overwegende dat: verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "overwegende dat: verklaren het volgende te zijn overeengekomen:"

Transcriptie

1 Inleiding De WMO wil dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Uitgangspunt is dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun leven en welzijn, en dat zij zoveel mogelijk voor elkaar zorgen. Lukt dat niet (meer) dan kunnen zij volgens de WMO terecht bij de gemeente voor voorzieningen en ondersteuning. De gemeente heeft een zogenoemde compensatieplicht. Dat wil zeggen dat zij aanvullen op wat mensen zelf niet (meer) kunnen regelen. Deze invalshoek is wezenlijk anders dan de gedachte achter de uitvoering van de WVG en wordt ook wel aangeduid met de term De kanteling. Ook speelt mee dat de gemeente mede vanwege rijksbezuinigingen - op het terrein van de WMO omvangrijke bezuinigingen moet doorvoeren. Vanaf 2011 betaalt de aanvrager van een WMOvoorziening in principe een eigen aandeel of een eigen bijdrage in de kosten van de voorziening. De aanvrager heeft er dus belang bij dat de aangebrachte (bouwkundige) voorziening niet alleen zijn beperkingen compenseert maar dat dit ook gebeurt tegen de laagst mogelijke kosten. Dat de gemeente compenseert in aanvulling op de eigen mogelijkheden van de burger en dat er een kostenverandering aan de orde is, heeft ook gevolgen voor de relatie tussen de gemeente en Woonstede. - De gemeente Ede (hierna te noemen: de gemeente), vertegenwoordigd door mevrouw G. Ligtelijn- Bruins - Stichting Woonstede (hierna te noemen Woonstede), statutair gevestigd te Ede en rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer W. Sterkenburg directeur-bestuurder, overwegende dat: a. de gemeente en Woonstede zich gemeenschappelijk verantwoordelijk weten en voelen om aanvragers/klanten met een beperking op adequate wijze te huisvesten door het snel, verantwoord en betaalbaar aanbrengen van de benodigde compenserende voorzieningen en indien mogelijk beschikbaar stellen en houden van aangepaste woningen b. het belang van een efficiënte uitvoering van de WMO gediend is bij een goede samenwerking tussen de gemeente en Woonstede; c. de partijen een samenhangend geheel van afspraken wensen te maken over de uitvoering van het realiseren van woonvoorzieningen op basis van de WMO; d. de samenwerking plaatsvindt in het besef van wederzijdse afhankelijkheid en gelijkwaardigheid; e. in de prestatieafspraken onder ambitie 3 is vastgelegd dat in het derde kwartaal 2011 in een convenant de wijze van samenwerking op het gebied van WMO betreffende individuele aanpassingen zou worden vastgelegd. verklaren het volgende te zijn overeengekomen: Doelen Tegen de achtergrond van de in de inleiding geschetste situatie willen de gemeente en Woonstede hun werkwijze in de realisatie van voorzieningen in woningen van Woonstede zodanig aanpassen en verduidelijken dat: in overleg met de aanvrager zo snel mogelijk wordt vastgesteld welke (woon)voorziening is aangewezen; bekend is welke proces- en kwaliteitseisen gelden voor de realisatie van de voorziening; binnen de tussen Woonstede en de gemeente afgesproken kaders meteen kan worden gestart met de realisatie van de voorziening. Uitgangspunten 1. De gemeente voorkomt zoveel mogelijk aanpassingen aan het vastgoed van Woonstede en wil WMO-voorzieningen zo veel als mogelijk hergebruiken. Er worden zoveel mogelijk losse voorzieningen gebruikt. 1

2 2. De kosten voor aanpassingen bedragen maximaal euro. 3. De gemeente vraagt voor vastgoedgerelateerde voorzieningen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage dan wel een aandeel op te leggen aan de gebruiker van de voorziening, overeenkomstig de verordening van de gemeente Ede 4. De informatieplicht naar huurders van Woonstede over de WMO berust bij de gemeente; 5. Klanten benaderen de Woonstede als eerste bij gebreken en reparaties aan bestaande WMOvoorzieningen. Hierbij worden vier categorieën onderscheiden: a. Bij meldingen over de schil van de woning; b. meldingen buiten kantooruren; c. urgente meldingen tijdens kantooruren; d. nieturgente meldingen tijdens kantooruren. Meldingen in categorie a. t/m c. behandelt Woonstede zonder overleg vooraf met de gemeente, waarbij categorie c. is gedefinieerd in bijlage 4. Deze meldingen worden achteraf teruggekoppeld. Meldingen in categorie d. behandelt Woonstede na overleg vooraf met de gemeente. 6. Woningtoewijzing is regionaal geregeld. Woonstede heeft binnen het kader van de regionale woonruimteverdeling beslissingsbevoegdheid op uitvoerend niveau, behoudens urgentieaanvragen. Toewijzing op basis van urgentie gebeurt alleen via de Urgentiecommissie. 7. Op basis van regelgeving van de rijksoverheid kan slechts 10% van de woningen van Woonstede worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen gelijk aan en hoger dan bruto (prijspeil 2012). Deze grens geldt niet meer voor personen met zorg aan huis. Voor de indicaties die hieraan voldoen wordt verwezen naar de aanpassing van de Tijdelijke Regeling Diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting per 1 janurai 2012 zoals weergegeven in de brief van 15 december 2011 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer. 8. Er wordt onderscheid gemaakt tussen a. woonvoorzieningen in of buiten de woning die geen gevolgen hebben voor de constructie en de veiligheid van de woning; en b. woonvoorzieningen die de schil van de woning betreffen of voorzieningen buiten de woning die wezenlijke gevolgen hebben voor het aanzien van de woning. Afspraken 1. De gemeente koppelt de voor/door huurders van Woonstede aangebrachte voorzieningen terug aan Woonstede, zodat kan worden getoetst of de afgesproken aanpassingen vallen binnen de afspraken. 2. De toestemming van Woonstede voor de plaatsing van voorzieningen en aanpassingen wordt voorondersteld behalve voor de WMO-voorzieningen die in bijlage 1 worden genoemd. Voor deze voorzieningen geeft Woonstede vooraf toestemming. De gemeente meldt binnen 14 dagen na plaatsen, de voorziening aan Woonstede. Woonstede kan technische voorwaarden stellen aan deze aan te brengen woonvoorzieningen vanwege onderhoudbaarheid en verhuurbaarheid. Woningtoewijzing 3. Als een woning met kwalitatief of kwantitatief aanzienlijke WMO-voorzieningen vrijkomt voor bewoning ongeacht of het een huur-, Vrijekeus- of uitpondwoning betreft - dan meldt Woonstede dit binnen twee weken bij de gemeente, zodat door gemeente beoordeeld kan worden of de aangebrachte voorzieningen voor hergebruik geschikt zijn. Als dat laatste het geval is voor een huurwoning, dan wordt deze eerst via de urgentiecommissie aangeboden. Dit is een doorbreking van de normale regels voor woonruimteverdeling. Als er na één maand geen kandidaat is dan kan de gemeente de woning reserveren voor maximaal 6 maanden. De gemeente vergoedt de huur en servicekosten voor de duur van deze 6 maanden; de eerste maand huur blijft 2

3 voor rekening van Woonstede. Dit betekent dat vanaf de 8 e maand de kosten van verhuur weer voor Woonstede zijn en dat de woning dan weer voor iedereen wordt aangeboden. 4. Als WMO-voorzieningen niet hergebruikt kunnen worden of als er geen kandidaat is (zie artikel 3), komen de kosten van noodzakelijke verwijdering van voorzieningen in principe voor rekening van de gemeente, tenzij het verwijderen nauwelijks meerkosten met zich meebrengt (bijvoorbeeld bij sloop en renovatie). De woning wordt terug gebracht naar basiskwaliteit. De kosten daarvoor zijn voor de gemeente. 5. Bij de toekenning van een woningaanpassing aan de schil van de woningen of die het aanzien van de woning beïnvloeden (zie uitgangspunt 7) stelt de gemeente de geïndiceerde huurder als voorwaarde, dat indien de noodzaak voor de WMO-voorzieningen vervalt, van hem wordt verwacht eraan mee te werken dat de woning beschikbaar komt voor de huisvesting van een geïndiceerde. Als de gemeente de hardheidsclausule voor toewijzing van woonruimte via de urgentiecommissie op basis van sociale indicatie heeft toegepast, verplicht Woonstede zich in te spannen voor vervangende woonruimte. De tegemoetkoming voor verhuizing en herinrichting komt ten laste van de Gemeente. 6. Woonstede geeft op basis van haar beleid woningruil in principe geen toestemming voor woningruil bij aangepaste woningen. Als de woning beschikbaar blijft voor iemand met een zorgindicatie en het zwaarwegend belang van onze huurder niet wordt geschaad, is Woonstede bereid van dit principe af te wijken. Individuele voorzieningen wooncomplex 7. Een aantal individuele voorzieningen in de gemeenschappelijke ruimten van wooncomplexen kunnen worden benut door meerdere bewoners van het wooncomplex. Deze individuele voorzieningen staan in de gemeentelijke WMO-verordening genoemd. Een vergoeding op grond van de WMO kan worden verstrekt als zonder deze voorziening de woonruimte voor aanvrager/gehandicapte anders ontoegankelijk blijft. Het gaat om de volgende voorzieningen: a. verbreden van toegangsdeuren b. aanbrengen van elektrische deuropeners c. hellingbaan bij ingang/openbare weg (voor deze voorziening heeft de WMO slechts een beperkte verantwoordelijkheid). d. drempelhulp/vlonders e. trapleuningen portiekflat f. opstelplaats rolstoel/scootmobiel bij toegangsdeur woongebouw. 8. Wat betreft de toegankelijkheid en doorgankelijkheid van gemeenschappelijke ruimten is het uitgangspunt dat waar mogelijk de toegankelijkheid bij grootonderhoud/renovatie wordt verbeterd. In voorkomende gevallen overleggen gemeente en Woonstede in de voorbereidingsfase van renovatieprojecten over het op dat moment noodzakelijke voorzieningenniveau en de redelijke verdeling van de verantwoordelijkheid om dit niveau te bereiken. In de ontwerpfase van nieuwbouwprojecten overleggen gemeente en Woonstede over het noodzakelijke voorzieningenniveau en de redelijke verdeling van de verantwoordelijkheid om dit niveau te bereiken. 9. De eigen bijdrage/en of aandeelregeling geldt ook voor de onder punt 7 genoemde voorzieningen. Bij de aanvraag maakt de gemeente afspraken met de vereniging van woningeigenaren om te voorkomen dat een individuele voorziening die ten voordele strekt van andere bewoners slechts ten laste komt voor de aanvrager. Complicatie hierbij kan zijn dat de vereniging van woningeigenaren niet verplicht is bij te dragen en er situaties zijn waarbij de vereniging slechts bestaat uit één woningeigenaar die zijn kooprecht heeft uitgeoefend in een huurcomplex. 3

4 10. De gemeente vergoedt verhuurkosten van de (scootmobiel)stallingen van bewoners van wooncomplexen die een WMO-vervoersvoorziening gebruiken en een huurcontract voor een (scootmobiel)stalling van Woonstede kunnen overleggen. Opdrachtgeverschap 11. Uitgangspunt is dat de aanvrager van de voorziening(en) de keus heeft opdrachtgever te zijn voor het aanbrengen van de woonvoorzieningen, met uitzondering van de voorzieningen in bijlage 2 die uitsluitend door Woonstede kunnen worden aangebracht. Leidend hierbij is het onderscheid tussen a. woonvoorzieningen in of buiten de woning die geen gevolgen hebben voor de constructie en de veiligheid van de woning; en b. woonvoorzieningen die de schil van de woning betreffen of voorzieningen buiten de woning die wezenlijke gevolgen hebben voor het aanzien van de woning. Alleen onder punt a. kan de aanvrager de opdrachtgever zijn. 12. Als de aanvrager van de voorziening(en) de opdrachtgever is voor de uitvoering, vindt uitvoering plaats conform de technische voorwaarden zoals geformuleerd door Woonstede. 13. Als Woonstede de opdrachtgever/uitvoerder is van de aan te brengen WMO-voorzieningen genoemd in bijlage 2 wordt gewerkt met marktconforme prijzen op basis van offerte inclusief bijbehorende kosten waardoor de staartkosten vastliggen en een variabele maatvoering mogelijk worden. Het onderhoud aan de voorzieningen koopt de gemeente af door een toeslag van 10% op de offerte. Hiermee vervalt de tot nu toe gehanteerde regeling. 14. Als WMO-voorzieningen zoals genoemd in bijlage 1 acuut moeten worden vervangen of moeten worden gerepareerd, kan Woonstede, indien mogelijk na voorafgaand contact met de gemeente, de uitvoering op zich nemen en de kosten vergoed krijgen van de gemeente. Natrekking 15. Bij aard en nagelvaste voorzieningen verkrijgt Woonstede als de woningeigenaar het eigendom van de WMO-voorziening(en). Woonstede en de gemeente spreken af dat Woonstede afziet van zijn mogelijk eigendomsrecht door natrekking van woonvoorzieningen die in de woningen van Woonstede zijn aangebracht en dat deze voorzieningen bij het einde van de indicatie terugvallen aan de gemeente. 16. Met ingang van ondertekening brengt de gemeente trapliften aan in woningen van Woonstede en stelt deze aan de klant ter beschikking. Partijen gaan er vanuit dat trapliften niet aard en nagelvast verbonden zijn met de woning. De trapliften die volgens de oude regeling zijn aangebracht worden onderhouden en gerepareerd via de oude regeling. De gemeente bepaalt of nog in trapliften aangebracht volgens de oude regeling wordt geïnvesteerd. Organisatie samenwerking 17. Bij Woonstede is bij de dienst Vastgoedservice een aanspreekpunt voor voorzieningen in nieuwbouw- en renovatiecomplexen, eveneens het aanspreekpunt voor WMO-voorzieningen. Tweemaal per jaar wordt er een beleidsmatig overleg gepland. 18. In het zogenoemde planningsoverleg bespreken de gemeente en Woonstede de nieuwbouwprojecten in functioneel opzicht. De nieuwbouwprojecten van Woonstede worden opgenomen in het openbare activiteitenplan van Woonstede. Aanvang, duur en onvoorziene omstandigheden Dit convenant gaat op 1 maart 2012 voor onbepaalde tijd. Opzegging is voor beide partijen mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste zes maanden. Als door onvoorziene omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid de afspraken in dit convenant niet kunnen worden nagekomen zullen de gemeente en Woonstede overleggen over wijzigingen in dit convenant. 4

5 Als de gemeente en Woonstede niet tot overeenstemming kunnen komen over wijzigingen in dit convenant, dan zijn de gemeente en Woonstede afzonderlijk bevoegd de inhoud van de wijzigingen in de vorm van een bindend advies te laten vaststellen door een onafhankelijk adviseur. Evaluatie Tenminste één jaar na ondertekening van deze overeenkomst en vervolgens elk jaar met het beschikbaar komen van de jaarresultaten evalueren partijen de gang van zaken ter zake van de uitvoering van het convenant in de afgelopen periode en maken zo nodig aanvullende of andere afspraken. Wezenlijke wijzigingen worden schriftelijk in bijlagen vastgelegd. Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te Ede op xxx Ondertekening De ondergetekenden: Gemeente Ede: Stichting Woonstede: 5

VERSTREKKINGENBOEK WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) GEMEENTE ROOSENDAAL

VERSTREKKINGENBOEK WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) GEMEENTE ROOSENDAAL VERSTREKKINGENBOEK WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) GEMEENTE ROOSENDAAL Versie : november 2007 Afdeling : Sociale Zaken Steller : Kees-Willem Bruggeman Mede-adviseurs : Iris Kunnen, Ad Ravestein

Nadere informatie

Collegevoorstel. Convenant Wet maatschappelijke ondersteuning. De overige aanpassingen in het convenant:

Collegevoorstel. Convenant Wet maatschappelijke ondersteuning. De overige aanpassingen in het convenant: College Onderwerp: V200900185 Convenant Wet maatschappelijke ondersteuning Collegevoorstel Inleiding: Op 14 januari 1998 is met Woningstichting Leygrave, Stichting Woningbouw Drunen en Woningstichting

Nadere informatie

Dienst Publiekszaken Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2007

Dienst Publiekszaken Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2007 Dienst Publiekszaken Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2007 Datum vaststelling 18 september 2006 Datum inwerkingtreding 1 januari 2007 Laatste wijziging 12 maart

Nadere informatie

CONVENANT. Wet Maatschappelijke ondersteuning

CONVENANT. Wet Maatschappelijke ondersteuning Pagina 1 van 20 CONVENANT Wet Maatschappelijke ondersteuning De ondergetekenden: 1. Gemeente Gulpen-Wittem, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar wethouder, de heer P. Franssen, hierna te noemen

Nadere informatie

Sociaal Plan Nieuwbouw noordelijke blokken Fase 3 Wijkaanpak De Oude Kooi d.d. november 2012

Sociaal Plan Nieuwbouw noordelijke blokken Fase 3 Wijkaanpak De Oude Kooi d.d. november 2012 Sociaal Plan Nieuwbouw noordelijke blokken Fase 3 Wijkaanpak De Oude Kooi d.d. november 2012 Sociaal plan Noordelijke Blokken Inhoudsopgave Onderwerp Blad Inleiding 3 Sociaal Plan 4 Stadsvernieuwingsurgentie

Nadere informatie

ter kennisgeving Medewerk(st)er

ter kennisgeving Medewerk(st)er Voorstel ~atwijk Aan : Burgemeester en Wethouders Zaaknummer : Î-I,)'l - j6bb Status : Openbaar / Ter besluitvorming Dotum : 1 mei 2012 Afdeling : Sociale Zaken Raad: :Ja : R.F.J.M. van Hest ter kennisgeving

Nadere informatie

Beleidsregels WMO 2012 Krimpen aan den IJssel mei 2012

Beleidsregels WMO 2012 Krimpen aan den IJssel mei 2012 Beleidsregels WMO 2012 Krimpen aan den IJssel mei 2012 Pagina 1 van 37 Pagina 2 van 37 Inhoudsopgave Pagina INLEIDING 5 HOOFDSTUK 1. COMPENSATIEBEGINSEL EN VERSTREKKINGEN 1.1. Compensatiebeginsel 7 1.2.

Nadere informatie

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget ADVIES aan B&W Adviseur: Ellen van Assem Nummer: /148 Getoetst op financiële aspecten : Ja Getoetst op juridische kwaliteit : Ja Getoetst op communicatie aspecten : Ja Getoetst op duurzaamheidsaspecten

Nadere informatie

TOELICHTING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

TOELICHTING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING TOELICHTING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2007 TOELICHTING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2007 INLEIDING In de Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo 2013

Beleidsregels Wmo 2013 Beleidsregels Wmo 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Eigen verantwoordelijkheid...3 1.2 Mantelzorgers en vrijwilligers...4 1.3 Nieuwe wetgeving...3 2. Beoordeling van de te bereiken resultaten...4

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2013

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2013 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2013 op te nemen in Handboek Wmo Schulinck Vastgesteld door Drechtstedenbestuur op 20 december 2012 en van toepassing vanaf 1 januari 2013 Voorwoord

Nadere informatie

OVEREENKOMST WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING. WMO Gemeente-Woningcorporaties

OVEREENKOMST WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING. WMO Gemeente-Woningcorporaties OVEREENKOMST WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Overeenkomst 1 WMO Gemeente-Woningcorporaties De ondergetekenden: 1. Gemeente Sittard-Geleen, gevestigd en kantoorhoudende Hub Dassenplein 3, 6131 LB te

Nadere informatie

Sociaal plan. Herstructurering woningen en woonomgeving van de:

Sociaal plan. Herstructurering woningen en woonomgeving van de: Sociaal plan Herstructurering woningen en woonomgeving van de: Appelbloesemstraat 1 t/m 32 e+o, Cameliastraat 1 t/m 34 e+o, Clematisstraat 1 t/m 32 e+o, Floraplein 16 t/m 69 e+o, Papaverstraat 1 t/m 32

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo. BW-nummer

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vorig jaar heeft de raad

Nadere informatie

Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal

Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal Vastgesteld d.d. 1mei 2009 Inhoud 0. INLEIDING.3 1. ALGEMEEN 4 2. PROCEDURE 4 2.1 SL00PBEsLuIT 4 2.2 HuuROPzEGGING 4 2.3 INDIVIDUELE AFSPRAKEN MET BEWONERS (HuISBEzoEKEN)

Nadere informatie

Wvg-verordening Zoetermeer

Wvg-verordening Zoetermeer Wvg-verordening Zoetermeer Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)

Nadere informatie

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO V E R O R D E N I N G voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Gilze en Rijen vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO 1 Inhoudsopgave: Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013

BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 De vraag om ondersteuning...5 1.1 Te bereiken resultaten...5 1.2 Scheiding aanmelding en aanvraag...5 1.2.1 Melding van

Nadere informatie

Beschermd wonen en opvang wordt uitgevoerd door zogenaamde centrumgemeenten. Voor Katwijk is dit gemeente Leiden. De hulpvraag is het uitgangspunt

Beschermd wonen en opvang wordt uitgevoerd door zogenaamde centrumgemeenten. Voor Katwijk is dit gemeente Leiden. De hulpvraag is het uitgangspunt INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 Overzicht procedure van melding tot en met aanvraag... 4 HOOFDSTUK 1. VOORLIGGEND AAN ONDERSTEUNING VANUIT DE WMO... 5 HOOFDSTUK 2. ALGEMENE VOORZIENING: SCHOON EN LEEFBAAR

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Onderwerp : Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) verordening. Raad. 7 september 2006. Status. Besluitvormend. Punt no.

Aan de Gemeenteraad. Onderwerp : Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) verordening. Raad. 7 september 2006. Status. Besluitvormend. Punt no. Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 7 september 2006 Besluitvormend Onderwerp : Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) verordening Punt no. : 10 Korte toelichting De gewijzigde Verordening Wet voorzieningen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4. Hoofdstuk 2 Procedure... 8. Hoofdstuk 3 Beoordeling aanspraak... 12. Hoofdstuk 4 Gebruikelijke hulp...

Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4. Hoofdstuk 2 Procedure... 8. Hoofdstuk 3 Beoordeling aanspraak... 12. Hoofdstuk 4 Gebruikelijke hulp... Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4 Opdracht Wmo 2015 aan de gemeente... 4 Wat wordt van burgers verwacht... 6 Zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving... 6 Verantwoordelijk tot indicatie

Nadere informatie

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Schouwen-Duiveland 2013 Inhoud 1. Inleiding 11 Breuk met verleden 11 Kernbegrippen 11 Onderzoek 11 Maatwerk 11 Eigen verantwoordelijkheid 12

Nadere informatie

V E R O R D E N I N G individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gilze en Rijen 2010. vastgesteld d.d.

V E R O R D E N I N G individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gilze en Rijen 2010. vastgesteld d.d. V E R O R D E N I N G individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gilze en Rijen 2010 vastgesteld d.d. 22 februari 2010 Verordening WMO Gilze en Rijen 2010 1 DE RAAD VAN DE GEMEENTE GILZE

Nadere informatie

Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst 2014

Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst 2014 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Bronckhorst Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst

Nadere informatie

Analyse Wmo-prestatieveld voorzieningen voor mensen met een beperking in de subregio Helden, Kessel, Maasbree en Meijel

Analyse Wmo-prestatieveld voorzieningen voor mensen met een beperking in de subregio Helden, Kessel, Maasbree en Meijel Analyse Wmo-prestatieveld voorzieningen voor mensen met een beperking in de subregio Helden, Kessel, Maasbree en Meijel Bestuur & Management Consultants juni 2006 P. Koster (TMOP) drs. R.J.J. Stevens (BMC)

Nadere informatie

Beleidsregels individuele voorzieningen Wmo Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2011

Beleidsregels individuele voorzieningen Wmo Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2011 Beleidsregels individuele voorzieningen Wmo Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2011 Inleiding Op 11 april 2011 heeft de gemeenteraad de Verordening voorzieningen Wmo Tilburg 2011 vastgesteld.

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergambacht

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergambacht Burgemeester en wethouders van Bergambacht; gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 3 van de Verordening individuele voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergambacht

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo Winsum. Bijlage 02 Informerend agendapunt 03

Beleidsregels Wmo Winsum. Bijlage 02 Informerend agendapunt 03 Beleidsregels Wmo Winsum Bijlage 02 Informerend agendapunt 03 Beleidsregels Wmo Winsum Voorwoord 2 Hoofdstuk 1: Algemeen 3 Hoofdstuk 2: In gesprek gaan 4 2.1 Aanmelding voor een gesprek 4 2.2 Het gesprek

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN Stichting Woningbouw Slochteren Schildwolde 15 februari 2005 2 SOCIAAL STATUUT De ondergetekenden: 1 Stichting Woningbouw Slochteren, gevestigd

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014 1 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Rijssen-Holten 2014 4 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 4 Artikel 1.1 Begripsbepalingen

Nadere informatie