Casablanco. Werkervaringsproject Ondernemen in de sociale economie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Casablanco. Werkervaringsproject Ondernemen in de sociale economie"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 Casablanco Werkervaringsproject Ondernemen in de sociale economie

2 Casablancovzw François Malherbelaan, Brussel T. 02/ F. 02/ Een initiatief met de steun van : Casablanco Jaarverslag 2012

3 Jaarverslag Casablanco 2 2. Tewerkstellings- en Opleidingsbeleid 3 3. Bouwen aan Maatschappelijke Meerwaarde Bouwen doe je niet alleen, Projecten en Partenariaten Organisatie en Financieel beleid Perspectieven en Uitdagingen

4 Casablanco Casablanco wordt in 2001 opgericht door de fusie van verschillende verenigingen, allen actief op diverse terreinen zoals de strijd tegen de armoede, hulpverlening aan jongeren, beroepsopleiding en het recht op wonen. Het dispositief van de werkervaring diende zich dan ook aan als een interessant sociaal en economisch instrument om deze verschillende actieterreinen op een integrale wijze te benaderen. De vaststelling was immers tweeledig: Terwijl de behoefte aan betaalbare en degelijke woningen en sociale infrastructuur in Brussel enorm was, voornamelijk in de 19de-eeuwse gordel, en de middelen voor het uitvoeren van de nodige renovatiewerkzaamheden beperkt, was het des te prangender dat een nog grotere groep van mensen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest amper toegang hadden tot de arbeidsmarkt, voornamelijk voor laaggeschoolden voor wie zelfs een eerste werkervaring haast onbereikbaar was. Met de ontwikkeling van heel wat interessante federale en gewestelijke tewerkstellings-maatregelen op het einde van de jaren '90 ziet Casablanco dan ook een reële kans om haar maatschappelijke doelstelling van sociaal-economische integratie en sociale mobiliteit voor de meest kwestbaren onder ons sterk te verankeren in Brusselse Hoofdstedelijke Gewest: na een gestage groei telt Casablanco vandaag 16 conventies in het kader van het Doorstromingsprogramma en 24 overeenkomsten in het kader van de Art-60 tewerkstelling. Casablanco werd bovendien erkend als geregistreerd aannemer en kan vandaag buigen op een uitgebreide dienstverlening. Casablanco wil zo sociale meerwaarde genereren door werkervaring en vorming in te zetten voor de realisatie van werven voor sociale huisvestingsinitiatieven, voor verenigingen en particuieren zonder of met beperkte middelen, voor school- en gemeenschapsinfrastructuur,... Voor particulieren met financiële moeilijkheden werkt Casabanco ook rond de problematiek van het energieverbruik, met een bijzondere aandacht voor diepgaande isolatiewerkzaamheden en voor het gebruik van duurzame materialen. Als laatste werden er sinds 2006 bijkomende activiteiten ontwikkelt in de zogenaamde Gewestelijke Wijkcontracten waardoor de werking zich sedertien uitdrukkelijk inschrijft in een zowel lokale als stedelijke dynamiek. Casablanco Jaarverslag

5 Tewerkstellings- en opleidingsbeleid Casablanco is voor vele doelgroepwerknemers een waardevol instrument voor wat vaak als een eerste reële en waardevolle werkervaring wordt ervaren. Voor Casablanco is dit een bewuste beleidskeuze: maatschappelijke deelname in het algemeen en socio-professionele inschakeling in het bijzonder, zijn immers slechts succesvol wanneer ook de werknemers zelf het gevoel krijgen dat ze via opleiding, vorming en inzet greep krijgen op hun eigen professionele toekomst. Casablanco wil zo haar bijdrge leveren aan de strijd tegen sociale en economische uitsluiting en een actief participeren aan de arbeidsmarkt stimuleren. Wat de aanpak van Casablanco echter zo specifiek maakt in vergelijking met ander vormen van tewerkstelling, is dat de socioprofessionele inschakeling als dusdanig de centrale doelstelling is en zo het kloppende hart van haar activiteiten. Gericht op de verzelfstandiging van haar doelgroepwerknemers en met het oog op hun doorstroom en integratie op de reguliere arbeidsmarkt in eerste instantie in de bouwsector vraagt een dergelijke aanpak dan ook om een coherente visie op de inspanningen van de doelgroep en het traject dat deze doorloopt. Van bij de aanwerving tot en met de actieve zoektocht naar een duurzame baan en vaak zelfs tot de afsluiting van het contract met de nieuwe werkgever worden de werknemers dan ook aangemoedigd en gestimuleerd tot een zelfreflectief en bewust leerproces. Doelgroepwerknemers Om de tewerkstelling van het doelpubliek te financieren, doet Casablanco een beroep op het Doorstromingsprogramma (DSP), beheerd en deels gefinancierd door Actiris, dat tewerkstellingsperspectieven wil bieden aan personen die in het gewone arbeidscircuit nauwelijks kans maken. Bovendien wil de maatregel zo toelaten dat de organisaties die het DSP-programma uitvoeren sociale diensten en activiteiten ontwikkelen. Het Doorstromingsprogramma richt zich specifiek op langdurig en laaggeschoolde werkzoekenden. Daarnaast omkadert Casablanco ook personen die tewerkgesteld zijn via Artikel 60 7 van de Organieke OCMW-Wetgeving van 8 juli De voorwaarde voor tewerkstelling in Artikel 60-statuut is de teogang tot een sociaal integratie-inkomen of ondersteuning van het OCMW. En ook al lijken de administratieve voorwaarden minder streng dan die van het Doorstromingsprogramma, stellen we vast dat deze mensen ivaak nog verder van de reguliere arbeidsmarkt staan dan de doelgroep in het DSP-programma. Ze combineren immers vaak een opeenstapeling van sociale problemen met een zeer laag scholingsniveau en een zeer lange beroepsinactiviteit. Hun kennis van het Frans of het Nederlands is vaak problematisch. Het OCMW is de administratieve werkgever, terwijl Casablanco de werkervaring en het inschakelingstraject voor deze werknemers op zich neemt. De duur van de contracten is berekend op het aantal werkdagen dat nodig is voor het verkrijgen van toegang tot sociale rechten (werkloosheidsuitkering). In de praktijk gaat het meestal om een trajecten van 12, 18 of 24 maanden. Zowel DSP als Artikel 60 zijn contracten van beperkte duur waardoor vaak wordt gezinspeeld op hun precaire karakter. Hoewel deels terecht, stellen we vast dat dergelijke contracten voor velen zinvolle instrumenten zijn voor hun actieve deelname aan het sociale en economische gebeuren. Dat deze tewerkstelling slechts zinvol is wanneer er gedurende de arbeidstijd voldoende begeleiding en opleiding georganiseerd wordt is evident. Dat is dan ook de kern van hetgeen Casablanco via haar organisatie en activiteiten tracht te realiseren. Casablanco Jaarverslag

6 2012 Casablanco stelde in 2012 een totaal van 81 medewerkers, ofwel 57,96 vte te werk. In totaal waren er 61 doelgroepwerknemers actief, ofwel 38,46 vte en dus 66,35% van het totale personeelsbestand. Wanneer we rekening houden met de omkaderingsfuncties voor de stafleden (een instructeur en trajectbegeleider telt voor 1 vte, terwijl technisch coördinerende functies voor 0,5 vte worden gerekend), betekent dit een omkaderingspercentage van 32,5 %, ofwel 1 vte omkadering per 3 doelgroepwerknemers. Van de werknemers in doelgroep-statuut, werden 35 personen te werk gesteld in het renovatieproject, 3 personen in de logistieke ondersteuning en 3 medewerkers in een administratieve functie. Casablanco telde in 2012 maar liefst 20 verschillende nationaliteiten. 21 medewerkers hebben de Belgische nationaliteit, waarvan 17 genaturaliseerd. De anderen zijn overwegend afkomstig uit Noord-Afrika (Marokko, Tunesië en Algerije) en sub-sahariaans Afrika (Kameroen, Mauritanië, Soedan, RDC en Guinee). Verder meer zijn er medewerkers afkomstig uit Jordanië, Syrië, Libië, Joegoslavië, Roemenië, Columbia en Brazilië. Ook werden enkele werknemers uit Spanje, Italië en Portugal tewerkgesteld. De gemiddelde leeftijd van de werknemers bij Casablanco is 39 jaar. De jongste is 24, de oudste 62. Werkervaring in de praktijk: het trajectplan In samenspraak met de doelgroep zelf wordt er individueel beroepstraject uitgestippeld. De aandacht gaat hierbij uit naar : een aangepaste positionering ten aanzien van werk en tewerkstelling in het algemeen; het verwerven van de nodige competenties (kennis en beroeps- attitudes); de verbetering, of ten minste de stabilisering, van de persoonlijke sociale situatie. In het begeleidingsplan gaat de eerste aandacht naar de motivatie van de kandidaten en het nut dat een werkervaring bij Casablanco voor hen heeft. De doelgroepwerknemers van Casablanco zijn immers vaak kwetsbaar op sociaal, economisch, administratief en familiaal vlak. De sociale begeleiding die Casablanco biedt, ondersteunt de arbeiders op diverse sociale terreinen opdat ze op een solide basis hun beroepscarrière verder kunnen ontwikkelen. Het opleidingsplan volgt dan weer twee krachtlijnen: werkervaring en vorming. De kern van de opleiding bij Casablanco is en blijft de werkervaring zelf. Gedurende 34 uur per week zijn de doelgroepwerknemers actief op werven die hen confronteren met de praktijk en zo de basiscompetenties van hun eventuele toekomstige tewerkstelling onder de knie krijgen. Casablanco tracht zo goed mogelijk een voorafspiegeling te zijn van de realiteit op de werkvloer. In deze context vervullen de ploegbazeninstructeurs een eerstelijnsfunctie in de kennisoverdracht en een voorbeeldfunctie voor wat arbeidsattitude betreft. Om hun functie correct in te vullen, moeten de ploegbazen/instructeurs beroep doen op hun technische competenties maar evenzeer op hun kwaliteiten van leiderschap, kennisoverdracht en competentie-observatie. De doelgroepwerknemers nemen zelf deel aan de registratie van hun activiteiten op de werven. Dit maakt dat er een hoge mate van zelfreflectie ontstaat omtrent de relatie tussen het concrete werk op de werf, het pedagogische parcours dat ze doorlopen en de meer structurele evaluaties die Casablanco op vaste tijdstippen organiseert. Deze gesprekken hebben tot doel de werkervaring van individuele doelgroepwerknemers te koppelen aan een evaluatie van hun competenties en van hun functioneren in het kader van een arbeidsovereenkomst. Bovendien stellen de evaluaties ons ook in staat om de aangeboden opleidingen zo goed als mogelijk te laten aansluiten bij de werkervaring en het beroepsproject van de individuele doelgroepwerknemer. Het werkervaringstraject wordt vervolledigd met een klassiek opleidingsluik (gemiddeld 4 uur/week) voor het verwerven van bepaalde competenties en algemene kennis. Dit geheel van opleidingen beoogt de verbreding van de mogelijkheden voor tewerkstelling en de verhoging van de arbeidsmobiliteit van de doelgroepwerknemers na hun traject bij Casablanco. Casablanco Jaarverslag

7 Geen Werkervaring zonder vorming: Het Opleidingsplan Hoewel de werkervaring het instrument is waarrond het traject wordt uitgestippeld, investeerde Casablanco sedert 2006 heel wat eigen middelen en energie in de organisatie van een meer formeel opleidingsluik. Voor vele werknemers, vooral voor zij die met minder ervaring en voorkennis van start gaan, bleken opleidingen in meer schools kader bij te dragen aan de verbreding van hun mogelijkheden in het traject en de versterking van de arbeidsmobiliteit op de reguliere arbeidsmarkt. Bovendien zijn deze opleidingsmomenten een rustpunt en een aangename afwisseling voor het werk dat zij op de werven realiseren. Meer specifiek gaat het in deze opleidingen om het bevorderen van de competenties en kennis met betrekking tot de arbeidsmarkt in de brede zin van het woord en de socio-economische omgeving; De preventie van be - roepsrisico's; Bepaalde theoretische aspecten van de beroepen van de bouwsector en de articulatie van vakkennis met deze van andere bouwvakken in het kader van een globaal bouw- of renovatieplan. De opleidingen in Casablanco bestaan uit twee luiken: De algemene opleidingen die voor de gehele doelgroep worden georganiseerd; De opleidingen in het persoonlijke traject, waarbij wordt ingespeeld op het toekomstige beroepsproject van de werknemer zelf. Algemene opleidingen In 2006 werd een partnerschap aangegaan met het vormingscentrum Groep INTRO vzw. Twee modulaire theoretische programma s werden uitgetekend gespreid over 10 maanden (telkens halve dagen op vrijdag voormiddagen). Er bestaat tussen de verschillende modules geen specifieke hiërarchie zodat de arbeiders op zowat elk moment kunnen instappen. Aangezien de rotatie van werknemers groot is (maandelijks stromen nieuwe werknemers in bij Casablanco), kunnen we de deelname van elke doelgroepwerknemer verzekeren. De lessen worden gegeven door ervaren en gespecialiseerde instructeurs. In de opleiding is er bovendien aandacht voor het gebruik van het Nederlands (2 specifieke modules zijn gewijd aan basiswoordenschat technisch Nederlands) met de bedoeling om de arbeiders vertrouwd te maken met de aanwezigheid en rol van het Nederlands. Belangrijk is ook dat het examen VCA (Veiligheidstest) integraal deel uitmaakt van het opleidingsprogramma. Met slaagkansen voor 70 % van de deelnemers, mag dit een succes heten. Voor specifieke werven of projecten, worden voor de werknemers opleidingen georganiseerd bij gespecialiseerde opleidingscentra. In de recente jaren organiseerde Casablanco opleidingsmodules voor gevelrenovatietechnieken in samenwerking met het Centre FAC, de opleiding veilig werken op hoogte en een intensieve cursus thermische isolatie en luchtdichtheid in samenwerking met het Beroepenreferentiecentrum Bouw Brussel. Opleidingen in het persoonlijke Traject Naast algemenen opleidingen in het algemene trajectplan geven we de gelegenheid aan de arbeiders om opleidingen te volgen die passen in hun persoonlijke beroepsproject. Wie in aanmerking komt voor welke opleiding wordt mee bepaald dankzij de regelmatige evaluaties die plaatsvinden samen met de werknemers, de instructeurs en de trajectbegeleider. In het kader van UB3 (versterking van de beroepsopleiding in Brussel) werkten de Nederlandstalige inschakelingsprojecten in 2008 een aantal korte modules uit voor doelgroeparbeiders van de werkervaringsprojecten. De stuurgroep voor deze samenwerking bestaat uit Groep Intro, JES, Intec, FeBIO en Tracé Brussel. Voor de bouwsector gaat het o.a. over diverse renovatie- en isolatietechnieken, uitwisseling met werkgevers in de bouw en initiatie vaktechnisch Nederlands bouw (2 niveaus). De opleidingen worden afwisselend in het Frans en in het Nederlands gegeven door de instructeurs uit verschillende organisaties van de sector. Zowel de algemene opleiding als de individuele vormingen worden gefinancierd met de eigen middelen van Casablanco en gesteund door een interventie van het Fonds Risicogroepen van het paritaire comité 329,01. Zo investeerde Casablanco in 2012 voor een totaal van euro aan opleidingen. Casablanco Jaarverslag

8 Taal alleen maakt niet vrij. Maar het helpt... Met een specifieke aandacht voor de taalachterstand waar vele doelgroepwerknemers te kampen hebben ontwikkelde Casablanco in samen met het Huis van het Nederlands een Taalbeleidsplan. Casablanco neemt in haar taalbeleid steeds een pragmatische positie in: de vaststelling leert ons dat het gebrek aan kennis van het Nederlands geen onoverkomelijke barrière is in de zoektocht naar werk voor de uitstromende werk - nemers, vanzelfsprekend in zoverre de technische competenties en de beroepsattitudes beheerst worden. De bouwsector heeft immers de gewoonte om beroep te doen op handarbeiders van diverse afkomst. Wel is kennis van meerdere talen een belangrijke bijkomende troef om werk te vinden en de keuze om de doelgroepwerkne - mers in aanraking te brengen met het Nederlands meer dan evident. Zo zijn er geen instroomcriteria Nederlands: iedereen moet de kans krijgen om te genieten van een inschakelingstraject bij Casablanco. Zo krijgen ook alle werknemers de kans om Nederlands te leren. Bij de aanwerving worden de deelnemers grondig ingelicht over de plaats die het Nederlands inneemt binnen Casablanco. Groepen en streefdoelen Casablanco wenst rekening te houden met de diversiteit aan noden, verwachtingen en wensen van de doelgroepwerknemers met betrekking tot het aanleren van het Nederlands. In functie hiervan kunnen we drie groepen identificeren voor wie we verschillende aandachtspunten vooropstellen. Groep 1: Doelgroepwerknemers voor wie Nederlands leren geen prioriteit is. Ze hebben er bijvoorbeeld veeleer baat bij om eerst hun Frans te verbeteren, alfabetisering te volgen enz. Het gaat om personen die een minimale kennis van het Frans als contacttaal hebben (verworven tijdens hun verblijf in Brussel of in hun thuisland) maar die nog verder moeten werken aan hun beheersing van de taal om in hun doorstroom naar de arbeidsmarkt te kunnen slagen. Groep 2: Deze doelgroep wordt door Casablanco zoveel mogelijk gesensibiliseerd voor het Nederlands. In dit kader worden ze warm gemaakt om deel te nemen aan het Kennismakingstraject Nederlands. Voor hen stelt Casablanco tot doel dat ze een reeks woorden en uitdrukkingen in het Nederlands begrijpen. De nadruk ligt op het leren van enkele overlevingszinnen. Groep 3: De personen willen Nederlands leren: sommigen onder hen volgen naast het traject in Casablanco ook lessen Nederlands in het reguliere aanbod buiten de werkuren. Anderen hebben al een basiskennis Nederlands en moeten louter hun kennis van het beroepsspecifiek Nederlands uitbreiden. Voor beiden is het streefdoel het verwerven van een basistaalvaardigheid Nederlands. Kennismakingstraject i.s.m. het Huis van het Nederlands Casablanco stimuleert haar medewerkers om deel te nemen aan het Kennismakingstraject Nederlands. Ze worden geïnformeerd over de mogelijkheden, de voordelen en de moeilijkheden die Nederlands leren met zich kan meebrengen met de bedoeling om eventuele drempels om de lessen te volgen weg te nemen. De trajectbegeleider van Casablanco nodigt de doelgroepwerknemers uit om deel te nemen aan het kennismakingstraject. Hij enthousiasmeert hen en geeft een woordje uitleg over het doel. In een eerste sessie participeren de deelnemers aan een groepsgesprek over het belang van het Nederlands in Brussel en in België, op de arbeidsmarkt en in de sector bouw. In een volgende sessie nemen ze deel aan een proefles Nederlands. Ten slotte is er voor diegenen die graag Nederlandse les willen volgen een screening en oriëntering in het Huis van het Nederlands om te bepalen wat de meest gepaste cursus Nederlands voor hen is. Later wordt er nog een debriefingsmoment georganiseerd voor de doelgroepwerknemers die al een tijdje Nederlandse les volgen om na te gaan of alles goed verloopt zodat eventuele problemen tijdig geremedieerd kunnen worden. Kennismakingstraject INTRO In het kader van de wekelijkse opleidingsmodules door Groep Intro wordt er eveneens gewerkt aan het Nederlands. Zo worden twee modules gewijd aan de sensibilisering voor het Nederlands en elke week wordt een deel van de opleidingstijd gewijd aan het leren van de basiswoordenschat van de bouwberoepen. Casablanco Jaarverslag

9 Taallessen buiten de werkuren Casablanco moedigt alle werknemers aan om een cursus Nederlands buiten de werkuren te volgen. De inschrijvingskosten van die taallessen zijn ten laste van Casablanco en de arbeiders genieten van tijdskrediet in functie van hun effectieve aanwezigheid op de cursus: Casablanco heeft een intern systeem van tijdkrediet opgesteld die de werknemers toelaat om 50% van de bestede tijd aan bijkomende opleidingen te recupereren als extra verlof In tegenstelling tot de periode , dat voornamelijk gericht was op de uitwerking en implementatie van een taalbeleidsplan (het taalbad, de identificatie van de verschillende niveaus van de doelgroepwerknemers en de hieraan verbonden streefdoelen, de wijze van meten en evalueren, enz.) was 2012 vooral een jaar van evaluatie, zelfreflectie en zelfkritiek. Want hoewel de ernst van Casablanco inzake het Nederlands er niet minder op is geworden, was 2012 wel het uitgelezen moment om te evalueren in hoeverre de inspanningen ten aanzien van andere trajectacties niet de bovenhand namen. Zo kwamen we tot vaststelling dat bijvoorbeeld de praktijk van het Taalbad veeleer een theoretisch gegeven was en in de praktijk moeilijk te realiseren. Gek genoeg, zijn de voornaamste redenen hiertoe het gevolg van de troeven en sterktes die Casablanco op het terrein ontwikkelde: Casablanco heeft zich doorheen de jaren ontwikkelt tot een belangrijke operator op het domein van de werkervaringsprojecten: meer dan anderen is ze erin geslaagd om een reële werksituatie te ontwikkelen, en dit via vele reële en complexe werven. Deze insteek om de werkervaring in te bedden in een sociale onderneming en aannemer heeft een grote impact op de interne mogelijkheden om externe "pedagogische" methodes te integreren in de dagelijkse werking, zo ook wat het taalbad Nederlands betreft; Als sterk ingebedde organisatie op lokaal en Gewestelijk niveau, en met een belangrijke drijfveer om sociale mobiliteit te promoten binnen de doelgroep zelf, is het personeelsbestand, en in het bijzonder de instructeurs, sociaal en cultureel zeer divers; Naar analogie met, en ter uitbreiding van de opleidingen die Casablanco organiseert op vrijdagochtend, heeft Casablanco de beleidskeuze gemaakt om van vrijdag een opleidingsmoment te maken. De arbeiders zijn dan allen in opleiding of betrokken in een interne werking (groepswerk rond veiligheid en preventie, participatie rond welzijnsthema's, rond burgerschap, etc..). Om de inzet van Casablanco voor wat het Nederlands betreft te versterken, wil zij werk maken op vrijdagochtend een module Nederlands te organiseren voor een groep van 10 à 12 doelgroepwerknemers). Aan het Huis van het Nederlands werd dan ook gevraagd om deze keuze te analyseren en uit te werken. Vooral de vraag in hoeverre een dergelijke module wenselijk en mogelijk is (cvo vs basiseducatie, niveaus, aantal uren, etc.), en in hoeverre de verschillende opleidingspromotoren interesse hebben in het verstrekken van een dergelijk programma. Concreet zou een aanbod en programma Nederlands op de Werkvloer door de VDAB het meest aangewezen zijn. Momenteel is de fase van uitwerking volop aan de gang: de groepssamenstelling wordt beter gedefinieerd (COVAAR en screening van niveau), de totaal aantal uren en spreiding, de taal- en lesdoelen, etc. In juli zal een definitief voorstel worden uitgewerkt in samenwerking met het Huis van het Nederlands en aan de VDAB worden overgemaakt. In september hopen we met de module van start te kunnen gaan en zo de engagementen die werden aangegaan in het taalbeleidsplan hard te maken. Casablanco Jaarverslag

10 Naar een duurzame integratie op de arbeidsmarkt Het uiteindelijke doel van het traject dat Casablanco voor haar werknemers organiseert is een duurzame integratie op de arbeidsmarkt of het perspectief op een inkomstengenererende activiteit. Dit laatste is niet onbelangrijk: het doorstromen naar een arbeidscontract van onbepaalde duur is vanzelfsprekend het ideaaltype van een geslaagd parcours, maar het engagement om na Casablanco te investeren in een (kwalificerende) opleiding is dit evenzeer. Voor anderen is de verlenging van de tewerkstelling in Art.60 in het Doostroomprogramma bij Casablanco dan weer zinvol wanneer onvoldoende stabiliteit in de privésituatie werd bekomen en bijkomende vorming en ervaring nodig. Het hoeft geen betoog dat voor enkelen het traject minder gunstig verloopt en een verdere begeleiding door partners noodzakelijk is. Uitstroomprofiel Eens de doelgroepwerknemers voldoende werkervaring hebben opgedaan om zich op de arbeidsmarkt te begeven, verlaten ze Casablanco. Meestal is dat na 18 à 24 maanden. Casablanco bereidt haar doelgroepwerknemers voor op de beroepen die door de bouwsector gevraagd worden. In algemene termen beantwoordt de door Casablanco verstrekte ervaring aan het officiële profiel van geoefende hulpwerkman. Het uitstroomprofiel kan als volgt omschreven worden: Het kunnen uitvoeren van werkzaamheden met een normaal en constant rendement en dit met een gangbare kwaliteit; Een gekwalificeerde arbeider kunnen bijstaan in het uitvoeren van zijn taken; Zich aan een arbeidsreglement kunnen houden, rechten en plichten kennen, begaan zijn met de veiligheid op de werf Wat competenties betreft, is het uitstroomprofiel van de arbeiders van Casablanco niet gestandaardiseerd, en dit is een bewuste keuze. Casablanco gaat uit van een persoonlijke benadering, die het afgelegde traject in relatie tot de individuele vaardigheden en ambities in kaart brengt. Zo zullen we voor sommige arbeiders de nadruk leggen op polyvalentie, terwijl voor anderen de nadruk gelegd op de efficiënte beheersing en het rendement van bepaalde taken zoals pleisterwerk, cementeerwerk en plamuurwerk. De perspectieven op werk die na het parcours bij Casablanco de voorkeur genieten zijn: Bedrijven actief in de afbouw en afwerking; Kleine bedrijven van algemene aanneming; Bedrijven gespecialiseerd in gevelrenovatie; Diverse organisaties die mensen tewerkstellen voor het onderhoud van hun gebouwen zoals sociale woningmaatschappijen, sociale Verhuur-kantoren. Het is echter niet uitzonderlijk dat de doelgroepwerknemers na hun vertrek bij Casablanco ook andere beroepsprojecten ontwikkeld hebben dan deze van de bouwsector. Wat de doorstroomresultaten voor 2012 betreffen, merken we op, hoewel een kleine terugval in vergelijking met voorgaande jaren een gegeven is, de continuïteit van het geleverde werk grotendeels verzekerd werd. De terugval is wellicht terug te brengen tot de sociaaleconomische crisis die sedert 2008 de arbeidsmarkt overheerst en de algemene terugval van de bouwactiviteiten. De tegenvallende groeiperspectieven voor 2012, en met een daling van de activiteit voor de bouwsector met 1,5 procent in het bijzonder, ligt het aantal zichtbare werkaanbiedingen in de bouwsector gevoelig lager dan het niveau van 2008, voor het toeslaan van de crisis. De crisis zorgt echter ook voor een andere opmerkelijke situatie: vele van de arbeiders bij Casablanco zijn niet langer gefocust op de doorstroom, maar beschouwen het werk bij Casablanco als een volwaardige baan. Het einde van hun traject ervaren zij dan ook vaak als een belangrijke én negatieve gebeurtenis, met een tijdelijke terugval van hun motivatie om actief te zoeken naar werk ten gevolg. Casablanco Jaarverslag

11 De bouwsector blijft in onze ogen echter pertinent in het kader van de beroepsinschakeling: de doorstroom als arbeider naar de bouw vraagt immers niet om specifiek diploma, en de bouwsector zal, rekening houdend met de verwachte demografische explosie, de komende jaren hoe dan ook een blijvende bron van tewerkstelling blijven in Brussel en omstreken. De bouwsector biedt bovendien ook perspectieven op het vlak van carrière voor zij die de mogelijkheid hebben om in de loop van hun parcours te groeien op het vlak van hun kennis en competenties. Ook mag uit het werk in 2012 blijken dat een doelgericht beleid vruchten afwerpt: de steun die Casablanco verleende aan de opstart en groei van het ecologische bouwbedrijf Limbourg et Fleury in samenwerking met het Beroepsreferentiecentrum Bouw Brussel gaf aan drie arbeiders uitzicht op een duurzame job. Ook de ervaring met de sociale clausule is hiervan een toonvoorbeeld. De 65 % van de doelgroep die de organisatie in 2012 hebben verlaten en perspectief hebben op een duurzame integratie op de arbeidsmarkt, mogen getuigen van de efficiëntie en inzet die Casablanco op dit vlak aan de dag legt In 2012 verlieten 22 personen Casablanco, waarvan 2 vroegtijdig door ontslag of ziekte. Voor de 20 andere doelgroepwerknemers: 5 werknemers hebben na het tewerkstellingsparcours bij Casablanco in 2012 een duurzame betrekking gevonden, waarvan 3 in de bouwsector: 1 werd tewerkgesteld als binnenhuisschrijnwerker bij CORACO te Vilvoorde; 1 werd, in het kader van een samenwerking met het BRC, tewerkgesteld bij Limbourg et Fleury, een Brusselse aannemer in duurzaam bouwen 1 kon, na een korte werkervaring via de sociale clausule, aan de slag bij Limbourg et Fleury ; 1 doelgroepwerknemer ging aan de slag als gemeentearbeider in Brainl'Alleud; 1 persoon werk op regelmatige interim-basis en behaalde in 2012 het diploma Schilderwerken en binnenhuisdecoratie aan het Institut Diderot 3 personen in een Art.60 tewerkstelling werden, in overleg met de betrokken OCMW's, verlengd in het kader van het Doorstromingsprogramma. 5 werknemers hebben na het tewerkstellingsparcours bij Casablanco in 2012 een kwalificerende opleiding aangevat: 1 persoon volgt een intensieve cursus Nederlands ter voorbereiding van de opleiding Polyvalent klusjesman bij Groep Intro; 1 persoon volgt de opleiding Agent de maintenance HVAC bij Bruxelles Formation Construction 1 persoon volgt de opleiding Plafonneur bij Bruxelles Formation Construction 1 persoon volgt, na een parcours als logistiek medewerker bij Casablanco, een opleiding Conducteur poids Lourds bij Bruxelles Formation Logistique 1 persoon is recentelijk ingeschreven in een kwalificerende opleiding (verder nieuws is voorlopig niet voorhanden) 5 werknemers volgen momenteel een programma Actief Zoeken naar Werk (AZW-RAE), waarvan 1 persoon via de Uitstroombegeleiding in samenwerking met het VGC- Sectoroverleg en Groep Intro en 4 via Casablanco zelf. 2 personen hebben jammer genoeg geen contact behouden met Casablanco. Er is een vermoeden dat beiden hun thuisland hebben bezocht, waarna ze hopelijk hun AZW-RAE programma bij Casablanco zullen verder zetten. Casablanco Jaarverslag

12 En toch... Knelpunten voor succesvolle doorstroom Werkaanbod en economische conjunctuur De recente crisis heeft, hoewel reeds langere tijd een gekend fenomeen, een grote impact gehad op de praktijk van precaire, tijdelijke en zelfs illegale arbeidsvormen. Hoewel dit laatste gelukkig eerder marginaal blijft, zien we dat de bouwsector steeds meer beroep doet op tijdelijke en minder duurzame werkaanbiedingen. Naast de tendens om beroep te doen op interim-arbeid voor basisfuncties in de bouwsector, merken we dat ook de arbeiders van Casablanco na hun traject voorstellen voor illegale contracten ontvangen, zoals een contract waarin de uren worden betaald in functie van de gerealiseerde hoeveelheden, halftijdse contracten aangevuld met zwartwerk en dergelijk meer Daarenboven verscherpen de werkgevers voortdurend de vereisten die ze stellen aan handenarbeiders, voornamelijk wat hun autonomie op de werven betreft. Inzetten op leren op de werkvloer zoals via IBO-contracten, verliezen zo hun potentieel voor de doorstroom van de doelgroep. Sociale kwetsbaarheid Terwijl de motivatie van de arbeiders in het algemeen hoog en strijdbaar blijft, lijkt het wel of dat ook geldt voor hun sociale kwetsbaarheid. Dit uit zich in problemen met betrekking tot administratie, huisvesting, schulden, familiebanden... De sociale begeleiding die Casablanco biedt, tracht mee te zoeken naar oplossingen voor elementen die vaak een grote hindernis vormen in de verdere uitbouw van de beroepsloopbaan van de werknemers. De specificiteit van de problemen zijn echter vaak hardnekkiger dan hetgeen Casablanco vanuit een generalistische visie aankan en de toeleiding naar begeleidingscentra niet altijd evident. Discriminatie bij aanwerving Discriminatie bij aanwerving op basis van afkomst blijft een wijdverspreid fenomeen. Het Brusselse beleid van strijd tegen discriminatie en racisme moet concrete resultaten halen, want deze onrechtvaardigheid weegt te zwaar door voor de werkzoekende die hier trouwens totaal geen vat op heeft. Onmogelijkheid van bedrijfsstage voor DSP-werknemers De federale wet werd aangepast opdat vanaf 1 september 2007 DSP-werknemers een stage zouden kunnen volgen in commerciële bedrijven. Een dergelijke stage kan integratie in het klassieke arbeidscircuit bevorderen. Maar Actiris moet de toepassingsmodaliteiten van deze maatregel voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nog bepalen. Vier en een half jaar na deze wetswijziging, zijn bedrijfsstages voor DSPwerknemers nog steeds niet mogelijk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Casablanco Jaarverslag

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grootste tewerkstellingsgebied in België.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grootste tewerkstellingsgebied in België. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grootste tewerkstellingsgebied in België. Het Brussels hoofdstedelijk gewest en zijn hinterland. 700.000 jobs in het BHG, waarvan 400.000 ingenomen door Brusselaars

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 -------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 ------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 ------------------------------------------------- Outplacement - werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen

Nadere informatie

AANVRAAGDOSSIER TOT ERKENNING EN/OF FINANCIERING

AANVRAAGDOSSIER TOT ERKENNING EN/OF FINANCIERING MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST B.E.W. Directie Werkgelegenheidsbeleid en Meerwaardeneconomie AANVRAAGDOSSIER TOT ERKENNING EN/OF FINANCIERING in het kader van de ordonnantie van 18 maart

Nadere informatie

Centre de Référence professionnelle bruxellois pour le secteur de la Construction Brussels Beroepsreferentiecentrum voor de Bouwsector

Centre de Référence professionnelle bruxellois pour le secteur de la Construction Brussels Beroepsreferentiecentrum voor de Bouwsector Centre de Référence professionnelle bruxellois pour le secteur de la Construction Brussels Beroepsreferentiecentrum voor de Bouwsector Opdrachten Beheer van geavanceerde opleidingsinfrastructuur De slagkracht

Nadere informatie

brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs

brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs Nummer 1, februari 2013 brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs In dit nummer Brucovo haalt ESF kwaliteitslabel! Brucovo haalt ESF kwaliteitslabel! Kijkdag Nederlands op de werkvloer

Nadere informatie

Kinderarmoede in het Brussels Gewest

Kinderarmoede in het Brussels Gewest OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL Senaat hoorzitting 11 mei 2015 Kinderarmoede in het Brussels Gewest www.observatbru.be DIMENSIES VAN ARMOEDE

Nadere informatie

Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent

Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent Projectomschrijving Het project wordt opgenomen binnen volgende strategische en

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 infodocument werkgever 2015 Wil je een schoolverlater zonder diploma secundair onderwijs kansen bieden om onze sector te leren kennen

Nadere informatie

Persbericht 2012. Exaris Interim viert zijn vijfjarig bestaan met meer dan 1500 tewerkgestelde jongeren!

Persbericht 2012. Exaris Interim viert zijn vijfjarig bestaan met meer dan 1500 tewerkgestelde jongeren! Persbericht 2012 Exaris Interim viert zijn vijfjarig bestaan met meer dan 1500 tewerkgestelde jongeren! Op het moment dat de jeugdwerkloosheid de voornaamste bekommernis is, zorgt Exaris Interim ervoor

Nadere informatie

2011 Gedaan met studeren?

2011 Gedaan met studeren? Gedaan met studeren? 2011 Ik schrijf mij in als werkzoekende Ik ben geen student meer en ik zoek werk. Ik woon in het Brusselse Gewest. Het eerste wat je moet doen, is je inschrijven als werkzoekende bij

Nadere informatie

Projectomschrijving Doelgroep Werkzoekende Brusselaars, met prioriteit voor kortgeschoolden (max. hoger secundair onderwijs) en jongeren.

Projectomschrijving Doelgroep Werkzoekende Brusselaars, met prioriteit voor kortgeschoolden (max. hoger secundair onderwijs) en jongeren. BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: basisopleiding bouw vzw Groep Intro Werkzoekende Brusselaars, met prioriteit voor kortgeschoolden (max. hoger secundair onderwijs) en jongeren. Het opleidingsprogramma

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid AMENDEMENTEN Zitting 2005-2006 5 juli 2006 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid AMENDEMENTEN voorgesteld Zie: 850 (2005-2006) Nr. 1: Ontwerp

Nadere informatie

De energiedimensie in het werk van het Netwerk Wonen BRUFoDébat 19/06/2014. Henry Devondel Cleo Swinnen

De energiedimensie in het werk van het Netwerk Wonen BRUFoDébat 19/06/2014. Henry Devondel Cleo Swinnen De energiedimensie in het werk van het Netwerk Wonen BRUFoDébat 19/06/2014 Henry Devondel Cleo Swinnen INHOUD [1] Historiek van het Netwerk Wonen [2] Huidige samenstelling [3] Belangrijkste activiteiten

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. basisopleiding bouw. Titel initiatief: Initiatiefnemer: Projectomschrijving

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. basisopleiding bouw. Titel initiatief: Initiatiefnemer: Projectomschrijving BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches basisopleiding bouw vzw Groep Intro - Kortgeschoolden (max. hoger secundair onderwijs) - Allochtonen - 50+ers Iedere cursist maakt bij intake een keuze voor een bepaald beroep:

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 -------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 ------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 ------------------------------------------------- Outplacement werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen en

Nadere informatie

WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MEMORANDUM - SAMENVATTING

WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MEMORANDUM - SAMENVATTING WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MEMORANDUM - SAMENVATTING Mevrouw Meneer Binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de toegang tot huisvesting steeds moeilijker. Het Woningfonds

Nadere informatie

opleiding werkloosheid rechten arbeidskaart loon syndicaten Werk en opleiding Santé arbeidsovereenkomst werk zoeken gelijkschakeling van diploma s

opleiding werkloosheid rechten arbeidskaart loon syndicaten Werk en opleiding Santé arbeidsovereenkomst werk zoeken gelijkschakeling van diploma s rechten arbeidskaart arbeidsovereenkomst werk zoeken opleiding zelfstandige werkloosheid gelijkschakeling van diploma s loon syndicaten Werk en opleiding Santé Door te werken kan je jezelf en je familie

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Artikel 24 - Onderwijs. Schriftelijke communicatie

Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Artikel 24 - Onderwijs. Schriftelijke communicatie Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap Artikel 24 - Onderwijs Schriftelijke communicatie Het Belgian Disability Forum (BDF) is een vzw die thans 18 lidorganisaties telt en meer dan 250.000

Nadere informatie

Opleiding 2009-2010 Adviseur in ecorenovatie

Opleiding 2009-2010 Adviseur in ecorenovatie Opleiding 2009-2010 Adviseur in ecorenovatie Kandidatuuroproep Adviseur worden in eco-renovatie In Europa is de bouwsector een van de grootste verbruikers van de natuurlijke rijkdommen, de energie en het

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding

gemeente Eindhoven Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5074 Inboeknummer Dossiernummer Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding Het tafelzilver is op, de tijd dat we ruim in

Nadere informatie

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB Socioprofessionele reïntegratie Conny Daens, GTB GTB - dienst, vzw die vanuit de werkwinkels heel nauw samenwerkt met VDAB binnen een samenwerkingsakkoord voor personen met een werkvraag. - Onderscheidt

Nadere informatie

TAALBELEIDSPLAN OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE

TAALBELEIDSPLAN OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE TAALBELEIDSPLAN OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE Voor de periode van 2011 tot 2014 1. Voorstelling van de opleiding begeleider in de kinderopvang en polyvalent verzorgende Het CVO biedt volwassenen met

Nadere informatie

The Story of the Untapped Diamonds. Federaal Ministerie van Werk 21/01/2014

The Story of the Untapped Diamonds. Federaal Ministerie van Werk 21/01/2014 + The Story of the Untapped Diamonds Federaal Ministerie van Werk 21/01/2014 + Activeren Jeugdwerklozen 2 Pilootproject Cocom 1. Context en problematiek 2. Huidige initiatieven 3. Wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. Bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. Bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum Bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Leren. Werkervaring & Werkplekleren. 27 november 2012 29-5-2013. Wat is werkplekleren?

Leren. Werkervaring & Werkplekleren. 27 november 2012 29-5-2013. Wat is werkplekleren? Werkervaring & Werkplekleren 27 november 2012 Wat is werkplekleren? Leren Op de werkplek (productieomgeving) Gestructureerd en systematisch (met opleidingsplan) Situatiegebonden maar leidt naar overdraagbare

Nadere informatie

OUTPLACEMENT PROGRAMMA

OUTPLACEMENT PROGRAMMA OUTPLACEMENT PROGRAMMA VOOR DE WERKNEMERS UIT HET PARITAIR COMITÉ N 307 VOOR DE MAKELARIJ EN VERZEKERINGSAGENTSCHAPPEN WERKGEVER VERSIE VOOR WIE IS HET PROGRAMMA BEDOELD? Het begeleidingsprogramma is bestemd

Nadere informatie

SOCIALE ECONOMIE: LOKALE DIENSTENECONOMIE

SOCIALE ECONOMIE: LOKALE DIENSTENECONOMIE SOCIALE ECONOMIE: LOKALE DIENSTENECONOMIE lokale sociale economie Steden en gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen in lokale sociale economie LDE: initiëren van uitbouw aanvullende diensten die beantwoorden

Nadere informatie

1. Verhoogde staatstoelage

1. Verhoogde staatstoelage Vragen naar: E-mail: Tel : I Fax : Url : http://socialeconomy.fgov.be Aan de Voorzit(s)ter van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Dienst uw brief uw Ons Datum Bijlage(n) van kenmerk kenmerk

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Bedrijfseconomisch Deskundige (m/v) Doelstelling van de functie Als bedrijfseconomisch deskundige geeft u mee dagelijkse leiding

Nadere informatie

Trefdag Arbeidsbemiddelaars 21/10/2011. Vele wegen leiden naar Verpleegkunde

Trefdag Arbeidsbemiddelaars 21/10/2011. Vele wegen leiden naar Verpleegkunde Trefdag Arbeidsbemiddelaars 21/10/2011 Vele wegen leiden naar Verpleegkunde 1 FE.BI Sociaal Fonds voor de privé-ziekenhuizen Het sociaal fonds voor de privé-ziekenhuizen financiert en organiseert opleidingen

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Reglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur. HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Reglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur. HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen BIJLAGE Bijlage nr. 1 Reglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen Artikel 1.- Dit besluit wordt genomen in uitvoering van de verordening nr. 11-02 van 20

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/15/050 BERAADSLAGING NR. 15/022 VAN 7 APRIL 2015 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE

Nadere informatie

OPLEIDINGEN BEHEER VAN WATER IN GEBOUWEN 2008. Voorstelling

OPLEIDINGEN BEHEER VAN WATER IN GEBOUWEN 2008. Voorstelling OPLEIDINGEN BEHEER VAN WATER IN GEBOUWEN 2008 Voorstelling Een nieuwe opleidingscyclus in ecologisch bouwen Bouwen, renoveren of beheren van gebouwen met respect voor het milieu is vandaag onontkoombaar.

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

www.baticrea.be Activiteitencoöperatie die zich specifiek richt tot activiteiten in de bouwsector en in het bijzonder het duurzaam bouwen:

www.baticrea.be Activiteitencoöperatie die zich specifiek richt tot activiteiten in de bouwsector en in het bijzonder het duurzaam bouwen: Welkom 1 Nieuwe activiteitencoöperatie 2 www.baticrea.be Activiteitencoöperatie die zich specifiek richt tot activiteiten in de bouwsector en in het bijzonder het duurzaam bouwen: Renovatie van gebouwen

Nadere informatie

www.besafe.be Eeklo Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen (JoJo-project)

www.besafe.be Eeklo Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen (JoJo-project) www.besafe.be Eeklo Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen (JoJo-project) Eeklo Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen (JoJo-project) FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie

Nadere informatie

Doelstelling Partners Projectinhoud en opbouw opleiding Instapvoorwaarden Wat bieden wij? Na de opleiding Contactgegevens

Doelstelling Partners Projectinhoud en opbouw opleiding Instapvoorwaarden Wat bieden wij? Na de opleiding Contactgegevens 10 VOOR KOKEN Doelstelling Partners Projectinhoud en opbouw opleiding Instapvoorwaarden Wat bieden wij? Na de opleiding Contactgegevens Clienten van het OCMW via een korte intensieve opleiding en stage

Nadere informatie

Persconferentie «Ecobouw stimuleren» 8 februari 2007 Toespraak van Evelyne Huytebroeck

Persconferentie «Ecobouw stimuleren» 8 februari 2007 Toespraak van Evelyne Huytebroeck Persconferentie «Ecobouw stimuleren» 8 februari 2007 Toespraak van Evelyne Huytebroeck De potentiële verbetering van de energie- en milieuprestaties van gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen.

HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen. Besluit van 22 december 2004 tot uitvoering van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 13 december 2002 tot vaststelling van de regels inzake de werking en verdeling van het Stedenfonds,

Gelet op het decreet van 13 december 2002 tot vaststelling van de regels inzake de werking en verdeling van het Stedenfonds, BIJLAGE Bijlage nr. 8 Overeenkomst met vzw De Buiteling ter uitvoering van collegebesluit nr. 20092010-0280 van 22 februari 2009 houdende de subsidiëring van opleidingsprojecten voor risicowerkzoekenden

Nadere informatie

Talent behouden en opleiden. Fanny Dhondt St-Luc Labels & Packaging Mieke Demeester VDAB

Talent behouden en opleiden. Fanny Dhondt St-Luc Labels & Packaging Mieke Demeester VDAB Talent behouden en opleiden Fanny Dhondt St-Luc Labels & Packaging Mieke Demeester VDAB Familiale drukkerij, gevestigd in Nazareth 2 vestigingen, elk gespecialiseerd in 1 marktsegment 4 afdelingen: administratie,

Nadere informatie

Departement Onderwijs & Vorming

Departement Onderwijs & Vorming Leren en werken Departement Onderwijs & Vorming Inhoud Huidig stelsel leren en werken Stand van zaken: Duaal Leren. Een volwaardig kwalificerende leerweg. Stelsel leren en werken Deeltijds leerplichtige

Nadere informatie

Het principe van de sociale voorkeur

Het principe van de sociale voorkeur Vragen naar: Sébastien Pereau E-mail: Sebastien.Pereau@mi-is.be Tel : 02 508 86 81 Fax : 02 508 86 72 http://socialeconomy.fgov.be Ons kenmerk Datum laatste wijziging ESE/30/2 donderdag 24 mei 2007 Betreft:

Nadere informatie

Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs

Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren) Functieomschrijving Coördineren en opvolgen van alle activiteiten met betrekking tot materiële en agogische

Nadere informatie

monitor begeleider sociale economie V E R R A S S E N D T E C H N IS C H

monitor begeleider sociale economie V E R R A S S E N D T E C H N IS C H De monitor/begeleider is naast de doelgroepwerknemer één van de belangrijkste personen in sociale economie bedrijven. Vandaag vindt de sociale economie steeds moeilijker monitoren/ begeleiders. Nochtans

Nadere informatie

Tabel competentiereferentiesysteem

Tabel competentiereferentiesysteem Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling

Nadere informatie

AAN DE BRUSSELSE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 2014-2019 NOTA WERK - VELD

AAN DE BRUSSELSE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 2014-2019 NOTA WERK - VELD AAN DE BRUSSELSE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 2014-2019 NOTA WERK - VELD ACCENTENNOTA VANUIT TRACÉ BRUSSEL VZW INZAKE TEWERKSTELLING EN OPLEIDING IN HET BRUSSELS GEWEST 1 Tracé Brussel vzw is een Nederlandstalige

Nadere informatie

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job.

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Werk en studies : een prima huwelijk Hoofdstuk 2 Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Het maakt niet uit of die beslissing een vrije keuze is of gebeurt om financiële redenen,

Nadere informatie

redenen voor uitzendarbeid

redenen voor uitzendarbeid redenen voor uitzendarbeid Randstad-uitzendkrachten geven uw bedrijf meer kracht en flexibiliteit om in wisselende omstandigheden optimaal te functioneren. Uitzendarbeid is echter strikt gereglementeerd.

Nadere informatie

Werking INL-ploegen 2014-2015. Jaarvergadering 24 september 2015

Werking INL-ploegen 2014-2015. Jaarvergadering 24 september 2015 Werking INL-ploegen 2014-2015 Jaarvergadering 24 september 2015 De essentie Verlenging Samenwerkingsakkoord 2008 2013 met 2 jaar: 2014-2015 Dubbel doel: natuur- en landschapsbeleid uitvoeren inzet van

Nadere informatie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C214 WON18 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 28 april 2011 2 Commissievergadering nr. C214 WON18 (2010-2011)

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 6 september 2004;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 6 september 2004; SCSZ/04/105 BERAADSLAGING NR 04/034 VAN 5 OKTOBER 2004 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN HET FOREM MET HET OOG OP DE EVALUATIE VAN HET PLAN FORMATION-INSERTION

Nadere informatie

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat'

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat' I B O Een werknemer op maat gemaakt Eén van de kernopdrachten van de VDAB bestaat uit het verstrekken van opleiding. Het tekort aan specifiek geschoold personeel en de versnelde veranderingen in de werkomgeving

Nadere informatie

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de Jeugdzorg HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de jeugdzorg Wat is EVC? EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties. Het is een instrument waarmee werknemers hun kennis en ervaring -

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg»

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» «Historisch Koekelberg» in enkele cijfers Gewestelijke toelage : 11.000.000 Federale

Nadere informatie

DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS

DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS O6 DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS 6.1. Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap De Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (NHRPH) onderzoekt dossiers die te maken hebben

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Welzijnsbarometer 2015

Welzijnsbarometer 2015 OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL "Cultuur aan de macht" de sociale rol van cultuur en kunst 26 november 2015 Welzijnsbarometer 2015 Marion

Nadere informatie

mevr. Voornaam : Naam :... Adres :... Mail :. ...

mevr. Voornaam : Naam :... Adres :... Mail :. ... Kader 1 : Identificatie van de candidaat «EPB-Adviseur» De heer mevr. Voornaam : Naam :...... Nationaliteit : Adres :... Tel. :.. Fax :... Mail :. Naam van het studiebureau of van de firma waarvoor U werkt

Nadere informatie

Bijlage behorende bij het Sociaal Statuut Noordoostpolder 2015, aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 24 februari 2015.

Bijlage behorende bij het Sociaal Statuut Noordoostpolder 2015, aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 24 februari 2015. Bijlage behorende bij het Sociaal Statuut Noordoostpolder 2015, aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 24 februari 2015. VWNW- dossier Als de medewerker boventallig wordt wegens een reorganisatie,

Nadere informatie

Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen OPROEP 2014

Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen OPROEP 2014 Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen OPROEP 2014 1 Mevrouw, Mijnheer, Het Fonds ter bestrijding van de verslavingen werd opgericht in 2006 met een jaarlijks budget van 5.000.000 (3.000.000

Nadere informatie

PERSBERICHT. 83 gerenoveerde sociale woningen voor Sint-Jans-Molenbeek. Renovatie van het Sint-Lazarushof

PERSBERICHT. 83 gerenoveerde sociale woningen voor Sint-Jans-Molenbeek. Renovatie van het Sint-Lazarushof Inhuldiging Sint-Lazarushof 17 juni 2015 PERSBERICHT 83 gerenoveerde sociale woningen voor Sint-Jans-Molenbeek Sint-Lazarushof, het sociale wooncomplex in Sint-Jans-Molenbeek, werd volledig vernieuwd door

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Caleidoscoop Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen Caleidoscoop is een zelforganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Een 8-tal vrouwelijke, allochtone

Nadere informatie

Verslag over de ronde tafel de meerwaarde van het Aanmoedigingsfonds van 25 maart 2013

Verslag over de ronde tafel de meerwaarde van het Aanmoedigingsfonds van 25 maart 2013 Raad Hoger Onderwijs 11 juni 2013 RHO-RHO-END-003t Verslag over de ronde tafel de meerwaarde van het Aanmoedigingsfonds van 25 maart 2013 Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2

Nadere informatie

Artikel 1.- Artikel 2.-

Artikel 1.- Artikel 2.- ontwerp subsidiereglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur HOOFDSTUK : : Algemene A bepalingen Artikel.- Dit besluit wordt genomen in uitvoering van de verordening nr. -02 van 20 januari

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken REKENHOF Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken STRATEGISCH PLAN 2010-2014 2 Inleiding Dit document stelt de resultaten voor van de strategische planning van het Rekenhof voor de periode 2010-2014.

Nadere informatie

SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor secundaire scholen

SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor secundaire scholen 1. Achtergrond en doelstelling van Kaap SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor secundaire scholen Situering Doelstelling Missie Onderwijsbeleid Naast het algemene NT2-aanbod is er nood aan een aanbod op maat

Nadere informatie

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken 1 De Onthaalouderacademie Wat is de Onthaalouderacademie? De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken De sector van de kinderopvang is in beweging. Er worden heel wat initiatieven genomen om de

Nadere informatie

OP-STAP. Een oriëntatie- en activeringsmodule naar werk op de reguliere arbeidsmarkt voor personen met een psychosociale kwetsbaarheid

OP-STAP. Een oriëntatie- en activeringsmodule naar werk op de reguliere arbeidsmarkt voor personen met een psychosociale kwetsbaarheid OP-STAP Een oriëntatie- en activeringsmodule naar werk op de reguliere arbeidsmarkt voor personen met een psychosociale kwetsbaarheid Christel WITGEERS 1 Jobcentrum vzw is een centrum voor gespecialiseerde

Nadere informatie

BRUSSELS ARMOEDERAPPORT 2015 Welzijnsbarometer: samenvatting

BRUSSELS ARMOEDERAPPORT 2015 Welzijnsbarometer: samenvatting BRUSSELS ARMOEDERAPPORT 2015 Welzijnsbarometer: samenvatting De Welzijnsbarometer verzamelt jaarlijks een reeks indicatoren die verschillende aspecten van armoede in het Brussels Gewest belichten. De sociaaleconomische

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het verplicht aanbieden van cursussen eerste hulp bij ongevallen (EHBO) in het lager en secundair onderwijs

Voorstel van resolutie. betreffende het verplicht aanbieden van cursussen eerste hulp bij ongevallen (EHBO) in het lager en secundair onderwijs stuk ingediend op 1224 (2010-2011) Nr. 1 6 juli 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van de heer Jean-Jacques De Gucht, de dames Ann Brusseel, Marleen Vanderpoorten en Elisabeth Meuleman, de heren Boudewijn

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor structurele subsidiëring of erkenning als landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor structurele subsidiëring of erkenning als landelijk georganiseerde jeugdvereniging Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel E-mail: subsidiedossierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor

Nadere informatie

Thema 2: Kwaliteit van de arbeid

Thema 2: Kwaliteit van de arbeid Thema 2: Kwaliteit van de arbeid Het hebben van een baan is nog geen garantie op sociale integratie indien deze baan niet kwaliteitsvol is en slecht betaald. Ongeveer een vierde van de werkende Europeanen

Nadere informatie

Presentatiemiddag Oriëntatiegids Zorgopleidingen in Brussel In samenwerking met:

Presentatiemiddag Oriëntatiegids Zorgopleidingen in Brussel In samenwerking met: Presentatiemiddag Oriëntatiegids Zorgopleidingen in Brussel In samenwerking met: Huis voor Gezondheid vzw Lakensestraat 76 / 7 1000 Brussel info@huisvoorgezondheid.be www.huisvoorgezondheid.be Oriëntatiegids

Nadere informatie

Monitoring Report. Jongerenwerkloosheid Gent 15-05-2013. Struys & Van Brabant BVBA www.s-vb.be + 32 2 460 08 20

Monitoring Report. Jongerenwerkloosheid Gent 15-05-2013. Struys & Van Brabant BVBA www.s-vb.be + 32 2 460 08 20 Monitoring Report Jongerenwerkloosheid Gent 15-05-2013 Struys & Van Brabant BVBA www.s-vb.be + 32 2 460 08 20 Auxipress 22704 Belga 15.05.2013 Page: 195 Circulation: 0 675c4f 105 Intensief trajectplan

Nadere informatie

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 1. OPDRACHTEN VAN HET OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN 1.1 Wettelijke basis De opdrachten van het Observatorium staan opgesomd

Nadere informatie

Werkplekleren: leren doen doet leren 6 februari 2012

Werkplekleren: leren doen doet leren 6 februari 2012 Werkplekleren: leren doen doet leren 6 februari 2012 Workshop werkplekleren: opbouw Wat is werkplekleren? Uitgangspunt Waarom werkplekleren? Getuigenissen Wedstrijd Toekomst werkplekleren? Advies SERV

Nadere informatie

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde.

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde. Limburgse kinderopvang misdeeld door huidige Vlaamse Regering. Uit het antwoord vanwege Vlaams minister van Welzijn Heeren op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Els Robeyns blijkt

Nadere informatie

Energierenovatiecoach EcoHuis Antwerpen

Energierenovatiecoach EcoHuis Antwerpen Energierenovatiecoach EcoHuis Antwerpen EcoHuis Antwerpen Centrum duurzaam (ver)bouwen, wonen en leven van de stad Antwerpen EcoHuis Antwerpen (EHA) = onderdeel van bedrijf Stadsontwikkeling, afdeling

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 459 (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 17 NOVEMBER 2011 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Elke ROEX betreffende het waarborgen van het recht op kinderopvang

Nadere informatie

Vanuit een probleemboom

Vanuit een probleemboom VAN SEC NAAR REC Vanuit een probleemboom ontwikkelden we een doelenboom Wie waagt de sprong? De sprong van SEC naar REC wagen doe je niet zomaar. Veel SEC-medewerkers hebben reeds lang niet meer gesolliciteerd.

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Taaltrainingen voor professionals. Engels Frans Spaans Duits Nederlands Italiaans Portugees

Taaltrainingen voor professionals. Engels Frans Spaans Duits Nederlands Italiaans Portugees Taaltrainingen voor professionals Engels Frans Spaans Duits Nederlands Italiaans Portugees European Language Centre > Professionele werkwijze met een persoonlijke aanpak Een ieder die een taal wil leren

Nadere informatie

R A P P O R T Nr. 87 --------------------------------

R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten Eindevaluatie van de Belgische sociale partners ------------------------ 15.07.2014

Nadere informatie

Projectvoorstel lokale aanpak energiearmoede i.k.v. opstart FRGE in de Westhoek

Projectvoorstel lokale aanpak energiearmoede i.k.v. opstart FRGE in de Westhoek Projectvoorstel lokale aanpak energiearmoede i.k.v. opstart FRGE in de Westhoek De Vlaamse regering wil meewerken aan de vermindering van de CO2 uitstoot door in te zetten op groene energie, door energie-investeringen

Nadere informatie

jobs, overheid, screening, certificering, competenties, taaltesten Hoe laureaten met een handicap aanwerven? www.selor.be info@selor.

jobs, overheid, screening, certificering, competenties, taaltesten Hoe laureaten met een handicap aanwerven? www.selor.be info@selor. jobs, overheid, screening, certificering, competenties, taaltesten Hoe laureaten met een handicap Jaarlijks test Selor een 800-tal kandidaten met een handicap. De effectieve aanwervingen van personen met

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ DE CAO NR. 38 VAN 6 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE WERVING EN SELECTIE VAN WERKNEMERS -------------------------

BIJLAGE BIJ DE CAO NR. 38 VAN 6 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE WERVING EN SELECTIE VAN WERKNEMERS ------------------------- BIJLAGE BIJ DE CAO NR. 38 VAN 6 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE WERVING EN SELECTIE VAN WERKNEMERS ------------------------- Zitting van vrijdag 10 oktober 2008 ---------------------------------------------

Nadere informatie

Sociale Inschakelingseconomie SINE

Sociale Inschakelingseconomie SINE Sociale Inschakelingseconomie SINE Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke wetgeving 2. Doelstelling 3. Betrokken partijen 4. Werkgever: - voordelen

Nadere informatie

Op weg naar een nieuw MAATWERKDECREET

Op weg naar een nieuw MAATWERKDECREET Op weg naar een nieuw MAATWERKDECREET Kader - situering Vlaams Regeerakkoord Sociale Economie => 2 pijlers: Lokale Diensteneconomie Maatwerk Beschutte werkplaatsen Sociale werkplaatsen Invoegmaatregel

Nadere informatie

Kwaliteitsvoorwaarden aanbod 'Arbeidsmatige activiteiten /arbeidszorg'

Kwaliteitsvoorwaarden aanbod 'Arbeidsmatige activiteiten /arbeidszorg' Kwaliteitsvoorwaarden aanbod 'Arbeidsmatige activiteiten /arbeidszorg' Voorstel vanuit de Ronde Tafel Arbeidszorg 1 Achtergrond Het decreet 'Werk- en zorgtrajecten' van 23 april 2014 wil een structureel

Nadere informatie

Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen Subsidieaanvragen voor verlengingen en nieuwe projecten

Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen Subsidieaanvragen voor verlengingen en nieuwe projecten Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen Subsidieaanvragen voor verlengingen en nieuwe projecten OPROEP 2012 Mevrouw, Mijnheer, Het Fonds ter bestrijding van de verslavingen werd opgericht in

Nadere informatie

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Vacature Maart 2015 De Moazoart biedt een onderkomen aan organisaties die werken met maatschappelijk kwetsbare groepen en creeërt ruimte voor ontmoeting, vorming,

Nadere informatie

Werving van personen met een handicap. klanteninfosessie Selor - 21 juni 2013

Werving van personen met een handicap. klanteninfosessie Selor - 21 juni 2013 Werving van personen met een handicap klanteninfosessie Selor - 21 juni 2013 AGENDA 1 I. Context: KB 2 3 II. Focus op instroom III. Focus op selectie 4 IV. Focus op doorstroom AGENDA 1 I. Context: KB 2

Nadere informatie