DailyDoc - Intradoc - Helpdesk CDC

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DailyDoc - Intradoc - Helpdesk CDC"

Transcriptie

1 FEDERALE POLITIE Algemene Directie Personeel Directie van de juridische dienst Uitgiftenummer DGP/DPS-2007/4091/AJO het contentieux en de statuten Uitgiftedatum 25 JAN Fritz Toussaintstraat 47 Classificatie INTERN 1050 BRUSSEL Klassering Tel. : Bladzijde 1/5 Fax : Bijlage 0 PC referentie G:\Dps\KeuterickxVal\Assistants de laboratoire\octroi OPJAPR\Labos + Blinden\.nl.doc Geadresseerden Alle entiteiten van de federale politie Kopie: DailyDoc - Intradoc - Helpdesk CDC Onderwerp Wet van 28 december 2006 tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus en tot wijziging van de wet op het politieambt Leden van het Calog met de hoedanigheid OGP/HPK Referenties 1. Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (B.S. 5 januari 1999) ( STS/ST 2) (Hierna genoemd "de wet op de geïntegreerde politie"); 2. Wet op het politieambt (B.S. 22 december 1992) (STS/ORG 80). Dossierbeheerder CP Jur David J. VROOME Tel.: 02/ Adv. Jur. Valérie KEUTERICKX Tel : 02/ De wet die de hoedanigheid van officier van politie, hulpofficier van de procureur des Konings (OGP/HPK) toekent aan bepaalde leden van het administratieve en logistiek kader 1 en in dat raam de wetten op de geïntegreerde politie en op het politieambt wijzigt, werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 22 januari 2007 en trad dezelfde dag in werking. Deze wet streeft een dubbele finaliteit na zijnde, enerzijds, het rationaliseren van de werking en het versterken van de capaciteit van de laboratoria van de technische en wetenschappelijke politie (TWP) 2 en, anderzijds, het actief bijdragen tot de sociale integratie van andersvalide personen. Ziehier enkele toelichtingen en bijkomende informatie dienaangaande. 1. Personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de laboratoria van de TWP Het nut om de technische en wetenschappelijke kennis aan te wenden in het raam van de strijd tegen de criminaliteit en bij het opsporen van daders van misdrijven, moet niet meer worden aangetoond. De van kracht zijnde regels inzake de strafprocedure en de uitoefening van het politieambt lieten evenwel niet toe de diensten van de technische en wetenschappelijke politie hun taken op de gewenste efficiënte en effectieve wijze te vervullen. Immers, de leden van het Calog, aangeworven voor hun technische en wetenschappelijke kennis en bekwaamheden, waren enigszins belemmerd in de uitoefening van hun functie doordat zij, wegens het gebrek aan politiebevoegdheden in hun 1 Hierna «Calog» genoemd. 2 Een der doelstellingen van de Ministerraad van 30 en 31 maart V:\UPLOAD\WWWDGMAPPPDF\APP\DGP\DPI\nota.DGP.DPS AJO.nl.doc

2 DGP/DPS-2007/4091/AJO INTERN 2/5 hoofde, enkel konden optreden in aanwezigheid van een politieambtenaar bekleed met de hoedanigheid van OGP/HPK. Het nieuwe artikel 138, 1, 3, WGP 3 komt tegemoet aan deze lacune door de hoedanigheid van OGP/HPK toe te kennen aan bepaalde leden van het Calog van de directie van de TWP en de laboratoria van de TWP van de gedeconcentreerde gerechtelijke directies van de federale politie, belast met de uitvoering van TWP opdrachten hebben. Op deze wijze kunnen de betrokken leden van het Calog de hun toevertrouwde opdrachten alleen uit voeren en laat dit toe dat politieambtenaren, die hen tot op heden steeds moesten vergezellen, voor andere taken kunnen worden ingezet. Zo zullen zij de gerechtelijke uitsluitingsperimeter kunnen betreden 4 of aldaar voorwerpen in beslag kunnen nemen. Gelet op de implicaties van daden van gerechtelijke politie op de rechten en vrijheden van burgers, was het geenszins de bedoeling om het geheel van de leden van het Calog van de laboratoria TWP met deze hoedanigheid OGP/HPK te bekleden. De wet bepaalt op precieze wijze de personeelsleden die in aanmerking komen (personeelsleden met minimum de graad van niveau B), de bevoegde overheid om hen nominatief aan te wijzen (de Directeur-generaal van de gerechtelijke politie) en het type van opdrachten die hen mogen worden toevertrouwd (opdrachten van TWP). 2. Integratie van de blinden en slechtzienden in de tapkamers. Nu de wet die het telefonisch afluisteren regelt, politiebevoegdheden vereist voor de personen die deze activiteit verrichten, heeft het artikel 138, 1, 4, WGP een tweede categorie van Calog personeelsleden gecreëerd aan wie de hoedanigheid van OGP/HPK wordt toegekend, met name de blinden en slechtzienden die de telefonische gesprekken zullen afluisteren in de tapkamers van de politiediensten. Door de integratie van blinden en slechtzienden in de tapkamers zal de capaciteitsbesteding bij de politiediensten aanzienlijk worden verbeterd. Vermits de auditieve waarneming bij deze personen zeer sterk ontwikkeld is, betekent het tevens een meerwaarde in de functie die zij uitoefenen en voor het politiewerk in het algemeen. 3. Bevoegdheden ratione materiae beperkte politiebevoegdheden De hoedanigheid van OGP/HPK wordt slechts toegekend aan de Calog personeelsleden in zoverre zij de hun toevertrouwde opdrachten inzake TWP of het afluisteren van telefoongesprekken uitvoeren. Het is alleszins niet de bedoeling hen even uitgebreide politiebevoegdheden toe te kennen als aan politieambtenaren. Het nieuwe artikel 138, 1, 3 en 4, WGP bepaalt dienvolgens op precieze wijze de opdrachten die hen mogen worden toevertrouwd. Buiten de uitvoering van voormelde taken, hebben de Calog personeelsleden die zijn bekleed met de hoedanigheid OGP/HPK niet meer bevoegdheden dan om het even welke burger. Wat betreft de laboratoria van de TWP, zijn de taken uitgevoerd door de Calog personeelsleden met de hoedanigheid van OGP/HPK trouwens niet anders dan deze die zij reeds uitvoerden voor de afkondiging van de wet van 28 december Het enige verschil is dat zij deze vanaf nu kunnen uitvoeren zonder dat de aanwezigheid van een politieambtenaar vereist is. 4. Bevoegdheden ratione loci Zoals de politieambtenaren en de agenten van politie, kunnen de Calog personeelsleden met de hoedanigheid van OGP/HPK hun taken uitvoeren op heel het nationale grondgebied (nieuw artikel 138, 2, tweede lid, WGP). 3 Ingevoerd door artikel 3 van de wet van 28 december Zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 4 februari 2002 genomen in uitvoering van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure door DNA analyse in strafzaken (B.S. 30 maart 2002).

3 DGP/DPS-2007/4091/AJO INTERN 3/5 5. Proces-verbaal De opzoekingen en vaststellingen van de leden van het Calog bekleed met de hoedanigheid van OGP/HPK maken het voorwerp uit van processen-verbaal (nieuw artikel 138, 2, 3 e lid, WGP). De bevoegdheid om proces-verbaal op te stellen is een logisch accesorium van de hoedanigheid OGP/HPK. Deze processen-verbaal hebben, zoals de processen-verbaal opgesteld door politieambtenaren in strafzaken, slechts de waarde van inlichting. 6. Eedaflegging Om hun functie te kunnen uitoefenen, leggen de Calog personeelsleden de eed af in handen van de Directeur-generaal van de gerechtelijke politie in de volgende bewoordingen: Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en de wetten van het Belgische volk en het mij opgedragen ambt trouw waar te nemen. 5 (nieuw artikel 138, 2, 1 ste lid, WGP). 7. Bewapening en gebruik van geweld. Om de veiligheid van de leden van het Calog bekleed met de hoedanigheid van OGP/HPK van de laboratoria beter te kunnen waarborgen, nu zij in het raam van de uitvoering van hun opdrachten, niet vergezeld naar plaatsten waar misdrijven werden gepleegd, moeten gaan, voorziet het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de bewapening van de geïntegreerde politie 6, dat hen een reglementaire bewapening zal worden toegekend die uitsluitend zal bestaan uit neutraliserende middelen (pepperspray). De pepperspray is een verdedigingswapen en kan dus slechts voor dit doel worden gebruikt. Aangezien zij zijn uitgesloten uit het toepassingsgebied van artikel 37 van de wet op het politieambt 7, kunnen deze leden van het Calog bovendien enkel geweld gebruiken rekening houdend met de strafrechtelijke bepalingen betreffende de wettige verdediging 8 en de andere rechtvaardigingsgronden 9. De Calog personeelsleden die telefoongesprekken afluisteren gaan daarentegen niet ter plaatse op de plaats waar een misdrijf is gepleegd en zijn bij de uitoefening van hun opdrachten niet blootgesteld aan eender welk gevaar. Hen wordt dus geen bewapening ter beschikking gesteld. 8. Burgerlijke aansprakelijkheid en rechtshulp Hoofdstuk V van de wet op het politieambt beoogt een bijzondere juridische bescherming te bieden aan de leden van het operationeel kader, aangezien zij gelet op de aard van de taken die hen werden toegekend, bij de uitvoering ervan het risico lopen om schade te veroorzaken of op te lopen. De toekenning van, zij het beperkte politietaken aan de Calog personeelsleden verantwoordt, in alle rechtvaardigheid dezelfde juridische bescherming voor deze laatsten (nieuw artikel 53bis van de wet op het politieambt) Opleiding Het opstellen van processen-verbaal en het gebruik van neutraliserende middelen noodzaakt een adequate en efficiënte opleiding. 5 In uitvoering van het decreet van 20 juli 1831 betreffende de eedaflegging bij de inwerkingtreding van de constitutionele vertegenwoordigende monarchie (B.S. 20 juli 1831). 6 Ontwerp koninklijk besluit betreffende de bewapening van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, alsook voor de bewapening van de politieambtenaren bij het Comité P, het Comité I en de Algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie. 7 Dat het aanwenden van geweld door politieambtenaren toelaat bij de uitvoering van hun opdrachten. 8 Artikelen 416 en 417 Strafwetboek. 9 Artikelen 70, 71, 152, 257 en 260 Strafwetboek. 10 Ingevoegd door artikel 4 van de wet van 28 december 2003.

4 DGP/DPS-2007/4091/AJO INTERN 4/5 Gezien deze opleidingen van het functionele type zijn, moeten deze niet bij wet worden voorzien.

5 DGP/DPS-2007/4091/AJO INTERN 5/5 10. Telefoonvergoeding Het ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van UBPol 11 integreert de laboranten van de directie van de technische en wetenschappelijke politie aangeduid door de Directeur-generaal van de Algemene directie van de gerechtelijke politie om opdrachten van technische en wetenschappelijke politie uit te voeren 12 in de lijst van Calog personeelsleden aan wie een telefoonvergoeding 13 wordt toegekend Ministerieel besluit van 28 december 2001 houdende de uitvoering van bepaalde bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 houdende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (B.S. 15 januari 2001). 12 Artikel 2 van het ontwerp. 13 Bedoeld bij artikel XI.IV.6 RPPol. 14 Artikel XI.I UBPol.

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Gecoördineerde versie, zoals laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998,

Nadere informatie

Rolnummers 5853 en 5863. Arrest nr. 49/2015 van 30 april 2015 A R R E S T

Rolnummers 5853 en 5863. Arrest nr. 49/2015 van 30 april 2015 A R R E S T Rolnummers 5853 en 5863 Arrest nr. 49/2015 van 30 april 2015 A R R E S T In zake : de beroepen tot gedeeltelijke vernietiging van de wet van 8 mei 2013 «tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende

Nadere informatie

Rolnummers 5316, 5329, 5331 en 5332. Arrest nr. 7/2013 van 14 februari 2013 A R R E S T

Rolnummers 5316, 5329, 5331 en 5332. Arrest nr. 7/2013 van 14 februari 2013 A R R E S T Rolnummers 5316, 5329, 5331 en 5332 Arrest nr. 7/2013 van 14 februari 2013 A R R E S T In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de wet van 13 augustus 2011 «tot wijziging van

Nadere informatie

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid 10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied. Artikel 1. 1. In de zin van deze wet wordt als bewakingsonderneming beschouwd, elke rechtspersoon

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "WVP"), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/14 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr. 04/2008 van 3 juli 2008 Betreft: Beraadslaging over de aanvraag van de RVA om op elektronische wijze persoonsgegevens op te vragen bij

Nadere informatie

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Brussel, Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische dienst HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Een stap tussen OPZ en hulpverleningszones Doelpubliek Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

2. De straffen die de gemeenteraad bepaalt, mogen de politiestraffen niet te boven gaan.

2. De straffen die de gemeenteraad bepaalt, mogen de politiestraffen niet te boven gaan. Gecoördineerde regelgeving Nieuwe Gemeentewet Artikel 119bis, Nieuwe Gemeenwet 1. De gemeenteraad kan straffen of administratieve sancties bepalen voor overtredingen van zijn reglementen of verordeningen,

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 11 / 2007 van 21 maart 2007

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 11 / 2007 van 21 maart 2007 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

Hoofdstuk IV - Structuur en organisatie van een vzw

Hoofdstuk IV - Structuur en organisatie van een vzw Hoofdstuk IV - Structuur en organisatie van een vzw De vzw bestaat verplicht uit twee organen, de algemene vergadering en de raad van bestuur. In de statuten kan bovendien voorzien worden in een derde

Nadere informatie

Bescherming van persoonsgegevens in België

Bescherming van persoonsgegevens in België Bescherming van persoonsgegevens in België Inhoudsopgave Inleiding... 3 Enkele nuttige definities... 5 Voorafgaande formaliteit... 8 Verzameling van gegevens... 10 Onder welke voorwaarden mogen persoonsgegevens

Nadere informatie

Richtsnoeren voor ondernemingen en personen bedoeld in artikelen 2, 1, 3 en 4 van de wet van 11 januari 1993. december 2013

Richtsnoeren voor ondernemingen en personen bedoeld in artikelen 2, 1, 3 en 4 van de wet van 11 januari 1993. december 2013 Cel voor Financiële Informatieverwerking Gulden Vlieslaan 55 bus 1 1060 Brussel tel. : +32 2 533 72 11 fax : +32 2 533 72 00 e-mail: info@ctif-cfi.be webstek: http://www.ctif-cfi.be Richtsnoeren voor ondernemingen

Nadere informatie

Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de

Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de Wet van 18 januari 2010 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van

Nadere informatie

6.2. Identificatie van de lasthebbers (Artikel 7 2)... 17. 6. Afdeling I: het klantenonderzoek ten aanzien van cliënten en uiteindelijke

6.2. Identificatie van de lasthebbers (Artikel 7 2)... 17. 6. Afdeling I: het klantenonderzoek ten aanzien van cliënten en uiteindelijke Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de Wet van 18 januari 2010 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 --------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 -------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 -------------------------------------------- Preventie van psychosociale belasting (waaronder pesterijen en ongewenst

Nadere informatie

Rolnummers 4929 en 5011. Arrest nr. 128/2011 van 14 juli 2011 A R R E S T

Rolnummers 4929 en 5011. Arrest nr. 128/2011 van 14 juli 2011 A R R E S T Rolnummers 4929 en 5011 Arrest nr. 128/2011 van 14 juli 2011 A R R E S T In zake : de beroepen tot vernietiging van hoofdstuk 2, of van verschillende bepalingen ervan, en van artikel 53 van de wet van

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL 1. OPDRACHT 1 2. PROBLEEMSTELLING 1 3. ONDERZOEKSDADEN 1

INHOUDSTAFEL 1. OPDRACHT 1 2. PROBLEEMSTELLING 1 3. ONDERZOEKSDADEN 1 INHOUDSTAFEL BEHEER VAN DE GEBEURTENISSEN DIE ZICH HEBBEN VOORGEDAAN OP DE SITE VAN DE ONDERNEMING MEISTER BENELUX IN SPRIMONT ----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

Rolnummer 5775. Arrest nr. 187/2014 van 18 december 2014 A R R E S T

Rolnummer 5775. Arrest nr. 187/2014 van 18 december 2014 A R R E S T Rolnummer 5775 Arrest nr. 187/2014 van 18 december 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 63 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, gesteld door de Arbeidsrechtbank

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader DEEL 1 Algemene beginselen 41 HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader De term vennootschapsboekhouden omhelst twee bestanddelen: vennootschappen en boekhouden. Beide hebben een

Nadere informatie

Rolnummers 5856 en 5859. Arrest nr. 84/2015 van 11 juni 2015 A R R E S T

Rolnummers 5856 en 5859. Arrest nr. 84/2015 van 11 juni 2015 A R R E S T Rolnummers 5856 en 5859 Arrest nr. 84/2015 van 11 juni 2015 A R R E S T In zake : de beroepen tot gedeeltelijke (artikel 5) of gehele vernietiging van de wet van 30 juli 2013 «houdende wijziging van de

Nadere informatie

betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten (AF-MA-2014-022)

betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten (AF-MA-2014-022) 1/265 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 08/2015 van 19 maart 2015 Betreft: Aanvraag van Federale Overheidsdienst Financiën betreffende de mededeling van verschillende categorieën

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT IN ZIJN HOEDANIGHEID VAN BEHEERDER VAN HET FONDS VOOR DE UNIVERSELE DIENST INZAKE SOCIALE TARIEVEN VAN 16

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 17 juli 1991 (B.S. van 21.8.1991) houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit.

Koninklijk besluit van 17 juli 1991 (B.S. van 21.8.1991) houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit. Koninklijk besluit van 17 juli 1991 (B.S. van 21.8.1991) houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit. COORDINATIE OPGAVE DER WIJZIGENDE WETTEN 1. Wet van 24.12.1993 (B.S. van 22.1.1994)

Nadere informatie

DE BELGISCHE GRONDWET

DE BELGISCHE GRONDWET DE BELGISCHE GRONDWET MEI 2014 KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 2 Juridische Dienst van de Kamer van volksvertegenwoordigers D / 2014 / 4686 / 01 Deze brochure bevat de tekst van de gecoördineerde Grondwet

Nadere informatie

A R R E S T. (versie ingevolge de beschikking tot verbetering van 30 juli 2014)

A R R E S T. (versie ingevolge de beschikking tot verbetering van 30 juli 2014) Rolnummers 5669 en 5670 Arrest nr. 103/2014 van 10 juli 2014 A R R E S T (versie ingevolge de beschikking tot verbetering van 30 juli 2014) In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp Oudere werknemers: ervaring uitgestoten, vergrijzing op te vangen? Datum Maart 2003 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

DEEL 6 De uitoefening van het beroep

DEEL 6 De uitoefening van het beroep DEEL 6 De uitoefening van het beroep HOOFDSTUK 1 De functie van accountant 1. Algemeen De werkzaamheden van accountant bestaan erin, in privé-ondernemingen, openbare instellingen of voor rekening van

Nadere informatie