De Wet werk en zekerheid (33 818)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Wet werk en zekerheid (33 818)"

Transcriptie

1 De Wet werk en zekerheid (33 818) Naar een ander ontslagrecht: meer werk, meer zekerheid? AIAS 12 juni 2014 Prof. dr. Ronald M. Beltzer

2 De aanleiding Ontslagrecht is te politiek beladen, maar heeft weinig met werkgelegenheid te maken. Veranderen is wel wenselijk want: Uitkomsten zijn oneerlijk (want verschillend zonder goede reden). Systeem is veel te ingewikkeld. Te groot verschil tussen flexibel en vast. Huidige effecten op arbeidsmarkt (en andere markten) staan sterk ter discussie, maar wijziging leidt in de plannen niet tot substantieel meer banen.

3 Welke problemen zijn reëel? Duaal stelsel: ontbinding kan altijd (gewichtige redenen, art. 7:685) en is snelweg, opzegging duurt langer en wordt soms lastig gevonden Uit HSI-onderzoek (UvA) blijkt: vergoeding bij ontbinding gemiddeld bij opzegging gemiddeld bij andere wijzen gemiddeld 380 Doel wet: verschillen uitbannen, lasten verlagen.

4 Welke problemen zijn reëel? Werkgever bepaalt ontslagroute: MKB kiest voor UWV (geen vergoeding), grotere werkgevers voor kantonrechter (sneller afgehandeld). Werknemers worden hiermee ongelijk behandeld. Hogere werknemers krijgen voorts per dienstjaar meer vergoeding dan lagere werknemers ongeacht het inkomen.

5 Welke problemen zijn reëel? BBA laat geen appel toe, UWV is geen rechter. Strijd met Europees recht? Daarnaast kan men na opzegging in drie instanties (moeten) procederen voor een vergoeding, ontbinding kent geen hoger beroep of cassatie. Bij 681 moet men schade stellen (formule is verboden), bij 685 niet. Complex wordt het als de procedures samenlopen.

6 Kortom: waarom een ander ontslagrecht? Om het eerlijker te maken geen ongelijke behandeling afhankelijk van de gekozen route, de leeftijd, de positie. Om het begrijpelijker te maken: geen switch, voorwaardelijke ontbindingen en onbegrijpelijke vergoedingen. Economische argumenten zijn te zeer onbewezen om als grondslag te dienen. In stukken aan TK en EK komen deze ook niet terug.

7 Het echte probleem? Land Loondoorbetaling bij ziekte in duur (weken) Australië 2,0 Oostenrijk 0-6/6-10 België 4,3 Canada 0-12 Denemarken 2,0 Finland 1,8 Frankrijk - Duitsland 6,0 Griekenland 2,0 IJsland 2,4 Ierland - Italië - Japan - Luxemburg 15,4 Nederland 104,0 Nieuw Zeeland 1,0 Noorwegen 2,3 Spanje 3,2 Zweden 2,8 Zwitserland 3,0 Verenigd Koninkrijk 28,0 Verenigde Staten -

8 Geen aanpassing loon & ziekte Politiek waarschijnlijk te gevoelig. Zeker nu: de WWZ is al een grote operatie. EK D66 uit zorgen. Antwoord Minister (p van MvA) zeilt om probleem heen: dat evaluatie WIA (sic!) goed is, heeft er weinig mee van doen. Minister zegt ook (p. 51) dat transitievergoeding na twee jaar ziekte gewoon verschuldigd is: deze kosten zijn van een andere aard.

9 De belangrijkste wijzigingen Wijziging flexibele arbeidsrelaties Herziening ontslagrecht: Twee wegen met appel en cassatie Transitievergoedingen Meer ruimte afwijking bij cao Wijzigingen WW

10 De stand van zaken 3 juni: behandeling wetsvoorstel EK (datum 1 juli verschoven naar 1 januari) 10 juni: stemming EK 1 januari 2015: inwerkingtreding bepalingen flexibele arbeid (behalve ketenregeling). Was eis EK 1 juli 2015: inwerkingtreding ontslagrecht (inclusief ketenregeling) 1 januari 2016: stapsgewijze afbouw WW Veegwet is al aangekondigd (p. 2 MvA EK)

11 Ontslagrecht: een overzicht 669: redelijke grond a: opzegverboden 671: instemming met opzegging 671a: toestemming via UWV (sub a en b grond) 671b en c: ontbinding 672: opzegtermijn 673: transitievergoeding 681: vernietiging opzegging of billijke vergoeding 682: herstel of vergoeding 683 en 686a: procesrecht en termijnen

12 UWV en kantonrechter Voor bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid: UWV. Andere gevallen: kantonrechter. Typisch VVD/PvdA-compromis. Alles verzoekschrift (ook alles wat verband houdt met einde van de arbeidsovereenkomst, denk aan concurrentiebeding). Geen schorsende werking.

13 Ontslagregels Ontslagregels deels in BW, deels in ministeriële regeling Bijlagen A en B (schoonmaak- en uitzendsector) blijven gehandhaafd Gronden voor ontslag (669 lid 3) Herplaatsingsplicht (669 lid 1)! Versoepeling afspiegeling bij cao (669 lid 5) Appel en cassatie (683)

14 Opzeggen: personeel bereik Opzeggen niet zonder instemming werknemer, tenzij (671 lid 1) Toestemming UWV (671a) Proeftijd Ontslag op staande voet Huishoudelijk personeel Bestuurder NV/BV (let op 668a en WMCO) AOW er, geestelijke, werknemer bijzondere school/instelling met commissie Let op: bij instemming gelden gronden 669 niet (MvA EK, p. 86).

15 Herroeping Instemming herroepbaar: twee weken. Niet uit te sluiten. Misbruik van recht? Zie lid 5 (amendement): geen herroeping indien werknemer binnen zes maanden na herroeping opnieuw schriftelijk instemt met opzegging. Veegwet: niet alleen bij opzegging, ook bij beëindigingsovereenkomst. Geldt niet indien werknemer zelf opzegt (MvA EK).

16 Herroeping Zou een pro forma helpen om herroeping te ontgaan? Minister (MvA EK, p. 88): neen. Bij pro formaontbinding hebben partijen overeenstemming over het einde en geldt dus de veertiendagentermijn. Pro forma wordt zinloos, wegens eis van redelijke grond-eis en mogelijkheid van hoger beroep.

17 671 b en c. Ontbinding Ontslagen gelegen in de persoon van de werknemer, maar let op gronden in 669 (c-h). Ook bij weigering UWV en arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zonder opzegbeding. Kantonrechter kan enkel ontbinden met inachtneming van een periode gelijk aan de opzegtermijn, maar zie lid 8. Geen aparte norm voor de vergoeding, dus transitievergoeding is uitgangspunt. Let op: opzegverboden (m.n. ziekte). Ziekmelding na ontbindingsverzoek blokkeert niet (lid 7). Probleem: bestuurder?

18 Opzegverboden Opzegging in strijd met art. 7:670: vernietiging of billijke vergoeding op grond van art. 7:681 BW. Op grond van 671b lid 2 wordt geen ontbinding uitgesproken als opzegverbod van toepassing is; lid 6 bevat uitzonderingen op deze regel maar deze gelden niet bij a-grond (ziekte). Zie voor uitzonderingen op de opzegverboden: art. 7:670a. Ontslagverbod tijdens ziekte niet meer driekwart, maar volledig dwingend (art. 7:670 lid 14 ziet alleen op dienstplichtigen).

19 Inperking ketenregeling van art. 7:668a BW (1) Periode waarbinnen maximaal drie elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen worden aangegaan wordt teruggebracht van drie naar twee jaar. Als de tussenpoos waarbinnen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar opvolgen zes maanden of korter is, telt de keten door. Op dit moment is dat het geval bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die elkaar opvolgen met een tussenpoos van maximaal drie maanden.

20 Inperking ketenregeling van art. 7:668a BW (2) Bij cao (of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan) kan de periode van twee jaar worden verlengd tot maximaal vier jaar en kan het maximum van drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden uitgebreid naar zes indien: sprake is van een uitzendovereenkomst ex art. 7:690 BW (deze periode gaat dan lopen na afloop van de in art. 7:691 BW bedoelde periode). de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering de verlenging en/of uitbreiding van het aantal contracten vereist. Van termijn tussenpoos van maximaal zes maanden kan niet worden afgeweken bij cao.

21 De ketenregeling is straks niet (volledig) van toepassing: Indien bij schriftelijke overeenkomst (of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan) ten nadele van de bestuurder van een rechtspersoon wordt afgeweken van de periode van 24 maanden. Indien de Minister van SZW heeft bepaald dat de ketenregeling bij cao (of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan) buiten toepassing kan worden verklaard voor bepaalde functies in een bedrijfstak. Tot nu toe is alleen de profvoetballerij expliciet genoemd.

22 Gewijzigde ketenregeling: wordt het doel bereikt? Doel: bevorderen instroom in arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Ontstaat geen vlucht naar andere vormen van flexibele arbeid? Gaat niet iedereen er na 23 maanden uit? (ook wegens transitievergoeding, zie hierna). Hoe staan we er Europees voor? En maakt dat uit? Zijn werkgevers niet te zeer gewend aan 3 x 3 x 3 en aan afwijking bij cao? Of zijn ze korte tijd ( ) verwend?

23 Voor de onheilsprofeten De wettekst van 1907 tot 1999: Art. 1639f: 3. Indien een voor bepaalde tijd aangegane dienstbetrekking is voortgezet, is voor haar beëindiging voorafgaande opzegging nodig. 4. Voor de toepassing van het bepaalde in het vorige lid worden dienstbetrekkingen tussen dezelfde partijen, welke elkander met tussenpozen van niet meer dan 31 dagen zijn opgevolgd, geacht een voortgezette dienstbetrekking te vormen ( ). 5. Van het bepaalde in het derde en het vierde lid kan slechts worden afgeweken bij collectieve arbeidsovereenkomst ( ). Dit vonden wij dus 92 jaar normaal.

24 Aanzegtermijn bij arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd Werkgever wordt verplicht de werknemer uiterlijk een maand voor het eindigen van het contract (schriftelijk) te berichten of dit wel of niet verlengd wordt. Indien verlengd wordt, dient de werkgever de werknemer te informeren over de voorwaarden waaronder hij de arbeidsovereenkomst wil voortzetten. Bij niet (of gedeeltelijk niet) nakomen van de aanzegtermijn van een maand is de werkgever de werknemer een vergoeding verschuldigd gelijk aan het loon over (het gedeelte van) de niet in acht genomen aanzegtermijn. Geen aanzegtermijn wanneer einddatum niet op een kalenderdatum is gesteld of wanneer het contract is aangegaan voor een periode korter dan zes maanden.

25 Transitievergoeding c driekwart dwingend recht Verschuldigd bij: Opzegging Ontbinding Niet voortzetten bepaaldetijdcontract na ten minste 24 maanden op initiatief werkgever of op initiatief werknemer bij ernstige verwijtbaarheid werkgever Niet bij ontbindende voorwaarde? Is bedoeld als vervanging van bestaande ontslagvergoedingen. Per se voor transitie? Fiscale aspecten verdienen nadere uitwerking. Let op: tussenpozen tellen niet mee voor berekening.

26 Hoogte transitievergoeding 1/6 maandsalaris per half dienstjaar; na 10 jaar ½ maandsalaris per dienstjaar; maximaal of een jaarsalaris als dit meer is. Maandsalaris: vaste componenten: AMvB volgt e.e.a. conform huidige kantonrechtersformule. Overgangsregeling voor 50-plussers met minimaal tien dienstjaren en kleine ondernemingen; tot januari 2020 (art. 673a en d) Afwijking bij cao mogelijk (mits gelijkwaardig). Eerdere investeringen door werkgever in inzetbaarheid kunnen in mindering worden gebracht (niet duidelijk tot wanneer dit terug werkt, ziet niet op 611a!).

27 Billijke vergoeding Zie art. 671b lid 8, 671c lid 2, 673 lid 9, 681, 682, 683 lid 3. Veelal alleen bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten. Zeer uitzonderlijke gevallen: een muizengaatje. Check op rechtspraak zal volgen p. 73 MvT. MvT, p. 34: voorbeelden ernstig verwijtbaar gedrag werkgever: verstoorde arbeidsrelatie als gevolg van laakbaar gedrag werkgever (discriminatie, intimidatie, niet-naleving verplichtingen, valse beschuldigingen) en arbeidsongeschiktheid als gevolg van onvoldoende zorg voor arbeidsomstandigheden

28 Hoogte billijke vergoeding MvT, p : aan de rechter de hoogte te bepalen. Nietszeggend criterium: De hoogte staat naar haar aard in relatie tot het ernstig verwijtbare handelen of nalaten van de werkgever. MvT: criteria als loon en lengte van het dienstverband spelen geen rol. Voorts kan in deze additionele vergoeding niet tot uitdrukking komen of het ontslag redelijk is mede in de gevolgen van het ontslag omdat dit reeds is verdisconteerd in de transitievergoeding.

Cliëntenseminar Lente op de Zuidas. 31 maart 2015

Cliëntenseminar Lente op de Zuidas. 31 maart 2015 Cliëntenseminar Lente op de Zuidas 31 maart 2015 WWZ Wijzigingen per 1 januari 2015 Aanzegtermijn Wijzigingen per 1 juli 2015 en 1 januari 2016 Ketenregeling Proeftijd Scholingsverplichting Vaststellingsovereenkomst

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid de veranderingen op een rij

Wet werk en zekerheid de veranderingen op een rij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen stand makkelijker aanpassen aan de dynamiek in de afzetmarkt als werknemers goed in staat zijn elders nieuw werk te vinden. Duurzame arbeidsrelaties

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 24 november 2014 Wet Werk en Zekerheid Artikel uit Leo informeert november 2014 Op 10 juni 2014 is de omvangrijke Wet werk en zekerheid aangenomen door de Eerste Kamer. Met de gevolgen van deze wet krijgen

Nadere informatie

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter.

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter. WWZ van A tot Z Inleiding Zoals u in onze eerdere nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, brengt de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingrijpende veranderingen aan op het gebied van flexibele arbeid, het ontslagrecht

Nadere informatie

S O C I A A L R E C H T

S O C I A A L R E C H T Nummer 1 9 Januari 2013 Pagina 19 HOOFDARTIKEL SOCIAAL RECHT Mw. mr. W. Hafkamp- Van der Zwaard, Houtiioff Buruma, Amsterdam Het nieuwe ontslagrecht: toekomst of werkelijkheid? 14-007 Geschreven door:

Nadere informatie

DE NIEUWE FLEX- EN ONTSLAGREGELS

DE NIEUWE FLEX- EN ONTSLAGREGELS DE NIEUWE FLEX- EN ONTSLAGREGELS 9 december 2014 Maarten van Gelderen Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten Programma 19.30 20.30 uur Flexibele arbeidscontracten 20.45 21.45 uur Het nieuwe ontslagrecht Blok

Nadere informatie

De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015. De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen

De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015. De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015 De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen Arbeidsrecht De door de overheid vastgestelde regels betreffende arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers.

Nadere informatie

DE WET WERK EN ZEKERHEID IN EEN NOTENDOP

DE WET WERK EN ZEKERHEID IN EEN NOTENDOP DE WET WERK EN ZEKERHEID IN EEN NOTENDOP 1. PROEFTIJD 4 Wat verandert er vanaf 1 januari 2015?... 4 Wat te doen na 1 januari 2015?... 4 2. CONCURRENTIEBEDING 4 Wat is een concurrentiebeding?... 4 Wat verandert

Nadere informatie

VERGOEDINGEN EN SANCTIES PROF. MR. WILLEM BOUWENS

VERGOEDINGEN EN SANCTIES PROF. MR. WILLEM BOUWENS VERGOEDINGEN EN SANCTIES PROF. MR. WILLEM BOUWENS STELLING 1 Het nieuwe stelsel van ontslagvergoedingen is niet uit te leggen! 2 SOORTEN VERGOEDING 1. Vergoeding in verband met het voortijdig eindigen

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht ten gevolge van de Wet werk en zekerheid Dit overzicht is met zorg opgesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract afloopt. Ook

Nadere informatie

ARBEIDSRECHT WWZ #02 MAGNA CHARTA MAGAZINE JANUARI 2015 DE NIEUWE AANZEGGING ; EEN OPLOSSING ARBEIDSRECHT EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN DE WWZ

ARBEIDSRECHT WWZ #02 MAGNA CHARTA MAGAZINE JANUARI 2015 DE NIEUWE AANZEGGING ; EEN OPLOSSING ARBEIDSRECHT EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN DE WWZ MAGNA CHARTA MAGAZINE ARBEIDSRECHT WWZ #02 JANUARI 2015 DE NIEUWE AANZEGGING ; EEN OPLOSSING ARBEIDSRECHT EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN DE WWZ HET NIEUWE ONTSLAGRECHT REFORMATIO IN PEIUS? VAN DE REGEN IN

Nadere informatie

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 3 Wijzigingen flexibele arbeid... 3 1. Proeftijd... 3 2. Aanzegtermijn... 3 3. Concurrentiebeding...

Nadere informatie

Seminar 20 november 2014. Gevolgen Wet Werk en Zekerheid

Seminar 20 november 2014. Gevolgen Wet Werk en Zekerheid Seminar 20 november 2014 Gevolgen Wet Werk en Zekerheid Programma Wet Werk en Zekerheid Tranche 1 Flexbepalingen Tranche 2 Ontslagrecht Dreigend ontslag Re-integratiekosten Praktijkvoorbeelden (casus)

Nadere informatie

Advieswijzer ontslagrecht

Advieswijzer ontslagrecht Advieswijzer ontslagrecht Wijzigingen Wet werk en zekerheid voor u samengevat In deze advieswijzer komen de volgende zaken aan bod: 1. Nieuw vanaf 1 januari 2015 2 1.1 Versterking rechten tijdelijke arbeidscontracten

Nadere informatie

Advieswijzer Ontslagrecht: nieuwe regels Wet werk en zekerheid

Advieswijzer Ontslagrecht: nieuwe regels Wet werk en zekerheid Advieswijzer Ontslagrecht: nieuwe regels Wet werk en zekerheid Door de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 januari 2015 zijn de ontslagregels gewijzigd. Per 1 juli 2015 zullen weer nieuwe wijzigingen

Nadere informatie

Het wetsvoorstel Werk en zekerheid dertig concrete voorstellen tot aanscherping en verduidelijking

Het wetsvoorstel Werk en zekerheid dertig concrete voorstellen tot aanscherping en verduidelijking Het wetsvoorstel Werk en zekerheid dertig concrete voorstellen tot aanscherping en verduidelijking Vakgroep arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht Universiteit van Amsterdam 1 Inleiding Een kleine drie

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen arbeidsrecht 1 juli 2015 Inleiding Kort overzicht van de wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Ketenregeling Ontslagrecht Payrolling 2 1 Overzicht

Nadere informatie

Ontbijtsessie. Wet Werk en Zekerheid

Ontbijtsessie. Wet Werk en Zekerheid Ontbijtsessie Wet Werk en Zekerheid 1 juli 2015 mr. Anne-Marie Dijkhorst 1 Doelstellingen wet A. MEER INSIDERS, MINDER OUTSIDERS: DE AANPASSINGEN VAN DE FLEXBEPALINGEN B. ONTSLAGRECHT EENVOUDIGER, SNELLER,

Nadere informatie

OR UPTODATE. Martijn Vaessen m.vaessen@sprengers.nl 030-2520900

OR UPTODATE. Martijn Vaessen m.vaessen@sprengers.nl 030-2520900 OR UPTODATE Martijn Vaessen m.vaessen@sprengers.nl 030-2520900 Achtergronden Discussie over ontslagrecht: economen juristen Probleem insiders outsiders Doorgeschoten bescherming? Bereidheid aanbieden vast

Nadere informatie

Analyse Wet werk en zekerheid door ABU

Analyse Wet werk en zekerheid door ABU Analyse Wet werk en zekerheid door ABU De Wet werk en zekerheid is afgelopen vrijdag 29 november bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is het wetsvoorstel ook openbaar geworden. Hieronder kunt u een link

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID SPECIAL WET WERK EN ZEKERHEID Voorwoord Voor alle werkgevers dus ook voor u als watersportondernemer gaat er veel veranderen op het gebied van personeel. De nieuwe Wet Werk en Zekerheid gaat in op 1 juli

Nadere informatie

Whitepaper Wet werk en zekerheid

Whitepaper Wet werk en zekerheid Whitepaper Wet werk en zekerheid Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid staat u als directeur of bestuur een aantal ingrijpende veranderingen te wachten, onder meer ten aanzien van het ontslagrecht, sociale

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding Wet Werk en Zekerheid De transitievergoeding Jennifer Horsten 21 mei 2015 Onderwerpen Veranderingen sinds 1 januari 2015 Veranderingen vanaf 1 juli 2015 De transitievergoeding Recht/geen recht op transitievergoeding

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Onze ref: 28-mar-2-wpa Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Welke veranderingen vinden plaats? In juli 2014 is de nieuwe Wet Werk en zekerheid aangenomen. Vanaf 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

Wetsvoorstel flexibele arbeid

Wetsvoorstel flexibele arbeid Wetsvoorstel flexibele arbeid Audit І Tax І Advisory Werkkostenregeling Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Wijziging ontslagrecht 3 3. Werkloosheidswet 6 4. Flexibele Arbeid 7 5. Wet beperking Ziekteverzuim

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid

Wetsvoorstel werk en zekerheid Wetsvoorstel werk en zekerheid Bijeenkomst Bouwend Nederland 4 februari 2014 Saskia Breukels (AWVN advocaten) Astrid Zuidinga (AWVN advocaten) Ian Lendering (AWVN afdeling belonen) Jan Mathies (AWVN juridische

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Law Alert Juni 2014 Wet werk en zekerheid Vandaag heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen. Dit betekent dat het ontslagrecht, het flexrecht en de Werkloosheidswet zullen

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is voor een deel op 1 januari 2015 in werking getreden en de belangrijkste wijzigingen op 1 juli 2015. De Wwz geldt uitsluitend voor het bijzonder

Nadere informatie