Poliklinische revalidatie programma s

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Poliklinische revalidatie programma s"

Transcriptie

1 Poliklinische revalidatie programma s Mensen met chronische pijn van het bewegingsapparaat (rug, nek, schouder, knie) kunnen revalideren met behulp van gespecialiseerde revalidatieprogramma s. Er is meer aan de hand dan alleen de lichamelijke klacht als mensen pijn blijven houden en vaak zijn er andere factoren aanwezig die de in stand houden. Als deze langdurige iemand ernstig belemmeren bij de dagelijkse activiteiten is het volgen van een multidisciplinair revalidatieprogramma essentieel. TIGRA biedt in samenwerking met OCA poliklinische revalidatie programma s aan. Chronische pijn Als iemand pijn krijgt die om welke reden dan ook - niet overgaat, komen er onherroepelijk allerleiproblemen bij. De psychosociale en maatschappelijke gevolgen daarvan worden nog steeds ernstig onderschat! Dagelijks pijn hebben heeft niet alleen invloed op het leven van de cliënt, maar ook op het leven van de directe omgeving. Chronische pijn betekent niet alleen altijd pijn hebben. De bijkomende problemen en de daarbij vaak behorende stress beïnvloeden de pijn vaak negatief en maken de invloed die de pijn heeft op het leven van de cliënt alleen maar groter. Pijn wordt chronisch genoemd als de pijn langer dan 12 weken bestaat. Maar als duidelijk wordt dat de na 6 weken niet of nauwelijks herstellen, is de prognose ten aanzien van herstel niet goed en weten we eigenlijk al dat we met chronische pijn te maken hebben. Oorzakelijke en onderhoudende factoren Er kunnen veel redenen zijn waardoor chronische pijn ontstaat of niet meer over gaat. We onderscheiden grofweg 5 domeinen die hier op van invloed zijn, namelijk de mate waarin: 1. Er lichamelijke stoornissen of beperkingen aanwezig zijn 2. Iemand in activiteiten wordt beperkt 3. Iemand in participatie wordt beperkt 4. Er externe factoren aanwezig zijn 5. Er persoonlijke factoren aanwezig zijn Bijvoorbeeld chronische zullen eerder ontstaan wanneer iemand gevoelig is voor stresssituaties. Ook problemen op werk of financiële problemen kunnen leiden tot een overmaat van stress en kunnen een negatieve invloed hebben op de aanwezige. Deze factoren kunnen zo sterk zijn dat de chronisch worden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze niet overgaan door alleen de klacht zelf te behandelen. Het is essentieel om ook de andere factoren die van invloed zijn op die klacht eveneens te onderzoeken en aan te pakken. In het revalidatieprogramma worden de problemen in onderlinge samenhang beoordeeld en worden behandelingen op elkaar afgestemd. Deze aanpak vergroot de kans op succes. Doel Door de cliënt beter te leren omgaan met de problemen kan de cliënt - ondanks de pijn - de kwaliteit van zijn/haar leven verbeteren en de cliënt kan weer optimaal deelnemen aan de maatschappij. Voor wie De programma s zijn geschikt voor mensen met: chronische van het bewegingsapparaat / schouder, rug, nek, bekken etc. onbegrepen (SOLK) / rsi/cans, whiplash etc..

2 Inhoud De OCA Poliklinische Revalidatieprogramma s kennen drie onderdelen: 1. TIGRA Revalidatie Intake Tijdens de TIGRA Revalidatie Intake wordt de cliënt uitgebreid gescreend. Het multidisciplinaire team onderzoekt de aard, ernst, oorzaken en de huidige consequenties van de en de beperkingen van de cliënt. De intake bestaat uit een vraaggesprek, onderzoek en het invullen van specifieke vragenlijsten. Om het beeld te completeren worden indien relevant en aanwezig - medische gegevens opgevraagd. Aan de hand van de resultaten bepaalt het team in samenspraak met de cliënt het beleid, dat vervolgens in een revalidatieplan wordt vastgelegd 2. TIGRA Poliklinisch revalidatieprogramma Het revalidatieprogramma bestaat uit het uitvoeren van het revalidatieplan door de cliënt. Alle programmaonderdelen worden gekenmerkt door een actieve aanpak, het stimuleren van de verantwoordelijkheid van de cliënt, het bereiken van de gestelde doelen. Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: Het programma is afgestemd op de eisen die de dagelijkse activiteiten aan de cliënt stellen. c. Training All Day Living (ADL) De fysiotherapeut/ergotherapeut komt bij de cliënt aan huis en leert de cliënt in de thuissituatie hoe activiteiten beter, veiliger en effectiever uitgevoerd kunnen worden en geeft adviezen ten aanzien van preventie. Ook de partner wordt hierbij betrokken en geïnstrueerd. d. Psychische begeleiding De psycholoog coacht de cliënt in dit proces en geeft inzicht in welke factoren bij de cliënt van invloed zijn en leert cliënt beter te functioneren in zijn/haar sociale omgeving. Indien nodig wordt ook de partner hierbij betrokken. e. Meting Tijdens de intake en de eindevaluatie worden vragenlijsten afgenomen om het resultaat objectief te kunnen beoordelen. 3. Nazorgfase Ook al zijn de doelstellingen na afronding van het programma bereikt, wij streven naar een duurzaam resultaat. Ook op langere termijn moet de cliënt in staat zijn om de onder controle te houden. Na 3 maanden en 1 jaar worden de resultaten nog een keer getoetst bij de cliënt. a. Pijneducatie Het is belangrijk een goed inzicht te hebben waar de pijn vandaan komt, welke factoren de pijn beïnvloeden en wat de cliënt hier zelf aan kan doen. Bij aanvang van het programma is hier uitgebreide voorlichting over. b. Fysieke training Doel van dit onderdeel is het verbeteren van de fysieke belastbaarheid kracht, conditie, coördinatie en mobiliteit - en het stimuleren van gezond gedrag. De training start met de opbouwfase waarin de cliënt wordt geïnstrueerd en het trainingsschema stapsgewijs wordt opgebouwd. In de intensieve fase wordt het schema gemaximaliseerd.

3 TEAM Het multidisciplinaire team zorgt voor een adequate afstemming tussen de verschillende programma-onderdelen van de patiënt, bespreekt met elkaar het resultaat en past de behandeling aan indien nodig. Het team bestaat uit een: Revalidatiearts Psycholoog Coördinator Fysiotherapeut Bedrijfsfysiotherapeut Ergotherapeut EVALUATIE Op vaste momenten in het programma wordt het resultaat geëvalueerd en schriftelijk vastgelegd INSLUITCRITERIA De hoofdklacht is pijn of een beperking van het bewegingsapparaat Psychosociale factoren zijn van invloed op de hoofdklacht De zijn langer dan 3 maanden aanwezig Eerdere behandelingen hebben niet of onvoldoende tot resultaat geleid UITSLUITCRITERIA Ernstige conflicten (arbeid, letselschade) Ernstige verslavingen Ernstige psychopathologie of complexe lichamelijke stoornissen Ernstige twijfel aan de veranderbaarheid van de cliënt en/of zijn omgeving medewerker verantwoord en duurzaam terug te brengen op de werkplek. De dienstverlening, specifiek gericht op het werk, wordt niet vergoed door de zorgverzekering van de medewerker en de werkgever dient hier apart opdracht voor te geven. Er zijn verschillende modules die afhankelijk van de ernst van de van de medewerker - kunnen worden ingezet: Module 1 - Informatie ten behoeve van WetVerbetering Poortwachter Met deze module heeft de werkgever de benodigde informatie voor het dossier van de medewerker ten behoeve van Wet Verbetering Poortwachter. Regelmatig ontvangt de bedrijfsarts een medische rapportage en de werkgever ontvangt werkgeversrapportages. Er vindt een onderzoek van de werkplek plaats die daarna volgens richtlijnen wordt ingesteld. De medewerker krijgt een instructie hoe die het beste van de werkplek gebruik kan maken. Indien de bedrijfsarts er prijs op stelt stellen we samen met uw medewerker een werkhervatting schema op die vervolgens met de bedrijfsarts en de werkgever wordt besproken. Het werkhervattingschema wordt periodiek geëvalueerd. Wij adviseren zowel de werkgever als de bedrijfsarts over het te volgen beleid om de zieke medewerker verantwoord en zo snel mogelijk aan de slag te krijgen. Er vindt een evaluatiegesprek plaats met de werkgever en de medewerker en er wordt contact opgenomen indien het herstel onverhoopt niet volgens plan verloopt. WERKGEVERSMODULES Indien er sprake is van arbeidsgerelateerde problematiek bij de cliënt kan de werkgever kiezen voor een werkgeversgmodule. In deze module krijgen de medewerker en werkgever extra begeleiding die nodig is om de

4 Module 2 Arbeidsgerelateerde Deze module is bedoeld voor medewerkers die minder dan drie maanden verzuimen en waarbij arbeidsgerelateerde factoren van invloed zijn. Dit kan variëren van een belastende werkhouding, niet goed meer functioneren, tot conflictueuze situaties of een combinatie ervan. Deze situaties kunnen belemmerend zijn voor de werkhervatting. Naarmate het verzuim langer duurt wordt de drempel om het werk te hervatten hoger. Niet alleen de werkplek van de medewerker wordt uitgebreid onderzocht, maar ook andere mogelijke risicofactoren (werkomgeving, werksfeer, werkdruk, werktaken, werkwijze, etc) die van invloed zijn op de gezondheids. De werkplek wordt volgens richtlijnen ingesteld en de medewerker wordt geadviseerd hoe met de risicofactoren om te gaan. Vervolgens komt de bedrijfsfysiotherapeut nog een keer terug om de resultaten te checken en de werkhouding en werkwijze te trainen. Na ieder bezoek is er een (kort) gesprek met de leidinggevende om de stand van zaken te bespreken. De coachende gesprekken met de psycholoog gaan specifiek over de thema s die spelen bij de medewerker in zijn werkomgeving. De fysieke training is specifiek gericht op het beroep, waarbij de aard van de werkzaamheden en de eisen die daarbij aan het lichaam worden gesteld het uitgangspunt zijn. Aan de fysieke conditie en kracht van een bouwvakker worden tenslotte andere eisen gesteld dan aan de fysieke conditie van de medewerker die de hele dag achter een beeldscherm zit. Met deze module wordt het programma 3 weken verlengd. Module 1 is bij deze module inbegrepen. Module 3 Complexe, arbeidsgerelateerde Deze module is met name gericht op medewerkers die meer dan 3 maanden verzuimen en waarbij (complexe) arbeidsgerelateerde van ernstige invloed zijn. De drempel is door fysieke of mentale problematiek veelal (te) hoog om het werk weer zelfstandig te hervatten of ander werk te vinden (2e spoor, outplacement). De werkplek wordt uitgebreid onderzocht, waarbij ook alle mogelijke risicofactoren (werkomgeving, werksfeer, werkdruk, werktaken, werkwijze, etc) worden geïnventariseerd (zie module 2). De bedrijfsfysiotherapeut komt nog twee keer terug om de resultaten te checken en te bespreken. Voor de fysieke training en de coachende gesprekken zie module 2. Met deze module wordt het programma 6 weken verlengd. Module 1 en 2 zijn bij deze module inbegrepen

5 Module 1 Module 2 Module 3 Voor (Dreigend) verzuimende Dreigend) verzuimende Verzuimende medewerker medewerker medewerker met met complexe, arbeidsgerelateerde arbeidsgerelateerde Doel Informatie tbv Wet Verbetering Poortwachter -Terugkeer naar eigen werk -Informatie tbv Wet Verbetering Poortwachter Toeleiding naar ander werk (2e spoor, outplacement) -Terugkeer naar eigen werk -Informatie tbv Wet Verbetering Poortwachter Verzuim n.v.t. Tot 3 maanden verzuim Meer dan 3 maanden verzuim Inhoud -Rapportages (iedere 3 weken) -Werkhervattingschema -Evaluatiegesprek met werkgever en cliënt -Werkplekonderzoek en instructie -Pro-actief contact indien herstel niet volgens plan verloopt -Module 1 -Werkplekonderzoek en - training (2x) -Coaching in het werk (extra) -Werkgerichte fysieke training (extra) -Verlenging programma (3 weken) -Module 1 -Werkplekonderzoek en - training (3x) -Coaching in het werk (extra) -Werkgerichte fysieke training (extra) -Verlenging programma (6 weken) DUUR Ca 3 maanden SNELHEID Binnen 24 uur neemt de professional contact op met de cliënt. De eerste afspraak op de TIGRA vestiging vindt binnen 5 werkdagen plaats. CONTACTPERSOON De coördinator is de contactpersoon voor alle partijen. WAAR TIGRA Fysiotherapie, Abe Lenstrastadion, ingang J KOSTEN De poliklinische revalidatieprogramma s worden vergoed uit de zorgverzekering van iedere cliënt (basispakket). Dit gaat ten koste van het eigen risico van de cliënt. De tarieven voor de werkgevermodules zijn vermeld op de factsheet tarieven VERWIJZING Om een revalidatieprogramma te mogen starten is een verwijzing van een huisarts of een medisch specialist nodig. Een verwijsformulier is te downloaden via de website AANMELDEN Aan een revalidatieprogramma en werkgeversmodule gaat altijd een revalidatiescreening vooraf om goed te kunnen beoordelen. De revalidatiescreening is een oriënterend onderzoek onderbouwd met een gestandaardiseerde vragenlijst. De professional krijgt goed inzicht in de gezondheids van de cliënt en kan een betrouwbaar advies geven. Het screeningsonderzoek kost niets en is vrijblijvend. Aanmelden is mogelijk via de website CONTACT Indien u meer informatie wenst kunt u altijd contact opnemen. TIGRA staat u graag te woord.

6

Helpdesk Livvit (038) 456 28 20 helpdesk.livvit@achmea.nl. Handboek Livvit 2010. 902903-1001.indd 1 17-12-2009 11:30:35

Helpdesk Livvit (038) 456 28 20 helpdesk.livvit@achmea.nl. Handboek Livvit 2010. 902903-1001.indd 1 17-12-2009 11:30:35 Handboek Livvit 2010 902903-1001.indd 1 17-12-2009 11:30:35 902903-1001.indd 2 17-12-2009 11:30:35 Voorwoord Beste Livvit klant, Iedere hogeschool is gebaat bij gezonde en vitale medewerkers. Meer dan

Nadere informatie

adelante arbeidsreïntegratie assessment functioneel arbeidsadvies Vroege Interventie

adelante arbeidsreïntegratie assessment functioneel arbeidsadvies Vroege Interventie adelante arbeidsreïntegratie assessment functioneel arbeidsadvies Vroege Interventie 1 Adelante is een zorggroep voor volwassenenrevalidatie, arbeidsreïntegratie, kinderrevalidatie, onderwijs en wonen

Nadere informatie

Niet- Aangeboren Hersenletsel en werk

Niet- Aangeboren Hersenletsel en werk PATIENTENVERSIE Niet- Aangeboren Hersenletsel en werk Een richtlijn voor patiënten. Inleiding: Niet aangeboren hersenletsel (NAH) Deze richtlijn gaat over de terugkeer naar werk van patiënten met niet-aangeboren

Nadere informatie

Handboek Present 2009

Handboek Present 2009 Handboek Present 2009 1 Voorwoord Beste klant, Iedere werkgever is gebaat bij gezonde en vitale medewerkers. Meer dan ooit investeren werkgevers daarom in de gezondheid van hun medewerkers. Niet alleen

Nadere informatie

Handboek Present 2010

Handboek Present 2010 Handboek Present 2010 1 922901-0910.indd 1 02-11-2009 09:42:59 Voorwoord Beste klant, Iedere werkgever is gebaat bij gezonde en vitale medewerkers. Meer dan ooit investeren werkgevers daarom in de gezondheid

Nadere informatie

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2015 Gezond ondernemen Doe je samen! Wat staat in deze gids? Hoofstuk 1: Algemene informatie 3 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids 4 Zilveren Kruis Achmea zorgpartner 5 Eigen zorgverlener 6

Nadere informatie

Overzicht van Interventies VIER L

Overzicht van Interventies VIER L Overzicht van Interventies VIER L Versie januari 2015 Vier L B.V. Postbus 5053 5201 GB s-hertogenbosch Tel. 088-1184400 info@vierl.nl www.vierl.nl Inhoud Inleiding... 3 1 Intake... 4 2 Loopbaanassessment...

Nadere informatie

Present! Gids 2015 Oplossingen voor uw gezondheidsmanagement. Altijd zeker van goede Zorg

Present! Gids 2015 Oplossingen voor uw gezondheidsmanagement. Altijd zeker van goede Zorg Present! Gids 2015 Oplossingen voor uw gezondheidsmanagement Altijd zeker van goede Zorg 2 Inhoudsopgave 5 Present! van Avero 6 Praktische zaken 8 Begrippenlijst Present! Persoonlijk 12 Werkplekonderzoek

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Panta Rhei

Verzuimbeleid. Panta Rhei Verzuimbeleid Panta Rhei Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Uitgangspunten... 4 3. Preventief beleid... 5 4. Curatief beleid... 6 5. Hoe verloopt het verzuim-, re-integratietraject?... 7 5.1 Aanvraag ziekteverlof...

Nadere informatie

BLAUWDRUK KANKER EN WERK

BLAUWDRUK KANKER EN WERK BLAUWDRUK KANKER EN WERK met - STAPPENPLAN VOOR ONTWIKKELAARS VAN ONCOLOGISCHE RICHTLIJNEN en - LEIDRAAD VOOR (PARA)MEDISCHE PROFESSIONALS, BETROKKEN BIJ DE BEHANDELING EN BEGELEIDING VAN KANKERPATIENTEN

Nadere informatie

!"#$%&""#%'(#)* Informatie re-integratie 1 e, 2 e en 3 e spoor

!#$%&#%'(#)* Informatie re-integratie 1 e, 2 e en 3 e spoor Informatie re-integratie 1 e, 2 e en 3 e spoor Weer aan het werk na verzuim Verzuim en ook langdurig verzuim komt voor in elk bedrijf. Bij elke vorm van verzuim is het voor werkgever en werknemer van belang

Nadere informatie

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA Voorwoord Reïntegratie bij verzuim komt in de bestaande verzuimprocedures en protocollen wel aan de orde,

Nadere informatie

Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen één week na de aanmelding al terecht voor een intake.

Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen één week na de aanmelding al terecht voor een intake. BREAKING BARRIERS & BUILDING BRIDGES B4 Organisaties COGNITIEVE EN OPLOSSINGSGERICHTE COACHING EN BEHANDELINGEN. Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen

Nadere informatie

Arbocatalogus Werkdruk en werkstress

Arbocatalogus Werkdruk en werkstress Arbocatalogus Werkdruk en werkstress Omgaan met gezondheidsklachten door psychosociale arbeidsbelasting Inhoudsopgave 8 3 8.1 Overspannenheid en burn-out 3 8.2 Traumatische ervaringen in werk 6 8.3 Rollen

Nadere informatie

WERK EN PSYCHISCHE KLACHTEN

WERK EN PSYCHISCHE KLACHTEN WERK EN PSYCHISCHE KLACHTEN Richtlijn voor psychologen INLEIDING Inleiding De richtlijn Werk en psychische klachten betreft het betrekken van werk en het werksysteem in de behandeling en begeleiding van

Nadere informatie

Toelichting Verzuimprotocol

Toelichting Verzuimprotocol Toelichting Verzuimprotocol Inleiding In artikel 7:9, lid 4 van de lokale arbeidsvoorwaardenregeling (CAR/UWO) staat: Het college stelt een protocol vast, waarin de regels zijn opgenomen met betrekking

Nadere informatie

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB 3.5 Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Personeel 26-05-2014 02-06-2014 3.5 Ziekteverzuimbeleid versie 140526 Personeel/Ziekteverzuimbeleid 3.5 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten en doelstellingen

Nadere informatie

VerzuimVizier. productkenmerken. informatie voor de werkgever

VerzuimVizier. productkenmerken. informatie voor de werkgever VerzuimVizier productkenmerken informatie voor de werkgever VerzuimVizier Productkenmerken Een complete oplossing voor al uw personeelsperikelen. Dat is VerzuimVizier van De Goudse. Pro-actieve preventie,

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016 Bestuur 2012-07-19 2.1 Ziekteverzuimbeleid Stichting ROOS 2012-2016 Verzuimbeleid Stichting ROOS pagina 1 (concept 10 juli 2012) Inhoudsopgave 1. Aanleiding/Inleiding pagina 1 2. Visie op verzuim en ziekte

Nadere informatie

Verzuimmanagement & Reïntegratie

Verzuimmanagement & Reïntegratie 8160 ArboVerzuim NT 03 9/26/03 13:32 Pagina 1 Verzuimmanagement & Reïntegratie voor een aanpak met effect 8160 ArboVerzuim NT 03 9/26/03 13:33 Pagina 2 Werken aan een gezond bedrijf Hoe hou ik mijn medewerkers

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Toelichting Het percentage verzuim als gevolg van ziekte/arbeidsongeschiktheid is in de sector ambulancezorg betrekkelijk laag. Medewerkers zijn betrokken bij hun

Nadere informatie

Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012

Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Wie alleen maar een hamer heeft ziet elk probleem als een spijker Re-integratie bij Maas groep is altijd maatwerk. Dit wil zeggen dat wij niet werken

Nadere informatie

Toolkit. 4you(th) samenwerking GGZ UWV. Jongeren GGZ-problematiek en Wajong

Toolkit. 4you(th) samenwerking GGZ UWV. Jongeren GGZ-problematiek en Wajong Toolkit 4you(th) samenwerking GGZ UWV Jongeren GGZ-problematiek en Wajong Inhoud toolkit Pagina 1. Inleiding 03 2. Vormen van samenwerking 6 - Varianten van samenwerkingen uitgewerkt 8 - Wijzigingen 10

Nadere informatie

Met Psycholoog in Praktijk bent u snel weer klachtenvrij 4. Met welke psychische klachten kunt u bij ons terecht? 4. Uitgebreide dienstverlening 8

Met Psycholoog in Praktijk bent u snel weer klachtenvrij 4. Met welke psychische klachten kunt u bij ons terecht? 4. Uitgebreide dienstverlening 8 Cliënten 2 Inhoudsopgave Met Psycholoog in Praktijk bent u snel weer klachtenvrij 4 Met welke psychische klachten kunt u bij ons terecht? 4 Uitgebreide dienstverlening 8 Onze werkwijze 10 Onderzoek en

Nadere informatie

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Goede zorg voor iedereen met COPD Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Colofon Uitgever Binnenkort Longfonds 2010 Astma Fonds Astma Fonds Stationsplein 127 3818 LE Amersfoort Telefoon (033) 434 12 12

Nadere informatie

REUMA EN BEHOUD VAN WERK. richtlijn voor de patiënt

REUMA EN BEHOUD VAN WERK. richtlijn voor de patiënt REUMA EN BEHOUD VAN WERK richtlijn voor de patiënt 1 REUMA EN BEHOUD VAN WERK INHOUD 2 4 5 6 6 11 12 18 23 24 25 26 Inleiding Waarom is werk belangrijk, ook als ik reuma heb? Hoort het onderwerp werk bij

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Geselecteerde dienstverleners:

Inhoudsopgave. Geselecteerde dienstverleners: Inhoudsopgave Voorwoord 5 Van verzuim naar duurzame inzetbaarheid 6 Project Gezond SW 7 Stappenplan 8 Totaalconcept 10 Vijf kwadrantenmodel (eigen regiemodel) 11 Handleiding bij de staalkaart en internetportal

Nadere informatie

Trainingen en opleidingen

Trainingen en opleidingen ARBO, verzuim & re-integratie Trainingen en opleidingen Ambaum Arbeids Analyse/ Betervenlo B.V. www.betervenlo.nl Pand Ambaum Arbeids Analyse in Tegelen aan de Grotestraat 63. Over ons Ambaum Arbeids Analyse

Nadere informatie