Grip op uitvoering op afstand

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Grip op uitvoering op afstand"

Transcriptie

1 Organiseren regie en control in eigen huis voorwaarde voor succesvolle samenwerking Grip op uitvoering op afstand De rol en positie van de gemeente in ons bestuurlijk stelsel is momenteel sterk aan verandering onderhevig. Enerzijds worden gemeenten in toenemende mate gepositioneerd als eerste overheid, waarbij haar takenpakket dienovereenkomstig toeneemt. Anderzijds worden gemeenten geconfronteerd met forse bezuinigingsopgaven. Samenwerken lijkt het devies om met dit spanningsveld om te kunnen gaan. de heer drs. S. van de Laar, partner SeinstravandeLaar B.V. mevrouw A. Westers MSc., adviseur SeinstravandeLaar B.V. Samenvatting Grote decentralisaties op het sociale domein, omvangrijke bezuinigingsopgaven en een kritische houding van het maatschappelijk middenveld en burgers, stellen hoge eisen aan gemeenten. Hun opgaven kunnen in toenemende mate als complex worden betiteld. Om de kwaliteit van dienstverlening te bevorderen, de uitgaven in te perken of tenminste te beheersen en de kwetsbaarheid van de organisatie te verminderen, bundelen meer en meer gemeenten hun krachten met gemeenten in de regio. De weg naar samenwerking toe is echter veelal een hobbelige. Vraagstukken betreffende de in de samenwerking onder te brengen taken, de (juridische) vormgeving van de samenwerking, de formele stemverhoudingen en de mogelijkheid tot beïnvloeding van het beleid van het samenwerkingsverband, de financiële verdeelsleutel aangaande de lasten en niet te vergeten de persoonlijke belangen van sleutelfiguren, spelen een voorname rol in de discussies om tot samenwerking te komen. En als het samenwerkingsverband eenmaal staat blijft veelal de vraag: Levert het samenwerkingsverband ons daadwerkelijk op wat we ermee beoogden? En: Krijgen we als gemeente daadwerkelijk de kwaliteit en kwantiteit van het samenwerkingsverband geleverd waarvoor we betalen? Het is van evident belang dat gemeenten zowel tijdens het proces tot vorming van de samenwerking alsmede als de samenwerking eenmaal staat, haar regie- en controlfunctie goed moet inregelen binnen de eigen gelederen. De rollen van eigenaar en opdrachtgever moeten expliciet zijn belegd en het is zaak vanuit deze rollen grip te houden op de (veelheid aan) samenwerkingsverbanden die de gemeente aangaat. Alleen dan kan effectief worden gestuurd op kwaliteit en kosten; dé factoren die het uiteindelijke succes bepalen.

2 Samenwerken is de norm Drie grote decentralisaties op het sociale domein. De verdere inkrimping van de uitkering vanuit het Gemeentefonds, met een toenemende bezuinigingsdruk tot gevolg. De vergrijzing van het personeelsbestand. De complexe opgaven op het terrein van ICT. Stuk voor stuk factoren die gemeenten doen beseffen dat samenwerking noodzakelijker is dan ooit. Tel daarbij op de wettelijke verplichting tot de vorming van Regionale Uitvoeringsdiensten op het terrein van vergunningverlening en handhaving per en de aanpassing van de Wet veiligheidsregio s waardoor per de volledige uitvoering van de brandweerzorg op regionale schaal moet zijn belegd, en de samenwerkingsverbanden schieten als paddenstoelen uit de grond. De aard en omvang van deze initiatieven verschilt sterk van geval tot geval. Van bundeling van krachten op het terrein van inkoop, belastingen of ICT tot het volledig samenvoegen van de ambtelijke organisaties. Deze samenwerkingstendens wordt versterkt door het gegeven dat het kabinet Rutte II voor ogen heeft dat Nederland op lange termijn alleen nog maar gemeenten kent met een minimale omvang van inwoners. Daar dit perspectief nog vele onzekerheden bevat als het gaat om visie, tempo en proces, is het raadzaam het heft in eigen hand te houden. Samenwerken draagt namelijk bij aan het versterken van de lokale bestuurskracht en het zo effectief mogelijk invulling geven aan het takenpakket in relatie tot de beschikbare middelen. Een krachtige gemeente zal ook beter in staat zijn zelf de regie te houden over de eigen toekomst in het geval schaalvergrotingsprocessen van bovenaf op gang komen. De huidige samenwerkingstendens heeft vergaande consequenties voor de rol en de positie van de achterblijvende gemeente. Gemeenten gaan zich meer en meer als regisseur ten opzichte van de door haar in samenwerkingsverbanden ondergebrachte taken positioneren. Grip blijkt het sleutelwoord te zijn om te kunnen komen tot duurzame, effectieve en efficiënte samenwerking. Kostenaspect leidend in samenwerkingsdiscussies De vorming van een samenwerkingsverband gaat veelal gepaard met horten en stoten. Tussen de eerste verkenningen en het moment dat de samenwerking daadwerkelijk operationeel wordt, vinden vele discussies plaats over met name de juridische vormgeving en daaraan gerelateerde bestuurlijke invloed/zeggenschap en de financiën. Aan de voorkant van het samenwerkingsproces gaan doelstellingen als het verhogen van de kwaliteit, verminderen van de kwetsbaarheid, verbeteren van de dienstverlening voor de klant en kostenvoordeel hand in hand. Maar zeker in deze economische lastige tijd blijkt lopende het proces vaak toch vooral de nadruk te liggen op het kostenaspect. Samenwerkingsverbanden worden momenteel geconfronteerd met forse bezuinigingsdoelstellingen. Deze doelstellingen moeten eraan bijdragen dat de opstart- en frictiekosten als gevolg van de samenwerking binnen een afzienbare periode (meestal 4 à 5 jaar) worden terugverdiend, maar dienen er ook voor te zorgen dat de betreffende taken in gezamenlijkheid voor een aantrekkelijker kostenniveau uitgevoerd worden dan als zelfstandige gemeente. Budgettaire neutraliteit geldt bij samenwerking momenteel bijna als stelregel. Waardoor veel gemeenten als kader voor samenwerking stellen: minimaal gelijkblijvende kwaliteit voor minder kosten, of meer kwaliteit voor minimaal gelijkblijvende kosten.

3 Tevens speelt het verdelen van de kosten een voorname rol in het proces om tot samenwerking te komen. Worden de exploitatielasten van de samenwerking verrekend op basis van input of wordt vanaf de start gewerkt met outputfinanciering? Worden de exploitatielasten verdeeld op basis van inwoneraantal, werkplekken, formatie, uren en/of producten/diensten? Valide cijfers vormen cruciale basis in besluitvormingsproces De definitieve beslissing om al dan niet in een samenwerkingsverband te stappen wordt normaliter door het gemeentebestuur op grond van een bedrijfsplan genomen. De individuele gemeente zal zich daarbij kritisch moeten buigen over de mate van betrouwbaarheid van de cijfers en aannames die als basis voor het bedrijfsplan worden gehanteerd. Geven betrokken partijen valide inzicht in hun huidige formatieomvang en het beschikbare budget? Wordt het samenwerkingsverband niet opgezadeld met een onmogelijke bezuinigingsopgave? Draagt één van de partners in de samenwerking geen lijken in de kast over aan de samenwerking, zoals onvoldoende gekwalificeerd of langdurig ziek personeel en achterstallig onderhoud in ICT-systemen? Zijn de aannames voor investeringen in systemen en de ontwikkeling van het personeel realistisch? Het zijn voorbeelden van vragen waarover de controller binnen de individuele gemeente zich een oordeel zal moeten vormen. Alleen zo kan hij/zij uiteindelijk het gemeentebestuur van advies dienen om tot een gewogen besluitvorming te komen. Grip houden als de samenwerking eenmaal staat Het aantal samenwerkingsverbanden waarin gemeenten participeren, neemt in de toekomst naar verwachting steeds verder toe. Dit leidt tot een veranderende rol van de gemeente. Terwijl zij steeds minder taken in haar eigen organisatie belegd, neemt de noodzaak van een goede regie op al deze aan haar verbonden partijen toe. Hoe kan de gemeente grip houden op het pallet aan (uitvoerende) taken dat zij op afstand van de eigen organisatie heeft gepositioneerd? Het is van belang eerst nader te duiden wat we onder grip verstaan. Grip heeft te maken met houvast en wordt ook wel gedefinieerd als een sterk contact tussen twee oppervlakken waardoor slippen of glijden bemoeilijkt wordt. Bezien vanuit dit perspectief wordt door grip voorkomen dat een gemeente de taken die zij in een samenwerkingsverband heeft ondergebracht uit haar handen weg voelt glijden. Grip gaat over het behoud van zeggenschap/invloed en omvat controle over de inhoud en kwaliteit van de te leveren diensten/producten en de daaraan gerelateerde financiële consequenties. Controller heeft een cruciale rol We duiden het hiervoor reeds; de cruciale rol van de controller in de afweging om al dan niet in een samenwerkingsverband te stappen, alsmede zijn/haar rol in het krijgen en behouden van grip op de samenwerkingsrelaties van de gemeente. De controller wordt een belangrijke positie in dergelijke processen toegedicht, gezien het feit dat hij/zij geacht wordt de (financiele, maar ook juridische) consequenties van het besluit op de positie van de eigen gemeente in te kunnen schatten. Van de controller mag worden verwacht dat hij, onafhankelijk van overige organisatiebelangen, beoordeelt of de samenwerking wenselijk en verstandig is, in termen van kwaliteit, kwetsbaarheid, kosten en dienstverlening.

4 De controller heeft vervolgens de taak om grip te houden op de verbonden partijen van de gemeente. Het gaat hierbij om het toezien op naleving van dienstverleningsovereenkomsten en het behouden van eenheid en samenhang tussen de achterblijvende organisatie en de verbonden partijen. i Control heeft bovendien te maken met het voorkomen dat beoogde doelen in gevaar komen doordat medewerkers de doelen bewust of onbewust anders interpreteren dan de bedoeling is. De rol van de controller is derhalve breder dan enkel toezien op de cijfers. ii De nieuwe gemeentecontroller als spin in het web De trend van intergemeentelijke samenwerking zet zich voort. Dat betekent dat de gemeente kleiner wordt, maar het behouden van overzicht, regie en control des te belangrijker zal zijn. De gemeentecontroller heeft hierin, meer dan in het verleden, een spilfunctie. Gemeentelijke taken worden op contractbasis vaker op afstand uitgevoerd. Bij de controller komen informatiestromen vanuit de diverse verbonden partijen samen. Het is van belang, naast toezicht te houden op de naleving van dienstverleningsovereenkomsten, ook de samenhang tussen de verbonden partijen en de gemeente te bewaken. Strikwerda (2004) beschrijft dat uit de taakstelling van shared service centra al snel een eigen missie voortkomt, die bij doorontwikkeling van de zelfstandige organisaties, op gespannen voet kunnen staan met de missie en visie van de gemeente. De controller kan een bijdrage leveren aan het voorkomen van discrepantie tussen beide. De controller heeft daarnaast een belangrijke taak de weerstand tegen nieuwe organisatievormen, zoals samenwerkingsverbanden, te overwinnen. Door het ontwerp van nieuwe management control processen kan de controller vooraf laten zien hoe de nieuwe organisatievorm van de gemeente gaat werken, hoe besluiten worden genomen en wie welke verantwoordelijkheid heeft. Daarbij kan hij richting het gemeentebestuur een belangrijke bijdrage leveren door te adviseren hoe zij in control kunnen blijven. 10 handreikingen voor goede grip Het is belangrijk na te denken over de wijze waarop de gemeente grip kan en wil houden op de taken die zij op afstand heeft georganiseerd. Samenwerken betekent immers niet dat het gemeentebestuur geen verantwoordelijkheid voor de uitvoering, kwaliteit en financiële beheersbaarheid van de betreffende taken meer draagt. Ter inspiratie zijn op deze plaats 10 handreikingen opgenomen om de grip op samenwerking vorm te geven of te verstevigen. 1. Ontwikkel een visie op samenwerking Bepaal in het algemeen de kaders en uitgangspunten voor het aangaan van samenwerkingsverbanden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan financiële randvoorwaarden, partners, structuren en eisen ten aanzien van kwaliteit. De controller heeft de taak het gemeentebestuur te adviseren over de deze kaders en randvoorwaarden en in het bijzonder op basis van de financiële situatie van de gemeente op korte en lange termijn. Duidelijke kaders hieromtrent maken het mogelijk potentiele samenwerkingsverbanden aan de voorkant te toetsen aan de gestelde kaders. Zodoende kan worden voorkomen dat de gemeente op basis van incidenten wordt gedwongen tot overhaaste beslissingen om samenwerkingsrelaties aan te gaan, wat het risico met zich meebrengt tot het ontstaan van een lappendeken aan verbanden en structuren. 2. Pak uw rol in proces tot samenwerking

5 Zorg zowel bestuurlijk als ambtelijk (gemeentesecretarissen, controller) voor een actieve inbreng en (positief) kritische rol in het proces van eerste initiatief tot feitelijke vormgeving van de samenwerking. De bijdrage van de controller kan daarbij liggen in een risico- en potentieelanalyse voor de gemeente met betrekking tot het aangaan van de samenwerking, alsmede in het toezien op het gebruik van de juiste cijfers en informatie bij het ontwikkelen van een bedrijfsplan voor het samenwerkingsverband. Controle gaat in deze fase minimaal gelijk op met vertrouwen. 3. Formuleer heldere en realistische doelstellingen Formuleer aan de voorkant heldere en realistische doelstellingen ten aanzien van de samenwerking, vanuit het eigen gemeentelijke perspectief. Formuleer deze doelstellingen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden (SMART) en voorkom dat gouden bergen worden beloofd. De controller heeft een totaaloverzicht over de prestaties van de gemeente over de voorgaande jaren en heeft daardoor inzicht in welke verwachtingen realistisch zijn. Het is van belang dit inzicht in te zetten in de fase waarin het samenwerkingsverband ontwikkelt wordt. 4. Definieer heldere besluitvormingsmomenten Lijn het proces tot aan de start van de samenwerking goed uit. Formeer een zuivere projectorganisatie, benoem concrete producten en bouw heldere besluitvormingsmomenten in. Zorg ervoor dat betrokkenen weten wanneer ze welke inbreng in het proces mogen/moeten hebben. 5. Maak belangrijke keuzen vroeg in het proces Nagenoeg alle samenwerkingsprocessen leiden tot discussies over de juridische vormgeving, de formele zeggenschap, de omvang van de kosten en de verdeling van deze kosten. Het is raadzaam om deze discussiepunten vroegtijdig in het proces om tot samenwerking te komen op tafel te krijgen en daarover knopen door te hakken. 6. Zorg voor duidelijke rolverdeling Aan gemeentezijde kunnen we rondom samenwerking de rollen van eigenaar, opdrachtgever en klant onderscheiden. Het is belangrijk om intern deze rollen goed te definiëren en bij verschillende functies/personen te beleggen. Want daar waar de gemeente in bijvoorbeeld een gemeenschappelijke regeling eigenaar is van een samenwerkingsverband is zij tevens opdrachtgever. Medewerkers van datzelfde samenwerkingsverband leveren als opdrachtnemer diensten en producten aan de gemeente, die zij als klant ontvangt. Het is van belang bij de rolverdeling aan de gemeentezijde ook de (nieuwe) positie van de controller te definiëren: hij vervult enerzijds een belangrijke rol in het vervullen van goed opdrachtgeverschap door de opdracht aan het samenwerkingsverband te specificeren en meetbaar te maken. Anderzijds heeft hij een rol richting de gemeente als eigenaar in het bewaken van naleving van de dienstverleningsovereenkomst. 7. Maak heldere afspraken Gemeente en samenwerkingsverband maken met elkaar heldere afspraken over de omvang en kwaliteit van dienstverlening en daaraan gerelateerde kosten. Het is van belang om deze concrete afspraken vast te leggen in de vorm van een dienstverleningsovereenkomst, welke minimaal jaarlijks met elkaar wordt doorgesproken en

6 waar wenselijk bijgesteld. De controller is in de gemeente degene die deze dienstverleningsovereenkomst bewaakt en het bestuur informeert over de naleving van afspraken en de bereikte resultaten. 8. Richt planning en control cyclus goed in Om grip te kunnen houden op de ontwikkelingen in het samenwerkingsverband en de voortgang in de realisatie van de overeengekomen prestaties te kunnen bewaken, is een goed ingerichte planning en control cyclus noodzakelijk. Het is essentieel dat de controller regelmatig kritisch kijkt naar de frequentie, kwaliteit en tijdigheid van de verantwoordingsrapportages vanuit het samenwerkingsverband. Grip kan afnemen of zelfs verdwijnen als aan één of enkele onderdelen van de planning en control cyclus onvoldoende aandacht wordt besteed. Cruciaal is dat de planning en control cyclus van de gemeente en het samenwerkingsverband op elkaar aansluiten, zodanig dat de gemeente(raad) zich goed kan verdiepen in de materie en haar zienswijze kan formuleren. 9. Stem af in met partners Het is behulpzaam om integraliteit en kennisdeling te bevorderen tussen de partners die deelnemen in het samenwerkingsverband, als het gaat om de vraag hoe om te gaan met de samenwerking. Periodieke afstemming tussen de verschillende contactambtenaren, waaronder controllers, over inhoudelijke thema s of over financiële kwesties kan de professionaliteit aan zowel gemeentezijde als aan de kant van het samenwerkingsverband verder verhogen. 10. Houd niet alleen formeel, maar ook informeel grip De gemeente zal naast het benutten van formele mogelijkheden om grip te houden op de gang van zaken rondom het samenwerkingsverband, ambtelijke en bestuurlijke ook informeel afstemming moeten beleggen tussen de gemeente en het samenwerkingsverband. Thema s als opdrachtgeverschap, prestatieafspraken en ontwikkelingen lenen zich ervoor om ook in bilaterale informele overleggen met elkaar door te spreken. Dit draagt bij aan het gevoelen dat de samenwerking van de gemeente is, in plaats van dat de gemeente een taak van zich heeft af georganiseerd waardoor wij-zij verhoudingen kunnen ontstaan. Conclusie Succesvolle samenwerking is gebaat bij zorgvuldige invulling van voornoemde handreikingen. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zoals de BEL Combinatie, Kempengemeenten en Drechtsteden laten zien dat helder opdrachtgever- en opdrachtnemerschap, een zorgvuldig, maar voortvarend proces, heldere afspraken en regelmatige evaluatie en doorontwikkeling van de samenwerking naar verbeterde, passende vormen, bijdragen aan succesvolle en duurzame samenwerking. Maar een louter instrumentele invulling van het samenwerkingsproces is gedoemd te mislukken. Samenwerking is gebaat bij vertrouwen tussen betrokkenen. Er moet een gideonsbende opstaan; een vaste groep sleutelfiguren, een groep die bereid is om samen door roeien en ruiten te gaan, die de wil heeft de samenwerking tot een succes te maken en die het persoonlijke belang ondergeschikt maakt aan het organisatiebelang. Maar ondanks het feit dat vertrouwen essentieel is, constateren wij dat controle nodig is om ook op langere termijn een duurzame professionele en efficiënte samenwerkingsrelatie in stand te kunnen houden.

7 Samen Sterker, Samenwerking tussen gemeenten geanalyseerd drs. Stan van de Laar Eburon, Delft, 2010 ISBN: EUR 29,50 i Strikwerda, J. (2004), Shared service centers en control in de publieke sector, in: Tijdschrift voor Public Controlling, 1 mei 2004 ii Merchant en Van der Stede (2003:6) in: Van Egten, A. en W. Veldman (2006), De controlfunctie in de publieke en non-profitsector, Den Haag: SDU Uitgevers, pagina 78

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Colofon. Samenstelling Rekenkamercommissie

Colofon. Samenstelling Rekenkamercommissie Colofon Samenstelling Rekenkamercommissie Externe leden De heer mr. P.M.B. Schrijvers (voorzitter) De heer ir. N. op de Laak De heer drs. R.G.L. Peeters RA Raadsleden Mevrouw A.P.H. Waajen-Crins Mevrouw

Nadere informatie

Business Case + Shared Service Center Leidse Regio

Business Case + Shared Service Center Leidse Regio Business Case + Shared Service Center Leidse Regio Een haalbaarheidsstudie naar een gemeenschappelijk regionaal Shared Service Center Versie 1.3 rb090514 GEGEVENS DOCUMENT Opdrachtgever: Opsteller: Ronald

Nadere informatie

UWV op weg naar 2017. een uitgestoken hand

UWV op weg naar 2017. een uitgestoken hand UWV op weg naar 2017 een uitgestoken hand Deze publicatie UWV op weg naar 2017: een uitgestoken hand is een uitwerking van onze missie & visie zoals we die kennen: Mensen zijn op hun best als ze met werk

Nadere informatie

BESTUURSPLAN SERVICE CENTRUM DRECHTSTEDEN. aangeboden aan de colleges en besturen in de regio Drechtsteden

BESTUURSPLAN SERVICE CENTRUM DRECHTSTEDEN. aangeboden aan de colleges en besturen in de regio Drechtsteden BESTUURSPLAN SERVICE CENTRUM DRECHTSTEDEN Drechtsteden, 15 december 2006 Door de Netwerkdirectie Drechtsteden+ aangeboden aan de colleges en besturen in de regio Drechtsteden INHOUD Blz. SAMENVATTING...

Nadere informatie

DE BESTUURLIJKE EN FINANCIËLE ASPECTEN VAN HET VORMEN VAN EEN INTERGEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST VOOR DE GEMEENTEN DORDRECHT, PAPENDRECHT, ZWIJNDRECHT

DE BESTUURLIJKE EN FINANCIËLE ASPECTEN VAN HET VORMEN VAN EEN INTERGEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST VOOR DE GEMEENTEN DORDRECHT, PAPENDRECHT, ZWIJNDRECHT DE BESTUURLIJKE EN FINANCIËLE ASPECTEN VAN HET VORMEN VAN EEN INTERGEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST VOOR DE GEMEENTEN DORDRECHT, PAPENDRECHT, ZWIJNDRECHT DEELRAPPORT 1: BESTUURSPLAN Utrecht, 25 augustus 2005

Nadere informatie

Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord

Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord Bedrijfsplan Colofon Datum 15 februari 2013 Auteur Bouwteam Versie 2.1 Status Concept Inhoudsopgave Voorwoord... 4 1 Inleiding... 5 1.1 Achtergrond en aanleiding...

Nadere informatie

Eindrapport. Kaderstelling in relatie tot decentralisaties in het sociale domein. 12 november 2013

Eindrapport. Kaderstelling in relatie tot decentralisaties in het sociale domein. 12 november 2013 Eindrapport Kaderstelling in relatie tot decentralisaties in het sociale domein 12 november 2013 Rekenkamercommissie Medemblik Opmeer 1 Voorwoord Waarom is dit rapport van belang, wat is de toegevoegde

Nadere informatie

AVALEX Onderzoek TOEKOMSTIGE GOVERNANCE SCENARIO S

AVALEX Onderzoek TOEKOMSTIGE GOVERNANCE SCENARIO S AVALE Onderzoek TOEKOMSTIGE GOVERNANCE SCENARIO S Den Haag, 10 oktober 2012 Prof. dr. J. Bossert INHOUDSOPGAVE MANAGEMENT SAMENVATTING 1. INLEIDING 1.1 Vraagstelling 1.2 Leeswijzer 2. ANALYSEKADER 2.1

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard Kadernota Werk en Inkomensondersteuning De Participatiewet in de Hoeksche Waard 1 Woord vooraf Het bieden van een kader voor de invoering en uitvoering van de Participatiewet lijkt een hachelijke zaak.

Nadere informatie

Decentralisatie van langdurige zorg en ondersteuning

Decentralisatie van langdurige zorg en ondersteuning Decentralisatie van langdurige zorg en ondersteuning Een onderzoek naar bestuurskracht van gemeenten Student: Maaike van den Dries (4094875) Begeleider: Dr. H.A. Binnema Tweede lezer: Dr. A.K. Yesilkagit

Nadere informatie

CASUSBOEK. Definitieve versie TEN BEHOEVE VAN DE VERKENNING DUO+ SAMENWERKING

CASUSBOEK. Definitieve versie TEN BEHOEVE VAN DE VERKENNING DUO+ SAMENWERKING Definitieve versie CASUSBOEK TEN BEHOEVE VAN DE VERKENNING DUO+ SAMENWERKING Dit casusboek bevat beknopte beschrijving van praktijkvoorbeelden van ambtelijke samenwerking tussen gemeenten. Voor het opstellen

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING WADDENEILANDEN: MET BEHOUD VAN IDENTITEIT SAMEN STERK!

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING WADDENEILANDEN: MET BEHOUD VAN IDENTITEIT SAMEN STERK! INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING WADDENEILANDEN: MET BEHOUD VAN IDENTITEIT SAMEN STERK! EINDRAPPORT Utrecht, 17 september 2007 Ing. H.J.R. van der Werff B.J.P. Kokx Drs. M.M. ter Hedde MMC Mr. drs. L.C.L.

Nadere informatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie januari 2012 Decentralisatie betekent transitie & transformatie Nieuwe verantwoordelijkheden, rollen en opgaven in maatschappelijke ondersteuning TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie januari 2012 Decentralisatie betekent transitie & transformatie Nieuwe verantwoordelijkheden, rollen en opgaven in maatschappelijke ondersteuning TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Inhoudsopgave 1 Leeswijzer

Nadere informatie

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening personeel & financiën Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Visie op planning en control

Nota van B&W. Onderwerp Visie op planning en control Onderwerp Visie op planning en control Nota van B&W Portefeuille C. van Velzen Auteur Mevr. A.M. de Groot Telefoon 5113294 E-mail: agroot@haarlem.nl CS/CF Reg.nr. CS/CF 2007/49 Te kopiëren: B & W-vergadering

Nadere informatie

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De heer dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag. Datum 19 januari 2015

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De heer dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag. Datum 19 januari 2015 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De heer dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag Raad voor het openbaar bestuur Korte Voorhout

Nadere informatie

Inleiding. Decentralisaties een bedreiging of kans?

Inleiding. Decentralisaties een bedreiging of kans? Inleiding Decentralisaties een bedreiging of kans? In de komende jaren komen er verschillende taken naar de gemeenten. Deze decentralisaties kunnen gezien worden als bedreiging immers het Rijk stelt minder

Nadere informatie

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Bijdragen De hieronder genoemde organisaties hebben in samenwerking met KING bijgedragen aan de totstandkoming van deze handreiking. Drechtsteden

Nadere informatie

De kunst van het loslaten

De kunst van het loslaten De kunst van het loslaten Provinciaal beleidskader Jeugdzorg 2013-2014 Transitiekader 2012-2014 Concept ontwerp, vastgesteld door Provinciale Staten op 2 juli 2012 Team Jeugdzorg, Juli 2012. 1 Voorwoord

Nadere informatie

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem.

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Uitgangspuntennota voor gemeentelijke samenwerking bij de grote decentralisaties Jeugdzorg, Participatiewet, AWBZ-begeleiding

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

Nota Op afstand verbonden

Nota Op afstand verbonden A gemeente Eindhoven Nota Actualisering deelnemingenbeleid VB - Veiligheid en Bestuur, BJA - Bestuurlijk en Juridisch Advies december 2013 Inboeknummer:14BST00018 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven VB

Nadere informatie

Handreiking sturing en beheersing Participatiebudget

Handreiking sturing en beheersing Participatiebudget Handreiking sturing en beheersing Participatiebudget Deze handreiking is samengesteld in het kader van de voorbereidingstrajecten voor de invoering van het Participatiebudget in opdracht van de ministeries

Nadere informatie

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief InformatieManagement & Automatisering IA00 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Kosten en baten van shared service centra: De baten als ballast

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Kosten en baten van shared service centra: De baten als ballast SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Kosten en baten van shared service centra: De baten als ballast Slim Samenwerken aan ICT Kosten en baten van shared service centra: De baten als ballast Colofon Samenstelling

Nadere informatie