Vonnis op tegenspraak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vonnis op tegenspraak"

Transcriptie

1 Burg. Oudenaarde (2 de K.), 24 maart 1999 / Civ. Audenarde (2 ème ch.), 24 mars 1999 A.R.: 98/665/A Zet.: De h. J. Lavens, D. Cordeels en F. De Smet (N.V. C., kredietmaatschappij t/ P1. en P2., ontleners) Vonnis op tegenspraak Consumentenkrediet Lening op afbetaling Onmiddellijke eisbaarheid van vervallen en niet-vervallen maandelijkse afbetalingen Overeenstemming met artikel 29 W.C.K. Totale kosten van het krediet Artikel 1, 5, W.C.K. en artikel 2, 2, van het K.B. van 4 augustus 1992 Begrip Schadebeding Begrip Draagwijdte - Artikel 90, 2, W.C.K. Overdreven of onverantwoord karakter Beoordeling volgens het geval Nalatigheidinteresten Begrip Draagwijdte. De bepaling die de onmiddellijke eisbaarheid van de vervallen en nog te vervallen maandelijkse afbetalingen voorziet, stemt met artikel 29 W.C.K. overeen. Krachtens artikel 1, 5, W.C.K. en artikel 2, 2, van het K.B. van 4 augustus 1992 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingmodaliteiten van het consumentenkrediet bevatten de totale kosten van het krediet alle normale kosten in de ruime betekenis van het woord, met uitsluiting van die welke gepaard gaan met gedwongen uitvoering, daar de bedoeling is de goede consumenten niet te bestraffen voor de door de slechte betalers veroorzaakte invorderingskosten. De contractueel voorziene forfaitaire schadevergoeding dekt de kosten in verband met administratieve opvolging en het gedwongen incasso van de schuldvordering na opzegging van het krediet, en derhalve ook de intresten die begrepen zijn in de bedongen maandelijkse aflossingstermijnen, rekening houdend met onverwachte en onvoorspelbare omstandigheden die zich kunnen voordoen en met de mogelijke problemen voor de bewijsvoering betreffende de omvang van bedoelde kosten. Ze wordt op de vervallen en nog te vervallen maandelijkse afbetalingen berekend. Een schadebeding is overdreven luidens artikel 90, 2, W.C.K. als het niet in verhouding staat tot de wanprestatie of de werkelijk geleden schade. Het is onverantwoord luidens hetzelfde artikel als de toepassing ervan in een bijzonder

2 geval onverantwoord is, rekening houdend met externe omstandigheden die niet aan de consument te wijten zijn. De ingeval van wanbetaling aangerekende nalatigheidinteresten staan los van de intresten die begrepen zijn in de bedongen maandelijkse aflossingstermijnen en die voor de kredietgever een compensatie voor het ter beschikking stellen van gelden ingevolge het afsluiten van een krediet. Ze worden niet op de forfaitaire schadevergoeding aangerekend die slechts tot gerechtelijke intresten aanleiding kan geven. Crédit à la consommation Prêt à tempérament Exigibilité immédiate des mensualités échues et à échoir Conformité par rapport à l'article 29 L.C.C. Coût total du crédit Article 1, 5, L.C.C. et article 2, 2, de l'a.r. du 4 août 1992 Notion - Clause pénale Notion Portée Article 90, 2, L.C.C. - Caractère excessif ou injustifié Appréciation au cas par cas Intérêts de retard Notion Portée. La disposition prévoyant l'exigibilité immédiate des mensualités échues et à échoir est conforme à l'article 29 L.C.C. Conformément à l'article 1, 5, L.C.C. et à l'article 2, 2, de l'a.r. du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation, le coût total du crédit comprend tous les coûts normaux du crédit dans le sens large du mot, à l'exclusion de ceux liés à l'exécution forcée, le but étant de ne pas contraindre les bons consommateurs à contribuer aux frais de procédure occasionnés par le fait des mauvais payeurs. L'indemnité forfaitaire prévue conventionnellement couvre les coûts liés à la gestion administrative et à la récupération forcée de la créance suite à la dénonciation du crédit, et donc aussi les intérêts compris dans les échéances mensuelles convenues, compte tenu de l'éventuelle survenance d'événements imprévus et imprévisibles et d'éventuels problèmes de preuve quant à l'importance de ces frais. Elle est calculée sur les mensualités échues et à échoir. Une clause pénale est "excessive" au sens de l'article 90, 2, L.C.C. lorsqu'elle ne correspond pas au manquement ou au préjudice réellement subi. Elle est "injustifiée" au sens du même article lorsque, compte tenu de circonstances extérieures non imputables au consommateur, la mise en œuvre de cette clause serait "injustifiée" dans le cas d'espèce. L'appréciation d'une clause pénale varie d'un cas à l'autre. Les intérêts de retard dus en cas de défaut de paiement sont distincts des intérêts compris dans les échéances mensuelles convenues et représentant la compensation pour le donneur de crédit du fait qu'il met des sommes à disposition du consommateur suite à la conclusion dudit crédit. Ils ne sont pas dus sur l'indemnité forfaitaire, laquelle ne donne lieu qu'à des intérêts judiciaires. 2

3 De artikelen der wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken werden nageleefd; De Rechtbank hoorde de partijen in hun middelen en besluiten en de overgelegde stukken werden ingezien; Gelet op het bestreden vonnis dd verleend bij verstek en in 1 aanleg door Mevrouw de Vrederechter van het kanton Oudenaarde; Gelet op het hoger beroep bij gerechtsdeurwaardersexploot dd ; Waar geen akte van betekening van het bestreden vonnis wordt overgelegd is het hoger beroep, dat tijdig en op regelmatige wijze ingesteld werd, ontvankelijk; Beoordeling 1. Op 19/9/1997 werd tussen de N.V.C en P1. en P2. een lening op afbetaling afgesloten, onderworpen aan de bepalingen van de Wet van 12 juni 1991 op het Consumentenkrediet, onder o.m. de hierna vermelde voorwaarden : - uitgeleend bedrag: F; - doel: diverse kosten voor privé; - terug te betalen door middel van 36 maandelijkse aflossingen van F; - eerste vervaldag: ; - jaarlijks kostenpercentage: 15,40%; - maandelijks lastenpercentage: 0,66000%; - waarborgen: - loonsoverdracht P1. en P2.; - cessie levensverzekering P1.; P1. en P2. verklaarden grondig kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden vermeld op keerzijde en die uitdrukkelijk te aanvaarden; Bovendien werd door één van hen eigenhandig datum, plaats en adres bij de ondertekening van de lening op afbetaling ingevuld en schreven zij elk eigenhandig en voluit: Gelezen en goedgekeurd voor honderdtachtig duizend frank op krediet, en ondertekenden zij; Nadat zij in gebreke waren gebleven 2 vervaldagen te betalen, werden zij elk conform art. 3b) van de algemene voorwaarden van deze lening en art. 29 van de Wet op het Consumentenkrediet door de NV C. in gebreke gesteld bij afzonderlijk aangetekend schrijven dd ; Volgen het door de NV C. overgelegd rekeninguittreksel waren slechts 2 terugbetalingen verricht op , nl : 3

4 Op F; Op F; Op werden P1. en P2. gedagvaard : - ten einde te horen zeggen voor recht dat de overeenkomst van lening op afbetaling ontbonden is te hunnen nadele; - tot hoofdelijke veroordeling in betaling van een bedrag van F ( F saldo F schadebeding ten belope van 20% van het uitstaand saldo) te vermeerden met de intresten overeenkomstig artikel 28 van de Wet op het Consumentenkrediet aan 11,20%/jaar vanaf de datum van de dagvaarding tot de dag der volledige betaling, en de gedingskosten met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding; vonnis uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande elk rechtsmiddel, zonder borgstelling noch kantonnement; Volgens de besluiten dd neergelegd op dezelfde datum door NV C. werden hierna nog de volgende bedragen terugbetaald : - op F; - op F; - op F; - op F; Het hoger beroep is enkel gericht tegen dit deel van het vonnis a quo waarbij de eerste rechter het conventioneel schadebeding van 20% op het uitstaand saldo, hetzij F, heeft herleid tot F, zijnde 10% en dit enkel toegerekend op de op de datum van de dagvaarding reeds vervallen termijnen, en waarbij de conventionele verwijlintresten overeenkomstig artikel 28 Wet op het Consumentenkrediet aan 11,20% per jaar werd herleid tot de wettelijke rentevoet en enkel werd toegerekend op het nominaal opeisbaar saldo; Artikel 3 van de algemene voorwaarden van de lening op afbetaling handelt over de gevolgen bij niet-naleving van de overeenkomst; Overeenkomstig artikel 3a) brengt ieder eisbaar bedrag van rechtswege nalatigheidsintrest op die het gemiddelde bedraagt van de wettelijke interestvoet en het overeengekomen kostenpercentage; Overeenkomstig artikel 3b) is de consument in geval van ontbinding van rechtswege bovendien verschuldigd : - alle vervallen en nog te vervallen betalingen, in een keer te betalen; 4

5 - een forfaitaire schadevergoeding van 20% van het uitstaand saldo met een minimum van F; Mocht de Rechtbank echter oordelen dat de wanprestatie van de consument (P1. en P2.) buiten iedere verhouding staat met deze bedongen bijkomende sancties dan zou zij gebruik kunnen maken van de matigingsbevoegdheid die haar toegekend wordt door artikel 90, 2, lid, van de Wet op het Consumentenkrediet en deze sancties desgevallend ambtshalve verminderen of de consument er geheel van ontslaan indien zij deze overdreven of onverantwoord zou achten; Met overdreven is bedoeld dat de schadevergoeding niet in verhouding staat tot de wanprestatie of de werkelijk geleden schade; Met onverantwoord is bedoeld dat de Rechtbank rekening houdt met externe omstandigheden, die de consument ongewild in een moeilijke positie brengen en voor gevolg hebben dat de werking van het beding in de concrete situatie onverantwoord zou zijn (zie D. Blommaert & F. Nichels, Enkele knelpunten in het consumentenkrediet, nrs , in handels- economisch en financieel recht, Postuniversitaire cyclus Willy Delva , Kluwer, Bijzondere overeenkomsten, TW Consumentenkrediet, blz. 144, nr. 6 ; M. Dambre, Consumentenkrediet, nr ); Het is echter duidelijk dat elk geval afzonderlijk dient te worden beoordeeld en dat er uit de beoordeling van een concreet geval geen algemene regels kunnen worden afgeleid dewelke dan ook zouden gelden in een ander concreet geval; 2.2. Anderzijds blijft ook het art BW van toepassing; Aangezien P1. en P2. geacht worden deze lening op afbetaling met de nodige kennis van zaken afgesloten te hebben, worden zij ook geacht ingestemd te hebben met alle bepalingen ervan, o.m. deze van artikel 3 van haar algemene voorwaarden, zelfs indien deze in kleine letters geschreven zijn; Het stond hen steeds vrij niet te lenen bij de NV C. en zich tot een andere financieringsmaatschappij te wenden; Een kredietgeefster is gerechtigd de bedragen te ontvangen die oorspronkelijk bedongen werden en waarop zij geacht is gerekend te hebben; Zoniet zou hij het kwestieus krediet niet afsluiten; 3. Overeenkomstig artikel 1 van de Wet op het Consumentenkrediet zijn: - het jaarlijks percentage de totale kosten van het krediet dat aan de consument wordt verleend, uitgedrukt in een percentage op jaarbasis van het bedrag van het verleende krediet, berekend aan de hand van de elementen die de Koning aanduidt en op de wijze die Hij bepaalt; 5

6 - de totale kosten van het krediet alle kosten van het krediet, met inbegrip van de rente et alle andere kosten die verbonden zijn met de kredietovereenkomst, berekend aan de hand van de elementen die de Koning aanduidt en op de wijze die Hij bepaalt; Overeenkomstig artikel 2, 1, van het KB dd betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van het consumentenkrediet zijn de totale kosten van het krediet, bedoeld in artikel 1, 5, van de Wet op het Consumentenkrediet, gelijk aan het verschil tussen het totaal terug te betalen bedrag, enerzijds, en anderzijds, het kredietbedrag; Zij omvatten de debetintresten en de toegevoegde kosten; Onder toegevoegde kosten wordt verstaan; de onderzoekskosten, de reclamekosten, de kosten voor het samenstellen van het dossier et het raadplegen van de bestanden, de kosten van beheer, administratie en inning, de kosten verbonden aan een kredietkaart of ieder gelijkaardig betaal- of legitimatiemiddel bedoeld in artikel 1, 12, van de wet, de commissies toegestaan aan de kredietbemiddelaar, de premie inzake kredietverzekering en in t algemeen, alle kosten door de kredietgever en, desgevallend, de kredietbemiddelaar gevraagd aan de consument, de borg of iedere andere steller van een persoonlijke zekerheid in het raam van het sluiten van een kredietovereenkomst, de kosten bedoeld in artikel 31 van de Wet op het Consumentenkrediet inbegrepen; Overeenkomstig artikel 58, 2, van de Wet op het Consumentenkrediet, kunnen deze kosten, al naar gelang hun aard, bestempeld worden als terugkerende of nietterugkerende kosten; Overeenkomstig het artikel 2, 2, van dit KB dd omvatten de totale kosten van het krediet echter o.m. niet de kosten en vergoedingen bedongen bij nietuitvoering van de kredietovereenkomst, dus niet o.a. het schadebeding of de conventionele nalatigheidsintresten of andere bedongen kosten in geval van nietuitvoering van de kredietovereenkomst; De totale kosten van het krediet zijn alle normale kosten van het krediet in de brede zin van het woord, met uitsluiting van die welke gepaard gaan met gedwongen uitvoering; Het is hierbij de bedoeling de goede consumenten niet te doen bijbetalen voor invorderingskosten veroorzaakt door slechte betalers (zie P. Lettany, Het consumentenkrediet, De wet van 12 juni 1991, nrs ); 4. De nalatigheidsinteresten worden aangerekend in geval van wanbetaling en staan los van de intresten die begrepen zijn in de bedongen maandelijkse aflossingstermijnen die een vergoeding zijn van de kredietgever voor het ter beschikking stellen van de gelden ingevolge het afsluiten van een krediet (in casu een lening op afbetaling); 6

7 Aangezien : - de partijen vrij zijn het percentage van artikel 28 van de Wet op het Consumentenkrediet dat een maximumpercentage betreft, overeen te komen, dit enkel niet mogen overschrijden; - er geen aanduidingen zijn en het ook niet bewezen is dat de nalatigheidsinteresten, die overeenkomstig artikel 3a) van de algemene voorwaarden van de lening op afbetaling en in overeenstemming met artikel 28 van de Wet op het Consumentenkrediet berekend zijn op ieder eisbaar bedrag (kapitaal + conventionele interesten per voorziene aflossingstermijnen), onregelmatig berekend zouden zijn; worden de aldus berekende nalatigheidsinteresten (11,20% per jaar) principieel niet overdreven of onverantwoord geacht; 5. De bepaling dat de consument naast alle vervallen ook nog alle te vervallen betalingen in één keer dient te betalen zodra de lening op afbetaling van rechtswege ontbonden is, werd in overeenstemming met artikel 29 van de Wet op het Consumentenkrediet bedongen en is dus rechtsgeldig afgesloten; 6. De forfaitaire schadevergoeding van 20% van het uitstaand saldo met een minimum van F, in casu het bedrag van F, betreft een forfaitaire raming van de potentiële schade in hoofde van de NV C. in geval van wanprestatie door P1. en P2., zoals die voorzienbaar was bij de totstandkoming van de lening op afbetaling; Zij is contractueel voorzien en beoogt de vergoeding van de kosten die verbonden zijn aan het gedwongen incasso en de administratieve opvolging na ontbinding van de lening op afbetaling, en dus ook van de interesten die begrepen zijn in de bedongen maandelijkse aflossingstermijnen; Deze vergoeding verschilt dus duidelijk van de nalatigheidsinteresten, die interesten zijn die verschuldigd zijn wegens vertraging in de terugbetalingen; Bij het recupereren van een schuldvordering kunnen zich een aantal onvoorzienbare en onverwachte omstandigheden voordoen en de schuldeiser dient o.m. rekening te houden met allerlei wanprestaties in hoofde van de schuldenaar tijdens zijn recuperatiepogingen; Mogelijke bewijsproblemen met betrekking tot de omvang et de verdeling van deze kosten verplichten de kredietgever deze kosten op een forfaitaire manier te begroten en opeisbaar te stellen onder de vorm van een schadebeding; Mocht deze vergoeding meer bedragen dan de op dat ogenblik voorzienbare schade die ingevolge de wanprestatie van de schuldenaar kan ontstaan dan zou dit 7

8 schadebeding op grond van de algemene regelen inzake schade- en strafbedingen strijdig zijn met de artikelen 6, 1131 en 1133 B.W.; De werkelijk geleden schade is hierbij relevant (zie D. Blommaert & F. Nichels, op. cit., nrs. 35 tot en met 42 ; M. Dambre, Consumentenkrediet, nr. 120; Kluwer, Bijzondere overeenkomsten, Commentaar met overzicht van rechtsleer en rechtspraak, TW Consumentenkrediet, blz. 141 nr. 5); Er is juridisch en principieel geen bezwaar dat de bedongen forfaitaire schadevergoeding berekend wordt op de vervallen en nog te vervallen betalingen; Daar waar er sinds het afsluiten tot op heden reeds 18 vervaldagen betaald zouden moeten zijn, mocht de lening op afbetaling niet ontbonden zijn geweest (periode tot en met ) zijn er thans nog maar 6 betalingen verricht, waarvan 4 na de inleidende dagvaarding, dus al dan niet onder druk; P1. en P2. doen blijkbaar ook geen inspanningen of voorstellen tot verdere delging van hun schuld; Niettegenstaande hun financiële situatie, waarop zij steunen, zou dit nochtans verwacht kunnen worden; Er is geen bewijs dat de kredietwaardigheid van P1. en P2. niet nagegaan werd door de NV C. voor het stand komen van de lening op afbetaling, of lichtzinnig beoordeeld worden; Waar een dergelijke lening op afbetaling eventueel eerder als een soort toetredingscontract zou kunnen worden beschouwd en vele kredietnemers zich mogelijks gemakkelijk laten verleiden tot het aangaan van dergelijke lening en eventueel hiertegen beschermd dienen te worden, kan niet voorbijgegaan worden aan het feit dat P1. en P2. ook geacht waren en zijn over de nodige bekwaamheden en bevoegdheden te beschikken voor het afsluiten van dergelijke lening op afbetaling; Gelet op de huidige stand inzake de terugbetaling van de lening op afbetaling is het geenszins uitgesloten dat de NV C. ook in de toekomst verder moeilijkheden zal ondervinden en te verwachten hebben bij het recupereren van haar schuldvordering; Rekening houdend met de kosten die zij tot op heden reeds heeft moeten maken en deze die zij toekomstig wellicht nog zal moeten maken is de Rechtbank van oordeel dat dit conventioneel schadebeding ten belope van 20% of F, concreet beoordeeld in het kader van de recuperatie van de huidige schuldvordering, niet overdreven of onverantwoord is; Overeenkomstig art. 3a) van de algemene voorwaarden van de lening op afbetaling kunnen de conventionele nalatigheidsinteresten (11,20%/jaar) enkel berekend 8

9 worden op ieder opeisbaar bedrag, niet op de forfaitaire schadevergoeding ten belope van F, waarop enkel gerechtelijke interesten aangerekend kunnen worden; Bij het opmaken van de afrekening dienen de voormelde betalingen sedert de inleidende dagvaarding in rekening te worden gebracht overeenkomstig artikel 1253 ev B.W.; 7.2. De kosten voor de inleidende dagvaarding + rolstelling bedragen in totaal F, zoals begroot door de eerste rechter, niet F zoals thans begroot door NV C. in de akte van hoger beroep en in haar besluiten dd neergelegd op dezelfde datum, zodat het thans gevorderd bedrag van F afgewezen wordt en het door de eerste rechter toegekend bedrag van F toegewezen blijft; 7.3. Aangezien het huidig vonnis gewezen is in graad van hoger beroep en eventueel cassatieberoep geen schorsende werking heeft, is er in deze stand geen reden meer om de voorlopige tenuitvoerlegging nog expliciet toe te staan omdat het vonnis van rechtswege uitvoerbaar is niettegenstaande eventueel cassatieberoep; Op deze gronden, De Rechtbank, Op tegenspraak en in graad van hoger beroep, Verklaart het hoofdberoep ontvankelijk, deels gegrond; Doet het bestreden vonnis te niet binnen de perken van het hoger beroep in de hierna bepaalde mate; Veroordeelt P1. en P2. hoofdelijk om te betalen aan de NV C. het bedrag van F ( F hoofdsom F schadebeding), te vermeerderen met de conventionele nalatigheidsinteresten ad 11,20% per jaar vanaf , zijnde de datum van de inleidende dagvaarding, berekend op de hoofdsom ten belope van F, en te vermeerderen met de gerechtelijke interesten, berekend op het schadebeding ten belope van F, tot op de dag der algehele betaling, dit alles onder aftrok van 4 betalingen ten belope van F elk, respectievelijk verricht op , op en op , die dienen verrekend te worden overeenkomstig artikel 1253 ev B.W.; Wijst al het meer gevorderde af als ongegrond; Veroordeelt P1. en P2. tevens hoofdelijk tot de kosten van deze aanleg, in hoofde van NV C. begroot zijnde op: 9

10 Akte hoger beroep F; Rechtsplegingvergoeding hoger beroep F. 10

A.R.: 98/450/A Zet.: De h. J. Lavens, D. Cordeels, P. Van de Meulebroucke. (N.V.C., kredietmaatschappij t/ P1., P2., P3., P4., P5., P6.

A.R.: 98/450/A Zet.: De h. J. Lavens, D. Cordeels, P. Van de Meulebroucke. (N.V.C., kredietmaatschappij t/ P1., P2., P3., P4., P5., P6. Burg. Oudenaarde (2de K.), 1 ste september 1999 / Civ. Audenarde (2 ème ch.), 1 septembre 1999 A.R.: 98/450/A Zet.: De h. J. Lavens, D. Cordeels, P. Van de Meulebroucke (N.V.C., kredietmaatschappij t/

Nadere informatie

Burg. Dendermonde (5de K.), 14 juni 1999 / Civ. Termonde (5 ème ch.), 14 juin 1999

Burg. Dendermonde (5de K.), 14 juni 1999 / Civ. Termonde (5 ème ch.), 14 juin 1999 Burg. Dendermonde (5de K.), 14 juni 1999 / Civ. Termonde (5 ème ch.), 14 juin 1999 A.R.: 97/219/A Zet.: De h. A. Van Hecke, S. De Leenheer, P. Marcoen (N.V.C2., kredietinstelling t/ De h. P1. en Mevr.

Nadere informatie

(C1 N.V., kredietverzekeraar t/ de h. P1 en mevr. P2, ontleners)

(C1 N.V., kredietverzekeraar t/ de h. P1 en mevr. P2, ontleners) Vred. Mol, 28 juni 2005 / J.P. Mol, 28 juin 2005 A.R. : 05A270 Zet. : de h. J. Berghmans (C1 N.V., kredietverzekeraar t/ de h. P1 en mevr. P2, ontleners) Consumentenkrediet Lening op afbetaling Tenuitvoerlegging

Nadere informatie

(Mevr. P., ontlener t / 1. N.V. B1, bank ; 2. N.V. B2, bank ; 3. N.V. C1, kredietverzekeraar ; 4. N.V. B3, bank ; 5. N.V. C2, kredietverzekeraar)

(Mevr. P., ontlener t / 1. N.V. B1, bank ; 2. N.V. B2, bank ; 3. N.V. C1, kredietverzekeraar ; 4. N.V. B3, bank ; 5. N.V. C2, kredietverzekeraar) Vred. Gent (2 e K.), 7 januari 2002 (uittreksels) / J.P. Gand (2 ème ch.), 7 janvier 2002 A.R : 802/2001 Zet. : De H. F. Evers (Mevr. P., ontlener t / 1. N.V. B1, bank ; 2. N.V. B2, bank ; 3. N.V. C1,

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Anatocisme Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom,

Nadere informatie

(N.V. B1, t / De H. P1 en zijn echtgenote, Mevr. P2, ontleners)

(N.V. B1, t / De H. P1 en zijn echtgenote, Mevr. P2, ontleners) Vred. Gent (5 e K.), 7 februari 2002 1 / J.P. Gand (5 ème ch.), 7 février 2002 A.R : 01/A/563 Zet. : De H. H. Mast (N.V. B1, t / De H. P1 en zijn echtgenote, Mevr. P2, ontleners) Vonnis op tegenspraak

Nadere informatie

Nieuw model van DAGVAARDING met ingang van Gerechtelijk jaar 2007 Versie Aanhef

Nieuw model van DAGVAARDING met ingang van Gerechtelijk jaar 2007 Versie Aanhef Nieuw model van DAGVAARDING met ingang van Gerechtelijk jaar 2007 Versie 07-11-29 1. Aanhef Dag, maand, jaar van betekening (art. 43,1 Ger. W.) Op verzoek van: Identiteitsgegevens van de verzoeker (art.

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

, geboren te op ' met ondernemingsnummer ~ wonende te. eisende p a r tij: vertegenwoordigd door mr te

, geboren te op ' met ondernemingsnummer ~ wonende te. eisende p a r tij: vertegenwoordigd door mr te 18-04-2014 REP. NR. UITGIFTE AFGELEVERD AAN OP BUR NR; KOSTEN BLZ; X 1.75 EUR = EUR HET VREDEGERECHT VAN HET DERDE KANTON TE BRUGGE HEEFT HET HIERNAVOLGEND VONNIS VERLEEND : IN DE ZAAK INZAKE :, geboren

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN De overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de overeenkomst door alle partijen. De overeenkomst is opgesteld in zoveel exemplaren als er partijen met een onderscheiden

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Loonoverdracht en leningsakte Geldigheid akte loonoverdracht Datum 9 oktober 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Vonnis bij verstek en op tegenspraak

Vonnis bij verstek en op tegenspraak Vred. Ieper (1 ste Kant.), 2 december 1999 / J.P. Ypres (1 ère ch.), 2 décembre 1999 A.R.: 99/A/118 Zet.: De h. L. Dejaegher (De h. P1. t/ NV B1, bankinstelling, gesubrogeerd in de rechten van B2, en C.,

Nadere informatie

LEIDRAAD BIJ DE INLEIDINGSZITTING VAN DE RECHTBANKEN VAN KOOPHANDEL VAN LIMBURG

LEIDRAAD BIJ DE INLEIDINGSZITTING VAN DE RECHTBANKEN VAN KOOPHANDEL VAN LIMBURG 1 LEIDRAAD BIJ DE INLEIDINGSZITTING VAN DE RECHTBANKEN VAN KOOPHANDEL VAN LIMBURG A. INTERNATIONALE RECHTSMACHT Overeenkomstig art. 26 EEX-Verord. (Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december

Nadere informatie

K het nummer van volgorde aanduidt van een kredietopneming, waarbij 1 < of = m;

K het nummer van volgorde aanduidt van een kredietopneming, waarbij 1 < of = m; 22 MEI 2000. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1992 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van het consumentenkrediet.

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 25/01/2013

Datum van inontvangstneming : 25/01/2013 Datum van inontvangstneming : 25/01/2013 Vertaling C-565/12-1 Zaak C-565/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 6 december 2012 Verwijzende rechter: Tribunal d'instance d'orléans

Nadere informatie

Vonnis op tegenspraak

Vonnis op tegenspraak Vred. Ieper (1 ste Kant.), 2 september 1999 / J.P. Ypres (1 ère ch.), 2 septembre 1999 A.R.: 98/A/565 Zet.: de h. L. Dejaegher (B., bankinstelling t/ de h. P1. en Mevr. P2., ontleners) Vonnis op tegenspraak

Nadere informatie

Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor.

Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor. Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor. DEEL I. EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET (artikel

Nadere informatie

(N.V. C1, kredietverzekeraar t / De H. P1 en Mevr. P2, ontleners)

(N.V. C1, kredietverzekeraar t / De H. P1 en Mevr. P2, ontleners) Vred. Kortrijk (1 e K.), 4 december 2002 / J.P. Courtrai (1 ère ch.), 4 décembre 2002 A.R : 02/A/270 Zet. : De H. P. Vancraeyveldt (N.V. C1, kredietverzekeraar t / De H. P1 en Mevr. P2, ontleners) Vonnis

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015 INZAKE HET OPENBAAR MINISTERIE BURGERLIJKE PARTIJEN Vlaamse Vervoersmaatschappij ( ) openbare instelling onder de vorm van een NV, met ondernemingsnummer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Arbeidsrechtbank Brugge Onderwerp Handvest van de sociaal verzekerde. Beroepsziekten Datum 01 februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

LEIDRAAD BIJ DE INLEIDINGSZITTING VAN DE RECHTBANKEN VAN KOOPHANDEL VAN LIMBURG

LEIDRAAD BIJ DE INLEIDINGSZITTING VAN DE RECHTBANKEN VAN KOOPHANDEL VAN LIMBURG 1 LEIDRAAD BIJ DE INLEIDINGSZITTING VAN DE RECHTBANKEN VAN KOOPHANDEL VAN LIMBURG A. INTERNATIONALE RECHTSMACHT Overeenkomstig art. 26 EEX-Vo (Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000

Nadere informatie

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET LENING OP AFBETALING VASTGELEGD BIJ AUTHENTIEKE AKTE LENING OP AFBETALING VAN TOEPASSING VANAF 01.06.2006 NV CREDIMO Weversstraat 6-8-10 1730 ASSE Tel. +32(0)2 454 10

Nadere informatie

De publicatie en inwerkingtreding van de verschillende boeken van het Wetboek Economisch Recht gaat door.

De publicatie en inwerkingtreding van de verschillende boeken van het Wetboek Economisch Recht gaat door. Wetgeving Nieuw Wetboek Economisch Recht De publicatie en inwerkingtreding van de verschillende boeken van het Wetboek Economisch Recht gaat door. Het boek dat de wet betreffende de marktpraktijken omzet

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2015:4468

ECLI:NL:RBROT:2015:4468 ECLI:NL:RBROT:2015:4468 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 24-06-2015 Datum publicatie 14-07-2015 Zaaknummer C-10-459512 - HA ZA 14-950 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 DECEMBER 2004 C.03.0143.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.03.0143.N EUROPABANK, naamloze vennootschap, met zetel gevestigd te 9000 Gent, Burgstraat 170, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Fke: 2009/AR/296I EINDAR~~ST. Rep. rif.: Zitting van: 7.12.2009. Nummer:

Fke: 2009/AR/296I EINDAR~~ST. Rep. rif.: Zitting van: 7.12.2009. Nummer: Nummer: Rep. rif.: Zitting van: 7.12.2009 Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, 15te bis KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen: Fke: 2009/AR/296I EINDAR~~ST

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408 NEF0408 Algemene bepalingen voor geldleningen Inhoudsopgave Begripsbepalingen.... 2 Algemeen.... 2 Het bedrag van de lening.... 2 De looptijd van de lening.... 2 Rentepercentage en rente... 3 De aflossing;

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Rechtbank van Eerste Aanleg Mechelen Onderwerp Vertegenwoordiging door voorlopig bewindvoerder in een echtscheidingsprocedure Datum 19 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever International Card Services BV, Telefoonnummer 020-6 600 123 E-mailadres

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Van kracht op 23 maart 2015

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Van kracht op 23 maart 2015 BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Artikel 1 Terminologie De Bank : bpost bank N.V. Markiesstraat 1 bus 2-1000 Brussel, BTW BE 0456.038.471, RPR Brussel, handelend als kredietgever.

Nadere informatie

Het consumentenkrediet. De Wet van 12 juni 1991. Pierre Lettany KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN BELGIE

Het consumentenkrediet. De Wet van 12 juni 1991. Pierre Lettany KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN BELGIE Het consumentenkrediet De Wet van 12 juni 1991 Pierre Lettany KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN BELGIE Voorwoord V Inleiding en doel van de wet 1 1. E.G.-verplichtingen (1) 1 2. Sociaal beleid (2) 1 3. Economisch

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8812

ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8812 ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8812 Instantie Datum uitspraak 18-04-2013 Datum publicatie 26-04-2013 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 582121 - CV EXPL 12-15165 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

BESLAGRECHTER IN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT OPENBARE TERECHTZITTING VAN 17 MEI 2011

BESLAGRECHTER IN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT OPENBARE TERECHTZITTING VAN 17 MEI 2011 IN DE ZAAK MET A.R. nr. 10/4294/A VAN 1. C.V.B.A. COOPFARMA met zetel te 9000 Gent, Nieuwe Vaart 151 met K.B.O.-nummer 0421.598.226 2. C.V.B.A. VOORUIT NR. 1 met zetel te 9000 Gent, Nieuwe Vaart 151 met

Nadere informatie

In de zaak : 1. De Heer R. F, 2. Mevrouw H. P.,, 61,

In de zaak : 1. De Heer R. F, 2. Mevrouw H. P.,, 61, 1e blad. Rep.Nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 11de KAMER OPENBARE TERECHTZITTING VAN 20 DECEMBER 2010. Collectieve schuldenregeling vorderingen collectieve schuldenregeling Definitief Op tegenspraak t.a.v.

Nadere informatie

KREDIETOVEREENKOMST. 13 februari tussen. Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A. als Kredietnemer. Triodos Bank N.V.

KREDIETOVEREENKOMST. 13 februari tussen. Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A. als Kredietnemer. Triodos Bank N.V. KREDIETOVEREENKOMST 13 februari 2017 tussen Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A. als Kredietnemer en Triodos Bank N.V. als Kredietgever INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina 1. FINANCIERING EN DOEL... 3 2. OPSCHORTENDE

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN

COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN C.O.B. 11 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES OVER HET WETSVOORSTEL Nr. 51/0122 TOT WIJZIGING VAN HET BURGERLIJK WETBOEK, WAT DE INTERESTEN EN SCHADEBEDINGEN BIJ CONTRACTUELE WANUITVOERING BETREFT

Nadere informatie

Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (BS 9 juli 1991) zoals gewijzigd bij wet van 13 juni 2010 (BS 21 juni 2010).

Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (BS 9 juli 1991) zoals gewijzigd bij wet van 13 juni 2010 (BS 21 juni 2010). Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (BS 9 juli 1991) zoals gewijzigd bij wet van 13 juni 2010 (BS 21 juni 2010). Art. 11 1 Te gelegener tijd voordat de consument door een kredietovereenkomst

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 OKTOBER 2011 C.10.0503.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0503.N KBC BANK nv, met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Havenlaan 2, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Beroep te Antwerpen Onderwerp Faillissement. Afsluiting. Geldsommen ontdekt na afsluiting. Deposito- en Consignatiekas. Vordering tot vrijgave door schuldeiser. Te richten tegen vereffenaars

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2013:3271 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2013:3271 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2013:3271 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 08-10-2013 Datum publicatie 06-01-2014 Zaaknummer 200.121.491-01 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013

Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013 Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013 De kredietofferte van iedere aanbieder bevat dit standaard informatieblad. Met dit blad kunt u onze offerte gemakkelijk

Nadere informatie

Incassokosten en algemene verkoopsvoorwaarden op Belgische debiteuren

Incassokosten en algemene verkoopsvoorwaarden op Belgische debiteuren Presentatie Credit Expo 7 november 2013 Patrick Vergauwen, Gedelegeerd-Bestuurder Credit Management & Advice nv Basis van het contractueel recht (relatie verkoper en koper): - Code Napoleon - Burgerlijk

Nadere informatie

DE WET INCASSOKOSTEN (WIK) WAT BETEKENT DIT VOOR U?

DE WET INCASSOKOSTEN (WIK) WAT BETEKENT DIT VOOR U? DE WET INCASSOKOSTEN (WIK) WAT BETEKENT DIT VOOR U? 1 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. 14-dagen brief 3 3. Berekening incassokosten 3 4. Btw 4 5. Afwijkingen van de incassokosten berekening 4 6. Meerdere

Nadere informatie

Rolnummer:... Rep.: / VONNIS In de zaak van:

Rolnummer:... Rep.: / VONNIS In de zaak van: Rolnummer:... Rep.: / VONNIS In de zaak van: B.C.F. NV, met ondernemingsnummer..., met vennootschapszetel te..., hebbende als raadsman mr..., advocaat te... - eisende partij - tegen: T.W., advocaat, met

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 14/03/2017

Datum van inontvangstneming : 14/03/2017 Datum van inontvangstneming : 14/03/2017 VERZOEK OM EEN PREJUDICIËLE BESLISSING VAN 1. 2. 2017 ZAAK C-63/17 Aangezien verscheidene vervaldagen zonder betaling zijn voorbijgegaan, heeft de kredietinstelling

Nadere informatie

De beslissing over de gerechts'kosten werd aangehouden.

De beslissing over de gerechts'kosten werd aangehouden. 2010/ AR/7a3 - Folio ~ 730 achterstallige commissielonen en commissielonen einde contract een bedrag van 3.271,18 EUR, zijnde btw. Tevens vroeg hij toerekening te doen van de provisie van 7.500,00 EUR,

Nadere informatie

DE WET INCASSOKOSTEN WAT BETEKENT DIT VOOR U?

DE WET INCASSOKOSTEN WAT BETEKENT DIT VOOR U? DE WET INCASSOKOSTEN WAT BETEKENT DIT VOOR U? 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 Blz. 2. Hoe is de situatie nu? 5 3. Wat houdt de nieuwe regeling in? 5 4. Hoe worden de buitengerechtelijke incassokosten berekend?

Nadere informatie

Hof van beroep Antwerpen

Hof van beroep Antwerpen Repertoriumnummer 2013 / Uitgifte Uitgereikt aan Uitgereikt aan Uitgereikt aan Datum van uitspraak 25 februari 2013 Rolnummer 2011/AR/2083 op BUR Rechtsmiddelen op BUR op BUR Niet aan te bieden aan de

Nadere informatie

Schuldbekentenis. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX

Schuldbekentenis. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX Schuldbekentenis LENINGNUMMER XX De ondergetekenden: A) BEDRIJF gevestigd te PLAATSNAAM, STRAAT NR, POSTCODE zoals bij HorecaCrowdfunding.nl geregistreerd onder cliëntnummer XX, Ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM Doorlopend Krediet 1,5% en 2% [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad DEFAM Doorlopend Krediet 1,5% en 2% [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad DEFAM Doorlopend Krediet 1,5% en 2% [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

C.O.B.A. 4 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN

C.O.B.A. 4 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN C.O.B.A. 4 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN Aanbeveling betreffende strafbedingen Brussel, 21 oktober 1997 1 Gelet op de artikelen 35, par. 3, lid 2, en 36 van de wet van 14 juli 1991 betreffende

Nadere informatie

(Het Openbaar Ministerie t / de H. P., beklaagde)

(Het Openbaar Ministerie t / de H. P., beklaagde) Corr. Gent (20 e K.), 6 maart 2002 / Corr. Gand (20 e ch.), 6 mars 2002 Not. : 61.97.1641/99/FS2 Zet. : De H. J. Tienpont (Het Openbaar Ministerie t / de H. P., beklaagde) Vonnis op tegenspraak Consumentenkrediet

Nadere informatie

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Gent dd. 12 januari 2005

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Gent dd. 12 januari 2005 Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Gent dd. 12 januari 2005 Aanslagjaar 2000 Rol nr 03-2097-A Advocaten: Meester Marc DE BOEL - voor de eiseres 3. FEITEN EN GESCHIL. 3.1. De betwisting handelt

Nadere informatie

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100 A,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100 A, RICHTLIJN VAN DE RAAD van 22 februari 1990 tot wijziging van Richtlijn 87/102/EEG betreffende de harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake het consumentenkrediet

Nadere informatie

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN.

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. HOOGTE WETTELIJKE RENTEVOET Voor het jaar 2014: 2,75% Mededeling in het Belgisch Staatsblad van 20/01/2014. WETTELIJKE RENTEVOET IN DE HANDELSTRANSACTIES - Eerste semester

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2014:2405

ECLI:NL:RBMNE:2014:2405 1 van 6 4-8-2014 13:53 ECLI:NL:RBMNE:2014:2405 Instantie Datum uitspraak 04-06-2014 Datum publicatie 24-06-2014 Rechtbank Midden-Nederland Zaaknummer 2522573 UC EXPL 13-18318 Rechtsgebieden Civiel recht

Nadere informatie

Overdracht van loon - Verzet - Uitstel - iet voorgeschreven op straffe van

Overdracht van loon - Verzet - Uitstel - iet voorgeschreven op straffe van Vred. Gent (6 de kant.), 19 december 1995 / J.P. Gand (6 ème cant.), 19 décembre 1995 Cession - Opposition - Délai - Non prescrit à peine de nullité - Portée. Demande de validation - Etendue de la saisine

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. FRGE-lening: Algemene voorwaarden Pagina 1 van 6

ALGEMENE VOORWAARDEN. FRGE-lening: Algemene voorwaarden Pagina 1 van 6 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. De overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de overeenkomst door alle partijen. De overeenkomst is opgesteld in zoveel exemplaren als er partijen met een onderscheiden

Nadere informatie

de coöperatie Coöperatieve Rabobank [plaats] Friesland Oost U.A., gevestigd te [plaats], hierna te noemen Aangeslotene.

de coöperatie Coöperatieve Rabobank [plaats] Friesland Oost U.A., gevestigd te [plaats], hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-400 d.d. 5 november 2014 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mr. A.P. Luitingh en mr. drs. S.F. van Merwijk leden en mr. E.C. Aarts, secretaris)

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Print uitspraak

Rechtspraak.nl - Print uitspraak pagina 1 van 6 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBNHO:2015:6063 Permanente link: http://deeplink.rechtspraa Instantie Datum uitspraak 29-07-2015 Datum publicatie 26-08-2015 Rechtbank Noord-Holland

Nadere informatie

Hof van beroep Antwerpen

Hof van beroep Antwerpen Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan Uitgereikt aan Uitgereikt aan 2013/ Datum van uitspraak 14 oktober 2013 Rolnummer op BUR op BUR op BUR 2011/AR/2386 Rechtsmiddelen Niet aan te bieden aan de ontvanger

Nadere informatie

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen Ontwerpadvies 2010/X De Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen 1 vervangt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1 Definities 1.1. In deze Algemene Voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: - De Media Maatschap: De Media Maatschap B.V. te Amsterdam, alsmede haar rechtsopvolgers onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs ARTIKEL 1 DEFINITIES 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

Het Hof; Er wordt een akte van betekening door geïntimeerde d.d. 6 januari 2000 overgelegd. Het hoger beroep is toelaatbaar.

Het Hof; Er wordt een akte van betekening door geïntimeerde d.d. 6 januari 2000 overgelegd. Het hoger beroep is toelaatbaar. Het Hof; De door de wet vereiste procedurestukken worden overgelegd, waaronder het bestreden op tegenspraak gewezen vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen d.d. 22 december 1999, waartegen

Nadere informatie

J COVER. Hof van beroep Gent. Arrest. 1... IiIIIJIIIlIIII III II llïii IIIIJIN I IllII II. eerste kamer. Vcnhaerfl]. Uitgifte.

J COVER. Hof van beroep Gent. Arrest. 1... IiIIIJIIIlIIII III II llïii IIIIJIN I IllII II. eerste kamer. Vcnhaerfl]. Uitgifte. c> jî :- Repertoriumnummer 2014I,k4 Kopie Afgeleverd aan: mr. DE MEYER CarI art. 792 Ger. W. Vrij van griffierecht - art. 28O,2 WReg. Uitgifte Uitgereikt aan Uitgereikt aan Uitgereikt aan 66000 Datum van

Nadere informatie

EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRECONTRACTUELE FASE INZAKE WONINGKREDIETEN ("DE OVEREENKOMST")

EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRECONTRACTUELE FASE INZAKE WONINGKREDIETEN (DE OVEREENKOMST) EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRECONTRACTUELE FASE INZAKE WONINGKREDIETEN ("DE OVEREENKOMST") Deze Overeenkomst is tot stand gekomen door onderhandelingen

Nadere informatie

DE BURGERLIJKE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, ZITTING HOUDENDE TE HASSELT, ELFDE KAMER, HEEFT HET VOLGENDE VONNIS UITGESPROKEN:

DE BURGERLIJKE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, ZITTING HOUDENDE TE HASSELT, ELFDE KAMER, HEEFT HET VOLGENDE VONNIS UITGESPROKEN: DE BURGERLIJKE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, ZITTING HOUDENDE TE HASSELT, ELFDE KAMER, HEEFT HET VOLGENDE VONNIS UITGESPROKEN: IN ZAKE A.R. nr. 03.0250.A N.V. [...] met zetel te [...] ingeschreven in het

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2015 / Datum van uitspraak 06 maart 2015 Rolnummer op JGR 2014/AB/305 Arbeidshof te Brussel derde kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2014/AB/305 p. 2 ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2017:147 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2017:147 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2017:147 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 17-01-2017 Datum publicatie 23-03-2017 Zaaknummer 200.189.286/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:3834

ECLI:NL:GHDHA:2014:3834 ECLI:NL:GHDHA:2014:3834 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 28-10-2014 Datum publicatie 27-11-2014 Zaaknummer 200.140.914/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL

ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL ZITTING VAN 15 SEPTEMBER 2011 Inzake RB, met maatschappelijke zetel te xxx, xxx, licentie xxx - Ondernemingsnr xxx; Eiseres, Ter zitting

Nadere informatie

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN.

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. HOOGTE WETTELIJKE RENTEVOET Voor het jaar 2015: 2,5% Mededeling in het Belgisch Staatsblad van 30/01/2015. WETTELIJKE RENTEVOET IN DE HANDELSTRANSACTIES - Eerste semester

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2013:13255

ECLI:NL:RBNHO:2013:13255 1 van 5 27-2-2014 13:18 ECLI:NL:RBNHO:2013:13255 Instantie Datum uitspraak 03-07-2013 Datum publicatie 27-01-2014 Zaaknummer 424898 Rechtsgebieden Rechtbank Noord-Holland Civiel recht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2015:9831

ECLI:NL:GHARL:2015:9831 ECLI:NL:GHARL:2015:9831 Instantie Datum uitspraak 22-12-2015 Datum publicatie 31-12-2015 Zaaknummer 200.173.880 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Civiel

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 4 FEBRUARI 2011 C.10.0412.N1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0412.N O. K., aan wie rechtsbijstand is verleend bij beslissing van het bureau voor rechtsbijstand op 24 juni 2010 (G.09.0231.N),

Nadere informatie

Artikel 508/19-1. De advocaat int de aan de

Artikel 508/19-1. De advocaat int de aan de WET VAN 21 APRIL 2007 BETREFFENDE DE VERHAALBAARHEID VAN DE ERELONEN EN KOSTEN VERBONDEN AAN DE BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT (B.S. 31 MEI 2007, TWEEDE EDITIE): GECOÖRDINEERDE TEKST OUDE TEKST NIEUWE TEKST

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2006:AX9306

ECLI:NL:RBROT:2006:AX9306 ECLI:NL:RBROT:2006:AX9306 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 15-06-2006 Datum publicatie 26-06-2006 Zaaknummer 709062 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste

Nadere informatie

Rolnummer 2516. Arrest nr. 144/2003 van 5 november 2003 A R R E S T

Rolnummer 2516. Arrest nr. 144/2003 van 5 november 2003 A R R E S T Rolnummer 2516 Arrest nr. 144/2003 van 5 november 2003 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 61, 7, vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

Nadere informatie

Date de réception : 24/02/2012

Date de réception : 24/02/2012 Date de réception : 24/02/2012 Vertaling C-30/12-1 Zaak C-30/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 23 januari 2012 Verwijzende rechter: Okresný súd Prešov (Slowakije) Datum van

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Bergen.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Bergen. Rolnummer 5607 Arrest nr. 40/2014 van 6 maart 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Bergen. Het Grondwettelijk

Nadere informatie

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND. Afdeling civielrecht Zittingsplaats Lelystad. zaaknummer / rolnummer: C/16/369978 / HL ZA 14-173

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND. Afdeling civielrecht Zittingsplaats Lelystad. zaaknummer / rolnummer: C/16/369978 / HL ZA 14-173 RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling civielrecht Zittingsplaats Lelystad zaaknummer / rolnummer: C/16/369978 / HL ZA 14-173 Vonnis van 25 februari 2015 in de zaak van maatschap [naam maatschap], gevestigd

Nadere informatie

Prospectus Persoonlijke Lening

Prospectus Persoonlijke Lening Prospectus Persoonlijke Lening Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een persoonlijke lening? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee

Nadere informatie

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN.

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. HOOGTE WETTELIJKE BASIS BEREKENING WETTELIJKE RENTEVOET Voor het jaar 2015: 2,5% Mededeling in het Belgisch Staatsblad van 30/01/2015. -Wet van 05/05/1865 betreffende de lening

Nadere informatie

Eindtermen Kredietbemiddeling

Eindtermen Kredietbemiddeling Kredietbemiddeling Module 1 Algemene beginselen van de kredietbemiddeling Deel 1 De financiële en juridische omgeving Professionele kennis en 1. Kredietgevers en kredietbemiddelaars 2. Organen voor toezicht,

Nadere informatie

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s).

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s). Algemene Voorwaarden The 5th Element Algemeen Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Organisatiebureau The 5th Element, gevestigd te 1815 GB, Alkmaar aan de Kennemersingel

Nadere informatie

Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening,

Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening, Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening, Artikel 1. Voorwerp van deze Algemene Voorwaarden 1.1 De Algemene Voorwaarden van Keytrade Bank Luxembourg SA (hierna de Bank ), regelen

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/6 Advies nr 25/2010 van 1 september 2010 Betreft: Advies betreffende het ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van verschillende besluiten betreffende registratie van persoonsgegevens ingevolge

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2016:4562

ECLI:NL:RBOVE:2016:4562 ECLI:NL:RBOVE:2016:4562 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 08-11-2016 Datum publicatie 18-11-2016 Zaaknummer 4687498 \ CV EXPL 15-6715 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

WETTELIJKE RENTEVOET IN DE

WETTELIJKE RENTEVOET IN DE FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. WETTELIJKE RENTEVOET WETTELIJKE RENTEVOET IN DE HANDELSTRANSACTIES HOOGTE Voor het jaar 2016: 2,25 % Mededeling in het Belgisch Staatsblad van 18/01/2016. - Tweede semester

Nadere informatie

Hof van beroep Antwerpen. Arrest

Hof van beroep Antwerpen. Arrest Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan Uitgereikt aan Uitgereikt aan 2014/ Datum van uitspraak 7 april 2014 Rolnummer op BUR op BUR op BUR 2012/AR/1196 Niet aan te bieden aan de ontvanger Eindarrest

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Aanvaarding van de algemene voorwaarden 1.1 De geleverde goederen en de gepresteerde diensten worden respectievelijk enkel verkocht, verhuurd of geleverd onder aanvaarding door

Nadere informatie

OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE. De ondergetekenden:

OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE. De ondergetekenden: OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE De ondergetekenden: 1. De Stichting DRENTSE ENERGIE ORGANISATIE, gevestigd te (9405 BJ) Assen aan de Westerbrink 1, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder de wet : de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet.

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder de wet : de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet. Koninklijk besluit van 21 juni 2011 tot wijziging van verschillende besluiten inzake consumentenkrediet en tot uitvoering van de artikelen 5, 1, tweede lid, en 2, en 15, derde lid, van de wet van 12 juni

Nadere informatie

Onderafdeling II. Kredietovereenkomst.

Onderafdeling II. Kredietovereenkomst. 11 de informatie over de vanaf het sluiten van de kredietovereenkomst in rekening te brengen kosten en de voorwaarden waaronder deze kosten kunnen worden gewijzigd overeenkomstig artikel 30; 12 in voorkomend

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kosterijland

Nadere informatie