Handreiking voor het aanvragen van bijzondere bijstand voor zorgkosten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handreiking voor het aanvragen van bijzondere bijstand voor zorgkosten"

Transcriptie

1 Handreiking voor het aanvragen van bijzondere bijstand voor zorgkosten.

2 Deze handreiking voor het aanvragen van bijzondere bijstand voor zorgkosten is opgesteld door het Nibud in opdracht van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland. De handreiking is een hulpmiddel bij het aanvragen van individuele bijzondere bijstand of andere vergoedingsmogelijkheden die de gemeente kan verstrekken voor meerkosten als gevolg van beperkingen door ziekte of handicap. Het is vaak ingewikkeld om vergoedingen aan te vragen en uw meerkosten aan te tonen. Er zijn diverse instanties die hierbij kunnen helpen. Bijvoorbeeld ANGO, MEE, Welzijnswerk, Raden van kerken, et cetera. Meerkosten en vergoedingen Met deze handreiking kunnen de meerkosten in kaart worden gebracht en een overzicht worden verkregen van de vergoedingen die hiervoor mogelijk zijn. Vervolgens kunnen met deze inventarisatie de meerkosten worden aangetoond bij de gemeente. In het invulschema hieronder staan een aantal vaak voorkomende kosten als gevolg van beperkingen in verband met ziekte of handicap opgesomd. Dit schema kan in een aantal stappen ingevuld worden: Stap 1: Vul per post in wat de kosten zijn. Stap 2: Vul per post in wat de gemiddelde uitgaven zijn zonder meerkosten in verband met ziekte of beperking. Voor een aantal posten zullen de gemiddelde uitgaven nul zijn, zoals bijvoorbeeld voor hulpmiddelen. Voor andere posten zijn wel gemiddelde uitgaven te geven. Die gemiddelde uitgaven kunnen bijvoorbeeld afgeleid worden uit de tabellen achterin deze handreiking. Of door het invulformulier te downloaden van Voor een meer gedetailleerde specificatie van de gemiddelde uitgaven kunt u ook het Persoonlijk Budgetadvies van het Nibud invullen op Stap 3: Vul per post in welke vergoedingen hiervoor worden ontvangen. Hieronder wordt ingegaan op de diverse mogelijkheden voor vergoedingen op basis van de informatie op de website Stap 4: De gemaakte kosten, verminderd met de gemiddelde kosten en de mogelijke vergoedingen voor die kostenpost, levert het bedrag aan niet vergoede meerkosten op. Voor dit bedrag kan mogelijk bijzondere bijstand aangevraagd worden of zijn er andere mogelijkheden voor compensatie. Handreiking voor het aanvragen voor bijzondere bijstand voor zorgkosten / 2

3 Het kan een hele klus zijn om alle stappen te doorlopen. Maar het is wel belangrijk dat het schema zo volledig mogelijk wordt ingevuld. Alleen dan ontstaat er een totaalplaatje van de financiële situatie waarmee aangetoond kan worden dat ondersteuning nodig is. Voorbeeld: Wellicht zijn er hoge vervoerskosten door een ziekte of handicap. Bijvoorbeeld een bedrag van 250 euro per maand. Dit bedrag moet ingevuld worden bij stap 1 (kosten). Achterin deze handreiking is een tabel opgenomen met de gemiddelde vervoerskosten. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat een eenpersoonshuishouden met een netto besteedbaar inkomen van euro per maand 116 euro per maand uitgeeft aan vervoerskosten. Met het invulformulier wordt dit bedrag automatisch berekend zodat het overgenomen kan worden bij stap 2 (gemiddelde uitgaven). U kunt dan overigens ook een jaarbedrag opgeven. Als voor deze post nog geen vergoeding is ontvangen, dan dient er niks ingevuld te worden bij stap 3 (vergoedingen). Voor hoge vervoerkosten is overigens wel belastingaftrek mogelijk. Als duidelijk is om hoeveel dit gaat, kan dat eventueel aangegeven worden onderaan in het schema. In dit voorbeeld resteert een bedrag van 134 euro per maand (250 min 116). Vergoedingen Voor diverse meerkosten in verband met ziekte of handicap zijn vergoedingen mogelijk. Kort gezegd gaat het om de volgende mogelijkheden: 1. De aftrek van specifieke zorgkosten bij de aangifte inkomstenbelasting; 2. Een tegemoetkoming vanuit de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg); 3. Diverse toeslagen; 4. Categoriale of individuele bijzondere bijstand; 5. Overige tegemoetkomingen. Op staat een uitgebreid overzicht en beschrijving van deze vergoedingen. Ook in de brochure Belastingvoordeel 2011 voor mensen met een handicap of chronische ziekte ; een publicatie van de CG-Raad op Op de website kan worden bekeken op welke vergoedingen er aanspraak gemaakt kan worden. Belastingaftrek Voor een aantal specifieke zorgkosten is belastingaftrek mogelijk. Voor de aftrek gelden een aantal voorwaarden. Ze moeten bijvoorbeeld boven een bepaalde drempel 3 / Handreiking voor het aanvragen van bijzondere bijstand voor zorgkosten

4 uitkomen en mogen soms vermenigvuldigd worden. Om gebruik te maken van deze mogelijkheid moet er wel aangifte worden gedaan. Het aangifteprogramma van de belastingdienst rekent de aftrek automatisch uit. Kosten waarvoor al een vergoeding is ontvangen, mogen niet worden opgevoerd als specifieke zorgkosten. De aftrek kan ook via een voorlopige teruggaaf maandelijks worden uitgekeerd. Hierbij is het wel belangrijk om wijzigingen in het inkomen snel door te geven aan de belastingdienst, zodat er niet teveel wordt uitgekeerd wat achteraf weer terugbetaald moet worden. Als het inkomen te laag is om te profiteren van de belastingaftrek, dan kan er mogelijk gebruik worden gemaakt van de tegemoetkoming specifieke zorgkosten (TSZ). Naast de aftrek van specifieke zorgkosten zijn er ook andere belastingvoordelen te behalen zoals de aftrek in verband met uitgaven voor het levensonderhoud van gehandicapte kinderen of de toepassing van de heffingskorting voor jonggehandicapten. Wtcg De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) bestaat uit verschillende onderdelen: 1. Een tegemoetkoming bij gezondheidsproblemen. Op kan gekeken worden of men in aanmerking komt voor deze tegemoetkoming. 2. Lagere eigen bijdragenvoor zorg en hulp waardoor de verschuldigde eigen bijdrage met een bepaald percentage wordt verlaagd. 3. Aanvullende maatregelen voor ouderen en arbeidsongeschikten. Zo zijn belastingterieven verlaagd en hebben arbeidsongeschikten recht op een tegemoetkoming van uitkeringsinstantie UWV. 4. De belastingaftrek van specifieke zorgkosten zoals hiervoor staat beschreven. Toeslagen Er zijn diverse toeslagen die kunnen worden aangevraagd via Zo is er de huurtoeslag, de zorgtoeslag en de kinderopvangtoeslag. Daarnaast kennen veel gemeenten de langdurigheidstoeslag; een toeslag waar men recht op heeft als men langdurig een laag inkomen heeft. Bijzondere bijstand Bijzondere bijstand kan verleent worden door de gemeente. In een aantal gemeenten is categoriale bijstand mogelijk voor bijvoorbeeld ouderen of chronisch zieken en gehandicapten of voor deelname aan sociale activiteiten. Categoriale bijstand is meestal een vast bedrag per jaar. Veel gemeenten bieden een collectieve zorgverzekering aan, waarbij deelname verplicht is om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand. Dat is meestal een vrij uitgebreide verzekering met een wat hogere premie ondanks de collectiviteitskorting, Handreiking voor het aanvragen voor bijzondere bijstand voor zorgkosten / 4

5 maar veel gemeenten bieden een tegemoetkoming voor huishoudens met een laag inkomen. Naast categoriale bijstand is er ook individuele bijzondere bijstand mogelijk. Dat is een tegemoetkoming in persoonlijk onvermijdbare kosten zoals de kosten van bestaan of in verband met ziekte of handicap. Bij toekenning van individuele bijzondere bijstand wordt er vaak gelet op draagkracht en vermogen van de aanvrager. Verder moeten de gemaakte kosten aangetoond worden door middel van aankoopbewijzen. Overige tegemoetkomingen Overige tegemoetkomingen voor uitgaven in verband met zorg zijn bijvoorbeeld de compensatie voor het verplichte eigen risico (CER) en de tegemoetkoming voor ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG). 5 / Handreiking voor het aanvragen van bijzondere bijstand voor zorgkosten

6

7 Invulschema meerkosten en vergoedingen Dit schema is apart te downloaden van 1. Kosten 2. Gemiddelde uitgaven 3. Vergoedingen 4. Niet vergoed persoonlijk richtbedrag Genees- en heelkundige hulp - maand - Nul maand - maand - maand Voorgeschreven medicijnen - maand - Nul maand - maand - maand Hulpmiddelen - maand - Nul maand - maand - maand Vervoer - maand - * maand - maand - maand Dieetkosten - maand - Nul maand - maand - maand Gezinshulp - maand - Nul maand - maand - maand Kleding en beddengoed - maand - * maand - maand - maand Reiskosten ziekenbezoek - maand - Nul maand - maand - maand Eigen bijdragen Wmo/AWBZ - maand - Nul maand - maand - maand Energie - maand - * maand - maand - maand Telefoon, tv, internet - maand - * maand - maand - maand (zorg)verzekeringen - maand - * maand - maand - maand Kleding - maand - * maand - maand - maand Voeding - maand - * maand - maand - maand Waskosten - maand - * maand - maand - maand Persoonlijke verzorging - maand - * maand - maand - maand Overige kosten - maand - Nul maand - maand - maand Belastingaftrek - maand - - maand - jaar - maand Totaal - maand - maand - maand - maand Bron richtbedragen: Nibud 2012

8

9 Hieronder staat een korte beschrijving van de belangrijkste kostenposten. Een uitgebreidere toelichting is te vinden op of Genees- en heelkundige hulp Kosten voor medische hulpverleners, zoals de huisarts, specialisten en paramedische hulpverleners (zoals ergotherapeuten, logopedisten en fysiotherapeuten) mogen worden opgevoerd als specifieke zorgkosten. Ook uitgaven voor particuliere verpleging en verzorging vallen hieronder. Medicijnen Chronisch zieken en gehandicapten hebben vaak hoge kosten voor medicijnen. Gemiddeld genomen zullen de uitgaven van niet chronisch zieken of gehandicapten veel lager zijn. Er is echter geen gemiddeld bedrag hiervoor te geven. Voor de kosten voor medicijnen die zijn voorgeschreven door een erkende arts of een andere erkende medische hulpverlener in het kader van een medische behandeling is belastingaftrek mogelijk. Hulpmiddelen Kosten voor hulpmiddelen in verband met ziekte of handicap zullen vrijwel altijd meerkosten zijn. Hulpmiddelen die mogen worden opgevoerd als specifieke zorgkosten zijn voorzieningen of apparaten die helpen om normale lichaamsfuncties te gebruiken. Voorbeelden zijn steunzolen, gehoorapparaten, kunstgebit en prothesen, rolstoel, krukken, rollator en traplift, onderhoud, reparatie en verzekering van de hulpmiddelen en hulpmiddelen die bedoeld zijn ter vervanging van het gezichtsvermogen. Hulpmiddelen die niet aftrekbaar zijn, zijn bijvoorbeeld de extra huur voor een aangepaste woning, energie- en verwarmingskosten, snellere slijtage van meubilair en vloerbedekking, aangepaste vloerbedekking, verhuizing naar een verzorgingshuis en de inrichting van de nieuwe woonruimte of een telefoonabonnement of gesprekskosten. Misschien dat deze kosten wel in aanmerking komen voor een vergoeding vanuit de bijzondere bijstand. Aanpassingen aan de woning of overige aanpassingen Voor chronisch zieken of gehandicapten zijn vaak aanpassingen aan de woning, de auto of andere vervoers- of hulpmiddelen noodzakelijk. Net als bij hulpmiddelen zullen gemaakte kosten vrijwel altijd meerkosten zijn, omdat niet chronisch ziek en of niet gehandicapten geen aanpassingen nodig hebben.

10 Aanpassingen aan de woning zijn vaak noodzakelijk voor mensen met een handicap. Woningaanpassingen waarvoor een verklaring is afgegeven dat die aanpassignen medisch noodzakelijk zijn komen in aanmerking voor belastingaftrek. Verder is een vergoeding door de gemeente ook vaak een mogelijkheid. Eigen bijdragen Voor sommige zorgkosten is een eigen verschuldigd. De meest bekende zijn de eigen bijdrage voor verzorging (Wmo) en voor tijdelijke opname (AWBZ). Op het rekeningafschrift van het CAK staat de hoogte van de eigen bijdrage (per 4 weken) vermeld. Eigen bijdragen worden soms vergoed door de individuele bijzondere bijstand of de zorgverzekering. Energie Een ziekte of handicap kan extra energielasten veroorzaken. Bijvoorbeeld als het huis altijd goed verwarmd moet zijn, als er vaak gewassen moet worden of als noodzakelijke apparaten extra stroom gebruiken. Voor de kosten van gas, elektriciteit en water kan een referentiebedrag gegeven worden van wat een gemiddelde is voor een vergelijkbaar huishouden. Achterin deze handreiking staat een overzicht van de gemiddelde uitgaven aan energie. Deze worden automatisch berekend in het invulformulier. Energiekosten komen niet in aanmerking voor belastingaftrek. Telefoon, televisie, internet Meerkosten als gevolg van ziekte of handicap kunnen zich voordoen wanneer er vaak gebeld moet worden of wanneer er aangepaste apparatuur nodig is. Al kan aangepaste apparatuur als hulpmiddel aangeduid worden. Voor deze kostenpost is een gemiddeld bedrag te specificeren. Achterin deze handreiking staat hier ook een tabel over opgenomen. Vergoedingen worden soms door de gemeente verstrekt om sociale participatie te stimuleren. (Zorg)verzekeringen Chronisch zieken en gehandicapten kunnen geconfronteerd worden met hoge verzekeringspremies. Enerzijds zijn er soms meer of uitgebreidere verzekeringen nodig voor bijvoorbeeld bepaalde hulpmiddelen. Anderzijds kan de premie hoger zijn omdat de verzekerde een verhoogd risico betekent voor de verzekeringsmaatschappij. Voor alle verzekeringen tesamen, zoals de (aanvullende) zorgverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, inboedelverzekering, opstalverzekering, uitvaartverzekering, et cetera, is een gemiddeld bedrag gegeven achterin deze handreiking. Handreiking voor het aanvragen voor bijzondere bijstand voor zorgkosten / 2

11 Voor de premie voor de zorgverzekering is door de gemeente soms een korting mogelijk. Vaak is het dan zo dat er wel gebruik moet worden gemaakt van de collectieve verzekering die de gemeente aanbiedt. Die is vaak wat duurder, maar heeft dan ook een uitgebreide dekking, waaronder voor bijvoorbeeld het eigen risico of het gebruik van een maaltijdenservice. Vervoer Ziekte of invaliditeit kan hoge vervoerskosten met zich meebrengen. Bijvoorbeeld de kosten in verband met het vervoer naar het ziekenhuis of een arts, ambulancevervoer of andere vervoersvoorzieningen zoals weekendvervoer, leerlingenvervoer of het vervoer van en naar de werkplek. Ook zijn er aanverwante kosten denkbaar, zoals de kosten voor het parkeren, de gehandicaptenparkeerplaats of kaart of NS-begeleiderspas. Sommige van deze kosten komen in aanmerking voor belastingaftrek. Er moet dan wel aantoonbaar zijn dat het gaat om meerkosten. Reiskosten in verband met ziekenbezoek aan een huisgenoot die ergens anders langer dan een maand verpleegd of verzorgd wordt mogen worden opgevoerd als specifieke zorgkosten. Overige vervoerskosten kunnen beter als algemene vervoerskosten worden aangemerkt. Achterin deze handreiking is een tabel opgenomen van de gemiddelde vervoerskosten. Deze worden automatisch weergegeven in het invulformulier. Kleding en beddengoed Een ziekte of handicap kunnen extra kledingkosten veroorzaken. Bijvoorbeeld als door extra wassen of het gebruik van hulpmiddelen de kleding of het beddengoed harder slijt dan normaal. Of als de kleding vermaakt moet worden. Voor kledingkosten kan een gemiddeld bedrag gegeven worden. Zie hiervoor ook de tabel achterin deze handreiking. Voor extra uitgaven aan kleding en beddengoed die een direct gevolg zijn van een ziekte of handicap die minimaal een jaar duurt of waarschijnlijk minimaal een jaar gaat duren is belastingaftrek mogelijk. Het gaat om een vast bedrag per jaar. Voeding en dieet Het kan zijn dat een ziekte of handicap extra kosten voor voeding met zich meebrengt. Bijvoorbeeld als er niet zelf gekookt kan worden of als een speciaal dieet noodzakeljik is. Ook voor de kosten van voeding is een gemiddeld bedrag te kwantificeren. Achterin deze handreiking is een tabel opgenomen met de gemiddelde voedingskosten. Deze worden in het invulformulier automatisch ingevuld. 3 / Handreiking voor het aanvragen van bijzondere bijstand voor zorgkosten

12 Voor sommige voedingskosten, bijvoorbeeld voor een maaltijdenservice, vertrekken gemeenten soms een vergoeding. Voor dieetkosten is belastingaftrek mogelijk voor een dieet op voorschrift van een arts of diëtist. Was, douche en badkosten Het vaker wassen van kleding of beddengoed brengt extra kosten met zich mee. Ook het vaker of langer douchen of in bad gaan betekent dat er meer kosten worden gemaakt dan gemiddeld. Voor deze kosten is het moeilijk om een gemiddeld maandbedrag te specificeren van wat normaal is. Op de pagina staat een overzicht van de was-, douche en badkosten per wasbeurt. De mogelijkheid om deze kosten op te voeren voor belastingaftrek vallen samen met de extra kosten van kleding en beddengoed. Persoonlijke verzorging Meerkosten voor persoonlijke verzorging ontstaan vooral als er hulp van anderen voor nodig is. Maar ook als er bijvoorbeeld pedicures nodig zijn. Een gemiddeld bedrag van wat normale uitgaven zijn voor persoonlijke verzorging is moelijk te geven. Een hulpmiddel hierbij kan het Persoonlijk Budgetadvies zijn op Overige kosten Andere kosten in verband met zorg worden ook wel aangeduid als verborgen kosten. Voorbeelden van verborgen kosten zijn: Onderhoudskosten aan huis/tuin die uitbesteed moeten worden; Dat deel van het lidmaatschap van patiëntenorganisaties of gehandicaptenorganisaties waarvoor geen vergoeding mogelijk is. Eigen bijdragen voor deelname aan de activiteiten van patiëntenorganisaties of voor andere sociale activiteiten. Vergoedingen voor hulp van anderen (vrienden, kennissen, buren) De kosten in verband met aangepast sporten; aanschafkosten, verzekering, reparatie, onderhoud hulpmiddelen of contributie. Handreiking voor het aanvragen voor bijzondere bijstand voor zorgkosten / 4

13 Rondkomen Voor het bepalen van gemiddelde kosten per kostenpost is hiervoor diverse malen verwezen naar het Persoonlijk Budgetadvies van het Nibud (www.nibud.nl/persoonlijkbudgetadvies). Het Persoonlijk Budgetadvies is bedoeld als hulpmiddel om een overzicht te krijgen van alle inkomsten en uitgaven. Hierbij worden referentiecijfers voor alle uitgavenposten gegeven om te helpen met het opstellen van een sluitende begroting. Als er meerkosten zijn in verband met ziekte of handicap, dan kan het moeilijk zijn om de begroting sluitend te maken. En ook met een sluitende begroting kan het alsnog moeilijk zijn om rond te komen. Bij een aanvraag voor bijzondere bijstand kan het ingevulde advies dan ook een hulpmiddel zijn om aan te tonen dat het moelijk is om rond te kunnen komen. Het ingevulde advies kan eenvoudig afdrukken. Voor meer informatie over het invullen van het Persoonlijk Budgetadvies heeft het Nibud een handleiding opgesteld: https://service.nibud.nl/pba/handleiding.html. Daarnaast wordt in het advies zelf bij de meeste invoervelden een toelichting gegeven. Hieronder staat een overzicht van de inkomsten en uitgavenposten die worden gebruikt in het Persoonlijk Budgetadvies. Er is geprobeerd om voor zover dat niet voor zich spreekt (schuingedrukt) voor een aantal veel voorkomende meerkosten aan te geven bij welke uitgavenpost die het beste opgevoerd kunnen worden. Inkomsten netto per maand Salaris/uitkering aanvrager Salaris/uitkering partner Vakantiegeld aanvrager Vakantiegeld partner Tegemoetkoming schoolkosten Koopsubsidie of huurtoeslag Zorgtoeslag Kindgebonden budget Kinderopvangtoeslag Kinderbijslag Andere inkomsten (Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), Tegemoetkoming gehandicapte kinderen (TOG), Categoriale bijzondere bijstand) Belastingteruggaaf / heffingskortingen 5 / Handreiking voor het aanvragen van bijzondere bijstand voor zorgkosten

14 Uitgaven per maand Vaste lasten Huur of hypotheek Overige woonlasten (bijv. servicekosten, erfpacht) Gas Elektra Water Onroerendezaakbelasting Heffingen (min kwijtschelding) o Afvalstoffenheffing/Reinigingsrecht o Waterschapsheffing o Rioolrecht o Omslag gebouwd o Overige heffingen Telefoon/Kabel/Internet Verzekeringen o Ziektekostenverzekering o Inboedelverzekering (brand, inbraak) o Opstalverzekering o Aansprakelijkheidsverzekering o Levensverzekering(en) o Uitvaartverzekering o Overige verzekeringen (autoverzekering, verzekeringen voor pgbhouders) Schoolkosten o School- en studiekosten o Kinderopvang Abonnementen o Abonnement kranten, tijdschriften o Contributie (sport-)verenigingen o Overige contributies, abonnementen Vervoer o Wegenbelasting, kentekenbewijs o Verzekering o Onderhoud o Afbetaling, afschrijving o Brandstof o Overig vervoer Overige uitgaven o Alimentatie o Afbetaling lening(en) o Overige (eigen bijdragen) Handreiking voor het aanvragen voor bijzondere bijstand voor zorgkosten / 6

15 Reserveringsuitgaven Kleding en schoenen Inventaris Onderhoud huis en tuin Niet-vergoede ziektekosten (medicijnen, hulpmiddelen, woningaanpassingen) Recreatie Totale reserveringsuitgaven Huishoudelijke uitgaven Voeding en versnaperingen (dieetkosten) Was- en schoonmaakartikelen Persoonlijke verzorging (toiletartikelen, kapper) Overig huishoudgeld Totaal huishoudelijke uitgaven 7 / Handreiking voor het aanvragen van bijzondere bijstand voor zorgkosten

16 Referentiecijfers Hieronder staan voor een aantal uitgavenposten gemiddelde bestedingen weergegeven uitgeplitst naar netto besteedbaar huishoudinkomen en het aantal personen in het huishouden. De bedragen zijn afkomstig uit het Budget Handboek 2012 van het Nibud en gebaseerd op het Budget Onderzoek van het CBS. Vanwege het beperkte aantal waarnemingen zijn sommige bedragen soms lager dan bij een lager inkomensniveau. In dat geval kan ook gekeken worden naar de bedragen bij een lager of hoger inkomen. Tabel 1: Gemiddelde bestedingen gas en andere brandstoffen per maand inkomen 1 persoon 2 personen 3 personen 4 personen en meer Handreiking voor het aanvragen voor bijzondere bijstand voor zorgkosten / 8

17 Tabel 2: Gemiddelde bestedingen elektriciteit per maand inkomen 1 persoon 2 personen 3 personen 4 personen en meer Tabel 3: Gemiddelde bestedingen water per maand inkomen 1 persoon 2 personen 3 personen 4 personen en meer / Handreiking voor het aanvragen van bijzondere bijstand voor zorgkosten

18 Tabel 4: Gemiddelde bestedingen telefoon, televisie, internet per maandag inkomen 1 persoon 2 personen 3 personen 4 personen en meer Tabel 5: Gemiddelde bestedingen verzekeringen per maand inkomen 1 persoon 2 personen 3 personen 4 personen en meer Handreiking voor het aanvragen voor bijzondere bijstand voor zorgkosten / 10

19 Tabel 6: Gemiddelde bestedingen vervoer per maandag inkomen 1 persoon 2 personen 3 personen 4 personen en meer Tabel 7: Gemiddelde bestedingen kleding en schoeisel per maand inkomen 1 persoon 2 personen 3 personen 4 personen en meer / Handreiking voor het aanvragen van bijzondere bijstand voor zorgkosten

20 Tabel 8: Gemiddelde bestedingen voeding per maand inkomen 1 persoon 2 personen 3 personen 4 personen en meer Handreiking voor het aanvragen voor bijzondere bijstand voor zorgkosten / 12

KansPlus, Belangennetwerk Verstandelijk Gehandicapten

KansPlus, Belangennetwerk Verstandelijk Gehandicapten KansPlus, Belangennetwerk Verstandelijk Gehandicapten Bron: CG-Raad Auteur: Kees Dijkman Aftrek specifieke zorgkosten Regel zelf uw belastingvoordeel Hebt u aantoonbaar veel uitgaven voor zorg, hulpmiddelen

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Voordeel via de belastingaangifte Informatie voor nierpatiënten.

Voordeel via de belastingaangifte Informatie voor nierpatiënten. Nierstichting Antwoordnummer 533 1400 VB Bussum 1400VB533 Nierstichting Postbus 2020 1400 DA Bussum Algemeen 035 697 80 00, Informatie nieren en nierziekten: 0800 388 00 00 (gratis) infonierziekten@nierstichting.nl

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Voorwoord 4 Ik heb wat, krijg ik ook wat? In

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

AWBZ Wie betaalt wat?

AWBZ Wie betaalt wat? AWBZ Wie moet de doktersrekening betalen? Wie betaalt de bril van Mo? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) bepaalt welke kosten voor rekening van Zuidwester komen en welke kosten de cliënt zelf

Nadere informatie

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

Wat betaalt Daelzicht vanuit de Wlz en wat betaalt de cliënt zelf? Wonen bij Daelzicht. Wie betaalt wat? 1

Wat betaalt Daelzicht vanuit de Wlz en wat betaalt de cliënt zelf? Wonen bij Daelzicht. Wie betaalt wat? 1 Wie betaalt wat? Wat betaalt vanuit de Wlz en wat betaalt de cliënt zelf? Wonen bij Wie betaalt wat? 1 2 Wonen bij inhoud voorwoord 5 appartement of kamer 6 telefoon, tv, internet, energie en verzekering

Nadere informatie

Verstrekkingen 2012. Verpleging en verzorging. Wie betaalt wat?

Verstrekkingen 2012. Verpleging en verzorging. Wie betaalt wat? Wie betaalt wat? Inleiding Inleiding Wat betaalt Cordaan en wat moet u zelf betalen als u in een woonvoorziening verblijft? In deze uitgave leest u hier alles over. Er staat wat de afspraken zijn voor

Nadere informatie

Kostgeld Wat is redelijk?

Kostgeld Wat is redelijk? Kostgeld Wat is redelijk? Kostgeld is een vergoeding voor de gezamenlijke uitgaven van een huishouden, zoals de huur, hypotheek en energiekosten. Individuele uitgaven, zoals uitgaven aan kleding, studie

Nadere informatie

Hij en/of zij? Overal waar in deze folder hij of hem staat, kunt u natuurlijk ook zij of haar lezen.

Hij en/of zij? Overal waar in deze folder hij of hem staat, kunt u natuurlijk ook zij of haar lezen. Wie betaalt welke kosten? Kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep voor locaties verblijf ZONDER behandeling en verblijf MET behandeling voor ZZP 1 en 2 Wat staat er in deze folder? Cliënten die

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Deze toelichting hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van de Raad

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1

18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1 18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1 Inhoudsopgave: 1. Algemene informatie: Help mijn kind wordt 18! 2. DigiD aanvragen 3. Wajong aanvragen 4. Andere

Nadere informatie

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Stad met een hart Rondkomen van een laag of een minimuminkomen is niet makkelijk. Zeker als u een hoger inkomen gewend was. Maar maakt u wel gebruik

Nadere informatie

Studentenonderzoek 2015

Studentenonderzoek 2015 Anna van der Schors Studentenonderzoek 2015 Achtergrondstudie bij Handreiking Student & Financiën Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud, juni 2015 Anna van der Schors Gea Schonewille

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Waar kunt u op rekenen? Kostenverdeling tussen cliënten en Reinaerde 2015

Waar kunt u op rekenen? Kostenverdeling tussen cliënten en Reinaerde 2015 Waar kunt u op rekenen? Kostenverdeling tussen cliënten en einaerde 2015 Introductie Als u achttien jaar of ouder bent en bij einaerde woont, worden uw woonkosten betaald uit de Wet langdurige zorg (Wlz);

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

2. Gezag Curator a. Onderbewindstelling b. Mentor c. Provisionele bewindvoerder d. Beëindiging e. Ongehuwde tienermoeders/vaders

2. Gezag Curator a. Onderbewindstelling b. Mentor c. Provisionele bewindvoerder d. Beëindiging e. Ongehuwde tienermoeders/vaders Hoofdstuk 10 18-plus Wettelijk wordt uw pleegkind meerderjarig bij het bereiken van de achttienjarige leeftijd en is daarmee volledig handelingsbekwaam. De maatregelen van Kinderbescherming eindigen bij

Nadere informatie

DAAR heeft u REchT OP bij AMERPOORT WAAR zorgt AMERPOORT voor EN WAT betaalt u zelf?

DAAR heeft u REchT OP bij AMERPOORT WAAR zorgt AMERPOORT voor EN WAT betaalt u zelf? Daar heeft u recht op bij Amerpoort Waar zorgt Amerpoort voor en wat betaalt u zelf? Daar heeft u recht op bij Amerpoort Waar zorgt Amerpoort voor en wat betaalt u zelf? > Inhoudsopgave 1 > Inleiding...

Nadere informatie

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen?

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? werk.nl uwv.nl Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? Met een WW-uitkering of met een ziekte of handicap een eigen bedrijf beginnen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt

Nadere informatie

Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf?

Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf? Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf? Wlz-verstrekkingen bij Cato Zorg zonder behandeling juni 2015 Waar zorgt Cato voor? Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze informatie bestemd? 1 1.1. Hier staan wij

Nadere informatie

Genoeg om van te leven

Genoeg om van te leven Genoeg om van te leven Genoeg om van te leven Focusgroepen in discussie over de minimale kosten van levensonderhoud Stella Hoff Arjan Soede Cok Vrooman Corinne van Gaalen Albert Luten Sanne Lamers NIBUD

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie