Jaarverslag en jaarrekening 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag en jaarrekening 2012"

Transcriptie

1 Jaarverslag en jaarrekening mei 2013 Jaarverslag en jaarrekening

2 Jaarverslag en jaarrekening

3 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 DEEL A: HET JAARVERSLAG... 7 Hoofdstuk 1: Programmaverantwoording... 9 Bestuur en dienstverlening Openbare orde en veiligheid Openbare ruimte Onderwijs en jeugd Algemene dekkingsmiddelen Post onvoorziene uitgaven Hoofdstuk 2: Paragrafen Paragraaf Lokale heffingen Paragraaf Weerstandsvermogen Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Paragraaf Financiering Paragraaf Bedrijfsvoering Paragraaf Verbonden partijen Paragraaf Grondbeleid DEEL B: DE JAARREKENING Hoofdstuk 3: Programmarekening Programmarekening Hoofdstuk 4: Toelichting programmarekening Verschillenanalyse jaarrekening 2012 begroting Incidentele baten en lasten Post onvoorziene uitgaven Ontwikkelingen na balansdatum Hoofdstuk 5: Balans Balans Hoofdstuk 6: Toelichting op de balans Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen Hoofdstuk 7: Bijlage verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen BIJLAGEN Jaarverslag en jaarrekening

4 Jaarverslag en jaarrekening

5 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening van de gemeente Halderberge over het jaar In het jaarverslag en de jaarrekening leggen wij verantwoording af over de doelstellingen en voornemens die op basis van het Collegeprogramma door het college zijn opgenomen in de programmabegroting De jaarstukken ondersteunen de raad in zijn kaderstellende en, met name, in zijn controlerende functie. Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen. De jaarrekening bestaat uit de programmarekening met toelichting, de balans met toelichting en de verantwoording van de specifieke uitkeringen. In de gepresenteerde opzet van de jaarstukken wordt voldaan aan de richtlijnen van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Alle prioriteiten en doelstellingen uit het raadsprogramma zijn ondergebracht in de door de gemeenteraad vastgestelde programma s. Het betreft achtereenvolgens: Bestuur en dienstverlening Openbare orde en veiligheid Openbare ruimte Ruimte en economie Maatschappelijke ondersteuning en welzijn Onderwijs en jeugd Naast de programma s zijn er de algemene dekkingsmiddelen. De verantwoording hiervan is ondergebracht in aparte hoofdstukken. Saldo jaarrekening Het jaar 2012 sluit met een positief saldo van De oorzaken van dit overschot worden in de jaarrekening nader toegelicht. Grondexploitaties Door de demografische en economische ontwikkelingen heeft de gemeenteraad op 11 oktober 2012 kaders vastgesteld om te komen tot een bijstelling van het woningbouwprogramma. De raad heeft besloten dat er naar gestreefd wordt het aantal woningen in de verschillende projecten terug te brengen van naar 750 woningen tot en met Op basis van het vastgestelde kader van oktober 2012 en de gesprekken met de partners is het woningbouwprogramma bijgesteld. De raad heeft dit vastgesteld in de raadsvergadering van 30 mei Op basis van de vastgestelde kaders zijn de verschillende grondexploitaties geactualiseerd en zijn waarderingen van grondposities bijgesteld. Hierbij is ook de notitie Grondbeleid van de commissie Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) gehanteerd voor de waardering van de grondposities en de toerekening van de vervaardigingskosten (rente, plankosten, civieltechniek, ed). Op basis van deze notitie en de bijstelde grondexploitaties is ook voor 2012 de toerekening van ambtelijke kosten bijgesteld. Deze bijgestelde toerekening leidt tot een lagere toerekening van ambtelijke kosten van dan begroot. Dit verschil is verantwoord op saldo kostenplaatsen. De bijgestelde grondexploitaties leiden tot een aantal aanvullende verliesvoorzieningen en verschillende afwaarderingen van grondposities voor in totaliteit een bedrag van 11 mln., hetgeen ten laste komt van de reserve grondexploitaties. Aangezien de reserve grondexploitaties hiervoor niet toereikend is, wordt voorgesteld het resterende deel vanuit de algemene reserve aan te vullen. Dit sluit aan bij het reserves en voorzieningenbeleid 2010, waarbij is aangegeven dat tekorten in andere reserves met de algemene reserve kunnen worden verrekend. Jaarverslag en jaarrekening

6 Risico s In de paragraaf Weerstandsvermogen wordt ingegaan op de weerstandscapaciteit en de risico s. Bij de berekening van het weerstandsvermogen in deze jaarrekening is uitgegaan van de reservepositie per 31 december Voor de omvang van de verwachte risico s is aansluiting gezocht bij de risico s, zoals deze zijn opgenomen in de programmabegroting Hierbij zijn de risico s, voor wat betreft de algemene uitkering (rijksbezuinigingen en herverdeling gemeentefonds), aangepast aan de meest recente verwachtingen. Verder is het risico voor de grondexploitaties aangepast. Door de vorming van aanvullende verliesvoorzieningen en afwaardering van boekwaarden is in totaal een bedrag van 11 mln. aan reserves ingezet. Hiermee wordt het risico uit de begroting 2013 van 12 mln. fors teruggebracht. Voor de resterende risico s wordt nog een bedrag van 3,8 mln. ingeschat voor de berekening van het weerstandsvermogen. Op basis van bovenstaande uitgangspunten is de ratio voor het weerstandsvermogen bij de jaarrekening 2012 berekend 0,63. Oudenbosch, april 2013 Het College van burgemeester en wethouders Jaarverslag en jaarrekening

7 Deel A: Het jaarverslag Jaarverslag en jaarrekening

8 Jaarverslag en jaarrekening

9 Hoofdstuk 1: Programmaverantwoording Jaarverslag en jaarrekening

10 Jaarverslag en jaarrekening

11 Bestuur en dienstverlening Hoofddoelstelling/Missie Dienstverlening staat voorop in de gemeente Halderberge. Primair gaat het om dienstverlening aan burgers en bedrijven. Vervolgens ook om dienstverlening richting de raad het college en regionale en lokale samenwerkingspartners. Interne dienstverlening tussen medewerkers, clusters en afdelingen is een belangrijke voorwaarde voor een goede ambtelijke organisatie. Deze basis moet op orde zijn om dienstverlening daadwerkelijk voorop te kunnen stellen. Aandachtsgebieden (beleidsvelden) en subdoelen Regionale samenwerking Actief zoeken naar regionale en subregionale samenwerking (al dan niet in de vorm van Shared Services) Regionale kennispool Het bevorderen van de inzet van personeel uit de regio Visie Communicatie: Het verder vorm en inhoud geven van de organisatieontwikkeling Proactieve wijze van communiceren richting burgers e.d. nog verder verbeteren met gebruikmaking van o.a. de zgn. sociale media Dienstverlening, organisatie en lokale democratie e-dienstverlening: Het verder regelen van het binnengemeentelijk informatiebeheer voor een optimaal gebruik van de basis registraties Burgerparticipatie Het verder bevorderen van de structurele inzet van het instrument burgerparticipatie Overig: Mediation en het verminderen van het aantal bezwaar- en beroepschriften Deregulering Het verminderen van de administratieve lasten voor burgers en ondernemers en de gemeentelijke overheid Jaarverslag en jaarrekening

12 Doelen en activiteiten aandachtsgebied Regionale samenwerking Doelen Effect-indicator Doelstelling 2012 Doel bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Bevorderen regionale samenwerking Concrete samenwerking Langere termijndoelstelling Deels bereikt De samenwerking op belastinggebied is gerealiseerd met ingang van 1 januari 2012 (BWB). Daarnaast heeft de raad positief besloten tot de deelname aan de Omgevingsdienst Midden en West Brabant en de Regionale Samenwerking Sociale Zaken. Regionale kennispool % Inzet personeel uit regio Drie personen Deels bereikt. Verkenning van mogelijkheden op terrein bedrijfsvoering (dienstverlening, automatisering) met buurgemeenten najaar Kennisuitwisseling moet verder vorm en inhoud krijgen. Het gebeurt al op gebied van P& O-zaken. Dit gebeurt in voorkomende gevallen op collegiale basis. Doelen en activiteiten aandachtsgebied Visie Doelen Effect-indicator Doelstelling 2012 Doel bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Communicatie Aantal reacties inen externe klanten Optimalisatie website Deels bereikt Er is in 2012 gewerkt aan de optimalisatie van de website (zie ook onder Digitale dienstverlening). Daarnaast heeft de gemeente in 2012 vooral de kwaliteit van de communicatie geprobeerd te handhaven en waar mogelijk te verbeteren. Voorbeelden van uitbreiding van de communicatiemiddelen zijn de nieuwsbrief in Stampersgat en de Rondweg Oudenbosch. Daarnaast is de gemeente sinds april 2012 actief op Facebook. Zij heeft hier 142 volgers (zogenaamde likes). Op Twitter heeft de gemeente 966 volgers. (Peildatum 13 februari 2013). Jaarverslag en jaarrekening

13 Doelen en activiteiten aandachtsgebied Visie Doelen Effect-indicator Doelstelling 2012 Doel bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Verder heeft de gemeente ruim 330 persvragen beantwoord. Daarnaast behoren de gemeentelijke informatiepagina s volgens de Nederlandse Nieuwsblad Pers (NNP) bij de beste 31 pagina s van Nederland. Doelen en activiteiten aandachtsgebied Dienstverlening, organisatie en lokale democratie Doelen Effect-indicator Doelstelling 2012 Doel bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? E-gemeente Aantal opleveringen NUP-verplichtingen (Nationaal Uitvoeringsprogramma Betere dienstverlening en E-overheid) Voldoen aan wettelijke verplichtingen Deels Het opleveren van NUP-verplichtingen is in uitvoering. Het NUP vraagt veel van gemeenten en steeds meer wordt samenwerking gezocht. In samenwerking met Rucphen en Steenbergen wordt informatiebeleid opgesteld. Oplevering is uitgesteld naar 2013, Informatiebeveiligingsbeleid is gereed. Het bijbehorende uitvoeringsplan is wegens ziekte van betrokken medewerker uitgesteld naar 2013 Digitale dienstverlening Implementatie Verseon Invoer digitale postverwerking Ja Met ingang van november 2012 zijn modules post en archief en bezwaarschriften ingeregeld. Dit is een belangrijk begin voor digitaal werken. Het verbreden en inbedden van digitaal werken zal in 2013 nog verder worden uitgewerkt en doorgevoerd, De digitalisering van werkprocessen is ingezet en wordt in 2013 verder uitgerold. In december 2012 is proces bestuurlijke besluitvorming geanalyseerd. In 2013 wordt bezien of dit voldoende mogelijkheden voor digitalisering biedt. Jaarverslag en jaarrekening

14 Doelen en activiteiten aandachtsgebied Dienstverlening, organisatie en lokale democratie Doelen Effect-indicator Doelstelling 2012 Doel bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Met een aantal raadsleden is een pilot gestart om de mogelijkheden van papier-arm werken te testen. Hierbij wordt een specifieke app getest en tevens het gebruik van tablet-computers door de raad. Met Rucphen en Steenbergen worden ervaringen gedeeld over (stimuleren van) Het Nieuwe Werken. Aantal digitale producten 10 Extra digitale producten Dit doel is niet bereikt Door de organisatie wijziging is nadruk gelegd op prioriteiten en quick-wins voor de nieuwe afdeling klantzaken, Het realiseren van meer digitale producten en het sturen op het digitale kanaal is daarom uitgesteld. Concreet is voorrang gegeven aan werken op afspraak (afsprakenmodule op de website). Met ingang van het tweede kwartaal 2013 worden nieuwe digitale producten toegevoegd. Verder is de Buiten Beter App in gebruik genomen. Momenteel zijn tien producten digitaal beschikbaar. Burgerparticipatie Concrete deelname burgers Tenminste 1 traject doorlopen van een nader te bepalen trede op de participatieladder Doel is bereikt In 2011 is de gemeentelijke organisatie getraind op het gebied van burgerparticipatie. Begin 2012 is het format voor de collegeadviesnota en het raadsvoorstel aangepast. Hierdoor wordt er bij projecten consequenter rekening gehouden met hoe burgers/partijen erbij betrokken kunnen worden (indien mogelijk). Voorbeelden van projecten waarbij burgers/partijen betrokken zijn, zijn de bezuinigingen en de verbouw van de school en dorpshuis in Stampersgat. Ook is er in 2012 een kinderburgemeester aangesteld en is eind van het jaar met de Samenstichting Stampersgat een burgerparticipatietraject opgestart, dat doorloopt in Jaarverslag en jaarrekening

15 Doelen en activiteiten aandachtsgebied Dienstverlening, organisatie en lokale democratie Doelen Effect-indicator Doelstelling 2012 Doel bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Mediation/behandeling bezwaar- en beroepschriften Het aantal bezwaarschriften dat (door mediation) niet behandeld wordt in de commissie bezwaar en beroep 70 Deels bereikt Het aantal van 70 intrekkingen was gebaseerd op verwachting van ca. 115 bezwaarschriften in totaal (op basis van aantal 2010 en 2011). In 2012 zijn in totaal 87 bezwaarschriften ontvangen, in 2012 zijn 52 bezwaarschriften ingetrokken. Van deze 52 zijn er 33 ingetrokken na toepassing van de Andere Aanpak. Terugdringen regels en overbodige indieningvereisten Aantal teruggebrachte regels (vergunningen APV etc.) 5% minder vergunningen APV Deels bereikt De gemeente volgt zoveel mogelijk de door de VNG opgestelde modelverordeningen. In deze verordeningen wordt rekening gehouden met deregulering. Jaarverslag en jaarrekening

16 Wat heeft het gekost? Overzicht van baten en lasten programma Bestuur en dienstverlening (x 1.000) Primitieve begroting 2012 Begroting 2012 incl. wijziging Realisatie 2012 Verschil saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo begroting - realisatie Raad en griffie V B&W en ambtelijke ondersteuning V Burgerzaken N Baten & lasten secretarieleges N burgerzaken Bestuurlijke samenwerking N Dienstverlening V Resultaat voor bestemming V Mutaties reserves programma N Resultaat na bestemming V Het resultaat na bestemming op het programma Bestuur en dienstverlening ten opzichte van het begrote resultaat (incl. wijziging) bedraagt voordelig. Dit resultaat bestaat uit de volgende onderdelen: - Kapitaallasten 0 - Interne verrekeningen 73 V - Overige verschillen -56 N 17 V De verschillen in de kapitaallasten en interne verrekeningen worden toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering. Hieronder worden de belangrijkste overige verschillen toegelicht. Jaarverslag en jaarrekening

17 Belangrijkste verschillen begroting incl. wijziging en realisatie programma Bestuur en dienstverlening (x 1.000) Bedrag V/N Baten & lasten secretarieleges burgerzaken Er zijn meer aanvragen voor reisdocumenten geweest dan geraamd. De oorzaak is het vervallen va de kinderbijschrijvingen in het paspoort van de ouders per 26 juni Hierdoor hebben meer kinderen een eigen document gekregen. 29 V Incidenteel of structureel Incidenteel In 2012 zijn minder rijbewijzen aangevraagd dan geraamd. Hierdoor is ook de opbrengst per saldo lager dan geraamd. 41- N Incidenteel Bestuurlijke samenwerking In 2012 zijn nog afrekeningen van de RWB ontvangen over 2011 van 48- N de inhuurdesk en programmakosten. Tevens is in 2012 een bijdrage in de liquidatie van het SES betaald. Incidenteel Jaarverslag en jaarrekening

18 Openbare orde en veiligheid Hoofddoelstelling/Missie De gemeente Halderberge wil de veiligheid en leefbaarheid in de verschillende wijks- en dorpskernen door een integrale aanpak van sociale en fysieke aspecten van veiligheid samen met haar ketenpartners verbeteren. Aandachtsgebieden (beleidsvelden) en subdoelen Openbare orde en veiligheid 1. Doelgerichte aanpak van overlastgevende jeugd. 2. Terugdringen van overlast en criminaliteit. Leefbaarheid 1. Bevorderen van de leefbaarheid in wijken en dorpen van de gemeente Halderberge. 2. De betrokkenheid van bewoners in het meedenken over de eigen leefomgeving vergroten. Crisisbeheersing 1. Professionalisering gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie op basis van de eisen in de Wet Veiligheidsregio s. 2. Operationele voorbereiding van grote en middelgrote evenementen. Doelen en activiteiten aandachtsgebied Openbare orde en veiligheid Doelen Effect-indicator Doelstelling 2012 Doel bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Doelgerichte aanpak van overlastgevende jeugd Percentage hangjongeren in beeld 90% Ja Tweewekelijks Jeugd Preventie Overleg Maandelijks integraal afstemmingsoverleg samenleving en team veiligheid in het kader van jeugd. Actieve participatie in kernteam en stuurgroep Veiligheidshuis Uitvoering gegeven aan de districtelijke aanpak van de jeugdgroepen volgens de Beke methode. In december 2012 was er in de gemeente Halderberge 1 hinderlijke jeugdgroep actief. Jaarverslag en jaarrekening

19 Doelen en activiteiten aandachtsgebied Openbare orde en veiligheid Doelen Effect-indicator Doelstelling 2012 Doel bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Aanpak hinderlijke groep Hofstraat te Hoeven. Volgens het afgesproken beleid binnen de gemeente Halderberge de overlastproblemen aangepakt en gezamenlijk met de bewoners en hangjongeren en hun ouders gekomen tot een oplossing. We zijn op zoek naar een alternatieve hangplek. Terugdringen van overlast en criminaliteit Rapportcijfer beleving veiligheid in de eigen buurt 7 Veiligheidsmonitor wordt in 2013 uitgevoerd. In 2014 zijn de resultaten bekend. Districtelijke werkgroep houdt zich intensief bezig met de Woninginbraken, overvallen en straatroven (WOS). Er zijn in 2012 twee tijdelijke huisverboden opgelegd. De aanpak van huiselijk geweld wordt actief gevolgd en doorontwikkeld. Alle gevallen van huiselijk geweld worden besproken in het Veiligheidshuis. Voor het verbeteren van de leefbaarheid in de Haven e.o te Oudenbosch wordt de openbare verlichting verbeterd, het groen is teruggesnoeid en er zullen camera s worden geplaatst. Dit is gebeurd in samenspraak met de bewoners. De pilot buurtpreventie in de wijk Bovendonk is een groot succes en wordt uitgebreid. Jaarverslag en jaarrekening

20 Doelen en activiteiten aandachtsgebied Leefbaarheid Doelen Effect-indicator Doelstelling 2012 Doel bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Bevorderen van de leefbaarheid in wijken en dorpen van de gemeente Halderberge Rapportcijfer beleving leefbaarheid in de eigen buurt 7,3 Veiligheidsmonitor wordt in 2013 uitgevoerd. In 2014 zijn de resultaten bekend. Het lokale leefbaarheidsproject Stampersgat wordt uitgevoerd. Het project maakt deel uit van de regionale aanpak leefbaarheid West-Brabant, waarvoor aan de Regio subsidie is toegekend van de Provincie Noord-Brabant. In juni en september en december zijn nieuwsbrieven uitgebracht, waarin is toegelicht waar we mee bezig zijn. De betrokkenheid van bewoners in het meedenken over de eigen leefomgeving vergroten Percentage van de bewoners in Halderberge die actief zijn met het verbeteren van de eigen buurt 20% Veiligheidsmonitor wordt in 2013 uitgevoerd. In 2014 zijn de resultaten bekend. Er heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de Samenstichting in juni op basis van het samenwerkingsconvenant. In het tweede kwartaal 2013 zal opnieuw een bestuurlijk overleg plaatsvinden om het samenwerkingsconvenant te evalueren. De pilot buurtpreventie in de wijk Bovendonk is een groot succes en wordt uitgebreid. Doelen en activiteiten aandachtsgebied Crisisbeheersing Doelen Effect-indicator Doelstelling 2012 Doel bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Professionalisering gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie op basis van de eisen in de Wet Veiligheidsregio s Percentage van de medewerkers in de gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie is bereikbaar en beschikbaar tijdens alarmerings- en opkomstoefeningen 80% Nee, 70% is behaald Voor de implementatie van het regionaal crisisplan is een opkomstoefening gehouden om te bekijken hoe de alarmering verloopt en de beschikbaarheid is. Deels door een technische onvolkomenheid is de inzetbaarheid blijven steken op 70%. De alarmeringsgegevens worden per kwartaal geactualiseerd. Jaarverslag en jaarrekening

21 Doelen en activiteiten aandachtsgebied Crisisbeheersing Doelen Effect-indicator Doelstelling 2012 Doel bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Percentage van de medewerkers die zich bewust zijn van hun taak in de gemeentelijk rampenbestrijdingsorganisatie door deelname aan opleidingen, trainingen en oefeningen 70% 90% Alle medewerkers zijn geïnformeerd over het nieuwe regionale crisisplan, de geactualiseerde deelplannen en draaiboeken, de nieuwe GRIP regeling. Tevens is aan iedere medewerker een taakkaart verstrekt. Operationele voorbereiding van grote en middelgrote evenementen Bij de middelgrote en grote evenementen dient de organisator een calamiteitenplan op te stellen dat integraal wordt getoetst bij de vergunningverlening door de hulpverleningsdiensten 2 middelgrote evenementen en 1 groot evenement Ja In 2012 is uitvoering gegeven aan de calamiteitenplannen en draaiboeken voor de, de Brabantse Ruiterdagen, KPJfeest en vliegshow Seppe. Jaarverslag en jaarrekening

22 Wat heeft het gekost? Overzicht van baten en lasten programma Openbare orde en veiligheid (x 1.000) Primitieve begroting 2012 Begroting 2012 incl. wijziging Realisatie 2012 Verschil saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo begroting - realisatie Brandweer V Crisisbeheersing N Openbare orde N Resultaat voor bestemming N Mutaties reserves programma N Resultaat na bestemming N Het resultaat na bestemming op het programma Openbare orde en veiligheid ten opzichte van het begrote resultaat (incl. wijziging) bedraagt nadelig. Dit resultaat bestaat uit de volgende onderdelen: - Kapitaallasten 0 V - Interne verrekeningen -58 N - Overige verschillen -45 N -104 N De verschillen in de kapitaallasten en interne verrekeningen worden toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering. Hieronder worden de belangrijkste overige verschillen toegelicht. Jaarverslag en jaarrekening

23 Belangrijkste verschillen begroting incl. wijziging en realisatie programma Openbare orde en veiligheid (x 1.000) Bedrag V/N Openbare orde Het ontvangen bedrag aan subsidie leefbaarheid Stampersgat is -52 N lager dan geraamd, doordat dit deel van de subsidie al in 2011 is verantwoord als nog te ontvangen bijdrage. Het nadelig verschil wordt verrekend met de reserve Voorschotten Stampersgat (op programma 3) en heeft hierdoor geen effect op het jaarrekeningsaldo. Incidenteel of structureel Incidenteel Jaarverslag en jaarrekening

24 Missie programma Openbare ruimte Instandhouding van een verzorgde woonomgeving binnen de gestelde kaders. Openbare ruimte Binnen het programma Openbare ruimte zijn in het collegeprogramma de volgende aandachtsgebieden/prioriteiten opgenomen. A. Wegen en fietspaden Onderhoudsprogramma Verkeer Rondweg B. Waterwegen Uitvoeringsprogramma water C. Parkeren D. Openbaar groen Onderhoud E. Riolering en waterbeheersing F. Openbare verlichting Onderhoud energiebesparing en duurzaamheid G. Kabels en leidingen In onderstaande tabel is per aandachtsgebied/prioriteit aangegeven wat de doelstellingen waren, welke activiteiten in het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden en wat er is bereikt. Jaarverslag en jaarrekening

25 Aandachtsgebied/prioriteit Doelstelling Activiteiten 2012 Wat is er bereikt? A. Wegen en fietspaden Aanpak onderhoud wegen, pleinen, fietsen voetpaden en andere verhardingen. Beperken oploop achterstallig onderhoud. Asfalteren fietspaden Op basis van het vastgestelde beleidsplan wordt een onderhoudsprogramma opgesteld en uitgevoerd. Reconstrueren van de rijbaan aan het Wilhelminaplein, Julianalaan en de Beatrixlaan te Oudenbosch. De werkzaamheden aan de Wolverschans zijn doorgeschoven naar 2013; dit in verband met tegenvallers bij met name de Oude Roosendaalsebaan, Oude Bredasebaan (meer reparatiewerk) en de Gastelsedijk Zuid (zeer slechte ondergrond). De werkzaamheden aan de Wolverschans worden in combinatie met de onderhoudswerkzaamheden voor 2013 uitgevoerd. Dit zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2013 zijn. Het onderhoud aan de wegen in elementenverhardingen is conform het programma uitgevoerd. Zo zijn de Lagestraat, Zandstraat en Willeke Joostenstraat in Bosschenhoofd, het trottoir aan de Dennis Leestraat in Stampersgat, de Dautzenbergstraat, Kol den Oudenstraat, Mgr Meeuwissenstraat en de Angel in Oud Gastel onderhouden, Ook zijn er grootschalige reparaties uitgevoerd aan de Iepenstraat en Wilgenstraat in Oudenbosch en de Julianastraat in Hoeven. Verder zijn de brandgangen in de wijk Spui in Oudenbosch ook opgeknapt. Jaarverslag en jaarrekening

26 Aandachtsgebied/prioriteit Doelstelling Activiteiten 2012 Wat is er bereikt? B. Waterwegen Voorkomen wateroverlast Actualiseren Uitvoeringsprogramma Water (UPW). Uitvoeren UPW. Het vormen van een kwantitatief en kwalitatief goed afwateringssysteem. Alle kunstwerken zijn in 2012 geïnventariseerd en geïnspecteerd. Aan de brug bij het Jodendijkje en de brug Rietveld 5 is het brugdek onderhouden. In 2013 zal er een rapportage van de waargenomen schade met hieruit voortkomende de financiële gevolgen aan de raad worden gepresenteerd. De beschoeiing van de vijver aan de Noordzeedijk in Stampersgat is vernieuwd en ook aan de invalidesteiger in Stampersgat is er onderhoud uitgevoerd. Momenteel staat er nog een actie uit voor het schoonmaken van een drietal duikers, waarbij de duiker aan het Heinsbergwegje is schoongemaakt, echter de andere twee duikers aan de St. Maartenstraat en de bij De Riet in Oud Gastel is door de hoge waterstand en de natte en winterse weersomstandigheden nog niet uitgevoerd. Naar verwachting worden deze werkzaamheden in het voorjaar van 2013 afgerond. C. Parkeren Beperken parkeeroverlast Uitvoering geven aan een in 2012 geactualiseerd parkeerbeleid. In oktober 2012 is de Kadernota Parkeren vastgesteld. D. Openbaar groen Handhaving vooralsnog huidige onderhoudsniveau openbare groenvoorzieningen. Openbare groenvoorzieningen: maaien van de bermen; De bermen zijn in de periode junibegin oktober twee keer gemaaid. Vooruitlopend aan de eerste maaironde zijn de uitzichthoeken op diverse kruisingen gemaaid. Jaarverslag en jaarrekening

27 Aandachtsgebied/prioriteit Doelstelling Activiteiten 2012 Wat is er bereikt? bestrijding ongewenste kruidengroei op verhardingen; De onkruidbestrijding op de verhardingen heeft plaats gevonden overeenkomstig de landelijk geldende DOB- regeling. ( DOB= duurzaam onkruidbeheer op verhardingen). Bestrijding van de. onkruidgroei op verhardingen chemisch, voor zover passend binnen de DOB-regeling, aangevuld met borstelen. uitmaaien van de bodem/ taluds van de sloten; beheer/ onderhoud van de plantsoenen; Het overgrote deel van de uit te maaien sloten heeft plaats gevonden in de periode oktober medio november. Een aantal slootlengtes zijn, in verband met de sterke groei van de vegetatie, in de zomerperiode uitgemaaid. De werkzaamheden zijn overeenkomstig de onderhoudsbestekken uitgevoerd. Op een enkele locatie heeft, overeenkomstig de planning, een noodzakelijke uit te voeren kleinschalige renovatie plaats gevonden. Op 11 oktober 2012 heeft de gemeenteraad de Groenbeleidsvisie 2020 vastgesteld. De Groenbeleidsvisie 2020 is een op hoofdlijnen beschreven groenbeleid, dat inzicht geeft in de uitgangspunten en doelstellingen voor de inrichting en het beheer van openbaar groen binnen de bebouwde kom in de periode Jaarverslag en jaarrekening

28 Aandachtsgebied/prioriteit Doelstelling Activiteiten 2012 Wat is er bereikt? beheer/ onderhoud bomen, landschapselementen en bossen; Daar waar noodzakelijk zijn de bomen, landschapselementen en bossen overeenkomstig de planning gesnoeid. maaien van de gazons; beheer Hertenpark/ trimbaan en ruiterpaden; ongedierte bestrijding; De gazons zijn in de periode eind maart begin november, overeenkomstig de voorwaarden vermeld in de beeldbestekken, gemaaid. Overeenkomstig de planning is het beheer van het Hertenpark in Hoeven, trimbaan en ruiterpaden uitgevoerd. De bestrijding van ongedierte ( ratten ) heeft overeenkomstig de met SAVER vooraf gemaakte afspraken plaats gevonden sponsoring De groenvoorziening op twee rotondes wordt gesponsord door derden. De gesprekken over het sponsoren van de groenvoorzieningen op een derde en vierde rotonde zijn in 2012 positief afgerond. Begin 2013 zullen de gemaakte afspraken tussen gemeente en ondernemer schriftelijk worden vastgelegd. E. Riolering en waterbeheersing Inzameling stedelijk afvalwater Doelmatig inzamelen en verwerken hemelwater Voorkomen over- of onderlast grondwater Realiseren uitvoeringsprogramma zoals is vastgesteld in het VGRP. Het creëren van een goede waterhuishouding in nieuwe ruimtelijke ontwikkelingsplannen (pilots). De in het VGRP genoemde maatregelen worden uitgevoerd. Echter, een aantal projecten lopen vertraging op vanwege capaciteitsgebrek en andere onvoorziene werkzaamheden. Jaarverslag en jaarrekening

29 Aandachtsgebied/prioriteit Doelstelling Activiteiten 2012 Wat is er bereikt? Transport ingezameld water naar geschikt lozingspunt Voorkomen ongewenste emissies naar oppervlaktewater, bodem en grondwater Zo min mogelijk overlast voor omgeving Verbeteren rioolstelsel kern Hoeven waarbij de kans op wateroverlast zal afnemen. Voor het verbeteren van het rioolstelsel in de kern Hoeven wordt het basisrioleringsplan van deze kern geactualiseerd. Op basis van dit geactualiseerde plan zullen de te treffen maatregelen worden opgesteld. Resultaten worden begin 2013 verwacht. Verbeteren riolering in de St. Annastraat en de Lollestraat te Oudenbosch Verbeteren riolering in de Magrietstraat te Bosschenhoofd. Meten van grondwaterstanden uit het grondwatermeetnet en deze gegevens verwerken in een grondwaterkaart. Het opstellen van een hemelwaterstructuurplan. Op deze kaart wordt duidelijk waar afkoppelen van verhard oppervlak het meest kansrijk is. De verbeteringswerkzaamheden aan het riool in het Doelpad/St. Annastraat te Oudenbosch zijn gereed. De verbeteringswerkzaamheden aan het riool in de Lollestraat zijn gekoppeld aan de werkzaamheden in plan Tivoli en de aanleg van de ondergrondse waterberging binnen dit plan. Uitvoering vindt naar verwachting begin 2013 plaats. Het grondwatermeetnet is gerealiseerd. De waterstand in de peilbuizen wordt op gezette tijden gemeten. Voordat het hemelwater structuurplan wordt opgezet zal er een regionaal VGRP in 2013 worden opgesteld aan de hand van VGRP zal het hemelwater structuurplan worden opgesteld. Jaarverslag en jaarrekening

Jaarverslag en jaarrekening 2011

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Jaarverslag en jaarrekening 2011 Datum: 24 april 2012 Jaarrekening en jaarverslag 2011 Jaarrekening en jaarverslag 2011 Gemeente Halderberge Inhoudsopgave Voorwoord... 3 DEEL A: HET JAARVERSLAG... 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2013

Jaarverslag en jaarrekening 2013 Jaarverslag en jaarrekening 2013 13 mei 2014 Jaarverslag en jaarrekening 2013 1 Jaarverslag en jaarrekening 2013 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 DEEL A: HET JAARVERSLAG... 7 Hoofdstuk 1: Programmaverantwoording...

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 *Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 Raadsvoorstel Onderwerp : Vaststelling jaarstukken 2014 gemeente Mill en Sint Hubert Datum college : 26 mei 2015 Portefeuillehouder : H.P.W.M.

Nadere informatie

Bestuurlijke programmaopdrachten 2009-2010 Regio Groningen-Assen

Bestuurlijke programmaopdrachten 2009-2010 Regio Groningen-Assen Bestuurlijke programmaopdrachten - Regio Groningen-Assen stuurgroep 22 juni Bijlage 3 Bestuurlijke programmaopdrachten.doc Bestuurlijke programmaopdracht bereikbaarheid Verbetering en waarborging bereikbaarheid

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen.

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen. Raadsvoorstel: Nummer: 2010-633 Onderwerp: Vaststellen verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015(vGRP2011-2015) Datum: 6 april 2011 Portefeuillehouder: A.J. Rijsdijk/ T. van der Torren Raadsbijeenkomst:

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910655 Ag nr. : Datum : 15-12-09

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910655 Ag nr. : Datum : 15-12-09 Ag nr. : Onderwerp Tariefaanpassingen en overige wijzigingen van de verordeningen/besluiten betreffende de belastingen en rechten voor het jaar 2010 (aanvulling). Voorstel Door vaststelling van de verordeningen/besluiten,

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

Nieuw beleid en niet gedekte voorstellen

Nieuw beleid en niet gedekte voorstellen Nieuw beleid en niet gedekte voorstellen Eerste burap 2013 Nr. Omschrijving 2013 2014 2015 2016 I/S 1 Diverse budgetten voor de raad, nl: 21.100 I Vertrek burgemeester 3.500 Werving nieuwe burgemeester

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Raadsvoorstel Vergadering: : 28 april 2008 Agendanummer : 7 Opiniërende vergadering : 14 april 2008 Portefeuillehouder : L.C.J. Lijmbach Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Aan de raad,

Nadere informatie

12.1.1 Kwaliteit van de leefomgeving behouden en op punten verbeteren

12.1.1 Kwaliteit van de leefomgeving behouden en op punten verbeteren Programma 12 Milieu 12.1 Wat hebben we bereikt? 12.1.1 Kwaliteit van de leefomgeving behouden en op punten verbeteren Ruimtelijke ontwikkeling o Milieu aspecten worden vroegtijdig betrokken bij projecten/gebiedsontwikkelingen

Nadere informatie

Richtlijnen van de commissie BBV

Richtlijnen van de commissie BBV Richtlijnen van de commissie BBV Stellige uitspraken gelden met ingang van begrotingsjaar T+1, het jaar nadat de uitspraak is gepubliceerd. 1. Notitie Software, mei 2007 1.1 Software (als afzonderlijk

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 193184 Datum : 17 november 2015 Programma : Woon en leefomgeving Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V.

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 19 december 2013 13-118 Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Gevraagde beslissing 1. Het Beleidsplan

Nadere informatie

Het evenementenbeleid dat in 2009 voor het laatst door uw raad werd aangepast behoeft actualisering.

Het evenementenbeleid dat in 2009 voor het laatst door uw raad werd aangepast behoeft actualisering. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2014 Agenda nr.: 14 Onderwerp: Vaststellen evenementenbeleid vervat in de nota Op en Top Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Maxim van Luttikhuizen (SP) inzake Deregulering in het fysieke domein.

Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Maxim van Luttikhuizen (SP) inzake Deregulering in het fysieke domein. Corsanummer: 1400276623 Op 16 oktober 2014 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van de heer Maxim van Luttikhuizen van de fractie SP gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

PROGRAMMA 1 - WONEN, WERKEN EN RECREËREN

PROGRAMMA 1 - WONEN, WERKEN EN RECREËREN PROGRAMMA 1 - WONEN, WERKEN EN RECREËREN ALGEMEEN Omschrijving Dit programma omvat de beleidsvelden woningbouw, bedrijvigheid en werkgelegenheid, recreatie en toerisme en vergunningverlening, toezicht

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus Postregistratienummer: 2009i01003 Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 Onderwerp: discussiememo p&c cyclus Naam auteur: Yvonne van Halem Memo Postregistratienummer: 2009i00628

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft startnotitie over procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving

gemeente Eindhoven Betreft startnotitie over procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving gemeente Eindhoven Inboeknummer 13bst00971 Dossiernummer 13.22.252 28 mei 2013 Commissienotitie Betreft startnotitie over procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010

Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010 Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010 1 Inleiding Naar aanleiding van de bespreking van het rapport van bevindingen van de accountant over de controle van de jaarrekening 2009 heeft het audit

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 03-11-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 03-11-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. VVH Evenementen legesvrij in het centrum In het collegeprogramma 2014-2018 staat, in paragraaf 4.8 Aantrekkelijk en levendig centrum, het volgende: Begin 2015 maakt het college een raadsvoorstel waarin

Nadere informatie

Omschrijving

Omschrijving Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

Omgevingswet. Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet

Omgevingswet. Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet Omgevingswet Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet Doel van de presentatie Informatie over de Omgevingswet Stand van zaken van de invoering van de wet

Nadere informatie

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013.

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013. RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Instemmen met reactie provincie op programmabegroting 2013. Agenda nr.6 1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Strijen. VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 27 maart 2012 Agendapunt17

Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Strijen. VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 27 maart 2012 Agendapunt17 Raadsvoorstel VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 27 maart 2012 Agendapunt17 Aan de raad van de gemeente Strijen Onderwerp: Notitie stand van zaken (e-)dienstverlening inclusief diverse nota's. Strijen, 15maart

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND , 8 a ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 december 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 070114/201 afdeling: Kabinet en Communicatie

Nadere informatie

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS Aan de raad, Onderwerp: Digitale informatieborden Voorstel: 1. De huidige 23 analoge evenementeninformatieborden vervangen door 20 digitale informatieborden 2. Geen gebruik maken van sponsoring en commerciële

Nadere informatie

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN 1 T.b.v. het statenvoorstel moet daar waar Raad is opgenomen dit vervangen worden door Provinciale Staten, daar waar het college van burgemeesters

Nadere informatie

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 329069 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M.

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 00533567 Op voorstel B&W d.d.: 23 december 2014 Datum vergadering: 10 maart 2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees Rol gemeenteraad: Verklaring

Nadere informatie

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten Raadsvoorstel = Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Portefeuillehouder: Onderwerp: S. Adriaansen/J.A. Peeters Registratiecode: (in te vullen door griffie) Voorstel

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok) Vergadering: 7 februari 2012 Agendanummer: 3 Status: Informerend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact J. van Kranenburg T 070-441 80 85 j.van.kranenburg@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 24-02-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 24-02-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. ONT Aanpassing verordening voorzieningen huisvesting onderwijs De Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra zijn onlangs gewijzigd in verband met de overheveling van de taak en het

Nadere informatie

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan Aan Adres het CDA Oostzaan t.a.v. de heer E. de Jong Kerkbuurt 44 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684 7777 Fax 075-684 7778 E-mail

Nadere informatie

Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen. Versie 3 september 2013

Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen. Versie 3 september 2013 Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen Versie 3 september 2013 Voorwoord Tijdens de behandeling van het bestemmingsplan Norgerduinen in de raadscommissie van 7 december 2011 is door

Nadere informatie

19 april Presentatie 1e Berap 2017

19 april Presentatie 1e Berap 2017 19 april 2017 Presentatie 1e Berap 2017 Agenda Opening en algemene inleiding door de burgemeester (plv) Bespreken voortgang programma s Bespreken actueel financieel beeld Afsluiting bijeenkomst Programma

Nadere informatie

IBML Financieel technische vragen begroting 2017

IBML Financieel technische vragen begroting 2017 IBML Financieel technische vragen begroting 2017 Pag. 3 Herprioritering van groot onderhoud levert op korte termijn niet voldoende investeringsruimte op. Vraag 1: Welk bedrag is wel op korte termijn beschikbaar?

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

In hoofdstuk 12 van deze nota zijn de financiële kaders opgenomen voor de grondexploitaties.

In hoofdstuk 12 van deze nota zijn de financiële kaders opgenomen voor de grondexploitaties. Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van Onderwerp Programma : wethouder mw. W.J.F. van der Rijt-van der Kruis : financiële kaders grondexploitaties : Wonen Voorstelnummer : 16.30 Info bij afdelingshoofd

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Steller : G.A. Beumer Telefoonnummer: (0343) 565600 E-mailadres : info@heuvelrug.nl Onderwerp : 2 e Bestuurlijk Financiële rapportage, peildatum 15

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2014

Jaarverslag en jaarrekening 2014 Jaarverslag en jaarrekening 2014 19 mei 2015 Jaarverslag en jaarrekening 2014 1 Jaarverslag en jaarrekening 2014 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 DEEL A: HET JAARVERSLAG... 7 Hoofdstuk 1: Programmaverantwoording...

Nadere informatie

Naam en telefoon. Coen van den Hout (9300) Afdeling. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Coen van den Hout (9300) Afdeling. Portefeuillehouder Onderwerp Invoering nieuwe voorschriften Besluit Begroting & Verantwoording (BBV). Datum 25 mei 2016 Naam en telefoon Coen van den Hout (9300) Afdeling F&C Portefeuillehouder Frank den Brok Waarover wil

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Visiedocument Financieel Beleid

Visiedocument Financieel Beleid 1. Financieel beleid Grip Om grip te houden op de gemeentefinanciën voert de gemeente financieel beleid uit. Enerzijds betreft dit wettelijke taken, zoals het opstellen van een begroting en een jaarrekening,

Nadere informatie

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen

Nadere informatie

Onderwerp Vraag / toezegging Stand van zaken per 1 september 2015 Deadline. Besluitvorming en stand van zaken financiën inzichtelijk maken

Onderwerp Vraag / toezegging Stand van zaken per 1 september 2015 Deadline. Besluitvorming en stand van zaken financiën inzichtelijk maken Actielijst raadscommissie Fysiek en Economie t/m raadsvergadering 14 juli 2015 Onderwerp Vraag / toezegging Stand van zaken per 1 september 2015 Deadline 18.12 23-10-2012 raad Project Trambaan Maastricht

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5 2017MME151 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 26 september 2017 NUMMER PS AFDELING Managementondersteuning COMMISSIE Alle STELLER Alex van der Weij DOORKIESNUMMER 3992 DOCUMENTUMNUMMER

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvoorstel Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvergadering 17 december 2009 Agendapunt Portefeuillehouder G.J. Bos Afdeling Ambtenaar Ruimte en Wonen C. Rijnen

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Lange Termijn Agenda 2015 en 2016

Lange Termijn Agenda 2015 en 2016 Lange Termijn Agenda 2015 en 2016 Gemeenteraad van Brummen Programma 1: Bestuur en Veiligheid Programma 2: Ruimtelijke Ontwikkeling Programma 3: Ruimtelijk Beheer Programma 4: Sociaal Domein Programma

Nadere informatie

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Aanleiding Op 2 september heeft het college het volgende verzocht: Maak een voorstel betreffende de wijze waarop omwonenden worden geïnformeerd of betrokken

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 8.1. Onderwerp: 166. Gebiedsplannen. Plan van aanpak, Intentieverklaring en startkrediet

Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 8.1. Onderwerp: 166. Gebiedsplannen. Plan van aanpak, Intentieverklaring en startkrediet RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 344445 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 8.1 Onderwerp: 166. Gebiedsplannen. Plan van aanpak, Intentieverklaring en startkrediet Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Nadere informatie

Raadsvoorstel2008/19954

Raadsvoorstel2008/19954 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel2008/19954 Onderwerp Jaarstukken 2007 Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler C. M. Bakker Collegevergadering 20 mei 2008 Raadsvergadering 26 juni 2008 1. Samenvatting

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk VANWEGE STAKEN VAN STEMMEN BIJ HET AMENDEMENT VAN ONAFHANKELIJK MOERDIJK OVER DIT ONDERWERP WORDT DIT OPNIEUW GEAGENDEERD IN DE RAADSVERGADERING VAN 25 FEBRUARI 2010. RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4 Raadsvergadering

Nadere informatie

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap Inleiding In het omgevingsrecht worden regels gesteld waar de overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening,

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'De Nieuwe Vaart'

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'De Nieuwe Vaart' Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 9 maart 2015 Documentnummer : 2015.0.013.143 Zaaknummer: 2014-09-00312 Onderwerp: Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'De Nieuwe Vaart' Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Raadsvergadering. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik;

Raadsvergadering. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik; RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-07-2014 14-068 Onderwerp krediet t.b.v. realisatie bezuinigingen door Het Nieuwe Werken Aan de raad, Onderwerp Krediet voor de realisatie bezuinigingen door Het

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2012-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Aanleiding en kader b. Proces 2. Risicomanagement a. Risico's en risicomanagement b. Invoering van risicomanagement

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 mei 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 270514/304 afdeling: Bouwtoeziciit Onderwerp: Jaarprogramma Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

Bijlagen en meerjarenramingen

Bijlagen en meerjarenramingen Begroting 2016 provincie Overijssel Bijlagen en meerjarenramingen 2016-2019 Verbinden, versterken en vernieuwen Inhoudsopgave Productenraming 2016 2 Recapitulatie meerjarenramingen exploitatie 2016-2019

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

*ZEA3E9FBA15* Raadsvergadering d.d. 22 maart 2016

*ZEA3E9FBA15* Raadsvergadering d.d. 22 maart 2016 *ZEA3E9FBA15* Raadsvergadering d.d. 22 maart 2016 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.15-34594/DV.16-586, afdeling Ruimte. Sellingen, 10 maart 2016 Onderwerp: Beheerplannen Nota OOR; Vaststellen keuze kwaliteitsniveau

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 3 16/479. Raad. Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 3 16/479. Raad. Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG svoorstel Jaar Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG Portefeuillehouder: J. Otter Afdeling: Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf Team: Directiestaf A.M. Bosma, telefoonnummer 140591 Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

Beslispunten In te stemmen met het revitaliseringsplan bedrijventerrein West-Betuwe in Geldermalsen

Beslispunten In te stemmen met het revitaliseringsplan bedrijventerrein West-Betuwe in Geldermalsen Raadsvoorstel Vergadering : 25 oktober 2011 Voorstelnummer : 10.11 Registratienummer : 11.018346 Portefeuillehouder : C.H.W. Buurman Afdeling : Ruimtelijke Ordening Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer : 13

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018 Projectmatige aanpak prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018, versie 1-7-2015 Inleiding projectmatige aanpak

Nadere informatie

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie 25-09-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Definitie 3 3. Vergelijking veegplannen en postzegelbestemmingsplannen

Nadere informatie

Bijlage 9 Overzicht van baten en lasten per taakveld

Bijlage 9 Overzicht van baten en lasten per taakveld Bijlage 9 Overzicht van baten en lasten per taakveld In het wijzigingsbesluit BBV van 5 maart 2016 is vastgelegd dat gemeenten de ramingen in het kader van de begrotingsuitvoering opstellen aan de hand

Nadere informatie

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. M. ter Haar BVL Ke 11G201206 435492 / 435492. Aanvullend krediet realisatie nieuw Milieupark. 07 - Mens en milieu

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. M. ter Haar BVL Ke 11G201206 435492 / 435492. Aanvullend krediet realisatie nieuw Milieupark. 07 - Mens en milieu SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G201206 435492 / 435492 ONDERWERP Aanvullend krediet realisatie nieuw Milieupark M. ter Haar BVL Ke AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie