25.1. AFTREKBARE SPECIFIEKE ZORGKOSTEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "25.1. AFTREKBARE SPECIFIEKE ZORGKOSTEN"

Transcriptie

1 25.1. AFTREKBARE SPECIFIEKE ZORGKOSTEN Bepaalde ziektekosten zijn voor de inkomstenbelasting aftrekbaar. Deze ziektekosten zijn alleen aftrekbaar als deze worden aangeduid als specifi eke zorgkosten en aan bepaalde voorwaarden voldoen. Welke kosten zijn aftrekbaar en hoe berekent u de aftrek? AFTREKBARE SPECIFIEKE ZORGKOSTEN De hiernavolgende kosten zijn aftrekbaar als specifieke zorgkosten. 1. Genees- en heelkundige hulp kosten van de huisarts, de tandarts of een specialist, met uitzondering van ooglaserbehandelingen; verpleging in een ziekenhuis of een andere verpleeginstelling, mits om medische redenen; paramedische behandelingen door een fysiotherapeut of een chiropractor; paramedische behandelingen door (of onder begeleiding van) een arts; Bijvoorbeeld: acupunctuur, revalidatie, logopedie, homeopathie; niet aftrekbaar zijn: premies en bijdragen voor een ziektekostenregeling; bijdragen op grond van de AWBZ; bijdragen op grond van de Wmo; uitgaven ten laste van een verplicht of vrijwillig eigen risico op grond van de Zvw; uitgaven voor ivf-behandelingen bij specifieke doelgroepen; uitgaven voor een elleboogkruk, een gipssteun, een looprek, een okselkruk, een onderarmschaalkruk, een rollater of een loophulp met drie of vier poten. 2. Voorgeschreven medicijnen Alleen de kosten van medicijnen die door een arts zijn voorgeschreven, zijn aftrekbaar. Het moeten medicijnen zijn die door Nederlandse artsen als medicijn worden beschouwd. Dit kunnen ook homeopathische medicijnen zijn. 3. Hulpmiddelen U mag de kosten voor bepaalde hulpmiddelen aftrekken. Hulpmiddelen zijn voorzieningen of apparaten die maken dat u de normale lichaamsfuncties kunt uitoefenen, wat u anders niet kunt. Bijvoorbeeld: gehoorapparaten; steunzolen; kunstgebit en prothesen; blindengeleidehond; rolstoel, krukken, rollator en traplift; onderhoud, reparatie en verzekering van deze hulpmiddelen. 512 HE T GR O O T MKB-C H E C K L I S T E N B O E K,

2 Uitgaven voor hulpmiddelen die bedoeld zijn ter vervanging van het gezichtsvermogen, zijn aftrekbaar. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten van een blindenstok, een blindengeleidenhond of bepaalde aanpassingen aan een computer. Let ook op het volgende punt. Niet meer aftrekbare hulpmiddelen: de uitgaven ter ondersteuning van het gezichtsvermogen zijn niet meer aftrekbaar. Het gaat hierbij om hulpmiddelen zoals brillen, contactlenzen, contactlensvloeistof, en dergelijke. Dit geldt ook voor de kosten van ooglaserbehandelingen; extra huur voor een aangepaste woning; energie- en verwarmingskosten van de woning; snellere slijtage van meubilair en vloerbedekking, bijvoorbeeld door gebruik van een rolstoel; aangepaste vloerbedekking; verhuizing naar een verzorgingshuis en de inrichting van de nieuwe woonruimte; een telefoonabonnement of gesprekskosten. 4. Aanpassingen aan een woning Uitgaven voor aanpassingen aan een woning, gedaan op medisch voorschrift. U telt de totale uitgaven mee als door de aanpassingen de waarde van de woning niet meer is gestegen dan 10% van de aanpassingskosten. Deze moet u wel hebben betaald. Is de waarde van de woning door de aanpassingen met meer dan 10% gestegen? Dan berekent u het bedrag dat u mag aftrekken, als volgt: De kosten die voor uw rekening komen Bedrag van de waardestijging Af: 10% van de uitgaven die voor uw rekening komen - Waardestijging - Het bedrag dat u kunt aftrekken als hulpmiddel 5. Andere aanpassingen De kosten van andere aanpassingen kunt u onder bepaalde voorwaarden ook aftrekken. Het gaat dan om zaken die hoofdzakelijk door zieke of invalide personen worden gebruikt en die speciaal voor de ziekte of handicap zijn aangebracht. Dit zijn bijvoorbeeld aanpassingen aan een auto. HE T GR O O T MKB-C H E C K L I S T E N B O E K, 513

3 6. Vervoer uitgaven voor vervoer naar een arts of ziekenhuis; uitgaven voor ambulancevervoer; extra vervoerskosten door ziekte of invaliditeit. U mag de kosten aftrekken als u aannemelijk kunt maken dat u door uw ziekte of invaliditeit hogere vervoerskosten heeft. Deze heeft u in vergelijking met mensen die niet ziek of invalide zijn en die in financieel en maatschappelijk opzicht met u vergelijkbaar zijn. U doet dit bijvoorbeeld door gebruik te maken van de gegevens van het Nibud of het CBS. 7. Dieetkosten U mag een vast bedrag voor de kosten van een dieet aftrekken indien u: een dieet volgt op doktersvoorschrift; en over een dieetbevestiging beschikt (deze kunt u aan uw huisarts vragen). Het vaste bedrag staat in de dieetlijst, o.a. te vinden op Als u een bepaald dieet maar een deel van het jaar volgde, neemt u een evenredig deel van het bedrag uit de lijst. Als u bijvoorbeeld een dieet zeven maanden volgde, neemt u 7/12 van het bedrag uit de lijst. Volgt u in een jaar twee of meer diëten uit de tabel? Dan zijn de volgende situaties mogelijk: u volgt twee of meer diëten voor hetzelfde ziektebeeld. Dan mag u maar van één van die gevolgde diëten het vaste bedrag uit de tabel aftrekken. U mag het hoogste bedrag kiezen; u volgt diëten voor verschillende ziektebeelden en aandoeningen. Dan mag u per ziektebeeld het vaste bedrag van de gevolgde diëten aftrekken; u volgt één dieet voor verschillende ziektebeelden en aandoeningen, maar het gaat om hetzelfde dieet. U mag maar één keer het vaste bedrag van het dieet aftrekken. 8. Extra gezinshulp U mag onder de volgende voorwaarden uitgaven voor extra gezinshulp aftrekken: u heeft een gezinshulp nodig door ziekte of invaliditeit; u heeft hiervan de rekeningen of kwitanties waarop de volgende gegevens staan: datum; bedrag; naam, adres en woonplaats van de gezinshulp of instantie aan wie u de kosten betaalt. U telt alleen het deel van de uitgaven mee dat uitkomt boven een bepaald drempelbedrag. Zie 514 HE T GR O O T MKB-C H E C K L I S T E N B O E K,

4 9. Extra kleding en beddengoed Uitgaven voor kleding en beddengoed, en het wassen daarvan, zijn onder de volgende voorwaarden aftrekbaar: de uitgaven zijn een rechtstreeks gevolg van ziekte of invaliditeit; de zieke of invalide woont bij u; de zieke of invalide bent u zelf, uw fiscale partner, uw kinderen en/of de kinderen van uw partner jonger dan 27 jaar, ernstig gehandicapte personen van 27 jaar of ouder of zorgafhankelijke ouders, broers of zussen; de ziekte duurt minimaal een jaar of gaat waarschijnlijk minimaal een jaar duren; voor deze uitgaven mag u een vast bedrag meetellen van 310,- (2013); kunt u aantonen dat de extra uitgaven hoger waren dan 620,- (2013)? Dan mag u 775,- (2013) meetellen; de bedragen gelden per persoon en voor een heel jaar. Als u bijvoorbeeld vanaf 1 oktober extra uitgaven had, neemt u in dat jaar 3/12 van het aftrekbedrag. 10. Reiskosten ziekenbezoek Reiskosten voor ziekenbezoek zijn onder de volgende voorwaarden aftrekbaar: u en de zieke hadden bij het begin van de ziekte samen een huishouden; u bezoekt de zieke regelmatig; de zieke wordt langer dan een maand verpleegd. Wordt de zieke meerdere keren per jaar verpleegd? Dan mag u de reiskosten alleen meetellen als de zieke in totaal langer dan een maand is verpleegd en als de verpleging steeds een gevolg was van dezelfde ziekte. De tijd tussen de verpleegperioden mag niet langer dan vier weken zijn; de enkele reisafstand tussen uw woning of verblijfplaats en de plaats waar de zieke wordt verpleegd (gemeten langs de meest gebruikelijke weg), is meer dan 10 kilometer. U mag de uitgaven meetellen voor: reizen per auto: u berekent een vast bedrag van 0,19 per kilometer; reizen per taxi, met het openbaar vervoer of op een andere manier: u telt de werkelijke reiskosten mee. HE T GR O O T MKB-C H E C K L I S T E N B O E K, 515

5 11. Verhoging specifieke zorgkosten U mag het bedrag van de uitgaven voor specifieke zorgkosten verhogen met 113% als uw drempelinkomen niet hoger is dan ,- (2013) (Voor 2012: ,-). Alleen de uitgaven voor genees- en heelkundige hulp en de reiskosten ziekenbezoek tellen niet mee voor deze verhoging. Uw drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Als u het gehele kalenderjaar een fiscale partner had, mag het drempelinkomen van u en uw fiscale partner samen niet hoger zijn dan ,- (2013) (Voor ,-). Is het drempelinkomen hoger, dan mag u de verhoging niet toepassen. 12. Drempel Uitgaven voor specifieke zorgkosten komen slechts voor aftrek in aanmerking voor zover deze boven bepaalde inkomensdrempels komen. De inkomensdrempels voor 2013 zijn: bij een drempelinkomen tot 7.457,- geldt er een drempel van 125,-; bij een drempelinkomen tussen 7457,- en ,- geldt er een drempel van 1,65% van het verzamelinkomen voor persoonsgebonden aftrek; bij een inkomen boven ,- is de drempel 653,- + 5,75% van het meerdere boven , HE T GR O O T MKB-C H E C K L I S T E N B O E K,

6 .2. PERSOONSGEBONDEN AFTREK, OVERIGE KOSTEN Welke privékosten mag u van uw belaste inkomen aftrekken? (Zie ook: Studiekosten en scholingsuitgaven en Aftrekbare giften.) 25 PERSOONSGEBONDEN AFTREKPOSTEN, OVERIGE KOSTEN 1. Persoonsgebonden aftrekposten zijn: de aan de vroegere echtgenoot betaalde alimentatie; uitgaven voor levensonderhoud voor kinderen jonger dan 21 jaar; uitgaven weekendbezoek ernstig gehandicapte kinderen van 21 jaar of ouder; kwijtschelding durfkapitaal, voor leningen gesloten vóór 1 januari kosten van monumentenpanden. 2. Fiscale partners U mag de aftrekbare kosten verdelen tussen u en uw fiscale partner. Wie is uw fiscale partner? Dit is: de echtgenoot en de geregistreerd partner; de meerderjarige waarmee iemand (volgens de GBA) ongehuwd samenwoont mits: er een notariële samenlevingsovereenkomst is; of u gezamenlijk een kind heeft of er sprake is van een erkend kind van de partner; of u gezamenlijk een eigen woning heeft (bezitseis van 1% is voldoende); of diegene als pensioenpartner is aangemeld; of u het jaar ervoor al als fiscaal partner was aangemeld. 3. Alimentatie Voor alimentatie aan kinderen bestaan aparte regels. Betaalde alimentatie aan een vroegere echtgenoot is aftrekbaar bij de betaler en belast bij de ontvanger. De Belastingdienst zal de belastingaangifte dus met elkaar vergelijken. Afkoopsommen zijn ineens aftrekbaar en belast in het jaar van betaling. Houd rekening met de fiscale gevolgen als u daarover afspraken maakt. Door de afkoopsom direct te gebruiken voor de aankoop van een lijfrentepolis bij een verzekeringsmaatschappij wordt de belastingheffing uitgesteld totdat de lijfrenteuitkeringen worden ontvangen. Samenwoners kunnen ook een alimentatieregeling overeenkomen voor het geval zij uit elkaar gaan. HE T GR O O T MKB-C H E C K L I S T E N B O E K, 517

7 Betrek uw belastingadviseur bij het opstellen van een alimentatieregeling. Leg hem zeker de afspraken voor inzake verrekening van pensioenrechten, de verdeling van een eigen woning, de afkoop van alimentatie. 4. Levensonderhoud kinderen jonger dan 21 jaar U heeft recht op een belastingaftrek als u geen recht heeft op kinderbijslag en uw kind geen recht heeft op studiefinanciering. De hoogte van het aftrekbare bedrag hangt af van de leeftijd van uw kind en van het bedrag dat u per kwartaal heeft betaald voor de kosten van het levensonderhoud van uw kind. U komt in ieder geval niet voor een aftrek in aanmerking als u minder dan 408,- per kwartaal (2013) per kind bijdraagt. Voor zover uw kind financieel in staat is in het eigen levensonderhoud te voorzien is een belastingaftrek niet mogelijk. 5. Weekendbezoek ernstig gehandicapte kinderen van 21 jaar of ouder De aftrekregeling geldt voor het weekendbezoek van een ernstig gehandicapte kind, broer of zus of als u mentor bent van de betrokken ernstig gehandicapte persoon. De betrokken ernstig gehandicapte persoon is 21 jaar of ouder en verblijft doorgaans in een inrichting ingevolge de AWBZ of een daarop gebaseerde regeling. Per dag dat de gehandicapte bij u verblijft, mag u een normbedrag van 10,- (2013) aftrekken. Daarnaast is een aftrek mogelijk voor de reiskosten verbonden aan het halen en brengen. Reist u met de eigen auto, dan mag u 0,19 per werkelijk gereden kilometer (2013) aftrekken. Voorwaarde is wel dat u geen vergoeding voor deze kosten heeft ontvangen. 6. Kwijtschelding van durfkapitaal De aftrekpost wegens verliezen op beleggingen in durfkapitaal is sinds 1 januari 2011 vervallen. De oudere regeling en de onder dit punt genoemde checklist blijven van toepassing op leningen die vóór 1 januari 2011 zijn afgesloten. De persoonsgebonden aftrek komt aan de orde als u direct aan een startende ondernemer geld heeft geleend en deze starter het geld niet kan terugbetalen. De lening moet aan alle voorwaarden voor durfkapitaal voldoen. U krijgt de belastingaftrek alleen als u uw vordering (gedeeltelijk) kwijtscheldt. De kwijtschelding moet binnen acht jaar na het verstrekken van de lening plaatsvinden. U heeft een verklaring (beschikking) van de Belastingdienst nodig, dat het kwijtgescholden deel van uw lening inderdaad niet te innen is. 518 HE T GR O O T MKB-C H E C K L I S T E N B O E K,

8 Per startende ondernemer geldt een maximum kwijtscheldingsverlies dat u als persoonsgebonden aftrek in aanmerking kunt nemen. 7. Kosten van monumentenpanden De aftrekregeling geldt voor rijksmonumenten. Dat zijn Nederlandse panden die zijn ingeschreven in de monumentenregisters (art. 6 en 7 Monumentenwet). Monumenten die tot het ondernemingsvermogen behoren, vallen buiten de regeling. De onderhoudskosten voor het monument zijn voor 80% als een persoonsgebonden aftrek aangemerkt. Aftrekbare onderhoudskosten zijn: kosten van onderhoud en reparatie van de woning, inclusief erfafscheidingen, cv-installatie, boiler, geiser, en dergelijke. Denk aan de rekeningen van elektricien, loodgieter, metselaar, stukadoor en timmerman; buitenschilderwerk; binnenschilderwerk dat samenhangt met andere reparaties; reparatie en schoonmaken van dakgoten en regenpijpen; opstoppen en herstel van rieten daken; kosten van bodemsanering en van bodemonderzoek, tenzij gemaakt met het oog op een mogelijke verkoop; restauratiekosten, tenzij er sprake is van een radicale vernieuwing of een ingrijpende wijziging van de aard en inrichting van het pand. Wilt u zekerheid vooraf, leg uw plannen dan vooraf voor aan het Bureau Monumentenpanden (BMM) van de Belastingdienst. Een aanvraagformulier kunt u downloaden via Indien er voor de onderhoudskosten subsidie wordt ontvangen, moet deze in mindering worden gebracht op de aftrekbare onderhoudskosten. HE T GR O O T MKB-C H E C K L I S T E N B O E K, 519

Specifieke zorgkosten

Specifieke zorgkosten Bij voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2012 IB 292-1T22FD (2612) Specifieke zorgkosten Hebt u in 2012 kosten voor ziekte of invaliditeit? Dan hebt u misschien recht op aftrek van uitgaven voor specifieke

Nadere informatie

Specifieke zorgkosten

Specifieke zorgkosten Bij voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2014 IB 292-1T41FD Specifieke zorgkosten Hebt u in 2014 kosten voor ziekte of invaliditeit? Dan hebt u misschien recht op aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten.

Nadere informatie

Specifieke zorgkosten

Specifieke zorgkosten Specifieke zorgkosten Hebt u in 2014 kosten voor ziekte of invaliditeit? Dan hebt u misschien recht op aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten. Bij voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2014 voor

Nadere informatie

Als u ziektekosten of andere buitengewone uitgaven heeft

Als u ziektekosten of andere buitengewone uitgaven heeft 6 Als u ziektekosten of andere buitengewone uitgaven heeft Als u uitgaven heeft als gevolg van ziekte dan kan het zijn dat u recht heeft op aftrek van deze zogenoemde buitengewone uitgaven. Dit kan u een

Nadere informatie

Als u ziektekosten of andere buitengewone uitgaven heeft

Als u ziektekosten of andere buitengewone uitgaven heeft 7 Als u als gevolg van ziekte dan kan het zijn dat u recht heeft op aftrek van deze zogenoemde buitengewone uitgaven. Dit kan u een belastingvoordeel opleveren. Ook uitgaven mag u aftrekken, zoals uitgaven

Nadere informatie

Belastingteruggave voor mensen met een beperking, handicap of chronische ziekte

Belastingteruggave voor mensen met een beperking, handicap of chronische ziekte Belastingteruggave voor mensen met een beperking, handicap of chronische ziekte Belastingjaar 2008 Inhoud Belastingjaar 2008 1 Aftrekposten ziektekosten 2009 2 Belastingaftrek 2008 2 Aftrekposten i.v.m.

Nadere informatie

Buitengewone uitgaven

Buitengewone uitgaven BELASTINGEN 2007 Buitengewone uitgaven Mezzo Auteur : Ina Hoek Bunnik, januari 2008 - Pagina 1 van 7 - Uit diverse onderzoeken blijkt dat mensen recht hebben op teruggaaf via de Belastingdienst, maar dat

Nadere informatie

BELASTINGEN 2014. Specifieke Zorgkosten. Mezzo Auteur : Ina Hoek

BELASTINGEN 2014. Specifieke Zorgkosten. Mezzo Auteur : Ina Hoek BELASTINGEN 2014 Specifieke Zorgkosten Mezzo Auteur : Ina Hoek Bunnik, februari 2015 Zorgt u als mantelzorger voor een chronisch zieke of gehandicapte die deel uitmaakt van uw huishouden, maak dan gebruik

Nadere informatie

Dit artikel gaat over de aangifte over het belastingjaar 2013. U doet deze aangifte in het voorjaar van 2014.

Dit artikel gaat over de aangifte over het belastingjaar 2013. U doet deze aangifte in het voorjaar van 2014. De aftrek van specifieke zorgkosten Aangifte loont Geeft u veel geld uit aan medische zorg, hulpmiddelen en voorzieningen? Maak dan gebruik van de aftrek van specifieke zorgkosten bij de aangifte inkomstenbelasting.

Nadere informatie

KansPlus, Belangennetwerk Verstandelijk Gehandicapten

KansPlus, Belangennetwerk Verstandelijk Gehandicapten KansPlus, Belangennetwerk Verstandelijk Gehandicapten Bron: CG-Raad Auteur: Kees Dijkman Aftrek specifieke zorgkosten Regel zelf uw belastingvoordeel Hebt u aantoonbaar veel uitgaven voor zorg, hulpmiddelen

Nadere informatie

nee nee (sinds 2013) (3)

nee nee (sinds 2013) (3) Ziektekosten 2013: wat kunt u nog aftrekken? kostenpost aftrekbaar in 2013? verhoging 113% of 40% mogelijk? (1) premie basisverzekering premie aanvullende verzekering premie tandartsverzekering door u

Nadere informatie

S08-0019/mvc/rs. Buitengewone uitgaven stap voor stap Haal voordeel uit uw belastingaangifte. Door Kees Dijkman

S08-0019/mvc/rs. Buitengewone uitgaven stap voor stap Haal voordeel uit uw belastingaangifte. Door Kees Dijkman /mvc/rs U leeft met een handicap, een chronische ziekte of arbeidsongeschiktheid. Dat betekent dat u kosten maakt. Daar staan lang niet altijd vergoedingen tegenover. Toch kunt u een deel van die kosten

Nadere informatie

Checklist aangifte Inkomstenbelasting 2014. 1 BOX 1: Inkomen uit werk en woning:

Checklist aangifte Inkomstenbelasting 2014. 1 BOX 1: Inkomen uit werk en woning: Checklist aangifte Inkomstenbelasting 2014 Aanvinken wat voor u van toepassing is. Graag gewenste specificaties bijvoegen. Zie toelichting. In te leveren uzelf In te leveren partner 1 BOX 1: Inkomen uit

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011 Op dinsdag 21 december 2010 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2011 en het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2011.

Nadere informatie

Memo: Aftrekbare ziektekosten aangifte 2012 Door: Marie-José Hoefs Belastingadviseur Bron: Elsevier IB Almanak 2013 Pagina 1 van 6

Memo: Aftrekbare ziektekosten aangifte 2012 Door: Marie-José Hoefs Belastingadviseur Bron: Elsevier IB Almanak 2013 Pagina 1 van 6 Pagina 1 van 6 Aftrekbare zorgkosten De betaalde zorgkosten kunnen alleen aftrekbaar zijn voor zover er sprake is van op u drukkende uitgaven. Een uitgaaf drukt niet voor zover deze is terugbetaald door

Nadere informatie

voorlichting voor verenigingen. Januari 2014. Chronisch ziek of gehandicapt voor eigen rekening.

voorlichting voor verenigingen. Januari 2014. Chronisch ziek of gehandicapt voor eigen rekening. B.A.S. Nieuws Speciale editie themadagen voorlichting voor verenigingen. Speciale editie themadagen voorlichting voor verenigingen. Januari 2014. Chronisch ziek of gehandicapt voor eigen rekening. In dit

Nadere informatie

Gegevens Aangifte Inkomstenbelasting 2013. Gegevens Aangifte Inkomstenbelasting 2013

Gegevens Aangifte Inkomstenbelasting 2013. Gegevens Aangifte Inkomstenbelasting 2013 Gegevens Aangifte Inkomstenbelasting 2013 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT6.3. Definitielijst versie bd-6.0.6

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT6.3. Definitielijst versie bd-6.0.6 Belastingdienst taxonomie s bij XBRL taxonomie versie NT6.3 Definitielijst versie bd-6.0.6 Inleiding Het belastingdienstdeel van de taxonomie (domein 'bd') bevat XBRL references naar s onder de naam 'belastingdienst

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012 Op dinsdag 20 december 2011 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2012, het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2012,

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Op dinsdag 18 december 2012 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2013, het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2013,

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Op dinsdag 18 december 2012 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2013, het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2013,

Nadere informatie

Voordeel via de belastingaangifte Informatie voor nierpatiënten.

Voordeel via de belastingaangifte Informatie voor nierpatiënten. Nierstichting Antwoordnummer 533 1400 VB Bussum 1400VB533 Nierstichting Postbus 2020 1400 DA Bussum Algemeen 035 697 80 00, Informatie nieren en nierziekten: 0800 388 00 00 (gratis) infonierziekten@nierstichting.nl

Nadere informatie

Handreiking voor het aanvragen van bijzondere bijstand voor zorgkosten

Handreiking voor het aanvragen van bijzondere bijstand voor zorgkosten Handreiking voor het aanvragen van bijzondere bijstand voor zorgkosten. Deze handreiking voor het aanvragen van bijzondere bijstand voor zorgkosten is opgesteld door het Nibud in opdracht van de Chronisch

Nadere informatie

indejaarspersbericht belastingen Mi

indejaarspersbericht belastingen Mi Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2014 Eindejaarspersbericht belastingen Mi Ministerie van Financiën Eindejaarspe bericht belastingen Ministerie van Fin Financiën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

Werken in Nederland. Wonen in België

Werken in Nederland. Wonen in België Werken in Nederland Wonen in België Als u in België woont en in Nederland in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT7.0. Definitielijst versie bd-7.0.1

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT7.0. Definitielijst versie bd-7.0.1 Belastingdienst taxonomie s bij XBRL taxonomie versie NT7.0 Definitielijst versie bd-7.0.1 Inleiding Het belastingdienstdeel van de taxonomie (domein 'bd') bevat XBRL references naar s onder de naam 'belastingdienst

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Deze toelichting hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van de Raad

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2013

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2013 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2013 Dit hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van ons een beslissing

Nadere informatie

Belastingplannen 2014

Belastingplannen 2014 Belastingplannen 2014 In deze digitale brief Belastingplannen 2014 is de stand van zaken in wet- en regelgeving tot ultimo december 2013. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg is nagestreefd,

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie