Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Jaarverslag 2009 INHOUD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Jaarverslag 2009 INHOUD"

Transcriptie

1 Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Jaarverslag 2009

2 2 JAARVERSLAG STICHTING LEGER DES HEILS WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSZORG 2009

3 Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg in één oogopslag De hulpvragers: Aantal hulpvragers (unieke personen) op 1 januari Aantal aangemelde hulpvragers Totaal aantal hulpvragers (unieke personen) per jaar Aantal uitgeschreven hulpvragers Aantal hulpvragers (unieke personen) op 31 december De hulpverleningscapaciteit (op 31 december): Aantal plaatsen dagopvang Aantal bedden intramurale voorzieningen Aantal effectieve uren ambulante hulpverlening (in fte s van 36 uur/week) De organisatie: Aantal werkeenheden op 31 december Aanatal vestigingen op 31 december Aantal personeelsleden per 31 december Gemiddeld aantal arbeidsplaatsen (in fte s van 36 uur/week) 3 De kosten: (bedragen x ) in % in % in % in % in % Maatschappelijke opvang Geestelijke gezondheidszorg Ouderen- en gezondheidszorg Jeugdzorg Preventie en maatschappelijk herstel Reclassering Verslavingszorg Totale kosten W&G: De bekostiging: (bedragen x ) in % in % in % in % in % Subsidies van overheden AWBZ, ZVW en Forensische zorg Bijdragen hulpvragers Door Leger des Heils ontvangen giften, legaten, e.d Overige Totale bekostiging W&G: Het Leger de Heils heeft een eigen registratiesysteem: Clever. In dit systeem wordt aan hulpvragers een unieke sleutelwaarde toegekend. Op basis hiervan is het Leger des Heils in staat de registratie over alle afdelingen heen te ontdubbelen. Ook na consolidatie van alle afdelingen komt een persoon maar één keer voor, ook al heeft deze in de loop der jaren meerdere malen en vanuit meedere vestigingen hulp ontvangen. Om bestandsvervuiling te voorkomen zijn alle hulpverleningstrajecten die voor 1 januari 2008 zijn gestart en die niet langer dan één jaar openstaan zonder dat het Leger des Heils daadwerkelijk een hulpverleningsactiviteit heeft verricht, automatisch afgesloten.

4 4 JAARVERSLAG STICHTING LEGER DES HEILS WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSZORG 2009

5 Inhoud Het Leger des Heils in Nederland 6 Woord vooraf 7 De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg 8 Hostel Hirundo: ruimte om te groeien 10 Ons zorgaanbod in Veldwerk op de fiets 16 Hulpverleningscapaciteit en bezettingsgraad 18 Liever in een band, dan in een bende 22 Mag het ietsje meer zijn 24 Uitgaan van eigen kracht 26 Saamhorigheid, bevlogenheid is wat je meemaakt op zo n avond 28 Vrije tijd voor Iedereen 32 Ook hier weet iedereen wie de majoor was 34 Onvoorwaardelijk betrokken bij mensen zonder helper 36 De Leger des Heils-aanpak 38 Het Leger des Heils signaleert 39 Onze plannen voor de komende jaren 41 Samenwerken is het toverwoord 44 Kwaliteit in de zorg, hoe doe je dat 47 Naar een gedeelde visie op medezeggenschap 52 Onze medewerkers 54 Aspecten van ons personeelsbeleid 56 Voor cliënt en collega 59 Bestuur en toezicht 61 Aspecten van onze bedrijfsvoering 64 De andere kant van de regelgeving 66 Hoofdlijnen van ons financieel beleid in Grondslagen van de financiële verslaggeving 69 Financieel overzicht 70 Toelichting bij de balans 72 Toelichting bij de exploitatierekening 76 Verschillen tussen begroting en resultaat 77 Accountantsverklaring 79 Begroting voor Risico-analyse 81 Ik begin te beseffen dat kunst mijn ding is 84 Jaarverslag toezichthouders 86 Bestuursleden en statutaire directieleden, bezoldiging en nevenfuncties 88 Adressen 93 5

6 Het Leger des Heils in Nederland DE GESCHIEDENIS> Het Leger des Heils is in 1865 opgericht door de Engelse methodisten-predikant William Booth. Het Engeland van zijn dagen kenmerkte zich door industrialisatie en kapitalisme. Grote groepen arbeiders leefden in armoede en zochten een uitvlucht in de alcohol. William Booth richtte zich als rondreizend evangelist met name op deze onderklasse. Hij zag in dat hij zijn publiek niet van Gods liefde kon overtuigen zonder iets van deze liefde te laten zien. Behalve dat hij het Evangelie predikte, bood hij daarom praktische hulp. Een lege maag heeft geen oren, verklaarde Booth. DE NAAM> De naam Salvation Army in het Nederlands Leger des Heils stamt uit Daarvóór heette de beweging The Christian Mission. Toen een van de betrokkenen de organisatie in een artikel wilde omschrijven als a volunteer army (een leger van vrijwilligers), maakte Bramwell Booth, de zoon van oprichter William Booth, daartegen bezwaar, waarop het woord volunteer vervangen werd door salvation (heil, redding). DE MISSIE> De internationale missie van het Leger des Heils luidt als volgt: Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke Kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in zijn naam menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie. 6 DE ORGANISATIE > Sinds eind 1988 bestaat het Leger des Heils in Nederland uit een kerkgenootschap, vier stichtingen en een besloten vennootschap. Vóór die tijd was de organisatie, juridisch gezien, een kerkgenootschap. De herstructurering vond plaats om beter aan te sluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen en tegemoet te komen aan de eisen van de overheid. Het kerkgenootschap, de stichtingen en de vennootschap maken samen deel uit van The Salvation Army, ofwel het Leger des Heils. KERKGENOOTSCHAP LEGER DES HEILS Het Kerkgenootschap Leger des Heils telt vijftig korpsen (kerkelijke gemeenten) en beschikt daarnaast over een twintigtal buitenposten en tien dienstencentra, verspreid over ons land. Kernfuncties zijn evangelisatie, geestelijke groei, verbondenheid en dienstverlening aan de naaste. STICHTING LEGER DES HEILS De Stichting Leger des Heils is verantwoordelijk voor het beheer van geldmiddelen en de verdeling van onbestemde centrale inkomsten over de andere stichtingen en het kerkgenootschap. STICHTING LEGER DES HEILS WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSZORG De Stichting Leger des Heils Welzijns-en Gezondheids zorg bestaat uit dertien werkeen heden en 244 vestigingen. De stichting is ver ant woordelijk voor de professio nele gezondheidszorg en het welzijnswerk van het Leger des Heils in Nederland. Hierbij gaat het om maatschappelijke opvang, ouderen- en gezond heidszorg, jeugd zorg, geestelijke gezondheidszorg, reclas sering, verslavingszorg, preventie en maatschappelijk herstel. HET LEGER OVER DE GRENZEN Het internationale Leger des Heils is momenteel in ca. 120 landen actief. Een groot aantal van deze landen bevindt zich in de zogeheten ontwikkelingsgebieden. Eind jaren 80 van de vorige eeuw heeft het Leger des Heils zijn werk in het voormalige Oostblok hervat. Jarenlang is de organisatie daar verboden geweest. Het Leger des Heils in Nederland heeft de verantwoording voor de activiteiten van het Leger des Heils in Tsjechië. STICHTING LEGER DES HEILS DIENSTVERLENING De Stichting Leger des Heils Dienstverlening verleent tegen kostprijs ondersteunende diensten aan de andere stichtingen en het kerkgenootschap. Leger des Heils ReShare BV valt onder de Stichting Leger des Heils Dienstverlening. LEGER DES HEILS RESHARE BV Leger des Heils ReShare BV verzorgt activiteiten op het gebied van inzameling van gedragen kleding en schoenen. STICHTING LEGER DES HEILS FONDSEN WERVING De Stichting Leger des Heils Fondsenwerving houdt zich bezig met het werven van fondsen onder derden. Deze stichting is erkend als keurmerkhouder van het CBF-Keur. JAARVERSLAG STICHTING LEGER DES HEILS WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSZORG 2009

7 Woord vooraf Met dit jaarverslag legt de Stichting Leger des Heils Welzijnsen Gezondheidszorg (W&G) verantwoording af van de activiteiten die in 2009 zijn uitgevoerd. De mensen, die in het afgelopen jaar voor hulp, steun, begeleiding of behandeling bij een van de 244 vestigingen van W&G in Nederland aanklopten, hebben gemeen dat zij door welke oorzaak dan ook voor korte of langere tijd niet in staat zijn hun leven richting te geven. Al de inspanningen zijn er dan ook op gericht om hulpvragers zo veel mogelijk de regie over hun leven weer in eigen handen te geven. De bijna betaalde medewerkers en circa 900 vrijwilligers van W&G hebben zich in het afgelopen jaar ingezet om vanuit hun professionaliteit mensen terzijde te staan om hun leven op de rails te krijgen. De problemen kunnen zeer complex zijn en de mogelijkheden lijken soms maar beperkt. Toch zijn de medewerkers door hun creativiteit en vasthoudendheid erin geslaagd hun onvoorwaardelijke betrokkenheid zichtbaar en tastbaar te maken. Hun persoonlijk geloof in Jezus Christus en de opdracht uit de Bijbel om aandacht te geven aan kwetsbare mensen, stimuleert hen daarin. Een van de liederen uit het liederenboek van het Leger des Heils geeft de afhankelijkheid van Gods liefde en betrokkenheid bij de naaste als volgt weer: Terugkijkend op 2009 is er veel om dankbaar voor te zijn. Er is hard gewerkt en er zijn goede resultaten geboekt. Het mooiste resultaat is wanneer hulpvragers weer op eigen kracht hun weg vinden in de samenleving. Evenzeer is het een geweldig resultaat wanneer burgers in staat en bereid zijn ruimte te maken voor kwetsbare mensen om hen in hun midden op te nemen. Ook in het afgelopen jaar is veel energie gestoken om nieuwe mogelijkheden te vinden om meer mensen mee te kunnen laten doen in de samenleving. De speerpunten Werk voor Iedereen en Vrije Tijd voor Iedereen zijn in gang gezet en zullen in de komende periode verder vorm krijgen. Met het doel dat cliënten van het Leger des Heils zinvolle dagbesteding hebben en het liefst een (betaalde) baan. W&G kan en wil dat niet geïsoleerd van anderen realiseren. Een woord van dank aan medewerkers, collega-instellingen, overheden, bedrijven, wetenschappers en donateurs die een bijdrage hebben geleverd om mensen in de marge kansen te bieden om volop deel te nemen aan de samenleving. 7 Omhul ons met uw liefde, Heer: Maak ons voor leed van and ren teer. Help ons om met standvastigheid te streven naar gerechtigheid. Lt.-kolonel mevr. dr. C.A. Voorham Directeur Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg

8 De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Het Leger des Heils in Nederland bestaat uit vier stichtingen, een besloten vennootschap en een kerkgenootschap. Op bladzijde zes is dat weergegeven in een schematische voorstelling. Daar vindt u ook een korte omschrijving van deze verschillende onderdelen, waaronder de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg die in dit jaarverslag verantwoording aflegt van haar werk in 2009.* 8 Gezamenlijke missie Alle onderdelen van het Leger des Heils in Nederland geven elk in zijn eigen werkzaamheden vorm aan de gezamenlijke missie van het internationale Leger des Heils (The Salvation Army). Ook deze missie vindt u omschreven op bladzijde zes. Professionele welzijns- en gezondheidszorg De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg is - zoals haar naam al aangeeft - verantwoordelijk voor de professionele welzijns- en gezondheidszorg van het Leger des Heils in Nederland. Zij doet dit werk vanuit dertien werkeenheden met in totaal 244 vestigingen, verspreid over heel Nederland (cijfers eind 2009). Wat de stichting en haar werk kenmerkt hebben we kort onder woorden gebracht in een eigen profileringsstatement, een nadere uitwerking van de gezamenlijke missie van het Leger des Heils. Professioneel, innovatief en praktisch, geïnspireerd door het Evangelie van Jezus Christus Profileringsstatement van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg is een professionele, innovatieve en praktisch ingestelde organisatie die zonder onderscheid des persoons materiële en immateriële hulp verleent aan medemensen die om uiteenlopende redenen een beroep doen op (werkeenheden van) de stichting. Het werk van de Stichting Leger des Heils Welzijnsen Gezondheidszorg is geïnspireerd door het Evangelie van Jezus Christus, waarin waarden als rechtvaardigheid, gerechtigheid en solidariteit centraal staan. Ook appelleert de stichting aan de samenleving om deze waarden te realiseren. De organisatie ontleent haar kracht zowel aan de medewerkers die zich gedreven, energiek en vasthoudend inzetten voor hun medemens, als aan facilitaire middelen en samenwerkingsverbanden waarin zij participeert. JAARVERSLAG STICHTING LEGER DES HEILS WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSZORG 2009

9 Onze doelgroepen De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg richt zich met name op de onderlaag van de onderkant van de samenleving. Het gaat dan om zeer kwetsbare mensen (mannen, vrouwen en kinderen) die vaak met een combinatie van problemen kampen. Deze problemen kunnen zich voordoen op uiteenlopende gebieden: dagbesteding/werk, zingeving, huisvesting, financiën, woonvaardigheden, relaties/sociale vaardigheden, verslaving, criminaliteit, psychische en lichamelijke gesteldheid. * Dit jaarverslag is gebaseerd op het maatschappelijk jaardocument en de daarin opgenomen jaarrekening over 2009 van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg. Dit document is overeenkomstig de voorschriften gedeponeerd bij het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (zie Bij de onderlaag van de onderkant van de samenleving kunt u denken aan de volgende groepen: kwetsbare huishoudens, dak- en thuislozen, psychiatrische patiënten, mensen die niet aan de arbeidsmarkt deelnemen, werkende armen; multiprobleemgezinnen, kinderen in crisis-/ crisisvolle situaties, voortijdige schoolverlaters, zwerfjongeren, tienermoeders, jongeren/jongvolwassenen die met justitie in aanraking gekomen zijn of dreigen te komen; licht verstandelijk gehandicapte (zwerf)jongeren, volwassenen en ouderen met dubbeldiagnose (d.w.z. tevens verslaafd, psychiatrisch, veelpleger, dakloos of gedragsgestoord); ex-gedetineerden/veelplegers zonder huisvesting/ opvang, (ex-)drugs- of alcoholverslaafden, ernstig zieke dak- en thuislozen; geïsoleerd levende zorgafhankelijke ouderen, zorgwekkende zorgmijders thuis of op straat, stille of verscholen mensen die vereenzaamd zijn, afgewezen asielzoekers zonder enige status en zonder aanspraak op hulp. 9

10 Getje Huis (56) was journalist, toen ze getroffen werd door de tekst Mensen met levenservaring gezocht. Het bleek te gaan om een hostel voor verslaafde daklozen in Utrecht en daar waren medewerkers voor nodig. Getje Huis en Merijn Musch over de nieuwe domusvoorziening in Amersfoort 10 Hostel Hirundo: ruimte om te groeien Getje solliciteerde en werd aangenomen. Na vijf jaar als woonbegeleidster en drie jaar opvangwerk mocht ze zelf een nieuw hostel gaan leiden: Domus Amersfoort, dat inmiddels Hostel Hirundo (Latijn voor zwaluw ) heet. Merijn Musch (27) vond hier een baan als trajectcoördinator. Voor hem betekende het een weerzien met het Leger des Heils als werkgever, na een leerzame uitstap richting psychiatrische hulpverlening. Getje: Toen ik indertijd in Utrecht solliciteerde, dacht ik dat het om een hostel van de gemeente ging. Pas later bleek het Leger des Heils de werkgever te worden. Ik ben er toch maar voor gegaan. Het viel al mee dat ik geen hoedje op hoefde. Inmiddels heb ik het Leger leren Het betekent voor onze bewoners heel veel dat mensen naast hen gaan staan, niet boven hen kennen als een organisatie die echt recht wil doen aan haar cliënten, naast hen gaat staan. Dat spreekt mij aan. Merijn: Het Leger kiest voor mensen die niet geholpen worden, doelgroepen waar andere organisaties moeite mee hebben. Dat vind ik een mooie insteek. Zo is Hostel Hirundo bedoeld voor dakloze mensen die langdurig verslaafd zijn aan harddrugs. Dat is een doelgroep die ook in Amersfoort regelmatig met de politie in aanraking komt, omdat ze veel op straat zijn. Afkicken is hen al vaak mislukt en de stap naar begeleid wonen is te groot. Getje: De gemeente Amersfoort wilde toen opvang voor hen creëren in het kader van het plan Zorg onder dak. En omdat we in Utrecht al domusvoorzieningen hadden, vroegen ze het Leger om deze vorm van zorg ook in Amersfoort op te zetten. Merijn: Je moet je voorstellen dat de mensen waar het om gaat, in een klein gebouwtje werden opgevangen. s Nachts sliepen ze met tien, twaalf anderen in een kleine ruimte. Een gejaagd leven, want je moet elke dag scoren. Dan gaat zo n hostel open en hebben ze ineens een eigen kamer met bed, douche en toilet. Privacy, JAARVERSLAG STICHTING LEGER DES HEILS WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSZORG 2009

11 Als je mensen meer verantwoordelijkheid geeft en het vertrouwen dat daarbij hoort, krijgen ze het lef dat op te pakken veiligheid, structuur. Je ziet hoe ze opbloeien. Natuurlijk zijn ze nog verslaafd en misschien zullen ze dat altijd blijven, maar hun leven staat niet meer de hele dag in het teken van de drugs. Ze hebben hier een menswaardiger bestaan. Getje: De omgeving hier is in een traject van twee jaar op hun komst voorbereid. Daarbij hebben ook buurtbewoners meegedacht. Zo n tien van hen hebben zitting genomen in de buurtbeheergroep, samen met de wijkagent, iemand van de gemeente en iemand van het Leger. Na anderhalf jaar hebben we samen een convenant met afspraken opgesteld. De buurtbewoners wilden bijvoorbeeld dat er een hek om het hostel kwam. Dat hebben we dus gedaan, al hopen we dat dit op den duur weg kan. Mensen kunnen ons ook altijd bellen als er wat is. Er is zo n magneetkaartje verspreid met ons nummer erop. Verder hadden we twee open dagen: de eerste vóór de opening, de tweede toen de bewoners er al waren. Er was veel belangstelling voor. Merijn: Je zag het verschil tussen de manier waarop onze buren binnenkwamen heel afwachtend en hoe ze weer weggingen: opgelucht, omdat we zo aanspreekbaar zijn en goed konden uitleggen wat we hier doen. Ook de cliënten vonden het leuk. Ze zagen het als een kans om eindelijk te laten zien wie ze zijn. Ze lieten trots hun kamers zien en gingen in op vragen. Getje: Dat is ook iets wat wij in de loop der jaren geleerd hebben. Als je mensen meer verantwoordelijkheid geeft en het vertrouwen dat daarbij hoort, krijgen ze het lef dat op te pakken. Het viel mij op hoe leuk sommigen hun kamer ingericht hebben en hoe goed ze hem schoon houden. Het is ook weer een nieuwe stap vooruit, als ze vrienden en familie durven te ontvangen of buren dus. Onze bewoners vinden het erg belangrijk om een goede indruk te maken. Als er iets in de buurt gebeurt, schrikken ze ook: wat moeten de buren wel niet van ons denken? Gelukkig krijgen we vanuit de omgeving heel positieve reacties. In het begin stonden er nog wel eens mensen aan de overkant te kijken. Ook de buurtbeheergroep was eerst erg kritisch, maar nu zijn ze erg enthousiast. Merijn: Het betekent voor onze bewoners heel veel dat mensen naast hen gaan staan, niet boven hen. Dat geeft hen de ruimte om te groeien. De mogelijkheden verschillen per persoon. Voor sommigen is dit het hoogst haalbare en dat is al veel mooier dan het was. Maar ik weet van een groot aantal dat ze verder willen: een eigen appartementje met begeleiding of zelfs zelfstandig. Vanuit Utrecht weten we dat uiteindelijk meer dan de helft toch doorstroomt. Maar de belangrijke eerste stap is rust en structuur. En dat is wat we hen in Hirundo bieden. 11

12 Ons zorgaanbod in 2009 Ons werk met de op bladzijde negen genoemde doelgroepen heeft geleid tot het inzicht dat deze mensen niet gebaat zijn bij al te verkokerde zorg en zorgvoorschriften. Daarom heeft de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg als uitgangspunt dat we aansluiten bij de eerste behoeften van cliënten en dan de hele leefsituatie in ogenschouw nemen. Dit is kenmerkend voor onze benadering. 12 We kiezen er om deze reden ook voor om actief te zijn in meerdere, door de overheid onderscheiden sectoren. Het levert een gevarieerd zorgaanbod op, ook in Maatschappelijke opvang (MO) De maatschappelijke opvang is het vangnet van de samenleving. Als je nergens anders terecht kunt, kun je een beroep doen op deze vorm van hulp. De maatschappelijke opvang werkt namelijk niet met een verplichte indicatiestelling. En voor de meeste opvangvoorzieningen gelden weinig tot geen contra-indicaties (redenen om je niet toe te laten). Onze maatschappelijke opvang kent verschillende vormen van hulpverlening zoals: dagopvang en nachtopvang voor (verslaafde) dak- en thuislozen; postadres en inkomensbeheer voor daklozen; opvang van zwerfjongeren; vrouwenopvang; Goede huisvesting, goede zorg, afgestemd op de behoefte van de cliënt woonvoorzieningen voor dak- en thuislozen, waaronder mensen met een psychiatrische problematiek (sociale pensions); crisisopvang; begeleid wonen; In 2009 deden mensen een beroep op één van onze voorzieningen voor maatschappelijke opvang. Ouderen- en gezondheidszorg (GEZ) In de ouderen- en gezondheidszorg gaat het om een combinatie van goede huisvesting en goede zorg. Ons uitgangspunt is dat deze zorg afgestemd moet worden op de behoefte van de cliënt, met respect voor de wens om zo lang mogelijk in het eigen leefmilieu te blijven. In 2009 werden mensen voor kortere of langere tijd verzorgd en verpleegd in voorzieningen van onze stichting. Het gaat om verzorgings- en verpleeghuizen, (kinder)hospices en woonvoorzieningen voor licht verstandelijk gehandicapte jongeren. Ook onze acht meerzorgafdelingen voor chronisch en/of ernstig zieke (verslaafde) dak- en thuislozen rekenen we tot dit werkveld. Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg heeft in Lunteren een forensische GGZ-kliniek JAARVERSLAG STICHTING LEGER DES HEILS WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSZORG 2009

13 voor jeugd en volwassenen. Daarnaast hebben we in Arnhem een deeltijdkliniek en een polikliniek. Dankzij recente herzieningen in het zorgstelsel kan het Leger des Heils zogenoemde RIBW s (regionale instelling voor beschermd wonen) creëren voor voormalig dak- en thuislozen. Het gaat om cliënten die kampen met psychische stoornissen en/of een verslaving. Een aantal van hen is ook met justitie in aanraking gekomen. Doorgaans redden deze mensen het niet op eigen kracht, terwijl zij ook niet in reguliere hulp- en zorginstellingen terecht kunnen. Ze hebben behoefte aan een rustpunt en structuur in hun leven. Daarbij zoeken wij zo veel mogelijk samenwerking met andere disciplines in de hulp- en zorgverlening, zowel binnen het Leger des Heils (bijvoorbeeld reclassering) als daarbuiten (GGD-artsen, psychiaters, instellingen voor verslavingszorg, etc.). Onze GGZ-voorzieningen hebben in mensen geholpen. Jeugdzorg (JZ) De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg is in een aantal provincies actief op het gebied van jeugdhulpverlening. Daarnaast beschikken we over een landelijk werkende organisatie voor pleegzorg. In sommige situaties is het noodzakelijk dat kinderen tijdelijk in een jeugdhuis, gezinshuis of projectgezin wonen. De begeleiding die zij daar krijgen, is gericht op positieve gedragsverandering, inhalen van ontwikkelingsachterstanden en verwerken van sociaal-emotionele problemen. Thuiswonende kinderen die met dergelijke problemen kampen, kunnen we in dagvoorzieningen helpen. Onze afdelingen voor jeugdhulpverlening hebben in kinderen opgevangen en begeleid. De landelijk werkende jeugdbescherming van onze stichting verleent hulp aan kinderen en hun gezinnen in een problematische opvoedingssituatie. Deze hulpverlening vindt plaats vanuit een justitieel kader. Onze jeugdbescherming begeleidde in kinderen. Reclassering (RECL) Reclasseringswerk is erop gericht om (ex-)gedetineerden te helpen bij hun terugkeer in de maatschappij. In 2009 hebben mensen deze begeleiding ontvangen van medewerkers van het Leger des Heils. Het gaat vooral om cliënten met complexe problemen. De groep kent een hoge recidive ( veelplegers ) en is door het ontbreken van een eigen netwerk langdurig aangewezen op professionele hulp. Verslavingszorg (VSLZ) Er zijn veel verslaafden die regelmatig aankloppen bij onze voorzieningen voor maatschappelijke opvang. Vaak kunnen we dan niet veel meer doen dan hen 13

14 Medewerkers gaan op zoek naar daklozen 14 iets te eten en te drinken en een slaapplaats voor de nacht bieden. Voor we hen kunnen helpen om van hun verslaving af te komen, moeten zij eerst zelf aangeven dat te willen. Het kan soms lang duren voordat deze mensen voldoende gemotiveerd zijn om daadwerkelijk iets aan hun verslaving te doen. Bijzondere schoonmaak; Bij Bosshardt; Werk voor Iedereen. In 2009 konden mensen rekenen op een dergelijk vorm van ondersteuning en begeleiding. Onze opvangvoorzieningen werken veel samen met lokale instellingen voor verslavingszorg. Daarnaast hebben we zelf een ontwenningscentrum in Apeldoorn. In 2009 deden 832 mensen een beroep op een van de afdelingen van dit centrum. De meeste cliënten hier hebben een langdurige, fysiek en sociaal verwoestende verslavingscarrière achter de rug, vaak met jaren van mislukte interventies door de reguliere verslavingshulp. Preventie en maatschappelijk herstel (PREV) De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg wil voorkomen dat mensen hun zelfstandigheid verliezen. Anderen helpen we bij hun streven naar meer zelfstandigheid dan ze op dat moment hebben. Daarnaast willen we de sociale cohesie in buurten en wijken bevorderen. Activiteiten en projecten die horen bij dit werkveld, dat we preventie en maatschappelijk herstel noemen, zijn: ambulante woonbegeleiding; 10 voor Toekomst; Grijs Genoeg(en); Outreachend veldwerk Daarnaast gaan medewerkers van het Leger des Heils gericht op zoek naar zorgmijdende daklozen ( buitenslapers ): het zogeheten veldwerk. Door de inzet van soepbussen (in Groningen een soepfiets zie het interview met Sarien Horinga) worden deze daklozen voorzien van voedsel, kleding en/of dekens. In 2009 hebben we zo buitenslapers getraceerd. Sociale vakanties Voor een flink aantal Nederlanders is op vakantie gaan niet weggelegd. Dat kan zowel financiële als andere oorzaken hebben. In sommige gezinnen zijn de problemen zo groot dat de ouders geen energie meer overhouden om iets leuks met de kinderen te doen. Als Leger des Heils bieden we deze mensen de mogelijkheid om tegen een geringe vergoeding een vakantie door te brengen in ons eigen hotel en congrescentrum Belmont. In 2009 hebben mensen van deze mogelijkheid gebruikgemaakt. JAARVERSLAG STICHTING LEGER DES HEILS WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSZORG 2009

15 De zorg die wij in 2009 geboden hebben Aantal mensen dat door de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg werd geholpen Periode (unieke personen), onderverdeeld naar werkveld Totaal alle sectoren Correctie dubbelen MO GEZ JZ GGZ RECL PREV VSLZ 2005 Aantal hulpvragers op 1 januari Aantal nieuwe hulpvragers Aantal hulpvragers in Aantal uitgeschreven hulpvragers Aantal hulpvragers op 31 december Aantal nieuwe hulpvragers Aantal hulpvragers in Aantal uitgeschreven hulpvragers Aantal hulpvragers op 31 december Aantal nieuwe hulpvragers Aantal hulpvragers in Aantal uitgeschreven hulpvragers Aantal hulpvragers op 31 december Aantal nieuwe hulpvragers Aantal hulpvragers in Aantal uitgeschreven hulpvragers Aantal hulpvragers op 31 december Aantal nieuwe hulpvragers Aantal hulpvragers in Aantal uitgeschreven hulpvragers Aantal hulpvragers op 31 december In dit overzicht zijn cliënten per sector gerubriceerd op basis van de afdeling waarvan zij diensten hebben afgenomen. In aansluiting op herzieningen van de grenzen van de door de overheid afgebakende financieringssystemen zijn in 2009 afdelingen van de stichting geherrubriceerd over de onderscheiden sectoren. Teneinde vergelijkbaarheid over de jaren heen mogelijk te maken, is dit gebeurd met terugwerkende kracht. Hierdoor ontstaan verschillen met eerdere jaarverslagen.

16 Sarien Horinga (45) werkt nu vijf jaar bij het Leger des Heils. Ze gaf leiding aan verschillende werksoorten, maar de Kostersgang zat er altijd bij. Zo heet de dagopvangvoorziening van het Leger in Groningen. In het najaar van 2009 bestond deze twaalf en een half jaar. Tijd voor een feestje dus. Samen met haar team bedacht Sarien ook een passend verjaardagscadeau: een bakfiets. Daarmee gaan ze op zoek naar mogelijke nieuwe cliënten. De Soepfiets is nu al een vertrouwd beeld in de Groningse binnenstad en maakte de afgelopen strenge winter meteen zijn tv-debuut. Sarien Horinga over de Soepfiets in Groningen 16 Veldwerk op de fiets Wat gaan we doen met onze verjaardag? Daar hebben we als team eerst over gebrainstormd. Er rolden drie dingen uit: een dag voor de bezoekers, een teamdag en een wervingsactie voor een bakfiets. Daarmee wilden we dakloze mensen bereiken die de weg naar de dagopvang niet vinden. En hier in Groningen moet je niet met een auto de binnenstad in willen. De medewerkers en vrijwilligers zijn meteen fanatiek van start gegaan. We hebben bijvoorbeeld sokken verkocht met een kaartje eraan: Loopt u warm voor het Leger des Heils? En natuurlijk hebben we fondsen en kerken aangeschreven. De dag voor bezoekers hebben we over twee locaties verdeeld. Hier in de Kostersgang hielden we een spelletjesconcours met stamppotbuffet. En in het gebouw van de kerk van het Leger werd het een echte verwendag. De mensen konden er bijvoorbeeld een stoelmassage krijgen of een behandeling door een schoonheidsspecialiste of pedicure. Bovendien mocht iedereen een setje kleding uitkiezen uit de tweedehands kledingwinkel van het Leger en daar gingen ze ook mee op de foto. Tenslotte presenteerden we aan het einde van die dag de soepfiets. De eerste keer kom je vaak hooguit een voornaam te weten, maar zij weten dan wel dat je er bent Nou, toen hadden we dus een fiets. En menskracht, want het team was superenthousiast. Maar vervolgens ga je je afvragen: hoe doen we dat in vredesnaam? Oké, de soep maken de vrijwilligers hier zelf: gewoon een pan extra of anders uit blik. Om hem warm te houden hebben we zo n bak geleend later gekocht en om uit te delen hebben we voor papieren bekers gekozen. En dan ga je op pad. Maar waar ga je heen en wie spreek je aan? Je kunt niet aan iemand zien dat hij dakloos is. En of hij wel aangesproken wil worden. Vaak gaat het via iemand anders. We krijgen tips van onze bezoekers, van hulpverleners of van de politie. JAARVERSLAG STICHTING LEGER DES HEILS WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSZORG 2009

17 De fiets is echt een onderdeel van onze zorgketen geworden Zo zijn we in november begonnen. Toen gingen we al gauw die strenge winter in. Dan is zo n fiets natuurlijk niet ideaal. Als het erg bar wordt, rijden we ook niet. De opvang zelf is dan juist langer open. Dit jaar hebben we zelfs wekenlang de zogenoemde winterregeling gehad, wat normaal maar twee, drie dagen per winter voorkomt. Dan sluiten de verschillende opvangvoorzieningen hun openingstijden op elkaar aan, omdat de gevoelstemperatuur buiten min tien of lager is. Een cameraploeg van NOVA kwam kijken hoe we dat aanpakten. Tijdens het gesprek liet ik het woord soepfiets vallen. Toen wilden ze dat wel eens filmen. Ik voelde me wel wat ongemakkelijk, want dan ga je om vier uur s middags de Vismarkt op met een pan snert. Maar het was goed en leuk. We zagen het eerst als een aanvulling op ons werk voor tijdens de winter. Maar we hebben besloten het hele jaar door te rijden, minstens twee keer per week. Misschien zien we niet altijd iemand, maar zoals iemand ons vertelde dan zien anderen ons wel en dat is ook belangrijk. De hele opzet van het project heeft ons als team in elk geval heel wat opgeleverd. Het is iets van ons en daar zijn we best trots op. En dan de lol die je ervan hebt. Pure winst. 17 Het voordeel van de Soepfiets is dat je snel contact hebt. We zijn heel herkenbaar, zeker met dat logo. Mensen roepen naar je en dan rijd je zo bij ze de stoep op. Dan vraag je gewoon: wil je een kop soep? Ons doel is nieuwe contacten leggen. Daarom rijden we ook geen vaste route op vaste tijden. Als je iemand tegenkomt, neem je ook niet meteen alle cliëntindicatoren de tien leefgebieden waarop ze problemen kunnen hebben met ze door. Vaak kom je de eerste keer hooguit een voornaam te weten, maar zij weten dan wel dat je er bent. Je kunt ze ook doorverwijzen, als dat nodig is. De fiets is zo echt een onderdeel van onze zorgketen geworden.

18 Hulpverleningscapaciteit en bezettingsgraad Groei en diversiteit van onze hulpverlening Uitbreiding en diversiteit hulpverleningscapaciteit Intramuraal (aantal plaatsen per 31/12) Nachtopvang Sociale pensions uurszorg Vrouwenopvang Woontraining voor zwerfjongeren Begeleid wonen Totaal maatschappelijke opvang Ontwenningscentrum Begeleid / Groepswonen Totaal verslavingszorg RIBW-woonvoorziening voor dak- en thuislozen RIBW- woonvoorzieningen voor zwerfjongeren Forensische zorg voor jeugd en volwassenen Totaal geestelijke gezondheidszorg Woonvoorzieningen voor LVG-jongeren (Kinder)hospicezorg Verpleeg- en verzorgingshuizen Aanleunwoningen voor senioren Meerzorg voor zieke dak- en thuislozen Totaal ouderen- en gezondheidszorg Woonvoorzieningen voor kinderen Gezinshuizen en projectgezinnen Totaal jeugdzorg Hotel congrescentrum Totaal preventie en maatschappelijk herstel Totale intramurale capaciteit JAARVERSLAG STICHTING LEGER DES HEILS WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSZORG 2009

19 Dagopvang, -activiteiten en -training (aantal plaatsen per 31/12) Dagopvang Totaal maatschappelijke opvang Dagopvang voor ouderen Totaal ouderen- en gezondheidszorg (Medisch) Kinderdagopvang Totaal Jeugdzorg Dagtrainingcentra Totaal Reclassering Hotel & Congrescentrum Werk voor Iedereen arbeidsreïntegratie Bij Bosshardt buurtwerk Peuterspeelzalen Totaal preventie en maatschappelijk herstel Totale capaciteit dagopvang en -training Ambulant (aantal fte s van 36 uur/week per 31/12*) Verslavingszorg Jeugdzorg Reclassering Preventie en maatschappelijk herstel Totale capaciteit ambulante hulpverlening * Hieronder wordt verstaan de effectief inzetbare uren van medewerkers t.b.v. hulp en zorg aan cliënten. Over de gehele periode is er vanuit gegaan dat een medewerker effectief 65 procent van zijn contracturen inzetbaar is. Niet productieve uren ontstaan door bijvoorbeeld vakantie, ziekte, opleidings-, overleg- en reistijd.

20 In 2009 had de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg een gemiddelde overnachtingscapaciteit van bedden. Deze zijn als volgt ingezet: Productie intramurale capaciteit Aantal verblijfsdagen Intramuraal (aantal plaatsen per 31/12) Gemiddelde Bezettings- Bezetting Gemiddelde Bezettings- Bezetting capaciteit dagen in % capaciteit dagen in % Maatschappelijke opvang ,5% ,5% Verslavingszorg ,0% ,7% Geestelijke gezondheidszorg ,5% ,3% Ouderen- en gezondheidszorg ,1% ,0% Jeugdzorg ,7% ,2% Totaal ,5% ,3% 20 Daarnaast bieden we dagopvang, dagactiviteiten en training. Het aantal bezoekers/deelnemers (unieke personen) hiervoor was in 2009 als volgt: Aantal bezoekers/deelnemers dagopvang, dagactiviteiten en training Werkveld mutatie* Maatschappelijke opvang Dagopvang dak- en thuislozen % Ouderen- en gezondheidszorg Dagopvang voor ouderen % Jeugdzorg (Medisch) Kinderdagopvang % Reclassering Dagtrainingscentra % Preventie en maatschappelijk herstel Werk voor Iedereen arbeidsreïntegratie % Preventie en maatschappelijk herstel Bij Bosshardt buurtwerk % Totaal % *t.o.v. vorig jaar JAARVERSLAG STICHTING LEGER DES HEILS WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSZORG 2009

21 In de werkvelden Maatschappelijke opvang, Ouderen- en gezondheidszorg, Verslavingszorg en Preventie & maatschappelijk herstel is ook ambulante zorg geleverd. Daarbij hebben onze medewerkers de volgende zorgprestaties geboekt: Zorg zonder verblijf geleverd door medewerkers vanuit intramurale en extramurale afdelingen AWBZ, Forensische zorg en WMO Geleverde prestaties (in uren) Soort prestatie Mutatie* Begeleiding en Behandeling % Persoonlijke verzorging % Verpleegkundige hulp % Huishoudelijke verzorging % Dag GGZ Langdurig zorg afhankelijke (uren) % Totaal uren % *t.o.v. vorig jaar 21 Vanuit onze extramurale afdelingen voor Jeugdzorg (met name Justitiële Jeugdbescherming) en Reclassering hebben we de volgende productie geleverd: Mutatie* Justitiële Jeugdbescherming 12-maands-gemiddelden Aantal pupillen (gezins)voogdij/jeugdbescherming % Pleegzorg Werkelijke bezetting in aantal pupillen % Reclassering 1e contacten/vroeghulp % Risico-analyse en Diagnose % Voorlichtings- en adviseringsrapportages % Toezicht en begeleiding % Werk- en leerstraffen % Totaal aantal % *t.o.v. vorig jaar

22 Sjak van Aalsum (53) had altijd wel wat met muziek. Als jongerenwerker programmeerde hij vaak optredens en later was hij manager van verschillende bands. Zelf zat hij niet in een band, al speelde hij wat percussie. Sjak vond zichzelf niet goed genoeg. Maar juist in een moeilijke periode trok hij de stoute schoenen aan. Sjak van Aalsum en Leroy Sausele over Roofless 22 Liever in een band, dan in een bende Hij gaf zich op voor een band met cliënten van Leger des Heils Goodwillcentra Amsterdam. Ook Leroy Sausele (26) zette zijn naam op het aanmeldformulier, maar hij verwachtte er niet veel van. Enkele maanden later trad de band Roofless op in Carré tijdens het Majoor Bosshardt Gala. Sjak: Ik heb een woning in de Pijp, maar had daar op den duur wel erg veel spullen verzameld. Dat had ook te maken met mijn verslaving aan speed. Ik kwam er niet meer uit. Toen heeft het Leger des Heils me geholpen mijn huis op orde te brengen. Mijn begeleidster kwam met een folder over het project Kunst & Theater. Een van de activiteiten was muziek. Ik ben heel onzeker, maar Er moest een knop om en dat lukte door met positieve dingen bezig te zijn, zoals muziek percussie is een bescheiden instrument en dus ben ik toch maar gegaan. Heel spannend. Leroy: Ik woon al tien jaar bij het Leger, want ik kwam al jong op straat terecht. Het ging de criminele kant op met mij. Dealen, wapens, drugsgebruik. Ik ging van benzinepomp naar benzinepomp en haalde alle kassa s leeg, als het moest. Foute dingen. Maar ik ben eruit gestapt. Bij het Leger hoorde ik over Jezus, die mij wil veranderen. Ik heb me bekeerd. En ik weet zeker dat Hij mij hier heeft gebracht. Liever in een band dan in een bende. Sjak: Ik geloof zelf niet, maar heb wel respect voor mensen die geloven. Er is ook wel een kracht. Dat heb ik juist met Roofless ervaren. Door de band kwam ik erachter dat ik echt van die speed af moest. Want als ik iets wilde leren, dan moest ik hier clean komen. Ik had het er ook zo mee gehad, maar in mijn eentje lukte het niet. Toen ben ik naar de Jellinek gegaan en heb dat spul sindsdien niet meer aangeraakt. Nu ben ik ook gestopt met roken. Dat was veel moeilijker, want ik rookte drie pakjes Javaanse jongens per week. Er moest een knop om en dat lukte door met positieve dingen bezig te zijn, zoals muziek. JAARVERSLAG STICHTING LEGER DES HEILS WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSZORG 2009

23 Ik vind het sterk dat we elkaar de tijd en de ruimte geven Leroy: Vroeger viel ik en kon ik niet meer opstaan, begrijp je? Nu ik in deze band zit, geeft dat niet, want zij kennen dat. Ik kan bij hen terecht en leer van hen. En samen bouwen we aan iets. Dat is behoorlijk uit de hand gelopen. We dachten: we beginnen gewoon een bandje voor het Leger. Dan kunnen ze ons inhuren, als ze dat willen. En dan sta je ineens als jongens van de straat tussen sterren als Willeke Alberti in Carré. Zijn we zelf ineens sterren. Geweldig vond ik dat. Sjak: Voor mij kwam dat Bosshardt Gala eigenlijk te snel. Maar ik heb het toch gedaan. Gelukkig stond ik er niet alleen met mijn koebel. Ik leunde op de band, we waren met z n allen en de sfeer was sterk. Ik vond het echt kicken. Het is ook te gek dat we nu steeds naar andere optredens kunnen toeleven, want er staat alweer het een en ander op het programma. Leroy: We staan nog maar aan het begin. Maar dat gala hebben we in elk geval al bereikt. Het is iets wat je anders alleen op televisie ziet. Dan denk je wel: God bestaat. Ik wil er ook nooit meer mee stoppen. Sjak: We zijn niet de Stones of de Beatles. Wij zijn Roofless. We hebben allemaal ons eigen verhaal, maar komen hier samen. Ik vind het zo sterk dat we elkaar de tijd en de ruimte geven. Dat ik hier ben zoals ik ben, is de kracht van de band of van wat er ook is. Misschien is er inderdaad wel een ander 23

24 Onze cliënten hebben vaak te maken met een opeenstapeling van problemen op meerdere leefgebieden. Veel van onze activiteiten vinden dan ook plaats op de grenzen van verschillende financieringssystemen: WMO, AWBZ, Zorgverzekeringswet, etcetera. 24 Mag het iets meer zijn? Kiezen voor toegankelijkheid van zorg De nood van onze cliënten houdt echter zelden op bij deze grenzen. Mede daarom kiezen we er regelmatig voor om net even een stapje verder te gaan. In 2009 hebben we zo de volgende keuzes gemaakt: Ambulante zorg geleverd zonder indicatie Volgens de AWBZ-regelgeving kunnen we alleen de zorg waarvoor een cliënt een indicatie heeft, declareren. Wij hebben echter veel zorgmijders als cliënten. Deze mensen willen vaak niet direct een indicatie (laten) aanvragen. Toch bieden we hen al zorg in de periode voordat een indicatie binnen is, ook al is dat dus niet te declareren. hebben dan waarin hun indicatie voorziet. Wij hebben in een aantal van deze gevallen meer zorg geleverd dan declarabel is. In totaal gaat het om 0,6 miljoen euro aan zorg in Niet geïndiceerde/declarabele verblijfsdagen In onze RIBW-voorzieningen wonen ook mensen die niet over de vereiste AWBZ-indicatie of verwijzing van justitie beschikken. Daarnaast zijn dagen waarop justitiële cliënten afwezig zijn, niet te declareren. Een aantal RIBW-voorzieningen hebben ook meer productie geleverd dan met het zorgkantoor was afgesproken. Over 2009 ging het in totaal om niet declarabele verblijfsdagen ter waarde van 0,6 miljoen euro. Een ander kenmerk van deze doelgroep is, dat ze niet altijd hun afspraken nakomen. Het komt regelmatig voor dat ambulante medewerkers een gepland bezoek niet kunnen afleggen ( no shows ). Ook deze tijd is niet te declareren. In 2009 hebben we zo voor 1,4 miljoen euro aan niet geïndiceerde zorg geleverd. Meer ambulante zorg geleverd dan geïndiceerd Er zijn hulpvragers die een hogere zorgbehoefte Meer WMO-zorg geleverd dan afgesproken met gemeenten In 2009 is een productievolume ter waarde van 11 miljoen euro vanuit de AWBZ-regeling naar de WMO-regeling overgeheveld. Wij hadden de cliënten die dit betreft, in 2008 aanmerkelijk meer zorg geboden. Toch hebben we ervoor gekozen om deze zorg niet direct te beëindigen. Daardoor hebben we in 2009 voor 1,7 miljoen euro meer WMO-zorg geleverd dan we met gemeenten hadden afgesproken. JAARVERSLAG STICHTING LEGER DES HEILS WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSZORG 2009

25 onderscheiden. Wij begeleiden groepen die niet door andere aanbieders van jeugdbescherming (kunnen) worden bereikt. Respondenten benoemden als onze meerwaarde onder meer dat we niet snel zaken terugverwijzen, maar blijven zoeken naar een oplossing, die dan meestal ook wordt gevonden. Uit het onderzoek blijkt verder dat onze gezinsvoogden het over het algemeen goed doen. Zij zijn vasthoudend in de begeleiding van moeilijke kinderen en hun ouders. Kortom: ze doen wat gedaan moet worden. Het onderzoeksrapport is eind november 2009 overhandigd aan minister Rouvoet van Jeugd en Gezin. Nieuwe RIBW-plaatsen tijdelijk niet ingevuld Gedurende 2009 is zowel het aantal toegelaten RIBW-voorzieningen als het aantal RIBW-plaatsen uitgebreid. In sommige gevallen hebben we er bewust voor gekozen cliënten verspreid over enkele maanden te laten instromen. Daarnaast bleef het aantal aanmeldingen van nieuwe cliënten achter bij de verwachtingen. Bij elkaar betekende dit 2,7 miljoen euro aan gederfde opbrengsten in Integrale aanpak van meervoudige problematiek Veel cliënten in onze verpleeg- en verzorgingshuizen kampen met meerdere problemen tegelijkertijd. Door de indeling in zorgsectoren die de AWBZ hanteert, is de integrale zorg die wij deze mensen bieden, niet altijd volledig te declareren. Positie Jeugdbescherming in kaart gebracht De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg is een van de landelijk werkende instellingen op het gebied van jeugdbescherming. Het Verwey-Jonker Instituut is bij relevante partijen (collega-instellingen, kinderrechters, Raad voor de Kinderbescherming) nagegaan wat onze toegevoegde waarde op dit terrein is. Zie hiervoor ook het interview met Bas Tierolf. De conclusie van dit onderzoek is dat wij ons binnen de jeugdbescherming onderscheiden, zoals we ons volgens de meeste respondenten ook moeten Sluiting kinderhospice afgewend Begin 2009 hebben we als stichting besloten toch door te gaan met ons hospice voor ernstig zieke kinderen en hun ouders te Amsterdam. Dit hospice dreigde gesloten te worden, omdat de bekostiging van deze kleinschalige, specialistische high-care-voorziening binnen de AWBZ tussen wal en schip viel. Uiteindelijk bood het Ministerie van VWS een voorlopige oplossing om dit werk voort te zetten. Daarbij heeft het ministerie ook een commissie samengesteld die structurele financiering voor zorg aan ernstig zieke kinderen moet uitwerken. Intussen zal het Leger des Heils wel zelf een financieel tekort moeten blijven dekken. Werk voor Iedereen Voor kwetsbare mensen is hulp en opvang een basis. Maar voor de weg terug naar de maatschappij is zinvol werk essentieel. Om dat mogelijk te maken heeft de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg de projectorganisatie Werk voor Iedereen ingericht. Deze heeft in 2009 een aantal bedrijfsmatige concepten ontwikkeld, die passen bij het Leger des Heils. Daarbij is ook een samenwerkingsverband aangegaan met de Stichting START Foundation, die activiteiten van Werk voor Iedereen steunt met geld en expertise. In 2009 is een aantal projecten van start gegaan. Enkele daarvan worden ondersteund door externe businesspartners. Een mooi voorbeeld is Pasta Puro in Rotterdam, een bedrijf waar verse pasta gemaakt wordt. Doel van alle activiteiten is het via jobcoaching begeleiden van cliënten naar (betaald) werk. 25

26 In de ontwikkeling van kinderen gebeurt een heleboel. Veel gaat gelukkig goed, maar er gaat ook veel fout. Waarom dat zo is, wil ik graag weten, omdat het bepalend is voor de rest van een mensenleven. Bas Tierolf (44) is orthopedagoog en doet al sinds zijn studie onderzoek op dat gebied. Regelmatig komt hij daarbij het Leger des Heils tegen. Datzelfde Leger des Heils kwam hém tegen, toen het aanklopte bij het Verwey-Jonker Instituut. Samen met collega Maarten Davelaar kreeg Bas de opdracht om de positie van de jeugdbescherming van het Leger des Heils in kaart te brengen. Bas Tierolf (Verwey-Jonker Instituut) over de positie van Leger des Heils Jeugdbescherming 26 Uitgaan van eigen kracht Het Verwey-Jonker Instituut zit altijd dicht op landelijk beleid. We werken voor ministeries, maar ook voor organisaties als Unicef. Voor een onderzoeker is het een prettig idee dat je onderzoek gebruikt wordt. Dat zal ook de reden zijn waarom het Leger des Heils bij ons terechtkwam. Ze wilden met een duidelijk profiel op beleidsmakers af kunnen stappen. Sinds de jaren negentig lijkt het landelijke jeugdzorgbeleid namelijk gericht op versmalling: men wil het liefst zo min mogelijk partijen. Het Leger des Heils is overtuigd van zijn toegevoegde waarde, maar wilde dat graag bevestigd zien. De vraag was dus wat die toegevoegde waarde dan is. In overleg met het Leger hebben we toen de opzet van het onderzoek bepaald. We zouden eerst in kaart brengen wat verschillende partijen op het gebied van jeugdzorg belangrijk vinden voor de kinderen waar het om gaat, en de hulpverlening die zij krijgen. Vervolgens vroegen we hun wat het Leger des Heils als hulpverlener kenmerkt en onderscheidt. Sommige van die partijen hadden zelf ook een positie te verdedigen, andere waren meer onafhankelijk. Toch wilden we alle partijen meenemen, al legden we de nadruk op de meest onafhankelijke: de kinderrechters. Het Leger des Heils wilde met een duidelijk profiel op beleidsmakers af kunnen stappen Ik vond dat een dapper besluit van het Leger. Je loopt toch kans dat die kinderrechters zeggen: we hebben liever maar één partij waar we zaken mee doen. Er kwam voldoende respons van de kinderrechters binnen, maar dat geluid hebben we niet gehoord. Daaruit kun je voorzichtig de conclusie trekken dat zij het goed vinden dat er een keuze is tussen organisaties met verschillende achtergronden en doelstellingen. JAARVERSLAG STICHTING LEGER DES HEILS WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSZORG 2009

Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Jaarverslag 2009 INHOUD

Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Jaarverslag 2009 INHOUD Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Jaarverslag 2009 2 JAARVERSLAG STICHTING LEGER DES HEILS WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSZORG 2009 Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg

Nadere informatie

PROFIEL VAN HET LEGER DES HEILS ALGEMEEN

PROFIEL VAN HET LEGER DES HEILS ALGEMEEN PROFIEL VAN HET LEGER DES HEILS Het Leger des Heils in Nederland heeft tot doel om op elke daartoe geschikte plaats, tijd en wijze het Evangelie van Jezus Christus in woord en daad uit te dragen. In de

Nadere informatie

Leger des Heils 2009 in vogelvlucht

Leger des Heils 2009 in vogelvlucht Leger des Heils 2009 in vogelvlucht Voorwoord In 2008 was het Leger des Heils in stormachtig weer terechtgekomen. We werden geconfronteerd met grote financiële tekorten. 2009 laat een Leger zien dat deze

Nadere informatie

Leger des Heils 2010 in vogelvlucht

Leger des Heils 2010 in vogelvlucht 1 Leger des Heils 2010 in vogelvlucht Voorwoord Het jaar 2010 is het verhaal van de activiteiten en resultaten van het Leger des Heils, waar ik trots op ben en die ik u met warmte aanbeveel. Door de informatie

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg

Jaardocument 2013. Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Jaardocument 2013 Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Postbus 3006 1300 EH Almere 036-5398250 www.legerdesheils.nl 3 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Balanceren tussen hoop en wanhoop

Balanceren tussen hoop en wanhoop i n e vo or h a m Balanceren tussen hoop en wanhoop vo or a f In deze bijdrage staat het Leger des Heils centraal. Het Leger des Heils doet veel voor mensen, die te kampen hebben met chronische verslaving

Nadere informatie

Jaardocument 2011. Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg

Jaardocument 2011. Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Jaardocument 2011 Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Postbus 3006 1300 EH Almere 036-5398250 www.legerdesheils.nl 3 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg

Jaardocument 2012. Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Jaardocument 2012 Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Postbus 3006 1300 EH Almere 036-5398250 www.legerdesheils.nl 3 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

Een stap verder in forensische en intensieve zorg

Een stap verder in forensische en intensieve zorg Een stap verder in forensische en intensieve zorg Palier bundelt intensieve en forensische zorg. Het is zorg die net een stapje verder gaat. Dat vraagt om een intensieve aanpak. Want onze doelgroep kampt

Nadere informatie

Jaardocument 2014. Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg

Jaardocument 2014. Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Jaardocument 2014 Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Postbus 3006 1300 EH Almere 036-5398250 www.legerdesheils.nl 3 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg IrisZorg verslavingszorg en maatschappelijke opvang dicht bij mensen, ver in zorg > IrisZorg: dicht bij mensen, ver in zorg Bij IrisZorg kan iedereen rekenen op de deskundigheid en betrokkenheid van onze

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

Dakloos Apeldoorn Informatie voor spreekbeurt

Dakloos Apeldoorn Informatie voor spreekbeurt Dakloos Apeldoorn Informatie voor spreekbeurt (voor de bovenbouw) Hier willen we je op weg helpen bij het maken van een spreekbeurt. Je hebt ervoor gekozen om je spreekbeurt te houden over daklozen, of

Nadere informatie

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 1. Inleiding De Stichting KombijMij is op 20 februari 2012 opgericht en geïnitieerd door Kees en Liesbeth van Bolhuis. De directie, Kees en Liesbeth van Bolhuis en het bestuur

Nadere informatie

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans Jaar verslag 2013 ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL LEVANTO is ontstaan in een turbulente periode van verandering in het maatschappelijk veld. Vanuit de overtuiging dat zelfredzaamheid, herstel, participatie

Nadere informatie

IrisZorg Preventieve wijkgerichte

IrisZorg Preventieve wijkgerichte IrisZorg Preventieve wijkgerichte hulpverlening 1. Wie zijn Bianca Lubbers en Vincent Stijns? 2. Wat is IrisZorg? 3. Wat is IRIS in de Buurt? 4. Wat doet IRIS in de Buurt? casuïstiek 5. Maatschappelijk

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Vragen en opmerkingen nav document 'Beantwoording van vragen over het Domus initiatief in Lamweerde te Wehl'.

Vragen en opmerkingen nav document 'Beantwoording van vragen over het Domus initiatief in Lamweerde te Wehl'. Vragen en opmerkingen nav document 'Beantwoording van vragen over het Domus initiatief in Lamweerde te Wehl'. 1.1 Het grootste deel van de daklozen in de Achterhoek betreffen mannen die lijden aan alcoholverslaving.

Nadere informatie

Samenvatting. Adviesvragen

Samenvatting. Adviesvragen Samenvatting Adviesvragen Een deel van de mensen die kampen met ernstige en langdurige psychiatrische problemen heeft geen contact met de hulpverlening. Bij hen is geregeld sprake van acute nood. Desondanks

Nadere informatie

Beleidsplan Opvang en Bescherming. Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter)

Beleidsplan Opvang en Bescherming. Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter) Beleidsplan Opvang en Bescherming Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter) 9/21/2015 Even voorstellen Anne-Marie van Bergen Daan Heineke Adviseur Movisie Gespecialiseerd in (O)GGZ 2013

Nadere informatie

Zwerfjongeren in Nederland: een heldere definitie

Zwerfjongeren in Nederland: een heldere definitie Zwerfjongeren in Nederland: een heldere definitie Zwerfjongeren in Nederland: een heldere definitie Deze brochure is bedoeld voor iedereen die beroeps- en beleidsmatig met zwerfjongeren werkt. Zwerfjongeren

Nadere informatie

U dient dit formulier tijdens het gepland gesprek mee te nemen. Dit formulier is onderdeel van het gesprek.

U dient dit formulier tijdens het gepland gesprek mee te nemen. Dit formulier is onderdeel van het gesprek. Geachte heer/ mevrouw, Hoe gaat het met u? Om duidelijk te krijgen hoe het op dit moment met u gaat, willen wij u vragen onderstaande vragen te beantwoorden. U mag bij elk onderwerp (het zijn er 11) in

Nadere informatie

Welkom bij Promens Care!

Welkom bij Promens Care! Promens Care Welkom bij Promens Care! Ieder mens wil graag een goed leven. Een leven met familie, vrienden, een goed huis, leuk werk en de mogelijkheid om er af en toe op uit te trekken. Heel gewone wensen,

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Welkom bij Promens Care!

Welkom bij Promens Care! Promens Care Welkom bij Promens Care! Ieder mens wil graag een goed leven. Een leven met familie, vrienden, een goed huis, leuk werk en de mogelijkheid om er af en toe op uit te trekken. Heel gewone wensen,

Nadere informatie

Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN. Onderdeel van Arkin

Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN. Onderdeel van Arkin Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN Onderdeel van Arkin Ieder mens is waardevol. Mentrum behandelt mensen met langerdurende ernstige problemen op het gebied van psychiatrie en/of verslaving.

Nadere informatie

Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis. [ontwikkeld door Palier]

Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis. [ontwikkeld door Palier] Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis [ontwikkeld door Palier] Palier, enkele kenmerken Begonnen als Forensische & Intensieve zorg Parnassia (2004). Omvang nu 175 bedden nu 513 medewerkers

Nadere informatie

December 2013. Hoofdlijnen Meerjarenbeleid (2013-2015) De Brug Midden-Nederland

December 2013. Hoofdlijnen Meerjarenbeleid (2013-2015) De Brug Midden-Nederland December 2013 Hoofdlijnen Meerjarenbeleid (2013-2015) De Brug Midden-Nederland Inhoud Hoofdlijnen Meerjarenbeleid (2013-2015) De Brug Midden-Nederland... 3 Financiën... 3 Omzetgroei... 3 Geldwerving*...

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z Samen doen Zorgvisie Zorg- en dienstverlening van A tot Z Wat en hoe? 3 W Samen met de cliënt bepalen we wát we gaan doen en hóe we het gaan doen. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen op diverse

Nadere informatie

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135 Inhoud 1 Inleiding 11 1.1 Jeugdzorg en jeugdbeleid 11 1.2 Leeftijdsgrenzen 12 1.3 Ordening van jeugdzorg en jeugdbeleid 13 1.3.1 Algemeen jeugdbeleid 14 1.3.2 Specifiek gemeentelijk jeugdbeleid 14 1.3.3

Nadere informatie

Zelfstandigheidstraining. voor Jongeren. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Zelfstandigheidstraining. voor Jongeren. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Zelfstandigheidstraining voor Jongeren www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Stichting Neos is een HKZ-gecertificeerde organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk

Nadere informatie

De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg in één oogopslag

De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg in één oogopslag Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Jaarverslag 2008 De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg in één oogopslag 2008 2007 2006 2005 2004 De hulpvragers: Aantal hulpvragers

Nadere informatie

Ambtenaren / managers Ambtenaren die werken met moeilijk bereikbare groepen

Ambtenaren / managers Ambtenaren die werken met moeilijk bereikbare groepen Bijlage Overzicht Doelgroepen Overzicht Doelgroepen participerend in Wmo-werkplaatsen Wmo werkplaats Participerende doelgroepen praktijken Actieve burgers Actieve burgers Actieve buurtbewoners / managers

Nadere informatie

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Deze notitie is bedoeld om meer inzicht te geven over de budgetten en vergoedingen die op zorgboerderijen betrekking kunnen hebben als het gaat om

Nadere informatie

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder!

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder! 24 uurshulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! 24 UURSHULP De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders totdat ze op zichzelf gaan wonen. Toch kunnen er omstandigheden zijn,

Nadere informatie

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015 Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan Regionaal beleidsteam Datum 17 februari 2015 Opgesteld door, telefoonnummer Renée Veldkamp, 9534 Onderwerp Ondersteuning voor adreslozen De laatste

Nadere informatie

Beleidsplan stichting Waarder helpt Roemenië 2014 t/m 2017 BELEIDSPLAN. 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië. Stichting Waarder Helpt Roemenië

Beleidsplan stichting Waarder helpt Roemenië 2014 t/m 2017 BELEIDSPLAN. 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië. Stichting Waarder Helpt Roemenië BELEIDSPLAN 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Wat is Stichting Waarder helpt Roemenië? 1.2 De Visie 1.3 De Missie 2. Bestuur en taken 2.1 Het bestuur 2.2 De werkzaamheden

Nadere informatie

Traverse! Thuis in opvang & begeleiding. Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant

Traverse! Thuis in opvang & begeleiding. Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant Traverse! Thuis in opvang & begeleiding Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant Missie: Traverse organiseert met gevoel voor medemenselijkheid de hulpverlening voor mensen in probleemsituaties

Nadere informatie

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Medisch Maatschappelijk Werk SEIN Siebe Dijkgraaf Opbouw presentatie Nieuwe Wetgeving in 2015 Proces van aanvragen Vragen Links Wat veranderd er in

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Beschermd thuis wonen en opvang in de regio Utrecht

Beschermd thuis wonen en opvang in de regio Utrecht Beschermd thuis wonen en opvang in de regio Utrecht Samenvatting van de Regionale koers maatschappelijke opvang en beschermd wonen U16 Tijdelijke woonplek Regionale opvang en beschermd wonen Financiële

Nadere informatie

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL categorale opvang voor slachtoffers mensenhandel De categorale opvang voor slachtoffers van mensenhandel (COSM) omvat 70 veilige opvangplekken en is in

Nadere informatie

Wie zijn onze patiënten?

Wie zijn onze patiënten? In deze folder vertellen wij u graag wat meer over Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden. De Kijvelanden behandelt mensen met een psychiatrische stoornis. De rechter heeft hen tbs met bevel tot

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

Wegwijzer voor buurt- en wijkteams

Wegwijzer voor buurt- en wijkteams Wegwijzer voor buurt- en wijkteams IRISZORG IN DE ACHTERHOEK Wegwijzer voor buurt- en wijkteams Voor wie we er zijn Hoe je ons bereikt Onze gezichten Wat IrisZorg in de Achterhoek biedt Voor wie we er

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein.

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein. Op zoek naar waardevolle contacten De werkgroep Week van de Psychiatrie organiseert van 26 tot en met 31 maart 2012 de 38e Week van de Psychiatrie. Het thema van de Week van de Psychiatrie 2012 is Contact

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Federatie Opvang: Flyer tabellen 2003

Federatie Opvang: Flyer tabellen 2003 Baten lasten MO (mln. Euro) Jaar Gemeente subsidie Federatie Opvang: Flyer tabellen 2003 Balans MO Baten Lasten Totalen Overige Overige Totaal Exploitatie Totaal GGZ Clienten AWBZ Personeel Huisvesting

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Hendrik-Ido- Ambacht.

Nadere informatie

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014 Zienn gaat verder Jaarplan 2014 Een verhaal heeft altijd meer kanten. Zeker de verhalen van de mensen voor wie Zienn er is. Wij kijken naar ál die kanten. Kijken verder. Vragen verder. Gaan verder. Zo

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

Bijlage Informatiedocument. Beschermd Wonen Brabant Noordoost-oost

Bijlage Informatiedocument. Beschermd Wonen Brabant Noordoost-oost Bijlage Informatiedocument Brabant Noordoost-oost 1 Inleiding: Vanaf 1 januari 2015 zal de huidige langdurige intramurale Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) niet langer meer onderdeel zijn van de AWBZ.

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1 Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond 22 januari 2013 14/02/2013 1 Headlines/voorlopige conclusies Deel I: Tussenevaluatie Buurtteams Jeugd en Gezin Pilot Ondiep/Overvecht 14/02/2013 2 Facts en figures

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst KKC

Netwerkbijeenkomst KKC Netwerkbijeenkomst KKC Samen voorbereid op de toekomst Breda, 26 maart 2015 Dr. Sandra W. Geerlings Psycholoog, projectleider zorginnovatie Saffier De Residentiegroep s.geerlings@saffierderesidentie.nl

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

ToReachIt. Acceptance is the beginning of change!!!

ToReachIt. Acceptance is the beginning of change!!! ToReachIt Acceptance is the beginning of change!!! Acceptance is the beginning of change! Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 1.1. Wat ontbreekt er in Nederland aan begeleiding voor onze doelgroep volgens

Nadere informatie

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE In het najaar van 2015 heeft de commissie Dannenberg een advies geschreven over beschermd wonen. In hun advies geven ze de gemeenten in Nederland

Nadere informatie

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Stand van zaken regeerakkoord op dit moment Kern is versterking van zorg thuis ( extramuraliseren ) via Wmo en Zorgverzekeringswet Uit

Nadere informatie

Team Bemoeizorg Wageningen. Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt

Team Bemoeizorg Wageningen. Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt Team Bemoeizorg Wageningen Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt Team Bemoeizorg Wageningen Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt We willen allemaal wel hulp bieden aan

Nadere informatie

Over Care+ respect I betrouwbaar I persoonlijk betrokken I professioneel

Over Care+ respect I betrouwbaar I persoonlijk betrokken I professioneel Wij bieden zorg en begeleiding aan jongeren en volwassenen met psychiatrische problemen en/of een beperking. Het is onze drijfveer ze te begeleiden naar een zo zelfstandig mogelijk leven in de maatschappij.

Nadere informatie

Kinderen. Samen op pad. Ondersteuning

Kinderen. Samen op pad. Ondersteuning Kinderen Kinderen Samen op pad Kind zijn betekent de kans krijgen om je te ontwikkelen, te groeien, te ontdekken, te leren, te spelen en te sporten in een veilige omgeving. Sommige kinderen hebben bijzondere

Nadere informatie

VRAGENLIJST OVER WOONBEHOEFTE VAN (JONG)VOLWASSENEN MET EEN STOORNIS BINNEN HET AUTISTISCH SPECTRUM

VRAGENLIJST OVER WOONBEHOEFTE VAN (JONG)VOLWASSENEN MET EEN STOORNIS BINNEN HET AUTISTISCH SPECTRUM VRAGENLIJST OVER WOONBEHOEFTE VAN (JONG)VOLWASSENEN MET EEN STOORNIS BINNEN HET AUTISTISCH SPECTRUM Inleiding: Deze enquête is bestemd voor toekomstige bewoners en hun ouders en verzorgers. Zij kunnen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

terwille in beeld VERSLAVINGSZORG GELOOF IN VRIJHEID

terwille in beeld VERSLAVINGSZORG GELOOF IN VRIJHEID terwille in beeld VERSLAVINGSZORG GELOOF IN VRIJHEID Voetbalteam Terwille Albert (linksonder): Ons voetbalteam bestaat uit een goede mix van (ex-)cliënten en niet-cliënten. Er hangt een positieve sfeer:

Nadere informatie

INDIVIDUELE PLAATSING EN STEUN Het kan binnen de RIBW! Marit Kos Guus van Maurik

INDIVIDUELE PLAATSING EN STEUN Het kan binnen de RIBW! Marit Kos Guus van Maurik INDIVIDUELE PLAATSING EN STEUN Het kan binnen de RIBW! Marit Kos Guus van Maurik Arbeidsrehabilitatie Traditionele aanpak: langdurige, stapsgewijze voorbereiding (SV) voorafgaand aan plaatsing in echte

Nadere informatie

Wonenbij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap.

Wonenbij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wonenbij SDW SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wat kan SDW voor u betekenen? Iedereen in West-Brabant met een verstandelijke beperking kan terecht bij SDW voor ondersteuning op het gebied van wonen,

Nadere informatie

Datum 8 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht dat de politie steeds vaker te maken krijgt met verwarde en overspannen mensen

Datum 8 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht dat de politie steeds vaker te maken krijgt met verwarde en overspannen mensen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren 1) Programmaonderdeel Zorg uit het verkiezingsprogramma 2012 2) Toelichting bij standpunt(en) bij stellingen uit de Stemwijzer Huisartsenzorg Zorg Solidariteit in de zorg staat onder

Nadere informatie

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap De Winckelsteegh voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap Maak kennis met De Winckelsteegh Wil je deze brochure lezen in eenvoudige taal? Zoek de plaatjes van het vergrootglas. Daaronder staan

Nadere informatie

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen Tekst: Aziza Sbiti & Cha-Hsuan Liu Colofon: Deze brochure is totstandgekomen met hulp van het Inspraak Orgaan Chinezen. De inhoud

Nadere informatie

Hoofdlijnen. van het

Hoofdlijnen. van het Hoofdlijnen van het BELEIDSPLAN Terug naar de samenleving December 2013 Stichting De Overbrugging Graaf van Egmondstraat 48 KvKnummer 000024369104 www.deoverbrugging.nl Inhoud 1 Doel... 2 2 Doelgroep...

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Breken met verslaving? De Brug laat je niet in de kou staan!

Breken met verslaving? De Brug laat je niet in de kou staan! Breken met verslaving? De Brug laat je niet in de kou staan! De Brug Midden-Nederland biedt hulp aan mensen die willen breken met hun verslaving of die hulp zoeken bij het omgaan met de verslaving van

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kidron

Beleidsplan Stichting Kidron Beleidsplan Stichting Kidron 2016-2017 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Inleiding 2 2. Algemeen 2 2.1 Ontstaan Stichting Kidron 2 2.2 Stichting Kidron in 2016 2 3. Organisatiestructuur 3 3.1 Bestuur 3 3.2 Medewerkers

Nadere informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie Buitengewoon Delta algemene informatie Buitengewoon Delta Delta Psychiatrisch Centrum is gespecialiseerd in diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met een psychische of psychiatrische aandoening.

Nadere informatie

We onderscheiden drie vormen van woonbegeleiding: begeleid wonen beschermd wonen 24-uurszorg

We onderscheiden drie vormen van woonbegeleiding: begeleid wonen beschermd wonen 24-uurszorg woonbegeleiding 1 Drie Vormen woonbegeleiding Het grootste deel van het hulpaanbod van HVO-Querido valt onder de noemer woonbegeleiding. Bij woonbegeleiding gaat het om de combinatie van huisvesting en

Nadere informatie

Ambulant Centrum Altrecht Aventurijn

Ambulant Centrum Altrecht Aventurijn Ambulant Centrum Altrecht Aventurijn 3 Ambulant Centrum Altrecht Aventurijn De vijf ambulante teams van Altrecht Aventurijn zijn gevestigd in het Ambulant Centrum Altrecht Aventurijn. Onze zorg is opgedeeld

Nadere informatie

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen.

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Om deze ambitie te realiseren, zetten we in op maatregelen

Nadere informatie

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten even Als kinderen en ouders geen raad meer weten Het ene kind is het andere niet. En de ene ouder is de andere niet. In Nederland groeien de meeste kinderen gelukkig op en hebben zij een veilig thuis.

Nadere informatie

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014.

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Zie ook http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/zorg-ouderen/ Algemeen: Wat betekenen de bezuinigingen

Nadere informatie

Unal College. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond

Unal College. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond Unal College Trainingen en werkbegeleiding aan (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking Unal College Professionele ondersteuning en training met aandacht voor culturele achtergrond voor (jong)

Nadere informatie

WELKOM BIJ LUCIVER! Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen. Laat het ons horen. Wij staan graag voor u klaar!

WELKOM BIJ LUCIVER! Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen. Laat het ons horen. Wij staan graag voor u klaar! WELKOM BIJ LUCIVER! LuciVer is een kleinschalige organisatie voor welzijn, zorg en wonen. Wij zijn er voor ouderen die door verlies van lichamelijke en/of geestelijke mogelijkheden zorg of ondersteuning

Nadere informatie

Wij bieden jongeren een nieuwe start

Wij bieden jongeren een nieuwe start Wij bieden jongeren een nieuwe start singelzicht.nl Gelijke kansen voor iedere jongere Zwerfjongeren, een waardevaste investering Iedere investeerder zoekt naar het hoogste rendement. Dat geldt ook voor

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

1 2012 Jaaroverzicht

1 2012 Jaaroverzicht 1 2012 Jaaroverzicht 2 De Hoop jaaroverzicht 2012 De Hoop is een evangelische hulpverleningsinstelling voor psychiatrische problemen en verslavingsproblemen bij volwassenen, jeugdigen en kinderen. Daarnaast

Nadere informatie

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015 Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan Regionaal beleidsteam Datum 17 februari 2015 Opgesteld door, telefoonnummer Renée Veldkamp, 9534 Onderwerp Ondersteuning voor adreslozen De laatste

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012 Nieuwe taken naar gemeenten de mens centraal 21 mei 2012 1 Visie gemeente Den Helder Strategische Visie Sociale Structuurvisie Woon / Leefklimaat Integrale Participatie Onderwijs Ontwikkeling Beeld van

Nadere informatie

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding:

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Voor u ligt het beleidsplan van TOV eten en Stichting Jij bent TOV! Dit plan beschrijft de doelstellingen en acties van de stichting voor de komende

Nadere informatie

Regionaal beleids- en afsprakenkader 2016

Regionaal beleids- en afsprakenkader 2016 Regionaal beleids- en afsprakenkader 2016 Noord- en Midden-Limburg Beschermd wonen, opvang en openbare geestelijke gezondheidszorg 1. Inleiding Volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)

Nadere informatie

Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE

Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE WAT IS ONS GEZAMENLIJKE DOEL Ouders zijn primair verantwoordelijk voor het

Nadere informatie

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen Uw opgave is ons uitgangspunt: doelgericht, met de focus op zelfredzaamheid en de eigen kracht van mensen met een

Nadere informatie

Informatie over zorgzwaartepakketten

Informatie over zorgzwaartepakketten Informatie over zorgzwaartepakketten voor cliënten, familie en andere betrokkenen Voor wie is deze folder? Deze informatie is voor mensen met psychiatrische problemen die voor langere tijd bij GGZ ingeest

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie