Jaarverslag en jaarrekening 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag en jaarrekening 2012"

Transcriptie

1 Jaarverslag en jaarrekening mei 2013 Jaarverslag en jaarrekening

2 Jaarverslag en jaarrekening

3 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 DEEL A: HET JAARVERSLAG... 7 Hoofdstuk 1: Programmaverantwoording... 9 Bestuur en dienstverlening Openbare orde en veiligheid Openbare ruimte Onderwijs en jeugd Algemene dekkingsmiddelen Post onvoorziene uitgaven Hoofdstuk 2: Paragrafen Paragraaf Lokale heffingen Paragraaf Weerstandsvermogen Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Paragraaf Financiering Paragraaf Bedrijfsvoering Paragraaf Verbonden partijen Paragraaf Grondbeleid DEEL B: DE JAARREKENING Hoofdstuk 3: Programmarekening Programmarekening Hoofdstuk 4: Toelichting programmarekening Verschillenanalyse jaarrekening 2012 begroting Incidentele baten en lasten Post onvoorziene uitgaven Ontwikkelingen na balansdatum Hoofdstuk 5: Balans Balans Hoofdstuk 6: Toelichting op de balans Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen Hoofdstuk 7: Bijlage verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen BIJLAGEN Jaarverslag en jaarrekening

4 Jaarverslag en jaarrekening

5 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening van de gemeente Halderberge over het jaar In het jaarverslag en de jaarrekening leggen wij verantwoording af over de doelstellingen en voornemens die op basis van het Collegeprogramma door het college zijn opgenomen in de programmabegroting De jaarstukken ondersteunen de raad in zijn kaderstellende en, met name, in zijn controlerende functie. Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen. De jaarrekening bestaat uit de programmarekening met toelichting, de balans met toelichting en de verantwoording van de specifieke uitkeringen. In de gepresenteerde opzet van de jaarstukken wordt voldaan aan de richtlijnen van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Alle prioriteiten en doelstellingen uit het raadsprogramma zijn ondergebracht in de door de gemeenteraad vastgestelde programma s. Het betreft achtereenvolgens: Bestuur en dienstverlening Openbare orde en veiligheid Openbare ruimte Ruimte en economie Maatschappelijke ondersteuning en welzijn Onderwijs en jeugd Naast de programma s zijn er de algemene dekkingsmiddelen. De verantwoording hiervan is ondergebracht in aparte hoofdstukken. Saldo jaarrekening Het jaar 2012 sluit met een positief saldo van De oorzaken van dit overschot worden in de jaarrekening nader toegelicht. Grondexploitaties Door de demografische en economische ontwikkelingen heeft de gemeenteraad op 11 oktober 2012 kaders vastgesteld om te komen tot een bijstelling van het woningbouwprogramma. De raad heeft besloten dat er naar gestreefd wordt het aantal woningen in de verschillende projecten terug te brengen van naar 750 woningen tot en met Op basis van het vastgestelde kader van oktober 2012 en de gesprekken met de partners is het woningbouwprogramma bijgesteld. De raad heeft dit vastgesteld in de raadsvergadering van 30 mei Op basis van de vastgestelde kaders zijn de verschillende grondexploitaties geactualiseerd en zijn waarderingen van grondposities bijgesteld. Hierbij is ook de notitie Grondbeleid van de commissie Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) gehanteerd voor de waardering van de grondposities en de toerekening van de vervaardigingskosten (rente, plankosten, civieltechniek, ed). Op basis van deze notitie en de bijstelde grondexploitaties is ook voor 2012 de toerekening van ambtelijke kosten bijgesteld. Deze bijgestelde toerekening leidt tot een lagere toerekening van ambtelijke kosten van dan begroot. Dit verschil is verantwoord op saldo kostenplaatsen. De bijgestelde grondexploitaties leiden tot een aantal aanvullende verliesvoorzieningen en verschillende afwaarderingen van grondposities voor in totaliteit een bedrag van 11 mln., hetgeen ten laste komt van de reserve grondexploitaties. Aangezien de reserve grondexploitaties hiervoor niet toereikend is, wordt voorgesteld het resterende deel vanuit de algemene reserve aan te vullen. Dit sluit aan bij het reserves en voorzieningenbeleid 2010, waarbij is aangegeven dat tekorten in andere reserves met de algemene reserve kunnen worden verrekend. Jaarverslag en jaarrekening

6 Risico s In de paragraaf Weerstandsvermogen wordt ingegaan op de weerstandscapaciteit en de risico s. Bij de berekening van het weerstandsvermogen in deze jaarrekening is uitgegaan van de reservepositie per 31 december Voor de omvang van de verwachte risico s is aansluiting gezocht bij de risico s, zoals deze zijn opgenomen in de programmabegroting Hierbij zijn de risico s, voor wat betreft de algemene uitkering (rijksbezuinigingen en herverdeling gemeentefonds), aangepast aan de meest recente verwachtingen. Verder is het risico voor de grondexploitaties aangepast. Door de vorming van aanvullende verliesvoorzieningen en afwaardering van boekwaarden is in totaal een bedrag van 11 mln. aan reserves ingezet. Hiermee wordt het risico uit de begroting 2013 van 12 mln. fors teruggebracht. Voor de resterende risico s wordt nog een bedrag van 3,8 mln. ingeschat voor de berekening van het weerstandsvermogen. Op basis van bovenstaande uitgangspunten is de ratio voor het weerstandsvermogen bij de jaarrekening 2012 berekend 0,63. Oudenbosch, april 2013 Het College van burgemeester en wethouders Jaarverslag en jaarrekening

7 Deel A: Het jaarverslag Jaarverslag en jaarrekening

8 Jaarverslag en jaarrekening

9 Hoofdstuk 1: Programmaverantwoording Jaarverslag en jaarrekening

10 Jaarverslag en jaarrekening

11 Bestuur en dienstverlening Hoofddoelstelling/Missie Dienstverlening staat voorop in de gemeente Halderberge. Primair gaat het om dienstverlening aan burgers en bedrijven. Vervolgens ook om dienstverlening richting de raad het college en regionale en lokale samenwerkingspartners. Interne dienstverlening tussen medewerkers, clusters en afdelingen is een belangrijke voorwaarde voor een goede ambtelijke organisatie. Deze basis moet op orde zijn om dienstverlening daadwerkelijk voorop te kunnen stellen. Aandachtsgebieden (beleidsvelden) en subdoelen Regionale samenwerking Actief zoeken naar regionale en subregionale samenwerking (al dan niet in de vorm van Shared Services) Regionale kennispool Het bevorderen van de inzet van personeel uit de regio Visie Communicatie: Het verder vorm en inhoud geven van de organisatieontwikkeling Proactieve wijze van communiceren richting burgers e.d. nog verder verbeteren met gebruikmaking van o.a. de zgn. sociale media Dienstverlening, organisatie en lokale democratie e-dienstverlening: Het verder regelen van het binnengemeentelijk informatiebeheer voor een optimaal gebruik van de basis registraties Burgerparticipatie Het verder bevorderen van de structurele inzet van het instrument burgerparticipatie Overig: Mediation en het verminderen van het aantal bezwaar- en beroepschriften Deregulering Het verminderen van de administratieve lasten voor burgers en ondernemers en de gemeentelijke overheid Jaarverslag en jaarrekening

12 Doelen en activiteiten aandachtsgebied Regionale samenwerking Doelen Effect-indicator Doelstelling 2012 Doel bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Bevorderen regionale samenwerking Concrete samenwerking Langere termijndoelstelling Deels bereikt De samenwerking op belastinggebied is gerealiseerd met ingang van 1 januari 2012 (BWB). Daarnaast heeft de raad positief besloten tot de deelname aan de Omgevingsdienst Midden en West Brabant en de Regionale Samenwerking Sociale Zaken. Regionale kennispool % Inzet personeel uit regio Drie personen Deels bereikt. Verkenning van mogelijkheden op terrein bedrijfsvoering (dienstverlening, automatisering) met buurgemeenten najaar Kennisuitwisseling moet verder vorm en inhoud krijgen. Het gebeurt al op gebied van P& O-zaken. Dit gebeurt in voorkomende gevallen op collegiale basis. Doelen en activiteiten aandachtsgebied Visie Doelen Effect-indicator Doelstelling 2012 Doel bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Communicatie Aantal reacties inen externe klanten Optimalisatie website Deels bereikt Er is in 2012 gewerkt aan de optimalisatie van de website (zie ook onder Digitale dienstverlening). Daarnaast heeft de gemeente in 2012 vooral de kwaliteit van de communicatie geprobeerd te handhaven en waar mogelijk te verbeteren. Voorbeelden van uitbreiding van de communicatiemiddelen zijn de nieuwsbrief in Stampersgat en de Rondweg Oudenbosch. Daarnaast is de gemeente sinds april 2012 actief op Facebook. Zij heeft hier 142 volgers (zogenaamde likes). Op Twitter heeft de gemeente 966 volgers. (Peildatum 13 februari 2013). Jaarverslag en jaarrekening

13 Doelen en activiteiten aandachtsgebied Visie Doelen Effect-indicator Doelstelling 2012 Doel bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Verder heeft de gemeente ruim 330 persvragen beantwoord. Daarnaast behoren de gemeentelijke informatiepagina s volgens de Nederlandse Nieuwsblad Pers (NNP) bij de beste 31 pagina s van Nederland. Doelen en activiteiten aandachtsgebied Dienstverlening, organisatie en lokale democratie Doelen Effect-indicator Doelstelling 2012 Doel bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? E-gemeente Aantal opleveringen NUP-verplichtingen (Nationaal Uitvoeringsprogramma Betere dienstverlening en E-overheid) Voldoen aan wettelijke verplichtingen Deels Het opleveren van NUP-verplichtingen is in uitvoering. Het NUP vraagt veel van gemeenten en steeds meer wordt samenwerking gezocht. In samenwerking met Rucphen en Steenbergen wordt informatiebeleid opgesteld. Oplevering is uitgesteld naar 2013, Informatiebeveiligingsbeleid is gereed. Het bijbehorende uitvoeringsplan is wegens ziekte van betrokken medewerker uitgesteld naar 2013 Digitale dienstverlening Implementatie Verseon Invoer digitale postverwerking Ja Met ingang van november 2012 zijn modules post en archief en bezwaarschriften ingeregeld. Dit is een belangrijk begin voor digitaal werken. Het verbreden en inbedden van digitaal werken zal in 2013 nog verder worden uitgewerkt en doorgevoerd, De digitalisering van werkprocessen is ingezet en wordt in 2013 verder uitgerold. In december 2012 is proces bestuurlijke besluitvorming geanalyseerd. In 2013 wordt bezien of dit voldoende mogelijkheden voor digitalisering biedt. Jaarverslag en jaarrekening

14 Doelen en activiteiten aandachtsgebied Dienstverlening, organisatie en lokale democratie Doelen Effect-indicator Doelstelling 2012 Doel bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Met een aantal raadsleden is een pilot gestart om de mogelijkheden van papier-arm werken te testen. Hierbij wordt een specifieke app getest en tevens het gebruik van tablet-computers door de raad. Met Rucphen en Steenbergen worden ervaringen gedeeld over (stimuleren van) Het Nieuwe Werken. Aantal digitale producten 10 Extra digitale producten Dit doel is niet bereikt Door de organisatie wijziging is nadruk gelegd op prioriteiten en quick-wins voor de nieuwe afdeling klantzaken, Het realiseren van meer digitale producten en het sturen op het digitale kanaal is daarom uitgesteld. Concreet is voorrang gegeven aan werken op afspraak (afsprakenmodule op de website). Met ingang van het tweede kwartaal 2013 worden nieuwe digitale producten toegevoegd. Verder is de Buiten Beter App in gebruik genomen. Momenteel zijn tien producten digitaal beschikbaar. Burgerparticipatie Concrete deelname burgers Tenminste 1 traject doorlopen van een nader te bepalen trede op de participatieladder Doel is bereikt In 2011 is de gemeentelijke organisatie getraind op het gebied van burgerparticipatie. Begin 2012 is het format voor de collegeadviesnota en het raadsvoorstel aangepast. Hierdoor wordt er bij projecten consequenter rekening gehouden met hoe burgers/partijen erbij betrokken kunnen worden (indien mogelijk). Voorbeelden van projecten waarbij burgers/partijen betrokken zijn, zijn de bezuinigingen en de verbouw van de school en dorpshuis in Stampersgat. Ook is er in 2012 een kinderburgemeester aangesteld en is eind van het jaar met de Samenstichting Stampersgat een burgerparticipatietraject opgestart, dat doorloopt in Jaarverslag en jaarrekening

15 Doelen en activiteiten aandachtsgebied Dienstverlening, organisatie en lokale democratie Doelen Effect-indicator Doelstelling 2012 Doel bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Mediation/behandeling bezwaar- en beroepschriften Het aantal bezwaarschriften dat (door mediation) niet behandeld wordt in de commissie bezwaar en beroep 70 Deels bereikt Het aantal van 70 intrekkingen was gebaseerd op verwachting van ca. 115 bezwaarschriften in totaal (op basis van aantal 2010 en 2011). In 2012 zijn in totaal 87 bezwaarschriften ontvangen, in 2012 zijn 52 bezwaarschriften ingetrokken. Van deze 52 zijn er 33 ingetrokken na toepassing van de Andere Aanpak. Terugdringen regels en overbodige indieningvereisten Aantal teruggebrachte regels (vergunningen APV etc.) 5% minder vergunningen APV Deels bereikt De gemeente volgt zoveel mogelijk de door de VNG opgestelde modelverordeningen. In deze verordeningen wordt rekening gehouden met deregulering. Jaarverslag en jaarrekening

16 Wat heeft het gekost? Overzicht van baten en lasten programma Bestuur en dienstverlening (x 1.000) Primitieve begroting 2012 Begroting 2012 incl. wijziging Realisatie 2012 Verschil saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo begroting - realisatie Raad en griffie V B&W en ambtelijke ondersteuning V Burgerzaken N Baten & lasten secretarieleges N burgerzaken Bestuurlijke samenwerking N Dienstverlening V Resultaat voor bestemming V Mutaties reserves programma N Resultaat na bestemming V Het resultaat na bestemming op het programma Bestuur en dienstverlening ten opzichte van het begrote resultaat (incl. wijziging) bedraagt voordelig. Dit resultaat bestaat uit de volgende onderdelen: - Kapitaallasten 0 - Interne verrekeningen 73 V - Overige verschillen -56 N 17 V De verschillen in de kapitaallasten en interne verrekeningen worden toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering. Hieronder worden de belangrijkste overige verschillen toegelicht. Jaarverslag en jaarrekening

17 Belangrijkste verschillen begroting incl. wijziging en realisatie programma Bestuur en dienstverlening (x 1.000) Bedrag V/N Baten & lasten secretarieleges burgerzaken Er zijn meer aanvragen voor reisdocumenten geweest dan geraamd. De oorzaak is het vervallen va de kinderbijschrijvingen in het paspoort van de ouders per 26 juni Hierdoor hebben meer kinderen een eigen document gekregen. 29 V Incidenteel of structureel Incidenteel In 2012 zijn minder rijbewijzen aangevraagd dan geraamd. Hierdoor is ook de opbrengst per saldo lager dan geraamd. 41- N Incidenteel Bestuurlijke samenwerking In 2012 zijn nog afrekeningen van de RWB ontvangen over 2011 van 48- N de inhuurdesk en programmakosten. Tevens is in 2012 een bijdrage in de liquidatie van het SES betaald. Incidenteel Jaarverslag en jaarrekening

18 Openbare orde en veiligheid Hoofddoelstelling/Missie De gemeente Halderberge wil de veiligheid en leefbaarheid in de verschillende wijks- en dorpskernen door een integrale aanpak van sociale en fysieke aspecten van veiligheid samen met haar ketenpartners verbeteren. Aandachtsgebieden (beleidsvelden) en subdoelen Openbare orde en veiligheid 1. Doelgerichte aanpak van overlastgevende jeugd. 2. Terugdringen van overlast en criminaliteit. Leefbaarheid 1. Bevorderen van de leefbaarheid in wijken en dorpen van de gemeente Halderberge. 2. De betrokkenheid van bewoners in het meedenken over de eigen leefomgeving vergroten. Crisisbeheersing 1. Professionalisering gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie op basis van de eisen in de Wet Veiligheidsregio s. 2. Operationele voorbereiding van grote en middelgrote evenementen. Doelen en activiteiten aandachtsgebied Openbare orde en veiligheid Doelen Effect-indicator Doelstelling 2012 Doel bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Doelgerichte aanpak van overlastgevende jeugd Percentage hangjongeren in beeld 90% Ja Tweewekelijks Jeugd Preventie Overleg Maandelijks integraal afstemmingsoverleg samenleving en team veiligheid in het kader van jeugd. Actieve participatie in kernteam en stuurgroep Veiligheidshuis Uitvoering gegeven aan de districtelijke aanpak van de jeugdgroepen volgens de Beke methode. In december 2012 was er in de gemeente Halderberge 1 hinderlijke jeugdgroep actief. Jaarverslag en jaarrekening

19 Doelen en activiteiten aandachtsgebied Openbare orde en veiligheid Doelen Effect-indicator Doelstelling 2012 Doel bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Aanpak hinderlijke groep Hofstraat te Hoeven. Volgens het afgesproken beleid binnen de gemeente Halderberge de overlastproblemen aangepakt en gezamenlijk met de bewoners en hangjongeren en hun ouders gekomen tot een oplossing. We zijn op zoek naar een alternatieve hangplek. Terugdringen van overlast en criminaliteit Rapportcijfer beleving veiligheid in de eigen buurt 7 Veiligheidsmonitor wordt in 2013 uitgevoerd. In 2014 zijn de resultaten bekend. Districtelijke werkgroep houdt zich intensief bezig met de Woninginbraken, overvallen en straatroven (WOS). Er zijn in 2012 twee tijdelijke huisverboden opgelegd. De aanpak van huiselijk geweld wordt actief gevolgd en doorontwikkeld. Alle gevallen van huiselijk geweld worden besproken in het Veiligheidshuis. Voor het verbeteren van de leefbaarheid in de Haven e.o te Oudenbosch wordt de openbare verlichting verbeterd, het groen is teruggesnoeid en er zullen camera s worden geplaatst. Dit is gebeurd in samenspraak met de bewoners. De pilot buurtpreventie in de wijk Bovendonk is een groot succes en wordt uitgebreid. Jaarverslag en jaarrekening

20 Doelen en activiteiten aandachtsgebied Leefbaarheid Doelen Effect-indicator Doelstelling 2012 Doel bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Bevorderen van de leefbaarheid in wijken en dorpen van de gemeente Halderberge Rapportcijfer beleving leefbaarheid in de eigen buurt 7,3 Veiligheidsmonitor wordt in 2013 uitgevoerd. In 2014 zijn de resultaten bekend. Het lokale leefbaarheidsproject Stampersgat wordt uitgevoerd. Het project maakt deel uit van de regionale aanpak leefbaarheid West-Brabant, waarvoor aan de Regio subsidie is toegekend van de Provincie Noord-Brabant. In juni en september en december zijn nieuwsbrieven uitgebracht, waarin is toegelicht waar we mee bezig zijn. De betrokkenheid van bewoners in het meedenken over de eigen leefomgeving vergroten Percentage van de bewoners in Halderberge die actief zijn met het verbeteren van de eigen buurt 20% Veiligheidsmonitor wordt in 2013 uitgevoerd. In 2014 zijn de resultaten bekend. Er heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de Samenstichting in juni op basis van het samenwerkingsconvenant. In het tweede kwartaal 2013 zal opnieuw een bestuurlijk overleg plaatsvinden om het samenwerkingsconvenant te evalueren. De pilot buurtpreventie in de wijk Bovendonk is een groot succes en wordt uitgebreid. Doelen en activiteiten aandachtsgebied Crisisbeheersing Doelen Effect-indicator Doelstelling 2012 Doel bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Professionalisering gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie op basis van de eisen in de Wet Veiligheidsregio s Percentage van de medewerkers in de gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie is bereikbaar en beschikbaar tijdens alarmerings- en opkomstoefeningen 80% Nee, 70% is behaald Voor de implementatie van het regionaal crisisplan is een opkomstoefening gehouden om te bekijken hoe de alarmering verloopt en de beschikbaarheid is. Deels door een technische onvolkomenheid is de inzetbaarheid blijven steken op 70%. De alarmeringsgegevens worden per kwartaal geactualiseerd. Jaarverslag en jaarrekening

21 Doelen en activiteiten aandachtsgebied Crisisbeheersing Doelen Effect-indicator Doelstelling 2012 Doel bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Percentage van de medewerkers die zich bewust zijn van hun taak in de gemeentelijk rampenbestrijdingsorganisatie door deelname aan opleidingen, trainingen en oefeningen 70% 90% Alle medewerkers zijn geïnformeerd over het nieuwe regionale crisisplan, de geactualiseerde deelplannen en draaiboeken, de nieuwe GRIP regeling. Tevens is aan iedere medewerker een taakkaart verstrekt. Operationele voorbereiding van grote en middelgrote evenementen Bij de middelgrote en grote evenementen dient de organisator een calamiteitenplan op te stellen dat integraal wordt getoetst bij de vergunningverlening door de hulpverleningsdiensten 2 middelgrote evenementen en 1 groot evenement Ja In 2012 is uitvoering gegeven aan de calamiteitenplannen en draaiboeken voor de, de Brabantse Ruiterdagen, KPJfeest en vliegshow Seppe. Jaarverslag en jaarrekening

22 Wat heeft het gekost? Overzicht van baten en lasten programma Openbare orde en veiligheid (x 1.000) Primitieve begroting 2012 Begroting 2012 incl. wijziging Realisatie 2012 Verschil saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo begroting - realisatie Brandweer V Crisisbeheersing N Openbare orde N Resultaat voor bestemming N Mutaties reserves programma N Resultaat na bestemming N Het resultaat na bestemming op het programma Openbare orde en veiligheid ten opzichte van het begrote resultaat (incl. wijziging) bedraagt nadelig. Dit resultaat bestaat uit de volgende onderdelen: - Kapitaallasten 0 V - Interne verrekeningen -58 N - Overige verschillen -45 N -104 N De verschillen in de kapitaallasten en interne verrekeningen worden toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering. Hieronder worden de belangrijkste overige verschillen toegelicht. Jaarverslag en jaarrekening

23 Belangrijkste verschillen begroting incl. wijziging en realisatie programma Openbare orde en veiligheid (x 1.000) Bedrag V/N Openbare orde Het ontvangen bedrag aan subsidie leefbaarheid Stampersgat is -52 N lager dan geraamd, doordat dit deel van de subsidie al in 2011 is verantwoord als nog te ontvangen bijdrage. Het nadelig verschil wordt verrekend met de reserve Voorschotten Stampersgat (op programma 3) en heeft hierdoor geen effect op het jaarrekeningsaldo. Incidenteel of structureel Incidenteel Jaarverslag en jaarrekening

24 Missie programma Openbare ruimte Instandhouding van een verzorgde woonomgeving binnen de gestelde kaders. Openbare ruimte Binnen het programma Openbare ruimte zijn in het collegeprogramma de volgende aandachtsgebieden/prioriteiten opgenomen. A. Wegen en fietspaden Onderhoudsprogramma Verkeer Rondweg B. Waterwegen Uitvoeringsprogramma water C. Parkeren D. Openbaar groen Onderhoud E. Riolering en waterbeheersing F. Openbare verlichting Onderhoud energiebesparing en duurzaamheid G. Kabels en leidingen In onderstaande tabel is per aandachtsgebied/prioriteit aangegeven wat de doelstellingen waren, welke activiteiten in het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden en wat er is bereikt. Jaarverslag en jaarrekening

25 Aandachtsgebied/prioriteit Doelstelling Activiteiten 2012 Wat is er bereikt? A. Wegen en fietspaden Aanpak onderhoud wegen, pleinen, fietsen voetpaden en andere verhardingen. Beperken oploop achterstallig onderhoud. Asfalteren fietspaden Op basis van het vastgestelde beleidsplan wordt een onderhoudsprogramma opgesteld en uitgevoerd. Reconstrueren van de rijbaan aan het Wilhelminaplein, Julianalaan en de Beatrixlaan te Oudenbosch. De werkzaamheden aan de Wolverschans zijn doorgeschoven naar 2013; dit in verband met tegenvallers bij met name de Oude Roosendaalsebaan, Oude Bredasebaan (meer reparatiewerk) en de Gastelsedijk Zuid (zeer slechte ondergrond). De werkzaamheden aan de Wolverschans worden in combinatie met de onderhoudswerkzaamheden voor 2013 uitgevoerd. Dit zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2013 zijn. Het onderhoud aan de wegen in elementenverhardingen is conform het programma uitgevoerd. Zo zijn de Lagestraat, Zandstraat en Willeke Joostenstraat in Bosschenhoofd, het trottoir aan de Dennis Leestraat in Stampersgat, de Dautzenbergstraat, Kol den Oudenstraat, Mgr Meeuwissenstraat en de Angel in Oud Gastel onderhouden, Ook zijn er grootschalige reparaties uitgevoerd aan de Iepenstraat en Wilgenstraat in Oudenbosch en de Julianastraat in Hoeven. Verder zijn de brandgangen in de wijk Spui in Oudenbosch ook opgeknapt. Jaarverslag en jaarrekening

26 Aandachtsgebied/prioriteit Doelstelling Activiteiten 2012 Wat is er bereikt? B. Waterwegen Voorkomen wateroverlast Actualiseren Uitvoeringsprogramma Water (UPW). Uitvoeren UPW. Het vormen van een kwantitatief en kwalitatief goed afwateringssysteem. Alle kunstwerken zijn in 2012 geïnventariseerd en geïnspecteerd. Aan de brug bij het Jodendijkje en de brug Rietveld 5 is het brugdek onderhouden. In 2013 zal er een rapportage van de waargenomen schade met hieruit voortkomende de financiële gevolgen aan de raad worden gepresenteerd. De beschoeiing van de vijver aan de Noordzeedijk in Stampersgat is vernieuwd en ook aan de invalidesteiger in Stampersgat is er onderhoud uitgevoerd. Momenteel staat er nog een actie uit voor het schoonmaken van een drietal duikers, waarbij de duiker aan het Heinsbergwegje is schoongemaakt, echter de andere twee duikers aan de St. Maartenstraat en de bij De Riet in Oud Gastel is door de hoge waterstand en de natte en winterse weersomstandigheden nog niet uitgevoerd. Naar verwachting worden deze werkzaamheden in het voorjaar van 2013 afgerond. C. Parkeren Beperken parkeeroverlast Uitvoering geven aan een in 2012 geactualiseerd parkeerbeleid. In oktober 2012 is de Kadernota Parkeren vastgesteld. D. Openbaar groen Handhaving vooralsnog huidige onderhoudsniveau openbare groenvoorzieningen. Openbare groenvoorzieningen: maaien van de bermen; De bermen zijn in de periode junibegin oktober twee keer gemaaid. Vooruitlopend aan de eerste maaironde zijn de uitzichthoeken op diverse kruisingen gemaaid. Jaarverslag en jaarrekening

27 Aandachtsgebied/prioriteit Doelstelling Activiteiten 2012 Wat is er bereikt? bestrijding ongewenste kruidengroei op verhardingen; De onkruidbestrijding op de verhardingen heeft plaats gevonden overeenkomstig de landelijk geldende DOB- regeling. ( DOB= duurzaam onkruidbeheer op verhardingen). Bestrijding van de. onkruidgroei op verhardingen chemisch, voor zover passend binnen de DOB-regeling, aangevuld met borstelen. uitmaaien van de bodem/ taluds van de sloten; beheer/ onderhoud van de plantsoenen; Het overgrote deel van de uit te maaien sloten heeft plaats gevonden in de periode oktober medio november. Een aantal slootlengtes zijn, in verband met de sterke groei van de vegetatie, in de zomerperiode uitgemaaid. De werkzaamheden zijn overeenkomstig de onderhoudsbestekken uitgevoerd. Op een enkele locatie heeft, overeenkomstig de planning, een noodzakelijke uit te voeren kleinschalige renovatie plaats gevonden. Op 11 oktober 2012 heeft de gemeenteraad de Groenbeleidsvisie 2020 vastgesteld. De Groenbeleidsvisie 2020 is een op hoofdlijnen beschreven groenbeleid, dat inzicht geeft in de uitgangspunten en doelstellingen voor de inrichting en het beheer van openbaar groen binnen de bebouwde kom in de periode Jaarverslag en jaarrekening

28 Aandachtsgebied/prioriteit Doelstelling Activiteiten 2012 Wat is er bereikt? beheer/ onderhoud bomen, landschapselementen en bossen; Daar waar noodzakelijk zijn de bomen, landschapselementen en bossen overeenkomstig de planning gesnoeid. maaien van de gazons; beheer Hertenpark/ trimbaan en ruiterpaden; ongedierte bestrijding; De gazons zijn in de periode eind maart begin november, overeenkomstig de voorwaarden vermeld in de beeldbestekken, gemaaid. Overeenkomstig de planning is het beheer van het Hertenpark in Hoeven, trimbaan en ruiterpaden uitgevoerd. De bestrijding van ongedierte ( ratten ) heeft overeenkomstig de met SAVER vooraf gemaakte afspraken plaats gevonden sponsoring De groenvoorziening op twee rotondes wordt gesponsord door derden. De gesprekken over het sponsoren van de groenvoorzieningen op een derde en vierde rotonde zijn in 2012 positief afgerond. Begin 2013 zullen de gemaakte afspraken tussen gemeente en ondernemer schriftelijk worden vastgelegd. E. Riolering en waterbeheersing Inzameling stedelijk afvalwater Doelmatig inzamelen en verwerken hemelwater Voorkomen over- of onderlast grondwater Realiseren uitvoeringsprogramma zoals is vastgesteld in het VGRP. Het creëren van een goede waterhuishouding in nieuwe ruimtelijke ontwikkelingsplannen (pilots). De in het VGRP genoemde maatregelen worden uitgevoerd. Echter, een aantal projecten lopen vertraging op vanwege capaciteitsgebrek en andere onvoorziene werkzaamheden. Jaarverslag en jaarrekening

29 Aandachtsgebied/prioriteit Doelstelling Activiteiten 2012 Wat is er bereikt? Transport ingezameld water naar geschikt lozingspunt Voorkomen ongewenste emissies naar oppervlaktewater, bodem en grondwater Zo min mogelijk overlast voor omgeving Verbeteren rioolstelsel kern Hoeven waarbij de kans op wateroverlast zal afnemen. Voor het verbeteren van het rioolstelsel in de kern Hoeven wordt het basisrioleringsplan van deze kern geactualiseerd. Op basis van dit geactualiseerde plan zullen de te treffen maatregelen worden opgesteld. Resultaten worden begin 2013 verwacht. Verbeteren riolering in de St. Annastraat en de Lollestraat te Oudenbosch Verbeteren riolering in de Magrietstraat te Bosschenhoofd. Meten van grondwaterstanden uit het grondwatermeetnet en deze gegevens verwerken in een grondwaterkaart. Het opstellen van een hemelwaterstructuurplan. Op deze kaart wordt duidelijk waar afkoppelen van verhard oppervlak het meest kansrijk is. De verbeteringswerkzaamheden aan het riool in het Doelpad/St. Annastraat te Oudenbosch zijn gereed. De verbeteringswerkzaamheden aan het riool in de Lollestraat zijn gekoppeld aan de werkzaamheden in plan Tivoli en de aanleg van de ondergrondse waterberging binnen dit plan. Uitvoering vindt naar verwachting begin 2013 plaats. Het grondwatermeetnet is gerealiseerd. De waterstand in de peilbuizen wordt op gezette tijden gemeten. Voordat het hemelwater structuurplan wordt opgezet zal er een regionaal VGRP in 2013 worden opgesteld aan de hand van VGRP zal het hemelwater structuurplan worden opgesteld. Jaarverslag en jaarrekening

Jaarverslag en jaarrekening 2011

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Jaarverslag en jaarrekening 2011 Datum: 24 april 2012 Jaarrekening en jaarverslag 2011 Jaarrekening en jaarverslag 2011 Gemeente Halderberge Inhoudsopgave Voorwoord... 3 DEEL A: HET JAARVERSLAG... 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2013

Jaarverslag en jaarrekening 2013 Jaarverslag en jaarrekening 2013 13 mei 2014 Jaarverslag en jaarrekening 2013 1 Jaarverslag en jaarrekening 2013 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 DEEL A: HET JAARVERSLAG... 7 Hoofdstuk 1: Programmaverantwoording...

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Richtlijnen van de commissie BBV

Richtlijnen van de commissie BBV Richtlijnen van de commissie BBV Stellige uitspraken gelden met ingang van begrotingsjaar T+1, het jaar nadat de uitspraak is gepubliceerd. 1. Notitie Software, mei 2007 1.1 Software (als afzonderlijk

Nadere informatie

Bestuurlijke programmaopdrachten 2009-2010 Regio Groningen-Assen

Bestuurlijke programmaopdrachten 2009-2010 Regio Groningen-Assen Bestuurlijke programmaopdrachten - Regio Groningen-Assen stuurgroep 22 juni Bijlage 3 Bestuurlijke programmaopdrachten.doc Bestuurlijke programmaopdracht bereikbaarheid Verbetering en waarborging bereikbaarheid

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

12.1.1 Kwaliteit van de leefomgeving behouden en op punten verbeteren

12.1.1 Kwaliteit van de leefomgeving behouden en op punten verbeteren Programma 12 Milieu 12.1 Wat hebben we bereikt? 12.1.1 Kwaliteit van de leefomgeving behouden en op punten verbeteren Ruimtelijke ontwikkeling o Milieu aspecten worden vroegtijdig betrokken bij projecten/gebiedsontwikkelingen

Nadere informatie

Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Maxim van Luttikhuizen (SP) inzake Deregulering in het fysieke domein.

Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Maxim van Luttikhuizen (SP) inzake Deregulering in het fysieke domein. Corsanummer: 1400276623 Op 16 oktober 2014 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van de heer Maxim van Luttikhuizen van de fractie SP gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910655 Ag nr. : Datum : 15-12-09

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910655 Ag nr. : Datum : 15-12-09 Ag nr. : Onderwerp Tariefaanpassingen en overige wijzigingen van de verordeningen/besluiten betreffende de belastingen en rechten voor het jaar 2010 (aanvulling). Voorstel Door vaststelling van de verordeningen/besluiten,

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 03-11-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 03-11-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. VVH Evenementen legesvrij in het centrum In het collegeprogramma 2014-2018 staat, in paragraaf 4.8 Aantrekkelijk en levendig centrum, het volgende: Begin 2015 maakt het college een raadsvoorstel waarin

Nadere informatie

Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010

Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010 Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010 1 Inleiding Naar aanleiding van de bespreking van het rapport van bevindingen van de accountant over de controle van de jaarrekening 2009 heeft het audit

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND , 8 a ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 december 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 070114/201 afdeling: Kabinet en Communicatie

Nadere informatie

Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen. Versie 3 september 2013

Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen. Versie 3 september 2013 Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen Versie 3 september 2013 Voorwoord Tijdens de behandeling van het bestemmingsplan Norgerduinen in de raadscommissie van 7 december 2011 is door

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact J. van Kranenburg T 070-441 80 85 j.van.kranenburg@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 24-02-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 24-02-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. ONT Aanpassing verordening voorzieningen huisvesting onderwijs De Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra zijn onlangs gewijzigd in verband met de overheveling van de taak en het

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok) Vergadering: 7 februari 2012 Agendanummer: 3 Status: Informerend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Aanleiding Op 2 september heeft het college het volgende verzocht: Maak een voorstel betreffende de wijze waarop omwonenden worden geïnformeerd of betrokken

Nadere informatie

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen

Nadere informatie

Raadsvergadering. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik;

Raadsvergadering. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik; RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-07-2014 14-068 Onderwerp krediet t.b.v. realisatie bezuinigingen door Het Nieuwe Werken Aan de raad, Onderwerp Krediet voor de realisatie bezuinigingen door Het

Nadere informatie

f. OW BIJ beleidsplan Onderhoud Groen 2014-O.docx Grip op groen.veilig en heel

f. OW BIJ beleidsplan Onderhoud Groen 2014-O.docx Grip op groen.veilig en heel f. OW BIJ beleidsplan Onderhoud Groen 2014-O.docx Grip op groen.veilig en heel Versie 24-09-2014 Openbare Werken Beleidsplan wegen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 2 2 Situatie gemeentelijk

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 24 juni 2015 Nr. : 2015-67 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: Voortgang uitvoering plan van aanpak voor de realisatie van risicomanagement

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: Voortgang uitvoering plan van aanpak voor de realisatie van risicomanagement RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 2 oktober 2008 Onderwerp: Voortgang uitvoering plan van aanpak voor de realisatie van risicomanagement Verantwoordelijke portefeuillehouder: M.G. de

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Leiderdorp, 14-11-2013 Onderwerp:

Afdeling: Beleid Leiderdorp, 14-11-2013 Onderwerp: Pagina 1 van 5 Versie Nr. 1 Afdeling: Beleid Leiderdorp, 14-11-2013 Onderwerp: Besteding uitvoeringsbudget wateroverlast Zijlkwartier. Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord te gaan met het toedelen van

Nadere informatie

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 329069 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M.

Nadere informatie

Lange Termijn Agenda 2015 en 2016

Lange Termijn Agenda 2015 en 2016 Lange Termijn Agenda 2015 en 2016 Gemeenteraad van Brummen Programma 1: Bestuur en Veiligheid Programma 2: Ruimtelijke Ontwikkeling Programma 3: Ruimtelijk Beheer Programma 4: Sociaal Domein Programma

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 18 februari 2010 Datum voorstel 05 januari 2010 Agendapunt Onderwerp Gemeentelijke watertaken De raad wordt voorgesteld te besluiten: het bijgaande

Nadere informatie

(Proces)voorstel aanpak opstellen Nota Risicomanagement

(Proces)voorstel aanpak opstellen Nota Risicomanagement (Proces)voorstel aanpak opstellen Nota Risicomanagement Aanleiding Het college heeft de opdracht een Nota Risicomanagement op te stellen. Hiertoe heeft de raad besloten bij de rapportage Financiële Strategie.

Nadere informatie

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS Aan de raad, Onderwerp: Digitale informatieborden Voorstel: 1. De huidige 23 analoge evenementeninformatieborden vervangen door 20 digitale informatieborden 2. Geen gebruik maken van sponsoring en commerciële

Nadere informatie

Betreft: klacht over verklaring bij de jaarrekening 201 1 van de gemeente Noordenveld.

Betreft: klacht over verklaring bij de jaarrekening 201 1 van de gemeente Noordenveld. Groenestein 23 9301 TP RODEN telefoon: 050 5010342 website: www.qroennoordenveld.nl e-mail: groennoordenveld@home.nl Bankrekening: 3558.83.406 t.n.v. Groen Noordenveld Ingeschreven KvK Meppel nr. 04087156

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

Hoe financieel gezond is uw gemeente?

Hoe financieel gezond is uw gemeente? Hoe financieel gezond is uw gemeente? drs. R.M.J.(Rein-Aart) van Vugt RA A.(Arie)Elsenaar RE RA 1 Hoe financieel gezond is uw gemeente? In dit artikel geven de auteurs op hoofdlijnen aan welke indicatoren

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 mei 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 270514/304 afdeling: Bouwtoeziciit Onderwerp: Jaarprogramma Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

TERMIJNAGENDA 2014-2015 GEMEENTERAAD ZUNDERT : versie 10 juli 2014 Pagina 1 van 5

TERMIJNAGENDA 2014-2015 GEMEENTERAAD ZUNDERT : versie 10 juli 2014 Pagina 1 van 5 TERMIJNAGENDA 2014-2015 GEMEENTERAAD ZUNDERT : versie 10 juli 2014 Pagina 1 van 5 3e kwartaal 2014 19-aug-14 dinsdag achterbanvergadering Ronde 26-8 26-aug-2014 Ronde 2 Adviseren Burgemeester Gedragscode

Nadere informatie

Uitvoeringsnotitie Meerjaren Onderhoudsprogramma Verhardingen 2012-2015 (MJOP 2012-2015)

Uitvoeringsnotitie Meerjaren Onderhoudsprogramma Verhardingen 2012-2015 (MJOP 2012-2015) Versie 12 april 2013 Uitvoeringsnotitie Meerjaren Onderhoudsprogramma Verhardingen 2012-2015 (MJOP 2012-2015) Definitief Directie Fysiek Domein Inhoud Inleiding 4 1 Herinrichtingsprojecten. 5 1.1 Planning.

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleidslijnen reserves en voorzieningen... 4 2.1 Definities en regelgeving... 4 2.2 Toerekening van rente... 5 3. Huidige standen

Nadere informatie

Figuur 2 Middels Burgernet worden inwoners van Spijkenisse actief betrokken bij de veiligheid van hun leefomgeving

Figuur 2 Middels Burgernet worden inwoners van Spijkenisse actief betrokken bij de veiligheid van hun leefomgeving Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid Figuur 2 Middels Burgernet worden inwoners van Spijkenisse actief betrokken bij de veiligheid van hun leefomgeving 2.1 Wat hebben we bereikt? 2.1.1 Veiligheid In

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Oostzaan, 7 december 2010 Versie 1.2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestaand beleid Planning & Control 4 3. (Nieuwe) bestuurlijke doelstellingen en randvoorwaarden.6

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

\fl\afl 0Jbtiito*Jt**A. otól^t^f^t*. ^^^ / 2. Accountantsrapport PriceWaterhouseCoopers

\fl\afl 0Jbtiito*Jt**A. otól^t^f^t*. ^^^ / 2. Accountantsrapport PriceWaterhouseCoopers .s 1 I r3 SS 4 0 ob lo CSI 1 o l Q. zaak nr. UI LU 2 5 WW W 1Datum: 9 mei 2008 c t:

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd.

Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd. Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd. Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 19 augustus 2008 Onderwerp: Verhardingsbeheer 2008-2012 in Sliedrecht. Samenvatting: We constateren met

Nadere informatie

Vaststelling subsidie kwaliteitsimpuls peuterspeelzalen

Vaststelling subsidie kwaliteitsimpuls peuterspeelzalen enlijst B&W Smallingerland - week 13-2012 Afd. Nr. Onderwerp 22 maart 2012 Saza 1. Vaststelling subsidie kwaliteitsimpuls peuterspeelzalen In het kader van een kwaliteitsimpuls peuterspeelzalen is in 2011

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

Jaarplan 2015. november 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl

Jaarplan 2015. november 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl november 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1. Inleiding 5 2. Samenstelling 6 2.1. Organisatie 6 2.2. Samenstelling Rekenkamer 6 3. Missie

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 juni 2013 Agendanummer: 9.3. Onderwerp: Begroting 2014 gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio MWB

Raadsvergadering van 6 juni 2013 Agendanummer: 9.3. Onderwerp: Begroting 2014 gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio MWB RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 412222 Raadsvergadering van 6 juni 2013 Agendanummer: 9.3 Onderwerp: Begroting 2014 gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio MWB Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 18 maart 2010. onderzoek naar verzelfstandiging openbaar onderwijs

Aan de Raad. Made, 18 maart 2010. onderzoek naar verzelfstandiging openbaar onderwijs Aan de Raad Made, 18 maart 2010 Raadsvergadering: 15 april 2010 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: onderzoek naar verzelfstandiging openbaar onderwijs Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland

Uitvoeringsprogramma Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland Uitvoeringsprogramma Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland 1. Inleiding In de rapportage Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland is het proces en de aanpak rondom de planvorming voor

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Raadsvoorstel Agendapunt: 16 Onderwerp risicomanagement grondexploitaties Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Duurzaam wonen en ondernemen

Duurzaam wonen en ondernemen Bestuursrapportage 2013 Programma (bedragen in ) 2013 Structureel 2014 Structureel 2015 Structureel 2016 Structureel 2017 Structureel Omschrijving Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, 21 mei 2013 Zaaknummer: 1011614 Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Beslispunten Wij

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie

Raadsvoorstel. : Locatiekeuze Havenkom / inpassing Nieuwe Wipmolen

Raadsvoorstel. : Locatiekeuze Havenkom / inpassing Nieuwe Wipmolen Raadsvoorstel Vergadering : 22 april 2004 Nummer : Raad 2004/033 Datum voorstel : 13 april 2004 Onderwerp Portefeuillehouder Primaathouder : Locatiekeuze Havenkom / inpassing Nieuwe Wipmolen : J. de Gruijter

Nadere informatie

Stelling: Planning & Control (P&C) is iets van financiën!

Stelling: Planning & Control (P&C) is iets van financiën! Stelling: Planning & Control (P&C) is iets van financiën! Doorontwikkeling P&C cyclus onderwerpen: - Actuele situatie rondom P&C - Programmasturing - Digitalisatie P&C P&C documenten -> nieuwe benamingen

Nadere informatie

De burgemeester deelde begin september in de raad mee dat binnen een maand bekend zou zijn

De burgemeester deelde begin september in de raad mee dat binnen een maand bekend zou zijn SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Schriftelijke raadsvragen van Hester Veltman en Alexander Vos de Wael, fractie VVD, ingevolge artikel 43 van het Reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. Verzoek

Nadere informatie

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6837 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 Stadskanaal, 1 juni 2011 Beslispunten 1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2015

Nadere informatie

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt 15 december 2015 RV/15/00633 19 Voorstel ingebracht door Portefeuillehouder Begrotingsprogramma Beheerproduct Onderwerp J.W. Schipper, fractie VVD

Nadere informatie

*14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543

*14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543 Zaaknummer: 186570 Behoort bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van Uden van, 09 01 2015 wnd. hoofd afdeling Bouwen en Milieu. *14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013 Datum: Agendapunt nr: 28 november 2013 7. B1303722 Aan de Verenigde Vergadering Burap 2-2013 Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investerinq Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

Gemeente Halderberge Programmabegroting 2013

Gemeente Halderberge Programmabegroting 2013 Gemeente Halderberge Programmabegroting 2013 Programmabegroting 2013 1 Programmabegroting 2013 2 INHOUDSOPGAVE Aanbiedingsbrief... 5 I. BELEIDSBEGROTING... 7 Deel 1: Programmaplan... 7 Programma bestuur

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften gemeente Bunnik 2014

Raadsvergadering. Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften gemeente Bunnik 2014 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23 januari 2014 13-117 Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften gemeente Bunnik 2014 Aan de raad, Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D. 29-04-2014 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit B01.OOT Agenda bestuurlijk overleg WBP

COLLEGEBESLUITEN D.D. 29-04-2014 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit B01.OOT Agenda bestuurlijk overleg WBP B01.OOT Agenda bestuurlijk overleg WBP B02.OOT Voorstel uitwijk en bijstand samen met Dongen en Loon op Zand Ongeveer 3 x per jaar vindt er bestuurlijk overleg plaats tussen de gemeente Waalwijk en het

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Concept Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 29 maart 2011 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten april 2011 Voorgesteld besluit: De comptabiliteitsbesluiten voor april

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Utrecht Vernieuwt - Krachtwijken Verbetering van de woon- en leefsituatie van een aantal buurten in Utrecht, de Krachtwijken in het bijzonder: Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep, Zuilen-Oost

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

Budget voor uitvoeren amendement openstellen Duikeendtunnel

Budget voor uitvoeren amendement openstellen Duikeendtunnel Nieuwegein m Gemeenteraad % c r- - :. - -. r$ Q 2 013-302 Onderwerp Openstellen Duikeendtunnel Datum 13 september 2013 Raadsvoorstel Afdeling Portefeuillehouder A.J. Adfiani 1 Onderwerp Budget voor uitvoeren

Nadere informatie

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 13. Aan de Raad No.ZA.15-33292/DV.15-498, afdeling Samenleving. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2014, Actualisatie

Nadere informatie

Gemeente Halderberge Programmabegroting 2014

Gemeente Halderberge Programmabegroting 2014 Gemeente Halderberge Programmabegroting 2014 Programmabegroting 2014 1 Programmabegroting 2014 2 INHOUDSOPGAVE Aanbiedingsbrief... 5 I. BELEIDSBEGROTING... 7 Deel 1: Programmaplan... 7 Programma bestuur

Nadere informatie

Wij stellen u voor te besluiten conform bijgaande conceptverordening en begrotingswijziging 11-2014 vast te stellen.

Wij stellen u voor te besluiten conform bijgaande conceptverordening en begrotingswijziging 11-2014 vast te stellen. Raadsvoorstel 7 Vergadering 4 februari 2014 Gemeenteraad Onderwerp : Verordening eenmalig aansluitrecht riolering Helmond 2014 B&W vergadering : 3 december 2013 Dienst / afdeling : FC.BLV en SB.BOR.WA

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk CC De gemeenteraad - 23 maart 2012 Interim-controle 2011 Deloitte Het college 112623 Paraaf Datum Controller RP 22-3-2012 Directie Geachte

Nadere informatie

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE AB 3 JULI 2015 IJM/2015-518979893 VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE Onderwerp : Jaarstukken 2014 Kenmerk : IJM/ 2015-518979893 Bijlagen : -3- Besluitdatum : 3 juli 2015 Voorbereid

Nadere informatie

Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo

Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo Hoofdstuk I Artikel 1 Hoofdstuk II Artikel 2 Artikel 3 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Hoofdstuk III Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

Plan van aanpak. Onderzoek handhavingsbeleid. 22 januari 2013

Plan van aanpak. Onderzoek handhavingsbeleid. 22 januari 2013 Plan van aanpak Onderzoek handhavingsbeleid 22 januari 2013 Rekenkamer Maastricht Samenstelling: Mevrouw dr. Klaartje Peters (voorzitter) De heer drs. Ton A.M.J. Dreuw RC De heer drs. Jan-Willem A. van

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

PROGRAMMA VERNIEUWING P&C CYCLUS 8 FEBRUARI 2012

PROGRAMMA VERNIEUWING P&C CYCLUS 8 FEBRUARI 2012 PROGRAMMA VERNIEUWING P&C CYCLUS 8 FEBRUARI 2012 Korte intro (wethouder Kolff) Wat is de huidige situatie en wat is wettelijk verplicht (hoofd financiën) Presentatie van vernieuwingen uit den lande: *

Nadere informatie

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen.

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen. RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4405978 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 juni 2013 : Wethouder P. van den Berg Portefeuillehouder TITEL Stand van zaken Eemplein/Eemhuis KENNISNEMEN

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

655070 rapportage Toezichtinformatie 2014

655070 rapportage Toezichtinformatie 2014 Heemstede De raad van de gemeente Heemstede Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE Verzenddatum Bijlage Ons kenmerk Betreft 1 4 JULI 2015 655070 rapportage Toezichtinformatie 2014 Geachte raad, Op 1 oktober 2012

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluit

Raadsvoorstel en besluit Raadsvoorstel en besluit 2014-12276 Herzien Toezicht en handhaving verkeerd gestalde fietsen en weesfietsen16 oktober 2014 7 oktober 2014 Aan de leden van de raad, Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer 1. Inleiding In 2008 heeft Aniek Geerts, student Master of Business Administration met begeleiding vanuit de Rijksuniversiteit Groningen door de heer B.J.W.Pennink

Nadere informatie