Nacht van Brussel 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nacht van Brussel 2012"

Transcriptie

1 n u m m e r 179 d e c L e d e n b l a d N e d e r l a n d s e M e l k v e e h o u d e r s V a k b o n d Nacht van Brussel 2012 Op 26 en 27 november trokken circa 2000 melkveehouders met 800 trekkers uit heel Europa Brussel binnen. Gedurende twee dagen protesteerden zij tegen de te lage melkprijzen en de liberalisering, en vóór flexibele productieregulering en eerlijke marktmachtverdeling. De EMB organiseerde deze manifestatie, en uiteraard waren ook Nederlandse NMV- en DDB-leden goed vertegenwoordigd. In dit nummer: - NMV feliciteert nieuwe staatssecretaris - Derde Nationale Deltacongres - NMV-regioavond Noord-Holland over GLB en mestwetgeving - Onderzoek moet behouden blijven, NMV vreest gevolgen opheffen Productschappen In indrukwekkende colonnes kwamen de honderden trekkers van verschillende kanten Brussel in, en dat is natuurlijk niet onopgemerkt gebleven. Het grote aantal deelnemers toont aan hoe zeer de landbouw en in het bijzonder de gezinsbedrijven in dienst van de samenleving, de collega s uit geheel Europa aan het hart liggen. Deze toekomst kan alleen veilig worden gesteld als flexibele marktregulering door middel van een Europese monitoringscommissie wordt ingesteld voor de zuivelsector, aldus de president van de EMB, Romuald Schaber. Bij het ter perse gaan van deze Koebont was de manifestatie net ten einde. Kijk daarom voor een uitgebreider verslag en meer foto s van deze bijzondere dagen op de website van de NMV en EMB.

2 NMV feliciteert nieuwe staatssecretaris De NMV feliciteerde onlangs Co Verdaas in een brief met zijn benoeming tot staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken. Verdaas is onder meer verantwoordelijk voor de landbouwportefeuille. Een uitnodiging voor een kennismaking heeft de NMV nog niet ontvangen. De NMV betreurt het wel dat de L van Landbouw uit de naam van het departement is verdwenen. Dit is onbegrijpelijk in een land dat s werelds tweede exporteur van landbouwproducten is, en ondermijnt volgens de NMV de statuur van de staatssecretaris in het buitenland. Landbouw is volgens de NMV meer dan alleen een economische activiteit*. Motie mestbeleid uitvoeren De NMV gaat graag in op de in De Boerderij geuite uitnodiging van Verdaas om op korte termijn een kennismakingsgesprek te voeren. Eén van de actuele onderwerpen ter bespreking is het wetsvoorstel voor het nieuwe mestbeleid dat staatssecretaris Bleker begin juli samen met het advies van de Raad van State naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De NMV kan zich in grote lijnen vinden in het wetsvoorstel. Het belangrijkste uitgangspunt is dat de mestproducent verantwoordelijk is voor de afzet van zijn mest. Bleker blijkt op de laatste dag van zijn ambtstermijn nog een brief aan de Tweede Kamer te hebben gestuurd. In deze brief gaf hij aan de verplichte mestplaatsingsovereenkomsten voorlopig niet op te nemen in het wetsvoorstel, maar evenmin spreekt hij over vrijstelling van de verplichte mestverwerking indien hiervoor binnen die 30 km afzet is gevonden. De NMV heeft groot bezwaar tegen het niet opnemen van een vrijstelling van de verplichte mestverwerking als de afzet van mest kan plaatsvinden binnen de regio (de 30 km-zone). De NMV vindt dat de Tweede Kamer moet vasthouden aan de motie hierover, die eerder dit jaar met ruime meerderheid door de Tweede Kamer is aangenomen. De NMV zet erop in dat de nieuwe staatssecretaris dit alsnog in het wetsvoorstel zal inbouwen. * Op 22 november besteedde 1Vandaag overigens ook aandacht aan dit onderwerp. De uitzending, waar ook NMV-voorzitter Dirk-Jan Schoonman aan het woord kwam, is terug te zien op de site van de NMV: onder het kopje Foto & film. Proeftuin Natura 2000: Gereedschappen voor terugbrengen stikstof en kosten Proeftuin Natura 2000 wil samen met agrariërs en de overheid (provincie) technieken ontwikkelen om ammoniakemissie en -depositie te reduceren. Om dit te bereiken werkt Proeftuin Natura 2000 Overijssel aan de ontwikkeling van nieuwe gereedschappen waarbij wordt gelet op het effect op kostprijs, arbeid, productie en/of maatschappij. Het project is gestart door de provincie Overijssel, LTO Noord, Wageningen UR, Productschap Zuivel en het ministerie van EZ. Het gaat overigens niet alleen om het terugbrengen van stikstof, maar ook om kosten voor de agrariërs te besparen. De proeftuin is gebaseerd op drie onderdelen: het ontwikkelen van de gereedschapkist, het onderzoeken in de praktijk en het zoeken en creëren van experimenteerruimte. De partijen werken aan de toepasbaarheid van specifieke maatregelen zoals voer- en managementmaatregelen en andere aanwendingsmethoden. Hiervoor zijn tot nu zeven pilotboeren benaderd. Door een digitale gereedschapkist te vullen met diverse gereedschappen worden de mogelijkheden voor de veehouder in beeld gebracht. Door de samenwerking met onderzoekers is men ook in staat nieuwe gereedschappen te ontwikkelen. NMV-bestuurslid Lammert van Dijk heeft in een overleg hierover enkele punten aangedragen, zoals: Koe in de wei. Toevoegmiddelen in de mest. Hier was men al mee bezig. De provincie vond dit juridisch niet waterdicht. De projectleider is het daar niet mee eens en gaat er verder mee. Agrariërs die aan derogatie-eisen voldoen en voldoende land rond hun bedrijf hebben om de ammoniak zelf op te vangen, vrijstellen van stalaanpassingen. Dit was volgens de projectleider niet aan te tonen. Wel zag ze wat in singels rond het erf. Ze zou dit verder meenemen. De projectleider is altijd bereid het project toe te lichten op bijeenkomsten van agrariërs. Zie ook: 2

3 Derde Nationale Deltacongres Op 1 november jl. vond in Ahoy Rotterdam het 3 e Nationale Deltacongres plaats. Tijdens dit zeer drukbezochte congres (1850 deelnemers) werden door een groot aantal zeer prominente sprekers de ontwikkelingen rond het Deltaprogramma besproken. Het Deltaprogramma kan grote gevolgen hebben voor de landbouw in diverse gebieden van Nederland. Na een welkomstwoord van deltacommissaris Wim Kuijken spraken onder anderen prof. mr. Pieter van Vollenhoven, prof. Louise Fresco, commissaris van de Koningin van Zeeland Karla Peijs en burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb. Verder traden verschillende gedeputeerden van provincies en dijkgraven van waterschappen aan. Het programma werd afgesloten door de op dat moment demissionaire staatssecretaris Joop Atsma. Hoogwater, laagwater Het doel van het Deltaprogramma is om Nederland ook voor de volgende generaties te beschermen tegen hoogwater en te zorgen voor voldoende zoetwater. De rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen werken hierin samen om met inbreng van maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven te komen tot keuzes en maatregelen. De moeilijkheid is, dat op basis van een te verwachten stijging van de zeespiegel toenemende afvoerpieken van het water in de rivieren in de winter en afnemende wateraanvoer door de rivieren in de zomer ingrijpende maatregelen genomen moeten worden, zonder dat er zekerheid is of deze verwachtingen ook uitkomen. Maar ook kunnen deze verwachtingen zelfs nog te laag ingeschat zijn. Beslissingen in 2014 In 2013 zal vastgesteld worden welke strategieën kansrijk zijn, waarna in 2014 de minister vijf deltabeslissingen moet nemen. Deze betreffen: 1. Deltabeslissing Waterveiligheid: Er wordt in 3 lagen naar veiligheid gekeken: Laag 1: maatregelen om overstromingen te voorkomen. Laag 2: gevolgen van overstromingen beperken via ruimtelijke inrichting. Laag 3: gevolgen van overstromingen beperken via rampenbestrijding. 2. Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie: Een beleidskader voor ruimtelijke ontwikkelingen. 3. Deltabeslissing Zoetwaterstrategie: Op welke manier richten we onze zoetwatervoorziening duurzaam en economisch doelmatig in. De zoetwaterstrategie kan grote gevolgen voor de landbouw hebben. 4. Deltabeslissing Peilbeheer IJsselmeergebied: Het betref hier de afwatering van het IJsselmeer naar de stijgende Waddenzee en de bijdrage van de watervoorraad aan de landelijke en re- Afschaffing rode diesel: NMV pleit voor compensatie De NMV pleit voor compensatie van de afschaffing van rode diesel per 1 januari a.s. Deze maatregel zal de melkveehouder opnieuw op extra kosten jagen. Zo zal een ondernemer met gemiddeld 100 koeien jaarlijks al gauw 2000 euro duurder uit zijn, afhankelijk van verkaveling en machines en dergelijke. Voor akkerbouwers met een beregeningsinstallatie zullen de kosten nog vele malen hoger uitvallen. De beroepsvaart blijft daarentegen gespaard. Elbert Dijkgraaf, lid van de Vaste Kamercommissie Landbouw van de SGP, diende een motie in voor behoud van het lage tarief, echter zonder succes. Deze rechtsongelijkheid dient - net als voor de Duitse boeren - ook voor de Nederlandse ondernemers via teruggave van jaarlijks teveel betaalde accijns gecompenseerd te worden. gionale zoetwatervraag. Ook het peilbeheer in het IJsselmeer kan grote gevolgen voor de omliggende landbouw hebben. 5. Deltabeslissing Rijn-Maasdelta: Hier komen de rivier en de zee samen. Hoe bijvoorbeeld om te gaan met een stijgende zeespiegel en een in de zomer dalende wateraanvoer door de rivieren. Dit kan verzilting geven en problemen voor de zoetwatervoorziening. Meedoen aan regioprogramma s Op het congres werd nadrukkelijk gesteld dat burgers en belanghebbenden vanaf het begin betrokken moeten worden bij het Deltaprogramma, door deel te nemen aan gebiedsgerichte deelprogramma s. Ook u als melkveehouder kunt deelnemen aan dergelijke regioprogramma s. Het is op dit moment nog niet volledig duidelijk welke programma s wanneer precies opgestart worden. Indien u hieraan deel wilt nemen, geef dit dan op bij het NMVsecretariaat, dan zal door de NMV gekeken worden of dat mogelijk is. U kunt echter ook zelf informeren bij uw provincie of waterschap. Ook is meer informatie te vinden op 3

4 EMB-vergadering in Kroatië Op 23 tot en met 25 oktober heeft er in Kroatië een ledenvergadering van de European Milk Board plaatsgevonden. De eerste dag zijn algemene zaken behandeld en werd de Spaanse OPL als nieuw EMB-lid verwelkomd. De activiteiten van het EMB-bestuur in 2012 zijn behandeld, en er werd een voorstel gedaan voor de strategie voor de toekomst. Actie in Brussel Het EMB-bestuur stelde voor om op 26 en 27 november aanstaande nog eenmaal een grote actie in Brussel te houden. Aanleiding voor deze demonstratie is een belangrijke zitting van de Landbouwcommissie van het Europees Parlement waar de leden van de commissie besluiten nemen over de hervorming van de landbouw marktordening. De NMV heeft het initiatief voor deze actie volledig ondersteund. Door de enorme stijging van de kosten en de achterblijvende melkprijs is de financiële situatie bij veel melkveehouders zorgwekkend. Dit toont eens te meer de noodzaak van een flexibele marktregulering aan, waarbij aan de hand van de door het monitoringsinstituut berekende kostprijs de bandbreedte van de melkprijs vastgesteld wordt. Iedere organisatie van de EMB zal zijn best doen om mensen en tractoren naar Brussel te krijgen. In de middag vond er nog een presentatie plaats van dr. Karin Jürgens over de Vollkostenstudie. In deze studie is diepgaand onderzoek gedaan naar de volledige kostprijzen op verschillende typen Duitse bedrijven. Juist grote Oost-Duitse bedrijven blijken vaak hogere betaalde kosten te hebben. Kleinere gezinsbedrijven houden het bij een slechte melkprijs langer vol, maar kunnen door de te kleine marges onvoldoende inkomen generen. Ook in de middag is er parallel een workshop gehouden over de ledenbladen van de organisaties. Onderzocht zal worden of het mogelijk is om, door internationale uitwisseling van artikelen, het begrip voor elkaar over de grenzen te vergroten. Melk over de straten Aan het einde van de middag vond er een internationale melkconferentie plaats waar ook mensen vanuit de politiek uit Kroatië waren. Kroatië zal volgend jaar juli tot de EU toetreden. Dit kan voordelen maar ook risico s voor de melkveehouders in Kroatië met zich meebrengen. Veel Kroatische collega s kampen nu al met een te lage melkprijs. Daarom werd in Kroatië tijdens de EMB-vergadering actie gevoerd, waarbij liter melk over de straten werd uitgereden. Mede hierdoor was er extra aandacht van de pers voor de EMBbijeenkomst. Interessant waren de presentaties door Oost-Europese landen als Polen, Letland en zelfs Kosovo. Wat vooral opviel in deze presentaties waren de enorme verschillen in bedrijven in deze landen. Enerzijds nog duizenden zeer kleine bedrijven met enkele koeien naast grote moderne, met steun van de EU gebouwde, bedrijven. De tweede dag werden er algemene zaken van de EMB besproken. Aan het eind van de middag volgde er nog een presentatie over een onderzoek van prof. Markus Hänisch over de Europese coöperaties. Er is in opdracht van Brussel een onderzoek gedaan naar 1024 coöperaties in Europa. In landen waarin de hoofdmoot van de melk coöperatief verwerkt wordt, wordt een betere prijs voor de melk gerealiseerd dan wanneer dit niet zo is. Wel geeft prof. Hänisch aan dat in theorie de coöperatie van de leden is en dat de leden dus moeten zorgen dat de juiste beslissingen worden genomen. Prof. Hänisch pleitte ervoor de coöperaties niet op te geven en alles er aan te doen om indien nodig de coöperaties te verbeteren. Ben je het niet meer eens met het coöperatiebeleid, dan kun je volgens Hänisch je geld uit laten betalen en weggaan. Natuurlijk werd er aangegeven dat het in de praktijk toch wel een beetje anders is. Uittreden kan op zich nog wel maar waar moet men dan heen? We hebben bij onze coöperaties gezien dat het niet zo makkelijk is om nog invloed uit te oefenen. Hänisch gaf aan dat directe lijnen ook heel belangrijk zijn. Wanneer er meer lagen tussen de leiding en producenten komen, neemt de persoonlijke invloed af. We zien dat dit inderdaad bij veel van onze coöperaties 4

5 al gebeurd is. De derde dag was er een excursie naar een Kroatisch melkveebedrijf, waar ook een persconferentie werd gehouden. Opnieuw is gebleken hoe waardevol het is om gedurende de EMBbijeenkomst niet alleen volgens de formele agenda te vergaderen, want ook bleek eens te meer hoe belangrijk het is om regelmatig in contact te staan met collega s uit andere Europese landen, en te ervaren dat de European Milk Board ons met zijn allen veel sterker heeft gemaakt. Uit EMB-Nieuws Mijnheer de President, Toen u de internationale veebeurs SPACE in Rennes bezocht maakte u zich sterk voor de toekomst van de Franse land- en tuinbouw. U verklaarde nadrukkelijk dat u onze producten met toegevoegde waarde wereldwijd op de markt wilde brengen om het overschot op de handelsbalans te garanderen waar momenteel zoveel behoefte aan is. De Franse land- en tuinbouw heeft, dankzij de toegenomen productiviteit van de bedrijven, jarenlang teveel geproduceerd. Boeren hebben zich tientallen jaren ingespannen om aan milieuregels en voorschriften voor dierenwelzijn te voldoen. Ze hebben geïnvesteerd om hun productie concurrerend te maken. Echter, de realiteit is onontkoombaar, helaas: het mislukken van het exportmodel van pluimveeconcern Groupe Doux, melkveehouders die moeten stoppen, het falen van de varkenssector, torenhoge schulden we ondervinden nu de gevolgen. Wankelen Hoe komt het dat het agrarische model, dat zoveel banen en groei genereerde met name in Bretagne nu wankelt? De deregulering van de markten, onbegrensde liberalisatie, de komst van speculatieve kapitaalstromen op de agrarische markten, het dumpen van de dollar, oneerlijke concurrentie op het gebied van sociale en milieuregelgeving, zelfs in de EU: dit alles ondermijnt het moreel van de Franse boeren, en ook het animo om de uitdagingen aan te gaan waar u over sprak. Jonge mannen en vrouwen willen familiebedrijven niet meer overnemen. De grote bedrijven leveren niet genoeg op om rendabel te zijn, er zijn teveel arbeidskrachten voor nodig maar daar is geen geld voor. Jonge mensen zijn niet bereid om te investeren in enorme ondernemingen die niet winstgevend zijn. Op deze manier verdwijnen boerenbedrijven geleidelijk uit het platteland. Hiernaast een bericht vanuit de EMB. Meer EMB-nieuws vindt u in de EMB-Nieuwsbrief van november, te vinden via klik op Dossiers en vervolgens op EMB. Open brief Franse boeren aan de Franse president Gwenaël Le Berre van APLI Bretagne, de Franse EMBmelkveehoudersorganisatie, heeft in een open brief aan de Franse president François Hollande aandacht gevraagd voor de ernstige crisis in de Franse landbouw, met name in Bretagne: De varkens- en pluimveeproductie daalt onvermijdelijk, en binnenkort zal dit ook met de melkproductie het geval zijn, hoewel ons een groeiende wereldmarkt is voorgehouden. Telkens wordt ons voorgehouden dat we op de wereldmarkt moeten concurreren. Maar met welke middelen? Waar zijn de jonge boeren gebleven die geloven in hun toekomst? Redden Meneer de President, de landbouw zal het moeilijk krijgen om alle beperkingen het hoofd te bieden die de maatschappij ons in de schoot heeft geworpen. De voedselproductie zal nog verder afnemen, en de werkgelegenheid in de agri-foodsector zal alarmerend dalen. U heeft nu de verantwoordelijkheid om het (platte)land te redden. De landbouw doet haar uiterste best, maar het onmogelijk kan niet verlangd worden. De oplossing zit hem niet in een striktere verdeling van de sociale lasten, het verruimen van kredietmogelijkheden of het toekennen van uitkeringen aan de allerzwaksten. Wij benadrukken dat alleen een sterke politieke wil om de markten te reguleren een eind aan speculaties kan maken. Harmonisatie van sociale en milieuregels, of dat nu Europees gebeurt of niet, is onontbeerlijk. Tenslotte, als we een sterke munt willen zal dat gepaard moeten gaan met een instrument om de import te beperken. Als dergelijke politieke keuzes worden gemaakt garanderen wij, Europese boeren, dat wij voedsel van hoge kwaliteit kunnen produceren voor de Europese consument, zonder overheidssubsidies. Wij hebben onophoudelijk voorstellen gedaan voor een vorm van marktregulering die geen cent gemeenschapsgeld kosten. Ik vraag u naar ons te luisteren, in het belang van de toekomst van de landbouw, in Frankrijk en in Europa. Gwenaël Le Berre (APLI Bretagne) 5

6 NMV-regioavond Noord-Holland over GLB en mestwetgeving De NMV-regioavond Noord-Holland van maandagavond 5 novem ber is goed bezocht. Ruim 130 aanwezigen luisterden in De Vriendschap in Spanboek naar Herman Snijders van de Programmadirectie GLB van het ministerie van EZ. Herman Zonderland belichtte de koers van de NMV voor de toekomstige mestwetgeving. Ook Sjoera Dikkers, Tweede Kamerlid PvdA, was aanwezig. In de eerste pijler van het GLB, markt- en inkomensondersteuning, staat in het voorstel van de Europese begroting tot 2020 een budget voor directe betalingen en marktuitgaven van 317 miljard euro. De totale Europese begroting vormt tot nu toe een open discussie. Het aandeel van het GLB is naar inzet van Europese Commissie en kabinet tot nu toe gelijk ten opzichte van 2013 (geen inflatiecorrectie). Het aandeel van Nederland voor directe betalingen (inkomenssteun) daalt door de herverdeling tussen lidstaten met naar verwachting met 8%, van 830 miljoen naar 760 miljoen euro per jaar. NMV actueel 1-11 Rundvee Relatiedagen Hardenberg 1-11 Derde Nationale Deltacongres 2-11 Overleg ABRES 5-11 Bijeenkomst NMV-regio Noord-Holland Noord 6-11 Gesprek Proeftuin Natura 2000 provincie Overijssel 7-11 UGCN symposium Bijeenkomst reductie van ammoniakemissie via voer Launch meeting site duurzaamheidlandbouw.nl Klankbordgroep protocol gebruiksvoorschriften dierlijke mest Vergadering en excursie KGB Maas/DPM/DPR Duurzaam Boer Blijven, kringloop provincie Drenthe NMV-werkgroep Diergezondheid ABC-overleg Informatie-avond bestuurders nieuwe Waterschap Vallei en Veluwe 20/21/22-11 Rundvee Relatiedagen Gorinchem Themadag Gewas en Bodem van NVLV 26/27-11 Actie EMB in Brussel Kennismakingsgesprek met Jaco Geurts, Tweede Kamerlid CDA Kennismakingsgesprek met Helma Lodders, Tweede Kamerlid VVD Overleg met Oppatja strategisch communicatieplan 2012 (Natura 2000) Symposium GD 10 jaar diergezondheidsmonitoring Samen voor gezondheid Relatiemiddag NVWA 6 Vergroeningseisen De aanvrager heeft de volgende verplichtingen voor vergroening: gewasdiversificatie met minimaal drie gewassen, en per gewas minimaal 5% en maximaal 70% van de oppervlakte. Ook moet er ecologisch beheer plaatsvinden op minimaal 7% van de oppervlakte subsidiabele landbouwgrond (exclusief blijvend grasland). Blijvend grasland mag zo heten als het minimaal 5 jaar achter elkaar gras is geweest, anders is het tijdelijk grasland. Tijdelijk grasland wordt gezien als akkerland. Een melkveehouder mag maar 70% tijdelijk grasland hebben. Voor de- rogatie moet hij echter 70% grasland hebben. Als hij verder geen blijvend grasland heeft zit hij krap met deze verplichting, en als blijkt dat hij net geen 70% grasland heeft kan hij zijn derogatie verliezen. Wat is het alternatief: certificering voor duurzame productie en invulling via agrarisch natuurbeheer? Het blijft onduidelijk wat de gevolgen zullen zijn op de lange termijn van de wijze waarop de meitelling voor 2013 wordt ingevuld. Het nieuwe GLB start in De site geeft een actueel inzicht in de toekomstige situatie voor de melkveehouder. Sjoera Dikkers, de nieuwe landbouwwoordvoerder voor de PvdA in de Tweede Kamer, was ook aanwezig en liet zich informeren over de NMV. Engerlingenvraat: nog geen oplossingen, alleen een belofte Op 24 september stuurde de NMV een brief aan staatssecretaris Bleker, met het verzoek grasland dat ernstig beschadigd was door engerlingenvraat te mogen vernieuwen middels een ontheffing van het scheurverbod voor grasland op zand- en lössgrond. Onlangs kwam er een antwoord van Bleker, waarin hij te kennen gaf op de hoogte te zijn van de problemen, maar feitelijk wilde hij geen enkele uitzondering maken op het scheurverbod. Bleker heeft wel een verzoek ingebracht bij de Europese Commissie om, naar aanleiding van de uitkomsten van een onderzoek van Alterra (rapport nummer 2292), het scheuren van grasland op zand- en lössgronden ook in juni mogelijk te maken. Omdat de Commissie het onderliggende onderzoek te beperkt van aard achtte is dit verzoek afgewezen. Samenvattend is er dus nog geen enkele concrete oplossing voor dit probleem. Wel beloofde Bleker om bij de Europese Commissie ervoor te pleiten om in geval van engerlingenvraat, maar ook in geval van andere incidentele schades (emelten, extreme droogte en dergelijke) ruimere mogelijkheden toe te staan om deze schades te voorkomen of te herstellen.

7 Onderzoek moet behouden blijven NMV vreest gevolgen opheffen Productschappen Het nieuwe kabinet wil de productschappen opheffen. Regelgeving wordt overgenomen door het ministerie van Economische Zaken. Datzelfde geldt voor het uitvoeren van EU-verordeningen en -regelingen. Ook via productschapsheffingen gefinancierde landbouwonderzoek zal vervallen. De NMV vreest de gevolgen van het opheffen van de Productschappen en wil, net als de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), in ieder geval onderzoek behouden. De productschappen zijn in staat gebleken verordeningen en regels tegen lage kosten te kunnen uitvoeren. Er bestaat ruime kennis en expertise op dit gebied die nu verloren dreigen te gaan. Het is onzeker of het ministerie van Economische Zaken deze taken binnen afzienbare tijd op gelijkwaardige wijze zal kunnen overnemen. Onderzoek in gevaar Ook komt het wetenschappelijk onderzoek, wat veel draagvlak heeft onder melkveehouders, in gevaar. De melkveehouders en andere agrarische sectoren stellen niet alleen samen regels op maar brengen ook het geld bijeen voor onderzoek. Dit onderzoek is noodzakelijk voor de concurrentiepositie en voor het verbeteren van het ondernemerschap in de melkveehouderij. De NMV wil hoe dan ook collectief gefinancierd onderzoek behouden, onder meer omdat kleinschalige bedrijven in de land- en tuinbouw individueel niet in staat zijn onderzoek te laten uitvoeren. VAN DE VOORZITTER De L van Landbouw De vorige regering heeft in al haar wijsheid besloten om het ministerie van Landbouw op te doeken en onder te brengen bij het ministerie van Economische Zaken, dat het ministerie van EL&I (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) werd gedoopt. Deze regering gaat nog een stap verder, en laat de L van Landbouw verdwijnen uit de naam van het ministerie. De Nederlandse media hebben hieraan, mede naar aanleiding van de brief en het persbericht van de NMV hierover, volop aandacht besteed. Het verdwijnen van de L roept namelijk vragen op. Boeren vragen zich af of de regering nog wel doordrongen is van het belang van de Nederlandse landbouw. Wat zegt dit over de binding die de Haagse politiek nog heeft met landbouw? Wordt landbouw alleen nog maar als een zuiver economische activiteit gezien? Natuurlijk is landbouw ook economie, vooral voor verwerkers en handel. Het overschot op de Nederlandse betalingsbalans komt volledig voor rekening van ons gas èn de landbouw. Maar elke boer weet, dat landbouw méér is dan economie. Landbouw is vooral zorgen voor voedselzekerheid, voedselveiligheid, voor het landschap, het milieu. Landbouw is ook een keuze voor een manier van leven, want boer worden doe je niet om het geld. Tot op heden heeft de regering nergens uitgelegd waarom zij tot deze stap heeft besloten. Zelfs de nieuwe staatssecretaris van Landbouw, Co Verdaas, zei in Trouw onlangs nog er geen idee van te hebben. Ook dat geeft te denken. Na de oorlog werd onder anderen door Mansholt ingezet op nooit meer honger, en werd de landbouw gestimuleerd. De boeren pakten dit zo goed op dat er in de jaren 70 en 80 grote voedseloverschotten werden geproduceerd. Nu lijkt de politiek op een punt aangekomen dat zij voldoende voedselproductie een vanzelfsprekendheid is gaan vinden. Dat is precies waarvoor we moeten oppassen: als we voedselproductie in Europa zien als een vanzelfsprekendheid kan dat ons in de toekomst duur komen te staan. Momenteel is slechts 3,9 % van de bedrijfshoofden in Nederland onder de 35 jaar. Nog verontrustender is dat het aandeel stoppers onder de 35 jaar in de EU- 15 tussen 2000 en 2007 op 42% lag. Het perspectief en de mogelijkheden om een fatsoenlijke boterham in de landbouw te verdienen zijn volstrekt onvoldoende. Wie gaat over 20 jaar het voedsel produceren? Dat landbouw in andere landen heel 7 anders wordt gewaardeerd bleek wel toen we vorig jaar tijdens de EMB-jaarvergadering in Ierland waren. Onze Ierse gastheren van de ICMSA (onze Ierse zusterorganisatie) moesten zich op de laatste dag van de vergadering verontschuldigen voor hun afwezigheid. Zij waren namelijk (het was verkiezingsdag) uitgenodigd door de beoogd premier van Ierland om te bespreken hoe de regering de melkveehouders kon ondersteunen om de Ierse economie uit het slop te halen. Hun rol daarin werd als van eminent belang gezien. In een uitzending van Buitenhof verklaarde Diederik Samsom onlangs, dat Nederland teveel zijn pijlen had gericht op de (financiële) dienstverlening en distributie. Volgens hem waren we even vergeten dat ook maaksectoren in Nederland nodig zijn om uit de economische crisis te komen. Dat gaf mij enige hoop dat er toch nog wel besef in Den Haag is dat we ook landbouw hard nodig hebben om uit de crisis te komen. Het kan natuurlijk zijn, dat de toekomst uitwijst dat er feitelijk voor de boeren, de landbouw en het platteland niet veel zal veranderen. Maar het nieuwe kabinet, dat zegt bruggen te willen slaan, heeft hiermee in elk geval niet het goede signaal afgegeven. Dirk-Jan Schoonman, voorzitter NMV

8 Agenda 17 december NMV-bestuursvergadering om uur in De Schakel, Nijkerk. Op de NMV-site vindt u actueel nieuws. Adressen NMV Secretariaat NMV De Brenk 1a, 4031 JL Ingen tel Contactpersonen NMV Groningen: Steef Pronk, De Wilp, Drenthe: Johan Inberg, Koekange, Friesland: Harm Wiegersma, Rinsumageest, Flevoland: Laurens van Bavel, Zeewolde, Noord-Overijssel: Lammert van Dijk, Kampen, Oost-Nederland: Marion Logtenberg, Baak, Rivierengebied: Peter van Beest, Lienden, Gelderse Vallei/Utrecht-Oost: Wim Verbeek, Resnwoude, Noord-Holland Noord: Sjaak Ruyter, Schagen, Gooi- en Vechtstreek: Jan Galesloot, Weesp, De Ronde Venen: Rene Wahle, Zevenhoven, Krimpenerwaard en Lopikerwaard: Chiel Markus, Papekop, tel Alblasserwaard en Vijfheerenlanden: Teunis Sterk, Hei- en Boeicop, Zuid-West: Marius Bouwmeester, Bosschenhoofd, Maaskant, Limburg en Zuidoost-Brabant: Hans Geurts, Veulen, U kunt zich aanmelden als lid of informatie aanvragen via de contact personen of bij het NMV-secretariaat. Foto Koebont : Roeland Koning 8 NMV op Rundvee Relatiedagen Hardenberg en Gorinchem Oktober en november 2012 is de NMV weer aanwezig geweest op de Rundvee Relatiedagen te Hardenberg en Gorinchem met een stand. De NMV heeft beide beurzen aangegrepen om de ganzenoverlast nog eens extra onder de aandacht te brengen en bezoekers gevraagd de petitie tegen het ganzenbeleid te tekenen. De bezoekers konden met dartpijltjes gooien op de ganzen, waar dan ook veel mensen gebruik van hebben gemaakt. Het was niet erg gemakkelijk om de ganzen te raken. Samen met de handtekeningen op petities.nl zijn er toch al meer dan 2000 handtekeningen verzameld. Ook werden er flyers en uitnodigingen uitgedeeld voor Nacht van Brussel, de actie die door de European Milk Board werd georganiseerd in Brussel. Ook was er natuurlijk de gelegenheid om met bestuurders van gedachten te wisselen over diverse onderwerpen die ons als melkveehouders bezig houden. Voor zowel bezoekers als standbemanning altijd een goede gelegenheid om even bij te praten. FrieslandCampina peilt mening leden Tijdens de ledenbijeenkomsten van FrieslandCampina in najaar 2012 is er een enquêteformulier verstrekt over de inventarisatie regelingen Hier wordt aandacht gevraagd voor het reserveringsbeleid, de seizoens regeling, de kwantumtoeslagregeling, Focus Planet en overige opmerkingen en suggesties. Wij vragen de leden om deze enquête naar eigen inzicht in te vullen zodat onze stem wordt gehoord. Leden kunnen op de site van FrieslandCampina inloggen via melkweb en vervolgens klikken op Coöperaties en Ledenbijeenkomsten. Ledenactie MAINEnergie heeft inmiddels veel NMV-ers als vaste klant. De kracht van MAINEnergie zit in het persoonlijke contact en het vertrouwen van de klant. Onze zakelijke klanten profiteren niet alleen van onze gunstige tarieven, maar ook van onze service en advies op maat van hun eigen persoonlijke accountmanager. Als u klant wordt bij MAINEnergie profiteert u van onze scherpe tarieven en onze overstapservice. Wij nemen alle administratieve rompslomp uit handen en verzorgen de totale, naadloze overstap. Hierdoor blijft u voor, tijdens en na de overstap verzekerd van levering van stroom en gas. Wilt u net als vele andere collegabedrijven profiteren van scherpe energietarieven? Neem dan contact op met het Accountteam van MAINEnergie. U kunt ons telefonisch bereiken op of per via Bent u nog geen lid van de NMV? En wilt u lid zijn van een organisatie waarin u kan meedenken, meepraten en meebeslissen? Word dan nu lid van de NMV, de sectorale belangenbehartiger van en voor melkveehouders waar uw inkomen en belang centraal staan en u betaalt tot en met geen contributie en ontvang een NMV-overall! Ook wanneer u uw collega lid maakt, ontvangt u een overall. Geef u op bij het NMV-secretariaat, tel of via onze site De NMV-overalls zijn ook te bestellen. Ze kosten 29,- per stuk, de verzendkosten bedragen 7,50. Verkrijgbaar in de maten 50, 52, 54, 56, 58, 60 en 62. De overalls zijn ook te bestellen in kindermaten 116, 128, 134, 140, 158 en 164. De kinderoveralls kosten 35,- per stuk.

LEI NO. 4 SEP i:i. iixih-lhil'l-'i'i-li-'li-'li'-l-ll INGEK.

LEI NO. 4 SEP i:i. iixih-lhil'l-'i'i-li-'li-'li'-l-ll INGEK. WATE NO. 11 I 2012.18187 LEI INGEK. 4 SEP i:i > Retouradres Postbus 90653 2509 LR Den Haag Waterschap Peel en Maasvallei De weledelgestrenge heer mr. A.M.G. Gresel Postbus 3390 5902 PJ Venlo iixih-lhil'l-'i'i-li-'li-'li'-l-ll

Nadere informatie

Deltaprogramma 2014. Bijlage F. Bestuurlijke Planning DP2015

Deltaprogramma 2014. Bijlage F. Bestuurlijke Planning DP2015 Deltaprogramma 2014 Bijlage F Bestuurlijke Planning DP2015 Deltaprogramma 2014 Bijlage F Bestuurlijke Planning DP2015 Deltaprogramma 2014 Bijlage F 2 Bestuurlijke planning In deze bijlage is de bestuurlijke

Nadere informatie

Vergelijking met buitenland

Vergelijking met buitenland Vergelijking met buitenland Michel de Haan Wageningen UR - LR USA NL Our Mission: Create a better understanding of milk production world-wide India China Ethiopia Argentinië Brazil Waarom vergelijking

Nadere informatie

Mest, mestverwerking en mestwetgeving

Mest, mestverwerking en mestwetgeving Mest, mestverwerking en mestwetgeving Frits Vink Ketenmanager grondgebonden veehouderij Ministerie van Economische Zaken Inhoud Feiten en cijfers (3 sheets) Huidig mestbeleid (2 sheets) Mestbeleid: koers

Nadere informatie

Deltaprogramma: het werk aan onze delta is nooit af. Katja Portegies Staf Deltacommissaris 11 juni 2014

Deltaprogramma: het werk aan onze delta is nooit af. Katja Portegies Staf Deltacommissaris 11 juni 2014 Deltaprogramma: het werk aan onze delta is nooit af Katja Portegies Staf Deltacommissaris 11 juni 2014 1 Tot 6.70 m. onder zeeniveau 60% overstroombaar gebied, daar wonen ongeveer 9 miljoen mensen met

Nadere informatie

Dierrechten of Fosfaatrechten?

Dierrechten of Fosfaatrechten? nummer 206 juni 2015 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond Dierrechten of Fosfaatrechten? In dit nummer: - Verslag ALV - NMV-lid in the spotlight - Uitslag fotowedstrijd De CBS-cijfers over de fosfaatproductie

Nadere informatie

GLB-onderhandelingen; stand van zaken april 2013

GLB-onderhandelingen; stand van zaken april 2013 GLB-onderhandelingen; stand van zaken april 2013 Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid, Herman Snijders Ontwikkelingen en structuur GLB 2 Ontwikkeling van het GLB van start tot nu 1960 ca 1980: Markt-

Nadere informatie

ļll II ii l i.»j 'i! l ľ l! l ľlľ l lľ l!ih»ll Deltacommissaris

ļll II ii l i.»j 'i! l ľ l! l ľlľ l lľ l!ih»ll Deltacommissaris Deltacommissaris > Retouradres Postbus 9Ũ653 2509 LR Den Haag Waterschap Peel en Maasvallei De weledelgestrenge heer mr. A.M.G. Gresel Postbus 3390 5902 RJ Venlo ii l i.»j 'i! l ľ l! l ľlľ l lľ l!ih»ll

Nadere informatie

Hoofdlijnen en nationale keuzes GLB

Hoofdlijnen en nationale keuzes GLB Hoofdlijnen en nationale keuzes GLB 2014-2020 Herman Snijders Gemeenschappelijk landbouwbeleid Eerste pijler, Markt en inkomensondersteuning Tweede pijler, Plattelands- Ontwikkeling o.a. Producenten organisaties

Nadere informatie

Voorsprong met mineralen

Voorsprong met mineralen Voorsprong met mineralen Samen staan de sectoren sterker Deze bijeenkomst werd mogelijk gemaakt door LTO Gelderland, Overijssel en de Rabobank. Circulaire Economie Nieuwe toverwoord of kansrijke uitdaging

Nadere informatie

Toekomst Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Herman Snijders Programmadirectie GLB, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)

Toekomst Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Herman Snijders Programmadirectie GLB, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) Toekomst Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Herman Snijders Programmadirectie GLB, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) Ontstaan Jaren vijftig: Voedselzekerheid Deviezen sparen

Nadere informatie

TREKKERS, TUKKERS EN TRENDS

TREKKERS, TUKKERS EN TRENDS BvdD1 TREKKERS, TUKKERS EN TRENDS TRENDVERKENNING BUITENGEBIED TWENTE Uitgevoerd door studenten van Wageningen Universiteit Dia 1 BvdD1 Missc Dries, Bas van den; 19-10-2011 PROGRAMMA Inleiding Methodiek

Nadere informatie

Basisbetalingsregeling 2015 t/m 2019

Basisbetalingsregeling 2015 t/m 2019 Basisbetalingsregeling 2015 t/m 2019 Rijnsburg, 13 oktober 2014 Inhoud in vogelvlucht Omvorming + nieuwe opzet directe betalingen Toegang tot nglb Basispremie + vergroening op hoofdlijnen Voorbereiding

Nadere informatie

Visie op het EU zuivelbeleid na de quota

Visie op het EU zuivelbeleid na de quota Jan Maarten Vrij Indeling presentatie 1. De zuivelsector in Nederland 2. Hoog Niveau Expert Groep Zuivel 3. Discussiepunten Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 4. Standpunten Nederlandse Zuivelindustrie 2van

Nadere informatie

ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland (verder: Natuurpact), geven ons

ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland (verder: Natuurpact), geven ons Algemene Rekenkamer Algemene Rekenkamer Lange Voorhout 8 Voorzitter van de Tweede Kamer Postbus 20015 der Staten-Generaal 2500 EA Den Haag Binnenhof 4 T 070-3424344 Den Haag E voorlichting@rekenkamer.nl

Nadere informatie

Rapportages Regio-overleggen Agrarisch Water d.d.6 juli 2017

Rapportages Regio-overleggen Agrarisch Water d.d.6 juli 2017 Rapportages Regio-overleggen Agrarisch Water d.d.6 juli 2017 Inhoudsopgave Regio Groningen-Friesland-Noord-Drenthe... 2 Regio Zuid-Drenthe, Overijssel, Gelderland... 3 Regio Noord Holland en Flevoland...

Nadere informatie

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid 2 Omvorming + nieuwe opzet directe betalingen Overgangsjaar Toegang tot nglb Basispremie Vergroening en

Nadere informatie

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Burgers, bedrijven, milieu-organisaties en overheden hebben vandaag op initiatief van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en

Nadere informatie

Op weg naar een kringloopcertificaat

Op weg naar een kringloopcertificaat Op weg naar een kringloopcertificaat Extra impuls voor duurzame melkveehouderij in Midden-Delfland Er is een kringloopcertificaat in de maak voor duurzame melkveehouderij. Deze proeve van duurzaamheid

Nadere informatie

Programma Uitleg waarom deze bijeenkomst JC Vogelaar en stukje historie Geesje Rotgers normstellingen in naam van de ecologie aan KRW-wateren Vragen A

Programma Uitleg waarom deze bijeenkomst JC Vogelaar en stukje historie Geesje Rotgers normstellingen in naam van de ecologie aan KRW-wateren Vragen A Welkom Programma Uitleg waarom deze bijeenkomst JC Vogelaar en stukje historie Geesje Rotgers normstellingen in naam van de ecologie aan KRW-wateren Vragen Aanbeveling Mesdagfonds Mestbeleid 33 jaar 1984

Nadere informatie

EU Programma s GLB

EU Programma s GLB EU Programma s 2014-2020 GLB 2014-2020 Carlo Vromans Programma Ontwikkeling GLB tot 2014 GLB 1 e pijler: inkomenssteun met maatschappelijke verplichtingen GLB 2 e pijler: plattelandsontwikkelingenprogramma

Nadere informatie

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Herman Snijders Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Herman Snijders Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 Herman Snijders Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid Ontwikkeling van het GLB van start tot nu Start (1960): gebrek aan voedsel, geld en arbeid verhoging

Nadere informatie

Uitnodiging Tweede Nationaal Deltacongres. Donderdag 3 november 2011, Auditorium Amsterdam RAI Convention Centre

Uitnodiging Tweede Nationaal Deltacongres. Donderdag 3 november 2011, Auditorium Amsterdam RAI Convention Centre Uitnodiging Tweede Nationaal Deltacongres Donderdag 3 november 2011, Auditorium Amsterdam RAI Convention Centre 2 Uitnodiging Tweede Nationaal Deltacongres Uitnodiging Deltacommissaris Wim Kuijken heeft

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN EN KOOPNACHTEN IN GRONINGEN WINKELIERS AAN HET WOORD

KOOPZONDAGEN EN KOOPNACHTEN IN GRONINGEN WINKELIERS AAN HET WOORD KOOPZONDAGEN EN KOOPNACHTEN IN GRONINGEN WINKELIERS AAN HET WOORD Onderzoek van de SP-Groningen Juni 2011 Voorwoord De SP-afdeling Groningen heeft in de maand mei onderzoek gedaan naar de mening van ondernemers

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst cultuurinstellingen en CJP

Verslag bijeenkomst cultuurinstellingen en CJP door Martine Verbeek Verslag bijeenkomst cultuurinstellingen en CJP Culturele instellingen kwamen op dinsdag 20 november op uitnodiging van CJP bij elkaar om te spreken over de stand van zaken omtrent

Nadere informatie

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Bijeenkomst 26 januari P.G. Kusters land- en tuinbouwbenodigdheden B.V, Dreumel Optimus advies Gestart in 2014 als samenwerkingsverband

Nadere informatie

JAARMONITOR 2015 JANUARI 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

JAARMONITOR 2015 JANUARI 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland JAARMONITOR 2015 JANUARI 2016 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 NÚ KAN DE WERKLOOSHEID OMLAAG 4 FREELANCERS EN FLEXWERKERS STIMULEREN GROEI BEDRIJVEN 5 OMZETONTWIKKELING

Nadere informatie

Het Deltaprogramma. Nederland op orde: vandaag en morgen. Wim Kuijken / Bart Parmet. 7 december 2012 KNAG-Onderwijsdag

Het Deltaprogramma. Nederland op orde: vandaag en morgen. Wim Kuijken / Bart Parmet. 7 december 2012 KNAG-Onderwijsdag Het Deltaprogramma Nederland op orde: vandaag en morgen Wim Kuijken / Bart Parmet 7 december 2012 KNAG-Onderwijsdag Het Deltaprogramma Nationaal programma voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening 2

Nadere informatie

Speech van Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, Jaarvergadering van de Federatie Particulier Grondbezit, Driebergen, 25 mei 2013

Speech van Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, Jaarvergadering van de Federatie Particulier Grondbezit, Driebergen, 25 mei 2013 Speech van Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, Jaarvergadering van de Federatie Particulier Grondbezit, Driebergen, 25 mei 2013 Versie 20 mei 2013 Alleen het gesproken woord geldt 1 Dames en heren,

Nadere informatie

Varianten binnen de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij

Varianten binnen de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij Varianten binnen de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij Carin Rougoor en Frits van der Schans CLM Onderzoek en Advies Achtergrond Begin juli 2014 heeft staatssecretaris Dijksma het voorstel voor de

Nadere informatie

OVEREENKOMST. Verbeteren mineralenefficiëntie van melkveebedrijven via KringloopWijzer

OVEREENKOMST. Verbeteren mineralenefficiëntie van melkveebedrijven via KringloopWijzer OVEREENKOMST Verbeteren mineralenefficiëntie van melkveebedrijven via KringloopWijzer Van 1 januari 2014 tot 1 januari 2016 zijn de volgende afspraken van kracht tussen: - De Nederlandse Zuivelorganisatie,

Nadere informatie

Twentse landbouw in nieuw krachtenveld. Gerko Hopster &JurgenNeimeijer

Twentse landbouw in nieuw krachtenveld. Gerko Hopster &JurgenNeimeijer Twentse landbouw in nieuw krachtenveld Gerko Hopster &JurgenNeimeijer Programma Voorstellen Stellingen Presentatie trends en ontwikkelingen Discussie Conclusies en afronding Pratensis Adviesbureau voor

Nadere informatie

Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020. SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt

Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020. SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020 SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt Noordelijke specialisatie in beeld Samengestelde behoeften Samengestelde oplossingen Achtertuin als proeftuin/

Nadere informatie

Euthanasie van lichte kalveren

Euthanasie van lichte kalveren STICHTING DIER&RECHT Euthanasie van lichte kalveren Rapport met achtergrondinformatie Dier&Recht 3-3-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Handel in nuchtere kalveren... 3 Marksituatie... 3 Import... 4 Export...

Nadere informatie

Deltaprogramma Rivieren. Stand van zaken. 16 februari 2012

Deltaprogramma Rivieren. Stand van zaken. 16 februari 2012 Deltaprogramma Rivieren Stand van zaken 16 februari 2012 Deltaprogramma Nationaal Deltaprogramma Februari 2010: Deltaprogramma van start Deltaprogramma Deltaprogramma Doel (2100) Beschermd tegen hoogwater

Nadere informatie

Verder verduurzamen melkveehouderij; Pro-actieve aanpak Route2020

Verder verduurzamen melkveehouderij; Pro-actieve aanpak Route2020 Verder verduurzamen melkveehouderij; Pro-actieve aanpak Route2020 0 Experts verwachten een volumegroei van ~20% tot 2020 door het afschaffen van de quota... Nederlandse melkproductie (mln kg/jaar) 14,000

Nadere informatie

Verklaring van Hoog & Droog

Verklaring van Hoog & Droog Verklaring van Hoog & Droog Aangenomen bij acclamatie op woensdag 6 juni bij Burgers Zoo te Arnhem Over de andere kant van de Delta Verklaring van Hoog & Droog Conclusies en adviezen geformuleerd tijdens

Nadere informatie

Nieuwe GLB in relatie tot de Toeslagrechten. Jan Moggré ZLTO advies

Nieuwe GLB in relatie tot de Toeslagrechten. Jan Moggré ZLTO advies Nieuwe GLB in relatie tot de Toeslagrechten Jan Moggré ZLTO advies Ontwikkeling GLB 1960 1980 Markt- en prijsbeleid 1980-1990 2000; Produktiebeperking, afbouw markt- en prijsbeleid, gekoppelde inkomenssteun

Nadere informatie

In Nederland zijn het klimaat en het landschap zeer geschikt voor veeteelt. Logisch dat we veel koeien houden en melkproducten maken.

In Nederland zijn het klimaat en het landschap zeer geschikt voor veeteelt. Logisch dat we veel koeien houden en melkproducten maken. DE ZUIVELSECTOR > Inleiding In Nederland zijn het klimaat en het landschap zeer geschikt voor veeteelt. Logisch dat we veel koeien houden en melkproducten maken. De zuivelsector is belangrijk voor de Nederlandse

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4 Graydon kwartaal monitor incl Kwartaal 4 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q2, Q3 en Q4 8 Starters per branche 9 Opheffingen per branche 1 Faillissementen per branche 11 Netto-Groei

Nadere informatie

09.30 uur LTO Noord Ledendag (besloten) Ruimbaan voor de Drentse boer Kansen voor bedrijfsontwikkeling

09.30 uur LTO Noord Ledendag (besloten) Ruimbaan voor de Drentse boer Kansen voor bedrijfsontwikkeling Programma Dinsdag 16 december Tijd Bedrijf Spreker Onderwerp 12.00 uur TCE GoFour Dhr. Van der Klok Bio Product Processor (BPP) Boerderij van de toekomst 13.00 uur LandRent Mevr. Leeuwerik Pacht en verhuur

Nadere informatie

Vrouwen in de politiek geactualiseerde versie, januari 2011

Vrouwen in de politiek geactualiseerde versie, januari 2011 Vrouwen in de politiek geactualiseerde versie, januari 2011 Bij de landelijke verkiezingen in juni 2010 zijn er 61 vrouwen in het parlement gekozen, zes meer dan bij de verkiezingen van 2003 en van 2006.

Nadere informatie

Regionale & sectorale verdeling van Europese landbouwsubsidies in Nederland

Regionale & sectorale verdeling van Europese landbouwsubsidies in Nederland Regionale & sectorale verdeling van Europese landbouwsubsidies in Nederland Inleiding De hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) begint steeds meer vorm te krijgen. Op 12 oktober 2011

Nadere informatie

Melk van Hier, kansen voor landbouw en natuur?

Melk van Hier, kansen voor landbouw en natuur? Melk van Hier, kansen voor landbouw en natuur? NATUUR EN LANDBOUW// VORSELAAR// 14 maart 2012 Draagvlakverbredingsproject Melk van Hier 1/1/2013 31/12/2013 Dit initiatief kadert binnen een overkoepelend

Nadere informatie

Ammoniakbeleid moet gereviseerd worden

Ammoniakbeleid moet gereviseerd worden n u m m e r 181 f e b r. 2 0 1 3 L e d e n b l a d N e d e r l a n d s e M e l k v e e h o u d e r s V a k b o n d Ammoniakbeleid moet gereviseerd worden De afgelopen tijd is er veel publiciteit omtrent

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 2 maatschappijleer 2 CSE GL en TL Tekstboekje GT-0323-a-11-2-b Analyse maatschappelijk vraagstuk: jeugdwerkloosheid tekst 1 FNV vreest enorme stijging werkloosheid jongeren

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2014 NR. 2

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2014 NR. 2 Vanaf 1 januari 2016 gaat Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb2016) van start. Vanuit een collectieve aanpak van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer willen overheid, koepels en collectieven

Nadere informatie

- Kennis voor Klimaat en het Deltaprogramma - Adaptief deltamanagement

- Kennis voor Klimaat en het Deltaprogramma - Adaptief deltamanagement - Kennis voor Klimaat en het Deltaprogramma - Adaptief deltamanagement Projectendag Kennis voor Klimaat Amersfoort, 7 april 2011 Pieter Bloemen Staf Deltacommissaris 1 Intentieverklaring DC - directie

Nadere informatie

Lessen en Uitdagingen uit Duurzaam Bodembeheer Utrecht West.

Lessen en Uitdagingen uit Duurzaam Bodembeheer Utrecht West. Lessen en Uitdagingen uit Duurzaam Bodembeheer Utrecht West. Wim Honkoop Begeleiding 35 individuele melkveehouders. Al ruim 3 jaar actief in het opstellen en optimaliseren van Kringloopwijzer resultaten.

Nadere informatie

Brabants Agrarisch Jongeren Kontaht

Brabants Agrarisch Jongeren Kontaht Van: Henri van den Boomen rmailto:hvandenboomen@baik.nll Verzonden: donderdag 21 september 2017 22:21 Aan: STATENGRIFFIE Onderwerp: Bevestiging van ontvangst Brief BAJK Debat Flankerend beleid verduurzaming

Nadere informatie

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 Omvorming + nieuwe opzet directe betalingen Overgangsjaar Toegang tot nglb Basispremie Vergroening en de eisen Communicatie 2 Het nieuwe GLB, nog

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond. de staatssecretaris expliciet ingegaan op alle vragen van de NMV.

Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond. de staatssecretaris expliciet ingegaan op alle vragen van de NMV. n u m m e r 205 mei 2015 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond AMvB Melkveewet Op 23 april hebben de leden van de Tweede Kamer gedebatteerd over de algemene maatregel van bestuur (AMvB) grondgebonden

Nadere informatie

gespecialiseerde bedrijven overige bedrijven aantal varkens per bedrijf

gespecialiseerde bedrijven overige bedrijven aantal varkens per bedrijf De markt voor de varkenshouderij in Nederland Structuur In Nederland worden op ongeveer 1. bedrijven varkens gehouden. Het aantal bedrijven met varkens is de afgelopen jaren duidelijk afgenomen (figuur

Nadere informatie

34295 Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij)

34295 Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij) Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken datum 8 december 2016 Betreffende wetsvoorstel: 34295 Additionele

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.H.K. van Viegen (PvdD) d.d. 19 oktober Nummer 2730

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.H.K. van Viegen (PvdD) d.d. 19 oktober Nummer 2730 van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PvdD) d.d. 19 oktober 2012 Nummer 2730 Onderwerp Grotere bouwvlakken dan 2 ha veehouderij. Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting In een

Nadere informatie

Europese Ster. Definitief akkoord toekomstig landbouwbeleid. Europese Ster 709-01 juli 2013. Roo, Marijke de. Een nieuwsbrief van:

Europese Ster. Definitief akkoord toekomstig landbouwbeleid. Europese Ster 709-01 juli 2013. Roo, Marijke de. Een nieuwsbrief van: Roo, Marijke de Van: Europese Ster Verzonden: maandag 01 juli 2013 15:03 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Europese Ster 709-01 juli 2013 Opvolgingsmarkering: Markeringsstatus:

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2016 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 WAT TE DOEN MET ÉÉN MILJOEN 4 BEDRIJVEN SPELEN IN OP WET DBA 5 VEEL STARTENDE FREELANCERS OP LEEFTIJD 6

Nadere informatie

Kijktip: NOS Persconferentie Rutte en Samsom over regeerakkoord

Kijktip: NOS Persconferentie Rutte en Samsom over regeerakkoord Kijktip: NOS Persconferentie Rutte en Samsom over regeerakkoord Korte omschrijving werkvorm: De leerlingen bekijken een filmpje van de NOS, van maandag 29 oktober. Daarna beantwoorden ze vragen over dit

Nadere informatie

Nieuwsbrief forensische zorg Nr 3, juni 2012

Nieuwsbrief forensische zorg Nr 3, juni 2012 Nr 3, juni 2012 Nieuwsbrief forensische zorg Nr 3, juni 2012 Inhoud Voorwoord Inkoop 2013 5 jaar Festival Forensische Zorg Algemeen Overleg TBS Bijeenkomst Ifzo voor Forensische Zorgaanbieders Herschikking

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering geeft groen licht voor oprichting De faire melk BV

Algemene Leden Vergadering geeft groen licht voor oprichting De faire melk BV n u m m e r 157 d e c. 2 0 1 0 L e d e n b l a d N e d e r l a n d s e M e l k v e e h o u d e r s V a k b o n d Algemene Leden Vergadering geeft groen licht voor oprichting De faire melk BV Tijdens de

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-003 17 januari 2013 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio vrijwel voortdurende stijging

Nadere informatie

Ik ben de Klomp. Europees landbouwbeleid groep 5-6. De Klomp is een boer. Wel een hele aardige boer. Maar wel met een boer n accent.

Ik ben de Klomp. Europees landbouwbeleid groep 5-6. De Klomp is een boer. Wel een hele aardige boer. Maar wel met een boer n accent. De Klomp is een boer. Wel een hele aardige boer. Maar wel met een boer n accent Zo! Goedemorgen of goedemiddag, wat is t? Ik moet zo de koeien weer melken, dus... Excuus, dat ik wat stink. Ik heb het zo

Nadere informatie

Ontwikkeling in de melkmarkt 21/04/2015

Ontwikkeling in de melkmarkt 21/04/2015 Ontwikkeling in de melkmarkt 21/04/2015 Melk- en voermarkt kort samengevat Vooruitzichten voor de melkmarkt zijn pover tot aan de zomer De melkmarkt is in de ban van het einde van de melkquotering o Afwachtende

Nadere informatie

Delta-knowhow biedt kansen

Delta-knowhow biedt kansen 11 november 2010 Artikel Deltacongres: Samen werken aan waterveiligheid en zoetwatervoorziening Donderdag 4 november opende prins Willem-Alexander het eerste nationaal deltacongres. Werk aan de delta was

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 037 Mestbeleid Nr. 139 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 18 december 2014 De vaste commissie voor Economische Zaken heeft een

Nadere informatie

Van belang. Het verhaal van de Nederlandse Vereniging van Banken

Van belang. Het verhaal van de Nederlandse Vereniging van Banken Van belang Het verhaal van de Nederlandse Vereniging van Banken De som der delen De uitdagingen van de sector Door de NVB Van belang De nieuwe realiteit In Nederland zijn ruim tachtig Nederlandse en buitenlandse

Nadere informatie

Europa wil slim, duurzaam en inclusief

Europa wil slim, duurzaam en inclusief Europa wil slim, duurzaam en inclusief Noord-Nederland bereidt zich intensief voor op de Europese programma s in de periode 2014 2020. Het SNN biedt u met dit bericht inzicht in voortgang en verwachtingen.

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hou O Conform Geparafeerd door: Tekke, R.M.H. D&H B - Geparafeerd door: Tekke, R.M.H.

Parafering besluit PFO Hou O Conform Geparafeerd door: Tekke, R.M.H. D&H B - Geparafeerd door: Tekke, R.M.H. agendapunt 3.a.5 1247168 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden MOTIE GEURTS (PLAN SLUIZEN) Portefeuillehouder Houtzager, M.A. Datum 15 maart 2016 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming BBC/WHH

Nadere informatie

POP-3. Plattelands Ontwikkelings Programma 2014-2020. Informatiebijeenkomst Europese Fondsen november 2014 POP3

POP-3. Plattelands Ontwikkelings Programma 2014-2020. Informatiebijeenkomst Europese Fondsen november 2014 POP3 Informatiebijeenkomst Europese Fondsen november 2014 POP3 POP-3 Plattelands Ontwikkelings Programma 2014-2020 1 Provincie Zeeland Uitvoering POP-3: Johan Wandel Boy Saija Arjon Copper Programma Zeeuws

Nadere informatie

*PDOC01/260420* PDOC01/ De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

*PDOC01/260420* PDOC01/ De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Prins Clauslaan 8 2595 AJ Den Haag Postbus 20401 2500 EK Den Haag www.rijksoverheid.nl/eleni

Nadere informatie

AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR

AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR 20 AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING KOERS NOORD: OP WEG NAAR

Nadere informatie

Persbericht. Nieuwe Inzichten grensoverschrijdend werken en uitzenden. Let op: op pagina 4 melding van een zeer interessante panel discussie

Persbericht. Nieuwe Inzichten grensoverschrijdend werken en uitzenden. Let op: op pagina 4 melding van een zeer interessante panel discussie Persbericht Let op: op pagina 4 melding van een zeer interessante panel discussie Nieuwe Inzichten grensoverschrijdend werken en uitzenden CEE = Central & Eastern Europe Centraal en Oost Europa Het Groei

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond

Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond nummer 192 febr. 2014 Het is niet mogelijk om hier een volledige uitwerking van de enquête weer te geven, daarom volgt hieronder een samenvatting met de opvallendste punten. De enquête is ingevuld door

Nadere informatie

Vraag 1b. Wat was de oorzaak van deze ramp? Vraag 1a. In welke provincie was de Watersnoodramp van 1953? ...

Vraag 1b. Wat was de oorzaak van deze ramp? Vraag 1a. In welke provincie was de Watersnoodramp van 1953? ... Naam: DE WATERSNOOD- RAMP Het is 31 januari 1953. Het stormde vreselijk In Zeeland. Toch waren de meeste mensen gewoon rustig naar bed gegaan. Zij werden in hun slaap overvallen door een zware stormvloed.

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR JULI 2015 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 AFSCHAFFEN ZELFSTANDIGENAFTREK IS GEEN OPLOSSING 4 MEER VROUWEN ALS FREELANCER AAN DE SLAG 5 MEER FREELANCERS,

Nadere informatie

Innovatieagenda Melkveehouderij

Innovatieagenda Melkveehouderij Innovatieagenda Melkveehouderij stappen naar een nieuwe melkweg samen met ketenpartijen in de melkveehouderij INLEIDING NL 20 Waarom een innovatieagenda? Innovatie is een belangrijke voorwaarde voor de

Nadere informatie

4.12.2013 A7-0383/2. Herbert Dorfmann, Maria do Céu Patrão Neves, Luís Paulo Alves e.a.

4.12.2013 A7-0383/2. Herbert Dorfmann, Maria do Céu Patrão Neves, Luís Paulo Alves e.a. 4.12.2013 A7-0383/2 2 Overweging B B. overwegende dat krachtens artikel 33 van Verordening (EU) nr. [...] [PO] gebieden ten noorden van de 62ste breedtegraad en bepaalde aangrenzende gebieden als berggebieden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken Nr. 535 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

De faire melk Fairtrade chocolademelk nu in de schappen van C1000

De faire melk Fairtrade chocolademelk nu in de schappen van C1000 n u m m e r 168 d e c. 2 0 1 1 L e d e n b l a d N e d e r l a n d s e M e l k v e e h o u d e r s V a k b o n d De faire melk Fairtrade chocolademelk nu in de schappen van C1000 Na jaren voorbereiding

Nadere informatie

Toelichting: AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 26 juni 2013. Registratienummer: TB 13.3745548. Agendapunt: 6

Toelichting: AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 26 juni 2013. Registratienummer: TB 13.3745548. Agendapunt: 6 AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 26 juni 2013 Registratienummer: TB 13.3745548 Agendapunt: 6 Onderwerp: Contractering en tarieven huishoudelijke hulp 2014 Voorstel: 1. De volgende

Nadere informatie

Market Outlook. Een perspectief op de middellange termijn voor de Nederlandse landbouw

Market Outlook. Een perspectief op de middellange termijn voor de Nederlandse landbouw Market Outlook Een perspectief op de middellange termijn voor de Nederlandse landbouw Roel Jongeneel Elk jaar brengt de OECD-FAO in juli haar Agricultural Outlook uit. Dat biedt een vooruitblik op de wereldmarkt

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 VRAAG NAAR FLEX BLIJFT STIJGEN, MAAR VOOR HOELANG? 4 FREELANCERS EN FLEXWERKERS OOK IN 2017 ONVERMINDERD

Nadere informatie

Snel stijgend overschot zet melkprijs onder druk

Snel stijgend overschot zet melkprijs onder druk n u m m e r 173 m e i 2 0 1 2 L e d e n b l a d N e d e r l a n d s e M e l k v e e h o u d e r s V a k b o n d Snel stijgend overschot zet melkprijs onder druk Als gevolg van een fors gestegen melkproductie

Nadere informatie

Kringlooplandbouw: Meer verdienen met aandacht voor het natuurlijk systeem. Linda van der Weijden

Kringlooplandbouw: Meer verdienen met aandacht voor het natuurlijk systeem. Linda van der Weijden Kringlooplandbouw: Meer verdienen met aandacht voor het natuurlijk systeem Linda van der Weijden Opzet Inhoud: Hoe ontwikkel je met het natuurlijk systeem? Proces: Hoe pakken we dat aan? 2 Wat is kringlooplandbouw?

Nadere informatie

EHS-herijking van invloed op uiterwaardentransitie in Utrecht en Gelderland? Master scriptie planologie

EHS-herijking van invloed op uiterwaardentransitie in Utrecht en Gelderland? Master scriptie planologie EHS-herijking van invloed op uiterwaardentransitie in Utrecht en Gelderland? Master scriptie planologie D.F.G. van Nuland 2012 EHS-herijking van invloed op uiterwaardentransitie in Utrecht en Gelderland?

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden

Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden _ Maart 2014 ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat Hofweg 1H 2511 AA Den Haag T: 070 757 02 00 Hoeveel vrouwen zijn er in maart 2014 in de gemeenteraden

Nadere informatie

Dichterbij. Melk uit ZUID-HOLLAND MIDDEN »10. Bank denkt mee met kerkbestuur»14. Vijftigers waagden de stap»28. 'De economie trekt weer aan'»18

Dichterbij. Melk uit ZUID-HOLLAND MIDDEN »10. Bank denkt mee met kerkbestuur»14. Vijftigers waagden de stap»28. 'De economie trekt weer aan'»18 Dichterbij ZUID-HOLLAND MIDDEN MAGAZINE VOOR LEDEN VAN RABOBANK ZUID-HOLLAND MIDDEN ZOMER 2017 Melk uit Midden-Delfland: lekker!!»10 FINANCIËN JAARVERSLAG 2016 ZELFSTANDIG ONDERNEMEN Bank denkt mee met

Nadere informatie

2015: Kans(en) en/of bedreiging voor de melkveehouder?!

2015: Kans(en) en/of bedreiging voor de melkveehouder?! 2015: Kans(en) en/of bedreiging voor de melkveehouder?! Vic Boeren (06 53407806) Eric Bouwman (06 26544114) november 2014 DLV Dier Groep BV Onafhankelijk, toonaangevend en landelijk werkend adviesbedrijf

Nadere informatie

Naar een écht groen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Naar een écht groen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Naar een écht groen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Advies van Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten, Landschapsbeheer Nederland, De12Landschappen, Milieudefensie en Stichting Natuur en Milieu.

Nadere informatie

WE FEED THE WORLD. Achtergronden bij. Een film van Erwin Wagenhofer, Oostenrijk, 2005 www.wefeedtheworld.nl

WE FEED THE WORLD. Achtergronden bij. Een film van Erwin Wagenhofer, Oostenrijk, 2005 www.wefeedtheworld.nl Achtergronden bij WE FEED THE WORLD Een film van Erwin Wagenhofer, Oostenrijk, 2005 www.wefeedtheworld.nl Meer weten over We feed the world? Zelf bijdragen aan een mens-, dier- en milieuvriendelijke landbouw?

Nadere informatie

Het Productschap Tuinbouw. 13 november 2012 / Agnes van Ardenne

Het Productschap Tuinbouw. 13 november 2012 / Agnes van Ardenne Het Productschap Tuinbouw 13 november 2012 / Agnes van Ardenne Inhoud Productschap Tuinbouw (PT) Kerncijfers tuinbouw Trends Opdracht tuinbouw / PT Waarde van groen Conclusies Productschap Tuinbouw (PT)

Nadere informatie

JAARMONITOR 2016 JANUARI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

JAARMONITOR 2016 JANUARI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland JAARMONITOR 2016 JANUARI 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 FREELANCERS GEBAAT BIJ ONRUST OP ARBEIDSMARKT 4 BEDRIJVEN MAKEN MEER GEBRUIK VAN FREELANCERS EN FLEXWERKERS

Nadere informatie

Hoog tijd voor een écht duurzame landbouw

Hoog tijd voor een écht duurzame landbouw nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn... Hoog tijd voor een écht duurzame landbouw een visie over de hervormingen in de landbouw Oktober 2013 nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn... Inleiding Landbouwbeleid heeft grote invloed op

Nadere informatie

Examen HAVO. Economie 1

Examen HAVO. Economie 1 Economie 1 Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 13.30 16.00 uur 20 00 Dit examen bestaat uit 31 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een goed

Nadere informatie

Provinciale ambtsdragers Inleiding en werkwijze

Provinciale ambtsdragers Inleiding en werkwijze Provinciale ambtsdragers 2014 1. Inleiding en werkwijze Sinds 2011 inventariseert de Stichting Decentraalbestuur.nl In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties enkele kenmerken

Nadere informatie

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii Stuknummer: 13.022171

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii Stuknummer: 13.022171 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii Stuknummer: 13.022171 C-C. Gr? GEMEENTE SCHAGEN ING 2 6 SEP2013 agriboard Noord-Holland Noord BioValley AFD BioValley p/a Stichting Agriboard Noord-Holland Noord Postbus

Nadere informatie

Congrestoespraak Lodewijk Asscher PvdA-congres, 3 november 2012. -GESPROKEN WOORD GELDT-

Congrestoespraak Lodewijk Asscher PvdA-congres, 3 november 2012. -GESPROKEN WOORD GELDT- Congrestoespraak Lodewijk Asscher PvdA-congres, 3 november 2012. -GESPROKEN WOORD GELDT- Dames en Heren, Partijgenoten, Ik sta hier beduusd voor u. Het is een bijzondere tijd geweest. Als ik in terugkijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 25 074 Ministeriële Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) 28 625 Herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Nr. 61 BRIEF VAN

Nadere informatie

28 november 2015. Onderzoek: Klimaattop Parijs

28 november 2015. Onderzoek: Klimaattop Parijs 28 november 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 538 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie