PROFESSIONELE BACHELOR VROEDKUNDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROFESSIONELE BACHELOR VROEDKUNDE"

Transcriptie

1 PROFESSIONELE BACHELOR VROEDKUNDE MODELTRAJECT EERSTE JAAR Algemene Vorming 1 De inhoud van dit opleidingsonderdeel is op inleidend niveau. Hier worden de basisprincipes binnen communicatie van dichterbij bekeken. De elementaire sociale vaardigheden komen aan bod en student leert reeds een anamnesegesprek te voeren. Er wordt dieper ingegaan op de (fysiologische verlopende) psychologie van de vrouw gelinkt aan haar beleving van bevruchting, zwangerschap tot post partumperiode. Ook wordt de sociale wetgeving en voorzieningen ter ondersteuning van de vrouw en met betrekking tot het beroep nader bekeken. De organisatie van de gezondheidszorg, sociale zekerheid in België en wereldwijde evoluties op dit vlak besproken. Algemene en beroepsgerelateerde wetgeving komen tevens aan bod. Basistheorie en -praktijk 1 Binnen opleidingsonderdeel Basistheorie en praktijk 1 onderscheiden we twee duidelijke delen. Enerzijds verwerft de student via hoorcolleges theoretische basiskennis omtrent de opbouw en het functioneren van het menselijk lichaam in het algemeen, gezonde voeding en (ziekenhuis) hygiëne in het bijzonder. Anderzijds wordt de student medisch-technische basisvaardigheden bijgebracht d.m.v. het fysiologie en bevindt het zich op kennisniveau. Beroepsspecifieke theorie en praktijk 1 Dit opleidingsonderdeel behandelt de theorie van de fysiologie van de voorplanting, embryologie, begeleiding en opvolging van de gezonde zwangere en het normale postpartum. Alsook de gezonde pasgeborene en de grondbeginselen van de Belgische wetgeving met betrekking tot het beroep van de vroedvrouw. In de lessen worden ook de eerste vergelijkende inzichten buiten de grenzen in de verloskunde besproken. Ook de verscheidenheid in taakuitvoering bij zowel de zelfstandige vroedvrouw in de thuispraktijk, als het functioneren van de vroedvrouw in de klinische setting komen aan bod. In het onderdeel praktische vaardigheden wordt de mogelijkheid geboden een training te doen van de verkregen theoretische inzichten, op toepassingsniveau. De Praktijkgerichte lessen en de Docent geleide oefensessies in het vaardigheidslab zijn een voorloper van de zelfstudie die uitgevoerd kunnen worden door het werkboek uit te werken. Gezondheidspromotie 1 In opleidingsonderdeel Gezondheidspromotie 1 verwerft de student via hoorcolleges kennis en inzicht in wat gezondheidspromotie is, hoe het gezondheidspromotieproces in elkaar zit en hoe dit alles kan worden toegepast. Via een projectopdracht leren de studenten in groep de geziene theorie met de praktijk te vergelijken. Zij presenteren hun bevindingen op een binnen de leeromgeving georganiseerde gezondheidspromotiebeurs en komen zo voor de eerste keer in aanraking met de praktijk van gezondheidspromotie. Er wordt binnen dit opleidingsonderdeel een actieve, gemotiveerde en enthousiaste bijdrage van de studenten verwacht tot het verwerven van de vooropgestelde competenties. Wetenschappelijke praktijkvoering 1 vernieuwde inzichten en het Evidence Based handelen. Semester 1 is een kennismaking met alles wat met wetenschappelijke praktijkvoering te maken heeft. Het omvat verloskundige theorieën en

2 modellen, een inleiding op het wetenschappelijk onderzoek en het evidence based handelen, refereren en citeren en het methodisch werken in de gezondheidszorg. Algemene Vorming 2 De inhoud van dit opleidingsonderdeel is op inleidend niveau. De basisprincipes binnen communicatie worden verder uitgediept. De psychologische, ethische en juridische aspecten bij seksualiteit en voortplanting: gewenste seksualiteit, ongewenste seksualiteit, gewenste zwangerschap, ongewenste zwangerschap worden verder bekeken in een divers en multicultureel perspectief. Er wordt ook dieper ingegaan op de algemene en beroepsgerelateerde wetgeving. Basistheorie en -praktijk 2 Binnen opleidingsonderdeel Basistheorie en -praktijk 2 onderscheiden we 2 duidelijke delen. Enerzijds verwerft de student via hoorcolleges theoretische basiskennis omtrent de opbouw en het functioneren van het menselijk lichaam in het algemeen (voortbouwend op opleidingsonderdeel 2, sem 1) en seksueel risicogedrag, Soa s en preventieve maatregelen hieromtrent in het bijzonder. Anderzijds wordt de student nieuwe, meer invasieve, medisch-technische vaardigheden bijgebracht d.m.v. het fysiologie en bevindt het zich op kennisniveau. Beroepsspecifieke theorie en praktijk 2 Het opleidingsonderdeel Beroepsspecifieke theorie en -praktijk 2 handelt in een eerste luik over de fysiologie van het baringsproces. Er wordt ingegaan op het aanleggen en interpreteren van het fysiologisch CTG. Studenten krijgen eveneens hoorcolleges en actieve sessies rond de observatie van de neonaat bij de partus en het eerste aanleggen. In het tweede luik van dit opleidingsonderdeel, wordt enerzijds de ontwikkeling van de foetus bekeken, van week 12 tot het einde van de zwangerschap. Anderzijds de invloeden van medicatie, genotsmiddelen en infectieziekten in de foetale periode. Het derde en laatste luik belicht de juridische kant van het vroedvrouw zijn. Topics als beroepsgeheim en euthanasiewetgeving komen hier uitgebreid aan bod. Verder worden er beroepsgebonden onderdelen van het strafrecht belicht, alsook het Groningenprotocol en medische beslissingen rond het levenseinde. In het onderdeel praktische vaardigheden wordt de mogelijkheid geboden een training te doen van de verkregen theoretische inzichten, op toepassingsniveau. Gezondheidspromotie 2 In opleidingsonderdeel Gezondheidspromotie 2 maakt de student via hoorcolleges kennis met het geven van voorlichting op maat. Er wordt dieper ingegaan op de soorten voorlichting, de wijze van voorlichting geven en met onderwerpen, die als voorlichting in een verloskundige praktijk of algemeen binnen het domein van de vroedvrouw aan bod komen. Via een casustoets zal de student in groep de theorie praktisch gaan toepassen door op wetenschappelijk onderbouwde voorlichting en advies te gaan uitschrijven. Tijdens praktische toepassingen leert de student op een communicatieve en sociaalvaardige wijze voorlichting te geven aan vrouwen in hun verschillende levensfasen omtrent thema s die van toepassing zijn binnen het domein van de vroedvrouw. Er wordt binnen dit opleidingsonderdeel een actieve, gemotiveerde en enthousiaste bijdrage van de studenten verwacht tot het verwerven van de vooropgestelde competenties. Wetenschappelijke praktijkvoering 2 vernieuwde inzichten en het Evidence Based handelen. In het tweede semester is er een verdere uitdieping van het zoeken naar en het lezen van relevante vakliteratuur. Daarnaast komen de beginselen van het wetenschappelijk onderzoek en het evidence based handelen aan bod.

3 Professionele Vorming I Professionele Vorming is een opleidingsonderdeel waar de competentiegroei van de student centraal staat. De student wordt door middel van persoonlijke en groepscoaching in zijn leertraject begeleid. In dit opleidingsonderdeel staat kritische reflectie op eigen leerproces centraal. Het digitaal portfolio, ontwikkelingsplan, kernkwadrant en levenslang leren zijn verschillende facetten die belicht worden. Binnen de stages voert de student gedurende een bepaalde periode taken uit in een reële werksituatie. De stage heeft als doel om de opgedane kennis en de verworven competenties vanuit de andere opleidingsonderdelen te integreren en te toetsten aan de realiteit en verder in te oefenen. Verschillende stagedisciplines komen in dit opleidingsonderdeel aan bod, zoals materniteit en gynaecologie.

4 MODELTRAJECT TWEEDE JAAR Algemene Vorming 3 Binnen dit opleidingsonderdeel wordt geleerd om als professional op een empathische wijze een follow-up gesprek te voeren en naar artsen te telefoneren. Het geven van adviezen, voorlichting en feedback komen tevens aan bod. Er wordt gewerkt aan het opnemen van een signaalfunctie als vroedvrouw en het toepassen van luistervaardigheden bij het herkennen van moeilijke situaties. Er komen begrippen als gezondheidseconomie aan bod en wordt er aangeleerd om een sociale kaart voor doorverwijzing te hanteren. De bevoegdheden van verschillende professionals en de doorverwijsmogelijkheden na detectie van pathologie of probleemsituaties worden uitgewerkt. Daarbij wordt er getracht meer inzicht te krijgen in de diensten die een ziekenhuis biedt om crisissituaties te helpen opvangen. Basistheorie en -praktijk 3 Binnen opleidingsonderdeel Basistheorie en -praktijk 3 onderscheiden we twee duidelijke delen. Enerzijds verwerft de student via hoorcolleges theoretische basiskennis omtrent de pathologie van het menselijk lichaam in het algemeen. Verder komen voedings- en dieetkunde aan bod en worden microorganismen, immuniteit en infectieziekten tijdens de zwangerschap belicht. Anderzijds wordt de student toevertrouwde medisch-technische handelingen bijgebracht d.m.v. het pathologie en bevindt het zich op inzichtsniveau. Beroepsspecifieke theorie en praktijk 3 Binnen opleidingsonderdeel Beroepsspecifieketheorie en -praktijk 3 onderscheiden we twee duidelijke delen. Enerzijds verwerft de student via hoorcolleges theoretische basiskennis omtrent de pathologie van het menselijk lichaam op verloskundig vlak. Verder komen de verantwoordelijkheden van de vroedvrouw in het beroepsveld aan bod. Anderzijds wordt de student toevertrouwde medisch-technische handelingen bijgebracht d.m.v. het pathologie en bevindt het zich op inzichtsniveau. Gezondheidspromotie 3 In Gezondheidspromotie 3 krijgt de student in eerste instantie een kennisoverdracht omtrent alle facetten van een specifiek praktijkmodel van (patiënten)cliënten voorlichting, nl. Health Counseling en met de verschillende soorten begeleidersmodellen. Aansluitend is het de bedoeling dat de studenten in groep via een casustoets een health counseling gaan uitschrijven. Zij baseren zich op een zelf uitgeschreven casus die van toepassing is binnen één van de aangeboden onderwerpen om vervolgens het stappenplan van de health counseling hierop uit te werken. In een laatste fase van de opdracht volgt een praktische toepassing op de uitwerking van de casus. Een actieve, gemotiveerde en enthousiaste medewerking is een vereiste, alsook resultaatgerichtheid, een kritische ingesteldheid en professioneel bewustzijn. Wetenschappelijke praktijkvoering 3 vernieuwde inzichten en het Evidence Based handelen. In semester 3 wordt het wetenschappelijk onderzoek uitgediept en wordt de gevonden vakliteratuur kritisch beoordeeld op kwaliteit. De link tussen wetenschappelijk onderzoek en Evidence Based handelen wordt duidelijk door een opdracht om een bepaalde verloskundige vraag te voorzien van een Evidence Based antwoord.

5 Algemene Vorming 4 De inhoud van dit opleidingsonderdeel is op uitdiepend niveau. De thema s seksualiteit, zwangerschap, bevalling en post partum komen weer aan bod. In dit opleidingsonderdeel worden meer problematische situaties zoals infertiliteit, perinatale sterfte en het gebruik van alcohol, drugs en geweld. De praktische organisatie bij de tewerkstelling wordt uitgeklaard. Hoe stap je in het beroepenveld (eerste- en tweede lijn). Hoe is het in andere landen? Welke documenten moet je in orde brengen en hoe bereken je je tarieven bij prestaties? Basistheorie en -praktijk 4 Binnen Basistheorie en -praktijk 4 ligt de focus voornamelijk op het theoretisch aspect. Via hoorcolleges verwerft de student theoretische kennis omtrent anesthetica en hun toepassing en schadelijke (teratogene) stoffen. Tevens komt een uitgebreid inzicht in de vereiste urgentiemaatregelen bij shock en toxische reacties. In het hoofdstuk Genetica zullen voornamelijk de onderwerpen overervingspatronen, multifactoriële aandoeningen en prenatale diagnostiek aangesneden worden. Algemeen gesteld staat binnen dit opleidingsonderdeel de medisch-technische kennis van de vroedvrouw centraal en dit binnen de grenzen van haar bevoegdheid. Het geheel bevindt zich op inzichtsniveau. Beroepsspecifieke theorie en praktijk 4 Binnen Beroepsspecifieke theorie en praktijk 4 onderscheiden we twee duidelijke delen. Enerzijds verwerft de student via hoorcolleges theoretische kennis omtrent de pathologie in de verloskunde. Tevens komt de pathologie van de neonaat ruim aan bod. De casuïstiek in de verloskunde, met daarbij het gebruik en toepassen van procedures, wordt een belangrijk onderdeel van dit opleidingsonderdeel. Anderzijds wordt de student toevertrouwde medisch-technische handelingen bijgebracht d.m.v. het Algemeen gesteld ligt de focus binnen dit opleidingsonderdeel in deze fase van de opleiding op de pathologische verloskunde en bevindt het zich op inzichtsniveau. Specifiek aan dit opleidingsonderdeel is de toetsvorm. Het inzichtsniveau wordt getoetst aan de hand van geïntegreerde casussen. Deze casussen worden mondeling bevraagd door een jury die bestaat uit een gynaecoloog, een pediater en een vroedvrouw. Gezondheidspromotie 4 In opleidingsonderdeel Gezondheidspromotie 4 wordt de cursus systematisch opgebouwd met delen theorie die afgewisseld worden met onmiddellijke toepassing ervan in de praktijk, nl. het uitschrijven van een voorlichtingsprogramma (workshop). Deze aanpak resulteert in een naar inhoud uitgewerkte workshop van een zelfgekozen thema gelinkt aan een zelfgekozen doelgroep, die kadert binnen het domein van de vroedvrouw. Deze werkwijze is een rechtstreekse voorbereiding op de binnen de leeromgeving georganiseerde gezondheidspromotiebeurs van het volgende semester. Doorzettingsvermogen, wetenschappelijke ingesteldheid, beslissingsvermogen en relativeringsvermogen zijn aanvullende attitudes die bijdragen tot het verwerven van de vooropgestelde competenties. Wetenschappelijke praktijkvoering 4 vernieuwde inzichten en het Evidence Based handelen. Vanaf het vierde semester wordt er geen nieuwe theoretische informatie meer gegeven. De focus ligt op het doen. Er wordt gestart met de effectieve voorbereiding van de bachelorproef door het vastleggen van het onderwerp en het opstellen van een onderzoeksopzet. Deze verschillende stappen gebeuren aan de hand van tussentijdse opdrachten.

6 Professionele Vorming II Professionele Vorming is een opleidingsonderdeel waar de competentiegroei van de student centraal staat. Student wordt door middel van persoonlijke en groepscoaching in zijn leertraject begeleid. In dit opleidingsonderdeel staat kritische reflectie op eigen leerproces centraal. Het digitaal portfolio, ontwikkelingsplan, kernkwadrant en levenslang leren zijn verschillende facetten die belicht worden. Binnen de stage voert de student gedurende een bepaalde periode taken uit in een reële werksituatie. De stage heeft als doel om de opgedane kennis en de verworven competenties vanuit de andere opleidingsonderdelen te integreren en te toetsten aan de realiteit en verder in te oefenen. Verschillende stagedisciplines komen in dit opleidingsonderdeel aan bod; zoals materniteit, verloskamer, neonatologie en raadpleging. Vanaf dit moment worden de studenten ook ingeschakeld in het geboortehuis Novo Vida.

7 MODELTRAJECT DERDE JAAR Algemene Vorming 5 Binnen opleidingsonderdeel Algemene vorming 5 verwerft de student via activerende hoorcolleges de theoretische basiskennis omtrent mentorschap, basisbegrippen binnen coaching en conflicthantering. De hoorcolleges worden aangevuld met begeleide praktijk waarbij de nadruk ligt op sollicitatietrainingen en mentorschap. Als tweede wordt de student via hoorcolleges met presentaties de theoretische basiskennis bijgebracht. De items die worden besproken zijn organisaties en organisatieculturen. Wat is leiderschap, implementatie, bewaken van de kwaliteit van de zorg, kwaliteitsindicatoren, klachtenbeleid en patiëntentevredenheid? De focus ligt op de bewaking en het bevorderen van de kwaliteit van zorg en het kunnen organiseren van taken op een ethische en wettelijke manier binnen haar mogelijke bevoegdheden als vroedvrouw. Gespecialiseerde Toegepaste Farmacologie Binnen het opleidingsonderdeel Gespecialiseerde Toegepaste Farmacologie komt een uitgebreide basis farmacologie aanbod. Er dieper ingegaan worden op het voorschrift, het voorschrijfgedrag van vroedvrouwen en medicatie tijdens de zwangerschap en het peripartale tijdperk. Hoorcolleges worden hierin afgewisseld met actieve sessies. De theorie die aan bod komt in de cursus van dit opleidingsonderdeel, zal zich weerspiegelen in de handelingen die je als vroedvrouw verricht, evenals in de gezondheidspromotie die tot het beroep behoort. Het geheel bevindt zich op inzichtsniveau. Het praktijkgedeelte omhelst een voorbereiding op het voorschrijven van medicatie. Beroepsspecifieke theorie en praktijk 5 Binnen opleidingsonderdeel Beroepsspecifieke theorie en praktijk 5 onderscheiden we twee duidelijke delen. Enerzijds verwerft de student via hoorcolleges theoretische kennis omtrent hoog-risico situaties in de verloskunde en neonatologie Tevens komen onderwerpen zoals (in)fertiliteit, echografie en bekkenbodemreëducatie aan bod. Zelfstandig denken en beleid bepalen wordt van de student verwacht. Deze vaardigheden worden aangeleerd tijdens de lessen casuïstiek. Anderzijds wordt de student handelingen bijgebracht in risicosituaties d.m.v. het hoog- risico verloskunde en wordt er binnen het opleidingsonderdeel getoetst op inzichts- en beleidsniveau. Gezondheidspromotie 5 In opleidingsonderdeel Gezondheidspromotie 5 komt de uitwerking van de workshop, gestart in semester 4 in zijn finale fase mits aanvulling van de didactische-methodische aanpak van de leerinhoud en het ontwikkelen en kiezen van relevant reclame- en voorlichtingsmateriaal. Het uitgewerkte programma wordt toegepast op de binnen de leeromgeving georganiseerde gezondheidspromotiebeurs aan gesimuleerde doelgroepen. De student legt de nodige creativiteit aan de dag om het bovenstaande te verwezenlijken. Vanuit een gezond reflectievermogen en de feedback van medestudenten en docenten wordt de workshop aangepast en verfijnd, zodat deze klaar is om in semester 6 in de realistische beroepspraktijk te brengen.

8 Wetenschappelijke praktijkvoering 5 vernieuwde inzichten en het Evidence Based handelen. In semester 5 wordt het voorgestelde onderzoek uit semester 4 geconcretiseerd en uitgevoerd tijdens een leeronderzoek. Studenten stellen de resultaten van het leeronderzoek voor door middel van een poster. Algemene Vorming 6 Binnen opleidingsonderdeel Algemene vorming 6 ressorteert IPSIG module waarin de teamrollen als samenwerker in de gezondheidszorg getraind worden binnen samengestelde teams uit alle afstudeerrichtingen binnen de gezondheidzorg. Dit met als hoogste doel zorg voor de zorgvrager tot een hoogwaardig kwalitatief niveau te brengen Gezondheidspromotie 6 In opleidingsonderdeel Gezondheidspromotie 6 is de student klaar om de workshop uit te voeren in de realistische beroepspraktijk aan echte doelgroepen. In samenwerking met de begeleiders uit de beroepspraktijk wordt de student geconfronteerd met de planning en organisatie nodig om een voorlichtingsprogramma te kunnen implementeren. De setting waar het programma doorgaat, kan zowel in binnen- of in buitenland zijn afhankelijk van het stage programma en de voorkeur van de student. De student kan in dit ganse proces zelfstandig functioneren, stelt zich assertief op, kan zich integreren in een team en toont de nodige samenwerkingszin, waaruit blijkt dat op het einde van dit semester de student klaar is om als beginnend gezondheidspromotor aan de slag te gaan. Wetenschappelijke praktijkvoering 6 vernieuwde inzichten en het Evidence Based handelen. In semester 6 wordt de bachelorproef afgesloten met een opleidingsonderdeel overschrijdende literatuurstudie over een onderwerp dat gekoppeld is aan het opleidingsonderdeel 4 Gezondheidspromotie. Professionele Vorming III Professionele Vorming is een opleidingsonderdeel waar de competentiegroei van de student centraal staat. De student wordt door middel van persoonlijke en groepscoaching begeleid in zijn leertraject. In dit opleidingsonderdeel staat kritische reflectie op eigen leerproces centraal. Het digitaal portfolio, ontwikkelingsplan, kernkwadrant en levenslang leren zijn verschillende facetten die belicht worden. Binnen de stage voert de student gedurende een bepaalde periode taken uit in een reële werksituatie. De stage heeft als doel om de opgedane kennis en de verworven competenties vanuit de andere opleidingsonderdelen te integreren en te toetsten aan de realiteit en verder in te oefenen. Verschillende stagedisciplines komen in dit opleidingsonderdeel aan bod; zoals verloskamer, eerstelijnsstages, neonatologie, raadpleging, maternal intensive care (MIC) en fertiliteit. Ook hier worden de studenten ingeschakeld in het geboortehuis Novo Vida. Tijdens dit opleidingsonderdeel krijgen de studenten de kans om te kiezen voor een internationale uitwisseling.

PROFESSIONELE BACHELOR VROEDKUNDE

PROFESSIONELE BACHELOR VROEDKUNDE PROFESSIONELE BACHELOR VROEDKUNDE MODELTRAJECT EERSTE JAAR Algemene Vorming 1 Binnen het opleidingsonderdeel Algemene vorming 1 onderscheiden we twee delen. Sociale wetenschappen 1 en Beleidswetenschappen

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOR ERGOTHERAPIE 2015-2016. Modeltraject eerste jaar Semester 1 WWW.AP.BE OPLEIDINGSONDERDELEN 2015/2016

PROFESSIONELE BACHELOR ERGOTHERAPIE 2015-2016. Modeltraject eerste jaar Semester 1 WWW.AP.BE OPLEIDINGSONDERDELEN 2015/2016 PROFESSIONELE BACHELOR ERGOTHERAPIE 2015-2016 Modeltraject eerste jaar Semester 1 Professioneel redeneren 1 6 ECTS Je zal de geschiedenis en de specifieke plaats van ergotherapie binnen de organisatie

Nadere informatie

Professionele bachelor in de Ergotherapie

Professionele bachelor in de Ergotherapie Professionele bachelor in de Ergotherapie 2012 2013 Beknopte beschrijving van de opleidingsonderdelen Modeltraject eerste jaar Semester 1 Inleiding ergotherapie Je zal de geschiedenis en de specifieke

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOR ERGOTHERAPIE 2015-2016. Modeltraject eerste jaar Semester 1 WWW.AP.BE OPLEIDINGSONDERDELEN 2016/2017

PROFESSIONELE BACHELOR ERGOTHERAPIE 2015-2016. Modeltraject eerste jaar Semester 1 WWW.AP.BE OPLEIDINGSONDERDELEN 2016/2017 PROFESSIONELE BACHELOR ERGOTHERAPIE 2015-2016 Modeltraject eerste jaar Semester 1 Professioneel redeneren 1 6 ECTS Je zal de geschiedenis en de specifieke plaats van ergotherapie binnen de organisatie

Nadere informatie

Bachelor in vroedkunde. KHLeuven

Bachelor in vroedkunde. KHLeuven Bachelor in vroedkunde KHLeuven aangename KENNISMAKING Hallo! We kennen elkaar nog niet, maar wees gerust: lang zal dat niet duren. Aan de Katholieke Hogeschool Leuven weten we namelijk graag wie onze

Nadere informatie

Academiejaar 2016/2017. bachelor. vroedkunde. vroedkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2016/2017. bachelor. vroedkunde. vroedkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen NIEUWE CAMPUS Academiejaar 2016/2017 bachelor Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool is niet gemakkelijk. Waarop moet je letten?

Nadere informatie

Opleidingsprogramma

Opleidingsprogramma 1 1. Verpleegkundige zorgverlening 1 1 3 28 B3D201 B5D201 2. Verpleegkundige zorgverlening 2 1 3 28 B3D202 B5D202 3. Verpleegkundige zorgverlening 3 2 3 26 B3D203 B5D203 4. Verpleegkundige zorgverlening

Nadere informatie

MODULE Evidence Based Midwifery

MODULE Evidence Based Midwifery VZW Vlaamse Organisatie van Vroedvrouwen vzw MODULE Evidence Based Midwifery Van Schoonbekestraat 143 Sint-Jacobsmarkt 84 2018 Antwerpen 2000 Antwerpen Programma Overzicht Dag 1: maandag 8 november 2010

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3 Code Ad3 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 120 studiebelasting (in uren)

Nadere informatie

Bachelor in vroedkunde. KHLeuven

Bachelor in vroedkunde. KHLeuven Bachelor in vroedkunde KHLeuven aangename KENNISMAKING Hallo! We kennen elkaar nog niet, maar wees gerust: lang zal dat niet duren. Aan de Katholieke Hogeschool Leuven weten we namelijk graag wie onze

Nadere informatie

Hbo-bachelor verloskunde

Hbo-bachelor verloskunde Hbo-bachelor verloskunde zaterdag 8 november 2014 algemene informatie opleiding Willeke Boom, Teamleider propedeuse Korine Meulepas, Teamleider postpropedeuse Jasper de Jong, student Janneke Mathijssen,

Nadere informatie

Academiejaar Programmagids. Vroedkunde (PBA) 1eBa Vroedkunde

Academiejaar Programmagids. Vroedkunde (PBA) 1eBa Vroedkunde Academiejaar 2008-2009 Programmagids Vroedkunde (PBA) 1eBa Vroedkunde Opleidingsonderdeel Groep Stp Semester Deeltijds (OO)Filosofie - ethiek - recht 7.0 2 (OA) Filosofie 2.0 2 1282008 2 6 Opleidingsonderdeel

Nadere informatie

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal Vakbeschrijvingen derde jaar EBM: In het derde jaar volg je enkele verdiepende vakken, schrijf je de bachelorscriptie en heb je een vrije keuzeruimte. Je kunt deze ruimte invullen met keuzevakken (o.a.

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast kennistoetsen en beoordelingen

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 navorming Mentor Klinisch Onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Navorming Mentor Klinisch Onderwijs Deze opleiding is een samenwerking van het departement Gezondheid en

Nadere informatie

Integrale lichaamsmassage

Integrale lichaamsmassage Integrale lichaamsmassage Eindtermen theorie: - De therapeut heeft kennis van anatomie/fysiologie en pathologie m.b.t. Integrale lichaamsmassage; - De therapeut is zich ervan bewust dat een massage behandeling

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor verpleegkunde verpleegkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor verpleegkunde verpleegkunde Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool

Nadere informatie

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING 1 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Doelstellingen competenties Structuur en éénduidigheid Uniformiteit in formulering 2 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Generieke competenties

Nadere informatie

Master in de seksuologie

Master in de seksuologie Master in de seksuologie Faculteit Geneeskunde Kiezen voor de opleiding seksuologie De seksuologie is een erg jonge wetenschap amper iets meer dan een eeuw oud, waarvan de ontwikkeling lang heeft geleden

Nadere informatie

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester.

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester. Opleiding Orthopedagogie Code + officiële benaming van de module E2 Samenwerkingsvaardigheden 2 Academiejaar 2015-2016 Semester 1 Studieomvang 3 studiepunten Totale studietijd 60 Aantal lestijden 40 Aandeel

Nadere informatie

Leerplanschema Minor Psychologie

Leerplanschema Minor Psychologie Minor Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Academiejaar 2015/2016. bachelor. vroedkunde. vroedkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2015/2016. bachelor. vroedkunde. vroedkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen NIEUWE CAMPUS Academiejaar 2015/2016 bachelor Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool is niet gemakkelijk. Waarop moet je letten?

Nadere informatie

NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 BACHELOR VROEDKUNDE ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN

NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 BACHELOR VROEDKUNDE ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 BACHELOR ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN BACHELOR Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool is niet gemakkelijk. Waarop moet je letten?

Nadere informatie

Overzicht van de leereenheid in schema Klinisch redeneren

Overzicht van de leereenheid in schema Klinisch redeneren Klinisch redeneren 1. Introductie klinisch redeneren college 2. Psychosociaal en sociaal college maatschappelijk functioneren 3. Introductie werkboek werkcollege 4. Introductie patiëntbespreking college

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Master of Science in de Psychologie

Master of Science in de Psychologie Master of Science in de Psychologie Verticale coherentie De opleiding tot Master in de psychologie heeft het op een zelfstandige en wetenschappelijk verantwoorde wijze kunnen aanpakken van voor het vakgebied

Nadere informatie

Korte omschrijving van de cursussen in het mastertraject Opvoedingsondersteuning

Korte omschrijving van de cursussen in het mastertraject Opvoedingsondersteuning Korte omschrijving van de cursussen in het mastertraject Opvoedingsondersteuning Cursus Opvoedingsinterventies 6 ECTS; Semester 1 (blok 1) bestaande uit wekelijkse hoorcolleges van 2 uren en wekelijkse

Nadere informatie

MBX16A3 Algemene vroedkundige zorg: praktijk

MBX16A3 Algemene vroedkundige zorg: praktijk UCLL - Bachelor in de Vroedkunde - Opleidingsjaar 1 - september 2017 OOD CursuscodeTitel cursus/ handboek Auteur Soort cursus MBX44X Biomedische aspecten van de gezonde mens I MBX06B Human Wetenschappen

Nadere informatie

Bachelor in vroedkunde. KHLeuven

Bachelor in vroedkunde. KHLeuven Bachelor in vroedkunde KHLeuven aangename KENNISMAKING 1 vroedkunde Waarom zou je? Hallo! We kennen elkaar nog niet, maar wees gerust: lang zal dat niet duren. Aan de Katholieke Hogeschool Leuven weten

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Programma van toetsing Versie 1.1 Con Amore B.V. Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we een nieuw programma van toetsing ontworpen. We zijn afgestapt van

Nadere informatie

Kwalificerende eindtaken en deeltaken per leerlijn

Kwalificerende eindtaken en deeltaken per leerlijn Nacontrole Postnataal Nataal Prenataal Kwalificerende eindtaken en deeltaken per leerlijn Leerlijn Klinisch redeneren en handelen Kwalificerende eind- en deeltaken inclusief toetsing en plaatsing Taak

Nadere informatie

Minor Toegepaste Psychologie

Minor Toegepaste Psychologie Minor Toegepaste Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

FRVV/2015/ADVIES-6 16/06/2015 CFSF/2015/AVIS-6

FRVV/2015/ADVIES-6 16/06/2015 CFSF/2015/AVIS-6 Bijlage I Richtlijn 2005/36/EG betreffende de en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt ( de IMIverordening ), gewijzigd door

Nadere informatie

Programma s en volgtijdelijkheid Gezondheidszorg. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 2

Programma s en volgtijdelijkheid Gezondheidszorg. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 2 Programma s en volgtijdelijkheid Gezondheidszorg Academiejaar 2007-2008 Bijlage 2 IOUD Bachelor in de Ergotherapie Studieprogramma s (modeltrajecten) 1 ste jaar bachelor in de Ergotherapie 2 de jaar bachelor

Nadere informatie

KNOV-Visie. Voeding van de pasgeborene. Utrecht 2015

KNOV-Visie. Voeding van de pasgeborene. Utrecht 2015 1 5 KNOV-Visie Voeding van de pasgeborene Utrecht 015 6 1 7 8 9 10 11 1 1 1 15 16 17 18 19 0 1 5 6 7 8 9 0 1 5 6 7 8 9 0 CLIËNTE De cliënte en haar partner maken een geïnformeerde keuze over de voeding

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor ergotherapie ergotherapie Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor ergotherapie ergotherapie Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool is

Nadere informatie

ACADEMIEJAAR 2015-2016. Bijlagen onderwijs-en examenreglement TECHNOLOGIECAMPUS GENT. www.odisee.be

ACADEMIEJAAR 2015-2016. Bijlagen onderwijs-en examenreglement TECHNOLOGIECAMPUS GENT. www.odisee.be ACADEMIEJAAR Bijlagen onderwijs-en examenreglement TECHNOLOGIECAMPUS GE www.odisee.be IOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (GE) Biomedische laboratoriumtechnologie (dagonderwijs) Afstandsonderwijs is in afbouw;

Nadere informatie

Programma van toetsing tot september 2015 Versie 1.1 Con Amore B.V.

Programma van toetsing tot september 2015 Versie 1.1 Con Amore B.V. Programma van toetsing tot september 2015 Programma van toetsing tot september 2015 Versie 1.1 Con Amore B.V. Inleiding Voor studenten die zijn begonnen met het curriculum voor september 2015 is het oude

Nadere informatie

1 FEBRUARI 1991. - Koninklijk besluit betreffende de uitoefening van het beroep van vroedvrouw.

1 FEBRUARI 1991. - Koninklijk besluit betreffende de uitoefening van het beroep van vroedvrouw. 1 FEBRUARI 1991. - Koninklijk besluit betreffende de uitoefening van het beroep van vroedvrouw. BS 06/04/1991 in voege 16/04/1991 Gewijzigd door: KB 08/06/2007 gdp 1 / 5 Artikel 1. 1. De houder of houdster

Nadere informatie

HGZO 2011. HGZO 2011 'de studentarena' Verloskunde Academie Rotterdam

HGZO 2011. HGZO 2011 'de studentarena' Verloskunde Academie Rotterdam HGZO 2011 Verloskunde Academie Rotterdam HBO opleiding Starten 60 studenten per jaar vierjarige opleiding, 50% stage Vanaf 2009-2010: competentiegericht onderwijs ZO congres 2011 de StudentArena Voor 2009-2010

Nadere informatie

Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS

Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS Dat vind ik een van de mooiste dingen aan de seksuologie: dat de geestelijke en de somatische gezondheidszorg erin samen komen. evaluatie deelnemer mensenkennis Opleiding consulent seksuele gezondheid

Nadere informatie

Beroepsopleiding 2015

Beroepsopleiding 2015 Beroepsopleiding 2015 School of Life is een gecertificeerd opleidingsinstituut voor toegepaste spiritualiteit en energetische Levenstherapie. De part-time beroepsopleiding van vier jaar, plus een stage

Nadere informatie

Onderwijs & Onderzoek Interdisciplinair postgraduaat deskundige NAH

Onderwijs & Onderzoek Interdisciplinair postgraduaat deskundige NAH Onderwijs & Onderzoek Interdisciplinair postgraduaat deskundige NAH Auteurs: Annemie Spooren (Hogeschool PXL) Els Knippenberg (Hogeschool PXL) Frederik Houben (Hogeschool PXL) 1 INDEX 1. Doelstellingen

Nadere informatie

Toegang van de zelfstandige vroedvrouw tot de Vlaamse ziekenhuizen. Katelijne De Koster Vroedvrouw Master M&B Gezondheidszorg

Toegang van de zelfstandige vroedvrouw tot de Vlaamse ziekenhuizen. Katelijne De Koster Vroedvrouw Master M&B Gezondheidszorg Toegang van de zelfstandige vroedvrouw tot de Vlaamse ziekenhuizen Katelijne De Koster Vroedvrouw Master M&B Gezondheidszorg Probleemstelling Zelfstandige vroedvrouwen (ZV) krijgen sporadisch toegang tot

Nadere informatie

Programma s en volgtijdelijkheid Sociaal-Agogisch Werk. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 1

Programma s en volgtijdelijkheid Sociaal-Agogisch Werk. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 1 Programma s en volgtijdelijkheid Sociaal-Agogisch Werk Academiejaar 2007-2008 Bijlage 1 IOUD Bachelor in het Sociaal Werk Studieprogramma s (modeltrajecten) 1 ste jaar bachelor in het Sociaal Werk 2 de

Nadere informatie

KET en DT Klinische redeneren en handelen

KET en DT Klinische redeneren en handelen KET en DT Klinische redeneren en handelen KET 1 Het preconceptionele consult verrichten Jaar 4 1 Het preconceptionele consult verrichten 1.4 Een preconceptioneel consult uitvoeren inclusief interprofessioneel

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Werken in en met groepen Academiejaar: 2015-2016. Via secretariaat en/of website

ECTS- FICHE. Werken in en met groepen Academiejaar: 2015-2016. Via secretariaat en/of website HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Werken in en met groepen Code: Werken in en met groepen Academiejaar: 2015-2016 Studietijd: 40 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal:

Nadere informatie

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Bijlage 7: Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Visie opleidingen Pedagogiek Hogeschool van Amsterdam Wij dragen als gemeenschap en daarom ieder van ons als individu, gezamenlijk

Nadere informatie

Vragenlijst. Algemene gegevens. Voor de stage

Vragenlijst. Algemene gegevens. Voor de stage Vragenlijst Algemene gegevens 1. Welke module volg je momenteel? o Module 1 o Module 2 o Module 3 o Module 4 o Module 5 : specialisatie:. 2. Leeftijd o 18-22 jaar o 23-25 jaar o 26-30 jaar o 31 + 3. Vooropleiding/tewerkstellingsproject

Nadere informatie

Verkorte blauwdruk WO-masteropleiding Verloskunde

Verkorte blauwdruk WO-masteropleiding Verloskunde Verkorte blauwdruk WO-masteropleiding Verloskunde 1 1. Korte typering van de master verloskundige De zorgvraag en zorgbehoefte in de geboortezorg veranderen: - Toenemende complexiteit van de individuele

Nadere informatie

Heb je een grote honger naar kennis en inzicht in het perinataal proces van de geboorte?

Heb je een grote honger naar kennis en inzicht in het perinataal proces van de geboorte? Omschrijving: Beste vroedvrouw, Heb je reeds twee jaar werkervaring in de verloskunde en ben je gefascineerd door de magie van "de geboorte"? Heb je een grote honger naar kennis en inzicht in het perinataal

Nadere informatie

Meldcode kindermishandeling

Meldcode kindermishandeling Meldcode kindermishandeling een training voor professionals www.viermin.nl De training Meldcode Kindermishandeling richt zich op: - Signaleren: het kunnen, willen en durven signaleren van kindermishandeling

Nadere informatie

Post-hbo opleiding seksuologie

Post-hbo opleiding seksuologie Post-hbo opleiding seksuologie mensenkennis Plezierige overdracht, de docent spreekt uit ervaring en brengt veiligheid en openheid in de groep door haar respectvolle wijze van benaderen. Top! Post-hbo

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

EINDTERMEN VAN DE MASTEROPLEIDING REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE (NEDERLANDSTALIG)

EINDTERMEN VAN DE MASTEROPLEIDING REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE (NEDERLANDSTALIG) EINDTERMEN VAN DE MASTEROPLEIDING REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE (NEDERLANDSTALIG) 1. ACADEMISCHE COMPETENTIES: KRITISCH WETENSCHAPPELIJK DENKEN De student bezit de competenties nodig voor

Nadere informatie

Opleidingsportfolio & Praktijkwerkplan. Petra Kunkeler (opleider Obstetrie & Gynaecologie en Apl. CCO)

Opleidingsportfolio & Praktijkwerkplan. Petra Kunkeler (opleider Obstetrie & Gynaecologie en Apl. CCO) Opleidingsportfolio & Praktijkwerkplan Petra Kunkeler (opleider Obstetrie & Gynaecologie en Apl. CCO) Inloggen op Canvas Uw opleiding Theorie - aantal lesdagen en onderwerpen vindt u in de studiegids Praktijk

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOR VERPLEEGKUNDE

PROFESSIONELE BACHELOR VERPLEEGKUNDE PROFESSIONELE BACHELOR VERPLEEGKUNDE MODELTRAJECT EERSTE JAAR Beleidswetenschappen 1 Ethiek en recht zijn belangrijke aspecten waarmee je als verpleegkundige dagelijks geconfronteerd wordt. In dit opleidingsonderdeel

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Opleiding Kaderopleiding Nursing BO GZ 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

VERANDERINGEN BINNEN HET

VERANDERINGEN BINNEN HET VERANDERINGEN BINNEN HET VERPLEEGKUNDIG LANDSCHAP Verpleegkunde en Geestelijke Gezondheidszorg Trends Vermaatschappelijking van zorg Individualisering van zorg, patiënt wordt mondiger GGZ-problemen komen

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 1 februari 1991 betreffende de uitoefening van het beroep van vroedvrouw (officieuze coördinatie).

Koninklijk besluit van 1 februari 1991 betreffende de uitoefening van het beroep van vroedvrouw (officieuze coördinatie). Koninklijk besluit van 1 februari 1991 betreffende de uitoefening van het beroep van vroedvrouw (officieuze coördinatie). ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze

Nadere informatie

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl.

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. STER opdracht ADL Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. In de eerste 10 weken van je opleiding heb je

Nadere informatie

Communicatieve vaardigheden Ac 1

Communicatieve vaardigheden Ac 1 Communicatieve vaardigheden Ac 1 HIK Hoger Instituut der Kempen Afdeling Graduaat Maatschappelijk Werk Academiejaar 2008-2009 Els Boven en Lize Vandereycken Module: A Sociaal werk Ac1 Communicatieve vaardigheden

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk Werk Structuurgericht werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk Werk Structuurgericht werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Module

Nadere informatie

Beroepssituaties. A. Beroepssituaties eerstelijns praktijk. Beroepssituatie 1: Telefonisch consult (prenataal, nataal, postnataal)

Beroepssituaties. A. Beroepssituaties eerstelijns praktijk. Beroepssituatie 1: Telefonisch consult (prenataal, nataal, postnataal) Beroepssituaties Situaties die in de beroepspraktijk voorkomen zijn in het curriculum omschreven als beroepssituaties, die duidelijk voor de verloskundige praktijk herkenbaar zijn. Deze beroepssituaties

Nadere informatie

Simulatietraining: een uitdaging voor geïntegreerd toetsen? Marianne.Vanbellinghen@ehb.be Isabelle.Vandelannoote@ehb.be

Simulatietraining: een uitdaging voor geïntegreerd toetsen? Marianne.Vanbellinghen@ehb.be Isabelle.Vandelannoote@ehb.be : een uitdaging voor geïntegreerd toetsen? Marianne.Vanbellinghen@ehb.be Isabelle.Vandelannoote@ehb.be Inhoud - Omschrijving - Invulling simulatietraining in de opleiding vroedkunde aan de Erasmushogeschool

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken:

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken: HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Visies op Begeleiden Code: Visies op begeleiden Academiejaar: 2015-2016 Studietijd: 60 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal: Nederlands

Nadere informatie

Vrouw&Zorg,+Amsterdam+ Overzicht+Incompany+scholingen+kraamzorg+2015+ blz+1+/+11" www.vrouwenzorg.nl+

Vrouw&Zorg,+Amsterdam+ Overzicht+Incompany+scholingen+kraamzorg+2015+ blz+1+/+11 www.vrouwenzorg.nl+ Vrouw&Zorg,Amsterdam OverzichtIncompanyscholingenkraamzorg2015 blz1/11" www.vrouwenzorg.nl Vrouw&Zorg,Amsterdam OverzichtIncompanyscholingenkraamzorg2015 blz2/11" www.vrouwenzorg.nl Opleidingslocatie:

Nadere informatie

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID Groeien in gezondheid door kennis Onze gezondheid is ons belangrijkste bezit. Daarom is het goed dat we ons er steeds meer van bewust worden dat

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding Graduaat Chemie optie Biochemie modulenaam Chemie van de Biotechnologische Bedrijven code module CC8 goedkeuring door aantal lestijden 80 studiepunten datum goedkeuring structuurschema

Nadere informatie

S TA G E S L I J N 5

S TA G E S L I J N 5 STAGES LIJN5 Wil jij stage lopen bij Lijn5? In de provincie Utrecht biedt Lijn5 behandeling en begeleiding aan kinderen en jongeren met én zonder licht verstandelijke beperking en hun gezin. Lijn5 beschikt

Nadere informatie

Geconsolideerde TEKST

Geconsolideerde TEKST NL Geconsolideerde TEKST samengesteld door het CONSLEG-systeem van het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen CONSLEG: 1980L0155 31/07/2001 Aantal bladzijden: 7 < Bureau voor officiële

Nadere informatie

BACHELOR IN DE VERPLEEGKUNDE VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013 2014

BACHELOR IN DE VERPLEEGKUNDE VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013 2014 BACHELOR IN DE VERPLEEGKUNDE VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013 2014 1 Inleiding 2 2 Instelling : Universiteit 3 2.1 Opleiding PSYCHOLOGIE 3 2.2 Opleiding REVAKI 4 3 instelling Hogeschool 5 3.1 Opleiding

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot GMW Geïntegreerde competentieverwerving 2 AD2 40 n.v.t. 220 JA aanvragen

Nadere informatie

Startuur: Algemene gegevens Voor de stage

Startuur: Algemene gegevens Voor de stage Vragenlijst Startuur: Algemene gegevens 1. Welke module volg je momenteel? o Module 1 o Module 2 o Module 3 o Module 4 o Module 5 : specialisatie:. 2. Leeftijd o 18-22 jaar o 23-25 jaar o 26-30 jaar o

Nadere informatie

Professionele bachelor Orthopedagogie MODELTRAJECT 1 OPLEIDINGSONDERDELEN 2013/2014

Professionele bachelor Orthopedagogie MODELTRAJECT 1  OPLEIDINGSONDERDELEN 2013/2014 Professionele bachelor Orthopedagogie MODELTRAJECT 1 Leerprocesbegeleiding en (ortho)(ped)agogische praktijk Uit ervaring kan je leren als je de ruimte krijgt om bij die ervaring stil te staan. Je leert

Nadere informatie

Over de grenzen heen Je krijgt de kans om, vooral via stages, internationale ervaring op te doen: www.kdg.be/internationaal. E info.gez@kdg.

Over de grenzen heen Je krijgt de kans om, vooral via stages, internationale ervaring op te doen: www.kdg.be/internationaal. E info.gez@kdg. Onderwijsaanpak Overzichtelijk parcours 1 academiejaar = 4 perioden 1 periode = 6 weken, telkens afgesloten met een evaluatieperiode van 2 weken + spreiding studielast + duidelijke afbakening leerstof

Nadere informatie

Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland

Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland Voorwoord Reddingsbrigade Nederland introduceert per 1 september 2015 de Licentieregeling. Door middel van de licentieregeling wil Reddingsbrigade Nederland een

Nadere informatie

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk De jongeren die zich aanmelden bij Maljuna Frato hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en hebben weinig of geen zicht op hun mogelijkheden, kwaliteiten

Nadere informatie

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0 Visie op integrale geboortezorg in Almere Aanleiding Met het verschijnen van het Stuurgroep rapport Een goed begin is de organisatie van de verloskundige zorg in Nederland in de aandacht komen te staan.

Nadere informatie

Master in de Verpleegkunde. en de vroedkunde.

Master in de Verpleegkunde. en de vroedkunde. Master in de Verpleegkunde en de Vroedkunde georganiseerd in samenwerking met de Arteveldehogeschool, Hogeschool Gent en Hogeschool West- Vlaanderen De opleiding tot Master in de Verpleegkunde en de Vroedkunde

Nadere informatie

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde Academiejaar 2008-2009 Programmagids Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde Opleidingsonderdeel Groep Stp Semester Deeltijds (OO)Filosofie - ethiek - recht 7.0 2 (OA) Filosofie 2.0 2 1282008 2 6 Opleidingsonderdeel

Nadere informatie

Boekenlijst. Auteur. Stichting Zorg voor Borstvoeding. Mercelis Maria. Heineman, M. Reed business information. Vermaat, J ea. Kavanah.

Boekenlijst. Auteur. Stichting Zorg voor Borstvoeding. Mercelis Maria. Heineman, M. Reed business information. Vermaat, J ea. Kavanah. Boekenlijst Bachelor in de vroedkunde (Turnhout) fase 1 Z-code OPO OPO Basis Z11399 Normale postpartum fase 1 Z53925 Normale postpartum 10006964 Begeleiding bij borstvoeding De Reede, A 24,00 Stichting

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs

Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs Angelique van het Kaar Risbo Erasmus Universiteit Rotterdam 7 november 2012 Overzicht onderwerpen Training Didactische

Nadere informatie

Didactische werkvormen in het hoger onderwijs. Sandra Heleyn, Isabelle Claeys, Ann Verdonck

Didactische werkvormen in het hoger onderwijs. Sandra Heleyn, Isabelle Claeys, Ann Verdonck Didactische werkvormen in het hoger onderwijs Sandra Heleyn, Isabelle Claeys, Ann Verdonck HoGent, een mix van werkvormen Uitgangspunten: Elk talent telt>>maatwerk gezien diversiteit in instroom Vraag

Nadere informatie

Examenprogramma Hoofdfase cohort 2013 en eerder

Examenprogramma Hoofdfase cohort 2013 en eerder Examenprogramma Hoofdfase Voor instroomcohort 2013 en eerder Hoofdfase jaar 2 Jaar 2 zoals hieronder beschreven wordt vanaf collegejaar 2015-2016 niet meer aangeboden. Wel wordt indien nodig de toetsing,

Nadere informatie

Cursussen en Themabesprekingen

Cursussen en Themabesprekingen Cursussen en Themabesprekingen voor NPV-Thuishulpafdelingen en voor Kerkelijke Thuishulpprojecten Cursussen en Themabesprekingen Cursussen en Themabesprekingen NPV-Thuishulp De NPV-Thuishulp richt zich

Nadere informatie

Blauwdruk Leerlijn Seksualiteit

Blauwdruk Leerlijn Seksualiteit RAAK-Pro project: ezond seksueel gedrag in de residentiële jeugdzorg Blauwdruk Leerlijn Seksualiteit Het project Seksueel gezond gedrag in de RJ heeft twee doelstellingen: 1. De handelingsverlegenheid

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Opleiding Begeleider in de kinderopvang Schooljaar 2015-2016 versie mei 2015 leerlijk boeiend creatief Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Kroonmolenstraat 4-9100 Sint-Niklaas Tel. 03

Nadere informatie

8 uitgangspunten. Leerbedrijf BAVA => BaVa Leerwerktraject => LWT Leerwerkhuis => LWH De Vip groep => VIP. 1 doelgroepomschrijvingen

8 uitgangspunten. Leerbedrijf BAVA => BaVa Leerwerktraject => LWT Leerwerkhuis => LWH De Vip groep => VIP. 1 doelgroepomschrijvingen 8 uitgangspunten De deelnemende scholen willen uitgaan van dezelfde uitgangspunten. Helaas is het nog niet mogelijk om al die punten te verwezenlijken. De verschillende scholen geven aan hoever de zaken

Nadere informatie

Opbrengstgericht taalonderwijs

Opbrengstgericht taalonderwijs Opbrengstgericht taalonderwijs De leergang Opbrengstgericht taalonderwijs heeft tot doel leraren en intern begeleiders toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van lees-/taalonderwijs

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding Schoenmaker-ontwerper BO LB 03 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 12 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2011 1

Nadere informatie

Studiedag Lerarenopleiding GZW Evalueren in de gezondheidswetenschappen

Studiedag Lerarenopleiding GZW Evalueren in de gezondheidswetenschappen Studiedag Lerarenopleiding GZW Evalueren in de gezondheidswetenschappen Workshop 1 Integratief evalueren d.m.v. een casustoets Katrien Staessens Sint-Franciscusinstituut voor verpleegkunde Leuven 29 april

Nadere informatie

Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg

Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg naam student: Stan Verhees.. A1 CREËREND VERMOGEN 1 De student kan zelfstandig een beeldend proces op gang brengen, dit proces kwalitatief

Nadere informatie

2. Leeftijd jaar 10 59% jaar 2 12% jaar 1 6% > 31 jaar 4 24%

2. Leeftijd jaar 10 59% jaar 2 12% jaar 1 6% > 31 jaar 4 24% 17 reacties Overzicht Complete reacties bekijken Algemene gegevens 1. Welke module volg je momenteel? module 1 0 0% module 2 0 0% module 3 8 47% module 4 5 29% module 5 optie AGZ 0 0% module 5 optie GGZ

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat sociaal-cultureel werk Educatieve activiteiten opzetten

ECTS-fiche. Graduaat sociaal-cultureel werk Educatieve activiteiten opzetten ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Graduaat

Nadere informatie

1. Algemene situering van de cursus NCZ leraar secundair onderwijs-groep 1 2. Doel van de cursus NCZ

1. Algemene situering van de cursus NCZ leraar secundair onderwijs-groep 1 2. Doel van de cursus NCZ 1. Algemene situering van de cursus NCZ leraar secundair onderwijs-groep 1 De cursus niet-confessionele zedenleer (NCZ) in de opleiding leraar secundair onderwijsgroep 1 (LSO-1) sluit aan bij de algemene

Nadere informatie