Nacht van Brussel 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nacht van Brussel 2012"

Transcriptie

1 n u m m e r 179 d e c L e d e n b l a d N e d e r l a n d s e M e l k v e e h o u d e r s V a k b o n d Nacht van Brussel 2012 Op 26 en 27 november trokken circa 2000 melkveehouders met 800 trekkers uit heel Europa Brussel binnen. Gedurende twee dagen protesteerden zij tegen de te lage melkprijzen en de liberalisering, en vóór flexibele productieregulering en eerlijke marktmachtverdeling. De EMB organiseerde deze manifestatie, en uiteraard waren ook Nederlandse NMV- en DDB-leden goed vertegenwoordigd. In dit nummer: - NMV feliciteert nieuwe staatssecretaris - Derde Nationale Deltacongres - NMV-regioavond Noord-Holland over GLB en mestwetgeving - Onderzoek moet behouden blijven, NMV vreest gevolgen opheffen Productschappen In indrukwekkende colonnes kwamen de honderden trekkers van verschillende kanten Brussel in, en dat is natuurlijk niet onopgemerkt gebleven. Het grote aantal deelnemers toont aan hoe zeer de landbouw en in het bijzonder de gezinsbedrijven in dienst van de samenleving, de collega s uit geheel Europa aan het hart liggen. Deze toekomst kan alleen veilig worden gesteld als flexibele marktregulering door middel van een Europese monitoringscommissie wordt ingesteld voor de zuivelsector, aldus de president van de EMB, Romuald Schaber. Bij het ter perse gaan van deze Koebont was de manifestatie net ten einde. Kijk daarom voor een uitgebreider verslag en meer foto s van deze bijzondere dagen op de website van de NMV en EMB.

2 NMV feliciteert nieuwe staatssecretaris De NMV feliciteerde onlangs Co Verdaas in een brief met zijn benoeming tot staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken. Verdaas is onder meer verantwoordelijk voor de landbouwportefeuille. Een uitnodiging voor een kennismaking heeft de NMV nog niet ontvangen. De NMV betreurt het wel dat de L van Landbouw uit de naam van het departement is verdwenen. Dit is onbegrijpelijk in een land dat s werelds tweede exporteur van landbouwproducten is, en ondermijnt volgens de NMV de statuur van de staatssecretaris in het buitenland. Landbouw is volgens de NMV meer dan alleen een economische activiteit*. Motie mestbeleid uitvoeren De NMV gaat graag in op de in De Boerderij geuite uitnodiging van Verdaas om op korte termijn een kennismakingsgesprek te voeren. Eén van de actuele onderwerpen ter bespreking is het wetsvoorstel voor het nieuwe mestbeleid dat staatssecretaris Bleker begin juli samen met het advies van de Raad van State naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De NMV kan zich in grote lijnen vinden in het wetsvoorstel. Het belangrijkste uitgangspunt is dat de mestproducent verantwoordelijk is voor de afzet van zijn mest. Bleker blijkt op de laatste dag van zijn ambtstermijn nog een brief aan de Tweede Kamer te hebben gestuurd. In deze brief gaf hij aan de verplichte mestplaatsingsovereenkomsten voorlopig niet op te nemen in het wetsvoorstel, maar evenmin spreekt hij over vrijstelling van de verplichte mestverwerking indien hiervoor binnen die 30 km afzet is gevonden. De NMV heeft groot bezwaar tegen het niet opnemen van een vrijstelling van de verplichte mestverwerking als de afzet van mest kan plaatsvinden binnen de regio (de 30 km-zone). De NMV vindt dat de Tweede Kamer moet vasthouden aan de motie hierover, die eerder dit jaar met ruime meerderheid door de Tweede Kamer is aangenomen. De NMV zet erop in dat de nieuwe staatssecretaris dit alsnog in het wetsvoorstel zal inbouwen. * Op 22 november besteedde 1Vandaag overigens ook aandacht aan dit onderwerp. De uitzending, waar ook NMV-voorzitter Dirk-Jan Schoonman aan het woord kwam, is terug te zien op de site van de NMV: onder het kopje Foto & film. Proeftuin Natura 2000: Gereedschappen voor terugbrengen stikstof en kosten Proeftuin Natura 2000 wil samen met agrariërs en de overheid (provincie) technieken ontwikkelen om ammoniakemissie en -depositie te reduceren. Om dit te bereiken werkt Proeftuin Natura 2000 Overijssel aan de ontwikkeling van nieuwe gereedschappen waarbij wordt gelet op het effect op kostprijs, arbeid, productie en/of maatschappij. Het project is gestart door de provincie Overijssel, LTO Noord, Wageningen UR, Productschap Zuivel en het ministerie van EZ. Het gaat overigens niet alleen om het terugbrengen van stikstof, maar ook om kosten voor de agrariërs te besparen. De proeftuin is gebaseerd op drie onderdelen: het ontwikkelen van de gereedschapkist, het onderzoeken in de praktijk en het zoeken en creëren van experimenteerruimte. De partijen werken aan de toepasbaarheid van specifieke maatregelen zoals voer- en managementmaatregelen en andere aanwendingsmethoden. Hiervoor zijn tot nu zeven pilotboeren benaderd. Door een digitale gereedschapkist te vullen met diverse gereedschappen worden de mogelijkheden voor de veehouder in beeld gebracht. Door de samenwerking met onderzoekers is men ook in staat nieuwe gereedschappen te ontwikkelen. NMV-bestuurslid Lammert van Dijk heeft in een overleg hierover enkele punten aangedragen, zoals: Koe in de wei. Toevoegmiddelen in de mest. Hier was men al mee bezig. De provincie vond dit juridisch niet waterdicht. De projectleider is het daar niet mee eens en gaat er verder mee. Agrariërs die aan derogatie-eisen voldoen en voldoende land rond hun bedrijf hebben om de ammoniak zelf op te vangen, vrijstellen van stalaanpassingen. Dit was volgens de projectleider niet aan te tonen. Wel zag ze wat in singels rond het erf. Ze zou dit verder meenemen. De projectleider is altijd bereid het project toe te lichten op bijeenkomsten van agrariërs. Zie ook: 2

3 Derde Nationale Deltacongres Op 1 november jl. vond in Ahoy Rotterdam het 3 e Nationale Deltacongres plaats. Tijdens dit zeer drukbezochte congres (1850 deelnemers) werden door een groot aantal zeer prominente sprekers de ontwikkelingen rond het Deltaprogramma besproken. Het Deltaprogramma kan grote gevolgen hebben voor de landbouw in diverse gebieden van Nederland. Na een welkomstwoord van deltacommissaris Wim Kuijken spraken onder anderen prof. mr. Pieter van Vollenhoven, prof. Louise Fresco, commissaris van de Koningin van Zeeland Karla Peijs en burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb. Verder traden verschillende gedeputeerden van provincies en dijkgraven van waterschappen aan. Het programma werd afgesloten door de op dat moment demissionaire staatssecretaris Joop Atsma. Hoogwater, laagwater Het doel van het Deltaprogramma is om Nederland ook voor de volgende generaties te beschermen tegen hoogwater en te zorgen voor voldoende zoetwater. De rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen werken hierin samen om met inbreng van maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven te komen tot keuzes en maatregelen. De moeilijkheid is, dat op basis van een te verwachten stijging van de zeespiegel toenemende afvoerpieken van het water in de rivieren in de winter en afnemende wateraanvoer door de rivieren in de zomer ingrijpende maatregelen genomen moeten worden, zonder dat er zekerheid is of deze verwachtingen ook uitkomen. Maar ook kunnen deze verwachtingen zelfs nog te laag ingeschat zijn. Beslissingen in 2014 In 2013 zal vastgesteld worden welke strategieën kansrijk zijn, waarna in 2014 de minister vijf deltabeslissingen moet nemen. Deze betreffen: 1. Deltabeslissing Waterveiligheid: Er wordt in 3 lagen naar veiligheid gekeken: Laag 1: maatregelen om overstromingen te voorkomen. Laag 2: gevolgen van overstromingen beperken via ruimtelijke inrichting. Laag 3: gevolgen van overstromingen beperken via rampenbestrijding. 2. Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie: Een beleidskader voor ruimtelijke ontwikkelingen. 3. Deltabeslissing Zoetwaterstrategie: Op welke manier richten we onze zoetwatervoorziening duurzaam en economisch doelmatig in. De zoetwaterstrategie kan grote gevolgen voor de landbouw hebben. 4. Deltabeslissing Peilbeheer IJsselmeergebied: Het betref hier de afwatering van het IJsselmeer naar de stijgende Waddenzee en de bijdrage van de watervoorraad aan de landelijke en re- Afschaffing rode diesel: NMV pleit voor compensatie De NMV pleit voor compensatie van de afschaffing van rode diesel per 1 januari a.s. Deze maatregel zal de melkveehouder opnieuw op extra kosten jagen. Zo zal een ondernemer met gemiddeld 100 koeien jaarlijks al gauw 2000 euro duurder uit zijn, afhankelijk van verkaveling en machines en dergelijke. Voor akkerbouwers met een beregeningsinstallatie zullen de kosten nog vele malen hoger uitvallen. De beroepsvaart blijft daarentegen gespaard. Elbert Dijkgraaf, lid van de Vaste Kamercommissie Landbouw van de SGP, diende een motie in voor behoud van het lage tarief, echter zonder succes. Deze rechtsongelijkheid dient - net als voor de Duitse boeren - ook voor de Nederlandse ondernemers via teruggave van jaarlijks teveel betaalde accijns gecompenseerd te worden. gionale zoetwatervraag. Ook het peilbeheer in het IJsselmeer kan grote gevolgen voor de omliggende landbouw hebben. 5. Deltabeslissing Rijn-Maasdelta: Hier komen de rivier en de zee samen. Hoe bijvoorbeeld om te gaan met een stijgende zeespiegel en een in de zomer dalende wateraanvoer door de rivieren. Dit kan verzilting geven en problemen voor de zoetwatervoorziening. Meedoen aan regioprogramma s Op het congres werd nadrukkelijk gesteld dat burgers en belanghebbenden vanaf het begin betrokken moeten worden bij het Deltaprogramma, door deel te nemen aan gebiedsgerichte deelprogramma s. Ook u als melkveehouder kunt deelnemen aan dergelijke regioprogramma s. Het is op dit moment nog niet volledig duidelijk welke programma s wanneer precies opgestart worden. Indien u hieraan deel wilt nemen, geef dit dan op bij het NMVsecretariaat, dan zal door de NMV gekeken worden of dat mogelijk is. U kunt echter ook zelf informeren bij uw provincie of waterschap. Ook is meer informatie te vinden op 3

4 EMB-vergadering in Kroatië Op 23 tot en met 25 oktober heeft er in Kroatië een ledenvergadering van de European Milk Board plaatsgevonden. De eerste dag zijn algemene zaken behandeld en werd de Spaanse OPL als nieuw EMB-lid verwelkomd. De activiteiten van het EMB-bestuur in 2012 zijn behandeld, en er werd een voorstel gedaan voor de strategie voor de toekomst. Actie in Brussel Het EMB-bestuur stelde voor om op 26 en 27 november aanstaande nog eenmaal een grote actie in Brussel te houden. Aanleiding voor deze demonstratie is een belangrijke zitting van de Landbouwcommissie van het Europees Parlement waar de leden van de commissie besluiten nemen over de hervorming van de landbouw marktordening. De NMV heeft het initiatief voor deze actie volledig ondersteund. Door de enorme stijging van de kosten en de achterblijvende melkprijs is de financiële situatie bij veel melkveehouders zorgwekkend. Dit toont eens te meer de noodzaak van een flexibele marktregulering aan, waarbij aan de hand van de door het monitoringsinstituut berekende kostprijs de bandbreedte van de melkprijs vastgesteld wordt. Iedere organisatie van de EMB zal zijn best doen om mensen en tractoren naar Brussel te krijgen. In de middag vond er nog een presentatie plaats van dr. Karin Jürgens over de Vollkostenstudie. In deze studie is diepgaand onderzoek gedaan naar de volledige kostprijzen op verschillende typen Duitse bedrijven. Juist grote Oost-Duitse bedrijven blijken vaak hogere betaalde kosten te hebben. Kleinere gezinsbedrijven houden het bij een slechte melkprijs langer vol, maar kunnen door de te kleine marges onvoldoende inkomen generen. Ook in de middag is er parallel een workshop gehouden over de ledenbladen van de organisaties. Onderzocht zal worden of het mogelijk is om, door internationale uitwisseling van artikelen, het begrip voor elkaar over de grenzen te vergroten. Melk over de straten Aan het einde van de middag vond er een internationale melkconferentie plaats waar ook mensen vanuit de politiek uit Kroatië waren. Kroatië zal volgend jaar juli tot de EU toetreden. Dit kan voordelen maar ook risico s voor de melkveehouders in Kroatië met zich meebrengen. Veel Kroatische collega s kampen nu al met een te lage melkprijs. Daarom werd in Kroatië tijdens de EMB-vergadering actie gevoerd, waarbij liter melk over de straten werd uitgereden. Mede hierdoor was er extra aandacht van de pers voor de EMBbijeenkomst. Interessant waren de presentaties door Oost-Europese landen als Polen, Letland en zelfs Kosovo. Wat vooral opviel in deze presentaties waren de enorme verschillen in bedrijven in deze landen. Enerzijds nog duizenden zeer kleine bedrijven met enkele koeien naast grote moderne, met steun van de EU gebouwde, bedrijven. De tweede dag werden er algemene zaken van de EMB besproken. Aan het eind van de middag volgde er nog een presentatie over een onderzoek van prof. Markus Hänisch over de Europese coöperaties. Er is in opdracht van Brussel een onderzoek gedaan naar 1024 coöperaties in Europa. In landen waarin de hoofdmoot van de melk coöperatief verwerkt wordt, wordt een betere prijs voor de melk gerealiseerd dan wanneer dit niet zo is. Wel geeft prof. Hänisch aan dat in theorie de coöperatie van de leden is en dat de leden dus moeten zorgen dat de juiste beslissingen worden genomen. Prof. Hänisch pleitte ervoor de coöperaties niet op te geven en alles er aan te doen om indien nodig de coöperaties te verbeteren. Ben je het niet meer eens met het coöperatiebeleid, dan kun je volgens Hänisch je geld uit laten betalen en weggaan. Natuurlijk werd er aangegeven dat het in de praktijk toch wel een beetje anders is. Uittreden kan op zich nog wel maar waar moet men dan heen? We hebben bij onze coöperaties gezien dat het niet zo makkelijk is om nog invloed uit te oefenen. Hänisch gaf aan dat directe lijnen ook heel belangrijk zijn. Wanneer er meer lagen tussen de leiding en producenten komen, neemt de persoonlijke invloed af. We zien dat dit inderdaad bij veel van onze coöperaties 4

5 al gebeurd is. De derde dag was er een excursie naar een Kroatisch melkveebedrijf, waar ook een persconferentie werd gehouden. Opnieuw is gebleken hoe waardevol het is om gedurende de EMBbijeenkomst niet alleen volgens de formele agenda te vergaderen, want ook bleek eens te meer hoe belangrijk het is om regelmatig in contact te staan met collega s uit andere Europese landen, en te ervaren dat de European Milk Board ons met zijn allen veel sterker heeft gemaakt. Uit EMB-Nieuws Mijnheer de President, Toen u de internationale veebeurs SPACE in Rennes bezocht maakte u zich sterk voor de toekomst van de Franse land- en tuinbouw. U verklaarde nadrukkelijk dat u onze producten met toegevoegde waarde wereldwijd op de markt wilde brengen om het overschot op de handelsbalans te garanderen waar momenteel zoveel behoefte aan is. De Franse land- en tuinbouw heeft, dankzij de toegenomen productiviteit van de bedrijven, jarenlang teveel geproduceerd. Boeren hebben zich tientallen jaren ingespannen om aan milieuregels en voorschriften voor dierenwelzijn te voldoen. Ze hebben geïnvesteerd om hun productie concurrerend te maken. Echter, de realiteit is onontkoombaar, helaas: het mislukken van het exportmodel van pluimveeconcern Groupe Doux, melkveehouders die moeten stoppen, het falen van de varkenssector, torenhoge schulden we ondervinden nu de gevolgen. Wankelen Hoe komt het dat het agrarische model, dat zoveel banen en groei genereerde met name in Bretagne nu wankelt? De deregulering van de markten, onbegrensde liberalisatie, de komst van speculatieve kapitaalstromen op de agrarische markten, het dumpen van de dollar, oneerlijke concurrentie op het gebied van sociale en milieuregelgeving, zelfs in de EU: dit alles ondermijnt het moreel van de Franse boeren, en ook het animo om de uitdagingen aan te gaan waar u over sprak. Jonge mannen en vrouwen willen familiebedrijven niet meer overnemen. De grote bedrijven leveren niet genoeg op om rendabel te zijn, er zijn teveel arbeidskrachten voor nodig maar daar is geen geld voor. Jonge mensen zijn niet bereid om te investeren in enorme ondernemingen die niet winstgevend zijn. Op deze manier verdwijnen boerenbedrijven geleidelijk uit het platteland. Hiernaast een bericht vanuit de EMB. Meer EMB-nieuws vindt u in de EMB-Nieuwsbrief van november, te vinden via klik op Dossiers en vervolgens op EMB. Open brief Franse boeren aan de Franse president Gwenaël Le Berre van APLI Bretagne, de Franse EMBmelkveehoudersorganisatie, heeft in een open brief aan de Franse president François Hollande aandacht gevraagd voor de ernstige crisis in de Franse landbouw, met name in Bretagne: De varkens- en pluimveeproductie daalt onvermijdelijk, en binnenkort zal dit ook met de melkproductie het geval zijn, hoewel ons een groeiende wereldmarkt is voorgehouden. Telkens wordt ons voorgehouden dat we op de wereldmarkt moeten concurreren. Maar met welke middelen? Waar zijn de jonge boeren gebleven die geloven in hun toekomst? Redden Meneer de President, de landbouw zal het moeilijk krijgen om alle beperkingen het hoofd te bieden die de maatschappij ons in de schoot heeft geworpen. De voedselproductie zal nog verder afnemen, en de werkgelegenheid in de agri-foodsector zal alarmerend dalen. U heeft nu de verantwoordelijkheid om het (platte)land te redden. De landbouw doet haar uiterste best, maar het onmogelijk kan niet verlangd worden. De oplossing zit hem niet in een striktere verdeling van de sociale lasten, het verruimen van kredietmogelijkheden of het toekennen van uitkeringen aan de allerzwaksten. Wij benadrukken dat alleen een sterke politieke wil om de markten te reguleren een eind aan speculaties kan maken. Harmonisatie van sociale en milieuregels, of dat nu Europees gebeurt of niet, is onontbeerlijk. Tenslotte, als we een sterke munt willen zal dat gepaard moeten gaan met een instrument om de import te beperken. Als dergelijke politieke keuzes worden gemaakt garanderen wij, Europese boeren, dat wij voedsel van hoge kwaliteit kunnen produceren voor de Europese consument, zonder overheidssubsidies. Wij hebben onophoudelijk voorstellen gedaan voor een vorm van marktregulering die geen cent gemeenschapsgeld kosten. Ik vraag u naar ons te luisteren, in het belang van de toekomst van de landbouw, in Frankrijk en in Europa. Gwenaël Le Berre (APLI Bretagne) 5

6 NMV-regioavond Noord-Holland over GLB en mestwetgeving De NMV-regioavond Noord-Holland van maandagavond 5 novem ber is goed bezocht. Ruim 130 aanwezigen luisterden in De Vriendschap in Spanboek naar Herman Snijders van de Programmadirectie GLB van het ministerie van EZ. Herman Zonderland belichtte de koers van de NMV voor de toekomstige mestwetgeving. Ook Sjoera Dikkers, Tweede Kamerlid PvdA, was aanwezig. In de eerste pijler van het GLB, markt- en inkomensondersteuning, staat in het voorstel van de Europese begroting tot 2020 een budget voor directe betalingen en marktuitgaven van 317 miljard euro. De totale Europese begroting vormt tot nu toe een open discussie. Het aandeel van het GLB is naar inzet van Europese Commissie en kabinet tot nu toe gelijk ten opzichte van 2013 (geen inflatiecorrectie). Het aandeel van Nederland voor directe betalingen (inkomenssteun) daalt door de herverdeling tussen lidstaten met naar verwachting met 8%, van 830 miljoen naar 760 miljoen euro per jaar. NMV actueel 1-11 Rundvee Relatiedagen Hardenberg 1-11 Derde Nationale Deltacongres 2-11 Overleg ABRES 5-11 Bijeenkomst NMV-regio Noord-Holland Noord 6-11 Gesprek Proeftuin Natura 2000 provincie Overijssel 7-11 UGCN symposium Bijeenkomst reductie van ammoniakemissie via voer Launch meeting site duurzaamheidlandbouw.nl Klankbordgroep protocol gebruiksvoorschriften dierlijke mest Vergadering en excursie KGB Maas/DPM/DPR Duurzaam Boer Blijven, kringloop provincie Drenthe NMV-werkgroep Diergezondheid ABC-overleg Informatie-avond bestuurders nieuwe Waterschap Vallei en Veluwe 20/21/22-11 Rundvee Relatiedagen Gorinchem Themadag Gewas en Bodem van NVLV 26/27-11 Actie EMB in Brussel Kennismakingsgesprek met Jaco Geurts, Tweede Kamerlid CDA Kennismakingsgesprek met Helma Lodders, Tweede Kamerlid VVD Overleg met Oppatja strategisch communicatieplan 2012 (Natura 2000) Symposium GD 10 jaar diergezondheidsmonitoring Samen voor gezondheid Relatiemiddag NVWA 6 Vergroeningseisen De aanvrager heeft de volgende verplichtingen voor vergroening: gewasdiversificatie met minimaal drie gewassen, en per gewas minimaal 5% en maximaal 70% van de oppervlakte. Ook moet er ecologisch beheer plaatsvinden op minimaal 7% van de oppervlakte subsidiabele landbouwgrond (exclusief blijvend grasland). Blijvend grasland mag zo heten als het minimaal 5 jaar achter elkaar gras is geweest, anders is het tijdelijk grasland. Tijdelijk grasland wordt gezien als akkerland. Een melkveehouder mag maar 70% tijdelijk grasland hebben. Voor de- rogatie moet hij echter 70% grasland hebben. Als hij verder geen blijvend grasland heeft zit hij krap met deze verplichting, en als blijkt dat hij net geen 70% grasland heeft kan hij zijn derogatie verliezen. Wat is het alternatief: certificering voor duurzame productie en invulling via agrarisch natuurbeheer? Het blijft onduidelijk wat de gevolgen zullen zijn op de lange termijn van de wijze waarop de meitelling voor 2013 wordt ingevuld. Het nieuwe GLB start in De site geeft een actueel inzicht in de toekomstige situatie voor de melkveehouder. Sjoera Dikkers, de nieuwe landbouwwoordvoerder voor de PvdA in de Tweede Kamer, was ook aanwezig en liet zich informeren over de NMV. Engerlingenvraat: nog geen oplossingen, alleen een belofte Op 24 september stuurde de NMV een brief aan staatssecretaris Bleker, met het verzoek grasland dat ernstig beschadigd was door engerlingenvraat te mogen vernieuwen middels een ontheffing van het scheurverbod voor grasland op zand- en lössgrond. Onlangs kwam er een antwoord van Bleker, waarin hij te kennen gaf op de hoogte te zijn van de problemen, maar feitelijk wilde hij geen enkele uitzondering maken op het scheurverbod. Bleker heeft wel een verzoek ingebracht bij de Europese Commissie om, naar aanleiding van de uitkomsten van een onderzoek van Alterra (rapport nummer 2292), het scheuren van grasland op zand- en lössgronden ook in juni mogelijk te maken. Omdat de Commissie het onderliggende onderzoek te beperkt van aard achtte is dit verzoek afgewezen. Samenvattend is er dus nog geen enkele concrete oplossing voor dit probleem. Wel beloofde Bleker om bij de Europese Commissie ervoor te pleiten om in geval van engerlingenvraat, maar ook in geval van andere incidentele schades (emelten, extreme droogte en dergelijke) ruimere mogelijkheden toe te staan om deze schades te voorkomen of te herstellen.

7 Onderzoek moet behouden blijven NMV vreest gevolgen opheffen Productschappen Het nieuwe kabinet wil de productschappen opheffen. Regelgeving wordt overgenomen door het ministerie van Economische Zaken. Datzelfde geldt voor het uitvoeren van EU-verordeningen en -regelingen. Ook via productschapsheffingen gefinancierde landbouwonderzoek zal vervallen. De NMV vreest de gevolgen van het opheffen van de Productschappen en wil, net als de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), in ieder geval onderzoek behouden. De productschappen zijn in staat gebleken verordeningen en regels tegen lage kosten te kunnen uitvoeren. Er bestaat ruime kennis en expertise op dit gebied die nu verloren dreigen te gaan. Het is onzeker of het ministerie van Economische Zaken deze taken binnen afzienbare tijd op gelijkwaardige wijze zal kunnen overnemen. Onderzoek in gevaar Ook komt het wetenschappelijk onderzoek, wat veel draagvlak heeft onder melkveehouders, in gevaar. De melkveehouders en andere agrarische sectoren stellen niet alleen samen regels op maar brengen ook het geld bijeen voor onderzoek. Dit onderzoek is noodzakelijk voor de concurrentiepositie en voor het verbeteren van het ondernemerschap in de melkveehouderij. De NMV wil hoe dan ook collectief gefinancierd onderzoek behouden, onder meer omdat kleinschalige bedrijven in de land- en tuinbouw individueel niet in staat zijn onderzoek te laten uitvoeren. VAN DE VOORZITTER De L van Landbouw De vorige regering heeft in al haar wijsheid besloten om het ministerie van Landbouw op te doeken en onder te brengen bij het ministerie van Economische Zaken, dat het ministerie van EL&I (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) werd gedoopt. Deze regering gaat nog een stap verder, en laat de L van Landbouw verdwijnen uit de naam van het ministerie. De Nederlandse media hebben hieraan, mede naar aanleiding van de brief en het persbericht van de NMV hierover, volop aandacht besteed. Het verdwijnen van de L roept namelijk vragen op. Boeren vragen zich af of de regering nog wel doordrongen is van het belang van de Nederlandse landbouw. Wat zegt dit over de binding die de Haagse politiek nog heeft met landbouw? Wordt landbouw alleen nog maar als een zuiver economische activiteit gezien? Natuurlijk is landbouw ook economie, vooral voor verwerkers en handel. Het overschot op de Nederlandse betalingsbalans komt volledig voor rekening van ons gas èn de landbouw. Maar elke boer weet, dat landbouw méér is dan economie. Landbouw is vooral zorgen voor voedselzekerheid, voedselveiligheid, voor het landschap, het milieu. Landbouw is ook een keuze voor een manier van leven, want boer worden doe je niet om het geld. Tot op heden heeft de regering nergens uitgelegd waarom zij tot deze stap heeft besloten. Zelfs de nieuwe staatssecretaris van Landbouw, Co Verdaas, zei in Trouw onlangs nog er geen idee van te hebben. Ook dat geeft te denken. Na de oorlog werd onder anderen door Mansholt ingezet op nooit meer honger, en werd de landbouw gestimuleerd. De boeren pakten dit zo goed op dat er in de jaren 70 en 80 grote voedseloverschotten werden geproduceerd. Nu lijkt de politiek op een punt aangekomen dat zij voldoende voedselproductie een vanzelfsprekendheid is gaan vinden. Dat is precies waarvoor we moeten oppassen: als we voedselproductie in Europa zien als een vanzelfsprekendheid kan dat ons in de toekomst duur komen te staan. Momenteel is slechts 3,9 % van de bedrijfshoofden in Nederland onder de 35 jaar. Nog verontrustender is dat het aandeel stoppers onder de 35 jaar in de EU- 15 tussen 2000 en 2007 op 42% lag. Het perspectief en de mogelijkheden om een fatsoenlijke boterham in de landbouw te verdienen zijn volstrekt onvoldoende. Wie gaat over 20 jaar het voedsel produceren? Dat landbouw in andere landen heel 7 anders wordt gewaardeerd bleek wel toen we vorig jaar tijdens de EMB-jaarvergadering in Ierland waren. Onze Ierse gastheren van de ICMSA (onze Ierse zusterorganisatie) moesten zich op de laatste dag van de vergadering verontschuldigen voor hun afwezigheid. Zij waren namelijk (het was verkiezingsdag) uitgenodigd door de beoogd premier van Ierland om te bespreken hoe de regering de melkveehouders kon ondersteunen om de Ierse economie uit het slop te halen. Hun rol daarin werd als van eminent belang gezien. In een uitzending van Buitenhof verklaarde Diederik Samsom onlangs, dat Nederland teveel zijn pijlen had gericht op de (financiële) dienstverlening en distributie. Volgens hem waren we even vergeten dat ook maaksectoren in Nederland nodig zijn om uit de economische crisis te komen. Dat gaf mij enige hoop dat er toch nog wel besef in Den Haag is dat we ook landbouw hard nodig hebben om uit de crisis te komen. Het kan natuurlijk zijn, dat de toekomst uitwijst dat er feitelijk voor de boeren, de landbouw en het platteland niet veel zal veranderen. Maar het nieuwe kabinet, dat zegt bruggen te willen slaan, heeft hiermee in elk geval niet het goede signaal afgegeven. Dirk-Jan Schoonman, voorzitter NMV

8 Agenda 17 december NMV-bestuursvergadering om uur in De Schakel, Nijkerk. Op de NMV-site vindt u actueel nieuws. Adressen NMV Secretariaat NMV De Brenk 1a, 4031 JL Ingen tel Contactpersonen NMV Groningen: Steef Pronk, De Wilp, Drenthe: Johan Inberg, Koekange, Friesland: Harm Wiegersma, Rinsumageest, Flevoland: Laurens van Bavel, Zeewolde, Noord-Overijssel: Lammert van Dijk, Kampen, Oost-Nederland: Marion Logtenberg, Baak, Rivierengebied: Peter van Beest, Lienden, Gelderse Vallei/Utrecht-Oost: Wim Verbeek, Resnwoude, Noord-Holland Noord: Sjaak Ruyter, Schagen, Gooi- en Vechtstreek: Jan Galesloot, Weesp, De Ronde Venen: Rene Wahle, Zevenhoven, Krimpenerwaard en Lopikerwaard: Chiel Markus, Papekop, tel Alblasserwaard en Vijfheerenlanden: Teunis Sterk, Hei- en Boeicop, Zuid-West: Marius Bouwmeester, Bosschenhoofd, Maaskant, Limburg en Zuidoost-Brabant: Hans Geurts, Veulen, U kunt zich aanmelden als lid of informatie aanvragen via de contact personen of bij het NMV-secretariaat. Foto Koebont : Roeland Koning 8 NMV op Rundvee Relatiedagen Hardenberg en Gorinchem Oktober en november 2012 is de NMV weer aanwezig geweest op de Rundvee Relatiedagen te Hardenberg en Gorinchem met een stand. De NMV heeft beide beurzen aangegrepen om de ganzenoverlast nog eens extra onder de aandacht te brengen en bezoekers gevraagd de petitie tegen het ganzenbeleid te tekenen. De bezoekers konden met dartpijltjes gooien op de ganzen, waar dan ook veel mensen gebruik van hebben gemaakt. Het was niet erg gemakkelijk om de ganzen te raken. Samen met de handtekeningen op petities.nl zijn er toch al meer dan 2000 handtekeningen verzameld. Ook werden er flyers en uitnodigingen uitgedeeld voor Nacht van Brussel, de actie die door de European Milk Board werd georganiseerd in Brussel. Ook was er natuurlijk de gelegenheid om met bestuurders van gedachten te wisselen over diverse onderwerpen die ons als melkveehouders bezig houden. Voor zowel bezoekers als standbemanning altijd een goede gelegenheid om even bij te praten. FrieslandCampina peilt mening leden Tijdens de ledenbijeenkomsten van FrieslandCampina in najaar 2012 is er een enquêteformulier verstrekt over de inventarisatie regelingen Hier wordt aandacht gevraagd voor het reserveringsbeleid, de seizoens regeling, de kwantumtoeslagregeling, Focus Planet en overige opmerkingen en suggesties. Wij vragen de leden om deze enquête naar eigen inzicht in te vullen zodat onze stem wordt gehoord. Leden kunnen op de site van FrieslandCampina inloggen via melkweb en vervolgens klikken op Coöperaties en Ledenbijeenkomsten. Ledenactie MAINEnergie heeft inmiddels veel NMV-ers als vaste klant. De kracht van MAINEnergie zit in het persoonlijke contact en het vertrouwen van de klant. Onze zakelijke klanten profiteren niet alleen van onze gunstige tarieven, maar ook van onze service en advies op maat van hun eigen persoonlijke accountmanager. Als u klant wordt bij MAINEnergie profiteert u van onze scherpe tarieven en onze overstapservice. Wij nemen alle administratieve rompslomp uit handen en verzorgen de totale, naadloze overstap. Hierdoor blijft u voor, tijdens en na de overstap verzekerd van levering van stroom en gas. Wilt u net als vele andere collegabedrijven profiteren van scherpe energietarieven? Neem dan contact op met het Accountteam van MAINEnergie. U kunt ons telefonisch bereiken op of per via Bent u nog geen lid van de NMV? En wilt u lid zijn van een organisatie waarin u kan meedenken, meepraten en meebeslissen? Word dan nu lid van de NMV, de sectorale belangenbehartiger van en voor melkveehouders waar uw inkomen en belang centraal staan en u betaalt tot en met geen contributie en ontvang een NMV-overall! Ook wanneer u uw collega lid maakt, ontvangt u een overall. Geef u op bij het NMV-secretariaat, tel of via onze site De NMV-overalls zijn ook te bestellen. Ze kosten 29,- per stuk, de verzendkosten bedragen 7,50. Verkrijgbaar in de maten 50, 52, 54, 56, 58, 60 en 62. De overalls zijn ook te bestellen in kindermaten 116, 128, 134, 140, 158 en 164. De kinderoveralls kosten 35,- per stuk.

Kamermeerderheid achter voorstel NMV

Kamermeerderheid achter voorstel NMV Plannen Bleker niet duurzaam en geven discussie Waar het de NMV om gaat is dat melkveehouders, in tegenstelling tot de intensieve veehouderij, door het hele land verspreid zitten en dat de meesten hun

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond. van de verplichte mestverwerking. De motie van die strekking (kringlooplandbouw)

Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond. van de verplichte mestverwerking. De motie van die strekking (kringlooplandbouw) nummer 191 jan. 2014 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond Mestwetgeving Op 17 december jl. stemde ook de Eerste Kamer in met het mestwetsvoorstel. Daarmee werd na een voorbereiding van zo n drie

Nadere informatie

De faire melk Fairtrade chocolademelk nu in de schappen van C1000

De faire melk Fairtrade chocolademelk nu in de schappen van C1000 n u m m e r 168 d e c. 2 0 1 1 L e d e n b l a d N e d e r l a n d s e M e l k v e e h o u d e r s V a k b o n d De faire melk Fairtrade chocolademelk nu in de schappen van C1000 Na jaren voorbereiding

Nadere informatie

Bovengronds mestuitrijden onder voorwaarden toegestaan

Bovengronds mestuitrijden onder voorwaarden toegestaan nummer 193 maart 2014 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond Bovengronds mestuitrijden onder voorwaarden toegestaan In dit nummer: - Inspirerende Voedsel Anders Conferentie - De NMV wordt lid van

Nadere informatie

De NMV kiest voor grondgebonden melkveehouderij

De NMV kiest voor grondgebonden melkveehouderij nummer 200 nov 2014 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond Koebont 200 Beste lezer, Voor u ligt de 200 ste Koebont. Dat is bijzonder. Al bijna 20 jaar zet de NMV zich in voor de belangen van de melkveehouderij.

Nadere informatie

Ganzenproblematiek en het provinciale beleid

Ganzenproblematiek en het provinciale beleid nummer 199 okt 2014 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond Ganzenproblematiek en het provinciale beleid In dit nummer: - Onkruidbestrijding - Licentie knaagdierbestrijding - Renteswaps - Trekkerrijbewijs

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond. de staatssecretaris expliciet ingegaan op alle vragen van de NMV.

Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond. de staatssecretaris expliciet ingegaan op alle vragen van de NMV. n u m m e r 205 mei 2015 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond AMvB Melkveewet Op 23 april hebben de leden van de Tweede Kamer gedebatteerd over de algemene maatregel van bestuur (AMvB) grondgebonden

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 166, april 2009. MINAS-uitspraak bevestigt visie NVV: bemonstering van mest is onbetrouwbaar

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 166, april 2009. MINAS-uitspraak bevestigt visie NVV: bemonstering van mest is onbetrouwbaar de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 166, april 2009 MINAS-uitspraak bevestigt visie NVV: bemonstering van mest is onbetrouwbaar Op vrijdag 3 april jl. heeft de Hoge Raad in Den

Nadere informatie

Logisch, maar wel spannend

Logisch, maar wel spannend Logisch, maar wel spannend Twaalf gesprekken over de Houtskoolschets Europees Landbouwbeleid 2020 Uitgevoerd door het samenwerkingsverband Sprekend Platteland. In opdracht van het Ministerie van LNV, april

Nadere informatie

Van mega naar beter. Rapportage van de maatschappelijke dialoog over schaalgrootte en toekomst van de veehouderij

Van mega naar beter. Rapportage van de maatschappelijke dialoog over schaalgrootte en toekomst van de veehouderij Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Van mega naar beter Rapportage van de maatschappelijke dialoog over schaalgrootte en toekomst van de veehouderij Hans Alders 22 september 2011 INHOUD

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 156, mei 2008

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 156, mei 2008 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 156, mei 2008 NVV ondertekent Convenant Schoon en Zuinig niet! De NVV heeft recent kennis genomen van een conceptversie van het Convenant Schoon

Nadere informatie

Innovatief in champignons. Thema: midden in de maatschappij. April 2009 Onze kalveren hebben geen bloedarmoede

Innovatief in champignons. Thema: midden in de maatschappij. April 2009 Onze kalveren hebben geen bloedarmoede Innovatief in champignons Thema: midden in de maatschappij April 2009 Onze kalveren hebben geen bloedarmoede Omdat winst voor de coöperatie, winst voor de leden is > investeren > kennis > groei > winst

Nadere informatie

Wenakker. Nienke Homan. Kersvers Gedeputeerde. GROENLINKS ledenblad provincie Groningen. Juni 2015. In dit nummer. Interview Nienke Homan p.

Wenakker. Nienke Homan. Kersvers Gedeputeerde. GROENLINKS ledenblad provincie Groningen. Juni 2015. In dit nummer. Interview Nienke Homan p. GROENLINKS ledenblad provincie Groningen Juni 2015 Nienke Homan Kersvers Gedeputeerde In dit nummer Interview Nienke Homan p. 1 Jesse in Stad p. 3 Een nieuwe Statenfractie p. 4 Hoogleraren over aardbevingen

Nadere informatie

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 september 2012 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht gehouden wordt van

Nadere informatie

Reflecties van deskundigen op het initiatief voor Regional Branding van Het Groene Woud

Reflecties van deskundigen op het initiatief voor Regional Branding van Het Groene Woud Reflecties van deskundigen op het initiatief voor Regional Branding van Het Groene Woud Verslag van de IFSA excursie naar de Meierij, onderdeel van het 7e Europese IFSA Symposium 7 11 mei 2006, Wageningen

Nadere informatie

De weg van Kyoto naar Grolloo. Evaluatie energie en klimaatbeleid Drenthe. Stibabo Jan R. Lunsing

De weg van Kyoto naar Grolloo. Evaluatie energie en klimaatbeleid Drenthe. Stibabo Jan R. Lunsing De weg van Kyoto naar Grolloo De weg van Kyoto naar Grolloo Evaluatie energie en klimaatbeleid Drenthe Stibabo Jan R. Lunsing 1 De weg van Kyoto naar Grolloo 2 De weg van Kyoto naar Grolloo Evaluatie energie

Nadere informatie

MAANDAG 14 JUNI 2010

MAANDAG 14 JUNI 2010 14-06-2010 1 MAANDAG 14 JUNI 2010 VOORZITTER: JERZY BUZEK Voorzitter (De vergadering wordt om 17.00 uur geopend) 1. Hervatting van de zitting De Voorzitter. Ik verklaar de zitting van het Europees Parlement,

Nadere informatie

Wie wil er nog boeren in Nederland?

Wie wil er nog boeren in Nederland? Wie wil er nog boeren in Nederland? Wie wil er nog boeren in Nederland? Tijd voor een goed gesprek met jonge boeren en boerinnen Ton Duffhues (red.) In de stad zit je zo opgesloten en ik ben zo aan die

Nadere informatie

Voorwoord. Max van den Berg, voorzitter Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Voorwoord. Max van den Berg, voorzitter Samenwerkingsverband Noord-Nederland Samenwerkingsverband Noord-Nederland Jaarverslag 2009 Voorwoord Medio 2009 werd ik voorzitter van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen en de vier grote

Nadere informatie

Vogelbescherming Nederland. Recht op klinkende munt

Vogelbescherming Nederland. Recht op klinkende munt Nieuwe instrumenten voor de bescherming van weidevogels Triple E TB/GS/SH/KS Deze rapportage heeft 34 pagina s Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Het idee van rechten... 5 3. Analyse van het huidige

Nadere informatie

Twee jaar na Wijffels. Verslag discussiebijeenkomst 17 juni 2003

Twee jaar na Wijffels. Verslag discussiebijeenkomst 17 juni 2003 Twee jaar na Wijffels Verslag discussiebijeenkomst 17 juni 2003 November 2003 Koeien & Kansen; Pioniers duurzame melkveehouderij Twee jaar na Wijffels Verslag discussiebijeenkomst 17 juni 2003 Rapport

Nadere informatie

Inhoud. Vergadering van Provinciale Staten van Groningen van 8 januari 2014. 1. Opening en mededelingen... 3

Inhoud. Vergadering van Provinciale Staten van Groningen van 8 januari 2014. 1. Opening en mededelingen... 3 Inhoud 1. Opening en mededelingen... 3 2. Regeling van werkzaamheden en vaststelling agenda... 3 3. Bespreekpunten... 4 A1. Spoeddebat Aldel... 4 1 2 Voorzitter: de heer M.J. van den Berg Griffier: mevrouw

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Vogelbescherming Nederland

Jaarverslag 2013. Vogelbescherming Nederland Jaarverslag 2013 Vogelbescherming Nederland Jaarverslag 2013 Vogelbescherming Nederland Inhoudsopgave Vooraf 5 1. Samenvatting: Vogelbescherming in 2013 6 1.1 Impuls voor campagnes... 6 1.2 Wereldcongres

Nadere informatie

BASISKENNIS OPSLAG CO 2 INHOUDSOPGAVE

BASISKENNIS OPSLAG CO 2 INHOUDSOPGAVE BASISKENNIS OPSLAG CO 2 Tekst: Herman Damveld (zelfstandig onderzoeker en publicist) hdamveld@xs4all.nl Groningen, februari 2011 Zie voor meer informatie : www.co2ntramine.nl Maxime Verhagen, minister

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012 Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 Nr. 87 VERSLAG

Nadere informatie

Een eerlijke boterham

Een eerlijke boterham Een eerlijke boterham Initiatiefnota van het lid Geurts (CDA) over versterken van de voedselketen Voor voedselzekerheid en voedselveiligheid in Nederland moeten we zorgen voor een sterke Nederlandse landbouwsector.

Nadere informatie

Weeffouten gemaakt bij invoering euro. ronald Plasterk, Pvda MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 1 > 2012

Weeffouten gemaakt bij invoering euro. ronald Plasterk, Pvda MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 1 > 2012 I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 1 > 2012 Weeffouten gemaakt bij invoering euro ronald Plasterk, Pvda > Zorgen om spoorlijn groningen - Heerenveen > publieke en private partijen

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie