Smart City Den Haag Samen naar een slimme stad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Smart City Den Haag Samen naar een slimme stad"

Transcriptie

1 Smart City Den Haag Samen naar een slimme stad 1

2 Waarom Smart City Den Haag? Noodzaak: Digitalisering en ICT is van economisch strategisch belang Meer doen met minder vereist slimmer sturen op mensen en middelen Meer doen met High Tech & Telecom: doorbreken van barrières voor innovade Wat is nodig? Meer doorzefngsmacht voor kansrijke innovadeve projecten Verbinden van vraag en aanbod, samenwerking in Triple Helix Leren van andere steden en inkopen OntsluiDng van open data en stuurinformade Een Backbone waarop oplossingen kunnen draaien Naar een leetare, concurrerende en duurzame stad!! 2

3 Smart City: samen slimmer sturen op middelen dmv technologie Duurzaam collectief leiderschap Mobility Electric Vehicles Smart Grid Public Administra8on Health & Social Care Smart Buildings Community Genera8on Smart Meter Place Economy Digital U8li8es Connec8vity Digital Ci8es Security Learning Digitalisering & innovatie Sustainability Klant-inzicht en betrokkenheid 3

4 Wat is Smart City Den Haag? Smart City = samen slimmer sturen op mensen en middelen door inzet van technologie. Met Smart City Den Haag wil de gemeente een pla4orm bieden, een urban living lab waarbinnen ini<a<efnemers sectorovers<jgend pilots en projecten toepassen en uitproberen. Binnen het pla4orm worden vraag- en aanbod verbonden en het realisa<evermogen versterkt. Een plaxorm dat: Verbindt: Versterkt: Versnelt: Vraag en aanbod, gedragen ambides, kennisdeling Slagkracht en focus, zorgt voor zichtbaarheid Empowert, faciliteert, doorbreekt Bestuurlijke cultuur Een sector oversdjgende informa8e infrastructuur: Open Data: Sturen op beschikbaarheid, toegankelijkheid, gebruik Netwerk: Vast en mobiel 4

5 Visie Gemeente Den Haag en Founding Partners: Wat is Smart City Den Haag? Wat is Smart City Den Haag? InformaDe uit infrastructuur over sectoren heen verbinden tbv maatschappelijke doelen en verbetering van lee]waliteit Een middel om de stad leetaar, concurrerend en duurzaam te maken; Nederland/ Den Haag is klaar, nu slim inze`en. Aantrekkelijke stad voor studenten & kennisprofessionals, en dus voor bedrijven om zich te vesdgen Wat is het wel: Wat is het niet: Door college gedragen meerjarenplannen die op elkaar voortbouwen We doen wel kleine dingen, maar met visie, gekoppeld aan economische en maatschappelijke doelen Zorgen voor stabiele wet- en regelgeving Zichtbaar, successen vieren, PR Duurzaam en Structureel InspiraDebron en sparringpartner voor het Rijk Geen losse (ad hoc) pilots die niet structureel worden Geen 100 bloemen bloeien zonder visie of sturing Geen lege markedng huls Geen praatgroep of Cloud 11 5

6 Thema s Smart City Strategie Den gemeente Den Haag Megatrends - Internet of things - Smart Grid - Open data Burger Bv Werkgelegenheid, bedrijvigheid vergroten, meer met minder, vergroten doelmadgheid, vergroten burgerpardcipade Security Ondernemer Energie Zorg Quality of life Mobiliteit Onderwijs Publieke ruimte Ondernemer Infrastructuur Kennis Open Data Mobile ICT 6

7 = lopend = nieuw Roadmap - Energie Doelen 2018 Realisatie doelstellingen - de uitstoot van broeikasgassen moet (in 2020) met 20 procent zijn verminderd ten opzichte van 1990, - de energie-efficiëntie moet met 20 procent zijn verhoogd en - 20 procent van de energie moet op duurzame wijze worden opgewekt. Trekkers: Gem DH: DSO/Duurzaam Stedin Nu Smart Warmte- koude kaart Kaart op basis waar van slimme routering warmtene`en kan worden gepland Gemeente, Warmte bedrijven. Stedin Snellere E- besparing door warmte cascade Projecten Energie Open energielab in voorbeeldwijk / Smart Metering Nieuwe energie coöperades faciliteren Vraag- en aanbodsturing dmv Smart Metering Stedin, Siemens, lokale helden Aggregeren decentrale energieopwekking, door neutrale pardj ( Virtual power plant ) Stedin, Siemens, lokale helden Energieneutrale voorbeeld wijk Meer mogelijkheden voor decentrale E- opwekking Energy efficiency door slimme gebouwen Energiezuinige gebouwen door slimme sturing Siemens, gemeente, commercieel vastgoedeigenaren & beleggers Snellere transforma8e gebouwen, energie en kostenbesparing Betrekken bij vervolg: TU Delq, Siemens, Shell, ntb Next steps: DSO&DuurzaamheidsplaXorm : doelen in lijn onderliggend beleid Uitwerken met partners: - Wat levert het op voor wie? Burgers? Bedrijvigh./ werkgelegenh.? - Wat is nodig voor realisade? Wie doet wat? Welke besluitvorming? 7

8 = lopend = nieuw Roadmap - Onderwijs Doelen 2018 Betere aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt, Betere profilering op Haagse speerpunten (Betere) verbindingen tussen actoren Aantrekkelijk vestigingsklimaat voor studenten, youngprofessionals en bedrijven Trekkers: Haagse Hogeschool KPN Gem. DH OCW Nu Telecomroute Volwaardige telecom opleiding voor NL telecomsector in DH MBO- HBO- Univ TNDH, Gem DH, TU, HH, Mondriaan Versterking DH telecomregio. Banen Projecten Onderwijs EducaDeplaXorm HSD Ontsluiten opleidingsaanbod, maatwerk faciliteren voor opleidingsvraag HSD. OpleidingsinsDtuten (TU, UL, HH, Mondriaan) Afstemming onderwijs- arbeidsmarkt Eenduidig aanspreekpnt branches (ICT, Telecom, Security) v.onderwijs Gemeente Den Haag verwacht dit, is aanjager en facilitator Groei kenniswerkers op brede veld Security Aantrekkelijke stad met ecosysteem v Telecom, Security etc New S- Cool Alle V.O. - scholen bieden state of the art E- skills in lesprogramma Leraren /scholen (capaciteit, faciliteiten), bedrijven (sponsors), plaxorm GHHV(?) (trekker) Smart People. Meer ICT- ers voor Haagse Bedrijven. Betrekken bij vervolg: TNDH, TU, UL, HH, Mondriaan, HSD, VO- scholen DH, Progr DVDV Next steps: OCW : doelen in lijn met onderliggend beleid Uitwerken met partners: - Wat levert het op voor wie? Burgers? Bedrijvigh./ werkgelegenh.? - Wat is nodig voor realisade? Wie doet wat? Welke besluitvorming? 8

9 = lopend = nieuw Roadmap - Mobiliteit Doelen 2018 Geen files meer en optimaal gebruik OV Blijven faciliteren in netwerken (auto, OV, glas), én bottom up initiatieven stimuleren Van hardware naar software Trekkers: Gem DH: DSO/verkeer Siemens / KPN TNO Nu Diner pensant Verbeteren stadsdistribude Belevering van de stad verbeteren door shared Service, vergroenen Distributeurs, groothandel, vervoersbedrijven, technologie providers Quality of Living ñ ; Nwe verdienmodellen, buss; Projecten Mobiliteit Den Haag Bereikbaar Bundelen: intelligente verkeersoplossingen, inter/muldmodaal reizen, dynamisch klantger. verkeersmgt HTM, verkeerscentrale, polide (?), KPN, Siemens, I&M(?), Q- park. Pro- acdeve OV app App + info ontsluidng bezefngsgraad, beter aansluidng demand & supply HTM, verkeerscentrale, taxi?, gewest Haaglanden, OV9292, Google Minder files, fijnstof, aantrekkelijker, beter gebruik OV, wegen Meer OV- - gebruik Showcase voor DH Betrekken bij vervolg: Siemens (FP), KPN (FP), HTM, NS, TNO, verkeerscentrale Next steps: DSO/verkeer : doelen in lijn met onderliggend beleid Uitwerken met partners: - Wat levert het op voor wie? Burgers? Bedrijvigh./ werkgelegenh.? - Wat is nodig voor realisade? Wie doet wat? Welke besluitvorming? 9

10 = lopend = nieuw Roadmap - Zorg Doelen 2018 Burgers Den Haag voeren zelf regie op gezondheid & zorg Zorgsector werkt vraaggestuurd, ICT faciliteert (Apps, Electr. Dossier) Zorgkosten 10ò door personalized medicine, samenwerking 1e en 2e lijn, EPD Slim toepassen van nieuwe wetgeving op buurt en zorgcoaches Trekkers (ab per project): Gem DH: SZW Siemens / KPN Instellingen (tbd), Parnassia Zorgverzekeraars Nu Langer zelfstandig wonen (ouderen) Samenbrengen bestaande inidadeven olv verzekeraar of pensioenfonds Verzekeraar (CZ?, Achmea?, Delta), pensioenfonds? Lagere kosten, grotere zelfredzaamheid en geluk Projecten Zorg 3D goed laten landen Programma decentralisades. App voor jeugd Mijn Gezondsheidsplan In deelstappen naar doel: Burger regisseert zelf zijn gezondheid/zorg dmv ICT Instellingen, verzekeringen, burgers, private pardjen Burger regisseert zelf zijn gezondheid/zorg dmv ICT Betrekken bij vervolg: Zorgverzekeraars, instellingen, Parnassia Next steps: SZW : doelen in lijn met onderliggend beleid Uitwerken met partners: - Aanvullen doelen en projecten - Wat levert het op voor wie? Burgers? Bedrijvigh./ werkgelegenh.? - Wat is nodig voor realisade? Wie doet wat? Welke besluitvorming 10

11 = lopend = nieuw Roadmap - Publieke Ruimte Doelen 2018 ru Quality of living ñ, Ruimte en kosten besparen door integratie van functies Ruimte zelf slimmer maken, bv infra benutten om het veiliger te maken Publieke ruimte als showroom Trekkers: Gem DG: DSO / DSB KPN Stedin Nu Smart Upgrade Voorzieningen beter gebruiken, bv trafohuisjes (oplaadpnt, wifi), Netwerkbedrijven, gemeente, providers Quality of living,: ruimte en gemak v burgers Projecten Publieke Ruimte Smart Shopping Plaatsonaxankelijke info aanbieden Markt Publieke ruimte als showcase Zet de stad in de etalage Plein van de toekomst Horeca, ondernemers, evenementen, gemeente Inkomsten; gemak, genot, gewin v burgers Draagvlak, tonen en s8muleren van innova8e Prijsvraag Slim E- punt / Slimme straatverlichdng Gemeente zet prijsvraag uit: ontwikkeling nieuw product camera + energie + verlichdng + wifi - slimme straatverlichdng Gemeente, bedrijven, netwerkbedrijven Kostenbesparing, publiciteit Betrekken bij vervolg: Stedin, KPN, Siemens, Next steps: DSB: doelen in lijn met onderliggend beleid Uitwerken met partners: - Wat levert het op voor wie? Burgers? Bedrijvigh./ werkgelegenh.? - Wat is nodig voor realisade? Wie doet wat? Welke besluitvorming 11

12 = lopend = nieuw Roadmap - Veiligheid Doelen 2018 Den Haag is een Internationaal toonaangevende Security Hub met sterke internationale concurrentiepositie The Hague Security Delta is het Europese Silicon Valley in Security Trekkers: Prog. Mgr HSD Siemens/KPN HH? Nu Cyber security Den Haag Cyber Resilient Projecten Veiligheid HSD campus Urban security- Evenementenveiligheid Den Haag dé int. Security Hub Den Haag als host voor interna8onale conferen8es Forensics - data security Betrekken bij vervolg: HSD, Siemens, KPN,. Next steps: Separaat afspraak met HSD Uitwerken met partners: - Wat levert het op voor wie? Burgers? Bedrijvigh./ werkgelegenh.? - Wat is nodig voor realisade? Wie doet wat? Welke besluitvorming (HSD opdmaal faciliteren in Triple Helix) 12

13 = lopend = nieuw Roadmap - Veiligheid Doelen 2018 Den Haag is een Internationaal toonaangevende Security Hub met sterke internationale concurrentiepositie The Hague Security Delta is het Europese Silicon Valley in Security Trekkers: Prog. Mgr HSD Siemens/KPN HH? Nu Integrale gebiedsbeveiliging internadonale zone Siemens, Thalys, tno, interpol, europol, worldforum Den Haag als host voor interna8onale organisa8es Projecten Veiligheid Bescherming vitale infrastructuur ENCS KPN, Siemens, TNO, Liander cybersecurity smart grids NaDonale veiligheid intelligence Betrekken bij vervolg: HSD, Siemens, KPN, Next steps: Separaat afspraak met HSD Uitwerken met partners: - Wat levert het op voor wie? Burgers? Bedrijvigh./ werkgelegenh.? - Wat is nodig voor realisade? Wie doet wat? Welke besluitvorming (HSD opdmaal faciliteren in Triple Helix) 13

14 = lopend = nieuw Roadmap - Infrastructuur Doelen 2018 Infra als nutsvoorziening, infra delen tenzij, open netwerken Den Haag heeft 80% Fiber to the home Alle hotspots in Den Haag heterogeneus network (small cells, 4G, Wifi) Open Data 30% cross sectoraal Delen kennis, singularity Trekkers: Gem DH: Prog mgr ICT in de Stad KPN / Stedin TNO/ Syntens / Esociety Nu , Digitale fietspaden: Dekkend open netwerk basisareaal 80% FTTH, Public wifi op publieke hotspots (bushokjes, evenemententerreinen etc), mobiel en vastetwerk. Ves8gingsklimaat, quality of life Projecten Infrastructuur Open data 30% cross sectoraal Bestaande gegevens bronnen ontsluiten en koppelen tbv sturing; creëren voorspellend vermogen.peter Hermans (Stedin) Apart netwerk internet of things Apart netwerk machine to mac hine TNO, HH, KPN, Syntens, Stedin? Ruimte v nieuwe toepassingen Sensoren in de stad / koppelende bodemplaat Geluid, luchtkwaliteit, CO2 uitstoot, fijnstof, camerabeelden, verkeerslussen (verkeer, crowdcontrol) => zie thema s Thalys / Siemens, IBM, KPN Betrekken bij vervolg: KPN, Stedin, (Burgers), providers, gemeente, kennisinst., bedrijven (Microsoq, Cisco, IBM/Cap?) Next steps: Doelen in lijn met onderliggend beleid Uitwerken met partners: - Wat levert het op voor wie? Burgers? Bedrijvigh./ werkgelegenh.? - Wat is nodig voor realisade? Wie doet wat? Welke besluitvorming 14

15 Tips uit ASE van 8 november InnovaDe is key, maar nooit los van business development, valorisade en markedng (innoveren, realiseren, etaleren) Publieke investeringen moeten gematcht worden door private R&D gelden 15

16 Randvoorwaarden (1) Organisa8e Rich8ng PoliDek draagvlak & Bestuurlijk Commitment, alle pardjen voldoende hoog en breed gecommi`eerd Meerjaren visie en beleid Doelen verankerd in de strategie van Den Haag, over pardjen heen (B&W) Inrich8ng Heldere inrichdng: met business eigenaren, programmastructuur en plannen Programmabureau vanuit gemeente (met mandaat) met betrokkenheid tripple Helix Gelaagde opbouw (board stuurgroep projectgroep) Verrich8ng Klassieke (programma) organisade vs netwerk organisade: hoe meten we voortgang? Green deal principe voor wat betreq wet- en regelgeving Voldoende aandacht aan start traject 16

17 Randvoorwaarden (2) Communica8e Gezamenlijk! Via eigen kanalen Hijs anderen op t schild, gebruik en creëer lokale helden Uitdragen bij burgers en bedrijven (ICT Café, Social Media, Pitch the Hague, internadonaal, seminars, logo, herkenbaarheid, nieuwsbrieven) Volgens comm. plan en met betrokkenheid van communicade adviseurs Maak het twee- richdng en interacdef Financiering Klein startbudget of <<verder>> closed pockets Investeren mensen en middelen obv gelijkwaardigheid, bv antennes, 4G SIM kaarten etc Helderheid wie financiert wat & hoe Onderscheid projecten vs overhead Publiek private samenwerking Helderheid over wat benefits zijn voor wie 17

18 Proces Roadmap Smart City Den Haag: vervolgstappen Maart 9 maart Verkiezingen Smart City Investerings- agenda Roadmap uitwerken Input van deze sessie consolideren Openstaande besluiten in kernteam Vervolgstappen Poli8ek draagvlak creëren Gesprekken tussen founding partners en wethouders Intern in ambtelijke organisade verbinding met beleidsterreinen Investeringsagenda voorbereiden Kring verbreden en verstevigen: ICT café 26 november Linked in groep. 18

19 Proces Besluitvorming in college akkoord Scan Focus Act! Roadmap Draagvlak& communica8e Wat is er nodig? Verkennen nut & noodzaak Visie ontwikkelen Thema s benoemen Stakeholders betrekken Projecten inventariseren Draagvlak creëren Gesprekken Founding partners en wethouders Wat gaan we doen? Thema s & projecten selecteren Projecten uitwerken met Triple Helix Verbinden met beleidsdoelen Investeringsagenda uitwerken Governance inrichten Realiseren Plannen van aanpak uitwerken Randvoorwaarden inrichten Versnelling door borging in college akkoord Sep - Jan Jan - Maart Maart e.v. 19

20 Next steps Uitwerken roadmap IdenDficeren trekkers uit Triple Helix Verbinding met beleidsdoelen ConcreDseren Pilots/ projecten Rolverdeling en randvoorwaarden Besluitvorming MeeDng founding partners Draagvlak bij wethouders en ambtelijk bestuur CommunicaDe Naar deelnemers 26 november ICT café 20

Concept 05-06-2015. Haagse proposities voor groei, innovatie en leefbaarheid

Concept 05-06-2015. Haagse proposities voor groei, innovatie en leefbaarheid Concept 05-06-2015 Haagse proposities voor groei, innovatie en leefbaarheid 1. Ruim baan voor de stad! 2. Generieke maatregelen G4 Lerende en innovatieve stad Compacte groene en gezonde steden Inclusieve

Nadere informatie

Jaarplan Brainport Development NV 2014. Koers houden en accelereren

Jaarplan Brainport Development NV 2014. Koers houden en accelereren Jaarplan Brainport Development NV 2014 Koers houden en accelereren Inleiding Voor u ligt het jaarwerkplan van Brainport Development, de economische ontwikkelmaatschappij van de Brainport Regio Eindhoven.

Nadere informatie

ICT/eScience. Clusterstrategie Kennis & Innovatieagenda. In opdracht van de Economic Development Board metropoolregio Amsterdam

ICT/eScience. Clusterstrategie Kennis & Innovatieagenda. In opdracht van de Economic Development Board metropoolregio Amsterdam Fotografie: Ton van TIl voor Economische Zaken Amsterdam ICT/eScience Clusterstrategie Kennis & Innovatieagenda In opdracht van de Economic Development Board metropoolregio Amsterdam juni 2011 Inhoud Kennis

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Strategische Agenda 2013-2020. November 2014. Een Groene, Gezonde en Slimme Regio

Voortgangsrapportage Strategische Agenda 2013-2020. November 2014. Een Groene, Gezonde en Slimme Regio November 2014 Een Groene, Gezonde en Slimme Regio Voorwoord Op 30 september 2013 hebben Provinciale Staten besloten om de strategische agenda 2013-2020 van de Economic Board Utrecht (EBU) vast te stellen

Nadere informatie

NAAR EEN SMART URBAN DELTA

NAAR EEN SMART URBAN DELTA NL SMART CITIES Ambities omzetten in concrete toepassingen, dat kan door kennis en ervaringen te delen. Het lerend netwerk NL Smart Cities biedt hiervoor een platform. (p. 2-3) ONTWERPEN AAN SMART CITIES

Nadere informatie

Convenant Smarter Cities. Overeengekomen en ondertekend te Den Haag op 6 maart 2013.

Convenant Smarter Cities. Overeengekomen en ondertekend te Den Haag op 6 maart 2013. Convenant Smarter Cities Overeengekomen en ondertekend te Den Haag op 6 maart 2013. Convenant Smarter Cities Ondergetekenden, Overwegende dat, De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp, handelend

Nadere informatie

Verkenning en scope voor Smart Retail City

Verkenning en scope voor Smart Retail City Verkenning en scope voor Smart Retail City Verslag van de verkenningscommissie Roosendaal Smart Retail City Roosendaal, februari 2014 Eindrapport Verkenningen Roosendaal Smart Retail City v1.22 1 Inleidende

Nadere informatie

Programmaplan OPENBARE VERSIE. In opdracht van. Economic Development Board Almere OPENBARE VERSIE

Programmaplan OPENBARE VERSIE. In opdracht van. Economic Development Board Almere OPENBARE VERSIE Programmaplan In opdracht van Economic Development Board Almere 1 Index 1 Managementsamenvatting 2 Achtergronden van het programma 2.1 Schaalsprong Almere 2.2 Almere als DataCapital vestigingsplaats 2.3

Nadere informatie

Jaarplan Brainport Development NV 2015. Koersen op extra groei

Jaarplan Brainport Development NV 2015. Koersen op extra groei Jaarplan Brainport Development NV 2015 Koersen op extra groei Inleiding Voor u ligt het jaarplan 2015 van Brainport Development, de economische ontwikkelmaatschappij van de Brainport regio. In deze regio

Nadere informatie

Slimmer Leven 2020 Innovation network for Active and Healthy Ageing

Slimmer Leven 2020 Innovation network for Active and Healthy Ageing Slimmer Leven 2020 Innovation network for Active and Healthy Ageing Business plan 22 maart 2012 Business plan Slimmer Leven 2020 Inhoudsopgave pagina Introductie 4 0.1 Aanleiding 0.2 Totstandkoming business

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Uitvoeringsstrategie Zorgeconomie. Brabant, region of smart health 2020

Uitvoeringsstrategie Zorgeconomie. Brabant, region of smart health 2020 Uitvoeringsstrategie Zorgeconomie Brabant, region of smart health 2020 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 5 2. Decor 6 3. Keuzes en focus: een gezamenlijke agenda 9 4. LifeTec 11 5. Health@home

Nadere informatie

Internationaliseringsoffensief. High Tech Systemen en Materialen

Internationaliseringsoffensief. High Tech Systemen en Materialen Internationaliseringsoffensief High Tech Systemen en Materialen Internationaliseringsoffensief High Tech Systemen en Materialen High Tech Systemen en Materialen Internationaliseringsoffensief 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Lokaal Innovatieprogramma Gemeente Eindhoven

Lokaal Innovatieprogramma Gemeente Eindhoven A gemeente Eindhoven Lokaal Innovatieprogramma Gemeente Eindhoven 2011-2014 Strategie Juli 2011 svh/aa11017509 Juli 2011 Lokaal Innovatieprogramma Gemeente Eindhoven - 2011-2014 Strategie Colofon Uitgave

Nadere informatie

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Bestuursakkoord 2014-2018 Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Inhoud Inleiding... 3 Financiën... 5 Bestuur en organisatie... 6 Sociaal domein... 8 Economie, werkgelegenheid en cultuur... 10 Ruimtelijk

Nadere informatie

E3 SLIM Smart Lighting In Metropolitan areas

E3 SLIM Smart Lighting In Metropolitan areas E3 SLIM Smart Lighting In Metropolitan areas Eindrapportage Onderzoeksrapportage - 24 februari 2014 dr.ir. Elke den Ouden & dr.ir. Rianne Valkenburg Intelligent Lighting Institute Introductie Stuurgroep

Nadere informatie

Programma Duurzame Ontwikkeling

Programma Duurzame Ontwikkeling Programma Duurzame Ontwikkeling Resultaten 2011 en uitvoeringsplan 2012-2013 PROGRAMMA DUURZAME ONTWIKKELING Resultaten 2011 en uitvoeringsplan 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Leeswijzer... 1

Nadere informatie

Driven to move the future 1

Driven to move the future 1 Driven to move the future 1 DRIVEN TO MOVE THE FUTURE Visie 2014-2018 2 Driven to move the future Driven to move the future 3 Technology, Talent & Traffic CONTENT 05 Introductie 33 08 The world s 39 13

Nadere informatie

Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart

Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Publiek-privaat innoveren

Nadere informatie

Centraal beheer en onderhoud. van comfortsystemen. BIA Installeren Nieuwe Stijl

Centraal beheer en onderhoud. van comfortsystemen. BIA Installeren Nieuwe Stijl Centraal beheer en onderhoud van comfortsystemen BIA Installeren Nieuwe Stijl Installeren nieuwe stijl Bedrijven Bedrijven die diensten i.p.v. producten willen leveren Bedrijven die willen innoveren Klanten

Nadere informatie

Economie en Arbeidsmarkt

Economie en Arbeidsmarkt Economie en Arbeidsmarkt 1 3 Programma Economie en Arbeidsmarkt: werken aan een krachtiger, weerbaarder en duurzamere economie Investeren in het talent van elke Rotterdammer en het stimuleren van economische

Nadere informatie

Energieakkoord. Energieakk. Visie. Informatie voor belanghebbenden

Energieakkoord. Energieakk. Visie. Informatie voor belanghebbenden Energieakkoord Informatie voor belanghebbenden Deze PDF is aanklikbaar, klik op het betreffende onderdeel om door de PDF te navigeren: Visie Energieakk Overzicht Energieakkoord Energieakkoord Visie Op

Nadere informatie

Bijlage: Werkprogramma

Bijlage: Werkprogramma Bijlage: Werkprogramma Agenda Economisch Vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag Concept April 2014 INHOUD INLEIDING 3 WERKLOCATIES 4 ENERGIE-INFRASTRUCTUUR 5 BRANDING 6 CLUSTERVORMING 7 FINANCIERING

Nadere informatie

1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities

1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities Bijlage bij Green Deal Smart Energy Cities Programma Opschaling Slimme Energie Concepten Inhoudsopgave 1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities... 1 2 Doel van de Green Deal Smart Energy Cities...

Nadere informatie

Utrechtse Energie! Uitvoeringsprogramma 2013-2014

Utrechtse Energie! Uitvoeringsprogramma 2013-2014 2013-2014 Achtergrond en doelstellingen 1/5 Achtergrond en doelstellingen Visie op de aanpak Dit uitvoeringsprogramma Introductie Utrecht bruist van energie. In een periode van stijgende energieprijzen

Nadere informatie

NEDER LAND STEDEN LAND

NEDER LAND STEDEN LAND NEDER LAND STEDEN LAND Uitgave G32-stedennetwerk Tekst: G32-stedennetwerk Eindredactie: Platform31 Opmaak: Gé grafische vormgeving Fotografie: Hollandse Hoogte Den Haag, mei 2015 Voorwoord Als bestuurders

Nadere informatie

Bijlage 4 Stakeholderanalyse

Bijlage 4 Stakeholderanalyse Bijlage 4 Stakeholderanalyse De sessie 1. Inleiding a. Welkom deelnemers b. Rolverdeling Hans/Simone c. Theorie Stakeholderanalyse 2. Stakeholders benoemen a. Landschap van Stakeholders in kaart brengen

Nadere informatie

Businessplan SEECE * Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise. Tomorrow s Electricity Grid

Businessplan SEECE * Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise. Tomorrow s Electricity Grid Businessplan SEECE * Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise Een samenwerking met en voor het energiegerelateerde bedrijfsleven Tomorrow s Electricity Grid Met dank aan TUDelft, Prof. Van der

Nadere informatie

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV Versie datum 20-10-2011 v.06 Door het bestuur van de stichting Brainport, in haar vergadering van 8 december 2011, vastgesteld als conceptmeerjarenplan

Nadere informatie

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016 REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 013-016 - samen leidt tot meer - INLEIDING Totstandkoming De voorliggende regionale duurzaamheidsagenda 013-016 is de opvolger van de regionale klimaatagenda 008-01 van de

Nadere informatie