Onderzoek werkgelegenheid en werkloosheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek werkgelegenheid en werkloosheid"

Transcriptie

1 Beantwoording motie M6 Onderzoek werkgelegenheid en werkloosheid Deze factsheet bevat de beantwoording van Motie M6 ingediend door de VVD. Onderzocht is de relatie tussen de toenemende werkloosheid en de groeiende werkgelegenheid. De centrale vraag hierbij was in hoeverre de groei van de werkgelegenheid ten goede is gekomen aan de Noordse bevolking. Onderzoeksmethode Enerzijds wordt op basis van gegevens van het vestigingenregister van O+S (ARRA) en de Enquête Beroepsbevolking van O+S een analyse gemaakt van de werkgelegenheid en de beroepsbevolking van Noord. Anderzijds zijn er bij zeventien Noordse bedrijven interviews afgenomen op bedrijfsniveau om een indruk te krijgen van de verhouding Noordse en niet-noordse werknemers en het aannamebeleid van deze bedrijven. Motie M6 De Stadsdeelraad van Amsterdam-Noord, in vergadering bijeen op 28 en 29 november 2012, constaterende: dat de werkloosheid in Amsterdam-Noord stijgt; dat de werkgelegenheid in Amsterdam-Noord stijgt; dat er geen goede verklaring is voor het stijgen van de werkgelegenheid en werkloosheid in Amsterdam-Noord. overwegende: dat beleid, gebaseerd op feiten, gefundeerd en vaker succesvol is; dat de noodzaak causaliteit tussen werkloosheid en werkgelegenheidsstijging te onderzoeken groot is; dat onderzoek naar het verband tussen stijging van werkgelegenheid en werkloosheid het stadsdeel Amsterdam-Noord beter in staat stelt werkloosheid te bestrijden en werkgelegenheid te stimuleren. verzoekt het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Amsterdam-Noord: onderzoek te doen naar het verband en de oorzaak van de stijging van de werkloosheid en toename van de werkgelegenheid; dit onderzoek voor de zomer aan de Raad te presenteren, en gaat over tot de orde van de dag. Conclusie Terwijl in het hele land het aantal banen sinds 2011 jaarlijks afneemt door de recessie, groeit in Noord de werkgelegenheid. Bovendien is de Noordse werkgelegenheid nu minder eenzijdig dan midden jaren 70. De recessie heeft wel zijn weerslag op de werkloosheid; deze neemt toe. Hieronder volgt een aantal verklaringen voor deze ontwikkelingen. Ten eerste functioneert de Noordse arbeidsmarkt steeds meer over stads- en stadsdeelgrenzen heen. Er zijn sinds 2008 meer Noorderlingen buiten de stad gaan werken en tegelijkertijd komen er steeds meer niet-amsterdammers in Noord werken. Ten tweede kan de toename van niet-noordse werknemers in Noord voor een belangrijk deel worden verklaard door de vestiging van een tiental grote bedrijven in Noord die hun werknemers hebben meege- nomen. Aan te nemen is dat deze groep forensen zich op termijn zal vestigen in Noord of dat deze werkgevers nieuw personeel in Noord gaan werven. Uit interviews blijkt dat twee bedrijven die zich recent in Noord hebben gevestigd, in het afgelopen jaar een toename van 5% van het aandeel werknemers uit Noord hebben gekend. Naast de komst van een aantal grote bedrijven is de groei in werkgelegenheid ook toe te schrijven aan een toename van het aantal personen dat werkzaam is als zelfstandige. Er zijn meer Noorderlingen als zelfstandige aan de slag, in en buiten Noord. Het aandeel Noorderlingen dat in de horeca werkt, is ook gestegen. Ten derde is er sprake van een mismatch op de Noordse arbeidsmarkt. Doordat de werkgelegenheidsgroei niet in sectoren is geweest waar Noorderlingen vaak aan het werk zijn, kon de werkloosheid toenemen, terwijl de werkgelegenheid groeide.

2 Werkgelegenheid en werkloosheid 2 Ontwikkeling werkgelegenheid De werkgelegenheid in Noord groeit, ondanks de recessie, gestaag. Op dit moment werkt een derde van de werknemers in de sectoren advisering en onderzoek en gezondheids- en welzijnszorg. In vergelijking met 40 jaar geleden is de Noordse werkgelegenheid minder kwetsbaar. Afgelopen tien jaar zijn er steeds meer mensen in de sectoren advisering en onderzoek en informatie en communicatie gaan werken. Dit zijn de sterkst groeiende sectoren. Afb. 1 Ontwikkeling werkgelegenheid Noord, 1 januari Werkgelegenheid toegenomen met banen Begin 2013 zijn er werkenden in Amsterdam- Noord. De werkgelegenheid in Noord is vanaf 2000 met banen gegroeid. Over tien jaar tijd, vanaf 2003, bedroeg de groei banen (afb 1). De groeiende werkgelegenheid in Amsterdam-Noord, en ook in Amsterdam, komt niet overeen met de landelijke trend. Vanaf 2011, neemt het aantal banen in Nederland namelijk jaarlijks af (CBS, 2013). Groei deels door administratieve toename Voor een deel is de toename te verklaren door een wetswijziging in Deze verplichtte ook kleine bedrijven zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Deze administratieve toename wordt voor Noord geschat op 800 banen (O+S, 2013). Grootste sectoren advisering en onderzoek en gezondheids- en welzijnszorg Begin 2013 zijn de vijf grootste sectoren in Noord: advisering en onderzoek, gezondheids- en welzijnszorg, industrie, detailhandel en tot slot bouwnijverheid (afb.2). In de grootste sectoren; advisering en onderzoek (4.936 banen) de gezondheids- en welzijnszorg (4.901 banen), zijn bijna mensen aan het werk. Dit is bijna een derde van de totale werkgelegenheid. Noordse werkgelegenheid minder kwetsbaar Afbeelding 3 vergelijkt de verhoudingen tussen sectoren in Noord voor de jaren 1975 en In 2013 zijn de vijf eerder genoemde sectoren verantwoordelijk voor 59% van alle banen in Noord ( banen). Midden jaren 70 werkte de helft van de werknemers in Noord in de industrie. Anno 2013 is de werkgelegenheid in Noord verdeeld over meer sectoren en daarmee minder kwetsbaar geworden. Bron: O+S - ARRA / De Staat van Noord 2013 Afb. 2 Het aantal werkzame personen per sector, Noord, 1 januari Bron: O+S/ARRA

3 Beantwoording motie M6 3 Advisering en onderzoek en informatie en communicatie sterkst groeiende sectoren Afbeelding 2 toont dat de sterkst groeiende sectoren vanaf 2003 de sector advisering en onderzoek ( banen) en de sector informatie en communicatie ( banen) zijn. Ook de sectoren cultuur, recreatie en sport en de sector gezondheidszorg groeiden (respectievelijk met 705 en 634 banen). De horecasector is bijna verdubbeld (+411 banen). Tot slot nam tussen 2008 en 2013 ook de werkgelegenheid in de creatieve sector toe ( banen). Toename vestigingen in Noord Vanaf 2008 heeft een aantal grotere, bestaande, bedrijven vanuit de rest van de stad en Nederland zich in Noord gevestigd. Het gaat om ongeveer tien grote bedrijven met in totaal werknemers (O+S, 2013). Ook het aantal kleine bedrijven groeide sterk. Begin 2013 zijn er in Noord vestigingen met één werkzame persoon. Dat is twee derde (68%) van alle vestigingen. Ook vanaf de start van de crisis in 2008 groeit dit aantal jaarlijks. In 2009 en 2010 is de toename voor een deel toe te schrijven aan de wetswijziging in Geïnterviewde bedrijven groeien ook Naast de analyses op basis van de cijfers, zijn voor dit onderzoek telefonisch interviews afgenomen bij bedrijven in Noord. Voor een beeld van alle grotere sectoren, is een selectie gemaakt op basis van de grootte van de sector van het bedrijf. Uiteindelijk zijn de interviews bij zeventien bedrijven met meer dan 75 werknemers afgenomen. In totaal werkten in die zeventien bedrijven werknemers op het moment dat de interviews zijn afgenomen. De groeiende werkgelegenheid in Noord, zien we ook hier terug. Op twee bedrijven na, neemt bij alle ondervraagde bedrijven het aantal werknemers toe. Vanaf begin vorig jaar (januari 2012) heeft de groei tussen 1% en 25% gelegen. In totaal zijn er 352 werknemers bij gekomen. Afb. 3 Verdeling werkzame personen per sector, Noord, in 1975 en in 2013 Bron: O+S/ARRA

4 Werkgelegenheid en werkloosheid 4 Ontwikkeling beroepsbevolking en werkloosheid Afb. 5 Werkzame en werkloze beroepsbevolking naar leeftijd, geslacht en opleiding, Noord, 2011/2013 De Noordse potentiële beroepsbevolking is in de afgelopen tien jaar toegenomen. Het aandeel werkzame personen neemt sinds de recessie af, terwijl de werkloosheid groeit. Jongeren en lager opgeleiden zijn vaker werkloos. Noorderlingen die werken, zijn voornamelijk werkzaam in de gezondheidszorg, bouw/installatie en detailhandel. Potentiële beroepsbevolking neemt toe met De potentiële beroepsbevolking (15-64 jaar) in Amsterdam-Noord is sinds 2003 met mensen toegenomen en bedraagt begin In 2013 staat het aandeel werkzame personen voor Noord op 59% van de potentiële beroepsbevolking; Noorderlingen. Afbeelding 4 toont dat vanaf de start van de recessie dit aandeel is afgenomen; in 2007 en 2009 bedroeg het percentage 63%. Ook de groep die niet actief is (zoals studenten of huisvrouwen), is kleiner geworden vanaf De daling ging van 34% naar 31% van de potentiële beroepsbevolking (afb. 4). Toenemende werkloosheid in Amsterdam-Noord Net zoals in de rest van de stad en het land, neemt de werkloosheid in Amsterdam-Noord toe sinds de start van de crisis. In 2009 was de werkloosheid nog 4%. Begin 2013 is 10% (5.700 personen) van de potentiële beroepsbevolking werkloos. Afb. 4 Werkzame, werkloze en niet actieve beroepsbevolking als percentage van de potentiële beroepsbevolking, Noord, (%) Op het hoogtepunt in de afgelopen tien jaar, namelijk in 2007, waren Noorderlingen aan het werk. In 2013 zijn dit er nog Bron O+S/De Staat van Noord 2013 Werklozen vaker jong en laag opgeleid In vergelijking met de werkzame beroepsbevolking zijn er onder de werkloze beroepsbevolking in Noord relatief meer jongeren, vrouwen en laagopgeleiden (afb. 5). Eén derde (33%) van de werklozen is tussen de 15 en 24 jaar oud, bij de werkenden is dit iets minder dan één op de zes (13%). Een gedeelte van de werklozen tussen de jaar is ook schoolgaand. De helft (49%) van de werkenden in Noord is laag opgeleid, onder de werklozen is dit zeven op de tien (69%). Zowel onder de werklozen als onder de werkenden zijn er meer laagopgeleid in Noord dan in Amsterdam. Bron O+S/De Staat van Noord 2013 Noorderling voornamelijk werkzaam in gezondheidszorg, bouw/installatie en detailhandel Meer dan de helft van de Noorderlingen die in Noord werken, is werkzaam in een van de volgende drie sectoren: gezondheidszorg (23%), detailhandel (19%) en bouw/installatie (13%). Noorderlingen die in de rest van de stad werken, werken ook relatief vaker in de gezondheidssector of in de bouw-/installatiesector (respectievelijk 13% en 16%). Anders dan de twee voorgaande groepen, werken Noorderlingen die buiten de stad werken, voornamelijk in de zakelijke dienstverlening (11%) of in de sector voor vervoer en telecom (13%).

5 Beantwoording motie M6 5 Relatie werkgelegenheid en beroepsbevolking Na een toename van het percentage Noorderlingen in Noordse banen tot aan de crisisjaren, daalde dit aandeel. Werknemers die buiten Amsterdam wonen en in Noord werken nemen in aantal de laatste jaren toe. Noorderlingen gaan ook steeds vaker buiten de stad werken. Dit zijn vaker mannen, hoger opgeleiden en jarigen. Uit interviews komt naar voren dat bij het werven van personeel voor snel te vervullen functies, praktische overwegingen, zoals reiskosten, de overhand hebben. Bij een tweetal bedrijven die zich recent in Noord gevestigd hebben, blijkt dat het aandeel Noordse werknemers toeneemt. Bijna derde Noordse banen vervuld door Noorderling Van alle banen in Noord wordt in 2011/ % door Noorderlingen vervuld. Eén op de vijf (21%) wordt vervuld door Amsterdammers. De overige banen, 47% worden vervuld door mensen van buiten de stad. In afbeelding 6 zijn deze stromen te zien. Na crisisjaren afname Noorderlingen in Noordse banen In 2003/2005 werd van alle banen in Noord 33% vervuld door Noorderlingen. Daarna steeg dit aandeel tot 37%. Het aandeel Amsterdammers dat in Noord werkte, bleef nagenoeg gelijk. Na bovenstaande periode (tussen 2007/2009 en 2011/2013) geeft afbeelding 9 een andere ontwikkeling weer. Het aantal banen ingevuld door Noorderlingen nam in die periode af van 37% naar 32%, bijna gelijk aan de stand in 2003/2005. Het aandeel Amsterdammers daalde verder, van 26% tot 21%. Toename niet Amsterdammers in Noordse banen Tussen 2003/2005 en 2007/2009 is het aandeel werknemers in Noord dat buiten Amsterdam woont afgenomen. Daarna neemt het aandeel werknemers in Noord dat buiten de stad woont scherp toe van 37% naar 47% (afb. 9). Kwart van werkzame Noorderlingen werkt in Noord Van alle werkzame Noorderlingen werkt 26% in Noord. De helft (49%) van de werkzame Noorderlingen werkt in de rest van Amsterdam. Het laatste kwart (25%) werkt buiten Amsterdam (afb. 7). Noorderlingen gaan vaker buiten stad werken De afgelopen tien jaar heeft het aandeel Noorderlingen dat in Noord werkt rond een kwart gelegen. Afb. 8 Werkzame beroepsbevolking Noord naar werkplek 2003/ / /2013 Werkt in Amsterdam-Noord Werkt in overig Amsterdam Werkt buiten Amsterdam Afb. 9 Werkzame personen in Noord naar woonplaats 2003/ / /2013 Woont in Amsterdam-Noord Woont in overig Amsterdam Woont buiten Amsterdam 25% 26% 26% 54% 51% 49% 21% 23% 25% 33% 37% 32% 27% 26% 21% 40% 37% 47% Bron: O+S Afb. 6 Werkzame personen in Noord naar woonplaats, 2011/2013 (%) Afb. 7 Werkzame beroepsbevolking Noord naar werkplek, 2011/2013 (%) Bron: O+S

6 Werkgelegenheid en werkloosheid 6 Noorderlingen zijn minder in de rest van de stad gaan werken; een afname van 54% naar 49% over tien jaar. Ze werken nu vaker buiten de stad. Het aantal Noorderlingen dat buiten Amsterdam is gaan werken iets toegenomen over tien jaar van 21% naar 25% (afb. 8). Bovenstaande trend is naar voren gekomen uit analyses en berekeningen op basis van de Amsterdamse Enquête Beroepsbevolking. Om deze te staven is gekeken naar cijfers van het CBS. Deze geven ook weer dat het aandeel forensen, voor Amsterdam en Noord, is toegenomen (O+S, 2013). Toename Noordse werknemers in ondervraagde nieuwe bedrijven Er is ook gevraagd naar de ontwikkeling van het aantal Noordse werknemers binnen de bedrijven. Veertien bedrijven konden dit gegeven achterhalen. Van deze veertien is er bij elf een toename van het aantal Noordse werknemers geweest. Bij twee bedrijven, welke behoren tot de nieuw gevestigde bedrijven in Noord, nam het aandeel Noorderlingen met meer dan 5% toe. Bij de rest lag de verandering tussen -1,5 en +1,5 procentpunten. Verschil Noorderling die in Noord werkt en daarbuiten Het profiel van de Noorderling die in Noord woont en werkt, verschilt van dat van de Noorderling die werkzaam is buiten Noord. In het eerste geval gaat het vaker om vrouwen (55%) of laagopgeleiden (56%), jongeren (15-24 jaar) (16%) of ouderen (55-64 jaar) (21%), dan in het tweede geval (afb. 10). Afb. 10 Werkzame beroepsbevolking Amsterdam-Noord naar leeftijd, geslacht en opleiding, werkzaam in Noord en werkzaam buiten Noord, 2011/2013 (%) Keuze voor Noordse werknemers functie gebonden Uit de interviews die bij zeventien Noordse werkgevers afgenomen zijn, blijkt dat bij een groot deel de regio waarin ze zoeken naar nieuwe werknemers, afhangt van de functie. Als een functie snel vervuld kan worden, hebben werkgevers liever een werknemer uit de buurt. Dit houdt onder andere de reiskosten laag. Voor specifiekere functies (vaak hoogopgeleid) zijn ze bereid verder te zoeken. De kans dat recent Noord gevestigde bedrijven in de toekomst vaker in Noord personeel zullen werven, is hierdoor aannemelijk. Citaat van Vestigingsmanager detailhandel in Noord Bij het werven van personeel geldt: elke euro is er één. Woonplaats is erg relevant vanwege de kosten (we werven zo dichtbij mogelijk). Citaat van Bedrijfsleider uit industriële sector in Noord Bron: O+S, De Staat van Noord 2013 Aandeel Noorderlingen verschilt per bedrijf Bij de ondervraagde bedrijven verschilt het aandeel Noorderlingen dat er werkt per bedrijf. Het aandeel varieert van 1% tot 90% (van 2 werknemers tot 492). Vooral de ondervraagde bedrijven in de zorgsector hebben een hoog aandeel werknemers in Noord wonen. Tot op zekere hoogte is de woonplaats bij het werven relevant. Dit is voornamelijk afhankelijk van de aard van de functie. We zoeken soms ook personeel in de regio. Dit is meestal om praktische overwegingen. Wat we bijvoorbeeld een rol laten spelen is wat de reistijd is en hoe iemand hier tegenover staat.

7 Beantwoording motie M6 7 Verklaringen stijgende werkgelegenheid en werkloosheid Het gelijktijdig stijgen van de werkloosheid en de werkgelegenheid in Noord wordt onder andere verklaard door een toenemende woon-werk mobiliteit. Zowel van Noorderlingen als van werknemers van elders. Daarnaast vestigden grote bedrijven zich in Noord die hun werknemers veelal hebben meegenomen. De toename van Noordse werknemers bij de geïnterviewde bedrijven en de groei van de horeca geven aan dat de komst van deze vestigingen een gunstig effect heeft op de werkgelegenheid. Tot slot groeide de werkgelegenheid niet in de sectoren dan waar de Noorderling voornamelijk werkzaam is. 1. Toename woon-werk mobiliteit Arbeidsmarkt over stads(deel)grenzen heen De Noordse arbeidsmarkt functioneert steeds meer over stads- en stadsdeelgrenzen heen. In ruim twintig jaar is in heel Nederland de woon-werkmobiliteit meer dan verdubbeld. Voornamelijk werknemers met een hoog opleidingsniveau, een hoog inkomen en een fulltimebaan hebben het ervoor over om verder naar het werk te reizen (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2011). Deze ontwikkeling staat in de afbeeldingen 8 en 9: er zijn meer Noorderlingen buiten de stad gaan werken en tegelijk komen er steeds meer niet-amsterdammers in Noord werken. Bovengenoemde ontwikkeling geldt ook voor Amsterdam. In de hele stad is het aandeel niet- Amsterdammers dat in Amsterdam komt werken toegenomen. 2. Indirect baat bij vestiging bedrijven Nieuwe bedrijven nemen personeel mee Als de toename van de werknemers die niet in Amsterdam wonen én de afname van de Noorderlingen die in Noord werken naast elkaar worden gelegd, wordt geconcludeerd dat de groei van banen in Noord na de crisis jaren voornamelijk door forensen wordt ingevuld. Vóór de crisis nam het aandeel Noorderlingen in Noordse banen wel toe. De toename van de forensen is voor een groot deel te verklaren door de vestiging van een tiental bedrijven in Noord vanaf Het is aannemelijk dat deze bedrijven hun werknemers grotendeels mee hebben genomen (O+S, 2013). Volgens onderzoek verhuist het merendeel van bedrijven namelijk over een korte afstand. Dan hoeven werknemers niet mee te verhuizen, veranderen de belangrijkste netwerken van bedrijven niet en hoeven toeleveranciers en klanten niet ver te reizen en te zoeken naar de nieuwe locatie (van Oort e.a, 2007). Noord heeft op termijn baat bij nieuwe bedrijven Op termijn is het mogelijk dat Noorderlingen meer direct gaan profiteren van de komst van de nieuwe bedrijven. Zo bestaat de kans dat de groep forensen zich gaat vestigen in Noord of dat de werkgevers hun personeel in Noord gaan werven. Twee van de ondervraagde bedrijven hebben afgelopen jaar een groei van 5% gekend van het aandeel Noorderlingen dat bij hen werkt. Beide bedrijven hebben zich recent in Noord gevestigd. Uit onderzoek is verder gebleken dat verhuizende bedrijven rondom de tijd van verhuizing voor groei in de werkgelegenheid zorgen. Bedrijven die verhuizen groeien 200% (vlak voor de verhuizing) tot 25% (vlak na de verhuizing) sneller dan bedrijven die niet verhuizen (van Oort e.a., 2007). Noorderling heeft baat bij groei in horeca De vestiging van de nieuwe bedrijven zorgt voor een economische stimulans in andere sectoren, zoals we hebben kunnen zien voor de horecasector. Het aandeel Noorderlingen dat in de horeca werkt, is de afgelopen jaren gestegen. De komst van de nieuwe bedrijven leidt zo tot een groei van werkgelegenheid voor Noorderlingen in andere sectoren. (O+S, 2013). Meer zelfstandige Noorderlingen in Noord Naast de komst van een tiental grote bedrijven is eerder vermeld dat de groei in werkgelegenheid ook toe te schrijven is aan een toename van zelfstandigen in Noord. Tot 2007/2009 is het aandeel Noorderlingen dat zelfstandig werkzaam is in Noord gegroeid (6,2 procentpunten). Vanaf 2007/2009 tot 2011/2013 is dit aandeel licht gegroeid (met 2,4 procentpunten). Zowel het aantal zelfstandigen dat in Noord woont en werkt als het aandeel dat buiten Noord een vestiging heeft, is toegenomen (O+S, 2013).

8 Werkgelegenheid en werkloosheid 8 3. Mismatch op de Noordse arbeidsmarkt Bronnen Verschil in groeiende sectoren en Noordse beroepsbevolking De sterkst gegroeide sectoren zijn advisering en onderzoek en informatie en communicatie. Dit terwijl de Noordse beroepsbevolking voornamelijk werkzaam is in sectoren als gezondheidszorg, detailhandel en bouw en installatie. Doordat de groei niet in sectoren is geweest waar Noordelingen vaker aan het werk zijn, kan de werkloosheid toenemen, terwijl de werkgelegenheid groeide. Daarnaast is eerder gebleken dat de beroepsbevolking van Noord (zowel werkend als werkloos) voor een aanzienlijk deel bestaat uit laagopgeleiden. Banen in de sectoren die het sterkst gegroeid zijn, vragen veelal hoger opgeleide werknemers. Centraal Bureau voor de Statistiek, 2013, zekerheid/publicaties/arbeidsmarkt- vogelvlucht/default.htm Van Oort e.a., 2007, Verhuizingen van bedrijven en groei van werkgelegenheid, NAi Uitgevers Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2011, Mobiliteitsbalans 2011, Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Keuze voor Noordse werknemers functie gebonden en uit praktische overwegingen Uit de interviews blijkt aanvullend dat sectoren als detailhandel, horeca en zorg voornamelijk gebaat zijn bij werknemers die in de buurt wonen. Dit zijn ook de sectoren waarbij de praktische overwegingen meer van belang zijn voor het werven van personeel. Hierbij is het van belang dat bijvoorbeeld de reiskosten laag blijven of dat iemand snel op locatie kan zijn. Uitgave Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Noord Rapportage Ibtisame El Kouaa, Ingrid van Zelm en Janneke Tjebbes in samenwerking met Bureau Onderzoek en Statistiek Datum Januari 2013 Begrippenkader ARRA: Het ARRA is een vestigingenregister, waarin de bedrijven, instellingen en zogenaamde vrije beroepsbeoefenaars die in Amsterdam gevestigd zijn, zijn opgenomen. Enquête beroepsbevolking (EBB): Landelijke Enquête over de relatie tussen mens en arbeidsmarkt. Hierbij worden kenmerken van personen in verband gebracht met hun huidige dan wel toekomstige positie op de arbeidsmarkt. Regionale enquête beroepsbevolking (REB): Amsterdamse enquête met het doel inzicht te krijgen in de omvang en samenstelling van de beroepsbevolking in Amsterdam. Door samenvoegingen van onderzoekjaren (bijvoorbeeld 2011/2013) kunnen betrouwbare uitspraken worden gedaan over de werkzame beroepsbevolking als geheel. Potentiële beroepsbevolking: Alle inwoners tussen 15 en 64 jaar. De potentiële beroepsbevolking wordt opgedeeld in de beroepsbevolking en niet-beroepsbevolking. Niet-beroepsbevolking: Mensen die minder dan 12 uur per week werken of helemaal geen werk hebben en er ook niet naar opzoek zijn. Tot deze laatste groep behoren huisvrouwen/-mannen, studenten of langdurig zieken. Beroepsbevolking: Mensen tussen jaar die actief zijn op de arbeidsmarkt. Deze groep bestaat uit de werkzame en de werkloze beroepsbevolking. Werkzame beroepsbevolking: Iedereen die meer dan 12 uur in loondienst of in een eigen bedrijf werkt. Werkloze beroepsbevolking: Iedereen die niet, of minder dan 12 uur werkt én actief op zoek is naar werk van minimaal 12 uur per week én direct beschikbaar is.

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Persbericht. Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-27 7 februari 2002 9.30 uur Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig De reeks van jaren met een gunstige arbeidsmarkt is in 2001 voortgezet. De groei van de

Nadere informatie

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Persbericht PB14 56 11 9 214 15.3 uur CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Meer werklozen aan de slag Geen verdere daling aantal banen, lichte groei aantal vacatures Aantal banen

Nadere informatie

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 - Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 Factsheet maart 2017 Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in Amsterdam nam het afgelopen jaar toe met bijna 14.000 tot bijna 524.000 banen, een groei van bijna

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2010

Werkgelegenheidsonderzoek 2010 2010 pr ov i nc i e g r oni ng e n Wer kgel egenhei dsonder zoek Eenanal ysevandeont wi kkel i ngen i ndewer kgel egenhei di nde pr ovi nci egr oni ngen Werkgelegenheidsonderzoek 2010 Werkgelegenheidsonderzoek

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-252 10 december 2002 9.30 uur Werkgelegenheid groeit in de zorg en daalt in het bedrijfsleven In het derde kwartaal van 2002 is het aantal banen van

Nadere informatie

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent Arbeidsmarkt in vogelvlucht Gemiddeld over de afgelopen vier maanden is er een licht stijgende trend in de werkloosheid. Het aantal banen van werknemers stijgt licht en het aantal openstaande vacatures

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. Ingrid Beckers en Clemens Siermann

Ouderschapsverlof. Ingrid Beckers en Clemens Siermann Ouderschapsverlof Ingrid Beckers en Clemens Siermann Ruim een kwart van de werknemers in Nederland die in 24 recht hadden op ouderschapsverlof, hebben daarvan gebruik gemaakt. nemen veel vaker ouderschapsverlof

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2011

Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Provincie Groningen Drs. Eelco Westerhof

Nadere informatie

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald 7. Vaker werkloos In is de arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen gedaald. De arbeidsdeelname onder rs is relatief hoog, zes van de tien hebben een baan. Daarentegen werkten in slechts vier van

Nadere informatie

Arbeidsgehandicapten in Nederland

Arbeidsgehandicapten in Nederland Arbeidsgehandicapten in Nederland Ingrid Beckers In 2003 waren er in Nederland ruim 1,7 miljoen arbeidsgehandicapten; 15,8 procent van de 15 64-jarige bevolking. Het aandeel arbeidsgehandicapten is daarmee

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014

Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014 Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2014-2042 Datum Augustus 2014 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%)

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%) Werkloosheid Amsterdam sterk gestegen Volgens de nieuwste cijfers van het CBS steeg de werkloosheid in Amsterdam van bijna 5% in 2002 naar 8,4% in 2003. Daarmee is de werkloosheid in Amsterdam sneller

Nadere informatie

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in 23 Ingrid Beckers en Birgit van Gils In 23 vonden ruim 9 duizend mensen een nieuwe baan. Dat is 13 procent van de werkzame beroepsbevolking. Het aandeel

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in vogelvlucht

Arbeidsmarkt in vogelvlucht Arbeidsmarkt in vogelvlucht In het eerste kwartaal van 2011 is het aantal banen van werknemers, in vergelijking met het vierde kwartaal van 2010, licht gedaald. Dit is het eerste kwartaal met banenkrimp

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 20 Fact sheet april 20 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven aan 2015. Van de 14.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkgelegenheid commerciële sector daalt. Minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkgelegenheid commerciële sector daalt. Minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-196 26 september 2002 9.30 uur Werkgelegenheid commerciële sector daalt Voor het eerst sinds 1994 is het aantal banen van werknemers in commerciële bedrijven

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 Fact sheet juni 20 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar sterk gedaald. Van de 3.00 Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 15

Nadere informatie

BEROEPSBEVOLKING EN PENDEL PROVINCIE FLEVOLAND 2000 SAMENVATTING

BEROEPSBEVOLKING EN PENDEL PROVINCIE FLEVOLAND 2000 SAMENVATTING BEROEPSBEVOLKING EN PENDEL PROVINCIE FLEVOLAND 2000 SAMENVATTING Arbeidsmarkt Arbeidsparticipatie Van de 15 tot 65-jarige bevolking in Flevoland behoort 71% tot de beroepsbevolking (tabel 1) tegenover

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 47 20 november 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets meer banen en vacatures in het derde kwartaal 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

Vooronderzoek: Foto van Haaksbergen

Vooronderzoek: Foto van Haaksbergen Vooronderzoek: Foto van Haaksbergen Versie 15-11-2016 Opgesteld door Futureconsult in opdracht van de gemeente Haaksbergen in het kader van de Strategische Visie Haaksbergen 2030 1 Inhoudsopgave 1. Bevolkingssamenstelling...

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Dordrecht in de Atlas 2013

Dordrecht in de Atlas 2013 in de Atlas Een aantrekkelijke stad om in te wonen, maar sociaaleconomisch kwetsbaar Inhoud:. Conclusies. Positie van. Bevolking. Wonen. De Atlas voor gemeenten wordt jaarlijks gepubliceerd. In mei is

Nadere informatie

Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen juni 2017

Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen juni 2017 Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen juni 2017 Inhoudsopgave Samenvatting: in één oogopslag 2 1. Economie 3 1.1. Nederlandse economie groeit nog steeds verder 3 1.2. Minder verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Bijlage 4 Aan: portefeuillehoudersoverleg REO d.d Betreft: Aanalyse economische ontwikkelingen Voorne-Putten

Bijlage 4 Aan: portefeuillehoudersoverleg REO d.d Betreft: Aanalyse economische ontwikkelingen Voorne-Putten Bijlage 4 Aan: portefeuillehoudersoverleg REO d.d. 230114 Betreft: Aanalyse economische ontwikkelingen Voorne-Putten Sinds 2010 is de Economische Monitor Voorne-Putten een signalerend document inzake de

Nadere informatie

Werkloosheid in : stromen en duren

Werkloosheid in : stromen en duren Werkloosheid in 24 211: stromen en duren Wendy Smits, Harry Bierings en Robert de Vries Als het aantal mensen dat werkloos wordt groter is dan het aantal werklozen dat er in slaagt weer aan het werk te

Nadere informatie

Stadsmonitor. -Samenvatting- Modules. Datum: februari Stadsmonitor -Samenvatting- 0

Stadsmonitor. -Samenvatting- Modules. Datum: februari Stadsmonitor -Samenvatting- 0 Stadsmonitor -Samenvatting- Modules Samenvatting 1 Wonen en woonaantrekkelijkheid 2 Gezondheid en zorg 3 Werk 4 Duurzame stad 5 Binnenstad 6 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Beroepsbevolking en Pendel 2013

Beroepsbevolking en Pendel 2013 Dit factsheet is gebaseerd op een onderzoek onder 26. Flevolanders. Eind 213 is het onderzoek afgenomen middels een vragenlijst. De respons was 17%. Met de toepassing van wegingsfactoren is het onderzoek

Nadere informatie

1 Inleiding: de metamorfose van de arbeidsmarkt

1 Inleiding: de metamorfose van de arbeidsmarkt 1 Inleiding: de metamorfose van de arbeidsmarkt 1.1 De beroepsbevolking in 1975 en 2003 11 1.2 De werkgelegenheid in 1975 en 2003 14 Halverwege de jaren zeventig van de vorige eeuw trok de gemiddelde Nederlandse

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

Bedrijvigheid & werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant. Tabellenboek Vestigingsregister 2014

Bedrijvigheid & werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant. Tabellenboek Vestigingsregister 2014 Bedrijvigheid & werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Tabellenboek Vestigingsregister 2014 1 Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Tabellen- en trendboek Vestigingenregister 2014 juni 2015

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de 5 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de vijfde editie van de Economische Monitor Voorne-Putten en presenteert recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten

Nadere informatie

Aantal werklozen in december toegenomen

Aantal werklozen in december toegenomen Persbericht Pb15-002 22-01-2015 09.30 uur Aantal werklozen in december toegenomen - In de afgelopen drie maanden meer mensen op de arbeidsmarkt - Jeugdwerkloosheid vrijwel onveranderd - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

8. Werken in bestuur en zorg

8. Werken in bestuur en zorg 8. Werken in bestuur en zorg De uitzendbranche is van oudsher een belangrijke werkgever voor niet-westerse allochtonen van de eerste generatie. Bij de teruggang in de werkgelegenheid van de afgelopen jaren

Nadere informatie

Arbeidsgehandicapten in Nederland

Arbeidsgehandicapten in Nederland en in Nederland Ingrid Beckers In 22 waren er in Nederland ruim anderhalf miljoen arbeidsgehandicapten. Dit komt overeen met 14,7 procent van de 15 64-jarigen. Het aandeel arbeidsgehandicapten is daarmee

Nadere informatie

Rapportage Kunsten-Monitor 2014

Rapportage Kunsten-Monitor 2014 Rapportage Kunsten-Monitor 2014 Inleiding In 2014 heeft de AHK deelgenomen aan het jaarlijkse landelijke onderzoek onder recent afgestudeerden: de Kunsten-Monitor. Alle bachelor en master afgestudeerden

Nadere informatie

Werkloosheid Amsterdam

Werkloosheid Amsterdam Werkloosheid Amsterdam Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon 020 527 9459 Fax 020 527 9595 www.os.amsterdam.nl Amsterdam, februari Werkloosheid in Amsterdam neemt verder

Nadere informatie

Juni Economische Barometer Bollenstreek. Verwachting voor 2011 en 2012

Juni Economische Barometer Bollenstreek. Verwachting voor 2011 en 2012 Verwachting voor 2011 en 2012 Juni 2011 CONCLUSIES Geleidelijk herstel van Nederlandse economie in 2011 en 2012. Regionale groei van werkgelegenheid in zakelijke dienstverlening was in 2010 sterker dan

Nadere informatie

Werkgelegenheid in de Drechtsteden

Werkgelegenheid in de Drechtsteden Werkgelegenheid in de Bedrijvenregister 2010 Inhoud: 1. Conclusies 2. Ontwikkeling 3. Ontwikkeling t.o.v. Nederland 4. Bedrijventerreinen In deze factsheet leest u de meest recente informatie over de werkgelegenheid

Nadere informatie

Beroepsbevolking 2005

Beroepsbevolking 2005 Beroepsbevolking 2005 De veroudering van de beroepsbevolking is duidelijk zichtbaar in de veranderende leeftijdspiramide van de werkzame beroepsbevolking (figuur 1). In 1975 behoorde het grootste deel

Nadere informatie

Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor. Metropoolregio Amsterdam. Oktober amsterdam economic board

Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor. Metropoolregio Amsterdam. Oktober amsterdam economic board Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor Metropoolregio Amsterdam Oktober 2016 amsterdam economic board Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor Metropoolregio Amsterdam (MRA) Oktober 2016

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Fact sheet nummer 9 juli 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Er zijn in Amsterdam bijna 135.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2013). Veel jongeren volgen een opleiding of

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in augustus licht gestegen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in augustus licht gestegen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-054 20 september 9.30 uur Werkloosheid in augustus licht gestegen Ruim een jaar stijgende lijn werkloosheid Vooral meer jongeren werkloos dan een jaar

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 Positieve arbeidsmarktevoluties in het derde kwartaal van 2015 De werkgelegenheidsgraad bij de 20- tot 64-jarigen bedroeg in het derde kwartaal van 2015 67,4% en steeg

Nadere informatie

Vrouwen op de arbeidsmarkt

Vrouwen op de arbeidsmarkt op de arbeidsmarkt Johan van der Valk Annemarie Boelens De arbeidsdeelname van vrouwen lag in 23 op 55 procent. De arbeidsdeelname van vrouwen stijgt al jaren. Deze toename komt de laatste jaren bijna

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren Persbericht PB14-033 15 mei 9:30 uur Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren - Werkloosheid in april licht gestegen - Arbeidsdeelname afgenomen bij jongeren - Aantal WW-uitkeringen in

Nadere informatie

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen nen geven veel vaker leiding dan vrouwen Astrid Visschers en Saskia te Riele In 27 gaf 14 procent van de werkzame beroepsbevolking leiding aan of meer personen. Dit aandeel is de afgelopen jaren vrijwel

Nadere informatie

Werkloosheid Redenen om niet actief te

Werkloosheid Redenen om niet actief te Sociaal Economische Trends 2013 Sociaaleconomische trends Werkloosheid Redenen 2004-2011 om niet actief te zijn Stromen op en duren de arbeidsmarkt Werkloosheidsduren op basis van de Enquête beroepsbevolking

Nadere informatie

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR)

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) Resultaten werkgelegenheidsonderzoek Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) 2015 Maarten Bergmeijer Provincie Utrecht afdeling MEC, team Economie par@provincie-utrecht.nl www.provincie-utrecht.nl/par

Nadere informatie

Artikelen. Meer ouderen aan het werk. Hendrika Lautenbach en Marc Cuijpers

Artikelen. Meer ouderen aan het werk. Hendrika Lautenbach en Marc Cuijpers Meer ouderen aan het werk Hendrika Lautenbach en Marc Cuijpers Het aantal werkzame 5-plussers is sinds 1992 bijna verdubbeld. Ouderen maken ook een steeds groter deel uit van de werkzame beroepsbevolking.

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 21 O&S November 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie is er behoefte aan inzicht in de gevolgen ervan in de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Persbericht. Aantal vacatures gedaald. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Aantal vacatures gedaald. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-010 16 januari 2002 9.30 uur Aantal vacatures gedaald Het aantal vacatures is voor het eerst in zeven jaar gedaald. Volgens het CBS stonden eind tember

Nadere informatie

Neimed Krimpbericht. Potentiële beroepsbevolking Limburg MEI 2014

Neimed Krimpbericht. Potentiële beroepsbevolking Limburg MEI 2014 MEI 214 Neimed Krimpbericht Potentiële beroepsbevolking Voor de ontwikkeling van het aanbod van arbeidskrachten is de potentiële beroepsbevolking van belang. Deze leeftijdsgroep daalt in al sinds 1995.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, april 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, april 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, april 2017 WW daalt verder in regio s Amersfoort en Midden- Utrecht Eind april 2017 is het aantal lopende WW-uitkeringen in de regio Amersfoort en Midden- Utrecht uitgekomen

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 1 e kwartaal 21 O&S Mei 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie in Nederland is er behoefte aan inzicht in de gevolgen hiervan voor de

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Holland Centraal groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal vacatures daalt fors. Zelfde afname als vorig kwartaal

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal vacatures daalt fors. Zelfde afname als vorig kwartaal Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-268 20 december 2002 9.30 uur Aantal vacatures daalt fors Het aantal openstaande vacatures is in het derde kwartaal van 2002 verder afgenomen. Volgens

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I Deze economische monitor gaat nader in op de ontwikkeling van de economie en arbeidsmarkt in Ede en de regio FoodValley met de focus op het tweede halfjaar van 20. Daarnaast

Nadere informatie

Artikelen. Overwerken in Nederland. Ingrid Beckers en Clemens Siermann

Artikelen. Overwerken in Nederland. Ingrid Beckers en Clemens Siermann Overwerken in Nederland Ingrid Beckers en Clemens Siermann In 4 werkte 37 procent de werknemers in Nederland regelmatig over. Bijna een derde het overwerk is onbetaald. Overwerk komt het meeste voor onder

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT

LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners.

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners. Sociale zekerheid Werk en inkomen De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 7.332 inwoners. Sociale zekerheid De gegevens over de sociale zekerheid zijn alleen op gemeentelijk niveau

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid stijgt verder. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht.  Werkloosheid stijgt verder. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-033 19 februari 2003 9.30 uur Werkloosheid stijgt verder De werkloosheid is de afgelopen maanden verder gestegen. In de periode november 2002-januari

Nadere informatie

Participatie in arbeid

Participatie in arbeid 6 Participatie in arbeid Goede werkgelegenheid voor iedereen houdt een stad gezond, aldus het Amsterdamse Programakkoord 2006-2010. Het hebben van een baan bevordert immers de deelname aan andere maatschappelijke

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in mei verder opgelopen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in mei verder opgelopen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-044 20 juni 9.30 uur Werkloosheid in mei verder opgelopen Toename van de werkloosheid iets afgevlakt Meer werklozen van 25 jaar en ouder Lichte daling

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN LAAK

LAAGGELETTERDHEID IN LAAK LAAGGELETTERDHEID IN LAAK Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD IN OPDRACHT

Nadere informatie

de Makassarbuurt De Staat van

de Makassarbuurt De Staat van De Staat van de Makassarbuurt De Makassarbuurt ligt in de Indische Buurt tussen de de Zeeburgerdijk, Molukkenstraat, Insulindeweg en het Flevopark. De buurt beslaat 115 hectare, waarvan meer dan de helft

Nadere informatie

Gemiddelde looptijd werkloosheidsuitkeringen nog geen jaar

Gemiddelde looptijd werkloosheidsuitkeringen nog geen jaar Gemiddelde looptijd werkloosheidsuitkeringen nog geen Ton Ferber In de jaren 1992 2001 was de gemiddelde looptijd van een WWuitkering elf maanden. Van de 4,3 miljoen beëindigde uitkeringen was de gemiddelde

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, maart 2016 Doorstroom van WW naar bijstand in grotere gemeenten hoger Het aantal mensen dat na afloop van de WW in de bijstand terecht komt groeide de afgelopen jaren.

Nadere informatie

Mei Economische Barometer Valkenswaard en Waalre. Verwachting voor 2010 en 2011

Mei Economische Barometer Valkenswaard en Waalre. Verwachting voor 2010 en 2011 Verwachting voor 2010 en 2011 Mei 2010 CONCLUSIES Zakelijke dienstverlening domineert de economie van Waalre. Valkenswaard kent relatief veel industrie en groothandel. Afname van de werkgelegenheid doet

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB A.M.J. te Peele Zoetermeer, 24 december 2004 Beperkte groei werkgelegenheid MKB in 1999-2002 De werkgelegenheid in het MKB is in 2002 met 3% toegenomen

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

Jonge werknemers en werkstress: een beknopte weergave van de feiten

Jonge werknemers en werkstress: een beknopte weergave van de feiten Jonge werknemers en werkstress: een beknopte weergave van de feiten Irene Houtman & Ernest de Vroome (TNO) In het kort: Onderzoek naar de ontwikkeling van burn-outklachten en verzuim door psychosociale

Nadere informatie

Werkloosheid daalt verder in september

Werkloosheid daalt verder in september Persbericht Pb14-061 16 oktober 2014 9.30 uur Werkloosheid daalt verder in september - Opnieuw meer mensen aan het werk - In de afgelopen vijf maanden vooral minder mannen werkloos - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 Licht herstel van de arbeidsmarkt? Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2013 67,5% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage stijgt met 0,8 procentpunten

Nadere informatie

Helmond, 8 november 2010 Ons kenmerk: Doorkiesnr.: Onderwerp: Werkloosheidsrapportage 2010 Uw kenmerk: Uw brief d.d.

Helmond, 8 november 2010 Ons kenmerk: Doorkiesnr.: Onderwerp: Werkloosheidsrapportage 2010 Uw kenmerk: Uw brief d.d. Aan de leden van de gemeenteraad. Raadsinformatiebrief 97 Beleidscoördinatie Onderzoek en Statistiek Helmond, 8 november 2010 Ons kenmerk: 1099009331 Doorkiesnr.: 0492-587299 Onderwerp: Werkloosheidsrapportage

Nadere informatie

stad cijfers Inleiding Kerncijfers Werkgelegenheid Toename aantal banen Tabel 1: Banen en vestigingen

stad cijfers Inleiding Kerncijfers Werkgelegenheid Toename aantal banen Tabel 1: Banen en vestigingen stad cijfers Inleiding Deze aflevering van Stadcijfers presenteert de nieuwste informatie over de ontwikkeling van het aantal banen en het aantal vestigingen in de gemeente Groningen. Deze belangrijke

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Achterhoek

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Achterhoek Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Achterhoek Samenvatting Meer banen in marktsector, maar minder in collectieve sector De economie in de Achterhoek herstelt, maar de werkgelegenheidsontwikkeling

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG

LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda Inleiding. 2 Globaal beeld arbeidsmarkt 2006

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda Inleiding. 2 Globaal beeld arbeidsmarkt 2006 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2006 Herstel economie zet fors door Aantal banen neemt toe Werkloosheidsdaling Breda minder groot Daling jeugdwerkloosheid stagneert Aantal bijstandsgerechtigden daalt

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk

Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk Persbericht PB14-024 17 april 09.30 uur Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk - Meer mensen trokken zich terug van de arbeidsmarkt - Werkloosheid bij vrouwen toegenomen - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Aantal vooraanmeldingen voor 2 e graads opleiding stijgt, 1 e graads daalt en pabo blijft gelijk juni 2010 Inleiding Om de (toekomstige) leraartekorten

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Januari 211 (cijfers t/m oktober 21) Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in deze zesde editie van de crisismonitor, die het OCD eens in de twee maanden

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder opgelopen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder opgelopen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-042 19 juli 9.30 uur Werkloosheid verder opgelopen In juni 6,3 procent werkloos Een jaar lang stijgende lijn werkloosheid 291 duizend WW-uitkeringen

Nadere informatie