Rapport inzake de 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport inzake de 2013"

Transcriptie

1 Stichting Jan van Breemen Rapport inzake de 2013 Amsterdam, 12 mei Dit rapport heeft 's Voor Ernst & Young Accountants

2 stichting Jan van Breemen Inhoudsopgave 1 Jaarverslag 2 Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Kasstroomoverzicht 7 5 Toelichting behorende tot de jaarrekening Voor Ernst & Young Accountants LLP Building a 1 world

3 1 Jaarverslag Het Bestuur van de Stichting Jan van Breemen biedt hierbij baar rapport inzake de jaarrekening aan voor het boekjaar dat geëindigd is op december Doel van de Stichting De Stichting Jan van Breemen is statutair gevestigd te Amsterdam. De statutaire doelstelling van de stichting luidt als volgt: "bet verlenen vanfinanciëlesteun aan instellingen die zich bezighouden met de bestrijding van reumatische en aanverwante ziekten in het algemeen en aan de te Amsterdam gevestigde stichting: Reade (voorbeen: Stichting Jan van Breemen Instituut) in het bijzonder. De steun dient te worden verstrekt ter zake van activiteiten die niet of niet volledig in aanmerking komen voor "financiering van overheidswege". Verslag van de activiteiten In 2013 werden de activiteiten gecontinueerd. De activiteiten bestonden hoofdzakelijk uit bet faciliteren van onderzoek, zowel structureel op projectbasis. Beleid inzake vermogensvorming Het beleid van de stichting is om bet daartoe beschikbare vermogen met een beperkt risico te beleggen voor 1/3 in aandelen, voor 1/3 in vastrentende waarden en voor 1/3 in liquide middelen. Op deze wijze wordt beoogd een hoger rendement te behalen zonder bet risicoprofiel te sterk te verbogen. Bovendien is met de gekozen wijze van beleggen gezorgd dat de middelen zonodig binnen korte termijn liquide te maken zijn. Begroting 2013 De begroting voor 2013 was sluitend; met de Stichting Reade bestaat overeenstemming de hoogte van de bijdrage aan de structurele kosten voor bet wetenschappelijk onderzoek.

4 Samenstelling van het Bestuur Het Bestuur van de Stichting Jan van Breemen Samenstelling Bestuur Naam Functie Woonplaats Prof. Dr. A.J.H. Prevo Voorzitter Castricum Mr. J. Roemer Penningmeester Heemstede Mr. T.M. Huisman lid Uitgeest Dr. W.J. Willems lid Bergen (NH) D. Warhout lid Den Helder Prof. Dr. B.A.C. Dijkmans lid Noordwijk Verklaring van het Bestuur Het Bestuur van de Stichting Jan van Breemen verklaart dat de jaarrekening naar waarheid en in overeenstemming met de richtlijnen is opgesteld. Het Bestuur van de Stichting Jan va Breemen heeft de jaarrekening over vastgesteld en goedgekeurd in zijn van mei Voor Ernst & Young Accountants i

5 Balans per 31 december 201 (na verwerking voorstel resultaatbestemming) ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Deelneming Vlottende activa Effecten Vorderingen Liquide middelen Totaal PASSIVA Eigen Vermogen Kortlopende schulden Reserveringen Overige schulden Totaal Voor & Young Accountants LLP ar Building a better working 5

6 Staat van baten en lasten over 2013 Werkelijk 2013 Werkelijk 2012 Baten Donatie uit erfenis Resultaat effecten Overige baten Lasten Administratiekosten Accountantskosten Provisie obligaties Overige kosten Afschrijvingskosten Financiële baten en lasten Resultaat Resultaatverdeling: Algemene reserve Reserve niet gerealiseerde Waardeverschillen i Voor & Young Accountants LLP better world

7 Kasstroomoverzicht 2013 e 2012 Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat Aanpassingen voor: afschrijvingen mutaties Veranderingen in werkkapitaal: Effecten vorderingen kortlopende schulden schulden aan kredietinstellingen) Totaal kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa investeringen in financiële vaste activa Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Aflossing langlopende schulden Overige mutaties eigen vermogen Overige mutaties voorgaand jaar Totaal kasstroom uit Mutatie geldmiddelen (inclusief kortlopende schulden aan kredietinstellingen) Voor identificatiedoefeinden & Young Accountants LLP better working world

8 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2013 Deze jaarrekening is opgesteld conform interne richtlijnen. Voor zover niets anders is vermeld, zijn de bedragen opgenomen in euro's. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling Algemeen De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde. De obligaties zijn gewaardeerd a pari, de beleggingsfondsen tegen marktwaarde per balansdatum. Toerekening van kosten en opbrengsten De opbrengsten uit hoofde van ten laste van het resultaat gebracht conform voorgaande jaren. worden ten gunste c.q. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. oor identificatiedoeleinden Young LLP 8

9 Toelichting op de afzonderlijke posten van de balans per 31 december 2013 Financiële vaste activa Deelnemingen Onder de deelnemingen is opgenomen een deelneming ad euro 45 in het stichtingskapitaal Stichting tot Steun aan het Amsterdams en de Stichting Dr. Karl Landstemer (behorende tot de bloedtransfusie-dienst van het Nederlandse Rode Kruis), beide gevestigd te Amsterdam, opgerichte Stichting voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van ziekten van de steungevende weefsels Eventuele kosten van deze stichting komen ten laste van beide oprichters. Effecten De effecten kunnen als volgt worden gespecificeerd; Obligaties en bankbrieven Beleggingsfondsen, aandelen en opties Obligaties en bankbrieven De obligaties en bankbrieven worden a pari gewaardeerd. Het fonds Depfa Funding is in 2012 a gewaardeerd en wordt in 2013 mogelijk teruggekocht door de ING Bank tegen een lagere koers (effect op balansdatum is lager). Eind 2013 werd de gehele portefeuille verkocht, en de tijdelijke overtollige middelen gestald op een spaarrekenmg. Het verloop van de obligaties en bankbrieven kan als volgt worden weergegeven: Baianswaarde 1 januari Aankoop Verkoop Koersresuitaat Mutatie boekjaar Baianswaarde december Voor Young Accountants LLP

10 Stichting Jan van Breemen Beleggingsfondsen Het verloop van de beleggingen die gewaardeerd worden tegen marktwaarde op balansdatum (beleggingsfondsen) kan volgt worden weergegeven: Baianswaarde 1 januari Saldo aankopen en verkopen 949 Koersresuitaat Mutatie boekjaar Baianswaarde 31 december De specificatie van de onderscheiden beleggingen (beleggingsfondsen, aandelen en opties) per balansdatum is als volgt: Voor nst Young LLP

11 Effecten: Obligaties Aegon 96/ perpetuals 6,50% Depfa 03/... 3,21% ING Groep 2,636% Aegon 04/40 " Beleggingsfondsen Chinese Indian fond BG-ING Treadneedle flind BG-ING Daily cons fimd ALLIANZ ROM BG-ING Financial fimd BLACKROCK wld gold a2-eur-cap BG-ING Energy fimd BG-ING Industrial fund Luxury cons fund KEMPEN Global high div. fund KEMPEN International fds sicav-a- ABERDEEN en mrkt eq fd -e2- cap BLACKROCK wld mining a2 -eur-cap DWS top dividend FIDELTY gi health care A dis FIDELITY financial services fund HENDERSON horizon glob tech (lux) ROBECO cgf emerg mrkt eq -cap -d- ROBECO cgf fin eq -cap -d- ROBECO cgf proper eq eur -CAP- D ZD Climate Change Fund ZD Vontobei New Power Equity Fund ZD Pioneer Global Ecology Fund ZD F&C Stewardship International ZD Dexia SRI Emergmg Markets Equities ZD Credit Suisse INC SRI Index Fund ENG Duurzaam Aandelen Fonds Voor Accountants LLP - better world 11

12 ZD LODH Generation Giobal Fund ZD RobecoSam Sustainable Living ZD AXA Human Capital Fund ZD RobecoSam Smart Materials Fund ASN Milieu & Waterfonds ZD Sarasin SRI Real Estate Equity Fund ZD ING Sustainable Euro Credit Fund ZD Parvest SRI Euro Corporate Bond ZD Euro Gov Bond Index Fund ZD Sparinvest High Yield Value Bond ZD Triodos Sustainable Bond Fund ASN Duurzaam Obiigatiefonds ZD PIMCO SRI Emerging Markets Bond Fund ZD Amundi Euro Inflation Bond Fund Vorderingen Rekening courant Reade (vh. Nog te ontvangen rente Nog te factureren Nog te ontvangen overig 4 1 L Voor identificatiedoeieinden Ernst & Young Accountants LLP

13 Stichting Jan van Breemen Liquide middelen Rekening courant Rekening courant Beleggersgiro Beleggersgiro Beleggersgiro Private banking spaarrekening De geldmiddelen op de rekening courant staat ter vrije beschikking van de Stichting en zijn zonder boeterente terstond opeisbaar. Eigen vermogen Algemene Reserve Totaal de verschillen beleggingen Stand per 1 januari 2012: Stand per 31 december Stand per 1 januari 2013 Resultaat verdeling Resultaat verdeling Niet gerealiseerde waardeverschillen Stand per 31 december identificatiedoeieinden S Young Accountants LLP 13

14 Algemene reserve Het resultaat over 2013 bedroeg Het voorstel is om dit gehele bedrag toe te voegen aan de algemene reserve. Overige kortlopende schulden Bankkosten personele kosten administratiekosten Reade, rekening courant Reade, inzake ctmm tm kw 2010 Reade, afrekening rc saldo Overige gegevens Statutaire regeling omtrent de resultaatbestemming In de statuten is niets nader overeengekomen inzake de regeling omtrent de resultaatbestemming. Voorstel resultaatbestemming Het voorstel is om het resultaat van als volgt te bestemmen: Reserve niet gerealiseerde waardeverschillen beleggingen Toevoeging toevoeging) Algemene reserve Voor identificatiedoeieinden Ernst & Young Accountants LLP a better working World 14

Stichting Voor en Door Kunstenaars te Laren. Jaarrekening 2012

Stichting Voor en Door Kunstenaars te Laren. Jaarrekening 2012 te Laren Jaarrekening 2012 INHOUD 1. ALGEMEEN Pagina 2. JAARREKENING 2012 2.1 Balans per 31 december 2012 4 2.2 Resultatenrekening over 2012 5 2.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 6 2.4

Nadere informatie

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013 Rosmalen JAARREKENING 2013 hulshof kroonen & groen Inhoudsopgave ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 BESTUURSVERSLAG 5 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 7 Staat van baten

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2014 2 4 Jaarrekening 2014 4 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Jaarrekening 2011. Stichting Sociaal Fonds Taxi

Jaarrekening 2011. Stichting Sociaal Fonds Taxi Jaarrekening 2011 Stichting Sociaal Fonds Taxi 1 BALANS (NA RESULTAATBESTEMMING) PER 31 DECEMBER 2011 (in eenheden van duizend euro) ACTIVA 31-12-2011 31-12-2010 Materiële vaste activa 1.026 959 Beleggingen

Nadere informatie

Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014

Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014 Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014 concept Inhoudsopgave Verslag van de penningmeester 3 Jaarrekening 2014 Balans op 31 december 2014 4 Exploitatierekening over 2014 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam FINANCIEEL JAARVERSLAG Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam Rapport betreffende financieel jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2 Statutaire naam 2 Doelstelling 2 Samenstelling bestuur

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING VSB VERMOGENSFONDS

JAARVERSLAG 2013 STICHTING VSB VERMOGENSFONDS JAARVERSLAG 2013 STICHTING VSB VERMOGENSFONDS Goedgekeurd in de Bestuursvergadering van Stichting VSB Vermogensfonds gehouden op 23 april 2014 Utrecht, 23 april 2014 VSB Vermogensfonds INHOUDSOPGAVE Verslag

Nadere informatie

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13. 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2012 31 december 2011 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.052 VLOTTENDE ACTIVA

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014. Stichting Mr. Roelsefonds Hofzicht 48 2181 AH HILLEGOM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014. Stichting Mr. Roelsefonds Hofzicht 48 2181 AH HILLEGOM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 Stichting Mr. Roelsefonds Hofzicht 48 2181 AH HILLEGOM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Beoordelingsverklaring 3 3 Algemeen 4 BESTUURSVERSLAG

Nadere informatie

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3 Stichting Jeugdsportfonds Nijmegen te Nijmegen. Rapport betreffende het Financieel Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Rapport Financieel Jaarverslag 2013 Bestuursverslag Jaarrekening Statutaire naam

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

29583672/RO/as/9HQAYZ. Jaarverslag 2013. Stichting Instrumentenfonds Koninklijk Conservatorium Den Haag

29583672/RO/as/9HQAYZ. Jaarverslag 2013. Stichting Instrumentenfonds Koninklijk Conservatorium Den Haag 29583672/RO/as/9HQAYZ Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Jaarverslag 1 Algemeen 1 2 Leningen 1 3 Bruikleeninstrumenten voor het KC 2 4 Het belegde vermogen 2 5 De uitkomsten van het jaar 2013 3 6 Jaarrekening

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Jaarverslag 67 e actiejaar

Jaarverslag 67 e actiejaar Jaarverslag 67 e actiejaar Cefina jaarrekening 2013-2014 1 Inhoudsopgave Bestuursverslag Bestuur Leden van de Raad van Toezicht Jaarrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening 2013-2014 Controleverklaring

Nadere informatie

Stichting VSB Vermogensfonds

Stichting VSB Vermogensfonds Stichting VSB Vermogensfonds Jaarverslag 2014 Goedgekeurd in de Bestuursvergadering van Stichting VSB Vermogensfonds gehouden op 22 april 2015 Utrecht, 22 april 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave VERSLAG

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Van de Steunstichting. STEUNSTICHTING v/d OOGVERENIGING Postbus 2344 3500 GH Utrecht.

JAARVERSLAG 2013 Van de Steunstichting. STEUNSTICHTING v/d OOGVERENIGING Postbus 2344 3500 GH Utrecht. JAARVERSLAG 2013 Van de Steunstichting. STEUNSTICHTING v/d OOGVERENIGING Postbus 2344 3500 GH Utrecht. Inhoudsopgave Inleiding Bestuur Werkwijze, beleid bestuur Subsidie Nawoord. INLEIDING Op het moment

Nadere informatie

Safe Harbour Fund Management B.V. inzake. jaarrekening 2013

Safe Harbour Fund Management B.V. inzake. jaarrekening 2013 Safe Harbour Fund Management B.V. inzake jaarrekening 2013 1 Safe Harbour Fund Management INHOUDSOPGAVE Bladnr. Verslag van directie 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 6 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Financieel verslag 2013 Stichting Grote Kerk Naarden Naarden

Financieel verslag 2013 Stichting Grote Kerk Naarden Naarden Financieel verslag 2013 Stichting Grote Kerk Naarden Naarden (na resultaatbestemming) Activa 31 december 2013 31 december 2012 Ref. Vaste activa Materiële vaste activa 4. Bedrijfsmiddelen 11.155

Nadere informatie

VermogensParaplu Beheer B.V.

VermogensParaplu Beheer B.V. Jaarverslag 2014 VermogensParaplu Beheer B.V. Amsterdam VermogensParaplu Beheer B.V., Amsterdam 1 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 5 Balans per 31 december 2014 (voor voorgestelde resultaatbestemming)

Nadere informatie

Diabetesvereniging Nederland Leusden

Diabetesvereniging Nederland Leusden Diabetesvereniging Nederland Leusden Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Algemeen Hierbij bieden wij u de jaarrekening 2014 aan. Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met richtlijn RJ640, die

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen JAARVERSLAG 2006 Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen Jaarverslag 2006 Inhoud Statutaire gegevens 4 Algemeen 5 Doel 5 CAO 6 SOOB-bijdrage

Nadere informatie

Stichting Unger-van Brero Fonds. Jaarrekening. Amsterdam, 30 april 2015

Stichting Unger-van Brero Fonds. Jaarrekening. Amsterdam, 30 april 2015 Stichting Unger-van Brero Fonds Jaarrekening 2014 Amsterdam, 30 april 2015 Stichting Unger-van Brero Fonds 2014 INHOUDSOPGAVE Jaarrekening 2014 Algemene toelichting 2 Balans 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. Stichting Joyce Tol Fonds Nieuwkoop

JAARREKENING 2013. Stichting Joyce Tol Fonds Nieuwkoop JAARREKENING 2013 Stichting Joyce Tol Fonds Nieuwkoop INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMENE BESCHOUWINGEN Opdracht Algemeen FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 1 Rekening van baten

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN INHOUD 1 BESTUURSVERSLAG 2 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012 2.2 Staat van baten en lasten over 2012 2.3 Toelichting

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013

Financieel jaarverslag 2013 Stichting Hulpfonds Beter-uit Reizen Blad 1 / 13 Stichting Hulpfonds Beter-uit Reizen te Alphen aan den Rijn Financieel jaarverslag 2013 Alphen aan den Rijn, 4 december 2014 Stichting Hulpfonds Beter-uit

Nadere informatie

Financieel halfjaarverslag 2009. Delta Lloyd Asset Management N.V. Amsterdam

Financieel halfjaarverslag 2009. Delta Lloyd Asset Management N.V. Amsterdam Financieel halfjaarverslag 2009 Delta Lloyd Asset Management N.V. Amsterdam Inhoud Directieverslag... 3 Jaarrekening... 4 Balans per 30 juni 2009... 5 Winst- en -verliesrekening over eesrte halfjaar 2009...

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie