PROFESSIONELE BACHELOR VROEDKUNDE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROFESSIONELE BACHELOR VROEDKUNDE"

Transcriptie

1 PROFESSIONELE BACHELOR VROEDKUNDE MODELTRAJECT EERSTE JAAR Algemene Vorming 1 De inhoud van dit opleidingsonderdeel is op inleidend niveau. Hier worden de basisprincipes binnen communicatie van dichterbij bekeken. De elementaire sociale vaardigheden komen aan bod en student leert reeds een anamnesegesprek te voeren. Er wordt dieper ingegaan op de (fysiologische verlopende) psychologie van de vrouw gelinkt aan haar beleving van bevruchting, zwangerschap tot post partumperiode. Ook wordt de sociale wetgeving en voorzieningen ter ondersteuning van de vrouw en met betrekking tot het beroep nader bekeken. De organisatie van de gezondheidszorg, sociale zekerheid in België en wereldwijde evoluties op dit vlak besproken. Algemene en beroepsgerelateerde wetgeving komen tevens aan bod. Basistheorie en -praktijk 1 Binnen opleidingsonderdeel Basistheorie en praktijk 1 onderscheiden we twee duidelijke delen. Enerzijds verwerft de student via hoorcolleges theoretische basiskennis omtrent de opbouw en het functioneren van het menselijk lichaam in het algemeen, gezonde voeding en (ziekenhuis) hygiëne in het bijzonder. Anderzijds wordt de student medisch-technische basisvaardigheden bijgebracht d.m.v. het fysiologie en bevindt het zich op kennisniveau. Beroepsspecifieke theorie en praktijk 1 Dit opleidingsonderdeel behandelt de theorie van de fysiologie van de voorplanting, embryologie, begeleiding en opvolging van de gezonde zwangere en het normale postpartum. Alsook de gezonde pasgeborene en de grondbeginselen van de Belgische wetgeving met betrekking tot het beroep van de vroedvrouw. In de lessen worden ook de eerste vergelijkende inzichten buiten de grenzen in de verloskunde besproken. Ook de verscheidenheid in taakuitvoering bij zowel de zelfstandige vroedvrouw in de thuispraktijk, als het functioneren van de vroedvrouw in de klinische setting komen aan bod. In het onderdeel praktische vaardigheden wordt de mogelijkheid geboden een training te doen van de verkregen theoretische inzichten, op toepassingsniveau. De Praktijkgerichte lessen en de Docent geleide oefensessies in het vaardigheidslab zijn een voorloper van de zelfstudie die uitgevoerd kunnen worden door het werkboek uit te werken. Gezondheidspromotie 1 In opleidingsonderdeel Gezondheidspromotie 1 verwerft de student via hoorcolleges kennis en inzicht in wat gezondheidspromotie is, hoe het gezondheidspromotieproces in elkaar zit en hoe dit alles kan worden toegepast. Via een projectopdracht leren de studenten in groep de geziene theorie met de praktijk te vergelijken. Zij presenteren hun bevindingen op een binnen de leeromgeving georganiseerde gezondheidspromotiebeurs en komen zo voor de eerste keer in aanraking met de praktijk van gezondheidspromotie. Er wordt binnen dit opleidingsonderdeel een actieve, gemotiveerde en enthousiaste bijdrage van de studenten verwacht tot het verwerven van de vooropgestelde competenties. Wetenschappelijke praktijkvoering 1 vernieuwde inzichten en het Evidence Based handelen. Semester 1 is een kennismaking met alles wat met wetenschappelijke praktijkvoering te maken heeft. Het omvat verloskundige theorieën en

2 modellen, een inleiding op het wetenschappelijk onderzoek en het evidence based handelen, refereren en citeren en het methodisch werken in de gezondheidszorg. Algemene Vorming 2 De inhoud van dit opleidingsonderdeel is op inleidend niveau. De basisprincipes binnen communicatie worden verder uitgediept. De psychologische, ethische en juridische aspecten bij seksualiteit en voortplanting: gewenste seksualiteit, ongewenste seksualiteit, gewenste zwangerschap, ongewenste zwangerschap worden verder bekeken in een divers en multicultureel perspectief. Er wordt ook dieper ingegaan op de algemene en beroepsgerelateerde wetgeving. Basistheorie en -praktijk 2 Binnen opleidingsonderdeel Basistheorie en -praktijk 2 onderscheiden we 2 duidelijke delen. Enerzijds verwerft de student via hoorcolleges theoretische basiskennis omtrent de opbouw en het functioneren van het menselijk lichaam in het algemeen (voortbouwend op opleidingsonderdeel 2, sem 1) en seksueel risicogedrag, Soa s en preventieve maatregelen hieromtrent in het bijzonder. Anderzijds wordt de student nieuwe, meer invasieve, medisch-technische vaardigheden bijgebracht d.m.v. het fysiologie en bevindt het zich op kennisniveau. Beroepsspecifieke theorie en praktijk 2 Het opleidingsonderdeel Beroepsspecifieke theorie en -praktijk 2 handelt in een eerste luik over de fysiologie van het baringsproces. Er wordt ingegaan op het aanleggen en interpreteren van het fysiologisch CTG. Studenten krijgen eveneens hoorcolleges en actieve sessies rond de observatie van de neonaat bij de partus en het eerste aanleggen. In het tweede luik van dit opleidingsonderdeel, wordt enerzijds de ontwikkeling van de foetus bekeken, van week 12 tot het einde van de zwangerschap. Anderzijds de invloeden van medicatie, genotsmiddelen en infectieziekten in de foetale periode. Het derde en laatste luik belicht de juridische kant van het vroedvrouw zijn. Topics als beroepsgeheim en euthanasiewetgeving komen hier uitgebreid aan bod. Verder worden er beroepsgebonden onderdelen van het strafrecht belicht, alsook het Groningenprotocol en medische beslissingen rond het levenseinde. In het onderdeel praktische vaardigheden wordt de mogelijkheid geboden een training te doen van de verkregen theoretische inzichten, op toepassingsniveau. Gezondheidspromotie 2 In opleidingsonderdeel Gezondheidspromotie 2 maakt de student via hoorcolleges kennis met het geven van voorlichting op maat. Er wordt dieper ingegaan op de soorten voorlichting, de wijze van voorlichting geven en met onderwerpen, die als voorlichting in een verloskundige praktijk of algemeen binnen het domein van de vroedvrouw aan bod komen. Via een casustoets zal de student in groep de theorie praktisch gaan toepassen door op wetenschappelijk onderbouwde voorlichting en advies te gaan uitschrijven. Tijdens praktische toepassingen leert de student op een communicatieve en sociaalvaardige wijze voorlichting te geven aan vrouwen in hun verschillende levensfasen omtrent thema s die van toepassing zijn binnen het domein van de vroedvrouw. Er wordt binnen dit opleidingsonderdeel een actieve, gemotiveerde en enthousiaste bijdrage van de studenten verwacht tot het verwerven van de vooropgestelde competenties. Wetenschappelijke praktijkvoering 2 vernieuwde inzichten en het Evidence Based handelen. In het tweede semester is er een verdere uitdieping van het zoeken naar en het lezen van relevante vakliteratuur. Daarnaast komen de beginselen van het wetenschappelijk onderzoek en het evidence based handelen aan bod.

3 Professionele Vorming I Professionele Vorming is een opleidingsonderdeel waar de competentiegroei van de student centraal staat. De student wordt door middel van persoonlijke en groepscoaching in zijn leertraject begeleid. In dit opleidingsonderdeel staat kritische reflectie op eigen leerproces centraal. Het digitaal portfolio, ontwikkelingsplan, kernkwadrant en levenslang leren zijn verschillende facetten die belicht worden. Binnen de stages voert de student gedurende een bepaalde periode taken uit in een reële werksituatie. De stage heeft als doel om de opgedane kennis en de verworven competenties vanuit de andere opleidingsonderdelen te integreren en te toetsten aan de realiteit en verder in te oefenen. Verschillende stagedisciplines komen in dit opleidingsonderdeel aan bod, zoals materniteit en gynaecologie.

4 MODELTRAJECT TWEEDE JAAR Algemene Vorming 3 Binnen dit opleidingsonderdeel wordt geleerd om als professional op een empathische wijze een follow-up gesprek te voeren en naar artsen te telefoneren. Het geven van adviezen, voorlichting en feedback komen tevens aan bod. Er wordt gewerkt aan het opnemen van een signaalfunctie als vroedvrouw en het toepassen van luistervaardigheden bij het herkennen van moeilijke situaties. Er komen begrippen als gezondheidseconomie aan bod en wordt er aangeleerd om een sociale kaart voor doorverwijzing te hanteren. De bevoegdheden van verschillende professionals en de doorverwijsmogelijkheden na detectie van pathologie of probleemsituaties worden uitgewerkt. Daarbij wordt er getracht meer inzicht te krijgen in de diensten die een ziekenhuis biedt om crisissituaties te helpen opvangen. Basistheorie en -praktijk 3 Binnen opleidingsonderdeel Basistheorie en -praktijk 3 onderscheiden we twee duidelijke delen. Enerzijds verwerft de student via hoorcolleges theoretische basiskennis omtrent de pathologie van het menselijk lichaam in het algemeen. Verder komen voedings- en dieetkunde aan bod en worden microorganismen, immuniteit en infectieziekten tijdens de zwangerschap belicht. Anderzijds wordt de student toevertrouwde medisch-technische handelingen bijgebracht d.m.v. het pathologie en bevindt het zich op inzichtsniveau. Beroepsspecifieke theorie en praktijk 3 Binnen opleidingsonderdeel Beroepsspecifieketheorie en -praktijk 3 onderscheiden we twee duidelijke delen. Enerzijds verwerft de student via hoorcolleges theoretische basiskennis omtrent de pathologie van het menselijk lichaam op verloskundig vlak. Verder komen de verantwoordelijkheden van de vroedvrouw in het beroepsveld aan bod. Anderzijds wordt de student toevertrouwde medisch-technische handelingen bijgebracht d.m.v. het pathologie en bevindt het zich op inzichtsniveau. Gezondheidspromotie 3 In Gezondheidspromotie 3 krijgt de student in eerste instantie een kennisoverdracht omtrent alle facetten van een specifiek praktijkmodel van (patiënten)cliënten voorlichting, nl. Health Counseling en met de verschillende soorten begeleidersmodellen. Aansluitend is het de bedoeling dat de studenten in groep via een casustoets een health counseling gaan uitschrijven. Zij baseren zich op een zelf uitgeschreven casus die van toepassing is binnen één van de aangeboden onderwerpen om vervolgens het stappenplan van de health counseling hierop uit te werken. In een laatste fase van de opdracht volgt een praktische toepassing op de uitwerking van de casus. Een actieve, gemotiveerde en enthousiaste medewerking is een vereiste, alsook resultaatgerichtheid, een kritische ingesteldheid en professioneel bewustzijn. Wetenschappelijke praktijkvoering 3 vernieuwde inzichten en het Evidence Based handelen. In semester 3 wordt het wetenschappelijk onderzoek uitgediept en wordt de gevonden vakliteratuur kritisch beoordeeld op kwaliteit. De link tussen wetenschappelijk onderzoek en Evidence Based handelen wordt duidelijk door een opdracht om een bepaalde verloskundige vraag te voorzien van een Evidence Based antwoord.

5 Algemene Vorming 4 De inhoud van dit opleidingsonderdeel is op uitdiepend niveau. De thema s seksualiteit, zwangerschap, bevalling en post partum komen weer aan bod. In dit opleidingsonderdeel worden meer problematische situaties zoals infertiliteit, perinatale sterfte en het gebruik van alcohol, drugs en geweld. De praktische organisatie bij de tewerkstelling wordt uitgeklaard. Hoe stap je in het beroepenveld (eerste- en tweede lijn). Hoe is het in andere landen? Welke documenten moet je in orde brengen en hoe bereken je je tarieven bij prestaties? Basistheorie en -praktijk 4 Binnen Basistheorie en -praktijk 4 ligt de focus voornamelijk op het theoretisch aspect. Via hoorcolleges verwerft de student theoretische kennis omtrent anesthetica en hun toepassing en schadelijke (teratogene) stoffen. Tevens komt een uitgebreid inzicht in de vereiste urgentiemaatregelen bij shock en toxische reacties. In het hoofdstuk Genetica zullen voornamelijk de onderwerpen overervingspatronen, multifactoriële aandoeningen en prenatale diagnostiek aangesneden worden. Algemeen gesteld staat binnen dit opleidingsonderdeel de medisch-technische kennis van de vroedvrouw centraal en dit binnen de grenzen van haar bevoegdheid. Het geheel bevindt zich op inzichtsniveau. Beroepsspecifieke theorie en praktijk 4 Binnen Beroepsspecifieke theorie en praktijk 4 onderscheiden we twee duidelijke delen. Enerzijds verwerft de student via hoorcolleges theoretische kennis omtrent de pathologie in de verloskunde. Tevens komt de pathologie van de neonaat ruim aan bod. De casuïstiek in de verloskunde, met daarbij het gebruik en toepassen van procedures, wordt een belangrijk onderdeel van dit opleidingsonderdeel. Anderzijds wordt de student toevertrouwde medisch-technische handelingen bijgebracht d.m.v. het Algemeen gesteld ligt de focus binnen dit opleidingsonderdeel in deze fase van de opleiding op de pathologische verloskunde en bevindt het zich op inzichtsniveau. Specifiek aan dit opleidingsonderdeel is de toetsvorm. Het inzichtsniveau wordt getoetst aan de hand van geïntegreerde casussen. Deze casussen worden mondeling bevraagd door een jury die bestaat uit een gynaecoloog, een pediater en een vroedvrouw. Gezondheidspromotie 4 In opleidingsonderdeel Gezondheidspromotie 4 wordt de cursus systematisch opgebouwd met delen theorie die afgewisseld worden met onmiddellijke toepassing ervan in de praktijk, nl. het uitschrijven van een voorlichtingsprogramma (workshop). Deze aanpak resulteert in een naar inhoud uitgewerkte workshop van een zelfgekozen thema gelinkt aan een zelfgekozen doelgroep, die kadert binnen het domein van de vroedvrouw. Deze werkwijze is een rechtstreekse voorbereiding op de binnen de leeromgeving georganiseerde gezondheidspromotiebeurs van het volgende semester. Doorzettingsvermogen, wetenschappelijke ingesteldheid, beslissingsvermogen en relativeringsvermogen zijn aanvullende attitudes die bijdragen tot het verwerven van de vooropgestelde competenties. Wetenschappelijke praktijkvoering 4 vernieuwde inzichten en het Evidence Based handelen. Vanaf het vierde semester wordt er geen nieuwe theoretische informatie meer gegeven. De focus ligt op het doen. Er wordt gestart met de effectieve voorbereiding van de bachelorproef door het vastleggen van het onderwerp en het opstellen van een onderzoeksopzet. Deze verschillende stappen gebeuren aan de hand van tussentijdse opdrachten.

6 Professionele Vorming II Professionele Vorming is een opleidingsonderdeel waar de competentiegroei van de student centraal staat. Student wordt door middel van persoonlijke en groepscoaching in zijn leertraject begeleid. In dit opleidingsonderdeel staat kritische reflectie op eigen leerproces centraal. Het digitaal portfolio, ontwikkelingsplan, kernkwadrant en levenslang leren zijn verschillende facetten die belicht worden. Binnen de stage voert de student gedurende een bepaalde periode taken uit in een reële werksituatie. De stage heeft als doel om de opgedane kennis en de verworven competenties vanuit de andere opleidingsonderdelen te integreren en te toetsten aan de realiteit en verder in te oefenen. Verschillende stagedisciplines komen in dit opleidingsonderdeel aan bod; zoals materniteit, verloskamer, neonatologie en raadpleging. Vanaf dit moment worden de studenten ook ingeschakeld in het geboortehuis Novo Vida.

7 MODELTRAJECT DERDE JAAR Algemene Vorming 5 Binnen opleidingsonderdeel Algemene vorming 5 verwerft de student via activerende hoorcolleges de theoretische basiskennis omtrent mentorschap, basisbegrippen binnen coaching en conflicthantering. De hoorcolleges worden aangevuld met begeleide praktijk waarbij de nadruk ligt op sollicitatietrainingen en mentorschap. Als tweede wordt de student via hoorcolleges met presentaties de theoretische basiskennis bijgebracht. De items die worden besproken zijn organisaties en organisatieculturen. Wat is leiderschap, implementatie, bewaken van de kwaliteit van de zorg, kwaliteitsindicatoren, klachtenbeleid en patiëntentevredenheid? De focus ligt op de bewaking en het bevorderen van de kwaliteit van zorg en het kunnen organiseren van taken op een ethische en wettelijke manier binnen haar mogelijke bevoegdheden als vroedvrouw. Gespecialiseerde Toegepaste Farmacologie Binnen het opleidingsonderdeel Gespecialiseerde Toegepaste Farmacologie komt een uitgebreide basis farmacologie aanbod. Er dieper ingegaan worden op het voorschrift, het voorschrijfgedrag van vroedvrouwen en medicatie tijdens de zwangerschap en het peripartale tijdperk. Hoorcolleges worden hierin afgewisseld met actieve sessies. De theorie die aan bod komt in de cursus van dit opleidingsonderdeel, zal zich weerspiegelen in de handelingen die je als vroedvrouw verricht, evenals in de gezondheidspromotie die tot het beroep behoort. Het geheel bevindt zich op inzichtsniveau. Het praktijkgedeelte omhelst een voorbereiding op het voorschrijven van medicatie. Beroepsspecifieke theorie en praktijk 5 Binnen opleidingsonderdeel Beroepsspecifieke theorie en praktijk 5 onderscheiden we twee duidelijke delen. Enerzijds verwerft de student via hoorcolleges theoretische kennis omtrent hoog-risico situaties in de verloskunde en neonatologie Tevens komen onderwerpen zoals (in)fertiliteit, echografie en bekkenbodemreëducatie aan bod. Zelfstandig denken en beleid bepalen wordt van de student verwacht. Deze vaardigheden worden aangeleerd tijdens de lessen casuïstiek. Anderzijds wordt de student handelingen bijgebracht in risicosituaties d.m.v. het hoog- risico verloskunde en wordt er binnen het opleidingsonderdeel getoetst op inzichts- en beleidsniveau. Gezondheidspromotie 5 In opleidingsonderdeel Gezondheidspromotie 5 komt de uitwerking van de workshop, gestart in semester 4 in zijn finale fase mits aanvulling van de didactische-methodische aanpak van de leerinhoud en het ontwikkelen en kiezen van relevant reclame- en voorlichtingsmateriaal. Het uitgewerkte programma wordt toegepast op de binnen de leeromgeving georganiseerde gezondheidspromotiebeurs aan gesimuleerde doelgroepen. De student legt de nodige creativiteit aan de dag om het bovenstaande te verwezenlijken. Vanuit een gezond reflectievermogen en de feedback van medestudenten en docenten wordt de workshop aangepast en verfijnd, zodat deze klaar is om in semester 6 in de realistische beroepspraktijk te brengen.

8 Wetenschappelijke praktijkvoering 5 vernieuwde inzichten en het Evidence Based handelen. In semester 5 wordt het voorgestelde onderzoek uit semester 4 geconcretiseerd en uitgevoerd tijdens een leeronderzoek. Studenten stellen de resultaten van het leeronderzoek voor door middel van een poster. Algemene Vorming 6 Binnen opleidingsonderdeel Algemene vorming 6 ressorteert IPSIG module waarin de teamrollen als samenwerker in de gezondheidszorg getraind worden binnen samengestelde teams uit alle afstudeerrichtingen binnen de gezondheidzorg. Dit met als hoogste doel zorg voor de zorgvrager tot een hoogwaardig kwalitatief niveau te brengen Gezondheidspromotie 6 In opleidingsonderdeel Gezondheidspromotie 6 is de student klaar om de workshop uit te voeren in de realistische beroepspraktijk aan echte doelgroepen. In samenwerking met de begeleiders uit de beroepspraktijk wordt de student geconfronteerd met de planning en organisatie nodig om een voorlichtingsprogramma te kunnen implementeren. De setting waar het programma doorgaat, kan zowel in binnen- of in buitenland zijn afhankelijk van het stage programma en de voorkeur van de student. De student kan in dit ganse proces zelfstandig functioneren, stelt zich assertief op, kan zich integreren in een team en toont de nodige samenwerkingszin, waaruit blijkt dat op het einde van dit semester de student klaar is om als beginnend gezondheidspromotor aan de slag te gaan. Wetenschappelijke praktijkvoering 6 vernieuwde inzichten en het Evidence Based handelen. In semester 6 wordt de bachelorproef afgesloten met een opleidingsonderdeel overschrijdende literatuurstudie over een onderwerp dat gekoppeld is aan het opleidingsonderdeel 4 Gezondheidspromotie. Professionele Vorming III Professionele Vorming is een opleidingsonderdeel waar de competentiegroei van de student centraal staat. De student wordt door middel van persoonlijke en groepscoaching begeleid in zijn leertraject. In dit opleidingsonderdeel staat kritische reflectie op eigen leerproces centraal. Het digitaal portfolio, ontwikkelingsplan, kernkwadrant en levenslang leren zijn verschillende facetten die belicht worden. Binnen de stage voert de student gedurende een bepaalde periode taken uit in een reële werksituatie. De stage heeft als doel om de opgedane kennis en de verworven competenties vanuit de andere opleidingsonderdelen te integreren en te toetsten aan de realiteit en verder in te oefenen. Verschillende stagedisciplines komen in dit opleidingsonderdeel aan bod; zoals verloskamer, eerstelijnsstages, neonatologie, raadpleging, maternal intensive care (MIC) en fertiliteit. Ook hier worden de studenten ingeschakeld in het geboortehuis Novo Vida. Tijdens dit opleidingsonderdeel krijgen de studenten de kans om te kiezen voor een internationale uitwisseling.

INSTROOMPROFIEL OPLEIDING PROFESSIONELE BACHELOR IN DE VROEDKUNDE ARTEVELDEHOGESCHOOL

INSTROOMPROFIEL OPLEIDING PROFESSIONELE BACHELOR IN DE VROEDKUNDE ARTEVELDEHOGESCHOOL INSTROOMPROFIEL OPLEIDING PROFESSIONELE BACHELOR IN DE VROEDKUNDE ARTEVELDEHOGESCHOOL INLEIDING Heb ik het geschikte profiel om deze opleiding te starten? Heb ik het geschikte profiel om vroedvrouw te

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOR SOCIAAL WERK. MODELTRAJECT Jaar 1 WWW.AP.BE OPLEIDINGSONDERDELEN 2015/2016

PROFESSIONELE BACHELOR SOCIAAL WERK. MODELTRAJECT Jaar 1 WWW.AP.BE OPLEIDINGSONDERDELEN 2015/2016 PROFESSIONELE BACHELOR SOCIAAL WERK MODELTRAJECT Jaar 1 Inleiding sociale agogiek In dit opleidingsonderdeel staat verandering centraal. We belichten niet enkel de beïnvloeding van gedrag en het welzijn

Nadere informatie

Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012

Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012 Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012 GC-01 Basisgenetica GC-02 Communicatie GC-03 Genoomdiagnostiek deel 1 GC-04 Genoomdiagnostiek deel 2 GC-05 Deskundigheidsbevordering en kwaliteit

Nadere informatie

banaba Zorgmanagement 2011-2012

banaba Zorgmanagement 2011-2012 banaba Zorgmanagement 2011-2012 www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Inhoud 2. Operationeel leidinggevende in de zorg: toekomst verzekerd!... 4 3. Praktische informatie...

Nadere informatie

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1 Voorwoord De gezondheidszorg is erg aan veranderingen onderhevig. Steeds nieuwe doelstellingen en krachtlijnen worden geformuleerd en uitgetekend en dit zowel nationaal als in de verschillende regio s.

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

Studiegids 2012-2013. Domein Health Instituut voor Paramedische Studies

Studiegids 2012-2013. Domein Health Instituut voor Paramedische Studies Studiegids 2012-2013 Domein Health Instituut voor Paramedische Studies Een sprekend beroep Spreken en verstaan is jouw terrein; het mooiste wat je kunt bereiken is mensen uit hun isolement halen. Ze spreken

Nadere informatie

Bachelor of Science in de Psychologie

Bachelor of Science in de Psychologie Bachelor of Science in de Psychologie Horizontale coherentie van de opleiding Eerste jaar Het eerste jaar van de opleiding Bachelor in de psychologie beoogt een brede introductie in de psychologische discipline

Nadere informatie

Plantijn-Hogeschool van de provincie Antwerpen Bachelor in de integrale veiligheid (professioneel gerichte bachelor)

Plantijn-Hogeschool van de provincie Antwerpen Bachelor in de integrale veiligheid (professioneel gerichte bachelor) Plantijn-Hogeschool van de provincie Antwerpen Bachelor in de integrale veiligheid (professioneel gerichte bachelor) 19 februari 2012 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Adviesrapport Inhoud 1 Samenvattende conclusie

Nadere informatie

THUIS OF IN HET ZIEKENHUIS; HOE BEVALT HET BIJ DE BUREN? Nederland en België vergeleken

THUIS OF IN HET ZIEKENHUIS; HOE BEVALT HET BIJ DE BUREN? Nederland en België vergeleken Arteveldehogeschool Katholiek Hoger Onderwijs Gent Bachelor in de Vroedkunde Campus Brusselsepoort Brusselsepoortstraat 93, BE-9000 Gent THUIS OF IN HET ZIEKENHUIS; HOE BEVALT HET BIJ DE BUREN? Nederland

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-bacheloropleiding Toegepaste Psychologie deeltijd ISBW

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-bacheloropleiding Toegepaste Psychologie deeltijd ISBW Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-bacheloropleiding Toegepaste Psychologie deeltijd ISBW Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Katholieke Hogeschool Kempen. Aanbod 2007-2008 Departement Gezondheidszorg Campus Lier

Katholieke Hogeschool Kempen. Aanbod 2007-2008 Departement Gezondheidszorg Campus Lier Katholieke Hogeschool Kempen LEVENSLANG LEREN OOK VOOR JOU? Aanbod 2007-2008 Departement Gezondheidszorg Campus Lier stafel 1 Banaba s Duur Startdatum prijs pagina 1.1 Bachelor in de geriatrische gezondheidszorg

Nadere informatie

Studiegids Academiejaar 2012-13

Studiegids Academiejaar 2012-13 Studiegids Academiejaar 2012-13 Traject Brugprogramma PB Verpleegkunde BAM (Voltijds modeltraject) Soort opleiding Diplomatitel Toelatingsvoorwaarden Keuzeopties Studieomvang Onderwijstaal Begindatum Einddatum

Nadere informatie

Opleidingsbrochure Najaar 2014

Opleidingsbrochure Najaar 2014 Najaar 2014 Inhoud Een opleiding voor iedere werkplaats... 1 Aanbod voor monitoren en omkaderingspersoneel... 3 Basismodule voor monitoren: een competentiegerichte benadering... 4 Verdiepingsmodules in

Nadere informatie

Beroepsprofiel verloskundige

Beroepsprofiel verloskundige Beroepsprofiel verloskundige December 2005 KNOV, Bilthoven Colofon Deze uitgave maakt deel uit van de publicaties van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV). Het beroepsprofiel

Nadere informatie

FYSIOTHERAPIE STUDIEJAAR 2015-2016

FYSIOTHERAPIE STUDIEJAAR 2015-2016 STUDIEJAAR 2015-2016 Domein Health Instituut voor Paramedische Studies LEVEN IS BEWEGEN Een directe bijdrage leveren aan het functioneren van mensen. Het verschil tussen niet werken en wel werken, sporten

Nadere informatie

Algemeen stagehandboek

Algemeen stagehandboek Algemeen stagehandboek HZ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Bacheloropleiding Verpleegkunde & Verpleegkunde & Verloskunde traject Juli 2015 0 INHOUDSOPGAVE 1. Stages binnen de Bacheloropleiding Verpleegkunde

Nadere informatie

2015-2016. LEUVEN t. Farmaceutische wetenschappen

2015-2016. LEUVEN t. Farmaceutische wetenschappen 2015-2016 LEUVEN t Farmaceutische wetenschappen Infomomenten OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAA. APR. MEI JUN. JUL. AUG. SEP. 27-31 oktober 2014 (herfstvakantie) 16-20 februari 2015 (krokusvakantie) 28 maart

Nadere informatie

KWALITEITSZORG IN BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE (ALTERNATIEVE) GEZONDHEIDSZORG, EEN HANDLEIDING

KWALITEITSZORG IN BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE (ALTERNATIEVE) GEZONDHEIDSZORG, EEN HANDLEIDING KWALITEITSZORG IN BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE (ALTERNATIEVE) GEZONDHEIDSZORG, EEN HANDLEIDING Implementatie Kwaliteitsbeleid Alternatieve Behandelwijzen (IKAB) Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg

Nadere informatie

Opleidingsplan VOSON, versie 3.2 Vervolgopleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde Radboudumc Nijmegen

Opleidingsplan VOSON, versie 3.2 Vervolgopleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde Radboudumc Nijmegen Opleidingsplan VOSON, versie 3.2 Vervolgopleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde Radboudumc Nijmegen Vervolgopleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde Nijmegen Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde Centrum

Nadere informatie

STAGEHANDBOEK. Differentiatiestage 2 (CU09428) Studiejaar 2015-2016. Semester 1

STAGEHANDBOEK. Differentiatiestage 2 (CU09428) Studiejaar 2015-2016. Semester 1 STAGEHANDBOEK Differentiatiestage 2 (CU09428) Studiejaar 2015-2016 Semester 1 BACHELOROPLEIDING VERPLEEGKUNDE Juli 2015 Inhoud Inleiding 4 1. Inhoud van het vierde leerjaar 5 2. Inhoudelijk kader van differentiatiestage

Nadere informatie

OPLEIDINGSBROCHURE 2014

OPLEIDINGSBROCHURE 2014 Elke wijze uil begon als uilskuiken (Bond Zonder Naam) OPLEIDINGSBROCHURE 2014 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met het Vormingsfonds van de Beschutte Werkplaatsen 1 OPLEIDINGEN MET RESULTAAT Hoe

Nadere informatie

Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout. Hoe word je mentor?

Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout. Hoe word je mentor? Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout Hoe word je mentor? Afstudeerproject aangeboden door Hertoghs Wendy, Smets Anja, Thijs Leen, Van Gorp Elke en Vermeiren Carolien tot het

Nadere informatie

geneesmiddelenontwikkeling

geneesmiddelenontwikkeling geneesmiddelenontwikkeling >> faculteit farmaceutische, biomedische en diergeneeskundige wetenschappen >> masteropleiding 2010-2011 1 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Onderwijscommissie Farmaceutische

Nadere informatie

Studiegids 2015 2016 hbo bachelor Verloskunde propedeutische fase post propedeutische fase

Studiegids 2015 2016 hbo bachelor Verloskunde propedeutische fase post propedeutische fase Studiegids 2015 2016 hbo bachelor Verloskunde propedeutische fase post propedeutische fase Toekomstgerichte verloskunde op hoog niveau Het is nadrukkelijk verboden zonder schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Orthopedagogie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Orthopedagogie, de bachelor- na bacheloropleiding Orthopedagogisch management

Nadere informatie

Leerplan. Zorgkundige OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Personenzorg

Leerplan. Zorgkundige OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Personenzorg Leerplan OPLEIDING Zorgkundige Modulair Studiegebied Personenzorg Goedkeuringscode: 2012/706/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA Communicatief gedrag 40 Context van de zorgvrager 40 10 Begeleide intervisie

Nadere informatie

Universiteit Gent 227

Universiteit Gent 227 VUniversiteit Gent Master of Conflict and Development (Master-na-master) Woord vooraf Conform haar opdracht geeft de visitatiecommissie in dit rapport een oordeel over de zes onderwerpen uit het accreditatiekader

Nadere informatie

Personeelswerk. CVO Sociale School Heverlee. Modulair stelsel - HOSP - categorie Sociaal 05-06/1526/N/G

Personeelswerk. CVO Sociale School Heverlee. Modulair stelsel - HOSP - categorie Sociaal 05-06/1526/N/G Personeelswerk Modulair stelsel - HOSP - categorie Sociaal CVO Sociale School Heverlee 05-06/1526/N/G Deel 1 Situering van de opleiding 2 1 Situering van de opleiding binnen het studiegebied Dit leerplan

Nadere informatie

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO Opleiding Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement Post HBO Colofon STOC BV, Den Haag e-mail: info@stoc.nl http://www.stoc.nl Maart 2014 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie