Meerjarenonderhoudsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerjarenonderhoudsplan"

Transcriptie

1 Meerjarenonderhoudsplan Projectnummer Projectnaam Plaatsnaam

2 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop van tijd onderhoud nodig. Meestal wordt dat onderhoud uitgevoerd als er zichtbaar verval aan de elementen is. De kans op vervolgschade aan de overige gerelateerde elementen is dan groot. Bij planmatig onderhoud gaat men uit van een theoretische cyclus in combinatie met een frequente inspectie. Op deze wijze wordt globaal het startjaar van onderhoud bepaald, terwijl de inspectie het exacte moment van uitvoering aangeeft. Het doel van de inspectie is het verkrijgen van inzicht in de bouwkundige- en installatie- technische kwaliteit van het object. Het betreft een visuele inspectie. Het object is onafhankelijk beoordeeld aan de hand van de huidig geldende technische normen en eisen in relatie tot het bouwjaar en de bouwwijze van het object. Indeling, netheid van afwerkingen en inrichting alsmede uiterlijke schoonheid van de onderdelen worden in de beoordeling niet meegewogen. Technische staat De beoordeling van de bouwkundige of installatietechnische staat van het object heeft betrekking op twee zaken: 1. De kwaliteit van het object en de samengestelde bouwdelen: hierbij wordt bekeken of er in de bouwdelen gebreken of constructiefouten zijn te constateren.. De mate waarin de kwaliteit van de bouwdelen is verminderd door het verouderingsproces. Het oordeel is gebaseerd op visuele inspecties. Onderdelen van het object die niet of gedeeltelijk controleerbaar zijn, worden geschat op basis van hun ouderdom en de voor betreffende bouwdelen normaal geldende levensduur. Het betreft hier in hoofdzaak installaties (bijvoorbeeld riolering, liften e.d.). Rapport De opbouw van het rapport is als volgt: Voorblad Inleiding Algemene gegevens Overzicht elementen Calculatie bevindingen/gebreken (constateringen tijdens inspectie) Jaarplan (Handelingen die in het huidige jaar moeten worden uitgevoerd). 10, 15 of 0 jaren-begroting gedetailleerd 10, 15 of 0 jaren-begroting gecomprimeerd Kapitalisatie Planning Algemene voorwaarden Deze bouwkundige opname is een visuele inspectie, een zo nauwkeurig mogelijk opgezette uittrekking van gebruikte materialen/onderdelen en een momentopname waarbij waargenomen bouwkundige staat en eventuele gebreken in het kort worden beschreven onder vermelding van locatie, aard en eventuele omvang, en zo mogelijk ondersteund door beeldmateriaal. De non-destructieve wijze van deze opname heeft zijn beperkingen. Deze visuele opname heeft tot doel de bouwkundige staat van het object te bepalen. Uitgangspunten opname Uitgangspunt is dat het exterieur alsmede het interieur in de opname worden betrokken. Niet geïnspecteerde onderdelen / ruimten worden niet vermeld

3 Beperkingen opname De opname is geschiedt zonder gebruikmaking van hulpmiddelen zoals; instrumenten, ladders, steigers, graafequipement en dergelijke. Vlieringen, kruipruimten, en/of andere ruimten die niet doormiddel van vaste trappen en dergelijke bereikbaar zijn, zijn niet opgenomen. Ruimten die, om welke reden ook, een risico vormen voor de experts/inspecteurs zijn uitgesloten van inspectie. De opname beperkt zich tot de zichtbare (onder)delen van de op te nemen objecten. De binnen en buiten objecten aanwezige en roerende goederen die de inspectie beperken, waaronder: meubilair, schilderijen, vloerbedekking, stellingen, planten, begroeiing en dergelijk zijn tijdens de opname niet verplaatst. Voor gebreken die niet waarneembaar waren op het moment van het onderzoek is Van Wijngaarden & De Vries Bouwkundigen niet aansprakelijk. Ingewonnen informatie valt buiten de verantwoordelijkheid van Van Wijngaarden & De Vries Bouwkundigen. Inspectie van elektra- en gasinstallatie, aanwezige leidingen, overige installaties, funderingen, rioleringen, asbest, zwam, houtworm of overige ongedierte zijn geen onderdeel van deze bouwkundige opname. Wanneer in dit rapport toch opmerkingen of bevindingen over deze onderdelen zijn opgenomen betekend dit geenszins dat er een volledige inspectie heeft plaatsgevonden, maar is dit gebaseerd op visuele waarneming tijdens de bouwkundige opname. Voor deze onderdelen dient altijd een speciaal daarvoor bedoelde inspectie te worden uitgevoerd. Niet zichtbare en/of door eigenaar/verkoper niet benoemde onderdelen en risicofactoren vallen buiten de verantwoordelijkheid van Van Wijngaarden & De Vries Bouwkundigen. Asbest Er is voor zover bekend geen asbestverdacht materiaal aangetroffen en/of dit is onbekend. De aanwezigheid van asbest wordt echter niet uitgesloten. Indien u zekerheid wenst, adviseren wij een asbestinventarisatie te laten uitvoeren. In geen enkel object kan de aanwezigheid van asbest middels deze visuele bouwkundige opname worden uitgesloten omdat het geen formeel onderdeel van de opname uitmaakt. Asbest kan aanwezig zijn in dakbeschot, vloerzeil, wanden, isolatie, koord, golfplaten, panelen, borstweringen, lijmen, doek, spuitcement, tegels etc. Vastlegging/Rapportage Het opnamerapport bevat een opsomming van bestaande bouwkundige en/of andere relevante gebreken/onvolkomenheden, die in het object met het blote oog waarneembaar zijn. De gebreken worden duidelijk omschreven en zoveel mogelijk door middel van beeldmateriaal vastgelegd (fototechniek). Indien in een te inspecteren onderdeel/ruimte geen bouwkundige of andere relevante gebreken worden waargenomen, wordt dit niet gemeld. Bouwtechnische aspecten Naden/scheuren ter plaatse van aansluitingen tussen: houtwerk onderling, hout- en steenachtige constructies, wanden en plafonds en dergelijke, worden als normaal voorkomende gebreken beschouwd en zijn derhalve niet specifiek vermeld. Fijne scheurvorming in gestukadoorde en/of geschilderde plafonds worden niet altijd in detail op beeldmateriaal vastgelegd. Gebreken dan wel constructiefouten welke zich onder/achter vloer-, wand- en/of plafond afwerkingen bevinden vormen geen onderdeel van de opname. Er dient rekening mee te worden gehouden dat sommige gebreken, bijvoorbeeld scheuren of scheurtjes in licht pleisterwerk van wanden of plafonds, niet altijd zichtbaar zijn of opvallen: een en ander is sterk afhankelijk van de lichtsterkte en lichtval. Hetzelfde doet zich voor bij sommige gebreken die zich in metselwerk kunnen voordoen, bijvoorbeeld in geval er sprake is van terug liggende voegen e.d. Onafhankelijkheid en objectiviteit Van Wijngaarden & De Vries Bouwkundigen garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij de door haar uitgevoerde onderzoeken. Van Wijngaarden & De Vries Bouwkundigen verklaart geen enkele commerciële binding te hebben met aannemers, makelaars of welke tussenpersoon dan ook, die de resultaten van het onderzoek zouden kunnen beïnvloeden. Verklaring en aansprakelijkheid De gegevens en beoordelingen welke in deze rapportage zijn opgenomen, zijn door Van Wijngaarden & De Vries Bouwkundigen naar beste kennis en weten onderzocht en zo getrouw mogelijk weergegeven. Van Wijngaarden & De Vries Bouwkundigen is evenwel nimmer aansprakelijk voor een onjuiste en/of onvolledige rapportage, noch voor de gevolgen van, door haar, in het kader van een opdracht, gemaakte fouten. Behoudens opzet of daarmee gelijk te stellen grove schuld. Bij schade door opzet of grove schuld dient schriftelijk en wel binnen maximaal 6 maanden na rapportagedatum te worden aangetoond. Deze rapportage heeft een geldigheid van 6 maanden na inspectiedatum. Elke en alle overige aansprakelijkheidsstellingen en/of schadeclaims worden door Van Wijngaarden & De Vries Bouwkundigen nadrukkelijk van de hand gewezen

4 BOUWKUNDIG RAPPORT / ONDERHOUDSPLANNING Opmerkingen en bevindingen De rioleringen zijn voor zover zichtbaar visueel geïnspecteerd. Op onverwachte momenten heeft elk rioleringsstelsel en/of afvoer systeem te maken met problemen of verstoppingen. Met name stalen buizen kunnen van binnenuit gaan roesten, door verzakkingen of veranderingen in de bodemstructuur kunnen PVC rioleringen breken. Voor herstel van dit soort niet te voorziene en in te plannen gebreken zijn geen kosten opgenomen, deze dienen te worden verbruikt van de post onvoorzien. Alle installaties zijn visueel en niet op functioneren gecontroleerd, voor regulier en verplicht onderhoud zijn kosten opgenomen. Opmerkingen m.b.t. genoemde bedragen in dit rapport Alle begrote bedragen zijn stelposten, per situatie en per regio kunnen de bedragen sterk verschillen. In het rapport is geen rekening gehouden met onvoorziene zaken. Per genoemde handeling dienen gespecificeerde offertes aangevraagd te worden en kunnen geen rechten worden ontleend. Op alle genoemde bedragen dient nog rekening gehouden te worden met een variabel toeslagpercentage welke kunnen bestaan uit verleturen, bouwplaatskosten, milieutoeslag, algemene kosten en eventuele CAR verzekeringen, deze kosten zijn onderhandelbaar. Bijzondere niet bouwkundige apparaten zijn in dit meerjaren onderhoudsplan niet opgenomen. De binnen dit MJOP opgenomen kosten per handeling zijn gebaseerd op een normkostenbestand dat continue door Plandatis (O-prognose) wordt vastgesteld op basis van landelijke branche-technische erkende en herkenbare normbedragen voor alle genoemde handelingen. Er is geen inflatiecorrectie toegepast voor in de toekomst geplande onderhoudshandelingen en/of vervangingen. De kapitalisatie van dit MJOP kan tevens worden gebruikt om de hoogte van het reservefonds te bepalen. Vaststellen werkplan Uw inkomen / baten moeten uiteraard voldoende zijn om de geplande onderhoudsactiviteiten uit te voeren. Eerst moet dan ook gekeken worden of alle geplande activiteiten daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden. Eventueel worden aan de hand van de urgenties bepaalde activiteiten verschoven naar latere tijdstippen totdat de geplande uitgaven passen binnen uw budget. Uitvoeren van geplande activiteiten Nadat het definitieve plan is vastgesteld, dienen de geplande activiteiten uitgevoerd te worden. Als eerste moeten er naast eventuele (werk-)tekeningen, bestekken of werkomschrijvingen gemaakt worden. Daarna zullen bij meerdere partijen offertes aangevraagd worden en uiteindelijk zullen de werkzaamheden aanbesteed worden. Een deskundige ondersteuning is gezien de toenemende complexiteit gewenst. Ook hiermee kan Van Wijngaarden & De Vries Bouwkundigen u uiteraard van dienst zijn. Actualiseren onderhoudsplan Ten gevolge van prijsontwikkelingen, activiteiten die u wel of niet heeft uitgevoerd, verbouwingen, fysieke invloeden etc., zal het onderhoudsplan aangepast moeten worden teneinde zijn bruikbaarheid te behouden. Wij adviseren u het onderhoudsplan periodiek aan te passen aan de actualiteit

5 Algemene Objectgegevens Code Code Projectnummer Object Naam Projectnaam Aantal eenheden Plaats Telefoon Plaatsnaam Telefoonnummer Inspectiedatum Opdrachtgever Naam Naam opdrachtgever Postcode Plaats Pc Plaats Technisch Voorgevel locatie Monumentaal Ligging van het object Oppervlak Inhoud Noord Nee Stedelijk 78 m 07 m Bouwjaar 190 Energielabel Niet beschikbaar Financieel Prijspeil BTW De bedragen in de begrotingen zijn inclusief BTW BTW tarief Hoog/Laag tarief is toegepast: Hoog = 1,0%; Laag = 6,0% Overige Niet te inspecteren onderdelen Hoge dak, bitumineuze dakbedekking, uitgangspunt NEN 767, vervangen (?) in het jaar 000, was tijdens de inspectie niet toegankelijk. Bevindingen n.a.v. door bewoner toegezonden foto's in rapportage verwerkt. Kruipruimte niet toegankelijk. Weersgesteldheid Licht bewolkt / regenachtig Van Wijngaarden & De Vries Bouwkundigen 5

6 Elementenoverzicht Projectnummer Projectnaam Plaatsnaam Toelichting: Element: Locatie: Hoeveelheid/eenheid: Conditie: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. De plaats waar het element zich bevindt. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd: 1 = Uitstekende conditie = Goed = Redelijk 4 = Matig 5 = Slecht 6 = Zeer slecht 8 = Nader onderzoek nodig 9 = Niet te inspecteren

7 Code Element 16 Funderingsconstructies Locatie Conditie 1610 Kruipruimte Onder maaiveldniveau 9 17 Paalfunderingen 171 Paalfundering beton (geheid) Onder maaiveldniveau 9 1 Buitenwanden 110 Gevelconstructie metselwerk Gevels Vloeren Balkonconstructie beton Achterzijde 5 Balkonconstructie beton (latei) Hoek complex 6 1 Buitenwandopeningen 10 Kozijn buiten hardhout Gevels 10 Blankglas dubbel HR++ (5+ 4mm) Kozijnen Enkel glas in volledige complex. Vervangen in HR++ glas is lastig i.v.m. schuiframen en smal raamhout. 11 Entree deur hardhout Entreedeuren Binnenwandopeningen 1 Binnendeur massief In woning 41 Buitenwandafwerkingen 4111 Gevelafwerking voegwerk geknipt Gevels 1 4 Binnenwandafwerkingen 411 Wandafwerking stucwerk Binnenwanden 1 41 Wandafwerking tegels Badkamer 4 Vloerafwerkingen 4 Vloerafwerking dubbel hard gebakken tegels Badkamer 4 Vloerafwerking parket (Eiken) Vloer woning 45 Plafondafwerkingen 4511 Plafondafwerking gipsplaat Plafond woning 46 Schilderwerk 461 Buitenschilderwerk kozijn&raam hout dekkend m Gevels Van Wijngaarden & De Vries Bouwkundigen 7

8 Code Element 47 Dakafwerkingen Locatie Conditie 4711 Dakbedekking bitumen Dak 4 Grind op dak erg verouderd en er kan ook bijna niet meer gesproken worden over grind (brokstukken/puin?) Ingevreten toplaag geeft aan dat de kwaliteit van de dakbedekking aan het afnemen is. Isolatiedikte en -waarde is onbekend, maar zal gezien de airconditioning (van bewoners of VvE?) minimaal zijn. Dit aanpassen is (mede i.v.m. lage dakopstand) lastig. Vervanging dakbedekking, ballast en eventueel isolatie is op termijn nodig. 471 Overstek/windveer hout Overstek dak 51 Warmteopwekking 511 C.V.-ketel combi Hr Kast op balkon Deze hangt buiten in een kast (!) 57 Luchtbehandeling 571 Mechanische ventilatie-unit Badkamer 61 Centrale elektrotechnische voorzieningen 6111 Groepenkast Meterkast 64 Communicatie 6411 Deurbelinstallatie N.v.t. 9 7 Vaste keukenvoorzieningen 711 Keukenblok >.0 m Keuken 74 Vaste sanitairvoorzieningen 7411 Sanitair closetpot Toiletruimte 7411 Sanitair wastafel Badkamer Van Wijngaarden & De Vries Bouwkundigen 8

9 Bevindingen Projectnummer Projectnaam Plaatsnaam Toelichting: Element: Bevinding: Locatie: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Prijs per eenheid: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. De plaats waar het element of gebrek zich bevindt. Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. De gehanteerde prijs per eenheid. Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid. Urgentie: 1- Op korte termijn uitvoeren. - Op middellange termijn uitvoeren. - Op lange termijn uitvoeren. 4- Aandachtspunt bij de volgende inspectie Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast) Printdatum:

10 RUWBOUW Vloeren Balkon Balkonconstructie beton Onthechting van ondergrond Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit: Hvh Totaal Vervangen betonnen balkonconstructie 6,00 m.495 Vrij ernstige betonrot en vochtvlekken. Bij bruin worden van de oppervlakte wordt de wapening aangetast (roest), wat constructief nadelige gevolgen heeft. Balkonconstructie beton (latei) Hoek complex boven entreedeur winkel Breuk Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit: 014 Hvh Totaal Vervangen betonnen balkonconstructie Constructie aangetast, aangezien deze een dragende functie heeft dit vervangen/herstellen. AFBOUW 1 Buitenwandopeningen,00 m 8 10 Kozijn buiten hardhout Buitenkozijnen Hang & sluitwerk, afsluitbaarheid en inbraakwerendheid onvoldoende Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit: 014 Hvh Totaal Vervangen hang en sluitwerk buitendeuren Inbraakwerendheid Hang & sluitwerk onvoldoende. Hierbij ook rekening houden met enkele beglazing en scharnieren. AFWERKINGEN 41 Buitenwandafwerkingen,00 st Gevelafwerking voegwerk geknipt Loszittend, onsamenhangend Urgentie: Op middellange termijn Activiteit: 014 Hvh Totaal Vervangen voegwerk geknipt Voegwerk zal bij reinigen gevel plaatselijk loslaten. Om deze reden een gedeelte vervangen aangehouden. 0,00 m Van Wijngaarden & De Vries Bouwkundigen 10

11 4 Binnenwandafwerkingen 411 Slaapkamer Scheuren Urgentie: 5 n.v.t. Wandafwerking stucwerk Activiteit: Hvh Totaal Vervangen stucwerk 5,00 m 44 Vervelende terugkerende scheur in wand slaapkamer tussen muuropeningen. Bij reparatie stucgaas gebruiken om dit proberen te voorkomen. 46 Schilderwerk 461 Gevels Buitenschilderwerk kozijn&raam hout dekkend m Vuil, aanslag, verkleuring Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit: 014 Hvh Totaal Groot schilderwerk kozijn & raam hout dekkend 6,00 m.917 Schilderwerk is volgens bewoner voor het laatst gedaan in 010 en staat weer gepland in 015 Totaal object Van Wijngaarden & De Vries Bouwkundigen 11

12 Bouwkundige rapport inzake Nationale Hypotheek Garantie Administratieve gegevens: Aanvrager: Keuringsinstantie: Naam: Naam opdrachtgever Bedrijf: Van Wijngaarden & De Vries Bouwkundig : Bouwkundig Adviesbureau : Kwekelstraat 1 Telefoon: Nummer KvK: Inspecteur: Woning: : Plaatsnaam Verantwoording: Datum inspectie: Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend: Woningtype: Bouwjaar: Projectnaam 190 Handtekening inspecteur: Kostenraming totale inspectie: Omschrijving: Direct noodzakelijke kosten: Op termijn noodzakelijke kosten: Totale kosten: Begane grond 6.69,5.457, ,74 Totaal woning: 6.69,5.457, ,74 Verbeteringskosten op basis van bijgevoegd verbeterplan/offerte: 0, Bouwkundig Rapport, Nationale Hypotheek Garantie 1

13 Keuringsresultaten: Keuringsresultaten: per bouwlaag Code Element Locatie en omschrijving gebrek actie k.v.( %) Direct noodzakelijke kosten Op termijn noodzakelijke kosten B..1 Kozijnen/ramen/deuren buiten Hang & sluitwerk, afsluitbaarheid en inbraakwerendheid onvoldoende Buitenkozijnen Vuil, aanslag, verkleuring Gevels Onthechting van ondergrond Balkon Breuk Hoek complex boven entreedeur winkel Loszittend, onsamenhangend Scheuren Slaapkamer A 100 % B.. Schilderwerk buiten V % B. Vloeren, houten constructiedelen B. Vloeren, houten constructiedelen H H % % B.6 Diversen A % B.6 Diversen H 100 % Begane grond 450,14 0,00.916,56 0,00.495,1 0,00 81,71 0,00 0,00.1,5 0,00 4, ,5.457,1 Toelichting: Code: Verwijst naar bijgevoegd programma van eisen en aanbevelingen. Locatie en omschrijving gebrek: De plaats waar de voorziening moet worden getroffen en een omschrijving van het gebrek. Actie: S=Slopen; H=Herstellen; V=Vervangen; A=nieuw Aanbrengen; O=overig (toelichten) k.v.(%) Kostenverdeling bij gestapelde gebouwen; k.v. geeft aan welk percentage van de totale kosten aan de woning wordt toegerekend op basis van de splitsingsakte, of een inschatting van de inspecteur. Een voorbeeld: totale kosten ,- bij 4 appartementen=>k.v = 5%. Noodzakelijke kosten.500,- Direct noodzakelijke kosten: Kosten die direct moeten worden gemaakt ter voorkoming van verdere schade of vervolgschade. Op termijn noodzakelijke kosten: Kosten van toekomstig onderhoud (naar keuze binnen 5, 10, of 15 jaar) op basis van een bij het rapport te voegen onderhoudsplan Bouwkundig Rapport, Nationale Hypotheek Garantie 1

14 Programma van eisen en aanbevelingen: Code Eisen/aanbevelingen Bouwbesluit A.0 FUNDERING Bij scheefstand en/of scheurvorming in muren moet door een deskundige de oorzaken worden onderzocht. Voorzieningen moeten overeenkomstig het rapport van de deskundige worden uitgevoerd. A.1 KRUIPRUIMTE Bij een gevelbreedte van ten hoogste 5 meter moeten tenminste twee muisdichte ventilatieopeningen ten behoeve van kruipruimteventilatie aanwezig zijn. Bij grotere gevelbreedte minimaal. In de kruipruimte moet voldoende luchtcirculatie mogelijk zijn (let op puinstort). A. PORTIEK/GALERIJ Aangetaste betonplaten en lateien herstellen of vervangen. Scheuren in metsel- en pleisterwerk uithakken en herstellen overeenkomstig bestaand werk. Beschadigingen en gescheurde constructiedelen inspecteren op roest. Zonodig behandelen of vervangen. Ernstig aangetaste consoles, balken en kolommen herstellen of vervangen. Uitgesleten of beschadigde vloerdelen en traptreden aanhelen of vervangen. Losse leuningen vastzetten. Ontbrekende leuningen opnieuw aanbrengen. Beschadigd of aangetast hekwerk en borstweringen herstellen of vervangen. A. DAK Bij een kap gebreken aan de constructie zoals spanten, muurplaten, gordingen, dakbeschot, tengels en panlatten opheffen door herstel of vervanging van onderdelen. Bij een plat dak gebreken aan de constructie zoals dakbeschot, balklaag en onderslagen opheffen door herstel of vervanging van onderdelen. A..1 DAKBEDEKKING Kapotte en poreuze pannen of leien en vorsten vervangen. Scheefliggende dakpannen of leien en vorsten herleggen. Opgewaaide en losliggende shingles opnieuw bevestigen of de bedekking geheel vervangen. Gebreken aan zinken-, bitumineuze-, mastiek- of kunststofdakbedekking opheffen (bedekking zonodig geheel vervangen). Indien nodig ballast (grind, tegels) aanvullen of vervangen. Gebreken aan goten en randafwerking opheffen. A.. SCHOORSTENEN EN VENTILATIEKANALEN BUITENDAKS Gebreken aan het metsel-, voeg-, en stucwerk herstellen. Gebreken aan schoorsteenkoppen herstellen of geheel vervangen en impregneren. Gebreken aan het loodwerk herstellen of het loodwerk geheel vervangen. A.4 Tempex verwijderen. A.5 ONGEDIERTE/ZWAM Bestijding van ongedierte/zwam dient te gebeuren overeenkomstig door een deskundige opgemaakt rapport /.6. B.1.1 BETONWERK GEVELS Aangetaste betonelementen herstellen of vervangen B.1. METSELWERK/GEVELS.6. B.1..1 Optrekkend vocht bestrijden. Gevolgschade herstellen. B.1.. Scheuren in metsel- en pleisterwerk, alsmede loszittend pleisterwerk, uithakken en herstellen overeenkomstig bestaand werk. Beschadigde en gescheurde stenen vervangen. B.1.. Gemetselde borstweringen met scheurvorming en losse stenen herstellen dan wel vervangen overeenkomstig bestaande toestand (eventueel in samenhang met herziening draagconstructie). B.1. METALEN CONSTRUCTIEDELEN In het metselwerk (of beton) opgenomen stalen constructiedelen inspecteren op roest (indicator is scheurvorming en/of het uitduwen van stenen). Zonodig behandelen of vervangen. Ernstig aangetaste consoles, balken, kolommen en hekwerken herstellen of vervangen. B..1 KOZIJNEN/RAMEN/DEUREN BUITEN Aangetaste delen herstellen of vervangen. Gang- en sluitbaar maken van slecht sluitende of klemmende ramen of deuren. Dakramen/dakkapellen wind- en waterdicht maken. Verrotte onderdelen (eventueel het gehele element) vervangen. Gang- en sluitbaar maken van te openen delen. Lood en zinkwerk zo nodig herstellen of vernieuwen. Waterslagen en onderdorpels zonodig vervangen Bouwkundig Rapport, Nationale Hypotheek Garantie 14

15 Code Eisen/aanbevelingen Bouwbesluit B.. SCHILDERWERK BUITEN Bij bestaand houtwerk loszittende of ondeugdelijke verflagen verwijderen. Houtwerk schuren, stoppen, tweemaal gronden en aflakken. Bij bestaand staal het staal na ontroesten en reinigen tweemaal gronden, eenmaal met corrosiewerende verf- en aflakken. Bij nieuw houtwerk alle in het zicht blijvende houtvlakken driemaal behandelen met dekkende beits of overeenkomstig de bestaande situatie. Van onverzinkt staal walshuid/roesthuid verwijderen en conserverend behandelen. Bij verzinkt staal eventuele beschadigingen bijwerken met zinkcompound. Van een te schilderen element moet ook het binnenschilderwerk in goede staat verkeren (anders voor het element ook binnenschilderwerk opnemen). Kapot glas vervangen. B. VLOEREN, HOUTEN CONSTRUCTIEDELEN Door houtrot en/of zwam aangetast hout (balken, onderslagen, kolommen en hekwerken) vervangen. Indien nodig balken of onderslagen verzwaren. Bij constatering van zwam moeten maatregelen gebaseerd zijn op deskundig advies (zie ook bij A.5). B.4 SANITAIR Alleen indien een bruikbare voorziening geheel ontbreekt, moet een post opgenomen worden voor het alsnog aanbrengen ervan. B.5 VENTILATIE/VOCHT Bij inpandige keukens, badkamers en toiletten dient voldoende ventilatie mogelijk te zijn. B.6 DIVERSEN Bouwkundig Rapport, Nationale Hypotheek Garantie 15

AWK Woningkeuring AKK2013 Eengezinswoning Leliestraat 11 Hattem

AWK Woningkeuring AKK2013 Eengezinswoning Leliestraat 11 Hattem AWK Woningkeuring AKK01 Eengezinswoning Leliestraat 11 Hattem INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop

Nadere informatie

RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING

RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING 201209301PAR 1 gezinswoning De Goedestraat 21 Wilrijk Onze onderzoeken danwel rapportages worden uitgevoerd volgens de meest recente NHG Voorwaarden & Normen, 2011-3. INSPEKTA

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Oud Heiligeweg 21 4307 LA Oosterland Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit. Perfectbouw B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek

Rapportage bouwtechnisch onderzoek Bouwkundig Inspectie-, Teken- & Adviesburo Rapportage bouwtechnisch onderzoek Dorpsstraat 26 INHOUD: 1. Voorblad + foto geïnspecteerd object Energielabel nodig? Neem contact met ons op. 2. Gegevens aanvrager

Nadere informatie

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT project: Verwegstraat 18 0101 TP Dezestad Werknummer.: 201150 Datum: April 2011 Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Maastricht tel. 06-46325215 www.kohlenconsulting.nl Bouwkundig

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Rapportnummer: KE11.0053 RoDijKa Koningshof 5 3481 HN Harmelen Tel: 0348 444 581 Web: www.rodijka.nl Email: advies@rodijka.nl Kvk: 30187186 Voorbeeldstraat 1 3333 AA Utrecht pagina 1 van 31 Algemene informatie

Nadere informatie

SSWbkn Woningkeur B.V. Bouwkundig Rapport NHG. SSWbkn Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest

SSWbkn Woningkeur B.V. Bouwkundig Rapport NHG. SSWbkn Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest SSWbkn Woningkeur B.V. Bouwkundig Rapport NHG SSWbkn Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest Opdrachtnummer : voorbeeld rapport nhg sswbkn Opdrachtgever : Adres : Postcode en Plaats : Telefoonnummer

Nadere informatie

Bouwtechnisch rapport

Bouwtechnisch rapport Bouwtechnisch rapport xxxxstraat 3 Utrecht Bouwkundige Adviezen Bemiddeling Bouwgeschillen Bouwkosten Bouwbegeleiding Energielabels / Adviezen J. Catslaan 23 3705 BN Zeist Tel. 030-6940000 Fax 030-6940001

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Vredensestraat 13-15-15A te WINTERSWIJK. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Vredensestraat 13-15-15A te WINTERSWIJK. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Vredensestraat 13-15-15A te WINTERSWIJK bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

M.O.B. Consultancy bv

M.O.B. Consultancy bv M.O.B. Consultancy bv Meerjarenonderhoudsplan Verenigingsplein MOB Consultancy b.v. Jacob Catslaan 23 3705 BN Zeist www.mob.nl info@mob.nl 030-6940000 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Demostraat 100 1234 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 16 Postcode : 3131 SM Plaats : VOORBEELDSTAD Woningtype Bouwjaar : 1900 : Woonhuis/Herenhuis Datum inspectie : 24-10-2014 Rapportnummer : 148123 Inspecteur

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 14 Postcode : 1234 AA Plaats : Voorbeeldstad Woningtype Bouwjaar : 1930 : Woonhuis/Eengezinswoning Datum inspectie : 1 december 2014 Rapportnummer :

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan BOUW2013 Appartementen De Netelhorst 17 Hattem Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport bestaat

Nadere informatie

Bouwtechnisch rapport

Bouwtechnisch rapport Bouwtechnisch rapport Inspectiestraat 56 Utrecht Bouwkundige Adviezen Bemiddeling Bouwgeschillen Bouwkosten Bouwbegeleiding Kerkdijk 47b 3615 BB Westbroek Tel. 0346-215215 Rabobank NL20 RABO 0104 636 408

Nadere informatie

Bouwtechnisch rapport

Bouwtechnisch rapport Bouwtechnisch rapport Inspectiestraat Bouwkundige Adviezen Bemiddeling Bouwgeschillen Bouwkosten Bouwbegeleiding Energielabels / Adviezen J. Catslaan 23 3705 BN Zeist Tel. 030-6940000 Fax 030-6940001 Rabobank

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Madoerastraat 31 Hengelo Wij verzoeken u zich, zo spoedig mogelijk na ontvangst, op de hoogte te stellen van de inhoud van dit rapport en in geval van onvolledigheid of onjuistheden

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 119562-2 21 Appartementen Brahmslaan-Kennedylaan 22-62 Leiden Printversie 24-10- INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het

Nadere informatie

... 13 ... 16 ... 29 ... 12 ... 48. Rapportnummer: 123456 Raamweg 42 te Woerdijk Datum: 10-01-2014 ... 14 ... 17 ... 18 ... 10 ... 15 ...

... 13 ... 16 ... 29 ... 12 ... 48. Rapportnummer: 123456 Raamweg 42 te Woerdijk Datum: 10-01-2014 ... 14 ... 17 ... 18 ... 10 ... 15 ... ... 3... 3... 3... 3... 4... 4... 4... 4... 6... 6... 6... 6... 7... 7... 8... 8... 9... 9... 9... 10... 12... 13... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 20... 20... 21... 22... 23... 25... 25... 27...

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Herengracht 18 te DRIMMELEN. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Herengracht 18 te DRIMMELEN. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Herengracht 18 te DRIMMELEN bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Hertshoornstraat 8 te BERGEN OP ZOOM. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Hertshoornstraat 8 te BERGEN OP ZOOM. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Hertshoornstraat 8 te BERGEN OP ZOOM bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Demostraat 1 te Probeerstad. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Demostraat 1 te Probeerstad. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Demostraat 1 te Probeerstad bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

BOUWTECHNO-RAPPORT. Hoekwoning Kapperallee 91 7211 CC Eefde

BOUWTECHNO-RAPPORT. Hoekwoning Kapperallee 91 7211 CC Eefde Kapperallee 91 211 CC Eefde Tel.: 0 1 Fax: 0 23 info@woningschouw.nl www.woningschouw.nl BOUWTECHO-RAPPORT Hoekwoning Kapperallee 91 211 CC Eefde OP AL OZE LEVERIGE E DIESTE ZIJ OZE ALGEMEE VOORWAARDE

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 14 Postcode : 1234 AA Plaats : Voorbeeldstad Woningtype Bouwjaar : 1930 : Woonhuis/Eengezinswoning Datum inspectie : 1 december 2014 Rapportnummer :

Nadere informatie

Inspectie rapport. Voorhoute 42, 4416 BT Kruiningen. Gegevens : Hoekwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Voorhoute 42, 4416 BT Kruiningen. Gegevens : Hoekwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Voorhoute 42, 4416 BT Kruiningen Gegevens : Hoekwoning Opname datum:

Nadere informatie

BOUWTECHNO-RAPPORT. Woning Schouw B.V. website: www.woningschouw.nl Email: info@woningschouw.nl. Rapportnummer: Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

BOUWTECHNO-RAPPORT. Woning Schouw B.V. website: www.woningschouw.nl Email: info@woningschouw.nl. Rapportnummer: Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. BOUWTECHNO-RAPPORT website: www.woningschouw.nl Email: info@woningschouw.nl Rapportnummer: Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Algemene gegevens: Object Adres Postcode en plaats Opdrachtgever Adres Postcode

Nadere informatie

Rapport Bouwtechnische keuring

Rapport Bouwtechnische keuring Rapport Bouwtechnische keuring Hello inhoudsopgave een goede eerste stap 3 basisgegevens 4 waarderingsnormen & afkortingen 5 algemene beoordeling 6 overzicht kostenraming 7 in detail: zolder 8 begane grond

Nadere informatie

Technische Aanbevelingen

Technische Aanbevelingen September 2013 Technische Aanbevelingen Sint Maria Klushuis Verkoopproject Sint Maria Klushuis, Oude Westen, Rotterdam INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding: Bouwbesluit, overige eisen en aanbevelingen blz. 7 2.

Nadere informatie

sausen of te schilderen. Daarom is het verstandig om rekening te houden met een kostenpost voor dit bijkomende werk.

sausen of te schilderen. Daarom is het verstandig om rekening te houden met een kostenpost voor dit bijkomende werk. Vooraf: Dit rapport bestaat uit twee delen: de Inleiding Bouwtechnische Keuring incl. onze Algemene Voorwaarden en het eigenlijke keuringsrapport. Het rapport is opgemaakt ter uitvoering van uw aanvraag

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Straat Postcode Plaats : Adres : Postcode : Wijhe Woningtype : Woonhuis/Woonboerderij Bouwjaar : 1906-1930 Datum inspectie : 25-02-2015 Rapportnummer : 376139 Inspecteur : H.

Nadere informatie