Projectplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2012-2013 Projectplan"

Transcriptie

1 Invoering Elektronische LeerOmgeving Praktijkschool de Linie Hans Goesten

2 Inhoudsopgave 2 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. White Paper 4 4. Doelen 5 5. Product Breakdown Structure (PBS) 6 6. Work Breakdown Structure (WBS) 7 7. Projectstructuur Projectinbedding Projectschaal Projectfrequentie ning met GANTT chart 9 8. Projectomgeving Projectlocatie Projectbetrokkenen met RASCI schema Scholing en coaching van personeel en/of leerlingen Scholing Coaching Budget en aankopen Risico analyse Communicatie Evaluatiemomenten Nazorg Autorisatiepagina 23 Bijlagen: 1) White Paper 2) Product Breakdown Structure 3) Work Breakdown Structure 4) GANTT-chart 5) RASCI-schema 6) Risico analyse 7) Project Initiatie Document (PID)

3 3 2. Inleiding Dit projectplan geeft een beschrijving van de invoering van de Elektronische LeerOmgeving itslearning als digitaal leerplatform voor het onderwijs op Praktijkschool de Linie in Hoofddorp. Personeel en leerlingen kunnen deze Elektronische LeerOmgeving gaan gebruiken ter ondersteuning van educatieve, cognitieve en praktische vaardigheden zoals die op Praktijkschool de Linie worden aangeboden en gehanteerd. Huidige situatie In het huidige onderwijs op Praktijkschool de Linie wordt nog in beperkte mate gebruik gemaakt van ICT in het lesprogramma. De nadruk ligt nog steeds op de combinatie van vakinhoudelijke (praktische) kennis en didactische kennis. Dit is natuurlijk van groot belang in het onderwijsleerproces, maar gezien de toename van het gebruik van diverse ICT-toepassingen in het dagelijks leven (werk, privé en vrije tijd) is het wenselijk dat er binnen het Praktijkonderwijs meer aandacht besteed gaat worden aan het gebruik van ICT en ICT-toepassingen. Geschiedenis In 2007 is er al een poging gedaan om de Elektronische LeerOmgeving TeleTOP op Praktijkschool de Linie in te voeren. De directie en een grote groep docenten was destijds overtuigd van het feit dat het gebruik van een Elektronische LeerOmgeving de ICT-vaardigheden van het personeel en de leerlingen zou vergroten en stimuleren. Alle personeelsleden die destijds op Praktijkschool de Linie werkzaam waren hebben een aantal cursussen gevolgd met betrekking tot het gebruik van de Elektronische LeerOmgeving TeleTOP in het onderwijsleerproces. Door diverse wijzigingen met betrekking tot het beheer van de ICT-structuur binnen de Dunamare Onderwijsgroep was het voor Praktijkschool de Linie om diverse redenen niet meer mogelijk om de invoering van een Elektronische LeerOmgeving destijds voort te zetten. Op dit moment zijn de bovengenoemde problemen grotendeels opgelost en kan er weer op een verantwoorde wijze gebruik worden gemaakt van de ICT-structuur en/of toepassingen op Praktijkschool de Linie. Onderwijsontwikkeling De afgelopen jaren hebben er ook grote ontwikkelingen met betrekking tot het onderwijs op Praktijkschool de Linie plaats gevonden. Men is overgegaan van een klassikale onderwijsstructuur met standaard rapportage aan het eind van iedere lesperiode naar een meer individuele onderwijsstructuur waarbij het Individuele Ontwikkeling Plan van ieder leerling afzonderlijk centraal staat op Praktijkschool de Linie. De directie en docenten zijn op dit moment nog volop bezig met het aanpassen van het onderwijsleerproces afgestemd op deze individuele benadering van de leerlingen op school. Leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen Daarnaast is er een groter aantal leerlingen op Praktijkschool de Linie gekomen met specifieke leeren/of gedragsproblemen (Dyslexie, Autisme, ADHD, enz.). Een steeds groter worden de groep leerlingen heeft grote problemen met basale vaardigheden zoals lezen en rekenen. In het onderwijsleerproces zal hier steeds meer rekening moeten worden gehouden.

4 4 Projectdoel De directie en de ELO-projectgroep zijn ervan overtuigd dat een Elektronische LeerOmgeving als digitaal leerplatform een positieve bijdrage kan leveren aan de te bereiken onderwijsdoelen van Praktijkschool de Linie. Het specifieke projectdoel van dit project is de invoering van de Elektronische LeerOmgeving istlearning op Praktijkschool de Linie in het schooljaar zodat de bestaande onderwijsleerdoelen behaald kunnen worden. Het is ook de bedoeling dat de leerlingen en het onderwijsgevend personeel van Praktijkschool de Linie hun ICT-vaardigheden gedurende het komende schooljaar (en daarna blijven) vergroten en ICT gaan gebruiken in het onderwijsleerproces op Praktijkschool de Linie. 3. White Paper In dit document (Bijlage 1) staat een theoretische onderbouwing voorzien van relevante informatie voor het veranderingstraject met betrekking tot de invoering van de Elektronische LeerOmgeving itslearning op Praktijkschool de Linie. Bijlage 1 White Paper

5 5 4. Doelen De doelen met betrekking tot het veranderingstraject zoals omschreven in dit projectplan staan vermeld in onderstaand schema. Er is geprobeerd de doelen SMART te omschrijven zodat een zo groot mogelijke kans op verwezenlijking van de projectdoelen op Praktijkschool de linie mogelijk is. Specifiek De docenten van Praktijkschool de Linie zijn vanaf 1 juli 2013 in staat zelfstandig lesprogramma s voor hun vak samenstellen en te gebruiken waarbij de Elektronische LeerOmgeving itslearning als digitaal didactisch hulpmiddel wordt ingezet. Meetbaar Iedere docent stelt een lesprogramma van tenminste 4 lessen samen waarbij gebruik gemaakt wordt van de Elektronische LeerOmgeving itslearning en waarbinnen instructie met behulp van videoen/of audio instructie aan leerlingen wordt aangeboden. Acceptabel Door de invoering van het Individueel Ontwikkeling Plan (hierna verder IOP genoemd) wordt de leerstof op Praktijkschool de Linie steeds vaker individueel aangeboden. Door de grote hoeveelheid leerlingen met leesproblemen hebben docenten aangegeven steeds vaker behoefte te hebben aan individuele visuele en/of auditieve instructie voor deze leerlingen. Bovendien kan deze didactische werkvorm op ieder gewenst moment worden gebruikt en toegepast (zelfs in de thuissituatie). Realistisch Alle docenten van Praktijkschool de Linie zal in het schooljaar een itslearning basis en gevorderden cursus worden aangeboden waarin de basisvaardigheden voor het werken met de Elektronische LeerOmgeving itslearning wordt aangeboden. Tevens zullen er workshops worden georganiseerd waarin docenten leren digitaal lesmateriaal te zoeken en gebruiken in hun, met behulp van de ELO itslearning, samengestelde lessen. Er zullen ook workshops worden aangeboden waarin het maken van video en/of audio instructies wordt behandeld. Gedurende het gehele veranderingstraject met betrekking tot de invoering van een Elektronische LeerOmgeving op Praktijkschool de Linie kunnen de docenten gebruik maken van de expertise van de ELO-projectgroep die bestaat uit een zestal, in het werken met een ELO, gespecialiseerde collega s. Tijdgebonden Het veranderingstraject met betrekking tot de invoering van Elektronische LeerOmgeving itslearning op Praktijkschool de Linie start in september (de startdatum is voorlopig gepland op ) en zal worden afgesloten op 1 juli In juni 2013 zal er een evaluatie plaats vinden om te bepalen of de gestelde doelen behaald zijn. Na de einddatum zal er in de volgende schooljaren verder worden gewerkt aan de opbouw van de Elektronische LeerOmgeving van Praktijkschool de Linie.

6 6 5. Product Breakdown Structure Om een goede procesbeschrijving te kunnen realiseren is er in dit gebruik gemaakt van een Product Breakdown Structure (PBS). Voor de beschrijving van het eindproduct de invoering van de Elektronische LeerOmgeving itslearning op Praktijkschool de Linie is ervoor gekozen om het project op te delen in 4 deelproducten (zie figuur 5.1).Deze 4 deelproducten zijn vervolgens weer verder opgedeeld. Invoering Elektronisch LeerOmgeving istlearning Beleid en Visie Hardware Lesmateriaal E.L.O. Scholing en Training Figuur 5.1 Voor een compleet overzicht van de Product Breakdown Structure zie Bijlage 2. Bijlage 2 Product Breakdown Structure

7 7 6. Work Breakdown Structure In deze Work Breakdown Structure (WBS) staat een korte beschrijving van de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd om tot een goed eindproduct de invoering van de Elektronische LeerOmgeving itslearning op Praktijkschool de Linie te komen. De werkzaamheden dienen in de, door middel van pijlen aangegeven, richting te worden uitgevoerd met als einddoel de invoering van de Elektronische LeerOmgeving itslearning op Praktijkschool de Linie. Voor een compleet overzicht van de Work Breakdown Structure zie Bijlage 3. Bijlage 3 Work Breakdown Structure

8 8 7. Projectstructuur In dit hoofdstuk zal de projectstructuur binnen het project de invoering van de Elektronische LeerOmgeving itslearning op Praktijkschool de Linie worden toegelicht Projectinbedding Het project zoals beschreven in dit zal invloed hebben op het gehele team van Praktijkschool de Linie. Hierbij worden verschillende projectgroepen binnen het schoolteam gevormd. Deze projectgroepen zijn als volgt samengesteld: - De docenten die deel uitmaken van de ELO-projectgroep. - De docenten die deel uitmaken van de projectgroep voor AVO-vakken. - De docenten en onderwijsassistenten die deel uitmaken van de projectgroep voor Praktijkvakken. - De docenten die deel uitmaken van de projectgroep voor Stages. Het mag duidelijk zijn dat het project ook invloed zal hebben op de leerlingen van Praktijkschool de Linie. Alle leerlingen zullen in meer of minder mate activiteiten uitvoeren in het kader van dit project. Het is op dit moment nog niet geheel duidelijk of de Praktijkvakken in het schooljaar al deel zullen gaan nemen aan dit project. Mocht dit nog niet gaan gebeuren het komende schooljaar dan zal dit zeker plaats gaan vinden in het schooljaar De directie van Praktijkschool de Linie heeft aangegeven voor aanvang van het project in september 2012 dit te gaan beslissen in overleg met de Praktijkdocenten. In het huidige is er wel vanuit gegaan dat de docenten van de Praktijkvakken geel uit maken van het project zoals dat voor het komende schooljaar is gepland Projectschaal Het veranderingsproject zal binnen Praktijkschool de Linie plaats vinden op meso-niveau. Dit betekent dat het project schoolbreed zal worden uitgevoerd en dat zowel de directie als alle docenten, onderwijsassistenten en leerlingen een rol zullen spelen in de uitvoering van dit Projectfrequentie De invoering van de Elektronische LeerOmgeving itslearning op Praktijkschool de Linie is een langlopend traject dat bijna het hele schooljaar zal duren. Het project start met een kick-off tijdens een studiedag op vrijdag 31 augustus 2012 en zal eindigen in de laatste schoolweek van het schooljaar op maandag 1 juli 2013 tijdens een officieel samenzijn van het gehele schoolteam van Praktijkschool de Linie.

9 ning In dit is een tijdsplanning opgenomen voor de uitvoering van het veranderingsproject. Er is in dit gekozen voor een tijdsplanning volgens de GANTTchart methodiek. Er is in dit gekozen voor gedetailleerde tijdplanning die is uitgesplitst in de 4 deelproducten zoals beschreven in figuur 5.1. Er is gekozen voor een indeling per kalenderjaar (2012 en 2013) mede omdat er aan dit Project gerelateerde activiteiten ( vervanging WAN- en LAN-netwerken en plaatsing digitaal schoolbord AVO-lokaal 2) voor opgegeven projectfrequentie van 31 augustus 2012 en 1 juli 2013 zullen plaatsvinden. Bovendien zal er in het schooljaar waarschijnlijk een vervolgtraject (invoering digitaal portfolio) met betrekking tot het werken met de Elektronische LeerOmgeving itslearning op Praktijkschool de Linie worden gestart. Voor een compleet overzicht van de GANTT-chart zie Bijlage 4.1, 4.2 en 4.3 Bijlage 4.1 GANTT-chart Legenda Bijlage 4.2 GANTT-chart 2012 Bijlage 4.3 GANTT-chart 2013

10 10 8. Projectomgeving In dit hoofdstuk wordt aangegeven waar het veranderingsproject zal worden uitgevoerd en wie re betrokken zijn bij de uitvoering van het project Projectlocatie Het project zal worden uitgevoerd op: Praktijkschool de Linie Hoofdweg BD Hoofddorp Telefoon: Tijdens de uitvoering van het project zullen onderstaande lokalen gebruikt gaan worden: Lokaalaanduiding Verdieping Lokaalsoort Projectactiviteiten AVO 1 Beganegrond Theorie (Algemeen) Geen AVO 2 Beganegrond Theorie (NE) ELO-lessen (NE) AVO 3 Beganegrond Praktijk (TX) Geen AVO 4 Beganegrond Praktijk / Theorie (FT) ( ELO-lessen (FT) ) AVO 5 Beganegrond Praktijk / Theorie (VZ) ( ELO-lessen (VZ) ) Keuken Beganegrond Praktijk (HK) Geen Gymnastieklokaal Beganegrond Praktijk (LO) Geen Groot Vaklokaal Beganegrond Praktijk (AT) Geen Klein Vaklokaal Beganegrond Praktijk (HV + DR) ( ELO-lessen (HV + DR) ) Lokaal 6 Beganegrond Praktijk / Theorie (GT) ( ELO-lessen (GT) ) Lokaal 7 Beganegrond Theorie (EN + WO) ELO-lessen (EN + WO) Lokaal 8 1 e verdieping Praktijk / Theorie (IK + EN + NE + RE + ST + WO) ELO-lessen (IK + EN + NE + RE + ST + WO) Trainingen itslearning Trainingen ELO-activiteiten Lokaal 9 1 e verdieping Theorie (ST) ELO-lessen (ST) Lokaal 10 1 e verdieping Theorie (ST) Geen

11 11 De aanpassingen van het WAN-netwerk zullen plaats gaan vinden op de aangegeven locaties in figuren 8.1 en 8.2. Figuur 8.1 Figuur 8.2 De plaatsing van het nieuwe ACTIVboard zal plaats vinden in AVO 2 (zie figuur 8.1).

12 Projectbetrokkenen Het mag duidelijk zijn dat er bij het uitvoeringsplan voor de invoering van de Elektronische LeerOmgeving itslearning op Praktijkschool de Linie diverse groepen/personen betrokken zijn. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het Managementteam, de Stuurgroep en het ELO- Projectteam. In onderstaande schema s worden de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende groepen schematisch weergegeven. Vervolgens zal er in een RASCI-schema worden aangeven wie er op welke wijze verantwoordelijk is voor de verschillende taken binnen dit project Het Managementteam Het managementteam (MT) heeft de eindverantwoordelijkheid van dit project. Het managementteam is op Praktijkschool de Linie als volgt samengesteld: Managementteam Projecttaak Rapporteert aan Mw Drs S.M.I. Halkers Directeur Eindverantwoordelijk school. Budgethouder. Dunamare Onderwijsgroep -Centrale Directie Hr R. Schiedam Locatieleider Gedelegeerd verantwoordelijk. Gedelegeerd budgethouder. Opdrachtgever. Directeur -Mw Drs S.M.I. Halkers De Stuurgroep De stuurgroep (SG) bestaat uit projectleden die een specifieke expertise of verantwoordelijkheid hebben en die voor de voortgang van dit project essentieel zijn. De stuurgroep is op Praktijkschool de Linie als volgt samengesteld: Stuurgroep Projecttaak Rapporteert aan Hr R. Schiedam Locatieleider Gedelegeerd verantwoordelijk. Gedelegeerd budgethouder. Directeur -Mw Drs S.M.I. Halkers Opdrachtgever. Hr R. Schiedam ICT-coördinator Verantwoordelijk voor hard- Projectmanager en/of softwarematige zaken Hr H. Goesten Projectmanager Geeft leiding aan het project en is verantwoordelijk voor de uitvoering en opbrengst. Hr H. Goesten ELO-coördinator Eindverantwoordelijk ELO gebruik, training en onderhoud. Hr. R. Slootbeek Systeembeheerder Technische ondersteuning hard- en/of softwarematige zaken -Hr H. Goesten Locatieleider -Hr R. Schiedam Locatieleider -Hr R. Schiedam ICT-coördinator -Hr R. Schiedam

13 Het ELO-projectteam Het ELO-projectteam (PT)voert het project uit en zijn vooral daarvoor verantwoordelijk. De diverse vakgroepen binnen Praktijkschool de Linie rapporteren aan de leden van het ELOprojectteam. De verschillende leden van het ELO-projectteam begeleiden een bepaalde vakgroep binnen Praktijkschool de Linie. Het ELO-projectteam is op Praktijkschool de Linie als volgt samengesteld: ELO-projectteam Projecttaak Rapporteert aan Hr H. Goesten ELO-coördinator Eindverantwoordelijk ELO gebruik, training en onderhoud. Locatieleider -Hr R. Schiedam Hr H. Goesten Projectmanager Geeft leiding aan het project en is verantwoordelijk voor de Locatieleider -Hr R. Schiedam uitvoering en opbrengst. Mw S. Heijtel Docent (Theorie) Voert project uit met docenten theorie-vakken. ELO-coördinator -Hr H. Goesten Hr M. Hagendoorn Docent (Praktijk) Voert project uit met docenten praktijk-vakken. ELO-coördinator -Hr H. Goesten Mw E. van Praat Docent (Stage 3) Voert project uit met ELO-coördinator stagedocenten 3 e klassen. Hr. A. Kalkman Docent (Stage 4) Voert project uit met stagedocenten 4 e klassen. -Hr H. Goesten ELO-coördinator -Hr H. Goesten Het RASCI-schema In het RASCI-schema behorende bij dit project is een matrix die voor het identificeren van verantwoordelijkheden binnen het project de invoering van de Elektronische LeerOmgeving itslearning op Praktijkschool de Linie kan worden gebruikt. Het RASCI-schema is opgebouwd met de volgende begrippen: Afkorting Begrip Omschrijving R Responsible Degene die verantwoordelijk is voor het proces en/of het resultaat, de proceseigenaar. A Accountable Degene die de proceseigenaar ter verantwoording kan roepen over het resultaat. S Supportive Degene die produceert, die de proceseigenaar helpt bij de totstandkoming van het resultaat. C Consulted Degene die geraadpleegd wordt vooraf en daarmee het resultaat kan beïnvloeden. Deze persoon checkt ook of het resultaat voldoet aan gestelde kwaliteitscriteria. I Informed Degene die achteraf geïnformeerd moet worden. Deze persoon kan daardoor het resultaat dus niet meer beïnvloeden.

14 14 Er is in dit RASCI-schema gekozen voor gedetailleerde schema dat is uitgesplitst in de 4 deelproducten zoals beschreven in figuur 5.1. Voor RASCI-schema zie Bijlage 5 Bijlage 5 RASCI-schema

15 15 9. Scholing en coaching van personeel en/of leerlingen 9.1. Scholing De (bij)scholing van het personeel is een essentieel onderdeel van het de invoering van de Elektronische LeerOmgeving itslearning op Praktijkschool de Linie. Dit is weergegeven in de planning behorende bij het. Zie hiervoor de GANTT-chart (Bijlage 4.1, 4.2 en 4.3). Alle docenten en onderwijsassistenten gaan cursussen met betrekking tot het gebruik van de Elektronische LeerOmgeving itslearning volgen. Een groot aantal docenten en onderwijsassistenten heeft in het verleden al diverse cursussen voor het gebruik van de Elektronische LeerOmgeving TeleTOP gehad. Via itslearning Nederland worden de volgende cursussen gegeven: - Itslearning Beheerderscursus ( 5 uur). - Itslearning Omscholingscursus TeleTOP itslearning voor keyusers (gecombineerde Basis-Gevorderden cursus voor docenten die in het verleden TeleTOP cursussen bij Dactique hebben gevolgd (5 uur). - Itslearning Basiscursus voor nieuwe Users (3 x 3 uur). - Itslearning Gevorderden cursus (3 x 3 uur). Naast de door itslearning Nederland verzorgde cursussen zullen er ook intern cursussen en workshops worden verzorgd door de ELO-coördinator en diverse andere collega s. Hierbij kan men denken aan cursussen/workshops met betrekking tot: - Het samenstellen van video en/of audio instructies voor in de Elektronische LeerOmgeving itslearning. - Het samenstellen van digitale lesprogramma s met behulp van diverse Internetsites, Kennisnet, VO-content, Wikiwijs, 2.0 vaardigheden, enz. - Het gebruiken van software uit het Microsoft Officepakket (Word, Excel, PowerPoint en Outlook ). - Het gebruik van methode afhankelijk software in combinatie met de ELO. Praktijkschool de Linie heeft een samenwerkingsverband met de Volksuniversiteit Amstelland te Amstelveen en is geautoriseerd ECDL-testcentrum, zodat er ECDL en ECDL-Advanced examens kunnen worden afgenomen en certificaten kunnen worden behaald door het personeel. In een later stadium van het project zullen ook de leerlingen worden geschoold in het gebruik van de Elektronische LeerOmgeving itslearning. Tot dat moment zullen zij gebruik blijven maken van de oude Elektronische LeerOmgeving TeleTOP.

16 Coaching De icoach is gedurende het invoeringsproject belast met de coaching en/of begeleiding van docenten en onderwijsassistenten van Praktijkschool de Linie. Tijdens de verschillende overlegmomenten die zijn opgenomen in het (Stuurgroep, ELO- Projectgroep en Vakgroepen) kan worden aangegeven door de collega s, waar, wanneer en voor wie er behoefte is aan de inzet van de icoach in verband met coachende en/of begeleidende taken. In de normjaartaak van de icoach wordt er volgend schooljaar 2 uur per week vrij gemaakt voor coaching.

17 Budget en aankopen Praktijkschool de Linie beschikt over LAN netwerk dat omstreeks 1990 is aangelegd en sindsdien diverse malen is gemoderniseerd. Omstreeks 2007 is in verband met de uitbreiding van Praktijkschool de Linie en de invoering van de Elektronische LeerOmgeving TeleTOP een WAN netwerk aangelegd. Hierdoor werd het mogelijk om op diverse plaatsen binnen de school gebruik te maken van een draadloze verbinding. Er zijn in 2007 (naast de reeds aanwezige PC s) nog 20 notebooks aangeschaft ter ondersteuning van het onderwijs op Praktijkschool de Linie. Nadien zijn er verschillende keren nieuwe notebooks aangeschaft ter vervang van en de uitbreiding de reeds aanwezige notebooks. Het ligt in de bedoeling om na de invoering van de Elektronische LeerOmgeving itslearning en een aangetoond gebruik van deze Elektronische LeerOmgeving in het lesprogramma van de diverse vakken het aantal notebooks (mobile devices) verder uit te breiden. Om op een efficiënte wijze gebruik te kunnen blijven maken van de reeds aanwezige digitale software en van de Elektronische LeerOmgeving itslearning zijn er wel aanpassingen aan het WAN netwerk noodzakelijk. Hoewel deze aanpassingen sowieso noodzakelijk zijn om de huidige ICTactiviteiten op Praktijkschool de Linie te kunnen continueren, zijn de kosten van de aanpassing en uitbreiding van het WAN netwerk ook binnen dit veranderingsproject opgenomen. Dit geldt ook voor de aanschaf van een nieuw ACTIVboard in lokaal 2, omdat dit een noodzakelijk didactisch hulpmiddel is bij het werken met een Elektronische LeerOmgeving. Project gerelateerde kosten (éénmalig) Nr Omschrijving Aantal Kosten per stuk (ex BTW) Totaal kosten (ex BTW) Totaal kosten (incl BTW) Aanpassing + uitbreiding WAN netwerk 1.1 HP ProCurve MSM460 WW Access Point - a/b/g/n , , Remote configureren AP decentrale inclusief ophangen op locatie , , Installeren/configureren Dell xxxpoe in serverruimte 1 350,00 350, Installatie HP Wireless 1850,00 1 Totale kosten aanpassing WAN 9640, ,60 Aanschaf + installatie Digitaal schoolbord lokaal AVO Aanschaf/installatie Digitaal Schoolbord met Epson 485WI interactieve beamer , ActivInspire software 1 327,00 2 Totale kosten Digitaal Schoolbord 3265,00

18 18 Voor het gebruik van het itslearning leerplatform moet een jaarlijkse bijdrage per leerling worden betaald. Kosten jaarcontract itslearning leerplatform (jaarlijks) Nr Omschrijving Aantal Kosten per eenheid Totaal kosten (incl BTW) Jaarcontract itslearning Nederland B.V. 1 Itslearning licenties en hosting 200 6, ,00 2 Dataopslag 10 Gb 1 500,00 500,00 3 Support (minimum bedrag 500) 200 0,50 500,00 Totale kosten licenties + hosting + support 2200,00 Voor de Scholing en Training van docenten op basis van het in het projectplan beschreven cursussen en trainingen hanteert itslearning Nederland B.V. de volgende tarieven. Kosten van de in het opgenomen cursussen en trainingen. Nr Omschrijving Duur (uren) Aantal deelnemer Kosten Per deelnemer Totaal kosten (incl BTW) Cursussen en trainingen itslearning Nederland B.V. 1 Kick off voorlichting personeel ,00 0,00 2 Beheerderscursus 5 2 0,00 0,00 3 Key-Users cursus omscholing ,00 0,00 (Basis en Gevorderden) 4 Basiscursus (nieuwe gebruikers) 5 Gevorderden cursus 3 x , ,00 Totale kosten itslearning Cursussen 2700,00 Cursussen en trainingen de Linie (ELO-coördinator en anderen) 1 Basiscursus (nieuwe gebruikers) 3 x ,00 0,00 2 Cursus video/audio instructie samenstellen 4 x ,00 0,00 3 Diverse cursussen en workshops 0,00 0,00 Totale kosten de Linie Cursussen 0,00 Totale kosten Cursussen en Trainingen 2700,00

19 Risico analyse In bijgevoegde Risico analyse wordt geprobeerd een inschatting te maken van de mogelijke bedreigingen die gedurende de uitvoering van het project de invoering van de Elektronische LeerOmgeving itslearning op Praktijkschool de Linie zouden kunnen optreden. In de Risico analyse tevens aangeven welke tegenmaatregel er per bedreiging is en wat het effect van de tegenmaatregel is/kan zijn. De ernst van de bedreiging wordt aangeven met een cijfer tussen de 1 en de 5 (1= kleine bedreiging en 5= ernstige bedreiging), tevens wordt er aangegeven wat de kans is dat een bedreiging ook daadwerkelijk plaats zal vinden met een cijfer tussen de 1 en de 5 (1= kleine kans en 5= grote kans). Uiteindelijk wordt het risico van de bedreiging berekend met de formule Risico = Ernst x Kans. Des te hoger het resultaat van deze formule des te groter het Risico voor de uitvoering van het projectonderdeel. Voor de Risico analyse zie Bijlage 6 Bijlage 6 Risico analyse

20 Communicatie Interne communicatie Tijdens de uitvoering van het zijn verschillende overlegmomenten opgenomen tussen de leden van de Stuurgroep, tussen de leden van de ELO-projectgroep en de leden van de verschillende Vakgroepen. Evaluatiemomenten worden mondeling en/of schriftelijk uitgewisseld met de verantwoordelijke personen. In de GANTT-chart (Bijlage 4.1 t/m 4.3) zijn verschillende overlegmomenten opgenomen. De directie van Praktijkschool de linie heeft iedere week overleg en zal tijdens dit overleg de projectvoortgang regelmatig bespreken en terugkoppelen met de leden van de Stuurgroep. Externe communicatie De externe communicatie zal afhankelijk van het onderwerp voornamelijk door de ict-coördinator en/of de ELO-coördinator worden uitgevoerd. Zij zorgen ook voor de interne terugkoppeling met de aangewezen personen op Praktijk school de Linie en houden de Stuurgroep op de hoogte van de gemaakte afspraken. De externe communicatie zal voornamelijk plaatsvinden met: - Itslearning Nederland B.V. - De leverancier/installateur van het Digitale Schoolbord. - Wilroff ICT technieken de leverancier/installateur van het WAN/LAN netwerk.

21 Evaluatiemomenten In het zijn verschillende evaluatiemomenten opgenomen gedurende de uitvoering van het project de invoering van de Elektronische LeerOmgeving itslearning op Praktijkschool de Linie De evaluatiemomenten zijn weergegeven in de GANTT-chart (Bijlage 4.1 t/m 4.3). In dit project wordt gebruik gemaakt van de PDCA-cyclus om het te kunnen continueren. 1 Plan plannen maken en doelstellingen formuleren 2 Do plannen uitvoeren en registreren procesgegevens 3 Check plannen vergelijken met realisatie en deze bespreken 4 Act plannen en doelstellingen actualiseren en bijsturen Hieronder staat de PDCA-cyclus van project de invoering van de Elektronische LeerOmgeving itslearning op Praktijkschool de Linie 1.1 Plan januari 2012 t/m juni Do 31 augustus 2012 t/m december Check 2 e week december Act 3 e week december Do januari 2013 t/m april Check 3 e week april Act 4 e week april Do mei 2013 t/m juni Final Check 1 e week juli 2013

22 Nazorg In het schooljaar zal een vervolgtraject worden gestart voor de verder ontwikkeling en toepassing van de Elektronische LeerOmgeving itslearning op Praktijkschool de Linie. Er zal gewerkt gaan worden aan een verdere ontwikkeling van : - De lesprogramma s voor de verschillende vakken op Praktijkschool de Linie. - Het stimuleren van het gebruik van de Elektronische LeerOmgeving itslearning door de leerlingen van Praktijkschool de Linie. - De inzet van een Digitaal Portfolio in de Elektronische LeerOmgeving itslearning. - Het betrekken van de ouders bij het gebruik van de Elektronische LeerOmgeving itslearning. - Het betrekken van stage bedrijven en hun stagebegeleiders in het gebruik van de Elektronische LeerOmgeving itslearning.

23 Authorisatiedocument Opdrachtgevers Door ondertekening verklaren onderstaande Opdrachtgevers zich akkoord met de inhoud van het : de invoering van de Elektronische LeerOmgeving itslearning op Praktijkschool de Linie Plaats Hoofddorp Hoofddorp Datum Handtekening Naam Dhr. R. Schiedam Mw. drs. S.M.I. Halkers Functie Locatieleider Directeur School Praktijkschool de Linie Praktijkschool de Linie Projectmanager Door ondertekening verklaart onderstaande Projectmanager zich akkoord met de inhoud van het : de invoering van de Elektronische LeerOmgeving itslearning op Praktijkschool de Linie Plaats Datum Hoofddorp Handtekening Naam Functie School Dhr. H. Goesten Projectmanager Praktijkschool de Linie

ICT beleidsplan Veenplas 2010-2015

ICT beleidsplan Veenplas 2010-2015 ICT beleidsplan Veenplas 2010-2015 - 1 - 1. Voorwoord Waarom een ICT- beleidsplan voor de Veenplas? 1.1 Doelstelling van het ICT beleidsplan Het vorige ICT- beleidsplan 2002 2006 is al enkele jaren verlopen.

Nadere informatie

Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015

Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015 Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015 1 Als je een schip wilt bouwen Breng dan geen mensen bij elkaar om Hout aan te slepen Werktekeningen te maken Taken te verdelen En het werk in te delen Maar leer

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Projectmanagement: NarrowCasting

Projectmanagement: NarrowCasting Moduleopdracht Projectmanagement: NarrowCasting M.P.C. Celie 390424 28-02-2012 Hogeschool NCOI HBO Bachelor Bedrijfskunde Module Projectmanagement Docent: Ans Oude Geerdink Inleiding Bij het Marinebedrijf

Nadere informatie

Handboek Projectmatig Werken

Handboek Projectmatig Werken Handboek Projectmatig Werken HANDBOEK PROJECTMATIG WERKEN Zonder schriftelijke toestemming van de gemeente Veendam mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB ICT 20-04-2015 2.7 Aves vliegt vooruit ICT/Aves vliegt vooruit 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Aves in de wolken (Visie). 4 2.1 Aves biedt verscheidenheid

Nadere informatie

Bouwen en vasthouden. Effectieve schoolverbetering: implementatie en borging. EXTRA met cd-rom: Toolkit met praktische. voor technisch leesonderwijs

Bouwen en vasthouden. Effectieve schoolverbetering: implementatie en borging. EXTRA met cd-rom: Toolkit met praktische. voor technisch leesonderwijs EXTRA met cd-rom: Toolkit met praktische instrumenten voor technisch leesonderwijs Bouwen en vasthouden Effectieve schoolverbetering: implementatie en borging Ina Cijvat, Martine Dijk, Mariët Förrer Loes

Nadere informatie

Digitaal leren moet je leren

Digitaal leren moet je leren LOOK Rapport 38 Renny Beers Reggie Berkers Karel Kreijns Hartger Wassink Digitaal leren moet je leren Ict-ontwikkeling in teams op SG Were Di Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek Open Universiteit

Nadere informatie

Voorwoord: Hans Sanderse. ICT coördinator. ICT BELEIDSPLAN MYTYLSCHOOL DE SPRIENKE Stand van zaken 2007 en 2008

Voorwoord: Hans Sanderse. ICT coördinator. ICT BELEIDSPLAN MYTYLSCHOOL DE SPRIENKE Stand van zaken 2007 en 2008 Januari 2009 Voorwoord: Een beleidsplan aan de start van een nieuw kalenderjaar is anders dan dat we eigenlijk gewend zijn. Toch is hiervoor bewust gekozen, omdat hiermee het beleidsplan gelijk kan lopen

Nadere informatie

trainingen en adviesdiensten www.heutink-ict.nl

trainingen en adviesdiensten www.heutink-ict.nl trainingen en adviesdiensten www.heutink-ict.nl Inleiding Heutink ICT heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een volwaardig gesprekspartner voor het onderwijs. Op grond van onze ervaring hebben

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001

HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001 2012 Bijlage 2 bij 120424/alv/5 HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001 Versie 0.87 02-02-2012 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Begrippenlijst... 4 2.1 Waarom een kwaliteitsmanagementsysteem?... 6 2.2 Waarom zou

Nadere informatie

ICT-beleidsplan SPOLT 2015-2019

ICT-beleidsplan SPOLT 2015-2019 ICT-beleidsplan SPOLT 2015-2019 ICT Beleidsplan SPOLT 2015-2019 / definitieve versie / vastgesteld GMR 13-01-2015 1 Inhoud 1. INLEIDING 3 1.1 ICT in de samenleving en dus ook op school 3 1.2 Periode 3

Nadere informatie

Jan Bartling april 2001 versie 1.2. Projectmatig werken

Jan Bartling april 2001 versie 1.2. Projectmatig werken april 2001 versie 1.2 Inhoud Waar kan ik het vinden? Inhoud... 2 Inleiding... 3 Projecten zijn niet altijd leuk... 4 Projecten komen er niet vanzelf... 8 Doelen en valkuilen... 13 T okig... 16 t O kig...

Nadere informatie

Invoering E-Learning,

Invoering E-Learning, Invoering E-Learning, een leidraad Fontys Hogeschool opleiding Post HBO E-learning Juni 2009 Auteurs: Maud Leistra, ROC West Brabant Breda, Radius College Arie Oosterwijk Praktijkschool de Noordhoek Groot-Ammers

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2015-2016

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2015-2016 SCHOOLGIDS Schooljaar 2015-2016 Voorwoord 4 De Achthoek pijlers 5 De Achthoek algemeen 7 De organisatie van ons onderwijs 9 De schooltijden 9 De groepsindelingen en de voorzieningen 10 De werkwijze en

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

CBS De Rank 2011-2015

CBS De Rank 2011-2015 CBS De Rank 2011-2015 Harderwijk, april 11 Versie:01 ICT-beleidsplan 2011-2015 Auteur: Adviezen: L.M.C. de Jong Stuurgroep VCO-Harderwijk Datum: april 2011 Het ICT-beleidsplan schetst de situatie van het

Nadere informatie

Projectmatig werken in Gemeente Bergen

Projectmatig werken in Gemeente Bergen Projectmatig werken in Gemeente Bergen Rekenkamercommissie Bergen A. A. J. Meester Drs. Ing. G.J. Braas R.M.C. Strijker Maart 2012 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 1.1 Centrale vraag en deelvragen

Nadere informatie

INSTITUUT VOOR ORTHOPEDAGOGISCH ONDERWIJS SCHOOLGIDS 2014-2015. IvOO - VSO Diplomastroom

INSTITUUT VOOR ORTHOPEDAGOGISCH ONDERWIJS SCHOOLGIDS 2014-2015. IvOO - VSO Diplomastroom INSTITUUT VOOR ORTHOPEDAGOGISCH ONDERWIJS SCHOOLGIDS 2014-2015 IvOO - VSO Diplomastroom Bezoek : Proost de Beaufortstraat 45 6231 EB Meerssen Post : Postbus 4382 6202 VB Maastricht Tel : +31 43 346 77

Nadere informatie

Digitale leermiddelen

Digitale leermiddelen Digitale leermiddelen Inventariserend onderzoek naar de inzet van digitale leermiddelen in het voortgezet onderwijs Onderzoek uitgevoerd in het kader van SLOA Publieksversie tussenrapportage RAO-267.11.01

Nadere informatie

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Samenvatting... 4 3. Beschrijving van het vak technologie... 5 4. Reflectie op ambities en doelen uit het projectplan... 8 5. Technologie als concept... 24 6. Financiële

Nadere informatie

Technisch voorstel: Proefproject Bijscholing leerkrachten binnenland via modern afstandsonderwijs

Technisch voorstel: Proefproject Bijscholing leerkrachten binnenland via modern afstandsonderwijs Expertisecentrum Onderwijs & ICT Suriname - info@ecoisonline.org - +597 434007 Technisch voorstel: Proefproject Bijscholing leerkrachten binnenland via modern afstandsonderwijs Pieter van der Hijden en

Nadere informatie

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep PPF Projectmatig werken Hoofdstuk: 0 aant Css: 3 271 Iteratie blz 999 999 Iteratie is herhaling, Iteratief is herhalend. Deze termen zijn begrippen uit de wiskunde en de informatica, bedoeld om aan te

Nadere informatie

Fase 4: Verzin; wat kunnen oplossingen zijn? Denk en fantaseer over mogelijke oplossingen met de gegevens uit de eerdere fasen.

Fase 4: Verzin; wat kunnen oplossingen zijn? Denk en fantaseer over mogelijke oplossingen met de gegevens uit de eerdere fasen. Planning Een leermiddelenbeleidsplan bestaat uit de bekende vijf vragen: Waarom? Wat?Wie? Hoe? en Wanneer? De planning van de uitvoering zal vaak per sectie, team en leerjaar verschillend zijn. Het Innovatieplatform-VO

Nadere informatie

NASCHOLING PAPIAMENTS MUZIEK BEGELEIDING WISKUNDE DIDACTIEK KENNIS GEDRAG CULTUUR EFFECTIEF ONDERWIJS ORTOGRAFIE GRAMMATICA WERKVORMEN

NASCHOLING PAPIAMENTS MUZIEK BEGELEIDING WISKUNDE DIDACTIEK KENNIS GEDRAG CULTUUR EFFECTIEF ONDERWIJS ORTOGRAFIE GRAMMATICA WERKVORMEN PAPIAMENTS MUZIEK BEGELEIDING WISKUNDE DIDACTIEK TAALBELEID MOTIVATIE SCHRIJVEN LEERLING REKENEN SOCIAAL SPAANS LEZEN KENNIS GEDRAG CULTUUR EFFECTIEF ONDERWIJS ORTOGRAFIE GRAMMATICA WERKVORMEN GEDRAGSPROBLEMEN

Nadere informatie

Final Report. Team 3. José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist. Project: Get Connected!

Final Report. Team 3. José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist. Project: Get Connected! Final Report Team 3 José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist Final report OWWW- app Groep 3 Page. 1 of 137 Versiebeheer Ver. Status Datum Auteur(s) Wijzigingen 1.0

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Schoolgids Schooljaar 2014-2015 School voor speciaal onderwijs Schoolgids Schooljaar 2014-2015 PC Hooft College Leiderdorp PCHooftcollege Touwbaan 42 a/b 2352 CZ Leiderdorp 071-581 45 66 www.leokannerschool.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie