DE MASTER SOCIAAL WERK: VAN PIONIER TOT GEACCREDITEERDE OPLEIDING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE MASTER SOCIAAL WERK: VAN PIONIER TOT GEACCREDITEERDE OPLEIDING"

Transcriptie

1 TVW, 34e jg, nr 305, februari 2010 DE MASTER SOCIAAL WERK: VAN PIONIER TOT GEACCREDITEERDE OPLEIDING Kristel DRIESSENS 1 Het verhaal van de Antwerpse opleiding 78 Amper vijf jaar geleden bestond er in Vlaanderen geen specifieke academische opleiding Sociaal Werk. Sociaal Werkers werden in hogescholen opgeleid tot professionele bachelors en verkregen dan de officiële titel van maatschappelijk assistent. Met de oprichting van drie opleidingen Master Sociaal W erk aan de universiteiten van Antwerpen, Gent en Leuven kwam hierin verandering. Professionele bachelors sociaal werk kunnen nu na het succesvol afronden van een schakeljaar, de éénjarige opleiding Master Sociaal W erk volgen. Dit betekent concreet dat studenten in een periode van vijf jaar én een diploma van professionele bachelor én een diploma van Master Sociaal Werk kunnen verwerven. De opleiding kan een belangrijke meer waarde bieden in een samenleving, die getekend wordt door een toename van complexere hulpvragen en een groeiende etnische diversiteit. Het netwerk van welzijnsvoorzieningen en sociale organisaties, dat daarop een antwoord wil bieden, wordt gekenmerkt door professionalisering, schaalvergroting en vermanaging, en heeft daarom steeds meer nood aan kwaliteitsvolle middenkaders. Deze masteropleiding wil dit werkveld ondersteunen via het vormen van academici met kennis en ervaring in het basiswerk, die zich ook als kritisch, reflexieve professionals tegenover maatschappelijke ontwikkelingen kunnen en dur ven verhouden. Het ontstaan van de Master Sociaal Werk Met het structuurdecreet van 2003 werd de toepassing van de Bologna ver - klaring in Vlaanderen geïntroduceerd, waarbij de her vorming van het hoger onderwijs naar een BA MA-structuur een feit werd. De associa ties (samenwerkingsverbanden van Uni versi tei ten en Hogescholen) kregen daarbij de kans om een nieuwe opleiding Master Sociaal Werk op te richten. Op de drie universiteiten van Antwer pen, Gent en Leuven en bij hun geassocieerde hogescholen vond men pioniers die hiervoor wilden gaan. 1. Kristel Driessens is pr ofessor in de Master Sociaal W erk aan de Universiteit Antwerpen, waar ze de vakken Maatschappij en Sociaal Werk en Handelingsmodellen doceert. Daarnaast is ze ook onderzoekster aan het departement Sociaal-Agogisch Werk van de Karel de Grote Hogeschool. Contact:

2 Elk van de opleidingen ontwikkelde daar bij een eigen inhoudelijk profiel, ingekleurd door haar organisatorische context, specifieke geschiedenis en lokale situatie. Aan de UGent wordt de opleiding georganiseerd door de Facul - teit Psychologie en Pedagogis che W e - ten schappen, aan de K.U.Leuven door de Faculteit Sociale Wetenschap pen en aan de Universiteit Antwerpen door de Faculteit Politieke en Sociale W eten - schappen. De Antwer p se opleiding opteert voor een focus op praktijkgericht onderzoek, de analyse van organisatie- en grootstedelijke problematieken en daarop gerichte, effectieve sociaal werkinter venties. In dit artikel leggen we de focus op de ontwikkelingen van deze Antwerpse masteropleiding. De Antwerpse master: focus op beleidsgericht onderzoek in een grootstedelijke context De Antwerpse Master Sociaal W erk is gekaderd in een sociaal-wetenschappelijk perspectief vanuit zijn inbedding in het departement Sociologie. Kenmer - kend voor dit departement is zijn weten schappelijk onderbouwde, breed ge oriënteerde, sociaal relevante en maat schappelijk nuttige werking. Het on der wijs kan er steunen op de sterke onderzoeksgerichtheid van het departement Sociologie. Door gerenommeerde onderzoekscentra zoals het Centrum Sociaal Beleid, de On der zoeksgroep Armoede, Sociale Uit sluiting en de Stad (OASeS), de on derzoeksgroep W elzijn en de Ver zorg ings staat en het Centrum voor Longi tudinaal en Levensloop on - der s zoek (CELLO) zijn onderzoeksprogramma s ontwikkeld met de focus op so ciale problemen en sociaal beleid. Er wordt onderzoek verricht over inkomensbeleid, echtscheidingen, ongelijkheid en armoede maar ook specifieker over thema s die de welzijnszorg aanbelangen, zoals kinderopvang, zorg voor ouderen en personen met een handicap, sociale huisvesting, sociale economie, mantelzorg,... Deze programma s thematiseren dus ook aspecten van het sociaal werk op diverse niveaus (micro, meso, macro) en zijn bovendien sterk beleidsbetrokken. Bij het opmaken van het onderwijsprogramma voor de Master So - ciaal W erk lieten de initiatiefnemers zich hierdoor inspireren. Het Antwerp se curriculum positioneert het sociaal werk uitdrukkelijk tegenover het sociaal beleid en tegenover algemene maatschappelijke ontwikkelingen. Het focust ook doelbewust op de analyse van grootstedelijke problematieken en op het uitzetten van (stedelijke) in ter ventiestrategieën. Samenwerking met Artesis Hogeschool Antwerpen en de Karel de Grote-Hogeschool De beide Antwerpse hogescholen die een professionele bacheloropleiding in Sociaal Werk aanbieden (met name de Karel de Grote-Hogeschool en de Artesis Hogeschool Antwerpen) waren van bij de start intensief betrokken bij het uittekenen en organiseren van de Master Sociaal W erk. Als mede-initiatiefnemers én partners droegen ze actief bij aan de ontwikkeling van het opleidingsconcept. Deze intensieve betrokkenheid blijft essentieel voor de verdere ontwikkeling van de opleiding. Bij de opstart boden de hogescholen een substantiële financiële bijdrage en nu nog steeds ondersteunen zij de kwaliteitsbewaking van de opleiding inhoudelijk. Zij bieden specifieke in - tro ductievakken sociaal werk voor 79

3 80 professionele bachelors met andere vooropleiding aan (bijvoorbeeld toegepaste psychologie, orthopedagogie, sociale verpleegkunde) en verzorgen een voorbereidingsprogramma voor instromende academische bachelors. Zij hebben daarenboven een belangrijke stem in de stuurgroep en de opleidingscommissie. De samenwerking wordt ook zichtbaar in de bijdrage van lectoren van hogescholen in richtingspecifieke vakken, in gezamenlijke initiatieven op het vlak van onderzoek en internationalisering en in de gezamenlijke organisatie van conferenties of lezingen. Op de ze manier bewaken de hogescholen ook de gerichte en kwaliteitsvolle aansluiting bij de basisopleiding. Doelstellingen en doelgroep De Antwerpse opleiding wil afgestudeerden voorbereiden op beleidsvoorbereidende en ondersteunende functies in de sociale sector. Gediplo - meerde Masters Sociaal Werk koppelen een breed theoretisch inzicht in de verhouding individu-samenleving aan de dagelijkse praktijk van het sociaal werk. Ze zetten wetenschappelijke inzichten en methoden van (toegepast) wetenschappelijk onderzoek in voor de be - ge lei ding van sociaal-agogische processen, organisatiekunde, (strategische) planning, methodiekontwikkeling en -implementatie. Ze zijn in staat een visie te ontwikkelen, methoden uit te diepen en te verrijken. Daarenboven beheersen zij de taal om dit alles ook door te geven aan de veldwerkers van de organisatie. Bachelors Sociaal W erk staan in de frontlinie van de maatschappij waar dagdagelijks antwoorden en oplossingen geformuleerd dienen te worden op persoonlijke, familiale en maat- schappelijke problemen. V anuit deze context ontwikkelen zij een specifieke verzameling gereedschappen om met deze vragen om te gaan. In de opleiding Master Sociaal W erk willen we verbreden en verdiepen. Studenten leren er sociale problemen te analyseren en inter venties op een systematische wijze te plannen, coördineren, evalueren en meten. Ze reflecteren over de uitgangspunten en methoden van het sociaal werk. De masterstudent leert professioneel om te gaan met onderzoeksresultaten en om zelf praktijkgericht wetenschappelijk on - der zoek op te zetten en uit te voeren. Kortom, het is een academisch breed vormende, maatschappelijk geëngageerde opleiding. De afgestudeerden zullen een rol spelen in de legitimering van het sociaal werk, dragen bij tot de verdere professionalisering en het beleidsmatig ondersteunen van sociale organisaties. De meeste studenten stromen rechtstreeks door vanuit de basisopleiding. Maar van bij de aanvang van het programma was er extra aandacht voor werkende studenten. W e willen ook sociaal werkers met een sterke praktijkkennis en -er varing de kans geven om door te groeien naar staf- of leidinggevende functies. Deze werkende studenten bieden ook een meerwaarde aan de opleiding omdat zij de praktijkrelevantie van de theoretische kaders en wetenschappelijke inzichten kunnen toetsen aan de eigen praktijkervaring. Om het programma combineerbaar te maken met een job, kunnen ze kiezen voor een deeltijds programma of voor blended learning. Hierbij worden de contactmomenten verminderd en kan men zich deels via begeleide zelfstudie de stof eigen maken.

4 Het aantal werkende studenten neemt momenteel toe in de opleiding. V oor de Antwerpse regio, die gekenmerkt wordt door een concentratie aan welzijnsproblemen en een sterke aanwezigheid van zorg- en welzijnsinitiatieven, is het immers belangrijk dat ervaren sociaal werkers via een academische opleiding kunnen doorgroeien naar beleidsondersteunende functies. Het programma Tussen de professionele bachelor en de academische masteropleiding zit echter een belangrijke kennis- en vooral ook methodische kloof. Daarom is er voorzien in een schakeljaar waarin cruciale kennis en competenties worden aangeboden om deze overstap mogelijk te maken. Kenmerkend voor het schakelprogramma is de intensieve opleiding in onderzoeksmethoden. De methodevakken hebben tot doel de student te leren hoe een wetenschappelijke probleemstelling helder te formuleren, hoe concepten op een valide wijze te operationaliseren, hoe op een systematische wijze empirisch materiaal te verzamelen en hoe het te analyseren volgens de meest geschikte methode (kwantitatief, kwalitatief). Ze leren ook de basisprincipes van de beschrijvende en verklarende statistiek te beheersen en bevattelijk te rapporteren. In het schakeljaar sluiten de studenten vaak aan bij opleidingsonderdelen van de academische bachelors in de Politie - ke en Sociale W etenschappen. Daar - door wordt het de studenten ook duidelijk dat het schakeljaar géén uitdieping is van de professionele opleiding, maar een brugprogramma waarin specifieke academische competenties worden verworven. Twee methodologische opleidingsonderdelen worden uitsluitend aan de groep schakelstudenten gedoceerd. Daarin wordt methodologische kennis aangereikt aan de hand van voorbeelden uit het sociaal werk. Dit zorgt ervoor dat de schakelstudenten de voeling met het werkveld behouden. Richtingspecifieke vakken brengen wetenschappelijke inzichten in de problematiek van sociale uitsluiting, de complexiteit van de samenleving en haar subsystemen, en sociologische stromingen en theorieën die voor een beter begrip van het veld van welzijn en sociaal werk relevant zijn. In het programma van het masterjaar zijn de richtingspecifieke vakken sterker uitgebouwd. Deze opleidingsonderdelen dragen bij tot de verdere professionalisering van het sociaal werk en van het b eleidsmatig o ndersteunen v an sociale organisaties. Ze bieden inzichten in de ontwikkeling van theorieën van sociaal werk en kritische sociologische reflecties over de maatschappelijke functies van het sociaal werk, in beleidsvorming en de institu tionele con text van de welzijnszorg. Optievak - ken bieden studenten specialisatiekansen via een focus op handelingsmodellen, op stedelijke interventiestrategieën, op HRM en arbeidsrecht of op statistiek. Hiermee sluit de opleiding ook aan bij verschillende afstudeerrichtingen in de bacheloropleiding, zoals maatschappelijk werk, sociaal-cultureel werk en personeelswerk. Dit alles wordt aangevuld met een werkcollege ICT en sociaal werk. Daarnaast kan er één opleidingsonderdeel gekozen worden uit de zes Stateof-The-Art vakken van de Master Sociologie (met name welzijn en zorg, uitsluiting en ongelijkheid, arbeid, stad en milieu, onderwijs en cultuur, bevolking, gezin en levensloop), waardoor de student domeinspecifieke sociologische inzichten en beleidskaders kan in - 81

5 82 te greren in de eigen opleiding. De mas ter proef met als doel de integratie van kennis en vaardigheden, vormt het sluitstuk van de opleiding. Het rapport van de visitatiecommissie Na de drie eerste werkingsjaren en de opmaak van een zelfevaluatierapport onder de enthousiasmerende en deskundige leiding van Prof. Thérèse Ja - cobs, volgde een grondige doorlichting van deze opleiding door een visitatiecommissie, onder leiding van de vooraanstaande Amsterdamse socioloog Prof. Jan W illem Duyvendak. De drie Vlaamse o pleidingen M aster S ociaal Werk kregen een lovend rapport en werden geaccrediteerd. De commissie toonde zich tevreden over het niveau en de oriëntatie van de Master Sociaal Werk. Alle opleidingen leggen qua doelstellingen en eindtermen de lat voldoende hoog. De opleidingen streven naar de beheersing van algemene en algemeen wetenschappelijke competenties en het bijbrengen van wetenschappelijk disciplinaire basiskennis en onderzoekscompetenties. De commissie schatte ook de maatschappelijke relevantie van de opleiding Master Sociaal W erk hoog in. De Ant - werpse opleiding werd getypeerd als een lerende organisatie, die flexibel inspeelt op nieuwe ontwikkelingen in het onder wijslandschap en de behoeften van het werkveld. De keuze voor een beroepsveldoriëntatie met een resultaatsfocus op afgestudeerden die in het middenmanagement van een sociale organisatie terecht komen, werd bijzonder gewaardeerd, evenals de goede samenwerking tussen de univer- siteit en de hogescholen. Vanuit de aangetoonde meer waarde van deze sa - men werking voor de kwaliteit van de opleiding, formuleerde de visitatiecommissie daarom ook voor alle opleidingen de aanbeveling om de intensieve samenwerking met de participerende hogescholen verder te zetten en nog verder uit te bouwen. Toch zijn er ook werkpunten. W at volgens de commissie nog verbeterd kan worden is de bekendheid van de opleiding bij het werkveld. De afgestudeerden van de Master Sociaal W erk vormen immers een nieuwe, betekenisvolle beroepscategorie, die voorheen in Vlaanderen niet bestond. In het verlengde daarvan adviseerde ze alle opleidingen ook om de contacten met het werkveld te verstevigen en om de werkveldcommissies een concretere inbedding te geven in het beleid rond de inhoud van het programma en de masterproef. De Antwerpse masteropleiding was alvast opgetogen met het positieve rapport en zal ook de verbetervoorstellen ter harte nemen. Het vijfjarig bestaan van de opleiding is zeker niet ongemerkt voorbij gegaan. Op de internationale conferentie Re - search and social work in urban areas: Two birds of a feather (september 2009) stond de reflectie over effectieve samenwerkingsmodellen tussen sociaal werk en onderzoek centraal. De neerslag van deze conferentie verschijnt in de loop van 2010 in een thema-nummer van de European Journal of Social Work. Met deze internationale conferentie kon Prof. Thérèse Jacobs op een passende manier haar academische carrière afsluiten. Aan anderen nu om haar werk te koesteren en verdere ontwikkelingskansen te bieden.

Sociaal werk. faculteit politieke en sociale wetenschappen masteropleiding

Sociaal werk. faculteit politieke en sociale wetenschappen masteropleiding Sociaal werk faculteit politieke en sociale wetenschappen masteropleiding 2008 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement studentgerichte diensten en de faculteiten Departement studentgerichte

Nadere informatie

Sociaal Werk. masteropleiding

Sociaal Werk. masteropleiding Sociaal Werk masteropleiding 2011 Inhoud Voorwoord...2 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen?...3 Sociaal Werk binnen de Universiteit Antwerpen...4 Over Sociaal Werk...5 Doelgroep en toelatingsvoorwaarden...6

Nadere informatie

opleidings-en onderwijswetenschappen

opleidings-en onderwijswetenschappen opleidings-en onderwijswetenschappen 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 De opleiding opleidings- en onderwijswetenschappen 5 Doelgroep en toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

Universiteit Gent 227

Universiteit Gent 227 VUniversiteit Gent Master of Conflict and Development (Master-na-master) Woord vooraf Conform haar opdracht geeft de visitatiecommissie in dit rapport een oordeel over de zes onderwerpen uit het accreditatiekader

Nadere informatie

De opleiding Wijsbegeerte legt zich toe op het kritisch reflecteren over fundamentele vraagstukken

De opleiding Wijsbegeerte legt zich toe op het kritisch reflecteren over fundamentele vraagstukken 2014 3 Kiezen voor Wijsbegeerte, Moraalwetenschappen 9 Opbouw 13 Internationalisering 15 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 23 Inhoud vakken eerste jaar 30 Weekschema eerste jaar 31 Studieondersteuning

Nadere informatie

Intercultureel management

Intercultureel management De onderwijsvisitatie Intercultureel management Een onderzoek naar de kwaliteit van de bachelor-na-bacheloropleiding Intercultureel management aan de Vlaamse hogescholen www.vluhr.be Brussel - 8 december

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Milieu- en preventiemanagement Een onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bacheloren masteropleiding Milieu- en preventiemanagement aan de Vlaamse hogescholen

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Maatschappelijke veiligheid

De onderwijsvisitatie Maatschappelijke veiligheid ONDERWIJSVISITATIE Maatschappelijke veiligheid Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Maatschappelijke veiligheid aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad

Nadere informatie

Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie

Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie 0 3 9 3 7 4 30 3 34 3 38 40 4 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste

Nadere informatie

DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Sociaal werk

DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Sociaal werk DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Sociaal werk Een onderzoek naar de kwaliteit van de professionele bacheloropleiding Sociaal werk aan de Hogeschool PXL www.vluhr.be Brussel - februari 2015 DE ONDERWIJSVISITATIE

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Bestuurskunde en publiek management Een onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bacheloren masteropleiding Bestuurskunde en publiek management aan de

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOR SOCIAAL WERK. MODELTRAJECT Jaar 1 WWW.AP.BE OPLEIDINGSONDERDELEN 2015/2016

PROFESSIONELE BACHELOR SOCIAAL WERK. MODELTRAJECT Jaar 1 WWW.AP.BE OPLEIDINGSONDERDELEN 2015/2016 PROFESSIONELE BACHELOR SOCIAAL WERK MODELTRAJECT Jaar 1 Inleiding sociale agogiek In dit opleidingsonderdeel staat verandering centraal. We belichten niet enkel de beïnvloeding van gedrag en het welzijn

Nadere informatie

Hogeschool Gent Bachelor in het retailmanagement (professioneel gerichte bachelor)

Hogeschool Gent Bachelor in het retailmanagement (professioneel gerichte bachelor) Hogeschool Gent Bachelor in het retailmanagement (professioneel gerichte bachelor) 16 december 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Adviesrapport Inhoud 1 Samenvattende conclusie 3 2 Inleiding en verantwoording

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Psychologie. Een evaluatie van de kwaliteit van de academische opleidingen Psychologie aan de Vlaamse universiteiten

De onderwijsvisitatie Psychologie. Een evaluatie van de kwaliteit van de academische opleidingen Psychologie aan de Vlaamse universiteiten De onderwijsvisitatie Psychologie Een evaluatie van de kwaliteit van de academische opleidingen Psychologie aan de Vlaamse universiteiten www.vluhr.be Brussel - september 2012 Bachelor of Science in de

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling. Hanzehogeschool Groningen

Beperkte opleidingsbeoordeling. Hanzehogeschool Groningen BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Toegepaste Psychologie voltijd Hanzehogeschool Groningen Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

transnationale Universiteit Limburg

transnationale Universiteit Limburg De onderwijsvisitatie Bachelor Rechten transnationale Universiteit Limburg Een evaluatie van de kwaliteit van de academische bacheloropleiding Rechten aan de transnationale Universiteit Limburg, in samenwerking

Nadere informatie

Master of Science in de Stedenbouw en de Ruimtelijke planning

Master of Science in de Stedenbouw en de Ruimtelijke planning Master of Science in de Stedenbouw en de Ruimtelijke planning Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur Universiteit Gent Jozef Plateaustraat 22 9000 Gent www.ugent.be/ea Inhoudsopgave p.3 intro

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Flanders Business School

De onderwijsvisitatie Flanders Business School De onderwijsvisitatie Flanders Business School Een evaluatie van de kwaliteit van de Executive Master of Business Administration met focus op Entrepreneurship aan de Flanders Business School, Antwerpen

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Medisch-Sociale Wetenschappen en Gerontologie

De onderwijsvisitatie Medisch-Sociale Wetenschappen en Gerontologie De onderwijsvisitatie Medisch-Sociale Wetenschappen en Gerontologie Een evaluatie van de kwaliteit van de academische opleidingen Medisch- Sociale Wetenschappen en Gerontologie aan de Vlaamse universiteiten

Nadere informatie

Master Management of Education

Master Management of Education Master Management of Education NQA Visitatierapport 1 NQA Visitatierapport 2 Inhoudsopgave Verantwoording van de opzet van het aanvraagrapport Master Management of Education in relatie tot het NVAO kader...5

Nadere informatie

Kwaliteit. als opdracht

Kwaliteit. als opdracht Kwaliteit als opdracht 1 Colofon Uitgave HBO-raad Prinsessegracht 21 postbus 123 2501 CC Den Haag Website www.hbo-raad.nl Fotografie Hester Blankestijn Vormgeving en realisatie leids motief, Leiden augustus

Nadere informatie

HRM- beleid in Het kader van Koers 2012

HRM- beleid in Het kader van Koers 2012 HRM- beleid in het kader van Koers 2012 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 3 Voorwoord 5 Inleiding en leeswijzer 7 Innovatie van de beroepspraktijk en de ontwikkeling van talent 11 Zes hrm-thema s: Thema 1 De

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master)

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) 7 oktober 2009 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Adviesrapport Inhoud 1 Samenvattende conclusie 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Specifieke lerarenopleiding (boek 2)

De onderwijsvisitatie Specifieke lerarenopleiding (boek 2) De onderwijsvisitatie Specifieke lerarenopleiding (boek 2) Een onderzoek naar de kwaliteit van de Specifieke lerarenopleiding www.vluhr.be Brussel - 17 december 2012 De onderwijsvisitatie Specifieke lerarenopleiding

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Bedrijfsmanagement boek 2 Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Bedrijfsmanagement en de bachelor-nabacheloropleidingen Advanced

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur

De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur Een evaluatie van de kwaliteit van de master-na-masteropleidingen in de Economische wetenschappen,

Nadere informatie

Het rapport is ook elektronisch beschikbaar op http://www.vlhora.be > evaluatieorgaan > visitatierapporten > huidige visitatieronde

Het rapport is ook elektronisch beschikbaar op http://www.vlhora.be > evaluatieorgaan > visitatierapporten > huidige visitatieronde ONDERWIJSVISITATIE Industriële wetenschappen: chemie Industriële wetenschappen: biochemie Een onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bacheloren masteropleiding Industriële wetenschappen:

Nadere informatie

B Informatie en Communicatie Technologie Hogeschool NOVI. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling op 7 en 21 november 2013

B Informatie en Communicatie Technologie Hogeschool NOVI. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling op 7 en 21 november 2013 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl B Informatie en Communicatie Technologie Hogeschool NOVI Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling op 7 en 21 november 2013

Nadere informatie