RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN"

Transcriptie

1 RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN Bevoegd gezag: Islamitisch Onderwijs IQRA Scholen: As Soeffah en Al Qoeba Plaats: Amsterdam en Den Haag BRIN-nummers: 24ZH en 27PC Nummer: AD/RS/41806 Datum vaststelling rapport: 26 september 2008

2 Vaststelling Dit rapport bevat de resultaten van een incidenteel onderzoek naar bestuurlijke praktijken dat heeft plaatsgevonden bij de stichting Islamitisch Onderwijs IQRA. De Inspectie van het Onderwijs (hierna: inspectie) en de Auditdienst van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (hierna: auditdienst) hebben dit onderzoek uitgevoerd in de maanden januari 2008 tot en met juni In verband met de bundeling van toezichttaken verricht de Inspectie van het Onderwijs ook het financiële toezicht op de onderwijsvelden. Met ingang van 1 september 2008 is de afdeling Rekenschap van de Auditdienst OCW daarom ingebed als Directie Rekenschap in de Inspectie van het Onderwijs. Het rapport is vastgesteld door dr. L.S.J.M. Henkens, hoofdinspecteur en drs. R. Loep RA, Auditmanager Rekenschap, te Utrecht/Den Haag op 26 september INCIDENTEEL ONDERZOEK Naast de uitvoering van onder andere kwaliteitsonderzoeken, zal de inspectie in staat moeten zijn te reageren op incidenten. Op grond van artikel 15 van de Wet op het Onderwijstoezicht (WOT) kan de inspectie daartoe uit eigen beweging dan wel op aanwijzing van de minister incidenteel onderzoek verrichten. De aanleiding kan bijvoorbeeld zijn berichtgeving in de media, Kamervragen of ernstige klachten van onderwijsdeelnemers of hun ouders. De auditdienst is op grond van artikel 175 van de Wet op het primair onderwijs en op grond van artikel 97 van de Wet op het voortgezet onderwijs bevoegd een onderzoek vanwege de minister in te stellen. Voor een incidenteel onderzoek worden onderzoeksvragen geformuleerd afhankelijk van de aard van het te onderzoeken incident. Ook de onderzoeksopzet en uitvoering volgen geen vast stramien, maar worden per geval bepaald. In beginsel worden de bevindingen naar aanleiding van een incidenteel onderzoek vastgelegd in een openbaar rapport, tenzij de aard van het onderzoek of de omvang daarvan zich daartegen verzet. 1 van 16

3 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 3 2 Opdracht en werkwijze Aanleiding Onderzoeksvragen en werkwijze Afbakening van het onderzoek 7 3 Aanstelling bestuurders en medewerkers Onderzoeksvraag Bevindingen 8 4 Besteding onderwijsbekostiging Onderzoeksvraag Bevindingen 12 5 Medezeggenschap Onderzoeksvraag Bevindingen 15 2 van 16

4 1 Managementsamenvatting Op verzoek van de Staatssecretarissen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (hierna: OCW) hebben de inspectie en auditdienst, als onderdeel van een themaonderzoek naar bestuurlijke praktijken binnen het islamitisch onderwijs, een onderzoek verricht bij stichting Islamitisch Onderwijs IQRA en haar scholen. De stichting fungeert als bevoegd gezag voor de scholen As Soeffah en Al Qoeba. De aanleiding voor dit onderzoek zijn onregelmatigheden die de inspectie en auditdienst in 2006 en 2007 hebben geconstateerd in het kader van diverse incidentele onderzoeken bij islamitische schoolbesturen. De doelstelling van het onderzoek is het vaststellen of deze onregelmatigheden breder spelen binnen het islamitisch onderwijs. Wij hebben bij uw bestuur (en scholen) een onderzoek verricht aan de hand van een drietal onderzoeksvragen. Hieronder geven wij de onderzoeksvragen aan met de belangrijkste bevindingen. 1) Is sprake van niet-toelaatbare constructies bij de aanstelling van bestuurders en medewerkers, die zijn toegepast om bekostigingsvoordeel te krijgen door aanspraak op formatie te maximaliseren, en/of is er sprake van onrechtmatigheid bij de aanstelling van bestuurders en medewerkers? Op de loonlijst van As Soeffah heeft in de periode van tot een bestuursondersteuner voor 1,2 fte en in de periode van tot voor 1,0 fte, schaal 7 gestaan. Deze persoon heeft in de periode van tot heden tevens als bestuurslid van stichting Islamitisch Onderwijs IQRA gefunctioneerd. Het bestuur heeft niet aannemelijk gemaakt dat voor de uitbreiding met 0,2 fte in de periode tot sprake is van het daadwerkelijk verrichten van werkzaamheden door de bestuursondersteuner. In haar reactie van 15 september 2008 op het conceptrapport heeft het bestuur aangegeven dat de omvang van het dienstverband waarbij sprake is van een uitbreiding met 0,2 fte voortvloeit uit een taakuitbreiding op de Al-Qoebaschool. Het bestuur heeft aangegeven dat de bestuursondersteuner de schoonmaakwerkzaamheden en beheer van het gebouw heeft uitgevoerd. De auditdienst merkt hierover nog op dat geen uitbreiding van de functie als bestuursondersteuner op de As-Soeffahschool kan plaatsvinden. De werkzaamheden als schoonmaker rechtvaardigen een dienstverband voor de 0,2fte met de Al-Qoebaschool, dat bovendien qua inschaling anders gewaardeerd wordt. Op de loonlijst van Al Qoeba heeft in de onderzoeksperiode 1 augustus van 16

5 tot 1 augustus 2007 een leraar voor in totaal 1,2 fte (1,0 fte regulier, 0,2 fte uitbreiding), schaal LA gestaan. Het bestuur heeft niet aannemelijk gemaakt dat voor de uitbreiding met 0,2 fte sprake is van het daadwerkelijk verrichten van werkzaamheden door de leraar. In de reactie van 15 september 2008 geeft het bestuur aan dat het wel degelijk gaat om een in omvang uitgebreide taak. Er staan elf personeelsleden op de loonlijst van As Soeffah en Al Qoeba, die een tijdelijke uitbreiding van de werktijdfactor hebben gekregen in verband met het project taalstimulering in het kader van GOA, gesubsidieerd door de Gemeente Amsterdam resp. Gemeente Den Haag. De loonkosten voor de tijdelijke uitbreiding van deze elf personen zijn echter niet gedeclareerd uit de gemeentelijke bijdrage, maar zijn ten laste van de rijksbijdrage gebracht. In de reactie van 15 september 2008 geeft het bestuur aan dat de subside GOA te laag was om alle uitbreidingen van dienstverbanden te dekken. Daarom is nu een (groot) deel van de uitbreidingen alsnog ten laste van het rijk gekomen. 2) Is er in andere opzichten sprake van onderwijsbekostiging die niet wordt ingezet conform de wettelijke bestedingsmogelijkheden, of die wordt ingezet voor uitgaven die niet passen in het normale uitgavenpatroon van de scholen? Leerlingenvervoer Een bedrag groot is in 2006 ten laste van de rijksbijdrage van As Soeffah gebracht, verband houdende met uitgaven voor leerlingenvervoer. In 2007 (voor zover geboekt ten tijde van het onderzoek) is in het grootboek van As Soeffah voor aan uitgaven voor leerlingenvervoer geboekt. Een bedrag groot is in 2006 ten laste van de rijksbijdrage van Al Qoeba gebracht, verband houdende met uitgaven voor leerlingenvervoer. In 2007 (voor zover geboekt ten tijde van het onderzoek) is in het grootboek van Al Qoeba voor aan uitgaven voor leerlingenvervoer geboekt. De uitgaven voor het leerlingenvervoer betroffen het vervoer van de leerlingen van de woning naar school en vice versa, voor educatieve en sportactiviteiten. Het Ministerie van OCW heeft ten aanzien van leerlingenvervoer van de woning van de leerling naar school en vice versa in het verleden aangegeven dat uit de artikelen 4 WPO en 148 WPO volgt dat dit leerlingenvervoer als een exclusieve gemeentelijke taak moet worden gezien, dien niet bekostigd kan worden uit de rijksbijdrage. Het bestuur heeft aangegeven dat de bijdrage van de ouders de kosten van het leerlingenvervoer niet dekt. De aanvullende bekostiging vindt plaats uit de overschrijdingsvergoeding van de gemeente en renteopbrengsten. Volgens het bestuur zijn dit private middelen. Naar het oordeel van de auditdienst zijn dit middelen, die niet mogen worden ingezet voor het leerlingenvervoer. In haar reactie van 15 september 2008 zet het bestuur nogmaals haar beweegredenen uiteen om leerlingenvervoer aan te bieden. Het bestuur geeft voorts aan dat het voornemens is om de ouderbijdrage van het leerlingenvervoer te verhogen, waarbij rekening gehouden wordt met de meerendeel op minimumloon gebaseerde inkomen van de ouders. Verder geeft het aan dat het sponsors zal zoeken voor de bekostiging van het leerlingenvervoer. Excursies In 2006 is ten laste van de rijksbijdrage van As Soeffah gebracht verband houdende met teambuilding. In 2007 (voor zover geboekt ten tijde van het onderzoek) is in het grootboek van As Soeffah voor aan uitgaven 4 van 16

6 voor teambuilding en een 3-daagse reis naar Parijs geboekt. In 2006 is ten laste van de rijksbijdrage van Al Qoeba gebracht verband houdende met een studiedag, teambuilding en een teamdag. In 2007 (voor zover geboekt ten tijde van het onderzoek) is in het grootboek van Al Qoeba voor aan uitgaven voor teambuildingen geboekt. 3) Wordt de regelgeving op het terrein van medezeggenschap nageleefd? Het bevoegd gezag voldoet wat de beide scholen betreft in hoofdzaak aan de voorschriften op het terrein van de medezeggenschap. 5 van 16

7 2 Opdracht en werkwijze 2.1 Aanleiding In 2006 en 2007 hebben de inspectie en auditdienst incidentele onderzoeken uitgevoerd bij een aantal islamitische schoolbesturen waarbij meerdere onregelmatigheden zijn geconstateerd. De staatssecretarissen van OCW hebben de inspectie en auditdienst daarom gevraagd een breder themaonderzoek uit te voeren naar bestuurlijke praktijken in het islamitisch onderwijs. Met brief PO/BB/07/35017 van 25 september 2007 hebben de staatssecretarissen de Tweede Kamer hierover geïnformeerd. De doelstelling van het onderzoek is het vaststellen of de geconstateerde onregelmatigheden breder spelen in het islamitisch onderwijs. 2.2 Onderzoeksvragen en werkwijze De onderzoeksvragen zijn: 1. Is sprake van niet-toelaatbare constructies bij de aanstelling van bestuurders en medewerkers, die zijn toegepast om bekostigingsvoordeel te krijgen door aanspraak op formatie te maximaliseren, en/of is sprake van onrechtmatigheid bij aanstellingen van bestuurders en medewerkers? 2. Is er in andere opzichten sprake van onderwijsbekostiging die niet wordt ingezet conform de wettelijke bestedingsmogelijkheden, of die wordt ingezet voor uitgaven die niet passen in het normale uitgavenpatroon van de scholen? 3. Wordt de regelgeving op het terrein van medezeggenschap nageleefd? De vragen 1 en 2 behoren tot het onderzoeksdomein van de auditdienst en vraag 3 tot dat van de inspectie. Voor de uitvoering van het onderzoek hebben de inspectie en de auditdienst gebruik gemaakt van de volgende werkwijzen en instrumenten: (Administratief) onderzoek van de formatieoverzichten 2004/2005, 2005/2006 en 2006/2007. Administratief onderzoek naar de geldstromen van de stichting en de scholen, die zichtbaar zijn in de financiële administratie van de stichting en toegespitst op de jaren 2006 en 2007 (het laatste jaar voor zover mutaties reeds waren geboekt ten tijde van het onderzoek bij het administratiekantoor). Documentenonderzoek en bevraging van bestuurders en/of directies en/of andere geledingen binnen de scholen, gericht op het vaststellen van naleving van regelgeving op het gebied van de medezeggenschap door het bevoegd gezag. Uitgangspunt voor de verzameling van gegevens en beoordeling van de bevindingen is de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Het onderzoek richt zich op de actuele situatie (schooljaar 6 van 16

8 2007/2008), in voorkomende gevallen uit te breiden tot het voorlaatste schooljaar (2006/2007). In januari 2008 heeft de inspectie bureauonderzoek uitgevoerd en de auditdienst het administratiekantoor bezocht waar de stichting Islamitisch Onderwijs IQRA haar administratie heeft ondergebracht. Op 21 februari 2008 hebben inspectie en auditdienst een gesprek gevoerd met het bestuur van de stichting. Daarnaast heeft de auditdienst het bestuur nog vragen voorgelegd met het verzoek deze schriftelijk te beantwoorden. Bij haar onderzoek heeft de inspectie de volgende bronnen van informatie geraadpleegd: de begroting en bijbehorende beleidsvoornemens, het jaarverslag, het managementstatuut, het medezeggenschapsstatuut, het medezeggenschapsreglement, het schoolplan en het formatieplan. Het onderzoek van de auditdienst beperkte zich voor onderzoeksvraag 2 tot (de bankrekeningen opgenomen in) de (financiële) administratie van de stichting. Bij haar onderzoek heeft de auditdienst de volgende bronnen geraadpleegd: de financiële administratie (grootboek, bankrekeningen en facturen) over 2006 en over 2007, (het laatste jaar voor zover mutaties reeds waren geboekt ten tijde van het onderzoek bij het administratiekantoor), de formatieoverzichten 2004/2005, 2005/2006 en 2006/2007 en de relevante personeelsdossiers aanwezig op het administratiekantoor. De reactie van het bestuur d.d. 15 september 2008 op het conceptrapport is in dit definitieve rapport verwerkt. 2.3 Afbakening van het onderzoek Het onderzoek richt zich op de beantwoording van de bovengenoemde vragen. De auditdienst heeft voor de onderzoeksvragen 1 en 2 geen accountantscontrole uitgevoerd. Voor deze vragen is het onderzoek te kwalificeren als een onderzoek bedoeld in NV COS Op grond van deze voorschriften dient de accountant zijn rapportage te beperken tot feitelijke bevindingen en zich te onthouden van conclusies. Het is bij dit onderzoek de verantwoordelijkheid van auditdienst te rapporteren over de vastgestelde feiten in het kader van de onderzoeksvragen 1 en 2. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de bewindslieden van OCW om aan de bevindingen van de onderzoeksvragen 1 en 2 al dan niet consequenties te verbinden. Voor onderzoeksvraag 3, die door de inspectie is onderzocht, is de gebruikelijke werkwijze van de inspectie rond toezicht en handhaving van toepassing. 7 van 16

9 3 Aanstelling bestuurders en medewerkers 3.1 Onderzoeksvraag Is sprake van niet-toelaatbare constructies bij de aanstelling van bestuurders en medewerkers, die zijn toegepast om bekostigingsvoordeel te krijgen door aanspraak op formatie te maximaliseren, en/of is sprake van onrechtmatigheid bij aanstellingen van bestuurders en medewerkers? 3.2 Bevindingen Bestuursleden op de loonlijst Op de loonlijst van As Soeffah heeft in de periode van tot een bestuursondersteuner voor 1,2 fte en in de periode van tot voor 1,0 fte, schaal 7 gestaan. Deze persoon heeft in de periode van tot heden tevens als bestuurslid gefunctioneerd. Deze persoon verricht volgens de functiebeschrijving boekhoudkundige en financieel-administratieve werkzaamheden, verricht voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de begrotingssamenstelling en bereidt rapportages aan de (algemene) directie voor omtrent financieel resultaat en vermogenspositie en is belast met het coördineren van werkzaamheden op het gebied van huisvesting, beheer en onderhoud. Wij hebben bij het bestuur om een toelichting gevraagd. Reactie van het bestuur: De medewerker is in overleg met de medezeggenschapsraad aangesteld. In eerste instantie in de volledig gesubsidieerde Instroom/Doorstroomregeling. Daar de subsidie van die regeling naderhand afgeschaft werd en voor de reguliermaking van de baan de stichting een tegemoetkoming ontving, is de medewerker in reguliere dienst benoemd. De medewerker heeft in het bestuurlijk overleg geen stemrecht betreffende zijn functie en zijn werkzaamheden. Met ingang van september 2007 is de medewerker in de WAO-regeling voor 80%. Uit het bovenstaande blijkt dat de betreffende persoon feitelijk twee functies vervult: bestuursondersteuner en bestuurslid. Als bestuursleden bezoldigd worden in verband met werkzaamheden die zij naast hun bestuurstaak verrichten bij één van de scholen die zijn aangesloten bij dit bestuur, bestaat het risico dat verantwoordelijkheden en deugdelijke (interne) toezichtsverhoudingen vertroebelen. Immers: het bestuur wordt geacht zich bezig te houden met de hoofdlijnen van beheer en bestuur, en ziet toe op het 8 van 16

10 functioneren van de directie. De directie geeft dagelijks leiding aan de school en het personeel. Overlap in de personele samenstelling van geledingen is ongewenst voor adequate taakvervulling binnen de betreffende geleding en kan leiden tot feitelijke vermenging van taken en verantwoordelijkheden of het ontstaan van onduidelijkheid daarover. Verder kan dit duiden op het niet in de volle omvang van het dienstverband uitvoeren van de werkzaamheden als bestuursondersteuner. Als laatste wordt de combinatie van een bestuursfunctie met een onderwijsondersteunende functie in strijd geacht met de code goed bestuur PO. In gevallen waarin dat eerder heeft gespeeld heeft de Minister geoordeeld dat sprake is van een ongewenste vermenging van bestuurlijke met andere functies en heeft hij verzocht deze ongedaan te maken. Het bestuur heeft tevens niet aannemelijk gemaakt dat voor de uitbreiding met 0,2 fte in de periode tot sprake is van het daadwerkelijk verrichten van werkzaamheden door de bestuursondersteuner. In haar reactie van 15 september 2008 op het conceptrapport heeft het bestuur het volgende aangegeven: Twee functies: Uw conclusie over twee functies van een bestuurslid, namelijk bestuursondersteuner en bestuurslid, is juist. Het risico dat de verantwoordelijkheden en toezichtverhoudingen vertroebelen is niet het geval bij Iqra. Er zijn afgebakende taken die maken dat op de werkvloer de directeur de functioneel verantwoordelijke is en de bestuursondersteuner de uitvoerder. Het bestuurslid oefent individueel geen toezicht op het functioneren van de directie en is op de werkvloer niet bezig met beleidszaken van het bestuur. Deze taak is voorbehouden aan het (dagelijkse) bestuur. Omvang dienstverband: De omvang van het dienstverband waarbij sprake is van uitbreiding met 0,2 fte vloeit voort uit de taakuitbreiding op de Al-Qoebaschool, zij het dat de aanstelling op de As-Soeffahschool geschied maar onder hetzelfde bestuur. De bestuursondersteuner heeft de schoonmaakwerkzaamheden en beheer van het gebouw uitgevoerd (openstellen en afsluiten van het schoolgebouw en bij alarmmelding ter plaatse aanwezig zijn.) Naderhand is een schoonmaakbedrijf in de arm genomen. Beleidsvoornemen: De functie van bestuursondersteuner is ingevoerd om de start en ontwikkeling van de scholen te ondersteunen vanwege gebrek aan personeel en budget. Reden waarom de bestuursondersteuner in de ID-regeling (instroom- /doorstroombanenregeling) werkzaam was. Het voornemen is om deze functie op te heffen met ingang van schooljaar daar de scholen een bevredigende ontwikkeling hebben doorgemaakt. De facto drukt de bestuursondersteuner met ingang van september 2007 niet meer op de begroting daar hij een WAO-uitkering ontvangt. De auditdienst merkt t.a.v. de twee functies nog op dat het vertroebelen van de toezichtfunctie niet alleen schuilt in het niet afgebakend zijn van taken. Het gaat echter ook om de onafhankelijke positie die het bestuurslid bij het toezicht op het bestuur moet innemen, ook al oefent het bestuur slechts als collectief toezicht uit op het functioneren van de directie. Voorts geeft het bestuur aan dat de bestuursondersteuner op de werkvloer niet bezig is met beleidszaken van 9 van 16

11 het bestuur. Het risico bestaat echter dat de directeur dit anders kan ervaren. Verder merkt de auditdienst t.a.v. de omvang van het dienstverband op dat geen uitbreiding van de functie als bestuursondersteuner As-Soeffahschool had kunnen plaatsvinden. De werkzaamheden als schoonmaker rechtvaardigen een dienstverband voor de 0,2fte met de Al-Qoebaschool, dat bovendien qua inschaling anders gewaardeerd wordt. Omvang dienstverbanden in relatie tot verrichte werkzaamheden Leraar Op de loonlijsten van Al Qoeba heeft in de onderzoeksperiode 1 augustus 2004 tot 1 augustus 2007 een leraar voor in totaal 1,2 fte (1,0 fte regulier, 0,2 fte uitbreiding), schaal LA gestaan. Wij hebben bij het bestuur onder andere geïnformeerd naar de reden van de werktijdomvang van 1,2. Het bestuur heeft ons de volgende informatie verstrekt: Deze medewerker is aangesteld en bezoldigd als leraar. Aanvankelijk was hij werkzaam als groepsleraar en naderhand als intern begeleider. De uitbreiding is gegeven vanwege taakverzwaring als intern begeleider en als reguliere directieondersteuner/vervanger en lid van het managementteam. Bij vorige werkgevers was de medewerker bezoldigd in DE en naderhand in LA schaal met uitbreiding ten einde hem conform het laatst verdiende loon in te schalen. Het bestuur heeft hiermee niet aannemelijk gemaakt dat voor de uitbreiding met 0,2 fte sprake is van het daadwerkelijk verrichten van werkzaamheden door de leraar. In haar reactie van 15 september 2008 op het conceptrapport heeft het bestuur het volgende aangegeven: De leraar in kwestie is op grond van eerdere aanstellingen horizontaal bij Iqra ingestroomd in LA met WTF 1,2. De taak van intern begeleider is een verzwaarde taak en vergt meer arbeidsuren, in het bijzonder op een school in een eerste fase van ontwikkeling. De intern begeleider heeft langere werkdagen gemaakt en in weekenden werkzaamheden verricht.(zie bijlagen) De auditdienst merkt ten aanzien van deze reactie op dat deze inhoudelijk afwijkt van de eerder gegeven reactie. Aanvankelijk is aangegeven dat de extra bezoldiging voor 0,2fte gegeven is voor de taakverzwaring (en dus niet voor een in omvang uitgebreide taak). In de reactie van 15 september 2008 geeft het bestuur aan dat het wel degelijk gaat om een in omvang uitgebreide taak Overige bevindingen As Soeffah en Al Qoeba Er staan elf personeelsleden op de loonlijst van As Soeffah en Al Qoeba, die een tijdelijke uitbreiding van de werktijdfactor hebben gekregen in verband met een project waarvoor additionele gelden ter beschikking zijn gesteld. Wij hebben bij het bestuur onder andere geïnformeerd om welk project het hier gaat, wat voor functie het betreft en welke werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het bestuur heeft ons de volgende informatie verstrekt: De werkzaamheden betreffen het project taalstimulering in het kader van GOA, 10 van 16

12 gesubsidieerd door de Gemeente Amsterdam resp. Gemeente Den Haag. De loonkosten voor de tijdelijke uitbreiding van deze elf personen zijn echter niet gedeclareerd uit de gemeentelijke bijdrage, maar zijn ten laste van de rijksbijdrage gebracht. In haar reactie van 15 september 2008 op het conceptrapport heeft het bestuur het volgende aangegeven: Tijdelijke uitbreiding van werktijdfactor: Op de As-Soeffahschool zijn de uitbreidingen gegeven in het kader van het project taalstimulering gesubsidieerd uit GOA-middelen van de Gemeente Amsterdam. Daar het voltallige team aan dit project heeft deelgenomen was het budget van de GOA-middelen niet toereikend voor de uitbreiding van alle medewerkers. Reden waarom een deel ten laste van de rijksbijdrage is gebracht. De uitbreidingen op de Al-Qoebaschool zijn gegeven wegens afwezigheid van de directeur en/of ondersteuning van het management als bouwcordinator en lid van het managementteam waarbij meer uren nodig waren voor de uitgebreide werkzaamheden. Beleidsvoornemen: Gezien het feit dat intern begeleiders en bouwcordinatoren hoger gekwalifeerd werk tot hun verantwoordelijkheid hebben, zal in het kader van functiedifferentiatie een hogere waarde toegekend worden aan deze medewerkers. Vooruitlopend op de regeling zal die waardering uitgedrukt worden in een uitbreiding van de werktijdfactor. De auditdienst merkt op dat slechts een klein deel van de uitbreidingen van dienstverbanden blijkens de formatieoverzichten van beide scholen ten laste van de GOA-subsidie zijn gekomen (degene die ten laste van declaratiecode 4 zijn gebracht). Overigens is de jaarlijkse subsidie GOA redelijk in overeenstemming hiermee. Het overgrote deel van de uitbreidingen is nu ten laste van het rijk gekomen. 11 van 16

13 4 Besteding onderwijsbekostiging 4.1 Onderzoeksvraag Is er in andere opzichten sprake van onderwijsbekostiging die niet wordt ingezet conform de wettelijke bestedingsmogelijkheden, of die wordt ingezet voor uitgaven die niet passen in het normale uitgavenpatroon van de scholen? 4.2 Bevindingen Uitgaven aan leerlingenvervoer Het Ministerie van OCW heeft ten aanzien van leerlingenvervoer van de woning van de leerling naar school en vice versa in het verleden aangegeven dat uit de artikelen 4 WPO en 148 WPO volgt dat dit leerlingenvervoer als een exclusieve gemeentelijke taak moet worden gezien. Daarom zijn de uitgaven aan leerlingenvervoer in kaart gebracht die de Stichting Islamitisch Onderwijs IQRA in 2006 ten laste van de rijksbijdrage heeft gebracht en die in 2007 in het grootboek zijn geboekt. Hieronder volgt een uitsplitsing van de uitgaven per school. As Soeffah Een bedrag groot is in 2006 ten laste van de rijksbijdrage van As Soeffah gebracht, verband houdende met uitgaven voor leerlingenvervoer. In 2007 (voor zover geboekt ten tijde van het onderzoek) is in het grootboek van As Soeffah voor aan uitgaven voor leerlingenvervoer geboekt. Het gaat hierbij om benzinekosten, reparatiekosten, autoverzekeringen etc. Al Qoeba Een bedrag groot is in 2006 ten laste van de rijksbijdrage van Al Qoeba gebracht, verband houdende met uitgaven voor leerlingenvervoer. In 2007 (voor zover geboekt ten tijde van het onderzoek) is in het grootboek van Al Qoeba voor aan uitgaven voor leerlingenvervoer geboekt. Het gaat hierbij om benzinekosten, reparatiekosten, autoverzekeringen etc. De uitgaven voor het leerlingenvervoer betroffen het vervoer van de leerlingen van de woning naar school en vice versa, voor educatieve en sportactiviteiten. Uit overzichten van de verzekeringsmaatschappij blijkt dat het bestuur in ieder geval 14 busjes in bezit heeft, welke niet op de balans zijn geactiveerd. We hebben aan het bestuur gevraagd om hier een toelichting op te geven. Reactie van het bestuur: De ouders betalen een minimale bijdrage van per kind per maand. De bijdrage van de ouders dekt de kosten niet. De aanvullende bekostiging 12 van 16

14 vindt plaats uit private middelen van het bestuur. Volgens een overzicht van Dyade zouden de kosten van As Soeffah toegewezen moeten worden aan de overschrijdingsvergoeding van de gemeente ( ). In artikel 148 van de Wet op het primair onderwijs is echter bepaald dat overschrijdingsgelden dienen te worden besteed ten behoeve van het onderwijs aan de scholen van het bevoegd gezag. De kosten van Al Qoeba worden toegewezen aan de Algemene Reserve Privaat van het bestuur. De inkomsten van deze reserve bestaan alleen uit renteopbrengsten. Naar het oordeel van de auditdienst betreffen dit geen private middelen, maar zijn dit publieke middelen die niet mogen worden ingezet voor leerlingenvervoer. In haar reactie van 15 september 2008 op het conceptrapport heeft het bestuur het volgende aangegeven: De Iqra-scholen zijn feitelijke regionale scholen, daar de leerlingen afkomstig zijn uit een brede omgeving van de gemeenten. Tentijde van de oprichting van de As-Soeffahschool bestond de regeling om vervoerskosten van leerlingen vergoed te krijgen van de gemeente. Na 2003 is de regeling gewijzigd in de bepaling dat een vergoeding gegeven wordt indien de afstand van de woning naar de school meer dan 6 kilometer bedraagt. Door deze wijziging was het voor Iqra niet meer mogelijk van de gemeente een vergeding te krijgen voor het leerlingenvervoer. In het Stadsdeel Amsterdam Zuidoost bestaat maar een islamitische school, de As-Soeffah, en in Den Haag maar een school met de specifieke richting, de Al- Qoeba. Voor de ouders die kiezen voor islamitisch onderwijs is er geen alternatief. Voor het voortbestaan van de school kon het bestuur niet anders dan leerlingenvervoer aanbieden. De kosten zijn in eerste instantie ten laste van privégelden en overschrijdingvergoedingen van de gemeente en de bijdragen van de ouders voor leerlingenvervoer gekomen. Beleidsvoornemen: Het bestuur heeft het voornemen om de ouderbijdrage van het leerlingenvervoer te verhogen, waarbij rekening gehouden wordt met de meerendeels op minimumloon gebaseerde inkomen van de ouders. Verder zal sponsors gezocht worden voor de bekostiging van het leerlingenvervoer. Voorts is de gemeente van mening dat het leerlingenvervoer een taak van de Gemeente is. De auditdienst neemt kennis van deze toelichting Uitgaven aan excursies As Soeffah In 2006 is ten laste van de rijksbijdrage gebracht verband houdende met teambuilding. In 2007 (voor zover geboekt ten tijde van het onderzoek) is in het grootboek voor aan uitgaven voor teambuilding en een 3-daagse reis naar Parijs geboekt. Al Qoeba In 2006 is ten laste van de rijksbijdrage gebracht verband houdende met een studiedag, teambuilding en een teamdag. In 2007 (voor zover geboekt ten tijde van het onderzoek) is in het grootboek 13 van 16

15 voor aan uitgaven voor teambuildingen geboekt. Wij hebben aan het bestuur onder andere gevraagd wat de aard, het doel en de frequentie is van de studiereizen/personeelsuitjes. Het bestuur heeft hierop de volgende reactie gegeven: De reizen zijn gemaakt voor studiebijeenkomsten die buiten de schoollocatie plaatsvonden. In het kader van teambuilding en beloningsbeleid heeft het personeel jaarlijks een teamuitje/activiteit. In haar reactie van 15 september 2008 op het conceptrapport heeft het bestuur het volgende aangegeven: De uitgaven aan excursies zijn gedaan in het kader van deskundigheidsbevordering van het personeel. Als teambuilding en incentive wordt een jaarlijks personeelsuitje georganiseerd. De auditdienst neemt kennis van deze toelichting. 14 van 16

16 5 Medezeggenschap 5.1 Onderzoeksvraag De centrale vraag wordt de regelgeving op het terrein van medezeggenschap nageleefd? is uitgewerkt in twee deelvragen: 1) Heeft de school een medezeggenschapsraad, die voldoet aan daarvoor geldende wettelijke randvoorwaarden, zoals blijkt uit de samenstelling van de medezeggenschapsraad en de tweejaarlijkse vaststelling van een medezeggenschapsstatuut? En: 2) Heeft de school een medezeggenschapsraad, die functioneert volgens de geldende wettelijke voorschriften, zoals blijkt uit de toezending van belangrijke documenten zoals begroting, formatieplan en schoolplan, en de uitoefening van het advies- en/of instemmingsrecht naar aanleiding daarvan? Meer bepaald gaat het bij deze vragen om de volgende elementen: a) Uit hoeveel leden bestaat de MR? Uit welke geledingen zijn deze afkomstig? b) Zijn MR-leden verkozen via een geheime, schriftelijke stemming? c) Heeft de MR gedurende schooljaar 2007/2008 en 2006/2007 (waar van toepassing) van het bevoegd gezag ontvangen: - de begroting en bijbehorende beleidsvoornemens; - (voor 1 juli 2007) het jaarverslag; - (aan het begin schooljaar) het managementstatuut. d) Heeft het bevoegd gezag in de afgelopen twee jaar tenminste één maal het medezeggenschapsstatuut vastgesteld? Heeft het bevoegd gezag een medezeggenschapsreglement vastgesteld? e) Heeft de MR instemming gegeven aan het thans geldende schoolplan? f) Heeft de personeelsgeleding van de MR instemming gegeven aan het thans geldende formatieplan? 5.2 Bevindingen Samenstelling MR As Soeffah en Al Qoeba Beide scholen hebben een MR elk bestaande uit 6 leden. Daarvan zijn op beide scholen 3 afkomstig uit de geleding van het personeel en 3 uit de oudergeleding. Op beide scholen zijn de MR-leden verkozen via een geheime, schriftelijke stemming, dan wel, omdat er voor de betreffende zetels niet meer kandidaten waren, als benoemd beschouwd. Voor beide scholen geldt dat hiermee aan de betreffende voorschriften is voldaan Beschikbaarstelling stukken As Soeffah en Al Qoeba 15 van 16

17 De MR van beide scholen heeft gedurende schooljaar 2007/2008 en 2006/2007 van het bevoegd gezagde begroting en bijbehorende beleidsvoornemens, het jaarverslag over 2007 en het managementstatuut ontvangen. Het bevoegd gezag heeft in de afgelopen twee jaar tenminste eenmaal het voor beide scholen geldende medezeggenschapsstatuut vastgesteld. Het bevoegd gezag heeft tevens voor beide scholen een medezeggenschapsreglement vastgesteld. De school voldoet hiermee aan de betreffende voorschriften Instemmingsrecht As Soeffah en Al Qoeba Voor beide scholen geldt dat de MR instemming heeft gegeven aan het thans geldende schoolplan. De personeelsgeledingen van de betrokken MR en hebben geen instemming gegeven aan het thans geldende formatieplan. Het bevoegd gezag voldoet hiermeevoor wat de beide scholen betreft slechts gedeeltelijk aan de betreffende voorschriften. Nu het bevoegd gezag duidelijk is geworden dat de voornemens tot vaststelling of wijziging van de samenstelling van de formatie voor instemming aan het personeelsdeel van de onderscheiden MR en moet worden voorgelegd, zal dit, zo geeft het bestuur te kennen, in vervolg ook gebeuren GMR In maart 2008 is voor beide scholen een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld waarin de onderscheiden MR en van beide scholen zijn vertegenwoordigd. De GMR heeft 6 leden, waarvan 3 ouders en 3 personeeelsleden. Het bevoegd gezag heeft hiermee voor een belangrijk deel voldaan aan de betreffende voorschriften. Echter nog niet volledig, want het medezeggenschapsstatuut moet nog aan de aanwezigheid van een GMR worden aangepast en er moet nog een medezeggenschapsreglement voor de GMR worden opgesteld. Voorts moeten aldus gewijzigde documenten nog ter instemming aan de GMR en de afzonderlijke MR en worden voorgelegd. 16 van 16

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN Bevoegd gezag: Stichting Islamitische Basisscholen Breda en omstreken School: Okba Ibnoe Nafi Plaats: Breda BRIN-nummer: 24RZ nummer AD/RS/42747

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN Bevoegd gezag: Stichting Islamitische Basisscholen Eindhoven School: Tarieq Ibnoe Ziyad Plaats: Eindhoven BRIN-nummer: 22NM nummer AD/RS/42744

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN Bevoegd gezag: Stichting Islamitische Basisschool Bergen op Zoom e.o. School: El Feth Plaats: Bergen op Zoom BRIN-nummer: 24EL Nummer:

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN Bevoegd gezag: Stichting Islamitische Onderwijsgroep Nederland School: De Dialoog Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 27ET Nummer: AD/RS/47074

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN Bevoegd gezag: Stichting Islamitische Scholen Tilburg e.o. School: Aboe El-Chayr Plaats: Tilburg BRIN-nummer: 24PV Nummer: AD/RS/10450

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN Bevoegd gezag: Stichting Islamitische School Amsterdam School: As-Siddieq Plaats: Amsterdam BRIN-nummer: 23 HR nummer AD/RS/41812 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN Bevoegd gezag: Stichting Islamitische Scholen Rijn en Gouwe Scholen: An Noer en Al Qalam Plaats: Alphen aan de Rijn BRIN-nummers: 23VH

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN Bevoegd gezag: Stichting Islamitisch Onderwijs Utrecht School: Aboe Da oed Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 24ZJ Nummer: AD/RS/10453 Datum

Nadere informatie

NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN

NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN Bevoegd gezag: Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad School: De Roos Plaats: Zaandam BRIN-nummer: 27MA Nummer: AD/RS/10439 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN Bevoegd gezag: Islamitische Stichting Nederlands Onderwijs en Opvoeding School: Yunus Emre Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 23GV Nummer:

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN Bevoegd gezag: Stichting primair onderwijs op Islamitische grondslag in Midden- en Oost Nederland Scholen: Imam Albogari, Bilal, El Inkade,

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN Bevoegd gezag: Stichting Islamitische School (voor Basis- en Voortgezet Onderwijs) Almere, bestuursnummer 40077 Scholen: 24EJ Islamitische

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR HET GEBRUIK VAN MEERDERE BRINNUMMERS OP DEZELFDE LOCATIE VAN DE DRIELUIK (01XA) EN HET BAKEN (23WK) TE AMERSFOORT Utrecht, maart 2011 Voorwoord Dit rapport bevat

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN Bevoegd gezag: Stichting Islamitische Scholen El Amal Scholen: El Kadisia, Al Wafa, An-Nasr, Al Islaah en Al Ikhlaas Plaats: Amsterdam

Nadere informatie

Bestuurlijke praktijken in het islamitisch onderwijs

Bestuurlijke praktijken in het islamitisch onderwijs Bestuurlijke praktijken in het islamitisch onderwijs Bestuurlijke praktijken in het islamitisch onderwijs Inhoudsopgave Managementsamenvatting 1 Achtergrond en onderzoeksvraag 11 1.1 Inleiding 11 1.2

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK ONDERZOEK NAAR DE EINDMETING LOCATIES NOORD EN ZEEBURG VAN BASISSCHOOL AS-SIDDIEQ (23HR)

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK ONDERZOEK NAAR DE EINDMETING LOCATIES NOORD EN ZEEBURG VAN BASISSCHOOL AS-SIDDIEQ (23HR) RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK ONDERZOEK NAAR DE EINDMETING LOCATIES NOORD EN ZEEBURG VAN BASISSCHOOL AS-SIDDIEQ (23HR) Haarlem, juni 2008 VASTSTELLING Dit rapport bevat de resultaten van een incidenteel

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK ONDERZOEK NAAR DE MIDDENMETING LOCATIES NOORD EN ZEEBURG VAN BASISSCHOOL AS-SIDDIEQ (23HR)

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK ONDERZOEK NAAR DE MIDDENMETING LOCATIES NOORD EN ZEEBURG VAN BASISSCHOOL AS-SIDDIEQ (23HR) RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK ONDERZOEK NAAR DE MIDDENMETING LOCATIES NOORD EN ZEEBURG VAN BASISSCHOOL AS-SIDDIEQ (23HR) Haarlem, 2 april 2008 VASTSTELLING Dit rapport bevat de resultaten van

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK NAAR DE RECHTMATIGHEID EN DOELMATIGHEID VAN DE BEZOLDIGING VAN DE DIRECTEUR/BESTUURDER VAN DE KATHOLIEKE SCHOLENGEMEENSCHAP HOOFDDORP Utrecht, november 2015 Voorwoord

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK Foundation Seventh-day Adventist School Lynch Plantation te St. Eustatius (21352) NAAR DE RECHTMATIGHEID VAN DE BESTEDINGEN ZOALS GERAPPORTEERD DOOR DE ACCOUNTANT IN

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK NAAR FINANCIËLE ASPECTEN BIJ STICHTING MEERWERF BASISSCHOLEN TE DEN HELDER (41858)

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK NAAR FINANCIËLE ASPECTEN BIJ STICHTING MEERWERF BASISSCHOLEN TE DEN HELDER (41858) RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK NAAR FINANCIËLE ASPECTEN BIJ STICHTING MEERWERF BASISSCHOLEN TE DEN HELDER (41858) Utrecht, juni 2013 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van een specifiek onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR DE STICHTING ISLAMITISCHE SCHOLEN HELMOND EN OMGEVING

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR DE STICHTING ISLAMITISCHE SCHOLEN HELMOND EN OMGEVING RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR DE STICHTING ISLAMITISCHE SCHOLEN HELMOND EN OMGEVING 1 Vaststelling Dit rapport bevat de resultaten van het oriënterend onderzoek dat de Inspectie van het Onderwijs

Nadere informatie

ASSURANCERAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK

ASSURANCERAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK ASSURANCERAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK NAAR ONDERDELEN VAN DE BEKOSTIGING VAN DE STICHTING OPENBAAR ONDERWIJS LAND VAN ALTENA (BESTUURSNUMMER 41878) BETREFFENDE BRINNUMMERS 13BE, 18GU, 18HS, 09ZZ,

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK. Onderzoek naar de kwijtschelding van een vordering door de Stichting De Blauwe Loper

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK. Onderzoek naar de kwijtschelding van een vordering door de Stichting De Blauwe Loper RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK Onderzoek naar de kwijtschelding van een vordering door de Stichting De Blauwe Loper Utrecht, april 2016 Onderzoeksnummer: 286248 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

RAPPORT. SPECIFIEK ONDERZOEK VERKLARING OMTRENT GEDRAG BOEKJAAR 2013 bij ROC TOP

RAPPORT. SPECIFIEK ONDERZOEK VERKLARING OMTRENT GEDRAG BOEKJAAR 2013 bij ROC TOP RAPPORT SPECIFIEK ONDERZOEK VERKLARING OMTRENT GEDRAG BOEKJAAR 2013 bij ROC TOP Plaats: Utrecht Bestuursnummer: 42625 Onderzoeksnummer: 285952 Onderzoeksperiode: Voorjaar 2015 Datum vaststelling: 11 augustus

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs

Medezeggenschapsstatuut van Stichting Het Rijnlands Lyceum te Wassenaar, primair onderwijs Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs Het bestuur van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK ONDERZOEK BIJ STICHTING HET ASSINK LYCEUM (BESTUURSNUMMER 40310) NAAR DE JUISTHEID EN RECHTMATIGHEID VAN DE TOEGEKENDE SUBSIDIE IN HET KADER VAN DE REGELING TEGEMOETKOMING

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK De fusie per 1 augustus 2015 van basisschool De Kakelhof (17ZA) en basisschool Beekbergen (17ZF) onder het bestuur van Stichting Leerplein055 te Apeldoorn (41616) Utrecht,

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK. Onderzoek naar de uitgaven aan huisvesting in 2013 en 2014 door de stichting KBA Nw West

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK. Onderzoek naar de uitgaven aan huisvesting in 2013 en 2014 door de stichting KBA Nw West RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK Onderzoek naar de uitgaven aan huisvesting in 2013 en 2014 door de stichting KBA Nw West Utrecht, 3 juni 2016 Onderzoeksnummer:286247 Edocs nr. 4846374 Voorwoord Dit

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK Naar de naleving van artikel 138 lid 1 WPO (eigen wachtgelders) bij de Stichting voor bijzonder primair onderwijs in de Zaanstreek Agora Utrecht, mei 2016 Nummer: 4841966

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK. Stichting voor Speciaal Onderwijs op Reformatorische Grondslag te Barendrecht (30185)

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK. Stichting voor Speciaal Onderwijs op Reformatorische Grondslag te Barendrecht (30185) RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK Stichting voor Speciaal Onderwijs op Reformatorische Grondslag te Barendrecht (30185) NAAR DE RECHTMATIGHEID VAN DE BESTEDINGEN ZOALS GERAPPORTEERD DOOR DE ACCOUNTANT

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK NAAR DE SAMENWERKING VAN DE WILLEM BLAEU (01XF-01), JAN ARENTSZ (02TD-03) EN HET STEDELIJK DALTON ALKMAAR

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK NAAR DE SAMENWERKING VAN DE WILLEM BLAEU (01XF-01), JAN ARENTSZ (02TD-03) EN HET STEDELIJK DALTON ALKMAAR RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK NAAR DE SAMENWERKING VAN DE WILLEM BLAEU (01XF-01), JAN ARENTSZ (02TD-03) EN HET STEDELIJK DALTON ALKMAAR (19ZQ-02) TE ALKMAAR Utrecht, 9 oktober 2015 Voorwoord Dit

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK NAAR DE BESTEDING VAN DE SUBSIDIE UIT HOOFDE VAN DE REGELING LERARENBEURS VOOR SCHOLING EN ZIJ- INSTROOM 2009-2011 DOOR STICHTING CARMELCOLLEGE TE HENGELO (35647) Utrecht,

Nadere informatie

Dit statuut is gebaseerd op het voorbeeldstatuut van de Stichting Onderwijsgeschillen (infowms.nl)

Dit statuut is gebaseerd op het voorbeeldstatuut van de Stichting Onderwijsgeschillen (infowms.nl) Medezeggenschapsstatuut Voortgezet Onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum te Wassenaar Preambule Het bestuur van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 1. Preambule Het bestuur van de stichting confessioneel onderwijs Leiden en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, GMR, van

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker Jaarverslag 2013-2014 Januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 De medezeggenschapsraad...4 2.1 Doel en bevoegdheden medezeggenschapsraad...4 2.2 Samenstelling

Nadere informatie

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs mei 2013 Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Cambium te Heerde Preambule Het bestuur van Stichting Cambium en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17134 26 juni 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 juni 2013, nr. JOZ/499515,

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK BIJ DE STICHTING ISLAMITISCHE SCHOLEN HELMOND EN OMGEVING

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK BIJ DE STICHTING ISLAMITISCHE SCHOLEN HELMOND EN OMGEVING RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK BIJ DE STICHTING ISLAMITISCHE SCHOLEN HELMOND EN OMGEVING 1 2 Vaststelling Dit rapport bevat de resultaten van de onderzoeken die de Inspectie van het Onderwijs (hierna:

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl MANAGEMENTSTATUUT Werkveld: Organisatie Beleidslijn: Managementstatuut

Nadere informatie

13 november 2008 PO&K/BS/73395

13 november 2008 PO&K/BS/73395 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk 13 november 2008 PO&K/BS/73395 Onderwerp Aanbieding thema-onderzoek islamitisch onderwijs Inleiding

Nadere informatie

Statuut Medezeggenschap. Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe

Statuut Medezeggenschap. Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe Statuut Medezeggenschap Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe november 2012 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemeen... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Paragraaf 2 De medezeggenschapsorganen...

Nadere informatie

Managementstatuut. de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs. 1 juni 2012 Vastgesteld door bestuurder na positief advies GMR

Managementstatuut. de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs. 1 juni 2012 Vastgesteld door bestuurder na positief advies GMR Managementstatuut de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs 1 juni 2012 Vastgesteld door bestuurder na positief advies GMR Preambule De Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK NAAR DE ONDERWIJSSITUATIE EN RECHTMATIGHEID VAN DE BEKOSTIGING VAN DE SCHOLEN DIE GEVESTIGD ZIJN OP DE LOCATIE DROSTENBURG: MYTYLSCHOOL (20WU), TYLTYLSCHOOL (20WV),

Nadere informatie

Statuut medezeggenschap bestuur met diverse scholen in het Primair Onderwijs

Statuut medezeggenschap bestuur met diverse scholen in het Primair Onderwijs September 2011 Statuut medezeggenschap bestuur met diverse scholen in het Primair Onderwijs Medezeggenschapsstatuut van de Stichting ROOS te Rijssen Preambule Het Bestuur van de Stichting ROOS en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK NAAR DE BESTEDING VAN MIDDELEN VAN PLAATSBEKOSTIGDE LEERLINGEN VSO BEUKENRODE ONDERWIJS (02RM)

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK NAAR DE BESTEDING VAN MIDDELEN VAN PLAATSBEKOSTIGDE LEERLINGEN VSO BEUKENRODE ONDERWIJS (02RM) RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK NAAR DE BESTEDING VAN MIDDELEN VAN PLAATSBEKOSTIGDE LEERLINGEN VSO BEUKENRODE ONDERWIJS (02RM) Utrecht, juni 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van een

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut Winkler Prins 2017

Medezeggenschapsstatuut Winkler Prins 2017 Medezeggenschapsstatuut Winkler Prins 2017 Versie d.d. 26 september 2017 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Inrichting van de medezeggenschap... 3 Hoofdstuk 3 Informatievoorziening...

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK NALEVING WNT

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK NALEVING WNT DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK NALEVING WNT bij Stichting VU-VUmc (Dhr. L.M. Bouter) Plaats: Utrecht Bestuursnummer: 75792 Onderzoeksnummer: 276697 Datum onderzoek: najaar 2014 Datum vaststelling: 28 april

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden te Uden 2011

Medezeggenschapsstatuut van de Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden te Uden 2011 1 Diro Besproken 2010-2011 MR Instemming 20-06-2011 Bestuur Vastgesteld 21-06-2011 Medezeggenschapsstatuut van de Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden te Uden 2011 2 Inhoud Preambule 3

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut VCBO Kollumerland c.a.

Medezeggenschapsstatuut VCBO Kollumerland c.a. Medezeggenschapsstatuut VCBO Kollumerland c.a. Versie 2014-2015 Medezeggenschapsstatuut Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs Kollumerland c.a. te Kollum. Preambule Het Bestuur van VCBO Kollumerland

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland te Beverwijk

Medezeggenschapsstatuut van Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland te Beverwijk Medezeggenschapsstatuut van Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland te Beverwijk versie september 2015 Preambule Het bestuur van de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van LMC-VO te Rotterdam

Medezeggenschapsstatuut van LMC-VO te Rotterdam Bestand : lmcr/cvb/12/660 Voorgenomen besluit CvB : 18 juni 2012 Instemming GMR : 21 juni 2012 Definitief besluit CvB : 21 juni 2012 Medezeggenschapsstatuut van LMC-VO te Rotterdam Dit statuut betreft

Nadere informatie

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 1. Inleiding In dit jaarplan wil de medezeggenschapsraad (MR) van rk basisschool Verburchhof haar uitgangspunten, werkwijze, planning en taakverdeling voor

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK De fusie per 1 augustus 2015 van basisschool Oude Niedorp (12CQ) en basisschool De Snip (11GM) onder het bestuur van Stichting Regionaal Openbaar Basisonderwijs Surplus

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VERLOF. Eerste onderzoek

RAPPORT VAN BEVINDINGEN MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VERLOF. Eerste onderzoek RAPPORT VAN BEVINDINGEN MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VERLOF Eerste onderzoek Basisschool De Wingerd Plaats : Lelystad Gemeente : Lelystad BRIN-nummer : 15FM-C1 Onderzoeksnummer : 292716 Datum onderzoek

Nadere informatie

Statuut Medezeggenschap Openbare ScholenGroep Schoonoord

Statuut Medezeggenschap Openbare ScholenGroep Schoonoord Bezoekadres Blikkenburgerlaan 2 3703 CV Zeist Postadres Postbus 16 3700 AA Zeist T 030 698 21 40 F 030 698 21 80 www.osgs.nl info@osgs.nl KvK 30250155 Datum Onderwerp Statuut GMR Contactpersoon A. Juli,

Nadere informatie

Paragraaf 1 Algemeen... 2 Artikel 1 Begripsbepalingen... 2

Paragraaf 1 Algemeen... 2 Artikel 1 Begripsbepalingen... 2 MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUTT 2010 SCHOLENGROEP RIJK VAN NIJMEGEN vastgesteld door het bestuur na nstemming van de GMR op 9 december 2010 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemeen... 2 Artikel 1 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut Stichting BRAVOO

Medezeggenschapsstatuut Stichting BRAVOO Medezeggenschapsstatuut Stichting BRAVOO Preambule Het bestuur van de Stichting BRAVOO en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), vertegenwoordigende de volgende openbare basisscholen binnen

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Taakstelling... 2 3 Samenstelling en taken... 3 4 Onderwerpen... 3. 4.1 Cyclische onderwerpen... 3

1 Inleiding... 2 2 Taakstelling... 2 3 Samenstelling en taken... 3 4 Onderwerpen... 3. 4.1 Cyclische onderwerpen... 3 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Taakstelling... 2 3 Samenstelling en taken... 3 4 Onderwerpen... 3 4.1 Cyclische onderwerpen... 3 4.2 Specifieke onderwerpen en activiteiten 2015-2016... 4 4.3 Ingebrachte onderwerpen...

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE NALEVING VAN WETTELIJKE. basisschool Kronenburgh

ONDERZOEK NAAR DE NALEVING VAN WETTELIJKE. basisschool Kronenburgh ONDERZOEK NAAR DE NALEVING VAN WETTELIJKE basisschool Kronenburgh Plaats : Rijswijk Zh BRIN nummer : 30XM C1 Onderzoeksnummer : 290939 Datum onderzoek : 27 juni en 2 september 2016 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Statuut Medezeggenschap. van. Stichting Gewoon Speciaal te Maarssen

Statuut Medezeggenschap. van. Stichting Gewoon Speciaal te Maarssen van Stichting Gewoon Speciaal te Maarssen waaronder begrepen: De Brug (brinnummer 02GQ) De Driehoek (09OE) Het Klaverblad (brinnummer 01JW) De Stuifheuvel (brinnummer 19RT) De Vijverhof (brinnummer 02WE)

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut OPR en MR-P

Medezeggenschapsstatuut OPR en MR-P Medezeggenschapsstatuut OPR en MR-P Samenwerkingsverband IJssel Berkel Vastgesteld door bestuur: 20 april 2015 Datum 20 april 2015 Versie 20150420 Pagina 1 van 7 IJssel Berkel is een Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut

Medezeggenschapsstatuut Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard Medezeggenschapsstatuut Vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. 21 januari 2014 na instemming door de Ondersteuningsplanraad d.d.

Nadere informatie

in het geschil tussen: de medezeggenschapsraad van het A College te B, verzoeker, hierna te noemen de MR gemachtigde: mr. E.J.M.

in het geschil tussen: de medezeggenschapsraad van het A College te B, verzoeker, hierna te noemen de MR gemachtigde: mr. E.J.M. S AMENV ATTING 08.023 / 104010 Interpretatiegeschil VO - artikel 4 lid 3, artikel 21 lid 2 en artikel 2 jo 11 onder h WMS m.b.t. de medezeggenschapsstructuur, de procedure van vaststelling van medezeggenschapsdocumenten,

Nadere informatie

Openbaar Onderwijs Zwolle en regio. Statuut Medezeggenschap

Openbaar Onderwijs Zwolle en regio. Statuut Medezeggenschap Statuut Medezeggenschap Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemeen... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Paragraaf 2 Organisatie Medezeggenschap... 4 Artikel 2 Medezeggenschapsorganen... 4 Artikel 3a Omvang en

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut (vastgesteld door CvB d.d. 11-12-2013, na verkregen instemming GMR d.d. 6-12-2013)

Medezeggenschapsstatuut (vastgesteld door CvB d.d. 11-12-2013, na verkregen instemming GMR d.d. 6-12-2013) Medezeggenschapsstatuut (vastgesteld door CvB d.d. 11-12-2013, na verkregen instemming GMR d.d. 6-12-2013) Inhoudsopgave Preambule Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 1. Begripsbepalingen 2. Aard en werkingsduur

Nadere informatie

RAPPORT CONTROLE GROEITELLING PER 17 AUGUSTUS 2009 BIJ BS DE VAART TE HEERHUGOWAARD (BRINNR. 12SY)

RAPPORT CONTROLE GROEITELLING PER 17 AUGUSTUS 2009 BIJ BS DE VAART TE HEERHUGOWAARD (BRINNR. 12SY) RAPPORT CONTROLE GROEITELLING PER 17 AUGUSTUS 2009 BIJ BS DE VAART TE HEERHUGOWAARD (BRINNR. 12SY) Utrecht, maart 2011 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de rechtmatigheid

Nadere informatie

RAPPORT INVESTERINGEN SPEELLEERCENTRUM DE WIJDE WERELD. Stichting Kiem Onderwijs te Uden

RAPPORT INVESTERINGEN SPEELLEERCENTRUM DE WIJDE WERELD. Stichting Kiem Onderwijs te Uden RAPPORT INVESTERINGEN SPEELLEERCENTRUM DE WIJDE WERELD Stichting Kiem Onderwijs te Uden januari 2016 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van een specifiek onderzoek naar investeringen in de huisvesting

Nadere informatie

Gevolgen van de Wet goed onderwijs Goed onderwijsbestuur voor de verhouding tussen gemeenten en verzelfstandigd openbaar onderwijs.

Gevolgen van de Wet goed onderwijs Goed onderwijsbestuur voor de verhouding tussen gemeenten en verzelfstandigd openbaar onderwijs. Gevolgen van de Wet goed onderwijs Goed onderwijsbestuur voor de verhouding tussen gemeenten en verzelfstandigd openbaar onderwijs. Per 1 augustus 2010 is de Wet Goed onderwijs Goed onderwijsbestuur in

Nadere informatie

SAMENVATTING. het bestuur van de Stichting A, gevestigd te B, verzoeker, hierna te noemen het bevoegd gezag gemachtigde: de heer mr.

SAMENVATTING. het bestuur van de Stichting A, gevestigd te B, verzoeker, hierna te noemen het bevoegd gezag gemachtigde: de heer mr. SAMENVATTING 105620-13.02 Instemmingsgeschil PO - artikel 12 lid 1 onder i WMS (vaststelling of wijziging beleid personeelsbeoordeling, functiebeloning en functiedifferentiatie) De PGMR heeft instemming

Nadere informatie

Statuut Medezeggenschap

Statuut Medezeggenschap Statuut Medezeggenschap Harderwijk, 27 september 2007 wdu med 07-002 1 Preambule Het bestuur van de Stichting proo en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de volgende scholen: Gemeente Elburg:

Nadere informatie

MR statuut Medezeggenschapsraad

MR statuut Medezeggenschapsraad MR statuut Medezeggenschapsraad Montessorischool Loenersloot Hollandstraat 25 3634 AS Loenersloot Telefoon: 0294-291597 directie@montessorischoolloenersloot.nl www.montessorischoolloenersloot.nl Statuut

Nadere informatie

STATUUT MEDEZEGGENSCHAP LEERRIJK!

STATUUT MEDEZEGGENSCHAP LEERRIJK! STATUUT MEDEZEGGENSCHAP LEERRIJK! Versie 1-1-2014 In werking 1-3-2014 Geldig tot 1-1-2016 PREAMBULE Het bestuur van Leerrijk! en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de volgende scholen: Het

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut Stichting openbare scholengemeenschap Piter Jelles

Medezeggenschapsstatuut Stichting openbare scholengemeenschap Piter Jelles Stichting openbare scholengemeenschap Piter Jelles Januari 2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Aard en werkingsduur statuut... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Managementreglement Mandatering taken/bevoegdheden/verantwoordelijkheden managementteamleden

Managementreglement Mandatering taken/bevoegdheden/verantwoordelijkheden managementteamleden Managementreglement Mandatering taken/bevoegdheden/verantwoordelijkheden managementteamleden STICHTING VRIJE SCHOOL NOORD EN OOST-Nederland Definitief besluit d.d. 2 mei 2016 Pagina 1 Inleiding Middels

Nadere informatie

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2015-2016 1. Inleiding In dit jaarplan wil de medezeggenschapsraad (MR) van rk basisschool Verburchhof haar uitgangspunten, werkwijze, planning en taakverdeling voor

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut GMR

Medezeggenschapsstatuut GMR Medezeggenschapsstatuut GMR Preambule Het bestuur van stichting StAIJ en de (voorlopige) gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, GMR van de volgende scholen: 1. JP Coen, 2. SBO het Spectrum, 3. Daltonschool

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland Medezeggenschapsstatuut van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland Preambule Het bestuur van SKBG Onderwijs en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, GMR, van de volgende scholen: -

Nadere informatie

Vereniging Openbaar Onderwijs T.a.v. de heer R. van Dijk Postbus AE ALMERE..

Vereniging Openbaar Onderwijs T.a.v. de heer R. van Dijk Postbus AE ALMERE.. >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Vereniging Openbaar Onderwijs T.a.v. de heer R. van Dijk Postbus 60182 1320 AE ALMERE.. Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Statuut Medezeggenschap van

Statuut Medezeggenschap van Statuut Medezeggenschap van Onderwijsstichting ARCADE 2.6.1.2 b Versie 1.5 Datum GMR: 10-12-2013 Statuut Medezeggenschap van Onderwijsstichting Arcade Inhoudsopgave van het Statuut Medezeggenschap van

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 1. Voorwoord Als medezeggenschapsraad van basisschool Al-Iman willen we de belangen van onze kinderen en school zo goed mogelijk behartigen. Samen werken

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van stichting Onderwijsgroep Galilei te Spijkenisse.

Medezeggenschapsstatuut van stichting Onderwijsgroep Galilei te Spijkenisse. Medezeggenschapsstatuut van stichting Onderwijsgroep Galilei te Spijkenisse. Dit statuut betreft de volgende scholen die onder hetzelfde bevoegd gezag staan: OSG de Eilanden te Spijkenisse, OSG de Ring

Nadere informatie

logoocw SIBA Postbus BA Amsterdam 20 april 2006 PO/BB/06/15736 Afspraken n.a.v. het bestuurlijk overleg Geacht bestuur,

logoocw SIBA Postbus BA Amsterdam 20 april 2006 PO/BB/06/15736 Afspraken n.a.v. het bestuurlijk overleg Geacht bestuur, logoocw SIBA Postbus 93024 1090 BA Amsterdam Den Haag Ons kenmerk 20 april 2006 PO/BB/06/15736 Onderwerp Afspraken n.a.v. het bestuurlijk overleg Bijlage(n) Geacht bestuur, Op 3, 11 en 19 april 2006 heeft

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A

Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A Inhoudsopgave 1. Visie en uitgangspunten... 2 2. Kernissues MR... 2 3. Activiteiten t.b.v. regelingen en beleidsplannen... 3 4. Planning... 4 5. Notulen...

Nadere informatie

Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap > Retouradres Postbus 501 2700 AM Zoetermeer St. Lucas Onderwijs Postbus 93231 2509 AE 'S-GRAVENHAGE Locatie Zoetermeer Europaweg

Nadere informatie

voorstel aan de gemeenteraad

voorstel aan de gemeenteraad voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente gouda Sector ERZ Afdeling Oboo telefoon 588407 voorstelnummer 34 gouda 12 maart 2005 iz-nummer 2005.3060a Steller j. veldhoen Onderwerp de gevolgen

Nadere informatie

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer www.obswijk.nl Inhoudsopgave Preambule 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 4 Artikel 3.

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Bevoegd gezag: Bestuur Stichting Facetscholen, voor openbaar primair onderwijs

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT Pagina 1 van 5 Medezeggenschapsstatuut van Openbare Stichting SG Reigersbos te Amsterdam. Preambule Het college van bestuur van de Openbare Stichting SG Reigersbos en de medezeggenschapsraad,

Nadere informatie

DEF Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Openbare Scholen Groep Sevenwolden

DEF Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Openbare Scholen Groep Sevenwolden 150217 DEF Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Openbare Scholen Groep Sevenwolden voorwoord: Gezien de discussie binnen Sevenwolden over de opleidingen die Sevenwolden verzorgt en de plaatsen, locaties

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2015-2017 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Raad van Toezicht: De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het college

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van het samenwerkingsbestuur stichting Swalm en Roer te Roermond

Medezeggenschapsstatuut van het samenwerkingsbestuur stichting Swalm en Roer te Roermond Medezeggenschapsstatuut van het samenwerkingsbestuur stichting Swalm en Roer te Roermond Preambule Het CvB van stichting Swalm en Roer en de GMR, van de volgende scholen: Openbare scholen: 1. OBS Aan de

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad De Bouwsteen. Jaarplan MR De Bouwsteen 8

Jaarplan Medezeggenschapsraad De Bouwsteen. Jaarplan MR De Bouwsteen 8 Jaarplan 2013-2014 Medezeggenschapsraad De Bouwsteen Christelijke basisschool De Bouwsteen Vlasakker 3 Postbus 5256 3295 ZK s-gravendeel 078 673 3260 Jaarplan MR De Bouwsteen 8 Inhoud 1. Inleiding 2. Missie

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van stichting Scholengroep Spinoza te Voorburg.

Medezeggenschapsstatuut van stichting Scholengroep Spinoza te Voorburg. Medezeggenschapsstatuut van stichting Scholengroep Spinoza te Voorburg. Dit statuut betreft de volgende scholen die onder hetzelfde bevoegd gezag staan: - Sint Maartenscollege - Sgm Dalton-Vatel - Veurs

Nadere informatie

De scholen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur staan

De scholen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur staan Een gezam nlijke uitgave van VOS/ABB en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) MANAGEMENTSTATUUT Tekst wettelijke bepaling managementstatuut 3 Inhoud Artikel 1. Een definitiebepaling; Artikel 2. Vaststelling

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld 1 januari 2011 I/A-datum 1 januari Managementstatuut GMR. /Managementstatuut GMR

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld 1 januari 2011 I/A-datum 1 januari Managementstatuut GMR. /Managementstatuut GMR Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld 1 januari 2011 I/A-datum 1 januari 2011 Managementstatuut GMR /Managementstatuut GMR Inhoudsopgave Preambule 3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut Stichting BRAVOO

Medezeggenschapsstatuut Stichting BRAVOO Medezeggenschapsstatuut Stichting BRAVOO Preambule Het College van Bestuur van de Stichting BRAVOO en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), vertegenwoordigende de volgende openbare basisscholen

Nadere informatie

Rapport van Bevindingen. Vereniging Algemeen Hindoe onderwijs Nederland te Den Haag. Onderzoek naar financieel beheer

Rapport van Bevindingen. Vereniging Algemeen Hindoe onderwijs Nederland te Den Haag. Onderzoek naar financieel beheer Rapport van Bevindingen Vereniging Algemeen Hindoe onderwijs Nederland te Den Haag Onderzoek naar financieel beheer Bevoegd gezag: Vereniging Algemeen Hindoe onderwijs Nederland Plaats: Den Haag Bestuursnummer:

Nadere informatie

jaarplan medezeggenschapsraad

jaarplan medezeggenschapsraad jaarplan medezeggenschapsraad 1 Jaarplan MR 2014-2015 PCBS De Bron Sprang-Capelle Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 3. Regelingen en beleidsplannen 4. Bezetting en verkiesbaarheid

Nadere informatie

Jaarprogramma Medezeggenschapsraad (MR) 2015-2016

Jaarprogramma Medezeggenschapsraad (MR) 2015-2016 Jaarprogramma Medezeggenschapsraad (MR) 2015-2016 Sint-Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Telefoon: 0521-512820 www.clemensschool.nl mrstclemensschool@catent.nl Jaarprogramma MR Pagina 1 Inhoud

Nadere informatie