PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN"

Transcriptie

1 PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 06 februari 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: Agenda nr. 8/1 HRM-beleid. Aanpassing organisatiestructuur. Goedkeuring. Situering Het provinciedecreet bepaalt onder artikel 73 dat uw raad toekomt het organogram van het bestuur vast te stellen. In vergadering van 26 september 2002 stemde uw raad in met de oprichting van een departementale structuur. De bestaande diensten en instellingen werden geclusterd in 10 departementen. De departementale structuur werd door uw raad in vergadering van 24 november 2011 uitgebreid met één departement. Momenteel omvat de provincie 11 departementen, waarvan 5 ondersteunende departementen en 6 beleidsdepartementen : Ondersteunende departementen : 1. Departement van de Provinciegriffier 2. Departement Financiën 3. Departement Human Resources Management 4. Departement Logistiek 5. Departement Informatie en Communicatietechnologie Beleidsdepartementen 1. Departement Onderwijs, Veiligheid en Jeugd 2. Departement Cultuur 3. Departement Recreatie, Sport en Toerisme 4. Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit 5. Departement Leefmilieu 6. Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid Wijziging organisatiestructuur Heden wenst de deputatie onderstaande nieuwe organisatiestructuurwijziging voor te brengen. Het gaat hier zowel om het herbenoemen van een aantal departementen, alsook het overhevelen van diensten naar andere departementen en het oprichten van nieuwe diensten. Nu de resultaten van de interne staatshervorming stilaan duidelijk worden en het kader via sectoriële decreten en spelregels rond de Beleids- en Beheerscyclus gedefinieerd is, is een herverkaveling binnen de departement aangewezen. Vanuit de Vlaamse impulsen spelen hierbij een aantal bijkomende elementen een rol : 1. De inhoudelijke en/of procesmatige samenhang binnen één geheel. Een departement bevat best doelgroepen, producten, activiteiten en middelen die zowel vanuit politiek als maatschappelijk oogpunt een herkenbaar en samenhangend geheel vormen. Dezelfde procesmatige aanpak verhoogt de

2 interesse en herkenbaarheid om vanuit het middenmanagement samen te werken binnen het departement. 2. Ook de bevoegdheidsverdeling van de gedeputeerden voor de nieuwe legislatuur die in hoge mate bovenstaande filosofie volgt, maakt dat een aantal aanpassingen aangewezen zijn. Door een beperkt aantal diensten onder een ander departement onder te brengen, kunnen een aantal beleidsdomeinen beter worden geclusterd en worden de noodzakelijke contacten tussen de gedeputeerden en departementshoofden geoptimaliseerd en geactualiseerd. Door deze overheveling van diensten wordt gestreefd naar een betere inhoudelijke aansluiting van materies en betere afstemming tussen beleid en administratie. 3. Een laatste element waarmee in de mate van het mogelijke is rekening gehouden bij de indeling van de departementen is de span of control van de departementshoofden zelf. Voor een managementfunctie in een complexe overheidsorganisatie als ons bestuur, ligt de groep van medewerkers waaraan rechtstreeks leiding gegeven wordt, liefst niet al te hoog. In deze nieuwe indeling is ook binnen de inhoudelijke krijtlijnen een betere spreiding beoogd. ONDERSTEUNENDE DEPARTEMENTEN Departement van de Provinciegriffier (DPRG) wordt Departement Algemeen Beleid (DAB) Heden bestaat het Departement van de Provinciegriffier uit volgende diensten : Stafdienst Griffie Communicatiedienst Juridische Dienst In het provinciedecreet werden een 39-tal taken toegewezen aan de provinciegriffier. Zijn eerste verantwoordelijkheid gaat uit naar de ondersteuning van de performante en correcte werking van de beleidsorganen. Daarnaast staat hij als ambtelijk eindverantwoordelijke in voor de algemene leiding van de provinciale diensten en de aansturing van het personeel. Hij staat volgens het provinciedecreet in voor de werking van de provinciale diensten inzake de voorbereiding, de uitvoering en ambtelijke voorbereiding van de evaluatie van het beleid. Door de aard van zijn functie is hij hierbij een belangrijke schakel in het proces van beleidsintenties naar politieke besluitvorming en van deze besluitvorming naar beleidsacties. Vermits de beleidsvoering meer en meer geïntegreerd verloopt over de departementen heen, zal de provinciegriffier in de toekomst nog meer dan in het verleden moeten zorgen voor de goede werking van de interne overleg- en coördinatieorganen. Zijn rechtstreekse gesprekspartners hierbij zijn de negen departementshoofden en de financieel beheerder. Omwille van het in orde brengen van zijn span of control en om te kunnen focussen op zijn kerntaken wordt voorgesteld om met ingang van 1 januari 2013 de diensten van het Departement van de Provinciegriffier met als nieuwe benaming Departement Algemeen beleid (DAB) te beperken tot : Stafdienst (SAB) Griffie (GRIF) De operationele werking van de communicatiedienst, alsook de juridische dienst worden ondergebracht onder andere departementen, respectievelijk het Departement HRM en het Departement Logistiek.

3 Departement Financiën (DFIN) Om de decretaal toegewezen taken aan de financieel beheerder uit te voeren is het Departement Financiën opgedeeld in volgende diensten : Stafdienst (SFIN) Dienst Boekhouding (DBO) Dienst Controle, Wettelijkheid en Regelmatigheid (DCWR) Dienst Thesaurie en Fixed Assets (DTFA) Dienst Fiscaliteit (DF) Dienst Begroting (DBE) De structuur van het Departement Financiën blijft ongewijzigd. Departement HRM (DHRM) wordt Departement Mens, Communicatie en Organisatie (DMCO) Naast de stafdienst (SHRM) bestaat het Departement HRM momenteel uit vijf diensten: Dienst Personeelsbewegingen (DPB) Dienst Personeelsontwikkeling (DPO) Dienst Wedden, Pensioenen en Tijdregistratie (DWPT) Dienst Preventie en Bescherming op het werk (DPBW) Dienst Projectwerking en Organisatieontwikkeling (DPRO) APB Inovant (INOV) Binnen het departement wordt ook de Communicatiedienst opgenomen. Een degelijke externe communicatie veronderstelt een systematische informatieverstrekking over de producten en diensten van de provincie aan de diverse doelgroepen via een doordachte, coherente mix van analoge, digitale en audiovisuele communicatiemedia. Gezien de brede dienstverlening van het bestuur kan dit niet alleen door de centrale Communicatiedienst gebeuren die over een relatief beperkt aantal communicatiemogelijkheden beschikt. De voedingsideeën die aan de grondslag liggen van de corporate identity en de huisstijlrichtlijnen die hiervan een uitvloeisel zijn dienen begeleid te worden in hun toepassing doorheen de ganse organisatie. In het samenspel tussen de centrale filosofie en richtlijnen en de eigen decentrale verantwoordelijkheid hoort advisering en expertise-inbreng rond sociale media, grafische vormgeving, persbeleid, webcontent, Procesmatig zitten er veel vergelijkingspunten met het uitdragen van onze basisideeën rond personeelsaanpak en rechtspositieregeling. Bij de vormgeving van interne communicatie zit ook een belangrijk pakket geclusterd rond personeelsinformatie en dient dit te sporen met een optimale organisatieontwikkeling. Hieraan kan binnen het departement samen met de Dienst Projectwerking en Organisatieontwikkeling gewerkt worden. Onder DHRM, met de nieuwe benaming Departement Mens, Communicatie en Organisatie (DMCO) zullen volgende diensten ressorteren : Stafdienst (SMCO) Dienst Personeelsbewegingen (DPB) Dienst Personeelsontwikkeling (DPO) Dienst Wedden, Pensioenen en Tijdregistratie (DWPT) Dienst Preventie en Bescherming op het werk (DPBW) Dienst Projectwerking en Organisatieontwikkeling (DPRO) Communicatiedienst (CD)

4 APB Inovant zal omwille van de inhoudelijke aansluiting bij de materie educatie vanuit het DMCO overgeheveld worden naar het Departement Onderwijs, Veiligheid en Jeugd. Departement Logistiek (DLOG) Momenteel omvat het Departement Logistiek 4 diensten : Stafdienst (SLOG) Aankoopdienst (AKD) Dienst Infrastructuur en Vastgoed (DIN) Facilitaire Dienst (FACI) Voorgesteld wordt om de Juridische Dienst vanuit het Departement van de Provinciegriffier over te hevelen naar het Departement Logistiek. Voor de juridische dienst bestaat vandaag de corebusiness uit de opvolging en de aansturing van de geschillen waarbij het provinciebestuur partij is en het verlenen van juridisch advies aan de interne werking van de provinciale diensten. Onafgezien van het belang van de inhoud, gaat het om een in hoofdzaak logistiek proces. Na het afstoten van ons historisch archief naar het Rijksarchief gaat het bij het levend archief over een logistiek organisatorisch proces waarbij binnen een afgesproken depotlijst bepaalde documenten uit onze werkprocessen in de toekomst allicht digitaal worden gearchiveerd en geconsulteerd. Ook de centrale bibliotheek behoort tot de facilitaire dienstverlening in het departement Logistiek. Een overheveling van het archief en de centrale bibliotheek vanuit het Departement Cultuur (meer bepaald binnen de Dienst Erfgoed) naar het Departement Logistiek wordt hierbij voorgelegd. Zij vormen samen de nieuwe Dienst Informatiebeheer (DIB). Dit houdt in dat het Departement Logistiek zal bestaan uit volgende 6 diensten : Stafdienst (SLOG) Aankoopdienst (AKD) Dienst Infrastructuur en Vastgoed (DIN) Juridische Dienst (JUDI) Facilitaire Dienst (FACI) Dienst Informatiebeheer (DIB) Departement Informatie en Communicatietechnologie (DICT) Het Departement Informatie- en Communicatietechnologie is vorig jaar als apart departement georganiseerd vermits ICT een steeds belangrijker strategisch onderdeel wordt van onze organisatie. Naast een stafdienst (SICT) bestaat het departement uit een drietal diensten met name: Dienst Strategie en Architectuur (DSA) Dienst Projecten en Productontwikkeling (DPP) Dienst Operations en Services (DOS) Er dienen aan de organisatiestructuur binnen DICT geen wijzigingen te worden aangebracht. BELEIDSDEPARTEMENTEN Departement Recreatie, Sport en Toerisme (DRST) wordt Departement Vrije Tijd (DVT) Het departement zorgt voor de verbinding tussen de materies die vooral in de vrije tijd van de inwoners van de provincie gelegen zijn. Vandaar wordt voorgesteld om het departement het herbenoemen als Departement Vrije Tijd.

5 Het vormgeven van de uitdagingen binnen het departement gebeurt binnen volgende diensten en instellingen : Stafdienst Vrije Tijd (SVT) Dienst Vrijetijds- en landschapsbeleving (DVL) Provinciale Groendomeinen regio Antwerpen (PGRA) Provinciale Groendomeinen regio Mechelen (PGRM) Provinciale Groendomeinen regio Kempen (PGRK) GPB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer (PRZ) GB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre (PRDS) ABP Sport (SPRT) Arboretum Kalmthout vzw (AK) Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker vzw (PSRN) Toerisme Provincie Antwerpen vzw (TPA) Volgende bevoorrechte partners vallen onder het Departement Vrije Tijd : Kempens Landschap vzw Sportpaleis Departement Leefmilieu Binnen het Departement Leefmilieu worden thema s geclusterd rond milieubeleid en grote delen van het provinciaal natuurbeleid. Volgende 5 diensten geven vorm aan deze thema s : Stafdienst Leefmilieu (SLM) Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid (DMN) Dienst Waterbeleid (DW) Dienst Milieuvergunningen (DMV) Provinciaal Instituut voor Milieueducatie (PIME) Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) De Dienst Waterbeleid zorgt voor een integraal waterbeleid waarbij zowel veiligheids- als duurzaamheidsaspecten aan bod komen. Vandaar wordt voorgesteld om de dienst in de wereld te zetten als Dienst Integraal Waterbeleid (DW) in plaats van Dienst Waterbeleid. Binnen het departement zijn volgende partners opgenomen : Regionaal Landschap De Voorkempen vzw (RLDV) Regionaal Landschap Rivierenland vzw (RLRL) Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw (RLSD) Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw (RLKGN) Het departement wordt versterkt met volgende bevoorrechte partners : Bosgroep Kempense Heuvelrug vzw (BKH) Bosgroep Noorderkempen vzw (BNK) Bosgroep Antwerpen Zuid vzw (BAZ) Bosgroep Antwerpen Noord vzw (BAN) Bosgroep Zuiderkempen vzw (BZK) De bosgroepen zorgen voor een maatschappelijk verantwoord bosbeheer. Voorgesteld wordt om de aansturing van het provinciaal beleid ten aanzien van de bosgroepen in de toekomst onder te brengen in het Departement Leefmilieu, in concreto binnen de Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid in plaats van in het Departement Vrije Tijd. Op deze manier kan er een coherent en geïntegreerd natuurbeleid over het ganse grondgebied gevoerd worden. Voor de bosgroepen en de regionale landschappen is het momenteel onduidelijk hoever de provinciale autonomie zal reiken in het kader van de interne staatshervorming

6 Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid In het Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid clustert men bevoegdheden rond economische materies, innovatie en internationale samenwerking. Thema s die elkaar onderling kunnen versterken. Naast het werken aan welvaart is er ook de zorg rond het welzijn in het departement aanwezig. Op 29 februari 2012 besliste de deputatie over de ontbinding van GPB Europa Direct met ingang van 1 januari Voorgesteld wordt om de inhoudelijke werking van Europa Direct te integreren in de nieuw op te richten Dienst Europa. Deze nieuwe Dienst Europa (DEUR) zal zich focussen op : - informatie en communicatie met betrekking tot de Europese programma s en Europa in het algemeen - Educatie; de werking richting leraren en scholen (vandaag wordt deze doelstelling opgenomen binnen de GPB Europa Direct) - Europees project en programmabeheer - Provinciale ondersteuning van de eigen diensten (financieel en administratief) - Beheer van het provinciale cofinancieringsfonds - Beheersautoriteit/faciliteren van het Gemeenschappelijk Secretariaat Interreg Vlaanderen/Nederland Dit wil zeggen dat het Gewone Provinciebedrijf Europa Direct binnen de organisatiestructuur op N-2 geschrapt wordt. Op 12 juli 2012 werd het verzoek tot de ontbinding van de vzw Welzijnszorg Provincie Antwerpen (WPA) door de deputatie goedgekeurd. In vergadering van 25 oktober 2012 besliste uw raad om de personeelsleden vanuit deze vzw over te nemen en in te zetten binnen de Dienst Welzijn en Gezondheid. Hierbij wordt aan uw raad voorgelegd om de vzw Welzijnszorg Provincie Antwerpen te schrappen in de organisatiestructuur. Concreet houdt dit in dat het departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid zal bestaan uit volgende diensten: Stafdienst (SWEP) Dienst Economie en Internationale Samenwerking (DEIS) Dienst Europa (DEUR) Dienst Landbouw en Plattelandsbeleid (DLP) Dienst Welzijn en Gezondheid (DWG) Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen (PSES) GPB Kamp C (KMPC) GPB Hooibeekhoeve (HH) Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij (PV) EVAP Provinciaal Centrum voor Metabole Aandoeningen (PCMA) EVAP Gouverneur Kinsbergen Centrum (EGKC) Provinciaal Documentatiecentrum Atlas vzw (PDA) Havencentrum vzw (HC) Innotek vzw (INNO) Volgende bevoorrechte partners worden aangegeven : Rurant vzw Gielsbos vzw Het Vredescentrum wordt als bevoorrechte partner niet langer ondergebracht onder dit departement, maar zal het Departement Cultuur in de toekomst versterken.

7 Departement Onderwijs, Veiligheid en Jeugd (DOVJ) wordt Departement Ontwikkeling en Educatie (DOE) In het departement draait het om twee hoofdthema s met name educatie en ontwikkeling. Op het educatieve vlak is er het provinciaal onderwijs. De vier provinciale secundaire scholen hebben een waaier aan specifieke en nicheopleidingen, vaak gericht op knelpuntberoepen. Ze zijn vaak complementair op het aanbod van andere onderwijsnetten in hun regio. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs vult dit aanbod aan met secundair volwassenenonderwijs en hoger beroepsonderwijs en is ook sterk arbeidsmarkt- en certificatiegericht. Onze provinciale scholen en het CVO worden momenteel beheerd in het Intern Verzelfstandigd Agentschap (IVA) Provinciaal Onderwijs Antwerpen. Het Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding werkt niet enkel voor de eigen scholen, maar ook voor enkele tientallen andere. De Plantijn Hogeschool zal door de fusie met Artesis in de toekomst een meer autonoom statuut krijgen los van ons bestuur. Veiligheidsopleidingen worden zowel gegeven in het Provinciaal Veiligheidsinstituut en op Campus Vesta. De APB Inovant, voorheen ressorterend onder het Departement HRM heeft ook een belangrijke opdracht in de vorming van personeelsleden van lokale besturen in de ruime zin van het woord. Naar aanleiding van de deze besluitvorming rond de departementsstructuur, werd de plaats van alle entiteiten in het departement onder de loep genomen. Tijdens deze oefening werd duidelijk dat het Suske en Wiske-Kindermuseum de enige entiteit is in het departement die via een andere dienst (in concreto Jeugddienst) dan de Stafdienst DOVJ rapporteert, en dus op niveau N-3 zit in de organisatiestructuur. Het Kindermuseum geeft net zoals de Jeugddienst en het Provinciaal Vormingscentrum Malle vorm aan het jeugdbeleid. Het Suske en Wiske Kindermuseum probeert het immateriële erfgoed van Willy Vandersteen voornamelijk educatief te ontsluiten naar scholen toe. Ze hebben zelf geen grote historische collectie zoals in een klassiek museum. Voorgesteld wordt om het Kindermuseum, net zoals de andere buitendiensten binnen het departement, rechtstreeks onder de bevoegdheid van het departementshoofd te brengen. De Dienst Noord-Zuidbeleid volgt twee invalshoeken : emancipatorische ontwikkeling via steun aan projecten in het Zuiden en bewustwording in het Noorden. Alle uitdagingen rond voormelde twee hoofdthema s worden geclusterd binnen één departement dat herbenoemd wordt tot Departement Ontwikkeling en Educatie : Stafdienst Onderwijs en Educatie (SOE) Jeugddienst (JD) Dienst Noord-Zuidbeleid (DNZ) Provinciaal Suske en Wiske Kindermuseum (PSWK) IVA Provinciaal Onderwijs Provincie Antwerpen (POA) Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) Provinciaal Veiligheidsinstituut (PVI) GPB Provinciaal Vormingscentrum (PVM) APB Campus Vesta (CVST) APB Inovant (INOV)

8 Departement Cultuur Het departement Cultuur overspant alle culturele materies waarmee de provincie bezig is. Het departement Cultuur (DCUL) blijft als volgt samengesteld : Stafdienst Cultuur (SCUL) Dienst Cultuurspreiding en Kunsten (DCSK) Dienst Erfgoed (DE) Kasteel D Ursel (KURS) Provinciaal Bibliotheek Centrum Vrieselhof (PBC) Diamantmuseum (DM) Zilvermuseum Sterkshof (ZM) Fotomuseum (FM) Modemuseum (MOMU) Arenbergschouwburg (APA) De Warande (WAR) Monumentenwacht (MOWA) Prospekta vzw (PROS) De Emile Verhaeren Genootschap is als bevoorrechte partner van het departement Cultuur opgenomen. Het departement Cultuur wordt versterkt door de bevoorrechte partner Vredescentrum : Het Vredescentrum vzw wordt vanuit het Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid overgeheveld naar het Departement Cultuur. Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Binnen het Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit worden thema s geclusterd en vorm gegeven in volgende 5 diensten : Stafdienst Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit (SROM) Dienst Ruimtelijke Planning (DRP) Dienst Stedenbouwkundige Vergunningen (DSTV) Dienst Mobiliteit (DMOB) Dienst Gebiedsgericht Beleid (DGB) De Dienst Stedenbouwkundige Vergunningen (DSTV) heeft o.a. als taak de beslissing inzake bouw- en verkavelingsberoepen voor te bereiden en te zorgen voor de administratieve afhandeling van genomen beslissingen. In het kader van deze kerntaak wordt voorgesteld de dienst in de wereld te zetten als Dienst Stedenbouwkundige Beroepen (DSTB). Hiermee vermijden we ook de verwarring met de stedenbouwkundige diensten van andere overheidsniveaus die de basisvergunningen verlenen. Uw raad wordt uitgenodigd in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen aan het organogram. Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 13 december De provincieraad van Antwerpen; Gelet op de artikelen 73, 100 tot en met 112 van het provinciedecreet; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeente- en provinciepersoneel; Gelet op de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel goedgekeurd door de provincieraad;

9 Overwegende dat de provincieraad het organogram van de provinciale diensten vaststelt; Overwegende dat het organogram de organisatiestructuur weergeeft van de provinciale diensten en de gezagsverhoudingen aangeeft; Overwegende dat dit voorstel werd besproken op het managementteam; Overwegende dat de voormelde voorstellen van aanpassingen werd overlegd met de representatieve vakbonden (gemotiveerd advies dd. 18 december 2013); Op voorstel van de deputatie; BESLUIT : Enig artikel: Binnen de organisatiestructuur van de provinciale departementen en diensten wordt met ingang van 1 januari 2013 volgende aanpassingen aangebracht : Schrappen op N-1 Departement van de Provinciegriffier (DPRG) Departement HRM (DHRM) Departement Onderwijs Veiligheid en Jeugd (DOVJ) Departement Recreatie, Sport en Toerisme (DRST) Stafdienst van de Provinciegriffier (SPRG) Stafdienst HRM (SHRM) Stafdienst Onderwijs, Veiligheid en Jeugd (SOVJ) Stafdienst Recreatie, Sport en Toerisme (SRST) Toevoegen op N-1 Departement Algemeen Beleid (DAB) Departement Mens, Communicatie en Organisatie (DMCO) Departement Ontwikkeling en Educatie (DOE) Departement Vrije Tijd (DVT) Stafdienst Algemeen Beleid (SAB) Stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie (SMCO) Stafdienst Onderwijs en Educatie (SOE) Stafdienst Vrije Tijd (SVT) Schrappen op N-2 Binnen het Departement Algemeen Beleid Juridische Dienst (JUDI) Communicatiedienst (CD) Binnen het Departement Mens, Communicatie en Organisatie APB Inovant (INOV) Binnen het Departement Leefmilieu Dienst Waterbeleid (DW) Binnen het Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Dienst Stedenbouwkundige Vergunningen (DSTV) Binnen het Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid GPB Europa Direct (ED) Welzijnszorg Provincie Antwerpen vzw (WPA)

10 Binnen het Departement Ontwikkeling en Educatie Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs (PCVO) Provinciaal Instituut PIVA (PIVA) Provinciaal Instituut Sint-Godelieve (PISG) Provinciaal Instituut voor Technisch Onderwijs Stabroek (PITS) Provinciale Scholen voor Tuinbouw en Techniek (PTS) Toevoegen op N-2 Binnen het Departement Logistiek Juridische Dienst (JUDI) Dienst Informatiebeheer (DIB) Binnen het Departement Mens, Communicatie en Organisatie Communicatiedienst (CD) Binnen het Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid Dienst Europa (DEUR) Binnen het Departement Ontwikkeling en Educatie APB Inovant (INOV) Provinciaal Suske en Wiske Kindermuseum (PSWK) Binnen het Departement Leefmilieu Dienst Integraal Waterbeleid (DW) Binnen het Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Dienst Stedenbouwkundige Beroepen (DSTB) Schrappen als bevoorrechte partner Binnen het Departement Vrije Tijd Bosgroep Kempense Heuvelrug vzw (BKH) Bosgroep Noorderkempen vzw (BNK) Bosgroep Antwerpen Zuid vzw (BAZ) Bosgroep Antwerpen Noord vzw (BAN) Bosgroep Zuiderkempen vzw (BZK) Binnen het Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid Vredescentrum vzw Toevoegen als bevoorrechte partner Binnen het Departement Leefmilieu Bosgroep Kempense Heuvelrug vzw (BKH) Bosgroep Noorderkempen vzw (BNK) Bosgroep Antwerpen Zuid vzw (BAZ) Bosgroep Antwerpen Noord vzw (BAN) Bosgroep Zuiderkempen vzw (BZK) Binnen het Departement Cultuur Vredescentrum vzw

Actieplan KLIMAATPLAN provinciebestuur Antwerpen Het provinciebestuur geeft het goede voorbeeld, motiveert gemeenten zelf stappen te ondernemen in

Actieplan KLIMAATPLAN provinciebestuur Antwerpen Het provinciebestuur geeft het goede voorbeeld, motiveert gemeenten zelf stappen te ondernemen in Actieplan KLIMAATPLAN provinciebestuur Antwerpen Het provinciebestuur geeft het goede voorbeeld, motiveert gemeenten zelf stappen te ondernemen in het klimaatbeleid en ondersteunt projecten voor burgers.

Nadere informatie

Voorwoord p. 3. Het doel en de middelen p. 4. De twaalf strategische doelstellingen voor de legislatuur 2007 2012 p. 7

Voorwoord p. 3. Het doel en de middelen p. 4. De twaalf strategische doelstellingen voor de legislatuur 2007 2012 p. 7 Beleidsnota bij het ontwerpbudget 2010 Inhoudsopgave Voorwoord p. 3 Het doel en de middelen p. 4 De twaalf strategische doelstellingen voor de legislatuur 2007 2012 p. 7 Overzicht van de bevoegdheden

Nadere informatie

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Nr. 2 Zitting 2006-2007 November 2006 BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN INHOUDSTAFEL I. VRAGEN VAN DE VLAAMSE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN ANTWOORDEN VAN DE MINISTERS (REGLEMENT ARTIKEL 81, 1, 2, 3, 5 EN

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2013-2014

Beleidsprioriteiten 2013-2014 stuk ingediend op 2228 (2013-2014) Nr. 1 21 oktober 2013 (2013-2014) Beleidsbrief Binnenlands Bestuur Beleidsprioriteiten 2013-2014 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de

Nadere informatie

COLOFON. Intergemeentelijke Milieudienst Interleuven. Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur Tremelo Veldonkstraat 1 3120 Tremelo

COLOFON. Intergemeentelijke Milieudienst Interleuven. Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur Tremelo Veldonkstraat 1 3120 Tremelo Milieubeleidsplan 2011-2015 Tremelo COLOFON Opdrachthouder: Uitvoerders: Intergemeentelijke Milieudienst Interleuven Frieda Stroobans Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur Tremelo Veldonkstraat 1

Nadere informatie

Leidraad. Interne Controle Organisatiebeheersing

Leidraad. Interne Controle Organisatiebeheersing Leidraad Interne Controle Organisatiebeheersing Coördinatie en eindredactie Technische werkgroep interne controle Carolina Stevens, Herman Panneels, Kurt Debruyne, Leo Van Loo, Lieven Tydgat, Mark Vandersmissen,

Nadere informatie

TASK FORCE BRUSSEL Aanvullend rapport

TASK FORCE BRUSSEL Aanvullend rapport 2013 TASK FORCE BRUSSEL Aanvullend rapport Vlaamse Gemeenschapscommissie - Vlaamse Gemeenschap oktober 2013 1 INHOUD 1 Inleiding 5 2 Domeinspecifieke knelpuntenanalyse en voorstellen van oplossing voor

Nadere informatie

Management en operationeel plan

Management en operationeel plan Management en operationeel plan inhoud Oriëntatie...5 I. Algemene bepalingen....9 1. Identificatie mandaathouder....9 2. Juridisch kader...9 3. Opdracht mandaathouder leidend ambtenaar...9 4. Periode...9

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-69-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-69- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-69- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN INGRID LIETEN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE, OVERHEIDSINVESTERINGEN,

Nadere informatie

Beleidsbrief. Vlaamse Rand 2010-2011

Beleidsbrief. Vlaamse Rand 2010-2011 stuk ingediend op 735 (2010-2011) Nr. 1 25 oktober 2010 (2010-2011) Beleidsbrief Vlaamse Rand 2010-2011 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister

Nadere informatie

Programma Verkiezingen 2012-2018 - Ontwerp -

Programma Verkiezingen 2012-2018 - Ontwerp - Programma Verkiezingen 2012-2018 - Ontwerp - 1. Inleiding p.02 2. Bestuur, democratie en participatie p.02 3. Ruimte p.03 4 Mobiliteit p.05 5. Natuur & Milieu p.06 6. Energie p.08 7. Economie p.09 8. Sociaal

Nadere informatie

Inhoudstafel HOOFDSTUK. ix xi xii xiii xv xvi xviii

Inhoudstafel HOOFDSTUK. ix xi xii xiii xv xvi xviii Inhoudstafel HOOFDSTUK De strategische planningscyclus van de provincie West-Vlaanderen: van meerjarenplan tot budget Structuur van het boek 'Beleidsdoelstellingen bij het ontwerpbudget 2011' Inhoud van

Nadere informatie

bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 Toelichting per programma

bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 Toelichting per programma stuk ingediend op 13 (2011-2012) Nr. 2-A 3 november 2011 (2011-2012) Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 Toelichting

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 maart 2015 Verslag van de financieel beheerder Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/9 Artikel 161 en 162 van het provinciedecreet,

Nadere informatie

kroniek AFDELING JEUGD

kroniek AFDELING JEUGD kroniek AFDELING JEUGD 2006 WOORD VOORAF 2006 was een bijzonder jaar voor de Vlaamse overheid. Beter Bestuurlijk Beleid of kortweg BBB, het grootscheepse vernieuwingsproject dat in 1999 werd opgestart

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009 Stuk 1910 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 29 oktober 2008 BELEIDSBRIEF Bestuurszaken Beleidsprioriteiten 2008-2009 ingediend door de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams

Nadere informatie

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Deze syllabus is geschreven in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Gemeenschap. Hij is bedoeld als ondersteuning voor de lokale besturen

Nadere informatie

RSL 2018: Toekomstige organisatiecultuur en -structuur voor het lokaal bestuur Roeselare

RSL 2018: Toekomstige organisatiecultuur en -structuur voor het lokaal bestuur Roeselare RSL 2018: Toekomstige organisatiecultuur en -structuur voor het lokaal bestuur Roeselare 23-12-2014 Möbius Business Redesign NV Kortrijksesteenweg 152 B-9830 Sint-Martens-Latem Tel: +32 9 280 74 20 Fax:

Nadere informatie

Gemeente Wuustwezel. Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2012 2016

Gemeente Wuustwezel. Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2012 2016 Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2012 2016 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1: INLEIDING...4 A. MILIEUBELEIDSPLANNING: ALGEMEEN JURIDISCH KADER...4 B. MILIEUBELEIDSPLANNING OP VERSCHILLENDE NIVEAUS...4

Nadere informatie

To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert

To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert Januari 2011 1 2 To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert 3 4 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN DE AFKORTINGEN... 7 VOORWOORD...

Nadere informatie

Voor elk van deze 3 groepen volgt de gegeven informatie volgens eenzelfde structuur.

Voor elk van deze 3 groepen volgt de gegeven informatie volgens eenzelfde structuur. Wegwijs Mobiliteit 2 Inleiding De Koepel Milieu en Mobiliteit (Komimo) stelt voor: Wegwijs Mobiliteit. Uit een kleinschalige bevraging bij verschillende organisaties die werken rond mobiliteit blijkt dat

Nadere informatie

ONTWERP VAN BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013

ONTWERP VAN BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013 ONTWERP VAN BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013 VERSLAG AAN DE VLAAMSE REGERING Dames en heren, Het ontwerp van besluit aan de Vlaamse

Nadere informatie

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1997-1998 2 oktober 1997 BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN INHOUDSOPGAVE I. VRAGEN VAN DE VLAAMSE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN ANTWOORDEN VAN DE MINISTERS (Reglement artikel

Nadere informatie

Acedemiejaar 2012-2013. Arteveldehogeschool opleiding Communicatiemanagement Voetweg 66 9000 Gent. Begeleidster:

Acedemiejaar 2012-2013. Arteveldehogeschool opleiding Communicatiemanagement Voetweg 66 9000 Gent. Begeleidster: Arteveldehogeschool opleiding Communicatiemanagement Voetweg 66 9000 Gent Begeleidster: Machteld Weyts Acedemiejaar 2012-2013 Eindproject voorgedragen door Céline Delodder tot het behalen van het diploma

Nadere informatie

'Vernieuwingen in de Vlaamse administratie. De interne communicatie in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap'

'Vernieuwingen in de Vlaamse administratie. De interne communicatie in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap' Vrije Universiteit Brussel Faculteit van de Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen en Managementschool Solvay 'Vernieuwingen in de Vlaamse administratie. De interne communicatie in het ministerie

Nadere informatie

Geïntegreerd Managementplan 2012-2017

Geïntegreerd Managementplan 2012-2017 EENDRACHT MAAKT MACHT Geïntegreerd Managementplan 2012-2017 Inhoud 1. Inleiding 7 2. De totstandkoming van het strategisch plan 2012-2017 9 3. Het organigram van de FOD Financiën 15 4. Het strategisch

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2007. Project Gentse Kanaalzone

JAARVERSLAG 2007. Project Gentse Kanaalzone JAARVERSLAG 2007 Project Gentse Kanaalzone colofon TEKST Projectbureau Gentse Kanaalzone Gouvernementstraat 1 9000 Gent tel.: 0032 (0)9 267 84 48 fax: 0032 (0)9 267 84 93 e-mail: info@gentsekanaalzone.be

Nadere informatie

De zesde staatshervorming

De zesde staatshervorming De zesde staatshervorming De administratieve voorbereiding binnen de Vlaamse overheid mei 2013 1. Inleiding 4 2. Voorgeschiedenis 5 A. Vlaamse administratie van 1980 tot nu 5 B. Vlinderakkoord van oktober

Nadere informatie

Inhoudsopgave LSB-plan 2008-2013

Inhoudsopgave LSB-plan 2008-2013 Inhoudsopgave LSB-plan 2008-2013 Voorwoord - 4-1 INLEIDING OP HET LOKAAL SOCIAAL BELEID... - 4-1.1 WETTELIJK KADER...- 4-1.2 ONTWIKKELINGEN T.A.V. HET STAPPENPLAN 2006-2007...- 5-1.3 WERKAFSPRAKEN OCMW

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT BELEIDSNOTA. De Vlaamse Rand 1999-2004

VLAAMS PARLEMENT BELEIDSNOTA. De Vlaamse Rand 1999-2004 Stuk 147 (1999-2000) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1999-2000 12 januari 2000 BELEIDSNOTA De Vlaamse Rand 1999-2004 ingediend door de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Stedelijk Beleid,

Nadere informatie