@ your service. De opleiding. Een ruim your service

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "@ your service. De opleiding. Een ruim opleidingsaanbod. @ your service"

Transcriptie

1 @ your service Er bestaat een brede en gevarieerde waaier van dienstverlening waarop de personeelsleden van de federale en de lokale politie in de loop van hun carrière - en soms ook erna - een beroep kunnen doen. Het gaat onder meer om diensten die gestalte geven aan het humanresourcesbeleid of die instaan voor de levering van de logistieke middelen zoals het uniform. Ook de opleidingen bijvoorbeeld, met het oog op de individuele ontplooiing, vallen onder deze noemer. De opleiding Kwaliteitsvolle opleidingen aanbieden om het opleidingsniveau van de personeelsleden van de politie op een voldoende, hoog peil te houden, is een permanent streefdoel. Dat geldt zeker in het licht van de politiehervorming. De talrijke nieuwe benamingen voor de politiediensten, de kennismaking met nieuwe structuren, de groei van een nieuwe politiecultuur, het nieuwe statuut van de politieambtenaar, de nieuwe profielverwachtingen, enz. vereisen een continue herbronning van de politieopleiding. Om zijn opdrachten degelijk te kunnen uitvoeren, moet de politieambtenaar beschikken over een noodzakelijke kennis van de wettelijke bepalingen en moet hij specifieke politietechnieken beheersen. Hij moet beschikken over onmisbare kwaliteiten om aan de noden van de burger tegemoet te komen: een politie dicht bij de bevolking die meer zichtbaar, beschikbaar en bereikbaar is. De Directie van de opleiding (DSE) staat in voor het beheer, de ontwikkeling, de coördinatie en de harmonisering van de opleidingen georganiseerd voor de geïntegreerde politie, zowel op lokaal als federaal niveau. Een ruim opleidingsaanbod Wettelijk gezien worden de opleidingen voor de personeelsleden, meer bepaald voor de politieambtenaren, maar ook voor de leden van het administratief en logistiek kader (CALog), verdeeld in de volgende categorieën: de basisopleidingen, gegeven aan de aspirant met het oog op het uitoefenen van een eerste betrekking in één van de vier kaders (hulpkader, basiskader, middenkader en officierskader); de functionele opleidingen, die toegang verlenen tot een gespecialiseerde betrekking indien de opleiding één van de toelatingsvoorwaarden is of indien zij het mogelijk maakt om gespecialiseerde taken uit te voeren (bijvoorbeeld motoragent, hondengeleider, ); de promotieopleidingen, die als doel hebben nieuwe kennis en vaardigheden te verwerven of your service

2 bepaalde dimensies van het politieambt uit te diepen en waarvoor het slagen één van de toelatingsvoorwaarden tot een bevordering uitmaakt, hetzij naar een hogere graad binnen hetzelfde kader, hetzij naar een hoger kader; de gecertificeerde opleidingen, die de CALog-personeelsleden in staat moeten stellen de competenties eigen aan hun functie te ontwikkelen of te actualiseren (meer hierover op pagina 47); de voortgezette opleidingen, die de gelegenheid bieden verworven vaardigheden en bekwaamheden te behouden en te ontwikkelen; de voortgezette baremische opleiding is verplicht voor de verticale promotie naar een hogere loonschaal in hetzelfde kader. Voor een overzicht van de agenda van de opleidingen, surf naar Deze site is ook toegankelijk op het intranet via Portal. Het CALog-personeel zal na rekrutering een integratiecursus kunnen volgen om vertrouwd te geraken met de werking en de structuur van de geïntegreerde politie. Voorts is er het aanbod van het Europees Politiecollege (CEPOL). CEPOL heeft als taak opleidingen aan te bieden voor de hoge verantwoordelijken binnen de politiediensten en de samenwerking tussen de verschil- Callcenter

3 lende nationale opleidingsinstituten te versterken. Dit college streeft naar een gemeenschappelijke benadering van de meest belangrijke domeinen zoals het gevecht tegen de criminaliteit, de preventie van jeugdcriminaliteit, ordehandhaving en openbare veiligheid, vooral op grensoverschrijdend gebied. DSE coördineert de CEPOL-vormingen toevertrouwd aan België. De politiescholen organiseren en ondersteunen seminaries die in dit raam worden georganiseerd. Het CEPOL-aanbod vindt u op De politie staat ten slotte open voor externe opleidingen. Ze werkt samen met het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO), dat kwalitatief hoogstaande en diverse opleidingen verstrekt. Alle personeelsleden van de geïntegreerde politie kunnen deelnemen aan de opleidingscycli van dit opleidingsinstituut. De catalogus van het OFO is beschikbaar op De politiescholen Om de opleidingsdoelstellingen te realiseren, werkt DSE samen met meerdere partners, namelijk de ingerichte scholen, de erkende scholen en enkele externe instellingen. De 9 erkende provinciale politiescholen zijn erkend door de minister van Binnenlandse Zaken en hebben ieder hun eigen inrichtende macht. Zij staan in voor de organisatie van de politieopleidingen en krijgen hiervoor steun van de federale politie op vlak van subsidies, middelen en personeel. De 3 ingerichte scholen maken deel uit van de federale politie. De Officierenschool (DSEO) en de Federale school (DSEF) zijn ingericht door de minister van Binnenlandse Zaken en de Rechercheschool (DSER) is ingericht door de minister van Justitie. De scholen kenmerken zich door drie krachtlijnen: innovatie door de ontwikkeling van nieuwe opleidingen voor alle personeelsleden van de geïntegreerde politie; integratie door naast de basisopleiding ook een groot aantal voortgezette opleidingen aan te bieden, aangepast aan de voortdurende evolutie binnen de geïntegreerde politie; de openheid naar de maatschappij toe: de lessen worden zowel door externe als interne gastdocenten gegeven. your service

4 De coördinaten van de politiescholen De ingerichte scholen De Officierenschool (DSEO) Géruzet - Luchtmachtlaan Brussel Tel Rechercheschool (DSER) Géruzet - Luchtmachtlaan Etterbeek Tel Federale school (DSEF) Géruzet - Luchtmachtlaan Brussel Tel De erkende scholen Gewestelijke en intercommunale politieschool (GIP) Ecole régionale et intercommunale de police (ERIP) Gilbertstraat Brussel Rue Gilbert, Bruxelles Tel Institut provincial de formation des agents des services publics Centre provincial d entraînement et d instruction de la police Quai Gloesener, Liège Tel Académie de police Emilien Vaes (APPEV) Route d Ath, Jurbise Tel Institut provincial de formation Centre d instruction pour policiers communaux Rue Henri Blès, Namur Tel Oost-Vlaamse Politieacademie (OPAC) Sprendonkstraat Gent Mendonk Tel Provinciale Politieschool Antwerpen (PPA) Noorderlaan Antwerpen Tel Provinciaal instituut voor vorming en opleiding (PIVO) Trainings- en opleidingscentrum voor politie Relegemsestraat Asse Tel Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT) Marcel Habetslaan Genk Tel West-Vlaamse Politieschool (WPS) Provinciehuis Boeverbos Koning Leopold III-laan Brugge Tel Callcenter

5 Politioneel documentatie- en kenniscentrum Bent u op zoek naar literatuur of naslagwerken over strafrecht, criminologie, human resources, management, buitenlandse politiediensten, internationale organisaties, rechtskunde of politiestudies over veiligheidsfenomenen, enzovoort? Wilt u een politioneel vaktijdschrift doorbladeren of een interne publicatie onder de loep nemen? Maak dan een ommetje via de bibliotheek van het politioneel documentatie- en kenniscentrum van de federale politie (DSED). De bibliotheek beschikt over meer dan 7000 boeken en 107 tijdschriften. De toegang tot de bibliotheek en het documentatiefonds is vrij. U kunt eveneens op afstand opzoekingen doen of publicaties aanvragen. De catalogus is beschikbaar op de intranetsite PolDoc. De nieuwigheden raadplegen kan via de elektronische krant van de politiediensten, DailyDoc. Die is ook toegankelijk op het internet. Intranet via Portal: PolDoc - DailyDoc Internet: Het politioneel documentatie- en kenniscentrum is alle werkdagen open van tot uur. Politioneel documentatie- en kenniscentrum Fritz Toussaintstraat Brussel Krooncomplex Blok I 1ste verdieping Tel of 56 Fax Teamware: _CDC/Helpdesk your service

6 De Interventiegids Terrein De Interventiegids Terrein (IGT) is een didactische geheugensteun en een middel voor permanente opleiding. De IGT geeft u een methodologisch schema voor een zestigtal politionele interventies, met items als slachtofferbejegening, fouillering van een persoon, rijbewijs, drugs, aanhouding, seksuele agressie, enz. Voor de lokale politiezones, de AIG, de VCLP en de politiescholen wordt de volledige geactualiseerde IGT bij elke bijwerking op cd-rom overgemaakt aan de informaticaverantwoordelijken. De leden van de federale politie kunnen de elektronische versie van de IGT raadplegen in de directory G:\Fedinfo\GIT-IGT door op het bestand ENTER.pdf te klikken. Voor meer info over de IGT, contacteer het documentatiecentrum van de federale politie: Tel.: en Fax: Teamware: _CDC/GIT-IGT Wetgevend nieuws Wenst u up-to-date te blijven op wetgevend vlak? De oplossing: InfoLegis. InfoLegis is een elektronische publicatie van het Politioneel documentatie- en kenniscentrum van de federale politie (DSED) met als doel de leden van de politiediensten te informeren over de nieuwigheden op wetgevend vlak die een weerslag hebben op hun werk. InfoLegis wordt elektronisch verstuurd naar de verantwoordelijken van de geïntegreerde politie. Voorts is InfoLegis beschikbaar op en op PolDoc via Portal. Indien u uw kennis wilt delen door bij te dragen aan de redactie van InfoLegis, kunt u contact opnemen met het team Knowledge Management van DSED. Tel Teamware intranet: _DSED/KM Callcenter

7 Interne communicatie Het recht op informatie Het recht op informatie door de werkgever is wettelijk vastgelegd. Bijvoorbeeld, voor de federale politie staat de Directie van de interne relaties (DSI) ambtshalve in voor deze opdracht. Binnen de lokale politiezones worden vergelijkbare diensten georganiseerd. Afhankelijk van de grootte van de zone wordt er op verschillende manieren aan vormgegeven. Enerzijds is de functie van de interne communicatie instrumenteel: zij moet u vertrouwd maken met de verschillende componenten van de geïntegreerde politie, haar werking en haar acties, en met de doelstellingen bepaald in het nationaal of een zonaal veiligheidsplan. Anderzijds ondersteunt en vergemakkelijkt de interne communicatie het integratieproces door bij te dragen tot de verbetering van het goed gevoel op het werk en tot de evolutie van de politiecultuur die is gebaseerd op de filosofie van de excellente politiezorg. Om dit te bewerkstelligen, is een vlotte informatiedoorstroming noodzakelijk. Deze flux moet het algemeen beheer van de politie ondersteunen, invulling geven aan het humanresourcesbeleid in het bijzonder, en uiteindelijk de motivatie van het personeel bevorderen. Communicatie en hiërarchie Het behoort tot de verantwoordelijkheden van elke hiërarchische en functionele chef om bij te dragen tot de ontwikkeling van de competenties van zijn of haar medewerkers (o.a. door het volgen van opleidingen aan te sporen), en naar voren te treden als rechtstreeks aanspreekpunt voor iedere medewerker op alle vlakken van de human resources. De rol van de chefs bestaat erin garant te staan voor de mededeling, de verspreiding en de toepassing van nieuwe concepten met betrekking tot het werk, alsook van de wijzigingen op wettelijk en reglementair vlak. Bovendien moeten zij erover waken dat hun personeel tijdig wordt ingelicht over relevante dienstnota's en permanente nota's. your service

8 Wettelijke grondslag Artikel IV.II.9 van het Mammoet-KB van 30 maart 2001 Informatie op een blaadje aangeboden Binnen de geïntegreerde politie wordt regelmatig een aantal interne publicaties verspreid. De thema s zijn gevarieerd: de nieuwe ontwikkelingen op het vlak van het statuut, het promoten van de politiecultuur, toelichtingen bij de operationele doelstellingen van de federale politie, enz. Hierna volgt een overzicht van periodieke publicaties die binnen alle diensten en directies van de federale politie en de lokale politie circuleren: Infonieuws is een nieuwsbrief bestemd voor alle personeelsleden, die verschijnt naargelang de actualiteit. Er bestaat een gele en een blauwe variant. In het gele Infonieuws worden de thema s in verband met de politiehervorming aangesneden, zoals het statuut van het personeel. In de blauwe versie komt het algemene nieuws aan bod. Callcenter

9 Het tijdschrift van de geïntegreerde politie, Inforevue, is een instrument om de personeelsleden op de hoogte te houden van wat er dagelijks op operationeel gebied reilt en zeilt binnen de politie. Ook de evoluties op wetgevend, bestuurlijk en logistiek vlak worden in dit tijdschrift van nabij gevolgd. Voorts vindt u er nieuwtjes over het sociale, culturele en sportieve leven binnen de geïntegreerde politie. In dat opzicht speelt Inforevue een hoofdrol in de motivatie van het personeel en de ontwikkeling van de politiecultuur. De thema's in de maandelijkse nieuwsbrief Infodoc worden beleidsmatig benaderd. Deze nieuwsbrief, die specifiek gericht is naar de kaderleden, informeert over de werking van de geïntegreerde politie, over de inhoud van het nationaal veiligheidsplan en over nieuwe concepten inzake human resources. Zoek en vind de informatie Infonieuws, Infodoc, Inforevue, zijn publicaties die worden uitgegeven door de Directie van de interne relaties (DSI). De meest recente vindt u op de site van de human resources, hrpol.be. Alle publicaties van DSI - bij uitbreiding alle niet-operationele informatie - worden gearchiveerd op PolDoc (www.poldoc.be), toegankelijk via Portal (intranet). Inforevue is intern de verschillende politiediensten beschikbaar. De mogelijkheid bestaat ook om zich te persoonlijken titel te abonneren. De nieuwsbrieven Infonieuws en Infodoc worden ook elektronisch verspreid via Teamware, het interne mailsysteem voor de federale en de lokale politie. Op eenvoudig verzoek kan uw naam aan de lijst van Teamware-bestemmelingen worden toegevoegd. Stuur een mailtje naar: DSI Dienst interne communicatie Teamware: _DGS/INFOREVUE your service

10 Internet & intranet Het internet biedt een waaier van politionele informatiebronnen. Via de portaalsite van de politie kan u een keuze maken tussen de federale of lokale politiewebsites: of het uithangbord van de federale politie voor de burgers, met onder meer de opsporingsberichten, de aankondiging van verkeerscontroles en nog veel meer; de webstek van de Vaste Commissie van de lokale politie, tegelijk de toegangspoort tot de sites van de lokale politiezones. Als u kiest voor komt u op de startpagina van de federale politie terecht. Die is in rubrieken ingedeeld en biedt toegang tot diverse, thematische websites: alles over het humanresourcesbeleid ten behoeve van het personeel van de geïntegreerde politie, inclusief de actualiteit omtrent deontologie, het personeelsbeheer, de motivatie, leadership enz.; voor informatie over het opleidingsaanbod; informatie over de vacatures bij de politie; alle nuttige info over de uitrusting, materiële middelen, overheidsopdrachten en bestellingen; de actieve link tussen de federale politie en de lokale politie voor informatie over de organisatieontwikkeling, zonale veiligheidsplannen, actieplannen, enz.; de informatierijke documentaire site met allerlei politionele publicaties, wetteksten, enz.; voor informatie over de werking van de medische dienst, de procedure bij ziektemelding, enz.; alle verkeersinformatie (files, ongevallen, omleidingen) heet van de naald. Callcenter

11 Op vindt u ook links naar andere websites met een dienstenaanbod voor het personeel van de politie: de website van de sociale dienst van de geïntegreerde politie; alles over de loonadministratie beheerd door het Secretariaat van de geïntegreerde politie SSGPI. De meeste websites (infozonz, hrpol, ssgpi,...) bieden de mogelijkheid zich te abonneren op een elektronische nieuwsbrief. U ontvangt dan via op geregelde tijdstippen actuele informatie over het activiteitendomein dat uw interesse opwekt. Handig om op de hoogte te blijven! Op de werkplaats hebben de leden van de federale en lokale politie toegang tot het intranet, een beveiligd netwerk. Als voorwaarde geldt wel dat de pc met de nodige configuratie is uitgerust. De toegang tot het intranet gebeurt via Portal, een uniek platform. Via Portal kan u de intranetversie van een aantal websites raadplegen, onder andere de site van de human resources, die van de logistiek, van de opleiding, PolDoc en DailyDoc. Voorts biedt Portal toegang tot diverse informatiebronnen, zowel van de politie als van andere overheden. Wie toegang heeft tot welke informatie, is afhankelijk van het gebruikersprofiel. Enkele voorbeelden uit het aanbod zijn: de sites van de Belgische overheid, het Belgisch Staatsblad, de recherche- en informatieberichten, enz. your service

12 Politie en pers De communicatie met de pers wordt binnen de federale politie verzekerd door de commissaris-generaal en zijn woordvoerder. Op het lokale niveau is de korpschef verantwoordelijk voor de persrelaties. Hij kan een persofficier of persverantwoordelijke aanstellen om die functie waar te nemen. Als u benaderd wordt door een journalist met een verzoek tot informatie of medewerking aan een televisie- of radioprogramma, verwijst u hem of haar zonder antwoord te geven! in eerste instantie door naar de persverantwoordelijke van de federale politie of van een lokale politiezone. Eventueel kan u dan met de persverantwoordelijke overleggen over een antwoord of nagaan wie precies bevoegd is wat het aangebrachte onderwerp betreft. U kan ook terecht bij de persverantwoordelijke van de federale politie voor het opstellen van een perscommuniqué, het organiseren van een persconferentie, voor de opleiding 'Politie en media' en voor inlichtingen over en/of kopieën van krantenartikels of tv-uitzendingen. Persdienst van de federale politie Tel De informatieverstrekking aan de pers inzake gerechtelijke dossiers behoort tot de bevoegdheid van de procureur des Konings, die deze bevoegdheid (deels) kan delegeren aan de perswoordvoerder van de politie. Spreken: rechten en plichten De personeelsleden hebben het recht op vrije meningsuiting over de feiten waarvan ze kennis hebben of naar aanleiding van de uitoefening van hun ambt, mits inachtneming van de algemene of specifieke wettelijke en reglementaire voorschriften inzake het beroepsgeheim, het geheim van het onderzoek en de discretieplicht. Het recht om vrij te spreken is niet absoluut. Bij de uitoefening van zijn spreekrecht mag het personeelslid onder meer het belang van de dienst en de waardigheid van het ambt niet schaden, moet hij een onderscheid maken tussen objectieve feiten en zijn persoonlijke mening, moet hij de richtlijnen van de gerechtelijke en de bestuurlijke overheden inzake informatie aan de bevolking en de media naleven, enz. De vrije meningsuiting, het spreekrecht en het beroepsgeheim maken het voorwerp uit van een aantal punten in de deontologische code van de personeelsleden van de geïntegreerde politie (de punten 33 tot 37 en 64). Callcenter

13 Politie en public relations De politie wordt op evenementen zoals de nationale feestdag, Flikkendag of het Autosalon vertegenwoordigd door leden van de lokale en federale politie. Voor de federale politie staat de Dienst public relations en protocol officieel in voor deze taak. Deze dienst promoot het imago, de waarden en de opdrachten van de federale politie. Hij coördineert de pr-activiteiten van de federale politie en voorziet mankracht en middelen voor de aanwezigheid op evenementen zoals beurzen of opendeurdagen van lokale politiezones. U kan er ook terecht voor relatiegeschenken en promotiemateriaal van de federale politie. Dienst public relations en protocol van de federale politie Tel Vaste Commissie van de lokale politie Public relations - Secretariaat Tel your service

14 Politie en geschiedenis De historische dienst van de politie is een museum met een identiteit. Dit museum staat open voor het grote publiek en verwelkomt ook nieuwsgierige en leergierige personeelsleden die hun geheugen willen opfrissen of willen kennismaken met de geschiedenis en het erfgoed van de verschillende huidige én vroegere Belgische politiediensten. Historische dienst van de politie Open van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en van tot uur Luchtmachtlaan Brussel Tel Callcenter

15 De medische zorgverlening Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen enerzijds de kosteloze medische zorgverlening in een provinciaal medisch centrum van de Medische dienst van de politie en anderzijds de principes van de medische zorgverlening buiten de muren van de Medische dienst. Medische zorgen bij de politie De personeelsleden van de lokale en federale politie kunnen zich kosteloos laten verzorgen of op consultatie gaan bij een arts van de Medische dienst van de politie. Concreet houdt dit in dat de consultatie bij een arts in een provinciaal medisch centrum van de Medische dienst en de onmiddellijke behandeling die zich opdringt door de gezondheidstoestand van het ogenblik, kosteloos is. Het principe van de kosteloze zorgen is ook van toepassing op een consultatie bij de tandarts van de Medische dienst. De gratis zorgverlening is van toepassing op alle personeelsleden, dus zowel de leden van het operationeel kader als die van het administratief en logistiek kader (CALog). In het raam van de sportgeneeskunde kan u een afspraak maken met een arts in een provinciaal medisch centrum voor een algemeen onderzoek van uw fysieke conditie. De arts kan dan advies geven om uw conditie te onderhouden of te verbeteren. Zo nodig zal de arts u doorverwijzen naar een specialist. Ten slotte beschikt de Medische dienst over een curatieve en operationele branche die de medische zorgen voor het personeel in actie op het terrein verzekert. De medische ploegen staan bijvoorbeeld paraat bij ordediensten in het raam van grote manifestaties of sportwedstrijden. Medische zorgen buiten de politie De medische zorgen die niet verstrekt worden door de Medische dienst zijn uitsluitend kosteloos voor de rechthebbende leden van het operationeel kader en de calogs die een permanente functie van operationele ondersteuning uitoefenen, bijvoorbeeld de laboranten van technische en wetenschappelijke politie. your service

16 De volledige lijst van calogs met functies van operationele ondersteuning is opgesomd in bijlage 13 van het Ministerieel Besluit van 28 december De keuze voor deze of gene arts bepaalt of een rechthebbend personeelslid de kosteloze medische zorgen kan genieten. Immers, het moet om een door de Medische dienst erkende arts gaan. De lijst van erkende artsen vindt u op de website van de Medische dienst Het principe van de gratis medische zorgverlening door een externe, erkende arts luidt hier als volgt: het rechthebbend personeelslid betaalt enkel het gedeelte dat door de mutualiteit wordt terugbetaald. Het saldo dat dan overblijft - meer bepaald het remgeld - valt ten laste van de Medische dienst van de politie. Voor zorgen verleend door een specialist komt de Medische dienst enkel tussen voor het remgeld als deze medische zorgen gebeuren op doorverwijzing van een arts van de Medische dienst of een erkend arts. Deze doorverwijzing is niet noodzakelijk in geval van gynaecologische zorgen, dringende verzorgingen (zoals spoedopnames) of tandzorgen. Heeft u vragen over de gratis medische zorgverlening, over het correct gebruik van het medisch getuigschrift in geval van ziekte, of bent u op zoek naar de lijst van erkende artsen? Neem dan contact op met de Medische dienst op het nummer (voor Nederlandstaligen) of (voor Franstaligen). Internet: Callcenter

17 De medische centra Om de medische dienstverlening voor het personeel zo eenvoudig en toegankelijk mogelijk te maken, zijn de medische centra per provincie verspreid. Provinciaal Medisch Centrum Antwerpen Boomsesteenweg Antwerpen (Wilrijk) Tel Fax Provinciaal Medisch Centrum Brabant Ruiterijlaan Brussel (Etterbeek) Tel Fax Antenne Brussel Victoria Reginaplantsoen 1210 Brussel Tel Fax Antenne Ukkel Baron G. Van Hammestraat Brussel (Ukkel) Tel Fax Centre Médical Provincial Hainaut Rue Docteur Pircard Jumet Tel Fax Antenne Mons Chemin de la Procession Mons Tel Fax Provinciaal Medisch Centrum Limburg Luikersteenweg Hasselt Tel Fax Centre Médical Provincial Luxembourg Rue de Neufchâteau Arlon Tel Fax Centre Médical Provincial Namur Rue Bertrand Janquin Jambes Tel Fax Provinciaal Medisch Centrum Oost-Vlaanderen Groendreef Gent Tel Fax Provinciaal Medisch Centrum West-Vlaanderen Zandstraat Brugge (Sint-Andries) Tel Fax Centre Médical Provincial Liège Rue Verte Voie Vottem Tel /12 Fax your service

18 Callcenter

19 Welzijn op het werk en interne relaties De integratie in 2001 van de verschillende politiediensten in een nieuwe politionele structuur ging gepaard met een cultuurwijziging. Het toenemend belang van het welzijn op het werk is een van de drijfveren van deze verandering. Binnen de federale politie houden verschillende diensten en directies zich bezig met diverse aspecten van het welzijn van het personeel, meer bepaald op het vlak van stressbeheer, risicoanalyse en -preventie, sociale en medische begeleiding enz. Wat de lokale politie betreft, is er in elke politiezone een (interne of externe) preventieadviseur aangesteld die kan samenwerken met een gespecialiseerde (externe) dienst. Los van deze structuren en het welzijnsbeleid in het algemeen, dient ook de rol van de hiërarchische overste als aanspreekpunt of figuurlijke 'steun en toeverlaat' te worden onderstreept. Het is de taak van elke chef om, enerzijds, te communiceren in een geest van openheid, zodat de drempel om bij zijn overste te rade te gaan voor ieder personeelslid zo laag mogelijk blijft en, anderzijds, samen met het personeelslid te zoeken naar oplossingen voor problemen op het vlak van de human resources. Arbeidsgeneeskunde Het medisch toezicht op de werknemers van de federale politie behoort tot de opdrachten van de Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk van de federale politie (DSW). De lokale politiezones doen voor de organisatie van het medisch toezicht ten behoeve van hun perso- your service

20 neelsleden een beroep op hun eigen interne dienst ter preventie en bescherming op het werk of op een externe dienst. Het medisch toezicht op het werk is een verantwoordelijkheid van de arbeidsgeneesheer-preventieadviseur. Zijn taak bestaat onder meer in het onschadelijk maken en voorkomen van de risico s waaraan personeelsleden kunnen worden blootgesteld. Indien nodig, bijvoorbeeld voor werknemers van wie de werkgeschiktheid beperkt is, kan de arbeidsgeneesheer ook aangepaste werkmethoden voorstellen of ergonomische verbeteringen aanbevelen. Elk personeelslid van de federale politie dat te maken heeft met gezondheidsproblemen die mogelijk te wijten zijn aan de werkomstandigheden, kan altijd op eigen initiatief contact opnemen met de provinciale arbeidsgeneesheer. - Dienst arbeidsgeneeskunde, centraal secretariaat: tel Meer info over de arbeidsgeneeskunde op de site van de human resources, Het periodiek medisch onderzoek is verplicht in sommige gevallen. Dat is afhankelijk van de aard van de werkzaamheden en de hieraan verbonden risicoanalyse, bijvoorbeeld het besturen van voertuigen, beeldschermwerk, het manueel tillen van lasten, enz. Deze onderzoeken moeten in principe meestal jaarlijks worden uitgevoerd. Daarnaast is er een aanwervingsonderzoek bij de indiensttreding, een werkhervattingsonderzoek na minstens vier weken afwezigheid omwille van gezondheidsredenen, en een mutatieonderzoek indien de werknemer na herplaatsing of mobiliteit wordt blootgesteld aan nieuwe risico s. Het medisch onderzoek Een standaard medisch onderzoek bestaat uit biometrie (lengte, gewicht), een paramedisch onderzoek (visus, urinetest) en een klinisch onderzoek bij de arbeidsgeneesheer (gesprek, onderzoek longen, hart, abdomen, rug, bloeddrukmeting). Dit standaardonderzoek kan naargelang de functie worden uitgebreid met een laboratoriumonderzoek, een radiografie, een meting van de gehoorscherpte, enz. Callcenter

21 Het stressteam Wie zich goed in zijn vel voelt, staat sterker om de dienstverlening aan de burger optimaal te verzekeren. En wie in het raam van de uitoefening van zijn job psychosociale steun nodig heeft, kan terecht bij het stressteam van de federale politie. De oprichting van het stressteam past bovendien in het opzet om concreet invulling te geven aan de vijfde waarde van de politie, namelijk vanuit wederzijds respect en waardering de interne relaties bevorderen en bijdragen tot het welzijn op het werk. De doelstellingen van het stressteam luiden als volgt: alle leden van de politiediensten bijstaan in moeilijke situaties die verband houden met het werk, en dit op psychologisch vlak zoals in geval van stress, depressie en zelfmoord; de personeelsleden die geconfronteerd worden met een traumatiserende ervaring tijdens de dienst (vb. gebruik van vuurwapen, gewonde of aangevallen politieagent) begeleiden en helpen om een posttraumatisch stresssyndroom te beheersen. Het stressteam staat ten dienste van alle leden van de federale politie, zowel de leden van het operationeel kader als het burgerpersoneel. Voor de lokale politie zijn de crisisinterventies door het stressteam gratis. Alle andere tussenkomsten voor de lokale politie gebeuren op aanvraag. Elke aanvraag maakt het voorwerp uit van besprekingen tussen de lokale politiedienst en het stressteam van de federale politie. Vervolgens wordt de aard van de steun nauwkeurig vastgelegd in een overeenkomst. Deze steun is betalend. Noot: sommige (grote) lokale politiezones beschikken over een eigen stressteam of hebben een overeenkomst afgesloten met een externe organisatie voor de psychosociale begeleiding van hun personeel. Het stressteam is een multidisciplinaire dienst, samengesteld uit politieambtenaren en burgerpersoneel met verschillende, complementaire achtergronden: psychologen, maatschappelijk assistenten, enz. Naargelang de aard van een gebeurtenis of incident doet het stressteam soms een beroep op de expertise van onder meer artsen, juristen of administratieve medewerkers. your service

Integraal alcohol- en drugbeleid

Integraal alcohol- en drugbeleid Integraal alcohol- en drugbeleid Beleidsnota federale politie Directiecomité 29-10-2012 HOC 21-11-2012 Integraal alcohol- en drugbeleid 1 Inhoud Leeswijzer 3 1. Context 4 2. Beleidsverklaring 4 3. Meersporenaanpak

Nadere informatie

Pensioenhervorming verdiept know-how van de PDOS. Jaarverslag 2012

Pensioenhervorming verdiept know-how van de PDOS. Jaarverslag 2012 Pensioenhervorming verdiept know-how Jaarverslag 2012 1 Johan Janssens, Administrateur-generaal Als er één thema in aanmerking komt als leidraad voor het jaarverslag 2012 dan is dat ongetwijfeld de voorbije.

Nadere informatie

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Algemeen Belgisch Vakverbond Hoogstraat 42 1000 Brussel www.abvv.be PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Leeswijzer Bij het afsluiten van de redactie van

Nadere informatie

ECHO SEPTEMBER - OKTOBER 2011 NR NATIONAAL SYNDICAAT VAN HET POLITIE- EN VEILIGHEIDSPERSONEEL

ECHO SEPTEMBER - OKTOBER 2011 NR NATIONAAL SYNDICAAT VAN HET POLITIE- EN VEILIGHEIDSPERSONEEL 703 SEPTEMBER - OKTOBER 2011 NR ECHO Afgiftekantoor 8400 Oostende Mail N P 309 169 TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT Afz.: Gen. Bernheimlaan, 18/20-1040 Brussel NATIONAAL SYNDICAAT VAN HET POLITIE- EN VEILIGHEIDSPERSONEEL

Nadere informatie

Opleidingsprogramma 2010

Opleidingsprogramma 2010 Opleidingsprogramma 2010 2 Opleidingsprogramma 2010 Inleiding Het opleidingsprogramma, what s in a name? Wat is het opleidingsprogramma? Het K.B. betreffende de kwaliteitsstandaarden en omkaderingsnormen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROBLEEMSTELLING 1

INHOUDSOPGAVE 1. PROBLEEMSTELLING 1 INHOUDSOPGAVE TOEZICHTSONDERZOEK NAAR DE COÖRDINATIE, EFFICIËNTIE EN EFFECTIVITEIT VAN DE VOORBEREIDING EN ONDERNOMEN ACTIE VAN DE POLITIEDIENSTEN (DISCIPLINE 3) IN HET KADER VAN DE NOOD- EN INTERVENTIEPLANNEN

Nadere informatie

We hebben het gedaan! Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen jaarverslag 2009. groei + ontwikkeling

We hebben het gedaan! Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen jaarverslag 2009. groei + ontwikkeling We hebben het gedaan! Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen jaarverslag 2009 groei + ontwikkeling Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen jaarverslag 2009 Inhoudstafel Voorwoord 07. 21. 27. 37. 41. 05. Voorwoord

Nadere informatie

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen JAARVERSLAG 2011 voorwoord/pagina 2 Johan Janssens, Administrateur-generaal Eén van de meest gebruikte woorden in dit jaarverslag is ongetwijfeld. Dit is uiteraard geen toeval. Geen enkel eigen project

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. .be

JAARVERSLAG 2013. .be JAARVERSLAG 2013.be INHOUD Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel. 02 239 12

Nadere informatie

AAN diversiteit. in rusthuizen & rust- en verzorgingstehuizen. Seminaries Werken aan diversiteit 14 & 22 oktober 08

AAN diversiteit. in rusthuizen & rust- en verzorgingstehuizen. Seminaries Werken aan diversiteit 14 & 22 oktober 08 Werken in Brussel AAN diversiteit in rusthuizen & rust- en verzorgingstehuizen Seminaries Werken aan diversiteit 14 & 22 oktober 08 Georganiseerd door het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

Nadere informatie

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging vakbeweging militantenmagazine van het ACV 10 januari 2004 Nr 597 Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Verschijnt

Nadere informatie

Veiligheid en Preventie. Activiteitenrapport 2007

Veiligheid en Preventie. Activiteitenrapport 2007 Veiligheid en Preventie Activiteitenrapport 2007 Dit activiteitenrapport is een realisatie van het team interne communicatie van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie in samenwerking met de piloten

Nadere informatie

Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen. Activiteitenverslag 2010

Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen. Activiteitenverslag 2010 Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen Activiteitenverslag 2010 Inhoudstafel Missie en visie...5 Organogram...6 Centrale diensten Voorstelling centrale diensten...8 Realisaties centrale diensten...14

Nadere informatie

De NMBS-Groep en ik!

De NMBS-Groep en ik! De NMBS-Groep en ik! Inleiding Beste collega s, 40 jaar Fonds van de sociale werken, 20 jaar Kas der geneeskundige verzorging van de NMBS Holding. Verjaardagen vieren is altijd aangenaam. Toch mag het

Nadere informatie

ECHO HET NIEUWE CALOG-STATUUT

ECHO HET NIEUWE CALOG-STATUUT 070137_PoliceNl_xp 19/04/07 11:36 Page 1 Bureau de dépôt : 7500 Tournai N P 309 169 ECHO Tijdschrift van NSPV vzw Afz.: Gen. Bernheimlaan, 18/20-1040 Brussel België Belgique P.B. - P.P. 7500 Tournai 5/118

Nadere informatie

waar het goed werken is ... Jaarverslag Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie

waar het goed werken is ... Jaarverslag Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie ... waar het goed werken is 2005 Jaarverslag Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie ... waar het goed werken is 2005 Jaarverslag Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie Blikvangers

Nadere informatie

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Psychosociale aspecten op het werk Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Inhoudstafel 1. Inleiding 3 2. Interventiemethodologie 5 2.1. Analyse van de aanvraag 6 2.2. Risicoanalyse

Nadere informatie

Jaarverslag. Verantwoordelijke uitgever: Tania Dekens, administrateur-generaal FAMIFED Trierstraat 70-1000 Brussel

Jaarverslag. Verantwoordelijke uitgever: Tania Dekens, administrateur-generaal FAMIFED Trierstraat 70-1000 Brussel Jaarverslag 2014 Verantwoordelijke uitgever: Tania Dekens, administrateur-generaal FAMIFED Trierstraat 70-1000 Brussel INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 1. FAMIFED in de kijker... 3 Woordje... 3 Heel wat

Nadere informatie

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Inhoud 1 Inhoud Voorwoord... 3 Woordje van de algemene directie... 4 Deel 1 - Opdrachten van het Fonds voor de medische ongevallen...

Nadere informatie

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Jaarverslag 2013 Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Inhoud 1. De Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole (FOD B&B)... 3 1.1. Zijn opdrachten... 3 1.2. De dienst van de Voorzitter en het directiecomité...

Nadere informatie

Het overleg tussen Gewest en gemeenten systematiseren

Het overleg tussen Gewest en gemeenten systematiseren Ver. Uitg. Marc Thoulen - Nr 7317 Nr 2014/04 - oktober /november 2014 Het overleg tussen Gewest en gemeenten systematiseren EDITO De best bestuurde ondernemingen zijn degene die aan participatief management

Nadere informatie

ACTIVITEITEN- VERSLAG

ACTIVITEITEN- VERSLAG 2013 ACTIVITEITEN- VERSLAG INHOUD Voorwoord 3 Standhouden bij harde tegenwind! 3 1. Missie en waarden van CESI 4 Een ideaal 5 En waarden... 5 2. Waar heeft u CESI gezien in 2013? 6 De CESI-centra en de

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten

activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten Woord vooraf 5 Inleiding 7 I. Corporate management 9 1 Missie en kerntaken 10 1.1 Globale context 10 1.2 Waarden

Nadere informatie

Federale politie Jaarverslag 2012

Federale politie Jaarverslag 2012 Federale politie Jaarverslag 2012 Colofon Verantwoordelijke uitgever: Eric Cobut, Fritz Toussaintstraat, 8-1050 Elsene Redactiecomité: Roxane Beaurang, Gerda De Naer, Céline Delande, Anne-Catherine Dessoy,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Inleiding 11. Leiderschap 13

JAARVERSLAG 2011. Inleiding 11. Leiderschap 13 1 2 Inhoudstafel Inleiding 11 Leiderschap 13 Begripsomschrijving 13 Richten 13 Interne Communicatie 13 Externe Communicatie 14 Inrichten 15 Verrichten 15 Organigram 16 Strategie en Beleid 17 Begripsomschrijving

Nadere informatie

DISCRIMINATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP

DISCRIMINATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP DISCRIMINATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP WAT I S H E T E N WAT D O E J E E R A A N? P R A K T I S C H E I N F O E N T I P S WAT I S H E T E N WAT D O E J E E R A A N? P R A K T I S C H E I N F O E N

Nadere informatie

REEKS SOBANE-STRATEGIE HET BEHEER VAN BEROEPSGEBONDEN RISICO'S. Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. September 2010

REEKS SOBANE-STRATEGIE HET BEHEER VAN BEROEPSGEBONDEN RISICO'S. Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. September 2010 PSYCHOSOCIALE ASPECTEN September 2010 REEKS SOBANE-STRATEGIE HET BEHEER VAN BEROEPSGEBONDEN RISICO'S Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Dit document werd gerealiseerd dankzij de financiële steun

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst 2013-2015 tussen de Federale Staat en de Rijksdienst voor Pensioenen

Bestuursovereenkomst 2013-2015 tussen de Federale Staat en de Rijksdienst voor Pensioenen Bestuursovereenkomst 2013-2015 tussen de Federale Staat en de Rijksdienst voor Pensioenen Bestuursovereenkomst 2013-2015 2 / 7 5 Bestuursovereenkomst 2013-2015 Bestuursovereenkomst 2013-2015 tussen de

Nadere informatie