Grip op uitvoering op afstand

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Grip op uitvoering op afstand"

Transcriptie

1 Organiseren regie en control in eigen huis voorwaarde voor succesvolle samenwerking Grip op uitvoering op afstand De rol en positie van de gemeente in ons bestuurlijk stelsel is momenteel sterk aan verandering onderhevig. Enerzijds worden gemeenten in toenemende mate gepositioneerd als eerste overheid, waarbij haar takenpakket dienovereenkomstig toeneemt. Anderzijds worden gemeenten geconfronteerd met forse bezuinigingsopgaven. Samenwerken lijkt het devies om met dit spanningsveld om te kunnen gaan. de heer drs. S. van de Laar, partner SeinstravandeLaar B.V. mevrouw A. Westers MSc., adviseur SeinstravandeLaar B.V. Samenvatting Grote decentralisaties op het sociale domein, omvangrijke bezuinigingsopgaven en een kritische houding van het maatschappelijk middenveld en burgers, stellen hoge eisen aan gemeenten. Hun opgaven kunnen in toenemende mate als complex worden betiteld. Om de kwaliteit van dienstverlening te bevorderen, de uitgaven in te perken of tenminste te beheersen en de kwetsbaarheid van de organisatie te verminderen, bundelen meer en meer gemeenten hun krachten met gemeenten in de regio. De weg naar samenwerking toe is echter veelal een hobbelige. Vraagstukken betreffende de in de samenwerking onder te brengen taken, de (juridische) vormgeving van de samenwerking, de formele stemverhoudingen en de mogelijkheid tot beïnvloeding van het beleid van het samenwerkingsverband, de financiële verdeelsleutel aangaande de lasten en niet te vergeten de persoonlijke belangen van sleutelfiguren, spelen een voorname rol in de discussies om tot samenwerking te komen. En als het samenwerkingsverband eenmaal staat blijft veelal de vraag: Levert het samenwerkingsverband ons daadwerkelijk op wat we ermee beoogden? En: Krijgen we als gemeente daadwerkelijk de kwaliteit en kwantiteit van het samenwerkingsverband geleverd waarvoor we betalen? Het is van evident belang dat gemeenten zowel tijdens het proces tot vorming van de samenwerking alsmede als de samenwerking eenmaal staat, haar regie- en controlfunctie goed moet inregelen binnen de eigen gelederen. De rollen van eigenaar en opdrachtgever moeten expliciet zijn belegd en het is zaak vanuit deze rollen grip te houden op de (veelheid aan) samenwerkingsverbanden die de gemeente aangaat. Alleen dan kan effectief worden gestuurd op kwaliteit en kosten; dé factoren die het uiteindelijke succes bepalen.

2 Samenwerken is de norm Drie grote decentralisaties op het sociale domein. De verdere inkrimping van de uitkering vanuit het Gemeentefonds, met een toenemende bezuinigingsdruk tot gevolg. De vergrijzing van het personeelsbestand. De complexe opgaven op het terrein van ICT. Stuk voor stuk factoren die gemeenten doen beseffen dat samenwerking noodzakelijker is dan ooit. Tel daarbij op de wettelijke verplichting tot de vorming van Regionale Uitvoeringsdiensten op het terrein van vergunningverlening en handhaving per en de aanpassing van de Wet veiligheidsregio s waardoor per de volledige uitvoering van de brandweerzorg op regionale schaal moet zijn belegd, en de samenwerkingsverbanden schieten als paddenstoelen uit de grond. De aard en omvang van deze initiatieven verschilt sterk van geval tot geval. Van bundeling van krachten op het terrein van inkoop, belastingen of ICT tot het volledig samenvoegen van de ambtelijke organisaties. Deze samenwerkingstendens wordt versterkt door het gegeven dat het kabinet Rutte II voor ogen heeft dat Nederland op lange termijn alleen nog maar gemeenten kent met een minimale omvang van inwoners. Daar dit perspectief nog vele onzekerheden bevat als het gaat om visie, tempo en proces, is het raadzaam het heft in eigen hand te houden. Samenwerken draagt namelijk bij aan het versterken van de lokale bestuurskracht en het zo effectief mogelijk invulling geven aan het takenpakket in relatie tot de beschikbare middelen. Een krachtige gemeente zal ook beter in staat zijn zelf de regie te houden over de eigen toekomst in het geval schaalvergrotingsprocessen van bovenaf op gang komen. De huidige samenwerkingstendens heeft vergaande consequenties voor de rol en de positie van de achterblijvende gemeente. Gemeenten gaan zich meer en meer als regisseur ten opzichte van de door haar in samenwerkingsverbanden ondergebrachte taken positioneren. Grip blijkt het sleutelwoord te zijn om te kunnen komen tot duurzame, effectieve en efficiënte samenwerking. Kostenaspect leidend in samenwerkingsdiscussies De vorming van een samenwerkingsverband gaat veelal gepaard met horten en stoten. Tussen de eerste verkenningen en het moment dat de samenwerking daadwerkelijk operationeel wordt, vinden vele discussies plaats over met name de juridische vormgeving en daaraan gerelateerde bestuurlijke invloed/zeggenschap en de financiën. Aan de voorkant van het samenwerkingsproces gaan doelstellingen als het verhogen van de kwaliteit, verminderen van de kwetsbaarheid, verbeteren van de dienstverlening voor de klant en kostenvoordeel hand in hand. Maar zeker in deze economische lastige tijd blijkt lopende het proces vaak toch vooral de nadruk te liggen op het kostenaspect. Samenwerkingsverbanden worden momenteel geconfronteerd met forse bezuinigingsdoelstellingen. Deze doelstellingen moeten eraan bijdragen dat de opstart- en frictiekosten als gevolg van de samenwerking binnen een afzienbare periode (meestal 4 à 5 jaar) worden terugverdiend, maar dienen er ook voor te zorgen dat de betreffende taken in gezamenlijkheid voor een aantrekkelijker kostenniveau uitgevoerd worden dan als zelfstandige gemeente. Budgettaire neutraliteit geldt bij samenwerking momenteel bijna als stelregel. Waardoor veel gemeenten als kader voor samenwerking stellen: minimaal gelijkblijvende kwaliteit voor minder kosten, of meer kwaliteit voor minimaal gelijkblijvende kosten.

3 Tevens speelt het verdelen van de kosten een voorname rol in het proces om tot samenwerking te komen. Worden de exploitatielasten van de samenwerking verrekend op basis van input of wordt vanaf de start gewerkt met outputfinanciering? Worden de exploitatielasten verdeeld op basis van inwoneraantal, werkplekken, formatie, uren en/of producten/diensten? Valide cijfers vormen cruciale basis in besluitvormingsproces De definitieve beslissing om al dan niet in een samenwerkingsverband te stappen wordt normaliter door het gemeentebestuur op grond van een bedrijfsplan genomen. De individuele gemeente zal zich daarbij kritisch moeten buigen over de mate van betrouwbaarheid van de cijfers en aannames die als basis voor het bedrijfsplan worden gehanteerd. Geven betrokken partijen valide inzicht in hun huidige formatieomvang en het beschikbare budget? Wordt het samenwerkingsverband niet opgezadeld met een onmogelijke bezuinigingsopgave? Draagt één van de partners in de samenwerking geen lijken in de kast over aan de samenwerking, zoals onvoldoende gekwalificeerd of langdurig ziek personeel en achterstallig onderhoud in ICT-systemen? Zijn de aannames voor investeringen in systemen en de ontwikkeling van het personeel realistisch? Het zijn voorbeelden van vragen waarover de controller binnen de individuele gemeente zich een oordeel zal moeten vormen. Alleen zo kan hij/zij uiteindelijk het gemeentebestuur van advies dienen om tot een gewogen besluitvorming te komen. Grip houden als de samenwerking eenmaal staat Het aantal samenwerkingsverbanden waarin gemeenten participeren, neemt in de toekomst naar verwachting steeds verder toe. Dit leidt tot een veranderende rol van de gemeente. Terwijl zij steeds minder taken in haar eigen organisatie belegd, neemt de noodzaak van een goede regie op al deze aan haar verbonden partijen toe. Hoe kan de gemeente grip houden op het pallet aan (uitvoerende) taken dat zij op afstand van de eigen organisatie heeft gepositioneerd? Het is van belang eerst nader te duiden wat we onder grip verstaan. Grip heeft te maken met houvast en wordt ook wel gedefinieerd als een sterk contact tussen twee oppervlakken waardoor slippen of glijden bemoeilijkt wordt. Bezien vanuit dit perspectief wordt door grip voorkomen dat een gemeente de taken die zij in een samenwerkingsverband heeft ondergebracht uit haar handen weg voelt glijden. Grip gaat over het behoud van zeggenschap/invloed en omvat controle over de inhoud en kwaliteit van de te leveren diensten/producten en de daaraan gerelateerde financiële consequenties. Controller heeft een cruciale rol We duiden het hiervoor reeds; de cruciale rol van de controller in de afweging om al dan niet in een samenwerkingsverband te stappen, alsmede zijn/haar rol in het krijgen en behouden van grip op de samenwerkingsrelaties van de gemeente. De controller wordt een belangrijke positie in dergelijke processen toegedicht, gezien het feit dat hij/zij geacht wordt de (financiele, maar ook juridische) consequenties van het besluit op de positie van de eigen gemeente in te kunnen schatten. Van de controller mag worden verwacht dat hij, onafhankelijk van overige organisatiebelangen, beoordeelt of de samenwerking wenselijk en verstandig is, in termen van kwaliteit, kwetsbaarheid, kosten en dienstverlening.

4 De controller heeft vervolgens de taak om grip te houden op de verbonden partijen van de gemeente. Het gaat hierbij om het toezien op naleving van dienstverleningsovereenkomsten en het behouden van eenheid en samenhang tussen de achterblijvende organisatie en de verbonden partijen. i Control heeft bovendien te maken met het voorkomen dat beoogde doelen in gevaar komen doordat medewerkers de doelen bewust of onbewust anders interpreteren dan de bedoeling is. De rol van de controller is derhalve breder dan enkel toezien op de cijfers. ii De nieuwe gemeentecontroller als spin in het web De trend van intergemeentelijke samenwerking zet zich voort. Dat betekent dat de gemeente kleiner wordt, maar het behouden van overzicht, regie en control des te belangrijker zal zijn. De gemeentecontroller heeft hierin, meer dan in het verleden, een spilfunctie. Gemeentelijke taken worden op contractbasis vaker op afstand uitgevoerd. Bij de controller komen informatiestromen vanuit de diverse verbonden partijen samen. Het is van belang, naast toezicht te houden op de naleving van dienstverleningsovereenkomsten, ook de samenhang tussen de verbonden partijen en de gemeente te bewaken. Strikwerda (2004) beschrijft dat uit de taakstelling van shared service centra al snel een eigen missie voortkomt, die bij doorontwikkeling van de zelfstandige organisaties, op gespannen voet kunnen staan met de missie en visie van de gemeente. De controller kan een bijdrage leveren aan het voorkomen van discrepantie tussen beide. De controller heeft daarnaast een belangrijke taak de weerstand tegen nieuwe organisatievormen, zoals samenwerkingsverbanden, te overwinnen. Door het ontwerp van nieuwe management control processen kan de controller vooraf laten zien hoe de nieuwe organisatievorm van de gemeente gaat werken, hoe besluiten worden genomen en wie welke verantwoordelijkheid heeft. Daarbij kan hij richting het gemeentebestuur een belangrijke bijdrage leveren door te adviseren hoe zij in control kunnen blijven. 10 handreikingen voor goede grip Het is belangrijk na te denken over de wijze waarop de gemeente grip kan en wil houden op de taken die zij op afstand heeft georganiseerd. Samenwerken betekent immers niet dat het gemeentebestuur geen verantwoordelijkheid voor de uitvoering, kwaliteit en financiële beheersbaarheid van de betreffende taken meer draagt. Ter inspiratie zijn op deze plaats 10 handreikingen opgenomen om de grip op samenwerking vorm te geven of te verstevigen. 1. Ontwikkel een visie op samenwerking Bepaal in het algemeen de kaders en uitgangspunten voor het aangaan van samenwerkingsverbanden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan financiële randvoorwaarden, partners, structuren en eisen ten aanzien van kwaliteit. De controller heeft de taak het gemeentebestuur te adviseren over de deze kaders en randvoorwaarden en in het bijzonder op basis van de financiële situatie van de gemeente op korte en lange termijn. Duidelijke kaders hieromtrent maken het mogelijk potentiele samenwerkingsverbanden aan de voorkant te toetsen aan de gestelde kaders. Zodoende kan worden voorkomen dat de gemeente op basis van incidenten wordt gedwongen tot overhaaste beslissingen om samenwerkingsrelaties aan te gaan, wat het risico met zich meebrengt tot het ontstaan van een lappendeken aan verbanden en structuren. 2. Pak uw rol in proces tot samenwerking

5 Zorg zowel bestuurlijk als ambtelijk (gemeentesecretarissen, controller) voor een actieve inbreng en (positief) kritische rol in het proces van eerste initiatief tot feitelijke vormgeving van de samenwerking. De bijdrage van de controller kan daarbij liggen in een risico- en potentieelanalyse voor de gemeente met betrekking tot het aangaan van de samenwerking, alsmede in het toezien op het gebruik van de juiste cijfers en informatie bij het ontwikkelen van een bedrijfsplan voor het samenwerkingsverband. Controle gaat in deze fase minimaal gelijk op met vertrouwen. 3. Formuleer heldere en realistische doelstellingen Formuleer aan de voorkant heldere en realistische doelstellingen ten aanzien van de samenwerking, vanuit het eigen gemeentelijke perspectief. Formuleer deze doelstellingen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden (SMART) en voorkom dat gouden bergen worden beloofd. De controller heeft een totaaloverzicht over de prestaties van de gemeente over de voorgaande jaren en heeft daardoor inzicht in welke verwachtingen realistisch zijn. Het is van belang dit inzicht in te zetten in de fase waarin het samenwerkingsverband ontwikkelt wordt. 4. Definieer heldere besluitvormingsmomenten Lijn het proces tot aan de start van de samenwerking goed uit. Formeer een zuivere projectorganisatie, benoem concrete producten en bouw heldere besluitvormingsmomenten in. Zorg ervoor dat betrokkenen weten wanneer ze welke inbreng in het proces mogen/moeten hebben. 5. Maak belangrijke keuzen vroeg in het proces Nagenoeg alle samenwerkingsprocessen leiden tot discussies over de juridische vormgeving, de formele zeggenschap, de omvang van de kosten en de verdeling van deze kosten. Het is raadzaam om deze discussiepunten vroegtijdig in het proces om tot samenwerking te komen op tafel te krijgen en daarover knopen door te hakken. 6. Zorg voor duidelijke rolverdeling Aan gemeentezijde kunnen we rondom samenwerking de rollen van eigenaar, opdrachtgever en klant onderscheiden. Het is belangrijk om intern deze rollen goed te definiëren en bij verschillende functies/personen te beleggen. Want daar waar de gemeente in bijvoorbeeld een gemeenschappelijke regeling eigenaar is van een samenwerkingsverband is zij tevens opdrachtgever. Medewerkers van datzelfde samenwerkingsverband leveren als opdrachtnemer diensten en producten aan de gemeente, die zij als klant ontvangt. Het is van belang bij de rolverdeling aan de gemeentezijde ook de (nieuwe) positie van de controller te definiëren: hij vervult enerzijds een belangrijke rol in het vervullen van goed opdrachtgeverschap door de opdracht aan het samenwerkingsverband te specificeren en meetbaar te maken. Anderzijds heeft hij een rol richting de gemeente als eigenaar in het bewaken van naleving van de dienstverleningsovereenkomst. 7. Maak heldere afspraken Gemeente en samenwerkingsverband maken met elkaar heldere afspraken over de omvang en kwaliteit van dienstverlening en daaraan gerelateerde kosten. Het is van belang om deze concrete afspraken vast te leggen in de vorm van een dienstverleningsovereenkomst, welke minimaal jaarlijks met elkaar wordt doorgesproken en

6 waar wenselijk bijgesteld. De controller is in de gemeente degene die deze dienstverleningsovereenkomst bewaakt en het bestuur informeert over de naleving van afspraken en de bereikte resultaten. 8. Richt planning en control cyclus goed in Om grip te kunnen houden op de ontwikkelingen in het samenwerkingsverband en de voortgang in de realisatie van de overeengekomen prestaties te kunnen bewaken, is een goed ingerichte planning en control cyclus noodzakelijk. Het is essentieel dat de controller regelmatig kritisch kijkt naar de frequentie, kwaliteit en tijdigheid van de verantwoordingsrapportages vanuit het samenwerkingsverband. Grip kan afnemen of zelfs verdwijnen als aan één of enkele onderdelen van de planning en control cyclus onvoldoende aandacht wordt besteed. Cruciaal is dat de planning en control cyclus van de gemeente en het samenwerkingsverband op elkaar aansluiten, zodanig dat de gemeente(raad) zich goed kan verdiepen in de materie en haar zienswijze kan formuleren. 9. Stem af in met partners Het is behulpzaam om integraliteit en kennisdeling te bevorderen tussen de partners die deelnemen in het samenwerkingsverband, als het gaat om de vraag hoe om te gaan met de samenwerking. Periodieke afstemming tussen de verschillende contactambtenaren, waaronder controllers, over inhoudelijke thema s of over financiële kwesties kan de professionaliteit aan zowel gemeentezijde als aan de kant van het samenwerkingsverband verder verhogen. 10. Houd niet alleen formeel, maar ook informeel grip De gemeente zal naast het benutten van formele mogelijkheden om grip te houden op de gang van zaken rondom het samenwerkingsverband, ambtelijke en bestuurlijke ook informeel afstemming moeten beleggen tussen de gemeente en het samenwerkingsverband. Thema s als opdrachtgeverschap, prestatieafspraken en ontwikkelingen lenen zich ervoor om ook in bilaterale informele overleggen met elkaar door te spreken. Dit draagt bij aan het gevoelen dat de samenwerking van de gemeente is, in plaats van dat de gemeente een taak van zich heeft af georganiseerd waardoor wij-zij verhoudingen kunnen ontstaan. Conclusie Succesvolle samenwerking is gebaat bij zorgvuldige invulling van voornoemde handreikingen. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zoals de BEL Combinatie, Kempengemeenten en Drechtsteden laten zien dat helder opdrachtgever- en opdrachtnemerschap, een zorgvuldig, maar voortvarend proces, heldere afspraken en regelmatige evaluatie en doorontwikkeling van de samenwerking naar verbeterde, passende vormen, bijdragen aan succesvolle en duurzame samenwerking. Maar een louter instrumentele invulling van het samenwerkingsproces is gedoemd te mislukken. Samenwerking is gebaat bij vertrouwen tussen betrokkenen. Er moet een gideonsbende opstaan; een vaste groep sleutelfiguren, een groep die bereid is om samen door roeien en ruiten te gaan, die de wil heeft de samenwerking tot een succes te maken en die het persoonlijke belang ondergeschikt maakt aan het organisatiebelang. Maar ondanks het feit dat vertrouwen essentieel is, constateren wij dat controle nodig is om ook op langere termijn een duurzame professionele en efficiënte samenwerkingsrelatie in stand te kunnen houden.

7 Samen Sterker, Samenwerking tussen gemeenten geanalyseerd drs. Stan van de Laar Eburon, Delft, 2010 ISBN: EUR 29,50 i Strikwerda, J. (2004), Shared service centers en control in de publieke sector, in: Tijdschrift voor Public Controlling, 1 mei 2004 ii Merchant en Van der Stede (2003:6) in: Van Egten, A. en W. Veldman (2006), De controlfunctie in de publieke en non-profitsector, Den Haag: SDU Uitgevers, pagina 78

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie

BEL Combinatie. De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland

BEL Combinatie. De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland BEL Combinatie De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland BEL Combinatie 3 De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland 5 Opgave Kwaliteitsmeting bestuur Gezamenlijk onderzoek naar kwaliteit

Nadere informatie

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Ellen Bruin, september 2015 Over de Dienst Gezondheid en Jeugd De Dienst Gezondheid & Jeugd verzorgt namens 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid de uitvoering

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

Het BEL-model werkt voor Blaricum, Eemnes en Laren 2011

Het BEL-model werkt voor Blaricum, Eemnes en Laren 2011 Het BEL-model werkt voor Blaricum, Eemnes en Laren 2011 27 juni 2011 De gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren zijn een vreemde eend in het huidige krachtenspel van fuserende gemeenten. Tegen de tijdsgeest

Nadere informatie

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak Inhuur in de Kempen Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 21 april 2014 1. Achtergrond en aanleiding In gemeentelijke organisaties met een omvang als

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie

Bouwstenen voor Shared Services De relatie opdrachtnemer en opdrachtgever

Bouwstenen voor Shared Services De relatie opdrachtnemer en opdrachtgever Bouwstenen voor Shared Services De relatie opdrachtnemer en opdrachtgever Den Haag 9 december 2004 Almar-Wimer Siebenga MBA directeur ICT Samenwerkingsverband Zuidwest Fryslân Taken ISZF Werkplek-, netwerk-

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad Onderwerp: Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Voorgesteld besluit Korte samenvatting Aanleiding

Voorstel aan de Raad Onderwerp: Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Voorgesteld besluit Korte samenvatting Aanleiding Raadsvergadering, 10 mei 2011 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Oprichting van een gemeenschappelijke regeling Regionale ICT Dienst (RID) Oost Utrecht. Onderdeel raadsprogramma: Besturen Portefeuillehouder:

Nadere informatie

WHITEPAPER TRANSFORMATIE SOCIAAL DOMEIN

WHITEPAPER TRANSFORMATIE SOCIAAL DOMEIN WHITEPAPER TRANSFORMATIE SOCIAAL DOMEIN Transformatie als uitdaging Met ingang van 1 januari zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor de gedecentraliseerde taken op het gebied van jeugdzorg, begeleiding

Nadere informatie

Whitepaper Verbonden Partijen

Whitepaper Verbonden Partijen Whitepaper Verbonden Partijen Om meer aandacht te kunnen besteden aan hun kernactiviteiten zijn steeds meer lokale overheden geneigd om organisatieonderdelen te verzelfstandigen al dan niet in samenwerking

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Bijlage 5 Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Aanbevelingen rapport Rekenkamer Breda 1. Geef als raad opdracht aan het college om samen met de raad een nieuwe Nota Verbonden

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

*ZEA2654F7F9* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015

*ZEA2654F7F9* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 *ZEA2654F7F9* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Agendanr. 9. Aan de Raad No.ZA.15-36174/DV.15-563, afdeling Samenleving. Sellingen, 10 december 2015 Onderwerp: Gemeenschappelijke regeling Beschermd

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 In het Slotdocument van het VGS-congres 2013 Gemeentesecretaris in Veiligheid staat een leidraad voor

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Ruimte voor beeld 21,6 x 8,7 cm. Decentralisaties sociaal domein; Betrokken en actieve raadsleden

Ruimte voor beeld 21,6 x 8,7 cm. Decentralisaties sociaal domein; Betrokken en actieve raadsleden Ruimte voor beeld 21,6 x 8,7 cm Decentralisaties sociaal domein; Betrokken en actieve raadsleden Kennismaking Josee Gehrke Griffier gemeente De Wolden (Dr.) Lid bestuur VNG drs. pedagogiek Fransje Backerra

Nadere informatie

1. Burgemeester en Wethouders van Leiden, ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 29 april 2008 nr. 08.

1. Burgemeester en Wethouders van Leiden, ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 29 april 2008 nr. 08. CONVENANT SHARED SERVICE CENTER LEIDSE REGIO DE ONDERGETEKENDEN: 1. Burgemeester en Wethouders van Leiden, ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 29 april 2008 nr. 08.0355;

Nadere informatie

White Paper. Basisregistratie Personen (BRP), mogelijkheden

White Paper. Basisregistratie Personen (BRP), mogelijkheden Basisregistratie Personen (BRP), mogelijkheden en kansen door samenwerking van gemeenten Samen voor ons eigen. Inleiding Gemeenten kunnen bijna niet meer zonder elkaar. Bezuinigingen, efficiency en steeds

Nadere informatie

Bestuursconvenant samenwerking U10-gemeenten

Bestuursconvenant samenwerking U10-gemeenten Bestuursconvenant samenwerking U10-gemeenten De colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Utrecht, Stichtse Vecht, Vianen, Woerden en Zeist

Nadere informatie

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030 Projectvoorstel Projectopdracht / -voorstel Datum: 8 juli 2010 Versie: definitief t.b.v. definitiefase en ontwerpfase Pagina: 1 / 9 Soort project Extern/Lijn Projectnaam MijnBorne2030 (Herijking Toekomstvisie)

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

Onderwerp: Besluit tot aangaan samenwerking Haarlem en Zandvoort op sociaal domein Reg. Nummer: 2014/241618

Onderwerp: Besluit tot aangaan samenwerking Haarlem en Zandvoort op sociaal domein Reg. Nummer: 2014/241618 Collegebesluit Onderwerp: Besluit tot aangaan samenwerking Haarlem en Zandvoort op sociaal domein Reg. Nummer: 2014/241618 1. Inleiding De gemeenten Haarlem en Zandvoort willen een ambtelijke samenwerking

Nadere informatie

Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden

Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden Verbindend in samenwerking Jacko van der Windt Voormalig controller Papendrecht Hoofd bedrijfsvoering/ controller Bergeijk 26 maart 2013 Netwerkstad

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Samenwerking ICT regio Nijmegen

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Samenwerking ICT regio Nijmegen Openbaar Onderwerp Samenwerking ICT regio Nijmegen Programma / Programmanummer Facilitaire Diensten / 1043 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Gemeenten staan de komende jaren voor nieuwe

Nadere informatie

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Doel Plannen en organiseren van de werkzaamheden en aansturen van de medewerkers binnen een team, binnen het vastgestelde beleid van een overkoepelende eenheid

Nadere informatie

Samenwerking decentraal: opdracht in het sociaal domein

Samenwerking decentraal: opdracht in het sociaal domein Samenwerking decentraal: opdracht in het sociaal domein Floris Bannink Il Shik Sloover 13 maart 2013 1 Agenda - Introductie - Inleiding - Modellen - Uw randvoorwaarden - Casus - Inhoudelijk - Afwegingskader

Nadere informatie

Algemene Rekenkamer..,

Algemene Rekenkamer.., Algemene Rekenkamer, BEZORGEN Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070 3424344 E w voorlichting@rekenkamernl

Nadere informatie

Maatschappelijke structuurvisie 2013-2025. Projectopdracht / Plan van Aanpak

Maatschappelijke structuurvisie 2013-2025. Projectopdracht / Plan van Aanpak Maatschappelijke structuurvisie 2013-2025 Projectopdracht / Plan van Aanpak Afdeling Beleid, cluster Maatschappij januari 2013 Inhoudsopgave Aanleiding... 3 Doelstelling... 3 Resultaat... 3 Afbakening...

Nadere informatie

samenwerking regie verbonden partijen

samenwerking regie verbonden partijen Geacht raadslid, U bepaalt de hoofdlijnen van het beleid. U controleert het college. U vertegenwoordigt daarin de inwoners van Delft. Geen gemakkelijke taak. Vraagstukken zijn vaak niet binnen de eigen

Nadere informatie

Het nieuwe aanbestedend inkopen Een omwenteling met l de gebruiker als basis

Het nieuwe aanbestedend inkopen Een omwenteling met l de gebruiker als basis r Het nieuwe aanbestedend inkopen Een omwenteling met l de gebruiker als basis Prof.dr.ing. Jacques J.A.M. Reijniers MBA o o o k a l e Symposium Het nieuwe werken, een schone taak Kaatsheuvel, 6 oktober

Nadere informatie

Gemeentelijke samenwerking juridische functie - workshop

Gemeentelijke samenwerking juridische functie - workshop Gemeentelijke samenwerking juridische functie - workshop Lustrumcongres Prettig Contact met de Overheid Den Haag, Dr. Henriëtte van den Heuvel Prof.dr. Heinrich Winter Bespreking essentie Handreiking Juridisch

Nadere informatie

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad; Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 2015, nr. , tot instelling van het tijdelijk Bureau ICT-toetsing (Instellingsbesluit tijdelijk Bureau ICT-toetsing) Handelend

Nadere informatie

PROFIELSCHETS BURGEMEESTER ROTTERDAM concept juni 2008

PROFIELSCHETS BURGEMEESTER ROTTERDAM concept juni 2008 PROFIELSCHETS BURGEMEESTER ROTTERDAM concept juni 2008 Deze profielschets is tot stand gekomen nadat de gemeenteraad uitgebreid heeft ingezet op het horen van meningen over het gewenste profiel van de

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Dienstverlening W. van den Beucken

Dienstverlening W. van den Beucken Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp ICT samenwerking Roermond, Venlo en Weert raadsnummer 2013 65 collegevergadering d.d. 20-08-2013 raadsvergadering d.d. 25-09-2013 fatale termijn programma portefeuillehouder

Nadere informatie

VISIE OP DE ORGANISATIE

VISIE OP DE ORGANISATIE VISIE OP DE ORGANISATIE WE ZIJN ER ALS ORGANISATIE VOOR PUBLIEK, ONDERNEMERS, BESTUUR EN COLLEGA S 00 INHOUDSOPGAVE 0. Inhoudsopgave 2 1. Missie visie kernwaarden 3 2. Toelichting 4 3. De kernwaarden 5

Nadere informatie

Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam gezonde organisatie Portefeuillehouder: Carel van Gelder

Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam gezonde organisatie Portefeuillehouder: Carel van Gelder Raadsvergadering, 28 januari 2014 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Regiegemeente Wijk bij Duurstede Nr.: 20140218 4 RV Agendapunt: 4 Datum: 30 december 2013 Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam

Nadere informatie

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer 1 december 2014, eindversie ten behoeve van de ondertekening door de vertegenwoordigers van het het openbaar lichaam Stadsregio Amsterdam, de gemeenten

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

Discussiestuk oordeelsvorming 22 januari 2015

Discussiestuk oordeelsvorming 22 januari 2015 Discussiestuk oordeelsvorming 22 januari 2015 In de oordeelsvormende fase gaat de raad plenair in debat met als achtergrondinformatie de volgende stukken: Procesvoorstel voor de beeldvormende fase Studie

Nadere informatie

Concerncontrol Velsen Concerncontrol in de gemeente Velsen: de praktijk

Concerncontrol Velsen Concerncontrol in de gemeente Velsen: de praktijk Concerncontrol Velsen Concerncontrol in de gemeente Velsen: de praktijk Jörg Schlunke jorgschlunke@bmc.nl 06-506 908 92 12 juni 2014 Inhoud Opdracht concerncontroller Velsen Visie op control Rol, taken

Nadere informatie

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur)

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur) Agenda voor de vergadering van het Platform Zelfredzaam Datum: Locatie: 12 januari 2015 van 16:00 uur tot uiterlijk 19:00 uur (voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd) Kulturhus Lienden Koningin Beatrixplein

Nadere informatie

PROJECT REGIONALISERING BRANDWEER

PROJECT REGIONALISERING BRANDWEER PROJECT REGIONALISERING BRANDWEER alisering ion G ro éé n Re g Groningen één nin gen 120401 2012, Brandweer Groningen Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke

Nadere informatie

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014 Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen voor BALV 17 november 2014 Gemeente Zaanstad namens gemeenten Zwolle, Leeuwarden, Amersfoort, Haarlemmermeer, Rotterdam, Utrecht, Enschede en Apeldoorn

Nadere informatie

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE PROJECTMANAGEMENT George van Houtem 1 SITUATIE Het werken in en het leidinggeven aan projecten is tegenwoordig eerder regel dan uitzondering voor de hedendaagse manager. In elk bedrijf of organisatie komen

Nadere informatie

WIJ ZIJN ALLEEN OPEN TUSSEN 9.00 EN 13.00 UUR. Tele Train heeft het antwoord

WIJ ZIJN ALLEEN OPEN TUSSEN 9.00 EN 13.00 UUR. Tele Train heeft het antwoord WIJ ZIJN ALLEEN OPEN TUSSEN 9.00 EN 13.00 UUR Tele Train heeft het antwoord Grensverleggend klantcontact 24 uur per dag antwoord Burgers stellen steeds meer eisen aan het contact met u als gemeente. Sterker

Nadere informatie

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp S T A T E N V O O R S T E L Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp Titel : Overdracht functie

Nadere informatie

Profielschets van gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam

Profielschets van gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam Profielschets van gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam Profielschets gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam De stad en het bestuur Schiedam is een stad

Nadere informatie

Transactieland Koppelzone concept

Transactieland Koppelzone concept Transactieland Koppelzone concept Vooraf Het koppelzone 1 concept is een bepaalde manier van samenwerken Het samenwerken wordt daarbij ondersteund door c.q. in die samenwerking wordt gebruik gemaakt van

Nadere informatie

Raadsvergadering, 28 februari 2012. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 28 februari 2012. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 28 februari 2012 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Oprichten Regionale ICT Dienst (RID) Utrecht door het college van B&W met de colleges van B&W van de gemeenten Baarn, Bunnik, De Bilt,

Nadere informatie

Beïnvloeden van processen Hoe je vanuit de inhoud actief grip krijgt op processen

Beïnvloeden van processen Hoe je vanuit de inhoud actief grip krijgt op processen Beïnvloeden van processen Hoe je vanuit de inhoud actief grip krijgt op processen Aanleiding Procesmanagement is voor medewerkers van Grontmij een steeds belangrijker onderdeel van het werk geworden. Dit

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad BESTEMD VOOR BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad STATUS Openbaar DATUM BESTUURLIJKE Wethouder F. Strik OPDRACHTGEVER AMBTELIJKE OPDRACHTGEVER H. Damen hoofd Afdeling Beleid

Nadere informatie

Programma 9. Bestuur

Programma 9. Bestuur Programma 9 Aandeel programma 9 in totale begroting 17% Overige programma's 83% 55 Programma 9 Beleidsvelden Binnen het programma bestuur werken we met de volgende beleidsvelden: 1. sorganen 2. sondersteuning

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING. De Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen. De Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs Hoogkerk,

INTENTIEVERKLARING. De Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen. De Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs Hoogkerk, INTENTIEVERKLARING De Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen en De Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs Hoogkerk, verder te noemen: de besturen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd, overwegende

Nadere informatie

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING Infosheet 1 INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING De overheid wil werken vanuit het perspectief van burger en ondernemer: efficiënter, effectiever, integraler, transparanter en digitaler. Op

Nadere informatie

Plan van aanpak. Onderzoek governance van gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Juli 2014

Plan van aanpak. Onderzoek governance van gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Juli 2014 Plan van aanpak Onderzoek governance van gemeentelijke samenwerkingsverbanden Juli 2014 Rekenkamer Maastricht Samenstelling: Mevrouw dr. Klaartje Peters (voorzitter) De heer drs. Ton A.M.J. Dreuw RC De

Nadere informatie

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Raadsvergadering, 26 oktober 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Nr.: 411 Agendapunt: 10 Datum: 11 oktober 2010 Voorgesteld besluit 1)

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Samenwerken met omgevingsdiensten? Richting goed opdrachtgeverschap. Training

Kennis van de Overheid. Samenwerken met omgevingsdiensten? Richting goed opdrachtgeverschap. Training Kennis van de Overheid Samenwerken met omgevingsdiensten? Training Inleiding Herkent u zich in de worsteling met uw rol als opdrachtgever van de omgevingsdienst? Gemeenten en provincies zijn immers zowel

Nadere informatie

Scenario s samenwerking in de regio

Scenario s samenwerking in de regio Scenario s samenwerking in de regio Opmerkingen vooraf: * Drie varianten naast elkaar gezet; 1. Gemeente blijft zelfstandig verder gaan; 2. Samenwerking BCH met 3D brede blik (dus vizier is vanuit gehele

Nadere informatie

rapport Rekenkamercommissie inzake strand

rapport Rekenkamercommissie inzake strand Hill INI I U115/00598 Illinium Ciller ÇASTRICUM Akersloot B ak k u m Castricum Aan de Rekenkamercommissie Castricum L i m m en de Woude Afdeling Staf Contactpersoon LP. 't Hart Telefoonnummer 0619429635

Nadere informatie

Samenwerken: waarom eigenlijk?

Samenwerken: waarom eigenlijk? Samenwerken: waarom eigenlijk? Samenwerking is geen doel op zich maar een keus om een bepaald doel te bereiken. Over het algemeen zijn er vijf hoofdredenen te onderscheiden waarom gemeenten samenwerken:

Nadere informatie

Ambtelijke samenvoeging: Briljant idee of slap compromis? VNG congres 30 november 2015: 10.30-11.45

Ambtelijke samenvoeging: Briljant idee of slap compromis? VNG congres 30 november 2015: 10.30-11.45 VNG congres 30 november 2015: 10.30-11.45 * Proces dat heeft geleid tot besluit Bollenstreek * Inrichtingsvragen en keuzes * Discussie * Afsluiting Bij handopsteken: Wie is voor een ambtelijke samenvoeging

Nadere informatie

Onderwerp: Gemeentelijke opschaling, regionale samenwerking en decentralisaties

Onderwerp: Gemeentelijke opschaling, regionale samenwerking en decentralisaties Voorstel aan de raad Nummer: 131027418 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: G.M. Asselman BLD Beleid Burgemeester 2.6 Voor de Lelystedeling 2.6.1 Gemeentelijke

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota.

Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota. Aan de raad AGENDAPUNT 6.11 Kadernota regionalisering brandweer Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota. In 2006 besloten de gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Montferland

Nadere informatie

Wet Bestuur en toezicht rechtspersonen hindert goed bestuur Op zoek naar oplossingen voor publiek domein

Wet Bestuur en toezicht rechtspersonen hindert goed bestuur Op zoek naar oplossingen voor publiek domein Wet Bestuur en toezicht rechtspersonen hindert goed bestuur Op zoek naar oplossingen voor publiek domein Auteurs: Geert van Dijk, Henry Potman, Piet van Zijl 1 Inhoudsopgave InleidingInhoud 1. Aanleiding

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Functioneren van de top

Functioneren van de top Hiemstra & De Vries info@hiemstraendevries.nl 030 2523 777 Functioneren van de top onze visie op het vormgeven en ontwikkelen van de topstructuur Recente ontwikkelingen stellen stevige eisen aan het functioneren

Nadere informatie

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Zorgleefplan, ondersteuningsplan en begeleidingsplan Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Om goede zorg en/of ondersteuning te kunnen geven aan een cliënt is het werken

Nadere informatie

6v/ pffis. 0 2cu\AwCpS-~ Veiligheidsberaad. Veiligheidsreqio Zeeland. Verschuivend werkgeverschap brandweer.

6v/ pffis. 0 2cu\AwCpS-~ Veiligheidsberaad. Veiligheidsreqio Zeeland. Verschuivend werkgeverschap brandweer. Veiligheidsberaad Veiligheidsregio Zeeland Aan het bestuur van de veiligheidsregio Postbus 8016 4330 EA MIDDELBURG Veiligheidsreqio Zeeland Organisatieonderdeel 6v/ pffis Ontvangen, 3 jy N 2013 Behandelaar

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement cc. Functie strategisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub cc Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Oprichting gemeenschappelijke regeling Regionale ICT Dienst (RID) Oost Utrecht 22 maart 2011 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

BELASTING IN BEWEGING naar samenwerkingsverbanden. Invloed of regie?

BELASTING IN BEWEGING naar samenwerkingsverbanden. Invloed of regie? BELASTING IN BEWEGING naar samenwerkingsverbanden Invloed of regie? 24 maart 2015 Ans Westendorp westendorp@recent.nl zelfstandig trainer, begeleider en coach 0621537172 Kennismaken klein onderzoekje U

Nadere informatie

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang:

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang: Profiel Bestuur Uitgangspunten Het algemene belang van stichting SOM staat bij de leden voorop De leden onderschrijven de visie en de missie van stichting SOM De leden onderschrijven de grondslag en de

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP)

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) I/ Inleiding Het aantal kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen is goed bekend. Zowel in Nederland als in andere landen

Nadere informatie

Sourcing. Analyse Sourcing Management

Sourcing. Analyse Sourcing Management Sourcing Analyse Sourcing Management Sourcing Business Driven Sourcing Wij nemen het woord sourcing letterlijk. Welke bronnen zijn nodig om uw organisatie optimaal te laten presteren, nu en in de toekomst?

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân gelet op: - artikel 24 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; - artikel 17 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

Projectmatig creëren

Projectmatig creëren Projectmatig creëren Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 18 14109271 WP27 Haagse Hogeschool Delft Dhr. Hoogland Bedrijfscommunicatie 1 Inleiding In dit document

Nadere informatie

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren OR - competentieprofiel LNV Camiel Schols SBI training & advies Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

Nadere informatie

1. Onderwerp Uitwerking inhoudelijk en technisch opdrachtgeverschap jeugdhulp 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

1. Onderwerp Uitwerking inhoudelijk en technisch opdrachtgeverschap jeugdhulp 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

RUD UTRECHT. Gelet op: - Artikel 57 lid 1 juncto artikel 136 Wet gemeenschappelijke regelingen

RUD UTRECHT. Gelet op: - Artikel 57 lid 1 juncto artikel 136 Wet gemeenschappelijke regelingen Besluit van het dagelijks bestuur van de RUD Utrecht Overwegende dat: - Het dagelijks bestuur de organisatieverordening kan vaststellen, nadat het algemeen bestuur haar wensen en bedenkingen kenbaar heeft

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013.0006041 Addendum afwegingskader verbonden partijen ten aanzien van nieuwe toetredende partijen

Raadsvoorstel 2013.0006041 Addendum afwegingskader verbonden partijen ten aanzien van nieuwe toetredende partijen gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2013.0006041 Addendum afwegingskader verbonden ten aanzien van nieuwe toetredende Portefeuillehouder drs. Th.L.N. Weterings Steller mr. A.S. Tuinstra Collegevergadering

Nadere informatie

Beoogd effect Een adequate, professionele en efficiënte organisatie voor de gemeentelijke informatie- en communicatietechnologie.

Beoogd effect Een adequate, professionele en efficiënte organisatie voor de gemeentelijke informatie- en communicatietechnologie. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.J. Gerritsen 26 januari 2012 Datum voorstel 13 december 2011 Agendapunt Onderwerp Samenwerking op het vlak van automatisering De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

Verbonden Partijen zes kaderstellende spelregels

Verbonden Partijen zes kaderstellende spelregels Verbonden Partijen zes kaderstellende spelregels Verbonden Partijen Een Verbonden Partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie, waarin de provincie of de gemeente een bestuurlijk

Nadere informatie

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale.

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. 1 Geachte heer/mevrouw Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. Bij verschillende gemeenten en instellingen

Nadere informatie

Workshop Financieel leiderschap in het onderwijs

Workshop Financieel leiderschap in het onderwijs VTOI Congres De dag van het toezicht 2015 Workshop Financieel leiderschap in het onderwijs Dr. Tjerk Budding Vrijdag 17 april 2015 Even voorstellen Dr. Tjerk Budding Hoofddocent Accounting bij het Zijlstra

Nadere informatie

De gemeente van de toekomst

De gemeente van de toekomst De gemeente van de toekomst De gemeente van de toekomst Focus op strategie Sturen op verbinden Basis op orde De zorg voor het noodzakelijke Het speelveld voor de gemeente verandert. Meer taken, minder

Nadere informatie

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd De regiepiramide ontsluierd Inleiding Regie is een veelgebruikte term voor een vorm van organiseren in het facilitaire werkveld. Toch is het lang niet altijd duidelijk wat er precies onder moet worden

Nadere informatie

ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014

ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014 ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014 Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, gelet op: artikel 37 lid 3 en 38 lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling

Nadere informatie

De rol van de controller bij VBTB

De rol van de controller bij VBTB Drs. Yolanda van Koppen en drs. Macs Rosielle, management consultants bij CMG Public Sector BV, divisie Management Consultancy OVERHEID Doelstellingen vasthouden met behulp van het INK-managementmodel

Nadere informatie

Facilitair accountmanager

Facilitair accountmanager Facilitair accountmanager Doel Inventariseren en analyseren van de wensen en ervaringen van klanten van de dienst ten aanzien van de dienstverlening en het uitzetten van daaruit voorvloeiende activiteiten,

Nadere informatie

BOVENGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ICT ZUNDERT EN OOSTERHOUT

BOVENGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ICT ZUNDERT EN OOSTERHOUT BOVENGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ICT ZUNDERT EN OOSTERHOUT Partijen, het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout (hierna te noemen Oosterhout) en het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Doel Bijdragen aan de formulering van het strategische en tactische (financieel-)economische beleid van de instelling of onderdelen daarvan, alsmede vorm en

Nadere informatie

Gefaseerde invulling congruent samenwerkingsverband 3 decentralisaties sociaal domein

Gefaseerde invulling congruent samenwerkingsverband 3 decentralisaties sociaal domein Gefaseerde invulling congruent samenwerkingsverband 3 decentralisaties sociaal domein Inleiding Op 1 januari 2015 krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid voor een aantal nieuwe taken in het sociale domein

Nadere informatie

Vragenlijst effectmeting herindeling gemeenten provincie Zuid-Holland

Vragenlijst effectmeting herindeling gemeenten provincie Zuid-Holland Vragenlijst effectmeting herindeling gemeenten provincie Zuid-Holland De Rijksuniversiteit Groningen (RuG) en Berenschot onderzoeken in opdracht van de provincie Zuid-Holland gemeentelijke herindelingen.

Nadere informatie