Stichting Voor en Door Kunstenaars te Laren. Jaarrekening 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Voor en Door Kunstenaars te Laren. Jaarrekening 2012"

Transcriptie

1 te Laren Jaarrekening 2012

2 INHOUD 1. ALGEMEEN Pagina 2. JAARREKENING Balans per 31 december Resultatenrekening over Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans Toelichting op de resultatenrekening 9 3. OVERIGE GEGEVENS 3.1 Bestuursverklaring Controleverklaring BIJLAGEN 4.1 Overzicht materiële vaste activa Effecten 15 1

3 1. BESTUUR

4 1. ALGEMEEN Bestuur per 31 december 2012 dhr. R. M. Bergmans mevr. B. Wassenaar mevr. C.T. Lasonder-Couwenberg dhr. J.B. Henrichs voorzitter secretaris/penningmeester lid lid Oprichting en doel Het doel van de stichting is het bevorderen van de kunst, in het bijzonder die beoefend wordt door de bewoners van door de Rosa Spier Stichting ingestelde woon- en werkcentra voor kunstenaars en aan kunst gerelateerde wetenschappers te Laren. Verslag van activiteiten Het bestuur heeft in lijn met de doelstelling van de stichting in 2012 een concert- en theaterprogramma alsmede exposities georganiseerd en bekostigd. Daarnaast heeft het bestuur het beheer gevoerd over de middelen die via donaties zijn ontvangen. 3

5 2. JAARREKENING

6 2.1 Balans per 31 december 2012 ACTIVA PASSIVA Vaste activa Eigen vermogen Materiële vaste activa Algemene reserve Bestemmingsreserve Effecten Vlottende activa Kortlopende schulden (< 1 jaar) Vorderingen Liquide middelen Totaal Totaal

7 2.2 Resultatenrekening over 2012 Bedrijfsopbrengsten Beleggingsopbrengsten Donaties, giften en legaten Overige baten Som der bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Personeelskosten Afschrijvingen Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Resultaat Het resultaat is als volgt bestemd: onttrokken aan algemene reserve toevoeging aan bestemmingsreserve

8 2.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemeen De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van Richtlijn C1 Organisaties-zonder-winststreven, opgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar Grondslagen voor de waardering Voor zover in het bovenstaande niet anders is aangegeven, worden activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde. Hierbij wordt rekening gehouden met mogelijke oninbaarheid. Effecten zijn gewaardeerd tegen beurswaarde. De effecten zijn in 2012 verkocht. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per balansdatum Grondslagen voor de resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen enerzijds de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en anderzijds de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn. De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 6

9 2.4 Toelichting op de balans Materiële vaste activa De materiële vast activa kunnen als volgt worden gespecificeerd: Aanschafwaarde per Afschrijvingen per Boekwaarde per Mutaties in 2011: investeringen 0 afschrijvingen 405 Cumulatieve aanschafwaarde per Cumulatieve afschrijvingen per Boekwaarde per Voor een overzicht van de materiële vaste activa wordt verwezen naar bijlage 4.1 Effecten Het verloop is als volgt: Stand per 1 januari Bij: aankopen Af: verkopen Koersresultaat 906 Saldo per 31 december Voor een overzicht wordt verwezen naar bijlage 4.2. Toelichting In 2012 heeft het bestuur besloten het effectenbezit te verkopen en de overtollige middelen op een spaarrekening te houden

10 2.4 Toelichting op de balans (vervolg) Vorderingen en overlopende activa Intrest Overige vorderingen Toelichting Als gevolg van verkoop van de effecten is de post nog te vorderen intrest afgenomen De marktwaarde van de ter beurze genoteerde effecten bedraagt f Liquide middelen De liquide middelen kunnen als volgt worden gespecificeerd: Insinger de Beaufort, r/c Rabobank ING Bank ING Bank r/c Eigen vermogen Het De mutaties eigen vermogen in het eigen is vermogen ingedeeld kunnen in kapitaal, als volgt collectief worden gefinancierd weergegeven: gebonden Algemene reserve Saldo per 1 januari Resultaat boekjaar Saldo per 31 december Dit Voorziening Bestemmingsreserve Naast Met betreft betrekking de jaarlijkse de groot "egalisatierekening tot onderhoud instandhoudingsgelden leningen en van installaties afschrijving de ING die Bank instandhoudingsinvesteringen". zijn het budget de volgende voor aanvaardbare zekerheden Conform gesteld: kosten Betreft het Lily van Spengenfonds. Met dit fonds worden optredens in het kader van jong talent gesubsidieerd. Saldo per 1 januari Bij: rentebaten 0 0 Saldo per 31 december Kortlopende schulden (< 1 jaar) Overzicht van kortlopende schulden en overlopende passiva: Crediteuren Rosa Spier Huis, rekening-courant administratiekosten derden acountantskosten diversen

11 2.5 Toelichting op de resultatenrekening over 2012 Beleggingsopbrengsten Dividend Intrest Koersresultaat Toelichting: Als gevolg van de verkoop van de effectenportefeuille is in 2012 een koersresultaat gerealiseerd van Donaties, giften en legaten Donaties Giften en legaten Toelichting: In 2012 zijn er geen giften of legaten ten gunste van Stichting Voor en Door Kunstenaars ontvangen. Overige baten Tentoonstellingen Verhuurde ruimtes Overige baten Overige bedrijfskosten Kosten concerten Kosten tentoonstellingen Onkostenvergoedingen Accountantskosten Administratiekosten derden Afrekening administratiekosten 2011 (2010) Bankkosten (provisie) Drukwerk en porti Overige uitgaven

12 3. OVERIGE GEGEVENS 10

13 3.1 Bestuursverklaring Het bestuur van Stichting Voor en Door Kunstenaars gevestigd te Laren (N.H) verklaart hierbij dat de jaarrekening 2012 is vastgesteld in haar vergadering van Resultaatbestemming Het resultaat is toegevoegd aan de algemene reserve. dhr. R. M. Bergmans voorzitter mevr. B. Wassenaar penningmeester 11

14 CONTROLEVERKLARING 12

15 4. BIJLAGE 13

16 4.1 Overzicht materiële vaste activa Aanschaf- Boekwaarde Volledig Aanschaf- Boekwaarde Jaar van Afschr. Afschr. Termijn in waarde Cumulatieve per Investering Afschrijving Afgeschreven waarde Cumulatieve per Materiële vaste activa aanschaf Meth. % jaren afschrijving afschrijving Inventaris Geluidsapparatuur 2000 lin vitrines blank alum lin Numark CD-speler 2007 lin Wireless set + mixer 2003 lin Yamada DVD recorder 2004 lin Sennheiser Microfoon 2010 lin Sennheiser Microfoon 2010 lin

17 4.2 Effecten De specificatie van deze post is als volgt: Aantal Koers Rabobank NL 23/3/ , Netherlands Government 4% Fixed at Mat. EUR ,0 0 0 BlueBay Investment Grade Bond EUR , Multiple Managers Sivac European Bond Class EUR , % Nederland 2006/ , Parvest Euro Corporate Bond Classic Cap. 0 0, Standard Life Eur. Corp. Bond. Fd. -A- Cap. 0 0,0 0 0 BlueBay High Yield Bond Fund. -R- Div. 0 0, % Nederland 2006/ , Robeco Invest Grade Corp Fund -B- 0 0, Vastrentende waarden Toelichting: De gehele effectenportefueille is in de loop van december verkocht. 15

Jaarrekening 2014. Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave:

Jaarrekening 2014. Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave: Jaarrekening 2014 Stichting Open Mind Amsterdam Inhoudsopgave: 1. Balans per 31 december 2014 2. Staat van baten en lasten over 2014 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4. Toelichting op

Nadere informatie

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741 JAARREKENING 2011 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2011 31-12-2010 activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741 MATERIËLE VASTE ACTIVA 62.018 26.274 FINANCIËLE

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

Verslag 2014 Stichting Alpha-cursus Nederland Driebergen Stichting Alpha-cursus Nederland te Driebergen

Verslag 2014 Stichting Alpha-cursus Nederland Driebergen Stichting Alpha-cursus Nederland te Driebergen te Verslag inzake jaarstukken 2014 7 mei 2015 1 INHOUDSOPGAVE Pagina VERSLAG 2014 1 Algemeen 4 2 Medewerkers 5 3 Jaarverslag 5 4 Resultaatvergelijking 6 FINANCIEEL VERSLAG 2014 Jaarrekening 1 Balans per

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 2 3 4 Opdracht Samenstellingsverklaring Resultaat Financiële positie 2

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2013 31 december 2012 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 6.965 4.132 2.5.1. 6.965 4.132 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13. 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2012 31 december 2011 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.052 VLOTTENDE ACTIVA

Nadere informatie

Wij hebben het genoegen u hierbij het financieel verslag over 2012 van uw stichting aan te bieden.

Wij hebben het genoegen u hierbij het financieel verslag over 2012 van uw stichting aan te bieden. JAARREKENING 2012 Stichting Alert Postbus 16122 2301 CG Leiden Zevenbergen, 30 april 2014 Kenmerk: 136690 Behandeld door: A.J.P. van der Sanden Geacht bestuur, Wij hebben het genoegen u hierbij het financieel

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012

Balans per 31 december 2012 Balans per 31 december 2012 Vaste activa Toelichting 31 december 2012 Materiële vaste activa 1 204.983 Vlottende activa Voorraden 2 7.510 Vorderingen 3 37.128 Liquide middelen 379.976 629.597 Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag 67 e actiejaar

Jaarverslag 67 e actiejaar Jaarverslag 67 e actiejaar Cefina jaarrekening 2013-2014 1 Inhoudsopgave Bestuursverslag Bestuur Leden van de Raad van Toezicht Jaarrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening 2013-2014 Controleverklaring

Nadere informatie

Activa 31.03.2014 31.03.2013. Materiële vaste activa 59.798 52.351

Activa 31.03.2014 31.03.2013. Materiële vaste activa 59.798 52.351 Jaarrekening VSO Nederland 2013 2014 1.1 Balans per 31 maart 2014 Activa 31.03.2014 31.03.2013 Vaste activa Materiële vaste activa 59.798 52.351 Vlottende activa Rekening-courant VSO International 11.989

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. Stichting Joyce Tol Fonds Nieuwkoop

JAARREKENING 2013. Stichting Joyce Tol Fonds Nieuwkoop JAARREKENING 2013 Stichting Joyce Tol Fonds Nieuwkoop INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMENE BESCHOUWINGEN Opdracht Algemeen FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 1 Rekening van baten

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014. Stichting Mr. Roelsefonds Hofzicht 48 2181 AH HILLEGOM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014. Stichting Mr. Roelsefonds Hofzicht 48 2181 AH HILLEGOM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 Stichting Mr. Roelsefonds Hofzicht 48 2181 AH HILLEGOM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Beoordelingsverklaring 3 3 Algemeen 4 BESTUURSVERSLAG

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Sint Jozef Wonen en Zorg

Jaarverslag 2014. Stichting Sint Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag 2014 Stichting Sint Jozef Wonen en Zorg INHOUDSOPGAVE 5.1 Jaarrekening 2014 5.1.1 Balans per 31 december 2014 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2014 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2014 6 5.1.4

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Burg. De Boer Stichting. Woonzorgcentrum De Lange Wei

Jaarrekening 2013. Burg. De Boer Stichting. Woonzorgcentrum De Lange Wei Jaarrekening 2013 Burg. De Boer Stichting Woonzorgcentrum De Lange Wei 23 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 26 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 27 5.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Ouder-/ Verwantenvereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht

Ouder-/ Verwantenvereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht Ouder-/ Verwantenvereniging Sliedrecht JAARREKENING 2014 ouder-verwantenvereniqlnq Z Zorg- en dienstverlening... Inhoud Jaarrekening Balans per 3 1 december 2014 Baten en Lasten over 2014 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Museum Breda Polen 1939 1945 Generaal Maczek

Stichting Museum Breda Polen 1939 1945 Generaal Maczek Financieel verslag 2012 Stichting Museum Breda Polen 1939 1945 Generaal Maczek p/a Trip van Zoudtlandtkazerne De La Reijweg 95 4818 BA Breda Oprichtingsdatum : 1 juni 1981 12 september 2002 Statuten gewijzigd.

Nadere informatie

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3 Stichting Jeugdsportfonds Nijmegen te Nijmegen. Rapport betreffende het Financieel Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Rapport Financieel Jaarverslag 2013 Bestuursverslag Jaarrekening Statutaire naam

Nadere informatie

INHOUD. blz. A. FINANCIEEL VERSLAG. 1.1 Oprichting 2 1.2 Doel 2 1.3 Vermogen 2 1.4 Bestuur 3 1.5 Directie en adviseurs 3 B.

INHOUD. blz. A. FINANCIEEL VERSLAG. 1.1 Oprichting 2 1.2 Doel 2 1.3 Vermogen 2 1.4 Bestuur 3 1.5 Directie en adviseurs 3 B. INHOUD blz. A. FINANCIEEL VERSLAG 1. ALGEMEEN 1.1 Oprichting 2 1.2 Doel 2 1.3 Vermogen 2 1.4 Bestuur 3 1.5 Directie en adviseurs 3 B. JAARBERICHT I JAARVERSLAG 5 II JAARREKENING 6 1. Balans per 31 december

Nadere informatie

St. Lokale Omroep Hengelo. gevestigd te Hengelo. Jaarrekening 2013

St. Lokale Omroep Hengelo. gevestigd te Hengelo. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 06088978 Datum: Opgesteld door: 12 februari 2014 Paul Temmink Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

ASBESTSLACHTOFFERS VERENIGING NEDERLAND

ASBESTSLACHTOFFERS VERENIGING NEDERLAND Asbestslachtoffers Vereniging Nederland T.a.v. mevr. C. Zonruiter Ebenhaezerstraat 82b 3083 RS ROTTERDAM Heerlen, 12 februari 2015 Dossier: 2014525 ASBESTSLACHTOFFERS VERENIGING NEDERLAND JAARRAPPORT 2014

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. de patiënt prominent. www.erasmusmc.nl

Jaarrekening 2008. de patiënt prominent. www.erasmusmc.nl Jaarrekening 2008 de patiënt prominent www.erasmusmc.nl Projectcode Jaarverantwoording 2008 Versie Vastgesteld Datum 18 mei 2009 Opsteller Erasmus MC Beheerder Erasmus MC Opdrachtgever Raad van Bestuur,

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam FINANCIEEL JAARVERSLAG Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam Rapport betreffende financieel jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2 Statutaire naam 2 Doelstelling 2 Samenstelling bestuur

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING VSB VERMOGENSFONDS

JAARVERSLAG 2013 STICHTING VSB VERMOGENSFONDS JAARVERSLAG 2013 STICHTING VSB VERMOGENSFONDS Goedgekeurd in de Bestuursvergadering van Stichting VSB Vermogensfonds gehouden op 23 april 2014 Utrecht, 23 april 2014 VSB Vermogensfonds INHOUDSOPGAVE Verslag

Nadere informatie

5.1 Geconsolideerde jaarrekening 2011

5.1 Geconsolideerde jaarrekening 2011 Jaarrekening 2011 Inhoud Jaarrekening 5.1 Jaarrekening 2011 5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2011 3 5.1.2 Geconsolideerde resultatenrekening over 2011 4 5.1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Nadere informatie