INFORMATIEBRIEF T.B.V. CLIËNTEN INZAKE BESCHERMINGSBEWIND

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIEBRIEF T.B.V. CLIËNTEN INZAKE BESCHERMINGSBEWIND"

Transcriptie

1 INFORMATIEBRIEF T.B.V. CLIËNTEN INZAKE BESCHERMINGSBEWIND Wat kunt u van de bewindvoerder verwachten? De hoofdtaak van de bewindvoerder is het beheren en beschermen van het vermogen van de cliënt. De bewindvoerder moet ervoor zorgen dat het vermogen van de cliënt in stand blijft en goed wordt beheerd. De bewindvoerder voert gedurende het jaar de administratie over het vermogen dat onder zijn bewind is gesteld. Daarbij verzorgt hij de volgende zaken: - De belastingaangifte inkomstenbelasting - Het aanvragen/wijzigen van toeslagen - Het aanvragen/wijzigen van voorlopige teruggave Inkomstenbelasting - In samenwerking met de cliënt het aanvragen van uitkeringen - Het aanvragen van eventuele kwijtscheldingen voor de lokale belastingen - Het aanvragen van Bijzondere Bijstand voor bijvoorbeeld kosten beschermingsbewind - Het controleren en zo nodig afsluiten van verzekeringen - De contacten met diverse instellingen - De doorbetaling van de vaste lasten - De behandeling/doorzending van de post - Inventariseren van de schulden en betalingsafspraken aangaan Jaarlijks legt de bewindvoerder Rekening en Verantwoording af aan de Kantonrechter inzake het gevoerde bewind. Hierbij dient hij de totaalbedragen per maand op te geven van: - Het ontvangen inkomen - De betaalde vaste lasten, gespecificeerd per type last - Een overzicht van de betaalde schulden (indien van toepassing) - Een overzicht van de nog te betalen schulden (indien van toepassing) - Het saldotegoed van het begin en het eind van de periode waarover verantwoording moet worden afgelegd. De bewindvoerder zal u jaarlijks een kopie van de Rekening en Verantwoording toezenden, zoals deze bij de Kantonrechter is ingediend. Op elk moment heeft u volledig inzicht in uw dossier via mijn.onview.nl.

2 Wat verwacht de bewindvoerder van u? Indien u onder bewind bent gesteld is het van groot belang dat u de bewindvoerder volledig informeert inzake uw financiën en dat gedurende het bewind ook blijft doen. Wij verwachten van u dat: - u volledige openheid en eerlijkheid van zaken geeft ten aanzien van uw financiële situatie - u geen nieuwe schulden maakt of anderszins financiële verplichtingen aangaat - u alle wijzigingen in uw persoonlijke of financiële omstandigheden direct doorgeeft aan de bewindvoerder en dat u op verzoek eventuele bewijsstukken aanlevert - u alle door u ontvangen correspondentie zo spoedig mogelijk aan ons verstrekt

3 INFORMATIEBRIEF T.B.V. CLIËNTEN INZAKE BUDGETHULPVERLENING VOORAFGAAND AAN BESCHERMINGSBEWIND Wat kunt u van de budgethulpverlener verwachten? Indien er een dreigende financiële situatie is op het moment dat het Verzoekschrift voor onder bewind stelling bij de Rechtbank is ingediend, kan in overleg gekozen worden voor budgethulpverlening vooraf gaan aan bewind. De hoofdreden om de keuze hiervoor te maken is wanneer er een grote schuldenlast is en er beslaglegging, uithuisplaatsing of dergelijks dreigt. Gedurende de periode tot onder bewind stelling zal de budgethulpverlener met machtiging van de cliënt contact opnemen inzake de dreiging die heerst, met als doel de dreiging (voorlopig) weg te nemen. Indien overeengekomen zal de budgethulpverlener met een Volmacht van u de beschikking krijgen tot de betaalrekeningen en zal er een beheer- en leefgeldrekening worden geopend. Met u wordt dan een bedrag afgesproken wat wekelijks als leefgeld op uw leefgeldrekening worden overgemaakt. De betaling van vaste lasten wordt dan door de budgethulpverlener verzorgd. Wat verwacht de budgethulpverlener van u? Wij verwachten van u dat: - u een machtiging verstrekt aan de budgethulpverlener om informatie over uw financiën op te vragen bij diverse instanties - u, indien afgesproken, een Volmacht verleend aan de budgethulpverlener om toegang te verlenen tot uw betaalrekeningen - u volledige openheid en eerlijkheid van zaken geeft ten aanzien van uw financiële situatie - u geen nieuwe schulden maakt of anderszins financiële verplichtingen aangaat - u alle wijzigingen in uw persoonlijke of financiële omstandigheden direct doorgeeft aan de bewindvoerder en dat u op verzoek eventuele bewijsstukken aanlevert - u alle door u ontvangen correspondentie zo spoedig mogelijk aan ons verstrekt

4 HOE VERLOOPT DE PROCEDURE VAN BESCHERMINGSBEWIND? Aanmelding Bij de aanmelding zal een afspraak plaatsgevonden voor een intakegesprek bij u thuis, op ons kantoor of indien gewenst bij een instelling. In dit gesprek zullen we kennis met elkaar maken en zullen we bekijken of bewindvoering een goede oplossing betekent voor de bestaande problemen. Belangrijk is dat er wederzijds vertrouwen is in een goede samenwerking: tenslotte vertrouwt u ons uw financiën toe en moeten wij erop kunnen vertrouwen dat u voldoende gemotiveerd blijft om uw problemen op te lossen. Verzoek tot onder bewindstelling Een verzoek tot onder bewindstelling zal worden ingediend bij de Rechtbank. Wij vullen het formulier op kantoor in met de gegevens uit de aanmelding. Het verzoekschrift wordt door u getekend. De benodigde bijlagen dienen zo spoedig mogelijk door u de worden ingeleverd, zodat we de aanvraag met alle bijlagen naar de Rechtbank kunnen toesturen. Zitting De Rechtbank stuurt u en ons een uitnodiging om bij de Rechtbank te komen voor de zitting van de officiële onder bewindstelling. Dit is gemiddeld 8 weken nadat de aanvraag is opgestuurd. De rechter zal u dan vragen waarom u onder bewind gesteld wilt worden. Als de rechter daarmee akkoord gaat zal hij een officiële Beschikking tot onder bewindstelling opstellen. Deze beschikking wordt na ongeveer een week naar u en ons toegestuurd. Overdracht administratie Bij het intakegesprek geven wij u een lijst/intakeformulier van informatie en stukken die wij nodig hebben om het bewind goed uit te voeren. Dit zijn bijvoorbeeld: dagafschriften van de bank of giro, belasting-papieren, polissen van verzekeringen en schulden. Deze stukken dient u zo spoedig mogelijk na het intakegesprek bij ons in te leveren. Op uw verzoek kunt u ons een machtiging verstrekken om voorafgaand aan het bewind reeds informatie en stukken bij diverse instanties op te vragen. Kosten bewindvoering/curatele en bijzondere bijstand De kosten van beschermingsbewind zijn vastgesteld door het LOK (Landelijk Overleg Kantonrechters). Bij een inkomen rond bijstandsniveau is het mogelijk een beroep te doen op de bijzondere bijstand via de gemeente. Deze vragen wij voor u aan mits u alle benodigde stukken bij ons aangeleverd heeft. Tevens zal voor de kosten van Griffierecht voor de zitting bij de Rechtbank door ons bijzondere bijstand worden aangevraagd. Wij innen onze kosten in principe pas als de bijzondere bijstand is gestort maar uiterlijk na drie maanden.

5 Bankrekeningen Wij bankieren bij de ABN AMRO Bank middels Financieel Beheer Service. Wij openen een nieuwe beheer-, leefgeld- en reserveringsrekening. De kosten hiervoor zijn voor uw rekening en zijn terug te vinden op de website van de ABN AMRO Bank. Indien u hier niet mee akkoord gaat, dient u ons hiervan te berichten voordat u onze overeenkomst ondertekend. U krijgt van de leefgeldrekening een pasje. We zullen, indien u bij een andere bank bankiert, uw eigen bank aanschrijven om de bank te informeren over het bewind of budgethulpverlening en verzoeken uw betaalmiddelen te blokkeren en ons toegang te geven tot internetbankieren. Indien er geen roodstand is, zal de bank verzocht worden het saldo over te maken op de beheerrekening en de bankrekening op te heffen. Van de beheerrekening zullen door de bank geen afschriften worden verstrekt. Op uw verzoek kunnen deze aan u worden toegezonden. Op uw verzoek kunt u ons een Volmacht verstrekken om ons voorafgaand aan het bewind toegang te verlenen tot uw betaalrekeningen en voor het openen van een nieuwe beheer- en leefgeldrekening bij de ABN AMRO Bank. Uw betaalmiddelen draagt u aan ons over op het moment dat wij u de pas van de leefgeldrekening aan u kunnen overhandigen. Vanaf dat moment zullen wij zorgdragen voor het betalen van de vaste lasten en het leefgeld. Postbehandeling We schrijven niet alleen de banken aan maar ook alle instanties die financieel iets met u hebben zoals belastingdienst, werkgever, uitkeringsinstantie, woningstichting en zorgverzekeraar. Wij vragen hen voortaan de post naar ons te sturen. Dit gebeurt meestal snel maar het kan zijn dat u nog even een tijdje zelf de post krijgt. Het is heel belangrijk dat u deze post naar ons doorstuurt. Inkomen U bent zelf verantwoordelijk voor uw inkomen. U doet er alles aan om uw baan en salaris te behouden. Wanneer dit door omstandigheden niet meer lukt, dient u ons te informeren en de vervolgstappen te overleggen. Gezamenlijk vragen wij een uitkering voor u aan. Vervolgens houdt u zich aan de voorwaarden die worden gesteld aan het behouden van een uitkering, zoals bijvoorbeeld het maandelijks inleveren van rechtmatigheidformulieren ten behoeve van de uitkering volgens de WWB (Wet Werk en Bijstand) of het doorgeven van wijzigingen aan het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). Wanneer u salaris en uitkering geniet geeft u uw inkomen zelf aan de uitkerende instantie door, tenzij onderling anders overeengekomen. Wanneer uw werkgever of uitkerende instantie geen inkomen overmaakt zullen wij u en de werkgever of uitkerende instantie hieromtrent benaderen.

6 In onderling overleg wordt afgesproken welke stappen hierop worden ondernomen. Wanneer er geen inkomen wordt gestort en wij hierdoor geen vaste lasten kunnen betalen en leefgeld kunnen overmaken zijn wij daar niet verantwoordelijk voor. Begroting Zodra alle benodigde informatie bij ons bekend is, zullen wij een maandbegroting van uw inkomsten en uitgaven opstellen. In overleg met u bespreken we eventuele bezuinigingen en zaken die nog geregeld moeten worden. Zo dient u in ieder geval WA en inboedel verzekerd te zijn. Zodra alles rond de begroting goed geregeld is wordt het leefgeld definitief vastgesteld, rekening houdend met uw specifieke omstandigheden. Houdt er rekening mee dat wij indien mogelijk een buffer gaan creëren op de bankrekening voor onvoorziene uitgaven. Soms kan het zijn dat wij het afgesproken bedrag aan leefgeld niet aan u over kunnen maken. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat er een onvoorziene rekening bij ons binnen is gekomen, omdat de begroting het niet toe laat of dat verwachte inkomsten niet zijn ontvangen. Als het leefgeld te weinig is om van te kunnen leven zullen wij u adviseren een voedselpakket aan te vragen. Wij willen u er wel duidelijk op wijzen dat betaling van vaste lasten, abonnementen en andere rekeningen voorgaan op leefgeld. Schulden Wij maken een inventarisatie van de schulden. Wij schrijven alle schuldeisers aan met het verzoek even geduld te hebben en te wachten tot wij alle schulden goed in beeld hebben. Een schuldregeling is uitsluitend mogelijk als er sprake is van een stabiele situatie met voldoende vaste inkomsten. Als dit het geval is stellen we alle schuldeisers een betalingsregeling voor. Als de schulden erg problematisch zijn verzorgen wij uw aanmelding bij een schuldhulpverleningsinstantie. De met de schuldeisers overeengekomen betalingsregeling wordt door ons stipt en onder alle omstandigheden nagekomen. Dit betekent voor u dat extra uitgaven alleen mogelijk zijn als er voldoende buffer op de bankrekening staat. Wij zijn geen schuldhulpverlener. Onze doelstelling is om uw financiën te beheren en de stabiliseren. Schuldeisers hebben na de onderbewindstelling nog steeds de bevoegdheid om hun vorderingen te incasseren middels beslagleggingen e.d. Wij zullen daarbij controleren of de schuldeisers en deurwaarders zich aan de wetgeving houden. Zodra er een stabiele situatie is gerealiseerd, zullen wij beoordelen welke mogelijkheden er zijn om uw schulden af te betalen of schuldhulpverlening in de schakelen. Indien u meer wilt weten over de mogelijkheden van schuldhulpverleningstrajecten, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

7 Aangaan verplichtingen Er is in principe geen ruimte voor extra uitgaven buiten de begroting. Er moet door u van te voren bij ons worden gevraagd of u bepaalde extra uitgaven kunt doen. Er moet een oplossing worden gezocht als de buffer op de bankrekening nog niet voldoende is. Dit kan door tijdelijke vermindering van leefgeld of inzet van bijvoorbeeld de kinderbijslag. Lukt dit niet dan kan de uitgave niet voor u worden gedaan. Het is niet toegestaan (nieuwe) schulden te maken. Als er vlak voor het bewind extreem veel geld is uitgegeven waardoor de vaste lasten (zoals huur, gas, elektra etc.) van die maand niet betaald kunnen worden, zullen wij dit indien nodig korten op het leefgeld. Wij zijn namelijk verantwoordelijk voor betaling van de vaste lasten vanaf het moment dat u onder bewind wordt gesteld. Extra uitgaven Wij houden in de begroting rekening met normale vaste lasten, dus ook een normaal bedrag aan energiekosten, telefoonkosten en vanzelfsprekend geen boetes. Voor deze bijzondere kosten moet een oplossing worden gezocht in het spaargeld of als dat er (nog) niet is in het leefgeld. Soms kan er voor bepaalde bijzondere kosten bijzondere bijstand worden aangevraagd. Bij een telefoonabonnement komen we soms voor verrassingen te staan als de telefoonnota te hoog uitvalt. Indien noodzakelijk zal het abonnement aangepast moeten worden. Dit zal in overleg met u worden doorgevoerd. Bereikbaarheid Wij streven ernaar dagelijks telefonisch bereikbaar te zijn tussen 9.00 uur en uur. Helaas is dit niet altijd mogelijk wegens Rechtszittingen en andere afspraken die niet buiten deze tijden kunnen plaatsvinden. Wij streven ernaar afspraken in de middagen te plannen. Tevens kunt u ons dagelijks mailen. Wij streven ernaar om uw binnen twee werkdagen te beantwoorden of te verwerken. Indien u op kantoor langs wilt komen, verzoeken wij u hiervoor een afspraak met ons te maken. Verantwoording Bewind U krijgt via inloggegevens op mijn.onview.nl toegang tot uw dossier. U kunt dan goed zien wat er met uw geld gebeurt. Tevens zal u een kopie ontvangen van de door ons afgelegde Rekening en Verantwoording aan de Kantonrechter. Klachten Heeft u klachten over ons kunt u deze schriftelijk kenbaar maken. Ons klantenreglement is terug te vinden op onze website en zal op uw verzoek ook aan u verstrekt worden. Meldingsplicht U bent verplicht om ons alle wijzigingen door te geven die voor ons van belang zijn, zoals nieuw telefoonnummer, plannen voor verhuizing, samenwonen, wijzigingen in energieleverancier, verzekeringen enzovoort.

8 Privacy Wij zien erop toe dat uw gegevens volgens de voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden bewaard. Wij verstrekken aan derden alleen gegevens als dat nodig is voor een goede bewindvoering of als dat in uw belang is. Respect Wij gaan altijd respectvol om met onze cliënten. We hebben er begrip voor dat het lastig kan zijn uw financiën over te moeten dragen en hier geen zeggenschap meer over te hebben. Toch verwachten wij een samenwerking met wederzijds respect. Het zijn tenslotte uw problemen waar u wat aan wilt doen en waar wij u graag bij willen helpen. Ingeval u zich niet gemotiveerd toont zijn wij genoodzaakt ons ontslag in te dienen. Ook bij een respectloze benadering (schelden, dreigen) zullen wij de Rechtbank verzoeken ons te ontslaan. Bij ernstige vorm van bedreiging zal aangifte worden gedaan bij de politie. Opheffen bewind Beschermingsbewind is vrijwillig. U heeft voor de onder bewindstelling een reden gemeld aan de Kantonrechter. Als u het bewind wilt beëindigen zal de rechter altijd willen weten of de reden voor het bewind inmiddels is opgelost. Het kan zijn dat na verloop van tijd inderdaad deze reden niet meer bestaat. In dat geval geven wij zondermeer toestemming om het bewind te beëindigen. Er is dan geen zitting meer nodig. Wij melden de bank dat u weer over de rekening mag beschikken en sturen de belangrijke papieren aan u terug. Bewaren administratie Voor onze eigen administratie en verantwoording aan de Rechtbank zullen wij alle overige stukken tenminste 7 jaar bewaren en daarna vernietigen. Als u daar behoefte aan heeft kunnen wij u begeleiden bij een goede overdracht om het allemaal weer zelf te doen.

Beschermings- bewindvoering. Wat is het, hoe werkt het en hoe krijg ik hulp?

Beschermings- bewindvoering. Wat is het, hoe werkt het en hoe krijg ik hulp? Beschermings- bewindvoering Wat is het, hoe werkt het en hoe krijg ik hulp? Dit boekje is gemaakt door Senturra Bewindvoering. Wat staat er in dit boekje? >> Senturra Bewindvoering is een organisatie die

Nadere informatie

JW Bewindvoering & Inkomensbeheer Juridisch Advies en Administratie kantoor Werner

JW Bewindvoering & Inkomensbeheer Juridisch Advies en Administratie kantoor Werner Algemene voorwaarden Artikel 1 Opdrachtnemer Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Juridisch Advies en Administratiekantoor Werner JW Bewindvoering en inkomensbeheer; Kamer van Koophandel: 55662978 Artikel

Nadere informatie

welkom Bewindvoering Ondercuratelestelling

welkom Bewindvoering Ondercuratelestelling welkom Bewindvoering Ondercuratelestelling DE KANTONRECHTER VINDT DAT U HULP NODIG HEBT De kantonrechter heeft besloten, dat u hulp nodig hebt bij het regelen van uw zorg en/of uw geldzaken. De kantonrechter

Nadere informatie

Beschermingsbewind. Hoe werkt dat? Carmen bewindvoering

Beschermingsbewind. Hoe werkt dat? Carmen bewindvoering Beschermingsbewind Hoe werkt dat? Carmen bewindvoering 1 Inleiding Voor u ligt de brochure over beschermingsbewind. Als uw goederen onder bewind gesteld zijn, is het goed voor te stellen dat u denkt: hoe

Nadere informatie

Beschermingsbewind Budgetbegeleiding Budgetbeheer Betalingsregeling

Beschermingsbewind Budgetbegeleiding Budgetbeheer Betalingsregeling Beschermingsbewind Budgetbegeleiding Budgetbeheer Betalingsregeling *Brochure voor cliënten 1 Inhoud Voorwoord 3 1. Wat is beschermingsbewind 4 2. De personen bij beschermingsbewind 4 2.1. de onderbewindgestelde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van BaBeMe

Algemene Voorwaarden van BaBeMe Algemene Voorwaarden van BaBeMe Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: BaBeMe: De opdrachtnemer gevestigd te Oisterwijk. Kamer van Koophandel nummer: 60383534. BTW NL047146527B01.

Nadere informatie

Spelregels Bijstand & Bewind

Spelregels Bijstand & Bewind Spelregels Bijstand & Bewind 1. Algemeen 1.1 Wij zijn ons bewust van de situatie waarin u zich bevindt en met name het feit dat het zeer belastend is om een deel van uw handelingsvrijheid te verliezen.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Ficordento bewindvoering

Algemene voorwaarden Ficordento bewindvoering Algemene voorwaarden Ficordento bewindvoering Artikel 1. Begripsbepaling In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Bewindvoerder: Ficordento bewindvoering gevestigd te Hoogezand, postbus 115, 9600 AC Hoogezand.

Nadere informatie

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer 2013.1 Over Sofiad Brede en veelzijdige dienstverlening Sofiad Bewind B.V. is een voorzetting van de bewindvoerderspraktijk van Sofiad. Momenteel bestaat

Nadere informatie

1.4 Onder leefgeld wordt verstaan: een vergoeding die de cliënt ontvangt op basis van de overeenkomst.

1.4 Onder leefgeld wordt verstaan: een vergoeding die de cliënt ontvangt op basis van de overeenkomst. Algemene voorwaarden Activa Helpt inzake bewindvoering Artikel 1: Begripsbepaling 1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Activa Helpt, gevestigd te Lelystad. Kamer van Koophandel nummer: 56302428 BTW

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NijmegenBewind

Algemene Voorwaarden NijmegenBewind Algemene Voorwaarden NijmegenBewind Artikel 1. Begripsbepaling 1.1. Onder opdrachtnemer wordt verstaan: NijmegenBewind, gevestigd en kantoorhoudend te Nijmegen, Kamer van Koophandel nummer: 59783346. 1.2.

Nadere informatie

4.4. De friese bewindvoerder respecteert privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke- of bedrijfsinformatie vertrouwelijk wordt behandeld. 4.5.

4.4. De friese bewindvoerder respecteert privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke- of bedrijfsinformatie vertrouwelijk wordt behandeld. 4.5. ALGEMENE VOORWAARDEN BEWINDVOERING Artikel 1 Begripsbepaling 1.1. De friese bewindvoerder is gevestigd in Dokkum (Postbus 342, 9100AH) en bekend bij de Kamer van Koophandel onder nummer:56542283 en bij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Polaris bewindvoering en financieel beheer

Algemene voorwaarden Polaris bewindvoering en financieel beheer Graafseweg 274 6532ZV Nijmegen T: (024) 3738863 info@polarisbewindvoering.nl www.polarisbewindvoering.nl Algemene voorwaarden Polaris bewindvoering en financieel beheer Artikel 1. Begripsbepaling 1.1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bewindvoering, Inkomensbeheer en Budgetcoaching

Algemene voorwaarden Bewindvoering, Inkomensbeheer en Budgetcoaching Algemene voorwaarden Bewindvoering, Inkomensbeheer en Budgetcoaching Toekomst Bewindvoeringen, hierna te noemen als de opdrachtnemer, en: Naam:... Adres:... Geboortedatum:... Geboorteplaats:... Postcode

Nadere informatie

Richtlijnen voor de bewindvoerder

Richtlijnen voor de bewindvoerder Richtlijnen voor de bewindvoerder Inhoud: 1. Definities 2. Algemene inleiding 3. Aanvang bewind 4. Omvang bewind 5. Gevolgen van het bewind 6. Taak van de bewindvoerder 7. Twee of meer bewindvoerders 8.

Nadere informatie

Colofon. Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org

Colofon. Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org Colofon Dit boekje is een uitgave van de Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch, Bureau Wsnp. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Gemeente OEGSTGEEST SOCIALE ZAKEN Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Aanvraagdatum : Aanvraagnummer : Consulent : Instructie: Lees vóór het aanvragen van schuldhulpverlening de bijlagen, waarin een

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER DRIEHEER VERZEKERINGEN B.V.

DIENSTENWIJZER DRIEHEER VERZEKERINGEN B.V. Drieheer Verzekeringen B.V. DIENSTENWIJZER DRIEHEER VERZEKERINGEN B.V. Bezoekadres : Industrieweg 11, 8444 AS Heerenveen Postadressen : Postbus 108, 8440 AC Heerenveen Homepage : www.drieheer.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner Wilmink & Muijs Master Financieel Planner E E N A N D E R E K I J K O P G E L D Z A K E N HARTELIJK WELKOM BIJ WILMINK & MUIJS! Geachte cliënt, U bent van plan de zorg voor bepaalde voorzieningen toe te

Nadere informatie

Gedragscode Budgetbeheer

Gedragscode Budgetbeheer Gedragscode Budgetbeheer GEDR AGSCODE BUDGETBEHEER TITEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Definities In de Gedragscode Budgetbeheer van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) wordt verstaan

Nadere informatie

RI-04 Beheer financiën cliënten

RI-04 Beheer financiën cliënten RI-04 Beheer financiën cliënten Het reglement heeft als doel, duidelijkheid te scheppen in het handelen van medewerkers ten aanzien van de gelden van cliënten. Cavent heeft als uitgangspunt dat cliënten

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard Oktober 2012 oktober 2016 September 2012 2 3 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische crisis raken meer

Nadere informatie

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1 Hypoinsur - Dienstenwijzer Wij hechten grote waarde aan helderheid en transparantie, duidelijke uitleg over onze werkwijze en beloning. Om u vooraf te informeren over onze dienstverlening, ontvangt u dit

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Stadsgeldbeheer Utrecht. Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg gedreven door kennis, bewogen door mensen

Stadsgeldbeheer Utrecht. Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg gedreven door kennis, bewogen door mensen Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg gedreven door kennis, bewogen door mensen Stadsgeldbeheer Utrecht Beschrijving van een voorbeeldpraktijk schuldhulpverlening Stadsgeldbeheer Utrecht Beschrijving

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u informeren over onze werkwijze. In onze werkwijze staat u als klant centraal. In dit dienstverleningsdocument

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie