanbod is hier mogelijk. Welzijnsprofessionals en (kleine) informele organisaties hebben veel contact met Rotterdammers van verschillende afkomst en origine. De manier waarop het contact tot stand komt is veelzijdig: het gaat om het praatje in de straat, van de beheerder van een wijkaccommodatie, de begeleider van vrijwilligers of de maatschappelijk werker. Ook zij worden in hun werk geconfronteerd met de behoefte van Rotterdammers aan het vinden van een doel of richting in hun leven. Ook zijn er veel positieve ervaringen, omdat bewoners op hun beurt een bijdrage leveren aan het welbevinden van andere wijkbewoners, zinvol bezig zijn en ervaren dat hun inzet gewenst en nodig is. Mensen bloeien daardoor op. Hier gaat het over zingevingsvragen en ook dát hoort bij het stimuleren en het begeleiden van Rotterdammers. Samengevat onderstaand de stappen naar zelfredzaamheid en talentontwikkeling. De opbouw is van onderop: eerst een beroep doen op de eigen competenties en netwerken van bewoners, dan op de wijkvoorzieningen en vervolgens op ondersteuning en hulp van professionals, en daar waar mogelijk een combinatie maken van informele ondersteuning met professionele ondersteuning (de ondersteuningmix). Kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn /

11 Grotere zelfredzaamheid Groei naar zelfstandige volwassene WMOarrangementen Jeugdhulp Vraagwijzer Actieprogramma s: Eenzaamheid, Op eigen benen, Langer Thuis Wijkteam Wijkteam Basisinfrastructuur Welzijn CJG Actieprogramma s: Stevige Start, Drugs & Alcohol, Jongeren in Pas (Pedagogische) Civil Society Eigen competenties & kansrijke opvoedings- en opgroeiomgeving Op welke vernieuwende elementen stuurt de gemeente? Vraaggericht en nabij. Professionals kennen het wijknetwerk, de netwerken en sleutelfiguren in de wijk. Spelers in het netwerk, professioneel én vrijwillig, krijgen training op vroegsignalering, het afleggen van huisbezoek en het erop af gaan. Ondernemerszin in het zoeken naar innovatie, nieuwe oplossingen en financieringsbronnen. Ondernemend en proactief in het sluiten van nieuwe coalities met scholen, bedrijven, sociaal ondernemers, rekening houdend met de couleur locale. De ondernemerszin is ook gericht op het creëren van werkgelegenheid en op het versterken van de wijkeconomie. Welzijn 7 is primair gericht op het vergroten van eigenaarschap van bewoners. Professionele inzet versterkt de aanwezige krachten, stimuleert en begeleidt, en laat weer los. Het is gericht op het mobiliseren en activeren van bewoners. De ondersteuningsmix: gecombineerde inzet van welzijn en zorgarrangementen. In combinatie (vervangend of aanvullend) met het aanbod van welzijn gaat het erom de resultaten van de zorgarrangementen en het nieuwe jeugdstelsel te behalen. Bij de lichte en middelzware problematiek en doelgroep zet welzijn zoveel mogelijk algemeen toegankelijke voorzieningen in en combineert het zoveel mogelijk groepen. Het kan bijvoorbeeld gaan om dagbesteding, ontmoeting en inloopactiviteiten. De samenwerking tussen formele- en informele zorg- en ondersteuning is één van de kritische succesfactoren voor de komende jaren. Het Nieuw Rotterdams Welzijn richt zich óók op zelfredzame bewoners in de stad. Veel mensen willen best actiever zijn in hun wijk en stad en meer aandacht besteden aan medebewoners die dat nodig hebben. Dat blijkt ook uit het groeiende aantal initiatieven van 7 Buiten het wijkteam. Kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn /

12 bewoners en het potentieel aan vrijwilligers. Met Right to challenge (zie Hoofdstuk 5) hebben bewoners meer ruimte om publieke taken uit te voeren. Inzet van sociale media: Internet, Twitter, Linkedin, Facebook, apps. Ze zijn niet meer weg te denken uit het sociale domein. Sociale media maken niet alleen organisaties zichtbaar en benaderbaar, maar ook netwerken en bewonersinitiatieven onderling. Professionals onderhouden steeds vaker contact met klanten en cliënten via sociale media. De mogelijkheden zijn onder meer: digitaal klantcontact, supportkringen via sms, digitale voorlichting en informatieverstrekking, en apps voor matching van vraag en aanbod in het vrijwilligerswerk. Kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn /

13 Kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn /

14 Hoofdstuk 3: De basisinfrastructuur welzijn 3.1 Zicht op de wijk/het gebied Elk gebied heeft een basisinfrastructuur welzijn. Het volume van deze basisinfrastructuur varieert. Het ene gebied vraagt om meer ondersteuning dan het andere. In sommige wijken is de (pedagogische) civil society zwak. Er zijn dan onvoldoende dragers van netwerken. In dat geval zijn ondersteuning en stimulans nodig. Daar hebben bewoners veelal wél de wil, maar niet de draagkracht of de competenties - of beide niet - om een sterke civil society vorm te geven. Hier is een proactieve inzet nodig. Wijken en buurten daarentegen met een groot zelforganiserend vermogen en veel zelfredzame bewoners, hebben minder of geen ondersteuning nodig. De voorwaarden voor een sterke civil society zijn dan al vervuld. Hoe sterker de opvoed- en opgroeikracht van de sociale netwerken in een gebied is, hoe lichter de benodigde voorzieningenaanbod voor jeugd kan zijn. Hierin speelt enerzijds de kracht van de beschermende factoren en anderzijds de aanwezigheid van risicofactoren een belangrijke rol. Welzijn is belangrijk bij het versterken van de beschermende factoren en het verkleinen van de risicofactoren. Te denken is aan het sterker maken van de binding met de buurt, het stimuleren om mee te doen en het verstevigen van (sociale) vaardigheden en weerbaarheid. De wijkanalyse is gebaseerd op de onderstaande variabelen: Het organiserend vermogen in het gebied; Eenzaamheid. Accentwijken actieprogramma bestrijden van eenzaamheid; Ouderen Langer Thuis. Actieprogramma Langer Thuis; Rotterdammers met een uitkering; Wijkprofiel sociaal: sociale cohesie, participatie, gebruik van voorzieningen; Potentieel vrijwilligersinzet; Prognose zorgvraag; Gezondheidsrisico s; Opvoed- en opgroeikracht van een wijk (beschermende factoren); Risicofactoren voor kinderen en jongeren. Wie het kleine niet eert.. In ieder gebied zijn er partijen die bijdragen aan de leefbaarheid, zich inzetten voor kwetsbare groepen, die activiteiten voor bewoners vanuit levensbeschouwelijke- of cultureel perspectief organiseren of voedselpakketten voor Rotterdammers verzorgen. Dit zijn enkele voorbeelden. Deze organisaties draaien overwegend op vrijwillige inzet (minimale professionele inzet) en met weinig organisatiekracht. Dit type organisaties maakt zelfstandig nauwelijks kans bij grootschalige inkoop. We onderkennen de betekenis van deze organisaties, stellen vast welke het zijn in een gebied en faciliteren daar waar nodig. Ook van welzijnsaanbieders wordt verwacht dat zij kleine organisaties in het gebied ondersteunen. 3.2 Principes voor de organisatie van welzijnsactiviteiten Welzijn biedt kortdurende ondersteuning bij niet te complexe problematiek, waarna bewoners weer op eigen benen staan. De ondersteuning is in principe van tijdelijke aard. Wederkerigheid, tenzij is het uitgangspunt. Iedereen heeft talenten en mogelijkheden om iets (terug) te doen voor een ander. Van bewoners die ondersteuning krijgen wordt iets terugverwacht. Daar hebben we al ervaring mee. Bij Rotterdammers met een WWB-uitkering noemen we dit formeel de tegenprestatie. Inzet van ervaringsdeskundigheid. Bewoners, met of zonder een eerdere ondersteunings- of hulpvraag, zijn nu als vrijwilliger actief om andere Rotterdammers verder te helpen. Dit werkt Kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn /

15 als een olievlek: in plaats van de professionals zijn de bewoners rolmodel voor elkaar. Dit geldt voor jong en oud. Getrainde bewoners zetten zich vrijwillig in voor andere bewoners. Voorbeelden daarvan zijn vrijwilligerswerk, het bieden van informele zorg, of actief zijn in de buurt als buddy, coach of maatje. Collectief in plaats van individueel. Welzijn organiseert de ondersteuning van Rotterdammers zoveel mogelijk collectief. Dat geldt ook waar van oudsher individuele ondersteuning werd geboden, zoals bij het maatschappelijk werk en schulddienstverlening. Zoveel mogelijk verzorgen vrijwilligers het groepsaanbod: zelfhulp, lotgenotencontact en ondersteuning voor ouders en opvoeders. Dat gebeurt buiten het wijkteam en eventueel met ondersteuning door professionals. Voor jongeren is een individuele aanpak meestal voldoende om hen weer op het rechte pad te brengen. Professionals zijn ondernemend. Ze zijn in hun werkgebied altijd op zoek naar wat nog níet bekend is, ze zijn nieuwsgierig, gemakkelijk te vinden en aanspreekbaar voor bewoners. Zij zijn erop gericht aantoonbaar nieuwe kansen voor bewoners te creëren. De komende jaren is er sturing op efficiënt gebruik van accommodaties door combinaties van functionaliteit en groepen. 3.3 Welzijn en professionals Sociaal makelaar 8 en jeugdwerk 9 Het sociaal makelaarschap en het jeugdwerk werken niet volgens protocollen. Zij richten zich naar de dynamiek in de wijk. Maar werken wel op professionele en methodische wijze. De sociaal makelaar is het eerste aanspreekpunt voor de wijk. De makelaar zit niet op kantoor, maar is elders in de wijk, gemakkelijk herkenbaar en aanspreekbaar voor bewoners. Hij of zij kent de sleutelfiguren in de buurt, weet waar en wie overlast veroorzaakt, haalt vragen en behoeften op, schakelt met de politie, lokaal bedrijfsleven en andere relevante partners, durft mensen op hun gedrag aan te spreken en verwijst effectief door naar politie, gemeente, hulpverleners en andere partijen. De inzet is dichtbij bewoners en kleinschalig georganiseerd. In iedere wijk is een sociaal makelaar aanwezig. Intensivering vindt plaats waar deze het hardst nodig is, dat wil zeggen: in de wijk of buurt waar de sociale binding laag is en de sociale cohesie onder druk staat. De ondersteuning van de sociaal makelaar is er voor kinderen, jongeren en bewoners die (nog) nietop eigen kracht meedoen en geen deel uitmaken van het verenigingsleven of andere ondersteunende netwerken, en voor wie dat eigenlijk wel nodig is. Ook wijst de sociaal makelaar de weg als bewoners een initiatief willen nemen. Of koppelen de initiatiefnemers aan vrijwilligers of sociaal ondernemers, om zo het zelforganiserend vermogen van bewoners in de wijk weer te versterken. Sociaal makelaars en jeugdwerkers hebben niet altijd dezelfde thuisbasis, maar werken nauw samen in de wijk. De sociaal makelaar zet zich de komende jaren ook in op de coördinatie en organisatie van vrijwilligers- en mantelzorgondersteuning. Deze specifieke competenties zijn in ieder gebied aanwezig. Met de kennis over vrijwilligers speelt de sociaal makelaar in op de toenemende vraag naar (zorg)vrijwilligers in de informele zorg, bijvoorbeeld door een bezoekteam 75+-senioren samen te stellen of door het opzetten van een team voor thuisadministratie. 8 Deze professional werkt vraaggericht, outreachend, stimulerend met een brede blik op wat bewoners nodig hebben. Bij de professionals komen de competenties van wat voorheen het sociaal cultureel werk en het opbouwwerk werden genoemd samen. Met de nadruk op zorgen dat. in plaats van zorgen voor bewoners. 9 Onder jeugdwerk verstaan we kinder-, tiener- en jongerenwerk. Kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn /

16 Met kennis van mantelzorg garandeert de sociaal makelaar een actieve inzet en ondersteuning van vooral moeilijk bereikbare mantelzorgers de komende jaren. De sleutel tot succesvolle ondersteuning van de mantelzorger is een persoonlijke benadering. De sociaal makelaar is goed op de hoogte van de vragen van mantelzorgers in de wijk, ook van de jeugdige onder hen. Informatie over de mogelijkheden voor mantelzorgondersteuning verspreiden ze actief aan huisartsen, professionals in de gezondheidscentra en aan anderen. Jeugdwerk Het jeugdwerk richt zich op de begeleiding van kinderen, pubers en jongvolwassenen bij het opgroeien en in de vrije tijdsbesteding, en is naast het gezin, het sociaal netwerk en de school de derde opvoedkring. Jeugdwerkers doen hun werk vanuit drie samenhangende perspectieven 10 : 1. kansrijk opgroeien door talentontwikkeling; 2. gezond opgroeien door zorg (preventie); 3. veilig opgroeien door het voorkomen en terugdringen van overlastgevend gedrag van jongeren. De positieve ontwikkeling en ontplooiing van kinderen en jongeren is een belangrijk uitgangspunt bij het jeugdwerk. Het jeugdwerk versterkt de beschermende factoren in een wijk en vermindert de risicofactoren. Gelukkig hebben veel kinderen en jongeren van huis uit een constructieve (vrije)tijdsbesteding en een ondersteunend netwerk om zich heen. Daarmee zijn zij niet afhankelijk van het jeugdwerk. Het jeugdwerk werkt samen met de partners in het wijknetwerk en richt zich op alle jongeren. Niet alleen op jongeren die problemen hebben, maar ook die problemen geven. Het doel van alle partners is om bij te dragen aan een kansrijke, veilige opvoed- en opgroeiomgeving. Wederkerigheid is ook een belangrijk uitgangspunt bij het jeugdwerk voor jongeren: jongeren worden uitgedaagd met ideeën of vragen te komen en een actieve bijdrage te leveren. Voor kinderen is de wederkerigheid geen uitgangspunt. Kinderen worden verleid en gestimuleerd tot het verbreden van hun leefwereld. Zij hebben andere behoeften en een andere, kleinere leefwereld dan jongeren. Kinderen en jongeren krijgen een andere benadering. Meestal bereikt het jeugdwerk jonge kinderen via de opvoeders. Met jongeren is meestal directe interactie mogelijk. Ook vragen jongens en meiden om een andere benadering. Onderwijs is een belangrijke samenwerkingspartner van de jeugdwerkers in het wijknetwerk (zie ook Leren Loont en het Beleidskader Jeugd Kansrijke Wijken ). Het jeugdwerk voor kinderen stimuleert de brede ontwikkeling en ontplooiing van talenten. Samenspel en omgang met andere kinderen dragen bij aan de sociale ontwikkeling. Voor kwetsbare kinderen met weinig speelmogelijkheden thuis of in de buurt, is het jeugdwerk een vindplaats, en vanuit de doorlopende lijn is het jeugdwerk een voorportaal voor bijvoorbeeld inzet van jongerenwerk op latere leeftijd. Vanuit haar vindplaatsfunctie heeft dit onderdeel van het jeugdwerk ook een belangrijke rol in de vroegsignalering. Kinderwerk en -activiteiten zijn meer dan spelen en knutselen; ze verbreden de leefwereld van kinderen en daarmee ontdekken zij nieuwe talenten. Kinderen die dat van huis uit niet meekrijgen kunnen met ondersteuning van het jeugdwerk toch in hun wijk meedoen, waardoor ze plezier hebben en positieve ervaringen en sociale vaardigheden opdoen. Kinderen groeien hiermee in hun zelfvertrouwen en versterken zo hiermee hun eigen kracht. Ook voor jongeren richt het jeugdwerk zich op talentontwikkeling en positieve ontplooiing. Bij jongeren ligt de focus meer op sociale- en jeugdparticipatie en actief, democratisch burgerschap. Jongeren worden uitgedaagd om met eigen ideeën te komen en professionals stimuleren en 10 Bron: Visie op het Jeugdwerk (afdeling Jeugd). Kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn /

17 faciliteren hen hierin. Het jeugdwerk richt zich ook op de aanpak van overlast door groepen jongeren op straat en in buurten. Daar waar hangen op straat uitloopt op overlast of crimineel gedrag stelt de jeugdwerker samen met partners grenzen. Soms is hanggedrag een indicatie voor spijbelen, voortijdig schoolverlaten, vandalisme en ook criminaliteit. Jeugdwerk signaleert dit soort risicosignalen tijdig, corrigeert dreigende ontsporing door jongeren en biedt zonodig tijdelijke individuele ondersteuning. In wijken waar de leefbaarheid en de verhoudingen tussen jongeren en bewoners onder druk staat, voert het jeugdwerk in samenwerking met de politie en andere wijkpartijen de dialoog met bewoners. Zonodig werkt het jeugdwerk aan een duurzame gedragsverandering van jongeren, gericht op school, werk, vrijetijdsbesteding, en een gezonde en sociale leefstijl. Bij het ondersteunen van jongeren in hun ontwikkeling staat de hele persoon centraal. Voor de uitvoering van hun werk is het cruciaal dat de jeugdwerkers samenwerken met ketenpartners als onderwijs en werkgevers, en binnen de gemeente met het jongerenloket, sport- en cultuur, en veilig. Preventieve inzet richt zich op talentontwikkeling, zelfredzaamheid en lichte ondersteuning bij opvoed- en opgroeiproblematiek. Jongeren krijgen met mentorschap en coaching ondersteuning bij het vinden van een zinvolle dagbesteding (school, werk, vrije tijd). Ook is er oog voor problematiek die een zinvolle dagbesteding bemoeilijken, zoals beperkte financiën en sociaal- en psychisch functioneren. Kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn /

18 Hoofdstuk 4: Basisinfrastructuur welzijn: functies en de inzet 4.1 Vroegsignalering en preventie De inzet: vroegsignalering en/of huisbezoek, opvoedondersteuning, coaching en mentorschap voor jongeren, preventie gezonde leefstijl, sport en bewegen (jeugd en volwassenen); preventie van psychosociale problematiek, bevorderen weerbaarheid (jeugd en volwassenen). Vroegsignalering en preventie voorkomen bijvoorbeeld dat gezondheids- of gedragsproblemen ontstaan of verergeren. Investeren in preventie en vroegsignalering werkt kostenbesparend voor zorg en veiligheid. Bijvoorbeeld door alcoholgebruik bij jongeren in een vroeg stadium aan te pakken. Mensen met een gezonde leefstijl zijn actiever in de samenleving en economisch productiever. Werken lukt beter wanneer je gezond bent. Meedoen vergroot het psychisch en fysiek welbevinden bij volwassenen en ouderen. Kinderen die gezond en veilig opgroeien hebben een goede basis om hun talenten te ontwikkelen en zich te ontplooien tot gezonde, zelfredzame volwassenen die iets betekenen voor hun naaste. Vroegsignalering betekent dat vragen om hulp en ondersteuning bekend zijn én dat vragers op de juiste plek terechtkomen. Doordat welzijn met beide voeten in de wijk staat, kan het wáármaken dat het tijdig signalen opvangt. De sociaal makelaar en de jeugdwerker positioneren zich als spil in het wijknetwerk en werken actief samen om er vroeg bij te zijn. Een stevig netwerk in de wijk van professionals (sport, onderwijs, wijkteam, jeugdhulp, huisarts en zorg) draagt daaraan bij. Met de huisarts: welzijn op recept Door goede samenwerking, intensief contact en korte lijnen kan de huisarts makkelijk doorverwijzen naar welzijn. Patiënten gaan vaak naar de huisarts met vage medische- of psychosociale klachten waarvan de oplossing niet in het medische circuit ligt, maar bij welzijn. Oplossingen zoals: vrijwilligerswerk bij sociaal isolement, dagbesteding bij vroeg dementerenden, hulp bij administratieve en financiële problemen. De samenwerking tussen huisarts en welzijn is zeer praktisch gericht. Welzijn vangt oneigenlijke medische hulpvragen af. Hier sluit gezondheidsbevordering goed bij aan, zoals laagdrempelige collectieve trainingen voor mentale gezondheid. De aanpak ketensamenwerking van alle eerstelijnaanbieders sluit aan bij de welzijnsen zorgaanpak. Met de wijkverpleegkundige Door samen te werken met de wijkverpleegkundige is de schakel naar verpleging, huisarts en aanbod in wijknetwerk of wijkteam gewaarborgd. Deze samenwerking draagt zodoende bij aan signalering en verzorging van kwetsbare bewoners met een zorgvraag. Ook hier is het doel om bewoners met vage medische of psychosociale klachten, of bij vermoedens van anderssoortige dan medische problematiek, door te verwijzen naar laagdrempelig preventieaanbod. Met woonzorgcentra In ieder gebied bestaan de zogenaamde woonzorgcentra. Zorgaanbieders zetten in buurten vaste, zelfsturende en integraal werkende teams in van zorgmedewerkers en huishoudelijke ondersteuning. Deze teams zijn speciaal getraind om vroegtijdig signalen op te vangen, bijvoorbeeld bij beginnende dementie, verwaarlozing, sociaal isolement, overbelasting bij mantelzorgers of administratieve problemen. Ook voor deze bewoners kan welzijn oplossingen bieden door inzet van vrijwilligers, ondersteund door bijvoorbeeld een casemanager dementie of een andere professional. De zorgteams staan in nauw contact met andere professionals. Kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn /

19 Met verslavingszorg en de geestelijke gezondheidzorg (GGZ) Door goede ketensamenwerking tussen het jeugdwerk en organisaties voor verslavings- en geestelijke gezondheidszorg, zijn professionals beter toegerust om problematiek vroegtijdig te herkennen en zo nodig door te verwijzen. Of kunnen de professionals in een vroeg stadium preventieve maatregelen nemen. Deze vormen van samenwerking zijn een voorwaarde voor het eerder signaleren en preventief aanpakken van sociale problemen en leefstijlproblematiek. Bijkomend resultaat is dat bewoners vroegtijdig uit het medisch circuit raken. Voor de huisarts betekent dit tijdsbesparing door minder oneigenlijke consulten en voor de zorgverzekeraar leidt tot lagere zorgkosten. Er loopt onderzoek naar de vraag of de gemeente samen met de zorgverzekeraar vroegtijdig kan inzetten, om daarmee zorgkosten en hoge zorgconsumptie te voorkomen. Voor de gemeente draagt de samenwerking eraan bij dat bewoners langer zelfstandig en zelfredzamer kunnen blijven door vroegtijdige inzet van adequate ondersteuning. Preventie De afgelopen jaren heeft de gemeente ingezet op preventie. Daar kan het meest worden bereikt, bijvoorbeeld bij volwassenen met gezondheidsrisico s, of bij ouders met opvoedproblemen en in wijken met een lage sociaal-economische status (ses) 11. Lage ses hangt bijvoorbeeld samen met gezondheidsproblemen. Zo geeft Rotterdam al jaren prioriteit aan veilig en gezond opgroeien van de jeugd en aan talentontwikkeling. Laagdrempelige opvoedondersteuning met inzet van vrijwilligers is één van de manieren om de opvoed- en opgroeikracht bij ouders en kinderen te versterken. Opvoedingsondersteuning is gericht op het versterken van de eigen kracht en opvoedvaardigheden van ouders. Welzijn heeft een taak bij de begeleiding en werving van vrijwilligers. Het CJG speelt een rol bij het trainen van vrijwilligers. Het preventief aanbod om psychosociale problematiek te verminderen en weerbaarheid te versterken, bestaat uit het vergroten van sociaal-emotionele competenties en sociale en emotionele vaardigheden. Kinderen zijn zo beter toegerust en sociaal weerbaarder. Het welbevinden groeit en de kinderen zijn in staat groepsdwang te weerstaan en gezonde keuzes te maken. Inhoudelijke accenten zijn: Alcohol- en drugspreventie en bevorderen van weerbaarheid bij kinderen en jongeren; Stimulering van sport en bewegen; Stimulering van gezond gewicht; Stimulering van gezonde leefstijl; Stimulering van veerkracht en mentaal gezonde Rotterdammers; Opvoedondersteuning voor ouders. 4.2 Het aanjagen van de eigen kracht en talenten van bewoners De inzet: faciliteren van zelfbeheer van bewoners, sociaal beheer, sociaal makelaarschap, jeugdwerk voor jongeren en kinderen. Door het aanjagen van de eigen kracht en talenten van Rotterdammers wordt de (pedagogische) civil society versterkt. Het aanjagen en stimuleren van de eigen kracht en initiatief richt zich ook op kwetsbare Rotterdammers, jeugd, gezinnen en werkzoekende Rotterdammers. Rotterdammers die 11 De sociaal-economische status (ses) staat voor de positie van mensen op de maatschappelijke ladder met het daaraan verbonden aanzien en prestige. Mensen nemen een lagere- of hogere positie in op de maatschappelijke ladder. Deze positie wordt bepaald door de verdeling van kennis, arbeid en bezit. Kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn /

20 zichzelf goed kunnen redden, zij die tijdelijk ondersteuning nodig hebben en kwetsbare Rotterdammers wonen bij elkaar in de buurt. Zij doen daar een beroep op elkaar en op voorzieningen. Het is juist de kracht van de wijken, met ál haar bewoners, waarvan de komende jaren meer wordt verwacht. Organisaties en netwerken van bewoners, ook wel de civil society genoemd, zijn het eerste vangnet. Elkaar (weer) ontmoeten is de basis voor sterke netwerken en sociale cohesie. Het versterken van sociale cohesie heeft een fysieke en sociale component. In een verloederde omgeving voelen burgers zich niet thuis en zijn ze minder snel geneigd om actief mee te doen. Een basisvoorwaarde zijn plekken in de stad, wijk of buurt waar men elkaar weer tegenkomt. Dit zorgt voor publieke vertrouwdheid; bewoners leren elkaar kennen, vinden elkaar, doen wat voor elkaar en nemen verantwoordelijkheid voor de opvoeding van kinderen. Dat geldt voor jong en oud. De sociale cohesie vergroot hierdoor. Daar waar de sociale cohesie gering is, heeft het welzijnswerk een grotere rol bij het stimuleren van initiatief en ontmoeting. Sociale cohesie 12 is de verbondenheid en solidariteit binnen groepen en gemeenschappen: Sociale cohesie is de mate waarin mensen in hun gedrag en beleving uitdrukking geven aan hun betrokkenheid bij maatschappelijke verbanden in hun persoonlijke leven, als burger in de maatschappij en als lid van de samenleving". Elke wijk moet over ten minste één toegankelijke publieke ruimte beschikken die kan dienen als een soort Huis(kamer) van de Wijk, waar mensen elkaar ontmoeten en gezamenlijk initiatieven kunnen ontplooien. Huizen van de Wijk (ofwel Tuinen) is een breed op te vatten concept. Er is geen blauwdruk. In de ene wijk kan het een buurthuis zijn, of een wijkgebouw. In de andere wijk is het een 12 Bron: Wmo-kader Rotterdam 2015 Rotterdammers voor elkaar Van verzorgingsstaat naar verzorgingsstraat Kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn /

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Gesprekswijzer met productenoverzicht voor gemeenten en ggz-instellingen Auteur: Anne-Marie van Bergen Datum: Utrecht, februari 2010 MOVISIE Voorwoord Burgers die

Nadere informatie

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG 1 ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG Inleiding De ouderen worden min of meer gedwongen om in hun eigen huis te blijven wonen ook als de zorgvraag bij hen toeneemt. De meeste mensen zullen ook graag zelfstandig

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

P.M. Stam P.P.J. Doodkorte. September 2011. Van denken naar doen Opvoeden versterken in de praktijk

P.M. Stam P.P.J. Doodkorte. September 2011. Van denken naar doen Opvoeden versterken in de praktijk .M. Stam..J. Doodkorte September 2011 Van denken naar doen Opvoeden versterken in de praktijk Van denken naar doen Opvoeden versterken in de praktijk werkbladen > ersoonsgegevens: > > > >.M. Stam..J. Doodkorte

Nadere informatie

Pleidooi voor de versterking van Welzijn binnen wonen-welzijn-zorg. Het alledaagse mogelijk maken

Pleidooi voor de versterking van Welzijn binnen wonen-welzijn-zorg. Het alledaagse mogelijk maken Pleidooi voor de versterking van Welzijn binnen wonen-welzijn-zorg Het alledaagse mogelijk maken Inhoud Voorwoord Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Over welzijn gesproken 7 3. Het alledaagse mogelijk maken

Nadere informatie

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Jong Nieuw-West Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Samenvatting Stadsdeel Nieuw-West kent relatief veel kwetsbare gezinnen en risicojongeren. Het stadsdeel treft de komende

Nadere informatie

INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN. Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien

INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN. Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien Gemeente Groningen, mei 2013 1 Minstens twee goede redenen U kunt niet omvallen.

Nadere informatie

Handreiking aanbod jongeren 16 23 jaar. De transitie naar volwassenheid

Handreiking aanbod jongeren 16 23 jaar. De transitie naar volwassenheid Handreiking aanbod jongeren 16 23 jaar De transitie naar volwassenheid Naam project: Handreiking aanbod jongeren 16 tot 23 Opdrachtgever: FoodValley Gemeenten Opsteller advies: Ernst van Berkum Versienummer:

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

edgar gezien en gekend door zijn gemeente essay info@kinggemeenten.nl www.kinggemeenten.nl f 070 363 56 82 t 070 373 80 17 2500 gk den haag

edgar gezien en gekend door zijn gemeente essay info@kinggemeenten.nl www.kinggemeenten.nl f 070 363 56 82 t 070 373 80 17 2500 gk den haag nassaulaan 12 2514 js den haag kwaliteitsinstituut nederlandse gemeenten postbus 30435 2500 gk den haag t 070 373 80 17 f 070 363 56 82 info@kinggemeenten.nl www.kinggemeenten.nl edgar gezien en gekend

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid Drentse pilot jeugd

als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid Drentse pilot jeugd als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid Drentse pilot jeugd als jeugd en toekomst tellen als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid

Nadere informatie

Denktank Transformatie Jeugdstelsel. Beter met minder. Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel

Denktank Transformatie Jeugdstelsel. Beter met minder. Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel Denktank Transformatie Jeugdstelsel Beter met minder Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel Beter met minder Nederlands Jeugdinstituut Postbus 19221 3501 DE Utrecht Bezoekadres: Catharijnesingel

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid

Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Deel 1: Wat is eenzaamheid? Is het een probleem? 1 Wat wordt onder eenzaamheid verstaan? 5 2 Waarom is er aandacht voor eenzaamheid

Nadere informatie

Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014

Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Dienst Onderwijs Cultuur Sport en Welzijn, gemeente Groningen

Nadere informatie

Nota gezondheidsbeleid. regio Midden-Brabant

Nota gezondheidsbeleid. regio Midden-Brabant Nota gezondheidsbeleid regio Midden-Brabant 2014-2015 Gemeente Dongen Gemeente Gilze en Rijen Gemeente Goirle Gemeente Heusden Gemeente Hilvarenbeek Gemeente Loon op Zand Gemeente Oisterwijk Gemeente Tilburg

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar Kennismaking met stichting VanHarte 2 Inhoud Voorwoord 3 1 Dit is VanHarte 4 2 Resto s, KinderResto s en Reizend Resto 6 3 Wie zijn onze doelgroepen? 9 4 VanHarte

Nadere informatie

SPortief. Participeren Uitgave. meer:

SPortief. Participeren Uitgave. meer: Wmo & SPort SPortief Participeren Uitgave 2011 meer: Combinatie Wmo en sport is goud waard Gemeenten geven het goede voorbeeld Alles over effi ciënt samenwerken Meerwaarde van maatschappelijke partners

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht. Uit de zorg, in beweging!

Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht. Uit de zorg, in beweging! Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht Uit de zorg, in beweging! Mei 2013 Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht Uit de zorg, in beweging! Wij danken alle betrokkenen voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Beleidskader 2015-2019. Met Taal versta je elkaar

Beleidskader 2015-2019. Met Taal versta je elkaar Beleidskader 2015-2019 Met Taal versta je elkaar Inhoudsopgave Beleidskader 2015-2019... 1 Met Taal versta je elkaar... 1 Voorwoord... 4 1. Inleiding... 5 1.1. Context... 5 1.1.1. Landelijke context...

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee!

Iedereen kan meedoen. Iedereen doet mee! In Nederland heeft iedereen volop kansen. Kansen om zich te ontwikkelen, kansen op werk, op prettig wonen en op een leuke en zinvolle vrijetijdsbesteding. Sommige mensen hebben ondersteuning nodig om deze

Nadere informatie