Algemene Voorwaarden NijmegenBewind

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden NijmegenBewind"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden NijmegenBewind Artikel 1. Begripsbepaling 1.1. Onder opdrachtnemer wordt verstaan: NijmegenBewind, gevestigd en kantoorhoudend te Nijmegen, Kamer van Koophandel nummer: Onder cliënt wordt verstaan: ieder persoon, die met de opdrachtnemer een overeenkomst heeft afgesloten inzake het financieel beheer van goederen van cliënt Onder overeenkomst wordt verstaan: de door de opdrachtnemer en cliënt getekende opdracht tot dienstverlening NijmegenBewind Onder opdracht tot dienstverlening NijmegenBewind wordt verstaan de overeenkomst inzake bewindvoering en/of budgetbeheer en/of budgetadvies Onder bewindvoering wordt in deze algemene voorwaarden bedoeld Beschermingsbewind Onder budgetbeheer wordt verstaan: het geheel van activiteiten in het kader van het beheren van de inkomsten van de klant en het overeenkomstig het vastgestelde budgetplan verrichten van betalingen Onder budgetadvies wordt verstaan: het opstellen van een budgetplan afgestemd op de situatie van cliënt, gericht op een gezonde en blijvende balans tussen inkomsten en uitgaven, alsmede het geven van adviezen en trainingen dienaangaande Onder het budgetplan wordt verstaan: het in overleg met de klant dan wel een hulpverlener opgestelde plan waarin op basis van de beschikbare inkomsten de betaling van de vaste lasten en variabele lasten plaatsvindt en waarbij eventueel reserveringen voor periodieke financiële verplichtingen worden gedaan. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over bewindvoering kan ook gelezen worden onder curatelestelling. Artikel 2. Werkingssfeer 2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en alle overeenkomsten gesloten tussen de opdrachtnemer en cliënt waarop partijen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de opdrachtnemer, indien voor de uitvoering van haar taken derden moeten worden betrokken Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de persoon die de opdrachtnemer vervangt tijdens zijn afwezigheid door ziekte en/of vakantie De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De opdrachtnemer en de cliënt zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden Indien de opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de (overige) bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat zij in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen Met betrekking tot alle geschillen die ontstaan ter zake van overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn is er een Klachtenreglement die ter beschikking kan worden gesteld Met betrekking tot alle geschillen is uitsluitend de rechtbank -al dan niet de sector kanton- bevoegd Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten van de opdrachtnemer is het Nederlands recht van toepassing.

2 Artikel 3. Totstandkoming van een overeenkomst 3.1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat deze getekend bij opdrachtnemer in bezit is, dan wel op het moment dat de opdrachtnemer op verzoek van de cliënt is begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden voor de cliënt. Dit verzoek dient schriftelijk te worden gedaan De verplichtingen van de opdrachtnemer gaan nooit verder dan hetgeen schriftelijk door de opdrachtnemer is bevestigd Een mondelinge overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de cliënt is eerst bindend indien de overeenkomst schriftelijk is bevestigd door de opdrachtnemer Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de cliënt de opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. De opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst De opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden De opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan de opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen, die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd Indien de opdrachtnemer gegevens behoeft van de cliënt voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de cliënt deze juist en volledig aan de opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de cliënt, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. De opdrachtnemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De cliënt aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering Indien de opdrachtnemer bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is zij onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven. - Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst; - indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan de opdrachtnemer toekomende bevoegdheid of een op haar rustende verplichting ingevolge de wet Op de overeenkomst zijn onderhavige algemene voorwaarden van toepassing De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de overeenkomst voortvloeit dat deze is aangegaan voor bepaalde tijd. Artikel 4. Gegevensverstrekking en geheimhoudingsverplichting 4.1. De opdrachtnemer is in het kader van de uitvoering van zijn werkzaamheden voor cliënt steeds bevoegd tot het uitwisselen van alle persoonlijke en relevante informatie/gegevens van cliënt die betrekking hebben op de werkzaamheden voor cliënt. De gegevens van de cliënt worden opgenomen in een cliëntenadministratie van de opdrachtnemer Op deze cliëntenadministratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing. In de WBP wordt de bescherming van de privacy van burgers geregeld. Onbevoegden krijgen geen inzicht in de gegevens van de cliëntenadministratie Opdrachtnemer en cliënt verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van een tussen hen gesloten overeenkomst van elkaar of uit andere bron over elkaar hebben verkregen en waarvan zij weten, dan wel redelijkerwijs behoren te weten dat deze vertrouwelijk van aard is, tenzij een wettelijke verplichting tot bekendmaking geldt. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval de opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een klacht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn De opdrachtnemer respecteert de privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke- of bedrijfsinformatie vertrouwelijk wordt behandeld. Opdrachtnemer verstrekt slechts gegevens aan derden, indien zulks in het belang van de cliënt is of uit aard van bewindvoering en/of budgetbeheer voort vloeit In het gegevensbestand van de opdrachtnemer worden gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor een optimale uitoefening van haar taken en van de uitvoering van de door de cliënt met de opdrachtgever aangegane overeenkomsten Opdrachtnemer verplicht zich, na beëindiging van overeenkomst, alle bescheiden die zij ter uitvoering van werkzaamheden hebben verkregen aan de cliënt en/of derden te retourneren. Pagina 2 van 6

3 Artikel 5. Werkzaamheden die door opdrachtnemer voor cliënt worden gedaan 5.1. De werkzaamheden die door de opdrachtnemer worden verricht zijn afhankelijk van de soort dienstverlening dat door de opdrachtnemer en cliënt zijn overeengekomen in een overeenkomst. De werkzaamheden kunnen onder andere bestaan uit: inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen opstellen van een budgetplan informatie inwinnen bij diverse relevante instanties/instellingen en in geval van budgetbeheer of bewindvoering: wijzigen van gegevens bij instanties/instellingen voor zover nodig het openen van bankrekening(en), aanvraag huur- en zorgtoeslag aanvraag kwijtschelding lokale belastingen doorbetalen van de vaste lasten het uitvoeren van administratieve taken, die hiermee in verband staan postverwerking en tevens de post naar de cliënt verzenden informeren en adviseren bij juridische zaken en in geval van bewindvoering: verzorgen van jaarlijkse belastingaangifte (box 1) het verzorgen van de jaarlijkse rapportage aan de rechtbank alle overige werkzaamheden volgens de richtlijnen voor de bewindvoerder welke door de rechtbank sector kanton ter plaatse wordt gehanteerd Er worden door opdrachtnemer geen werkzaamheden gedaan met betrekking tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Mochten er schulden zijn die in aanmerking komen voor de WSNP dan zal opdrachtnemer de cliënt doorverwijzen naar de juiste desbetreffende instantie Opdrachtnemer verricht werkzaamheden met betrekking tot het verkrijgen van betalingsregelingen met schuldeisers en het voorkomen van beslaglegging. Opdrachtnemer garandeert niet dat schuldeisers meewerken aan betalingsregelingen. Ten aanzien van de in dit lid betreffende werkzaamheden en het beoogde resultaat, is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van de opdrachtnemer. De werkzaamheden die door de opdrachtnemer worden verricht zijn bovendien beperkt tot die inspanningen die redelijkerwijs in verhouding staan tot het door het LOVCK bepaalde honorarium en forfaitaire uren op jaarbasis. Ook bij het opstellen van betalingsregelingen, kan de opdrachtnemer doorverwijzen naar een instantie die gespecialiseerd is in schuldhulpverlening Als er werkzaamheden zijn die niet onder de standaard werkzaamheden behoren en/of gespecialiseerde kennis voor nodig is, dan kan opdrachtnemer een derde inschakelen De werkzaamheden voor bewindvoering worden gedaan volgens de richtlijnen voor de bewindvoerder/curator die door de rechtbank sector kanton ter plaatse wordt gehanteerd. Tevens is de Nederlandse wetgeving van toepassing op alle werkzaamheden voor bewindvoering die door de opdrachtnemer zal worden nageleefd De opdrachtnemer maakt na aanvang van het bewind binnen drie maanden een boedelbeschrijving die ingediend wordt bij het kantongerecht. Daarnaast stelt de opdrachtnemer binnen drie maanden na aanvang van het bewind een budgetplan op, inhoudende de maandelijkse inkomsten en uitgaven van de cliënt en iedere maand de mutaties van de in 6.1 genoemde beheerrekening De opdrachtnemer verricht de uitgaven overeenkomstig het opgestelde budgetplan De opdrachtnemer verstrekt de volgende informatie aan de cliënt: de bij het kantongerecht ingediende beginbalans, het opgestelde budgetplan, met daarin het afgesproken wekelijkse of maandelijkse leefgeld en maakt dat over op de daartoe bestemde leefgeldrekening De opdrachtnemer inventariseert bij aanvang van het bewind de eventuele schulden van de cliënt Jaarlijks en aan het einde van het bewind wordt door de opdrachtnemer de rekening en verantwoording ter goedkeuring voorgelegd aan de cliënt en/of aan de rechtbank De opdrachtnemer heeft een meldingsplicht met betrekking tot zaken die de wet overtreden. Artikel 6. Bankrekening(en) 6.1. Na uitspraak van de onder bewindstelling door de rechter, zal opdrachtnemer zo spoedig mogelijk een bankrekening openen. Bij budgetbeheer zal de rekening worden geopend na tekenen van de overeenkomst. De rekening staat op naam van cliënt en zal beheerd worden door opdrachtnemer Bij aanvang van het bewind opent de opdrachtnemer twee bankrekeningen op naam van cliënt, een beheerrekening en een leefrekening. Alle inkomsten en uitgaven van het bewind geschieden via de beheerrekening. De opdrachtnemer voert het beheer over deze beheerrekening (artikel 1: 436, lid 4 BW). Op de leefrekening ontvangt de cliënt wekelijks of maandelijks leefgeld voor zover het saldo dit toelaat Beheerskosten van de rekeningnummer(s) komen voor rekening van cliënt, evenals andere bancaire kosten en rente. Deze kosten worden door opdrachtnemer rechtstreeks doorbelast naar cliënt. Pagina 3 van 6

4 Artikel 7. Verplichtingen cliënt 7.1. De cliënt geeft bij onder bewindstelling of budgetbeheer, volledige openheid van zaken ten aanzien van alle inkomsten, alle uitgaven, alle schulden en alle lopende betalingsverplichtingen alsmede van zijn vermogen en het saldo van alle bank- en/of girorekeningen die op zijn naam zijn gesteld. De cliënt is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke de opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig ter beschikking te stellen De cliënt staat in voor de juistheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. Indien de cliënt de juistheid van de gegevens niet kan garanderen, dient de cliënt dit aan de opdrachtnemer te melden De cliënt is verplicht wijzigingen in zijn persoonlijke en/of financiële sfeer per direct schriftelijk aan opdrachtnemer mede te delen De uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden of onjuiste gegevens, zijn voor rekening van de cliënt. De aansprakelijkheid hiervoor ligt bij de cliënt De cliënt blijft zelf volledig verantwoordelijk voor zijn financiële verplichtingen aangaande inkomsten en uitgaven De cliënt vrijwaart de opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de cliënt aan de opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt De cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor een toereikend saldo, zodat de opdrachtnemer in kader van bewindvoering en/of budgetbeheer tot betaling volgens de overeengekomen budgetplan kan overgaan De cliënt verplicht zich tegenover opdrachtnemer om geen (nieuwe) schulden en/of andere nieuwe verplichtingen aan te gaan dan nadat opdrachtnemer hierover vooraf schriftelijke instemming heeft verleend. Hieronder valt ook het laten ontstaan en/of in stand houden van een roodstand op een banken/of girorekening(en) Bij onder bewindstelling en/of budgetbeheer stelt de opdrachtnemer in samenspraak met de cliënt dan wel de hulpverlener een budgetplan op. De inkomsten en uitgaven van de cliënt vormen de basis voor het opstellen van het budgetplan Bij het opstellen van het budgetplan dienen de inkomsten en uitgaven van de cliënt met elkaar in evenwicht te zijn. Bij het opstellen van het budgetplan dient in ieder geval bij voorrang de betaling van de kosten van de opdrachtnemer, de vaste lasten en de noodzakelijke verzekeringen te worden gewaarborgd. Voor zover deze kosten een niet maandelijks karakter hebben, wordt door de opdrachtnemer hiervoor gereserveerd Indien opdrachtnemer en de cliënt geen overeenstemming kunnen bereiken over de inhoud van het budgetplan, bepaalt opdrachtnemer de inhoud van het plan Bij budgetbeheer kunnen in het budgetplan alleen wijzigingen worden aangebracht indien deze door de opdrachtnemer en cliënt schriftelijk worden overeengekomen, behalve de wijzigingen die te maken hebben met de periodieke aanpassing van de vaste lasten en het inkomen Cliënt zorgt dat alle correspondentie wekelijks per post wordt doorgestuurd naar opdrachtnemer, zodat er een goed financieel beheer kan worden gevoerd. Opdrachtnemer verzoekt aan alle organisaties waar cliënt betrekkingen mee heeft, om alle correspondentie in de toekomst rechtstreeks aan opdrachtnemer te zenden Cliënt dient telefonisch, per mail of schriftelijk bereikbaar te zijn De cliënt machtigt de opdrachtnemer om alle handelingen die nodig zijn te kunnen verrichten. Daarbij worden alle huidige en toekomstige inkomsten door de opdrachtnemer in ontvangst genomen en bij de uitgaven worden de kosten van de bewindvoering en/of budgetbeheer, de vaste lasten en de noodzakelijke verzekeringen gewaarborgd bij voldoende saldo De cliënt gaat akkoord dat de opdrachtnemer indien nodig van hem de Digidcode (aanvraagt en) gebruikt voor financiële handelingen waar dat ook nodig is De cliënt machtigt de opdrachtnemer om, indien nodig, inlichtingen bij derden in te winnen Er zal door cliënt op welke manier dan ook geen: beledigingen, dreigingen of andere gelijknamige gedragsuitingen naar opdrachtnemer en/of medewerk(st)er(s) gedaan worden. Indien dit wel wordt gedaan, kan opdrachtnemer zich tot politie, justitie en/of de rechter voegen. Artikel 8. Artikel 9 Aansprakelijkheid 8.1. De verwerking van de door cliënt en derden aangeleverde gegevens wordt met de grootste zorg uitgevoerd. De opdrachtnemer kan niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de door cliënt en/of derden aangeleverde informatie. Behoudens opzet of grove schuld van de opdrachtnemer, is hij niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de aangeboden informatie Indien er sprake is van een omstandigheid en/of een nalaten die leidt tot aansprakelijkheid van opdrachtnemer dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar(s) van opdrachtnemer wordt Pagina 4 van 6

5 uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden op basis waarvan uitkering wordt gedaan Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen en/of nalatigheid van derden, waar opdrachtnemer diensten/producten afneemt en/of naar heeft doorverwezen dat betrekking heeft op cliënt(en). Artikel 9. Overmacht 9.1. De opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de cliënt indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. De opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat hij zijn verbintenis had moeten nakomen De opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij Indien de opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De cliënt is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. Artikel 10. Verjaringstermijn In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de opdrachtnemer en de door zijn bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar. Artikel 11. Ontbinding, opschorting en opzegging van een overeenkomst De opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst(en) met onmiddellijke ingang tegenover de cliënt op te schorten en/of te ontbinden, indien: door overlijden van cliënt door een onjuiste dan wel onvolledige opgave door cliënt van zijn inkomsten, uitgaven en overige financiële situatie door het, ondanks schriftelijke ingebrekestelling, niet of niet behoorlijk nakomen door cliënt van een verplichting die voortvloeit uit dan wel samenhangt met de overeenkomst tot budgetbeheer en onderhavige algemene voorwaarden de cliënt bij het sluiten van de overeenkomst of nadien haar verplichtingen zoals in deze algemene voorwaarden omschreven niet nakomt door een rechterlijke uitspraak tot toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op cliënt door faillissement van cliënt door onder curatele stelling van cliënt door verhuizing van cliënt naar het buitenland, dan wel doordat cliënt Nederland feitelijk heeft verlaten indien de financiering van het budgetbeheer niet langer gewaarborgd is als de verhoudingen tussen cliënt en opdrachtnemer verstoord zijn of indien zij niet tot overeenstemming komen indien voortzetting van het budgetbeheer naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van de opdrachtnemer kan worden gevergd De opdrachtnemer zal na beëindiging zorg dragen voor een normale afwikkeling van alle door de cliënt in behandeling gegeven zaken. Na de opzegging door de cliënt of de opdrachtnemer, behoudt de opdrachtnemer het recht om documenten onder zich te houden. De cliënt ontvangt kopieën van deze documenten. De opdrachtnemer heeft eveneens het recht om gelden en/of eigendommen, die de opdrachtnemer namens de cliënt onder zich houdt, na opzegging van de overeenkomst voor een periode van zes weken onder zich te houden ten behoeve van een correcte afwikkeling van de werkzaamheden Beide partijen kunnen de budgetbeheer overeenkomst te allen tijde middels aangetekend schrijven schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) volle kalendermaanden. Pagina 5 van 6

6 11.4. Voor bewindvoering kan opzegging verkregen worden door middel van de rechter, die al dan niet kan overgaan tot ontbinding van de overeenkomst voor bewindvoering. Artikel 12. Risico-overgang Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op de cliënt op het moment waarop verrichte werkzaamheden aan de cliënt ter beschikking zijn gesteld. Artikel 13. Artikel 14 Wijzigingen of aanvullingen van de voorwaarden De opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Cliënt zal op de hoogte gesteld worden van deze wijziging(en) Indien de cliënt niet kan instemmen met de wijziging of aanvulling, dient cliënt bezwaar binnen 14 dagen schriftelijk kenbaar te maken. Na het verstrijken van de genoemde termijn van 14 dagen wordt de cliënt geacht in te stemmen met de wijziging of aanvulling Deze algemene voorwaarden treedt in werking op: en geldt tot wijziging of aanvulling van deze voorwaarden. Artikel 14. Artikel 15 Bereikbaarheid Opdrachtnemer is op de volgende manieren op werkdagen bereikbaar: - telefonisch ( ) tijdens kantooruren van tot 17.00, - per en - per post (Postbus 31127, 6503 CC Nijmegen). Het is mogelijk dat wij niet in staat zijn u direct te woord te staan. Wij streven ernaar u dezelfde werkdag terug te bellen en/of te reageren via de . Artikel 15. Artikel 16 Kosten De tarieven voor bewindvoering worden vastgesteld door het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK). Opdrachtnemer volgt deze tarieven. Voor de andere diensten van de opdrachtnemer gelden de tarieven zoals deze zijn genoemd op de website behorende bij de tot stand gekomen overeenkomst De kosten voor bewindvoering of budgetbeheer worden maandelijks rechtstreeks in rekening gebracht bij cliënt per de 1ste van de maand (betreft de maand) en in mindering gebracht op het rekeningnummer van cliënt door opdrachtnemer. Bij betaling op een andere wijze zoals hierboven omschreven, moeten de kosten door cliënt zelf, binnen 14 dagen na factuurdatum, volgens de aangegeven wijze van de opdrachtnemer voldaan worden. Indien de kosten bij een derde, bijvoorbeeld de gemeente (bijzondere bijstand) in rekening kunnen worden gebracht, zal dit gedaan worden door opdrachtnemer Reiskosten kunnen worden berekend vanaf de postcode 6525 te Nijmegen Werkzaamheden die buiten de reguliere diensten vallen, zullen op basis van een uurtarief in rekening worden gebracht. De opdrachtnemer hanteert daarbij tarieven zoals deze zijn neergelegd in de Richtlijnen voor beschermingsbewind van het LOVCK. Artikel 16. Artikel 17 Klachtenregeling Het klachtenreglement is te downloaden via de hyperlink Pagina 6 van 6

Algemene voorwaarden Markar B.V., handelend onder de naam De Bewindvoerster

Algemene voorwaarden Markar B.V., handelend onder de naam De Bewindvoerster Algemene voorwaarden Markar B.V., handelend onder de naam De Bewindvoerster Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Markar B.V., handelend onder de naam De Bewindvoerster, kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden HAZMEDS. Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS

Algemene leveringsvoorwaarden HAZMEDS. Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen HAZMEDS hierna te noemen: Gebruiker,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Author Motive, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten.

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen handelsonderneming De Buorkerij, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop

Nadere informatie

ALGEMEN VOORWAARDEN / JC de RuiterBeheer B.V.

ALGEMEN VOORWAARDEN / JC de RuiterBeheer B.V. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen JC de Ruiter Beheer B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Schutz-ICT, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F.

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Artikel 1: Partijen 1. Gebruiker: de vennootschap onder firma Emiel Al V.O.F., gevestigd te (4132 AT) Vianen aan het adres Voorstraat 100, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland.

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere

Nadere informatie

Artikel 1. Algemeen. Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Artikel 1. Algemeen. Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Plasti Protection, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WE-R Agency

Algemene voorwaarden WE-R Agency cursussen. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen WE-R Agency, en een Cursist waarop WE-R Agency deze voorwaarden van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Made in Scotland, hierna te noemen: Made in Scotland,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Join the Pipe, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Administratiekantoor Roke aan klant. Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Administratiekantoor Roke aan klant. Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Administratiekantoor Roke aan klant. Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Administratiekantoor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten gesloten tussen Kleuradvies Zwolle (hierna: de dienstverlener

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier docent-assistent opleiding E-Landscapes

Aanmeldingsformulier docent-assistent opleiding E-Landscapes Aanmeldingsformulier docent-assistent opleiding E-Landscapes Deze opleiding heeft een studielast van ca. 400 uur, waarvan 200 uur theorie. U kunt de opleiding in 3 maanden (= 20 uur/week theorie) of in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities I.F. Only Events: Opdrachtgever Overeenkomst Artikel 2 Algemeen

Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities I.F. Only Events: Opdrachtgever Overeenkomst Artikel 2 Algemeen Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. I.F. Only Events:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208.

Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208. Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208. Algemeen: 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de ondernemer,

Nadere informatie

073 851 8660 www.creativecreation.nl

073 851 8660 www.creativecreation.nl CreativeCreation Bezoekadres: 5482 TP, Schijndel Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CreativeCreation, hierna te noemen: Aanbieder,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH Artikel 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die Opdracht geeft aan Opdrachtnemer

Nadere informatie

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. te Delft: 55357881 ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1: voor levering van diensten en producten

Inschrijfnummer K.v.K. te Delft: 55357881 ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1: voor levering van diensten en producten Algemene voorwaarden van: Profs Computers. Straat van malakka 2622 KM Delft Inschrijfnummer K.v.K. te Delft: 55357881 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: voor levering van diensten en producten 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Samenz Algemene Voorwaarden. januari 2013

Samenz Algemene Voorwaarden. januari 2013 Samenz Algemene Voorwaarden januari 2013 Algemene voorwaarden Samenz Definities Totstandgekomen op 13 december 2012. Algemene Voorwaarden Samenz, gevestigd aan Nieuwe Bussummerweg 131, 1272 CG, te Huizen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SIGMA SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN SIGMA SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN SIGMA SOLUTIONS Definities 1) Opdrachtgever; degene die aan Sigma Solutions opdracht geeft bepaalde werkzaamheden uit te voeren. 2) Sigma Solutions; de onderneming zoals deze is ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1: Algemeen 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, waaronder ook de Service Level Agreements, die door CODE14 VOF (hierna CODE14 ) en opdrachtgever

Nadere informatie