Algemene voorwaarden Ficordento bewindvoering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden Ficordento bewindvoering"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Ficordento bewindvoering Artikel 1. Begripsbepaling In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Bewindvoerder: Ficordento bewindvoering gevestigd te Hoogezand, postbus 115, 9600 AC Hoogezand. Cliënt: een onder bewind gestelde bij wie Ficordento tot bewindvoerder is benoemd of iemand met wie Ficordento een overeenkomst heeft gesloten. Overeenkomst: De met de cliënt of opdrachtgever gesloten overeenkomst van beheer van inkomen en/of vermogen. Budgetplan: Overzicht van inkomsten en uitgaven. Leefgeld: Een verstrekking voor levensonderhoud die de cliënt wekelijks of maandelijks ontvangt op grond van de overeenkomst. Dossier: Geheel van vastgelegde gegevens zowel in de vorm van papier als in digitale vorm. Artikel 2. Algemeen 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de Ficordento en cliënt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is. 2.2 Ficordento is aspirant lid van de BPBI de Branchevereniging voor Professionele bewindvoerders en inkomensbeheerders. De kwaliteitseisen van de BPBI, voor zover van toepassing, maken deel uit van de overeenkomst. 2.3 Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten van Ficordento is Nederlands recht van toepassing. Het beschermingsbewind wordt uitgevoerd conform de wettelijke bepalingen zoals ver meld in art 1:431 BW. Artikel 3. Totstandkoming van een overeenkomst. 3.1 De overeenkomst met Ficordento bewindvoering is van kracht als de overeenkomst ondertekend en in bezit is van Ficordento. 3.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van in eerste instantie 3 jaar. En zal zonder wederopzegging elke keer stilzwijgend met een jaar worden verlengt. 3.3 Voor wederopzegging dient een termijn van drie maanden in acht te worden genomen, aan de wederopzegging zijn geen kosten verbonden. Artikel 4. Gegevensverstrekking en geheimhouding 4.1 Op de persoonsregistratie is de (WBP) Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Onbevoegden hebben geen toegang tot deze gegevens. 4.2 Zonder toestemming van de cliënt hebben derden geen recht op inzage en bescheiden uit het dossier van de cliënt. Toestemming is niet nodig voorinzage door degenen die door Ficordento worden ingezet bij de uitvoering van de overeenkomst en die deze gegevens nodig hebben voor hun werkzaamheden ten behoeve van hun werkzaamheden voor de cliënt. 4.3 De privacy van de klant wordt binnen Ficordento gewaarborgd middels het binnen Ficordento geldende privacyreglement. Dit reglement maakt deel uit van de overeenkomst. De cliënt wordt een afschrift van dit reglement ter handgesteld bij het afsluiten van deze overeenkomst. 4.4 In het gegevensbestand van Ficordento worden gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de (financiële) handelingen van de door de cliënt met Ficordento aangegane overeenkomsten.

2 4.5 Van het inkomensbeheer wordt door betreffende medewerker(s) een dossier aangelegd. Het dossier is in eigendom van Ficordento, het budgetplan maakt onderdeel uit van dit dossier. Persoonlijke werkaantekeningen zullen ook onderdeel uit maken van dit dossier. Artikel 5. Aard en omvang van de werkzaamheden 5.1 Deze bestaan onder andere uit: Beheren van de financiën en administratie. Inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen Opstellen van een huishoudelijk budget Wijzigen van gegevens bij instanties Openen van een beheer- en leefgeldrekening en/of spaarrekening Aanvraag toeslagen en overige inkomensondersteunende voorzieningen Aanvraag kwijtschelding lokale belastingen Verzorgen van jaarlijkse belastingaangifte ( box 1 ) Doorbetalen van de vaste lasten Het uitvoeren van administratieve taken, dat verband houdt met het beheren onder bewind gestelde Postverwerking en tevens de post naar cliënt toe verzenden Jaarlijkse rapportage aan de rechtbank 5.2 Er wordt door Ficordento geen werkzaamheden gedaan met betrekking tot schuldsanering/ schuldhulpverlening en/of (WSNP) Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Mochten er schulden zijn die in aanmerking komen voor schuldsanering/schuldhulpverlening en/of WSNP dan zal Ficordento doorverwijzen naar de desbetreffende instantie. 5.3 Als er werkzaamheden zijn die niet onder de standaard werkzaamheden behoren en/of gespecialiseerde kennis voor nodig is, dan kan Ficordento een derde inschakelen. De kosten hier voor zullen worden doorbelast naar cliënt. 5.4 De werkzaamheden die Ficordento verricht in het kader van beschermingsbewind zijn overeenkomstig met de werkzaamheden zoals vermeld in het Burgerlijk wetboek 1 inzake curatele, beschermingsbewind en mentorschap. Artikel 6. Verplichtingen cliënt 6.1 Cliënt geeft bij aanvang van het beschermingsbewind/inkomensbeheer volledige openheid van za ken ten aanzien van alle inkomsten, alle uitgaven, alle schulden en alle lopende betalingsverplichtingen alsmede van zijn vermogen en het saldo van alle bank- en/of girorekeningen die op zijn naam zijn gesteld of de naam waaronder hij/zij handelt. 6.2 Cliënt is gedurende de looptijd van het beschermingsbewind/inkomensbeheer verplicht wijzigingen in zijn persoonlijke en/of financiële sfeer direct aan Ficordento mede te delen. 6.3 Cliënt blijft zelf volledig verantwoordelijk voor zijn financiële verplichtingen aangaande inkomsten en uitgaven. De cliënt draagt er zorg voor dat Ficordento steeds tijdig wordt geïnformeerd over de aard en de herkomst van zijn/haar inkomen. De cliënt dient zelf voor zijn/haar inkomen te zorgen, hetzij door middel van inkomen uit arbeid, inkomen uit vermogen of inkomen uit een uitkering. De cliënt overlegt vooraf met Ficordento alle wijzigingen die betrekking hebben op zijn inkomen. 6.4 De cliënt verplicht zich tegenover Ficordento om geen (nieuwe) schulden en/of andere nieuwe verplichtingen aan te gaan dan nadat Ficordento hierover vooraf schriftelijke instemming heeft verleend. Hieronder valt ook het laten ontstaan en/of in stand houden van een roodstand op een bankrekening(en) en/of girorekening(en). Onder financiële verplichtingen wordt bijvoorbeeld verstaan het afsluiten van telefoonabonnementen of andere contracten, het aangaan van leningen etc. 6.5 Ficordento stelt in samenspraak met de cliënt een budgetplan op. De inkomsten en uitgaven van de cliënt vormen de basis voor het opstellen van het budgetplan.

3 6.6 Bij het opstellen van het budgetplan dienen de inkomsten en uitgaven van de cliënt met elkaar in evenwicht te zijn. Bij het opstellen van het overzicht dient in ieder geval bij voorrang de betaling van de kosten van Ficordento, de vaste lasten en de noodzakelijke verzekeringen te worden gewaarborgd. Voor zover deze kosten een niet maandelijks karakter hebben, wordt door Ficordento hiervoor gereserveerd. 6.7 Indien Ficordento en de cliënt of opdrachtgever geen overeenstemming kunnen bereiken over de inhoud van het budgetplan, bepaalt Ficordento de inhoud van het budgetplan. Wijzigingen in het budgetplan kunnen door Ficordento worden aangebracht indien dit noodzakelijk is voor de continuïteit. 6.8 Cliënt of opdrachtgever zorgt dat alle correspondentie wekelijks per post wordt doorgestuurd naar Ficordento, zodat er een goed financieel beheer kan worden gevoerd. Ficordento verzoekt aan alle organisaties waar cliënt in financiële zin betrekkingen mee heeft, om alle correspondentie in de toekomst rechtstreeks aan Ficordento te zenden. 6.9 Cliënt en/of opdrachtgever dient altijd bereikbaar te zijn telefonisch, per mail of schriftelijk Er zal door cliënt of opdrachtgever op welke manier dan ook geen: beledigingen, dreigingen of andere gelijksoortig gedrag naar Ficordento en/of medewerk(st)er(s) worden geuit. Artikel 7. Kosten 7.1 De tarieven voor beschermingsbewind worden jaarlijks op voorspraak van de Minister van Justitie door het landelijk overleg voorzitter civiele en kantonsectoren (LOVCK) vastgesteld. De kantonrechter bepaalt het van toepassing zijnde tarief. De kosten van beschermingsbewind worden conform de beschikking van het betreffende kantongerecht gefactureerd. 7.2 Voor het opstarten van beschermingsbewind wordt een eenmalig bedrag gefactureerd. Ook wordt voor het maken van een eindejaarsrekening en verantwoording eenmalig kosten gefactureerd. Voor extra bijkomende werkzaamheden kunnen, met toestemming van de kantonrechter, extra kosten in rekening worden gebracht. Indien er sprake is van extra bijkomende werkzaamheden en cliënt dient zelf voor deze kosten te betalen, dan wordt cliënt van te voren op de hoogte gebracht. 7.3 De kosten voor beschermingsbewind zijn voor rekening van de cliënt. Voor deze kosten kan eventueel bijzondere bijstand worden aangevraagd. Indien het inkomen rond het bijstandsniveau ligt kan de cliënt een volledige of gedeeltelijke tegemoetkoming ontvangen van de gemeente. Ficordento verzorgt deze aanvraag voor cliënt of opdrachtgever indien van toepassing. 7.4 De kosten voor beschermingsbewind worden maandelijks rechtstreeks in rekening gebracht bij cliënt en in mindering gebracht op het rekeningnummer van cliënt door Ficordento. Bij betaling op een andere wijze zoals hierboven omschreven moeten de kosten door cliënt zelf, binnen 14 dagen na factuurdatum, volgens de aangegeven wijze van Ficordento voldaan worden. Indien de kosten bij een derde, bijvoorbeeld gemeente (bijzondere bijstand) in rekening kunnen worden gebracht, zal dit gedaan worden door Ficordento. Artikel 8. Bankrekeningen 8.1 Na uitspraak van de onder bewindstelling (beschermingsbewind) door de rechter, zal Ficordento zo spoedig mogelijk een bankrekening openen. De rekening staat op naam van cliënt en zal beheerd worden door Ficordento 8.2 Op de beheerrekening zullen alle inkomsten en uitgaven van cliënt beheerd worden. Het leefgeld wordt wekelijks dan wel maandelijks overgemaakt op de leefgeldrekening van de cliënt 8.3 Ficordento werkt volgens de wettelijke bepalingen zoals deze gelden voor het openen en beheren van rekeningnummer(s) die bij de bank worden gehanteerd. 8.4 Beheerskosten van de rekeningnummer(s) komen voor rekening van cliënt. De bankkosten worden door Ficordento rechtstreeks doorbelast naar cliënt.

4 8.5 Op de leefgeld rekening mag geen roodstand aanwezig zijn dan wel mogelijk zijn. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Artikel 9. Aansprakelijkheid 9.1 Indien er sprake is van een omstandigheid en/of een nalaten die leidt tot aansprakelijkheid van Ficordento dan is de aansprakelijkheid van Ficordento steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar(s) van Ficordento wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de verzekeringsvoorwaarden op basis waarvan uitkering wordt gedaan. 9.2 Indien de opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de opdrachtgever beperkt tot maximaal tweemaal het maandbedrag van de bewindvoerderkosten. 9.3 Ficordento kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen en/of nalatigheid van derden, waar Ficordento diensten/producten afneemt en/of naar heeft doorverwezen dat betrekking heeft op cliënt(en). 9.4 Ficordento is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Ficordento is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en /of onvolledige gegevens. Ook is iedere aansprakelijkheid van opdrachtgever uitgesloten indien cliënt verplichtingen aangaat zonder medeweten en toestemming van Ficordento. Artikel 10. Ontbinding, opschorting en opzegging van overeenkomst Ficordento is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang tegenover de cliënt op te schorten en/of te ontbinden indien: 1. De cliënt komt te overlijden; 2. De cliënt of opdrachtgever, ondanks schriftelijke ingebrekestelling, blijft tekortschieten in de nakoming van één of meerdere van haar verplichtingen; 3. De cliënt of opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst of nadien haar verplichtingen zoals in deze algemene voorwaarden omschreven niet nakomt. Wanneer blijkt dat cliënt bewust dan wel onbewust relevante inkomsten gegevens dan wel overige gegevens verzwijgt of achterhoudt voor opdrachtgever waardoor deze zijn taak niet naar behoren kan uitvoeren, levert dit eveneens een grond op om de overeenkomst op te zeggen c.q. te ontbinden en onverwijld een verzoek tot ontslag als bewindvoerder bij de Kantonrechter in te dienen Ficordento zal na beëindiging zorg dragen voor een normale afwikkeling van alle door de cliënt in behandeling gegeven zaken Voor beschermingsbewind kan opzegging verkregen worden door middel van de rechter, die dan wel/niet kan overgaan tot ontbinding van de overeenkomst voor beschermingsbewind, waarbij de daarmee gepaard gaande kosten in rekening zullen worden gebracht bij cliënt. Artikel 11. Wijzigingen of aanvullingen van de voorwaarden Ficordento is te allen tijde gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Cliënt zal op de hoogte gesteld worden van deze wijziging(en) Indien de cliënt niet kan instemmen met de wijziging of aanvulling, dient cliënt bezwaar binnen 14 dagen schriftelijk kenbaar te maken. Na het verstrijken van de genoemde termijn van de genoemde 14 dagen wordt de cliënt geacht in te stemmen met de wijziging of aanvulling Deze algemene voorwaarden treedt in werking op: en geldt tot wijziging of aanvulling van deze voorwaarden.

5 Artikel 12. Bezwaren- en klachtenreglement Indien er bezwaren en/of klachten zijn tegen Ficordento en/of medewerk(st)er(s) kan de cliënt zich uitsluitend schriftelijk of per wenden Ficordento bewindvoering, postbus 115, 9600AC Hoogezand of Artikel 13. Bereikbaarheid Ficordento is op de volgende manieren bereikbaar: op maandag, dinsdag en donderdag telefonisch van 9:30 tot uur Buiten deze tijden is Ficordento per of en schriftelijk te bereiken.

Algemene voorwaarden Markar B.V., handelend onder de naam De Bewindvoerster

Algemene voorwaarden Markar B.V., handelend onder de naam De Bewindvoerster Algemene voorwaarden Markar B.V., handelend onder de naam De Bewindvoerster Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Markar B.V., handelend onder de naam De Bewindvoerster, kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Mariska Harbers

Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Mariska Harbers Het kantoor Nautilusstraat 3 K 7821 AG Emmen T 0591 20 04 14 M 06 37 40 88 84 F 0591 64 62 96 E info@mariskaharbers.nl Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Mariska Harbers Artikel 1 Definities In

Nadere informatie

Algemene voorwaarden VTH Advocatuur

Algemene voorwaarden VTH Advocatuur Algemene voorwaarden VTH Advocatuur Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. VTH Advocatuur: de maatschap VTH Advocatuur, ook wel aangeduid met het kantoor, met inbegrip van de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID 1 ALGEMEEN In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de (rechts- )persoon die de opdracht verleent. 1.2 Opdrachtnemer: Generations Consultancy, hierna te noemen Generations Consultancy.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. 1.2 Opdrachtnemer: Bridge Consulting Group B.V.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. Algemeen. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. Algemeen. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Algemeen. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder: A. Opdrachtnemer: Baanconsult zijnde gevestigd en kantoor houdende te Eindhoven, ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1

Algemene voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1 Artikel 1: Definities Algemene Voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A. Opdrachtgever: de partij die opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten Algemene voorwaarden Janszen Advocaten 1. Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.a. Cliënt: de opdrachtgever of contractpartij van het advocatenkantoor 1.b. Het kantoor: de behandelend

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH Artikel 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die Opdracht geeft aan Opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs

Algemene Voorwaarden MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs Algemene Voorwaarden MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs 1. Partijen 1. Opdrachtnemer is mr. drs. M.Vissers, handelend onder de naam MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs. MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs

Nadere informatie

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SB GROEP VERZEKERINGEN EN SB GROEP ADVIES

ALGEMENE VOORWAARDEN SB GROEP VERZEKERINGEN EN SB GROEP ADVIES ALGEMENE VOORWAARDEN SB GROEP VERZEKERINGEN EN SB GROEP ADVIES Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Besloten Vennootschappen SB Groep Verzekeringen B.V. en SB Groep Advies B.V., gevestigd te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden gedeponeerd bij de KvK te Arnhem, nummer: 561.76.031. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder:

Algemene voorwaarden gedeponeerd bij de KvK te Arnhem, nummer: 561.76.031. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder: Meervaardig Nieuwe Kazernelaan 2 D5 6711 JC Ede Algemene voorwaarden gedeponeerd bij de KvK te Arnhem, nummer: 561.76.031. Algemene voorwaarden Meervaardig Artikelen van algemene aard en betekenis. Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VECHTSTAD CONSULTANCY B.V. Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Symbus B.V.

Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Symbus B.V. en haar

Nadere informatie

Bleukens Verzekeringen

Bleukens Verzekeringen Bleukens Verzekeringen ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden aan van Bleukens Verzekeringen Versie 2010-01 Algemene voorwaarden Bleukens Verzekeringen versie 2010-01 Pagina 1 van 9 Artikel

Nadere informatie

Pagina nummering: 1 / 14

Pagina nummering: 1 / 14 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift IT goederen en/of diensten van welke aard

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten gesloten tussen Kleuradvies Zwolle (hierna: de dienstverlener

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder:

In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder: Algemene voorwaarden Artikelen van algemene aard en betekenis. Artikel 1. Algemeen. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder: A. Opdrachtnemer: Birsken als zijnde handelsnaam

Nadere informatie

Telfort. Goedkoper. Dus leuker.

Telfort. Goedkoper. Dus leuker. Algemene Voorwaarden Telfort B.V. pagina 1 van 8 Deze algemene voorwaarden van Telfort voldoen aan het referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel is tot stand gekomen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V.

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. D.O.e.N. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.O.e.N. B.V. gevestigd

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

HOOFDSTUK 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN van Adende B.V. gevestigd te Raalte Gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Oost-Nederland onder KvK-nummer 05072936 HOOFDSTUK 1 Artikel 1 Definities 1.

Nadere informatie

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006 Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Geldig per 1 juli 2006 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene consumentenvoorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Pollux: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Pollux Personeelsdiensten B.V., gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie