U wilt (zelf) iets veranderen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "U wilt (zelf) iets veranderen"

Transcriptie

1 U wilt (zelf) iets eranderen aan uw huurwoning Wat moet u weten?

2 U wilt iets eranderen aan uw woning om er nog meer an te genieten. En dan hebben we het niet oer andere gordijnen of een andere loerbedekking. Nee, dan hebben we het oer definitiee eranderingen zoals een nieuw dakraam, een aanbouw bij de keuken, terrasdeuren, een erker. U wilt natuurlijk niet dat u zo n erandering bij een eentuele erhuizing weer ongedaan moet maken. In deze brochure leest u alles wat u moet weten oer aanpassingen in en aan uw woning en of u zo n erandering wel of niet ergoed krijgt. Onroerend goed Bij indiiduele woningerbetering gaat het om eranderingen die aard- en nagelast aan uw woning zitten (onroerend goed) en niet zo een, twee, drie te eranderen/erwijderen zijn. Zowel oor u als oor ons is het belangrijk om te weten wat wel en wat niet kan. En, welke oorwaarden daarbij een rol spelen. Achter in deze brochure indt u twee oerzichten. In Oerzicht 1 Indiiduele woningerbetering leest u welke erbeteringen u in of aan de woning kunt aanbrengen. U leest ook wat er met de oorziening gebeurt als u erhuist. In Oerzicht 2 Vergoedingsregeling leest u of u oor bepaalde eranderingen in aanmerking komt oor een ergoeding. Aanraagformulier Het is erstandig ons an teoren te laten weten als u uw woning wilt eranderen. Wij kunnen dan uw aanraag beoordelen en u adiseren of begeleiden. Zo oorkomt u dat u de erandering ongedaan moet maken. Krijgt u an ons goedkeuring, dan weet u zeker dat u de woningerandering niet ongedaan hoeft te maken als u erhuist. Voor het aanragen an een erandering kunt u gebruik maken an het aanraagformulier oor indiiduele woningerbetering. Dit formulier kunt u bij ons ophalen. U kunt het ook downloaden ia onze website: Gebruikt u dit formulier niet en u wilt zelf een briefje schrijen, let u er dan op dat u bij uw aanraag in ieder geal de olgende informatie ermeld: uw naam, adres en telefoonnummer; wat u wilt eranderen of aanbrengen; wanneer u de erandering wilt uitoeren; wie de werkzaamheden uitoert; (als dat nodig is) een bouwtekening met daarop de afmetingen an de erandering en een bouwergunning.

3 Bij twijfel kunt u ons natuurlijk altijd om adies ragen. Het gaat er om dat wij oldoende informatie ontangen om uw aanraag goed te kunnen beoordelen. Beoordeling Op basis an uw aanraagformulier beoordelen we uw erzoek. Binnen drie weken laten we u weten hoe we oer uw plannen denken. Kwaliteitseisen We oorkomen graag dat een nieuwe bewoner de dupe wordt an een slecht uitgeoerde klus. Daarnaast is het belangrijk dat wij de woning goed kunnen blijen erhuren, ook in de toekomst. Daarom hebben we oor iedere klus spelregels opgesteld. Dit zijn richtlijnen die we hebben ontwikkeld om de bouwtechnische staat, de eiligheid, het onderhoud en de erhuurbaarheid an de woning te garanderen. Ook moet u zich aan de specifieke kwaliteitseisen, oorschriften en normen houden an onder andere de oerheid en de nutsbedrijen. Algemene bouwkundige- en eiligheidseisen Verander bij oorkeur niets aan het leidingwerk en de aansluitpunten an gas en elektra. Doet u dit wel, dan moet dit door een erkend installateur worden gekeurd of worden aangebracht. Waar mogelijk moet u gebruik maken an onderhoudsarme oplossingen en materialen. Breng de oorzieningen strak, lak, haaks, loodrecht en waterpas aan. Neem maatregelen om schade aan de woning of oorzieningen te oorkomen. Als schade het geolg is an uw werkzaamheden, bent u daaroor erantwoordelijk. Het tijdelijk erwijderen en/of terugplaatsen an een oorziening moet akkundig gebeuren. Beestigingsmiddelen aan de geels moeten an roestrijstaal zijn. Niet toegestaan: Het maken an gaten in kozijnen, ramen, deuren en panelen. Algemene onderhoudstechnische eisen Maak an weggewerkte leidingen een tekening zodat bij onderhoud niet naar de juiste plaats gezocht hoeft te worden. U bent zelf erantwoordelijk oor het onderhouden, repareren of herstellen an de (woning)wijziging. Waar mogelijk moeten wijzigingen zo worden aangebracht dat deze op een eenoudige wijze, met zo min mogelijke schade, kunnen worden teruggebracht op het standaard nieau of erwijderd kunnen worden. De onderdelen die door woningstichting Het Grootslag onderhouden worden moeten 2

4 goed bereikbaar blijen. Eentuele extra kosten oor het bereikbaar maken komen oor rekening an de huurder. Algemene erhuurtechnische eisen Gebruik bij oorkeur lichte, neutrale kleuren. Een erandering mag geen oerlast eroorzaken oor de directe omgeing. De oorzieningen zijn professioneel aangebracht en eilig. Materiaalgebruik Maak gebruik an onderhoudsarme materialen. Bouwergunning Bij sommige woningerbeteringen is een bouwergunning nodig. Of dat zo is beoordelen wij aan de hand an uw aanraag. Mocht u inderdaad een bouwergunning nodig hebben, dan laten we u dat zo snel mogelijk weten. U kunt ook ia internet nadere informatie inden in welke geallen een (lichte) bouwergunning nodig is, op de site: (rubriek: bouwergunningen.online) Wel of geen toestemming Er zijn ier mogelijkheden: 1 Definitiee goedkeuring. Als de erandering mag blijen zitten als u erhuist, dan krijgt u an ons definitiee goedkeuring. We geen die definitiee goedkeuring meestal direct als het om een eenoudige erandering gaat. U kunt dan meteen aan de slag. Wij controleren na het aanbrengen an de erbetering of de erandering aan alle (bouwtechnische) eisen oldoet. 2 Voorlopige goedkeuring. Het gaat daarbij bijna altijd om een ingrijpende erandering, die mag blijen zitten als u erhuist. Zodra u met de werkzaamheden begint, komt onze opzichter bij u langs om te controleren of u de klus uitoert olgens onze kwaliteitseisen. Na afloop an de werkzaamheden inspecteert de opzichter de erandering nogmaals. Als de erandering mag blijen zitten als u erhuist, dan krijgt u an ons definitiee goedkeuring. Wij sturen u hieroer een brief. 3 Tijdelijke goedkeuring. De erandering wordt dan tijdelijk toegestaan. Als u erhuist moet u de erandering ongedaan maken. 4 U krijgt geen toestemming an ons om de erandering te realiseren. Nieuwe/andere regels Wij oeren altijd een zo actueel mogelijk beleid. Dit betekent dat we onze regels regelmatig aanpassen. Als u eenmaal toestemming gekregen heeft oor een erandering, dan hebben latere wijzigingen an onze regels hierop geen inloed. In dat geal blijen de

5 regels gelden zoals deze waren op het moment dat u toestemming kreeg. Geschillencommissie Het kan oorkomen dat we het niet met elkaar eens worden; dat u iets aan de woning wilt eranderen en wij daaraan geen goedkeuring willen erlenen. Dan praten we daar graag met u oer. We gaan eran uit dat we er samen uitkomen. Lukt dat niet, dan kunt u een beroep doen op onze geschillencommissie. Wel of geen ergoeding In een aantal geallen is het mogelijk een ergoeding te krijgen in de kosten an de erandering. Het gaat dan rijwel altijd om een erbetering an het woongenot. Een nieuw dakraam of dakkapel bijoorbeeld. Of extra ruimte aan het huis in de orm an een bijkeuken of garage. In kolom goedkeuring en ergoeding an Oerzicht 1 Indiiduele woningerbetering leest u om welke eranderingen het precies gaat. Hoe hoog de ergoeding is hangt onder andere af an: de ouderdom en de onderhoudstaat an de oorziening; de nieuwwaarde die geldt op het moment dat u de woning erlaat. (We bepalen de nieuwwaarde op basis an de normkosten die wij hanteren. Simpel gezegd rekenen we uit wat wij aan kosten gemaakt zouden hebben om de erbetering te realiseren). Risico s Als u de erbetering niet bij ons aanraagt loopt u grote risico s. Wordt de woning bijoorbeeld gesloopt of gerenoeerd, dan bestaat de mogelijkheid dat u geen ergoeding krijgt. Heeft u ons wel toestemming geraagd oor de erandering, maar gaat deze erloren door sloop of renoatie, dan ergoeden we de erandering gewoon olgens onze ergoedingsregeling. Vergoeding bij erhuizing In Oerzicht 1 Indiiduele woningerbetering leest u oor welke eranderingen u een ergoeding krijgt. In kolom 2 indt u de oorzieningen waaroor u een ergoeding krijgt als u erhuist binnen ijftien jaar nadat u de woning heeft eranderd. Voor de oorzieningen in kolom 3 ontangt u bij uw erhuizing geen ergoeding. In Oerzicht 2 Vergoedingsregeling indt u de hoogte an de ergoeding. U leest hier de maximale restwaarde an uw woningerbetering in percentages. Hulp nodig Niet iedereen is een handig. Wie iets aan zijn woning wil eranderen, maar dat niet zelf kan

6 of wil, kan in een aantal geallen een beroep op ons doen. In kolom 2 an Oerzicht 1 Indiiduele woningerbetering staat precies welke eranderingen wij oor u kunnen uitoeren. Er bestaan twee mogelijkheden om de erandering te financieren: u betaalt de kosten an deze ingreep helemaal zelf. Verhuist u binnen ijftien jaar, dan kunt u gebruik maken an onze ergoedingregeling; u betaalt eenderde deel an de inesteringskosten zelf. (U kunt hier zelfs een betalingsregeling oor treffen). Tweederde nemen we op in de nettohuur. Aan deze manier an betalen is wel een nadeel erbonden: als u erhuist, krijgt u geen ergoeding! Een c-installatie wordt geheel in de nettohuur opgenomen. Mengkraan, handdoekradiator Niet iedereen wil grote eranderingen aan zijn woning aanbrengen. Vaak gaat het om kleine erbeteringen, zoals het aanbrengen an (thermosstatische) mengkranen, een erhoogde toiletpot of bijoorbeeld een handdoekradiator. Dergelijke erbeteringen allen niet onder de indiiduele woningerbetering. Daaroor geldt een andere regeling. Hoe die precies in elkaar zit, leggen we u graag uit in ons kantoor aan de Olympiaweg 25 in Werershoof, tel: Tips Tenslotte nog een aantal tips oor u aan de slag gaat: Algemeen bij werkzaamheden waar eel stof rij komt, is het handig als u natte lakens ophangt in de deuropeningen an aangrenzende ertrekken. Dit beperkt de stofoerlast; metalen leidingen in loeren of wanden kunt u goed opzoeken met een leiding detector; waarschuw uw buren als u gaat breken en maak bij oorkeur afspraken met betrekking tot het tijdstip waarop er gewerkt wordt (niet s aonds na uur); leeranciers an materialen kunnen u heel goed adiseren oer de mogelijkheden. Lees de gebruiksaanwijzingen goed; maak oor het afoeren an puin en dergelijke gebruik an de mogelijkheden die de gemeente biedt; houd rekening met eentuele aanpassingen an uw erzekering(en). Neem oor alle zekerheid contact op met uw erzekeringsagent. Elektra en leidingwerk werk nooit aan een elektrische installatie waar nog spanning op staat. Schakel de elektriciteit uit door de hoofd- of groepsschakelaar om te zetten;

7 controleer met een deugdelijke spanningzoeker of u de juiste groep(en) heeft uitgeschakeld; zet nooit spanning op een elektriciteitsleiding die nog niet is afgemonteerd; draag bij oorkeur eiligheidskleding en eiligheidsschoenen; werk nooit met ochtige of natte handen; gebruik deugdelijk geïsoleerd gereedschap; pas op dat de isolatie an de draden niet wordt beschadigd bij het strippen; let er op dat elektrische leidingen worden aangesloten ia de aansluitkast an het energiebedrijf. Deze aansluitkast is erzegeld en beat de hoofdzekering. U mag deze aansluitkast NOOIT openen; maak een schets an draden en kleuren en ga pas aan het werk als alles olstrekt duidelijk is; sluit de hoofdkraan af en laat het leidingnet leeglopen, wanneer u aan het sanitair werkt. Schilderwerk Gebruik binnenshuis erf op waterbasis. Vragen? Heeft u na het lezen an deze brochure nog ragen? Belt u ons dan gerust. Wij helpen u graag. U kunt ook bij ons terecht oor persoonlijk adies. Het kantoor an woningstichting Het Grootslag is geestigd aan de Olympiaweg 25 in Werershoof. Ons telefoonnummer is

8 Oerzicht 1 Indiiduele woningerbetering In het onderstaande oerzicht zetten we de erschillende woningerbeteringen op een rij. In kolom 3 en 4 leest u oor welke erbeteringen u (tijdelijke) goedkeuring nodig heeft. In kolom 2 ziet u oor welke erbeteringen u een ergoeding kunt krijgen als u erhuist. In kolom 5 staat of wij de indiiduele woningerbetering controleren als het werk klaar is. Dit gebeurt meestal bij de meer ingrijpende eranderingen Goedkeuring en ergoeding bij erhuizing binnen 15 jaar Goedkeuring Tijdelijke goedkeuring* Controle TERREIN/TUIN Aanbrengen erfafscheidingen Uitbreiden bestrating Bouwen houten berging/tuinhuisje Bouwen carport Aanleggen an een ijer in tuin ν Plaatsen an een dierenerblijf AANBOUW WONING Bouwen gemetselde bijkeuken/garage 7

9 Goedkeuring en ergoeding bij erhuizing binnen 15 jaar Goedkeuring Tijdelijke goedkeuring* Controle GEVEL Aanbrengen dakkapel Aanbrengen dakraam Aanbrengen zonnescherm Aanbrengen luifel boen oordeur Treffen an inbraakwerende maatregelen Aanbrengen tuindeuren/ schuifpui of extra kozijn INSTALLATIE Plaatsen buitenkraan Aanbrengen oorzieningen oor wasmachine of aatwasser Aanbrengen oorzieningen oor wasdroger Uitbreiden elektra Aanbrengen buitenerlichting Plaatsen an een c-installatie 8

10 Goedkeuring en ergoeding bij erhuizing binnen 15 jaar Goedkeuring Tijdelijke goedkeuring* Controle Plaatsen extra radiator in hal en/of toilet Verplaatsen radiator Aanbrengen thermostaatkraan op radiator Aanbrengen an mechanische entilatie SANITAIR Verwijderen an tweede wastafel Aanbrengen tweede toilet Aanbrengen fontein/ wastafel Thermostaatmengkraan bad of douche Aanbrengen ligbad Moderniseren douche en/of toiletruimte INDELING VAN DE WONING Aanbrengen open haard Aanbrengen oorzieningen oor open haard

11 Goedkeuring en ergoeding bij erhuizing binnen 15 jaar Goedkeuring Tijdelijke goedkeuring* Controle Moderniseren/erwijderen schoorsteenmantel Dichtmaken binnendeur Aanbrengen en/of erwijderen niet-dragende wanden Plaatsen toog, glaswand, of schuifwand/-deur Verwijderen aste kastenwand/kast INRICHTING VAN DE WONING Aanpassen/wijzigen keukenblok Plaatsen inbouwapparatuur Verangen binnendeuren en dorpels Verwijderen deuren en dorpels Verandering ensterbank Plaatsen aste trap naar zolder 10

12 Goedkeuring en ergoeding bij erhuizing binnen 15 jaar Goedkeuring Tijdelijke goedkeuring* Controle AFWERKING VAN DE WONING Aanbrengen steenstrips Aanbrengen sierpleisterwerk Aanbrengen houten wand- en plafondafwerking Aanbrengen en/of wijzigen wandtegelwerk Aanbrengen harde loerbedekking Betimmering open zolder oor slaap-/ hobbykamer INRICHTING VAN DE WONING Aanbrengen dakisolatie Aanbrengen loerisolatie * De zaken in kolom 4 biedt u alleen ter oername aan als de opolgende huurder dat uitdrukkelijk erzoekt. Wij kunnen oername erbieden. Dit hangt onder andere af an de kwaliteit en de onderhoudstaat an de oorziening. 11

13 Oerzicht 2 Vergoedingsregeling In kolom 2 an Oerzicht 1 Indiiduele woningerbetering leest u de erbeteringen waaroor u een ergoeding kunt krijgen als u de woning erlaat. In kolom A an dit oerzicht indt u de standaard ergoedingsregeling met bijbehorende maximale percentages. Kolom B geldt alleen oor de centrale erwarming als deze door uzelf is aangebracht. Maximale restwaarde indiiduele woningerbetering in % jaar A B

14 Bezoekadres Olympiaweg EJ Werershoof T F Openingstijden maandag t/m donderdag an uur tot uur rijdag an 8.00 uur tot uur ( s middags gesloten) Gratis onderhoudslijn T Op werkdagen an 8.00 tot uur bereikbaar. Buiten deze tijden alleen oor uw spoedmeldingen. Postadres Postbus ZH Werershoof

Overigens moet u vooraf altijd contact met ons opnemen voordat u aan een bepaalde klus begint.

Overigens moet u vooraf altijd contact met ons opnemen voordat u aan een bepaalde klus begint. Februari 2015, Zelf klussen Zelf klussen Honderd mensen, honderd wensen! Dat geldt voor eten en drinken, voor kleding, maar zeker ook voor de inrichting van het huis waar u woont. Logisch dat u dat huis

Nadere informatie

Zelf Aangebrachte Veranderingen

Zelf Aangebrachte Veranderingen Zelf Aangebrachte Veranderingen Veranderingen in de woning aanbrengen? WONINGSTICHTING BUITENLUST Een woning voldoet nooit helemaal aan al uw woonwensen en misschien denkt u er wel eens aan om een kleine

Nadere informatie

Klussen in huis. Inleiding. Toestemming. Toestemming aanvragen

Klussen in huis. Inleiding. Toestemming. Toestemming aanvragen in Klussen in huis Inleiding Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV s) in huurwoningen van Woningstichting de Zaligheden (WSZ). De woning die u van WSZ huurt, wilt u graag inrichten naar uw eigen smaak.

Nadere informatie

Zelf Aangebrachte Voorzieningen

Zelf Aangebrachte Voorzieningen Zelf Aangebrachte Voorzieningen Veranderingen aanbrengen in uw huurwoning In deze brochure kunt u ons beleid lezen over Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV). Hoewel we de brochure met uiterste zorg hebben

Nadere informatie

Veranderingen aan de woning

Veranderingen aan de woning uitgave juli 2015 Veranderingen aan de woning Mag ik klussen in mijn woning? En hoe regel ik toestemming? De Zes Kernen wil graag dat u van uw woning kunt genieten. Wilt u uw woning naar eigen smaak inrichten?

Nadere informatie

Klussen in uw huurwoning

Klussen in uw huurwoning Klussen in uw huurwoning Handig samen met Openbaar Belang! Het is belangrijk dat u zich helemaal thuis voelt in uw huis en er met veel plezier woont. Daarom vindt Openbaar Belang het belangrijk dat u zelf

Nadere informatie

Zelf Aangebrachte Voorzieningen ZAV-beleid

Zelf Aangebrachte Voorzieningen ZAV-beleid Zelf Aangebrachte Voorzieningen ZAV-beleid veranderingen in een huurwoning van Zeilstra Beheer B.V. Inhoud Veranderingen in een huurwoning...blz. 2 Roerende en onroerende zaken...blz. 2 Zelf aangebrachte

Nadere informatie

Aanpassingen met toestemming Wanneer wij spreken over zelf aangebrachte voorzieningen gaat dit voornamelijk over het aanpassen van onroerende zaken.

Aanpassingen met toestemming Wanneer wij spreken over zelf aangebrachte voorzieningen gaat dit voornamelijk over het aanpassen van onroerende zaken. Zelf klussen in huis Als huurder wilt u uw woning graag naar uw persoonlijke smaak en wensen inrichten. Iedereen woont natuurlijk graag in een woning waarin hij of zij zich thuis voelt. Daarom kan het

Nadere informatie

Uw woning, uw smaak uw wensen! Over zelf aangebrachte voorzieningen

Uw woning, uw smaak uw wensen! Over zelf aangebrachte voorzieningen Uw woning, uw smaak uw wensen! Over zelf aangebrachte voorzieningen Een strakke keuken, mét kookeiland. Eindelijk een dakraam, een houten vloer, beneden én boven U wilt graag een en ander in uw woning

Nadere informatie

Zelf Aan te brengen Veranderingen (ZAV s) in uw huurwoning Klus gerust, maar doe het bewust!

Zelf Aan te brengen Veranderingen (ZAV s) in uw huurwoning Klus gerust, maar doe het bewust! Zelf Aan te brengen Veranderingen (ZAV s) in uw huurwoning Klus gerust, maar doe het bewust! Inhoud Inleiding Zelf Aan te brengen Veranderingen (ZAV) in uw huurwoning blz. 3 Hoofdstuk 1 Algemene regels

Nadere informatie

Baston Wonen. informatie. Woningverandering/ ZAV beleid. Maak van uw huis een thuis

Baston Wonen. informatie. Woningverandering/ ZAV beleid. Maak van uw huis een thuis Baston Wonen informatie Maak van uw huis een thuis Woningverandering/ ZAV beleid Vooraf toestemming verplicht In het overzicht vanaf pagina 5, kunt u lezen of toestemming vooraf verplicht is. Is toestemming

Nadere informatie

Zelf uw woning aanpassen

Zelf uw woning aanpassen Zelf uw woning aanpassen U wilt een muurtje wegbreken of compleet ander sanitair. Dat zijn grotere aanpassingen dan een likje verf of een fris behangetje KleurrijkWonen biedt u graag de mogelijkheid om

Nadere informatie

UW WONING IS UW THUIS, DUS AANPASSEN MAG

UW WONING IS UW THUIS, DUS AANPASSEN MAG De woning die u van Woningstichting Dinteloord (WSD) huurt, wilt u natuurlijk naar uw eigen smaak inrichten. U kiest zelf de vloerbedekking en de meubels. Maar misschien heeft u meer wensen op het terrein

Nadere informatie

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Woningbouwvereniging 4 Hoofdstuk 3 Voorwaarden 5 Hoofdstuk 4 Procedure 8 Hoofdstuk 5 Overzicht ZAV s en nadere

Nadere informatie

Stijlvol wonen in Cothen

Stijlvol wonen in Cothen Stijlol wonen in Cothen Waar wonen en groen hand in hand gaan Stijlol wonen in Cothen 3 Waar wonen en groen hand in hand gaan 4 Comfortabel wonen in authentieke stijl... 6 Met aandacht oor de toekomst...

Nadere informatie

Zelf uw woning aanpassen

Zelf uw woning aanpassen Zelf uw woning aanpassen ruimte voor leven Zelf uw woning aanpassen Wonen is iets persoonlijks. U kunt uw woning zoveel mogelijk naar uw eigen smaak inrichten en aanpassen. Maar wilt u iets aan de woning

Nadere informatie

Klussen wat is er mogelijk. Alle regels en tips op een rij.

Klussen wat is er mogelijk. Alle regels en tips op een rij. Klussen wat is er mogelijk Alle regels en tips op een rij. 1 2 Voor de zekerheid Regelmatig constateren wij bij de voorinspectie (na een schriftelijke huuropzegging) dat de bewoners veranderingen hebben

Nadere informatie

Regels bij het klussen

Regels bij het klussen Waar u op moet letten In een woning van Woonbron krijgt u volop de vrijheid om te klussen. Wij nemen de aanpassingen over als ze voldoen aan bepaalde eisen, wanneer u de woning verlaat. In sommige gevallen

Nadere informatie

Klussen wat is er mogelijk. Alle regels en tips op een rij

Klussen wat is er mogelijk. Alle regels en tips op een rij Klussen wat is er mogelijk Alle regels en tips op een rij 1 2 Voor de zekerheid Regelmatig constateren wij bij de voorinspectie (na een schriftelijke huuropzegging) dat bewoners ZAV s (Zelf Aangebrachte

Nadere informatie

PARKBOS. VRIJSTAANDE WONiNG

PARKBOS. VRIJSTAANDE WONiNG PARKBOS VRIJSTAANDE WONiNG 1 DIT GEBIED WORDT MOMENTEEL HERONTWIKKELD Stadhouderspark een bijzonder project Grote olwassen bomen met dikke kruinen, historische Stadhouderspark wordt in meerdere fases ontwikkeld.

Nadere informatie

Zelf klussen. Maak van uw huis uw droomhuis

Zelf klussen. Maak van uw huis uw droomhuis Zelf klussen Maak van uw huis uw droomhuis 1 Zelf klussen Maak van uw huis uw droomhuis Zelf uw droomkeuken plaatsen? Plannen om de zolder te verbouwen? Schuurtje in de tuin? Een tweede toilet in de badkamer?

Nadere informatie

Het aanbrengen van veranderingen en toevoegingen door huurder (Z.A.V.-beleid)

Het aanbrengen van veranderingen en toevoegingen door huurder (Z.A.V.-beleid) ZAV beleid 2 Het aanbrengen van veranderingen en toevoegingen door huurder (Z.A.V.-beleid) Inleiding U kent het spreekwoord vast wel: eigen haard is goud waard. Dit spreekwoord geeft aan hoeveel waarde

Nadere informatie

ALLE SPELREGELS OP EEN RIJ ZELF KLUSSEN

ALLE SPELREGELS OP EEN RIJ ZELF KLUSSEN ALLE SPELREGELS OP EEN RIJ ZELF KLUSSEN Zelf klussen Zelf klussen: veel kan, maar niet alles mag U huurt een huis bij deltawonen. Om van uw huis uw thuis te maken, wilt u uw woning misschien aanpassen

Nadere informatie

Informatie voor huurders van Vidomes. Zelf klussen aan mijn woning. Wat mag? En hoe regel ik toestemming? Over eigen aanpassingen en verbouwingen

Informatie voor huurders van Vidomes. Zelf klussen aan mijn woning. Wat mag? En hoe regel ik toestemming? Over eigen aanpassingen en verbouwingen Informatie voor huurders van Vidomes Zelf klussen aan mijn woning. Wat mag? En hoe regel ik toestemming? Over eigen aanpassingen en verbouwingen Klussen in uw woning? Overleg met Vidomes! Droomt u wel

Nadere informatie

GWV0514-161 klussen in uw woning / juli 2014. Klussen in uw woning Huurdersinformatie

GWV0514-161 klussen in uw woning / juli 2014. Klussen in uw woning Huurdersinformatie GWV0514-161 klussen in uw woning / juli 2014 Klussen in uw woning Huurdersinformatie Aanpassingen aan uw woning Groen Wonen Vlist geeft u graag de vrijheid om uw huis een persoonlijk tintje te geven. De

Nadere informatie

Zelf uw woning aanpassen?

Zelf uw woning aanpassen? Zelf uw woning aanpassen? Spelregels bij zelf aangebrachte voorzieningen Inhoudsopgave Aanpassingen aan uw huurwoning... 2 Voorwaarden... 3 Onderhoud... 4 Verhuizing... 4 Vanwege onherstelbare beschadiging

Nadere informatie

Spelregels versie 2 (december 2013)

Spelregels versie 2 (december 2013) Spelregels versie 2 (december 2013) Wonen op maat U huurt een woning van St. Joseph en heeft nog een woonwens. Dat kan uiteenlopen van een dakraam, zonnepanelen op het dak of een nieuwe erfafscheiding.

Nadere informatie

Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist?

Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist? Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist? Stapels lege dozen staan in de gang, klaar om in te pakken. De verhuizer is gebeld en de adreswijzigingen liggen klaar. U gaat nog één keer

Nadere informatie

Zelf klussen aan uw woning. Zelf klussen aan uw woning Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: toestemming voor uw klus

Zelf klussen aan uw woning. Zelf klussen aan uw woning Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: toestemming voor uw klus INFORMATIE OVER: toestemming voor uw klus advies bij uw klus vergoedingen als u verhuist Zelf klussen aan uw woning Zelf klussen aan uw woning Informatie voor huurders van Vidomes Deze brochure gaat over

Nadere informatie

Woonwijzer Welkom bij De Vooruitgang. www.devooruitgang.com

Woonwijzer Welkom bij De Vooruitgang. www.devooruitgang.com Woonwijzer Welkom bij De Vooruitgang www.devooruitgang.com Welkom beste huurder. U woont (binnenkort) in een woning van Stichting Woningbeheer De Vooruitgang. Dat brengt bepaalde rechten en plichten met

Nadere informatie