Jaarverslag en jaarrekening 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag en jaarrekening 2012"

Transcriptie

1 Jaarverslag en jaarrekening mei 2013 Jaarverslag en jaarrekening

2 Jaarverslag en jaarrekening

3 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 DEEL A: HET JAARVERSLAG... 7 Hoofdstuk 1: Programmaverantwoording... 9 Bestuur en dienstverlening Openbare orde en veiligheid Openbare ruimte Onderwijs en jeugd Algemene dekkingsmiddelen Post onvoorziene uitgaven Hoofdstuk 2: Paragrafen Paragraaf Lokale heffingen Paragraaf Weerstandsvermogen Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Paragraaf Financiering Paragraaf Bedrijfsvoering Paragraaf Verbonden partijen Paragraaf Grondbeleid DEEL B: DE JAARREKENING Hoofdstuk 3: Programmarekening Programmarekening Hoofdstuk 4: Toelichting programmarekening Verschillenanalyse jaarrekening 2012 begroting Incidentele baten en lasten Post onvoorziene uitgaven Ontwikkelingen na balansdatum Hoofdstuk 5: Balans Balans Hoofdstuk 6: Toelichting op de balans Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen Hoofdstuk 7: Bijlage verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen BIJLAGEN Jaarverslag en jaarrekening

4 Jaarverslag en jaarrekening

5 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening van de gemeente Halderberge over het jaar In het jaarverslag en de jaarrekening leggen wij verantwoording af over de doelstellingen en voornemens die op basis van het Collegeprogramma door het college zijn opgenomen in de programmabegroting De jaarstukken ondersteunen de raad in zijn kaderstellende en, met name, in zijn controlerende functie. Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen. De jaarrekening bestaat uit de programmarekening met toelichting, de balans met toelichting en de verantwoording van de specifieke uitkeringen. In de gepresenteerde opzet van de jaarstukken wordt voldaan aan de richtlijnen van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Alle prioriteiten en doelstellingen uit het raadsprogramma zijn ondergebracht in de door de gemeenteraad vastgestelde programma s. Het betreft achtereenvolgens: Bestuur en dienstverlening Openbare orde en veiligheid Openbare ruimte Ruimte en economie Maatschappelijke ondersteuning en welzijn Onderwijs en jeugd Naast de programma s zijn er de algemene dekkingsmiddelen. De verantwoording hiervan is ondergebracht in aparte hoofdstukken. Saldo jaarrekening Het jaar 2012 sluit met een positief saldo van De oorzaken van dit overschot worden in de jaarrekening nader toegelicht. Grondexploitaties Door de demografische en economische ontwikkelingen heeft de gemeenteraad op 11 oktober 2012 kaders vastgesteld om te komen tot een bijstelling van het woningbouwprogramma. De raad heeft besloten dat er naar gestreefd wordt het aantal woningen in de verschillende projecten terug te brengen van naar 750 woningen tot en met Op basis van het vastgestelde kader van oktober 2012 en de gesprekken met de partners is het woningbouwprogramma bijgesteld. De raad heeft dit vastgesteld in de raadsvergadering van 30 mei Op basis van de vastgestelde kaders zijn de verschillende grondexploitaties geactualiseerd en zijn waarderingen van grondposities bijgesteld. Hierbij is ook de notitie Grondbeleid van de commissie Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) gehanteerd voor de waardering van de grondposities en de toerekening van de vervaardigingskosten (rente, plankosten, civieltechniek, ed). Op basis van deze notitie en de bijstelde grondexploitaties is ook voor 2012 de toerekening van ambtelijke kosten bijgesteld. Deze bijgestelde toerekening leidt tot een lagere toerekening van ambtelijke kosten van dan begroot. Dit verschil is verantwoord op saldo kostenplaatsen. De bijgestelde grondexploitaties leiden tot een aantal aanvullende verliesvoorzieningen en verschillende afwaarderingen van grondposities voor in totaliteit een bedrag van 11 mln., hetgeen ten laste komt van de reserve grondexploitaties. Aangezien de reserve grondexploitaties hiervoor niet toereikend is, wordt voorgesteld het resterende deel vanuit de algemene reserve aan te vullen. Dit sluit aan bij het reserves en voorzieningenbeleid 2010, waarbij is aangegeven dat tekorten in andere reserves met de algemene reserve kunnen worden verrekend. Jaarverslag en jaarrekening

6 Risico s In de paragraaf Weerstandsvermogen wordt ingegaan op de weerstandscapaciteit en de risico s. Bij de berekening van het weerstandsvermogen in deze jaarrekening is uitgegaan van de reservepositie per 31 december Voor de omvang van de verwachte risico s is aansluiting gezocht bij de risico s, zoals deze zijn opgenomen in de programmabegroting Hierbij zijn de risico s, voor wat betreft de algemene uitkering (rijksbezuinigingen en herverdeling gemeentefonds), aangepast aan de meest recente verwachtingen. Verder is het risico voor de grondexploitaties aangepast. Door de vorming van aanvullende verliesvoorzieningen en afwaardering van boekwaarden is in totaal een bedrag van 11 mln. aan reserves ingezet. Hiermee wordt het risico uit de begroting 2013 van 12 mln. fors teruggebracht. Voor de resterende risico s wordt nog een bedrag van 3,8 mln. ingeschat voor de berekening van het weerstandsvermogen. Op basis van bovenstaande uitgangspunten is de ratio voor het weerstandsvermogen bij de jaarrekening 2012 berekend 0,63. Oudenbosch, april 2013 Het College van burgemeester en wethouders Jaarverslag en jaarrekening

7 Deel A: Het jaarverslag Jaarverslag en jaarrekening

8 Jaarverslag en jaarrekening

9 Hoofdstuk 1: Programmaverantwoording Jaarverslag en jaarrekening

10 Jaarverslag en jaarrekening

11 Bestuur en dienstverlening Hoofddoelstelling/Missie Dienstverlening staat voorop in de gemeente Halderberge. Primair gaat het om dienstverlening aan burgers en bedrijven. Vervolgens ook om dienstverlening richting de raad het college en regionale en lokale samenwerkingspartners. Interne dienstverlening tussen medewerkers, clusters en afdelingen is een belangrijke voorwaarde voor een goede ambtelijke organisatie. Deze basis moet op orde zijn om dienstverlening daadwerkelijk voorop te kunnen stellen. Aandachtsgebieden (beleidsvelden) en subdoelen Regionale samenwerking Actief zoeken naar regionale en subregionale samenwerking (al dan niet in de vorm van Shared Services) Regionale kennispool Het bevorderen van de inzet van personeel uit de regio Visie Communicatie: Het verder vorm en inhoud geven van de organisatieontwikkeling Proactieve wijze van communiceren richting burgers e.d. nog verder verbeteren met gebruikmaking van o.a. de zgn. sociale media Dienstverlening, organisatie en lokale democratie e-dienstverlening: Het verder regelen van het binnengemeentelijk informatiebeheer voor een optimaal gebruik van de basis registraties Burgerparticipatie Het verder bevorderen van de structurele inzet van het instrument burgerparticipatie Overig: Mediation en het verminderen van het aantal bezwaar- en beroepschriften Deregulering Het verminderen van de administratieve lasten voor burgers en ondernemers en de gemeentelijke overheid Jaarverslag en jaarrekening

12 Doelen en activiteiten aandachtsgebied Regionale samenwerking Doelen Effect-indicator Doelstelling 2012 Doel bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Bevorderen regionale samenwerking Concrete samenwerking Langere termijndoelstelling Deels bereikt De samenwerking op belastinggebied is gerealiseerd met ingang van 1 januari 2012 (BWB). Daarnaast heeft de raad positief besloten tot de deelname aan de Omgevingsdienst Midden en West Brabant en de Regionale Samenwerking Sociale Zaken. Regionale kennispool % Inzet personeel uit regio Drie personen Deels bereikt. Verkenning van mogelijkheden op terrein bedrijfsvoering (dienstverlening, automatisering) met buurgemeenten najaar Kennisuitwisseling moet verder vorm en inhoud krijgen. Het gebeurt al op gebied van P& O-zaken. Dit gebeurt in voorkomende gevallen op collegiale basis. Doelen en activiteiten aandachtsgebied Visie Doelen Effect-indicator Doelstelling 2012 Doel bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Communicatie Aantal reacties inen externe klanten Optimalisatie website Deels bereikt Er is in 2012 gewerkt aan de optimalisatie van de website (zie ook onder Digitale dienstverlening). Daarnaast heeft de gemeente in 2012 vooral de kwaliteit van de communicatie geprobeerd te handhaven en waar mogelijk te verbeteren. Voorbeelden van uitbreiding van de communicatiemiddelen zijn de nieuwsbrief in Stampersgat en de Rondweg Oudenbosch. Daarnaast is de gemeente sinds april 2012 actief op Facebook. Zij heeft hier 142 volgers (zogenaamde likes). Op Twitter heeft de gemeente 966 volgers. (Peildatum 13 februari 2013). Jaarverslag en jaarrekening

13 Doelen en activiteiten aandachtsgebied Visie Doelen Effect-indicator Doelstelling 2012 Doel bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Verder heeft de gemeente ruim 330 persvragen beantwoord. Daarnaast behoren de gemeentelijke informatiepagina s volgens de Nederlandse Nieuwsblad Pers (NNP) bij de beste 31 pagina s van Nederland. Doelen en activiteiten aandachtsgebied Dienstverlening, organisatie en lokale democratie Doelen Effect-indicator Doelstelling 2012 Doel bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? E-gemeente Aantal opleveringen NUP-verplichtingen (Nationaal Uitvoeringsprogramma Betere dienstverlening en E-overheid) Voldoen aan wettelijke verplichtingen Deels Het opleveren van NUP-verplichtingen is in uitvoering. Het NUP vraagt veel van gemeenten en steeds meer wordt samenwerking gezocht. In samenwerking met Rucphen en Steenbergen wordt informatiebeleid opgesteld. Oplevering is uitgesteld naar 2013, Informatiebeveiligingsbeleid is gereed. Het bijbehorende uitvoeringsplan is wegens ziekte van betrokken medewerker uitgesteld naar 2013 Digitale dienstverlening Implementatie Verseon Invoer digitale postverwerking Ja Met ingang van november 2012 zijn modules post en archief en bezwaarschriften ingeregeld. Dit is een belangrijk begin voor digitaal werken. Het verbreden en inbedden van digitaal werken zal in 2013 nog verder worden uitgewerkt en doorgevoerd, De digitalisering van werkprocessen is ingezet en wordt in 2013 verder uitgerold. In december 2012 is proces bestuurlijke besluitvorming geanalyseerd. In 2013 wordt bezien of dit voldoende mogelijkheden voor digitalisering biedt. Jaarverslag en jaarrekening

14 Doelen en activiteiten aandachtsgebied Dienstverlening, organisatie en lokale democratie Doelen Effect-indicator Doelstelling 2012 Doel bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Met een aantal raadsleden is een pilot gestart om de mogelijkheden van papier-arm werken te testen. Hierbij wordt een specifieke app getest en tevens het gebruik van tablet-computers door de raad. Met Rucphen en Steenbergen worden ervaringen gedeeld over (stimuleren van) Het Nieuwe Werken. Aantal digitale producten 10 Extra digitale producten Dit doel is niet bereikt Door de organisatie wijziging is nadruk gelegd op prioriteiten en quick-wins voor de nieuwe afdeling klantzaken, Het realiseren van meer digitale producten en het sturen op het digitale kanaal is daarom uitgesteld. Concreet is voorrang gegeven aan werken op afspraak (afsprakenmodule op de website). Met ingang van het tweede kwartaal 2013 worden nieuwe digitale producten toegevoegd. Verder is de Buiten Beter App in gebruik genomen. Momenteel zijn tien producten digitaal beschikbaar. Burgerparticipatie Concrete deelname burgers Tenminste 1 traject doorlopen van een nader te bepalen trede op de participatieladder Doel is bereikt In 2011 is de gemeentelijke organisatie getraind op het gebied van burgerparticipatie. Begin 2012 is het format voor de collegeadviesnota en het raadsvoorstel aangepast. Hierdoor wordt er bij projecten consequenter rekening gehouden met hoe burgers/partijen erbij betrokken kunnen worden (indien mogelijk). Voorbeelden van projecten waarbij burgers/partijen betrokken zijn, zijn de bezuinigingen en de verbouw van de school en dorpshuis in Stampersgat. Ook is er in 2012 een kinderburgemeester aangesteld en is eind van het jaar met de Samenstichting Stampersgat een burgerparticipatietraject opgestart, dat doorloopt in Jaarverslag en jaarrekening

15 Doelen en activiteiten aandachtsgebied Dienstverlening, organisatie en lokale democratie Doelen Effect-indicator Doelstelling 2012 Doel bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Mediation/behandeling bezwaar- en beroepschriften Het aantal bezwaarschriften dat (door mediation) niet behandeld wordt in de commissie bezwaar en beroep 70 Deels bereikt Het aantal van 70 intrekkingen was gebaseerd op verwachting van ca. 115 bezwaarschriften in totaal (op basis van aantal 2010 en 2011). In 2012 zijn in totaal 87 bezwaarschriften ontvangen, in 2012 zijn 52 bezwaarschriften ingetrokken. Van deze 52 zijn er 33 ingetrokken na toepassing van de Andere Aanpak. Terugdringen regels en overbodige indieningvereisten Aantal teruggebrachte regels (vergunningen APV etc.) 5% minder vergunningen APV Deels bereikt De gemeente volgt zoveel mogelijk de door de VNG opgestelde modelverordeningen. In deze verordeningen wordt rekening gehouden met deregulering. Jaarverslag en jaarrekening

16 Wat heeft het gekost? Overzicht van baten en lasten programma Bestuur en dienstverlening (x 1.000) Primitieve begroting 2012 Begroting 2012 incl. wijziging Realisatie 2012 Verschil saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo begroting - realisatie Raad en griffie V B&W en ambtelijke ondersteuning V Burgerzaken N Baten & lasten secretarieleges N burgerzaken Bestuurlijke samenwerking N Dienstverlening V Resultaat voor bestemming V Mutaties reserves programma N Resultaat na bestemming V Het resultaat na bestemming op het programma Bestuur en dienstverlening ten opzichte van het begrote resultaat (incl. wijziging) bedraagt voordelig. Dit resultaat bestaat uit de volgende onderdelen: - Kapitaallasten 0 - Interne verrekeningen 73 V - Overige verschillen -56 N 17 V De verschillen in de kapitaallasten en interne verrekeningen worden toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering. Hieronder worden de belangrijkste overige verschillen toegelicht. Jaarverslag en jaarrekening

17 Belangrijkste verschillen begroting incl. wijziging en realisatie programma Bestuur en dienstverlening (x 1.000) Bedrag V/N Baten & lasten secretarieleges burgerzaken Er zijn meer aanvragen voor reisdocumenten geweest dan geraamd. De oorzaak is het vervallen va de kinderbijschrijvingen in het paspoort van de ouders per 26 juni Hierdoor hebben meer kinderen een eigen document gekregen. 29 V Incidenteel of structureel Incidenteel In 2012 zijn minder rijbewijzen aangevraagd dan geraamd. Hierdoor is ook de opbrengst per saldo lager dan geraamd. 41- N Incidenteel Bestuurlijke samenwerking In 2012 zijn nog afrekeningen van de RWB ontvangen over 2011 van 48- N de inhuurdesk en programmakosten. Tevens is in 2012 een bijdrage in de liquidatie van het SES betaald. Incidenteel Jaarverslag en jaarrekening

18 Openbare orde en veiligheid Hoofddoelstelling/Missie De gemeente Halderberge wil de veiligheid en leefbaarheid in de verschillende wijks- en dorpskernen door een integrale aanpak van sociale en fysieke aspecten van veiligheid samen met haar ketenpartners verbeteren. Aandachtsgebieden (beleidsvelden) en subdoelen Openbare orde en veiligheid 1. Doelgerichte aanpak van overlastgevende jeugd. 2. Terugdringen van overlast en criminaliteit. Leefbaarheid 1. Bevorderen van de leefbaarheid in wijken en dorpen van de gemeente Halderberge. 2. De betrokkenheid van bewoners in het meedenken over de eigen leefomgeving vergroten. Crisisbeheersing 1. Professionalisering gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie op basis van de eisen in de Wet Veiligheidsregio s. 2. Operationele voorbereiding van grote en middelgrote evenementen. Doelen en activiteiten aandachtsgebied Openbare orde en veiligheid Doelen Effect-indicator Doelstelling 2012 Doel bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Doelgerichte aanpak van overlastgevende jeugd Percentage hangjongeren in beeld 90% Ja Tweewekelijks Jeugd Preventie Overleg Maandelijks integraal afstemmingsoverleg samenleving en team veiligheid in het kader van jeugd. Actieve participatie in kernteam en stuurgroep Veiligheidshuis Uitvoering gegeven aan de districtelijke aanpak van de jeugdgroepen volgens de Beke methode. In december 2012 was er in de gemeente Halderberge 1 hinderlijke jeugdgroep actief. Jaarverslag en jaarrekening

19 Doelen en activiteiten aandachtsgebied Openbare orde en veiligheid Doelen Effect-indicator Doelstelling 2012 Doel bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Aanpak hinderlijke groep Hofstraat te Hoeven. Volgens het afgesproken beleid binnen de gemeente Halderberge de overlastproblemen aangepakt en gezamenlijk met de bewoners en hangjongeren en hun ouders gekomen tot een oplossing. We zijn op zoek naar een alternatieve hangplek. Terugdringen van overlast en criminaliteit Rapportcijfer beleving veiligheid in de eigen buurt 7 Veiligheidsmonitor wordt in 2013 uitgevoerd. In 2014 zijn de resultaten bekend. Districtelijke werkgroep houdt zich intensief bezig met de Woninginbraken, overvallen en straatroven (WOS). Er zijn in 2012 twee tijdelijke huisverboden opgelegd. De aanpak van huiselijk geweld wordt actief gevolgd en doorontwikkeld. Alle gevallen van huiselijk geweld worden besproken in het Veiligheidshuis. Voor het verbeteren van de leefbaarheid in de Haven e.o te Oudenbosch wordt de openbare verlichting verbeterd, het groen is teruggesnoeid en er zullen camera s worden geplaatst. Dit is gebeurd in samenspraak met de bewoners. De pilot buurtpreventie in de wijk Bovendonk is een groot succes en wordt uitgebreid. Jaarverslag en jaarrekening

20 Doelen en activiteiten aandachtsgebied Leefbaarheid Doelen Effect-indicator Doelstelling 2012 Doel bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Bevorderen van de leefbaarheid in wijken en dorpen van de gemeente Halderberge Rapportcijfer beleving leefbaarheid in de eigen buurt 7,3 Veiligheidsmonitor wordt in 2013 uitgevoerd. In 2014 zijn de resultaten bekend. Het lokale leefbaarheidsproject Stampersgat wordt uitgevoerd. Het project maakt deel uit van de regionale aanpak leefbaarheid West-Brabant, waarvoor aan de Regio subsidie is toegekend van de Provincie Noord-Brabant. In juni en september en december zijn nieuwsbrieven uitgebracht, waarin is toegelicht waar we mee bezig zijn. De betrokkenheid van bewoners in het meedenken over de eigen leefomgeving vergroten Percentage van de bewoners in Halderberge die actief zijn met het verbeteren van de eigen buurt 20% Veiligheidsmonitor wordt in 2013 uitgevoerd. In 2014 zijn de resultaten bekend. Er heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de Samenstichting in juni op basis van het samenwerkingsconvenant. In het tweede kwartaal 2013 zal opnieuw een bestuurlijk overleg plaatsvinden om het samenwerkingsconvenant te evalueren. De pilot buurtpreventie in de wijk Bovendonk is een groot succes en wordt uitgebreid. Doelen en activiteiten aandachtsgebied Crisisbeheersing Doelen Effect-indicator Doelstelling 2012 Doel bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Professionalisering gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie op basis van de eisen in de Wet Veiligheidsregio s Percentage van de medewerkers in de gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie is bereikbaar en beschikbaar tijdens alarmerings- en opkomstoefeningen 80% Nee, 70% is behaald Voor de implementatie van het regionaal crisisplan is een opkomstoefening gehouden om te bekijken hoe de alarmering verloopt en de beschikbaarheid is. Deels door een technische onvolkomenheid is de inzetbaarheid blijven steken op 70%. De alarmeringsgegevens worden per kwartaal geactualiseerd. Jaarverslag en jaarrekening

21 Doelen en activiteiten aandachtsgebied Crisisbeheersing Doelen Effect-indicator Doelstelling 2012 Doel bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Percentage van de medewerkers die zich bewust zijn van hun taak in de gemeentelijk rampenbestrijdingsorganisatie door deelname aan opleidingen, trainingen en oefeningen 70% 90% Alle medewerkers zijn geïnformeerd over het nieuwe regionale crisisplan, de geactualiseerde deelplannen en draaiboeken, de nieuwe GRIP regeling. Tevens is aan iedere medewerker een taakkaart verstrekt. Operationele voorbereiding van grote en middelgrote evenementen Bij de middelgrote en grote evenementen dient de organisator een calamiteitenplan op te stellen dat integraal wordt getoetst bij de vergunningverlening door de hulpverleningsdiensten 2 middelgrote evenementen en 1 groot evenement Ja In 2012 is uitvoering gegeven aan de calamiteitenplannen en draaiboeken voor de, de Brabantse Ruiterdagen, KPJfeest en vliegshow Seppe. Jaarverslag en jaarrekening

22 Wat heeft het gekost? Overzicht van baten en lasten programma Openbare orde en veiligheid (x 1.000) Primitieve begroting 2012 Begroting 2012 incl. wijziging Realisatie 2012 Verschil saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo begroting - realisatie Brandweer V Crisisbeheersing N Openbare orde N Resultaat voor bestemming N Mutaties reserves programma N Resultaat na bestemming N Het resultaat na bestemming op het programma Openbare orde en veiligheid ten opzichte van het begrote resultaat (incl. wijziging) bedraagt nadelig. Dit resultaat bestaat uit de volgende onderdelen: - Kapitaallasten 0 V - Interne verrekeningen -58 N - Overige verschillen -45 N -104 N De verschillen in de kapitaallasten en interne verrekeningen worden toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering. Hieronder worden de belangrijkste overige verschillen toegelicht. Jaarverslag en jaarrekening

23 Belangrijkste verschillen begroting incl. wijziging en realisatie programma Openbare orde en veiligheid (x 1.000) Bedrag V/N Openbare orde Het ontvangen bedrag aan subsidie leefbaarheid Stampersgat is -52 N lager dan geraamd, doordat dit deel van de subsidie al in 2011 is verantwoord als nog te ontvangen bijdrage. Het nadelig verschil wordt verrekend met de reserve Voorschotten Stampersgat (op programma 3) en heeft hierdoor geen effect op het jaarrekeningsaldo. Incidenteel of structureel Incidenteel Jaarverslag en jaarrekening

24 Missie programma Openbare ruimte Instandhouding van een verzorgde woonomgeving binnen de gestelde kaders. Openbare ruimte Binnen het programma Openbare ruimte zijn in het collegeprogramma de volgende aandachtsgebieden/prioriteiten opgenomen. A. Wegen en fietspaden Onderhoudsprogramma Verkeer Rondweg B. Waterwegen Uitvoeringsprogramma water C. Parkeren D. Openbaar groen Onderhoud E. Riolering en waterbeheersing F. Openbare verlichting Onderhoud energiebesparing en duurzaamheid G. Kabels en leidingen In onderstaande tabel is per aandachtsgebied/prioriteit aangegeven wat de doelstellingen waren, welke activiteiten in het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden en wat er is bereikt. Jaarverslag en jaarrekening

25 Aandachtsgebied/prioriteit Doelstelling Activiteiten 2012 Wat is er bereikt? A. Wegen en fietspaden Aanpak onderhoud wegen, pleinen, fietsen voetpaden en andere verhardingen. Beperken oploop achterstallig onderhoud. Asfalteren fietspaden Op basis van het vastgestelde beleidsplan wordt een onderhoudsprogramma opgesteld en uitgevoerd. Reconstrueren van de rijbaan aan het Wilhelminaplein, Julianalaan en de Beatrixlaan te Oudenbosch. De werkzaamheden aan de Wolverschans zijn doorgeschoven naar 2013; dit in verband met tegenvallers bij met name de Oude Roosendaalsebaan, Oude Bredasebaan (meer reparatiewerk) en de Gastelsedijk Zuid (zeer slechte ondergrond). De werkzaamheden aan de Wolverschans worden in combinatie met de onderhoudswerkzaamheden voor 2013 uitgevoerd. Dit zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2013 zijn. Het onderhoud aan de wegen in elementenverhardingen is conform het programma uitgevoerd. Zo zijn de Lagestraat, Zandstraat en Willeke Joostenstraat in Bosschenhoofd, het trottoir aan de Dennis Leestraat in Stampersgat, de Dautzenbergstraat, Kol den Oudenstraat, Mgr Meeuwissenstraat en de Angel in Oud Gastel onderhouden, Ook zijn er grootschalige reparaties uitgevoerd aan de Iepenstraat en Wilgenstraat in Oudenbosch en de Julianastraat in Hoeven. Verder zijn de brandgangen in de wijk Spui in Oudenbosch ook opgeknapt. Jaarverslag en jaarrekening

26 Aandachtsgebied/prioriteit Doelstelling Activiteiten 2012 Wat is er bereikt? B. Waterwegen Voorkomen wateroverlast Actualiseren Uitvoeringsprogramma Water (UPW). Uitvoeren UPW. Het vormen van een kwantitatief en kwalitatief goed afwateringssysteem. Alle kunstwerken zijn in 2012 geïnventariseerd en geïnspecteerd. Aan de brug bij het Jodendijkje en de brug Rietveld 5 is het brugdek onderhouden. In 2013 zal er een rapportage van de waargenomen schade met hieruit voortkomende de financiële gevolgen aan de raad worden gepresenteerd. De beschoeiing van de vijver aan de Noordzeedijk in Stampersgat is vernieuwd en ook aan de invalidesteiger in Stampersgat is er onderhoud uitgevoerd. Momenteel staat er nog een actie uit voor het schoonmaken van een drietal duikers, waarbij de duiker aan het Heinsbergwegje is schoongemaakt, echter de andere twee duikers aan de St. Maartenstraat en de bij De Riet in Oud Gastel is door de hoge waterstand en de natte en winterse weersomstandigheden nog niet uitgevoerd. Naar verwachting worden deze werkzaamheden in het voorjaar van 2013 afgerond. C. Parkeren Beperken parkeeroverlast Uitvoering geven aan een in 2012 geactualiseerd parkeerbeleid. In oktober 2012 is de Kadernota Parkeren vastgesteld. D. Openbaar groen Handhaving vooralsnog huidige onderhoudsniveau openbare groenvoorzieningen. Openbare groenvoorzieningen: maaien van de bermen; De bermen zijn in de periode junibegin oktober twee keer gemaaid. Vooruitlopend aan de eerste maaironde zijn de uitzichthoeken op diverse kruisingen gemaaid. Jaarverslag en jaarrekening

27 Aandachtsgebied/prioriteit Doelstelling Activiteiten 2012 Wat is er bereikt? bestrijding ongewenste kruidengroei op verhardingen; De onkruidbestrijding op de verhardingen heeft plaats gevonden overeenkomstig de landelijk geldende DOB- regeling. ( DOB= duurzaam onkruidbeheer op verhardingen). Bestrijding van de. onkruidgroei op verhardingen chemisch, voor zover passend binnen de DOB-regeling, aangevuld met borstelen. uitmaaien van de bodem/ taluds van de sloten; beheer/ onderhoud van de plantsoenen; Het overgrote deel van de uit te maaien sloten heeft plaats gevonden in de periode oktober medio november. Een aantal slootlengtes zijn, in verband met de sterke groei van de vegetatie, in de zomerperiode uitgemaaid. De werkzaamheden zijn overeenkomstig de onderhoudsbestekken uitgevoerd. Op een enkele locatie heeft, overeenkomstig de planning, een noodzakelijke uit te voeren kleinschalige renovatie plaats gevonden. Op 11 oktober 2012 heeft de gemeenteraad de Groenbeleidsvisie 2020 vastgesteld. De Groenbeleidsvisie 2020 is een op hoofdlijnen beschreven groenbeleid, dat inzicht geeft in de uitgangspunten en doelstellingen voor de inrichting en het beheer van openbaar groen binnen de bebouwde kom in de periode Jaarverslag en jaarrekening

28 Aandachtsgebied/prioriteit Doelstelling Activiteiten 2012 Wat is er bereikt? beheer/ onderhoud bomen, landschapselementen en bossen; Daar waar noodzakelijk zijn de bomen, landschapselementen en bossen overeenkomstig de planning gesnoeid. maaien van de gazons; beheer Hertenpark/ trimbaan en ruiterpaden; ongedierte bestrijding; De gazons zijn in de periode eind maart begin november, overeenkomstig de voorwaarden vermeld in de beeldbestekken, gemaaid. Overeenkomstig de planning is het beheer van het Hertenpark in Hoeven, trimbaan en ruiterpaden uitgevoerd. De bestrijding van ongedierte ( ratten ) heeft overeenkomstig de met SAVER vooraf gemaakte afspraken plaats gevonden sponsoring De groenvoorziening op twee rotondes wordt gesponsord door derden. De gesprekken over het sponsoren van de groenvoorzieningen op een derde en vierde rotonde zijn in 2012 positief afgerond. Begin 2013 zullen de gemaakte afspraken tussen gemeente en ondernemer schriftelijk worden vastgelegd. E. Riolering en waterbeheersing Inzameling stedelijk afvalwater Doelmatig inzamelen en verwerken hemelwater Voorkomen over- of onderlast grondwater Realiseren uitvoeringsprogramma zoals is vastgesteld in het VGRP. Het creëren van een goede waterhuishouding in nieuwe ruimtelijke ontwikkelingsplannen (pilots). De in het VGRP genoemde maatregelen worden uitgevoerd. Echter, een aantal projecten lopen vertraging op vanwege capaciteitsgebrek en andere onvoorziene werkzaamheden. Jaarverslag en jaarrekening

29 Aandachtsgebied/prioriteit Doelstelling Activiteiten 2012 Wat is er bereikt? Transport ingezameld water naar geschikt lozingspunt Voorkomen ongewenste emissies naar oppervlaktewater, bodem en grondwater Zo min mogelijk overlast voor omgeving Verbeteren rioolstelsel kern Hoeven waarbij de kans op wateroverlast zal afnemen. Voor het verbeteren van het rioolstelsel in de kern Hoeven wordt het basisrioleringsplan van deze kern geactualiseerd. Op basis van dit geactualiseerde plan zullen de te treffen maatregelen worden opgesteld. Resultaten worden begin 2013 verwacht. Verbeteren riolering in de St. Annastraat en de Lollestraat te Oudenbosch Verbeteren riolering in de Magrietstraat te Bosschenhoofd. Meten van grondwaterstanden uit het grondwatermeetnet en deze gegevens verwerken in een grondwaterkaart. Het opstellen van een hemelwaterstructuurplan. Op deze kaart wordt duidelijk waar afkoppelen van verhard oppervlak het meest kansrijk is. De verbeteringswerkzaamheden aan het riool in het Doelpad/St. Annastraat te Oudenbosch zijn gereed. De verbeteringswerkzaamheden aan het riool in de Lollestraat zijn gekoppeld aan de werkzaamheden in plan Tivoli en de aanleg van de ondergrondse waterberging binnen dit plan. Uitvoering vindt naar verwachting begin 2013 plaats. Het grondwatermeetnet is gerealiseerd. De waterstand in de peilbuizen wordt op gezette tijden gemeten. Voordat het hemelwater structuurplan wordt opgezet zal er een regionaal VGRP in 2013 worden opgesteld aan de hand van VGRP zal het hemelwater structuurplan worden opgesteld. Jaarverslag en jaarrekening

2 e Bestuursrapportage 2011

2 e Bestuursrapportage 2011 2 e Bestuursrapportage 2011 Gemeente Brummen BR 11.0018 2 e Bestuursrapportage 2011 gemeente Brummen Versiedatum : 13 september 2011 Kenmerk : BW11.0018 /EZ Vastgesteld : bij B&W besluit van 13-09-2011

Nadere informatie

Jaarstukken 211 Jaarstukken 211 Inhoudsopgave 1 Algemene inleiding 2 Jaarverslag 2.1 Programmaverantwoording 211 Programma Ruimtelijke ontwikkeling Programma Recreatie en cultuur Programma Openbaar groen

Nadere informatie

CONCEPT Jaarstukken 2008 Gemeente Drimmelen

CONCEPT Jaarstukken 2008 Gemeente Drimmelen CONCEPT Jaarstukken 2008 Gemeente Drimmelen Vastgesteld door B&W d.d. 26 mei 2009 Vast te stellen in raadsvergadering d.d. 25 juni 2009 2 Inhoudsopgave Aan de Raad...7 Programmaverantwoording 2008...

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit. 2. Begrotingswijziging

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit. 2. Begrotingswijziging Aan de Raad Made, 2 december 2008 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 18 december 2008 Onderwerp: Najaarsnota 2008 Nummer raadsnota: Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage:

Nadere informatie

Inleiding Inrichting begroting Algemeen beeld Risico s

Inleiding Inrichting begroting Algemeen beeld Risico s Inleiding En garde! Het collegewerkprogramma laat duidelijk zien dat we voortvarend onze ambities oppakken. Op veel gebieden investeren wij in Rijswijk, op straat, in de economie, in de samenleving, in

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING. 13 november 2014

PROGRAMMABEGROTING. 13 november 2014 PROGRAMMABEGROTING 2015 13 november 2014 Programmabegroting 2015 - gemeente Geldermalsen 2 Inhoudsopgave Programmabegroting 2015 Inleiding 5 Programma 1 - Bestuur, burgers en veiligheid 7 Programma in

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Gemeente Brummen. Definitief INT13.0352

Jaarstukken 2012. Gemeente Brummen. Definitief INT13.0352 Jaarstukken 2012 Gemeente Brummen INT13.0352 Definitief Inhoudsopgave 1. Inleiding. Pag. 1.1 Inhoudelijke verantwoording 3 1.1.1 Inhoudelijke verantwoording, algemeen 3 1.1.2 Inhoudelijke verantwoording,

Nadere informatie

Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405891 BELEIDS- EN FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018

Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405891 BELEIDS- EN FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018 Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405891 BELEIDS- EN FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 AANBIEDINGSBRIEF... 3 KERNGEGEVENS... 9 HOOFDSTUK 1 BELEIDSBEGROTING - DE PROGRAMMA

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Inclusief erratum versie 21 juni 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 5 Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Programma s... 13 Programma 1. Inwoners en bestuur... 15 Programma

Nadere informatie

Financiële samenvatting Financiële samenvatting 2011 51

Financiële samenvatting Financiële samenvatting 2011 51 Najaarsnota 2011 Inhoudsopgave Inleiding 11 Programma s Programma Ruimtelijke Ontwikkeling 15 Programma Recreatie en Cultuur 21 Programma Openbaar groen en overige openbare ruimte 25 Programma Onderwijs

Nadere informatie

Jaarstukken 2009 Gemeente Drimmelen

Jaarstukken 2009 Gemeente Drimmelen Jaarstukken 2009 Gemeente Drimmelen Vastgesteld door B&W d.d. 1 juni 2010 Vast te stellen door gemeenteraad d.d. 1 juli 2010 2 Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Drimmelen Datum 1 juni 2010

Nadere informatie

Inleiding 4. Financieel resultaat 5. De Programma s 9

Inleiding 4. Financieel resultaat 5. De Programma s 9 2 3 Inleiding 4 Financieel resultaat 5 De Programma s 9 Programma 1. Burger en Bestuur 10 Programma 2. Openbare orde en Veiligheid 15 Programma 3. Verkeer en Vervoer 18 Programma 4. Economische ontwikkelingen

Nadere informatie

Olst-Wijhe, mei 2015 doc. nr.: 15.012616 JAARSTUKKEN 2014

Olst-Wijhe, mei 2015 doc. nr.: 15.012616 JAARSTUKKEN 2014 Olst-Wijhe, mei 2015 doc. nr.: 15.012616 JAARSTUKKEN 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 VOORWOORD EN SAMENVATTING... 3 KERNGEGEVENS... 14 HOOFDSTUK 1 JAARVERSLAG-PROGRAMMAVERANTWOORDING... 17 PROGRAMMA

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

1 Inleiding... 5. 2 Bestuurlijke structuur... 9

1 Inleiding... 5. 2 Bestuurlijke structuur... 9 Jaarstukken 2014 2 Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Bestuurlijke structuur... 9 2.1 Samenstelling bestuur... 9 2.2 Portefeuilleverdeling college... 10 2.3 Organisatie structuur... 12 3 Kerngegevens... 13 3.1

Nadere informatie

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt,

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt, Jaarrekening 2012 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmarekening 2012 aan. In deze programmarekening leggen wij verantwoording af over het beleid wat gerealiseerd is in 2012 en welke middelen daarvoor

Nadere informatie

Inhoudsopgave.. 1 Aanbieding van de programmabegroting.. 3

Inhoudsopgave.. 1 Aanbieding van de programmabegroting.. 3 Inhoudsopgave 2017 Inhoudsopgave.. 1 Aanbieding van de programmabegroting.. 3 Deel 1 Begroting De programma s 1. Bestuur en veiligheid.. 9 2. Ruimtelijke ontwikkeling.... 15 3. Ruimtelijk beheer. 19 4.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. 1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2013. inclusief. Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente

Jaarverslag 2012. 1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2013. inclusief. Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente Jaarverslag 2012 inclusief 1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2013 Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente Coördinatie en eindredactie: Afdeling financiële zaken & concernstaf Datum behandeling

Nadere informatie

P R O G R A M B E G R O T I N G

P R O G R A M B E G R O T I N G P R O G R A M B E G R O T I N G 2 0 0 8 Voorwoord bij begroting 2008 Onze ambitieuze plannen en de uitvoering van het gewenste bestaande beleid krijgen hun vertaling in de begroting. In de voorjaarsnota

Nadere informatie

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93 Inhoudsopgave I INLEIDING... 2 II JAARVERSLAG......... 10 PROGRAMMAVERANTWOORDING..... 11 Algemeen Bestuur en Organisatie.... 12 Openbare Orde en Veiligheid.... 29 Verkeer en Vervoer..... 39 Economie en

Nadere informatie

0 1 N 20 KKE U T S AR A J

0 1 N 20 KKE U T S AR A J JAARSTUKKEN 2010 Gemeente Noordenvelld Jaarstukken 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Jaarverslag 2.1 Programmaverantwoording 2.1.1 Burger en Bestuur 7 2.1.2 Integrale Veiligheid 11 2.1.3 Beheer Openbare

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2007 April 2008

JAARSTUKKEN 2007 April 2008 JAARSTUKKEN 2007 April 2008 JAARSTUKKEN 2007 April 2008 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Jaarstukken 2007 1 Jaarstukken 2007 07 1.1 Inleiding 07 1.1.1 Jaarverslag 07 1.1.2 Jaarrekening 09 1.2 Beleidsmatige

Nadere informatie

Programmarekening 2007

Programmarekening 2007 JAARSTUKKEN 2007 2 Programmarekening 2007 INLEIDING Algemeen Programma s zijn de uitwerking van de strategische visie en missie, het raadsprogramma en het bestaande vastgestelde beleid. Doel van de rekening

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2014-2017

Meerjarenbegroting 2014-2017 Meerjarenbegroting 2014-2017 Gemeente Krimpen aan den IJssel Inhoudsopgave Raadsvoorstel Inhoudsopgave a b Inleiding 1 Programma s 7 1. Bestuur en dienstverlening 8 1.1 Bestuur 1.2 Dienstverlening 2. Veiligheid

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3

Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 2. Financiële positie Algemeen 4 Meerjarenraming 2013 2015 5 Bezuinigen en.investeren

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Gemeente Bedum

Jaarstukken 2012. Gemeente Bedum Jaarstukken 2012 Gemeente Bedum 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Algemeen... 7 2.1 Samenstelling Bestuur... 7 2.2 Kerngegevens... 8 3. Jaarverslag... 11 3.1 Programmaverantwoording... 13 3.1. 1 Algemeen

Nadere informatie