BIJLAGE 3 - MODEL - BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE 3 - MODEL - BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE"

Transcriptie

1 BIJLAGE 3 MODEL BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE TOELICHTING Inleiding Bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie moet in een aantal gevallen een bouwkundig rapport worden opgemaakt. Indien het rapport wordt opgemaakt door de gemeente of door de vereniging eigen huis gelden ten aanzien van het bouwkundig rapport geen vormvoorschriften. In alle overige gevallen dient het rapport te worden opgemaakt overeenkomstig bijgevoegd ModelBouwkundig Rapport Nationale Hypotheek Garantie.Het staat bouwkundige bedrijven uiteraard vrij een eigen (mogelijk uitgebreider) bouwkundig rapport aan de klant te overleggen. In dat geval dienen de voor de aanvraag van Nationale Hypotheek Garantie van belang zijnde gegevens te worden samengevat in het ModelBouwkundig Rapport. Toetsingskader voor de keuring In het rapport zijn de bouwtechnisch belangrijke bouwdelen aangegeven in een checklist. Deze bouwdelen worden in ieder geval geïnspecteerd, omdat gebreken aan deze onderdelen kostbaar kunnen zijn. Aan de hand van de checklist wordt per bouwdeel aangegeven op welke kosten gerekend moet worden om de gebreken op te heffen. Grote kostenposten die zich in andere bouwdelen voordoen, moeten worden verantwoord onder diversen, evenals gebreken aan niet nader benoemde bouwdelen die van invloed zijn op veiligheid, gezondheid en gebruik. Het toetsingskader voor de keuring is vastgelegd in het programma van eisen en aanbevelingen op bladzijde 3 en 4 van het ModelBouwkundig Rapport. Bij de inspectie worden alleen de zichtbare bouwdelen gecontroleerd. Op deze manier is het niet mogelijk om een oordeel te geven over bijvoorbeeld fundering, riolering, etc.. Als de inspecteur aanvullend specialistisch onderzoek nodig vindt, dan dient dat in het rapport te worden vermeld (opmerkingen). Kostenindicaties De kostenindicaties kunnen betrekking hebben op: direct noodzakelijke kosten: kosten van het direct noodzakelijke herstel van gebreken; kosten op termijn: kosten van toekomstig; onderhoud (naar keus binnen 5, 10 of 15 jaar) op basis van een bij het rapport te voegen onderhoudsplan; kosten voor verbetering: kosten van verbetering op basis van een bij het rapport te voegen verbeterplan danwel een offerte ter zake. De kostenindicaties worden: afzonderlijk vermeld (direct noodzakelijk; op termijn noodzakelijk; verbetering); gebaseerd op aannemersprijzen (geen doehet zelfwerkzaamheden); vermeld inclusief BTW; indien mogelijk en economisch verantwoord, geraamd op basis van herstel en niet op basis van complete vervanging; vastgesteld ervan uitgaande dat de aannemer achter elkaar kan doorwerken. Fiscale aspecten Indien de keuring is uitgevoerd om te voldoen aan de voorwaarden en normen van de Nationale Hypotheek Garantie en de hypothecaire lening is verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie, dan zijn de kosten van deze keuring, evenals de kosten voor het verkrijgen van de Nationale Hypotheek Garantie, aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Model bouwkundig rapport Nationale Hypotheek Garantie geldig per 1 juli 2013

2 MODEL BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE (pagina 1) ADMINISTRATIEVE GEGEVENS AANVRAGER KEURINGSINSTANTIE Naam: Bedrijf: Adviserend Bouwen Adres: Adres: Spaarndamseweg 154 Postcode / plaats: Postcode / plaats: 2021KA Haarlem Telefoonnummer: Telefoonnummer: Naam Inspecteur: dhr. R.J.Ooms Nummer Kamer van Koophandel: Ingeschreven als: 0 (Bouwkundig) schade expertisebureau 0 Architectenbureau X Bouwkundig adviesbureau 0 Aannemersbedrijf WONING VERANTWOORDING Adres: Postcode / plaats: / Datum inspectie ddmaandjaar Woningtype: 0 Appartement X Eengezinswoning Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend: Anders: (tussenwoning / hoekwoning ) Bouwjaar (indicatie): (handtekening Inspecteur) KOSTENRAMING TOTALE INSPECTIE (verzamelstaat) Totaal algemeen Totaal Kelder Totaal Begane grond Totaal Verdiepingen Direct Op termijn noodzakelijke Noodzakelijke kosten kosten Totale kosten Totaal Zolder TOTAAL TOTAAL WONING Verbetering: Verbeteringskosten op basis van bijgevoegd Verberingsplan / Offerte OPMERKINGEN: Deze kostenraming is een indicatie en momentopname, derhalve kunnen aan deze kostenraming geen rechten worden ontleend De aanbestedingsprijs van de aannemer is bepalend voor de werkelijke prijs. Uw opdracht is door mij naar beste weten, zo nauwkeuring en objectief mogelijk voor u verricht, maar geheel indicatief. Voor de goede orde wijs ik u erop, dat gezien de aard van de opdracht en de beperkingen die dat met zich meebrengt dan ook geen enkele aansprakelijkheid kan worden aanvaard, voor schade op welke wijze dan ook, die het gevolg zouden kunnen zijn van de door mij gedane bevindingen en/of adviezen. Model bouwkundig rapport Nationale Hypotheek Garantie geldig per 1 juli 2013

3 MODEL BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE (pagina 2) KEURINGSRESULTATEN ALGEMENE BOUWDELEN CODE ELEMENT LOCATIE EN OMSCHRIJVING GEBREK ACTIE K.V. (%) DIRECT NOODZAKELIJKE KOSTEN OP TERMIJN NOODZAKELIJKE KOSTEN A.0 Fundering Zie bijlage A.1 Kruipruimte Zie bijlage A.2 Portiek/galerij Niet van Toepassing A.3 Dak Zie bijlage (stelpost houtaantasting) H 100% A.3.1 Dakbedekking Zie bijlage H,N 100% 375 A.3.2 Schoorstenen Zie bijlage H, N 100% 625 A.4 Brandveiligheid Schuur/berging S 100% 75 A.5 Ongedierte/zwam Zie bijlage A.6 Diversen Niet van Toepassing TOTAAL ALGEMEEN KEURINGSRESULTATEN PER BOUWLAAG Bouwlaag: O Kelder O Begane grond O Verdieping O Zolder CODE ELEMENT LOCATIE EN OMSCHRIJVING GEBREK ACTIE K.V. (%) DIRECT NOODZAKELIJKE KOSTEN OP TERMIJN NOODZAKELIJKE KOSTEN B.1.1 Betonwerk gevels Zie Bijlage B.1.2 Metselwerk/gevels Zie Bijlage N,H 100% B.1.3 Metalen Constructie Zie Bijlage B.2.1 Kozijnen/ramen/ deuren buiten Zie Bijlage B.2.2 Schilderwerk buiten Zie Bijlage N,H 100% B.3 Vloeren, houten constructiedelen Zie Bijlage B.4 Sanitair Zie Bijlage B.5 Ventilatie/vocht Zie Bijlage N,H 100% 198 B.6 Diversen Zie Bijlage N,H 100% TOTAAL BOUWLAAG TOELICHTING Code: Verwijst naar bijgevoegd programma van eisen en aanbevelingen. Locatie en omschrijving gebrek: De plaats waar de voorziening moet worden getroffen en een omschrijving van het gebrek. Actie: S= slopen; H= herstellen; V= vervangen; N= nieuw aanbrengen; O= overig (toelichten) K.V (%): Kostenverdeling bij gestapelde gebouwen; k.v. geeft aan welk percentage van de totale kosten aan de woning wordt toegerekend op basis van de splitsingsakte, of een inschatting van de inspecteur. Een voorbeeld: totale kosten , bij 4 appartementen => k.v.= 25%, noodzakelijke kosten: 2.500,. Direct noodzakelijke kosten: Kosten die direct moeten worden gemaakt ter voorkoming van verdere schade of vervolgschade. Op termijn noodzakelijke kosten: Kosten van toekomstig onderhoud (naar keuze binnen 5, 10 of 15 jaar) op basis van een bij het rapport te voegen onderhoudsplan Model bouwkundig rapport Nationale Hypotheek Garantie geldig per 1 juli 2013

4 MODEL BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE (pagina 3) PROGRAMMA VAN EISEN EN AANBEVELINGEN CODE EISEN / AANBEVELINGEN BOUWBESLUIT A.0 FUNDERING Bij scheefstand en/of scheurvorming in muren moet door een deskundige de oorzaak worden onderzocht. Voorzieningen moeten overeenkomstig het rapport van de deskundige worden uitgevoerd A.1 KRUIPRUIMTE Bij een gevelbreedte van ten hoogste 5 meter moeten tenminste twee muisdichte ventilatieopeningen ten behoeve van kruipruimteventilatie aanwezig zijn. Bij grotere gevelbreedten minimaal drie. In de kruipruimte moet voldoende luchtcirculatie mogelijk zijn (let op puinstort) A.2 A.3 PORTIEK/GALERIJ Aangetaste betonplaten en lateien herstellen of vervangen. Scheuren in metsel en pleisterwerk uithakken en herstellen overeenkomstig bestaand werk. Beschadigde en gescheurde stenen vervangen. In het metselwerk (of beton) opgenomen stalen constructiedelen inspecteren op roest. Zonodig behandelen of vervangen. Ernstig aangetaste consoles, balken en kolommen herstellen of vervangen. Uitgesleten of beschadigde vloerdelen en traptreden aanhelen of vervangen. Losse leuningen vastzetten. Ontbrekende leuningen opnieuw aanbrengen. Beschadigd of aangetast hekwerk en borstweringen herstellen of vervangen. DAK Bij een kap gebreken aan de constructie zoals spanten, muurplaten, gordingen, dakbeschot, tengels en panlatten opheffen door herstel of vervanging van onderdelen. Bij een plat dak gebreken aan de constructie zoals dakbeschot, balklaag en onderslagen opheffen door herstel of vervanging van onderdelen A.3.1 DAKBEDEKKING Kapotte en poreuze pannen of leien en vorsten vervangen. Scheefliggende dakpannen of leien en vorsten herleggen. Opgewaaide en losgeraakte shingels opnieuw bevestigen of de bedekking geheel vervangen. Loodaansluitingen nazien en indien nodig herstellen of vervangen. Gebreken aan zinken, bitumineuze, mastiekof kunststofdakbedekking opheffen (bedekking zo nodig geheel vervangen) A.3.2 A.4 A.5 Indien nodig ballast (grind, tegels) aanvullen of vervangen. Gebreken aan goten en randafwerking opheffen. SCHOORSTENEN EN VENTILATIEKANALEN BUITENDAKS Gebreken aan het metsel, voeg, en stucwerk herstellen. Gebreken aan schoorsteenkoppen herstellen of geheel vervangen inclusief de potten. De afwaterende afwerklaag herstellen en impregneren of geheel vervangen en impregneren. Gebreken aan het loodwerk herstellen of het loodwerk geheel vervangen. BRANDVEILIGHEID Tempex verwijderen ONGEDIERTE/ZWAM Bestrijding van ongedierte/zwam dient te gebeuren overeenkomstig een door een deskundige opgemaakt rapport Model bouwkundig rapport Nationale Hypotheek Garantie geldig per 1 juli 2013

5 MODEL BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE Bijlage 01 Bevindingen CODE BEVINDINGEN A.0 Bij de visuele inspectie vanaf de straat is geen scheefstand waargenomen. In de achtergevel is enige geringe scheurvorming waargenomen. Zie foto 1. Gezien het geconstateerde krijg ik sterk de indruk dat hier sprake is van enige zetting in de loop der jaren. Houdt u er wel rekening mee het pand is ruim 80 jaar oud. A.1 De kruipruimte welke ik heb kunnen inspecteren is die in de gangzone. Deze is geheel droog. Er is geen zichtbare ventilatie naar in deze situatie en gevoelde luchtstroom is er ten tijde van de opname sprake van voldoende ventilatie. Wel is het zo dat de kruipruimte onder de gangzone vol ligt met plaatmateriaal (hout) en opgeslagen restant partijen van mogelijk gebruikte tegels in de woning. Zie Foto 2. Ik adviseer u deze ruimte vrij te maken van deze restplaten ed. A.3 Zonder Sloop is volledige inspectie niet mogelijk. Wel was het mogelijk om op drie locaties het bestaande dakbeschot en balklaag te beoordelen. Zie Foto 3 / 4. Op foto 4 & 5 is waarneembaar dat het hoofddak gelekt heeft en de gording en dakbeschot ligt zijn aangetast door vocht, echter kan dit op termijn wel zorgen voor een hout aantastende zwam. Het is dan ook raadzaam deze plekken te behandelen met daarvoor specifieke bestrijdingsmiddelen. Hiervoor is een post opgenomen. A.3.1 Het pannendak aan de voorgevel is voor zijn leeftijd in goede conditie. Let wel tpv de nok zijn een tweetal nokvorsten gebroken, welke vervangen dienen te worden om eventuele lekkage te voorkomen. Verder is er tpv de dakkapel aan de voorzijde 1 dakpan gebroken Zie Foto 5 / 6. en tpv het draaikiepraam zijn een aantal dakpannen verschoven welke opnieuw geschikt dienen te worden. Voor de werkzaamheden aan het pannendak is een post opgenomen. Dakbedekking platte daken is voor zien van asfaltbitumen met afstrooilaag. Welke in redelijk goede conditie verkeerd. Naden zijn volledig verkleefd, alleen dient u de aansluiting tpv de HWA achtergevel na te lopen en mogelijk opnieuw in te laten plakken. Verder hebben wij het platte dak van de zolderetage niet kunnen inspecteren op gebreken. Overige loodslabbe en overgangen van platte daken naar schuine daken zijn naar behoren aangebracht en voorzien van voldoende overlap om krimp en uitzetting op te vangen. In de zinken goot aan de voorzijde ligt plaatselijk wat afgevallen bladeren, het advies is dit jaarlijks schoon te maken & te verwijderen. A.3.2 De Schoorsteen welke gedeeld wordt met de woning met huisnummer 5, vertoond een aantal gebreken, de loodloketten en evenals het voetlood is duidelijk aan vervanging toe. Tevens ligt het voegwerk eruit op circa 3050% van het totale oppervlak. Zie foto 7. Herstel noodzakelijk. A.4 Er is in de woning visueel geen tempex waargenomen, wel is het zo dat de berging /schuur op een aantal plekken voorzien is van tempex beplating. Circa 2m2. Deze dient en kunt u zelf verwijderen. A.5 Er is tijdens de inspectie geen ongedierte en/of zwam waargenomen. Model bouwkundig rapport Nationale Hypotheek Garantie geldig per 1 juli 2013

6 MODEL BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE Bijlage 01 Foto's Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6 Foto 7

7 MODEL BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE (pagina 4) PROGRAMMA VAN EISEN EN AANBEVELINGEN CODE EISEN / AANBEVELINGEN BOUWBESLUIT B.1.1 BETONWERK GEVELS Aangetaste betonelementen herstellen of vervangen B.1.2 METSELWERK/GEVELS B Optrekkend vocht bestrijden. Gevolgschade herstellen. B Scheuren in metsel en pleisterwerk, alsmede loszittend pleisterwerk, uithakken en herstellen overeenkomstig bestaand werk. Beschadigde en gescheurde stenen vervangen. B Gemetselde borstweringen met scheurvorming en losse stenen herstellen dan wel vervangen overeenkomstig bestaande toestand (eventueel in samenhang met herziening draagconstructie). B.1.3 METALEN CONSTRUCTIEDELEN In het metselwerk (of beton) opgenomen stalen constructiedelen inspecteren op roest (indicator is scheurvorming en/of het uitduwen van stenen). Zonodig behandelen of vervangen. Ernstig aangetaste consoles, balken, kolommen en hekwerken herstellen of vervangen. B.2.1 KOZIJNEN/RAMEN/DEUREN BUITEN Aangetaste delen herstellen of vervangen. Gang en sluitbaar maken van slecht sluitende of klemmende ramen of deuren. Dakramen/dakkapellen wind en waterdicht maken. Verrotte onderdelen (eventueel het gehele element) vervangen. Gang en sluitbaar maken van te openen delen. Lood en zinkwerk zo nodig herstellen of vernieuwen. Waterslagen en onderdorpels zonodig vervangen. B.2.2 SCHILDERWERK BUITEN Bij bestaand houtwerk loszittende of ondeugdelijke verflagen verwijderen. Houtwerk schuren, stoppen, tweemaal gronden en aflakken. Bij bestaand staal het staal na ontroesting en reiniging tweemaal gronden eenmaal met corrosiewerende verf en aflakken. Bij nieuw houtwerk alle in het zicht blijvende houtvlakken driemaal behandelen met een dekkende beits of overeenkomstig de bestaande situatie Van onverzinkt staal walshuid/roesthuid verwijderen en conserverend behandelen. Bij verzinkt staal eventuele beschadigingen bijwerken met zinkcompound. Van een te schilderen element moet ook het binnenschilderwerk in goede staat verkeren (anders voor het element ook binnenschilderwerk opnemen) Kapot glas vervangen. B.3 VLOEREN, HOUTEN CONSTRUCTIEDELEN B.4 B.5 Door houtrot en/of zwam aangetast hout (balken, onderslagen, kolommen en hekwerken) vervangen. Indien nodig balken of onderslagen verzwaren. Bij constatering van zwam moeten maatregelen gebaseerd zijn op deskundig advies (zie ook bij A.5). SANITAIR Alleen indien een bruikbare voorziening geheel ontbreekt, moet een post opgenomen worden voor het alsnog aanbrengen ervan. VENTILATIE/VOCHT Bij inpandige keukens, badkamers en wc s dient voldoende ventilatie mogelijk te zijn Model bouwkundig rapport Nationale Hypotheek Garantie geldig per 1 juli 2013

8 MODEL BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE Bijlage 02 Bevindingen CODE B.1.1 B.1.2 B B.2.1 B.2.2 BEVINDINGEN In de achtergevel zijn 2 stuks betonnen lateien aangebracht, deze verkeren in goede conditie Het voegwerk aan de voorgevel is oud maar nog niet versleten. Daarentegen is de achtergevel tpv de 1ste verdieping in slechtere staat en zal binnen enkele jaren aan vervanging toe zijn. Zie Foto 9. Er zal hier een post voor worden opgenomen. Tpv de gemetselde waterslag mogelijk 2 stenen los deze opnieuw inmetselen of eventueel alleen opnieuw afvoegen. Zie Foto 10. Daarnaast is er een deel van de gevel die aan het buiken Zie Foto 11. Herstel wordt noodzakelijk geacht De meeste kozijnen & Ramen zijn van kunststof, op de voordeur en kozijn na. Deze is nog van waarschijnlijk grenen. Alle draaiende delen functioneren naar behoren. Het dakraam / dakkapellen zijn nog in goede staat en of beplaat met trespa, Let wel, achter het trespa zitten nog houten delen welke ik niet te inspecteren waren. Zie Foto 12. Schilderwerk buiten beperkt zich tot de onderzijdes van de dakgoten en de voordeur met kozijn, daar de overige kozijnen zijn vervangen voor kunststof kozijnen, wel dient het houtwerk binnen 1 a 2 jaar opnieuw geschilderd te worden conform de in het Model Programma van eisen / bevindingen NHG wordt behandeld. Wel wijs ik u erop dat wij niet kunnen garanderen dat er geen hout is aangetast door vocht waardoor er mogelijk houtrot gesaneerd moet gaan worden. Voor de genoemde werkzaamheden is een post opgenomen. B.3 In de kruipruimte onder de gangzone zijn er geen door vocht en/of houtrot aangetaste balken en/of vloerdelen aangetroffen. B.5 Er zijn in de woning voldoende mogelijkheden tot ventilatie, elk kunststof kozijn is voorzien van handmatig te bedienen ventilatierooster. Kanttekening is wel dat deze allemaal nagelopen dienen te worden en/of gesmeerd te worden. (bediening is tijdens de inspectie zwaar). De badkamer is goed te ventileren door het openen van het raam. verder is de toilet op de begane grond voorzien van een ventilatie koker. Wel is het zo dat er door het niet ventieleren of goed schoonhouden van de badkamer een aantal kitnaden door schimmels aangetast. Indien u besluit de badkamer te handhaven in deze vorm adviseren wij u wel deze kitnaden te vervangen om verdere aantasting te voorkomen. Zie Foto 13. B.6 Schuur / Berging deze zal op termijn naar eigen inzicht vervangen moeten gaan worden, er begint zich op sommige plaatsen vochtaantasting van hout te ontwikkelen. Tevens reeds eerder de opmerking gemaakt dat hier tempex isolatie is toegepast. Zie Foto 14. Model bouwkundig rapport Nationale Hypotheek Garantie geldig per 1 juli 2013

9 MODEL BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE Bijlage 02 Foto's Foto 9 Foto 10 Foto 11 Foto 12 Foto 13 Foto 14

10 MODEL BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE Bijlage 02 Kostenspecificatie CODE OMSCHRIJVING AANTAL EENHEID MATERIAAL ARBEID TOTAAL TERMIJN B.1.2 Voegwerk vervangen achtergevel incl. uitslijpen en opnieuw voegen 12 m2 22,50 52,50 900,00 Op termijn B Voegwerk waterslag en/of stenen opnieuw inmetselen B Uitbuikende gevel opnieuw verankeren aan binnenblad B.2.2 Schilderwerk Buiten voordeur & kozijn inclusief onderzijde dakgoten (inclusief post a 250 euro houtrotherstel) 1 pst 47,50 105,00 152,50 Direct 1,5 m2 70,00 52,50 183,75 Direct 1 pst 500, , ,00 Op termijn B.5 Vervangen kitvoegen badkamer 23 m1 3,10 5,50 197,80 Direct B.6. Plint keuken 1 pst 150,00 105,00 255,00 Direct B.6 Vervangen gehele electrische installat incl. nieuwe groepenkast met 6 groepen. 1 pst 2.450, ,00 Direct B.6 Vervangen diverse installaties welke rommelig zijn aangebracht 1 stelpost 1.250, ,00 Direct TOTAAL 7.189,05 Genoemde bedragen zijn Inclusief BTW Model bouwkundig rapport Nationale Hypotheek Garantie geldig per 1 juli 2013

bouwkundige keuring Dorpstraat 1 Het Dorp

bouwkundige keuring Dorpstraat 1 Het Dorp bouwkundige keuring Dorpstraat 1 Het Dorp BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE Inleiding Bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie moet in een aantal gevallen een bouwkundig rapport

Nadere informatie

RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING

RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING 201209301PAR 1 gezinswoning De Goedestraat 21 Wilrijk Onze onderzoeken danwel rapportages worden uitgevoerd volgens de meest recente NHG Voorwaarden & Normen, 2011-3. INSPEKTA

Nadere informatie

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT project: Verwegstraat 18 0101 TP Dezestad Werknummer.: 201150 Datum: April 2011 Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Maastricht tel. 06-46325215 www.kohlenconsulting.nl Bouwkundig

Nadere informatie

AWK Woningkeuring AKK2013 Eengezinswoning Leliestraat 11 Hattem

AWK Woningkeuring AKK2013 Eengezinswoning Leliestraat 11 Hattem AWK Woningkeuring AKK01 Eengezinswoning Leliestraat 11 Hattem INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop

Nadere informatie

bouwkundige keuring Kanaalstraat 207 Lisse

bouwkundige keuring Kanaalstraat 207 Lisse bouwkundige keuring Kanaalstraat 207 Lisse BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE Inleiding Bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie m oet in een aantal gevallen een bouwkundig rapport

Nadere informatie

SSWbkn Woningkeur B.V. Bouwkundig Rapport NHG. SSWbkn Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest

SSWbkn Woningkeur B.V. Bouwkundig Rapport NHG. SSWbkn Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest SSWbkn Woningkeur B.V. Bouwkundig Rapport NHG SSWbkn Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest Opdrachtnummer : voorbeeld rapport nhg sswbkn Opdrachtgever : Adres : Postcode en Plaats : Telefoonnummer

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek

Rapportage bouwtechnisch onderzoek Bouwkundig Inspectie-, Teken- & Adviesburo Rapportage bouwtechnisch onderzoek Dorpsstraat 26 INHOUD: 1. Voorblad + foto geïnspecteerd object Energielabel nodig? Neem contact met ons op. 2. Gegevens aanvrager

Nadere informatie

bouwtechnische inspectie straat te Dordrecht 19 januari 2011

bouwtechnische inspectie straat te Dordrecht 19 januari 2011 bouwtechnische inspectie straat te Dordrecht 19 januari 2011 bouw- en energieadvies INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMENE GEGEVENS... 3 2. CONCLUSIE & KOSTENRAMING... 4 2.1 Kostenraming... 4 2.2

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Projectnummer Projectnaam Plaatsnaam 17-11-014 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Oud Heiligeweg 21 4307 LA Oosterland Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit. Perfectbouw B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Rapportnummer KE12.0005 Bouwkundig inspectierapport Voorbeeldstraat 3333 AA Utrecht Q-keur Zandspoor 2a 3941 BH Doorn info@qkeur.nl www.qkeur.nl telefoon 085-2736429 IBAN NL20RABO0332508420 Bic RABONL2U

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Rapportnummer: KE11.0053 RoDijKa Koningshof 5 3481 HN Harmelen Tel: 0348 444 581 Web: www.rodijka.nl Email: advies@rodijka.nl Kvk: 30187186 Voorbeeldstraat 1 3333 AA Utrecht pagina 1 van 31 Algemene informatie

Nadere informatie

Te Koop Herelsestraat 129 Heerle

Te Koop Herelsestraat 129 Heerle Te Koop Herelsestraat 129 Heerle 259.500,= k.k. Herelsestraat 129 Heerle Vraagprijs 259.500,= k.k. LET OP! Scherpe vraagprijs voor deze grote woning met vele mogelijkheden! In het centrum van Heerle, aan

Nadere informatie

Weet wat u koopt! BOUWKUNDIG RAPPORT Dorpsstraat 1 1500 AA HET DORP. 085 485 93 48 info@bouwkundigekeuring.nl

Weet wat u koopt! BOUWKUNDIG RAPPORT Dorpsstraat 1 1500 AA HET DORP. 085 485 93 48 info@bouwkundigekeuring.nl Weet wat u koopt! BOUWKUNDIG RAPPORT Dorpsstraat 1 1500 AA HET DORP 085 485 93 48 info@bouwkundigekeuring.nl IBAN NL62RABO0301788928 BTW NL 8548.43.310.B01 Kvk 625.02.247 Op al onze transs zijn van toepassing

Nadere informatie

MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN - 10 JAAR -

MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN - 10 JAAR - MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN - 10 JAAR - VvE Voorbeeldstraat 1 t/m 3 te Stad Meerjaren onderhoudsplan Voorbeeldstraat 1 t/m 5 januari 2011 PK2 Architecten te Rotterdam, tel. 010 4111503 Meerjaren onderhoudsplan

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Vredensestraat 13-15-15A te WINTERSWIJK. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Vredensestraat 13-15-15A te WINTERSWIJK. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Vredensestraat 13-15-15A te WINTERSWIJK bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bouwtechnisch rapport

Bouwtechnisch rapport Bouwtechnisch rapport xxxxstraat 3 Utrecht Bouwkundige Adviezen Bemiddeling Bouwgeschillen Bouwkosten Bouwbegeleiding Energielabels / Adviezen J. Catslaan 23 3705 BN Zeist Tel. 030-6940000 Fax 030-6940001

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 14 Postcode : 1234 AA Plaats : Voorbeeldstad Woningtype Bouwjaar : 1930 : Woonhuis/Eengezinswoning Datum inspectie : 1 december 2014 Rapportnummer :

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 16 Postcode : 3131 SM Plaats : VOORBEELDSTAD Woningtype Bouwjaar : 1900 : Woonhuis/Herenhuis Datum inspectie : 24-10-2014 Rapportnummer : 148123 Inspecteur

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Demostraat 1 te Probeerstad. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Demostraat 1 te Probeerstad. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Demostraat 1 te Probeerstad bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN HANDHAVING WONINGWET GEMEENTE ROTTERDAM

PROGRAMMA VAN EISEN HANDHAVING WONINGWET GEMEENTE ROTTERDAM PROGRAMMA VAN EISEN HANDHAVING WONINGWET GEMEENTE ROTTERDAM Afdeling Toezicht Gebouwen Versie 1.2 februari 2007 INLEIDING Dit Programma van Eisen is van toepassing op alle handhavingsbesluiten op grond

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Demostraat 100 1234 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Hertshoornstraat 8 te BERGEN OP ZOOM. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Hertshoornstraat 8 te BERGEN OP ZOOM. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Hertshoornstraat 8 te BERGEN OP ZOOM bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Herengracht 18 te DRIMMELEN. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Herengracht 18 te DRIMMELEN. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Herengracht 18 te DRIMMELEN bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek inclusief VvE Keurmerk

Rapportage bouwtechnisch onderzoek inclusief VvE Keurmerk Demostraat 11 a 1111 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek inclusief VvE Keurmerk Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectbouw B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN Blokweg Kluswoningen CONCEPT. Woonstad Rotterdam

PROGRAMMA VAN EISEN Blokweg Kluswoningen CONCEPT. Woonstad Rotterdam PROGRAMMA VAN EISEN Blokweg Kluswoningen CONCEPT Woonstad Rotterdam November 2010 1 VOORWOORD Voor de renovatie van de kluswoningen aan de Blokweg 36 t/m 44, 50 en 52 is gekozen om de aanpak van het Programma

Nadere informatie

Programma van Eisen Woningverbetering Schiedam 2002 uitgave 1 1

Programma van Eisen Woningverbetering Schiedam 2002 uitgave 1 1 Programma van Eisen voor Verbetering Woningvoorraad Gemeente Schiedam jaar : 2002 uitgave : 1 afdeling : Bouw- en woningtoezicht Programma van Eisen Woningverbetering Schiedam 2002 uitgave 1 1 INHOUDSOPGAVE:

Nadere informatie

Bouwtechnisch rapport

Bouwtechnisch rapport Bouwtechnisch rapport Inspectiestraat 56 Utrecht Bouwkundige Adviezen Bemiddeling Bouwgeschillen Bouwkosten Bouwbegeleiding Kerkdijk 47b 3615 BB Westbroek Tel. 0346-215215 Rabobank NL20 RABO 0104 636 408

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Noordlandweg 1 te MIDSLAND. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Noordlandweg 1 te MIDSLAND. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Noordlandweg 1 te MIDSLAND bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2

Nadere informatie

Bouwtechnisch rapport

Bouwtechnisch rapport Bouwtechnisch rapport Inspectiestraat Bouwkundige Adviezen Bemiddeling Bouwgeschillen Bouwkosten Bouwbegeleiding Energielabels / Adviezen J. Catslaan 23 3705 BN Zeist Tel. 030-6940000 Fax 030-6940001 Rabobank

Nadere informatie