JW Bewindvoering & Inkomensbeheer Juridisch Advies en Administratie kantoor Werner

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JW Bewindvoering & Inkomensbeheer Juridisch Advies en Administratie kantoor Werner"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Artikel 1 Opdrachtnemer Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Juridisch Advies en Administratiekantoor Werner JW Bewindvoering en inkomensbeheer; Kamer van Koophandel: Artikel 1.1 Cliënt Onder cliënt(en) wordt/worden verstaan: iedere persoon die door de rechtbank onder beschermingsbewind is gesteld, waarbij JW Bewindvoering en Inkomensbeheer is benoemd tot beschermingsbewindvoerder. Onder cliënt wordt ook verstaan degene die een schriftelijke overeenkomst met JW Bewindvoering en Inkomensbeheer is aangegaan voor inkomensbeheer. Algemeen Artikel 2 Toepassing Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen cliënt(en) en opdrachtnemer. Artikel 2.1 Branchevereniging Opdrachtnemer is aspirant lid van NBPB ( Branchevereniging Professionele Bewindvoerders). Artikel 2.3 Geschillen Met betrekking tot alle geschillen die ontstaan ter zake van overeenkomsten, waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, is er een klachtenprocedure ter beschikking. De klachtenprocedure wordt bij cliënt achtergelaten tijdens het intakegesprek. Gegevensverstrekking en Geheimhoudingsverplichting Artikel 3. Machtiging Cliënt(en) machtigt/machtigen opdrachtnemer, middels een ondertekend volmacht, alle relevante werkzaamheden voortvloeiend uit de overeenkomst uit te voeren. Artikel 3.1 Gegevens verwerking Gegevens van cliënt(en) worden opgenomen in het geautomatiseerd systeem van opdrachtnemer. Artikel 3.2 Privacy Op deze persoonsregistratie is de Wet Bescherming persoonsgegevens van toepassing. Opdrachtnemer respecteert privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk behandeld wordt. Werkzaamheden die door opdrachtnemer voor cliënt worden gedaan bij Beschermingsbewind en/of Budgetbeheer Artikel 4. Plaats van de werkzaamheden De werkzaamheden zullen vanuit het kantoor van JW bewindvoering en inkomensbeheer worden verricht, tenzij anders overeengekomen. Artikel 4.1 Uitvoering werkzaamheden De uitvoering van het overeengekomen inkomensbeheer wordt namens JW Bewindvoering en inkomensbeheer verricht. JW bewindvoering en inkomensbeheer informeert de klant maandelijks over de uitvoering van het overeengekomen inkomensbeheer. Indien er wijzigingen zijn met betrekking tot het inkomensbeheer, wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld. 1

2 Artikel 4.2 Zeggenschap De klant heeft geen zeggenschap over het geld, alle in- en uitgaven worden door JW bewindvoering en inkomensbeheer geregeld. Wekelijks stort JW bewindvoering het leefgeld over naar een zogenaamde leefgeldrekening. Deze rekening is in beheer van de klant. Artikel 4.3 Deze werkzaamheden bestaan onder andere uit: het aanvragen van het bewind Inventariseren van inkomsten, uitgaven, vermogen en eventuele schulden inkomensbeheer/begroting Openen van een beheer- en leefgeldrekening op naam van cliënt Informatie inwinnen bij diverse relevante instanties/instellingen Met volmacht wijzigen van relevante gegevens bij dezelfde instanties/instellingen het uitvoeren van betalingen volgens het opgestelde budgetplan declaratie ziektekosten regelen Toeslagen Belastingdienst aanvragen bijzondere bijstand en kwijtschelding gemeentelijke belastingen indien noodzakelijk helpen met aanvragen PGB het verzorgen van eenvoudige jaarlijkse belastingaangifte box 1 Als doorbetaling van de vaste lasten niet lukt, hierover contact opnemen met cliënt Bij problematische schulden indien mogelijk aanvragen schuldhulpverlening Het uitvoeren van administratieve taken die voortvloeien uit het budget beheer Postverwerking Informeren en adviseren bij juridische zaken het treffen van betalingsregelingen bij een beheersbare schuldenlast telefonisch spreekuurcontact maandag, woensdag en vrijdag van 10:00 tot 13:00 het jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording bij de Kantonrechter Artikel 4.4 Niet tot de normale werkzaamheden behoren: problematische schuldsanering belastingaangifte box 2 en 3 bewind bij ondernemersactiviteiten ingewikkelde nalatenschappen ontruiming van de woning frequent naar zitting Kantonrechter meegaan naar een WSNP zitting of naar het UWV het doen van aangifte wegens inbraak of mishandeling voorbereidende werkzaamheden voor het aanvragen van een schuldregeling administratie voor het persoonsgebonden budget (PGB) verkoop onroerend goed Artikel 4.5 Overige werkzaamheden Er wordt door opdrachtnemer geen schuldregeling gedaan, indien nodig. Wel zal opdrachtnemer cliënt doorgeleiden naar de betreffende instantie en cliënt blijven begeleiden in het vervolgtraject. Als er werkzaamheden zijn die niet tot de standaard werkzaamheden behoren en/of waar gespecialiseerde kennis voor nodig is, dan kan opdrachtnemer een derde inschakelen. Richtlijnen Artikel 5. Werkzaamheden De werkzaamheden voor bewindvoering en curatele worden gedaan volgens de richtlijnen voor bewindvoerder/curator van het LOVCK. 2

3 Verplichtingen cliënt Artikel 6 Openheid van zaken Cliënt geeft bij beschermingsbewind en budgetbeheer volledige openheid van zaken ten aanzien van alle inkomsten, uitgaven, schulden en alle lopende betalingsverplichtingen, evenals van zijn vermogen en het saldo van alle bank- en/of girorekeningen die op zijn naam zijn gesteld. Artikel 6.1 Wijzigingen Cliënt is verplicht wijzigingen in zijn persoonlijke en/of financiële sfeer per direct aan opdrachtnemer mee te delen. Artikel 6.2 Verantwoordelijkheid Cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor zijn financiële verplichtingen aangaande inkomsten en uitgaven. Artikel 6.3 Schulden/verplichtingen Cliënt verplicht zich tegenover opdrachtnemer om geen (nieuwe) schulden en/of andere verplichtingen aan te gaan dan nadat opdrachtnemer hierover vooraf schriftelijke toestemming heeft verleend. Hieronder valt ook het laten ontstaan en/of in stand houden van een rood stand op een bankrekening en/of girorekening. Artikel 6.4 Budgetoverzicht De opdrachtnemer stelt in samenspraak met cliënt dan wel de hulpverlener een budgetoverzicht op. De inkomsten en uitgaven vormen hiervoor de basis. Bij het opstellen van dit overzicht dienen: inkomsten en uitgaven van cliënt met elkaar in evenwicht te zijn. in ieder geval, bij voorrang, de betaling van de kosten van de opdrachtnemer, de vaste lasten en de noodzakelijke verzekeringen te worden gewaarborgd. Voor zover deze kosten een niet maandelijks karakter hebben, wordt door de opdrachtnemer hiervoor gereserveerd. Artikel 6.5 Geen overeenstemming Indien de opdrachtnemer en cliënt geen overeenstemming bereiken over de inhoud van het financieel plan, bepaalt opdrachtnemer de inhoud van het plan. Wijzigingen in het budgetplan kunnen door de opdrachtnemer worden aangebracht, indien dit noodzakelijk is voor de continuïteit. Wijzigingen die te maken hebben met de periodieke aanpassingen van de vaste lasten en het inkomen worden door opdrachtnemer doorgevoerd in het budgetplan. Artikel 6.7 Correspondentie Cliënt zorgt ervoor dat alle relevante correspondentie wekelijks per post wordt door gestuurd naar opdrachtnemer, zodat er een goed financieel beheer kan worden gevoerd. Opdrachtnemer verzoekt aan alle instanties, waar cliënt betrekkingen mee heeft, om alle correspondentie in de toekomst rechtstreeks aan opdrachtnemer te zenden. Artikel 6.8 Bereikbaarheid Cliënt dient bereikbaar te zijn. Dit mag telefonisch, per mail, schriftelijk of per fax. Artikel 6.9 Gedrag Er zal door cliënt, op welke manier dan ook, geen beledigingen, dreigingen of andere soortgelijke gedragsuitingen naar opdrachtnemer en/of medewerkers gedaan worden. Indien dit wel gebeurd kan de opdrachtnemer overwegen de overeenkomst te laten beëindigen. Indien noodzakelijk kan bij bedreiging aangifte worden gedaan bij de politie 3

4 Aansprakelijkheid Artikel 7 Aansprakelijkheid opdrachtnemer Indien er sprake is van een omstandigheid en/of een nalaten, die leidt tot aansprakelijkheid van opdrachtnemer, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar(s) van opdrachtnemer wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het ter zake met de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar overeengekomen eigen risico. Artikel 7.1 Opdrachtnemer niet aansprakelijk Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld : Voor tekortkomingen en/of nalatigheid van derden, waarvan opdrachtnemer diensten/producten afneemt en/of naar heeft doorverwezen. Wanneer, door het verzwijgen van relevante informatie door cliënt(en), schade wordt geleden door cliënt. Ook is iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer uitgesloten, indien cliënt verplichtingen aangaat zonder medeweten en toestemming van opdrachtnemer. Kosten beschermingsbewind/budgetbeheer Artikel 8 Tarieven Het Landelijk Overleg (LOVCK) heeft de tarieven en taken vastgesteld, zoals die voor professionele beschermingsbewind gelden. Deze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd in overeenstemming met een door de Minister van Justitie vastgesteld percentage. De op dat moment vastgestelde tarieven worden door JW Bewindvoering en Inkomensbeheer gehanteerd. De tarieven zijn vastgelegd in de tarievenlijst, die tijdens het intakegesprek aan cliënt(en) wordt overhandigd en besproken. Artikel 8.1 Extra kosten Werkzaamheden die niet onder de standaardtaken vallen zullen in rekening worden gebracht voor een door het LOVCK vastgesteld uurtarief. Cliënt zal van te voren worden ingelicht, indien er bijkomende werkzaamheden zijn. Artikel 8.2 Bijzondere bijstand Inkomens- en situatie afhankelijk zal een aanvraag vergoeding middels bijzondere bijstand van de bewindvoerdervergoeding bij de betreffende gemeente worden ingediend. Bankrekeningen Artikel 9 Openen leefgeld en beheerrekening Na de uitspraak van de rechtbank tot onderbewindstelling,zal opdrachtnemer zo spoedig mogelijk een bankrekening openen op naam van rechthebbende(n).de rekening wordt beheerd door opdrachtnemer. Er wordt een leefgeldrekening gekoppeld aan de beheersrekening van de cliënt. Door JW Bewindvoering en Inkomens beheer wordt voor de cliënt(en) een beheerrekening geopend bij de ABN/AMRO. De rekening word op naam van de cliënt(en) geopend, maar is in beheer bij de JW Bewindvoering en Inkomensbeheer Artikel 9.1 Inkomen Al het inkomen van de klant dient op het bij punt 8 genoemde beheerrekeningnummer te worden gestort. Artikel 9.2 Machtiging De cliënt(en) machtigt/machtigen JW Bewindvoering en inkomensbeheer om zijn of haar financiën te beheren. Alle in- en uitgaven worden door J.W Bewindvoering en Inkomensbeheer geregeld. 4

5 Artikel 9.3 Financiële verplichtingen De cliënt(en) gaat/gaan gedurende de overeenkomst geen enkele financiële verplichting aan in de zin van lenen, kopen op krediet of op welke wijze dan ook. Artikel 9.4 Beheer rekeningen Alle inkomsten en uitgaven worden beheerd door opdrachtnemer. Het leefgeld zal wekelijks worden overgemaakt op de leefgeldrekening gekoppeld aan de beheersrekening. Artikel 9.5 Wettelijke bepaling bankrekening Opdrachtnemer werkt volgens de wettelijke bepalingen en regels, zoals deze gelden voor het openen en beheren van rekeningnummers bij de bank, waar de opdrachtnemer de rekeningen opent. Artikel 9.6 Kosten bankrekening Beheerskosten van de rekeningnummer(s) komen voor rekening van cliënt. Klachtenprocedure Artikel 10 klachten of bezwaren Indien er klachten of bezwaren zijn tegen opdrachtnemer en/of medewerkers dient in eerst instantie gehandeld te worden volgens de door opdrachtnemer ter beschikking gestelde klachtenprocedure. De klachtenprocedure wordt bij cliënt(en) achtergelaten na het intakegesprek. Opheffing van het bewind of wijziging bewindvoerder Artikel 11 opheffing van het bewind Een verzoek tot opheffing van het bewind of wijziging bewindvoerder kan worden ingediend bij de verantwoordelijke rechtbank. De rechter zal vervolgens beoordelen of er wordt overgegaan tot opheffing van het bewind dan wel een wijziging van de bewindvoerder. Wijzigingen of aanvullingen van de algemene voorwaarden Artikel 12 Wijzigingen De opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Juridisch Advies en Administratiekantoor Werner JW Bewindvoering en inkomensbeheer-;stelt cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Artikel 12.1 Geen instemming Indien cliënt niet kan instemmen met de wijzigingen of aanvulling, dan dient cliënt dit binnen 14 dagen schriftelijk kenbaar te maken. Na het verstrijken van deze termijn wordt cliënt geacht in te stemmen met de aanvulling of wijziging. Inwerkingtreding Artikel 13 In werkintreding Algemene voorwaarden Deze Algemene voorwaarden treden in werking op en gelden tot wijziging of aanvulling op deze voorwaarden. 5

Algemene voorwaarden Markar B.V., handelend onder de naam De Bewindvoerster

Algemene voorwaarden Markar B.V., handelend onder de naam De Bewindvoerster Algemene voorwaarden Markar B.V., handelend onder de naam De Bewindvoerster Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Markar B.V., handelend onder de naam De Bewindvoerster, kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Mariska Harbers

Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Mariska Harbers Het kantoor Nautilusstraat 3 K 7821 AG Emmen T 0591 20 04 14 M 06 37 40 88 84 F 0591 64 62 96 E info@mariskaharbers.nl Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Mariska Harbers Artikel 1 Definities In

Nadere informatie

Algemene voorwaarden VTH Advocatuur

Algemene voorwaarden VTH Advocatuur Algemene voorwaarden VTH Advocatuur Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. VTH Advocatuur: de maatschap VTH Advocatuur, ook wel aangeduid met het kantoor, met inbegrip van de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten Algemene voorwaarden Janszen Advocaten 1. Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.a. Cliënt: de opdrachtgever of contractpartij van het advocatenkantoor 1.b. Het kantoor: de behandelend

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene consumentenvoorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. 1.2 Opdrachtnemer: Bridge Consulting Group B.V.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Bleukens Verzekeringen

Bleukens Verzekeringen Bleukens Verzekeringen ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden aan van Bleukens Verzekeringen Versie 2010-01 Algemene voorwaarden Bleukens Verzekeringen versie 2010-01 Pagina 1 van 9 Artikel

Nadere informatie

!!! Algemene voorwaarden Spijker Strafrechtadvocaten. 1. Algemeen

!!! Algemene voorwaarden Spijker Strafrechtadvocaten. 1. Algemeen Algemene voorwaarden Spijker Strafrechtadvocaten 1. Algemeen a. Spijker Strafrechtadvocaten (verder: de maatschap) is een maatschap van natuurlijke personen. b. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Gemeente OEGSTGEEST SOCIALE ZAKEN Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Aanvraagdatum : Aanvraagnummer : Consulent : Instructie: Lees vóór het aanvragen van schuldhulpverlening de bijlagen, waarin een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs

Algemene Voorwaarden MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs Algemene Voorwaarden MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs 1. Partijen 1. Opdrachtnemer is mr. drs. M.Vissers, handelend onder de naam MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs. MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs

Nadere informatie

Coachee: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.

Coachee: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke of rechtspersoon namens wie de Coach Diensten op het gebied van coaching, training

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer.

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Gevestigd: Wilhelminalaan 34, 6641 KN Beuningen Telefoon : 024-6773238 Fax : 024-6776773 Website : www.meeksvanoijen.nl E-mailadres : info@meeksvanoijen.nl

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators

Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemeen 1. Van Ekelen & Poort advocaten & mediators is een kostenmaatschap, ingeschreven bij de KvK onder nummer 56945744, van twee zelfstandig

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden AMK re-integratie

Algemene Voorwaarden AMK re-integratie Algemene Voorwaarden AMK re-integratie Voor u liggen de Algemene Voorwaarden welke van toepassing zijn op de dienstverlening geleverd door AMK re-integratie. Inhoud... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1

Algemene voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1 Artikel 1: Definities Algemene Voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A. Opdrachtgever: de partij die opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) februari 2013

Algemene Voorwaarden van de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) februari 2013 Algemene Voorwaarden van de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) februari 2013 1 Overeenkomst, offerte en bevestiging 1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities a. cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder; b. vertegenwoordiger: de curator of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SB GROEP VERZEKERINGEN EN SB GROEP ADVIES

ALGEMENE VOORWAARDEN SB GROEP VERZEKERINGEN EN SB GROEP ADVIES ALGEMENE VOORWAARDEN SB GROEP VERZEKERINGEN EN SB GROEP ADVIES Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Besloten Vennootschappen SB Groep Verzekeringen B.V. en SB Groep Advies B.V., gevestigd te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten.

Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten. Algemene Voorwaarden: deze algemene

Nadere informatie

Telfort. Goedkoper. Dus leuker.

Telfort. Goedkoper. Dus leuker. Algemene Voorwaarden Telfort B.V. pagina 1 van 8 Deze algemene voorwaarden van Telfort voldoen aan het referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel is tot stand gekomen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Bureau Integriteit BV

Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Bureau Integriteit BV Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Bureau Integriteit BV 1. Inleiding Onze adviseurs en onderzoekers houden zich aan professionele gedragsregels van de beroepsorganisaties waaronder zij vallen. Deze

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging Kleuren: P 295 en P 136 van mensen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VECHTSTAD CONSULTANCY B.V. Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen

Nadere informatie

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 Leenvoorwaarden Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 TOTSTANDKOMING LEENOVEREENKOMST................................

Nadere informatie