Collegevoorstel. Convenant Wet maatschappelijke ondersteuning. De overige aanpassingen in het convenant:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Collegevoorstel. Convenant Wet maatschappelijke ondersteuning. De overige aanpassingen in het convenant:"

Transcriptie

1 College Onderwerp: V Convenant Wet maatschappelijke ondersteuning Collegevoorstel Inleiding: Op 14 januari 1998 is met Woningstichting Leygrave, Stichting Woningbouw Drunen en Woningstichting Heusden het convenant Wet voorzieningen gehandicapten afgesloten. In dit convenant zijn afspraken vastgelegd omtrent woningaanpassingen waarvoor de gemeente Heusden, op basis van de Wet voorzieningen gehandicapten, verplichtingen heeft. Verschillende ontwikkelingen zoals het samengaan van de drie woningstichtingen, de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning en het aanpassen van de procedures rondom woningaanpassingen, zijn aanleiding geweest om dit convenant te herzien. Het nieuwe convenant, dat in samenspraak met Woonveste tot stand is gekomen, treft u bijgevoegd aan. Feitelijke informatie: Het samengaan van de drie bovengenoemde woningstichtingen tot Stichting Woonveste in 1999 heeft als gevolg dat het nieuwe convenant ondertekend dient te worden door Stichting Woonveste en Gemeente Heusden. Naar aanleiding van de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning in 2007 is de naamgeving van het convenant aangepast aan deze nieuwe wetgeving. In het convenant zelf is de term Wvg (Wet voorziening gehandicapten) veranderd in Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Tevens is het woord zorgplicht als gevolg van de invoering van de Wmo gewijzigd in compensatieplicht. Vanwege de aanpassingen in de procedures bij het aanvragen en bij de uitvoering van een woningaanpassing, zijn de oude artikelen 7 en 15 samengevoegd en aangepast tot een nieuw artikel 8. Waar er voorheen sprake was van een korte procedure en een uitgebreide procedure, wordt nu gebruik gemaakt van één procedure. Aanleiding hiervoor is de verkorting van de doorlooptijden van de procedures. De overige aanpassingen in het convenant: Artikel 1; Artikel 3; Artikel 4; Artikel 5; Artikel 6; Artikel 9; Artikel 13; Artikel 14; Artikel 15; Artikel 16; lid 1: de term hoofdverblijf wordt niet meer specifiek toegelicht, lid 4: het oorspronkelijke lid 4 over het jaar van verstrekking is vervallen, lid 5 is veranderd in lid 4, lid 1: de afspraak over het toewijzen van woningen aan gehandicapten met minder of geen ergonomische beperkingen is vervallen, lid 2 en lid 3 betreffende de vergoeding van extra kosten zijn vervallen, toegevoegd is lid 4 over individuele toerekening, onderdeel d over verrekening van de restschuld is vervallen, een nieuw artikel is toegevoegd waarin de regeling rondom trapliften wordt beschreven, beide partijen houden een registratiesysteem bij, en niet, zoals opgenomen in het oude convenant,alleen de gemeente, lid 3: toegevoegd is dat subsidie voor kosten die niet zijn opgenomen in artikel 13 afhankelijk is van advies door een extern deskundige, lid 4 en lid 5, welke betrekking hadden op de verordening voorzieningen gehandicapten, zijn vervallen, lid 2, er is een maximum bedrag van verwijderingskosten toegevoegd, lid 3, er is toegevoegd dat de gederfde rente zal worden vergoed op basis van het wettelijk rentepercentage voor consumententransacties, lid 1: de exacte datum van ingang is opgenomen, net als een opzegtermijn. In het vorige convenant waren hierover geen afspraken gemaakt, 1/3

2 College Onderwerp: V Convenant Wet maatschappelijke ondersteuning Artikel 17; de afspraken rondom de jaarlijkse evaluatie zijn concreter gemaakt door de toevoeging van een datum waarvoor de jaarlijkse evaluatie moet plaatsvinden. Afweging: Verschillende ontwikkelingen vereisen een geactualiseerd convenant tussen de gemeente en de woningstichting met betrekking tot woningaanpassingen. Nu er een nieuw convenant is opgesteld, waarover overeenstemming bestaat met de stichting Woonveste, wordt voorgesteld tot ondertekening van dit convenant over te gaan. Inzet van middelen: Door de aanpassing van artikel 15, lid 3, betreffende de gederfde rente zijn er financiële consequenties aan dit besluit verbonden. Het zal hier echter gaan om een klein bedrag per jaar. Deze kosten komen ten laste van het voor woningaanpassingen beschikbare budget Advies: Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen 2/3

3 College Onderwerp: V Convenant Wet maatschappelijke ondersteuning BESLUIT Het college van Heusden heeft in de vergadering van 10 maart 2009; besloten: in te stemmen met ondertekening van het convenant Wet maatschappelijke ondersteuning. namens het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven 3/3

4 Convenant Wet maatschappelijke ondersteuning De gemeente Heusden, krachtens artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs. H.P.T.M. Willems, burgemeester, hierna te noemen "gemeente", en Stichting Woonveste, vertegenwoordigd door drs. A.J. Gorter, directeur/bestuurder, hierna te noemen "verhuurder", overwegende: 1. dat op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) de gemeente een compensatieplicht heeft om o.a. in woonvoorzieningen ten behoeve van gehandicapten, woonachtig binnen de gemeente Heusden te voorzien. Het gaat hier om ruimten die dienst doen of gaan doen als hoofdverblijf. Onder hoofdverblijf wordt verstaan de woonruimte, bestemd en geschikt voor permanente bewoning, waar de gehandicapte volgens de gemeentelijke basisadministratie zijn vaste woon- en verblijfplaats heeft; 2. dat tot de werkzaamheden van de verhuurder onder meer het bouwen van woongelegenheden of het treffen van zodanige voorzieningen aan in het bezit zijnde woongelegenheden behoort, dat lichamelijk gehandicapten zonder passende woongelegenheid volgens redelijke wensen kunnen worden gehuisvest; 3. dat de gemeente gegeven haar compensatieplicht belang heeft bij een efficiënte en doelgerichte besteding van de financiële middelen; 4. dat de verhuurder belang heeft bij een verantwoorde kwaliteit van de woningaanpassingen in zijn woongelegenheden en bij een verantwoorde dekking van de daarmee gepaard gaande extra exploitatie risico's; 5. dat partijen erkennen dat gehandicapten bij uitvoering van de Wmo geen voordeel hebben bij omslachtige, langdurige procedures en uitvoeringshandelingen. Om dit te voorkomen dienen gemeente en verhuurder een duurzaam en werkbaar kader te ontwikkelen waarbinnen de samenwerking plaats vindt; 6. dat partijen daarom met elkaar afspraken wensen te maken over het aanbrengen van woonvoorzieningen; zijn het volgende met elkaar overeengekomen: 1

5 Artikel 1 Definities 1. Woonruimte: de woonruimte waaraan de voorziening wordt getroffen en waarin de gehandicapte zijn hoofdverblijf heeft of zal hebben. 2. Woningverbetering: onderhoud aan en verbetering van de woonruimte. 3. Woningaanpassing: ingreep die gericht is op het opheffen of verminderen van belemmeringen die een gehandicapte ondervindt bij het normale gebruik van de woonruimte. Ook het voor gehandicapten toegankelijk maken van een woongebouw valt onder woningaanpassingen. 4. Werkelijke kosten van derving: de huurprijs die aan de laatste bewoner in rekening is gebracht. Wanneer 1 juli in de periode van leegstand valt, wordt de huurprijs vermeerderd met de jaarlijkse huuraanpassing. Artikel 2 Afstemmen voorraad op specifieke behoeften gehandicapten 1. Partijen zullen in goed overleg de woningvoorraad zo doelmatig mogelijk inrichten op de specifieke woonbehoeften van gehandicapten. 2. De gemeente kan financiële tegemoetkomingen verlenen in de kosten van woonvoorzieningen om in specifieke woonbehoeften van gehandicapten te voorzien. 3. De verhuurder zal aangeven waar en op welke wijze, op een zo doelmatig mogelijke manier, aan de specifieke woonbehoeften van gehandicapten kan worden voldaan. Artikel 3 Aanpasbaar verbouwen Wanneer de verhuurder voornemens is woningcomplexen (al dan niet ingrijpend) te verbeteren, verklaart deze zich bereid om, in samenwerking met de gemeente, vooraf te onderzoeken of en in hoeverre het mogelijk is om hierbij de geschiktheid van (een gedeelte van) het complex voor toekomstige bewoning door gehandicapten te vergroten. Artikel 4 Collectieve aanpassingen woongebouwen 1. Partijen kunnen in goed overleg woningcomplexen selecteren die door het treffen van collectieve woonvoorzieningen beter geschikt kunnen worden gemaakt voor het huisvesten van gehandicapten. 2. De verhuurder zal de gemeente mededelen wat de kosten zijn van het aanbrengen van deze collectieve woonvoorziening(en). 3. De gemeente kan besluiten aan de verhuurder de feitelijke kosten te vergoeden voor het aanbrengen van deze collectieve woonvoorzieningen. 2

6 4. Bij toepassing van dit artikel is individuele toerekening naar aanvragers steeds aan de orde. Artikel 5 Woonvoorzieningen De door de gemeente te verstrekken woonvoorzieningen bestaan uit een vergoeding van de kosten van: a. aanpassing woning en/of gemeenschappelijke ruimten van woongebouwen; b. onderhoud, keuring en reparatie; c. huurderving; Artikel 6 Liften 1. Sinds worden nieuwe trapliften door de gemeente in bruikleen verstrekt. Deze worden geplaatst door de firma Otto Ooms. Wanneer de aanleg van de benodigde elektra niet door deze firma kan worden gedaan, kan dit op aangeven van de gemeente, door de verhuurder worden uitbesteed. Deze kosten zijn voor rekening van de gemeente. 2. Bij plaatsing van trapliften in bruikleen stelt de gemeente de verhuurder tijdig op de hoogte van de datum van plaatsing. 3. Voor verwijdering van een nieuwe in bruikleen geplaatste traplift, neemt de verhuurder altijd contact op met de gemeente. 4. Voor vrijkomende woningen met een traplift is de afspraak dat deze maximaal 3 weken worden vrijgehouden. In deze periode wordt gezocht naar een mogelijke nieuwe bewoner. Bijzondere omstandigheden blijven bespreekbaar. Artikel 7 Kwaliteit van de aanpassingen 1. De op basis van de Wmo gesubsidieerde woningaanpassingen dienen van een goede kwaliteit te zijn. Hierbij is het uitgangspunt van de Wmo dat er gekozen moet worden voor de goedkoopst adequate voorziening. 2. Bij het aanbrengen van de woningvoorzieningen is de bestaande kwaliteit en het karakter van de woning uitgangspunt. Artikel 8 Procedures Partijen hebben afspraken gemaakt over de te volgen procedure bij woningaanpassingen. Na ontvangst van de aanvraag oordeelt de gemeente of medisch advies noodzakelijk is. Als dit het geval is worden CIZ en Chambers Consultancy verzocht om advies uit te brengen in medisch en bouwkundig opzicht. Dit advies dient een programma van eisen en een kostencalculatie te bevatten. De gemeente stelt de hoogte van de bijdrage in kosten van de woningaanpassing vast 3

7 door alle betrokken partijen te berichten. Dit bericht bevat een programma van eisen en kostencalculatie. Voor de kostencalculatie wordt gebruik gemaakt van de Vegro Sanitair Catalogus en de Technische Unie-gids. Prijzen in de kostencalculatie worden jaarlijks geïndexeerd met het CBS- prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie. De verhuurder meldt de woningaanpassing gereed middels toezending van de factuur. Chambers Consultancy beoordeelt factuur in relatie tot de uitgevoerde werkzaamheden en brengt advies uit aan gemeente. Als uit de controle blijkt dat de voorzieningen correct zijn aangebracht zal de gemeente de vastgestelde bijdrage betalen. De hoogte van de te betalen bijdrage kan worden gewijzigd wanneer tijdens het verrichten van de werkzaamheden wordt geconstateerd dat moet worden afgeweken van het vastgestelde plan. In dit geval dient er overleg plaats te vinden met Chambers Consultancy en moet Chambers Consultancy hiervoor goedkeuring verlenen. Artikel 9 Registratie woningvoorraad Beide partijen houden een registratiesysteem bij van in de gemeente aangepaste woningen. Artikel 10 Woningtoewijzing 1. Indien een woningaanpassing noodzakelijk is, zal door de gemeente worden beoordeeld of verhuizing naar een aangepaste dan wel goedkoper aan te passen woning mogelijk is. Verhuizing is niet wenselijk als de kosten van woningaanpassing minder dan 7000,00 bedragen. 2. Indien de kosten van woningaanpassing naar verwachting meer bedragen dan 7000,00 wordt verhuizing afhankelijk gesteld van een door of in opdracht van de gemeente te stellen medische en/of sociale indicatie. 3. Wanneer verhuizing gelet op lid 1 en 2 van dit artikel de meest adequate oplossing is, maar niet binnen 6 maanden na aanvraag realiseerbaar is, wordt beslist tot woningaanpassing over te gaan. 4. De verhuurder verhuurt een woning, waarin op grond van de Wmo voor 7000,00 of meer is geïnvesteerd, niet eerder opnieuw dan nadat onderstaande stappen zijn doorlopen: a. de verhuurder meldt het vrijkomen van de woning bij de gemeente; b. de gemeente geeft, uiterlijk binnen 6 maanden na melding, een verklaring van geen bezwaar af voor het opnieuw verhuren van de woning. 5. Wanneer de woning vrij is om opnieuw verhuurd te worden, gelden de regels van het reguliere woningtoewijzingsysteem. Artikel 11 Huurderving Wanneer van de ingevolge artikel 10 geregistreerde woning waarin meer dan 7.000,00 vanuit de Wmo/Wvg is geïnvesteerd de huur wordt opgezegd, wordt door de gemeente een financiële tegemoetkoming verleent. Deze zal bestaan uit de kosten van derving van huurinkomsten voor de maximale duur van zes maanden, waarbij de eerste maand niet vergoed wordt. 4

8 Artikel 12 Subsidiabele kosten Tot de subsidiabele kosten van de woningaanpassing behoren in ieder geval: a. de aanneemsom (hierin begrepen de loon- en materiaalkosten) voor het treffen van de woonvoorziening; b. de risicoverrekening van loon- en materiaalkosten, met inachtneming van het bepaalde in de risicoregeling woning- en utiliteitsbouw (1991); c. de ontwerpkosten tot ten hoogste 10% van de aanneemsom; d. de kosten voor het toezicht op de uitvoering tot 2% van de aanneemsom; e. de leges voorzover deze betrekking hebben op het treffen van de voorziening; f. de verschuldigde en niet-verrekenbare of terugvorderbare omzetbelasting; g. renteverlies in verband met het verrichten van noodzakelijke betaling aan derden voordat de bijdrage is uitbetaald (alleen als dit verband houdt met de bouw dan wel het treffen van voorzieningen); h. de prijs van bouwrijpe grond indien er niet binnen het oorspronkelijke kavel gebouwd kan worden (de maximum vergoeding hiervoor is gebaseerd op artikel 2.13 van de modelverordening van de VNG); i. de door burgemeester en wethouders schriftelijk goedgekeurde kostenverhogingen, die op het moment van de kostenraming redelijkerwijs niet voorzien hadden kunnen zijn; j. de kosten in verband met noodzakelijk technisch onderzoek en adviezen met betrekking tot het verrichten van de aanpassing; k. de kosten van (her)aansluiting op de openbare nutsvoorziening; l. de administratiekosten die verhuurder maakt bij het treffen van een voorziening, wanneer bovenstaande kosten gezamenlijk meer dan 1.000,00 bedragen. De vergoeding bedraagt dan 10% van deze kosten waarbij de maximum vergoeding 500,00 bedraagt. Artikel 13 Kosten onderhoud, keuring en reparatie 1. Wanneer een Wmo-vergoeding wordt verleend, vergoedt de gemeente de werkelijke kosten van keuring, onderhoud en reparatie aan de in het tweede lid van dit artikel genoemde woonvoorzieningen. 2. De vergoeding van de kosten van onderhoud, keuring en reparatie heeft in ieder geval betrekking op: a. liften; b. toiletten voorzien van een onderspoel- en föhninrichting; c. mechanische inrichting voor het verstellen van een in hoogte verstelbaar keukenblok, bad of wastafel, toilet; d. elektromechanische opening- en sluitingsmechanismen van deuren; e. alarmerings- en communicatieapparatuur; f. andere gelijksoortige voorzieningen met dezelfde doelstelling. 3. De gemeente kan op verzoek van de verhuurder de kosten van onderhoud, keuring en reparatie van andere dan de in het tweede lid genoemde woonvoorzieningen subsidiabel verklaren. Een en ander is afhankelijk van het advies van de extern deskundige. 5

9 Artikel 14 Kosten van het verwijderen van voorzieningen 1. Aangebrachte voorzieningen dienen waar mogelijk in stand te worden gehouden. Indien de woning niet volgens artikel 10 aan een gehandicapte kan worden toegewezen, kan de verhuurder in overleg met de gemeente tot verwijdering van de voorziening(en) overgaan. Dit mag alleen gebeuren als de verhuurder van mening is dat de te verwijderen voorziening(en) het woongenot van de nieuwe huurder schaadt. 2. De kosten van het verwijderen van voorzieningen en de eventuele herstelkosten zijn voor rekening van de gemeente als voldaan wordt aan het eerste lid van dit artikel én de kosten hoger zijn dan 250,-. Wanneer er sprake is van een bijzondere situatie zal in overleg bekeken worden of het redelijk is om de kosten te verdelen tussen beide partijen. Artikel 15 Betaling van de financiële vergoeding 1. De financiële vergoeding die op grond van de Wmo voor een woningaanpassing wordt verleend, zal uiterlijk binnen zes weken na facturering/gereedmelding worden uitgekeerd. De gemeente doet in dit verband een inspanningsverplichting om een tijdige eindcontrole te realiseren. 2. Afspraken betreffende de financiële vergoeding die afwijken van lid 1 van dit artikel, kunnen alleen gemaakt worden in overleg met en met instemming van de verhuurder. Afspraken kunnen onder andere betrekking hebben op de mogelijkheid om te komen tot bevoorschotting van 100% of op de mogelijkheid om de aanpassingskosten in termijnen te betalen. 3. De gederfde rente zal vergoed worden op basis van het wettelijk rentepercentage voor consumententransacties. Artikel 16 Duur van het convenant 1. Dit convenant treedt in werking op 1 april 2009 en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 2. Dit convenant kan tweezijdig opgezegd worden. De opzegtermijn is twee maanden, tenzij opzegging gebeurt met instemming van beide convenantpartijen. Artikel 17 Wijziging convenant Het door de partijen overeengekomen convenant wordt ieder kalenderjaar geëvalueerd. 6

10 Wanneer omstandigheden aanleiding geven tot tussentijdse aanpassingen, dan kan dit als beide partijen instemmen. Deze evaluatie zal ieder jaar plaats vinden voor 1 november. De gemeente neemt het initiatief tot de evaluatie. Wanneer er belangrijke veranderingen plaatsvinden betreffende de inhoud van de Wmo en de op deze wet gebaseerde materiële wetgeving en besluiten ten aanzien van het onderdeel woonvoorzieningen, zijn beide partijen vrij om naar herziening van dit convenant te vragen. Aldus overeengekomen en ondertekend te Heusden d.d. Gemeente Heusden, Stichting Woonveste, Drs. H.P.T.M. Willems drs. A.J. Gorter 7

11

12

13

14

15

16

17

000470630 Zaaknummer:OWZCM27

000470630 Zaaknummer:OWZCM27 000470630 Zaaknummer:OWZCM27 Onderwerp:Vernieuwing convenant Wet maatschappelijke ondersteuning Publiekssamenvatting Het college heeft besloten om de afspraken met Stichting Woonveste over de woonvoorzieningen

Nadere informatie

Convenant WMO met Wonen Limburg vestiging Venray en gemeente Venray

Convenant WMO met Wonen Limburg vestiging Venray en gemeente Venray Convenant WMO met Wonen Limburg vestiging Venray en gemeente Venray Onderstaande afspraken hebben betrekking op prestatieveld 6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Partijen: De gemeente Venray,

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 Hoofdstuk 1. Eigen bijdrage en eigen aandeel in de kosten Artikel 1. Hoogte eigen bijdrage en eigen aandeel Lid 1. Bij het verstrekken

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heeze-Leende 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heeze-Leende 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heeze-Leende 2016 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 2 HOOFDSTUK 2 PROCEDUREREGELS 2 artikel 2.1 Rechten en plichten 2

Nadere informatie

_/ gemeente werkendam

_/ gemeente werkendam /~t~5ooll~42~j Ao2~ _/ gemeente werkendam 121S2 Raadhuisplein 1 4251 VZ Werkendam Gemeenteraad Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 50 72 00 Fax: (0183)507300 E-mail: info@werkendam.nl onderwerp

Nadere informatie

B E S L U I T : vast te stellen de navolgende verordening tot wijziging van de Verordening voorzieningen maatschappelijke

B E S L U I T : vast te stellen de navolgende verordening tot wijziging van de Verordening voorzieningen maatschappelijke Nummer: 106-10 Portefeuillehouder: Onderwerp: B.G. Schalkwijk vaststellen van wijzigen van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2007 De raad van de gemeente Waterland,

Nadere informatie

Financieel besluit Wmo gemeente Heerde 2016

Financieel besluit Wmo gemeente Heerde 2016 Financieel besluit Wmo gemeente Heerde 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerde gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, november 2012 Artikel 1. Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel De bedragen en het percentage die gelden voor een eigen bijdrage of

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012 Onderwerp: Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012 Ons kenmerk: Burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven; gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, januari 2013 Artikel 1. Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel De bedragen en het percentage die gelden voor een eigen bijdrage of

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Grootegast Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Grootegast Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Grootegast Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording. 1. Verstrekking van een

Nadere informatie

Gemeente Schinnen Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2012 Behorende bij de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2012 Gemeente Schinnen

Gemeente Schinnen Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2012 Behorende bij de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2012 Gemeente Schinnen Gemeente Schinnen Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2012 Behorende bij de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2012 Gemeente Schinnen Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Schinnen 1 HOOFDSTUK

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2016

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2016 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk; gelet op de artikelen 2, 13, derde en vierde lid, 16, derde en vierde lid, 17, tweede

Nadere informatie

Naam Verordening verbetering toegankelijkheid openbare gebouwen 2013

Naam Verordening verbetering toegankelijkheid openbare gebouwen 2013 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 115 Naam Verordening verbetering toegankelijkheid openbare gebouwen 2013 Publicatiedatum 20 november 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de verordening bij

Nadere informatie

Gelet op artikel 15 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal,

Gelet op artikel 15 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal, Gelet op artikel 15 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013. 1 januari 2013

Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013. 1 januari 2013 Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013 1 januari 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Regels rond verstrekking en verantwoording 3 Artikel 3 Vaststelling bedrag persoonsgebonden

Nadere informatie

Gemeente Beek Besluit maatschappelijke ondersteuning 2012 Behorende bij de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2012 Gemeente Beek

Gemeente Beek Besluit maatschappelijke ondersteuning 2012 Behorende bij de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2012 Gemeente Beek Gemeente Beek Besluit maatschappelijke ondersteuning 2012 Behorende bij de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2012 Gemeente Beek HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 2 Artikel 1. Algemene Bepalingen

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard. Bedragen geldig vanaf 01-01-2012

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard. Bedragen geldig vanaf 01-01-2012 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard Bedragen geldig vanaf 01-01-2012 12 december 2011 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1 Inkomen en peiljaar Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Achtkarspelen 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Achtkarspelen 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Achtkarspelen 2015 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 artikel 1. Begripsbepalingen 2 HOOFDSTUK 2. VORM MAATWERKVOORZIENING 2 artikel 2. Vorm 2 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2012 Ons kenmerk: 11BWB00081 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelezen de adviezen van de Cliëntenraad Wmo van

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Ons kenmerk: 09bwb00759 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op het overleg met de Cliëntenraad WMO van

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Maasbree Officiële naam regeling Besluit nadere regels

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Rozendaal Vastgesteld bij besluit van Burgemeester en Wethouders d.d.

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Rozendaal Vastgesteld bij besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Rozendaal Vastgesteld bij besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 26 januari 2010 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen a. Onder

Nadere informatie

gelet op het Besluit voorzieningen maatschappelijk ondersteuning welke is vastgesteld in de raadsvergadering van 29 mei 2008;

gelet op het Besluit voorzieningen maatschappelijk ondersteuning welke is vastgesteld in de raadsvergadering van 29 mei 2008; RAADSBESLUIT Raadsvergadering van 10 december 2009 De raad van de gemeente Moerdijk, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 oktober 2009; overwegende dat de huidige tekst van artikel

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Leeuwarden 2013

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Leeuwarden 2013 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Leeuwarden 2013 H 1. Algemeen. Artikel 1. Norminkomen De norminkomens bedragen in 2013: Leefvorm Norminkomen Gehuwden beiden tot 65 jaar 16.037,04 Alleenstaande

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal INHOUD Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebondenbudget... 2 Hoofdstuk 2 Eigen bijdragen... 3 Hoofdstuk 3 Hulp bij het huishouden...

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Asten 2011

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Asten 2011 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Asten 2011 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Artikel 1 Bijzonder regels over het persoonsgebonden budget Regels rond verstrekking en verantwoording Hoofdstuk 2 Artikel

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen; Gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 127842 29 december 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2016 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Verordening voorzieningen gehandicapten

Verordening voorzieningen gehandicapten Wettelijke grondslag: artikel 2 van de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg); artikel 149 Gemeentewet Verordening voorzieningen gehandicapten HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Leeuwarden 2014

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Leeuwarden 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Leeuwarden 2014 H 1. Algemeen. Artikel 1. Norminkomen Inkomensgrenzen bedragen in 2014: huishouden + leeftijd maximale periodebijdrage inkomensgrens Eenpersoonshuishouden,

Nadere informatie

Financieel besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2014

Financieel besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2014 Financieel besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2014 Burgemeester en wethouders van de gemeente Kapelle; overwegende dat de gemeenteraad van Kapelle bij besluit van, nummer 2014/ heeft

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE MET WONINGAANPASSING

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE MET WONINGAANPASSING HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE MET WONINGAANPASSING VGO-nummer «VGO001i» De ondergetekenden: «RegBedr001» gevestigd te «RegBedr021» aan de «RegBedr019», deel uitmakend van Stichting de Alliantie,

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007 Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verordening: de Wmo-verordening gemeente Heusden

Nadere informatie

gelet op de artikelen 8, 11, 12, 13, 16, 17 en 21 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015, Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015

gelet op de artikelen 8, 11, 12, 13, 16, 17 en 21 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015, Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen, overwegende dat het college van burgemeester en wethouders op grond van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 015 nadere regels

Nadere informatie

Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2015

Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 76900 23 december 2014 Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2015 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Wmo. Toelichting Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Kerkrade Afdeling Zorg

Wmo. Toelichting Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Kerkrade Afdeling Zorg Wmo Toelichting Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Afdeling Zorg 2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING...3 Leeswijzer...3 AFDELING I ALGEMEEN...4 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen...4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Gemeenteraad 2 maart 2010 Gemeenteblad

Gemeenteraad 2 maart 2010 Gemeenteblad Jaar: 2010 Nummer: 14 Besluit: Gemeenteraad 2 maart 2010 Gemeenteblad VERORDENING KINDEROPVANG HELMOND 2010 De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 januari

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Venray

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Venray Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Venray 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 4 Artikel 1 Begripsomschrijving 4 Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen over het

Nadere informatie

VERORDENING voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

VERORDENING voorzieningen maatschappelijke ondersteuning VERORDENING voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007 gemeente West Maas en Waal november 2006 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2007 (op basis van delegatie in de Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergambacht

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergambacht Burgemeester en wethouders van Bergambacht; gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 3 van de Verordening individuele voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergambacht

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van

Besluit maatschappelijke ondersteuning citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Onderwerp: besluit

Nadere informatie

Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen. Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget

Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen. Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget Artikel 1 Regels rond verstrekking en verantwoording Lid 1 Verstrekking

Nadere informatie

Model tijdelijke huurovereenkomst ex artikel 15 Leegstandwet 1

Model tijdelijke huurovereenkomst ex artikel 15 Leegstandwet 1 Model tijdelijke huurovereenkomst ex artikel 15 Leegstandwet 1 Ondergetekenden, De... gevestigd en kantoorhoudend te... hierna te noemen: verhuurder en...... (elk van hen) hierna te noemen: huurder In

Nadere informatie

Verordening Wet Kinderopvang Gemeente Echt-Susteren 2006

Verordening Wet Kinderopvang Gemeente Echt-Susteren 2006 CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR73749_1 25 november 2015 Verordening Wet Kinderopvang Gemeente Echt-Susteren 2006 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Behoort bij agendapunt 7 van de vergadering van de raadscommissie Burger d.d. 29 november 2011

Behoort bij agendapunt 7 van de vergadering van de raadscommissie Burger d.d. 29 november 2011 Behoort bij agendapunt 7 van de vergadering van de raadscommissie Burger d.d. 29 november 2011 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk, gezien het advies van de Participatieraad

Nadere informatie

Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte

Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte Lees eerst de toelichting. 1. Betreft: Woning Gebouw Te verhuren adres: 2. De ondergetekende Naam en voorletters: Straat en huisnummer:

Nadere informatie

Gemeente Midden-Delfland - Besluit Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp

Gemeente Midden-Delfland - Besluit Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp Gemeente Midden-Delfland - Besluit Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 1. Begripsbepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Persoonsgebonden

Nadere informatie

Initiatief speltproject met proefvelden Emmamolen

Initiatief speltproject met proefvelden Emmamolen College Onderwerp: FOPL01 Initiatief speltproject met proefvelden Emmamolen Collegevoorstel Inleiding: De heer Van Buul, molenaar van de Emmamolen in Nieuwkuijk, heeft aangegeven zich in de toekomst meer

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR WOONRUIMTE

HUUROVEREENKOMST VOOR WOONRUIMTE HUUROVEREENKOMST VOOR WOONRUIMTE eventueel in combinatie met een garage / parkeerplek Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2017.

besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2017. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 0 1 januari 1900 Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2017 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

+XXURYHUHHQNRPVWRQ]HOIVWDQGLJHZRRQHHQKHLG

+XXURYHUHHQNRPVWRQ]HOIVWDQGLJHZRRQHHQKHLG +XXURYHUHHQNRPVWRQ]HOIVWDQGLJHZRRQHHQKHLG (campuscontract) Verhuurder In deze huurovereenkomst wordt verstaan onder: Ymere: de Stichting Ymere, gevestigd te Amsterdam, hierbij vertegenwoordigd door een

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Bommelerwaard (hierna te noemen Sociale Dienst Bommelerwaard);

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Bommelerwaard (hierna te noemen Sociale Dienst Bommelerwaard); Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Bommelerwaard (hierna te noemen Sociale Dienst Bommelerwaard); Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 22 november 2012;

Nadere informatie

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013.

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Portefeuillehouder: Onderwerp: B.G. Schalkwijk vaststellen van het Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, overwegende dat

Nadere informatie

aanpassing besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden

aanpassing besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden Zaaknummer: OWZCM12 Onderwerp aanpassing besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden Collegevoorstel Inleiding Eind 2010 zijn, in het kader van de bezuinigingen, de nieuwe verordening Wet maatschappelijk

Nadere informatie

Overeenkomst van bruikleen pand Parklaan 2 Vlijmen

Overeenkomst van bruikleen pand Parklaan 2 Vlijmen College Onderwerp: V200901340 Overeenkomst van bruikleen pand Parklaan 2 Vlijmen Collegevoorstel Inleiding: Op 13 januari 2009 heeft uw college besloten het pand aan de Parklaan 2 in Vlijmen terug in eigendom

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE GELIBERALISEERD MET PARKEERPLAATS

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE GELIBERALISEERD MET PARKEERPLAATS HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE GELIBERALISEERD MET PARKEERPLAATS De ondergetekenden: «RegBedr001 gevestigd te «RegBedr021 aan de «RegBedr019, deel uitmakend van Stichting de Alliantie, statutair

Nadere informatie

9 3 d b; Nota van B&W

9 3 d b; Nota van B&W gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Vaststelling Besluit maatschappelijke ondersteuning 2008 Portefeuillehouder dr. T.C.M. Horn Collegevergadering 18 december 2007 Inlichtingen R.J. Kouwenhove

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden De Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden; gezien het voorstel d.d. 2007; gelet op artikel 5, 6, 7, 15 en 19 van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Gemeente Zandvoort 2010

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Gemeente Zandvoort 2010 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Vastgesteld door het college : d.d. 5 januari 2010 Gepubliceerd in de Zandvoortse Courant : d.d. Inwerkingtreding : d.d. 1 januari 2010 Registratienr: 2009/12/003193

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW ONDERGETEKENDEN A de publiekrechterlijke rechtspersoon: Gemeente Leeuwarden, gevestigd te Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ZORGVRIENDELIJKE APPARTEMENTEN

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ZORGVRIENDELIJKE APPARTEMENTEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ZORGVRIENDELIJKE APPARTEMENTEN U bent de huurder: 1. Mevrouw/De heer Wij zijn de verhuurder: Stichting DrieGasthuizenGroep zorgvriendelijke appartementen, gevestigd

Nadere informatie

gehandicapten gemeente Beemster

gehandicapten gemeente Beemster Rijn Middelburgstraat 1, * 1462 NV Middenbeemster * tel. 0299-68 21 21 Verordening Voorzieningen gehandicapten gemeente Beemster 2003 Verordening voorzieningen gehandicapten gemeente Beemster 2003 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1999 2000 Nr. 35d 26 435 Wijziging van de Wet voorzieningen gehandicapten in verband met de tweede evaluatie van die wet BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE

Nadere informatie

overwegende dat: verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

overwegende dat: verklaren het volgende te zijn overeengekomen: Inleiding De WMO wil dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Uitgangspunt is dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun leven en welzijn, en dat zij zoveel mogelijk

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Ondergetekenden Stichting Studenten Huisvesting, hierin vertegenwoordigd door de bestuurder, hierna te noemen "de SSH" en Bewonersoverleg Koepel SSH, hierin vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Raadsstuk. 023/ januari 2009 SZW/bb 2008/ Aanpassing verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wsw

Raadsstuk. 023/ januari 2009 SZW/bb 2008/ Aanpassing verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wsw Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 023/2009 13 januari 2009 SZW/bb 2008/202566 Aanpassing verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wsw Aan de Raad der gemeente Haarlem

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR23840_1 29 maart 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen; Gelet op de Wet

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit voorzieningen gehandicapten gemeente Oosterhout

Uitvoeringsbesluit voorzieningen gehandicapten gemeente Oosterhout Uitvoeringsbesluit voorzieningen gehandicapten gemeente Oosterhout 2005 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk januari 2009

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk januari 2009 Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2009 1 januari 2009 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING HEEMSKERK 2009 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer Z/2008/148754 Wettelijke grondslag:

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WAALRE 2014

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WAALRE 2014 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WAALRE 2014 INHOUDSOPGAVE BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WAALRE...1 Artikel 1. Eigen bijdrage en eigen aandeel 3 Artikel 2. Persoonsgebonden

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Barneveld juli 2008

Besluit maatschappelijke ondersteuning Barneveld juli 2008 juli 2008 Burgermeester en wethouders van Barneveld; gelet op de bepalingen in de artikelen 3, 6, 7, 12, 19, 21 25, 32, 33 38 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Barneveld;

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN

VERORDENING VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN De raad van de gemeente Oude IJsselstreek, gelet op de Wet voorzieningen gehandicapten en artikel 149 van de Gemeentewet, besluit vast te stellen de VERORDENING VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN AFDELING I ALGEMEEN

Nadere informatie

Verordening Duurzaamheidsleningen SVn - Almere

Verordening Duurzaamheidsleningen SVn - Almere De raad van de gemeente Almere, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.12 januari 2016; Gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; BESLUIT vast te stellen: Verordening Duurzaamheidsleningen

Nadere informatie

DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011. Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011. Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011 Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden De Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden; gezien het voorstel d.d. 24 april 2007; gelet op artikel

Nadere informatie

Gemeente Nijkerk - Regeling maatschappelijke ondersteuning Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk;

Gemeente Nijkerk - Regeling maatschappelijke ondersteuning Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nijkerk. Nr. 182568 27 december 2016 Gemeente Nijkerk - Regeling maatschappelijke ondersteuning 2017 Collegebesluit Registratienummer 796733 / 799073 Het college

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: OWZJG01. Aanbesteding trapliften

Collegevoorstel. Zaaknummer: OWZJG01. Aanbesteding trapliften Collegevoorstel Inleiding Sinds 1 augustus 2003 heeft de gemeente Heusden een raamcontract met Otto Ooms BV voor de aankoop, het onderhoud en de keuring van elektrische trapliften. Deze worden op grond

Nadere informatie

CONVENANT VOOR VERGOEDING VAN KOSTEN OF SCHADE DOOR GRONDWATERBESCHERMING IN GELDERLAND

CONVENANT VOOR VERGOEDING VAN KOSTEN OF SCHADE DOOR GRONDWATERBESCHERMING IN GELDERLAND CONVENANT VOOR VERGOEDING VAN KOSTEN OF SCHADE DOOR GRONDWATERBESCHERMING IN GELDERLAND PARTIJEN: 1. De naamloze vennootschap Vitens N.V., statutair gevestigd te Zwolle, kantoorhoudend aan de Oude Veerweg

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Achtkarspelen 2015, versie 2

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Achtkarspelen 2015, versie 2 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Achtkarspelen 2015, versie 2 HOOFDSTUK 1. Begripsomschrijvingen 2 artikel 1. Begripsbepalingen 2 HOOFDSTUK 2. Vorm Maatwerkvoorziening 2 artikel 2. Vorm

Nadere informatie

Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning

Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning, locatie... gevestigd te..., bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd door mevrouw M.A.C. van der Valk, hierna te noemen de zorgaanbieder en mevrouw/de

Nadere informatie

Modelcontract grote gezinnen zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016)

Modelcontract grote gezinnen zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Modelcontract grote gezinnen zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de verhuur aan grote gezinnen. Dit model is gebaseerd op het Aedes

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE TWEE JAAR OF KORTER

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE TWEE JAAR OF KORTER HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE TWEE JAAR OF KORTER ONDERGETEKENDEN: 1. VOORNA(A)M(EN) ACHTERNAAM, geboren op GEBOORTEDATUM te GEBOORTEPLAATS, wonende te PLAATS (POSTCODE), aan de STRAAT HUISNUMMER,

Nadere informatie

H U U R O V E R E E N K O M S T W I N K E L R U I M T E

H U U R O V E R E E N K O M S T W I N K E L R U I M T E H U U R O V E R E E N K O M S T W I N K E L R U I M T E en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wsw. gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 mei 2008;

Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wsw. gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 mei 2008; Raadsbesluit Concept Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wsw De raad van de gemeente Sliedrecht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 mei 2008; b e s l u i t : Gelet

Nadere informatie

Uitvoeringsinstructie 12

Uitvoeringsinstructie 12 Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur Datum van ingang: Relatie met Leegstandwet Artikel 1 Algemene bepalingen Artikel 15 Bepalingen m.b.t. vergunningverlening Artikel 16 Bepalingen m.b.t. huur en

Nadere informatie

Onderwerp: OOP Verordening doelgroepen sociale woningbouw gemeente Heusden 2014

Onderwerp: OOP Verordening doelgroepen sociale woningbouw gemeente Heusden 2014 Zaaknummer: 00359789 Onderwerp: OOP Verordening doelgroepen sociale woningbouw gemeente Heusden 2014 Collegevoorstel Feitelijke informatie De Wet ruimtelijke ordening (Wro) biedt gemeenten de mogelijkheid

Nadere informatie

vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning Putten 2016.

vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning Putten 2016. 1 *548410* Bijlage BBV Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Putten; gelet op het bepaalde in de Verordening maatschappelijke ondersteuning Putten 2016; besluit: vast te stellen het

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE GELIBERALISEERD

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE GELIBERALISEERD HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE GELIBERALISEERD De ondergetekenden: «RegBedr001 gevestigd te «RegBedr021 aan de «RegBedr019, deel uitmakend van Stichting de Alliantie, statutair gevestigd te Hilversum,

Nadere informatie

Besluit wet Maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard versie

Besluit wet Maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard versie Besluit wet Maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard 2009 versie 18-12-2009 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Criteria... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Verordening Voorzieningen Gehandicapten 2005 gemeente Sliedrecht

Verordening Voorzieningen Gehandicapten 2005 gemeente Sliedrecht Verordening Voorzieningen Gehandicapten 2005 gemeente Sliedrecht Verantwoordelijke afdeling Welzijn, Educatie en Zorg. telefoon (0184) 495912 De getoonde verordeningen zijn een weergave van de actuele

Nadere informatie

MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW

MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30-1-2015 vastgesteld en tevens gepubliceerd op de website www.roz.nl.

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST Straatnaam 69 3533 GJ PLAATS

HUUROVEREENKOMST Straatnaam 69 3533 GJ PLAATS HUUROVEREENKOMST Straatnaam 69 3533 GJ PLAATS Huurder: Electronica Electronics & Verhuurder: vof Belegger Straatnaam 1 HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290

Nadere informatie

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015 Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015 Beleidsregels over nadeelcompensatie als gevolg van het verplaatsen op verzoek van de gemeente of het anderszins nemen van maatregelen

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE VIJF JAAR OF KORTER (voor het huren van een kamer in een woning waarin de verhuurder niet woont)

HUUROVEREENKOMST ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE VIJF JAAR OF KORTER (voor het huren van een kamer in een woning waarin de verhuurder niet woont) HUUROVEREENKOMST ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE VIJF JAAR OF KORTER (voor het huren van een kamer in een woning waarin de verhuurder niet woont) ONDERGETEKENDEN: 1. VOORNA(A)M(EN) ACHTERNAAM, geboren op GEBOORTEDATUM

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2015

FINANCIEEL BESLUIT WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2015 FINANCIEEL BESLUIT WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2015 vastgesteld: 16 december 2014 Financieel besluit Wmo 2015 1 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN... 4 Artikel 1 Begripsbepalingen... 4 HOOFDSTUK 2 PERSOONSGEBONDEN

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST OMKLAPWONINGEN

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST OMKLAPWONINGEN mercatus SAMENWERKINGSOVEREENKOMST OMKLAPWONINGEN De ondergetekenden: De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid MERCATUS, gevestigd en kantoorhoudende te Emmeloord, gemeente Noordoostpolder aav het

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, november 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelet op de artikelen 2 t/m 7 van de Verordening

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer 00450275. Beslissing op bezwaar van Stichting Scala over stichtingskosten

Collegevoorstel. Zaaknummer 00450275. Beslissing op bezwaar van Stichting Scala over stichtingskosten Zaaknummer 00450275 Onderwerp Beslissing op bezwaar van Stichting Scala over stichtingskosten Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Op 1 april 2015 gaf u Stichting Scala (hierna: de stichting)

Nadere informatie