PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN"

Transcriptie

1 PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 06 februari 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: Agenda nr. 8/1 HRM-beleid. Aanpassing organisatiestructuur. Goedkeuring. Situering Het provinciedecreet bepaalt onder artikel 73 dat uw raad toekomt het organogram van het bestuur vast te stellen. In vergadering van 26 september 2002 stemde uw raad in met de oprichting van een departementale structuur. De bestaande diensten en instellingen werden geclusterd in 10 departementen. De departementale structuur werd door uw raad in vergadering van 24 november 2011 uitgebreid met één departement. Momenteel omvat de provincie 11 departementen, waarvan 5 ondersteunende departementen en 6 beleidsdepartementen : Ondersteunende departementen : 1. Departement van de Provinciegriffier 2. Departement Financiën 3. Departement Human Resources Management 4. Departement Logistiek 5. Departement Informatie en Communicatietechnologie Beleidsdepartementen 1. Departement Onderwijs, Veiligheid en Jeugd 2. Departement Cultuur 3. Departement Recreatie, Sport en Toerisme 4. Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit 5. Departement Leefmilieu 6. Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid Wijziging organisatiestructuur Heden wenst de deputatie onderstaande nieuwe organisatiestructuurwijziging voor te brengen. Het gaat hier zowel om het herbenoemen van een aantal departementen, alsook het overhevelen van diensten naar andere departementen en het oprichten van nieuwe diensten. Nu de resultaten van de interne staatshervorming stilaan duidelijk worden en het kader via sectoriële decreten en spelregels rond de Beleids- en Beheerscyclus gedefinieerd is, is een herverkaveling binnen de departement aangewezen. Vanuit de Vlaamse impulsen spelen hierbij een aantal bijkomende elementen een rol : 1. De inhoudelijke en/of procesmatige samenhang binnen één geheel. Een departement bevat best doelgroepen, producten, activiteiten en middelen die zowel vanuit politiek als maatschappelijk oogpunt een herkenbaar en samenhangend geheel vormen. Dezelfde procesmatige aanpak verhoogt de

2 interesse en herkenbaarheid om vanuit het middenmanagement samen te werken binnen het departement. 2. Ook de bevoegdheidsverdeling van de gedeputeerden voor de nieuwe legislatuur die in hoge mate bovenstaande filosofie volgt, maakt dat een aantal aanpassingen aangewezen zijn. Door een beperkt aantal diensten onder een ander departement onder te brengen, kunnen een aantal beleidsdomeinen beter worden geclusterd en worden de noodzakelijke contacten tussen de gedeputeerden en departementshoofden geoptimaliseerd en geactualiseerd. Door deze overheveling van diensten wordt gestreefd naar een betere inhoudelijke aansluiting van materies en betere afstemming tussen beleid en administratie. 3. Een laatste element waarmee in de mate van het mogelijke is rekening gehouden bij de indeling van de departementen is de span of control van de departementshoofden zelf. Voor een managementfunctie in een complexe overheidsorganisatie als ons bestuur, ligt de groep van medewerkers waaraan rechtstreeks leiding gegeven wordt, liefst niet al te hoog. In deze nieuwe indeling is ook binnen de inhoudelijke krijtlijnen een betere spreiding beoogd. ONDERSTEUNENDE DEPARTEMENTEN Departement van de Provinciegriffier (DPRG) wordt Departement Algemeen Beleid (DAB) Heden bestaat het Departement van de Provinciegriffier uit volgende diensten : Stafdienst Griffie Communicatiedienst Juridische Dienst In het provinciedecreet werden een 39-tal taken toegewezen aan de provinciegriffier. Zijn eerste verantwoordelijkheid gaat uit naar de ondersteuning van de performante en correcte werking van de beleidsorganen. Daarnaast staat hij als ambtelijk eindverantwoordelijke in voor de algemene leiding van de provinciale diensten en de aansturing van het personeel. Hij staat volgens het provinciedecreet in voor de werking van de provinciale diensten inzake de voorbereiding, de uitvoering en ambtelijke voorbereiding van de evaluatie van het beleid. Door de aard van zijn functie is hij hierbij een belangrijke schakel in het proces van beleidsintenties naar politieke besluitvorming en van deze besluitvorming naar beleidsacties. Vermits de beleidsvoering meer en meer geïntegreerd verloopt over de departementen heen, zal de provinciegriffier in de toekomst nog meer dan in het verleden moeten zorgen voor de goede werking van de interne overleg- en coördinatieorganen. Zijn rechtstreekse gesprekspartners hierbij zijn de negen departementshoofden en de financieel beheerder. Omwille van het in orde brengen van zijn span of control en om te kunnen focussen op zijn kerntaken wordt voorgesteld om met ingang van 1 januari 2013 de diensten van het Departement van de Provinciegriffier met als nieuwe benaming Departement Algemeen beleid (DAB) te beperken tot : Stafdienst (SAB) Griffie (GRIF) De operationele werking van de communicatiedienst, alsook de juridische dienst worden ondergebracht onder andere departementen, respectievelijk het Departement HRM en het Departement Logistiek.

3 Departement Financiën (DFIN) Om de decretaal toegewezen taken aan de financieel beheerder uit te voeren is het Departement Financiën opgedeeld in volgende diensten : Stafdienst (SFIN) Dienst Boekhouding (DBO) Dienst Controle, Wettelijkheid en Regelmatigheid (DCWR) Dienst Thesaurie en Fixed Assets (DTFA) Dienst Fiscaliteit (DF) Dienst Begroting (DBE) De structuur van het Departement Financiën blijft ongewijzigd. Departement HRM (DHRM) wordt Departement Mens, Communicatie en Organisatie (DMCO) Naast de stafdienst (SHRM) bestaat het Departement HRM momenteel uit vijf diensten: Dienst Personeelsbewegingen (DPB) Dienst Personeelsontwikkeling (DPO) Dienst Wedden, Pensioenen en Tijdregistratie (DWPT) Dienst Preventie en Bescherming op het werk (DPBW) Dienst Projectwerking en Organisatieontwikkeling (DPRO) APB Inovant (INOV) Binnen het departement wordt ook de Communicatiedienst opgenomen. Een degelijke externe communicatie veronderstelt een systematische informatieverstrekking over de producten en diensten van de provincie aan de diverse doelgroepen via een doordachte, coherente mix van analoge, digitale en audiovisuele communicatiemedia. Gezien de brede dienstverlening van het bestuur kan dit niet alleen door de centrale Communicatiedienst gebeuren die over een relatief beperkt aantal communicatiemogelijkheden beschikt. De voedingsideeën die aan de grondslag liggen van de corporate identity en de huisstijlrichtlijnen die hiervan een uitvloeisel zijn dienen begeleid te worden in hun toepassing doorheen de ganse organisatie. In het samenspel tussen de centrale filosofie en richtlijnen en de eigen decentrale verantwoordelijkheid hoort advisering en expertise-inbreng rond sociale media, grafische vormgeving, persbeleid, webcontent, Procesmatig zitten er veel vergelijkingspunten met het uitdragen van onze basisideeën rond personeelsaanpak en rechtspositieregeling. Bij de vormgeving van interne communicatie zit ook een belangrijk pakket geclusterd rond personeelsinformatie en dient dit te sporen met een optimale organisatieontwikkeling. Hieraan kan binnen het departement samen met de Dienst Projectwerking en Organisatieontwikkeling gewerkt worden. Onder DHRM, met de nieuwe benaming Departement Mens, Communicatie en Organisatie (DMCO) zullen volgende diensten ressorteren : Stafdienst (SMCO) Dienst Personeelsbewegingen (DPB) Dienst Personeelsontwikkeling (DPO) Dienst Wedden, Pensioenen en Tijdregistratie (DWPT) Dienst Preventie en Bescherming op het werk (DPBW) Dienst Projectwerking en Organisatieontwikkeling (DPRO) Communicatiedienst (CD)

4 APB Inovant zal omwille van de inhoudelijke aansluiting bij de materie educatie vanuit het DMCO overgeheveld worden naar het Departement Onderwijs, Veiligheid en Jeugd. Departement Logistiek (DLOG) Momenteel omvat het Departement Logistiek 4 diensten : Stafdienst (SLOG) Aankoopdienst (AKD) Dienst Infrastructuur en Vastgoed (DIN) Facilitaire Dienst (FACI) Voorgesteld wordt om de Juridische Dienst vanuit het Departement van de Provinciegriffier over te hevelen naar het Departement Logistiek. Voor de juridische dienst bestaat vandaag de corebusiness uit de opvolging en de aansturing van de geschillen waarbij het provinciebestuur partij is en het verlenen van juridisch advies aan de interne werking van de provinciale diensten. Onafgezien van het belang van de inhoud, gaat het om een in hoofdzaak logistiek proces. Na het afstoten van ons historisch archief naar het Rijksarchief gaat het bij het levend archief over een logistiek organisatorisch proces waarbij binnen een afgesproken depotlijst bepaalde documenten uit onze werkprocessen in de toekomst allicht digitaal worden gearchiveerd en geconsulteerd. Ook de centrale bibliotheek behoort tot de facilitaire dienstverlening in het departement Logistiek. Een overheveling van het archief en de centrale bibliotheek vanuit het Departement Cultuur (meer bepaald binnen de Dienst Erfgoed) naar het Departement Logistiek wordt hierbij voorgelegd. Zij vormen samen de nieuwe Dienst Informatiebeheer (DIB). Dit houdt in dat het Departement Logistiek zal bestaan uit volgende 6 diensten : Stafdienst (SLOG) Aankoopdienst (AKD) Dienst Infrastructuur en Vastgoed (DIN) Juridische Dienst (JUDI) Facilitaire Dienst (FACI) Dienst Informatiebeheer (DIB) Departement Informatie en Communicatietechnologie (DICT) Het Departement Informatie- en Communicatietechnologie is vorig jaar als apart departement georganiseerd vermits ICT een steeds belangrijker strategisch onderdeel wordt van onze organisatie. Naast een stafdienst (SICT) bestaat het departement uit een drietal diensten met name: Dienst Strategie en Architectuur (DSA) Dienst Projecten en Productontwikkeling (DPP) Dienst Operations en Services (DOS) Er dienen aan de organisatiestructuur binnen DICT geen wijzigingen te worden aangebracht. BELEIDSDEPARTEMENTEN Departement Recreatie, Sport en Toerisme (DRST) wordt Departement Vrije Tijd (DVT) Het departement zorgt voor de verbinding tussen de materies die vooral in de vrije tijd van de inwoners van de provincie gelegen zijn. Vandaar wordt voorgesteld om het departement het herbenoemen als Departement Vrije Tijd.

5 Het vormgeven van de uitdagingen binnen het departement gebeurt binnen volgende diensten en instellingen : Stafdienst Vrije Tijd (SVT) Dienst Vrijetijds- en landschapsbeleving (DVL) Provinciale Groendomeinen regio Antwerpen (PGRA) Provinciale Groendomeinen regio Mechelen (PGRM) Provinciale Groendomeinen regio Kempen (PGRK) GPB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer (PRZ) GB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre (PRDS) ABP Sport (SPRT) Arboretum Kalmthout vzw (AK) Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker vzw (PSRN) Toerisme Provincie Antwerpen vzw (TPA) Volgende bevoorrechte partners vallen onder het Departement Vrije Tijd : Kempens Landschap vzw Sportpaleis Departement Leefmilieu Binnen het Departement Leefmilieu worden thema s geclusterd rond milieubeleid en grote delen van het provinciaal natuurbeleid. Volgende 5 diensten geven vorm aan deze thema s : Stafdienst Leefmilieu (SLM) Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid (DMN) Dienst Waterbeleid (DW) Dienst Milieuvergunningen (DMV) Provinciaal Instituut voor Milieueducatie (PIME) Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) De Dienst Waterbeleid zorgt voor een integraal waterbeleid waarbij zowel veiligheids- als duurzaamheidsaspecten aan bod komen. Vandaar wordt voorgesteld om de dienst in de wereld te zetten als Dienst Integraal Waterbeleid (DW) in plaats van Dienst Waterbeleid. Binnen het departement zijn volgende partners opgenomen : Regionaal Landschap De Voorkempen vzw (RLDV) Regionaal Landschap Rivierenland vzw (RLRL) Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw (RLSD) Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw (RLKGN) Het departement wordt versterkt met volgende bevoorrechte partners : Bosgroep Kempense Heuvelrug vzw (BKH) Bosgroep Noorderkempen vzw (BNK) Bosgroep Antwerpen Zuid vzw (BAZ) Bosgroep Antwerpen Noord vzw (BAN) Bosgroep Zuiderkempen vzw (BZK) De bosgroepen zorgen voor een maatschappelijk verantwoord bosbeheer. Voorgesteld wordt om de aansturing van het provinciaal beleid ten aanzien van de bosgroepen in de toekomst onder te brengen in het Departement Leefmilieu, in concreto binnen de Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid in plaats van in het Departement Vrije Tijd. Op deze manier kan er een coherent en geïntegreerd natuurbeleid over het ganse grondgebied gevoerd worden. Voor de bosgroepen en de regionale landschappen is het momenteel onduidelijk hoever de provinciale autonomie zal reiken in het kader van de interne staatshervorming

6 Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid In het Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid clustert men bevoegdheden rond economische materies, innovatie en internationale samenwerking. Thema s die elkaar onderling kunnen versterken. Naast het werken aan welvaart is er ook de zorg rond het welzijn in het departement aanwezig. Op 29 februari 2012 besliste de deputatie over de ontbinding van GPB Europa Direct met ingang van 1 januari Voorgesteld wordt om de inhoudelijke werking van Europa Direct te integreren in de nieuw op te richten Dienst Europa. Deze nieuwe Dienst Europa (DEUR) zal zich focussen op : - informatie en communicatie met betrekking tot de Europese programma s en Europa in het algemeen - Educatie; de werking richting leraren en scholen (vandaag wordt deze doelstelling opgenomen binnen de GPB Europa Direct) - Europees project en programmabeheer - Provinciale ondersteuning van de eigen diensten (financieel en administratief) - Beheer van het provinciale cofinancieringsfonds - Beheersautoriteit/faciliteren van het Gemeenschappelijk Secretariaat Interreg Vlaanderen/Nederland Dit wil zeggen dat het Gewone Provinciebedrijf Europa Direct binnen de organisatiestructuur op N-2 geschrapt wordt. Op 12 juli 2012 werd het verzoek tot de ontbinding van de vzw Welzijnszorg Provincie Antwerpen (WPA) door de deputatie goedgekeurd. In vergadering van 25 oktober 2012 besliste uw raad om de personeelsleden vanuit deze vzw over te nemen en in te zetten binnen de Dienst Welzijn en Gezondheid. Hierbij wordt aan uw raad voorgelegd om de vzw Welzijnszorg Provincie Antwerpen te schrappen in de organisatiestructuur. Concreet houdt dit in dat het departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid zal bestaan uit volgende diensten: Stafdienst (SWEP) Dienst Economie en Internationale Samenwerking (DEIS) Dienst Europa (DEUR) Dienst Landbouw en Plattelandsbeleid (DLP) Dienst Welzijn en Gezondheid (DWG) Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen (PSES) GPB Kamp C (KMPC) GPB Hooibeekhoeve (HH) Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij (PV) EVAP Provinciaal Centrum voor Metabole Aandoeningen (PCMA) EVAP Gouverneur Kinsbergen Centrum (EGKC) Provinciaal Documentatiecentrum Atlas vzw (PDA) Havencentrum vzw (HC) Innotek vzw (INNO) Volgende bevoorrechte partners worden aangegeven : Rurant vzw Gielsbos vzw Het Vredescentrum wordt als bevoorrechte partner niet langer ondergebracht onder dit departement, maar zal het Departement Cultuur in de toekomst versterken.

7 Departement Onderwijs, Veiligheid en Jeugd (DOVJ) wordt Departement Ontwikkeling en Educatie (DOE) In het departement draait het om twee hoofdthema s met name educatie en ontwikkeling. Op het educatieve vlak is er het provinciaal onderwijs. De vier provinciale secundaire scholen hebben een waaier aan specifieke en nicheopleidingen, vaak gericht op knelpuntberoepen. Ze zijn vaak complementair op het aanbod van andere onderwijsnetten in hun regio. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs vult dit aanbod aan met secundair volwassenenonderwijs en hoger beroepsonderwijs en is ook sterk arbeidsmarkt- en certificatiegericht. Onze provinciale scholen en het CVO worden momenteel beheerd in het Intern Verzelfstandigd Agentschap (IVA) Provinciaal Onderwijs Antwerpen. Het Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding werkt niet enkel voor de eigen scholen, maar ook voor enkele tientallen andere. De Plantijn Hogeschool zal door de fusie met Artesis in de toekomst een meer autonoom statuut krijgen los van ons bestuur. Veiligheidsopleidingen worden zowel gegeven in het Provinciaal Veiligheidsinstituut en op Campus Vesta. De APB Inovant, voorheen ressorterend onder het Departement HRM heeft ook een belangrijke opdracht in de vorming van personeelsleden van lokale besturen in de ruime zin van het woord. Naar aanleiding van de deze besluitvorming rond de departementsstructuur, werd de plaats van alle entiteiten in het departement onder de loep genomen. Tijdens deze oefening werd duidelijk dat het Suske en Wiske-Kindermuseum de enige entiteit is in het departement die via een andere dienst (in concreto Jeugddienst) dan de Stafdienst DOVJ rapporteert, en dus op niveau N-3 zit in de organisatiestructuur. Het Kindermuseum geeft net zoals de Jeugddienst en het Provinciaal Vormingscentrum Malle vorm aan het jeugdbeleid. Het Suske en Wiske Kindermuseum probeert het immateriële erfgoed van Willy Vandersteen voornamelijk educatief te ontsluiten naar scholen toe. Ze hebben zelf geen grote historische collectie zoals in een klassiek museum. Voorgesteld wordt om het Kindermuseum, net zoals de andere buitendiensten binnen het departement, rechtstreeks onder de bevoegdheid van het departementshoofd te brengen. De Dienst Noord-Zuidbeleid volgt twee invalshoeken : emancipatorische ontwikkeling via steun aan projecten in het Zuiden en bewustwording in het Noorden. Alle uitdagingen rond voormelde twee hoofdthema s worden geclusterd binnen één departement dat herbenoemd wordt tot Departement Ontwikkeling en Educatie : Stafdienst Onderwijs en Educatie (SOE) Jeugddienst (JD) Dienst Noord-Zuidbeleid (DNZ) Provinciaal Suske en Wiske Kindermuseum (PSWK) IVA Provinciaal Onderwijs Provincie Antwerpen (POA) Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) Provinciaal Veiligheidsinstituut (PVI) GPB Provinciaal Vormingscentrum (PVM) APB Campus Vesta (CVST) APB Inovant (INOV)

8 Departement Cultuur Het departement Cultuur overspant alle culturele materies waarmee de provincie bezig is. Het departement Cultuur (DCUL) blijft als volgt samengesteld : Stafdienst Cultuur (SCUL) Dienst Cultuurspreiding en Kunsten (DCSK) Dienst Erfgoed (DE) Kasteel D Ursel (KURS) Provinciaal Bibliotheek Centrum Vrieselhof (PBC) Diamantmuseum (DM) Zilvermuseum Sterkshof (ZM) Fotomuseum (FM) Modemuseum (MOMU) Arenbergschouwburg (APA) De Warande (WAR) Monumentenwacht (MOWA) Prospekta vzw (PROS) De Emile Verhaeren Genootschap is als bevoorrechte partner van het departement Cultuur opgenomen. Het departement Cultuur wordt versterkt door de bevoorrechte partner Vredescentrum : Het Vredescentrum vzw wordt vanuit het Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid overgeheveld naar het Departement Cultuur. Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Binnen het Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit worden thema s geclusterd en vorm gegeven in volgende 5 diensten : Stafdienst Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit (SROM) Dienst Ruimtelijke Planning (DRP) Dienst Stedenbouwkundige Vergunningen (DSTV) Dienst Mobiliteit (DMOB) Dienst Gebiedsgericht Beleid (DGB) De Dienst Stedenbouwkundige Vergunningen (DSTV) heeft o.a. als taak de beslissing inzake bouw- en verkavelingsberoepen voor te bereiden en te zorgen voor de administratieve afhandeling van genomen beslissingen. In het kader van deze kerntaak wordt voorgesteld de dienst in de wereld te zetten als Dienst Stedenbouwkundige Beroepen (DSTB). Hiermee vermijden we ook de verwarring met de stedenbouwkundige diensten van andere overheidsniveaus die de basisvergunningen verlenen. Uw raad wordt uitgenodigd in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen aan het organogram. Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 13 december De provincieraad van Antwerpen; Gelet op de artikelen 73, 100 tot en met 112 van het provinciedecreet; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeente- en provinciepersoneel; Gelet op de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel goedgekeurd door de provincieraad;

9 Overwegende dat de provincieraad het organogram van de provinciale diensten vaststelt; Overwegende dat het organogram de organisatiestructuur weergeeft van de provinciale diensten en de gezagsverhoudingen aangeeft; Overwegende dat dit voorstel werd besproken op het managementteam; Overwegende dat de voormelde voorstellen van aanpassingen werd overlegd met de representatieve vakbonden (gemotiveerd advies dd. 18 december 2013); Op voorstel van de deputatie; BESLUIT : Enig artikel: Binnen de organisatiestructuur van de provinciale departementen en diensten wordt met ingang van 1 januari 2013 volgende aanpassingen aangebracht : Schrappen op N-1 Departement van de Provinciegriffier (DPRG) Departement HRM (DHRM) Departement Onderwijs Veiligheid en Jeugd (DOVJ) Departement Recreatie, Sport en Toerisme (DRST) Stafdienst van de Provinciegriffier (SPRG) Stafdienst HRM (SHRM) Stafdienst Onderwijs, Veiligheid en Jeugd (SOVJ) Stafdienst Recreatie, Sport en Toerisme (SRST) Toevoegen op N-1 Departement Algemeen Beleid (DAB) Departement Mens, Communicatie en Organisatie (DMCO) Departement Ontwikkeling en Educatie (DOE) Departement Vrije Tijd (DVT) Stafdienst Algemeen Beleid (SAB) Stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie (SMCO) Stafdienst Onderwijs en Educatie (SOE) Stafdienst Vrije Tijd (SVT) Schrappen op N-2 Binnen het Departement Algemeen Beleid Juridische Dienst (JUDI) Communicatiedienst (CD) Binnen het Departement Mens, Communicatie en Organisatie APB Inovant (INOV) Binnen het Departement Leefmilieu Dienst Waterbeleid (DW) Binnen het Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Dienst Stedenbouwkundige Vergunningen (DSTV) Binnen het Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid GPB Europa Direct (ED) Welzijnszorg Provincie Antwerpen vzw (WPA)

10 Binnen het Departement Ontwikkeling en Educatie Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs (PCVO) Provinciaal Instituut PIVA (PIVA) Provinciaal Instituut Sint-Godelieve (PISG) Provinciaal Instituut voor Technisch Onderwijs Stabroek (PITS) Provinciale Scholen voor Tuinbouw en Techniek (PTS) Toevoegen op N-2 Binnen het Departement Logistiek Juridische Dienst (JUDI) Dienst Informatiebeheer (DIB) Binnen het Departement Mens, Communicatie en Organisatie Communicatiedienst (CD) Binnen het Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid Dienst Europa (DEUR) Binnen het Departement Ontwikkeling en Educatie APB Inovant (INOV) Provinciaal Suske en Wiske Kindermuseum (PSWK) Binnen het Departement Leefmilieu Dienst Integraal Waterbeleid (DW) Binnen het Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Dienst Stedenbouwkundige Beroepen (DSTB) Schrappen als bevoorrechte partner Binnen het Departement Vrije Tijd Bosgroep Kempense Heuvelrug vzw (BKH) Bosgroep Noorderkempen vzw (BNK) Bosgroep Antwerpen Zuid vzw (BAZ) Bosgroep Antwerpen Noord vzw (BAN) Bosgroep Zuiderkempen vzw (BZK) Binnen het Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid Vredescentrum vzw Toevoegen als bevoorrechte partner Binnen het Departement Leefmilieu Bosgroep Kempense Heuvelrug vzw (BKH) Bosgroep Noorderkempen vzw (BNK) Bosgroep Antwerpen Zuid vzw (BAZ) Bosgroep Antwerpen Noord vzw (BAN) Bosgroep Zuiderkempen vzw (BZK) Binnen het Departement Cultuur Vredescentrum vzw

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 30 april 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/2 Beheersovereenkomsten met 14 autonome provinciebedrijven.

Nadere informatie

BESLUITEN GENOMEN DOOR DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN IN VERGADERING VAN 26 JUNI 2014

BESLUITEN GENOMEN DOOR DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN IN VERGADERING VAN 26 JUNI 2014 962 BESLUITEN GENOMEN DOOR DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN IN VERGADERING VAN 26 JUNI 2014 1 Gewone Provinciebedrijven opheffing GPB Arenbergschouwburg en overdracht eindbalans naar beginbalans APB Arenbergschouwburg.

Nadere informatie

BESLUITEN GENOMEN DOOR DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN IN VERGADERING VAN 27 JUNI 2013

BESLUITEN GENOMEN DOOR DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN IN VERGADERING VAN 27 JUNI 2013 603 BESLUITEN GENOMEN DOOR DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN IN VERGADERING VAN 27 JUNI 2013 1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin van artikel 43, &2, 9 en artikel 43, &2, 11 van het provinciedecreet.

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 februari 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/1 Overzicht van de extern verzelfstandigde agentschappen,

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 maart 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/4 Overzicht van de extern verzelfstandigde agentschappen,

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 april 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/1 Overzicht van de extern verzelfstandigde agentschappen,

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 maart 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: 03 240 52 60 Agenda nr. 4/14 Tweede reeks wijzigingen van 2014. Technische

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 april 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/2 Overzicht van de extern verzelfstandigde agentschappen,

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 juni 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/4 Derde reeks wijzigingen van 2017 en het meerjarenplan

Nadere informatie

BESLUITEN GENOMEN DOOR DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN IN VERGADERING VAN 25 SEPTEMBER 2014

BESLUITEN GENOMEN DOOR DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN IN VERGADERING VAN 25 SEPTEMBER 2014 115 BESLUITEN GENOMEN DOOR DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN IN VERGADERING VAN 25 SEPTEMBER 2014 1 Provincieraad. Ontslag van de heer Jan Hofkens. Opvolging. 2 Provincieraad. Ontslag van mevrouw Hilde De

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 september 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: 03 240 52 60 Agenda nr. 4/2 Vierde reeks wijzigingen van 2015. Diverse

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 juni 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/3 Samenwerkingsovereenkomst met het extern verzelfstandigd

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 april 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: 03 240 52 60 Agenda nr. 8/2 Veiligheid. Beheersovereenkomst met het autonoom

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 juni 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: 03 240 52 60 Agenda nr. 4/3 Derde reeks wijzigingen 2014. Departement Mens,

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/3 Vierde reeks wijzigingen van 2014 - diverse

Nadere informatie

Wijziging organogram - OCMW en Gemeenteraad april 2017

Wijziging organogram - OCMW en Gemeenteraad april 2017 Bijlage Wijziging organogram - OCMW en Gemeenteraad april 2017 1 Inleiding Stad Gent en OCMW Gent werken samen aan een nieuwe organisatiestructuur waarin op doorgedreven manier samengewerkt zal worden.

Nadere informatie

4. Interne organisatie - Organogram

4. Interne organisatie - Organogram 4. Interne organisatie - Organogram Stad Gent Adres: Botermarkt 1, 9000 Gent NIS code: 44021 Toelichting bij het meerjarenplan 2014 Filters Bestuur/ Entiteit Stad Gent Jaar 2014 Budgetronde W142 Entiteit

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 18 januari 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 53 Agenda nr. 5/1 Intern Verzelfstandigd Agentschap Provinciaal

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 november 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 4/16 Vierde reeks wijzigingen van 2016 Departement

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Stadspersoneel - Nieuw organogram van de Stad Gent en het OCMW Gent - Vaststelling

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Stadspersoneel - Nieuw organogram van de Stad Gent en het OCMW Gent - Vaststelling GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 12 april 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00293 Onderwerp: Stadspersoneel - Nieuw organogram van de Stad Gent en het OCMW Gent - Vaststelling Beknopte

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 februari 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/3 Eerste reeks wijzigingen van 2015 Technische

Nadere informatie

Memo. Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014

Memo. Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014 Memo Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014 1 Inleiding Stad Gent en OCMW Gent werken samen aan een nieuwe organisatiestructuur waarin op doorgedreven manier samengewerkt zal worden. In functie

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Voorstel Beleidskeuzes Landbouw & Platteland

Voorstel Beleidskeuzes Landbouw & Platteland Voorstel Beleidskeuzes Landbouw & Platteland Mechtilde Hennebert 3/10/2012 Departement Dienst Agenda 1. Situering 2. Strategische doelstellingen: Provincie Antwerpen 3. Tactische doelstellingen: Landbouw

Nadere informatie

Milieuvriendelijke voertuigen in de provincie Antwerpen

Milieuvriendelijke voertuigen in de provincie Antwerpen Milieuvriendelijke voertuigen in de provincie Antwerpen 31-05-2012 Studiedag elektrische wagens en laadpalen Departement Leefmilieu Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid Situering 2 Projecten Aankoopgids

Nadere informatie

4. Interne organisatie - Organogram

4. Interne organisatie - Organogram 4. Interne organisatie - Organogram Stad Gent Adres: Botermarkt 1, 9000 Gent NIS code: 44021 Toelichting bij het meerjarenplan 2015 Filters Bestuur/ Entiteit Stad Gent Jaar 2015 Budgetronde B15 Entiteit

Nadere informatie

BESLUITEN GENOMEN DOOR DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN IN VERGADERING VAN 26 NOVEMBER 2015

BESLUITEN GENOMEN DOOR DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN IN VERGADERING VAN 26 NOVEMBER 2015 105 BESLUITEN GENOMEN DOOR DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN IN VERGADERING VAN 26 NOVEMBER 2015 1 Provincieraad. Ontslag van mevrouw Benedicte Geniets. Opvolging. 2 Budget 2015 : nieuwe subsidie voor departement

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 mei 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 10/1 Europa. Beheers- en uitvoeringsovereenkomst Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/06/2016

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/06/2016 Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/06/2016 Agenda provincieraad (PR) OVERZICHT RAADSCOMMISSIES: COMMISSIE AZF ALGEMENE ZAKEN EN FINANCIËN 1 STE COMMISSIE BESTUURLIJKE ORGANISATIE, ALGEMENE

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 18 januari 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: 03 240 52 60 Agenda nr. 8/1 Autonoom provinciebedrijf Campus Vesta. Identificatienummer

Nadere informatie

OVERZICHT OVERLEGSTRUCTUREN IN HET HOOG OVERLEGCOMITÉ VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST

OVERZICHT OVERLEGSTRUCTUREN IN HET HOOG OVERLEGCOMITÉ VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST BIJLAGE 3 OMZENDBRIEF OVERZICHT OVERLEGSTRUCTUREN IN HET HOOG OVERLEGCOMITÉ VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST I ENTITEITEN BBB STRUCTUUR 1.1. Tussenoverlegcomités (= beleidsdomeinoverlegcomité BDOC),

Nadere informatie

AGENDA PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 25 JUNI 2015 PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR

AGENDA PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 25 JUNI 2015 PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR AGENDA PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 25 JUNI 2015 PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR 1. Mondelinge vraagstelling over actuele onderwerpen PRIORITAIRE AGENDAPUNTEN COMMISSIE AZF- BESTUURLIJKE

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 1025 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE N. 2008 92 VLAAMSE OVERHEID [C 2007/37387]

Nadere informatie

Het provinciedecreet voert wel een nieuwheid in, nl. het budgethouderschap. (art. 154 e.v. Provinciedecreet)

Het provinciedecreet voert wel een nieuwheid in, nl. het budgethouderschap. (art. 154 e.v. Provinciedecreet) WERKINSTRUMENTEN VAN DE PROVINCIES VOOR HET VOEREN VAN HET PROVINCIAAL BELEID Het is de algemene regel dat de provincies de hun toevertrouwde opdrachten zelf uitvoeren via hun administratie. Veel van hun

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 maart 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 maart 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 maart 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD cultuur, sport, jeugd en onderwijs Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

TOELICHTING MEERJARENPLAN 2014-2019

TOELICHTING MEERJARENPLAN 2014-2019 TOELICHTING MEERJARENPLAN 2014-2019 PROVINCIERAAD DECEMBER Departement Financiën Dienst Begroting INHOUDSTAFEL Omgevingsanalyses Omschrijving financiële risico s Overzicht beleidsdoelstellingen Interne

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

protocol nr. 332.1 068

protocol nr. 332.1 068 Agentschap voor Overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 332.1 068 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 JANUARI 2014 DIE GEVOERD

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/6 Budget 2014. Herverdeling van het krediet

Nadere informatie

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 19 JANUARI 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE VIII

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 19 JANUARI 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE VIII Agentschap voor overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 269.882 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 19 JANUARI 2009 DIE GEVOERD WERDEN

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 november 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/2 Samenwerkingsovereenkomst 2014-2019 tussen

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 18 januari 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 Agenda nr. 1/5 Gewoon provinciebedrijf ModeMuseum Provincie Antwerpen.

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 30 april 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 50 Agenda nr. 5/1 Provinciaal CLB. Gesubsidieerd personeel. Vakbondsoverleg.

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 214314 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Toelichting bij het budget 214: Exploitatiebudget per beleidsdomein 214 TL1

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 18 december 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/2 Samenwerkingsovereenkomst 2013 tussen provincie

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 juni 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 50 Agenda nr. 5/1 Intern Verzelfstandigde Agentschappen opheffing

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid Stuk 825 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 28 april 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid 1879 FIN Stuk

Nadere informatie

Regionale depotwerking in de PROVINCIE ANTWERPEN

Regionale depotwerking in de PROVINCIE ANTWERPEN Regionale depotwerking in de PROVINCIE ANTWERPEN Nieuwe fundamenten Oude pijlers Erfgoeddepots Frank Herman Adviseur Erfgoeddepots - Coördinator Frank.Herman@admin.provant.be FAAD VUB 2012-03-31 1. Voorgeschiedenis

Nadere informatie

Verzelfstandiging in provincies: van mogelijkheden naar toepasbaarheid, wenselijkheid en noodzaak Over verzelfstandiging

Verzelfstandiging in provincies: van mogelijkheden naar toepasbaarheid, wenselijkheid en noodzaak Over verzelfstandiging Verzelfstandiging in provincies: van mogelijkheden naar toepasbaarheid, wenselijkheid en noodzaak Het verzelfstandigingdebat en de hieraan gekoppelde voornemens en initiatieven komen langzaam maar zeker

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 5 20 mei 2013 19de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 20 Nr. 21 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 april 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

protocol nr Over

protocol nr Over Agentschap voor overheidspersoneel SECTORCOMITE XVII I VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 268.871 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 15 DECEMBER 2008 DIE GEVOERD

Nadere informatie

VR DOC.1027/2

VR DOC.1027/2 VR 2015 0910 DOC.1027/2 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het subsidiëren van operationele groepen inzake het Europees Partnerschap voor Innovatie - netwerk voor de productiviteit en duurzaamheid

Nadere informatie

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 Legende bij de onderstaande tabel: ngk: overdracht van niet-gesplitste kredieten; bvj: overdracht van bijkredieten vorige jaren. (in duizenden EUR)

Nadere informatie

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 APRIL 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE VIII

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 APRIL 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE VIII Agentschap voor Overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 273.895 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 APRIL 2009 DIE GEVOERD WERDEN

Nadere informatie

De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse

Nadere informatie

gemeenteraad college van burgemeester en schepenen gemeentesecretaris managementteam leefmilieu ruimtelijk beleid werken nutsvoorzieningen

gemeenteraad college van burgemeester en schepenen gemeentesecretaris managementteam leefmilieu ruimtelijk beleid werken nutsvoorzieningen gemeenteraad TOEGEPASTE ORGANISATIESTRUCTUUR (NPS4) matrix pagina 1 van 27 college van burgemeester en schepenen financieel beheerder managementteam VZ veiligheidszaken OZ onderwijszaken VTZ vrijetijdszaken

Nadere informatie

toelichting budget 2015

toelichting budget 2015 toelichting budget 2015 commissie 18 november 2014 1. prioritaire beleidsdoelstellingen sport onderwijs 2. niet-prioritaire beleidsdoelstellingen administratieve beroepen personeel informatietechnologie

Nadere informatie

Vlaamse Regering.^SLT

Vlaamse Regering.^SLT Vlaamse Regering.^SLT Besluit van de Vlaamse Regering inzake de werking en de samenstelling van de Vlaamse Luchthavencommissie DE VLAAMSE REGERING. Gelet op het decreet van 7 mei 2004 Inzake de Sociaal-Economische

Nadere informatie

nr. 274 van KURT DE LOOR datum: 17 december 2014 aan LIESBETH HOMANS Administratie Binnenlands Bestuur - Juridische adviezen

nr. 274 van KURT DE LOOR datum: 17 december 2014 aan LIESBETH HOMANS Administratie Binnenlands Bestuur - Juridische adviezen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 274 van KURT DE LOOR datum: 17 december 2014 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

Broeikasgasrapport 2012. Provinciebestuur Antwerpen

Broeikasgasrapport 2012. Provinciebestuur Antwerpen Broeikasgasrapport 2012 Provinciebestuur Antwerpen COLOFON: Het broeikasgasrapport is opgemaakt voor de broeikasgasuitstoot van 2012. De gegevensverzameling werd afgerond november 2013. Gegevens na november

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN Zitting 2006-2007 5 december 2006 houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN Zie: 19 (2006-2007) Nr. 1: Ontwerp van

Nadere informatie

pagina 1 van 6 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het decreet van 18 juli

Nadere informatie

wie het personeelslid gehuwd is of een verklaring van wettelijke samenwoning heeft afgelegd de pleegvoogd is vermeld in artikel 475ter tot en met

wie het personeelslid gehuwd is of een verklaring van wettelijke samenwoning heeft afgelegd de pleegvoogd is vermeld in artikel 475ter tot en met 22 SEPTEMBER 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor

Nadere informatie

Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig?

Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig? Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig? SCHEMA GEEN PLANMER GEEN PLAN-MER Fase 1: DEFINITIE? Neen Ja Fase 2: TOEPASSINGSGEBIED? Neen Ja Fase 3: VAN RECHTSWEGE? Neen Ja SCREENING PLAN-MER

Nadere informatie

TOELICHTING BUDGET 2015

TOELICHTING BUDGET 2015 TOELICHTING BUDGET 215 DIENST BEGROTING Departement Financiën INHOUDSTAFEL Toelichting bij het exploitatiebudget: Exploitatiebudget per beleidsdomein Evolutie van het exploitatiebudget Toelichting bij

Nadere informatie

DOELSTELLINGENNOTA 2014

DOELSTELLINGENNOTA 2014 AG Infrastructuur Maaseik Markt 1 3680 Maaseik NIS-code : null DOELSTELLINGENNOTA 2014 Secretaris Peter Graux Financieel beheerder Voorzitter: Dirk Verlaak Maaseik Maaseik wil een optimale, klantvriendelijke

Nadere informatie

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 199.609 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 26 MEI 2003 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, Ministerieel besluit van 29 mei 2002 houdende vastlegging van de structuur van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, een beleidsplan van een bibliotheek en een beleidsplan van een cultuurcentrum DE VLAAMSE

Nadere informatie

Lutgart De Buel 02/553.50.13 30.07.2002 Lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be

Lutgart De Buel 02/553.50.13 30.07.2002 Lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Statutaire Aangelegenheden Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest Boudewijnlaan 30,1000 BRUSSEL Tel. (02)553 50 25 - Fax (02)553 51 06 E-mail:

Nadere informatie

Ook de productie van hernieuwbare energie gekoppeld aan provinciale entiteiten wordt bepaald: Í Hernieuwbare energie productie

Ook de productie van hernieuwbare energie gekoppeld aan provinciale entiteiten wordt bepaald: Í Hernieuwbare energie productie COLOFON: Het broeikasgasrapport is opgemaakt voor de broeikasgasuitstoot van 2010. De gegevensverzameling werd afgerond mei 2012. Gegevens na mei 2012 aangeleverd werden niet meer verwerkt. Auteur: Dienst

Nadere informatie

PS2008WMC20-1 - : adviesaanvraag inzake zendtijdtoewijzing regionale omroep. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5

PS2008WMC20-1 - : adviesaanvraag inzake zendtijdtoewijzing regionale omroep. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5 PS2008WMC20-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 9 september 2008 Nummer PS : PS2008WMC20 Afdeling : ECV Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT226727 Portefeuillehouder : Raven

Nadere informatie

Inhoudstafel BBC- BELEID BIJ STAD POPERINGE: IMPLEMENTATIE & PRAKTISCHE TIPS 17/10/2011. beleidsitems en algemene rekeningen. investeringen en andere

Inhoudstafel BBC- BELEID BIJ STAD POPERINGE: IMPLEMENTATIE & PRAKTISCHE TIPS 17/10/2011. beleidsitems en algemene rekeningen. investeringen en andere BBC- BELEID BIJ STAD POPERINGE: IMPLEMENTATIE & PRAKTISCHE TIPS Stadsontvanger Stad Poperinge: Stefaan Vandecasteele Inhoudstafel 1. Beleidsdomein 2. Beleidsitem 3. Algemene rekeningen 4. Verhouding functionele-

Nadere informatie

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/06/2017

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/06/2017 Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/06/2017 Agenda provincieraad OVERZICHT RAADSCOMMISSIES: NAAM DATUM BEVOEGDHEDEN 1 STE COMMISSIE MAANDAG 12 JUNI 2017, 17U00 BESTUURLIJKE ORGANISATIE,

Nadere informatie

Krachtlijnen voor het beleid volwassenenonderwijs en levenslang en levensbreed leren in de provincie West-Vlaanderen

Krachtlijnen voor het beleid volwassenenonderwijs en levenslang en levensbreed leren in de provincie West-Vlaanderen Krachtlijnen voor het beleid volwassenenonderwijs en levenslang en levensbreed leren in de provincie West-Vlaanderen Carl Vereecke gedeputeerde voor onderwijs Resoc ZWVL Platform Levenslang en Levensbreed

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende vaststelling van het wapen en de vlag van de provincies, gemeenten en districten. Stuk 1070 (2006-2007) Nr.

ONTWERP VAN DECREET. houdende vaststelling van het wapen en de vlag van de provincies, gemeenten en districten. Stuk 1070 (2006-2007) Nr. Stuk 1070 (2006-2007) Nr. 1 Zitting 2006-2007 18 januari 2007 ONTWERP VAN DECREET houdende vaststelling van het wapen en de vlag van de provincies, gemeenten en districten 2700 LEE Stuk 1070 (2006-2007)

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 november 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: 03 240 52 60 Agenda nr. 8/1 Provinciepersoneel. Wijziging rechtspositieregeling.

Nadere informatie

Memorie van toelichting

Memorie van toelichting [Voorontwerp van] decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 en het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 30000

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 30000 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 214314 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Toelichting bij het budget 214: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

Gebruikte afkortingen

Gebruikte afkortingen VOORONTWERP VAN DECREET HOUDENDE OMVORMING VAN HET BELEIDSDOMEIN RUIMTELIJKE ORDENING, WOONBELEID EN ONROEREND ERFGOED EN HET BELEIDSDOMEIN LEEFMILIEU, NATUUR EN ENERGIE NAAR HET BELEIDSDOMEIN OMGEVING

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL GEREGISTREERDE AANVRAGEN OPENBAARHEID VAN BESTUUR

OVERZICHTSTABEL GEREGISTREERDE AANVRAGEN OPENBAARHEID VAN BESTUUR BIJLAGE OVERZICHTSTABEL GEREGISTREERDE AANVRAGEN OPENBAARHEID VAN BESTUUR PERIODE: 1 JULI 2015 TOT 30 JUNI 2016 1) Vlaamse overheid: 12 beleidsdomeinen A) Kanselarij en Bestuur Departement Kanselarij en

Nadere informatie

Kunnen we van verandering een verbetering maken? Sven Brabants 28/1/2015 Secretaris gemeente & ocmw Malle

Kunnen we van verandering een verbetering maken? Sven Brabants 28/1/2015 Secretaris gemeente & ocmw Malle Samenwerking gemeenteocmw Kunnen we van verandering een verbetering maken? Sven Brabants 28/1/2015 Secretaris gemeente & ocmw Malle inhoud 1. Praktijkgetuigenis 2. Aandachtspunten/stellingen Presentatie

Nadere informatie

protocol nr Over

protocol nr Over Agentschap voor overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 259.841 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 7 APRIL 2008 DIE GEVOERD WERDEN

Nadere informatie

Organigram gemeente Bocholt

Organigram gemeente Bocholt Organigram gemeente Bocholt Gemeenteraad College van burgemeester en schepenen (ver. 19/12/2013) Gemeentesecretaris Stafdienst Financieel Beheerder MENS RUIMTE ALGEMEEN BESTUUR EN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

Nadere informatie

Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig?

Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig? Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig? Art. 4.1.1, 1, 4 DABM 3 cumulatieve voorwaarden Opstellen en/of vaststellen voorgeschreven op grond van decretale of bestuursrechtelijke bepalingen

Nadere informatie

Gebruikte afkortingen

Gebruikte afkortingen VOORONTWERP VAN DECREET HOUDENDE OMVORMING VAN HET BELEIDSDOMEIN RUIMTELIJKE ORDENING, WOONBELEID EN ONROEREND ERFGOED EN HET BELEIDSDOMEIN LEEFMILIEU, NATUUR EN ENERGIE NAAR HET BELEIDSDOMEIN OMGEVING

Nadere informatie

WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT

WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT TOP 5 : uitdagingen en kansen Afslanking provincies Sectorale subsidies in Gemeentefonds Clustering in Vrije Tijd Lokale Monitoring over vrije tijd en sport Bovenlokale sportinfrastructuur

Nadere informatie

VR DOC.1037/1

VR DOC.1037/1 VR 2016 3009 DOC.1037/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Definitieve goedkeuring van het ontwerp

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 116, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 116, 1; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel

Nadere informatie

Persconferentie Begroting 2015

Persconferentie Begroting 2015 Persconferentie Begroting 2015 Programma Algemene inleiding door Luk Lemmens, eerste gedeputeerde Algemene toelichting budget door Ludwig Caluwé, gedeputeerde bevoegd voor financiën Toelichting per gedeputeerde

Nadere informatie

Een provinciale aanpak van hoeve- en streekproducten

Een provinciale aanpak van hoeve- en streekproducten Een provinciale aanpak van hoeve- en streekproducten (Tinne Van Looy: plattelandscoördinator provincie Antwerpen) Vrijdag 27/11/2009 Landgoed Rhederoord Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid

Nadere informatie

Overheveling bevoegdheden 6 e staatshervorming

Overheveling bevoegdheden 6 e staatshervorming PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN DE MINISTER- PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID Maandag 30 juni 2014 Overheveling bevoegdheden

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 november 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 50 Agenda nr. 5/2 Wijziging subsidiereglement 'Erkenning en

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de financiën en de begrotingen

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de financiën en de begrotingen Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de financiën en de begrotingen Datum 01/06/2012 DOCUMENT De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2013

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2013 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 213 Secretaris Anthierens Geert Financieel beheerder Braet Patrick per beleidsdomein

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

9 SEPTEMBER 2005: BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN HET INTEGRAAL WATERBELEID

9 SEPTEMBER 2005: BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN HET INTEGRAAL WATERBELEID 9 SEPTEMBER 2005: Besluit Vlaamse regering betreffende de geografische indeling en organisatie Laatste aanpassing: 29/05/2009 9 SEPTEMBER 2005: BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING BETREFFENDE DE ORGANISATIE

Nadere informatie