Informatie over Stichting Beheer Bewonersgelden Gemiva

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie over Stichting Beheer Bewonersgelden Gemiva"

Transcriptie

1 Informatie over Stichting Beheer Bewonersgelden Gemiva Samenstelling bestuur Het bestuur vergaderde, zoals gebruikelijk, twee keer in het verslagjaar. Vanaf 2009 staan de vergaderingen onder leiding van de heer Hulsbos. Er zijn 2 vacatures in het bestuur. Gezocht wordt in de kring van de woonlocaties in de regio Zuid en Midden. Jaarverslag en jaarrekening 2011 In de juni vergadering heeft het bestuur het verslag over 2011 en de jaarrekening 2011 vastgesteld. Steekproef / jaaroverzichten Het bestuur heeft de uitgebreide set van overzichten bij de jaarstukken besproken. Voor die bewoners, voor wie géén financieel jaaroverzicht naar familie wordt gezonden of waarvoor de stichting tot bewindvoerder is benoemd, wordt jaarlijks door één van de bestuursleden, op basis van een steekproef, gekeken naar het verloop van inkomsten en uitgaven. In 2011 is de steekproef door 2 leden uitgevoerd. Zij hebben verslag gedaan van hun bevindingen en enkele vragen gesteld aan het secretariaat. De vragen die de overzichten oproepen, zijn door de administratie beantwoord. Voorts zijn afspraken gemaakt over een selectiever gebruik van signaleringsoverzichten. Overleg kantongerecht Het secretariaat heeft ook in 2012 periodiek overleg gevoerd met het kantongerecht. Schenkingsverzoek In 2012 is een concreet verzoek ingediend voor een schenking ten laste van een cliënt en ten gunste van een familielid. Waar er sprake is van bewindvoering beslist de kantonrechter. De kantonrechters hebben daarvoor een richtlijn van het LOCVK (landelijk overleg voorzitters civiele en kantonsectoren). Waar geen sprake is van bewindvoering, maar van inkomensbeheer wordt aan het bestuur om een oordeel gevraagd. Het bestuur houdt als algemene lijn aan de aanbeveling omtrent schenking van het LOCVK, d.w.z. de richtlijn die de kantonrechters aanhouden. In die richtlijn staan centraal een schenkingstraditie en een vermogensgrens euro. Voorstel van Wet tot wijziging van boek 1 BW inzake curatele, beschermingsbewind en mentorschap (TK ) Het bestuur ziet dat er een tendens is dat er steeds hogere eisen gesteld worden aan de organisaties. Het bestuur geeft er de voorkeur aan om niet meer te professionaliseren dan nodig. Dat moet ook in staat stellen om de tarieven op een relatief laag niveau te houden. Taak en rol SBBG Het bestuur heeft van gedachten gewisseld over de taak en rol die SBBG en met name de administratie heeft. Het is meer dan administreren. Als bewindvoerder moeten we een voorstel aan de kantonrechter voorleggen keuzen maken en ook bij inkomensbeheer kan feitelijk een keuze worden voorgelegd aan SBBG over de aanvaardbaarheid van uitgaven en interen op spaargelden van cliënten. Het bestuur hanteert daarvoor de volgende richtlijnen. Als streefvermogen wordt aangehouden een euro of meer. Het bedrag van euro wordt door het NIBUD geadviseerd als buffer voor alleenstaanden met een gering inkomen. 1

2 Voor cliënten met een saldo onder de euro is bovendien een begrafenisverzekering gewenst. Enige verlaging van het bestaande saldo is in zijn algemeenheid geen bezwaar. Uiteraard moet dat worden bezien in samenhang met de specifieke situatie en toekomstplannen- en mogelijkheden van cliënten. Als grens voor signalering wordt aangehouden een verlaging van het vermogen met meer dan euro of meer dan 10%. Signalering wil zeggen niet verder interen, tenzij er een goede reden voor is. Bijv. in geval van kamerinrichting kan de grens in dat jaar gemakkelijk worden overschreden. Bewindvoering We hebben te maken met cliënten die volledig zelfstandig bevoegd zijn, maar die de verantwoordelijkheid niet in alle gevallen kunnen dragen. Bijv. cliënten die niet kunnen ondertekenen of geen enkel begrip hebben van hun financiën. Van de zijde van banken wordt bijv. gevraagd om cliënten onder bewind te laten stellen. Het bestuur vindt niet dat alle cliënten onder bewind horen, maar wel dat er niet terughoudend mee omgegaan behoeft te worden. SBBG en anderen zijn gebaat bij duidelijkheid over wie verantwoordelijkheid heeft en moet nemen voor de financiën van een cliënt. Begrotingen cliënten Het bestuur dat van de begroting niet een te zwaar middel gemaakt moet worden. Er kan selectiever worden omgegaan met het verplicht stellen van een begroting, d.w.z. alleen verplicht voor cliënten die een intensieve begeleiding vragen. Formele goedkeuring is uitsluitend nodig van de formeel verantwoordelijke. Dus de externe bewindvoerder bij bewindvoering door derden, de administratie bewonersgelden waar SBBG bewindvoerder is, de cliënt zelf waar sprake is van inkomensbeheer. Jaarbericht en jaarrekening 2011 Aangaande 2011 is er voor het eerst een jaarbericht gemaakt als populaire versie van de jaarrekening. Daarmee is uitgebreide verspreiding van de volledige jaarrekening overbodig geworden. Zorgverzekeringen De zorgverzekering is in beweging. Het beroep erop door cliënten die vallen in de categorie verblijf met behandeling zou iets groter kunnen worden. Daar staat tegenover dat mensen vanuit financieel perspectief gemiddeld te veel aanvullend verzekeren en te weinig eigen risico nemen. Per saldo is dat onvoordelig. Het bestuur ziet in een en ander nog geen aanleiding om het huidige beleid te wijzigen. Dat blijft derhalve als uitgangspunt geen aanvullende verzekering bij verblijf met behandeling, wel een aanvullend verzekering voor verblijf zonder behandeling. Voor wat betreft het eigen risico wordt ervoor gekozen om dat minimaal te houden om grote schommelingen in het kostenpatroon te voorkomen. Wensenfonds Swetterhage SBBG ondersteunt de doelstellingen van het wensenfonds. Daarom wordt van het inkomen van cliënten die onder bewind staan van SBBG en die op Swetterhage wonen een bedrag van 250 euro per jaar (2013) aan het wensenfonds besteed. Indien het vermogen van een cliënt kleiner is dan euro wordt een lager bedrag gehanteerd. Voor SBBG cliënten die niet onder bewind staan wordt dat ook geadviseerd. Rabobank Met de Rabobank wordt gesproken over administratieve wijzigingen, aanpassing van de rente en eventuele mogelijkheden voor telebankieren met zakgeldrekeningen. In 2013 zal het contract worden vernieuwd worden. Administratiekosten De administratiekosten zijn geïndexeerd met 2,2 % tot 15,50 per maand voor het jaar Voor de belastingaangiften worden de bedragen 40,70, resp. 63,90. 2

3 Het bestuur heeft kennis genomen van de maximumtarieven volgens het LOCVK. Deze liggen veel hoger dan de SBBG tarieven. De SBBG tarieven zijn ook verre van kostendekkend. Dat kan in de toekomst veranderen, maar vooralsnog niet. Balans stichting Activa Passiva Liquide middelen Alg. reserve Nog te ontvangen rente 565 Bankrekeningen bewoners Bewonersgelden Totaal In de balans van 2011 waren de bewonersgelden ondergebracht. Met ingang van dit jaarverslag zijn de bewonersgelden niet meer opgenomen in de balans van de stichting. De reden daarvoor is dat de stichting niet de eigenaar is van deze tegoeden. Banktegoed rek NL04 RABO op 1 januari 2012: ,16 Banktegoed rek NL04 RABO op 31 december 2012: ,72 Het verschil tussen de standen betreft rente 2012, bijgeschreven op 1 januari In het vorige jaarverslag is dit verschil niet gemaakt in de balans. Het banktegoed van ,72 is de algemene reserve van de stichting. Afdrachten voor deelname worden geïnd door Gemiva-SVG. Alle activiteiten worden uitgevoerd en betaald door Gemiva-SVG. Waarderingsgrondslagen De gelden in beheer zijn op kasbasis verantwoord, eventuele met derden nog te verrekenen bedragen zijn daarom niet in de verantwoording opgenomen. Andersoortige waardepapieren zijn niet in beheer genomen. De geldmiddelen zijn opgenomen tegen de nominale waarden. 3

4 Staat van baat en lasten (in euro's) BATEN Ontvangen rente 565 LASTEN - RESULTAAT 565 De administratiekosten worden op basis van de gesloten overeenkomst met degemiva-svg Groep rechtstreeks in rekening gebracht aan de bewoners. De kosten van externe accountant en eventuele overheadkosten zijn hierin begrepen. Van de wettelijke mogelijkheid 5% van de netto vruchten van het beheerde vermogen als beloning in rekening te brengen bij de bewoners wordt geen gebruik gemaakt. De ontvangen rente betreft de rentevergoeding over het saldo van de spaarrekening. Het resultaat is toegevoegd aan de algemene reserve. Het bestuur heeft de jaarrekening vastgesteld in haar vergadering van 24 juni

5 Overzicht bewonersgelden Onder curatelestelling , Onder bewindstelling derden , Onder bewindstelling SBBG , Inkomensbeheer SBBG , Totaal bewonersgelden , Opmerking: alleen de actuele of voor ex-deelnemers laatste rechtspositie wordt getoond. Dat wil zeggen dat de rechtspositie in 2012 anders kan zijn geweest. De verdeling tussen spaarrekening en beheerrekening heeft zich als volgt ontwikkeld: Beheerrekening , Spaarrekening , Totaal bewonersgelden , Verloop van saldi Het gemiddelde saldo van de rekeningen per bewoner op 31 december 2012 was ,70 Voor deze bewoners is het saldo in 2012 gestegen met 2 %. 716 bewoners waren het gehele jaar 2012 deelnemer. Bij 540 bewoners is het saldo gestegen in Bij 91 bewoners was de daling 2500 of meer euro en/of meer dan 10% van het saldo op 1 januari Bij 10 bewoners was dat het gevolg van overboekingen tussen rekeningen die onder beheer staan van familie. Bij 22 bewoners daalt daarmee het saldo onder de 7000 euro. Spaargelden Voor de spaarrekeningen gelden de voorwaarden en rentetarieven van Rabo internetsparen. Aantallen naar rechtspositie Onder curatele gesteld Onder bewindstelling derden Onder bewindstelling SBBG Inkomensbeheer SBBG totaal

6 Bewoners en leeftijdsopbouw op 31 december 2012 Overzicht bron van inkomsten bewoners ultimo december Wajong-uitkering/WAO/WIA AOW-uitkering Salaris Sociale werkvoorziening Salaris dienstbetrekking elders 1 3 Meerdere inkomsten Bijstandsuitkering Aantallen per locatie Swetterhage Woonlocaties Noord Woonlocaties Zuid Woonlocaties Midden totaal

7 Aantal te verzenden individuele financiële overzichten over op verzoek van de cliënt vindt geen verzending van het financieel overzicht plaats familie of contactadres wenst financieel overzicht niet te ontvangen geen contact met de familie familie of contactpersoon is onbekend Te verzenden overzichten totaal Bewoners met een financieel risico De afdeling Bewonersgelden bewaakt of de spaarreserves van de bewoners voldoende zijn. De gehanteerde normen zijn: Een bewoner heeft om fluctuaties is het uitgavenpatroon te kunnen opvangen een saldo nodig van minimaal 3500 euro. Voor deze norm is gekozen omdat het NIBUD dit als richtlijn hanteert voor een zelfstandig gevoerd eenpersoons huishouden. Voor een bewoner moet het mogelijk zijn een begrafenis te organiseren van ongeveer 7000 euro. Met een uitvaartpolis kan dit financiële risico worden opgelost. Het is dan ook het beleid van de afdeling om voor bewoners met een saldo lager dan 7000 euro een uitvaartpolis af te sluiten. Als er al een uitvaartpolis is kan geadviseerd worden een aanvullende polis af te sluiten als het verzekerde bedrag te laag is om een acceptabele uitvaart te verzorgen. Uit een inventarisatie op basis van de gegevens uit 2012 blijkt dat we 79 bewoners begeleiden met mogelijk een financieel risico. Bij 24 bewoners is sprake van spaargeld dat niet door de afdeling Bewonersgelden wordt beheerd. Mogelijk is het saldo toereikend. Onze beheerders zullen informatie opvragen bij familie of bewindvoerder om in te kunnen schatten of de spaarreserves toereikend zijn. Bij 10 bewoners is het financiële risico op te lossen door enkel de uitvaartpolis af te sluiten of het verzekerde bedrag daarvan te verhogen. Voor de resterende 49 bewoners wordt in 2013 een begroting gemaakt met een positief saldo. Met het positieve saldo wordt het financiële risico van deze bewoners verminderd. De mate waarin dit ingrijpt op hun bestedingspatroon kan als volgt worden uitgedrukt: Bij 8 bewoners is het verschil dat opgelost moet worden minder dan 10% van hun inkomsten in Bij 29 bewoners is het verschil groter dan 25% van hun inkomsten in Bij 17 van deze 29 bewoners was in 2012 sprake van een negatief resultaat op inkomsten en uitgaven. Bewoners met een verhoogde CAK-bijdrage vanaf 1 januari 2013 Eind 2012 heeft het CAK aan alle bewoners informatie gestuurd over de eigen bijdrage vanaf 1 januari Inmiddels hebben zij ook een brief gehad van het CAK waarin hun eigen bijdrage voor 2013 is bekend gemaakt. Een deel van de bewoners kan te maken krijgen met een verhoging van de eigen bijdrage. De verhoging is het gevolg van een wetswijziging. Vanaf 1 januari zullen (alleenstaande) bewoners met meer gespaard vermogen dan euro meer gaan betalen. Op basis van de gegevens uit 2012 kunnen wij een inschatting maken van de impact die deze maatregel heeft op de bewoners. Dat kunnen we niet exact. Wij weten niet altijd of en hoeveel vermogen een bewoner heeft naast de door ons beheerde rekeningen. 7

8 Uit onze gegevens kunnen wij afleiden dat ruim 300 bewoners mogelijk te maken zullen krijgen een verhoogde CAK-bijdrage. Bij ca 50 bewoners weten we dat er naast de door ons beheerde bewonersgelden ook spaargelden of andere bezittingen zijn. Voor deze bewoners kunnen wij niet inschatten wat de impact is. Bij ca 100 bewoners schatten wij de impact in als laag. Bij deze bewoners is het spaargeld minder dan euro. Verwacht mag worden dat de verhoging een kleine invloed heeft op de begroting van deze bewoners. Bij een kleine 200 bewoners constateren wij meer dan euro spaargeld en mag verwacht worden dat de verhoging van de eigen bijdrage gevolgen heeft. Het is de vraag of het verstandig is om hun uitgaven alleen te blijven betalen uit hun inkomsten. Wij gaan er van uit dat het beter is dat bewoners hun spaargeld aanspreken. Zij kunnen dan hetzelfde blijven uitgeven. Het zou jammer zijn als zij nu zuinig moeten gaan leven terwijl zij wel genoeg spaargeld hebben. Ze kunnen dan bijvoorbeeld niet meedoen aan afdelingsuitjes terwijl hun medebewoners zonder spaargeld dat wel kunnen. Voor de PB-ers betekent dit dat de op te stellen begroting niet sluitend zal zijn. In de begroting wordt het bedrag van de verhoogde eigen bijdrage opgenomen. Daar staan geen extra inkomsten tegenover. De begroting zal dus een tekort hebben gelijk aan de verhoging van de eigen bijdrage. Mogelijk hebben bewoners wel een verhoogde CAK-bijdrage, maar kunnen zij niet direct gebruik maken van hun spaargeld. Bijvoorbeeld omdat hun vermogen is besteed aan een huis of andere bezittingen die wel door het CAK worden meegeteld. In dat geval is het mogelijk wel wenselijk de begroting aan te passen. Wij hebben de bewoners voor wie het niet mogelijk is direct gebruik te maken van hun spaargeld, voorgesteld contact op te nemen met de PB-ers op locatie om de situatie te bespreken en in gezamenlijk overleg te komen tot een begroting voor Laatst gewijzigd: maandag 16 december

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer 2013.1 Over Sofiad Brede en veelzijdige dienstverlening Sofiad Bewind B.V. is een voorzetting van de bewindvoerderspraktijk van Sofiad. Momenteel bestaat

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging Kleuren: P 295 en P 136 van mensen

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Plusdiensten: vragen en antwoorden. Algemeen

Plusdiensten: vragen en antwoorden. Algemeen Snel naar vragen en antwoorden over: Beheer bewonersgelden (pagina 2) Waskosten (pagina 3) Vakantiebegeleiding (pagina 5) Uitvaartbegeleiding (Swetterhage) (pagina 6) Naaiwerkzaamheden (Swetterhage) (pagina

Nadere informatie

Richtlijnen voor de bewindvoerder

Richtlijnen voor de bewindvoerder Richtlijnen voor de bewindvoerder Inhoud: 1. Definities 2. Algemene inleiding 3. Aanvang bewind 4. Omvang bewind 5. Gevolgen van het bewind 6. Taak van de bewindvoerder 7. Twee of meer bewindvoerders 8.

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS Utrecht, Juni 2010 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van een themaonderzoek naar beleggen en belenen in het primair onderwijs

Nadere informatie

RI-04 Beheer financiën cliënten

RI-04 Beheer financiën cliënten RI-04 Beheer financiën cliënten Het reglement heeft als doel, duidelijkheid te scheppen in het handelen van medewerkers ten aanzien van de gelden van cliënten. Cavent heeft als uitgangspunt dat cliënten

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

PVK STUDIES2 TOEZICHT OP NATURA-UITVAARTVERZEKERAARS EEN ACTUARIELE INLEIDING. drs. A.C. Eijgenraam

PVK STUDIES2 TOEZICHT OP NATURA-UITVAARTVERZEKERAARS EEN ACTUARIELE INLEIDING. drs. A.C. Eijgenraam PVK STUDIES2 TOEZICHT OP NATURA-UITVAARTVERZEKERAARS EEN ACTUARIELE INLEIDING drs. A.C. Eijgenraam pvk studies Toezicht op natura-uitvaartverzekeraars een actuariële inleiding april 1995 2 drs. A.C. Eijgenraam

Nadere informatie

Beschermingsbewind. Kwantitatief onderzoek naar ontwikkelingen en kosten voor gemeenten

Beschermingsbewind. Kwantitatief onderzoek naar ontwikkelingen en kosten voor gemeenten Beschermingsbewind Kwantitatief onderzoek naar ontwikkelingen en kosten voor gemeenten Mei 2014 Colofon Uitgave Stimulansz Postbus 2758 3500 GT Utrecht T (030)-2982800 F (030)-2982801 www.stimulansz.nl

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds Imtech

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds Imtech Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds Imtech Het Bestuur van Stichting Pensioenfonds Imtech heeft het genoegen u het verslag over het boekjaar 2009 aan te bieden, welke is opgesteld overeenkomstig het

Nadere informatie

Handleiding Meerderjarigenbewind. Bewindsbureau Rechtbank Maastricht

Handleiding Meerderjarigenbewind. Bewindsbureau Rechtbank Maastricht Handleiding Meerderjarigenbewind Bewindsbureau Rechtbank Maastricht versie 2009 Inhoud (in de digitale versie is elke regel een snelkoppeling naar het onderwerp) VOORWOORD 4 1. WAT IS BEWIND 5 1.1 bewind

Nadere informatie

Stichting Rabo PGGM Premiepensioeninstelling

Stichting Rabo PGGM Premiepensioeninstelling Stichting Rabo PGGM Premiepensioeninstelling Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Kerncijfers 3 Verslag van het bestuur 4 Verslag Raad van Toezicht 11 Jaarrekening 2014 13 Balans per 31 december 2014 14 Staat

Nadere informatie

Personalia. Bestuur. Contactpersonen. Directie. mr A.J. Jutte voorzitter

Personalia. Bestuur. Contactpersonen. Directie. mr A.J. Jutte voorzitter Jaarverslag 2007 Jaarverslag 2007 Personalia Bestuur mr A.J. Jutte voorzitter mr J.M.J. Hommel MMO J.C. Jansen mw mr S.M.A.J. den Ouden-Huijgen mr F.J.D. Wiegerink Contactpersonen mw mr I.M. Nathan-Kaarsemaker

Nadere informatie

Drempelbedrag. Kamerstukken II 2012/13, 33 540, nr. 16. [1]

Drempelbedrag. Kamerstukken II 2012/13, 33 540, nr. 16. [1] WIJZING VAN DE WET FINANCIERING DECENTRALE OVERHEDEN IN VERBAND MET HET RENTEDRAGEND AANHOUDEN VAN LIQUIDE MIDDELEN IN S RIJKS SCHATKIST (VERPLICHT SCHATKISTBANKIEREN) De regering heeft met belangstelling

Nadere informatie

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen? Het nieuwe pensioenakkoord Evaluatie pensioengesprekken bij 30 en 45 jaar Pensioenfonds OWASE, de actuele financiële situatie Financiële risico s van het pensioenfonds Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Nadere informatie

Beschermingsbewind. Informatie over aanvraag en uitvoering van bewindvoering

Beschermingsbewind. Informatie over aanvraag en uitvoering van bewindvoering Beschermingsbewind. Informatie over aanvraag en uitvoering van bewindvoering Bereikbaarheid Telefonisch spreekuur: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10:00-14:00 Telefoon: Ruurdsje Jansma-06-403

Nadere informatie

sgb STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

sgb STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN sgb 2009 STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN sgbstichting Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrijven Jaarverslag 2009 37e boekjaar ZWAANSVLIET 3 1081 AP AMSTERDAM TELEFOON (020) 5 418

Nadere informatie

STICHTING VVV-PENSIOENFONDS JAARVERSLAG IN LIQUIDATIE. Statutair gevestigd te s-gravenhage

STICHTING VVV-PENSIOENFONDS JAARVERSLAG IN LIQUIDATIE. Statutair gevestigd te s-gravenhage STICHTING VVV-PENSIOENFONDS IN LIQUIDATIE JAARVERSLAG 2013 Statutair gevestigd te s-gravenhage Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Karakteristieken van het pensioenfonds... 4 1.1 Profiel... 4 1.2 Organisatie...

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Astellas

Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Elisabethhof 19, 2353 EW Leiderdorp Telefoon : 071-5455 745 Telefax : 071-5455 800 Internetsite : www.pensioenfondsastellas.nl Ingeschreven

Nadere informatie

Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren

Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren 9 mei 2006 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van de Gemeente Slochteren t.a.v. de heer P. Norder Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN PricewaterhouseCoopers

Nadere informatie

Gerrit Rietveld Academie. Jaarstukken 2013

Gerrit Rietveld Academie. Jaarstukken 2013 Jaarstukken 2013 Amsterdam, 20 juni 2014 Inhoudsopgave Gegevens Gerrit Rietveld Academie 1 Verslag College van Bestuur bij de jaarrekening 2013 2 Continuïteitsparagraaf 15 Verslag van Raad van Toezicht

Nadere informatie

-1- Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 29 Staat van baten en lasten 30 Kasstroomoverzicht 31

-1- Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 29 Staat van baten en lasten 30 Kasstroomoverzicht 31 -1- JAARVERSLAG 2010 STICHTING CRH PENSIOENFONDS INHOUDSOPGAVE Algemene informatie 2 Kerncijfers 3 Verslag van het bestuur 4 Verslag van het verantwoordingsorgaan 17 Reactie van het bestuur 19 Verslag

Nadere informatie

1 Recht op bijzondere bijstand

1 Recht op bijzondere bijstand Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 Oldebroek Kenmerk: 207088 1 Recht op bijzondere bijstand 1.1 Inleiding en achtergrond De bijzondere bijstand is wettelijk geregeld in artikel 35 van de Participatiewet

Nadere informatie

Beschermingsbewind Budgetbegeleiding Budgetbeheer Betalingsregeling

Beschermingsbewind Budgetbegeleiding Budgetbeheer Betalingsregeling Beschermingsbewind Budgetbegeleiding Budgetbeheer Betalingsregeling *Brochure voor cliënten 1 Inhoud Voorwoord 3 1. Wat is beschermingsbewind 4 2. De personen bij beschermingsbewind 4 2.1. de onderbewindgestelde

Nadere informatie

Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012 De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012 De invloed

Nadere informatie

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5 Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2 Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Kasstroomoverzicht 5 Analyse balans en financiële positie 6 Toelichting

Nadere informatie

Kwaliteitsverordening

Kwaliteitsverordening Kwaliteitsverordening Datum: 11 maart 2015 Onderwerp: Kwaliteitsverordening Versie: V1.3 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 EISEN AAN DE ORGANISATIE... 5 1. Algemeen... 5 Artikel 1 Definities... 5 Artikel 2 Reikwijdte...

Nadere informatie