Handreiking voor het aanvragen van bijzondere bijstand voor zorgkosten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handreiking voor het aanvragen van bijzondere bijstand voor zorgkosten"

Transcriptie

1 Handreiking voor het aanvragen van bijzondere bijstand voor zorgkosten.

2 Deze handreiking voor het aanvragen van bijzondere bijstand voor zorgkosten is opgesteld door het Nibud in opdracht van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland. De handreiking is een hulpmiddel bij het aanvragen van individuele bijzondere bijstand of andere vergoedingsmogelijkheden die de gemeente kan verstrekken voor meerkosten als gevolg van beperkingen door ziekte of handicap. Het is vaak ingewikkeld om vergoedingen aan te vragen en uw meerkosten aan te tonen. Er zijn diverse instanties die hierbij kunnen helpen. Bijvoorbeeld ANGO, MEE, Welzijnswerk, Raden van kerken, et cetera. Meerkosten en vergoedingen Met deze handreiking kunnen de meerkosten in kaart worden gebracht en een overzicht worden verkregen van de vergoedingen die hiervoor mogelijk zijn. Vervolgens kunnen met deze inventarisatie de meerkosten worden aangetoond bij de gemeente. In het invulschema hieronder staan een aantal vaak voorkomende kosten als gevolg van beperkingen in verband met ziekte of handicap opgesomd. Dit schema kan in een aantal stappen ingevuld worden: Stap 1: Vul per post in wat de kosten zijn. Stap 2: Vul per post in wat de gemiddelde uitgaven zijn zonder meerkosten in verband met ziekte of beperking. Voor een aantal posten zullen de gemiddelde uitgaven nul zijn, zoals bijvoorbeeld voor hulpmiddelen. Voor andere posten zijn wel gemiddelde uitgaven te geven. Die gemiddelde uitgaven kunnen bijvoorbeeld afgeleid worden uit de tabellen achterin deze handreiking. Of door het invulformulier te downloaden van Voor een meer gedetailleerde specificatie van de gemiddelde uitgaven kunt u ook het Persoonlijk Budgetadvies van het Nibud invullen op Stap 3: Vul per post in welke vergoedingen hiervoor worden ontvangen. Hieronder wordt ingegaan op de diverse mogelijkheden voor vergoedingen op basis van de informatie op de website Stap 4: De gemaakte kosten, verminderd met de gemiddelde kosten en de mogelijke vergoedingen voor die kostenpost, levert het bedrag aan niet vergoede meerkosten op. Voor dit bedrag kan mogelijk bijzondere bijstand aangevraagd worden of zijn er andere mogelijkheden voor compensatie. Handreiking voor het aanvragen voor bijzondere bijstand voor zorgkosten / 2

3 Het kan een hele klus zijn om alle stappen te doorlopen. Maar het is wel belangrijk dat het schema zo volledig mogelijk wordt ingevuld. Alleen dan ontstaat er een totaalplaatje van de financiële situatie waarmee aangetoond kan worden dat ondersteuning nodig is. Voorbeeld: Wellicht zijn er hoge vervoerskosten door een ziekte of handicap. Bijvoorbeeld een bedrag van 250 euro per maand. Dit bedrag moet ingevuld worden bij stap 1 (kosten). Achterin deze handreiking is een tabel opgenomen met de gemiddelde vervoerskosten. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat een eenpersoonshuishouden met een netto besteedbaar inkomen van euro per maand 116 euro per maand uitgeeft aan vervoerskosten. Met het invulformulier wordt dit bedrag automatisch berekend zodat het overgenomen kan worden bij stap 2 (gemiddelde uitgaven). U kunt dan overigens ook een jaarbedrag opgeven. Als voor deze post nog geen vergoeding is ontvangen, dan dient er niks ingevuld te worden bij stap 3 (vergoedingen). Voor hoge vervoerkosten is overigens wel belastingaftrek mogelijk. Als duidelijk is om hoeveel dit gaat, kan dat eventueel aangegeven worden onderaan in het schema. In dit voorbeeld resteert een bedrag van 134 euro per maand (250 min 116). Vergoedingen Voor diverse meerkosten in verband met ziekte of handicap zijn vergoedingen mogelijk. Kort gezegd gaat het om de volgende mogelijkheden: 1. De aftrek van specifieke zorgkosten bij de aangifte inkomstenbelasting; 2. Een tegemoetkoming vanuit de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg); 3. Diverse toeslagen; 4. Categoriale of individuele bijzondere bijstand; 5. Overige tegemoetkomingen. Op staat een uitgebreid overzicht en beschrijving van deze vergoedingen. Ook in de brochure Belastingvoordeel 2011 voor mensen met een handicap of chronische ziekte ; een publicatie van de CG-Raad op Op de website kan worden bekeken op welke vergoedingen er aanspraak gemaakt kan worden. Belastingaftrek Voor een aantal specifieke zorgkosten is belastingaftrek mogelijk. Voor de aftrek gelden een aantal voorwaarden. Ze moeten bijvoorbeeld boven een bepaalde drempel 3 / Handreiking voor het aanvragen van bijzondere bijstand voor zorgkosten

4 uitkomen en mogen soms vermenigvuldigd worden. Om gebruik te maken van deze mogelijkheid moet er wel aangifte worden gedaan. Het aangifteprogramma van de belastingdienst rekent de aftrek automatisch uit. Kosten waarvoor al een vergoeding is ontvangen, mogen niet worden opgevoerd als specifieke zorgkosten. De aftrek kan ook via een voorlopige teruggaaf maandelijks worden uitgekeerd. Hierbij is het wel belangrijk om wijzigingen in het inkomen snel door te geven aan de belastingdienst, zodat er niet teveel wordt uitgekeerd wat achteraf weer terugbetaald moet worden. Als het inkomen te laag is om te profiteren van de belastingaftrek, dan kan er mogelijk gebruik worden gemaakt van de tegemoetkoming specifieke zorgkosten (TSZ). Naast de aftrek van specifieke zorgkosten zijn er ook andere belastingvoordelen te behalen zoals de aftrek in verband met uitgaven voor het levensonderhoud van gehandicapte kinderen of de toepassing van de heffingskorting voor jonggehandicapten. Wtcg De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) bestaat uit verschillende onderdelen: 1. Een tegemoetkoming bij gezondheidsproblemen. Op kan gekeken worden of men in aanmerking komt voor deze tegemoetkoming. 2. Lagere eigen bijdragenvoor zorg en hulp waardoor de verschuldigde eigen bijdrage met een bepaald percentage wordt verlaagd. 3. Aanvullende maatregelen voor ouderen en arbeidsongeschikten. Zo zijn belastingterieven verlaagd en hebben arbeidsongeschikten recht op een tegemoetkoming van uitkeringsinstantie UWV. 4. De belastingaftrek van specifieke zorgkosten zoals hiervoor staat beschreven. Toeslagen Er zijn diverse toeslagen die kunnen worden aangevraagd via Zo is er de huurtoeslag, de zorgtoeslag en de kinderopvangtoeslag. Daarnaast kennen veel gemeenten de langdurigheidstoeslag; een toeslag waar men recht op heeft als men langdurig een laag inkomen heeft. Bijzondere bijstand Bijzondere bijstand kan verleent worden door de gemeente. In een aantal gemeenten is categoriale bijstand mogelijk voor bijvoorbeeld ouderen of chronisch zieken en gehandicapten of voor deelname aan sociale activiteiten. Categoriale bijstand is meestal een vast bedrag per jaar. Veel gemeenten bieden een collectieve zorgverzekering aan, waarbij deelname verplicht is om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand. Dat is meestal een vrij uitgebreide verzekering met een wat hogere premie ondanks de collectiviteitskorting, Handreiking voor het aanvragen voor bijzondere bijstand voor zorgkosten / 4

5 maar veel gemeenten bieden een tegemoetkoming voor huishoudens met een laag inkomen. Naast categoriale bijstand is er ook individuele bijzondere bijstand mogelijk. Dat is een tegemoetkoming in persoonlijk onvermijdbare kosten zoals de kosten van bestaan of in verband met ziekte of handicap. Bij toekenning van individuele bijzondere bijstand wordt er vaak gelet op draagkracht en vermogen van de aanvrager. Verder moeten de gemaakte kosten aangetoond worden door middel van aankoopbewijzen. Overige tegemoetkomingen Overige tegemoetkomingen voor uitgaven in verband met zorg zijn bijvoorbeeld de compensatie voor het verplichte eigen risico (CER) en de tegemoetkoming voor ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG). 5 / Handreiking voor het aanvragen van bijzondere bijstand voor zorgkosten

6

7 Invulschema meerkosten en vergoedingen Dit schema is apart te downloaden van 1. Kosten 2. Gemiddelde uitgaven 3. Vergoedingen 4. Niet vergoed persoonlijk richtbedrag Genees- en heelkundige hulp - maand - Nul maand - maand - maand Voorgeschreven medicijnen - maand - Nul maand - maand - maand Hulpmiddelen - maand - Nul maand - maand - maand Vervoer - maand - * maand - maand - maand Dieetkosten - maand - Nul maand - maand - maand Gezinshulp - maand - Nul maand - maand - maand Kleding en beddengoed - maand - * maand - maand - maand Reiskosten ziekenbezoek - maand - Nul maand - maand - maand Eigen bijdragen Wmo/AWBZ - maand - Nul maand - maand - maand Energie - maand - * maand - maand - maand Telefoon, tv, internet - maand - * maand - maand - maand (zorg)verzekeringen - maand - * maand - maand - maand Kleding - maand - * maand - maand - maand Voeding - maand - * maand - maand - maand Waskosten - maand - * maand - maand - maand Persoonlijke verzorging - maand - * maand - maand - maand Overige kosten - maand - Nul maand - maand - maand Belastingaftrek - maand - - maand - jaar - maand Totaal - maand - maand - maand - maand Bron richtbedragen: Nibud 2012

8

9 Hieronder staat een korte beschrijving van de belangrijkste kostenposten. Een uitgebreidere toelichting is te vinden op of Genees- en heelkundige hulp Kosten voor medische hulpverleners, zoals de huisarts, specialisten en paramedische hulpverleners (zoals ergotherapeuten, logopedisten en fysiotherapeuten) mogen worden opgevoerd als specifieke zorgkosten. Ook uitgaven voor particuliere verpleging en verzorging vallen hieronder. Medicijnen Chronisch zieken en gehandicapten hebben vaak hoge kosten voor medicijnen. Gemiddeld genomen zullen de uitgaven van niet chronisch zieken of gehandicapten veel lager zijn. Er is echter geen gemiddeld bedrag hiervoor te geven. Voor de kosten voor medicijnen die zijn voorgeschreven door een erkende arts of een andere erkende medische hulpverlener in het kader van een medische behandeling is belastingaftrek mogelijk. Hulpmiddelen Kosten voor hulpmiddelen in verband met ziekte of handicap zullen vrijwel altijd meerkosten zijn. Hulpmiddelen die mogen worden opgevoerd als specifieke zorgkosten zijn voorzieningen of apparaten die helpen om normale lichaamsfuncties te gebruiken. Voorbeelden zijn steunzolen, gehoorapparaten, kunstgebit en prothesen, rolstoel, krukken, rollator en traplift, onderhoud, reparatie en verzekering van de hulpmiddelen en hulpmiddelen die bedoeld zijn ter vervanging van het gezichtsvermogen. Hulpmiddelen die niet aftrekbaar zijn, zijn bijvoorbeeld de extra huur voor een aangepaste woning, energie- en verwarmingskosten, snellere slijtage van meubilair en vloerbedekking, aangepaste vloerbedekking, verhuizing naar een verzorgingshuis en de inrichting van de nieuwe woonruimte of een telefoonabonnement of gesprekskosten. Misschien dat deze kosten wel in aanmerking komen voor een vergoeding vanuit de bijzondere bijstand. Aanpassingen aan de woning of overige aanpassingen Voor chronisch zieken of gehandicapten zijn vaak aanpassingen aan de woning, de auto of andere vervoers- of hulpmiddelen noodzakelijk. Net als bij hulpmiddelen zullen gemaakte kosten vrijwel altijd meerkosten zijn, omdat niet chronisch ziek en of niet gehandicapten geen aanpassingen nodig hebben.

10 Aanpassingen aan de woning zijn vaak noodzakelijk voor mensen met een handicap. Woningaanpassingen waarvoor een verklaring is afgegeven dat die aanpassignen medisch noodzakelijk zijn komen in aanmerking voor belastingaftrek. Verder is een vergoeding door de gemeente ook vaak een mogelijkheid. Eigen bijdragen Voor sommige zorgkosten is een eigen verschuldigd. De meest bekende zijn de eigen bijdrage voor verzorging (Wmo) en voor tijdelijke opname (AWBZ). Op het rekeningafschrift van het CAK staat de hoogte van de eigen bijdrage (per 4 weken) vermeld. Eigen bijdragen worden soms vergoed door de individuele bijzondere bijstand of de zorgverzekering. Energie Een ziekte of handicap kan extra energielasten veroorzaken. Bijvoorbeeld als het huis altijd goed verwarmd moet zijn, als er vaak gewassen moet worden of als noodzakelijke apparaten extra stroom gebruiken. Voor de kosten van gas, elektriciteit en water kan een referentiebedrag gegeven worden van wat een gemiddelde is voor een vergelijkbaar huishouden. Achterin deze handreiking staat een overzicht van de gemiddelde uitgaven aan energie. Deze worden automatisch berekend in het invulformulier. Energiekosten komen niet in aanmerking voor belastingaftrek. Telefoon, televisie, internet Meerkosten als gevolg van ziekte of handicap kunnen zich voordoen wanneer er vaak gebeld moet worden of wanneer er aangepaste apparatuur nodig is. Al kan aangepaste apparatuur als hulpmiddel aangeduid worden. Voor deze kostenpost is een gemiddeld bedrag te specificeren. Achterin deze handreiking staat hier ook een tabel over opgenomen. Vergoedingen worden soms door de gemeente verstrekt om sociale participatie te stimuleren. (Zorg)verzekeringen Chronisch zieken en gehandicapten kunnen geconfronteerd worden met hoge verzekeringspremies. Enerzijds zijn er soms meer of uitgebreidere verzekeringen nodig voor bijvoorbeeld bepaalde hulpmiddelen. Anderzijds kan de premie hoger zijn omdat de verzekerde een verhoogd risico betekent voor de verzekeringsmaatschappij. Voor alle verzekeringen tesamen, zoals de (aanvullende) zorgverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, inboedelverzekering, opstalverzekering, uitvaartverzekering, et cetera, is een gemiddeld bedrag gegeven achterin deze handreiking. Handreiking voor het aanvragen voor bijzondere bijstand voor zorgkosten / 2

11 Voor de premie voor de zorgverzekering is door de gemeente soms een korting mogelijk. Vaak is het dan zo dat er wel gebruik moet worden gemaakt van de collectieve verzekering die de gemeente aanbiedt. Die is vaak wat duurder, maar heeft dan ook een uitgebreide dekking, waaronder voor bijvoorbeeld het eigen risico of het gebruik van een maaltijdenservice. Vervoer Ziekte of invaliditeit kan hoge vervoerskosten met zich meebrengen. Bijvoorbeeld de kosten in verband met het vervoer naar het ziekenhuis of een arts, ambulancevervoer of andere vervoersvoorzieningen zoals weekendvervoer, leerlingenvervoer of het vervoer van en naar de werkplek. Ook zijn er aanverwante kosten denkbaar, zoals de kosten voor het parkeren, de gehandicaptenparkeerplaats of kaart of NS-begeleiderspas. Sommige van deze kosten komen in aanmerking voor belastingaftrek. Er moet dan wel aantoonbaar zijn dat het gaat om meerkosten. Reiskosten in verband met ziekenbezoek aan een huisgenoot die ergens anders langer dan een maand verpleegd of verzorgd wordt mogen worden opgevoerd als specifieke zorgkosten. Overige vervoerskosten kunnen beter als algemene vervoerskosten worden aangemerkt. Achterin deze handreiking is een tabel opgenomen van de gemiddelde vervoerskosten. Deze worden automatisch weergegeven in het invulformulier. Kleding en beddengoed Een ziekte of handicap kunnen extra kledingkosten veroorzaken. Bijvoorbeeld als door extra wassen of het gebruik van hulpmiddelen de kleding of het beddengoed harder slijt dan normaal. Of als de kleding vermaakt moet worden. Voor kledingkosten kan een gemiddeld bedrag gegeven worden. Zie hiervoor ook de tabel achterin deze handreiking. Voor extra uitgaven aan kleding en beddengoed die een direct gevolg zijn van een ziekte of handicap die minimaal een jaar duurt of waarschijnlijk minimaal een jaar gaat duren is belastingaftrek mogelijk. Het gaat om een vast bedrag per jaar. Voeding en dieet Het kan zijn dat een ziekte of handicap extra kosten voor voeding met zich meebrengt. Bijvoorbeeld als er niet zelf gekookt kan worden of als een speciaal dieet noodzakeljik is. Ook voor de kosten van voeding is een gemiddeld bedrag te kwantificeren. Achterin deze handreiking is een tabel opgenomen met de gemiddelde voedingskosten. Deze worden in het invulformulier automatisch ingevuld. 3 / Handreiking voor het aanvragen van bijzondere bijstand voor zorgkosten

12 Voor sommige voedingskosten, bijvoorbeeld voor een maaltijdenservice, vertrekken gemeenten soms een vergoeding. Voor dieetkosten is belastingaftrek mogelijk voor een dieet op voorschrift van een arts of diëtist. Was, douche en badkosten Het vaker wassen van kleding of beddengoed brengt extra kosten met zich mee. Ook het vaker of langer douchen of in bad gaan betekent dat er meer kosten worden gemaakt dan gemiddeld. Voor deze kosten is het moeilijk om een gemiddeld maandbedrag te specificeren van wat normaal is. Op de pagina staat een overzicht van de was-, douche en badkosten per wasbeurt. De mogelijkheid om deze kosten op te voeren voor belastingaftrek vallen samen met de extra kosten van kleding en beddengoed. Persoonlijke verzorging Meerkosten voor persoonlijke verzorging ontstaan vooral als er hulp van anderen voor nodig is. Maar ook als er bijvoorbeeld pedicures nodig zijn. Een gemiddeld bedrag van wat normale uitgaven zijn voor persoonlijke verzorging is moelijk te geven. Een hulpmiddel hierbij kan het Persoonlijk Budgetadvies zijn op Overige kosten Andere kosten in verband met zorg worden ook wel aangeduid als verborgen kosten. Voorbeelden van verborgen kosten zijn: Onderhoudskosten aan huis/tuin die uitbesteed moeten worden; Dat deel van het lidmaatschap van patiëntenorganisaties of gehandicaptenorganisaties waarvoor geen vergoeding mogelijk is. Eigen bijdragen voor deelname aan de activiteiten van patiëntenorganisaties of voor andere sociale activiteiten. Vergoedingen voor hulp van anderen (vrienden, kennissen, buren) De kosten in verband met aangepast sporten; aanschafkosten, verzekering, reparatie, onderhoud hulpmiddelen of contributie. Handreiking voor het aanvragen voor bijzondere bijstand voor zorgkosten / 4

13 Rondkomen Voor het bepalen van gemiddelde kosten per kostenpost is hiervoor diverse malen verwezen naar het Persoonlijk Budgetadvies van het Nibud ( Het Persoonlijk Budgetadvies is bedoeld als hulpmiddel om een overzicht te krijgen van alle inkomsten en uitgaven. Hierbij worden referentiecijfers voor alle uitgavenposten gegeven om te helpen met het opstellen van een sluitende begroting. Als er meerkosten zijn in verband met ziekte of handicap, dan kan het moeilijk zijn om de begroting sluitend te maken. En ook met een sluitende begroting kan het alsnog moeilijk zijn om rond te komen. Bij een aanvraag voor bijzondere bijstand kan het ingevulde advies dan ook een hulpmiddel zijn om aan te tonen dat het moelijk is om rond te kunnen komen. Het ingevulde advies kan eenvoudig afdrukken. Voor meer informatie over het invullen van het Persoonlijk Budgetadvies heeft het Nibud een handleiding opgesteld: Daarnaast wordt in het advies zelf bij de meeste invoervelden een toelichting gegeven. Hieronder staat een overzicht van de inkomsten en uitgavenposten die worden gebruikt in het Persoonlijk Budgetadvies. Er is geprobeerd om voor zover dat niet voor zich spreekt (schuingedrukt) voor een aantal veel voorkomende meerkosten aan te geven bij welke uitgavenpost die het beste opgevoerd kunnen worden. Inkomsten netto per maand Salaris/uitkering aanvrager Salaris/uitkering partner Vakantiegeld aanvrager Vakantiegeld partner Tegemoetkoming schoolkosten Koopsubsidie of huurtoeslag Zorgtoeslag Kindgebonden budget Kinderopvangtoeslag Kinderbijslag Andere inkomsten (Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), Tegemoetkoming gehandicapte kinderen (TOG), Categoriale bijzondere bijstand) Belastingteruggaaf / heffingskortingen 5 / Handreiking voor het aanvragen van bijzondere bijstand voor zorgkosten

14 Uitgaven per maand Vaste lasten Huur of hypotheek Overige woonlasten (bijv. servicekosten, erfpacht) Gas Elektra Water Onroerendezaakbelasting Heffingen (min kwijtschelding) o Afvalstoffenheffing/Reinigingsrecht o Waterschapsheffing o Rioolrecht o Omslag gebouwd o Overige heffingen Telefoon/Kabel/Internet Verzekeringen o Ziektekostenverzekering o Inboedelverzekering (brand, inbraak) o Opstalverzekering o Aansprakelijkheidsverzekering o Levensverzekering(en) o Uitvaartverzekering o Overige verzekeringen (autoverzekering, verzekeringen voor pgbhouders) Schoolkosten o School- en studiekosten o Kinderopvang Abonnementen o Abonnement kranten, tijdschriften o Contributie (sport-)verenigingen o Overige contributies, abonnementen Vervoer o Wegenbelasting, kentekenbewijs o Verzekering o Onderhoud o Afbetaling, afschrijving o Brandstof o Overig vervoer Overige uitgaven o Alimentatie o Afbetaling lening(en) o Overige (eigen bijdragen) Handreiking voor het aanvragen voor bijzondere bijstand voor zorgkosten / 6

15 Reserveringsuitgaven Kleding en schoenen Inventaris Onderhoud huis en tuin Niet-vergoede ziektekosten (medicijnen, hulpmiddelen, woningaanpassingen) Recreatie Totale reserveringsuitgaven Huishoudelijke uitgaven Voeding en versnaperingen (dieetkosten) Was- en schoonmaakartikelen Persoonlijke verzorging (toiletartikelen, kapper) Overig huishoudgeld Totaal huishoudelijke uitgaven 7 / Handreiking voor het aanvragen van bijzondere bijstand voor zorgkosten

16 Referentiecijfers Hieronder staan voor een aantal uitgavenposten gemiddelde bestedingen weergegeven uitgeplitst naar netto besteedbaar huishoudinkomen en het aantal personen in het huishouden. De bedragen zijn afkomstig uit het Budget Handboek 2012 van het Nibud en gebaseerd op het Budget Onderzoek van het CBS. Vanwege het beperkte aantal waarnemingen zijn sommige bedragen soms lager dan bij een lager inkomensniveau. In dat geval kan ook gekeken worden naar de bedragen bij een lager of hoger inkomen. Tabel 1: Gemiddelde bestedingen gas en andere brandstoffen per maand inkomen 1 persoon 2 personen 3 personen 4 personen en meer Handreiking voor het aanvragen voor bijzondere bijstand voor zorgkosten / 8

17 Tabel 2: Gemiddelde bestedingen elektriciteit per maand inkomen 1 persoon 2 personen 3 personen 4 personen en meer Tabel 3: Gemiddelde bestedingen water per maand inkomen 1 persoon 2 personen 3 personen 4 personen en meer / Handreiking voor het aanvragen van bijzondere bijstand voor zorgkosten

18 Tabel 4: Gemiddelde bestedingen telefoon, televisie, internet per maandag inkomen 1 persoon 2 personen 3 personen 4 personen en meer Tabel 5: Gemiddelde bestedingen verzekeringen per maand inkomen 1 persoon 2 personen 3 personen 4 personen en meer Handreiking voor het aanvragen voor bijzondere bijstand voor zorgkosten / 10

19 Tabel 6: Gemiddelde bestedingen vervoer per maandag inkomen 1 persoon 2 personen 3 personen 4 personen en meer Tabel 7: Gemiddelde bestedingen kleding en schoeisel per maand inkomen 1 persoon 2 personen 3 personen 4 personen en meer / Handreiking voor het aanvragen van bijzondere bijstand voor zorgkosten

20 Tabel 8: Gemiddelde bestedingen voeding per maand inkomen 1 persoon 2 personen 3 personen 4 personen en meer Handreiking voor het aanvragen voor bijzondere bijstand voor zorgkosten / 12

Aftrek ziektekosten 2009. Inhoud

Aftrek ziektekosten 2009. Inhoud Door alle ophef in de media wordt ten onrechte gedacht dat er geen ziektekosten meer aftrekbaar zijn bij de aangifte Inkomstenbelasting. Hieronder is een overzicht van de aftrekbare ziektekosten 2009.

Nadere informatie

begrotingsformulier hypotheekadvies

begrotingsformulier hypotheekadvies Begrotingsformulier hypotheekadvies 1. Gegevens huishouden en woning Bestemd voor Naam: Postcode: Adres: Woonplaats: Huishoudsamenstelling Naam leeftijd 1 m / v jaar 2 m / v jaar 3 m / v jaar 4 m / v jaar

Nadere informatie

begrotingsformulier hypotheekadvies

begrotingsformulier hypotheekadvies Begrotingsformulier hypotheekadvies 1. GEGEVENS HUISHOUDEN EN WONING Bestemd voor Naam: Postcode: Adres: Woonplaats: Huishoudsamenstelling Naam leeftijd 1 m / v jaar 2 m / v jaar 3 m / v jaar 4 m / v jaar

Nadere informatie

Specifieke zorgkosten aftrekbaar Belastingvoordeel, ook over 2009

Specifieke zorgkosten aftrekbaar Belastingvoordeel, ook over 2009 Specifieke zorgkosten aftrekbaar Belastingvoordeel, ook over 2009 Geld terug van de Belastingdienst. Het kan nog steeds. Hebt u een handicap of chronische ziekte, dan is de kans groot dat u gebruik kunt

Nadere informatie

begrotingsformulier Bestemd voor Samenstelling huishouden Aantal volwassenen: Type woning rijwoning (hoek/tussen) maisonnette flat anders, nl.

begrotingsformulier Bestemd voor Samenstelling huishouden Aantal volwassenen: Type woning rijwoning (hoek/tussen) maisonnette flat anders, nl. Begrotingsformulier Bestemd voor Naam: Postcode: Adres: Woonplaats: Samenstelling huishouden Aantal volwassenen: Aantal kinderen: Geboorte data: Type woning vrijstaand huis twee onder een kap rijwoning

Nadere informatie

Nibud minimum-voorbeeldbegrotingen 2015 / 1

Nibud minimum-voorbeeldbegrotingen 2015 / 1 Nibud minimumvoorbeeldbegrotingen 2015 Het Nibud stelt elk jaar begrotingen op voor huishoudens met een minimum inkomen. We gaan uit van een inkomen op het niveau van het sociaal minimum. Dit is de uitkering

Nadere informatie

Nibud minimumvoorbeeldbegrotingen

Nibud minimumvoorbeeldbegrotingen Nibud minimumvoorbeeldbegrotingen 2017 Het Nibud stelt elk jaar begrotingen op voor huishoudens met een minimum inkomen. We gaan uit van een inkomen op het niveau van het sociaal minimum. Dit is de bijstandsuitkering.

Nadere informatie

Inkomsten en uitgaven van intramuraal wonende Wajongers. Nibud 2013

Inkomsten en uitgaven van intramuraal wonende Wajongers. Nibud 2013 Inkomsten en uitgaven van intramuraal wonende Wajongers Nibud 2013 Inkomsten en uitgaven van intramuraal wonende Wajongers Jasja Bos Marcel Warnaar Nibud juni 2013 Samenvatting In dit rapport is uitgewerkt

Nadere informatie

Nibud Minima-effectrapportage Begrotingen 1 / 10

Nibud Minima-effectrapportage Begrotingen 1 / 10 Nibud Minima-effectrapportage Begrotingen 1 / 10 a. Alleenstaande Netto inkomen (incl. kortingen) 948 1043 1138 Zorgtoeslag 72 72 72 Huurtoeslag 146 146 120 Kinderbijslag 0 0 0 Kindgebonden budget 0 0

Nadere informatie

Minimum-voorbeeld begrotingen en kostendelersnorm. Nibud, 2013

Minimum-voorbeeld begrotingen en kostendelersnorm. Nibud, 2013 Minimum-voorbeeld begrotingen en kostendelersnorm Nibud, 2013 Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 INKOMSTEN... 4 3 MINIMALE UITGAVEN... 8 3.1 Minimum-voorbeeldbegrotingen... 8 3.2 Persoonlijk onvermijdbare uitgaven...

Nadere informatie

Nibud Minima-effectrapportage Begrotingen 1 / 8

Nibud Minima-effectrapportage Begrotingen 1 / 8 Nibud Minima-effectrapportage Begrotingen 1 / 8 a. Alleenstaande onder de 65 jaar Netto inkomen (incl. kortingen) 926 1019 1112 Categoriale bijstand 0 0 0 Huurtoeslag 185 185 157 Zorgtoeslag 88 88 88 TOTAAL

Nadere informatie

Specifieke zorgkosten

Specifieke zorgkosten Bij voorlopige aanslag inkomstenbelasting 20 IB 292-1T12FD (2500) Specifieke zorgkosten Hebt u in 20 kosten voor ziekte of invaliditeit? Dan hebt u misschien recht op aftrek van uitgaven voor specifieke

Nadere informatie

begrotingsformulier financieel advies

begrotingsformulier financieel advies Begrotingsformulier financieel advies Gegevens huishouden en woning Bestemd voor Naam + Voorletters M/V Adres Postcode + Woonplaats Huishoudensamenstelling 1 Voornaam Leeftijd M/V 2 Voornaam Leeftijd M/V

Nadere informatie

S08-0019/mvc/rs. Buitengewone uitgaven stap voor stap Haal voordeel uit uw belastingaangifte. Door Kees Dijkman

S08-0019/mvc/rs. Buitengewone uitgaven stap voor stap Haal voordeel uit uw belastingaangifte. Door Kees Dijkman /mvc/rs U leeft met een handicap, een chronische ziekte of arbeidsongeschiktheid. Dat betekent dat u kosten maakt. Daar staan lang niet altijd vergoedingen tegenover. Toch kunt u een deel van die kosten

Nadere informatie

Berekening voor een eenoudergezin

Berekening voor een eenoudergezin Berekeningen NIBUD Op verzoek van de NOS heeft het Nibud doorgerekend wat een eenouderhuishouden en oma hadden aan totale inkomsten en uitgaven toen zij allebei apart woonden, en wat zij overhouden als

Nadere informatie

Nibud Minima-effectrapportage Begrotingen 1 / 7

Nibud Minima-effectrapportage Begrotingen 1 / 7 Nibud Minima-effectrapportage Begrotingen 1 / 7 a. Alleenstaande onder de 65 jaar Netto inkomen (incl. kortingen) 926 1019 1112 Huurtoeslag 201 201 173 TOTAAL INKOMSTEN 1216 1309 1373 Gas 60 60 60 Elektriciteit

Nadere informatie

Uitgaven voor specifieke zorgkosten

Uitgaven voor specifieke zorgkosten Als u in 2010 kosten had voor ziekte of invaliditeit, hebt u misschien recht op aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten. Alleen de kosten die u niet vergoed krijgt, mag u aftrekken. Aftrekbare specifieke

Nadere informatie

Buitengewone uitgaven

Buitengewone uitgaven BELASTINGEN 2007 Buitengewone uitgaven Mezzo Auteur : Ina Hoek Bunnik, januari 2008 - Pagina 1 van 7 - Uit diverse onderzoeken blijkt dat mensen recht hebben op teruggaaf via de Belastingdienst, maar dat

Nadere informatie

Minima-effectrapportage Bijlage I - hoge huur/ 1

Minima-effectrapportage Bijlage I - hoge huur/ 1 Tabel 2a Alleenstaande onder de 65 jaar (huur 537) Netto inkomen (incl. kortingen) 914 1005 1097 1188 Kinderbijslag 0 0 0 0 Huurtoeslag 276 276 242 202 Woonlastenfonds 59 0 0 0 Kindgebonden budget 0 0

Nadere informatie

Effecten van zorgmaatregelen uit het regeerakkoord

Effecten van zorgmaatregelen uit het regeerakkoord Effecten van zorgmaatregelen uit het regeerakkoord Een doorrekening van voorgenomen bezuinigingen op de bestedingsruimte van een aantal voorbeeldhuishoudens Effecten van zorgmaatregelen uit het regeerakkoord

Nadere informatie

KansPlus, Belangennetwerk Verstandelijk Gehandicapten

KansPlus, Belangennetwerk Verstandelijk Gehandicapten KansPlus, Belangennetwerk Verstandelijk Gehandicapten Bron: CG-Raad Auteur: Kees Dijkman Aftrek specifieke zorgkosten Regel zelf uw belastingvoordeel Hebt u aantoonbaar veel uitgaven voor zorg, hulpmiddelen

Nadere informatie

Specifieke zorgkosten 2010

Specifieke zorgkosten 2010 Bij voorlopige aanslag inkomstenbelasting 20 IB 292-1T01FD (2380) Hebt u in 20 kosten voor ziekte of invaliditeit? Dan hebt u misschien recht op aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten. Alleen de

Nadere informatie

Specifieke zorgkosten

Specifieke zorgkosten Bij voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2012 IB 292-1T22FD (2612) Specifieke zorgkosten Hebt u in 2012 kosten voor ziekte of invaliditeit? Dan hebt u misschien recht op aftrek van uitgaven voor specifieke

Nadere informatie

Nibud Minima-effectrapportage Begrotingen 1 / 9

Nibud Minima-effectrapportage Begrotingen 1 / 9 Nibud Minima-effectrapportage Begrotingen 1 / 9 a. Alleenstaande Netto inkomen (incl. kortingen) 948 1043 1138 Zorgtoeslag 72 72 72 Huurtoeslag 156 156 130 Kinderbijslag 0 0 0 Kindgebonden budget 0 0 0

Nadere informatie

Aftrek zorgkosten 2014

Aftrek zorgkosten 2014 Aftrek zorgkosten 2014 U ziet hieronder een overzicht van de zorgkosten die in 2014 aftrekbaar zijn. Het is onmogelijk om u een volledig overzicht aan te reiken. Maar wij hebben er alles aan gedaan om

Nadere informatie

Budgetmaandoverzicht. Gegevens aanvrager/ster: Adres. Telefoonnummer Geboortedatum Emailadres. Gehuwd Ongehuwd Samenwonend Gescheiden

Budgetmaandoverzicht. Gegevens aanvrager/ster: Adres. Telefoonnummer Geboortedatum Emailadres. Gehuwd Ongehuwd Samenwonend Gescheiden Gegevens aanvrager/ster: De heer Voornaam Adres Postcode Telefoonnummer Geboortedatum Emailadres Mevrouw Achternaam Woonplaats Gehuwd Ongehuwd Samenwonend Gescheiden Loonbeslag Nee Ja Voor welk bedrag

Nadere informatie

Aftrek zorgkosten 2013

Aftrek zorgkosten 2013 Aftrek zorgkosten 2013 U ziet hieronder een overzicht van de zorgkosten die in 2013 nog aftrekbaar zijn. Het is onmogelijk om u een volledig overzicht aan te reiken. Maar wij hebben er alles aan gedaan

Nadere informatie

Begrotingen na landelijke en lokale wijzigingen 1 / 10

Begrotingen na landelijke en lokale wijzigingen 1 / 10 Begrotingen na landelijke en lokale wijzigingen 1 / 10 a. Alleenstaande Netto inkomen (incl. kortingen) 948 1043 1138 Zorgtoeslag 72 72 72 Huurtoeslag 146 146 120 Kinderbijslag 0 0 0 Kindgebonden budget

Nadere informatie

Dit artikel gaat over de aangifte over het belastingjaar 2012. U doet deze aangifte in het voorjaar van 2013.

Dit artikel gaat over de aangifte over het belastingjaar 2012. U doet deze aangifte in het voorjaar van 2013. 12-0323/ps/rs De aftrek van specifieke zorgkosten in tien vragen Belastingvoordeel, regel het zelf! Geld terug van de Belastingdienst. Ook voor u. Geeft u veel geld uit aan medische behandelingen, zorg,

Nadere informatie

Specifieke zorgkosten

Specifieke zorgkosten Bij voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2012 voor buitenlandse belastingplichtigen IB 292-1T22FD BUI (2613) Specifieke zorgkosten Hebt u in 2012 kosten voor ziekte of invaliditeit? Dan hebt u misschien

Nadere informatie

25.1. AFTREKBARE SPECIFIEKE ZORGKOSTEN

25.1. AFTREKBARE SPECIFIEKE ZORGKOSTEN 25.1. AFTREKBARE SPECIFIEKE ZORGKOSTEN Bepaalde ziektekosten zijn voor de inkomstenbelasting aftrekbaar. Deze ziektekosten zijn alleen aftrekbaar als deze worden aangeduid als specifi eke zorgkosten en

Nadere informatie

Aftrek zorgkosten 2012

Aftrek zorgkosten 2012 Aftrek zorgkosten 2012 U ziet hieronder een overzicht van de zorgkosten die in 2012 aftrekbaar zijn. Het is onmogelijk om u een volledig overzicht aan te reiken. Maar wij hebben er alles aan gedaan om

Nadere informatie

Dit artikel gaat over de aangifte over het belastingjaar 2013. U doet deze aangifte in het voorjaar van 2014.

Dit artikel gaat over de aangifte over het belastingjaar 2013. U doet deze aangifte in het voorjaar van 2014. De aftrek van specifieke zorgkosten Aangifte loont Geeft u veel geld uit aan medische zorg, hulpmiddelen en voorzieningen? Maak dan gebruik van de aftrek van specifieke zorgkosten bij de aangifte inkomstenbelasting.

Nadere informatie

Planningsformulier: Financieel in Balans

Planningsformulier: Financieel in Balans Planningsformulier: Financieel in Balans Als je dit planningsformulier invult, krijg je helder waar je financieel staat. Stap voor stap gaan we hiermee aan de slag. Inleiding planningsformulier Via het

Nadere informatie

Uitgaven voor specifieke zorgkosten

Uitgaven voor specifieke zorgkosten 2009 Uitgaven voor De belastingaftrek van ziektekosten is sinds 2009 veranderd. Dat kan voor u gevolgen hebben. Bepaalde kosten zijn niet meer aftrekbaar. Maar sommige kosten voor ziekte en invaliditeit

Nadere informatie

De fiscus compenseert een deel van uw zorgkosten

De fiscus compenseert een deel van uw zorgkosten Uitleg over de aftrek van specifieke zorgkosten De fiscus compenseert een deel van uw zorgkosten Geeft u veel geld uit aan medische zorg, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen? Hebt u door uw handicap

Nadere informatie

Begrotingen TOTAAL UITGAVEN 890 904 904

Begrotingen TOTAAL UITGAVEN 890 904 904 Tabel 1a HUUR in 366 HUISHOUDTYPE Alleenstaande jonger dan 65 jaar WWB-uitkering 112% 120% Inkomsten Netto inkomen 808 905 969 Heffingskortingen via VT 0 0 0 Kinderbijslag 0 0 0 Tegemoetkoming schoolkosten

Nadere informatie

Koopkracht van ouderen 2013-2014. Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013

Koopkracht van ouderen 2013-2014. Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013 Koopkracht van ouderen 2013-2014 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013 Koopkracht van ouderen 2013-2014 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013 In opdracht van de CSO, koepel

Nadere informatie

HRo - Inkomstenbelasting - Persoonsgebonden aftrek -- Deel 1

HRo - Inkomstenbelasting - Persoonsgebonden aftrek -- Deel 1 Inkomstenbelasting PGA 1 programma Persoongebonden aftrek Wat en waarom? Onderhoudsverplichtingen Levensonderhoud kinderen Verliezen uit durfkapitaal Uitgaven specifieke zorgkosten Scholingsuitgaven Monumenten

Nadere informatie

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties In deze bijlage behandelen we kort vijf opties die de gemeente kan inzetten bij de

Nadere informatie

Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten

Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten Jasja Bos Marcel Warnaar

Nadere informatie

Kostgeld 2016 Wat is redelijk?

Kostgeld 2016 Wat is redelijk? Kostgeld 2016 Wat is redelijk? Kostgeld is een vergoeding voor de gezamenlijke uitgaven van een huishouden, zoals de huur, hypotheek en energiekosten. Individuele uitgaven, zoals uitgaven aan kleding,

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers 2012-2013

Koopkracht van 65-plussers 2012-2013 Koopkracht van 65-plussers 2012-2013 Berekeningen Prinsjesdag 2012 In opdracht van de ouderenbonden Unie KBO, PCOB en NVOG Nibud, september 2012 Koopkracht van 65-plussers in 2013 / 1 Koopkracht van 65-plussers

Nadere informatie

Budgetteringsrapport. J. van Dalen L. van Dalen- Stok

Budgetteringsrapport. J. van Dalen L. van Dalen- Stok 2015 Budgetteringsrapport J. van Dalen L. van Dalen- Stok Naw gegevens Naam J. van Dalen Burgerservicenummer Naam L. van Dalen- Stok Burgerservicenummer Adres gegevens Adres Teststraat 14 Postcode en woonplaats

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009

Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Nibud, februari 2009 In opdracht van de NVOG Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Nibud, februari 2009 In opdracht van de

Nadere informatie

Specifieke zorgkosten

Specifieke zorgkosten 13 2013 Aanvullende toelichting Bij voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2013 IB 292-1T31FD Specifieke zorgkosten Hebt u in 2013 kosten voor ziekte of invaliditeit? Dan hebt u misschien recht op aftrek

Nadere informatie

Vergeleken met gemiddeld in Nederland

Vergeleken met gemiddeld in Nederland Tabel 5a Alleenstaande onder de 65 jaar Netto inkomen (incl. kortingen) 899 899 899 Huurtoeslag 164 263 186 TOTAAL INKOMSTEN 1120 1220 1143 Gas 51 51 52 Elektriciteit (-/- REB vermindering) 31 31 32 Water

Nadere informatie

Minima-effectrapportage Bijlage I / 1

Minima-effectrapportage Bijlage I / 1 Tabel 2a Alleenstaande onder de 65 jaar (huur 548) WWB-uitkering 110% 120% 130% Netto inkomen (incl. kortingen) 920 1012 1104 1196 Kinderbijslag 0 0 0 0 Heffingskortingen niet-werkgever 0 0 0 0 Huurtoeslag

Nadere informatie

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING Voor het opstellen van uw belastingaangifte zijn veel gegevens nodig. Om u te helpen om deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

AANVRAAG SCHULDHULPVERLENING

AANVRAAG SCHULDHULPVERLENING AANVRAAG SCHULDHULPVERLENING U kunt dit formulier digitaal invullen, printen, ondertekenen en mailen of opsturen GEGEVENS AANVRAGER Naam en voorletters Adres Postcode en plaats Geboortedatum Geslacht Burgerservicenummer

Nadere informatie

Dit artikel gaat over de aangifte over het belastingjaar 2011. U doet deze aangifte in het voorjaar van 2012.

Dit artikel gaat over de aangifte over het belastingjaar 2011. U doet deze aangifte in het voorjaar van 2012. /mvc/rs De aftrek van specifieke zorgkosten in twaalf stappen Geld terug, u regelt het zelf! Geld terug van de Belastingdienst. Ook u kunt ervoor in aanmerking komen. Hebt u aantoonbaar veel uitgaven voor

Nadere informatie

Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht De invloed van gemeentelijke

Nadere informatie

balanz Aanmeldformulier Balanz Bewind Bewindvoering / Curatele / Mentorschap

balanz Aanmeldformulier Balanz Bewind Bewindvoering / Curatele / Mentorschap 1. WAT IS UW KEUZE OOR BEWINDOERING? rijwillig beheer Beschermingsmaatregel UW GEGEENS 2. Persoonsgegevens 4. Identificatie oornaam oorletters Achternaam Geslacht Man rouw Geboortedatum Geboorteplaats

Nadere informatie

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Interne Memo nr. Aan: commissie MO Van: G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Inleiding Per 1 januari 2015 wijzigen een aantal zaken binnen

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers

Koopkracht van 65-plussers Koopkracht van 65-plussers 2008-2010 In opdracht van de ouderenbonden UnieKBO, PCOB en NVOG Nibud, mei 2010 Koopkracht van 65-plussers 2008-2010 In opdracht van de ouderenbonden UnieKBO, PCOB en NVOG Nibud,

Nadere informatie

Naam cliënt Voornamen M/V Postcode/woonpl Geb. datum. Gegevens partner Naam Voornamen M/V Geb. datum. nationaliteit

Naam cliënt Voornamen M/V Postcode/woonpl Geb. datum. Gegevens partner Naam Voornamen M/V Geb. datum. nationaliteit Intakeformulier Aanmelding voor : Budgetbeheer Budgetcoaching Naam cliënt Voornamen M/V Postcode/woonpl Geb. datum BSN nummer Geb. plaats Mobiel telefoon Email adres nationaliteit Paspoort/ID Geldig tot

Nadere informatie

Vast te stellen: de beleidsregel "tegemoetkoming meerkosten" en "maatwerkvoorziening chronisch zieken, gehandicapten en ouderen".

Vast te stellen: de beleidsregel tegemoetkoming meerkosten en maatwerkvoorziening chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Zaaknummer: Z-15-52773 Documentnummer: 10-15-22340 Het college van burgemeester en wethouders van Medemblik; Gelet op artikel 12 van het besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Medemblik 2015,

Nadere informatie

Pleegkinderen en de Belastingaangifte. Thema-avon d Pleegouder support Zeeland

Pleegkinderen en de Belastingaangifte. Thema-avon d Pleegouder support Zeeland Pleegkinderen en de Belastingaangifte Thema-avon d Pleegouder support Zeeland Onderwerpen Op welke punten komen kinderen voor in uw aangifte? Is er verschil tussen verschillende kind-begrippen? Niet vergeten

Nadere informatie

Uitgaven voor specifieke zorgkosten

Uitgaven voor specifieke zorgkosten IB 184-1T41FD Als u in 2014 kosten had voor ziekte of invaliditeit, hebt u misschien recht op aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten. Voorwaarden aftrek specifieke zorgkosten U mag alleen het deel

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 In opdracht

Nadere informatie

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? Bijzondere bijstand is een uitkering die bedoeld is om extra of hoge kosten mee te kunnen betalen. U kunt recht hebben op bijzondere

Nadere informatie

De Wtcg en CER afgeschaft; op naar gemeentelijk maatwerk! Regiobijeenkomsten Wmo 2015. Februari 2014

De Wtcg en CER afgeschaft; op naar gemeentelijk maatwerk! Regiobijeenkomsten Wmo 2015. Februari 2014 De Wtcg en CER afgeschaft; op naar gemeentelijk maatwerk! Regiobijeenkomsten Wmo 2015 Februari 2014 Doel: Met elkaar in gesprek over mogelijkheden gemeentelijk beleid Agenda 1. Voorgeschiedenis wetsvoorstel,

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2014 In opdracht

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen DEZE FOLDER IS VOOR U Voor iemand met een laag inkomen is het moeilijker rond komen. Een groot deel van het inkomen gaat op aan huur en huishoudgeld. Geld om uw kinderen

Nadere informatie

Doe uw voordeel met de aangifte

Doe uw voordeel met de aangifte De aftrek van zorgkosten Doe uw voordeel met de aangifte Geeft u veel geld uit aan zorg, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen? Hebt u door uw handicap of ziekte extra kosten voor kleding of vervoer?

Nadere informatie

STICHTING BUDGET. Postbus 4246 tel: 023-5572156. 2003 EE Haarlem fax: 023-5572585

STICHTING BUDGET. Postbus 4246 tel: 023-5572156. 2003 EE Haarlem fax: 023-5572585 Algemeen Aanvrager Partner Naam Voornamen (voluit) Geslacht man / vrouw man / vrouw Geboortedatum Adres Postcode + woonplaats Telefoonnummer vast / mobiel E-mailadres BSN Bankrekeningnummer (s) Legitimatie

Nadere informatie

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt!

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt! Informatie over inkomensondersteuning 2012 Gemeente Medemblik Er is meer mogelijk dan u denkt! Heeft u een laag inkomen en weinig eigen vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om

Nadere informatie

Laat geen belastinggeld liggen! De aftrek van buitengewone uitgaven voor gehandicapten en chronisch zieken. C04-0006/HtK.

Laat geen belastinggeld liggen! De aftrek van buitengewone uitgaven voor gehandicapten en chronisch zieken. C04-0006/HtK. Minder vergoedingen. Dalende koopkracht. Bezuinigingen op zorg, voorzieningen en uitkeringen. Het jaar 2004 wordt een moeilijk jaar voor gehandicapten en chronisch zieken. Eén van de maatregelen om u financieel

Nadere informatie

2013: Belastingaangifte over 2012

2013: Belastingaangifte over 2012 1 2013: Belastingaangifte over 2012 Geld terug van de Belastingdienst. Ook u kunt ervoor in aanmerking komen. Hebt u aantoonbaar veel uitgaven voor zorg, hulpmiddelen en voorzieningen? Dan kunt u die vrijwel

Nadere informatie

Intakeformulier StichtingBewindvoering

Intakeformulier StichtingBewindvoering Intakeformulier StichtingBewindvoering Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomstenbeheer Naam client Voornamen M/V Adres Postcode/woonplaats Geboortedatum Sofinummer Telefoonnummer Mobiel telefoon Email

Nadere informatie

KEEP YOUR HEELS HEAD & STANDARDS HIGH

KEEP YOUR HEELS HEAD & STANDARDS HIGH for a wealthy lifestyle KEEP YOUR HEELS HEAD & STANDARDS HIGH Administratie helemaal in orde? Dan is het nu tijd voor het maken van een overzicht van je inkomsten en je vaste lasten. Om het je makkelijk

Nadere informatie

Keuze: Vrijwillig beheer Beschermingsmaatregel

Keuze: Vrijwillig beheer Beschermingsmaatregel Administratiekantoor R.H.J.van Pelt B.V. Aanmeldformulier Administratiekantoor R.H.J.van Pelt B.V. Uw Gegevens Keuze: Vrijwillig beheer Beschermingsmaatregel Bewindvoering Naam & Voornamen M / V Geboortedatum

Nadere informatie

IBAN Bank- of Gironummer teruggaaf: Burgerlijke staat: Gehuwd / ongehuwd / samenwonend / 1) ja/nee ja/nee. ja/nee ja/nee ja/nee

IBAN Bank- of Gironummer teruggaaf: Burgerlijke staat: Gehuwd / ongehuwd / samenwonend / 1) ja/nee ja/nee. ja/nee ja/nee ja/nee Algemeen 1. Uw persoonsgegevens Indien u voor de eerste keer de aangifte laat verzorgen door DeFeX, noteer uw voorletters, naam, geboortedatum en BSN nummer (of stuur het belastingformulier mee) en die

Nadere informatie

BIJLAGE 5 INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE NOORDWIJK 2015

BIJLAGE 5 INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE NOORDWIJK 2015 BIJLAGE 5 INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE NOORDWIJK 2015 Inkomens Effect Rapportage gemeente Noordwijk 2015 Een onderzoek naar de effecten van het armoedebeleid op de inkomenspositie van minimahuishoudens

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekering. Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand)

Collectieve zorgverzekering. Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand) Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand) In dit informatieblad staan voorbeelden van bijzondere kosten die vaak voorkomen. Het is geen volledige

Nadere informatie

Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten. Nibud, juni 2008

Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten. Nibud, juni 2008 Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten Nibud, juni 2008 Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten Nibud, juni

Nadere informatie

Specifieke zorgkosten

Specifieke zorgkosten Bij voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2014 IB 292-1T41FD Specifieke zorgkosten Hebt u in 2014 kosten voor ziekte of invaliditeit? Dan hebt u misschien recht op aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten.

Nadere informatie

Specifieke zorgkosten

Specifieke zorgkosten Specifieke zorgkosten Hebt u in 2014 kosten voor ziekte of invaliditeit? Dan hebt u misschien recht op aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten. Bij voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2014 voor

Nadere informatie

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren.

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren. Weet u hoe u een bijdrage kunt krijgen voor de kosten die u maakt? Verschillende vergoedingen van de gemeente zijn mogelijk als de kosten voor u te hoog oplopen. Dat is mooi, maar tegelijkertijd lastig.

Nadere informatie

De begroting als uitgangspunt

De begroting als uitgangspunt De begroting als uitgangspunt Onder begroting verstaan we zowel de jaarbegroting als de gemiddelde maandbegroting. In de jaarbegroting worden per maand de te verwachten inkomsten en uitgaven genoteerd.

Nadere informatie

1. het bieden van een gerichte compensatie van zogeheten meerkosten; 2. budgettaire beheersbaarheid.

1. het bieden van een gerichte compensatie van zogeheten meerkosten; 2. budgettaire beheersbaarheid. Beleidsnota compensatieregeling Chronisch zieken & gehandicapten Behandelend ambtenaar: F. de Waal Datum: 22 september 2014 Aanleiding De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) & de

Nadere informatie

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij!

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij! Minimaregelingen 2012 Geld(t) voor mij! Veranderingen In 2012 gelden nieuwe regels. Het gezin wordt heel belangrijk voor de bijstand én regelingen voor mensen met een laag inkomen. U vormt een gezin als

Nadere informatie

Minimagids Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen. minimagids

Minimagids Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen. minimagids Minimagids 2009 Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen minimagids 2009 1 2 minimagids 2009 Minimagids 2009 Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen minimagids 2009 3 4 minimagids 2009 minimagids

Nadere informatie

Vergeleken met gemiddeld in Nederland

Vergeleken met gemiddeld in Nederland Tabel 5a Alleenstaande onder de 65 jaar Netto inkomen (incl. kortingen) 920 920 920 Huurtoeslag 145 282 282 TOTAAL INKOMSTEN 1134 1271 1271 Gas 57 57 57 Elektriciteit (-/- REB vermindering) 30 30 29 Water

Nadere informatie

Minimaregelingen. Landelijke regelingen; Gemeentelijke regelingen; www.rechtopminimavoorzieningen.nl

Minimaregelingen. Landelijke regelingen; Gemeentelijke regelingen; www.rechtopminimavoorzieningen.nl Minimaregelingen Landelijke regelingen; Gemeentelijke regelingen; www.rechtopminimavoorzieningen.nl Minder belasting betalen 1 Algemene Heffingskorting; Arbeidskorting; Kindgebonden budget; Inkomens afhankelijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand december 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand december 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Nieuwsbrief van de maand december 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Geachte lezers. De Cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst probeert het minimabeleid van Hulst ten gunste van u te

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS. Uw gegevens Naam : Adres : Postcode en woonplaats : Telefoon : E-mail : Burgerservicenummer : Geboortedatum : Geslacht :

PERSOONLIJKE GEGEVENS. Uw gegevens Naam : Adres : Postcode en woonplaats : Telefoon : E-mail : Burgerservicenummer : Geboortedatum : Geslacht : Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan

Nadere informatie

Voordeel via de belastingaangifte Laat geen geld liggen. Informatie voor nierpatiënten

Voordeel via de belastingaangifte Laat geen geld liggen. Informatie voor nierpatiënten Voordeel via de belastingaangifte Laat geen geld liggen Informatie voor nierpatiënten Belastingjaar 2011 Aangifte in het voorjaar van 2012 De informatie in deze folder gaat over het belastingjaar 2011,

Nadere informatie

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Categoriale bijzondere bijstand 3. Doelgroep 4. Meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Burgerlijke staat Alleenstaand Geregistreerd partnerschap Gescheiden. Alleenstaande ouder Huwelijk met voorwaarden Weduwe

Burgerlijke staat Alleenstaand Geregistreerd partnerschap Gescheiden. Alleenstaande ouder Huwelijk met voorwaarden Weduwe Intakeformulier In Balans Budgetbeheer en Beschermingsbewind Aanmelding voor : Beschermingsbewind Budgetbeheer Naam client M/V Voornamen Postcode/woonplaats Geboortedatum Sofinummer Telefoonnummer Mobiel

Nadere informatie

In het Regeerakkoord is opgenomen dat onderstaande inkomensondersteunende regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten gaan verdwijnen.

In het Regeerakkoord is opgenomen dat onderstaande inkomensondersteunende regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten gaan verdwijnen. Gemeentelijk maatwerk chronisch zieken en gehandicapten In het Regeerakkoord is opgenomen dat onderstaande inkomensondersteunende regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten gaan verdwijnen. * de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Uw aantekeningen ... Inhoudsopgave Inleiding 3 ...

Inhoudsopgave. Uw aantekeningen ... Inhoudsopgave Inleiding 3 ... Uw aantekeningen... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 De mogelijkheden op een rij 4 1. Bijdrage maatschappelijke activiteiten (RBMA) 4 2. Extra bijdrage voor ouderen 4 3. Tegemoetkoming voor chronisch

Nadere informatie

Minima-effectrapportage gemeente X. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage gemeente X. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente X De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente X De invloed van gemeentelijke maatregelen

Nadere informatie

BIJLAGE 5 INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE NOORDWIJK 2015

BIJLAGE 5 INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE NOORDWIJK 2015 BIJLAGE 5 INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE NOORDWIJK 2015 Inkomens Effect Rapportage gemeente Noordwijk 2015 Een onderzoek naar de effecten van het armoedebeleid op de inkomenspositie van minimahuishoudens

Nadere informatie

1984 GKIJ NIEUWS 2009 25 jaar GKIJ

1984 GKIJ NIEUWS 2009 25 jaar GKIJ 1984 GKIJ NIEUWS 2009 25 jaar GKIJ Voorzitter Vacature Secretaris Kees Wessel 038-3318446 Penningmeester Henk Boeve 038-3317265 Ledenadministratie Henk Boeve 038-3317265 Scholenproject Lammy Sleurink 038-3318424

Nadere informatie

Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Krijg ik nog wel een CER vergoeding over het jaar 2014? De CER is met ingang van

Nadere informatie

voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel

voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel De collectieve (aanvullende) zorgverzekering Tegemoetkoming kosten schoolgaande kinderen Extra kosten chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Bijzondere

Nadere informatie

Voorzieningen. Zó laat u geen geld liggen

Voorzieningen. Zó laat u geen geld liggen Voorzieningen Zó laat u geen geld liggen Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen 2 Inhoudsopgave 3 Laat geen geld liggen! 4 Aanvullende tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Atcg) 5 Collectieve

Nadere informatie

De aftrek van zorgkosten Laat geen belastinggeld liggen!

De aftrek van zorgkosten Laat geen belastinggeld liggen! De aftrek van zorgkosten Laat geen belastinggeld liggen! Leven met een handicap of ziekte brengt kosten met zich mee. Kosten voor medische zorg, hulpmiddelen, aanpassingen, extra kleding, reiskosten, dieetvoeding

Nadere informatie

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd.

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd. Bijzondere bijstand U kunt onverwacht voor noodzakelijke uitgaven komen te staan als gevolg van bijzondere individuele omstandigheden. Als u daarbij een laag inkomen heeft en geen of weinig vermogen dan

Nadere informatie