4.4. De friese bewindvoerder respecteert privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke- of bedrijfsinformatie vertrouwelijk wordt behandeld. 4.5.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4.4. De friese bewindvoerder respecteert privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke- of bedrijfsinformatie vertrouwelijk wordt behandeld. 4.5."

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN BEWINDVOERING Artikel 1 Begripsbepaling 1.1. De friese bewindvoerder is gevestigd in Dokkum (Postbus 342, 9100AH) en bekend bij de Kamer van Koophandel onder nummer: en bij de belastingdienst onder (BTW) nummer: NL B Onder klant wordt verstaan: iedere persoon die door de rechtbank onder beschermingsbewind is gesteld waarbij de friese bewindvoerder is benoemd tot bewindvoerder Onder overeenkomst wordt verstaan alle overeenkomsten die de friese bewindvoerder verstrekt op het gebied van financieel beheer. Artikel 2 Algemeen 2.1 De friese bewindvoerder voldoet aan het besluit kwaliteitseisen curatoren, bewindvoerders en menoren en mag zich professioneel bewindvoerder noemen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de friese bewindvoerder en de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen Met betrekking tot alle geschillen die ontstaan aangaande overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is er een klachtenreglement. Het klachtenreglement is ook gepubliceerd op de website van de friese bewindvoerder, daarnaast is uitsluitend de rechtbank - al dan niet de sector kanton bevoegd Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten van de friese bewindvoerder is Nederlands recht van toepassing. Artikel 3 Totstandkoming van een overeenkomst 3.1. De overeenkomst is van kracht als deze getekend bij de friese bewindvoerder in bezit is, waarbij tevens deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Artikel 4 Gegevensverstrekking en geheimhoudingsverplichting 4.1. De friese bewindvoerder is in het kader van de uitvoering van zijn werkzaamheden voor de klant steeds bevoegd tot het uitwisselen van alle persoonlijke en relevante informatie/ gegevens van de klant die betrekking hebben op de werkzaamheden voor de klant. Ook zullen de gegevens van de klant opgenomen worden in de persoonsregistratie van de friese bewindvoerder Op deze persoonsregistratie is de (WBP) Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De friese bewindvoerder is bekend bij het CBP onder nummer m De friese bewindvoerder verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zijn in het kader van een tussen hen gesloten overeenkomst van elkaar of uit andere bron over elkaar hebben verkregen en waarvan zij weten, dan wel redelijkerwijs behoren te weten dat deze vertrouwelijk van aard is, tenzij een wettelijke verplichting tot bekendmaking geldt. 1

2 4.4. De friese bewindvoerder respecteert privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke- of bedrijfsinformatie vertrouwelijk wordt behandeld In het gegevensbestand van de friese bewindvoerder worden gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de (financiële) handeling en van de door de klant met de friese bewindvoerder aangegane overeenkomsten. Artikel 5 Werkzaamheden die door de friese bewindvoerder voor de klant worden gedaan 5.1. Dezen bestaan onder andere uit: - Inventariseren van de inkomsten en uitgaven - Opstellen van het budgetplan - Openen van een beheerrekening - Aanmaken en opstarten van het dossier - Waar nodig aanvragen toeslagen - Waar nodig aanvragen kwijtschelding lokale belastingen - Informatie inwinnen bij diverse instanties - Doorbetaling vaste lasten - Afhandeling van vragen, liefst per mail - Postverwerking - Jaarlijkse rapportage aan rechtbank - Het uitvoeren van een administratie die met bovenstaande taken in verband staan Er wordt door de friese bewindvoerder geen werkzaamheden gedaan met betrekking tot schuldsanering/ schuldhulpverlening en/of (WSNP) Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Mochten er schulden zijn die in aanmerking komen voor schuldsanering/ schuldhulpverlening en/of WSNP dan zal de friese bewindvoerder doorverwijzen naar de desbetreffende instantie Als er werkzaamheden zijn die niet onder de standaard werkzaamheden behoren en/of gespecialiseerde kennis voor nodig is, dan kan de friese bewindvoerder een derde inschakelen. 5.4 De werkzaamheden voor bewindvoering worden gedaan volgens de richtlijnen vastgesteld door het ministerie van Veiligheid en Justitie. Artikel 6 Bankrekening 6.1. Na de uitspraak van de rechtbank tot onderbewindstelling, zal de friese bewindvoerder zo spoedig mogelijk een bankrekening openen op naam van de klant. De rekening wordt beheerd door de friese bewindvoerder. 6.2 Alle inkomsten en uitgaven worden beheerd door de friese bewindvoerder. Het leefgeld zal wekelijks worden overgemaakt op een al bestaande of nog te openen rekening van de klant. 6.3 Beheerkosten van het rekeningnummer komen voor rekening van de klant. 2

3 Artikel 7 Verplichtingen klant 7.1. De klant geeft volledige openheid van zaken ten aanzien van alle inkomsten, alle uitgaven, alle schulden en alle lopende betalingsverplichtingen, evenals van zijn vermogen en het saldo van alle bank- en/of girorekeningen die op zijn naam zijn gesteld De klant is verplicht wijzigingen in zijn persoonlijke en/of financiële sfeer direct aan de friese bewindvoerder mede te delen De klant verplicht zich tegenover de friese bewindvoerder om geen (nieuwe) schulden en/of andere nieuwe verplichtingen aan te gaan dan nadat de friese bewindvoerder hierover vooraf schriftelijke instemming heeft verleend. Hieronder valt ook het laten ontstaan en/of in stand houden van een roodstand op een bankrekening(en) en/of girorekening(en). 7.4 De klant machtigt hierbij de friese bewindvoerder tot wederopzegging of d.m.v. de officiële beschikking van onderbewindstelling om alle huidige en toekomstige inkomsten, waaronder begrepen een eventueel recht op kinderbijslag, alle belastinggelden en vakantiegeld, namens de klant in ontvangst te nemen De friese bewindvoerder stelt in samenspraak met de klant dan wel de hulpverlener een financieel plan op. De inkomsten en uitgaven van de klant vormen de basis voor het opstellen van het financieel plan Bij het opstellen van het financieel plan dienen de inkomsten en uitgaven van de klant met elkaar in evenwicht te zijn. Bij het opstellen van het financieel plan dient in ieder geval bij voorrang de betaling van de kosten van de friese bewindvoerder, de vaste lasten en de noodzakelijke verzekeringen te worden gewaarborgd. Voor zover deze kosten een niet maandelijks karakter hebben, wordt door de friese bewindvoerder hiervoor gereserveerd Indien de friese bewindvoerder en de klant geen overeenstemming kunnen bereiken over de inhoud van het financieel plan, bepaalt de friese bewindvoerder de inhoud van het plan In het financieel plan kunnen alleen wijzigingen worden aangebracht indien deze door de friese bewindvoerder en de klant schriftelijk worden overeengekomen, behalve de wijzigingen die te maken hebben met de periodieke aanpassing van de vaste lasten en het inkomen De klant zorgt dat alle correspondentie wekelijks per post wordt doorgestuurd naar de friese bewindvoerder, zodat er een goed financieel beheer kan worden gevoerd. De friese bewindvoerder verzoekt aan alle organisaties waar de klant betrekkingen mee heeft, om alle correspondentie in de toekomst rechtstreeks naar de friese bewindvoerder te zenden De klant dient telefonisch, per mail of per post altijd bereikbaar te zijn Er zal door de klant op welke manier dan ook geen beledigingen, dreigingen of andere gelijknamige gedragsuitingen naar de friese bewindvoerder gedaan worden De klant blijft zelf volledig verantwoordelijk voor zijn financiële verplichtingen aangaande inkomsten en uitgaven. 3

4 Artikel 8 Aansprakelijkheid 8.1. Indien er sprake is van een omstandigheid en/of een nalaten die leidt tot aansprakelijkheid van de friese bewindvoerder dan is de aansprakelijkheid van de friese bewindvoerder steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheids-verzekeraar(s) van de friese bewindvoerder wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden op basis waarvan uitkering wordt gedaan De friese bewindvoerder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen en/of nalatigheid van derden, waar de friese bewindvoerder diensten/producten afneemt en/of naar heeft doorverwezen dat betrekking heeft op de klant. Artikel 9 Ontbinding, opschorting en opzegging van overeenkomst 9.1 Een verzoek tot opheffing van het bewind of wijziging bewindvoerder kan worden ingediend bij de verantwoordelijke rechtbank. De rechter zal vervolgens beoordelen of er wordt overgegaan tot opheffing van het bewind dan wel een wijziging bewindvoerder De friese bewindvoerder is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang tegenover de klant op te schorten en/of te ontbinden door: a. overlijden van de klant; b. een onjuiste dan wel onvolledige opgave door de klant van zijn inkomsten, uitgaven en overige financiële situatie; c. het niet of niet behoorlijk nakomen door de klant van een verplichting die voortvloeit uit dan wel samenhangt met deze overeenkomst en de algemene voorwaarden; d. een rechterlijke uitspraak tot toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op de klant; e. faillissement van de klant; f. onder curatelestelling van de klant; g. verhuizing van de klant naar het buitenland, dan wel doordat de klant Nederland feitelijk heeft verlaten; h. misdraging van de klant; i. dat de persoon om wie het gaat weer zelf de belangen kan behartigen. In dat geval moet de kantonrechter de onderbewindstelling wel eerst opheffen. De klant moet dit zelf schriftelijk aanvragen bij de kantonrechter. 9.3 Opzegging kan verkregen worden door tussenkomst van de rechter, die dan wel of niet over kan gaan tot ontbinding van de overeenkomst De friese bewindvoerder zal na beëindiging zorg dragen voor een zorgvuldige afwikkeling van alle door de klant in behandeling gegeven zaken. 9.5 Bij een voortijdige beëindiging van de overeenkomst, welke is overeengekomen vooruitlopend op een aanvraag voor beschermingsbewind, worden 6 uren intakekosten in rekening gebracht, die gelijk staan aan de vergoedingen voor de intakekosten van het beschermingsbewind. 4

5 9.6 Bij beëindiging van de overeenkomst c.q. bewind wordt een opheffingsvergoeding in rekening gebracht ter afhandeling van het dossier tegen het thans geldende uurloon met een minimum bedrag van 235,95, inclusief BTW. Na verrekening van de openstaande kosten zal de rekening op naam van de betrokkene worden opgeheven. Artikel 10 Kosten beschermingsbewind 10.1 Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de tarieven vastgesteld zoals die voor professionele beschermingsbewinden gelden. Deze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd in overeenstemming met een door de Minister van Veiligheid en Justitie vastgesteld percentage. De tarieven zijn vastgelegd in de tarievenlijst in artikel 10.2 die tijdens het intakegesprek met de klant wordt besproken en zijn te downloaden via de site Tarieven 2015 (incl. 21%BTW) Alleenstaande Intake en start bewindvoering 629,20 Jaarloon normaal bewind 1.337,05 Jaarloon normaal bewind p/ maand 111,42 Jaarloon schuldenbewind 1.730,30 Jaarloon schuldenbewind p/ maand 144,19 Beëindigingskosten bij einde bewind (E&V) 235,95 Verkoop/ontruiming/verhuizing 393,25 PGB-beheer (forfaitair 7,5 uur per jaar) 589,88 PGB-beheer omgerekend per maand 49,16 Voor echtparen/economische eenheden geldt een opslag van 20%. De kosten voor beschermingsbewind worden rechtstreeks in rekening gebracht bij de klant en in mindering gebracht op het beheerrekeningnummer van de klant. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW. 5

6 10.3 Werkzaamheden die niet onder de standaardtaken vallen zullen in rekening worden gebracht tegen een door het ministerie van Veiligheid en Justitie vastgesteld uurtarief. De bewindvoerder zal hiervoor toestemming moeten vragen aan de kantonrechter. De klant zal van te voren worden ingelicht indien er bijkomende werkzaamheden zijn Inkomens- en situatieafhankelijk zal een aanvraag vergoeding middels bijzondere bijstand van de bewindvoerders-vergoeding bij de betreffende gemeente worden ingediend. Artikel 11 Wijzigingen of aanvullingen van de voorwaarden De friese bewindvoerder is te allen tijde gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De klant zal op de hoogte gesteld worden van deze wijziging(en) Indien de klant niet kan instemmen met de wijziging of aanvulling, dient de klant bezwaar binnen 14 dagen schriftelijk kenbaar te maken. Na het verstrijken van de genoemde termijn van de genoemde 14 dagen wordt de klant geacht in te stemmen met de wijziging of aanvulling Deze algemene voorwaarden treden in werking op: , zijn gewijzigd per en gelden tot wijziging of aanvulling van deze voorwaarden. Artikel 12 Klachtenreglement Wanneer de klant een klacht indient tegen de friese bewindvoerder zal in eerste instantie gehandeld worden volgens het door de friese bewindvoerder ter beschikking gestelde klachtenreglement. Het klachtenreglement is ook te vinden op de website van de friese bewindvoerder. De friese bewindvoerder is (aspirant) lid van de Beroepsvereniging voor Professionele (beschermings) Bewindvoerders. Deze vereniging heeft een onafhankelijke klachtenprocedure welke te raadplegen is via de website van de NBPB. De friese bewindvoerder Postbus AH Dokkum Telefoon: Telefonisch spreekuur: maandag t/m donderdag van tot uur Internet: KvK nr.: BTW nr.: NL B01 IBAN: NL31INGB BIC code: INGBNL2A IBAN code: NL31INGB CBP (College Bescherming Persoonsgegevens)nummer: m

Algemene voorwaarden Markar B.V., handelend onder de naam De Bewindvoerster

Algemene voorwaarden Markar B.V., handelend onder de naam De Bewindvoerster Algemene voorwaarden Markar B.V., handelend onder de naam De Bewindvoerster Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Markar B.V., handelend onder de naam De Bewindvoerster, kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Mariska Harbers

Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Mariska Harbers Het kantoor Nautilusstraat 3 K 7821 AG Emmen T 0591 20 04 14 M 06 37 40 88 84 F 0591 64 62 96 E info@mariskaharbers.nl Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Mariska Harbers Artikel 1 Definities In

Nadere informatie

Algemene voorwaarden VTH Advocatuur

Algemene voorwaarden VTH Advocatuur Algemene voorwaarden VTH Advocatuur Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. VTH Advocatuur: de maatschap VTH Advocatuur, ook wel aangeduid met het kantoor, met inbegrip van de

Nadere informatie

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten.

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten. Algemene detacheringvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten Algemene voorwaarden Janszen Advocaten 1. Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.a. Cliënt: de opdrachtgever of contractpartij van het advocatenkantoor 1.b. Het kantoor: de behandelend

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SB GROEP VERZEKERINGEN EN SB GROEP ADVIES

ALGEMENE VOORWAARDEN SB GROEP VERZEKERINGEN EN SB GROEP ADVIES ALGEMENE VOORWAARDEN SB GROEP VERZEKERINGEN EN SB GROEP ADVIES Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Besloten Vennootschappen SB Groep Verzekeringen B.V. en SB Groep Advies B.V., gevestigd te

Nadere informatie

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID 1 ALGEMEEN In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de (rechts- )persoon die de opdracht verleent. 1.2 Opdrachtnemer: Generations Consultancy, hierna te noemen Generations Consultancy.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs

Algemene Voorwaarden MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs Algemene Voorwaarden MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs 1. Partijen 1. Opdrachtnemer is mr. drs. M.Vissers, handelend onder de naam MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs. MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs

Nadere informatie

Bleukens Verzekeringen

Bleukens Verzekeringen Bleukens Verzekeringen ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden aan van Bleukens Verzekeringen Versie 2010-01 Algemene voorwaarden Bleukens Verzekeringen versie 2010-01 Pagina 1 van 9 Artikel

Nadere informatie

Coachee: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.

Coachee: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke of rechtspersoon namens wie de Coach Diensten op het gebied van coaching, training

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1

Algemene voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1 Artikel 1: Definities Algemene Voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A. Opdrachtgever: de partij die opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

- Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van i-mak wordt gesloten.

- Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van i-mak wordt gesloten. Algemene voorwaarden i-mak internet concepten Bilderdijkstraat 4 1813 KZ Alkmaar info@i-mak.nl www.i-mak.nl Rabobank: 14.98.49.087 KvK #: 37101169 BTW #: NL165594500B01 Artikel 1 Definities - Opdrachtnemer:

Nadere informatie

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Artikel 1 Definities In onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 BnB Hosting: De vennootschap onder firma BnB Hosting vof, gevestigd

Nadere informatie

Telfort. Goedkoper. Dus leuker.

Telfort. Goedkoper. Dus leuker. Algemene Voorwaarden Telfort B.V. pagina 1 van 8 Deze algemene voorwaarden van Telfort voldoen aan het referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel is tot stand gekomen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene consumentenvoorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. 1.2 Opdrachtnemer: Bridge Consulting Group B.V.

Nadere informatie

!!! Algemene voorwaarden Spijker Strafrechtadvocaten. 1. Algemeen

!!! Algemene voorwaarden Spijker Strafrechtadvocaten. 1. Algemeen Algemene voorwaarden Spijker Strafrechtadvocaten 1. Algemeen a. Spijker Strafrechtadvocaten (verder: de maatschap) is een maatschap van natuurlijke personen. b. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9. Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt

Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9. Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9 Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt Deze Algemene Voorwaarden zijn onderverdeeld in drie hoofdstukken te weten:

Nadere informatie

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Pollux: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Pollux Personeelsdiensten B.V., gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VECHTSTAD CONSULTANCY B.V. Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen

Nadere informatie

1. Toepasselijkheid 2. Definities

1. Toepasselijkheid 2. Definities De besloten vennootschap 247 EVERYWHERE B.V. (hierna: 247 Everywhere ) is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden Brabant onder nummer 61071749 alwaar deze

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

HOOFDSTUK 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN van Adende B.V. gevestigd te Raalte Gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Oost-Nederland onder KvK-nummer 05072936 HOOFDSTUK 1 Artikel 1 Definities 1.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) februari 2013

Algemene Voorwaarden van de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) februari 2013 Algemene Voorwaarden van de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) februari 2013 1 Overeenkomst, offerte en bevestiging 1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators

Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemeen 1. Van Ekelen & Poort advocaten & mediators is een kostenmaatschap, ingeschreven bij de KvK onder nummer 56945744, van twee zelfstandig

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden + Aanvullende Voorwaarden + Actie Voorwaarden van Online.nl Deze Algemene Voorwaarden voldoen aan het referentiemodel voor Algemene Voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel

Nadere informatie