Quickscan Inhuur Derden Gemeente Veendam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Quickscan Inhuur Derden Gemeente Veendam"

Transcriptie

1 Quickscan Inhuur Derden Gemeente Veendam Ommelander Rekenkamer

2 Onderzoek inhuur externen Gemeente Veendam De Ommelander rekenkamer is een personele unie waarin de voorzitter en de leden van de rekenkamercommissie van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Veendam en (sinds 2010) Slochteren zijn benoemd door de betrokken gemeenteraden. De Ommelander rekenkamer bestaat uit Hans de Graaf (voorzitter), Jaap van Middelkoop (lid) en Jan Dob (lid en ambtelijk secretaris).

3 inhoudsopgave Inleiding 4 Conclusies en aanbevelingen 9 Tot slot 13 Opdracht 15 Uitkomsten van de verrichte werkzaamheden 18 Regels voor het inhuren van derden zijn duidelijk, onduidelijk is in hoeverre deze worden nageleefd 22 De aard en de omvang van externe inhuur over de jaren 2006 t/m 2009 is grotendeels bekend 24 Gemeente Veendam stuurt aan op de meest gunstige prijs-/kwaliteits- verhouding bij inhuur derden 32 De kwaliteit van de eind- producten van externen wordt niet expliciet beoordeeld 34 De meerwaarde van externen is niet vast te stellen 36 Bijlagen 37 Analysekader inhuur derden 38 Reactie college B&W 44 Nawoord van de Rekenkamercommissie 46

4 1 INLEIDING Aanleiding voor het onderzoek Gemeenten worden geconfronteerd met omvangrijke bezuinigingen de komende jaren. Daarbij zijn stevige keuzes binnen het fysieke, sociale en voorzieningendomein noodzakelijk. In het verlengde daarvan zal, meer nog dan anders, ook gekeken worden naar de bedrijfsvoering: kunnen taken nog efficiënter worden uitgevoerd zonder dat het (interne en externe) dienstverleningsniveau wordt ondermijnd. Tegen deze achtergrond heeft de Ommelander rekenkamer, mede op verzoek van enkele raadsfracties geuit tijdens het informeel overleg van 10 mei 2010, de inhuur van externen in de vorm van een quick scan onderzocht. Vooraf is onderkend, dat de omvang van deze inhuur in de gemeente Veendam mede (en sterk) bepaald zal worden door de gedurende de onderzoeksperiode voorgenomen en inmiddels (deels) gerealiseerde ambtelijke samenvoeging. Wij hebben onderkend, dat harde conclusies over de omvang van de externe inhuur daarmee moeilijker zijn te trekken, maar dat, juist in het kader van de oprichting van De Kompanjie het een goed moment kan zijn de effectiviteit van de externe inhuur te beoordelen en op basis daarvan aanbevelingen te doen. Aanbevelingen die bij De Kompanjie tot invulling kunnen worden gebracht.

5 5 Met inachtneming van het vorenstaande hebben wij de volgende hoofdvragen geformuleerd: A B C D E F Wat is het beleid voor inhuren van externen (externe opdrachtnemers) en wat zijn de resultaten van het beleid? Wat zijn de regels voor het inhuren van externen en worden deze nageleefd? Wat is de aard en de omvang van externe inhuur over de jaren 2006 t/m 2009? Wordt er door de gemeente aangestuurd op de meest gunstige prijs-/kwaliteitsverhouding bij externe inhuur? Zijn de eindproducten van externen van goede kwaliteit en worden deze door de gemeente goed benut? Leveren de externe adviseurs meerwaarde t.o.v. uitvoering door de gemeente zelf? Vooraf merken wij op dat de voor dit onderzoek relevante inhuur bestaat uit: a) vervanging wegens ziekte, zwangerschap- en ouderschapsverlof; b) vervanging i.v.m. vacatures; c) andere tijdelijke inzet van werkkracht i.v.m. piekwerkzaamheden e.d.; d) inhuur van projectleiders en adviseurs voor speciale projecten, omdat de benodigde deskundigheid niet of onvoldoende in eigen huis beschikbaar is.

6 1.2 Onderzoeksvragen 6 Voor hoofdvraag A. hebben we de volgende subvragen geformuleerd: 1. Is er beleid ontwikkeld waaruit blijkt onder welke omstandigheden en onder welke voorwaarden externen kunnen worden ingehuurd? 2. Is er beleid waaruit blijkt welke balans gewenst is tussen de inzet van eigen personeel versus de inhuur van externen? Voor hoofdvraag B. hebben we de volgende subvragen geformuleerd: 1. Zijn er in samenhang met dit beleid regels voor inhuren van externen opgesteld, duidelijk vastgelegd en afdoende gecommuniceerd binnen de gemeentelijke organisatie? 2. Worden deze regels nageleefd? Voor hoofdvraag C. hebben we de volgende subvragen geformuleerd: 1. Wat is de (financiële) omvang van de externe inhuur over de te onderzoeken jaren? 2. Worden deze ondergebracht c.q. zijn deze onder te brengen in verschillende categorieën voor inhuur zoals hiervoor genoemd, te weten: a) vervanging wegens ziekte, zwangerschapen ouderschapsverlof b) vervanging i.v.m. vacatures c) andere tijdelijke inzet van werkkracht i.v.m. piekwerkzaamheden e.d.

7 7 d) inhuur van projectleider en adviseurs voor speciale projecten, omdat de benodigde deskundigheid niet of onvoldoende in eigen huis beschikbaar is 3. Welke verschillende dekkingsmiddelen staan daar tegenover c.q. worden aangewend voor genoemde categorieën? Voor hoofdvraag D. hebben we de volgende subvragen geformuleerd: 1. Wordt er afdoende gebruik gemaakt van duidelijke opdrachtformuleringen (p.v.e. s)? 2. Is er sprake van (bijna automatische) inhuur van eerder gebruikte externen/bureaus? 3. Wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van mantel contracten met bijvoorbeeld staffels voor tarieven per afgenomen hoeveelheid uren? 4. Wordt eventueel meerwerk aan een kritische beschouwing onderworpen? Voor hoofdvraag E. hebben we de volgende subvragen geformuleerd: 1. Is er (standaard) sprake van een eindbeoordeling van ingehuurde krachten c.q. de door ingehuur de krachten geleverde producten en/of inspanningen (waaronder projectevaluatie)? 2. Zijn er bij langdurige opdrachten ook tussenbeoordelingen?

8 8 3. Wordt er gestuurd op afgesproken c.q. vastgelegde (aflever)termijnen? 4. Wordt er gestuurd op te implementeren en geëvalueerd op geïmplementeerde onderdelen? Voor hoofdvraag F. hebben we de volgende subvragen geformuleerd: 1. Was er sprake van meerwaarde bij het inhuren van externe adviseurs/deskundigheid? 2. Zo ja, waaruit bestond die meerwaarde? 1.3 Uitvoering van het onderzoek Het onderzoek is uitgevoerd door Price Waterhouse & Coopers te Leeuwarden. Hun onderzoeksrapport is afzonderlijk in deze rapportage opgenomen.

9 2 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN Beleid vooral operationeel van aard Het beleid ten aanzien van de inhuur derden is vooral operationeel van aard. Een expliciet kader voor bijvoorbeeld de gewenste flexibele schil geeft ook aan de Raad een betere mogelijkheid de werkelijke omvang van de inhuur te kunnen toetsen en beoordelen. Aanbeveling 1 Nu de ambtelijke samenvoeging met de gemeente Pekela in De Kompanjie per 1 februari jl. is gerealiseerd, lijkt het ons een natuurlijk moment een strategisch beleid voor inhuur derden te ontwikkelen, geënt op de nieuwe situatie met kaders voor: - gewenste omvang van de flexibele schil/inhuur derden; - op welke beleidsterreinen/gemeentelijke (kern)taken wordt gekozen voor inhuur derden/flexibele schil en welke niet; - welke expertise wil De Kompanjie in huis hebben en welke wil men inhuren; - maximum aan externe inhuur op afdelingen om verlies van kennis/ervaring bij vertrek van de externe te voorkomen; - kwaliteit- en tevredenheidmeting; - informatievoorziening aan College en Raad.

10 2.2 Geen expliciete toetsing of evaluatie kwaliteit werkzaamheden 10 Er vindt geen (geformaliseerde) meting van meerwaarde dan wel eindresultaten plaats. In de procedurebeschrijving en procesbeschrijving zijn ook geen evaluatie momenten opgenomen. Hierop wordt dus feitelijk niet gestuurd. Voor de inhuur van specialisten is veelal een globaal programma van eisen aanwezig. Deze biedt echter weinig basis voor evaluatie. Aan het einde van de looptijd is er geen sprake van een formele evaluatie. Aanbeveling 2 - Beoordeel bij iedere ingehuurde kracht de geleverde producten en/of inspanning en leg deze beoordeling vast; - Voer bij langdurige projecten een tussenbeoordeling uit.

11 2.3 Omvang inhuur derden verklaarbaar 11 Het onderzoek laat weliswaar zien dat de omvang van de externe inhuur over de onderzoeksperiode weliswaar relatief fors is toegenomen (Veendam in ,15%, ten opzichte van bijvoorbeeld de norm van 13% zoals deze bij de ministeries/rijksoverheid geldt), maar dit kan verklaard worden uit de (gedurende de onderzoeksperiode nog voorgenomen) ambtelijke samenvoeging in (toen nog) BMPV-verband en de specialistische inhuur voor enkele projecten. Wij hebben geconstateerd, dat de procedures rondom het besluit tot inhuur derden toereikend zijn. Voordat er overgegaan wordt tot inhuur van derden, wordt bijvoorbeeld eerst beoordeeld in hoeverre de tijdelijke vraag opgevuld kan worden met eigen medewerkers. Intern wordt gestreefd naar een effectieve inzet van de eigen mensen en desgewenst herallocatie van mensen. Verder vindt inhuur plaats wanneer specifieke kennis niet aanwezig is.

12 2.4 Geen expliciete monitoring inhuur derden 12 Over de aard en omvang van de externe inhuur wordt momenteel niet afzonderlijk gerapporteerd. Aanbeveling 3 Wij adviseren in de paragraaf bedrijfsvoering afzonderlijk te rapporteren over kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van externe inhuur.

13 3 TOT SLOT 13 Samenvattend is ons oordeel dat de inhuur van derden over het algemeen goed verloopt, maar dat de sturing (heldere beleidsmatige kaders) en verantwoording (bijvoorbeeld via de paragraaf bedrijfsvoering) nog verbeterd kunnen worden. Ook het expliciet monitoren (na afloop van een contractperiode dan wel tussentijds bij langdurige projecten) achten wij een wenselijke verbetering. Nogmaals merken wij op, dat alle aanbevelingen op het niveau van De Kompanjie invulling dienen te krijgen.

14

15 Quickscan Inhuur Derden Gemeente Veendam PriceWaterhouseCoopers

16 1. Opdracht Opdracht Wij hebben specifieke werkzaamheden verricht met betrekking tot het door de gemeente Veendam aangeleverde cijfermateriaal inzake de inhuur van derden door deze gemeente. Deze werkzaamheden zijn in overstemming met uw opdracht (offerteaanvraag van 11 juni 2010) en vastgelegd in onze opdrachtbevestiging gedateerd 6 juli Deze rapportage bevat de uitkomsten van onze werkzaamheden. 1.2 Achtergrond en aanleiding De huidige economische crisis heeft ook een fors effect op de financiële positie en meerjarenperspectief van gemeenten in Nederland. Gemeenten zien zichzelf geconfronteerd met structurele tekorten door lagere opbrengsten uit het gemeentefonds, bouwleges en opbrengsten uit het grondbedrijf/grondexploitaties. Daarom dienen gemeenten te bezuinigen. Dit kan via een breed palet aan mogelijkheden. Eén daarvan betreft ook een efficiënte en doelmatige inzet van eigen én extern personeel. Daarom hebben wij op verzoek van De Ommelander Rekenkamer nut en noodzaak van externe inhuur bij de gemeente Veendam onderzocht.

17 1.3 Vraagstelling 16 De doelstelling van deze quickscan1 is te vertalen in de volgende hoofdvraag: Wat is de nut en noodzaak van externe inhuur? Bovenstaande hoofdvraag is uitgewerkt in de volgende deelvragen: 1. Wat is het beleid voor inhuren van externen (externe opdrachtnemers) en wat zijn de resultaten van het beleid? 2. Wat zijn de regels voor het inhuren van externen en worden deze nageleefd? 3. Wat is de aard en de omvang van externe inhuur over de jaren 2006 t/m 2009? 4. Wordt er door de gemeente aangestuurd op de meest gunstige prijs/kwaliteits-verhouding bij externe inhuur? 5. Zijn de eindproducten van externen van goede kwaliteit en worden deze door de gemeente goed benut? 6. Leveren de externe adviseurs meerwaarde t.o.v. uitvoering door de gemeente zelf? 1 Een quickscan is een onderzoeksmethode waarbij in een kort tijdsbestek verschillende gegevens worden geanalyseerd, met als doel het verstrekken van heldere en eenduidige informatie over een organisatie.

18 1.4 Verrichte werkzaamheden 17 Wij hebben de volgende werkzaamheden verricht: 1. Voorbereiding van de quickscan met de Ommelander Rekenkamer (selecteren te interviewen medewerkers van de gemeente, bepalen van vragen over documentatie en het voeren van voorbereidende gesprekken); 2. Bestuderen van de documenten zoals opgesomd in de bijlage; 3. Opstellen van een analysekader voor het analyseren van de inhuur van derden; 4. Vaststellen van het analysekader door de Ommelander Rekenkamer; 5. Uitvoeren van de quickscan middels het interviewen van medewerkers van de gemeente Veendam; 6. Bespreken van de concept bevindingen met de geïnterviewde medewerkers van de gemeente Veendam; 7. Opstellen van een concept rapportage; 8. Afstemmen van de conceptrapportage met de Ommelander Rekenkamer.

19 2. Uitkomsten van de verrichte Werkzaamheden Het beleid van inhuur van derden is vooral van operationele aard De vraag naar externe mensen is afhankelijk van de behoefte van de gemeente Veendam. Bij de gemeente Veendam wordt er onderscheid gemaakt in twee categorieën externe inhuur. Ten eerste is er de reguliere inhuur van personeel. Dit betreft de inhuur van personeel voor de invulling van operationele werkzaamheden als gevolg van bijv. ziekte en zwangerschapsverlof. Ten tweede is er de inhuur van specialisten en interimmanagement. Dit betreft de kennis die niet standaard aanwezig is bij de gemeente. Wij hebben geen strategisch beleid ten aanzien van inhuur derden aangetroffen. Het HRM-beleid van de gemeente is ook alleen van toepassing op het eigen personeelsbestand. Wel zijn de personeelsadviseurs nauw betrokken bij het wel of niet inzetten van tijdelijk personeel (in overleg met de uiteindelijk eindverantwoordelijke manager). Dit betreft zowel bij de analyse van het ontstane personele probleem, zoekopdracht als werving en selectie. Bij de gemeente Veendam is een relatief groot aantal ingehuurde medewerkers werkzaam (zie paragraaf 2.2). Over het jaar 2009 betreft dit circa 50 personeelsleden

20 19 (ca. e 1,5 mln.) in verband met vooral openstaande vacatures. Sinds enkele jaren wordt samenwerking gezocht met omliggende gemeenten. In BMPV-verband is tot en met 2009 intensief overlegd gevoerd met de deelnemende gemeenten. Uiteindelijk is deze voorgenomen samenwerking niet doorgegaan. Momenteel wordt intensief gewerkt aan samenwerking met de gemeente Pekela. In het licht van deze ontwikkelingen zijn de afgelopen jaren ontstane vacatures niet vast ingevuld en was er daardoor sprake van meer inhuur. Het budgetrecht ten aanzien van inhuur derden is duidelijk en centraal ingevuld. Wanneer vacatureruimte ontstaat, worden de hiermee samenhangende personele kosten overgeheveld naar het gemeentebrede budget tijdelijke personeel. Dit budget wordt centraal gecoördineerd en bewaakt. Over de inzet van dit budget besluit de Algemeen Directeur. Intern is een duidelijke procedure en procesbeschrijving voor inzet van tijdelijk personeel aanwezig. Er vindt geen (geformaliseerde) meting van meerwaarde dan wel eindresultaten plaats. Hierop wordt feitelijk niet

21 gestuurd. Wel wordt door P&O (o.a.) de looptijden van de contracten met externen centraal bewaakt. Voor de reguliere inhuur is een beperkt budget vrijgemaakt. De vraag naar reguliere inhuur wordt veroorzaakt door incidenten zoals (langdurige) ziekte en zwangerschap. Verder is er geen budget voor reguliere inhuur opgenomen in het algemene personeelsbudget. Leidinggevenden dienen voor reguliere inhuur deze te dekken uit hun eigen personeelsbudgetten (de algemeen directeur besluit over inzet). Voor overige inhuur vindt dekking plaats vanuit het hierboven genoemde gemeentebrede budget tijdelijk personeel. 20 Voordat er overgegaan wordt tot inhuur van derden, wordt eerst beoordeeld in hoeverre de tijdelijke vraag opgevuld kan worden met eigen medewerkers. Intern wordt er gestreefd naar een effectieve inzet van de eigen mensen en desgewenst herallocatie van mensen. Conform de procedure bespreekt P&O dit met de verantwoordelijk leidinggevende. Onduidelijk is in hoeverre dit succesvol is aangezien wij geen schriftelijke vastlegging aangetroffen hebben om dit te verifiëren. De inhuur van specialisten wordt ook veroorzaakt door bijvoorbeeld ziekte of zwangerschap. In deze gevallen heeft inhuur van derden een incidenteel karakter. Verder worden specialisten ingehuurd wanneer hier vraag naar is voor een specifiek project. Inhuur vindt plaats wanneer specifieke kennis niet aanwezig is. Hierop vindt geen resultaatmeting plaats. Intern wordt aangegeven dat het vaak om een aanbesteding gaat, op voorhand worden kwalitatieve eisen geformuleerd.

22 Ten aanzien van het aspect beleid concluderen wij het volgende: - Er ontbreekt (strategisch) beleid over de inzet van inhuur externen en aspecten zoals: o gewenste omvang van de flexibele schil/inhuur derden o op welke beleidsterreinen/gemeentelijke (kern) taken wordt gekozen voor inhuur derden/flexibele schil en welke niet o welke expertise wil je in huis hebben en welke wil je inhuren o maximum aan externe inhuur op afdelingen om verlies van kennis/ervaring bij vertrek van de externe te voorkomen o kwaliteit- en tevredenheidmeting o informatievoorziening aan College en Raad - In de paragraaf bedrijfsvoering wordt niet gerapporteerd over kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van externe inhuur. 21

23 2.2 Regels voor het inhuren van derden zijn duidelijk, onduidelijk is in hoeverre deze worden nageleefd 22 Zoals vermeld hanteert de gemeente twee categorieën voor externe inhuur. Voor de inhuur van regulier personeel is een raamcontract afgesloten met een uitzendbureau (Start People). Hiervoor is een procesbeschrijving aanwezig. In overleg tussen het afdelingshoofd en de personeelsadviseur wordt bepaald of en hoe het knelpunt wordt opgelost. Hierbij wordt ook de overweging gemaakt om eigen personeel in te zetten of deze in te huren. De aanbieders van externen zijn middels een aanbestedingsprocedure gekozen, destijds is gekozen voor de economisch meest voordelige aanbieding. Ten aanzien van de inhuur van specialistische kennis dient er een specifieke situatie aanwezig te zijn. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er grootschalige projecten worden uitgevoerd of wanneer er een reorganisatie gaande is. Het kan voor de gemeente dan wenselijk worden geacht om een specifiek deskundigheid (bijvoorbeeld separate projectleider) hiervoor aan te stellen. De algemeen directeur beslist over inzet van tijdelijk personeel (conform mandaat). Er is een procesbeschrijving aanwezig ten aanzien van het inhuren van derden. Naar wij hebben begrepen en voor zover wij dat gelet op het karakter van dit onderzoek (een quick scan) hebben na kunnen gaan, wordt

24 23 deze beschrijving goed nageleefd. Er vindt intern geen (expliciete) toetsing op naleving plaats. P&O baseert deze conclusie op beperkte incidenten zoals - Een medewerker krijgt geen toegang tot een werkplek (pasje/ict) omdat P&O de medewerker moet aanmelden bij de facilitaire dienst. - Het vaste uitzendbureau dient altijd contact met P&O op te nemen voor een plaatsing wordt uitgevoerd bij de gemeente Veendam. Op basis van bovenstaande is de indruk van P&O dat afwijking van de procedure niet veel voorkomt. De visie van de geïnterviewden is dat de gemeente een bescheiden omvang heeft en men probeert een aantal zaken ook pragmatisch op te lossen. Hierdoor kan het voorkomen dat er incidenteel afgeweken wordt van de beschreven procedure. Dit kan voorkomen wanneer de urgentie voor inhuur hoog wordt geacht. Dit kan ook gebeuren wanneer het gekozen uitzendbureau niet tijdelijk personeel kan regelen, dit vindt pas plaats nadat de reguliere procedure is doorlopen. Ten aanzien van het aspect interne regelgeving concluderen wij het volgende: - Er vindt geen gestructureerde periodieke controle plaats of wordt voldaan de interne regels en procedures inzake externe inhuur, bijvoorbeeld door deze te betrekken in de rechtmatigheidcontroles.

25 2.3 De aard en de omvang van externe inhuur over de jaren 2006 t/m 2009 is grotendeels bekend 24 De omvang van externe inhuur wordt in dit hoofdstuk nader toegelicht. Deze inhuur is gesplitst in 3 onderdelen: - Reguliere inhuur als gevolg van uitval door ziekte, zwangerschap- en ouderschapsverlof - Inhuur in verband met vacatureruimte - Specialistische inhuur Reguliere inhuur als gevolg van uitval door ziekte, zwangerschap- en ouderschapsverlof Hiernaast is er een onderscheid gemaakt tussen reguliere inhuur als gevolg van uitval door ziekte, zwangerschaps- en ouderschapsverlof:

26 Jaar Uitval a.g.v. Uitval a.g.v. Uitval a.g.v. externe inhuur ziekte* (in %) zwangerschap* (in %) Ouderschapsverlof* (in %) ,6 0,3 0,17 Geen specifieke gegevens bekend omtrent de externe inhuur ,9 0,1 0,12 Zwangerschapsverlof is 100% vervangen (1 persoon). Ziekte is voor +/- 40% vervangen. Ouderschapsverlof is niet vervangen ,9 0,4 0,09 Zwangerschapsverlof is 100% vervangen (2 personen). Ziekte is voor +/- 50% vervangen. Ouderschapsverlof is niet vervangen ,1 0,4 0,21 Zwangerschapsverlof is 100% vervangen (4 personen). Ziekte is voor +/- 50% vervangen. Ouderschapsverlof is niet vervangen. *Uitgedrukt in % t.o.v. het gehele personeelsbestand van de betreffende jaren, bron: P&O Veendam

27 Hieruit blijkt dat het zwangerschapsverlof over het algemeen 100% wordt vervangen. Het idee erachter is dat deze personen langere perioden afwezig zijn. Hier kan de gemeente tijdig actie op ondernemen. 26 De uitval wegens ouderschapsverlof wordt niet vervangen. De uitval wegens ouderschapsverlof is vaker meer van korte duur. Deze werkzaamheden kunnen in eerste instantie goed worden opgevangen door de aanwezige medewerkers. De uitval als gevolg van ziekte wordt gemiddeld over de jaren voor ongeveer 50% vervangen door de inhuur van externen. De gemeente zoekt in eerste instantie wel naar een interne oplossing (herallocatie van personeel). Wanneer dit niet slaagt zal men overstappen naar tijdelijke inhuur van derden. Men houdt wel rekening met de doelmatigheid van de inhuur. Hieruit blijkt feitelijk dat het interne steven van een effectieve inzet van de eigen mensen en desgewenst herallocatie van mensen deels gerealiseerd wordt bij ziekte (in 50% van de gevallen) doch niet bij zwangerschapsverlof.

28 Inhuur in verband met vacatureruimte De inhuur als gevolg van vacatureruimte is hieronder opgenomen: Uitval Vacatures in fte Vacatures in %* externe inhuur Vacatures zijn voor +/- 40% vervangen (5 fte) ,25 8 Vacatures zijn voor +/- 50% vervangen (11 fte) Vacatures zijn voor +/- 50% ingevuld (16 fte) met tijdelijke inhuur *Uitgedrukt in % t.o.v. het gehele personeelsbestand van de betreffende jaren, bron: P&O Veendam Hieruit blijkt dat de afgelopen jaren bij de gemeente Veendam het aantal niet ingevulde vacatures sterk is toegenomen in verband met de verwachte samenwerking met andere omliggende gemeenten. Hierdoor is de inhuur van derden sterk toegenomen. Daarnaast zijn bij de gemeente Veendam ook nog medewerkers (tijdelijk) werkzaam of ingehuurd als WSW er, BBL er (leer/werkplekken) en stagiaires/ trainees.

29 Specialistische inhuur De omvang van de specialistische inhuur is onderstaand schematisch weergegeven per jaar: 2006 Specialist (aantal) Doel inhuur 5 Medewerker voor projecten 4 Geen interne expertise aanwezig op deze vakgebieden 1 ziektevervanging 2007 Specialist (aantal) Doel inhuur 4 Medewerker voor projecten 5 Geen interne expertise aanwezig op deze vakgebieden 1 ziektevervanging 2008 Specialist (aantal) Doel inhuur 3 Medewerker voor projecten 4 Invulling vacature uren 3 Geen interne expertise aanwezig op deze vakgebieden 2009 Specialist (aantal) Doel inhuur 10 Projectleiders en medewerkers voor projecten 3 Invulling vacature uren 3 Geen interne expertise aanwezig op deze vakgebieden 2 Wegwerken achterstanden (Maatschappelijke Zaken) 1 Extra inzet zomerperiode (Maatschappelijke Zaken) bron: P&O Veendam In bovenstaande tabellen is het aantal ingehuurde specialisten weergegeven met daarbij de reden voor de inhuur.

30 Uit vorenstaande blijkt voornamelijk dat de inhuur van specialisten komt doordat men de kennis zelf niet in huis heeft. De gemeente geeft aan dat de omvang van de gemeente beperkt is en men ook niet alle kennis in huis kan en hoeft hebben. 29 De inhuur van specialisten komt voornamelijk voort uit specifieke projecten. Hierbij kan gedacht worden aan omvangrijke infrastructurele projecten waarbij een externe projectleider met voldoende kennis noodzakelijk wordt geacht. De sterke toename van het aantal specialisten in 2009 wordt vooral veroorzaakt door het wegwerken van achterstanden/extra inzet bij Maatschappelijke Zaken en extra inhuur in verband met reorganisatie (extern vervullen van vacatureruimte en projectleiders t.b.v. de reorganisatie/bmpv). Er kan gesteld worden dat de inhuur van specialisten voornamelijk wordt veroorzaakt doordat men de specifieke kennis niet in huis heeft. Hier is ook bewust voor gekozen. In een relatief kleinere gemeente is het niet doelmatig om allerlei specialisten te hebben. Deze kunnen dan wellicht tijdelijk worden ingehuurd. Ook is het te overwegen in samenwerking met andere gemeenten in te huren. In 2009 is daarnaast extra ingehuurd in verband met achterstanden en de reorganisatie/voorgenomen samenwerking.

31 Totaaloverzicht Hieronder hebben wij de ontwikkeling van de inhuur derden (uitdrukt in een percentage ten opzichte van het gehele personeelsbestand) bij de gemeente Veendam globaal weergegeven. 30 Categorie ziekte/zwangerschap/ouderschap onbekend 2,9% 3,4% 3,95% inhuur ivm vacatureruimte onbekend 2% 4% 5,5% Specialisten 2,9 2,9% 2,8% 5,7% Totaal nvt 7,8% 10,2% 15,15% Hieruit blijkt een sterke toename van de inhuur derden. In 2009 is de totale inhuur externen hoger dan veel gehanteerde vuistregel van 13% welke door ministeries wordt gebruikt. Ten opzichte van de loonsom van de gemeente Veendam (e 14 mln. 2 ) wordt 10,7% uitgegeven aan externe inhuur (te weten circa e 1,5 mln.). Daarnaast is de externe inhuur van de gemeente Veendam over het jaar 2008 lager maar in 2009 hoger dan bij de eveneens door ons onderzochte gemeente Hoogezand Sappemeer. Bij de gemeente Hoogezand Sappemeer was in de onderzochte periode overigens ook sprake van specifieke bijzonderheden (reorganisatie) waardoor de cijfers niet 1 op 1 te vergelijken zijn maar wel richtinggevend zijn. 2 Begroting 2010, loonsom exclusief onderwijzend personeel Winkler Prins

32 De aanwezigheid van enerzijds een strategische gemeentelijk beleid op dit punt (zie paragraaf 2.1) en anderzijds een goede interne beheersing bij de gemeente Veendam is daarom ook noodzakelijk. Hier zien wij nog diverse aandachtspunten. 31 Ten aanzien van het aspect aard en omvang van inhuur derden concluderen wij het volgende: - Bij de gemeente Veendam is een toenemend en relatief groot aantal ingehuurde medewerkers werkzaam. Dit betreft een bedrag van circa e 1,5 mln. - Het aantal ingehuurde medewerkers is hoger dan de veelgebruikte vuistregel van 13% zoals deze bij de ministeries/rijksoverheid geldt. - Het hoge aantal ingehuurde medewerkers wordt vooral veroorzaakt door openstaande vacatures. Gezien het voornemen tot samenwerking met omliggende gemeenten is sinds enige jaren terughoudend omgegaan met het in vast dienst nemen van medewerkers door de gemeente Veendam. - Het huidige beheer rondom inhuur externen past niet bij het aantal mensen dat extern wordt ingehuurd (bovenstaande is in FTE, in aantallen personeelsleden zijn het er veel meer). De registratie wordt bijvoorbeeld nu nog in een spreadsheet bijgehouden. Dit is vanuit het oogpunt van budgetbeheer en P&O nuttig maar geeft het management verder weinig (management)informatie.

33 2.4 Gemeente Veendam stuurt aan Op de meest gunstige prijs-/ kwaliteitsverhouding bij inhuur derden 32 Ten aanzien van de reguliere inhuur van personeel wordt er gewerkt met raamcontracten met reguliere uitzendorganisaties. Hierbij is gekozen om in 3 kavels aan te besteden 1. Werknemers schaal 1 t/m 8 (Start People) 2. Werknemers hoger als schaal 9 / specialisten (BAN, Randstad, Start People) 3. Payrolling (Driessen) Middels een aanbesteding is destijds gekozen voor deze leveranciers van tijdelijk personeel. Indien deze niet de juiste mensen kunnen leveren mogen andere bureaus worden ingeschakeld. De gemeente is verplicht om voor de economisch meest voordelige oplossing te kiezen. Van de CV s die voldoen aan de gestelde eisen zullen kandidaten met de meest voordelige tarieven worden uitgenodigd voor een gesprek. Namens de gemeente is veelal iemand van P&O en is het afdelingshoofd aanwezig. Op basis van informeel overleg wordt de aanstelling bepaald. Er zijn geen structurele vastleggingen van aanstellingsoverwegingen aanwezig.

34 33 Voor de reguliere inhuur is de globale functieomschrijving/vacaturetekst het uitgangspunt voor de opdrachtformulering. Voor de inhuur van specialisten is veelal een globaal programma van eisen aanwezig, deze biedt echter weinig basis voor evaluatie. Wanneer een interim-manager wordt aangetrokken worden een uitgebreid contract met prestatieafspraken opgesteld. Ten aanzien van het aspect gunstige prijs/kwaliteit verhouding concluderen wij het volgende: - Er ontbreekt een integraal dossier per ingehuurde externe met relevante documenten zoals: o vacaturetekst o projectomschrijving (met duidelijk omschreven einddoelen/resultaten), o cv s o schriftelijke vastlegging van de keuze (als basis voor de (periodieke) evaluatie) o (standaard)evaluatieformulier of (eind)beoordeling.

35 2.5 De kwaliteit van de eindproducten van externen WORdt niet expliciet beoordeeld 34 Alvorens een externe wordt aangesteld wordt medegedeeld wat de verwachtingen zijn van de persoon. Er wordt gesproken van een taakomschrijving, maar deze is niet altijd helder en eenduidig te formuleren c.q. wordt niet altijd helder en eenduidig geformuleerd. De externe weet volgens P&O wat onderdelen zijn van het takenpakket. Aan het einde van de looptijd is er geen sprake van een formele evaluatie. Wel wordt intern beoordeeld in hoeverre de verwachtingen zijn waargemaakt en wanneer er niet aan voldaan wordt, zal deze waarschijnlijk niet meer worden ingehuurd door de gemeente Veendam. In de procedurebeschrijving en procesbeschrijving zijn geen evaluatie momenten opgenomen. De evaluatie is veelal impliciet. Er worden geen personeelsdossiers aangelegd en geen beoordelingsgesprekken gevoerd (conform de functieomschrijving). Als (tussentijdse) evaluaties plaats vinden worden geen vastleggingen gemaakt. Door de geïnterviewden wordt wel aangegeven dat men intern kritisch is op het functioneren van externen en dat hierop gestuurd wordt. Externe medewerkers die niet functioneren worden niet meer ingehuurd of het contract wordt opgezegd. Overwegingen worden niet vastgelegd (conform de interne procedure).

36 35 Gezien de aard van het onderzoek (quickscan) hebben wij geen nader onderzoek verricht naar de kwaliteit, tevredenheid en meerwaarde. Dit is ook veelal zonder vastleggingen niet achteraf goed vast te stellen. Ten aanzien van het aspect beoordeling kwaliteit concluderen wij het volgende: - Er wordt niet bij iedere ingehuurde kracht cq door de ingehuurde kracht geleverde producten en/of inspanning een eindbeoordeling uitgevoerd (dit kan ook een projectbeoordeling zijn) - Er wordt bij langdurige projecten geen tussenbeoordelingen uitgevoerd - Er wordt niet schriftelijk vastgelegd of wordt voldaan aan afspraken omtrent kwaliteit, voortgang e.d.

37 2.6 De meerwaarde van externen is niet vast te stellen 36 De externe inhuur levert volgens de gemeente Veendam een meerwaarde, dit kan niet onderbouwd worden. Hierbij gaat het voornamelijk om specialisten en interim-management. Wanneer de externe inhuur de gestelde opdrachtomschrijving naar voldoening uitvoert is er sprake van meerwaarde. Specialisten worden ook voornamelijk ingehuurd omdat de gemeente dergelijke specialistische kennis niet in huis heeft. Ten aanzien van het aspect meerwaarde concluderen wij het volgende: - Er wordt niet periodiek per opdracht beoordeeld of er sprake is van meerwaarde bij het extern inhuren ten opzichte van eigen personeel. Deze beoordeling kan vooral gericht worden op de niet-routinematige werkzaamheden.

38 Bijlagen 37 Geraadpleegde documentatie Procesbeschrijving inzet tijdelijk personeel inclusief afwikkeling nota s Jaarrekening 2008 gemeente Veendam Jaarrekening 2009 gemeente Veendam Overzicht van inhuur tijdelijk personeel versie december 2009 Procedure en spelregels met betrekking tot inhuur van tijdelijk personeel Door Veendam opgestelde specificaties van ingehuurd tijdelijk personeel Voorjaarsrapportage 2009 en 2010 Najaarsrapportage 2009 en 2010 Geïnterviewde personen De heer Mollema, hoofd P&O Mevrouw Prins, personeelsadviseur

39 Analysekader inhuur derden 38 Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen is een analysekader opgesteld. Dit kader omvat de onderzoeksdoelen en een overzicht van de sub-onderzoeksvragen die als leidraad voor het onderzoek dienen. In het analysekader worden de belangrijkste vragen omschrevendie in het kader van het onderzoek minimaal moeten worden beantwoord. Uit elke hoofdvraag worden meer specifieke subvragen afgeleid, welke op basis van interviews en documentenstudie zullen worden beantwoord. De centrale vragen van het onderzoek in opdracht van de Ommelander Rekenkamer naar inhuur derden luiden: A. Wat is het beleid voor inhuren van externen (externe opdrachtnemers) en wat zijn de resultaten van het beleid? B. Wat zijn de regels voor het inhuren van externen en worden deze nageleefd? C. Wat is de aard en de omvang van externe inhuur over de jaren 2006 t/m 2009? D. Wordt er door de gemeente aangestuurd op de meest gunstige prijs-/kwaliteitsverhouding bij externe inhuur? E. Zijn de eindproducten van externen van goede kwaliteit en worden deze door de gemeente goed benut? F. Leveren de externe adviseurs meerwaarde t.o.v. uitvoering door de gemeente zelf? De onderzoeksvragen zijn met name analyserend en kijken naar de situatie in de periode 2006 tot en met 2009

40 2006 tot en met 2009 A. Wat is het beleid voor inhuren van externen (externe opdracht nemers) en wat zijn de resultaten van het beleid? B. Wat zijn de regels voor het inhuren van externen en worden deze nageleefd? a. Is er beleid ontwikkeld waaruit blijkt onder welke omstandigheden en onder welke voorwaarden externen kunnen worden ingehuurd? b. Is er beleid ontwikkeld waaruit blijkt welke balans gewenst is tussen de inzet van eigen personeel versus de inhuur van externen? c. Welke doelstellingen zijn in het beleid voor inhuur externen benoemd? d. Zijn de beleidsdoelstellingen zodanig geformuleerd dat de uitvoering van het beleid door het bestuur van de gemeente en door het college van burgemeester en wethouders toetsbaar is? e. Worden de gemeenteraad en het college vooraf en achteraf voldoende geïnformeerd? f. Wordt de reden van inhuur voldoende beargumenteerd en worden de te leveren prestaties SMART vastgelegd? g. Maakt de inhuur van externen onderdeel uit van het HRM-beleid van de gemeente? a. Welke regels bestaan er voor de opdrachtomschrijving? b. Welke regels bestaan er voor de opdrachtverlening? c. Welke regels bestaan er met betrekking tot het inzetten van interne capaciteit? d. Welke regels bestaan er met betrekking tot de duur van de inhuur? e. In welke gevallen en op welke wijze mag er van deze (basis)regels worden afgeweken? f. Welke rol speelt de inkoopafdeling bij externe inhuur?

41 g. Welke raamcontracten bestaan er op dit moment voor externe inhuur? h. Op welke wijze is externe inhuur ingebed in de planning & control cyclus van de gemeente? i. Op welke wijze wordt er over de regels voor inhuur van derden gecommuniceerd? j. Worden deze (basis) regels nageleefd? C. Wat is de aard en de omvang van externe inhuur over de jaren 2006 t/m 2009? a. Welk budget is voor de inhuur van externen gereserveerd voor de jaren: i 2006 ii 2007 iii 2008 iv 2009 b. Hoeveel procent van de totale personeelskosten wordt ingezet voor externe inhuur? Welke norm wordt er voor dit percentage gehanteerd? (departementen hanteren bijvoorbeeld een norm van 13%) c. Hoe verhouden de kosten voor externe inhuur zich tot de normformatie en de daadwerkelijke bezetting? d. Hoe is de verdeling van inhuur in % en e voor de volgende categorieën: i plaatsen waar functies langdurig onvervuld zijn vanwege ziekte, zwangerschap- en ouderschaps verlof; ii plaatsen waar vacatures tijdelijk niet worden vervuld;

42 iii plaatsen voor extra werkzaamheden waar de kennis en capaciteit binnen de gemeentelijke organisatie ontbreekt, tekort schiet of ontoereikend is ten opzichte van de ambities van het bestuur (bij voorbeeld in geval van piekwerkzaamheden); iv plaatsen waar de inschakeling van externe deskundigen (projectleiders en adviseurs) nodig is vanwege het ambitieniveau van het bestuur voor specifieke eenmalige projecten (boven- formatief en er is sprake van afzonderlijke financiering); e. Wat is de uitval wegens ziekte, zwangerschap- en ouderschapsverlof voor de jaren: i 2006 ii 2007 iii 2008 iv 2009 f. Wat is de uitval wegens vertrek medewerkers (open vacatures) voor de jaren: i 2006 ii 2007 iii 2008 iv 2009 g. Welke dekkingsmiddelen worden aangewend voor bovengenoemde categorieën? h. Hoe zijn de kosten van externe inhuur verdeeld over de verschillende afdelingen/diensten? i. Hoe is de administratie van externe inhuur georganiseerd?

43 D. Wordt er door de gemeente aangestuurd op de meest gunstige prijs- /kwaliteitsverhouding bij externe inhuur? E. Zijn de eindproducten van externen van goede kwaliteit en worden deze door de gemeente goed benut? a. Hoeveel offertes moeten er voor externe opdrachtverlening worden aangevraagd? b. Wordt er afdoende gebruik gemaakt van duidelijke opdrachtformuleringen (p.v.e. s)? c. Is er sprake van (bijna automatische) inhuur van eerder gebruikte externen/bureaus? d. Wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van mantelcontracten met bijvoorbeeld staffels voor tarieven per afgenomen hoeveelheid uren? e. Wordt eventueel meerwerk aan een kritische beschouwing onderworpen? f. Welke regels bestaan er met betrekking tot tariefstelling? a. Is er (standaard) sprake van een eindbeoordeling van ingehuurde krachten c.q. de door ingehuurde krachten geleverde producten en/of inspanningen (waaronder projectevaluatie)? b. Zijn er bij langdurige opdrachten ook tussenbeoordelingen? c. Wordt er gestuurd op afgesproken c.q. vastgelegde (aflever)termijnen? d. Wordt er gestuurd op te implementeren en geëvalueerd op geïmplementeerde onderdelen? e. Hoe wordt het resultaat (kwantitatief en kwalitatief) van de externe inhuur gemeten?

44 F. Leveren de externe adviseurs meerwaarde t.o.v. uitvoering door de gemeente zelf? a. Was er sprake van meerwaarde bij het inhuren van externe adviseurs/deskundigheid? b. Zo ja, waaruit bestond die meerwaarde? c. Heeft de gemeente een eigen interne adviesafdeling (een pool van adviseurs)? d. In hoeverre (objectief en subjectief) zijn de volgende categorieën door de gemeente zelf uitvoerbaar: i plaatsen waar vacatures tijdelijk niet worden vervuld, of waar (langdurig) zieken zijn; ii plaatsen waar de inschakeling van externe deskundigen nodig is vanwege het ambitieniveau van het bestuur voor specifieke eenmalige projecten (boven formatief en er is sprake van afzonderlijke financiering); iii plaatsen voor extra werkzaamheden waar de kennis en capaciteit binnen de gemeentelijke organisatie ontbreekt, tekort schiet of ontoereikend is ten opzichte van de ambities van het bestuur; iv plaatsen voor het uitvoeren van werkzaamheden (behorend tot de reguliere taken) die structureel zijn uitbesteed.

45

46 Reactie van college van B&W

47 De Ommelander Rekenkamer t.a.v. de heer J.E. de Graaf RA, voorzitter p/a Postbus AD Zuidlaren Kenmerk: Behandeld door: E. Prins Doorkiesnummer: (0598) Veendam, 22 februari 2011 Betreft: reactie conceptrapportage onderzoek inhuren van derden Geachte heer De Graaf, Wij willen u dankzeggen voor toezending van de conceptrapportage van het onderzoek naar inhuur van derden, zoals dat door of namens de Ommelander Rekenkamer is verricht bij de gemeente Veendam. Van de gelegenheid om hierop als college van burgemeester en wethouders een reactie te geven, maken wij graag gebruik. In dat kader merken wij het volgende op. Op het moment dat de vraag tot dit onderzoek binnenkwam bij de Gemeente Veendam, medio 2010, werd op voorhand reeds aangegeven dat het moment van het onderzoek van invloed zou zijn op het onderzoek zelf. Enerzijds omdat in de afgelopen jaren vacatures aangehouden werden teneinde binnen de regionale samenwerking ruimte te houden voor formatieve invulling. Anderzijds doordat in het kader van die regionale samenwerking al een groot beroep gedaan werd op het voor dit onderzoek relevante personeel, hetgeen de grote werkdruk zou verhogen. Omdat u hier rekening mee wilde houden, is besloten om een zogenaamde quickscan toe te passen. Echter: als wij uw rapportage beoordelen zien wij dat er soms (te) vergaande conclusies worden getrokken op basis van een beperkte quickscan.. De rapportage verwijst enkele malen naar de samenwerking van de ambtelijke organisaties ((Belllingwedde/)Menterwolde/)Pekela/Veendam) in relatie tot een stijging van de kwantitatieve inhuur. Ons inziens is een aandachtspunt daarbij, dat er een zekere stilstand is geweest op het gebied van kwaliteitstoetsing en monitoring van prestaties. Deze zaken hebben geen voorrang gekregen in het aanloopproces naar de samenwerking toe. Dit aspect is niet genoemd in de rapportage, echter het raakt wel alle onderdelen ervan. Uiteraard zijn uw constateringen wel zodanig, dat deze aansluiten bij onze eerder gemaakte keuze ten aanzien van de nieuwe organisatie en haar bedrijfsvoering. Dat hier reeds aandacht voor is blijkt uit de gekozen doelen van De Kompanjie en de bijbehorende structuur en functies (o.a. positionering planning en control). Paragraaf 2.3 betreft de aard en de omvang van externe inhuur over de jaren 2006 tot en met Hieruit blijkt duidelijk in hoeverre de gekozen onderzoeksperiode van invloed is op de uitkomsten. In aantallen fte s en dus kosten stijgt de inhuur immers aanzienlijk. Gedurende reorganisaties getuigt het echter van goed werkgeverschap om vacatures aan te houden als formatieve ruimte in een plaatsingsproces. Aangezien de organisatie niet kan werken zonder invulling van deze

48 vacatures is er voornamelijk gebruik gemaakt van tijdelijke inhuur. Dit gegeven komt echter niet terug in de rapportage, noch bij de conclusies. Overigens kan achteraf geconstateerd worden dat die keuze uit het verleden een goede is geweest, aangezien al het zittende personeel adequaat kon worden geplaatst in de nieuwe organisatie. Daarnaast doet de tekst van de rapportage vermoeden dat het onderzoek en de conclusies zich vooral hebben gericht op de gegevens uit Bovenstaand is reeds aangegeven dat juist in die periode veel tijdelijke inhuur is ingezet. In die zin zou gesteld kunnen worden dat de gebruikte gegevens, hoewel deze als zodanig wel juist zijn, niet geheel representatief zijn voor de gehele werkwijze binnen de organisatie. De genoemde landelijke norm met betrekking tot tijdelijk inhuur die gehanteerd wordt in de rapportage, verwijst naar een vuistregel die gericht is op een staande organisatie. In het geval van de gemeente Veendam gaat het echter om een organisatie die in de aanloop zat naar een samenwerkingsorganisatie. Dit vraagt om andere maatregelen en keuzes dan die in een staande organisatie gemaakt (kunnen) worden. Het onverkort toepassen van deze norm lijkt dan niet geheel logisch. Overigens komt het inhuurpercentage alleen in het jaar 2009 boven de gebruikte vuistregel. Tevens verwijst u in de rapportage naar de situatie van Hoogezand-Sappemeer. Die vergelijking gaat ons inziens niet geheel op. In Veendam is immers sprake van een opschaling, terwijl in Hoogezand- Sappemeer slechts sprake was van een interne reorganisatie. Uiteraard biedt uw rapportage ook duidelijke handreikingen voor de doorontwikkeling van de samenwerkingsorganisatie en dan met name ten aanzien van het onderdeel bedrijfsvoering. Zo dient de organisatie procesmatiger te werk te gaan bij de inhuur van derden en dient er beleid gemaakt te worden over de inzet van tijdelijk personeel, bijvoorbeeld op het gebied van evaluatie van de inzet van tijdelijk personeel. Hoewel de bestaande procedureafspraken met betrekking tot de inhuur van personeel al aanzienlijk zijn doorontwikkeld, is met name het SMART-er maken van de doelen en verwachtingen van ingezet tijdelijk personeel, zeker met betrekking tot interim-situaties of projecten, een verbeterpunt. In die zin draagt deze quickscan zeker bij aan het besef dat op dat gebied nog een aantal slagen gemaakt kunnen en ook moeten worden. Gelijktijdig spreken wij de verwachting uit, dat nu de samenwerkingsorganisatie De Kompanjie een feit is, de inzet van tijdelijk personeel aanzienlijk lager zal worden. Mede in het licht van het door u verrichte onderzoek zullen wij periodiek die ontwikkeling bewaken. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Veendam, burgemeester, secretaris,

49

50 Nawoord

51 Nawoord van de Rekenkamercommissie 46 De Rekenkamercommissie heeft kennisgenomen van de reactie van het College van B&W bij brief van 2 februari 2011 op het onderzoeksrapport naar de inhuur van derden, waarvoor onze dank. Op een aantal zaken willen we hieronder kort reageren. Kern van de reactie van het College is, dat onvoldoende rekening zou zijn gehouden met de effecten en omstandigheden van de aanloopperiode naar de (beoogde) BMPV-samenwerking. Wij merken daarbij op, dat ten aanzien van de omvang van de externe inhuur zowel in de feitenrapportage van PWC als onze Nota van Aanbevelingen hier wel op is gewezen en ook geen harde conclusies zijn getrokken. Of en in hoeverre voornoemde omstandigheid ook de meer kwalitatieve conclusies raken, kunnen wij gelet op aard en onderzoek moeilijk objectief vaststellen. Wij volstaan hier met op te merken, dat het ons in elk geval goed lijkt de door ons gedane aanbevelingen, nadat De Kompanjie is ingeregeld worden geïmplementeerd, zodat zowel doelmatigheid als doeltreffendheid van de inhuur van derden (nog) beter geborgd is.

52 47 Het College constateert zelf ook, dat de rapportage ook duidelijke handreikingen voor de doorontwikkeling van de samenwerkingsorganisatie en dan met name ten aanzien van het onderdeel bedrijfsvoering biedt. De overige opmerkingen van het College kunnen beschouwd worden als input voor de discussie in de Raad.

53 Gemeente Veendam Raadhuisplein 5 Postbus PA Veendam T (0598) F (0598) Ommelander Rekenkamer Postbus ad zuidlaren T (050) F (050)

Kadernota xteme inhuur

Kadernota xteme inhuur Kadernota Externe inhuur Stuknummer: b!07.00560 gemeente Den Helder Concept Kadernota xteme inhuur Inhoudsopgave Kadernota Externe inhuur 1. Inleiding 3 2. Kaders 3 2.1. Definitie 3 2.2. Reikwijdte van

Nadere informatie

RKC ONDERZOEKSPLAN. Ooststellingwerf. Inhuur externen. Februari 2016

RKC ONDERZOEKSPLAN. Ooststellingwerf. Inhuur externen. Februari 2016 ONDERZOEKSPLAN Inhuur externen Februari 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Motivatie onderzoek... 1 Doelstelling... 2 Vraagstelling... 2 Normenkader... 3 Afbakening... 3 Aanpak... 3 Planning... 3 Inleiding

Nadere informatie

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak Inhuur in de Kempen Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 21 april 2014 1. Achtergrond en aanleiding In gemeentelijke organisaties met een omvang als

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Zicht op doorwerking

Zicht op doorwerking Rekenkamercommissie Zicht op doorwerking Onderzoek naar de doorwerking van de aanbevelingen uit zes onderzoeken van de rekenkamercommissie Hoogeveen Deel 1: Conclusies en aanbevelingen Januari 2015 1 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Onderzoek Inkoop en aanbestedingen Onderzoeksopzet. Rekenkamercommissie De Wolden September 2016 Status: definitief Versie: 1.0

Onderzoek Inkoop en aanbestedingen Onderzoeksopzet. Rekenkamercommissie De Wolden September 2016 Status: definitief Versie: 1.0 Onderzoek Inkoop en aanbestedingen Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie De Wolden September 2016 Status: definitief Versie: 1.0 Rekenkamercommissie De Wolden 1 A. Wat willen wij bereiken? 1. Aanleiding

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden.

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden. Aan: Gemeenteraad van Druten Druten, 27 juli 2015 Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad, In de eerste rekenkamerbrief van 2015 komt inkoop en aanbesteding aan bod. Dit onderwerp heeft grote relevantie,

Nadere informatie

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding Integrale Handhaving Opzet Quick Scan Rekenkamer Weert Oktober 2008 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. Deelvragen 4. Aanpak en resultaat 5. Organisatie en planning

Nadere informatie

G e m e e n t e S l u i s

G e m e e n t e S l u i s Notitie voor Commissie Middelen/Algemeen Bestuur Pag. 1 Datum vergadering 23 januari 2008 Nr. Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel tot het kennisnemen van de notitie "Inhuur externen". wethouder

Nadere informatie

RAADSGR'.FFIE DORDRECHT. Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; BESLUIT

RAADSGR'.FFIE DORDRECHT. Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; BESLUIT Gemeentebestuur Dordrecht RAADSGR'.FFIE DORDRECHT BESLUIT Nr. SBC/03/555 Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; gezien het voorstel d.d. 2 december 03; BESLUIT 1. het projectplan

Nadere informatie

JAARVERSLAG. gemeente veendam. voorkant_jaarverslag.indd :49:13

JAARVERSLAG. gemeente veendam. voorkant_jaarverslag.indd :49:13 JAARVERSLAG 2005 gemeente veendam voorkant_jaarverslag.indd 1 31-03-2006 10:49:13 JAARVERSLAG 2005 De Ommelander Rekenkamer: De Ommelander rekenkamercommissie vormt via een personele unie de rekenkamercommissie(s)

Nadere informatie

opzet onderzoek aanbestedingen

opzet onderzoek aanbestedingen opzet onderzoek aanbestedingen 1 inleiding aanleiding In het onderzoeksplan 2014 van de Rekenkamer Barendrecht is aangekondigd dat in 2014 een onderzoek zal worden uitgevoerd naar aanbestedingen van de

Nadere informatie

Inhuur Derden Gemeente Vlagtwedde, mei 2009

Inhuur Derden Gemeente Vlagtwedde, mei 2009 Meningsvormende raad d.d. 23 maart 2010. Agendanr. 9. Rekenkamercommissie Bellingwedde-Vlagtwedde Inhuur Derden Gemeente Vlagtwedde, mei 2009 Korte Notitie Op basis van de conclusies en aanbevelingen uit

Nadere informatie

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld December 2011 1. Inleiding In 2003 bezocht de burgemeester van de gemeente Barneveld samen met de politie en de woningstichting de dorpskernen van de gemeente

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Amstelveen

Rekenkamercommissie Amstelveen Rekenkamercommissie Amstelveen Quick scan inhuur externen Rekenkamercommissie Amstelveen Definitief vastgesteld op 2 september 2010 1 1. Voorwoord en inleiding De gemeente Amstelveen staat evenals elders

Nadere informatie

Inhuur van extern personeel Aanbevelingen voor de gemeenteraden van Kapelle en Noord-Beveland

Inhuur van extern personeel Aanbevelingen voor de gemeenteraden van Kapelle en Noord-Beveland Inhuur van extern personeel Aanbevelingen voor de gemeenteraden van Kapelle en Noord-Beveland Aanleiding De gemeenschappelijke Rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de inhuur van extern personeel

Nadere informatie

Gemeente Hellendoorn. Aan de raad

Gemeente Hellendoorn. Aan de raad Punt (2 : Aanbevelingen onderzoek Rekenkamer West Twente: Onroerende zaken Gemeente Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: De Rekenkamer West Twente heeft onderzoek gedaan naar het beleid over - en het

Nadere informatie

Onderzoek naar digitale dienstverlening van de gemeente Hoogeveen

Onderzoek naar digitale dienstverlening van de gemeente Hoogeveen Onderzoek naar digitale dienstverlening van de gemeente Hoogeveen Juni 2008 Rekenkamercommissie gemeente Hoogeveen Samenstelling: Drs. E. de Haan (voorzitter) A.W. Hiemstra J. Steenbergen Drs. F. Galesloot

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Gemeente Bussum Besluit nemen over advies effectmeting Inkoop en inhuur van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Kaders Personeelbeheerplan Oldebroek

Kaders Personeelbeheerplan Oldebroek Kaders Personeelbeheerplan Oldebroek December 2016 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 3 3 Kader... 3 4 Rollen en verantwoordelijkheden... 3 4.1 Verantwoordelijkheid... 3 4.2 Inhuur... 3 4.2.1 Inhuur voor

Nadere informatie

Bestuurlijke integriteit

Bestuurlijke integriteit Bestuurlijke integriteit Onderzoek Bestuurlijke Integriteit Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie De Wolden Maart 2014 Status: definitief Versie: 4 Rekenkamercommissie De Wolden 1 A. Wat willen wij bereiken?

Nadere informatie

Nawoord Rekenkamercommissie (rkc) op de bestuurlijke reactie.

Nawoord Rekenkamercommissie (rkc) op de bestuurlijke reactie. Nawoord Rekenkamercommissie (rkc) op de bestuurlijke reactie. De rkc heeft de reactie van het college gelezen en geeft hieronder haar reactie op de noties van het college. Dit is als volgt opgebouwd. Eerst

Nadere informatie

Sociale wijkzorgteams Den Haag

Sociale wijkzorgteams Den Haag Sociale wijkzorgteams Den Haag Onderzoek naar voorwaarden voor doeltreffend en doelmatig functioneren De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de sociale wijkzorgteams in Den Haag. Daarbij is gekeken

Nadere informatie

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Plan van aanpak Rekenkamer Maastricht februari 2007 1 1. Achtergrond en aanleiding 1 De gemeente Maastricht wil maatschappelijke doelen bereiken.

Nadere informatie

Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma

Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma 2003-2007 Realisatie inrichtingsplannen Directie Beleid Utrecht, 12 januari 2006 Inhoud 1. Inleiding 2. Kwantitatieve doelstellingen 3. Kwalitatieve

Nadere informatie

De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Basisschool Aan de Bron en sporthal op het voormalige WML-terrein Onderzoeksopzet Rekenkamer Weert 16 december 2007 Inhoudsopgave 1. Achtergrond

Nadere informatie

Inhuur van externen. Sept. Notitie. Auteurs: C. van den Berg M. Eijsbouts T. Bohm. Contactpersoon: C. van den Berg

Inhuur van externen. Sept. Notitie. Auteurs: C. van den Berg M. Eijsbouts T. Bohm. Contactpersoon: C. van den Berg Sept 14 Inhuur van externen Notitie Auteurs: C. van den Berg M. Eijsbouts T. Bohm Contactpersoon: C. van den Berg 06-53851750 Datum: 29 september 2014 G e m e e n t e H i l v e r s u m 1 Aanleiding Afgelopen

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant

Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant Vastgesteld door de Rekenkamer West-Brabant in haar vergadering van 25 oktober 2010. Dit onderzoeksprotocol vloeit voort uit het Reglement van Orde, vastgesteld

Nadere informatie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onderwerpselectie.. 4 3. Onderzoeksopzet. 5 4. Aankondiging.. 5

Nadere informatie

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken?

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken? Rekenkameronderzoek ICT-beleid Betreft: Toelichting op het onderzoek ICT-beleid Inleiding De Rekenkamer West-Brabant heeft bij de voorbereiding van het onderzoeksprogramma 2015 het onderwerp ICT-beleid

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting Peuterspeelzalen Eindhoven naar aanleiding van de Rapportage Ernst 5

Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting Peuterspeelzalen Eindhoven naar aanleiding van de Rapportage Ernst 5 gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 145 Inboeknummer OOU001696 Beslisdatum BRW 9 juni 2000 Dossiernummer 024.202 Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting

Nadere informatie

Rekenkamer. Súdwest-Fryslân. Plan van aanpak Inkopen en Aanbesteden

Rekenkamer. Súdwest-Fryslân. Plan van aanpak Inkopen en Aanbesteden Rekenkamer Súdwest-Fryslân Plan van aanpak Inkopen en Aanbesteden Maart 2013 Rekenkamer Súdwest-Fryslân Plan van aanpak Inkopen en Aanbesteden Maart 2013 Rekenkamer Súdwest-Fryslân drs. J.H. (Jet) Lepage

Nadere informatie

Hervormingen in het lokaal re-integratiebeleid. Plan van aanpak quick scan

Hervormingen in het lokaal re-integratiebeleid. Plan van aanpak quick scan Hervormingen in het lokaal re-integratiebeleid Plan van aanpak quick scan Juni 2014 Colofon Rekenkamer Súdwest-Fryslân dr. M.S. (Marsha) de Vries (hoofdonderzoeker, secretaris) dr. R.J. (Rick) Anderson

Nadere informatie

Rapportage RCHW Subsidie met beleid (Korendijk) Rekenkamercommissie Hoeksche Waard

Rapportage RCHW Subsidie met beleid (Korendijk) Rekenkamercommissie Hoeksche Waard Rapportage RCHW Subsidie met beleid (Korendijk) Rekenkamercommissie Hoeksche Waard Februari, 2013 Inhoudsopgave 1. Subsidie met beleid... 3 1.1. Inleiding... 3 1.2. Doelen vertaald naar subsidiedoelen...

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Onderzoeksplan proces- kwaliteit majeure projecten. gemeente Best

Rekenkamercommissie. Onderzoeksplan proces- kwaliteit majeure projecten. gemeente Best Rekenkamercommissie Onderzoeksplan proces- kwaliteit gemeente Best September 2014 Rekenkamercommissie gemeente Best Drs. J. J.M. van den Heuvel, Voorzitter Drs. M.A. Koster RA, Lid J.M. van Berlo (secretaris)

Nadere informatie

SiSa cursus 2013. Gemeente en accountant. 21 november 2013

SiSa cursus 2013. Gemeente en accountant. 21 november 2013 SiSa cursus 2013 Gemeente en Welkom Even voorstellen EY: Stefan Tetteroo RA Page 1 Agenda Doelstelling Accountant en gemeente Onze visie inzake de betrokken actoren Coördinatie- en controlefunctie binnen

Nadere informatie

Risico s in grondexploitatie. Gemeente Súdwest-Fryslân. Rekenkamer Súdwest-Fryslân. Maart 2012

Risico s in grondexploitatie. Gemeente Súdwest-Fryslân. Rekenkamer Súdwest-Fryslân. Maart 2012 Risico s in grondexploitatie Gemeente Súdwest-Fryslân Rekenkamer Súdwest-Fryslân Maart 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Opzet van onderzoek 2 Hoofdstuk 1: Opzet van onderzoek 1.1 Inleiding en aanleiding

Nadere informatie

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Weert, 6 september 2011. Rekenkamer Weert Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. De wijze van onderzoek 4. Deelvragen

Nadere informatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Raadsvergadering : 27 oktober 2008 Agendapunt : 6 Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Samenvatting

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Onderzoeksaanpak

Rekenkamercommissie Onderzoeksaanpak Onderzoeksaanpak Rekenkameronderzoek Feitenrelaas Ligne Status Datum Omschrijving Door Status 26 maart 15 Onderzoeksplan Ligne TH Concept, ter bespreking in RKC 31-3-15 31 maart 15 Vaststelling onderzoeksplan

Nadere informatie

Plan van aanpak 2009. Optimalisatie doelmatigheid incidentele inhuur derden

Plan van aanpak 2009. Optimalisatie doelmatigheid incidentele inhuur derden Plan van aanpak Optimalisatie doelmatigheid incidentele inhuur derden Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aanbevelingen en voorgestelde acties 4 3 Voortgang en terugkoppeling 8 2 1. Inleiding Dit Plan van Aanpak is

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân

Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân Kollumerland c.a. Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân Aan de raad van de Gemeente Kollumerland c.a. Postbus 13 9290 AA KOLLUM Afdeling : GRIF Behandeld door : P.J.A. Praat Doorkiesnummer : (0511) 548228

Nadere informatie

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 23 september 2011 1. Achtergrond en aanleiding In 2008 heeft de gemeente Oirschot de Bestuursvisie 2002-2012

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR datum vergadering 17 juni 2010 auteur Daniëlle Vollering telefoon 033-43 46 133 e-mail dvollering@wve.nl afdeling Staf behandelend bestuurder drs. J.M.P. Moons onderwerp agendapunt Uitkomst en benutting

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer xo.r3589.ooi Inboeknummer robstoo4rs Dossie> nummer oro.q op g maart aoro Raads informatiebrief Betreft kaderstelling bij inhuur derden. Inleiding In de raadsvergadering

Nadere informatie

Quick scan programmabegroting. Bestuurlijk rapport. Rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn

Quick scan programmabegroting. Bestuurlijk rapport. Rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn Quick scan programmabegroting 2016-2019 Bestuurlijk rapport Goede aansluiting om te sturen en te controleren Rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn 1 juni 2016 1 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders

Nadere informatie

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Zaaknummer : Afd.hfd. Collegevergaderin g : agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Portefeuillehouder : J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo tel: : 0545-250 576 Openbaar

Nadere informatie

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten Checklist Informatievoorziening Grote Projecten Najaar 2010 Rekenkamercommissie Berkelland, Bronckhorst, Lochem, Montferland 1. Inleiding De uitvoering van grote projecten in Nederland heeft nogal eens

Nadere informatie

Middelburg, 7 juli 2011

Middelburg, 7 juli 2011 AAN Het college van B&W van de gemeente Middelburg d.t.v. de raadsgriffier Postbus 6000 4330 LA Middelburg. Onderwerp: Wederhoor m.b.t. quick-scan onderzoek naar de WMO Geacht College, Middelburg, 7 juli

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving

Burgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling R. van Wijk 15I0002878 Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229564 Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Memo bijgevoegd Te

Nadere informatie

CONCEPT ONDERZOEKSPLAN SUBSIDIEBELEID. Verantwoord vertrouwen

CONCEPT ONDERZOEKSPLAN SUBSIDIEBELEID. Verantwoord vertrouwen CONCEPT ONDERZOEKSPLAN SUBSIDIEBELEID Verantwoord vertrouwen 20160210 Secretariaat Rekenkamercommissie BBLM p/a gemeente Bronckhorst Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo tel. 0575-750 545 mail: j.schreur@bronckhorst.nl

Nadere informatie

Inzicht in inhuur. Een quick-scan naar de externe inhuur in de gemeente Waterland, Uitgevoerd door de rekenkamercommissie. mei 2011.

Inzicht in inhuur. Een quick-scan naar de externe inhuur in de gemeente Waterland, Uitgevoerd door de rekenkamercommissie. mei 2011. Inzicht in inhuur Een quick-scan naar de externe inhuur in de gemeente Waterland, Uitgevoerd door de rekenkamercommissie. mei 2011. Inhoudsopgave 1. Inleiding... pagina 3 2. Opzet en werkwijze...pagina

Nadere informatie

Voorstel onderzoek PGB huishoudelijke hulp

Voorstel onderzoek PGB huishoudelijke hulp Voorstel onderzoek PGB huishoudelijke hulp In de gemeente Zoetermeer vindt jaarlijks een evaluatie plaats van het WMO-beleid als geheel. Deze jaarlijkse evaluatie stelt het college van B&W op, en wordt

Nadere informatie

Aan de Rekenkamercommissie. Geachte Commissie, Inleiding

Aan de Rekenkamercommissie. Geachte Commissie, Inleiding Aan de Rekenkamercommissie Uw brief Ons kenmerk Behandeld door J. Gorseling Doorkiesnummer 0591-535427 Bijlage 1 Datum 10 januari 2006 Onderwerp Reactie op onderzoek van de rekenkamercommissie m.b.t. gemeentelijk

Nadere informatie

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 9 november Nummer: 2010/13/10. Portefeuillehouder: E.A.J. Sprokkel. Afdeling:

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 9 november Nummer: 2010/13/10. Portefeuillehouder: E.A.J. Sprokkel. Afdeling: \ raadsvoorstel Voerendaal, d.d. 9 november 2010 Nummer: 2010/13/10 Portefeuillehouder: E.A.J. Sprokkel Afdeling: Programma: Bestuur en bedrijfsvoering Product: Onderwerp: inhuur derden Aan de Raad. \

Nadere informatie

EVALUATIE ZIEKTEVERZUIMBELEID 2013

EVALUATIE ZIEKTEVERZUIMBELEID 2013 EVALUATIE ZIEKTEVERZUIMBELEID 2013 Inleiding Conform de nota ziekteverzuim en re-integratie gemeente Simpelveld vindt er jaarlijks een evaluatie plaats van het beleid. Voor het uitvoeren van de evaluatie

Nadere informatie

B. Discussie Oud voor nieuw beleid kan gekoppeld worden aan de beleidsevaluatie;

B. Discussie Oud voor nieuw beleid kan gekoppeld worden aan de beleidsevaluatie; Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 20531 Datum : 26 november 2013 Programma : Alle programma's Blad : 1 van 5 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder: dhr. R. de

Nadere informatie

RKC Opsterland. Onderzoeksplan Integratie Statushouders in de gemeente Opsterland

RKC Opsterland. Onderzoeksplan Integratie Statushouders in de gemeente Opsterland RKC Opsterland Onderzoeksplan Integratie Statushouders in de gemeente Opsterland Beetsterzwaag, 12 oktober 2016 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Motivatie onderzoek 3 Doelstelling 4 Vraagstelling 4 Normenkader

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008 Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008 Maart 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Verricht onderzoek in 2008 4-5 Paragraaf 1.1. Inleiding Paragraaf 1.2. Onderzoek Reserves en Voorzieningen

Nadere informatie

het project "Informatie- en communicatietechnologie (ICT) in het onderwijs" in 2002

het project Informatie- en communicatietechnologie (ICT) in het onderwijs in 2002 Accountantsdienst OCenW Servicegroep Cultuur en Apparaatskosten Bredewater 8 Postadres Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Telefoon (079) 323 31 55 Telefax (079) 323 39 20 Rapport over het project "Informatie-

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Geachte leden van de fractie van de Partij van de Arbeid,

Geachte leden van de fractie van de Partij van de Arbeid, Fractie Partij van de Arbeid Krimpen aan den IJssel De heer C.L. Derickx p/a Tournooi 105 2924 VG KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: 23-3-2016 Zaaknummer: ZK16001116 Afdeling: BMO Contactpersoon: Mr. A.F. Braams

Nadere informatie

ONDERZOEKSPLAN 2009 GEMEENTE HOOGEVEEN Volledigheid opbrengsten

ONDERZOEKSPLAN 2009 GEMEENTE HOOGEVEEN Volledigheid opbrengsten ONDERZOEKSPLAN 2009 GEMEENTE HOOGEVEEN Volledigheid opbrengsten 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. GEPLANDE ONDERZOEKEN... 3 2.1 BUDGET... 3 2.2 SELECTIE ONDERZOEKSOBJECTEN... 3 2.3 VOLLEDIGHEID OPBRENGSTEN...

Nadere informatie

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoeksopzet van de Rekenkamercommissie voor Vlagtwedde en Bellingwedde Inleiding De gezamenlijke Rekenkamercommissie (RKC) van de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde

Nadere informatie

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Oktober 2013 Samenvatting Provinciebreed wordt er in 2012 met 91% van de medewerkers een planningsgesprek gevoerd, met 81% een voortgangsgesprek en met

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.1253, d.d. 7 december 2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Auditrapport 2009 Grip op de buitenboordmotor, sturing, toezicht en verantwoording bij Gemeenschappelijke Regelingen BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Onderzoeksplan subsidiebeleid

Rekenkamercommissie. Onderzoeksplan subsidiebeleid Rekenkamercommissie Onderzoeksplan subsidiebeleid gemeente Best Oktober 2015 Rekenkamercommissie gemeente Best Drs. J. J.M. van den Heuvel, Voorzitter Drs. M.A. Koster RA, Lid J.M. van Berlo (secretaris)

Nadere informatie

Gemeente Woerden. onderzoek van de rekenkamercommissie Woerden naar de beheersing van de personele uitgaven. De raad besluit:

Gemeente Woerden. onderzoek van de rekenkamercommissie Woerden naar de beheersing van de personele uitgaven. De raad besluit: RAADSVOORSTEL Gemeente Woerden 10R.00158 J^y gemeente WOERDEN Agendapunt: Indiener: - Griffie Aandachtsveld portefeuillehouder: - wethouder Schreurs Contactpersoon: M. Lucassen Tel.nr.: 428619 E-mailadres:

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht REKENKAMERCOMMISSIE De rekenkamercommissie Stichtse Vecht, gelet op artikel 8 van de van de Verordening Rekenkamercommissie gemeente Stichtse Vecht; BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van

Nadere informatie

Inzicht in inhuur. Het blijkt dat gemeenteraden graag inzicht willen in de omvang en de kosten die gemoeid zijn met de inhuur van externen.

Inzicht in inhuur. Het blijkt dat gemeenteraden graag inzicht willen in de omvang en de kosten die gemoeid zijn met de inhuur van externen. Het blijkt dat gemeenteraden graag inzicht willen in de omvang en de kosten die gemoeid zijn met de inhuur van externen. De rekenkamercommissie van de gemeenten Wervershoof, Enkhuizen, Drechterland en

Nadere informatie

onderzoeksopzet kwaliteit dienstverlening

onderzoeksopzet kwaliteit dienstverlening onderzoeksopzet kwaliteit dienstverlening Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet Kwaliteit dienstverlening rekenkamercommissie Oss 23 maart 2007 Inhoudsopgave 1. AANLEIDING EN ACHTERGROND...3 2. AFBAKENING...3

Nadere informatie

Inleiding. Hoofdvraag van het onderzoek was:

Inleiding. Hoofdvraag van het onderzoek was: Inleiding Misbruik en oneigenlijk gebruik van het Persoonsgebonden budget (PGB), een onderdeel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vormt voor gemeenten, zo blijkt uit verschillende onderzoeken,

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Heerenveen. Inhoudsopgave. 1. Inleiding Taken en doelstelling 1.2 Onderzoeksprotocol 1.

Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Heerenveen. Inhoudsopgave. 1. Inleiding Taken en doelstelling 1.2 Onderzoeksprotocol 1. Onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie Heerenveen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 1.1 Taken en doelstelling 1.2 Onderzoeksprotocol 1.3 Missie 2. Onderwerpselectie 2.1 Algemeen 2.2 Selectiecriteria 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Algemene conclusie per gemeente

Algemene conclusie per gemeente Oplegnotitie bij het RSD onderzoeksrapport Deze oplegnotitie vat de belangrijkste zaken uit het RSD onderzoek samen. Deze oplegnotitie is gebaseerd op het rapport dat het onderzoeksbureau De Lokale Rekenkamer

Nadere informatie

Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 DEN HAAG

Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 DEN HAAG Algemene Rekenkamer BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 DEN HAAG Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070 3424344 F 070 3424130 E voorlichting@rekenkamer.nl

Nadere informatie

onderzoeksopzet handhaving

onderzoeksopzet handhaving onderzoeksopzet handhaving Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet Handhaving rekenkamercommissie Oss 29 april 2009 1 Inhoudsopgave 1. AANLEIDING EN ACHTERGROND... 3 2. AFBAKENING... 4 3. DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN...

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Verordening ex artikel 213a Gemeentewet. Informatievoorziening grondexploitaties

Verordening ex artikel 213a Gemeentewet. Informatievoorziening grondexploitaties Verordening ex artikel 213a Gemeentewet en Informatievoorziening grondexploitaties Kleine onderzoeken op twee domeinen Memorandum van het tiende, gecombineerde onderzoek van de Rekenkamercommissie van

Nadere informatie

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 191 lnboeknummer OOU002531 Beslisdatum 26 september 2000 Dossiernummer 039.202 RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan

Nadere informatie

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Inhoudsopgave - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.;

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.; GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND e.o. Instructie voor de secretaris voor de Groenalliantie Midden-Holland e.o. Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.; in

Nadere informatie

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan Aan Adres het CDA Oostzaan t.a.v. de heer E. de Jong Kerkbuurt 44 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684 7777 Fax 075-684 7778 E-mail

Nadere informatie

Openbaar advies voor beslissing B en W

Openbaar advies voor beslissing B en W Openbaar advies voor beslissing B en W Stafbureau Personeel, Bestuur en Organisatie - - registratienummer: 2000003654 Naam: Ad van Beers, toestelnummer: 860 paraaf chef/hoofd sector paraaf sectorcontroller

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen Raadsvergadering d.d. : 1 december 2011 Raadsbesluitnummer : R11.081 Carrousel d.d. : 17 november 2011 Onderwerp : Eindrapport Rekenkamercommissie kwaliteit Grondbeleid

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatierapport Kunstraad Groningen Steller M.M.A. Blom De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 62 50 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6616761 Datum Uw brief van

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Van bestellen naar inkopen

Van bestellen naar inkopen Van bestellen naar inkopen onderzoek naar de inkoopfunctie bij de gemeente Doetinchem verkorte versie Onderzoeksgegevens, bevindingen en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie Doetinchem oktober 2005

Nadere informatie

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Bijlage 5 Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Aanbevelingen rapport Rekenkamer Breda 1. Geef als raad opdracht aan het college om samen met de raad een nieuwe Nota Verbonden

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE SAMENWERKING BEEMSTER- PURMEREND. Besturingsfilosofie samenwerking Beemster-Purmerend

BESTURINGSFILOSOFIE SAMENWERKING BEEMSTER- PURMEREND. Besturingsfilosofie samenwerking Beemster-Purmerend BESTURINGSFILOSOFIE SAMENWERKING BEEMSTER- PURMEREND Besturingsfilosofie samenwerking Beemster-Purmerend 1. VOORAF In deze notitie wordt de hoofdlijn van de besturingsfilosofie van het samenwerkingsmodel

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Instructie gemeentesecretaris gemeente Overbetuwe 2011

Instructie gemeentesecretaris gemeente Overbetuwe 2011 Onderwerp: Instructie gemeentesecretaris gemeente Overbetuwe 2011 Ons kenmerk: 11BWB00022 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op artikel(en) 103, tweede lid van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Doelmatigheidsonderzoek Externe geldstromen

Doelmatigheidsonderzoek Externe geldstromen Doelmatigheidsonderzoek Externe geldstromen Projectdocument april 2000 Werkgroep onderzoek externe geldstromen Inhoud: 1. Aanleiding voor het onderzoek en achtergrond 2. Organisatie 3. Doelstelling 4.

Nadere informatie

Zicht op succes. Onderzoek naar re-integratiebeleid Tynaarlo

Zicht op succes. Onderzoek naar re-integratiebeleid Tynaarlo Zicht op succes Onderzoek naar re-integratiebeleid Tynaarlo Bevindingen (1) Beantwoording van deelvragen: Kaderstelling 1. Welke beleidsdoelen streeft de gemeente Tynaarlo met het reintegratiebeleid na?

Nadere informatie

Aandachtspunten (wijziging) programmabegroting 2008 provincie Limburg

Aandachtspunten (wijziging) programmabegroting 2008 provincie Limburg Startnotitie Aandachtspunten (wijziging) programmabegroting 2008 provincie Limburg 1 Aanleiding voor het onderzoek Jaarlijks stellen Gedeputeerde Staten (GS) in het najaar in concept de begroting op. Per

Nadere informatie

REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS

REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS Vastgesteld door het College van Bestuur op 4 april 2017 1. Inleiding Deze regeling bevat de basisinformatie voor de werkwijze

Nadere informatie

Onderzoeksplan 2006 Doelmatigheid en rechtmatigheid sector Grondgebiedzaken. Opgesteld door de Rekenkamercommissie van Oostzaan d.d.

Onderzoeksplan 2006 Doelmatigheid en rechtmatigheid sector Grondgebiedzaken. Opgesteld door de Rekenkamercommissie van Oostzaan d.d. Onderzoeksplan 2006 Doelmatigheid en rechtmatigheid sector Grondgebiedzaken Opgesteld door de Rekenkamercommissie van Oostzaan d.d. 12 augustus 2006 Inleiding De Rekenkamercommissie van de gemeente Oostzaan

Nadere informatie

RKC ONDERZOEKSPLAN. Weststellingwerf. Toezeggingen aan burgers en bedrijven. Oktober 2015

RKC ONDERZOEKSPLAN. Weststellingwerf. Toezeggingen aan burgers en bedrijven. Oktober 2015 ONDERZOEKSPLAN Toezeggingen aan burgers en bedrijven Oktober 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Motivatie onderzoek... 1 Aanleiding... 1 Doelstelling... 2 Vraagstelling... 2 Toetsingskader... 2 Afbakening...

Nadere informatie

Toets uw eigen continuïteitsplan

Toets uw eigen continuïteitsplan Inspectiebericht Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Jaargang 6, nummer 1 (maart 2010) 9 Toets uw eigen continuïteitsplan Deze vragenlijst is een gecomprimeerde en op onderdelen aangepaste versie van

Nadere informatie

Vragen ex artikel 3.38 RvO raadslid de heer G. Kusters (Dorpslijst Oeffelt) inzake inhuur tijdelijk personeel en beantwoording

Vragen ex artikel 3.38 RvO raadslid de heer G. Kusters (Dorpslijst Oeffelt) inzake inhuur tijdelijk personeel en beantwoording Vragen ex artikel 3.38 RvO raadslid de heer G. Kusters (Dorpslijst Oeffelt) inzake inhuur tijdelijk personeel en beantwoording Raadsvergadering 26-06-2008 Inleiding In vervolg op de Politieke avond van

Nadere informatie