Wat kunnen wij voor uw WGA-, ZW-, WAO/WAZ klanten betekenen?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat kunnen wij voor uw WGA-, ZW-, WAO/WAZ klanten betekenen?"

Transcriptie

1 Wat kunnen wij voor uw WGA-, ZW-, WAO/WAZ klanten betekenen? locaties o.m. te Almere (Hoofdkantoor), Amsterdam, Heemskerk, Alkmaar, Ede, Emmeloord, Hilversum, Lelystad, Utrecht, Zutphen, Zwolle.

2 T.a.v. alle werkcoaches en arbeidsdeskundigen Almere 2012 Geachte mevrouw/meneer, Onlangs vernamen wij dat UWV wederom een contract heeft afgesloten met onze organisatie. Het betreft klanten met een WGA-, ZW-, WAO-/WAZ uitkering. Ook het contract dat in 2010 door het UWV met Mind at Work is gesloten voor de doelgroep Wajong is wederom verlengd. Wij verheugen ons op de continuering in onze samenwerking. Graag informeren wij u over de verschillende diensten die u wellicht voor een of meerdere van uw klanten wenst in te zetten. Wie zijn wij? Wellicht zinvol om allereerst ons voor te stellen. Mind at Work is een (re)-integratiebedrijf gespecialiseerd in het onderzoeken, begeleiden en re-integreren van cliënten met psychische, psychiatrische, psychosociale en cognitieve problematiek. In 1997 is Mind at Work vanuit de Universiteit van Amsterdam gestart met psychologisch onderzoek en arbeidsgerichte trainingen. Sinds 2000 verrichten wij hiernaast volledige re-integratietrajecten en activerende trajecten met als specialisatie (re)-integreren van klanten met psychische / psychiatrische / psychosociale problematiek. Onze klanten zijn/worden aangemeld door Gemeenten, UWV, bedrijfsleven en onderwijs. Sinds 2005 voert Mind at Work ook toegepast wetenschappelijke studies uit voor de Ministeries van Sociale Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen evenals voor UWV, Wajongsubsidiefonds en gemeenten in de provincies Flevoland, Noord Holland, Gelderland en Overijssel. Mind at Work is sinds 2003 onafgebroken contractpartner van het UWV. Personeelsbestand Mind at Work kent momenteel een personeelsbestand van 45 goed gekwalificeerde medewerkers. Van deze medewerkers zijn de volgende direct bij de uitvoering van trajecten betrokken: 13 re-integratieconsulenten en jobcoaches. 17 psychologen/trainers waaronder neuro-, eerstelijns-, gezondheid-, klinisch-, arbeid- & organisatiepsychologen en een statisticus. 1 GZ haptotherapeut 3 groepstrainers die zich richten op het menselijke gedrag, de communicatie en/of de persoonlijke effectiviteit. Aanmelding/doorverwijzing In dit document vindt u de beschrijvingen van de trajecten die Mind at Work biedt voor uw klanten. Met vriendelijke groet namens alle collega s van Mind at Work, Barthomee Spelt Regiomanager Mind at Work

3 Re-integratietraject voor klanten met beperking van psychische/ psychiatrische aard (12.IB) Klanten met een breed scala aan psychische en/of psychiatrische klachten. Sommige klanten volgen mogelijk een curatief GGZ-traject. De klachten worden al dan niet gecombineerd met lichamelijke klachten. De psychische en/of psychiatrische klachten vergen echter de meeste aandacht. Als gevolg van deze klachten is de afstand van de klant tot de arbeidsmarkt aanzienlijk (geworden). Inhoud, duur en prijs van het traject Voor deze doelgroep is een traject op maat essentieel. Bij de intake zal wordt gekeken wat de klant nodig heeft. Onder meer de volgende instrumenten (kunnen) onder meer worden ingezet: interventies gericht op het verhogen van de psychische weerbaarheid interventies gericht op beroepsoriëntatie intensieve begeleidingen naar werk desgewenst begeleiding in het optimaliseren van de sollicitatievaardigheden. Het traject duurt maximaal 1 jaar. De trajectprijs is vastgesteld op 3750,=. In navolging op het contract met het UWV in 2009 heeft UWV nu voor dit soort trajecten een toestemmingsovereenkomst afgesloten met Mind at Work met ingang van mei U kunt via het intranet van UWV dit traject vinden en Mind at Work selecteren. De aanmelding kan vervolgens per mail of per post verstuurd worden. Uw aanmelding wordt opgepakt door onze collega's die in uw regio werkzaam zijn. voor klanten met psychische/psychiatrische beperking. Tevens de naam, adresgegevens, telefoonnummers, BSN en geboortedatum van de klant. Ons adres is: Ook kunt u gebruik maken van ons contactformulier

4 Re-integratietraject voor werkzoekenden van 50 jaar en ouder (12.G) Werkzoekende die 50 jaar en ouder zijn. Deze klantgroep is zeer divers onder meer wat betreft het opleidingsniveau, arbeidsverleden en de persoonlijke omstandigheden. Een deel van de klantgroep wordt gekenmerkt door een wat eenzijdiger arbeidsverleden. Er zijn ook klanten van wie de opleiding niet (meer) relevant op de arbeidsmarkt is. Mogelijk zijn de klanten bekend met gevoelens van onzekerheid en teleurstelling die in de loop van de tijd zijn versterkt doordat hun sollicitaties niet hebben geleid tot werkhervatting. Daarnaast ondervinden deze klanten vaak hinder bij het tot stand komen van een arbeidsrelatie als gevolg van hun leeftijd. Door deze afstand tot de arbeidsmarkt dienen zowel de aanbod versterkende als de bemiddelende activiteiten een intensief karakter te hebben. Inzet van (om)scholing is veelal noodzakelijk. Inhoud, duur en prijs van het traject Visie van Mind at Work is dat oudere werkzoekenden door werkgevers vaak onderschat worden in hun verworven kennis en ervaring. In de begeleiding richten wij ons op het vergroten van het zelfvertrouwen en het optimaliseren van sollicitatievaardigheden. De klant wordt intensief begeleid naar reguliere arbeid. De maximale trajectduur bedraagt 1 jaar. De trajectprijs is vastgesteld op 3750,= euro. In navolging op het contract met het UWV heeft UWV nu voor dit soort trajecten wederom een toestemmingsovereenkomst afgesloten met Mind at Work met ingang van mei U kunt via het intranet van UWV dit traject vinden en Mind at Work selecteren. De aanmelding kan vervolgens per mail of per post verstuurd worden. Uw aanmelding wordt opgepakt door onze collega's die in uw regio werkzaam zijn. voor werkzoekenden van 50 jaar en ouder. Tevens de naam, adresgegevens, telefoonnummers, BSN en geboortedatum van de klant. Ons adres is: Ook kunt u gebruik maken van ons contactformulier

5 Re-integratietrajecten voor klanten voor wie UWV de Arborol vervult (12.U) klanten die recht hebben op een Ziektewetuitkering en waarvoor UWV de Arborol vervult. Deze groep kan verder worden onderverdeeld in drie subgroepen: flexwerkers (uitzendkrachten) klanten waarvan het tijdelijke arbeidscontract gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid beëindigd is. ontslagwerklozen, die tijdens hun werkloosheidsperiode arbeidsongeschikt worden. Kenmerkend voor met name de eerste twee subgroepen is dat het klachtenpatroon vaak van psychiatrische aard is. Hierdoor kan er sprake zijn van een lopend curatief GGZ traject. Voor klanten met psychische klachten hanteert UWV voor de begeleiding de betreffende protocollen, opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringskunde (o.a. de protocollen angststoornissen en overspanning en depressieve stoornissen). Aanvullend geldt met name voor flexwerkers dat zij relatief vaker werkzaam zijn onder slechte arbeidsomstandigheden. Hierdoor hebben zij vaak een hoger risico op instroom in de WIA. Uitsluitend klanten die recht hebben op een (volledige) arbeidsongeschiktheidsuitkering kunnen voor dit traject worden aangemeld. Inhoud, duur en prijs van het traject Mind at Work heeft sinds 2007 al veel ervaring opgebouwd in het begeleiden van klanten waarvoor het UWV de Arborol vervult. Veelal worden deze klanten zowel door een consulent alsmede een psycholoog begeleidt. Dit is afhankelijk van de problematiek. Ook zetten wij vaak een beroepen interesse screening in. De inhoud van het traject wordt in nauw overleg met klant en opdrachtgever opgesteld. Het traject duurt maximaal 1 jaar. De trajectprijs is vastgesteld op 3750,= euro. In navolging op het contract met het UWV in 2009 heeft UWV nu voor dit soort trajecten een toestemmingsovereenkomst afgesloten met Mind at Work met ingang van mei U kunt via het intranet van UWV dit traject vinden en Mind at Work selecteren. De aanmelding kan vervolgens per mail of per post verstuurd worden. Uw aanmelding wordt opgepakt door onze collega's die in uw regio werkzaam zijn. Per digitaal: voor klanten voor wie UWV de Arborol vervult. Tevens de naam, adresgegevens, telefoonnummers, BSN en geboortedatum van de klant. Ons adres is: Ook kunt u gebruik maken van ons contactformulier:

6 Re-integratietraject voor klanten met beperking van fysieke aard met een WGA-, ZW-, WAO/WAZ uitkering (12.BB) Klanten met een breed scala aan lichamelijke klachten. Het gaat bijvoorbeeld om klachten die voortkomen uit een neurologische aandoening. Soms worden deze klachten gecombineerd met psychische klachten. De lichamelijke klachten vergen echter de meeste aandacht. Als gevolg van deze klachten is de afstand van de klant tot de arbeidsmarkt aanzienlijk (geworden). Inhoud, duur en prijs van het traject Ervaring bij Mind at Work leert, dat klanten die wegens lichamelijke, psychische en/of psychosociale belemmeringen zijn uitgevallen op een tijdelijke werkplek soms een korte en soms een grote afstand tot werk kennen. Belangrijk is dat ze veelal naar een ander type werkplek geleid dienen te worden. Instrumenten die ingezet worden binnen dit traject zijn onder meer: psychologische begeleiding om de psychische weerbaarheid te verhogen Beroepen interesse onderzoek werkervaringsplek specifieke begeleiding in het optimaliseren van de sollicitatievaardigheden jobhunting Het traject duurt maximaal 1 jaar. De trajectprijs vastgesteld op 3750,= euro. In navolging op het contract met het UWV in 2009 heeft UWV voor dit soort trajecten wederomn een toestemmingsovereenkomst afgesloten met Mind at Work met ingang van mei U kunt via het intranet van UWV dit traject vinden en Mind at Work selecteren. De aanmelding kan vervolgens per mail of per post verstuurd worden. Uw aanmelding wordt opgepakt door onze collega's die in uw regio werkzaam zijn. voor klanten met beperking van fysieke aard. Tevens de naam, adresgegevens, telefoonnummers, BSN en geboortedatum van de klant. Ons adres is: Ook kunt u gebruik maken van ons contactformulier:

7 Assessment Noodzaak Scholing (12.AB) Die cliënten van het UWV waarvoor het UWV conform Protocol Scholing heeft vastgesteld dat scholing noodzakelijk is echter er twijfels zijn over het soort scholing en/of de scholingsmogelijkheden van de cliënt. Inzicht verkrijgen in de noodzaak van het inzetten van scholing en het soort scholing van de cliënt. Hierbij wordt ook gekeken naar de competenties en arbeidsverleden van de cliënt. Inhoud, duur en prijs van het traject Direct na aanmelding ontvangt u een ontvangstbevestiging. Op basis van de gegevens die zijn aangeleverd door het UWV over de cliënt, wordt een onderzoek op maat gemaakt. De cliënt wordt uitgenodigd voor het onderzoek. Nadat de cliënt is onderzocht, wordt direct de rapportage opgesteld. Indien de belastbaarheid van de cliënt het toelaat, wordt direct na het uitwerken van het onderzoek het onderzoek nabesproken. Hierin worden de uitkomsten van het onderzoek doorgelopen. In de rapportage is een profielanalyse opgenomen waarbij de volgende aspecten in het advies worden meegenomen: regionale arbeidsmarkt en toekomstige ontwikkelingen in relatie tot het perspectief van de cliënt; aard, duur en studiebelasting van de scholing; kans van slagen voor de cliënt in relatie tot zijn sociale context én de competenties van de cliënt. Na de nabespreking ontvangt de cliënt en het UWV de rapportage. De maximale trajectduur bedraagt 2 weken. De prijs van het traject is vastgesteld op 400,= euro. In navolging op het contract met het UWV in 2009 heeft UWV nu voor dit soort trajecten een toestemmingsovereenkomst afgesloten met Mind at Work met ingang van mei U kunt via het intranet van UWV dit traject vinden en Mind at Work selecteren. De aanmelding kan vervolgens per mail of per post verstuurd worden. Wij verzoeken u zoveel mogelijk informatie over de cliënt mee te sturen waaronder het CV van betreffende klant. Uw aanmelding wordt opgepakt door onze collega's die in uw regio werkzaam zijn. Graag in de mail aangeven dat u de cliënt aanmeldt voor het traject Assessment noodzaak scholing. Tevens de naam, adresgegevens, telefoonnummers, BSN en geboortedatum van de cliënt. Ons adres is: Tevens kunt u gebruik maken van ons contactformulier

8 Re-integratietrajecten voor jonggehandicapten klanten met beperkingen psychische en/of psychiatrische beperking (10.P) De klanten die worden aangemeld voor deze dienstverlening kennen een breed scala aan psychische en psychiatrische beperkingen. Bij deze klantgroep komt het voor dat er een lopend curatief GGZ-traject is. Ook is het mogelijk dat klanten lichamelijke beperkingen hebben. Voor deze dienstverlening kunnen onder meer klanten worden voorgedragen die: (voortijdig) schoolverlater zijn; na een eerder dienstverband weer werkloos zijn geworden. Inhoud en duur van het traject Elk re-integratietraject bij Mind at Work is maatwerk. Per klant worden die instrumenten ingezet waar de klant baat bij heeft. Binnen deze gunning kunnen onder meer de volgende instrumenten (kunnen) worden ingezet: interventies gericht op het verhogen van de psychische weerbaarheid interventies gericht op psychosociale situatie interventies gericht op beroepsoriëntatie intensieve begeleidingen naar werk desgewenst begeleiding in het optimaliseren van de sollicitatievaardigheden. Conform afspraak met het UWV zal de vaste contactpersoon van de klant bij plaatsing jobcoaching inzetten. Deze wordt separaat aangevraagd bij de betreffende contactpersoon van het UWV. Het traject duurt maximaal 2,5 jaar. UWV heeft sinds 2010 voor dit soort trajecten een toestemmingsovereenkomst afgesloten met Mind at Work. In april 2012 is deze overeenkomst door het UWV met Mind at Work verlengd. U kunt via het intranet van UWV dit traject vinden en Mind at Work selecteren. De aanmelding kan vervolgens per mail of per post verstuurd worden. Uw aanmelding wordt opgepakt door onze collega's die in uw regio werkzaam zijn. voor jonggehandicapte klanten met een beperking van psychische en/of psychiatrische aard. Tevens de naam, adresgegevens, telefoonnummers, BSN en geboortedatum van de klant. Ons adres is: Ook kunt u gebruik maken van ons contactformulier:

9 Re-integratietraject voor klanten afkomstig van het praktijkonderwijs met Wajong uitkering (10.K) Het praktijkonderwijs is bestemd voor leerlingen met een leerachterstand. Deze leerlingen zijn niet in staat om een diploma te behalen in een van de leerwegen in het Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs. Dit perspectief is er ook niet als er extra ondersteuning wordt geboden door middel van leerwegondersteunend onderwijs. Daarom bereidt de praktijkschool zijn leerlingen in de leeftijdscategorie van 12 tot maximaal 18 jaar voor op deelname aan het arbeidsproces voor praktische vorming. Voor deze dienstverlening kunnen klanten worden voorgedragen die: voortijdig schoolverlater zijn; schoolverlater zijn, maar voor wie aansluitend door de school geen werk gevonden is; afkomstig zijn uit het Praktijkonderwijs en na een eerder dienstverband weer werkloos zijn geworden. Inhoud en duur van het traject Elk re-integratietraject bij Mind at Work is maatwerk. Per klant worden die instrumenten ingezet waar de klant baat bij heeft. Binnen deze gunning kunnen onder meer de volgende instrumenten (kunnen) worden ingezet: interventies gericht op het verhogen van de zelfredzaamheid interventies gericht op psychosociale situatie interventies gericht op beroepsoriëntatie (veelal zeer wenselijk door beperkt zelfinzicht). intensieve begeleidingen naar werk desgewenst begeleiding in het optimaliseren van de sollicitatievaardigheden. Conform afspraak met het UWV zal de vaste contactpersoon van de klant bij plaatsing jobcoaching inzetten. Deze wordt separaat aangevraagd bij de betreffende contactpersoon van het UWV. Het traject duurt maximaal 2,5 jaar. UWV heeft sinds 2010 voor dit soort trajecten een toestemmingsovereenkomst afgesloten met Mind at Work. In april 2012 is deze overeenkomst door het UWV met Mind at Work verlengd. U kunt via het intranet van UWV dit traject vinden en Mind at Work selecteren. De aanmelding kan vervolgens per mail of per post verstuurd worden. Uw aanmelding wordt opgepakt door onze collega's die in uw regio werkzaam zijn. voor jonggehandicapte klanten afkomstig van het praktijkonderwijs. Tevens de naam, adresgegevens, telefoonnummers, BSN en geboortedatum van de klant. Ons adres is: Ook kunt u gebruik maken van ons contactformulier

10 Re-integratietrajecten voor jonggehandicapte klanten met verstandelijke beperkingen (10.M) Klanten met verschillende gradaties in verstandelijke beperkingen (in combinatie met lichamelijke beperkingen en/of gedragsproblematiek). De klanten zijn: (voortijdig) schoolverlater na een eerder dienstverband weer werkloos geworden. Inhoud en duur van het traject Elk re-integratietraject bij Mind at Work is maatwerk. Per klant worden die instrumenten ingezet waar de klant baat bij heeft. Binnen deze gunning worden de klanten intensief individueel begeleidt door onze re-integratieconsulent. Tevens zal er intensief proactief contact worden gelegd met alle betrokken (mantel)zorgers. De re-integratieconsulent zoekt daarin nauwe samenwerking om eenduidig de klant te begeleiden. Conform afspraak met het UWV zal de vaste contactpersoon van de klant bij plaatsing jobcoaching inzetten. Deze wordt separaat aangevraagd bij de betreffende contactpersoon van het UWV. Het traject duurt maximaal 2,5 jaar. UWV heeft sinds 2010 voor dit soort trajecten een toestemmingsovereenkomst afgesloten met Mind at Work. In april 2012 is deze overeenkomst door het UWV met Mind at Work verlengd. U kunt via het intranet van UWV dit traject vinden en Mind at Work selecteren. De aanmelding kan vervolgens per mail of per post verstuurd worden. Uw aanmelding wordt opgepakt door onze collega's die in uw regio werkzaam zijn. voor jonggehandicapte klanten met verstandelijke beperkingen. Tevens de naam, adresgegevens, telefoonnummers, BSN en geboortedatum van de klant. Ons adres is: Ook kunt u gebruik maken van ons contactformulier: :

11 Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO) Indien één van de andere type trajecten niet voldoende passend is, heeft Mind at Work de mogelijkheid om klanten in de vorm van een IRO op te pakken. Inhoud, duur en prijs van het traject Conform afspraken met het UWV. De aanmelding kan vervolgens per mail of per post verstuurd worden. Uw aanmelding wordt opgepakt door onze collega's die in uw regio werkzaam zijn. Graag in de mail aangeven dat u de klant aanmeldt voor het traject IRO. Tevens de naam, adresgegevens, telefoonnummers, BSN en geboortedatum van de klant. Ons adres is: Ook kunt u gebruik maken van ons contactformulier

12 Jobcoaching/Persoonlijke Ondersteuning Inhoud Extra begeleiding en ondersteuning op de werkplek is soms noodzakelijk. De begeleiding vindt plaats op de werkplek van de betreffende medewerker. Tijdens de jobcoaching krijgt de medewerker beter zicht op de eigen competenties, interesses en mogelijkheden. De jobcoach treedt tevens op als bemiddelaar in geval zich problemen voordoen in de werkomgeving. Alle partijen worden betrokken bij de jobcoaching: de medewerker zelf, de werkgever en eventueel collega's. Deze afstemming over de eigen competenties, werkinhoud, communicatie, verwachtingen en bedrijfscultuur resulteert in een grotere werktevredenheid en rendement. Mind at Work heeft sinds diverse jaren een jobcoachregistratie bij het UWV. Onze jobcoaches werken volgens de onlangs nog gewijzigd protocol. Voor wie? Elke medewerker die ondersteuning nodig heeft op de werkplek om optimaal te kunnen functioneren. Als het gaat om 1e spoorinterventie vanuit Wet Verbetering Poortwachter valt te denken aan medewerkers die bijvoorbeeld na een infarct hersenletsel hebben opgelopen en er sprake is van beperkte cognitieve en/of communicatie vaardigheden. Omdat Mind at Work gespecialiseerd is in het begeleiden van mensen met een psychische & psychiatrische problematiek EN re-integratie zijn wij zeer geschikt om mensen te jobcoachen die hiermee bekend zijn. Doel De plaatsing van de klant duurzaam maken en daarmee uitkeringsonafhankelijk. Procedure Na de aanmelding vindt een intakegesprek plaats met betrokkene en tevens de werkgever. Tijdens dit gesprek worden de aandachtspunten benoemt waarop de klant begeleiding krijgt. Hierbij wordt onder meer onderscheid gemaakt op kwaliteit van het werk, snelheid van werken, communicatie (in- en extern). Uit onze ervaring van het jobcoachen van klanten voor het UWV blijkt dat soms de thuissituatie van de klant soms in negatieve manier het werken beïnvloed. Indien dit het geval is, treedt onze jobcoach in overleg met de klant, de werkgever en de klantmanager van de gemeente. Gezamenlijk wordt bepaalt of en zo ja in hoeverre hier in de jobcoaching aandacht aan wordt besteedt. Mind at Work heeft diverse psychologen in dienst. Indien een klant bekend is met psychische/psychiatrische problematiek, krijgt de jobcoach van Mind at Work ondersteuning door de betreffende klant als casus te bespreken. De jobcoach krijgt dan tips hoe in de specifieke situatie met de klant om te gaan. Trajectduur, prijs Bij aanvang 6 maanden, verlenging in overleg met u mogelijk. Aanmelden Kan via post via Mind at Work, Postbus 60304, 1320 AJ ALMERE of via Indien u vragen heeft vernemen bespreken wij deze graag telefonisch met u. U kunt ons bereiken op doorgeven dat u gebeld wenst te worden via

Arbeidstoeleiding en Jobcoaching

Arbeidstoeleiding en Jobcoaching Arbeidstoeleiding en Jobcoaching Arbeidstoeleiding & Jobcoaching 2 Inhoudsopgave Arbeidstoeleiding en Jobcoaching Inleiding blz. 4 Kennismakingsgesprek blz. 6 Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO)

Nadere informatie

Document in C:\DOCUME~1\dba018\LOCALS~1\TEMPOR~1\Content.MSO\FCF7A211.doc PROGRAMMA VAN EISEN VRIJE RUIMTE UWV 2005 / 2006

Document in C:\DOCUME~1\dba018\LOCALS~1\TEMPOR~1\Content.MSO\FCF7A211.doc PROGRAMMA VAN EISEN VRIJE RUIMTE UWV 2005 / 2006 PROGRAMMA VAN EISEN VRIJE RUIMTE UWV 2005 / 2006 Programma van Eisen Vrije Ruimte UWV 2005 / 2006 14 september 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... - 1-2. Doelgroepomschrijving Vrije Ruimte 2005/2006...

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage SV/R&S/2004/67290

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage SV/R&S/2004/67290 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

2. De werkwijze van DAAT- Drenthe 6-8. 3. Arbeidsrehabilitatie 9. 4. Productbeschrijving 10-16. Stroomschema 17. Aanmeldingsprocedure 18

2. De werkwijze van DAAT- Drenthe 6-8. 3. Arbeidsrehabilitatie 9. 4. Productbeschrijving 10-16. Stroomschema 17. Aanmeldingsprocedure 18 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 1. De doelstelling en organisatie van DAAT- Drenthe 4-5 Doelstelling Doelgroep Werkgebied Interne organisatie Voorwaarden bij de vestigingen 2. De werkwijze van DAAT- Drenthe

Nadere informatie

Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012

Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Wie alleen maar een hamer heeft ziet elk probleem als een spijker Re-integratie bij Maas groep is altijd maatwerk. Dit wil zeggen dat wij niet werken

Nadere informatie

!"#$%&""#%'(#)* Informatie re-integratie 1 e, 2 e en 3 e spoor

!#$%&#%'(#)* Informatie re-integratie 1 e, 2 e en 3 e spoor Informatie re-integratie 1 e, 2 e en 3 e spoor Weer aan het werk na verzuim Verzuim en ook langdurig verzuim komt voor in elk bedrijf. Bij elke vorm van verzuim is het voor werkgever en werknemer van belang

Nadere informatie

Overzicht van Interventies VIER L

Overzicht van Interventies VIER L Overzicht van Interventies VIER L Versie januari 2015 Vier L B.V. Postbus 5053 5201 GB s-hertogenbosch Tel. 088-1184400 info@vierl.nl www.vierl.nl Inhoud Inleiding... 3 1 Intake... 4 2 Loopbaanassessment...

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Perspectief voor oudere werklozen? Dienstverlening aan oudere (45+) bijstandsgerechtigden

Perspectief voor oudere werklozen? Dienstverlening aan oudere (45+) bijstandsgerechtigden Perspectief voor oudere werklozen? Dienstverlening aan oudere (45+) bijstandsgerechtigden Colofon Programma Dienstverlenende Overheid Datum Augustus 2013 Nummer R13/05 ISSN ISBN 1383-8733 978-90-5079-264-6

Nadere informatie

Kennisdag Wajong 15 juni 2010

Kennisdag Wajong 15 juni 2010 Kennisdag Wajong 15 juni 2010 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Samenvattingen van de onderzoeken... 5 2.1 UMCG: Participatiemogelijkheden in werk van Wajonggerechtigden... 5 2.2 TNO: Routekaart naar werk...

Nadere informatie

Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet

Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet Voorwoord Twee maanden na het verschijnen van het rapport Grip op nieuwe taken van Leiden, waarin de decentralisaties van de AWBZ en Jeugdzorg

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11203 29 april 2013 Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN RE-INTEGRATIECONTRACTEN 2007 UWV

PROGRAMMA VAN EISEN RE-INTEGRATIECONTRACTEN 2007 UWV PROGRAMMA VAN EISEN RE-INTEGRATIECONTRACTEN 2007 UWV Klantgroepen: 07-01.J. Werkzoekenden met auditieve en/of visuele beperkingen 07-01.HA. Werkzoekenden met een arbeidshandicap met psychische beperkingen

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2013 Sociale Zaken

Beleidsplan 2012-2013 Sociale Zaken Beleidsplan 2012-2013 Sociale Zaken Geconsolideerde versie, geldig vanaf 01-07-2012 tot 01-01-2012. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling

Nadere informatie

UWV 1 e kwartaal 2004

UWV 1 e kwartaal 2004 UWV 1 e kwartaal 2004 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Amsterdam, mei 2004 Inhoud SAMENVATTING...3 WERK BOVEN UITKERING...5 WAO...5 ZIEKTEWET (ZW)...8 WW...8 REÏNTEGRATIE...9 SAMENWERKING IN

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie programma s

Poliklinische revalidatie programma s Poliklinische revalidatie programma s Mensen met chronische pijn van het bewegingsapparaat (rug, nek, schouder, knie) kunnen revalideren met behulp van gespecialiseerde revalidatieprogramma s. Er is meer

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Mogelijkheden voor een actieve rol van de cliënt bij reïntegratie

Mogelijkheden voor een actieve rol van de cliënt bij reïntegratie Mogelijkheden voor een actieve rol van de cliënt bij reïntegratie mei 2003 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Sociale Verzekeringen 2 Hoofdstuk 1 Probleemschets: een actieve rol voor

Nadere informatie

Een onderzoek naar de bekendheid met re-integratieregelingen en reintegrerenden

Een onderzoek naar de bekendheid met re-integratieregelingen en reintegrerenden Werkgevers & Re-integratie Een onderzoek naar de bekendheid met re-integratieregelingen en reintegrerenden bij werkgevers uit de reguliere arbeidsmarkt William Balk Werkgevers & Re-integratie Een onderzoek

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Handreiking re-integratieverantwoordelijkheid o.g.v. artikel 72a WW

Handreiking re-integratieverantwoordelijkheid o.g.v. artikel 72a WW Handreiking re-integratieverantwoordelijkheid o.g.v. artikel 72a WW Voorwoord Voor u ligt een handreiking re-integratieverantwoordelijkheid. De aanleiding voor deze handreiking zijn de verschillende vragen

Nadere informatie

OVERZICHT RE-INTEGRATIEDIENSTEN UWV 1 JUNI 2008 Behorende bij het Inkoopkader Re-integratiediensten 2008 (versie 14 april 2008)

OVERZICHT RE-INTEGRATIEDIENSTEN UWV 1 JUNI 2008 Behorende bij het Inkoopkader Re-integratiediensten 2008 (versie 14 april 2008) OVERZICHT RE-INTEGRATIEDIENSTEN UWV 1 JUNI 2008 Behorende bij het Inkoopkader Re-integratiediensten 2008 (versie 14 april 2008) 08-22.IF VERKRIJGEN VAN INZICHT IN DE FYSIEK BELASTING 08-22.VF VERHOGEN

Nadere informatie

Alles over het nieuwe Inkoopkader Re-integratiediensten UWV 2008

Alles over het nieuwe Inkoopkader Re-integratiediensten UWV 2008 DATUM 19-9-2008 PAGINA 0 White paper Serie Acquisitie in Re-integratie deel 2 Alles over het nieuwe Inkoopkader Re-integratiediensten UWV 2008 Versie september 2008 DATUM 19-9-2008 PAGINA 1 Het nieuwe

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie programma s

Poliklinische revalidatie programma s Poliklinische revalidatie programma s Mensen met chronische pijnklachten van het bewegingsapparaat (rug, nek, schouder, knie) kunnen revalideren met behulp van gespecialiseerde revalidatieprogramma s.

Nadere informatie

Procesanalyse re-integratie

Procesanalyse re-integratie K. Zandvliet, J. Gravesteijn, O. Tanis, M. Collewet, m.m.v. Niek de Jong Procesanalyse re-integratie Reconstructie van re-integratiedienstverlening Onderzoek uitgevoerd door SEOR, Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Onderzoeksproject Evaluatie 2 de spoor reïntegratietraject in de agrarische sector

Onderzoeksproject Evaluatie 2 de spoor reïntegratietraject in de agrarische sector Onderzoeksproject Evaluatie 2 de spoor reïntegratietraject in de agrarische sector Ingrid Eckelmans Antwerpen, 31/01/2008 NSPOH Utrecht 0 Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1 INLEIDING... 5 1.1 ALGEMEEN...

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Promenzo werkt

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Promenzo werkt Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Promenzo werkt Promenzo begeleidt en ondersteunt mensen met ernstige psychiatrische of psychische problemen bij het zoeken naar, vinden en behouden van

Nadere informatie

INKOOPKADER INDVIDUELE REINTEGRATIEOVEREENKOMST UWV 2013

INKOOPKADER INDVIDUELE REINTEGRATIEOVEREENKOMST UWV 2013 INKOOPKADER INDVIDUELE REINTEGRATIEOVEREENKOMST UWV 2013 e-mailadres: Internetsite: contractinkoopreintegratie@uwv.nl https://uwv.secure.force.com/ UWV Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

UWV Viermaandenverslag 2015

UWV Viermaandenverslag 2015 UWV Viermaandenverslag 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Kerncijfers 3 1. Volumeontwikkelingen 5 1.1. Uitkeringsverstrekking 5 1.2. Sociaal-medische beoordelingen 6 1.3. Uitstroom naar werk 7 1.4. Arbeidsjuridische

Nadere informatie

Helpdesk Livvit (038) 456 28 20 helpdesk.livvit@achmea.nl. Handboek Livvit 2010. 902903-1001.indd 1 17-12-2009 11:30:35

Helpdesk Livvit (038) 456 28 20 helpdesk.livvit@achmea.nl. Handboek Livvit 2010. 902903-1001.indd 1 17-12-2009 11:30:35 Handboek Livvit 2010 902903-1001.indd 1 17-12-2009 11:30:35 902903-1001.indd 2 17-12-2009 11:30:35 Voorwoord Beste Livvit klant, Iedere hogeschool is gebaat bij gezonde en vitale medewerkers. Meer dan

Nadere informatie