Concept tekst prestatieafspraken gemeente Waterland. Prestatieafspraken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concept tekst prestatieafspraken gemeente Waterland. Prestatieafspraken 2013-2017"

Transcriptie

1 Concept tekst prestatieafspraken gemeente Waterland Prestatieafspraken Inleiding In deze prestatieafspraken zijn de afspraken vastgelegd die de gemeente Waterland en de corporaties Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam, Eigen Haard, Intermaris, Wooncompagnie en Woonzorg Nederland afspreken over hun bijdragen aan het wonen en de kwaliteit van de leefomgeving in Waterland. Dat doen ze vanuit een gezamenlijk streven naar de verdere ontwikkeling van Waterland als aantrekkelijke woongemeente. De gemeente en de corporaties zien de kwaliteit van wonen en leven als doelstelling van het beleid. In deze prestatieafspraken zijn de bijdragen van de zes partijen aan deze doelstelling benoemd. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze prestatieafspraken wordt verstaan onder: a. Prijzen woningvoorraad a.1. Sociale huur: woning met een subsidiabele huur tot de huurtoeslaggrens. a.2. Sociale koop: sociale koopwoning: een woning met een aanschafwaarde van maximaal tweeduizendvijfhonderd euro ( 2.500,00) per vierkante meter gebruiksvloeroppervlak, een totale aanschafwaarde van tweehonderdduizend euro ( ,00) niet overschrijdende. a.3. Sociale koop-plus: een sociale koopwoning als bedoeld in artikel a.2. een totale aanschafwaarde van tweehonderdvijfentwintigduizend euro ( ,-) niet overschrijdende. a.4. Vrije Sector: alle huurwoningen met een subsidiabele huurprijs boven de 664,66 per maand (prijspeil 2013). a.5. Sociale huur-plus: alle huurwoningen met een huurprijs tussen de 664,66 en (bedrag nog nader te bepalen) per maand. b. Maatschappelijk Vastgoed Gebouwen waar maatschappelijke functies gehuisvest zijn en/of maatschappelijke activiteiten plaatsvinden (eventueel aangevuld met commerciële functies), bijvoorbeeld brede scholen, kinderopvang, welzijnsinstellingen, sportvoorzieningen, wijkcentrum, wijksteunpunten, etc.). c. Nul-tredenwoning Een nul-tredenwoning is een woning die zonder trappen van buitenaf bereikbaar is en waarbij zogenaamde 'primaire ruimtes' (de keuken, het sanitair, de woonkamer en minimaal één slaapkamer) zich op dezelfde woonlaag bevinden. Drempels in de woning zijn laag of ontbreken. d. Huishouden Een alleenstaande met of zonder kinderen, dan wel twee personen met of zonder kinderen die een gemeenschappelijke huishouding voeren of wensen te voeren. e. Primaire doelgroepen van beleid Huishoudens met een laag inkomen. Voor de inkomensgrenzen wordt aangesloten bij de grenzen uit de Wet op de Huurtoeslag. Per 1 januari 2013 gelden de volgende inkomensgrenzen: Alleenstaand jonger dan 65 jaar: ,- Alleenstaand ouder dan 65 jaar: ,66 Meerpersoonshuishouden jonger dan 65 jaar: ,- Meerpersoonshuishouden ouder dan 65 jaar: ,15 f. Doelgroepen voor de woningtoewijzing Doelgroepen zoals die genoemd zijn in het BBSH. 1

2 g. Seniorenlabel (regionaal) Woonruimte die is aangewezen voor de huisvesting van ouderen, wordt met voorrang toegewezen aan woningzoekenden die tenminste 55 jaar of ouder zijn of aan huishoudens waarvan ten minste één van de leden 55 jaar of ouder is. h. Jongerenlabel In het regionale convenant Woonruimteverdeling is een label voor jongerenhuisvesting gedefinieerd. Woningen waarvoor dit label geldt, worden uitsluitend toegewezen aan woningzoekenden met een leeftijd onder de 26 jaar, die niet zijn ingeschreven voor een studentenwoning. i. Starter Een starter op de woningmarkt is een persoon die voor het eerst de woningmarkt betreedt en geen zelfstandige woning achterlaat. Het kan dus enerzijds gaan om een jonger iemand, maar ook bijvoorbeeld om iemand die een echtscheiding achter de rug heeft en een andere woning zoekt. Onder starters op de koopwoningmarkt wordt een ieder verstaan die voor het eerst een woning wil gaan kopen. Artikel 2. Algemene uitgangspunten 2.1. De bedragen genoemd in de artikelen 1.a, 1.e en f en 3.a worden van rechtswege aangepast aan de jaarlijkse wijziging van de huurtoeslaggrens De volgende beleidsdocumenten liggen ten grondslag aan de prestatieafspraken: a. Convenant woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam 2013; b. Het Volkshuisvestingsplan gemeente Waterland ; c. De nota Grondbeleid gemeente Waterland 2012; d. WMO-beleidsplan ; Waterland voor elkaar; e. AWM, missie a. Convenant Woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam 2013 In het convenant is de woonruimteverdeling in de Stadsregio geregeld. 2.2.b. Volkshuisvestingsplan De voornaamste conclusies van het Volkshuisvestingsplan zijn: De groep middeninkomens met een inkomen tot ,- bruto is op de woningmarkt tussen wal en schip beland. Deze groep komt sinds januari 2011 niet meer in aanmerking voor woningtoewijzing in de sociale sector, door de regel dat 90% van de woningen wordt toegewezen aan mensen met een inkomen tot ,-. Mensen met een hoger inkomen komen dus niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning, terwijl het kopen van een huis vaak niet haalbaar is. Deze groep is aangewezen op huurwoningen in het middensegment. Deze woningen zijn schaars binnen de gemeente. 40% van alle bewoners van een sociale huurwoning binnen de gemeente kan vanwege de inkomensgrens geen aanspraak meer maken op een woning in de sociale sector. Deze groep stroomt, mede om die reden niet door. Van deze 40% heeft 25% een inkomen dat hoger ligt dan ,-. De ervaring heeft ook geleerd dat ouderen zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen, totdat het niet meer gaat. Het beleid in de zorg is er op gericht om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Het gevolg is dat zij niet doorstromen naar andere woningen. Uit eigen onderzoek van de gemeente is gebleken dat er binnen de gemeente een grote vraag is naar jongerenwoningen. 2

3 2.2.c. De nota Grondbeleid gemeente Waterland 2012 In de nota Grondbeleid is het gemeentelijk beleid over samenwerkingsverbanden bij planontwikkeling, de definitie van sociale woningbouw en de bijdrage in de gemeentelijke projectkosten vastgelegd. 2.2.d. WMO-beleidsplan In dit beleidsplan staan de gemeentelijke beleidsvoornemens voor het wonen en de leefomgeving voor kwetsbare doelgroepen. Artikel 3. De prestatieafspraken Wij onderscheiden voor de prestatieafspraken de volgende thema s: A. Doelgroepen voor woningtoewijzing; B. Differentiatie van de woningvoorraad; C. Opdrachtgeverschap bij nieuwbouw; D. WMO en Wonen, zorg en welzijn; E. Leefbaarheid. 3.A. Doelgroepen voor woningtoewijzing Sinds 1 januari 2011 is Europese regelgeving van toepassing. Dit betekent dat de corporaties 90% van alle sociale huurwoningen moet toewijzen aan inkomens tot ,-. De corporaties zullen een groot deel van de overige 10% middels een regionaal label toewijzen aan gezinnen met minimaal één kind aan inkomens boven de ,-. De gemeente streeft naar het bieden van goede woonmogelijkheden voor diverse groepen woningzoekenden op de woningmarkt binnen de gemeente Waterland. De gemeentelijke doelgroepen staan genoemd op pagina 5 van het Volkshuisvestingsplan en bij artikel 1e en 1f van de prestatieafspraken. 3.A.1. Woonruimteverdeling 70% van alle sociale huurwoningen wordt met voorrang aangeboden aan ingezetenen van de gemeente Waterland of binding met de gemeente Waterland. Dit is conform het Convenant Woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam De lokale beleidsruimte voor de gemeente Waterland blijft ongewijzigd. 3.A.2. Maatwerkregeling op grond van het Convenant Woonruimteverdeling voor de corporaties Corporaties hebben het recht om 5% van de woningen ten behoeve van maatwerk, toe te wijzen. De ruimte die niet wordt benut schuift door naar de regionale ruimte. De corporaties rapporteren achteraf aan de gemeente hoe deze ruimte is ingezet. De corporaties beoordelen elke situatie apart. 3.B. Differentiatie van de woningvoorraad 3.B.1. Jongerenwoningen De gemeente Waterland streeft er naar om minstens 20 jongerenwoningen te bouwen in de periode tot Burgemeester en wethouders en corporaties kunnen, krachtens het convenant woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam, in overleg woonruimten aanwijzen die uitsluitend of met voorrang zullen worden toegewezen aan jongeren tot 26 jaar.. In de gemeente Waterland worden woningen die hiervoor naar aard en grootte geschikt zijn gelabeld als jongerenwoning, mits de locatie van de woning hiervoor geschikt wordt geacht. Hierbij gaat het ook om bestaande bouw. Afgesproken wordt om dit onderwerp in het komende jaar nader uit te werken. 3

4 3.B.2. Verkoop huurwoningen De corporaties hebben aangegeven dat de verkoop van sociale huurwoningen nodig is om te zorgen voor de benodigde financiële middelen en rekenen het tot hun eigen bedrijfsvoering. Jaarlijks wordt vooraf een overzicht verzonden aan de gemeente, welke woningen per corporatie in de verkoop worden gedaan en vindt achteraf een rapportage plaats van het aantal verkochte woningen. De volgende woningen zullen niet worden onttrokken aan de sociale voorraad: Jongerenwoningen. Ouderenwoningen. In bijzondere gevallen zal er overleg plaatsvinden tussen de desbetreffende corporatie en de gemeente. 3.B.3. Grondprijzen voor sociale (koop)woningen. Per project en programma wordt bekeken hoe de residuele grondprijsberekening uitvalt conform de nota Grondbeleid. Deze worden met de projectkosten doorberekend aan de corporatie. Voor de projectkosten geldt dat in de nota Grondbeleid is vastgesteld dat voor sociale woningbouw de bijdrage van de ontwikkelaar in de gemeentelijke projectkosten is vastgesteld op een prijs per woning van 3.000,-. 3.C. Opdrachtgeverschap nieuwbouw Het huidige gemeentelijke beleid is gericht op gelijke behandeling van corporaties en commerciële ontwikkelaars binnen de door de gemeente geformuleerde uitgangspunten. Voor locaties die bestemd zijn voor een substantieel deel sociale huurwoningen kunnen zowel corporaties als ontwikkelaars inschrijven. De gemeente komt per project/locatie met een goede nota van uitgangspunten met daarin specifieke eisen op het gebied van het beheer van de woningen en verantwoordelijkheden ten aanzien van de leefomgeving. Bij gelijke beoordeling van de plannen weegt de gemeente de maatschappelijke bijdrage zoals bijvoorbeeld investeringen in leefbaarheid, de woonkwaliteit etc. van de betreffende partij mee in haar afweging. Corporaties verwerven het opdrachtgeverschap in onderlinge concurrentie.. Een commerciële ontwikkelaar kan ook zelf een corporatie zoeken als partner bij een project. 3.C.1. Achtervangovereenkomst met de corporaties Met de ongelimiteerde achtervangovereenkomst neemt de gemeente deel aan de garantiestructuur. Door het innemen van de achtervangpositie ondersteunt de gemeente de corporaties bij de uitoefening van de taak op het gebied van sociale huisvesting. 3.D. WMO, wonen, zorg en welzijn 3.D.1 Toename woningvoorraad voor mensen met een zorgvraag In verband met de toenemende vergrijzing dient de woningvoorraad voor mensen met een zorgvraag waar mogelijk toe te nemen. Dit kan door nieuwbouw, maar ook door het aanpassen en opplussen van de bestaande woningen. De toegankelijkheid en voorzieningen in de woonomgeving worden meegenomen in de keuze voor het al dan niet ontwikkelen of aanpassen van een complex woningen. De gemeente en de corporaties streven er naar om per bouwlocatie/project te bekijken of er nog woningen voor specifieke doelgroepen gerealiseerd kunnen worden. Aangezien de gemeente zelf geen actief grondbeleid voert, is de gemeente afhankelijk van de markt. Er vindt net als met ontwikkelaars overleg plaats met zorgaanbieders over de mogelijkheden voor zorgwoningen binnen het woningbouwprogramma. 4

5 3.D.2. Voorkomen woninguitzetting en schuldhulpverlening In de vorige periode is een stappenplan opgesteld als er sprake is van huurachterstanden. Dit stappenplan is nog steeds van toepassing. De corporatie en de gemeente houden elkaar op de hoogte van zaken die spelen rondom cliënten met huurschulden. De precieze kosten en het aantal gevallen zijn jaarlijks moeilijk in te schatten. Het aantal wordt echter steeds groter. De corporaties betalen totaal samen ter voorkoming van huisuitzetting ,-. De gemeente Waterland draagt hier jaarlijks 1/10 e van dat bedrag ( 2.000,-) aan bij. Daarnaast zal er bij schulden nauw worden samengewerkt met de gemeente die sociaal.nl inschakelt, om huisuitzetting te voorkomen. De corporaties en de gemeente maken afspraken over het 2 e kans beleid. De corporaties schakelen casemanagers in als mensen te maken hebben met grote schulden, waarbij er ook nog andere problematiek speelt. 3.D.3. Aanpassen bestaande voorraad in het kader van de WMO De gemeente en de corporaties staan in principe positief ten aanzien van aanpassingen in (eigen) woningen en/of complexen die ertoe leiden dat mensen met een handicap en/of ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen, indien men dat wil. In de WMO-verordening staat opgenomen wat de inhoud is van het gemeentelijke beleid en hoe het wordt uitgevoerd onder welke criteria. Bij geringe woningaanpassingen staat het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor de eigen woonsituatie voorop, zowel voor de gemeente als voor de corporaties. 3.D.4. Complexmatige verbeteringen Bij complexmatige verbeteringen doen de corporaties een voorstel aan de gemeente, om een bijdrage in de kosten te leveren. Per geval wordt door de afdeling Zorg en Welzijn bekeken of een bijdrage kan worden verleend door de gemeente als er sprake is van een individuele aanvraag. Er wordt dan maatwerk geleverd. De gemeente verleent geen standaard bijdrage aan corporaties bij bijv. het verhogen van toiletten in complexen voor ouderen. Uitzondering kan gemaakt worden voor voorzieningen in gezamenlijke ruimten, die meerdere personen kunnen gebruiken. Bijv. elektrische deuropeners, een traplift in een gezamenlijke ruimte of het ophogen van een galerij (i.p.v. oprijplaten). De gemeente doet dit alleen als er een individuele aanvraag ligt en de kostenverdeling is 50%. Deze uitzondering geldt niet als een gebouw gerenoveerd wordt. In dat geval zijn de kosten van het aanbrengen van voorzieningen onderdeel van de totale renovatie. 3.D.5. Individuele aanpassingen in de woning De corporaties melden woningen met aangebrachte voorzieningen altijd eerst bij de gemeente, alvorens publicatie plaatsvindt bij Woningnet. De woning wordt dan met voorrang verleend aan een gegadigde die in het bezit is van een indicatie voor een WMO-urgentie en voldoet aan de overige voorwaarden. Mocht er geen gegadigde zijn voor de aangepaste woning, dan zullen aangebrachte voorzieningen waar mogelijk worden behouden en opgeslagen. Het bedrag voor het begeleiden bij het aanbrengen van een aanpassing in woningen, bedraagt 5% van de offerte, waarbij een minimale vergoeding van 70,- geldt per woningaanpassing en een maximale vergoeding van 350,-. De gemeente benadrukt dat voor aanpassingen binnen de woningen en het zoeken naar geschikte huisvesting, burgers ook een eigen verantwoordelijkheid dragen. Het zorg dragen voor een goed passende huisvesting en/of het tijdig verhuizen naar een andere woning als er sprake is van verslechtering van de fysieke gesteldheid is hiervan een voorbeeld, zowel voor huurders als kopers. 5

6 3.D.6. Wonen Plus De corporaties, met uitzondering van Woonzorg Nederland hebben aangegeven bij te willen dragen aan Wonen Plus met een maximum van 2.500,- per jaar elk. De gemeente draagt met een subsidie van ,- (prijspeil 2013) per jaar bij aan de activiteiten van Wonen Plus. Dit is onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting door de gemeenteraad. Als de gemeente substantiële veranderingen in de subsidiëring overweegt, wordt het standpunt van de corporaties hierover gevraagd en meegenomen als onderdeel van de overwegingen. 3.D.7. Onrechtmatige bewoning Indien er zaken binnenkomen van oneigenlijke bewoning bij de gemeente, wordt dit direct aan de corporaties doorgegeven en vice versa. De corporaties hebben eigen beleid voor de bestrijding van woonfraude en nemen vaak een paragraaf op in het huurcontract dat bij woonfraude de huurovereenkomst eenzijdig wordt ontbonden. 3.E. Leefbaarheid en de kwaliteit van de leefomgeving 3.E.1 Activiteiten leefbaarheid in samenhang met dagelijks beheer Insteek van de gemeente en de corporaties is dat de inspanningen zijn gericht op buurten en wijken binnen de gemeente en het leefbaar houden van de kernen van de gemeente Waterland. Uitgangspunt is, dat activiteiten op dat gebied plaatsvinden in samenhang met het dagelijks beheer van het bestaande woningbezit en de omgeving daarvan. Een dergelijke samenhang heeft een gunstige invloed op de resultaten die met inspanningen ter bevordering van de leefbaarheid kunnen worden geboekt. Gemeente en corporaties streven naar een omgeving die schoon, veilig en heel is. 3.E.2. Afstemmen beheerplannen. De gemeente en de corporaties zullen naast het uitvoeren van hun reguliere taken, initiatieven van bewoners en dorpsraden waar mogelijk stimuleren en ondersteunen. Jaarlijks wordt in het begin van het nieuwe jaar een afspraak gemaakt met de afdeling Openbare Werken en de corporaties om de plannen van de gemeente en de beheerplannen van de corporaties met elkaar af te stemmen. Artikel 4. Monitoring en overlegstructuur Jaarlijks wordt door de corporaties een kort verslag opgesteld waarin zoveel mogelijk de resultaten van deze prestatieafspraken worden weergegeven. Het gaat hierbij om: - de totale toewijzing van woningen; - de beleidsruimte van de corporaties (5%); - de toewijzing van woningen in het kader van de lokale beleidsruimte; - het aantal verkochte woningen (al dan niet onder voorwaarden); - het verslag wordt besproken in het bestuurlijk overleg Overlegstructuur Gedurende de looptijd van de prestatieafspraken vindt drie keer per jaar een bestuurlijk overleg plaats. Deze overleggen worden gepland in januari, mei en september. De gemeente verzorgt het bestuurlijk overleg. De agenda voor het bestuurlijk overleg zal altijd voorbereid worden in samenwerking met de beleidsadviseur van de Samenwerkende woningcorporaties Zaanstreek Waterland. Artikel 5. Inwerkingtreding en overige bepalingen 5.1. De prestatieafspraken treden in werking per 1 oktober 2013 en gelden voor 4 jaar. 6

7 5.2. Prestatieafspraken en toekomstige ontwikkelingen voor corporaties en gemeente Als er sprake is van ontwikkelingen die van invloed zijn op de prestatieafspraken, bespreken de partijen met elkaar in hoeverre het nakomen van de prestatieafspraken nog redelijk en billijk is. Op het moment van het opstellen van deze prestatieafspraken is er veel onzekerheid over de toekomst van de sociale woningbouw. Zowel de corporaties als de gemeente hebben te maken met de economische crisis en met veranderingen in landelijke wet- en regelgeving. Per 1 januari 2013 en de jaren erna moeten corporaties hoge verhuurdersheffingen afdragen aan het rijk. Dit heeft consequenties voor de investeringen die de komende jaren worden gedaan door de corporaties. De gemeente heeft te maken met de gevolgen van (mogelijk toekomstige) bezuinigingen voor het gemeentefonds. Indien er aanleiding is om de afspraken te wijzigen of niet na te komen dan kunnen beide partijen elkaar beargumenteerd verzoeken om van de afspraken af te wijken of deze te herzien. Beoordeling van het verzoek vindt plaats in onderling overleg, waarbij op basis van redelijkheid en billijkheid een afweging wordt gemaakt. Totdat overeenstemming bestaat over afwijken of wijzigen van de bestaande afspraken gelden de afspraken zoals geformuleerd in dit document. 7

1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2013 vast te stellen.

1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2013 vast te stellen. COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Tabellen woonruimteverdeling 2013 Te besluiten om 1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2013 vast te stellen. Inleiding Deze nota

Nadere informatie

Raadsvoorstel. HERZIENE VERSIE: zie toegevoegde tekst onder Nota van Wijziging

Raadsvoorstel. HERZIENE VERSIE: zie toegevoegde tekst onder Nota van Wijziging ill I Raadsvoorstel Gemeenteraad 6 September 2012 23 Kerkdriel, 27 juni 2012 HERZIENE VERSIE: zie toegevoegde tekst onder Nota van Wijziging Onderwerp Verordening doelgroepen sociale woningbouw 2012 Beslispunten

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.462 3.588 3.119 598 12.767 Bovenstaand woningbezit is exclusief 540 onzelfstandige

Nadere informatie

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014 Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio Maart 2014 2 Preambule Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd

Nadere informatie

In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen.

In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen. Bijlage 2 Veelgestelde vragen In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen. a. Vallen tijdelijke huurcontracten onder de werking van de Huisvestingswet

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen Beleid Uw contact F (020) 540 45 59 gemeente@amstelveen.nl Fractie Groen Links T.a.v. T. van Wijnen en M. Kortekaas Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief

Nadere informatie

NOORDWIJK. t Gemeente. Agendapunt: 13. Raadsvoordracht. Verordening doelgroepen sociale woningbouw in Noordwijk

NOORDWIJK. t Gemeente. Agendapunt: 13. Raadsvoordracht. Verordening doelgroepen sociale woningbouw in Noordwijk t Gemeente NOORDWIJK Blocmenbadplaolt Agendapunt: 13 Raadsvoordracht Verordening doelgroepen sociale woningbouw in Noordwijk Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het

Nadere informatie

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis?

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis? Hoe vind je in Gouda een huis? In deze brochure beantwoorden we de meest gestelde vragen over het kopen of huren van een huis in Gouda. Staat uw vraag er niet bij? Neem voor een sociale huurwoning contact

Nadere informatie

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Met ingang van 1 januari 2011 gelden er Europese regels voor de verdeling van woonruimte van woningcorporaties. Woningcorporaties

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Petra Bassie petra.bassie@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties Bijlage 2 Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties 1 De thema s en de prestatieafspraken op hoofdlijnen 1.1 Thema Betaalbaarheid

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2014/2015

Prestatieafspraken 2014/2015 Prestatieafspraken 2014/2015 Aanleiding De Alliantie regio Amersfoort, Omnia Wonen, Portaal Eemland en de gemeente Amersfoort hebben gesprekken gevoerd om te komen tot nieuwe prestatieafspraken. De prestatieafspraken

Nadere informatie

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Voor bezit van Habeko wonen in de kernen: Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen datum:10 november 2014 Vastgesteld door het college

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Prestatieafspraken -2020 Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Inleiding Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering

Nadere informatie

6 januari 2015 Huisvestingswet

6 januari 2015 Huisvestingswet 6 januari 2015 Huisvestingswet Eerlijke en rechtvaardige verdeling van schaarse woonruimte in de sociale huursector Agenda van vanavond Korte toelichting op de wet Mogelijkheden voor lokaal maatwerk Regionaal

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken Purmerend

Samenwerkingsafspraken Purmerend Pagina 1 / 13 Samenwerkingsafspraken Purmerend 1 juli 2013 tot 1 juli 2017 Gemeente Purmerend Intermaris Wooncompagnie Rochdale Woonzorg Nederland Pagina 2 / 13 Preambule In deze samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Landgraaf. Bijlage(n) Uw brief van Uw kenmerk Documentnummer 15.16418 IIUIIllllllll

Landgraaf. Bijlage(n) Uw brief van Uw kenmerk Documentnummer 15.16418 IIUIIllllllll Gemeente Landgraaf Aan de SP Landgraaf t.a.v. mevrouw I. Koopman Maastrichterlaan 11 6374 VL LANDGRAAF IIUIIllllllll Onderwerp Vragen ex artikel 43 Reglement van Orde inzake wachtlijsten. Landgraaf, Verzonden

Nadere informatie

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia.

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia. De heer P. Beeldman Westeinde 12 2841 BV MOORDRECHT ** verzenddatum 27 mei 2014 onderwerp uw kenmerk bijlage afdeling VROM behandeld door J.D. Lindeman telefoon 0180-639976 Geachte heer Beeldman, Op 19

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2016: Voor behoud van een beschikbare en betaalbare woningvoorraad

Prestatieafspraken 2016: Voor behoud van een beschikbare en betaalbare woningvoorraad Prestatieafspraken 2016: Voor behoud van een beschikbare en betaalbare woningvoorraad Prestatieafspraken gemeente Oegstgeest, woningcorporaties en huurdersorganisaties Gemeente Oegstgeest, de corporaties

Nadere informatie

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015 Inhoud 1. Woningvoorraad 2 2. Huishoudens 4 3. Huishoudens in woningen 5 4. Verhuizingen 8 5. Verhuiswensen doorstromers 10 6. Verhuiswensen starters 14 7. Woonruimteverdeling 15 Inleiding Er is heel veel

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2017

Prestatieafspraken 2017 Prestatieafspraken 2017 Aanleiding De prestatieafspraken 2017 zijn een vertaling van het bod, waarin de woningcorporaties aangeven door welke activiteiten zij een bijdrage leveren aan het realiseren van

Nadere informatie

Gemeentelijk beleid wonen en zorg

Gemeentelijk beleid wonen en zorg Informatieblad 2. Wonen en zorg April 2015 Gemeentelijk beleid wonen en zorg Gemeentelijk beleid over wonen en zorg wordt vormgegeven in de woonvisie van een gemeente. Concrete afspraken over doelstellingen

Nadere informatie

Vivare Gemeente Renkum

Vivare Gemeente Renkum Samenvatting Vivare Gemeente Renkum Prestatieafspraken 2015-2018 Vivare en de gemeente Renkum werken samen aan voldoende goede huurwoningen op de juiste plek voor een juiste prijs. Meer dan voorheen moet

Nadere informatie

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis?

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis? Hoe vind je in Gouda een huis? In deze brochure beantwoorden we de meest gestelde vragen over het kopen of huren van een huis in Gouda. Staat uw vraag er niet bij? Neem voor een sociale huurwoning contact

Nadere informatie

B&W. Advies. Lokale Beleidsruimte 2010-2014. :5/(.l.. :tt^ Zoetermeer sfeeds ondernemend. 3i./s.:(.o. ^ ^ ^^ivi^^^^^ Co^'

B&W. Advies. Lokale Beleidsruimte 2010-2014. :5/(.l.. :tt^ Zoetermeer sfeeds ondernemend. 3i./s.:(.o. ^ ^ ^^ivi^^^^^ Co^' ^ ^ ^^ivi^^^^^ gemeente \ B&W DM-nr. 2010/9146 Advies 100312 Versie: 1 Co^' Aox^ a< Verantwoordelijk Portefeuille Weth. Dr. T.J. Haan Mede verantw. Gemeentesecretaris Hoofdafdeling Auteur Lokale Beleidsruimte

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

Wij geven thuis. Goed en betaalbaar wonen in Den Haag

Wij geven thuis. Goed en betaalbaar wonen in Den Haag Wij geven thuis De gemeenteraadsverkiezingen in 2014 vallen samen met het laatste jaar van de lokale en regionale prestatieafspraken 2010-2014 tussen corporaties en gemeenten. De corporaties willen nieuwe

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Lokaal Akkoord Haarlem 2013 t/m Reg.nummer: 2013/ Inleiding

Raadsstuk. Onderwerp: Lokaal Akkoord Haarlem 2013 t/m Reg.nummer: 2013/ Inleiding Raadsstuk Onderwerp: Lokaal Akkoord Haarlem 2013 t/m 2016 Reg.nummer: 2013/154058 1. Inleiding Op 19 juli 2012 is de Woonvisie Haarlem in de raad vastgesteld (2012/220951). Aan de hand van de hierin opgenomen

Nadere informatie

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels POSITION PAPER Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels VNG-INZET VOOR DE NIEUWE HUISVESTINGSWET Inleiding In delen van het land is nog steeds sprake van knelpunten op de woningmarkt, met gevolgen

Nadere informatie

gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 en 20 van de Huisvestingswet 2014 en de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 en 20 van de Huisvestingswet 2014 en de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 7 april 2015; gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 en 20 van de Huisvestingswet 2014 en de artikelen

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Freya Mostert freija.mostert@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017

HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017 HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017 1 HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017 Contact Platform Amsterdam Middenhuur

Nadere informatie

het Raadbesluit tot wijziging van de de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015 gemeente Nieuwegein

het Raadbesluit tot wijziging van de de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015 gemeente Nieuwegein 20 16-156 Raadsbesluit De raad van de gemeente Nieuwegein; gelet op artikel 4 van de Huisvestingswet 2014; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 april 2016; besluit: vast te stellen:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 2. Beleidsuitgangspunten 3. Monitoring

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 2. Beleidsuitgangspunten 3. Monitoring Beleidsnotitie t.a.v. invoering Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting, voor wat betreft de toewijzing van sociale huurwoningen door toegelaten

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Gemeente Den Haag DSO/ RIS HUISVESTINGSVERORDENING GEMEENTE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Gemeente Den Haag DSO/ RIS HUISVESTINGSVERORDENING GEMEENTE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag DSO/2015.84 RIS 282096 HUISVESTINGSVERORDENING 2015 2019 GEMEENTE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gelet op artikel 2 van de Huisvestingswet 2014 en artikel 149 van

Nadere informatie

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? WWW.AEDES.NL MAART 2015 DE NIEUWE ONINGWET Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor woningcorporaties. De invoering van de nieuwe Woningwet betekent dat ook

Nadere informatie

Convenant Woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam Vastgesteld in de Regioraadsvergadering dd 24 juni 2008

Convenant Woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam Vastgesteld in de Regioraadsvergadering dd 24 juni 2008 Convenant Woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam Vastgesteld in de Regioraadsvergadering dd 24 juni 2008 1. De Stadsregio Amsterdam, krachtens artikel 45, lid 2 van haar Gemeenschappelijke regeling vertegenwoordigd

Nadere informatie

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad Nr: 2004-11-08 Schipluiden: 18 november 2004 Onderwerp: Notitie woningbouwprogrammering Midden-Delfland Aan de Raad Inleiding Voor u ligt de notitie woningbouwprogrammering waarin de uitgangspunten voor

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein Samenvatting In 2015 leverden wij 39 appartementen op aan het Schauwplein te Putten. De belangstelling voor de woningen was groot en leidde tot doorstroming. Wij sloten in 2015 inclusief deze nieuwbouw

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.543 3.327 2.934 1.169 12.973 Woningbezit naar huurprijscategorieën AMERSFOORT

Nadere informatie

BIJZONDERE WONINGEN ALGEMEEN

BIJZONDERE WONINGEN ALGEMEEN ALGEMEEN INLEIDING In deze folder geven wij informatie over woningen voor specifieke doelgroepen. Zoals woningzoekenden die een senioren-, zorg- of aangepaste woning nodig hebben. Deze woningen worden

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250. Tussenbalans toegankelijkheid sociale huursector 2015 Huisvesting statushouders

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250. Tussenbalans toegankelijkheid sociale huursector 2015 Huisvesting statushouders gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Organisatieonderdeel

Nadere informatie

17 i 20 Januar U zoekt een woning

17 i 20 Januar U zoekt een woning U zoekt een woning U zoekt een huurwoning in Noordoost-Groningen? Dan kunt u terecht bij Acantus. Wij verhuren zo n 13.000 sociale huurwoningen. Van eengezinswoningen tot seniorenappartementen, in verschillende

Nadere informatie

Bijlage 2 Toelichting wijzigingen ten opzichte van Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015 Gemeente Montfoort (vastgesteld 22 juni 2015)

Bijlage 2 Toelichting wijzigingen ten opzichte van Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015 Gemeente Montfoort (vastgesteld 22 juni 2015) Bijlage 2 Toelichting wijzigingen ten opzichte van Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015 Gemeente Montfoort (vastgesteld 22 juni 2015) Overzicht: aanpassingen huisvestingsverordening per 1 juli 2016

Nadere informatie

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 221/2008 21 oktober 2008 STZ/wwgz 08/167856 Beantwoording vragen van de heer P.G.M. Elbers inzake de verkoop van 183 huurwoningen Bloemenbuurt Aan de

Nadere informatie

Geachte mevrouw Van Vroonhoven, geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Geachte mevrouw Van Vroonhoven, geacht College van Burgemeester en Wethouders, Aan het College van Burgemeester en Wethouders Ter attentie van wethouder mw. N. van Vroonhoven Postbus 9900 1201 GM Hilversum Hilversum, 3 januari 2017 Geachte mevrouw Van Vroonhoven, geacht College van

Nadere informatie

Doelgroepen TREND A variant

Doelgroepen TREND A variant Doelgroepen TREND A variant Kleidum Socrates 2013 Doelgroepen 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Doelgroepen en Socrates... 5 1.2 Werkgebieden... 6 2 Doelgroepen en bereikbare voorraad... 7 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Programma 20.00 Welkom 20.05 Inleidingen Gevolgen Woningwet voor wonen in Valkenswaard Woningmarktontwikkelingen Valkenswaard Resultaten Woningbelang

Nadere informatie

Kenmerk: Telefoon: (071) 523 90 69 E-mail: vklein@hollandrijnland.net Bijlage: 1 Onderwerp: nieuwe inkomensgrenzen bij woningtoewijzing

Kenmerk: Telefoon: (071) 523 90 69 E-mail: vklein@hollandrijnland.net Bijlage: 1 Onderwerp: nieuwe inkomensgrenzen bij woningtoewijzing Aan De raden van de regiogemeenten van Holland Rijnland [gelijkluidend] In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop,

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2016

Prestatieafspraken 2016 Prestatieafspraken 2016 Aanleiding De prestatieafspraken 2016 zijn een vertaling van het bod, waarin de corporaties aangeven door welke activiteiten zij een bijdrage leveren aan het realiseren van het

Nadere informatie

Op 23 mei 2016 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake ouderen met een laag inkomen in een zorgwoning.

Op 23 mei 2016 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake ouderen met een laag inkomen in een zorgwoning. Gemeente Haarlem Haarlem Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem Raadsfractie Trots Haarlem t.a.v. dhr van den Raadt Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Onderwerp 5 juli 2016 2016/292376

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. XXXXXX 2015, nr. XXXXXX;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. XXXXXX 2015, nr. XXXXXX; Huisvestingsverordening gemeente Oldebroek 2015 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. XXXXXX 2015, nr. XXXXXX; gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10,

Nadere informatie

WOONVISIE Uitvoeringsprogramma

WOONVISIE Uitvoeringsprogramma Bijlage 3 bij raadsvoorstel tot vaststelling van de 'Woonvisie 2013-2020'. WOONVISIE 2013-2020 - Uitvoeringsprogramma 2013-2014 We zijn ons ervan bewust dat de Nieuwe Woonvisie 2013-2020 het beleid weergeeft

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Woonvisie in t kort 10

Woonvisie in t kort 10 10 Woonvisie in t kort Utrecht is een aantrekkelijke stad om te wonen en te werken. Daarom is de druk op de woningmarkt groot. Deze druk zal de komende jaren blijven waardoor veel doelgroepen niet de woning

Nadere informatie

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Alkmaar, juni 2014 Aan: Van: de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Met deze notitie bieden wij u het rapport Betaalbaar Wonen in de regio Alkmaar

Nadere informatie

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld 12 november 2015 19.30 uur tot ca. 21.00 uur Aanwezig: Bestuur Huurdersvereniging Domesta Hoogeveen - Alya Assen - Karin Koers (Domesta) - Huurders: dhr.

Nadere informatie

Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle

Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle DATUM 4 oktober 2017 PROJECTNUMMER 501.102/ OPDRACHTEVER emeente Brielle Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle 2017-2022 Inleiding In de Woonvisie Brielle 2017-2022 geven wij als gemeente Brielle

Nadere informatie

Sociaal Plan ParkStad

Sociaal Plan ParkStad Sociaal Plan ParkStad 2009 Wat is het Sociaal Plan ParkStad? In deze folder kunt u lezen over de afspraken en regelingen waar bewoners mee te maken krijgen als hun huis gesloopt of gerenoveerd wordt. Woningcorporaties,

Nadere informatie

Samenvatting. Toelichting. Bijlage 2; artikelsgewijze toelichting op wijzigingen. De aanpassingen hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

Samenvatting. Toelichting. Bijlage 2; artikelsgewijze toelichting op wijzigingen. De aanpassingen hebben betrekking op de volgende onderwerpen: Samenvatting De aanpassingen hebben betrekking op de volgende onderwerpen: Overzicht 1: aanpassingen huisvestingsverordening per 1 juli 2016 I. Begripsbepalingen Artikel 1.1. Woningtype; student II. Huur

Nadere informatie

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Wonen in het Land van Heusden en Altena Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Agenda P. van den Heuvel: De nieuwe Woningwet hoofdpunten W. Bijl: Regionale verankering in het Land van Heusden

Nadere informatie

BESLUITEN. verdeling nieuwbouwwoningen vrije sector. B&W-nr.: 06.1422 d.d. 28-11-2006

BESLUITEN. verdeling nieuwbouwwoningen vrije sector. B&W-nr.: 06.1422 d.d. 28-11-2006 Behoudens advies van de commissie ROW B&W-nr.: 06.1422 d.d. 28-11-2006 Onderwerp verdeling nieuwbouwwoningen vrije sector BESLUITEN 1. te constateren dat het hanteren van toewijzingsregels voor nieuwbouw

Nadere informatie

Monitoring prestatieafspraken woningcorporaties 2014

Monitoring prestatieafspraken woningcorporaties 2014 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Monitoring prestatieafspraken woningcorporaties 2014 Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In 2012 zijn met de woningcorporaties Portaal,

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

Naar een woonvisie voor Waterland

Naar een woonvisie voor Waterland Naar een woonvisie voor Waterland Informatieavond Raad 29 oktober 2015 de ruyterkade 112 1011ab amsterdam www.rigo.nl OPZET 1. Welkom en opening door de wethouder 2. Naar een woonvisie voor Waterland 3.

Nadere informatie

Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek

Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek VERHUURBELEID SOCIALE HUURSECTOR DEN HAAG 2014 Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek VERHUURBELEID SOCIALE

Nadere informatie

Nadere afspraken Bouwen aan de Stad II

Nadere afspraken Bouwen aan de Stad II Nadere afspraken Bouwen aan de Stad II 31 januari 2014 1. De gewijzigde, tijdelijke aanbiedingsafspraak die partijen op 29 mei 2013 hebben gemaakt voor de periode tot 1 oktober 2013 wordt ongewijzigd voortgezet

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST PRESTATIEAFSPRAKEN WONEN

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST PRESTATIEAFSPRAKEN WONEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST PRESTATIEAFSPRAKEN WONEN 2013-2016 De gemeente Dinkelland, ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder Steggink, daartoe ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet aangewezen

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00359

DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00359 DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00359 OPSCHRIFT Vergadering van 12 mei 2015 Bevoegde portefeuillehouder: Bas Brekelmans Betrokken portefeuillehouder(s): Arno van Kempen, Kees van Velzen Onderwerp Beantwoording

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.1163 d.d. 17-12-2013 Onderwerp Schriftelijke vragen SP: 'Ontwikkeling woonlasten in Leiden' Burgemeester en wethouders besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. de beantwoording van

Nadere informatie

Raadsvergadering 6 december Portefeuillehouder C.Koppenol

Raadsvergadering 6 december Portefeuillehouder C.Koppenol RAADSVOORSTEL Datum en nummer 30 oktober 2012, nummer Raadsvergadering 6 december 2012 Agendapunt Programmaveld Ruimte Portefeuillehouder C.Koppenol Wettelijke basis - Onderwerp Woonvisie Papendrecht 2012-2020

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Onderwerp. : Ruimte en Samenleving. Voorstel De verordening doelgroepen sociale woningbouw vast te stellen.

RAADSVOORSTEL. Onderwerp. : Ruimte en Samenleving. Voorstel De verordening doelgroepen sociale woningbouw vast te stellen. RAADSVOORSTEL Onderwerp : Verordening doelgroepen sociale woningbouw Raadsvergadering : 7 juli 2010 Politieke markt d.d.: 26 mei 2010 Agendapunt : 4 Portef.houder : wethouder Swart Voorstelnummer : 348478

Nadere informatie

Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord

Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord Samen kiezen voor een sterke woningmarkt Martin Hoiting/Rob Ravestein 14 oktober 2013 verandering in denken: één woningportefeuille welke woningen hebben we nodig

Nadere informatie

Akropolis op Zeeburgereiland

Akropolis op Zeeburgereiland Akropolis op Zeeburgereiland Het Zeeburgereiland Het Zeeburgereiland is een nieuw stuk stad, tussen het Oostelijk Havengebied en IJburg in. Het hele Zeeburgereiland bestaat uit verschillende buurten. Voor

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling aangepaste woningen gemeente Zaanstad 2015

Beleidsregels indicatiestelling aangepaste woningen gemeente Zaanstad 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 63559 14 juli 2015 Beleidsregels indicatiestelling aangepaste woningen gemeente Zaanstad 2015 In deze beleidsregels wordt beschreven hoe het college

Nadere informatie

Onderzoeksrapport DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek

Onderzoeksrapport DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Onderzoeksrapport DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek VERHUURBELEID SOCIALE HUURSECTOR DEN HAAG 2011 Onderzoeksrapport DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek VERHUURBELEID SOCIALE

Nadere informatie

Reactienota woonvisie Doetinchem 2020

Reactienota woonvisie Doetinchem 2020 Reactienota woonvisie Doetinchem 2020 Nr. Reactie Sité Woondiensten Reactie gemeente Doetinchem Wijziging van de woonvisie Algemeen: blij met de woonvisie Doetinchem 2020 De woonvisie stimuleert en steunt

Nadere informatie

Besluit: Raadsvergadering dd. b GjQY(L 'ZdDoO 09.FEB Voorstel nummer 8 / agendapunt ty. I

Besluit: Raadsvergadering dd. b GjQY(L 'ZdDoO 09.FEB Voorstel nummer 8 / agendapunt ty. I 8323 Raadsvergadering dd. b GjQY(L 'ZdDoO 09.FEB 2006 Voorstel nummer 8 / agendapunt ty. I Onderwerp: Subsidieverordening Toegankeiijke Woningen Zaanstad Besluit: Aan de gemeenteraad, In de nota 'De opgave

Nadere informatie

Woonvisie Gemeenteraad Boxtel

Woonvisie Gemeenteraad Boxtel Woonvisie 2015-2025 Gemeenteraad Boxtel Aanleiding Woonvisie 2010-2014 afgerond Regionale agenda wonen Veranderde dynamiek op de woningmarkt Extramuralisering Woningwet 2015 2 Vorm van de woonvisie Visie

Nadere informatie

MEMO van college aan de algemene raadscommissie

MEMO van college aan de algemene raadscommissie MEMO van college aan de algemene raadscommissie datum : 19 februari 2012 aan : Gemeenteraad van : College onderwerp : Huisvestingsverordening gemeente Bergen, aanpassen Bijlagen 1 en 2 per 1 maart 2013

Nadere informatie

Huisvestingswet Woonruimteverdeling in de regio.

Huisvestingswet Woonruimteverdeling in de regio. Huisvestingswet 2014 Woonruimteverdeling in de regio Opbouw 1. Hoe hebben we het nu geregeld? 2. Wat zegt de nieuwe wet? 3. Hoe kunnen we het gaan regelen? 1. Huisvestingsverordening Regio Alkmaar 1. 8

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen

Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen Waar heeft u als woningzoekende met een inkomen tot 35.739 recht op? Voorbeeld 1 Kees is 28 jaar en wil gaan samenwonen met zijn vriendin. Samen verdienen ze

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

MK2015. Rapportage Woonruimteverdeling 2015 Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam

MK2015. Rapportage Woonruimteverdeling 2015 Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam MK2015 Rapportage Woonruimteverdeling 2015 Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Samenvatting en conclusies pagina 4 1 Verhuringen in de sociale huursector pagina 5

Nadere informatie

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN aan ZEEUWS- VLAANDEREN Samen bouwen Dit is de gezamenlijke visie van Clavis, Woonstichting Hulst en Woongoed Zeeuws- Vlaanderen op de sociale volkshuisvesting in Zeeuws-Vlaanderen. Ons motto: samen bouwen.

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal. OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal.  OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Koersplan 2017-2020 OP HOOF D L I JN EN Woningbouwvereniging Poortugaal www.wbvpoortugaal.nl OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Wij bieden betaalbare huurwoningen met een passende kwaliteit. We

Nadere informatie

BIJZONDERE WONINGEN ALGEMEEN

BIJZONDERE WONINGEN ALGEMEEN ALGEMEEN INLEIDING In deze folder geven wij informatie over woningen voor specifieke doelgroepen. Zoals woningzoekenden die een senioren-, zorg- of aangepaste woning nodig hebben. Deze woningen worden

Nadere informatie

Beantwoording artikel 38 vragen

Beantwoording artikel 38 vragen Beantwoording artikel 38 vragen Aan de PvdA fractie Ter attentie van mevrouw Suijker directie/afdeling RO/RBA contactpersoon J. de Heer onderwerp artikel 38 vragen PvdA telefoon 0182-588288 uw kenmerk

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 11 12 www.utrecht.nl /twitter @PaulusJansenSP Aan de leden van de commissie Stad en Ruimte Behandeld door B.J. Brijder Doorkiesnummer 030-28 64408

Nadere informatie

Gemeente Papendrecht

Gemeente Papendrecht Gemeente Papendrecht BELEIDSREGELS REGIONALE VOORRANGSREGELING WOONRUIMTEVERDELING Regeling nr. : (voorkeur) Vastgesteld in collegevergadering : 05-04-2005 Laatste wijziging (+ nr. raadsbesluit) : 05-04-2005

Nadere informatie

Gemeente Delft. Ter informatie zenden wij u de notitie Afspraken Lokale beleidsruimte Delft.

Gemeente Delft. Ter informatie zenden wij u de notitie Afspraken Lokale beleidsruimte Delft. M Gemeente Delft Retouradres : Wi]k- en Siedrzaken. Poslbue 340.2600 AH Dehl Gemeenteraad van DelH VERZONDEN 1 2 M EI 2011 Oalum Onderwerp 14-04-2011 Toezending stukken ter informatie Ons kenmerk 1150255

Nadere informatie

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Woonvisie Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Aanleiding Verschuiving van de volkshuisvestelijke opgave Sociale huur: Woningwet 2015 redelijke bijdrage Langer zelfstandig wonen Lokaal beleid 2

Nadere informatie

Prestatie-/jaarafspraken 2016

Prestatie-/jaarafspraken 2016 Prestatie-/jaarafspraken 2016 IJsseldal Wonen Huurdersbelangenvereniging IJsseldal Viverion Huurdersvereniging Lochem Gemeente Lochem 1 Aanleiding Woningcorporaties Viverion en IJsseldal Wonen en de gemeente

Nadere informatie

Woonruimteverdeling in Breda

Woonruimteverdeling in Breda RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Woonruimteverdeling in Breda De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

BESLUITEN. 1. De Raad voor te stellen het bijgevoegde besluit tot wijziging van de Huisvestingsverordening vast te stellen.

BESLUITEN. 1. De Raad voor te stellen het bijgevoegde besluit tot wijziging van de Huisvestingsverordening vast te stellen. Aanbiedingsformulier Onderwerp Aanpassing Huisvestingsverordening inzake circulaire MG 2000-23 In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper Parafanten Directeuren Portefeuilleh. B&W Nr: 01.0560/15

Nadere informatie

Wijziging Huisvestingsverordening regio Utrecht 2015 gemeente Utrecht

Wijziging Huisvestingsverordening regio Utrecht 2015 gemeente Utrecht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht. Nr. 100106 21 juli 2016 Wijziging Huisvestingsverordening regio Utrecht 2015 gemeente Utrecht besluit 1. In de begripsbepaling in de Huisvestingsverordening

Nadere informatie