LVE Codeboek 2012 Codes en toelichting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LVE Codeboek 2012 Codes en toelichting"

Transcriptie

1 LVE Codeboek 2012 Codes en toelichting Opgesteld door de werkgroep Codeboek Versie 1.1 Amsterdam, 8 juni 2011 Landelijke Vereniging Osdorper Ban 7A Fax van Eerstelijnspsychologen 1068 LD Amsterdam /

2 - 2 - Inhoudsopgave 1 INLEIDING Doel codeboek Toepassing codeboek Wijzigingen codeboek Afstemming met softwareleveranciers Wijze van vastleggen van de gegevens ELP-jaarverslag LVE- en afdelingsjaarverslag Suggesties en commentaar OVERZICHT VAN DE CODES Te gebruiken codes BIJLAGEN Overzicht gebruikte afkortingen Samenstelling werkgroep Codeboek Overzicht van wijzigingen Codeboek LVE Codeboek 2012 v 1.1 blz. 2 van 22

3 - 3-1 Inleiding 1.1 Doel codeboek De eerstelijnspsychologen (ELP s) hebben, als leden van de LVE, afgesproken om van de contacten met- en behandelingen van cliënten bepaalde gegevens te registreren. Hiervoor zijn codes ontwikkeld die in dit document zijn beschreven. Door deze werkwijze wordt bereikt dat: op eenduidige wijze de gegevens over de contacten en behandelingen door de ELP s worden vastgelegd; analyse en vergelijking door de ELP mogelijk is, waardoor inzicht in de werkwijze en doelgroep wordt verkregen; de ELP gegevens beschikbaar heeft voor kwaliteitsverbetering en herkwalificatie; de gegevens op eenvoudige wijze samengevoegd kunnen worden tot jaarverslagen van zowel de LVE als de regionale afdelingen; de gegevens door de LVE kunnen worden gebruikt als landelijke referentie, voor het verbeteren van de dienstverlening naar haar leden, zoals kwaliteitsontwikkeling en deskundigheidsbevordering en algemene beleidsontwikkeling zoals signalering naar politiek, overheid en zorgverzekeraars. 1.2 Toepassing codeboek 2012 Het codeboek 2012 is van toepassing op alle behandelingen met een laatste consult in het jaar Het codeboek is bedoeld voor registratie van de gegevens van de cliënt voor iedere praktijk van de ELP. Dus een ELP met twee verschillende praktijken (= twee Praktijk AGB-codes) maakt twee codeboeken. Het gaat alleen om het registeren van de gegevens van de cliënten (één of meer personen), niet de personen die mogelijk bij een behandeling worden betrokken, zoals b.v. de ouders van een kind. Het codeboek heeft betrekking op de werkzaamheden van een eerstelijnspsycholoog en niet van een psychotherapeut. Ook de behandelingen die door de zorgverzekeraar als psychotherapie worden aangemerkt, worden buiten beschouwing gelaten. Dus alleen werkzaamheden die vallen onder de aanduiding eerstelijns psychologische zorg (EPZ) worden geregistreerd. De ELP helpt in het algemeen cliënten met lichte tot matig ernstige psychische en/of psychosociale problemen (GAF-scores van DSM IV tussen 100 en 51). 1.3 Wijzigingen codeboek 2012 Het codeboek 2012 is t.o.v. het codeboek 2011 gewijzigd. Toegevoegd zijn de registratie van de Outcome Rating Scale (ORS) en een code voor laagfrequente ondersteuning bij de categorie aangeboden hulp. Ook is bij enkele codes de tekst van de toelichting aangepast i.v.m. het gebruik voor jeugdigen op basis van suggesties van leden. De veranderingen in de tekst zijn cursief weergegeven LVE Codeboek 2012 v 1.1 blz. 3 van 22

4 Afstemming met softwareleveranciers De informatie over het codeboek 2012 is ook verstrekt aan de leveranciers waarvan de meeste eerstelijnspsychologen hun software voor praktijkadministratie betrekken. Echter, u dient zelf te verifiëren, bijvoorkeur in het laatste kwartaal van 2011, of het door u toegepaste programma de codes van het codeboek 2012 goed en volledig toepast en een MS Excel spreadsheet kan maken dat een opmaak heeft die overeenkomt het LVE spreadsheet of een upload van het codeboek 2012 mogelijk maakt. 1.5 Wijze van vastleggen van de gegevens Voor het vastleggen van de gegevens kunnen worden gebruikt: het formulier invullijst-codeboek (LVE-website); het spreadsheet, Codeboek 2012.xls of Codeboek 2012.xlsx (LVE-website); softwareprogramma s, zoals de programma s voor praktijkadministratie (indien de uitgangspunten en codes van dit codeboek worden gebruikt). Het spreadsheet, Codeboek 2012.xls, en het formulier invullijst-codeboek (Worddocument) kunnen op het ledengedeelte van de LVE Website bij download documenten worden opgehaald. Ook is een versie beschikbaar voor MS Excel 2007, aangeduid als Codeboek 2012.xlsx. Het formulier invullijst-codeboek is bedoeld om op eenvoudige wijze, vanaf aanmelding tot en met afsluiting, zonder computer, de gegevens te kunnen registeren. Daarna kunnen de gegevens snel in het spreadsheet, op het werkblad invulblad, worden ingevuld. Het spreadsheet totaliseert de gegevens van het invulblad op het werkblad Totaaloverzicht. Voor het gebruik en invullen van het spreadsheet is ook een handleiding op de LVE-website beschikbaar. Maak van de invullijst-codeboek vooraf een aantal afdrukken, dan liggen ze al klaar voor gebruik. Wij raden aan om direct na het afsluiten van het contact, of na het laatste geplande contact, de invullijst-codeboek te completeren of de gegevens in het informatiesysteem van de praktijk bij te werken. Te allen tijde dienen de gegevens in het spreadsheet overeen te komen met de gegevens uit de administratie. De ELP is verantwoordelijk voor de compleetheid en juistheid van de gegevens. 1.6 ELP-jaarverslag Iedere ELP die de gegevens die per upload of spreadsheet heeft verstuurd krijgt een z.g. Spiegelrapport toegestuurd. In dit rapport staan de gegevens van de eerstelijnspsycholoog en tevens de totaalgegevens van de andere leden. Dit spiegelrapport, maar ook het totaaloverzicht van het spreadsheet, kan worden gebruikt voor analyse en kwaliteitsverbetering en vormt tevens het vereiste bewijsstuk voor de (her)kwalificatie van de eerstelijnspsycholoog. De ELP dient daarom deze gegevens goed te bewaren LVE Codeboek 2012 v 1.1 blz. 4 van 22

5 LVE- en afdelingsjaarverslag Stuur de gegevens van codeboek zo snel mogelijk na het afsluiten van het jaar, maar in ieder geval vóór 1 maart, op, zodat de gegevens verwerkt kunnen worden tot een LVE-jaarverslag en een Afdelings- en Individueel Spiegelrapport. In de administratiesoftware die veel eerstelijnspsychologen gebruiken is de mogelijkheid van een upload ingebouwd, gebruik bij voorkeur deze voorziening, aangezien dat sneller gaat en extra controles bevat. Over de wijze van opsturen van het spreadsheet wordt aan het begin van het jaar een instructie verstrekt. 1.8 Suggesties en commentaar Suggesties en commentaar kunt u per doorgeven aan de Lande lijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen onder vermelding van het onderwerp Werkgroep Codeboek LVE Codeboek 2012 v 1.1 blz. 5 van 22

6 - 6-2 Overzicht van de codes 2.1 Te gebruiken codes 2012 De kolommen Cd geven de te gebruiken codes aan. Daarnaast is de betekenis van die codes aangegeven. A Datum aanmelding B C D Vul hier de datum (dd-mm-jjjj) van de aanmelding in. Datum eerste consult Vul hier de datum (dd-mm-jjjj) van eerste consult of het intake gesprek in. Datum laatste consult Vul hier de datum (dd-mm-jjjj) van laatste consult in. Waar komt de cliënt vandaan? Dit is de datum waarop de cliënt voor het eerst contact opnam (veelal telefonisch) om hulp te vragen. Indien schriftelijk is aangemeld, dan gebruikt u de datum van ontvangst van de brief, fax of . Dit is de datum waarop u fysiek de cliënt ontmoet voor het eerste gesprek. Dit is de datum van de laatste declarabele zitting (waarbij cliënt wel of niet is verschenen). Tussen het eerste en laatste consult kan een lange periode zitten bij laagfrequente ondersteuning. Vul hier alleen de vier cijfers van de postcode in. Dit is de postcode van de cliënt op het moment van aanmelding. Vermeld geen letters van postcode. Indien cliënt woonachtig is in het buitenland, dan worden vier nullen (0000) ingevuld. 1 Cliëntsysteem Gebruik de code om aan te geven op wie de behandeling is gericht. 1 Individueel 2 Paar 3 Gezin 4 Anders LVE Codeboek 2012 v 1.1 blz. 6 van 22

7 - 7-2 Sekse 3 Burgerlijke staat 4 Leeftijd 1 Man 2 Vrouw 1 Ongehuwd 2 Gehuwd Omvat ook het geregistreerd partnerschap 3 Samenwonend 4 Gescheiden (na huwelijk of geregistreerd partnerschap) 5 Verweduwd Vul hier de geboortedatum (dd-mm-jjjj) in. 5 Vergoeding kosten Vul in hoe de cliënt de kosten vergoed krijgt op basis van de situatie aan het einde van de behandeling/traject. 0 Onbekend 1 Basisverzekering, gecontracteerd 2 Basisverzekering, nietgecontracteerd 3 Basis + aanvullende verzekering, gecontracteerd 4 Basis + aanvullende verzekering, Als de ELP niet de volledige geboortedatum (dd-mm-jjjj) wil opgeven i.v.m. de gevoeligheid van dit gegeven, dan kan de geboortedatum als geboortejaar of geboortejaar worden ingevuld. Het gaat om de vergoeding van de kosten voor de gehele behandeling/totale traject. De wettelijk vastgestelde eigen bijdrage wordt buiten beschouwing gelaten. ELP heeft contract met verzekeraar van cliënt ELP heeft geen contract met verzekeraar van cliënt ELP heeft contract met verzekeraar van cliënt ELP heeft geen contract met verzekeraar van cliënt niet-gecontracteerd 5 Anders Invullen voor alle overige combinaties, b.v. een deel vergoed door verzekeringen en aangevuld met eigen middelen of vergoedingen door bedrijven of gemeentes. 6 Geen (gebruik) verzekering Alle kosten voor eigen rekening LVE Codeboek 2012 v 1.1 blz. 7 van 22

8 - 8-5a Welke verzekeraar vergoedt de kosten Vul aan het einde van de behandeling/traject het UZOVI-nummer van de verzekeraar, die de kosten van de cliënt vergoedt, in. 6 Opleidingsniveau Het UZOVI-nummer is de unieke zorgverzekeraars-identificatie en bestaat uit vier cijfers. Indien de kosten niet door een verzekeraar of anders worden vergoed, dan worden vier nullen (0000) ingevuld. 7 Werksituatie 0 Onbekend 1 Geen of alleen lager onderwijs Ook voor kinderen die op de basisschool zitten 2 Voortgezet onderwijs, lagere trap Niveau VMBO (vroegere MAVO en VBO) 3 Voortgezet onderwijs; Niveau MBO beroepsonderwijs 4 Voortgezet onderwijs, hogere Niveau HAVO en VWO trap 5 Hoger onderwijs, eerste trap Niveau HBO 6 Hoger onderwijs, tweede en derde trap Niveau WO 0 Onbekend 1 Werknemer Werkt (betaald) tenminste 12 uur per week 2 Zelfstandige Werkzaam in eigen bedrijf/praktijk, zelfstandige beroepsbeoefenaars en freelancers. 3 Werkloos of werkzoekend 4 Ziektewet / WAO - WIA 5 VUT / Pensioen 6 Schoolgaand / Studerend 7 Niet behorend tot werkzame beroepsbevolking 8 Anders Iedereen die minder dan 12 uur per week (betaald) werkt of niet wil (betaald) werken in de leeftijdsgroep jaar LVE Codeboek 2012 v 1.1 blz. 8 van 22

9 - 9-8 Herkomstgroepering 0 Onbekend 1 Geboren in Nederland 2 Niet-geboren in Nederland 9 Initiatief voor hulpvraag 10 Soort aanmelding 0 Eigen initiatief Als iemand zelf het initiatief neemt om via de huisarts (HA) een afspraak met een ELP te maken, dan wordt dit niet als verwijzing door de HA gezien, ook al heeft de HA hiervoor een verwijsbriefje gemaakt. 1 Huisarts 2 Bedrijfsmaatschappelijk werk of bedrijfsarts 3 Schoolarts / school Ook GGD arts of verpleegkundige; aan school verbonden psycholoog, maatschappelijk werker of orthopedagoog. 4 Algemeen maatschappelijk werk 5 Fysiotherapeut 6 Collega / ELP Onder collega kan worden verstaan een vrijgevestigde (Gz)psycholoog en/of pedagoog. 7 2 e lijns GGZ of AGZ (vrijgevestigde) psychotherapeut of psychiater of specialist. Ambulante, poliklinische of verslavingszorg. 8 3 e lijns GGZ of AGZ Residentieel / herstellingsoord / algemeen ziekenhuis. 9 Andere verwijzers Ook jeugdzorg. 1 Betreft eerste aanmelding 2 Betreft heraanmelding bij afgesloten cliënt Zie de toelichting bij categorie 21, beëindiging contact LVE Codeboek 2012 v 1.1 blz. 9 van 22

10 Belangrijkste aanmeldingsklacht Na intakefase definitief (geformuleerd door cliënt, eventueel met behulp van de ELP vaststellen, dan DSM IV verduidelijkt) gebruiken. Volwassenen (Leeftijd 18 jaar of ouder) 01 Interpersoonlijke problemen Partner-, gezins-, opvoedings en overige relatieproblemen. 02 Werk- en studieproblemen Overspannenheid en burnout. 03 Stemmingsklachten; depressies Hieronder vallen lichte tot matig ernstige depressieve klachten. 04 Stemmingsklachten; angsten Hieronder vallen lichte tot matig 10 Anders Kinderen en jeugdigen 05 Aanpassings- en verwerkingsproblemen ernstige angst-/fobieklachten. Nieuwe situaties en levensfaseproblemen, ook verlies en trauma. 06 Identiteitsproblemen Negatief zelfbeeld en subassertiviteitsproblemen. 07 Psychosomatische / Omvat ook hyperventilatie en somatoforme klachten (vage) spanningsklachten. 08 Klachten op het gebied van slapen, eten, seksualiteit en impulsbeheersing 09 Verslavingsproblemen Iedere vorm van verslaving, zoals drugs of gokken. (Leeftijd jonger dan 18 jaar, maar de codes kunnen nog gebruikt worden bij een leeftijd van 20 jaar, naar oordeel ELP) 11 Gezinsproblemen Hieronder vallen ook echtscheidings- en systeemproblematiek. 12 Gedragsproblemen Ook de omgeving heeft er last van (ADHD en PDD NOS). 13 Stemmingsklachten; depressies Hieronder vallen lichte tot matig ernstige depressieve klachten. 14 Stemmingsklachten; angsten Hieronder vallen lichte tot matig ernstige angst-/fobieklachten. 15 Identiteitsproblemen Negatief zelfbeeld en subassertiviteitsproblemen. 16 Aanpassings- en verwerkingsproblemen Nieuwe situaties en levensfaseproblemen, ook verlies en trauma. 17 Leerproblemen Ook cognitieve problemen en lage intelligentie. 18 Zindelijkheidsproblemen 19 Tic-stoornissen Een Tic is een plotselinge, snelle, herhaalde, niet-ritmisch, stereotiepe, motorische beweging of vocale uiting LVE Codeboek 2012 v 1.1 blz. 10 van 22

11 Anders 12 Diagnose / indicatiestelling DSM IV, as 1 Kies de klinische stoornis of een andere aandoening en probleem die een reden voor zorg kunnen zijn. Alleen de hoofddiagnose of reden voor contact vastleggen. Vastgesteld door ELP. 00 Geen aandoening op as 1 aanwezig. 01 Specifieke stoornissen die voor het eerst op kinderleeftijd of in de adolescentie gediagnosticeerd worden. 02 Delirium, dementie en amnestische en andere cognitieve stoornissen 03 Psychische stoornissen door een somatische aandoening 04 Aan een middel gebonden stoornis b.v. alcohol, drugs, vluchtige stof, etc. 05 Stemmingsstoornissen depressieve of bipolaire stoornissen 06 Angststoornissen 07 Somatoforme stoornissen 08 Dissociatieve stoornissen 09 Seksuele- en genderidentiteitsstoornissen 10 Eetstoornissen 11 Slaapstoornissen 12 Stoornissen in de impulsbeheersing, niet anderszins omschreven 13 Aanpassingsstoornissen 14 Andere aandoeningen en problemen die een reden voor zorg kunnen zijn 15 Diagnose as 1 uitgesteld LVE Codeboek 2012 v 1.1 blz. 11 van 22

12 Diagnose / indicatiestelling DSM IV, as 2 Vastgesteld door ELP. Kies de persoonlijkheidsstoornis. Alleen de hoofddiagnose of reden voor contact vastleggen. 00 Geen aandoening op as 2 aanwezig 01 Geen stoornis, wel clustertrekken (A,B of C) 02 Paranoïde persoonlijkheidsstoornis 03 Schizoïde / schizotypische persoonlijkheidsstoornis 04 Antisociale persoonlijkheidsstoornis 05 Borderline persoonlijkheidsstoornis 06 Theatrale persoonlijkheidsstoornis 07 Narcistische persoonlijkheidsstoornis 08 Ontwijkende persoonlijkheidsstoornis 09 Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis 10 Obsessiecompulsieve persoonlijkheidsstoornis 11 Persoonlijkheidsstoornis, niet anderszins omschreven 12 Zwakbegaafdheid (IQ 71 t/m 84) 13 Diagnose as 2 uitgesteld. 14 Diagnose / indicatiestelling DSM IV, as 3 Kies de somatische situatie die van toepassing is. 0 Geen somatische aandoening 1 Een somatische aandoening die niet van belang is voor de behandeling 2 Een somatische aandoening die wel van belang is voor de behandeling 3 Een chronisch somatische aandoening die niet van belang is voor de behandeling. 4 Een chronisch somatische aandoening die wel van belang is voor de behandeling. Clustertrekken betekent dat cliënt niet voldoet aan een persoonlijkheidsstoornis. Vastgesteld door ELP LVE Codeboek 2012 v 1.1 blz. 12 van 22

13 Diagnose / indicatiestelling DSM IV, as 4 Vastgesteld door ELP. Kies het voornaamste psychosociale of omgevingsprobleem. 0 Geen problemen op as 4 aanwezig. 1 Problemen binnen de primaire steungroep B.v. overlijden gezinslid, het huis verlaten, hertrouwen ouder, 2 Problemen gebonden aan de sociale omgeving seksueel of lichamelijk misbruik. B.v. overlijden of verlies vriend(in), alleen wonen, problemen met aanpassing andere cultuur. 3 Opvoedingsproblemen B.v. studieproblemen, onenigheid met leraren of klasgenoten. 4 Werkproblemen B.v. werkeloosheid, dreiging werk kwijt te raken, onenigheid met chef of collega s. 5 Woonproblemen B.v. dakloosheid, slechte behuizing, onveilige buurt, onenigheid met buren of huisbaas. 6 Financiële problemen B.v. onvoldoende financiën, leven van bijstandsuitkering. 7 Problemen met toegankelijkheid van gezondheidsdiensten 8 Problemen met justitie / politie of misdaad 9 Andere psychosociale en omgevingsproblemen B.v. tekortschieten van gezondheidsdiensten, niet beschikbaar zijn van vervoer naar gezondheidscentra. B.v. arrestatie, gevangen zitten, in proces betrokken zijn, slachtoffer van misdrijf. B.v. blootstelling aan rampen, onenigheid met hulpverleners buiten de familie, niet beschikbaar zijn maatschappelijk werk LVE Codeboek 2012 v 1.1 blz. 13 van 22

14 Diagnose / indicatiestelling DSM IV, as 5 Vastgesteld door ELP Kies de GAF-score die het beste past bij het functioneren van de cliënt bij aanmelding. 0 Onbekend Bijvoorbeeld te gebruiken bij een oriënterend gesprek. 1 GAF-score Uitstekend functioneren bij een groot aantal activiteiten, levensproblemen lijken nooit uit de hand te lopen, men komt naar hem/haar toe vanwege de vele positieve kwaliteiten. Geen symptomen. 2 GAF-score Geen of minimale symptomen (b.v. lichte examenvrees), goed functioneren op alle terreinen, belangstellend en betrokken bij een grote reeks activiteiten, effectieve sociale vaardigheden, in het algemeen tevreden met het bestaan, niet meer dan alledaagse problemen of zorgen (b.v. slechts af en toe ruzie met gezins- of familieleden). 3 GAF-score Indien symptomen aanwezig, dan zijn dit voorbijgaande en te verwachten reacties op psychosociale stressveroorzakende factoren (b.v. concentratieproblemenna een familieruzie); niet meer dan lichte beperkingen in het sociaal of beroepsmatig functioneren of op school (b.v. tijdelijk wat achterraken met de studie). 4 GAF-score Enkele lichte symptomen (b.v. depressieve stemming en slapeloosheid); of enkele problemen in het sociaal of beroepsmatig functioneren of op school (b.v. af en toe spijbelen of stelen binnen het eigen gezin), maar in het algemeen vrij redelijk functioneren, heeft enkele betekenisvolle persoonlijke contacten LVE Codeboek 2012 v 1.1 blz. 14 van 22

15 GAF-score Matige symptomen (b.v. vlak affect en wijdlopige spraak, af en toe paniekaanvallen); of matige problemen in het sociaal of beroepsmatig functioneren of op school (b.v. weinig vrienden, conflicten met leeftijdsgenoten of collega s). 6 GAF-score 50 en 41 Ernstige verschijnselen (b.v. suïcidegedachten, ernstige dwangmatige rituelen, frequent winkeldiefstallen); Of elke ernstige beperkingen in het sociaal of beroepsmatig functioneren of op school (b.v. geen vrienden, niet in staat om een baan te houden). 7 GAF-score 40 of lager Slechter functioneren dan bij bovengenoemde score. 17 Type aangeboden hulp De hulp heeft betrekking op eerstelijns psychologische zorg. 1 Oriënterend gesprek 2 Kortdurende crisisinterventie / ondersteuning 3 Advies / consultatie, inclusief diagnostiek Ook te gebruiken als alleen diagnostiek wordt gedaan. 4 Laagfrequente ondersteuning Te gebruiken bij 1 tot 8 consulten per jaar met als doel ondersteuning en stabilisatie. 5 Behandeling, inclusief diagnostiek 6 Anders 18 Testen of vragenlijsten 0 Geen testen of vragenlijsten toegepast 1 Wel testen of vragenlijsten toegepast Ook gestructureerd interview, diagnostische observaties (bij kinderen) LVE Codeboek 2012 v 1.1 blz. 15 van 22

16 Methodiek van behandeling 20 Medicatiegebruik? 0 Geen behandeling 1 Voornamelijk client centered 2 Voornamelijk gedragstherapeutisch / cognitief 3 Voornamelijk psychodynamisch 4 Voornamelijk systeemtherapeutisch (w.o. meditatietherapie). Centraal staat het denken en de handelwijze van de ELP, het gaat om het hanteren van het therapeutisch kader. Als een echtpaar binnenkomt kunnen zij systemisch of gedragstherapeutisch (prt) worden behandeld en andersom kan een individu ook systemisch worden behandeld. 5 Overig Hieronder valt ook de speltherapie. 6 Combinatie van twee of meer genoemde behandelmethodieken (multi-methodisch). 0 Nee Geen gebruik van psychofarmaca. 1 Ja Gebruik van psychofarmaca voor of tijdens behandeling ELP. 21 Wijze van beëindiging van contact 1 Afgesloten traject/behandeling ELP en cliënt zijn het eens over het afsluiten van de behandeling / werkzaamheden en er is geen doorverwijzing nodig. 2 Contact afgebroken door de cliënt (op welk moment dan ook) De behandeling / werkzaamheden wordt / worden als afgebroken beschouwd als de ELP behandeling nodig acht, maar de cliënt (om duidelijke of onduidelijke reden) afziet van verdere behandeling. 3 Cliënt doorverwezen ELP adviseert de cliënt voor verdere behandeling een andere hulpverlener in te schakelen LVE Codeboek 2012 v 1.1 blz. 16 van 22

17 Reden afbreken contact (toelichting op 21.2) Zoals aangegeven door de cliënt. 0 Geen afgebroken contact Afgesloten traject/behandeling 1 Klachtafname 2 Financiële redenen 3 Verhuizing 4 Ontevredenheid 5 Onvoldoende motivatie 6 Anders 7 Onbekend Gebruik onbekend als geen informatie van de cliënt bekend is. 23 Door-/terugverwezen naar (toelichting op 21.3) 0 Geen door-/terugverwijzing Afgesloten traject/behandeling 1 Huisarts 2 Bedrijfsmaatschappelijk werk of - arts 3 Schoolarts / school Ook GGD-arts of verpleegkundige; aan school verbonden psycholoog, maatschappelijk werker of ortopedagoog. 4 Algemeen maatschappelijk werk 5 Fysiotherapeut 6 Collega / ELP Onder collega kan worden verstaan een vrijgevestigde (Gz)psycholoog en/of pedagoog. 7 2 e lijns GGZ of AGZ Incl. (vrijgevestigde) psychotherapeut, psychiater of specialist. Ambulante-, poliklinische- of verslavingszorg. 8 3 e lijns GGZ of AGZ Residentieel / herstellingsoord / algemeen ziekenhuis 9 Anders Ook jeugdzorg LVE Codeboek 2012 v 1.1 blz. 17 van 22

18 Functioneren cliënt na afsluiting contact Vastgesteld door ELP Kies de GAF-score die het beste past bij het functioneren van de cliënt bij het afsluiten van het contact. 0 Onbekend Bijvoorbeeld te gebruiken bij een oriënterend gesprek. 1 GAF-score Uitstekend functioneren bij een groot aantal activiteiten, levensproblemen lijken nooit uit de hand te lopen, men komt naar hem/haar toe vanwege de vele positieve kwaliteiten. Geen symptomen. 2 GAF-score Geen of minimale symptomen (b.v. lichte examenvrees), goed functioneren op alle terreinen, belangstellend en betrokken bij een grote reeks activiteiten, effectieve sociale vaardigheden, in het algemeen tevreden met het bestaan, niet meer dan alledaagse problemen of zorgen (b.v. slechts af en toe ruzie met gezins- of familieleden). 3 GAF-score Indien symptomen aanwezig, dan zijn dit voorbijgaande en te verwachten reacties op psychosociale stressveroorzakende factoren (b.v. concentratieproblemenna een familieruzie); niet meer dan lichte beperkingen in het sociaal of beroepsmatig functioneren of op school (b.v. tijdelijk wat achterraken met de studie). 4 GAF-score Enkele lichte symptomen (b.v. depressieve stemming en slapeloosheid); of enkele problemen in het sociaal of beroepsmatig functioneren of op school (b.v. af en toe spijbelen of stelen binnen het eigen gezin), maar in het algemeen vrij redelijk functioneren, heeft enkele betekenisvolle persoonlijke contacten LVE Codeboek 2012 v 1.1 blz. 18 van 22

19 GAF-score Matige symptomen (b.v. vlak affect en wijdlopige spraak, af en toe paniekaanvallen); of matige problemen in het sociaal of beroepsmatig functioneren of op school (b.v. weinig vrienden, conflicten met leeftijdsgenoten of collega s). 6 GAF-score Ernstige symptomen (b.v. suïcidegedachten, ernstige dwangmatige rituelen, frequent winkeldiefstallen); of elke ernstige beperkingen in het sociaal of beroepsmatig functioneren of op school (b.v. geen vrienden, niet in staat om een baan te houden). 7 GAF-score 40 of lager Slechter functioneren dan bij bovengenoemde score. 25 Aantal consulten Noteer het totaal aantal consulten. 26 Outcome Rating Scale eerste consult Noteer het resultaat. 27 Outcome Rating Scale derde consult Noteer het resultaat. De som van alle zittingen / consulten van intake tot en met beëindiging (incl. verzuimde sessies). Ook de 0,25 of 0,5 consulten van b.v. - of telefonische consulten meenemen. Inclusief verzuimde (gedeclareerde) consulten. Een consult duurt standaard een uur, inclusief enkele activiteiten ter voorbereiding en/of uitwerking. Een korter consult kan als 0,25 of 0,5 consult worden berekend. Een dubbel consult als 2,0 consulten. Bij het eerste consult wordt de ORS-score vastgelegd. De ORSscore is de som van de score van de vier vragen. Het laagste getal is 0,0 (nul) en het hoogste 40,0 (veertig). Het getal wordt met één cijfer achter de komma genoteerd. Wanneer er meer dan twee consulten zijn, dan wordt ook bij het derde consult de ORS-score vastgelegd. De ORS-score is de som van de score van de vier vragen. Het laagste getal is 0,0 (nul) en het hoogste 40,0 (veertig). Het getal wordt met één cijfer achter de komma genoteerd LVE Codeboek 2012 v 1.1 blz. 19 van 22

20 Outcome Rating Scale laatste consult Noteer het resultaat. Bij het laatste consult wordt de ORS-score vastgelegd. Indien het derde consult tevens het laatste consult is, dan wordt de score bij het laatste consult ingevuld. De ORS-score is de som van de score van de vier vragen. Het laagste getal is 0,0 (nul) en het hoogste 40,0 (veertig). Het getal wordt met één cijfer achter de komma genoteerd LVE Codeboek 2012 v 1.1 blz. 20 van 22

21 Bijlagen 3.1 Overzicht gebruikte afkortingen Afkorting / Omschrijving Namen ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder, oftewel Aandachts-Tekort- Stoornis met Hyperactiviteit. AGB Algemeen GegevensBeheer (code van Vektis voor zorgverleners en praktijken) AGZ Algemene of somatische gezondheidszorg AOW Algemene ouderdomswet AV Aanvullende verzekering gezondheidszorg AWBZ Algemene wet bijzondere ziektekosten BV Basisverzekering gezondheidszorg Cd Code in de tabel, door ELP te gebruiken DSM IV Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders, vierde versie ELP Eerstelijnspsycholoog EPZ Eerstelijns psychologische zorg GAF Global Assessment of Functioning / Globaal Algemeen Functioneren GGD Gemeentelijke of gemeenschappelijke gezondheidsdienst GGZ Geestelijke gezondheidszorg GZ Gezondheidszorg HA Huisarts HAVO Hoger algemeen voortgezet onderwijs HBO Hoger beroepsonderwijs IQ Intelligentie Quotiënt LBO Lager beroepsonderwijs LVE Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen MAVO Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs MBO Middelbaar beroepsonderwijs MS Microsoft, software ontwikkelingsbedrijf ORS Outcome Rating Scale van Scott D. Miller PDD-NOS Pervasive Developmental Disorder - Not Otherwise Specified SRS Session Rating Scale van Scott D. Miller UZOVI Unieke Zorgverzekeraar Identificatie, een viercijferige code VBO Voorbereidend beroepsonderwijs VMBO Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs VUT Vervroegde uittreding VWO Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs WAO Wet op de arbeidsongeschiktheid WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen WO Wetenschappelijk onderwijs XLS Bestandsextentie van Microsoft spreadsheet Excel XLSX Bestandsextentie van Microsoft spreadsheet Excel 2007 Zvw Zorgverzekeringswet LVE Codeboek 2012 v 1.1 blz. 21 van 22

22 Samenstelling werkgroep Codeboek Naam Rol Organisatie Mw. Drs. J.C.J. André ELP LVE, Lid afdeling Midden Nederland Dhr. Drs. L.J.A.M. Harks ELP LVE, Lid afdeling Zuid-Holland Noord Dhr. Drs. P.C. Scheele ELP LVE, Lid afdeling Gooi e.o. Dhr. Ing. P.J. Feenstra Secretaris LVE ICT-coördinator Dhr. Prof. Dr. P.F.M. Verhaak Deskundige Nivel, Programmaleider GGZ en Eerstelijn 3.3 Overzicht van wijzigingen Codeboek 2012 Versie Datum Toelichting Eerste versie. De volgende codes zijn gewijzigd t.o.v. het codeboek 2011: Registratie ORS toegevoegd; Bij datum laatste consult vermeld dat er drie jaar kan zitten tussen eerste en laatste consult bij laag frequente ondersteuning benadrukt Aanpassingen gemaakt: - Tekst bij codes ORS verbeterd; - Tekst bij laatste consult aangepast i.v.m. laagfrequente ondersteuning; - Tekst bij enkele codes aangepast i.v.m. toepassing voor jeugdigen; - Code voor laagfrequente ondersteuning bij type aangeboden hulp toegevoegd LVE Codeboek 2012 v 1.1 blz. 22 van 22

Spelregels. DBBC-registratie fz. Versie 20121031

Spelregels. DBBC-registratie fz. Versie 20121031 Spelregels DBBC-registratie fz Versie 20121031 1 januari 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 DBBC-systematiek... 5 1.1 Bekostiging van de forensische gezondheidszorg... 5 1.2 DBBC-systematiek... 7 1.3

Nadere informatie

Wie doet wat in de eerstelijns-ggz?

Wie doet wat in de eerstelijns-ggz? Wie doet wat in de eerstelijns-ggz? De samenwerking binnen de eerstelijns-ggz huisartsen, het algemeen maatschappelijk werk, eerstelijnspsychologen en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen moet en kan

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 Verbintenis

ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 Verbintenis ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Verbintenis 1. De Zorgaanbieder verplicht zich ertoe de verzekerde zorg (zie bijlage 1) te verlenen aan verzekerden van de Zorgverzekeraar die zich voor het verkrijgen van

Nadere informatie

Zorginstituut Nederland heeft op 16 december 2014 het rapport De nieuwe DSM- 5, gevolgen voor het pakket vastgesteld.

Zorginstituut Nederland heeft op 16 december 2014 het rapport De nieuwe DSM- 5, gevolgen voor het pakket vastgesteld. > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE 0530.2014164247 Zorginstituut Nederland Pakket Eekholt 4 1112 XH Diemen

Nadere informatie

NVA enquête 2013: Allemaal Autisme,

NVA enquête 2013: Allemaal Autisme, NVA enquête 2013: Allemaal Autisme, Allemaal Anders Sander Begeer, Marlies Wierda en Stance Venderbosch In opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Autisme Voorwoord De Nederlandse Vereniging voor Autisme

Nadere informatie

DSW Zorgverzekeraar & Stad Holland Zorgverzekeraar

DSW Zorgverzekeraar & Stad Holland Zorgverzekeraar DSW Zorgverzekeraar & Stad Holland Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid 2014 - Vrijgevestigden GGZ Generalistische Basis GGZ & Gespecialiseerde GGZ 1 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 Landelijke ontwikkelingen...

Nadere informatie

In- en verkoopgids DB(B)C 2011 voor Forensische Zorg in strafrechtelijk kader

In- en verkoopgids DB(B)C 2011 voor Forensische Zorg in strafrechtelijk kader In- en verkoopgids DB(B)C 2011 voor Forensische Zorg in strafrechtelijk kader Referentie-informatie ten behoeve van de in- en verkoop van Forensische Zorg voor zorgaanbieders en het ministerie van Justitie.

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2013 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2013 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2013 2016 *D13.0064* D13.0064 Nota lokaalgezondheidsbeleid Koggenland 2013 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Leeswijzer 4 1 Terugblik 5 1.1 Alcohol en drugs 5 1.2 Roken 6 1.3 Overgewicht

Nadere informatie

Ouderbrochure. Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC

Ouderbrochure. Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC Ouderbrochure Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC Over deze brochure Deze brochure is bedoeld voor de ouders van patiënten die bij Curium-LUMC

Nadere informatie

Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen

Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen Afdeling Psychiatrie UMC St. Radboud Nijmegen Ontwikkelingen uit de projectgroep ADHD Juni 2004 F.E. van Dijk C.C. Kan INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2 Inleiding 2 Methode

Nadere informatie

Preventie van problematisch alcoholgebruik

Preventie van problematisch alcoholgebruik Rapport Preventie van problematisch alcoholgebruik Op 29 juni 2009 uitgebracht aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus 320

Nadere informatie

Colofon. Pagina 2 van 71. Uitgave Gemeente Leeuwarden Dienst Welzijn. Datum 12 november 2014. Behandeling in college 18 november 2014

Colofon. Pagina 2 van 71. Uitgave Gemeente Leeuwarden Dienst Welzijn. Datum 12 november 2014. Behandeling in college 18 november 2014 Beleidsregels Wmo 2015 vs 12 nov 2014 Colofon Uitgave Gemeente Leeuwarden Dienst Welzijn Datum 12 november 2014 Behandeling in college 18 november 2014 Pagina 2 van 71 INHOUDSOPGAVE Beleidsregels Wmo 2015

Nadere informatie

Evaluatie Seks Plus Consulten

Evaluatie Seks Plus Consulten TNO-rapport TNO LS R10707 Evaluatie Seks Plus Consulten Behavioural and Societal Sciences Wassenaarseweg 56 2333 AL Leiden Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 88 866 90 00 F +31 88 866 06 10 infodesk@tno.nl

Nadere informatie

Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz

Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz Colofon Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz Redactie Peter van Splunteren, Trimbos-instituut Ina Boerema, Trimbos-instituut Betty Steenkamer, Robuust Marlene

Nadere informatie

Medisch noodzakelijke opname in de GGZ. Over behandeling, verblijf, wonen en werken

Medisch noodzakelijke opname in de GGZ. Over behandeling, verblijf, wonen en werken Medisch noodzakelijke opname in de GGZ Over behandeling, verblijf, wonen en werken 17 februari 2015 De Helster 23 6661 AH Elst Nederland Tel: 0481 377 521 secretariaat@tangram.info www.tangram.info Bij

Nadere informatie

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Postbus 20350 2500 EJ Den Haag > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ Den Haag College voor zorgverzekeringen Pakket Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5103

BELEIDSREGEL BR/CU-5103 BELEIDSREGEL Prestaties en tarieven gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking.

Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking. Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking. Debbie Nieuwenhuis Bachelorthese Psychologie Begeleider Tactus: Margreet van der

Nadere informatie

Bibliotherapie bij depressieve klachten

Bibliotherapie bij depressieve klachten Godelief Willemse Ineke Voordouw Pim Cuijpers Bibliotherapie bij depressieve klachten Gebaseerd op de cursus Omgaan met depressie Een handreiking voor begeleiders Trimbos-instituut, Utrecht, 2004 Colofon

Nadere informatie

Advies Basis GGZ december 2011

Advies Basis GGZ december 2011 Advies Basis GGZ december 2011 Advies Basis GGZ 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Adviesvraag 11 1.2 Afbakening 11 1.3 Begrippenkader 13 1.4 Leeswijzer 14 2. Knelpunten en

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Psychische gezondheid in de eerste lijn De inzet van consulenten geestelijke gezondheid in Gezondheidscentrum

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg PRESTATIEBESCHRIJVINGBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-7025-01 1 januari 2012 16 december 2011 16 december 2011 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 6 directie Zorgmarkten

Nadere informatie

Regionale visie (O)GGZ Midden-Holland 2008-2011

Regionale visie (O)GGZ Midden-Holland 2008-2011 Regionale visie (O)GGZ Midden-Holland 2008-2011 Colofon Deze visie is vastgesteld door het portefeuillehoudersoverleg Wmo van 11 april 2007. De inbreng van diverse mensen, organisaties en platforms, waaronder

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn. Addendum depressie bij jeugd

Multidisciplinaire richtlijn. Addendum depressie bij jeugd Multidisciplinaire richtlijn Addendum depressie bij jeugd 2009 Colofon Initiatief ZonMw Financier ZonMw Organisatie Trimbos-instituut Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO Projectleiding Daniëlle

Nadere informatie

GGZAGOOG. COOAB GGZ Kamer Agogen in de GGZ

GGZAGOOG. COOAB GGZ Kamer Agogen in de GGZ GGZAGOOG Beroepscompetentieprofiel COOAB GGZ Kamer Agogen in de GGZ GGZagoog 1 Hoofdstuk titel Beroepscompetentieprofiel Auteur(s) Maaike Kluft en Judith van de Haterd Datum Utrecht, november 2011 MOVISIE

Nadere informatie

G e w o o n e r b i j

G e w o o n e r b i j Gewoon er bij Gewoon er bij Woonvoorzieningen voor mensen met lichte cognitieve beperkingen en ernstige psychische en/of gedragsproblemen Ruud Geus Ad van Gennep Deze publicatie is gemaakt door het Landelijk

Nadere informatie

Onderzoeksmethoden bij psychische stoornissen

Onderzoeksmethoden bij psychische stoornissen Onderzoeksmethoden bij psychische stoornissen Verzekeringsgeneeskundige onderzoeksmethode bij het vaststellen van het vermogen om te functioneren van mensen met psychische stoornissen standaard Februari

Nadere informatie

Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso

Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso Tussentijdse evaluatie Werkschool en vergelijking met Boris Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW Lot Coenen Suzanne de Visser Florieke Westhof Mirjam

Nadere informatie

Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ

Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van de wet Algemene Wet problematiek door B Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Deel 3: Geestelijke gezondheidszorg

Deel 3: Geestelijke gezondheidszorg Deel 3: Geestelijke gezondheidszorg Geestelijke gezondheidszorg Mevrouw drs. A.C.J. Rijkschroeff-van der Meer Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Regie aan de poort door de Raad voor de Volksgezondheid

Nadere informatie