Leger des Heils 2010 in vogelvlucht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leger des Heils 2010 in vogelvlucht"

Transcriptie

1 1 Leger des Heils 2010 in vogelvlucht

2 Voorwoord Het jaar 2010 is het verhaal van de activiteiten en resultaten van het Leger des Heils, waar ik trots op ben en die ik u met warmte aanbeveel. Door de informatie heen, zult u zien waar het ons ten diepste om gaat: de verkondiging van Gods liefde in woord en daad in vogelvlucht Het Leger des Heils is een veelzijdige organisatie. Allerlei verschillende instellingen, projecten en activiteiten vallen eronder. Toch heeft ons werk één ding gemeen. We doen het vanuit geloof in God. Vanuit die identiteit werken we, met alle mensen die in het Leger des Heils actief zijn. In naam van God willen we mensen iets bieden waar ze echt wat aan hebben: zorg, hulp, een steuntje in de rug en een hoopvol woord. Het levert een gevarieerd aanbod op, ook in Het Leger des Heils in Nederland kent meerdere juridische entiteiten, maar heeft een gemeenschappelijke missie en uitstraling. De missie van het Leger des Heils is al meer dan 100 jaar hetzelfde: Geloven en Doen. Een dienend Leger en een gelovend Leger. Hand, hart en hoofd worden gezamenlijk ingezet ten behoeve van de missie, niet apart maar integraal. Dat maakt het Leger des Heils tot wat het is. Daar mag u ons op aanspreken. Hans van Vliet (commissioner) Territoriaal Commandant en bestuursvoorzitter van het Leger des Heils in Nederland Missie van het Leger de Heils De internationale missie van het Leger des Heils luidt als volgt: Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke Kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in zijn naam menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie in vogelvlucht is een beknopte weergave van het Jaarverslag 2010 van het Leger des Heils in Nederland. Het gehele document kunt u downloaden van of aanvragen via of telefoonnummer

3 Zorg & Welzijn In 2010 verleende het Leger des Heils professionele zorg en ondersteuning aan mannen, vrouwen en kinderen. Deze hulpvragers doorliepen in totaal hulpverleningstrajecten. Maatschappelijke opvang De maatschappelijke opvang is het vangnet van de samenleving. Mensen die nergens anders terecht kunnen, kunnen daar een beroep op doen. De opvang van het Leger des Heils kent verschillende vormen zoals: dag- en nachtopvang, crisis opvang en begeleide woonvoorzieningen. Ook postadressen en inkomensbeheer voor dak- en thuislozen worden verzorgd. In 2010 maakten mensen gebruik van deze voorzieningen voor maatschappelijke opvang. Verslavingszorg Regelmatig kloppen bij het Leger des Heils mensen aan die kampen met een verslaving. Als zij aangeven van hun verslaving af te willen, kunnen zij daar hulp bij krijgen. De opvangvoorzieningen van de organisatie werken daarom veel samen met lokale instellingen voor verslavingszorg. In 2010 deden mensen een beroep op het eigen ontwenningscentrum van het Leger des Heils. In 2010 doorliepen mannen, vrouwen en kinderen in totaal hulpverleningstrajecten Ouderen- en gezondheidszorg In 2010 heeft het Leger des Heils mensen verzorgd en verpleegd in de ouderen- en gezondheidszorg. Hieronder vallen verzorgings- en verpleeg huizen, (kinder)hospices, woonvoorzieningen voor licht verstandelijk gehandicapte jongeren en meerzorgafdelingen voor chronisch en/of ernstig zieke (verslaafde) dak- en thuislozen. In al deze voorzieningen gaat het om een combinatie van goede huisvesting en goede zorg, afgestemd op de behoefte van de cliënt. Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Het Leger des Heils beschikt over een forensische kliniek, een deeltijdkliniek en een polikliniek voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Daarnaast heeft de organisatie woonvoorzieningen (RIBW s) voor voormalig dak- en thuislozen die kampen met psychische stoornissen en/of een verslaving. Al deze instellingen bieden mensen rust en structuur. In 2010 hebben zij met deze zorg mensen geholpen. Jeugdzorg Soms is het noodzakelijk dat kinderen tijdelijk in een jeugdhuis, gezinshuis of projectgezin wonen. De begeleiding daar is gericht op een positieve gedragsverandering, het inhalen van ontwikkelingsachterstanden en het verwerken van sociaal-emotionele problemen. In 2010 werden door de afdelingen voor jeugdhulpverlening van het Leger des Heils kinderen opgevangen en begeleid. Daarnaast biedt de landelijk werkende jeugdbescherming van het Leger des Heils hulp aan kinderen en hun families in een problematische opvoedingssituatie. In 2010 begeleidde de jeugdbescherming kinderen.

4 Reclassering Reclasseringswerk is erop gericht om (ex-)gedetineerden te helpen bij hun terugkeer in de maatschappij. In 2010 hebben mensen deze begeleiding ontvangen van het Leger des Heils. Het gaat vaak om cliënten met complexe problemen, die langdurig aangewezen zijn op professionele hulp. Preventie en maatschappelijk herstel Het Leger des Heils wil voorkomen dat mensen hun zelfstandigheid verliezen. Daarnaast wil de organisatie juist de sociale cohesie in buurten en wijken bevorderen. Bijvoorbeeld met projecten voor preventie en maatschappelijk herstel als: ambulante woonbegeleiding, 10 voor Toekomst (gezinsbegeleiding), Bij Bosshardt ( huiskamers voor de buurt ) en Werk voor Iedereen. In 2010 konden mensen rekenen op een van deze projecten. Met outreachend veldwerk gaan medewerkers van het Leger des Heils gericht op zoek naar zorgmijdende daklozen om hen te voorzien van voedsel, kleding en dekens. In 2010 zijn op deze manier 994 buitenslapers getraceerd. En dankzij het Leger des Heils konden er 907 mensen op vakantie, die er normaal gesproken nooit eens uit kunnen. G hadir: De Dutch Homeless Cup in Brazilië was de mooiste ervaring van mijn leven Dutch Homeless Cup Het Leger des Heils wil natuurlijk dat niemand buitenspel staat. Dus is het Leger des Heils partner en enthousiast supporter van de Dutch Homeless Cup. Deze voetbalcompetitie helpt mensen om meer in zichzelf te geloven en meer vertrouwen en waardering te krijgen van de samenleving. Met als doel deze kwetsbare groep meer kansen te geven in de samenleving. Sporten en werken (aan jezelf en aan je toekomst) gaan daarbij hand in hand. Daarbij gaat het om het vinden van een stabiele woonsituatie en een vaste baan. In 2010 werd het Nederlandse damesteam in Brazilië zesde (van de in totaal twaalf vrouwenteams). Ghadir (20), een van de dames, vertelt: Het was de mooiste ervaring van mijn leven. Zoveel mensen uit de hele wereld, die allemaal in hetzelfde schuitje zaten. Niemand had vooroordelen naar elkaar. Het was heel bijzonder. Kerkelijk werk In 2010 heeft het Leger des Heils in Nederland 59 korpsen en buitenposten (kerkelijke gemeenten). Natuurlijk is iedereen er welkom. Op zondag worden in de korpsen samenkomsten (kerkdiensten) gehouden met enthousiaste samenzang en een praktijkgerichte bijbeloverdenking. Mensen krijgen er de kans zich te bezinnen op de zin van het bestaan en anderen te ontmoeten. Eind 2010 telde de kerk van het Leger des Heils leden, waaronder heilssoldaten (belijdende leden die het uniform mogen dragen). Zij bereikten samen vele tienduizenden met de boodschap van het Evangelie. Zo bezochten mensen onze kerstactiviteiten.

5 Geloven en doen Het jaar 2010 stond voor de kerkelijke afdelingen van het Leger des Heils in belangrijke mate in het teken van de nadere uitwerking en uitvoering van de beleids nota Strategieherziening. Daarmee richt het Leger des Heils zich op zielen winnen voor Jezus, op de vertrouwde wijze van geloven en doen. Er is vooral aandacht geweest voor bestrijding van eenzaamheid en het bieden van zingeving, met als rode draad het buurtgericht werken. Kerkelijke sociale dienstverlening De plaatselijke kerkelijke afdelingen van het Leger des Heils zijn gericht op de behoeften van hun directe omgeving. Dit werk wordt vrijwel geheel door vrijwilligers gedaan. Dankzij hen zijn vele vormen van eenvoudige hulpverlening mogelijk. Voorbeelden hiervan zijn Raad & Daadbalies, het bezoeken van eenzame mensen, maaltijd projecten en het verstrekken van kleding. In 2010 bereikten we met deze eerstelijns voorziening gemiddeld mensen per week. Buurtgericht werken is de rode draad in ons werk Ontwikkelingssamenwerking Het Leger des Heils is actief in meer dan 120 landen, waaronder 66 ontwikkelingslanden. Vanuit Nederland ondersteunt zij daar via de afdeling Internationale Ontwikkeling & Samenwerking (IOS) tal van projecten. Het gaat om projecten op het gebied van gezondheidszorg, hiv/aids-bestrijding, onderwijs, opvang, landbouw, microkredieten, water en milieu, hulp bij rampen en wederopbouw. Het initiatief voor deze projecten komt vanuit de lokale bevolking. Lokale instellingen van het Leger des Heils spelen een belangrijke rol. Heils soldaten en medewerkers leven en werken te midden van de doelgroepen. In 2010 bedroegen de bestedingen door de afdeling IOS 4,9 miljoen. Meer Leger des Heils op straat Tien jaar lang hing de collectebus aan de wilgen, maar de collectant van het Leger des Heils is terug! In het najaar van 2010 vond de eerste landelijke collecte plaats. En vanaf 2012 heeft de organisatie weer een vaste plaats op het landelijk collecterooster. Maar geld is niet de enige motivatie. Het is vooral de bedoeling dat we weer meer zichtbaar worden op straat en zo onze contacten met de mensen in de wijken en de dorpen levend houden, zegt landelijk coördinator Geert-Jeroen Klootsema. Geert-Jeroen Klootsema

6 Leger des Heils: meer dan honderd jaar duurzaam Duurzaamheid zit het Leger des Heils in de genen. Het ophalen van kleding is eigenlijk waar William Booth ruim honderd jaar geleden mee begon. Hij organiseerde in elke stad afvalbrigades om in te zamelen wat de rijken over hadden. Dat deed hij met mensen die zelf werkloos waren. Work for all, was zijn motto. Leger des Heils ReShare is uitgegroeid tot een professionele organisatie met kledingcontainers in 200 gemeenten, inzamelpunten op scholen, een milieuvriendelijk wagenpark en vier sorteercentra, in Hattem, Den Haag, Utrecht en Oosterhout. De sorteercentra en winkels draaien deels met mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Kledinginzameling Leger des Heils ReShare zamelt gebruikte kleding in bij particulieren, scholen, bedrijven en gemeenten. Dat is goed voor het milieu en tegelijkertijd wordt een deel van de kleding ingezet voor hulpverlening. Ook wordt een deel tegen lage prijzen verkocht in onze eigen kledingwinkels. De verkoop van overtollige kleding levert geld op dat ten goede komt aan de hulpverlening. In 2010 ging het om 26 miljoen kilo ingezamelde kleding. Dat is iets minder dan in 2009, maar daar staat tegenover dat de gemiddelde verkoopprijs per kilo steeg, waardoor er toch ,- besteed kon worden aan goede doelen. Uitgedrukt in geld Het jaar 2010 was financieel voor het Leger des Heils een goed jaar, ondanks een exploitatietekort van 2,5 miljoen. De exploitatieomvang steeg met 8% tot 297 miljoen. Het weerstandsvermogen nam met 2 miljoen af tot 48 miljoen. Het negatieve exploitatieresultaat wordt met name veroorzaakt door een aantal eenmalige factoren, met name door het verhogen van enkele voorzieningen. Zonder deze eenmalige kosten zou sprake zijn geweest van een bescheiden positief resultaat. De in voorgaande jaren ingezette verbeteringen hebben zich ook in 2010 doorgezet. Dat heeft onder andere betrekking op betere productiesturing bij veel professionele werkvormen van de Leger des Heils-hulpverlening. Ook kon het Leger des Heils in 2010 een toename realiseren van de capaciteit van begeleid wonen, wat een positieve invloed heeft op de bedrijfsvoering. De opening of uitbreiding van deze hulpvoorzieningen roept vaak bij buurtbewoners weerstand op uit angst voor overlast. De praktijk in het land laat echter zien dat harmonie mogelijk is tussen de omgeving en de begeleid woonvoorziening van het Leger des Heils. Er is sprake van een positieve tendens van toenemende financiële verantwoordelijkheid bij de lokale kerkelijke af delingen van het Leger des Heils. Ten slotte zijn de (eigen) fondsenwervende inkomsten toegenomen door hogere inkomsten uit nalatenschappen en direct mail.

7 Meerjarenoverzicht Het Leger des Heils in actie (mensen) (bedragen x 1 miljoen euro) Het Leger des Heils in actie (financieel) Hulpvragers en deelnemers Hulpvragers welzijns- en gezondheidszorg (unieke personen) * Contacten kerkelijke sociale hulpverlening, per week ** Bezoekers tweedehandskledingwinkels, gemiddeld per week ** Family Tracing Services, afgeronde bemiddelingen Bezoekers ochtendsamenkomst (kerkdienst), gemiddeld per week Bezoekers kerstfeesten en kerstactiviteiten Organisatie en medewerkers (per 31 december) Vestigingen welzijns- en gezondheidszorg Korpsen (kerkelijke gemeenten) Medewerkers in loondienst Officieren in actieve dienst Heilssoldaten, adherenten en jongsoldaten Fondsenwerving Actieve donateurs per 31 december *** Inactieve donateurs per 31 december *** Ingezamelde kleding in miljoenen kilo s 26,0 26,6 27,8 27,0 23,9 SK (Strijdkreet) Oplage SK Oplage kersteditie SK *) Het Leger des Heils heeft voor haar cliënten in de welzijns- en gezondheidszorg een eigen registratiesysteem: CLEVER. In dit overzicht zijn per werkveld de hulp- en zorgtrajecten van cliënten gerubriceerd op basis van de afdeling waarvan zij diensten hebben afgenomen. Een cliënt kan meerdere trajecten, zowel gelijktijdig als volgtijdelijk, doorlopen. Om bestandsvervuiling te voorkomen worden na afloop van een kalenderjaar alle hulpverleningstrajecten afgesloten die langer dan een jaar openstaan, zonder dat er daadwerkelijk een hulpverleningsactiviteit is verricht. Dit met terugwerkende kracht vanaf de datum van de laatste hulpverleningsactiviteit. Hierdoor kunnen verschillen met eerdere jaarverslagen ontstaan. **) Voor de berekening van het weekgemiddelde is uitgegaan van 45 weken per jaar. ***) Met ingang van 2008 is de (interne) definitie van actieve donateurs aangepast. Vanaf 2008 wordt onder actieve donateurs verstaan: donateurs die in de afgelopen 12 maanden een financiële bijdrage hebben gegeven. Uitgaven aan doelstelling Maatschappelijke opvang 65,5 64,8 61,4 66,4 70,1 Ouderenzorg en gezondheidszorg 56,8 50,8 46,6 41,2 38,5 Jeugdzorg 39,5 42,4 42,6 38,7 34,8 Geestelijke gezondheidszorg 65,0 57,9 47,9 30,7 21,8 Preventie en maatschappelijk herstel 27,8 25,5 23,0 19,1 17,7 Reclassering 21,1 19,6 16,7 15,0 13,3 Evangelisatie en pastorale zorg 10,2 8,3 9,2 8,3 9,1 Kerkelijke sociale hulpverlening 4,2 3,1 3,6 3,4 3,6 Verslavingszorg 5,6 4,5 4,3 3,9 3,0 Internationale Ontwikkeling & Samenwerking 4,9 2,7 3,1 3,4 2,1 Voorlichting 1,5 1,5 1,5 1,1 0,2 Overige, per saldo, o.a. bijdrage hulpvragers en gebruikers -11,2-11,1-13,0-12,7-13,4 Totaal uitgaven doelstelling 290,9 268,1 246,9 218,5 200,8 Bekostiging Subsidies van overheden e.d. 259,7 246,5 220,4 196,7 178,9 Netto baten fondsenwerving 22,2 17,0 18,3 19,5 14,1 Netto baten beleggingen en overige baten en lasten 4,5 10,5-3,7 4,6 8,4 Aandeel in acties van derden 2,0 0,0 0,0 0,6 0,3 Totaal bekostiging 288,4 274,0 235,0 221,4 201,7 Exploitatiesaldo -2,5 5,9-11,9 2,9 0,9 Overige kengetallen Kosten eigen fondsenwerving in % van baten eigen fondsenwerving 12,3% 19,8% 16,1% 13,5% 13,5% Kosten beheer en administratie 1,1% 1,2% Totaal reserves en fondsen (in miljoenen euro s) 109,7 114,4 108,5 120,4 117,8 Weerstandsfactor (op basis van ondergrens) 74% 98% 85% 125% 123% Beleggingen effecten en belegd vermogen (in miljoenen euro s) 48,2 47,5 64,8 80,8 88,5

8 Het Leger des Heils in Nederland Het Leger des Heils in Nederland bestaat uit een kerkgenootschap, vier stichtingen en een besloten vennootschap. Samen maken ze deel uit van het internationale Leger des Heils, The Salvation Army. KERKGENOOTSCHAP LEGER DES HEILS Het Kerkgenootschap Leger des Heils telt vijftig korpsen (kerkelijke gemeenten) en beschikt daarnaast over buitenposten en dienstencentra, verspreid over ons land. Kernfuncties zijn evangelisatie, geestelijke groei, verbondenheid en dienstverlening aan de naaste. STICHTING LEGER DES HEILS De Stichting Leger des Heils is verantwoordelijk voor het beheer van geldmiddelen en de verdeling van onbestemde centrale inkomsten over de andere stichtingen en het kerkgenootschap. STICHTING LEGER DES HEILS WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSZORG De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheids zorg bestaat uit twaalf werk een heden en 244 vestigingen. De stichting is ver ant woordelijk voor de professio nele gezondheidszorg en het welzijnswerk van het Leger des Heils in Nederland. Hierbij gaat het om maatschappelijke opvang, ouderen- en gezond heidszorg, jeugdzorg, geeste lijke gezondheidszorg, reclas sering, verslavingszorg, preventie en maatschappelijk herstel. STICHTING LEGER DES HEILS DIENSTVERLENING De Stichting Leger des Heils Dienstverlening verleent tegen kostprijs ondersteunende diensten aan de andere stichtingen en het kerkgenootschap. Leger des Heils ReShare BV valt onder de Stichting Leger des Heils Dienstverlening. LEGER DES HEILS RESHARE BV Leger des Heils ReShare BV verzorgt activi teiten op het gebied van inzameling van gedragen kleding en schoenen. HET LEGER OVER DE GRENZEN Het internationale Leger des Heils is momenteel in meer dan 120 landen actief. Een groot aantal van deze landen bevindt zich in de zogeheten ontwikkelingsgebieden. Eind jaren 80 van de vorige eeuw heeft het Leger des Heils zijn werk in het voormalige Oostblok hervat. Jarenlang is de organisatie daar verboden geweest. Het Leger des Heils in Nederland heeft de verantwoording voor de activiteiten van het Leger des Heils in Tsjechië. STICHTING LEGER DES HEILS FONDSEN WERVING De Stichting Leger des Heils Fondsenwerving houdt zich bezig met het werven van fondsen onder derden. Deze stichting is erkend als keurmerkhouder van het CBF-Keur. Colofon Uitgave: Stichting Leger des Heils, Spoordreef 10, Almere, T , Redactie en traffic: Leger des Heils, Almere Tekstredactie en grafische vormgeving: Dirigo Communicatie, Haarlem Fotografie: NoWords, archief Leger des Heils, Wendy Bos Fotoproducties, Soest Druk: Tuijtel, Hardinxveld-Giessendam Oplage: ex. Papier: 120 g/m 2 Revive 100 White Uncoated Mixed Sources Product group from well-managed forests, controlled sources and recycled wood or fiber Forest Stewardship Council

9

Leger des Heils 2009 in vogelvlucht

Leger des Heils 2009 in vogelvlucht Leger des Heils 2009 in vogelvlucht Voorwoord In 2008 was het Leger des Heils in stormachtig weer terechtgekomen. We werden geconfronteerd met grote financiële tekorten. 2009 laat een Leger zien dat deze

Nadere informatie

PROFIEL VAN HET LEGER DES HEILS ALGEMEEN

PROFIEL VAN HET LEGER DES HEILS ALGEMEEN PROFIEL VAN HET LEGER DES HEILS Het Leger des Heils in Nederland heeft tot doel om op elke daartoe geschikte plaats, tijd en wijze het Evangelie van Jezus Christus in woord en daad uit te dragen. In de

Nadere informatie

Balanceren tussen hoop en wanhoop

Balanceren tussen hoop en wanhoop i n e vo or h a m Balanceren tussen hoop en wanhoop vo or a f In deze bijdrage staat het Leger des Heils centraal. Het Leger des Heils doet veel voor mensen, die te kampen hebben met chronische verslaving

Nadere informatie

Algemeen Financieel Jaarverslag 2009 NAAR INHOUDSOPGAVE

Algemeen Financieel Jaarverslag 2009 NAAR INHOUDSOPGAVE Algemeen Financieel Jaarverslag 2009 2009 in vogelvlucht Het jaar 2009 was financieel gezien een goed jaar voor het Leger des Heils. Het werd afgesloten met een positief resultaat van e 5,9 miljoen. Dat

Nadere informatie

In 2008 is de organisatie dan ook een traject

In 2008 is de organisatie dan ook een traject Algemeen Financieel Jaarverslag 2008 2008 in vogelvlucht 2 De samenleving verandert en het Leger des Heils verandert mee. Toch is in 2008 de overtuiging gegroeid dat de organisatie dicht bij haar oorsprong

Nadere informatie

Het vorige jaarverslag mocht. Voorwoord. Een dienend Leger en een gelovend Leger

Het vorige jaarverslag mocht. Voorwoord. Een dienend Leger en een gelovend Leger Jaarverslag 2010 Voorwoord Een dienend Leger en een gelovend Leger 3 Het vorige jaarverslag mocht ik u aanbieden, nadat mijn vrouw en ik in juni 2010 net waren aangesteld als nieuwe leiders van het Leger

Nadere informatie

DOEN WAT WE GELOVEN. Voorwoord

DOEN WAT WE GELOVEN. Voorwoord JAARVERSLAG 2011 DOEN WAT WE GELOVEN Voorwoord Als dit jaarverslag uitkomt, zitten we als Leger des Heils volop in de viering van ons 125-jarig jubileum. Een lange periode van doen wat we geloven. En

Nadere informatie

Doen wat we geloven. Voorwoord

Doen wat we geloven. Voorwoord JAARVERSLAG 2011 Doen wat we geloven Voorwoord Als dit jaarverslag uitkomt, zitten we als Leger des Heils volop in de viering van ons 125-jarig jubileum. Een lange periode van doen wat we geloven. En

Nadere informatie

Beleidsplan stichting Waarder helpt Roemenië 2014 t/m 2017 BELEIDSPLAN. 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië. Stichting Waarder Helpt Roemenië

Beleidsplan stichting Waarder helpt Roemenië 2014 t/m 2017 BELEIDSPLAN. 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië. Stichting Waarder Helpt Roemenië BELEIDSPLAN 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Wat is Stichting Waarder helpt Roemenië? 1.2 De Visie 1.3 De Missie 2. Bestuur en taken 2.1 Het bestuur 2.2 De werkzaamheden

Nadere informatie

Leger des Heils en Social Business

Leger des Heils en Social Business Leger des Heils en Social Business (Elke) verandering vraagt om een begin Hornbach reclame 2011 Wie ben ik? Friso E.C. van den Berg Hoofd ICT Leger des Heils Nederland en Tsjechië 41 jaar, getrouwd, 4

Nadere informatie

Dakloos Apeldoorn Informatie voor spreekbeurt

Dakloos Apeldoorn Informatie voor spreekbeurt Dakloos Apeldoorn Informatie voor spreekbeurt (voor de bovenbouw) Hier willen we je op weg helpen bij het maken van een spreekbeurt. Je hebt ervoor gekozen om je spreekbeurt te houden over daklozen, of

Nadere informatie

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 1. Inleiding De Stichting KombijMij is op 20 februari 2012 opgericht en geïnitieerd door Kees en Liesbeth van Bolhuis. De directie, Kees en Liesbeth van Bolhuis en het bestuur

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard.

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Kerk van de Nazarener Hoekse Waard Telefoonnummer (facultatief): 0312 456789 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

RSIN KVK NUMMER:

RSIN KVK NUMMER: Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. Verslag over 2015 A. Algemene gegevens

Nadere informatie

De Vluchtheuvel. Christelijke psychosociale hulpverlening. Jaarverslag

De Vluchtheuvel. Christelijke psychosociale hulpverlening. Jaarverslag De Vluchtheuvel Christelijke psychosociale hulpverlening Jaarverslag 012 Met hart en ziel Werken zolang het dag is. Dat is een Bijbels principe. Bij alle veranderingen gingen we daarmee door in 2012. We

Nadere informatie

Geïntegreerde fondsenwerving

Geïntegreerde fondsenwerving FONDSENWERVINGSBELEID Het Leger des Heils in Nederland is een veelzijdige organisatie, bestaand uit een kerkgenootschap, vier stichtingen en een besloten vennootschap. Eén van deze onderdelen, de Stichting

Nadere informatie

Algemeen Jaarverslag 2007

Algemeen Jaarverslag 2007 10 Wat goed gaat en wat beter kan 65 Majoor Bosshardt onthield alles 71 Het Leger geeft me steeds nieuwe uitdagingen LEGER DES HEILS Algemeen Jaarverslag 2007 De keuzes die het Leger des Heils maakt zijn

Nadere informatie

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder Telefoonnummer (facultatief): 0223-610538 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij belastingdienst Website adres: http://www.kruisanker.nl

Nadere informatie

STICHTING LEGER DES HEILS FONDSENWERVING Spoordreef 10, Almere Postbus 3006, 1300 EH Almere

STICHTING LEGER DES HEILS FONDSENWERVING Spoordreef 10, Almere Postbus 3006, 1300 EH Almere STICHTING LEGER DES HEILS FONDSENWERVING Spoordreef 10, Almere Postbus 3006, 1300 EH Almere JAARREKENING 2014 1 INHOUDSOPGAVE Blz. I JAARREKENING 2014 1 1. Inhoudsopgave 2 2. Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen dienen uiteraard door de concrete gegevens van uw gemeente te worden vervangen.

NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen dienen uiteraard door de concrete gegevens van uw gemeente te worden vervangen. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een gemeente behorende tot de Kerk van de Nazarener, Nederlands District. NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen

Nadere informatie

Zorg voor elkaar, niet alleen met woorden maar ook met daden.

Zorg voor elkaar, niet alleen met woorden maar ook met daden. Zorg voor elkaar, niet alleen met woorden maar ook met daden. EN JE NAASTE ALS JEZELF VOOR GEMEENTEN IN DE PRO- TESTANTSE KERK IN NEDER- LAND (PKN), IS ER EEN NIEUW DIACONAAL PROGRAMMA: PROJECT 10 27 MET

Nadere informatie

DoRe Meppel Vledderstraat 20 (geen postadres) Postcode:

DoRe Meppel Vledderstraat 20 (geen postadres) Postcode: A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: E-mail: Remonstrantse Gemeente Meppel 0522-240988 http://doremeppel.webklik.nl/page/homepage DoRe Meppel

Nadere informatie

Stichting Vrienden van In de Bres. Verslag activiteiten en financiën 2012

Stichting Vrienden van In de Bres. Verslag activiteiten en financiën 2012 Vrienden van In de Bres helpt medemensen op weg naar herstel Stichting Vrienden van In de Bres zet zich in voor behoud en ontwikkeling van de christelijke identiteit van GGZ In de Bres. De christelijke

Nadere informatie

Samen kunnen we meer!

Samen kunnen we meer! Samen kunnen we meer! Wordt «Ons» Kinderhuis ook een beetje van u? www.kinderhuis.net «Ons Kinderhuis» is het enige kinderhuis in Vlaanderen dat het christen-zijn integreert in zijn missie WAT: we bieden

Nadere informatie

STAP VOOR STAP. BOSA Bondgenoten Sociale Activering SOCIALE ACTIVERING IN S-HERTOGENBOSCH

STAP VOOR STAP. BOSA Bondgenoten Sociale Activering SOCIALE ACTIVERING IN S-HERTOGENBOSCH SOCIALE ACTIVERING IN S-HERTOGENBOSCH STAP VOOR STAP BOSA Bondgenoten Sociale Activering In het vinden van eigenwaarde telt elke stap In s-hertogenbosch leiden honderden inwoners een bestaan aan de rand

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

RSIN NUMMER: 820717757 KVK NUMMER: 09197249

RSIN NUMMER: 820717757 KVK NUMMER: 09197249 Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer

Nadere informatie

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding:

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Voor u ligt het beleidsplan van TOV eten en Stichting Jij bent TOV! Dit plan beschrijft de doelstellingen en acties van de stichting voor de komende

Nadere informatie

Goede vrijdag 2 april VBK, Marcuspassie, bij de uitgang een collecte voor de bestrijding van de onkosten.

Goede vrijdag 2 april VBK, Marcuspassie, bij de uitgang een collecte voor de bestrijding van de onkosten. Donderdag 2 april, witte donderdag OK/OHK, HA 1 e collecte: Voedselbank. De grondgedachte is helpen van mensen in nood en tegengaan van verspilling van goed voedsel. 2 e collecte: Gemeenteopbouw. Ter bevordering

Nadere informatie

Zondag 2 november, alle kerken 1 e collecte Najaarszendingsweek van Kerk in Actie met als thema : Geloof in Zambia! Vandaag collecteren we voor een

Zondag 2 november, alle kerken 1 e collecte Najaarszendingsweek van Kerk in Actie met als thema : Geloof in Zambia! Vandaag collecteren we voor een Zondag 2 november, alle kerken 1 e collecte Najaarszendingsweek van Kerk in Actie met als thema : Geloof in Zambia! Vandaag collecteren we voor een theologische universiteit in Zambia. De laatste jaren

Nadere informatie

BELEIDSPLAN SERVE THE CITY HAARLEM

BELEIDSPLAN SERVE THE CITY HAARLEM 1. Analyse van de huidige situatie 2. Lange termijn 3. Middellange termijn 4. Financiën 5. Bekendheid Als je honderd mensen niet kunt helpen, help er dan eentje Moeder Theresa 1. Analyse van de huidige

Nadere informatie

Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Jaarverslag 2009 INHOUD

Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Jaarverslag 2009 INHOUD Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Jaarverslag 2009 2 JAARVERSLAG STICHTING LEGER DES HEILS WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSZORG 2009 Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië

BELEIDSPLAN 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië BELEIDSPLAN 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië Beleidsplan 2014 t/m 2017 pagina 1 Beleidsplan 2014 t/m 2017 Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Wat is? 1.2 De Visie 1.3 De Missie 2. Afdelingsbestuur en taken

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg IrisZorg verslavingszorg en maatschappelijke opvang dicht bij mensen, ver in zorg > IrisZorg: dicht bij mensen, ver in zorg Bij IrisZorg kan iedereen rekenen op de deskundigheid en betrokkenheid van onze

Nadere informatie

Beleidsplan 2011-2017 VDGH "Ploegen, zaaien en oogsten "

Beleidsplan 2011-2017 VDGH Ploegen, zaaien en oogsten Beleidsplan 2011-2017 VDGH "Ploegen, zaaien en oogsten " De afbeelding op deze pagina 1s van Marc Chagall Concept beleidsplan 2011-2017 :Ploegen,zaaien en oogsten ". Inleiding: Deze aanzet tot het beleidsplan

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk De Zaaier te Harderwijk. Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: 002715892 Website adres: www.cgkdzaaier.nl E-mail: scriba@cgkdezaaier.nl

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Present Assen 2015

Jaarplan Stichting Present Assen 2015 Jaarplan Stichting Present Assen 2015 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Algemene doelstelling 2015.3 1.2 Speerpunten 2015 3 1.2.1 Operationeel Team en Bestuur..4 1.2.2 Samenwerking met Partners

Nadere informatie

(Marcus 10: 43 45 (NBV) ( ) Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders

(Marcus 10: 43 45 (NBV) ( ) Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders (Marcus 10: 43 45 (NBV) ( ) Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn, want ook de Mensenzoon is niet

Nadere informatie

HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN

HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN DoorBrekers HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN VERSIE: 30 NOVEMBER 2015 Hoofdlijnen Beleidsplan DoorBrekers, v. 30/11/2015 1 HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN DOORBREKERS Versie: 30 november 2015 INLEIDING DoorBrekers is een

Nadere informatie

Transparantieverslag Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum

Transparantieverslag Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum Transparantieverslag Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Dordrecht-Centrum Telefoonnummer (facultatief): 078-6133403 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Vincentiusvereniging Zwolle

Vincentiusvereniging Zwolle Vincentiusvereniging Zwolle Samenstelling Bestuur: Fons Eissens, voorzitter, telefoon: 038 4537412 e-mail: fonseissens@ziggo.nl Ger Anbergen, secretaris, telefoon: 038 4526205 e-mail: g.anbergen@home.nl

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg

Jaardocument 2013. Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Jaardocument 2013 Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Postbus 3006 1300 EH Almere 036-5398250 www.legerdesheils.nl 3 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Gemeentevergadering 25 november 2015. Beroepingswerk? Doe mij maar gewoon een nieuwe dominee!

Gemeentevergadering 25 november 2015. Beroepingswerk? Doe mij maar gewoon een nieuwe dominee! Gemeentevergadering 25 november 2015 Beroepingswerk? Doe mij maar gewoon een nieuwe dominee! Agenda 1. Inleiding over het beroepen 2. Gesprekken per wijk 3. Samenvatting en terugkoppeling Tijdslijn - 25

Nadere informatie

Federatie Opvang: Flyer tabellen 2003

Federatie Opvang: Flyer tabellen 2003 Baten lasten MO (mln. Euro) Jaar Gemeente subsidie Federatie Opvang: Flyer tabellen 2003 Balans MO Baten Lasten Totalen Overige Overige Totaal Exploitatie Totaal GGZ Clienten AWBZ Personeel Huisvesting

Nadere informatie

Een stap verder in forensische en intensieve zorg

Een stap verder in forensische en intensieve zorg Een stap verder in forensische en intensieve zorg Palier bundelt intensieve en forensische zorg. Het is zorg die net een stapje verder gaat. Dat vraagt om een intensieve aanpak. Want onze doelgroep kampt

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen Stichting Vrienden van Nadirkonyen Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Stichting Vrienden van Nadirkonyen Ringbaan West 116 5041 LS Tilburg

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Hulpdienst In-Zicht

Beleidsplan Stichting Hulpdienst In-Zicht Beleidsplan 2014-2017 Stichting Hulpdienst In-Zicht Veenendaal - 9 mei 2014 Stichting Hulpdienst In-Zicht Markt 10-3901 DN Veenendaal (06) 38255710 - www.hulpdienstinzicht.nl - info@hulpdienstinzicht.nl

Nadere informatie

Voor u ligt de jaarrekening 2015 van de diaconie van de Hervormde Gemeente Andreaskerk. Over de bijzonderheden vindt u hieronder nadere informatie.

Voor u ligt de jaarrekening 2015 van de diaconie van de Hervormde Gemeente Andreaskerk. Over de bijzonderheden vindt u hieronder nadere informatie. Jaarrekening Diaconie 2015 Financieel verslag over het jaar 2015 Voor u ligt de jaarrekening 2015 van de diaconie van de Hervormde Gemeente Andreaskerk. Over de bijzonderheden vindt u hieronder nadere

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 19-1-2015

Jaarverslag 2014 19-1-2015 Jaarverslag 2014 19-1-2015 Voorwoord... 3 Het bestuur... 3 Het ontstaan van Stichting Estafetteloop... 4 De Stichting Estafetteloop... 4 De 100 van Spijkenisse... 5 Hoe werkt het... 5 Het goede doel...

Nadere informatie

Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct. Jaarverslag 2015

Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct. Jaarverslag 2015 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct Jaarverslag 2015 Kijk voor het volledige jaarverslag op: www.rodekruis.nl/jaarverslag2015 2015: het jaar van de vluchteling Honderdduizenden mensen sloegen dit jaar

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Zaamslag Telefoonnummer (facultatief): 0115-432331 RSIN/Fiscaal nummer: 824153145 Website adres: www.cgkzaamslag.nl E-mail: Zaamslag.scriba@cgk.info

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Wij vallen onder goede doelen De Belastingdienst heeft bepaald dat het publiceren van informatie door algemeen nut beogende instellingen ( goede doelen) via internet een wettelijke voorwaarde (publicatieverplichting)

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Nederlandse Hervormde Gemeente Nijeveen Telefoonnummer (facultatief):

A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Nederlandse Hervormde Gemeente Nijeveen Telefoonnummer (facultatief): A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Nederlandse Hervormde Gemeente Nijeveen Telefoonnummer (facultatief): 0522-491882 RSIN/Fiscaal nummer: 2642347 Website adres: http://hervormdegemeentenijeveen.nl E-mail:

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg

Jaardocument 2012. Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Jaardocument 2012 Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Postbus 3006 1300 EH Almere 036-5398250 www.legerdesheils.nl 3 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting het Kompas

Stichting het Kompas Stichting het Kompas Sinds 1979 de evangelische boekwinkel in Sneek met als doelstelling het verspreiden van het Evangelie in en rondom Sneek. Het is een plek waar men terecht kan voor Christelijke boeken

Nadere informatie

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane In dit plan wordt het beleid voor de komende jaren vastgelegd. Het geeft inzicht in de manier waarop de Stichting Masibambisane haar doelstellingen

Nadere informatie

ANBI-transparantie gegevens Nederlands Gereformeerde Kerk Krommenie

ANBI-transparantie gegevens Nederlands Gereformeerde Kerk Krommenie ANBI-transparantie gegevens Nederlands Gereformeerde Kerk A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde Kerk te Telefoonnummer (facultatief): 075 628900 RSIN/Fiscaal nummer: 821789788 Website

Nadere informatie

BELEIDSPLAN DIACONIE. Jaar Het College van diakenen Protestantse Gemeente Blaricum

BELEIDSPLAN DIACONIE. Jaar Het College van diakenen Protestantse Gemeente Blaricum BELEIDSPLAN DIACONIE Jaar 2017 Het College van diakenen Protestantse Gemeente Blaricum 1 VOORWOORD De bedoeling van dit Beleidsplan is inzicht te geven in de werkzaamheden en de keuzes die het college

Nadere informatie

ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): Hervormde Gemeente

Nadere informatie

Vacature Vrijwilliger Administratief ondersteuner

Vacature Vrijwilliger Administratief ondersteuner Vacature Vrijwilliger Administratief ondersteuner Werkvisie De Hoop Werkvisie De Hoop is een stichting die jaarlijks bijna 500 deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt bij en naar passend

Nadere informatie

De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein

De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein Laaggeletterden hebben vaker te maken met armoede, Schuldhulp en gezondheidsproblemen. Gemeenten, wijkteams en consulenten Werk en Inkomen zijn zich hier

Nadere informatie

Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Jaarverslag 2009 INHOUD

Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Jaarverslag 2009 INHOUD Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Jaarverslag 2009 2 JAARVERSLAG STICHTING LEGER DES HEILS WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSZORG 2009 Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg

Nadere informatie

ANBI gegevens gemeente

ANBI gegevens gemeente ANBI gegevens gemeente Algemene gegevens Protestantse Gemeente te, behorende tot de Protestantse Kerk Nederland. A. Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Telefoonnummer

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 Oog voor kinderen in risicosituaties Missie, visie en strategie Missie Steeds meer kinderen die in risicosituaties leven de mogelijkheid geven op een hoopvolle toekomst Stichting

Nadere informatie

RSIN/Fiscaal nummer:

RSIN/Fiscaal nummer: A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Delfzijl RSIN/Fiscaal nummer: 824143863 Website adres: E-mail: www.cgk-delfzijl.nl info@cgk-delfzijl.nl Adres: Huibertplaat 57 Postcode:

Nadere informatie

Wezep bouwt aan verandering

Wezep bouwt aan verandering Wezep bouwt aan verandering dankbaarheid + verantwoordelijkheid dankbaarheid + verantwoordelijkheid = dienen Dienen Dienen verandert alles. Bouw mee aan verandering even voorstellen Willem-Jan van der

Nadere informatie

Vincentiusvereniging 's-hertogenbosch Havenstraat 11A 5211 WC 's-hertogenbosch. verbonden Vincentius-entiteiten

Vincentiusvereniging 's-hertogenbosch Havenstraat 11A 5211 WC 's-hertogenbosch. verbonden Vincentius-entiteiten Jaarverslag 2012 Vincentiusvereniging 's-hertogenbosch (beknopte versie) Vincentiusvereniging 's-hertogenbosch Havenstraat 11A 5211 WC 's-hertogenbosch telefoon: 073-6133261 webadres: www.vincentiusdenbosch.nl

Nadere informatie

In Q4 neemt het aantal bezoekers van de website verder toe na een stijging in Q3. Dit is het patroon dat in de wintermaanden

In Q4 neemt het aantal bezoekers van de website verder toe na een stijging in Q3. Dit is het patroon dat in de wintermaanden De toegang tot de Wmo kent drie vormen: click (digitaal)voor de eenvoudige/routinematige vragen en burgers die zelfredzaam zijn. Call en face zijn voor complexe vragen en burgers met minder zelfredzaamheid.

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Nog niet ontvangen van belastingdienst

Nog niet ontvangen van belastingdienst A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Garyp RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: Nog niet ontvangen van belastingdienst www.pkngaryp.nl E-mail: info@pkngaryp.nl Adres:

Nadere informatie

Stichtingsplan. Stichting San Lucas Nederland

Stichtingsplan. Stichting San Lucas Nederland Stichtingsplan Stichting San Lucas Nederland Bestuur Stichting San Lucas Nederland Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Visie, Missie, Doel & Resultaten...4 3. Activiteiten...5 4. Organisatie...6

Nadere informatie

Maatschappelijke opvang in Haarlem. Regionaal Kompas Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Maatschappelijke opvang in Haarlem. Regionaal Kompas Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Maatschappelijke opvang in Haarlem Regionaal Kompas 2008 2014 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Regionaal Kompas Plan van aanpak bestrijding dakloosheid voor de periode 2008 2014 Reikwijdte: Haarlemmermeer,

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE BAPTISTEN GEMEENTE ELIM te DRACHTEN

STATUTEN VAN DE BAPTISTEN GEMEENTE ELIM te DRACHTEN STATUTEN VAN DE BAPTISTEN GEMEENTE ELIM te DRACHTEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL a. De gemeente draagt de naam Baptisten gemeente Elim en is gevestigd te Drachten. b. De gemeente is een kerkgenootschap in de

Nadere informatie

Onderwerp Dekking coalitieakkoord 2014 vanuit maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid

Onderwerp Dekking coalitieakkoord 2014 vanuit maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid Collegevoorstel Sector : MO Reg.nr. : 4432920 Opsteller : H. Pesser Telefoon : (033) 469 4802 Datum : 1 oktober 2013 User-id : PES1 www Onderwerp Dekking coalitieakkoord 2014 vanuit maatschappelijke opvang

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

herkenbaar en present

herkenbaar en present Protestantse Kerk Den Haag herkenbaar en present Visiedocument 2017-2020 Protestantse Gemeente te s-gravenhage I nleiding De Protestantse Kerk in Den Haag wil de komende jaren herkenbaar present zijn in

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585

A. Algemene gegevens. Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585 RSIN Gemeente: 824138417 RSIN Diaconie 824138430 Website adres: www.pkn-gemertboekel.nl

Nadere informatie

Wij geloven dat iedereen erbij hoort! Alles wat je wilt weten over het Leger des Heils

Wij geloven dat iedereen erbij hoort! Alles wat je wilt weten over het Leger des Heils Wij geloven dat iedereen erbij hoort! Alles wat je wilt weten over het Leger des Heils Inhoudsopgave 4 Wij geloven dat iedereen erbij hoort 6 Beginnen bij het begin 12 17 Een kijkje in de kerk Waarom

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Soest Telefoonnummer: 035 602 92 63 RSIN/Fiscaal nummer: 809 564 658 Website adres: www.cgksoest.nl E-mail: soest.scriba@cgk.info Adres:

Nadere informatie

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2015

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2015 RAPPORT Aan het bestuur van inzake de jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2015 2 Staat van inkomsten

Nadere informatie

ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS

ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken

Nadere informatie

Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland. informatie voor verwijzers

Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland. informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland Informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland biedt in een open setting

Nadere informatie

Aan het bestuur van St. De Samaritaan (SDS) Schoolpad 1b 3851 JE ERMELO. betreft Verkorte jaarrekening 2016/2017. datum 18 september 2017

Aan het bestuur van St. De Samaritaan (SDS) Schoolpad 1b 3851 JE ERMELO. betreft Verkorte jaarrekening 2016/2017. datum 18 september 2017 Aan het bestuur van St. De Samaritaan (SDS) Schoolpad 1b 3851 JE ERMELO betreft Verkorte jaarrekening 2016/2017 datum 18 september 2017 Dit rapport is verzorgd door de Jong & Laan, Oosteinde 31, 3842 DR,

Nadere informatie

Samen Stadsgenoot. Werkteam Kwetsbaar in t Kwadraat Delft, 31 mei 07

Samen Stadsgenoot. Werkteam Kwetsbaar in t Kwadraat Delft, 31 mei 07 Samen Stadsgenoot Werkteam Kwetsbaar in t Kwadraat Delft, 31 mei 07 Voorstel werkteam Kwetsbaar in t Kwadraat 2 Voorwoord Het plan Samen Stadsgenoot wordt aangeboden door het werkteam Kwetsbaar in t Kwadraat

Nadere informatie

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 1. Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 2. De overheid moet niet achter de voordeur van mensen willen treden. Dat is privégebied en de eigen

Nadere informatie

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 PUBLICATIE BETREFFENDE KALENDERJAAR 2012 STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 Contactgegevens STICHTING HOVERAID NEDERLAND Website: www.hoveraid.nl

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Formulier ANBI-transparantie 2014 CGK Stadskanaal pag: 1 Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken

Nadere informatie

Voetbal als Medicijn, het sinds 2010 jaarlijks terugkerende toernooi in Rotterdam-Delfshaven.

Voetbal als Medicijn, het sinds 2010 jaarlijks terugkerende toernooi in Rotterdam-Delfshaven. Voetbal als Medicijn Voetbal als Medicijn, het sinds 2010 jaarlijks terugkerende toernooi in Rotterdam-Delfshaven. Voetbal als Medicijn, het sinds 2010 jaarlijks terugkerend toernooi in Rotterdam-Delfshaven

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg

Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg Paul Maatschappelijke zorg (Wolf, 2015) Maatschappelijke zorg richt zich op mensen met meerdere complexe problemen om: sociale uitsluiting te

Nadere informatie

Stichting. Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo. Beleidsplan 2014-2018. Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking

Stichting. Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo. Beleidsplan 2014-2018. Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Stichting Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo Beleidsplan 2014-2018 Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Colofon De Stichting De naam 'Surgezo' staat voor: SURinaamse

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE RIJSWIJK A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: 823899081 www.protestantsrijswijk.com E-mail:

Nadere informatie

Gegevens van de Nederlands Gereformeerde Kerk Wezep, een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Gegevens van de Nederlands Gereformeerde Kerk Wezep, een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken. Gegevens van de Nederlands Gereformeerde Kerk Wezep, een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer: RSIN/Fiscaal nummer: Nederlands

Nadere informatie

ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN. De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa

ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN. De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa WIJ ZIJN IXTA NOA IXTA NOA. OFTEWEL IK STA NIEUW. IXTA NOA IS EEN EIGENZINNIGE VERZAMELING VAN MENSEN DIE ZELFBEWUST EN

Nadere informatie