(! ) "#$%# & #&# '&( $)&# magister artium ) * '&( +#$,- MA, #$&$..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(! ) "#$%# & #&# '&( $)&# magister artium ) * '&( +#$,- MA, #$&$.."

Transcriptie

1 (! ) "#$%# & #&# '&( $)&# magister artium ) * '&( +#$,- MA, #$&$.. $ 2006

2 ,+.+&## + *... 8 I.! "! #!$%& ' ($$" )%! )#+& &#*&+&# &+,/,#% ).,+.+&# #%# #*&+&#, *$#+#+&& &+&#*# +,/,#% #*&+&#, *$#+#+&& #&*# &+*# ,0&# &+ #%#( #%# #%#( #%# ,+.+$,-&( *&$,# 0& #%# &,+( #%#( ,+ #%# &+, *$#+#23# )#+& &#*&+&# &+,/,#% $&$#+& & ,,-& & $#+& & &+ '#,#$,-& II.!" * ($$& "! #!$%& ' # &#*&+&# $( # #/ )#+& (& *$#,,+ &+*# /, //, /, /) $+5,# ,# *&$#'#( &,# #/ &#*&+&#( $( ,+& $,+&# *&$# &#*&+&#(,.+&&/ ) *,# / -() ,#* + $#/ &#*&+&#( ,+.+$,-&.&&$# &+(,## &'&#* ,+.+$,-& )#+&, ,+.+$,-& &)#+&, *&$#'#.&&$# &+(,## &'&#* #*&+&# $( #*&+&# &-,#% ,+.+&## + 6$&*... 38! "! #!$%& ' +$* $" )%! ,+.+$,-& &)#+& &#*&+&# &+,/,#%

3 1.1..$+&& 6$&# &#*&+&# !#*$++&# $#'# &#*&+&# &+,/,#% ()#+& # &)#+&) $&# &#*&+&# &+,/,#%,.+&& #%#( ),-* # # -ik # -ja # -ke/-ke(ne) # -u # -lane # -kse # -nna # -tar # -kas # -ur # -m # -ndik # -ts # -is # -us &+, $ #),-2$ )# #%## $&$#+& & ,,-& & $#+& & &+ '#,#$,-&/ $&# &#*&+&# &+,/,#%,.+&&,0&#* & &+, $ #),-2$ )#,0&## ,##%# )&/ (+$/ ) *$ +,+) & $&$#+& & ,,-& & $#+& & ,##%# ),&#$,-&/ ()+/ ) *$ +,+) & $&$#+& & ,,-& & $#+& & &+ '#,#$,-&/ &+,0.&/ '$( '# &+ *0& '#$$- #*&&(,,,-&( #,# 4$#+&( ,0& &#*&+&# &+,/,#%, + $/ #),-2$ &+ laps, poiss, tüdruk , )$+,&## +,#&+#$# )$+,&#2 &'&#(.& / +,( + * # 6$&* / ( *&$# +$ + * # 6$&* /) )$+,&# #/ # 6$&#/ )#+&/ &#*&+&#(,.+&&/ #),-+&#* &+ / poiss, / tüdruk, / laps ,+.+&#

4 2.2. *&$# ,+.+&# &#*&+&#( &+,/,#% + * # 6$&* / ),-* ).,+.+&# *&$# )#+3#/ & #*&+&# &+,/,#% + * # 6$&*,& ,&+ &#*&+&# &+,/,#%, + *&$# $/ &$ &# & ),,#% ,&+ &#*&+&# &+,/,#% 0& ), ,&+ &#*&+&# &+,/,#% *0 ), /... 88,+# )#,#$$ Kokkuvõte. Mittetäiskasvanud isikut tähistavad sõnad eesti ja vene keeles (sõnamoodustus ja semantika) !! 1. # &#*&+&# &+,/,#% ) &&* # 8 (255,*) !! 2. # &#*&+&# &+,/,#% &,#* # #&,#* ) &&* # 8 (36,*) !! 3. 7$&-#(,+# &#*&+&#( &+,/,#% (474,*) !! 4. # # 6$&#,&+ &#*&+&# &+,/,#%

5 " 5.$ )+3& #* # 6$&#* 3$+#$,-&* &#*&+&#* &+,/,#%, #/ *&$# #,+.+&#2, $0 )$+,&#2.. #),-+&## «$*#&»,+ +.$ #),-$ + $*#&,##+&&* '$&##,+* (), $ +.#/ / $$$+$ #)&#*,.&'&# ',+, 39 & $+5 +,*.,+ / # laps, 6$( %,# & )/$, $ &# *$ &$&#*#'# #),-+$- + )$#+)$+,&# #* &#*&+&#* &+,/,#%:, / nad ei ole lapsed, vaid on juba teismelised. ( $&, &)#*, $#,+ / # neiu / noormees / nooruk $0 &+2$,#% &#* & 2&( («&+,(») +$, & )# 6$* & *$ $&#$- «&#*&+&#* $(». 1 :,#.$ 1. &+& %,-.$,2'$ + $*, '$. ),#$-,! 1"!*%!$%& ' %2*$) $(3!$*! %" 1 " ' 4!*!#. &$&*, &)#*, )$+,2$,23# +): +,# )# &*#&%##.& $&#$ +,* ',+* #,# & *0$.$- &+&.$&#$,-& &+&# +, ',+? &,- '$ &#*&+&# &+,/,#%.2$ $ *#/ &#*&+&#( &+,/,#%? # /$#$## &+,,#% $ 3$+&&*# )# &*#&%##?# $ ,- +.&&* *$#, ).,2$,+.+$,-& )#+& &#*&+&# &+,/,#%,.,-5 +&#*&# +.$,$ $*!5 # $1!'6! $$"*!"#!$. 3.,#' #$* )$+,$.( )$&& *&23#( ),$, $,-&* +,$ *$&# *!& 1'!$$ "!! #, *%! 1$&4)* $$!4(!"# 7(11! $. ", 6$ &,# )#+,$&+,# (&,#* # #&,#*) #,&+ &#*&+&#..3&# &,#** #,& )+,$ +#$-, $,#'$,# +*&& *,- &*#&%## &+,/,#% $ $#%#&&(. 4. ", $ '$. )#$- $1!'6( ($$& +$* $&!$!", %23&!$%! ',!&4" & $1$**5. 7$ )+,#$ ),#$-, +-)+/, # )*$ &+,/,#% $,-& )# #/ &*#&%## +.#/ /, #, *0$.$-, )%##'&, & # +, +-+$/, # $+ #),-2$ $# &#$*& #, #( # 6$&#(, + )%&*#&%##&+,/,#%. +#& #,+&# +#& &$3(.$ )+,$ + &,-#/ **&$/. -)+/, &,# )+$ $$'&.,-5 ) $+, & *)$& ) *&$#'(.,$# # $,-& )),*. -+$/, '$&-,#,#'#( &,#, )+#*( + */ &, )+$ *)$#+&-,#,#'#* &,#*. 7$ )+,$ +$- &$.&&$# *&$,#'( #$* &, $ )# +&$#+* &,# &.&0#+2$. -$$-#/, )#+,'&# &,# & $,- $+5(,##, & # &,#*+ # 0&#*+,.)'#+$ $,-&$- ),'&&/ 1 & +.$ + 0 #),-$ +0&# «&#*&+&# $(», $ )# 6$* #&&#*#'& +0&#2 «&#*&+&#&+,/,#%». 5

6 ,-$$+, )+$ + +#$##. +-'$+$/,.&&( *$#,, $0&&( + )#,0&#/.$, +,$ %&&* ) ),&$, *)$&* # )$&%#,-& *0$.$- #),-+& +,##'( )$#, $ # + ))+&## # 6$& #&$&&. $#,.$ $#,, &,# $.#,,23#*.*. 1). $'&## &+& '$- *$#,., +)#& # 1 ; 6$$ ) ),&, ),+*,,, ;, 8. &,#,## )+0, $0.3&#*, 78, 8 # &$* #*,##'#* #$'&#*. #$## $. $.#,#-,+, $,+&# $/ 0#$ *)&&$.9&, &+,,#%. 1,- $$'&.,-5 '#, #/ # 6$&#/ &#*&+&#(,#% $,2$ +,+/ )# )*3# +0&#( «+' # 0&3#&», «'3.9&» # $.., )$,- '$- &,##*(,## $+#,#,+, $ *$ &+$- +,, $ # &+,,#% (,, õde, sõbrapoiss). &+& #/ $,#'# $ &#*&+&#( +,/,#% #,2'$ + $*, '$ #/ *0& #),-+$- ) $&5&#2 $* (+ )$#+),0&$- &+&( * &#*&+&#(,#%).,#'$+ #., +)#& 255,*, # 36,*, # 138,* &'&#* &+,,#%. $#,,.&&( #,+( &,#*+ # 0&+,., +,2'& + &,#,, $ '$. ),'#$- )$+,&# & $,- )%##,##, $2 *0& '#$$- $+5(, & # )%/, )#/3#/ + +*&&* *. 2) 7$&#(. $'&## &+& '$- *$#,., +$ # EVS, &$ '$- # SS, EÕS, VSL. #$## $. +)#+,#- +,+, $ ) )+#,#- & #(,+* &'&#* &+,,#%,.) 0,# + $+ &+ &'&#* &+,,#% (&)#*, -poiss, -tüdruk, -laps).,#'$+ 6$&#/ &#*&+&#( * &5,# 474 ) EVS # 141 ) «Eesti esimene slängi sõnaraamat» (EESS). 1,- + 6$&(,### &$ ) '$,+( &+/,+, ),&#$- ) $+5(,## * *,# $,- )$* )#+,'&#,&+ *$#,, $(, &, $0 *&$#$ )%, )#/3# + +*&&( 6$&(,#. $ &,# *$#,.$ #),-2$,23# *$ &,# *$#,.!" *8!$# &,# )+$ $*!5 %" &,#*, $ $- * ),#*: 1) # ).,+.+&# #),-2$,.+&# &#*&+&#( $(, 2) #,+.+$,-& # &#., '$$&, 3) + *$#+#23# &+ )#+&/&#*&+&#(. 0 +.$.$ )$+,& *&$#',##%# &#*&+&#( &+,/,#%.!- 0 * *$#* #&)#+&,*, $,#* &.$+&& #,.$+&& 6$&#, #*$++&& +.#/ / # *$#'# (.+&&,#-*&$#'#* ).*). $ ))#&$ ))$)'#,#$- &+& *&$#'# )#&#, $ 0$ + *&$#,+-&#*&+&#( $(. $1$**!5 ",#'* &,# ** +0&*.$ 5&# +) $*, '$ +,$ &#+,-&*, '$ #&%#,-&* + )%/ &#*&+&## $( + * # 6$&* / (# )#&#.&.4$,-&( ($+#$,-&$# $02$ &&*# *# # ). $$.$.$ $#$ # +&#, 3-/,+ #!,2'&#. 1+,+ )+3& #* &#*&+&#* &+,/,#% (#/,+.+&#, *&$#), +$ 6$&#* 1 5#+ 3&&/ &+&#(,+( *. + «),-+&&(,#$$». 6

7 &#*&+&#* (#/,+.+&#, *&$#).,2'#$,-&(,+ * *$#* # &#*&+&# &+,/,#% + ),& #/ )$+,&# &,#'&*# 6$&#*#,**#. &%.$ )#+#$ 4 )#,0&#. 1+ )#,0&# +,$ $,+-,+.+$,-&* )#* )&,##+&&/ +.$ #/,*: & 0#$ «$#%#&&», $ $- $+5# + * &#*&+&# &+,/,#% $,+&#*#. 0 )#+&,* )+0$,&#* & ** $+$$+&& ).,+.+&#. $ )#,0&# )$+,$.( )# &,#*+ # #&,#*+, $ $0 )+02$ $,+&#*# (,# &# #*2$ +,+/-#$'&#/). $- )#,0&# )$+,$.( 6$&-#(,+# &#*&+&#( &+,/,#%, $+,&&( ) *$#,* 7$&-,+. $+$ )#,0&# )$+,$.( )## #/ # 6$&#/,&+/ &#*&+&#( &+,/,#%. 7

8 1. 8!<= : "&&,+ )+3& #* 3$+#$,-&* &#*&+&#* &+,/,#%, #/,+.+&#2 # *&$#. %&$ +&#*&# +2$, )0 +, )#+& &#*&+&#. 1 $*, '* )($# &)$+&&* &,#,##, $ $&+#* & &$/.&&$/,+.+&#.! 8!< 1$.&$# 0#&#.3$+, $ )#+$+, +#$# ',+' *5,&# $.2$ )$&& )+,&# &+/,+.,+&( $+ )),&$, +#+$ # #*&$. #$ )% &)+&.+&# &+/,+. 1% 6$$ ).& %)&( %##: &+& * &+/,+.$ $ $/,,#5-&&'#$,-&'$-,+ +&#$ +5&& &+, +& +# #*23#*# +,+*#... ;&#( )#+$,+ $$& %,, *#&#*,-& &'#* '$- $ ** [;&#( 1953].,+,$ & )), )$#+)$+,&& ) $&5&#2 ** #,+'$&#2. & )) $+,2$,+, $$& #&$#'& *** (,+ &)#+&( &+(, & #*23# *,+#*&&#:,,, # $..), 2 )),+, $ + '$+ ),&&/ $$&/ %,/ +,2$ #&#%*#, $3#*# & # **, #,+, $ *0& )$.,$- $,-& # $ + $+,+ /&2$ +#.&&$# (-, -). $,-&,+ )2$ *#&#**& + **. 6!"% #&#% +)#+#*.,#'2$ &+ ** # **,0.&, #,# #. &+* *** $&$: 1) &)#+& &+, &#.$,-&,,2.,+, 2) ##, $ +$'2$ $,- + $,-&/ *,/ )#+&/,+. )#+& &+ +($+&&.,2$& 0*,+ # +,$ &+&* 6,*&$*, *$#+#23#* &'&#. # $,0.& **, $ ),$ ), &)#+&( &+ #,0#$,.+&#,+ # #/ &#&$#'#/ *. 1#, # #, + '$+,0.&( ** )$.,$,.+&#,+. *,2$ * + $ ),&&* ) # )*3$- &*$. 1..!*(, &+&,#'# *0 &*# # #*# $- $*!1! 5 $** $* 8! ): )+ #*2$ &$& &'&#, +$.$$& [!* 1973: 18 32]. 1#&%#)#,-&,#'#.$,-& )+$*$- #+ + &,#'& )$&&/ #.,23#/.3#* 6,*&$* &'&#,+/ #.,#'# 6$* +($+ &(.,+.+$,-& **,0$,.+&# &+/,+ (/ - -),,+#*&#$,-&,.+&# *,+ (-, -, -).,+#*&#$,-& ** &+2$,#*#.,+&( $+.3, & #.3$ + &$3 +* )#*3$+&& )$* 4!', $ $- '.+&# &+/,+ & &+ # #),-+&#* $,#' #,#' *$#,, $( + 0 3$+$. +-,+.+&#,#( )+,$ + $*, '$ + &* &/$ )* # &)$+&& $0&# + $ )$&&#*&&#, $ )#/$ +,# + +# #*&&#*# +.3$+&&( 0#&#. **$#(,+.+&# 8

9 +&,23#*.*: &+,+ *,2$ + +# ),&&/, 0 3$+23#/ + **$#'#/ $#(. +,+ +&#2$ + * $* ).*#: 1) )$* "$* ). 7$$ ). &#'& ##),-$, )),&&# $/ #,# #&/.,$(,##; &)#*, + &$3 +* *& #*$+$ *)-2$&(,##; 2) #*23#/,+ +#+2$ %! 8! ) (,#-*&$#'#( ).,+.+&#, #,#*$#%# &'&#(,+); 3) )*3-2 4!' ($.+& &+& '$-,+ # &,##*( + &5(.$,#'( ))).,#',+)#+$+ (#+%#) 3$+,$ )$* #%##,,0&#,..+#%##,.$&.+&# (#+%##)...!* &#'#+$ #&/&& # #/&#',+.+&#. #&/&&,+.+&# #'$ $&5&# 3$+23#/ #&#%, #/&#' )%)+3&# &#/ #&#% + #. 1&$# «).,+.+&#» + #&/&&* # #/&#'* )$/ #*$ & 0&#. #/&##,+.+&#,0#$, $+$ & +), )*3-2 $+ (#,# #/ $+).+& )#+&,+; + #&/&##,+.+&# #),-$, $+$ & +), )*3-2 $+ (#,# #/ $+) +0$ #+%#&& (,+.+$,-&) &'&# )#+&,+...!* +,$,23# *,#'# ).,+.+&# [!* 1973: ]: #,-&( ). (#%#), &): -. 1#,-&( ). ()#%#), &): -. 1#,-&-#,-&( )., &): --.,0&-#,-&( ). )*3-2,+,0&# # #%##, &).: ---.,+ #%# +0&# #+%#&& &'&# )#+&,+ )*3-2 &,+ #. 0$ +$)$- + '#$* +# # + '$&## #*#,+.+$,-&*# $+*#.,+ #%#. )#*&&# #/ $+ )$+,& $,- +,+.+&## #*& 3$+#$,-&/. 2 $&$ $,,-& # $)#,$,-& 3$+#$,-& &'&#* $+,'&& ($+# (-ø, - ø). 1#%# + '$&## &,+( #%#( -- ø,.,0&# + '$&## &,+( #%#( --- ø, - ø. #$,0&# -. 3&# 6$$ ). ($+$ $,- )#.+&## #*&...!* +,$ 3 )&$#,+.+$,-& $#). 7$ /* )$&#)#+&/,+, & /$#$ $* 6,*&$*#: 1) '$- '# )#+3( &+, 2) *&$#' $&5&# *0)#+&*#)#+3#*, 3) *,-& $&5&# *0 )#+&*# # )#+3#*# [!* 1973: 184]. $, &.$ #&$+$- 3$+#$,-&, &#*&+&# &+,/,#%, $(, #/,+.+&# # *&$#. '$+ )$#'*$#,# «,+» ()., +)#& 255 3$+#$,-&/ &#*&+&#( &+,/,#%. *&( #,+.+$,-&( &,# )+0,.3&#* «,+.+$,-&*,+2».. #/&+.,-, '$ $ #*& +,/.+& 34,*, $ #/ &+ 185,*; &)#+&/ &#*&+&#(., 36. & # %,( $ &,#,2'$ + $*, '$. ),#$-,! 1"!*%, &*!$*!$%& ' %2*$) $(3!$*! %" 9

10 ($$" )%! 1 " ' 4!*!#.,#.& $&#$ +,* ',+* #,# & *0$.$- &+&.$&#$,-& &+&# +, ',+?,- '$ &#*&+&# &+,/,#%.2$ $ *#/ &#*&+&#( &+,/,#%? # /$#$## &+,,#% $ 3$+&&*# )# &*#&%##?.$.$ *$& $0 $ 3$+#$,-&, $ *$&+$- +, ',+, $ # &+,,#%. *&$#'#( &,# * )+#*,+.+$,-&* &,#*, $ $- ),#*, # ).,+.+&# #),-2$, #,+.+$,-& # &#., '$$&, $0 *$#* *$#+#23# &+ )#+&/&#*&+&#(. )+2 '- *$#*,+.+$,-& *&$ # &+, $ '$+2$ +.+&## 6$#/,+. I.!!<= : 8!< 1. *$#*,+.+$,-& &*$#+#+&& #*& $( #,#* #/ & )). 1..$+&& #/ #&/&& &)#+&/ &#*&+&#( $( (,& 8) &/#* 17,*: 2. 7,* +,2$ #*$++&&*#: (. Mademoiselle) (&*. Fräulein) (. Page) (&,. scout) (. Cousin) (. Pionnier) (. )$,*,-'# ) 3. +#$# &+/ &'&#( (,#-*&$#'#( ).,+.+&#), 5,+: 4.,+, $/ +&$&& * $'#+$, /$ +- *$#+$* 3 33$. #/,+ &,-: #., '$$&* ).*.+&# #*& $( +,$ #%#.,0&# &+ #%#( )$+,& + &5* *$#, *&-5, & ),#'$+.+&&/ 6$#* ).*,+, &.$ $0.,-52 ))..,-52 )) $+,2$,+, $.2$ )#%#( #%#(; $- )),+, $.+& )#%#(. 0.,#.&0&,*, $.+,#- )*3-2 *.+$,-& *&$, $ $- )##&&#*,## 0&.,+ #%# # )#%# &,+( #%#( )$+,& #&#'&*#,'*# :8 #,-&( ).., + )$&& # #$ + * +0&2,- )#.+&##,+ &+* &'&#*. &5* *$#,,.+&# &+/ 10

11 ,+,0$,#'& #.,$+# $, '$ #,-&( ). 5# )$&&, * +,,# )#+&'$/ $)&(,+.+&#. 1#+& I $)&#.,-5 + +$$#,- #,-&/.+&#( I $)&#, $ $-,+,.+&&/ )##&&#* # &)#+&( &+. 0& +,#$- 30 &/ #+, )# )*3# $/.+& 115,* I $)&#,+.+&#. 1#+& II $)&#. %,* & +$( $)&#,+.+&# &/#$ 59,*. &#/ $,- 3.+& $ &#*&+&#( +,/,#%. 1#+& III # IV $)&#. #/ )#+&/ +$$#,- *& ,*,&).: - () - () - (III $.); - - () - -() (IV $.) , <! 8!<= : $ #*& +,/,2(.2$ + &+&* )#+& &#*&+&# $( I $)&#, $ $- +, #*& )$+,2$.( &)#+& &#*&+&#. &5(.$ )$+,& $,- 3,* II $)&#.+&#, *$#+#+&& &#*&+&#*# +,/,#%, + &# #),-2$ & # (,, ). (66$ - /-9 (6,*). 7$$ # +,$ &#., '$$&* +.+&## &#*&+&#( $( $ #*& +,/. * + &+&*.+& $ &)#+&( &+ ( #,2'&#*, ) # #,0#$ $+*.+&# #*& $(. 1#+& 6$#*# #*# *$#+#+& &+&#*#,#% # #*2$ &'&# «.& )$+#$,- &%#&,-&$#, %#,-&( ),(# #,# )##, &+&&( *$#+#23#*,+*»:,,,,,, [ **$# 1980: 215] )#*+ # ( **$## & )$+,& +. 6$* 0 $#) $&#$,+ (.+. $# $. ). 3$+#$,-& #* -/- &+2$,#% #,# 0#+$&, /$#23 $$-2, &+,$-2. 1#* #&5*$#,: *$ & $+0&#, '$ # -/- +,$,&* )#.+&## &#*&+&## $( #, )-+##**, *0&.,. )#&$- )%#,##+&&* $+* +0&# &'&# «&+,(», )$+,&&( + &5(.$ *$#, & $,#$- 6$#* $+0&#*. *$ & $, '$.,-5#&$+ )#+&/ 6$#* #* ($+#$,-& & &+$ &+,/ 3$+, & & +,$ )$#+&*, &#*&+&#( $(: + 6,+ # 254-/.+& )*3-2.,+.+$,-& $# &+,$# 0#+$ + +*&&* $#+&( 0#&-2..,0#+$ # &/ -$, )%#,##23#( & +0&## #*&& 6$ &'&#.!&'&# &+,$#,#$.'& + &#*&+&#/ $&5( 0#+$&. # &, )##&- #*&*,#%, )0$ &#*&+&# & $&5(, & &+,/,#% &&( $## ($().,#.+,+ )#&,-& &#*&+&#, )#+&.&'$ )*3&# ()+&) #,# &+,,#% + &&( )##. 1#+& 2$ $0 $ &+&#( &%#&,-&$( ($$'&, &#$&, #&&) [!* 1992: ]. (66$ -8 (4,*). # - #*$ - &'&# & -,.,., 'c$ )$.,,# $ &++- XIX +. 7$,* $+5# # (' *, )$.#$,-&: - - / - -/ 11

12 (66$ -/-! (3,*). &5#/ )#*/ # - )$ *&-5#$,-& #,$,-& &'&# #)# 6$*.&'$ *,-'#-.& (+,* I $)&#, & II): (66$ -!$$() (2,*).,& [ **$# 1980: 203], # - () $&#$ #*$++&&* #&'&* *** (. -esse, #$,. -essa). *,+ 6$#* #* *,: #),-+&#*.2$ 0&#,$ $ #*$++&&/ #*& 3$+#$,-&/ *0,.&'23# 0&, $ # '-. 7$$ # #*$ &($,-&( /$ + $#,#$#'* $&5&##. )#*: - - (66$ -() (2,*). "&&( # ),'#, )$&&# + XX + #., ** )$.#$,-&* +.+&## 0&#/ #*& &'&#*,#%. & + &5(.$ # -, $ # # -() #*2$ &'&# *&-5#$,-&-,$,-&. 7$,* $+5#, )$.,+5# + )$'##,.3&# 0&3#& #/#,# +': -() -() (66$ -%: ()) (2,*). "&&( #.$ $,- +,* #.&'$ *,2 +5, '- #,#, )6$**0& $-, '$ - )$.,$ #& # -(). 7$$ # *0& '#$$- &#,-&* ) *&&#2..!*(, &.. #/&+ + 8 )$+,$ 2 $' &#, #*&&,'$,+ #*$,+.+$,-&( # -(): --() --() (66$ -!/ () (2,*). # - #(, # -, - &+$ 0& #/#,# '- (.&&)$#+& 6$$ # )#.+&## 0&#/ $'$+, &)., ). $$#,- +,+: - /() - /() (66$ - () (2,*). 6$#* #* + &5* *$#, )$+,& $,- +,*,)$* '$ # -()& +,$ )$&&&* #/$&*,. 7$$ # #*$++& # +&#$ &'&# 0& ),: -() #*$++& #),- (),-. Panna) ##*$ &'&# &*0&( 0&3#& #/#,# +'#. )#*: -() -() (66$ - (2,*). # - #*$ + &&/,*/ $$&,+$#,.$,+.3&# *0'#& # *,-'#. 7$ $+5#,+, &# )$.,,#- + +&( '#. )#*: () - - (66$ - ()) (2,*). " #& XX + # -() )$.,, *,,,+ &#*.&'2$ 0& #/#,# '-., $'# &#..!*(, ), 60-/ + XX + 6$$ # $,# )$.,$- '3, #,+ )#.,# $$& 5$,#+$#, #&###)$&%#&$# [!* 1992: 154]. )#*: -() -() (66$ -8( (1,*). 1#$,* &'&# &+,$#, $$#; 0#$ + +/,+/ #* -: # (,& «**$#»), + &5(.$ )$+,& $,-,+:. (66$ -(: (1,*). # - )#$,+ *&-5#$,-&-,$,-& &'&#.,+ 6$#* #*.+& $ &+&# *0'#& # )$.,$ + +&( '#: -() (66$ -$* (1,*). 6$#* #* $ &+ 3$+#$,-&/.2$ #*& 3$+#$,-& *0.&'23#,#% ) $&5&#2 *- &#.- )*$, )&$#2, '0&#2, $ 0 ($+#*, )##, %#,-&* 12

13 ),0&#2 ( $, $ ). &5(.$ $#* #* $,- #& )#*:. (66$ -%8 (1,*): - (66$ -8 (1,*). # - )#$,+ *&-5#$,-&-,$,-& &'&#: -() -() , < < ", #+, $.2$.,-5 6 )#+&/,*, * )#+#* & + #*23#,'#, $ 6$# )#* +,2$ &$#)&*#. (66$ - '()/-'() (35,*), I, II # III $)&#: () -() -() () --- -() () --- -() () - -() () - -() () -() -() -() -() -() () -() - -() ( ) -() - -() - -( ) - -() - - () - -() () -() -() - -() () -() -() -() (66$ -() (25,*), I # II $)&-: () -() () -() -() -() () - -() -() -() () - -() () -() -() () -() () - -() () -() -() () -() -() () -() -() (66$ - (11,*), I, II # III $)&-: - - / - - -() - ( ) -() - () -() - () -() - () - / (66$ - (11,*), I, II # III $)&-: - - () -() - -() - () -() - ( ) -() - () -() - () - - -() - () -() -() - (66$ -j() (6,*), II $)&-: - -j() ( ) - -j() () - -j() () - -j() - j() -j() (66$ -:() (5,*), I $)&-. # -() )#$ &'&# )&.0#$,-&$#, )#$,-&$#, #& &#/#$,-&( #&##, 0,+$#. $,* 6$ $#) & &5&#( &- $$#,# + +* &'&## $$& )&.0#$,-&$#. )#*: -() () -() -() -() -() 13

14 (66$ -( (5,*), I $)&-. 1$+* # -.2$ &+&#,#% ) ($+#2,,&&$# *-&#.- ($+#2 $,,-&/ &+ #,# $,,-&-#*&&/ &+. )#*: (66$ -%: (5,*), I # II $)&-. 7$ # +/#$ + )) $#/ #+, $.2$ &+&#,#%.+'&* &'&#* &+,$#, $$# #,# %#,-&( &),&%&&$#..+& $ &+ )#,$,-&/# $,,+, +&$ )#&, $( &+& &+(. 7$#,+ #*2$ 2 6)#+&2 *#,-&(,#, '+$+# #,#)&.0&#: () - () - () - () - - () - () - (66$ - (5,*), I # II $)&-: (66$ -!'(5,*), I # II $)&-: () - () - () / -/ - - () - / - (66$ - ()/-; () (4,*), I # II $)&-: -() -() () -() () -() -() (66$ -(:() (4,*), I # II $)&-: () -() () -() () -() -() (66$ -/-) (3,*), II $)&-: () - () - () - (66$ -*()/-)*() (3,*), I # II $)&#: -() -() () -() -() (66$ -$* (2,*): - (-) - (66$ -! (2,*), I # II $)&#: (66$ - ()) (2,*), II $)&-: -() -() (66$ -(() (2,*): -() ( ) - -() () -() $,-& # )$+,& &(,*(: # -; : -() - ()$.,2$ + )$'##) # -; %:: - # -:(): -() # -3(!): () - ( ) # - (): () -(a) # -8(): () -() # -2*(): () -() # -*(): () -() # -'(): -() # -): () - # -:(): () -() # -):: - # - 5(): j-() # -! 5(): - () # -) (): () -() # -%:: () -() 14

15 # -(()): -() #*.*, *( '$$&( # - '()/-'() (30,*), &#*,2$ # -() (23,*), # - (12,*), # - (10,*), -/-! (8,*), # -j() # - /-; () 6,*). 1$-2 # '$-*,**# )$+,&,23# #: -:(), -(, -%:, - /-! ; -!', -(:(), -8; 3-*,**# )$+,& # -*/-)*, -/-) # -!$$(), 2- *,**# -%: (), -! (), - (), - (), -$*, -!, - (), -((). $,-& # #*2$ ) &* )#* : 1#,0&# &+, + #,#., &+.4#&2$ + %,$&2,#'2 #&#%. &5* *$#,,+,.+&&,0&#* +/ &+ (16,*), )##&2$ 3 #: -, -, -. +##*, $#* ).*.+& &#*&+&# $( ) )#& $, + *, &# '$,,- #*,$. (66$ - (11,*): (66$ - (4,*): (66$ - (1,*): ---() :8 : 7$#* ).* &+,+.$ $ &+, $ # $ %,,+ (+ 7,*). &+*&& )##&$ )#$+ # #, # $ $,+)#+$+ 5#$. "&&*,+.+$,-&* ).* + &5(.$.+&,23#,*: -() + - -() ( ) --() () () :8 * $- &#*&+&# &+,/,#%, $.+& )#%#( (6,*). & & & +,$ '$$&* ).*.+&#,+ ).&. 1# )##&$ 0 $+*,+. &5**$#,,&)#*: () ! < 8 " 3$+#$,-&,.&'23#,#% 0& ),, +,2$ +$#'&*#, &#.+& $,#% *0 ), # $&#$,-& &#*# (3,+). #0 & )#*,+,.+&&/.#,-&* ).*, $ $-,+ &'&#* *0),,.+,&,# 0& : () :8 : * +$$#,- & )#+&,+,.+&& 6$#* ).*: 15

16 --() :8 0&# #+%#&& &'&# )#+&,+ )*3-2 &,+ # *0$ +$)$- + '#$* +# # + '$&## #*#,+.+$,-&*# $+*#.,+ #%#. )#*&&# #/ $+ )$+,& $,- +,+.+&## #*& 3$+#$,-&/. &5(.$ &,+ #%# )$+,& &(,*(: ( ) -ø() $, *( )$&&&( )..+&# &#*&+&#( &+,/,#% + * #%# (183,*), $*,2$ $# ).,,0&#,-&( (16,*), )#,-&-#,-&( (7,*), )#,-&( (6,*), $0 )##&&#,## 0& (4,*) # &,+ #%# (1,*). 3. 1!" < 8!<= : 3.1. ($* * ) $ (156,*) #., '$$&* +,$,'(,.$&$#+& &+ &+$!! (95,+). 1#+&,* + 6$*,' *$ ),'$- ("! 5:*!5! &'&# (47,*): 0 '$.2$ &#*&+&# 4!8!, *$#+#+&& &#*&+&#*# *,-'#+ (45,*): 16

17 #5- )#+& $ &+ #*2$ # &'&# (5,* # 95,+, *$#+#+&&/&#*&+&#*#&+,/,#%): , /$ # $$'&,& )#+& &#*&+&# &+,/,#%.2$ #),-+&#*.$&$#+&( &+, $ &+$ $! ' (34,*): 7$# )#+& + &+&* &+2$ &+,,#% ) 4*!)", #,2'&#* +,2$ 8,*: ,#5- &.,-5( )%&$ )#+&/ &#*&+&#( &+,/,#%.+& #),-+&#*.$&$#+&( &+, $ &+$!-' (19 # 156,*). 7$ *0$.$- &+&#!4! ) (6), :5 # '! (4), 4!#$*) (3), *!!"! (3)#.: 1) (,$#( &, & 0&# )#)#+23#( +&&* +*$+ ) 2) 3) 4) 5) (*$#%#( &+) (*$&#*# $$, *$ ) (#&$+&&( )#*, $.. *, &+&#(.,&(, +($+&&/ $,- $*,.: ;, ) ) $ (21,*),,-& &+ &+$ 4!#$*!!; ()+,&) #,# 4!#$*!, 14"! $!; " (+$,&): <!* ) $ (31,*) &+&*, + $# )#+& #*2$ &'&# $$, $.,$ 1 ", &+&&* )#+3( &+( : 17

18 "+,+.+&,0&#*.$&$#+&( # 4$#+&( &+, + 6$*,' )#,$,-& /$#$ &,#%, $ &+& )#+&* &#*&+&#*,.4$, &+&&( 3$+#$,-&*: + = + = $ 8$*!5 7 (16,*) 14 )#+&/, &,#'& )#&&* +5,.+&,0&#* &+ '#,#$,-&.$&$#+&( &+(. 6$*,' &# &+2$ &+,,#% ) $*( # ) $$( (8! ): + = + = + = + = + = + = + = + = + = + = + = + = + = + = 6$( )) )#+&/ $- 2,*, *&$# $/ 0#$ &# & ))+,&#.9& & +$: $, &+&* ).*.+&# &#*&+&#( &+,/,#% # $( + * +,$ $(66$').,$+# $, '$ #,-&( ). 5# )$&&, * +,#,# )#+&'$/ $)&(,+.+&#.,-5 + +$$#,- #,-&/.+&#( I $)&#, $ $-.+&&/ )##&&#* # &)#+&( &+ (109,*). II $)&#,+.+&# * &5,# 59,*. $ #*& +,/,2(.2$ + &+&* )#+& &#*&+&# $( I $)&#, $ $- *$#+#23# &+ &'&#* +,,#% )$+,2$.( + &+&* &)#+&&#*&+&#. III $)&# &/#$ 11,*,#& IV $)&# 4,*. & *$&2,- +.+&##,*,.&'23#/ &+,,#%, #2$:,0&# &+ #%#(, )#%#, )#%# #%#(, &,+ #%#, )#%# &,+( #%#( # #),-+&# + '$+,+.+$,-& *&$,## 0&. #., $#+&*# #*# +.+&## &#*&+&#( &+,/,#% +,2$: -, -(), -, -, -, -, -(), -/-, -(). & )$.#$,-& #: -, -j(), -, -, -/, -/-, - (), -. * $, + &5* *$#, +$$#, #+, $ )$+,& #&#'&*#,'*#. * *$.$-.+& $.$&$#+&/ &+, $ +,2$ &#*&+&#*# $%& ' (34,*). * $, *$#+$*# *$.$- &+, $ &+2$!! (95,*) #,#!-' (19,*). * $, *$#+$*# *$.$-: 4<!* %! &+ (31,*), 775 %! &+ (21,*), &+ 8$*!5 7 ('#,#$,-& + 3$+#$,-& 14,*; '#$ $ &+ '#,#$,-& 2,*), $0 +$$#,,'(.+&#,+ )$* #&&# +/ &+: )#,$,-& + 3$+#$,-& (3,*). 18

19 + ) 6$( '$#.$ *0& $0 )$+#$- + +# $.,#%.! 1.!, 1#+3 &+ $ &'&# )#+&/ &#*&+&#( $( #,. 31,, 21 #, #, #,#$. 2 *.-, "+' & II.,.. #*%+ $*'$, '$ «&+&#,#% $&$ $(,#, $ /&#$ + +#/ &'&#/ &'&# )+ 65,& # )$+,& $* ),& +)&# )# &,0&## & &%)$,-&( *,# *#, ), $* **,##» [#*%+ 1986: 122].,+.4$ &*#&%## ),'$ + *&0$+ #*&. &+( +&$&&(,##%## &#*&+&#(,#% ),#'&* )#&* +,$ $!" *8!$),##%#..3# *&$#'# )#&# &#*&+&#(,#% ),2$ #/),0&# +,#'( #$* + %,*# +,2'2$ #/ + $#2 #*&# 3$+#$,-&. &#+#,-& )#&#,0$, +,&#,#'&/ ))#+ +&$#, &#*&+&#,#% # $&&# #/ *0.(. # &#*&+&#(,-&/,#% *0& +,#$-, &$&/ &#*&+&#(,#%, $ +,2'2$,#'& ))#+#,+... #*%+,#$ &#*&+&#,#% & &#*&+&# ) &$#(, $,-&$#, ) &&+&( $,-&$#, &)$&&( &%##. * $, + #*&#,#% *0$.$-,#+& #& #,23#/ )#&+: '$# + '*-,#.. $&5&# '*-,#.. $&#. +#..3$+&& +#0&#. $&&&$- %#,-&* ))*. %#,-& )#&#. + /&%#&,-&)#&,0&$-. +- )$*. $+&& $&5&#. +$. $&# +-. [#*%+ 1986: 122] #*&+&# &+,/,#%, &( $&, 0$ &# & #& # )'#,&&/ )#&+ ( +$,#% ), ( $&, *$ 0$- &# & &$ (& & +!) # )#&# (&)#*, &&+& $,-&$-, &%#&,-&$-, $+&& $&5&# #.). &5(.$ + '#, )'#/ &#*&+&#( &+,/,#% $0.$ *$& *!" % 4$*. 7$ )),+ +*&&, $.&'2$ $&5&# *0,2-*#, +&#5# +,-$$ +&$+&&/ #.'&/ +(, $0 $&5&#, +&& 3&#* [*&#+: 117]..$+&& $*#& $+.&'2$ +&$+&& $&5&# *0,2-*#: #$,# # $#, )##)$*#;,2#, #*23#.3#/ #$,( #.3 ). $+ ) )*(,#&## $$ #$,# # $#, $ $- )* )$*# # )#. $+ ).+(,#&##.2$,#%, &/3# + +&* $+ '.3 ) (,,, ). *.$+&& $*#&+ $+ + &5(.$.$ *$& # 19

20 &$,+, $,+& *0& &+$- *!" " $#$*. $&* 2 & &+&#,2(, +&&/.'&*# $&5&#*# ( 6$ )#&$ +,#&+#$#'(,#$$), &#*&+&# $(, &/3#/ +#*# #$,*# & + +&$+&&/ $&5&#/, &).:,. * $, $-,+, $ &+2$.& ) )#& $$$+# & $+&&/ +(:,,, # $.. 1,-, 0., )&,.,-5#&$+ &#*&+&#( &+,/,#% + * +,2$ )#+&*#, )$,- )# &,# *&$## &#*&+&#( $( *.$,-&,0& '#$+$- # $*!5 %#**&$.,&&#,+ & &'#* '$# )+,$ +,#$- +,#'* &'&## *&$#'# *)&&$, $ +0& 6$#*# '$*#: "*(23!# $ # # 6" *".,+&* $+ &/#$ *&$#'# &)$+&& *$#+#23,+, $ $-,+ $0$+&&* &*, $,0& #*$- &,- +($+: 1) &'&# ),&$-2 +/#$ + &'&# *$#+#+&&,+; 2) &'&# + &#*&-5( $)&# ) +&&#2 #*#,+*# $* 0 &* $,#'$ $ &'&# *$#+#23. $#+#+&&,+ $#$ # *$#+#23,+ # *&$. &'&## *$#+#+&&,+ &+*&& +,$ *$#+#23 '$- # + $,-& '$-,#' &'&#. *,-& # *$#+#23 '$# 6$.$,-& *)&&$ &'&# *$#+#+&&,+. *&$# ),& *0$ #')+$- 6$#*# '$*#. & + *&#/,+/ ), +,&# 6$#/ '$( $2$ ),&#$,-& *&$#'# *)&&$. &# *$.$-, &)#*, #&#+#,-&*#, $ /$& $,-, & #,+ &&* *&$*...!* +$, '$, $&+#+ *&$#'# $&5&# *0 )#+&* # )#+3#*, *0& ),#$-,+.+$,-& &'&#,+ && $#). 7$ &'&# +,$.3#*, )#+&/ && $#) # $&+,#+$ & &+&## *&$#' $&5&# *$#+#23#/ # *$#+#+&&/ [!* 1973: 184]. "&&'$-.$.$)$&,23#*.*. )+*, *$#* "! ) 4!*!# $ (# $!" *#«!;» (+ «),»), $ $-,+ &*# -, -, -, -.!- * )&,##* & $,- $+52,#, & # &+,+ 6$#*# &+*#, # *$#* #/ $'# &#,+.+&# # *&$##. $(, )+3& +* $,-&* ($$" $(3!$**!5 %" "! )" 4!*!#. 6$( )) $-,+, $ *$&+$-#&+,,# +,,#%. 0 )&,##* #/,+.+$,-&2 # *&$#'2 $&. 1,&#(, )+3& *$&#2!7" " $6!! 4!*$& "! # #/,+.+&#2 # *&$# " = 1!" < (& *$#,,+ &+*# /, //, /, /) "&& '$- &5(.$ )+3& &,#,+.+$,-&( $#+&$#,+ &*#: -, -, -, / + +*&&* *. *$#* &&2 ).,* &', & )#* $+5(,##, $* )&,##* &,#* # #&,#*,.+&& $ &&/ & ;88 1&,##*,+.+$,-& # *&$#'# /$#$## $/,* &&*# &*#, $ 6$ % $(3!$*(23& *%& $)& #, $+$$+&&, 3$+2$ + $$'& +&.,&,+.+$,-&*,+2.. #/&+, & 6$#*# &*# +,2'2$,23,#'$+ )#+&/: 20

21 & &+( () / () (16,*):,,,,,,,,,,,,, /,,. ( & +,2$ + $,-&,+& $$-#,23# # )'#,&&/,*:,,,,.) & &+( () +,2'$ 8,*:,,,,,,,. +,$ $ 0 )#+&,*. & &+( () +,2'$ 8,*:,,,,,,, -. ", # $+,2$ $,-& &, $ $-, $'# &#.. #/&+,,+,,, &( $&, #, (, & #&/&&* +&,+.+$,-& & +&. & )#+3( &+( +,2'$ 5 )#+&/ &'&#*,#%,,+ #*$ $,- & )#+& ()#$0$,-& ), $ 0 ( ). 6$#* &* )#+#$ $,- 5,*:,,, #. & &+( () +,+.. #/&+ 0#$ 8,*:,,,,,,,. 6$#* &* )#+$,, # (4,+). )#+&,+.+& #,-&* ).*; + )#.+&## )#+&/,+, *$#+#+&&/ *$#+**# &*#, #),-+,- 10 #+: --, --, --, --, --, --, --, --, --, --.,-5 +,+ *$#+#+& #* -- (5,*),, #* -- (3,*), #* -- (3,*), #* -- (2,*), #*# --, --, - -, -- # -- ) &(,*. 1(* *&$#,+, )#+&/ $ *$#+*/ &(.!&'&#, $ )#.$2$,+, &+23#.&, )# #%##, *0&,#$- & 4 )): 1) «#%#&&» &#*&+&#,#% (.&& $() + * )#.$2$ ("! 5:*!5 -$*!5! &'&#:,& «,+*,+2,+.+$,-&/ #&#%».. *+(, + &5* *$#, )#+&*, #),-23#* # *&-5#$,-&-,$,-&* &'&#*, *0& $&$# 5,+. &#.+& )##&&#* $+$$+23 # &+, &+23(.&. &,+ ( ).+& &$&$&: $ &+.#$,-&* &'&#* ( ).+& )#+&,&+23 #&#'&(.4$ ( /). 2) 6,+ )#.$2$ $$*! $*!5! &'&# (. *&-5#$,-&$#): 21

22 3),+.#$,-&* &'&#*. * # )##&2$ # (), -() #.2$ )#+& &'&#*.#$,-&$# (3,+): 4) * $, &* +$$#,- 3,'.+&# )#+&/ ( 80*!5 %" &'&#*: *$&& )#+& #*2$ *&$#, $ -,#. "46'(!* &'&# *$#+$, & )$#+' *. )) *$#+*/,*, & - #*2$ )#+&.,,0&( *&$##:,,. &#/ +#+2$ &'&#, $ '$#'& #,# ),&$-2 &($,#2$ &'&# &. " & )$.,2$ ) $&5&#2 ',+,.&'$ «.&» 0#+$&.,& «7$#*,#'*,+2». *, 6$ 3$+#$,-&.$+, &-5 + * $*#&,#'* &'&##: ++( ',+ + *&$ ()+ +&# 1432 ) [;&#( 1973: 89]. 7$ &'&# & /&#,-, *0& $-, '$ + &'&## +*&&(,* )#/#$ '$#'& *&$#%# & (#'$ * ',+ ). ",&.. ;&*, + &'&##.& +)+ ##$ + 1*(&# 1271, + &'&## 2&5 + +(,$)## ) #&,-&* )# 1218 [;&#( 1973: 91]. $&, +$ &'&# 2&5, *,( *0'#& +*&* &'#&$ ).,$-.,+ 8 0 ##$ #&$+&& &'&#: *,( *0'#&. 1#/#$, $#*.*, ),& *&$#%# &'&# &. 0& )),0#$-, '$ $ +#$# &'&# +& $*, '$ 6$,+ & *-$ 6$) $,# )$.,$- ) $&5&#2 $* +,* *,* *0'#&*, )+&# $/., )/0 & )+&# $(. ",,+ ##$ + &'&#: 1. #. 0, '$.&. 2. $., '$ &.$+&&*# $*# #.$*#. $- + +*&&*,+ +#,- *$#' &'&#, $ +$&#, )+, )* &'&#, =5 #+$&, '$ #*&& +,# &#., *$& $02$ $ #*&&#, $ )#/$ + 0#&#.3$+. 1+,&# &+/ )&$#(.,+,#+$ +&#&+&# &+/,+ #,# &+/ &'&#(,+ [;*,+ 2002: 106]. *$ $* + )#/$ # +&$&&# )%, #- $/ *$ #'$- &$ $,-&,+ #,# #/ &'&# #,# &+ &'&# *$ )#.$$-,+*#. +,$+#+ +2 )$.&$- &,#*, &# #'2$, +,$ &./#*$- + &#/ ),2$ + # +/$ +,+-. +,+ (&,#*) # #&,#*.'& )+,2$ + ) #*-$, 0 + 3$+23#*,,+.+$,-&*.%* #,# ) &,##. +3# 5# #),-2$,+.+$,-&( )$&%#,, + *&0$+ &+/,+. #&,#* 2$ %,-2 6&*## '#, & + 3.,-5( $)&# %,-2 6)## #,# &# *#' 6$ [8&-#&#% 2001: 462]. * $, «3$+&&*, ),&# $&&%#( +#$#,#- *&$#'( #$* +,$ *$&# # $/ $+, $, & +#$,-$+..+&## &+/ &'&#(, $02$, &, ),&& +## + )$.,&## # '$*$#,+, $ + #+$&/,'/ *,#. )#+$# #*&&#2 &'&#( 6$#/,+» [;*,+ 2002: 106]. 22

23 ,0&$- # *&.# )%+,.,+,#+23#/ #*&&#,+& $+,.$ &$$,-& $.2$ $&+,&# &$/.3#/ &*&$(, #/ # $/ *0&.,. *,#$- && &&. 1&$&, '$,,## 6$ $& +,$-. "0 $,-& $ *# ). - +2$ &#., )$#+'#+*#, )2$,#'& #$,+&#, # + $ 0 +*,2. /*, )#+&& )'#$- #/ *$&#, )'$# + +,2$ &$$'&*#, )&#&+&# + 3&$- )#+*/ +,&#( [;*,+ 2002: 104]. $ #,+$,# +.3 *&+2$ + +*0&$#.&0#$- #. $ &#.,.3# &*&$#, $*# ),,-. «0#&-,+»., ) *&&#2.,-#&, «0,#-*&$#' &+5$+ 6$ #&#+#,-&(,).,-5('$# &&#*&( $+'#( $, $( +##$ $ '&- *&#/ )#/#'#/, ##,#'#/, **$#'#/,,-$&/ # #$#'#/ $+» [%#$. ): ;*,+ 2002: 104]. )&#*&#,#,## ( #,#'( *#,##) ) 3$+ +/#$ ), +'#/ #%#),#&, )$*'$ $'#+$.$+&&,#&+#$#'#( )$ #'&#. 8+.3,# +&#*&# & $, '$ &#* # /$&/ )%+ +,# +,$ $&&# *&$#'( # *,-&( ',&&&$# &#*&+&#(. )#*, ) *&&#2.. '&, $$ *,-&( # *&$#'( ',&#*$# &#*&+&# +,$ &#* # &+&/ &+ +#$#,## +.3 (%#$. ) [;*,+ 2002: 108]). & &,- & *$#$- +,# +,&#( # #& /$ $*,&# 6)#+&$#, 5&#2 + $&$. # $&&%## )$&& )#+$ &#2 +',&&/ &#*&+&#(:, # $.. 6$# )#$,-&.$ )$+,2$,&# %,$&/ *,+/ #&#%, $ +$)2$ +*$ &',&&&/ ) * &'&#( [;*,+ 2002: 108]. ),& '+#&, '$ +#$#,## + *&*.,+,& +&+*# )#'#&*#. *&&# +.3$+&&( 0#&# # %#,-&-),#$#'* $($+, )+,&# &+/ +3(, $$# +.,$# &# # $/&## # $.). ++2$ &./#*$- + &+/.&'&#/. ", 6$ #*$ &,- $+. 1#.&'&## -$ +,&# *0$.$- & &+,+ & $+23#/,#'#/ #&#% # #,-&/ $+ ()#+, #+), $0 )# )*3# #*$++&# #&'&/,+, #,# )$*.+&#,0&, $+& &#*&+&#, #,# )#).,&#,+, 0 3$+23 +, #*&&#* *&$##. *$#+* &#0 &,#*,+ + +*&#, &# &,+ & *#&+, $## + )+&',-& #),-+&#. =$ & 0 # &#/, +),&#+ +2 )+&',-&2 ', )5, +$2 ($&+,&#) # $$-2 (,#%#) $)&# [ -88: 3]. ",. *$#, * #),-+,#,+# «+ + (,#.,+& *$#,» 1988, 1987, 1986, 1985, ( ), ) %#(.!. $,+( #.. +5+(, # «,+(,+- +*&&, + #*&&# XX +», ) %#(..,+( (8). &#/., +)#& 36 &+.+&#(. 1#+&,+ $+,2$ +5 90% +/,+ +*&&,#$$&, +.,$# &,#*+,#'$+ )#+&/,+ +$$ [ -86]. *$#*, # &+.+&# &&*# &*# ( -, -, -, /) +&#,# + * ),& +*.,& &&* &&/ +5,+(, *$#+* &#! %& $(66$5 %& 14 %& (+ $,#'# $ $#%#&&/,+.+$,-&/ &, $ * *$,# +5).!- )$+,& + +# &+.+&#(: $0!! $ #! %& ($*#8%& $8!* # $. 1'#,#* 6$#,'#. 1) -)+/, 4,*.+& '#$*,0&#*: 23

24 $#/ )#*/,+,, +$)2$ + +* &+&* &'&##: &+2$ +$ # ),,#%. 1##&* &+ +&#$ $'&&#: /$#$,#% ) '$+ #,# ) ($+#2. &$&, '$ 6$$ ). +5&& & )$+,& + $+5#/ &#*&+&#/ $(. 2) $(,'(.+&# &,#*+,+ & *&$ +2 **&2 $$, &.$ &+ $('#+,+'$&# (7,*): " % $*$#*, '$,+ '$#'& *&$##$: & &+$ &.& #,# )$ 0& ),,, *,2 0&3#&, +5. $- * +$ + )#+&*,+ &($,#$. 0 )#/#$,+*, $ + 6$#/ &+/ '$&#/ $$'$- &'&# *,,$&#,)$#+),0& +,*. #*.*, &#,+ #, #*23# + * +$+,&&,+.+$,-& & )+,23#* '#,* #,-&/.+&#(, ),& +* «#*&#,#» #%## # &.2$ *,#'# &+/,+. 1##&- #* &+*, &# +&$,#5- *.3 &'&#:.&, &+,,#%, *&$#'# )'#&- ( &+ (&)#*:,, # $..). $ $ &+/ &'&#(, $ &#.2$ )$*.+&# &+/ $('#+/,+'$&#(.,,+, $2$ )+#'& &'&# '$#'& #,# ),&$-2. $ 0 $,+ &+*# (),, $ &* &,-.&0#$- &+.+&#( 6$#*# &*#. 2.! = " 2.1. < 8 &&( '$#.$ * *$#* *&$#'#.&&$# &#*&+&#( $(. 1,- + *&$#'* &,# *,0& )#$- + )+2 '- &,+& $,+&#, *$#* #/ $#). +&#,-, 3$+#$,-&, &+23.&, *0$ $,+$- )-&*. 7$ +##$ $ &'&# &$&,+: 1) $ $, *0$,# & &+$- #.&, # +,:, -; 2) $ $, *$#+#+& & &+&#* +,, #,# &$: ; 3) $ $, 0#$,# &'&# &+,$# #*),#%#$& + &( # *$#+#23#/ &+:. * $, & $,+&# +,#$ # )#%# +$+,+. &/,+/ +*0& $,#'23# #&#%##, &)#*, +&#* $,+&#,+ : + : «,, ;» &$ )* &# &.& + ; : «, ( )» )** &#* & &+,$- #*&*,#% + : «,, ; ( )» $0 )** &#* & &+,$- #*&*,#% & +&&# $,+&#(, )#+&&/ + &/,+/, & +/#$ + &5 '. 1#+&& &#0,##%# )#$ & &&. $'2$, /$ #, $# $,+&#, $.2$ «,##',-%»., * )$,#- ),#$-, *0& &+$- 24

25 (.& #,# +,), $,, #&&#*#'* $,+&#2, )#5,#,+, $ &,+ : «,, ;» ( IV: 699); «, ;,» ( III: 492); «, ;,» ( II: 604). 1 =$,+& #,,2$%## )+2$, '$ 6$#,+ )$.,2$ '3 ) $&5&#2 $*, # *#/ $,+&#( 6$ & &. *$#*,# '$* $, +,+&* $,+&## )$ &'&# &+,$#. *0& +,#$- 5 $#)+ )'# 6$ &'&#: 1) )** &#* & $, '$,+ &+$.& ( 6),#%#$& $,+&#); 2) )*3-2 )*$ ($0 6),#%#$& $,+&#); 3) #*),#%#$&* &#* & $, '$,+ &+$.& ( #*),#%#$& $,+&#); 4) &#* & $, '$,+ *0$ &+$- # +,, # &+,; 5) #),-+&#* $*#&+ $+. I. )+( )) *$#* + $,*, $,+&# $/ +$1'* $4!0* (!!$$*5 "! (!"7 ' (81,+). 7$ #,+, #*23# &+& &'&# ()) ), #,+ #*23# )&'&#* ()).). #0 *.* +$-, + '*.&&$- *&$## $/,+, $ #*2$#*),#%#$& $,+&#. ) $,+&## +$, '$,+ &+$.&, $ $- )# *&$#%## #),-+&,+,,,,,,,,, 2. $#/,* +$$#, /$ +,+, &+23#.& &+, 3$+,. &$#%##.&&$(. 7$,+ $#), # #/ )#+&, $0,+, ( $'&&#* ),) # #/ )#+&:.& 0& ),:,,,, ;.& *0 ),:,,, ;.& (0&#( # *0( ),, + $.'../*&0. '.):,,,,,,,,,,,,,, ;.& (*0( ),, 0 0&#(; $#,#$#'.):,,,,. "( $#) &#*&+&#( $( $,+&#*, +,2'23#*,* $#) (47,+), )$+,& +,23( )),+ &'&#*#: )#&, +($+ ',+:, (&*$#+#+&&,*);,,,,,,,,,,,, (,+.+$,-& *$#+#+&&,*);,,,, (*&$#'# *$#+#+&&,*); «&%#», &$#.&:, ;.,&-: ; $$$+# #$,(, )#*$:,,, ; +$:,,,,,,,,,,, ; +$, )/&( $ $$+ 2&5$+:,,,,, ; #$,#: ; 1 2. $0, ( I: 59). 7),#%#$&* *0& '#$$- # $,+&#, $ 0#$,+ : «',&.+,-&( 4!*$# **&#$#'( &#%## + +$* 2, $0 ',& $#/ *$#'#/ &#%#( + #/ $&» (: 124). 25

26 + )#&,0&$-:. &&( )) &#*&+&#( *0& $*$#$-.,-5 '#, )#+&/,+, $ #),-2$ & *$#+#23# )#&#..&& )$#+& & &*# -, -, -, -: $ ().+& 5,* (,,,, ), $ 3,* (,, ), $ 6,* (,,,,, ), $ () 7,* (,,,,,, )..),+&# &+& &'&#,* 0#$,+ (6,+), $, &, )#+#$ ), & // )&'&# (#,#, &.$, &+& &'&# +$ &.&, )&'&# & $, '$,+ *0$ &+$- $ $- # +,, # &+, 3$+):. // &. // & /,. // ', ( ). ( ;, II. $.,-5 $,+&#( )$+,& 45,+*#. 6$#/ $,+&#/ $!" «!$%#» %0! "1'*, $ $- )# *&$#%## +,+&( $$-,+, # $. ). & #),-2$.,#,# #/ & 5 )) $+$$+&& $#) &*#&%## (*$#+#+'&* )#&): 1 )+*$# + 5,:,,,,. 1 &+&#2 /,.'&#:,,,,,,,,,,,. 1 +$:,,,,,,,,,. 1 1 &#*&+&#2.+$,-& '0&#:,,. 1 ',&$+ + &#%##:,. III. $$-2 )) * +,2'#,#,+, $ $,2$ 1 1"3 1"!*% / + 19,*. $,+&#( & #*,- &# &.&, &, #/ # *&$## )#+3( &+ (, ) # )#+&&/ +,+&/ $$-/ #,,2$%#(, * $&,#,23#,* + &&2 )), $ &# + 0 '3 #),-2$, &#*&+&# $(, /$, )-+##**, *$ #& &+$- +,. 1,- + &&/ $,+&#/ &$ &# & &&'& #),-+&#,* ) $&5&#2 $*, )$,- *0& )),0#$-, '$ 6$#,+ )$&%#,-& *$ &+$- +,: «(.'& $/).,*&(, #$,-&( ',+» «. *&#» «$$, $ ),/ +$. (.'& $/)» «. &&#» «$$, $ /#$ #)'&&*, &*, &5,#+ $* ('3.&)» «$$, $ /#$ + #+&&( 0, +,/*$-/ ('3.&)»,# &+,* $,$ $* )#&, $( *0$.$- # +,, #.& (&)#*:,, # $..), $ )#+& )$&%#,-& *0$ &+$- # +,, # &+,,#%. & 6$ +*0&$-, 1 )#+&/ 6$ $#) *. ).& +, «2.2. *&$# &#*&+&#(,.+&&/ ) *,# / -()». 26

27 )-+##**,,#$ #*#.,,* #*# -, -, -/(), -, -(), -(), -() #),-2$, &+&# +,/ (#,# & #),-2$ +.3),.: *$#* &'&# #),-*/ #+.,& # -- +,$,&( # )$#+&( #&#%(,.23( #*& 3$+#$,-& $/ + # pluralia tantum &'&#* 1!!!0*!5 $*, 0 $$&* $*!5 $* [: 225]. # --,&, & &)$#+&,+.+$,-& #&#%,.23 #*& 3$+#$,-&, $.&'2$,#% (1!"(3!$*!!$!), /$#23 )#&* #,# ($+#*, &+&&* *$#+#23#*,+*: 3$+, /$#* #*-&#.- '$+* # "!$*! $ *!"!5:! 1!4$*)!"! ("! 5:*!5 " 4! $( $8($*), 6"5) 7 1*!5$*, 1!!!0! ) [$* 0: 509]. # --/- -/--:,& # )$#+& #&#%.23: 1) #*& 3$+#$,-& *0 &'&#* ("! 5:*!5 $*,.'& )+0$ 6)#( $*!5 $*, &)#*: ; 2),+ pluralia tantum, :,, ; 3) #*& 3$+#$,-& ()#*3$+&& 0& ) $ 0 &'&#* ("! 5:*!5 $*, $.'& )+0$ +$1!$$!# $*!5 $*, &)#*:,. +##*, + )'#,&& # #*2$ &'&# $#),,, + $( #,# #&( * + &# ). '$&## &'&#* *$#+$ (-, - # $.).) ),'$,*, &#'&& #),-*, &+&#.&. $$#, + )) I..) 0 )#+#,#- ).&,+ (, # $.).), &&'& $,* + &#*&+&# $(. # -() $0 +,$,&( + 7 # '# # 1$*!8 )$#+&(,+.+$,-&( #&#%(,.23( 3$+#$,-& &'&#*: )),#%, &+&&/ *$#+#23#* #*&* 3$+#$,-&/, &).,,,, [$* 0: ]. # -(): &,&,+.+$,-& #&#%,.23 #*& 3$+#$,-&.3 &'&#*,#%, $ /$#$ ($+#* #,# )#&*, &+&&* *$#+#23#*,,* #,# #*&* )#,$,-&*,. 1##&$ &+ *$#+#23#/,+. 1# 6$* &.,2$ $$$+# #&,( *$#+#23#/ #&#&#$#++:,,, [$* 0: 475]. # -j(): *,)$#+&,+.+$,-& #&#%,.23 #*& 3$+#$,-& &+&#,#% 0& ), $ &+&#( $+$$+23#/,#% *0 ),, :,,, [$* 0: 228]. * &'&# # & #),-+&#,+ ) $&5&#2 +,* /.& +,#$ # &'&# )#+3( &+: <.,+$-, +#$-, &#*$- 5,$*#; < +$#. )#&,.$- )#&*. )* #),-+&# ) $&5&#2 +,*/.&,,+, $.. & &+$ ',+ ) ($+#2, $ *$ +),&$- # +,, # $#. * )'#,&&/,* + )) )*$( ( / ) ))$ #,+ )*3&# )$/ (.'& )$).,& 8, &&,*.+&,23#*.*:.,&, & &)$#+&,+.+$,-& *,-,.23 #*& 3$+#$,-&, $.&'2$ )*$, ),0&&( ) $* #,# &#0 $, '$ &+& *$#+#23#* #*&* 3$+#$,-&*:,,,,. $0 #*& 3$+#$,-& *0 &'&#* 27

28 *&-5#$,-&$#, &)#*: [: 331]. &&*,' &'&# )#+&,+ & +)$ &'&#* *,#. +##*, + I III )) $,+&#( ($ $- $#, $ * «.&» '#$2$ $&3( &+&* &'&#2 #,# +,2'2$ + )&'&#) +/$,+, $ + &+&* &+2$.& ) )#&: <( &? *&#, &&#, *5,.+5, *,5, 5,&, )#&; <'$ *$,$-? ),&, )); < +$? &,-, &$, &#; <'*.,$? /#$#; < '#$? 5,-&#, 5,; <+ *,? )+,5, +$,&#, 5$#,&#%; < '#$? $,#'&#, +'&# # $.. 6$# )) $,+&#( ).&.,# *$& +5. IV. :,(,* "0!* $15*5$) 4) % ) 4!*!#, $%&. 6$*,' $,+&# )#+$. +*0&$# +&)+&. ) $,+&## 0$,+:,,,,,, &)#*: 2. + #,# *#,-&.3&# 0&3#&, +'; &# *0'#&, *,-'#;,(.$,+( # &$&&( *,( ',+ ( )$, 2&5); +.3&# 0&3#&, +'.,#*,+ & )#+& # &)#+&. 1#+&, + +2 '-,,#* & ))) ) #/ *&$#'#* )#&*. 0& +,#$- 4 ))) (19,*): 1) &*#&%# ) +&5&#* )#&* #,# )+&#2.4$:,,,,,, ; 2) &*#&%# %,-2,+.3&#,#% 0& / *0 ),:,,,, ;, ; 3) &*#&%# ) )#& %#,-&(.)'&&$# ; 4) &*#&%# ) )#& $&5&#( *-,#. ; 5) &*#&%# ) +($+*, )+&#2:,,. *$#+#+&&,+ *0&,#$- ) *&$#'#* )#&* & 3 ))) (6,*): 1) ) %#,-&* ),0&#2:,, ; 2) ) )+&#2:, ; 3),$,-&:..) $,+&## 0#$,+, & )#* (#,,2$%#,+&( $$-) )+$, '$ '- *0$ #$# #.&: &+'&(, &5,#+ $( ',+; *&-5.-,. )$/; *,( )$/; *,( & &.,#* )#+& # &)#+&,* 6$( )) $0 ) *&$#'#* )#&* )32 )). 1#+&,+ (15,*), *$#+%# $/ #),-$ )#&, +&&(: 1).'&#*,,,,,,, ; 2) +)#$&#*,, ; 3) $,-&$-2 ; 4) $$$+#* #$,( ; 5) %#,-&* ),0&#* ; 6) +&5&$-2. 28

29 +),+&# #&&#*#', + &* #),-$ & # &+&#(.&. 6$ )) +/#$ $,- &,+: (&)#+&,+).&, &#,.)$&( ',+. V. 1,&#( $#) $,+&#( )$+,&,**#, $ *(2*$) $ $15!" *!" 4$* (65,*). ) 2, + '$&$#, $&$,+, $ *$ &+$- $,- $(. 7$,*, #),-23#. (*&-5.-,.) #: (8 +9,*) -- (, ) - (.-.) (.) - (.-.), - (.-.), - (.-.), - # --:,& # )$#+& *.+$,-& #&#%,.23 #*& 3$+#$,-& *0 $ 8!!" ("! 5:*!5 $*, $.'& )+0$ +$1!$$!# $*!5 $*, #& $,- 8!!" $*!5 $* 1. )#*:,. # --/- -:,& # )$#+& #&#%.23: 1) #*& 3$+#$,-& *0 8!!" ("! 5:*!5 $*, $.'& )+0$ +$1!$$!# $*!5 $*, &)#*:, 2),+ pluralia tantum, :,,, 3) #*& 3$+#$,-& ()#*3$+&& 0& ) $ 0 $ 8!!" ("! 5:*!5 $*, $.'& )+0$ +$1!$$!# $*!5 $*, &)#*:,. # --:,& # )$#+& *.+$,-& #&#%,.23 #*& 3$+#$,-& $/ + # pluralia tantum $ 8!!" 1!!!0*!5 $*, 0 $ **! " $*!5 $*. 5+,&& *0 #*2$ )# 6$*,#2 -, &)#*:. 3 &.,2$ $$$+#,## -- &+ *$#+#23#/,+:. *luralia tantum:,. # --: &,& *.+$,-& #&#%,.23 #*& 3$+#$,-& 0& $ ("! 5:*!5 -$*!5 %" *5 $ $*!5 %" 8!!". )$.,$ + +&( '#. 1##&$ &)#+&( &+ *$#+#23#/,+: (). # --: $$'&,& # )$#+& *.+$,-& #&#%, $.$ * *&0$+&& '#,, + &&*,' #*& 3$+#$,-&/ 0&, &)#*: (). %,/ &# ),&& $#,#$#' 6$ ).&,* (/$ # & +) *$ #),-+$- # ) $&5&#2 +,*,#%: (&#'#0.#,.) (,.) (&#'#0.#,.) (,.) (,.) 2 (*&-5.-,.) (*&-5.-,.) (&#'#0.#,.) (,.).).$+&& $*#& $+, $ *$ &+$- +,, $ # &+,,#%. 2 $&$ &#*&+&#, $,23# +&$+&&* +* (1), $ # $, $ $,2$ ý, $.. &+&$+&&* +* (2) (20,*): 1),,,,,,,,,,,,,,,, ; 2),,. +) #*&+&# $( $+$$+&& ) #/ )+,&# + *-, $ $ 0 *$ &+$- +,, $ # &+,,#% (*&&# +&#$ $,- $&#$,-& )$.,&#,+ ) (6,*): 1 2 **&$##, # +5, )#+$). 1,+2 «+ + (,#,,+& *$#, 1985» (. 1..,

30 ,,,,,. ) #*&+&# +,/.& ) %#,-&* $$ *-# #,# #$,( (22,*):,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. $, *.,-5,#'$+,+ &5,- + )+( )) (81,+) 6$,*, $,+&# $/ 6),#%#$& 0#$ &# & &+,$- #*&*,#%. 7$ #,+, #*23# &+& &'&# ()) ), #,+ #*23# )&'&#* ()).). $ )) $,+&#( )$+,& 45,+*#. 6$#/ $,+&#/ * «&+,(» 0#$ #*),#%#$&. $- )) 0#$,+, $ $,2$ )# )*3# )*$ ( / ) + 19,*. '$+$2 )) +,2'#,#,+, $ *$ #),-+$-, &+&# # $(, # +,/ (44,*). )$( )) )$+,&,*, $ $,2$ #),-+&#* $*#&+ $+ (65,*).!&'&# +0& + $,+&#/,23#/,+:,,,,,,,,,,,..3, *0& &+$- &+& *&$#'# )#&#, $ 0$ + *&$#,+-&#*&+&#( $( + * # +,2$ &#., '$$&*#: 1.& 0& ),,.& *0 ),,.& *0 # 0& ),:,,,,, ; $#$* 8!! ( &/&, / )+&#:,,,, ; $*,,, ; ($1!!"$*5 :!/ 1 (8!%,,, ; 74/$$/"!$* (8! ),,, ;!: $*5,, ; 1 4$* +&/ &+& +#, + $.'. $$$+# #$,(:,,,,,,, ; 1)4 1)! ) $!"5!,, ; $*!5 %!,,, ; $'5 %# $**($,,,,; 1 «$1* )». 0 + *&$#,+-&#*&+&#( &+,/,#% )#$$+2$,23# *&$#'# )#&#: 1 "! 2 7 ' ; 1 4*!)" ; 6( '), 4!#$*!, ;! ,! <= 1 " / -() *$#* $,-&,+, &+23# $( ) +$.!- #),-$,&,+.+$,-& *, /(). &,*,.+&& ) 6$( *,#, *$ &+$- 5+,&&, $ # &5+,&& )*$.,+# $,2$ 6$#,* )-&*,.: 30

31 ! 2. +!$!" 9 9 = #+$& +/,$ $-,. + +$ +/ $-,. + +$ +/ #+$& +,$,$ +$ +/,$ *. "+/,$ *. +/,$ 1. *. "+/,$ 2. '$-,. * #+$& (#,#.9&) *0 ), + +$ $9/,$ 2. $&## $9/,$& +$ 1. 0&. $9/,$ 2. '$-,., '#$&& & + $# 0#+$& + +$ $9/,$ 1. $9/,$ 2..& + +$ $/,$ $-,., '$-,. + +$ $9/,$ 1. *. 9/,$ 2. '$-,. * + $# & $# #+$& + +$ $9/,$.% + +$ 1. $-,. + +$ 1. $-,. + +$ '$9/,$ '$9/,$ '$9/,$ *. $9/,$ 1. '$9/,$ 2. $*, $ ('$) 3$+$ '$ 1. *. $9/,$ 2. '$-,. * + '$ #,# ; '$ '#$& '#$&& & & + '$ + '$ 1. )$#,$&#(),& +#$# && /($+ ; )#, /+$+*( 6$#* ),&* 2. $ 0, '$ )$#,$# 3. ',+, 0#+$&*, $&## )$#,$& +$ 1. $*, $ ('$) + +$ )$#,$ 2. : )$#,$&#(),& +#$# && /($+;)#, /+$+*( 6$#* ),&* 1. $ 0, '$ )$#,$# 2. )$#,$&#(),& +#$# && /($+, $0 )#, /+$+*( 6$#* ),&* 1. )$#,$&#( ),& +#$# 6&*## 2.$ 0, '$ )$#,$# 5,-&#, 5,-&#% 5$#,$& +$.9& *#,$& +$ 1..9& *#,$& +$ 2. &),& & 5, +, *-2 *#.'&# 3. *#,$&#( ),& +#$# && /($+.9& + +$ *#,$ 1. *. *#,$ 2. *#,$& 5,.9& + +$ *#,$ 1. *. *#,$ 2. &),& &.3.+$,-& 5,, 3$ $* ) 1958., *#,$&#* *.'&# 1. *#,$&#( ),& +#$# && /($+ 2. &),& & 5, *-2 *#.'&#.9& +-*#,$ & +$ ) &.3.+$,-& &.3.+$,-& 5, +$#,$&#*.3.+$,-& 5, + +$* *.'&#, 5, +$#,$&#* 2 ( ) 3$ *.'&# +$#,$&#* *.'&# 31

32 +##*, &&,+# $,2$,*,.+&& ) *,# /(), )-&*. # #&,+- & )#+#$,+,, #. # ; $,2$ 0#+$& + +$ +/,$, # $-,#. + +$ +/,$. )#.$$ 3 # 2 &'&# '$-,#. * + +.! ),'$ &'&# 0#+$& + # ;, + # $ $0 &'&# '$-,#. + +$ $9/,$. 1 #*$ # &'&#.&., + $,$ 0.%, &'&# $-,#. + +$ '$9/,$ 2$ #,, 2$ # $,+&# '$-,#. * '$. ; +.3 &)#+#$ &&2,*. 1 &*,+*,+ #*$ & &'&#: )$#,$&#( ),& +#$# && /($+ ; $ 0, '$ )$#,$# ($.. $ +*&#); ',+, 0#+$&*, $&## )$#,$& +$. - + $,$ 5,-&#/ 5,-&#% 5$#,$& +$. + +,+/, # #*$ &'&#.9& + +$ *#,$, &, + ; 6$(,* &$. + ) 6$#*,+* $,$ :.9& *#,$& +$ ; &),& & 5, + ; *#,$&#( ),& +#$# &&/($+. #*$ $,+&# $,- + (.& ), + 6$#/,+/ &)#+#$. " *$#+$ +,+/, #, $ &'&# &.3.+$,-& 5, +$#,$&#* *.'&#. +$..!*, &'&# )),+, $ #*2$ + )+( '$# '#,#$,-&, + +$( '$# - / -, )$& ) &,##. &# *$.&'$-,2.( )*$, +&&( *, &+&&* + &+.,-& + +$'2$,+ $/ )): 1) ),&,,3#( -$ '#,,$; 2) 0#+ 3$+ #,# $&#, #*23 $,--$,$; 3) 5, $#*-$ *.'&# [!* 1973: 203]. +##*, '$ & +,+ 6$( )) #*2$ + && &'&#, &# *$, &)#*, #*$- $,- & #,# + &'&#. =$ $-,+, $ #*2$ + $# &'&# #,+, $ +.3 &#*2$ &&/ &'&#(. %,* *0&,2'#$-, '$,*,.+&& ) &&( *,# #*2$ $$'& )'&2 *&$#, #, )$+,$, *,#. #*$-., ),+$,-& $,+&#,,#. +,+/., '$& #/.3,+.+$,-& *,-. &'$&# + $,+&## 6$#/,*, )-+##**, +& # $*, '$ &# )$&%#,-& *$ #*$-,2. # $/ )'#,&&/ +5 &'&#(. 3.!< "= 8!< &&( '$#.$ *$#* &+,+,.+&&, &+&# $(, #/,+.+&# # *&$#. * &5,# 31 $2,*. 1 &,##,+.+&# *$#+*/ &,#*+,#* #/ & 5 )) $+$$+&& )..+&#: $(66$'), $0!! $, $0!! $ $(66$'!#, "$* %! $ # $!" *8!$! $!. 1 $'&## *$#,:,+# «+ + (,#.,+& *$#,» 1988, 1987, 1986, 1985, ( ), ) %#(.. +5+( # «,+(,+- +*&&, + #*&&# XX +», ) %#(..,+( (8). 1,&( )# &,#*+# #&,#*+, &+23#/&+,,#%, *. + «1#,0&## 2». 32

33 3.1.! <! (./*'+0'. 012' -)+/,,#*,+ & *$#+#+&& # &*$#+#+&&. &&( '$#.$.,# )&,##+& 26 )#+&/,* # 5 &)#+&/ ! 1!" < 1) (66$'). #,-&* ).*.+& 15 &,#*+ # #&,#*+. &#/ 12 $,+ &( &+(: : ( ) + - : + - : + -() : : () : - () () + - : () : ` + - : (j ) ( Ø; ) +- : () + - : +-() (# &,.),-& )#+,$,-& # &23 6$ +'-)$ (- * &.,2* #(,'( &+*&& #*$++&# # )##&&# #). 3,+ *$#+#+& &+*#, $ $$ # +/ &(: + --/ ( ) + -() + - /() () () + () /() () $, &+,+.+,#- )*3-2,23#/ 10 #+: --, --, -8(-, -:-, -8-, -:-, -8, - -, - -, -( - 1$+#* + # + $.,#% &#*,#'$+.+&&/ $ &#/ )#+&/.! 3. +, #,#'$+ &,#*+,.+&&/ #* #,#'$+ &,#*+,.+&&/ #* () () 1 +##*, # -- # -- )$+,& $* # '$-* )#+&*# $+$$+&& ($ $- &#., )$#+&), + $,-&.+,# ) &*,+. 0& $-, '$ + #, $ - #),-+&, #*2$ &#* # &'&#(,$,-&$-# *&-5#$,-&$-, (* # --).,# +&#$- && )#* «$#%#&&*»,+.+&#*, $ *0& $*$#$- &$ $,#'# # +)&#. 1. &+&* ).*.+&# &#*&+&#( &+,/,#% + * +,$ #%# 6$ )$+0$#&+,#. & + +*&&* $#+& #),-2$# # ). &#*&+&# $(. 2. )+( '$#,+ * *$,# & )#* $+5#/ &#*&+&#( &+,/,#% )#+& '$/ $)&(,+.+&#.,-5 + +$$#,- #,-&/.+&#( I $)&#, $ $-.+&&/ )##&&#* # &+ *$#+$ &,+( $)&# (109,*). 1# 6$* $ #*& +,/,2(.2$ + &+&* )#+& &#*&+&# $( 33

34 I $)&#, $ $- #),-2$ «+, #*&», )$+,23#.( + &+&* &)#+& &#*&+&#. II $)&#,+.+&# $&#,- 59,*, III $)&# $&#,- 11,* # IV 4,*. + &5(.$ & *$#, 254,*., )&,##+& 31 $#) #,-&.+&&/ &#*&+&#( &+,/,#%. #., $#+&*# ***# «$#%#&&»,+.+&# )#.+&## &#*&+&#( &+,/,#% +,2$,23# 9 #+: -, - '(), -, -, -', -%:, -:(), - /-!, -(). & )$.#$,-& #: -(, -j(), -!', -(:, -*/)*, - /-!, -!$$(), -8. * $, + &5* *$#, +$$#, #+, $ )$+,& #&#'&*#,**#. 1$+#* + # «$#%#&&»,+.+&# &#*&+&#( $( + $.,#%, $*$#+ &#., )$#+& # &#/ ($#, $ $/ #*$., 10 )#+&/).! 4. +, ( ) #,#'$+.+&&/ #*,+ #,#'$+.+&&/ #*,+ 1. Ø #%(): 1 2. j() &/-& 5 4. $/$ &/- 7 & 5. +/&() $ '( 2 7. & () 1 8. & ,()/- 2 2, 9. () & % () # #&() ' #&-(): () #$ #&() #' ' #5() # () &() 2 19., $ &() &() &# &#%() / #%() * +#,#, &#., $#+& + +*&&*,+.+&## &#*&+&#( $( # -- # --, $ $0 &%#&#2$ # + «$#%#&&*»,+.+&##. &,,# # -- +/#$ + '#, &#., )$#+&/, $ $- -- $&#$ )### $#%#&&,+.+&# $#/ &#*&+&#(. +5&& & )$+,& +.+&## &+(,## # -(). 2) 0!!" $.+& 7,*:

35 * $, )..+&# & &,#* *0$.$- ),& + ($ $- & )$+,$.( )#* ),,,-&,+.+&#):,0&# &+ #%# + - -/ «$#%#&&*»,+.+&## )#*+ &+&#( $(,.+&&/ '#$*,0&#* &+, & +$$#,-. 3) 0!!" $ $ $(66$'!#.,.+& 1,*: + -- ( `) + - )+( '$#,+ * +,#, '$,+,.+&&,0&#* +/ &+, *$ )##&$- 3 #: --, --, -- (+ 16,*). &#/ + &&* *$#, )$+,& $,- # -. 4) "$*! $(66$'): - (.) *,( & ;.' (+. '#). &&*,' * & *0* +&& ),#$- #*$++&# ) &*# #,# #%#, $, &( $&, &&,* 3$+$ 0 +., (, & +),& *,.$-.+& & ( )'+ (. ) ! 1!" < 2 $&#$ &,- &,#*+-&#*&+&#( $(, )+,&# $/ +& #*$++&#* #,# *$#'#*.+&#*. 1) "$* %"., &,+ ($'&, 6$,* )$+,$.( *&$#'2,-, $..,+ 0 # &-5 3$++, + *, & #* &'&#*): &+&# *, )$*&, )#&$ +.0&/ $&, $#0&# $ %&#+2$ ).* +$&* : 2&#; )$*&-2&#. &5* *$#, &5,- $,- & &+ #*$++&&,+. &, + «$#%#&&*»,+.+&## $#/,*.,.,-5, &)#*: (. Page), (&,.), (. Cousin), (. )$, *,-'# ) # $. ). +##*,,+ #*$++& & $,- # &%, & # # &*%, &,#( # #& +. 2)!$-$!" *8!$" $1$" ()# )*3# )& &'&#).+&,23#,+ 1 : ) $ &+&#( $(: * ( ) $#, $ $/ $,#- #$,#. % +,,.. +. (,,,, ; * $- ) 2&5*. $)$- + +&+&#/ 2&5#/ *& (0.) 3,..) $,+ #* &'&#*: * & -. 1,+/ )# $*,+ &+* &'&#* $+#$ +' *. 35

36 * )$/ ',&/ *,0&/ ))#+ (0.). 4. #*.*, )$* *$#' )&.+& 4 &+/,*, $ *$#+#+& &+&#*# $( # #*# &+*#. «$#%#&&*»,+.+&##., +)#& 5 ).&/,* (,,,, ). 3.2.! (./*'+0'. 012' *$#* $)-, #*# &'&#*# )+,2$ &+ &+&# $( + *. (,#* &*# -, -, #*&#+5# + &'&#,.,# *$& +5.) " &+& * &,#*+, #),-23#/ + +* $+ &+, $ #,# #&' $,232 &+,*,#%, #),-2$, &+&# $( (26,+), 3,+ &+2$ #&( )*$, 7 &+.+&#( $,2$ &#*&+&# +,,#%. 1'#,#* $ &+& *$#+#+'& )#&#, $ +.#2$, &#*&+&# + &&( )),+: 1) #$,# (#,# #/ $$$+#),,,,, -; 2) '$+, +($+,, -,, - ; 3).'&#, ; 4) +$, ; 5) 6*&%#&& %& ; 6) ($+#, &%# -, -, -. * +##*, 6$ $ 0 * *&$#'# )#&#, $ #),-+,#- # )# $#%#&&*,+.+&## &#*&+&#( $(., # *$#+%## )$+,& #&#'&*#,'*#: 7) &+&#,#% (&+, 0) 1, -,,, ; 8) &+&# &5+,&& )*$, :. $$,+,,, $ & &+2$ $(. 1) 5 #&,-& #),-$ + &'&## «)# +*&#», )#'* #),-$ + &.'&( #&$#'( &$%##: #$- ) 2&5*. $)$- + +&+&#/ 2&5#/ *& (0.) 3,. 2) $ +$#( #&,#*,.+&&( ) &,##,+*#, : 1 +-",,,, [ -85]. 3) & &+&# #)+#$,-& '0&#, ) &,##, # $.).: * &. #*.*, *0&,$-,23# ++. «$#%#&&*»,+.+&## &#*&+&#( &+,/,#% *2 +0&2 1 $ + ## 1917.: +)#$&&# $ ) [ : 408]. 36

37 ,- #$ 1) $(66$'); *& *$&,- +.+&##,*,.&'23#/ &+,,#%,,23#/ ).+: 2),0&# &+ #%#(, 3) )#%#, 4) )#%# #%#(, 5) &,+ #%#, 6) )#%# &,+( #%#( # 7) #),-+&# + '$+,+.+$,-& *&$,## 0&. 1,&# 5 ).+.+&#,* + &## &,#*+ &'&#* &+,,#% & )$+,&. # #/ &,#*+,-.&0#$- 36 &#*&+&#( &+,/,#%. 1#+& &,#*.2$ $* ).*#,+.+&#: 1) #%#, 2) '#$,0&# &+ (& )$+,& + $+5#/ &#*&+&#/), 3),0&# &+ #%#(. &)#+&* &,#**- &#*&+&#* &+,/,#% $&$ #*$++&# #,+, #),-23# *$#'#( )&. &$&, '$ + &+(,#, $ # + $+5(, #*$++&#, *0& $-, +* & )$+,&: 7 & «$#%#&&*» *$#,, 1 2 # &,#*+. $'# &# *&$## $+5 # &+,# #*$ &$,#'#., + «$#%#&&/» &#*&+&#/ $(,#2$,23# *&$#'# )#&#: ),, +($+ / '$+ ',+, +$, )+*$- + 5,, /, / *$.'&#, +&5&$-, $+&& $&5&#, ) )+,&# + *-, )+&#, ($+# / &%#, %#,-&( $$,.,&-. + &#*&+&# $(,#2$,23# &'&#: 1),#% ) &$#2 )$*, 2) ) )#& $$$+# #$,(, 3) ) 6$&#'( /$#$#, 4) ) '$+* / +($+*,#%, 5) ).'&#, 6) ) %#,-&* $$, 7) ) &+&#2 5,, 8) ) 6*&%#&&( %&, 9) ) %& $.#,$. %,* «$#%#&&»,# #*$ ).&2 # *&'#,&&2 ',&&&$- *&$#'#/ )#&+ (+*0&, )$* '$,#'$+ *$#+*/,*.,-5). & &+& *$#+#+'& )#&#,,+.+$,-& *$#+#+&&/,* +)2$ $#%#&&/ # &+/ &#*&+&#( $(. #5- &$ )#&#,#- )$+,&&*# $,- # &,#*+ (1, 7, 9). 37

38 2.. &&(,+ * *$#*,+.+&# 6$&#/ &#*&+&#( &+,/,#%. 0., & + ++&##, *$#,, 6$&( '$#.$ +)#+, # EVS, '$#'& # EKSS. 1+&',-& 6$&# &#*&+&# $( * +)#+,# #,+ Eesti vene sõnaraamat?. **. & 6$$ #$'&# +&., &$$'&*, )$* *.$#,#- EVS, $( &', #+$ # +)#+,- # I-III $*+ 6$,+, $*, ),- #&# 3 & +5&, # $$#,+& $ &$#$$ 7$& 8 +,,#&&., 6$* * *,#.$- $$'& )$+#$,-&2 ).4* )),+ 474,*. ),$+## 6$$ *$#,., ),&& &&*# EESS (141). 10 '* )($# &)$+&&* &,#, $&+#* &.&&$/ 6$&,+.+&# +.3.! 7 8!< $ &* +)+ 6$&,+.+&#, )#-, + &+&*, & EKG. +$ + &+&&( **$#,,+ 6$& *0&,#$- & + )), # $/ «&# ),5&#2 &, )*$+ # +,&#( (laps, maa, laud, päike # $..)» 1. #/,+ + 6$&* $&#$,-& *,, & &# +/$ + &+&(,+&( ) # &+2$ (#/ &+ +,$ %,$&(). $2 )) $+,2$,+, $ &+2$.4$ ) )#& $&5&# )*$, ($+#2, '$+, %& #,# *-$ * )%##'* )#&, &)#*: söökla *$,,2# $.,+ +$( )) &+2$ *$#+#+&&*# [EKG I: 407]. &,#* *$#+#+&&/,+ # )#&#* #/.+&# &#*$,+.+&#. 1#.+&##,+ +,2$ + )$: &,#$#'#(, $ $- )#+$ *#+&# $$ $+/,+; )%,-&(, $ $- )#+2$ )+#,.+&#,+ ($*# +,$ &#$,- ), $, &# 02$,.2$ # 2 %,- &#$ 6$.+&#. 6$&* &+&*# ).*#.+&#,+ +,2$,0&# (liitmine) #,+.+&# (tuletamine). )+*,'.4#&2$ + #,#., &+ (õpi-poiss), + +$*,' &+ )##&$ # (õpi-lane). $ 0 +* + 6$&* $- &,- #/ +*0&$(.+&# &+/,*: &+# (konversioon), 3&# (lühendamine), &$*#&%# (kontaminatsioon) # ),#%# (reduplikatsioon), $ $- )+$&# &+ [EKG I: 408]. 3 $( $#),+.+&#, )# $* &+ $&)$#$ # &( '$# '# + 2 '#$ **$#'#*# $+*# (laul laul/ma). +2 &+ *0& ),'#$- $0 )$* (televiisor telekas). 1#.$ + #,#.,'$# &/ &+, # &# #&2$ + &+2 &+ (suits + udu sudu). * '$ )$$+$ +#%# + * &+ (pudipadi). #,+.+$,-&/ *&$+, #),-23#/ + 6$&*,+.+&##,,23#: &+ (tüvi) # # (tuletusliited). &+ +/#$ + 02,*, $#$ $,-& #,# ) #*&23( **( (laps lapse, 1 [EKG I: 407].!- # &#0 )+ %#$$ # EKG +),&& &*#. &. &. 38

39 lapsed), /$ $-,+, $ & #*&2$. $*,' +&5&,#'# *0 &+( #,*( &$. +.& &+.'& &+2$ + 6$&* )*$, '$+ # #),-2$,.&'&# '#, (poiss, maja, üks). &+ )%,-&* &'&#*.'& +,$ +&&(, +$'$ $,- *,-&*# )$,*# #,# #*# (laul-ma, laul-da, laula-n, laule-v, laul-mine # $.).). 6$&* $- 39 # &#,-& &+, $ +$'2$ $,- + &*,+ # &# + * *$ & )+$2$ (lau- lau/päev). & & #,2'&, '$ &#,-& &+ *0$ )($# + )+$23# +&& &+ [EKG I: 409]. * &+ *0$ +-#+$-, '$ 6$,'$ )#,+.+&##, )0 +, )# #,-&* )..+&# (kala kal/ur). # *0& + 6$&*,#$- & + )): )# eesliide, $( )5$+$ &+, # # (järelliide, $...+,-& )$#), $(,$ ), &+. **.3* *,, )##&#$,-&( '$# ** +,$ 3 '#: 1) +0$- &+, $,#'23 $.23( &+ )&$# (+ $*,' ** &+2$ *$$#+*# mutatiivid); 2) $'&$- &'&# #,# *#+$- (-$ +0&( )#& (+ $(,# # &+$ *##%#23#* modifitseeriv); 3) 6),#%#+$- ),&&2 #&$#'2 +-, #,#, &,#'& '$#%*, +0$- $&5&#. )+/ +/,'/ # +),&$,#-*&$#'2 &%#2, + $$-*,',#-**$#'2 &%#2 (* $, # *0$ +),&$-. &#).!!<= : 7 8!< &&(,+ * *$#* $,.2$ 6$&# &#*&+&# &+,/,#%. 1-* )&$.$ )&,##+& ).,+.+&#, + 2-* )&$ )#5*, $ #/ &+.2$ #,-& )#+&, $0, # &+ )#&#*2$ '$# +,+,0&##. $, + &*#., +)#& 474 6$&#/ &#*&+&#( &+,/,#%. 397,* # &#/,#- )#+&*# (.+&,0&#*, #%#(, '&#* #,0&#* #%#(), 78 &#*&+&#( &+,/,#%,#- &)#+&*# (&*$#+#+&&*#),**#. 6$&* #%# #,0&# &+ ),&2$ ) *, # ) *. &# *$ +$)$- $,-& (noor + uk, kooli + laps) # +*$ (0 kooli + eel + ik). 6$&* ** )$#+&* ).*.+&# 3$+#$,-&/ +.3, $ # &#*&+&#( $( + '$&$#, +,$ $0!! $. 7$&#,0&,+,$ & 2 )): $*#&$#+& # ),$#+& (determinatiivsed ja kopulatiivsed liitsõnad) [EKG I: 457] (*.. 6$* &#0, & $. 47). (66$5 %# $1$ *& )$&& + 6$&*, '* + *, & $0 +,$ +0&* ).*,+.+&#. 6$&* &'#$+$, 100 **,.,-5#&$+ # &#/ )$#+&. 1# 6$* &#., '$$& #*&& #, )#* '#$$ $,- ** eba- [EKG I: 410]. 7$& **$# &'#$+$ 39 #+ 3$+#$,-&/, # &#/ 19 *$ '$++$- +.+&## &#*&+&#(,#%: -ja, -lane, -kas, -ke(ne), -line, -nna, -tar, -ik, -k, -nik, -mik (-miku), -(v)r (-ri, -ru ), -is (-ise), -ts, -u, -(a)rd, -al, -sk. ),-+&# & # $ &* )) &+/,+, $( +9 $+ #.4$#+& &#'&& «&+& &'&#», $ $- &$ *&$#'# )#&# +($+&& +*,+*, +/3#* + 6$ )). 7$# )#&# ),&2$ *&$#,+ #*&& )##&&#* #, # *0& '#$$-, '$ &+& 39

40 &'&# &+/,+ &( )) & **, +#$ &'&#2 # [Kasik 1972: 25]. 1,- + 6$&* # '$ *& &'&#(, $ &'&# *$#+#+&&,+ +.,-5( '$# +##$ $ *&$#'#/.&&$( &+. +(.$ *.&0#,#, '$,.+&# &+,/,#% 6$$ ).., #),-+& + 71,' (# 394,*)..+&## &#*&+&#( &+,/,#% '$+$ 15 #+: -k/-ik/-uk, - lane, -ja, -ke(ne), -tar, -u, -kse, -m, -kas, -ndik, -an, -ts, -nna, -s/-is/- us, -ur. "#,+.+$,-& $+ + &5* *$#, & +$$#,#-. $.,#% )#+& $&5&#,#'$+ &#*&+&#( &+,/,#% + 6$&* $+$$+&& ).* #/.+&#.! 5. ' ) )#+& 1#+&,*,* #%#,0&#,#'$ )'#/ ).+.+&# + &5(.$ )$+,& '&# (2,+: põnn, jõmps) #.$&$#+%# (2,+: pisike(ne), noor). 1.! 1!" < 8!<= : 10 '* ).& *$$- )..+&# 6$&#/ &#*&+&#( &+,/,#%, $&+#* $ & &)#+&/ &#*&+&#/. #/., +)#& 78.,#* #/ + +2 '- &.$+&& 6$&#,+, #*$++&# # *$#'# &#*&+&# $+&& 6$&#/ &)#+&/,+, &+23#/ &+,,#%,., &(& 31: jospel *,-'#5 jumbu *,-'& junts *,-'& jõmm *,-'& jüts *,5 kainik.& *,5 +$ klunn *,-'#5 klutt *,-'#5 kõurik $&+)#$&*( laps.9& natt ), neid +' neiu +5 nolk /,2)# noor *,0- nublu *,-'#5 piiga +#% plika +'& poiss *,-'# preili / preilna.5& põngerjas, põngermann *,5 semu 0 sipsik *,5 sõber tipsi +'& tita *,&% titt #$ tots +'& trulla $,$5 tsura *,-'# tüdruk +' * +##*,.$+&& 6$&# &)#+&,+ &+2$.&,#.. &# & ),&#$,-& /$#$## (laps, tita, poiss),,#. +&$ 6)#+&( $$& (jõmm, nolk). &)#+&* &#*&+&#*,#%, $ *$ &+$-.&, *0& $&$# &#*&+&# $+&&#+. $#/ &)#+&/,*,- 8: nõbu +2&(.$ orb #$ poeg & sõsar $ sõtse $#% ($ $%) tütar '- vend.$ õde $ 40

SK SK SK SK SK SK VAC +/- 3% 230 VAC +/- 3% 50/60 Hz +/- 0,05% (selectable) 200 Watt.

SK SK SK SK SK SK VAC +/- 3% 230 VAC +/- 3% 50/60 Hz +/- 0,05% (selectable) 200 Watt. SK 200-112 SK 200-124 SK 200-148 SK 200-212 SK 200-224 SK 200-248 10,5 15 VDC 21-30 VDC 42-60 VDC 200 Watt 230 Watt 400 Watt 90% 400 ma Ventilator, vermogens en temperatuur gestuurd Fan, load and temperature

Nadere informatie

INBRAAK- EN BRANDGETESTE

INBRAAK- EN BRANDGETESTE INBRAAK- EN BRANDGETESTE kuizen Inbraakgeteste kuizen dienen voornameijk om waardevoe zaken te beveiigen tegen diefsta. Brandgeteste kuizen bieden bovenop de inbraaktest een beangrijke beveiiging tegen

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

Ruimte I en II is één ruimte en middels gordijn gescheiden. Wordt niet verhuurd. Ruimte I Ruimte II Ruimte III Ruimte IV. Datum bijgewerkt:

Ruimte I en II is één ruimte en middels gordijn gescheiden. Wordt niet verhuurd. Ruimte I Ruimte II Ruimte III Ruimte IV. Datum bijgewerkt: VERHUUR NATUURHÛS KEWEIDE 2016 Blanco = Vrij voor verhuur = chtend huur ptie = ptie voor verhuur M = Middag huur Gereserveerd = Verhuurd definitief A = Avond huur Ruimte I Ruimte II Ruimte III Ruimte IV

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr.

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr. VRSLAG X ARTIKL 73a FAILLISSMTST PBAAR 5 LU Lu LIJ D. Ie. a U %.4 3 rj 5 (.9 sizi Q.),_, z LL, z (9.$) 4 < (f ), (13 z 77) a ) a < a u 1 : 1 : a ) 1.1.' m :3 2 i In he fllissemen van: Fliissemensnummer:.i;

Nadere informatie

Toets 1 IEEE, Modules 1 en 2, Versie 1

Toets 1 IEEE, Modules 1 en 2, Versie 1 Toets 1 IEEE, Modules 1 en 2, Versie 1 Datum: 16 september 2009 Tijd: 10:45 12:45 (120 minuten) Het gebruik van een rekenmachine is niet toegestaan. Deze toets telt 8 opgaven en een bonusopgave Werk systematisch

Nadere informatie

- Algemeen 0. Een nòg slimmere schil, die slanker is en nog handiger gefabriceerd kan worden (nog efficiënter). De achtergevel in de steigers H²

- Algemeen 0. Een nòg slimmere schil, die slanker is en nog handiger gefabriceerd kan worden (nog efficiënter). De achtergevel in de steigers H² - 0 6 y Y I H éé O I - H ( ) óó ( ) ( ) I 2020 () H 6 4 H F 1 Py 2014 (1000 ) F 2 I 201 2016 (10000 ) F 3 O 2017 / 2020 (100000 ) P L L T B B éé y y- U P () B 2014 y Z 1 è I ( ) ( P-) I 2014 y H ò ( ë)

Nadere informatie

ANTWERPEN januari 2017 ANTWERPEN februari 2017

ANTWERPEN januari 2017 ANTWERPEN februari 2017 ANTWERPEN januari 2017 ANTWERPEN februari 2017 01 zo 05:33 5,52 - - 16 ma 06:15 5,64 00:41-0,15 01 wo 06:31 5,54 01:05-0,15 16 do 07:08 5,47 01:28-0,10 17:49 5,62 12:28-0,24 18:35 5,75 13:15-0,45 18:51

Nadere informatie

OOSTENDE januari 2017 OOSTENDE februari 2017

OOSTENDE januari 2017 OOSTENDE februari 2017 OOSTENDE januari 2017 OOSTENDE februari 2017 01 zo 02:40 4,53 09:18 0,24 16 ma 03:25 4,71 10:10-0,10 01 wo 03:39 4,72 10:31 0,01 16 do 04:28 4,57 11:11 0,10 14:59 4,65 21:31 0,43 15:51 4,75 22:27 0,36

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Antwerpen januari 2016 Antwerpen februari 2016

Antwerpen januari 2016 Antwerpen februari 2016 Vlaamse overheid Antwerpen januari 2016 Antwerpen februari 2016 01 vr 08:07 5.06 01:53 0.21 16 za 08:07 5.32 02:30-0.03 01 ma 08:50 4.82 02:45 0.17 16 di 09:42 5.05 03:47 0.03 20:34 4.98 14:44 0.04 20:38

Nadere informatie

Oostende januari 2016 Oostende februari 2016

Oostende januari 2016 Oostende februari 2016 Vlaamse overheid Oostende januari 2016 Oostende februari 2016 01 vr 05:39 4.14 - - 16 za 05:21 4.47 - - 01 ma 06:23 3.95 00:26 0.92 16 di 07:05 4.20 01:06 0.64 18:11 4.09 12:23 0.55 17:59 4.47 12:13 0.17

Nadere informatie

Oostende januari 2013 Oostende februari 2013

Oostende januari 2013 Oostende februari 2013 Vlaamse overheid Oostende januari 2013 Oostende februari 2013 01 di 03:06 4.51 09:46 0.22 16 wo 03:52 4.75 10:39-0.17 01 vr 04:03 4.73 10:54 0.04 16 za 04:59 4.49 11:40 0.23 15:27 4.61 21:57 0.47 16:22

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Grote Markt Antwerpen

Grote Markt Antwerpen 2 rote Markt 1 2000 ntwerpen archeologie@tad.antwerpen.be 03 338 22 70 3 rote Markt 1 2000 ntwerpen archeologie@tad.antwerpen.be 03 338 22 70 4 rote Markt 1 2000 ntwerpen archeologie@tad.antwerpen.be 03

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

Bladmuziek. midden- / bovenbouw / 2. Inhoud

Bladmuziek. midden- / bovenbouw / 2. Inhoud 22e aargang Trefwoord, aflevering 2 opyright Kwintessens, 2016. Het is scholen, geabonneerd zin op Trefwoord, toegest all voor intern gebruik geelten van dit materiaal te kopiëren en te vermenigvuldigen.

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Administratie Diamant Politie

Administratie Diamant Politie De resultaten van drie onderzoeksprojecten van het SOMA Dossier Administratie Diamant Politie We hebben de lezers steeds op de hoogte gehouden van de onderzoeks- projecten van het SOMA. We zijn dan ook

Nadere informatie

Melkweg. Hier is de bon. Lezen Alfa A. Naar de winkel

Melkweg. Hier is de bon. Lezen Alfa A. Naar de winkel Melkweg Lezen Alfa A Hier is de bon Naar de winkel Colofon Melkweg Lezen Alfa A, Hier is de bon, 205 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern is een uitgave van Stichting

Nadere informatie

Voor kabelgeleiding omhoog zijn de verticale laddersystemen van OBO beschikbaar. Uitgebreide systeemtoebehoren maken een snelle en eenvoudige montage

Voor kabelgeleiding omhoog zijn de verticale laddersystemen van OBO beschikbaar. Uitgebreide systeemtoebehoren maken een snelle en eenvoudige montage Voor kabelgeleiding omhoog zijn de vericale laddersysemen van OO beschikbaar. Uigebreide syseemoebehoren maken een snelle en eenvoudige monage mogelijk, die zowel direc egen de wand als vrijsaand kan worden

Nadere informatie

DA3A - Dames Div.III Nat.Afd.A/Vrouwen Div.III Nat.Afd.A

DA3A - Dames Div.III Nat.Afd.A/Vrouwen Div.III Nat.Afd.A Page 20 of 37 Journée/Speeldag : 1(1) 6 29/08/2014 20:15 (1634) 2 30/08/2014 3 30/08/2014 7 30/08/2014 5 30/08/2014 1 30/08/2014 4 30/08/2014 15:00 (2214) 15:00 (2216) 15:00 (2019) 15:00 (1837) 15:00 (2421)

Nadere informatie

4B - Div.Prom.Nat.B/Nat.Bev.B/Div.Prom.Nat.B/Nat.Bev.B

4B - Div.Prom.Nat.B/Nat.Bev.B/Div.Prom.Nat.B/Nat.Bev.B Page 2 of 12 Journée/Speeldag : 1(1) 101/09/2012 20:00 (3021) 402/09/2012 14:30 (2044) 202/09/2012 702/09/2012 602/09/2012 302/09/2012 502/09/2012 802/09/2012 15:00 (2238) 15:00 (2434) 15:00 (3329) 15:00

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENEVOORWAARDEN SmartOfficeSupport Begrippen Opdrachtnemer:TrudydeBruinhandelendonderdenaamSmartOfficeSupport. Locatie:AdresdoorOpdrachtgeveralswerkruimteaangewezen. Opdrachtgever:WederpartijOpdrachtnemer;zij/hijdiedeopdrachtverstrekt.

Nadere informatie

Taak Splitsing Voortgang. Mijlpaal Samenvatting Projectsamenvatting. Externe taken Externe mijlpaal Deadline

Taak Splitsing Voortgang. Mijlpaal Samenvatting Projectsamenvatting. Externe taken Externe mijlpaal Deadline Id naam Duur Begindatum Einddatum an '10 18 jan '10 25 jan '10 1 feb '1 d w d v z z m d w d v z z m d w d v z z m d 1 2 Start 1 dag woe 13-1-10 woe 13-1-10 3 Voorbereidende werkzaamheden (offertes, besluiten

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

55 liedjes van Jan Coeck. met begeleidingscd

55 liedjes van Jan Coeck. met begeleidingscd Liedjesbuffet 55 liedjes van Jan Coeck met begeleidingscd Copyright EUPRINT ed., Parkbosstraat 3, B3001 Heverlee Tel.: +32 16 40 40 49 Fax: +32 16 40 70 49 www.euprint.be info@euprint.be Liedjesbuffet

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

*+,+ -. / 0"") !""#$$%"!&'()"

*+,+ -. / 0) !#$$%!&'() *+,+. 0"") $!""#$$%"!&'()" 1. INLEIDING...1 2. CONCEPTUELE VERKENNING...3 2.1 Erfgoed, erfgoedleren en erfgoededucatie...3 2.2 Erfgoededucatie in relatie tot onderwijsvernieuwing...4 2.3 Het concept curriculum...

Nadere informatie

nederlands fabricaat design kwaliteit mvo ervaring Product overzicht reginox. echt hollands

nederlands fabricaat design kwaliteit mvo ervaring Product overzicht reginox. echt hollands nederlands fabricaat design kwaliteit mvo ervaring Product overzicht reginox. echt hollands elite COlleCtie Kijk voor meer modellen en details op reginox.nl texas 18 x 40 texas 40 x 40 + 40 x 40 nevada

Nadere informatie

harold hamersma & esmee langereis de grote hamersma

harold hamersma & esmee langereis de grote hamersma 2018 & VOORWOORD 2 3293 AUSTRALIË ROOD R H! I NU, C?! M,?. M é,. S,. B. D. H. D D H. O, E L, D H. Eé, :. E -. H,. O Cè C, S-É. D, -. E! N D H, H H E L AUSTRALIË ROOD ë; R;A W C S 2014 C V : : 14% : 12,95

Nadere informatie

4 kerstliederen voor gemengd koor SATB 4 Dutch Christmas songs for mixed choir SATB

4 kerstliederen voor gemengd koor SATB 4 Dutch Christmas songs for mixed choir SATB krstli vr mgd kr SATB Dtch Chrtmas sngs fr mixd chir SATB Gillms Mssas 159 160) 006/0/1 nhdspgav 1 E kk ns br zig, hilig l Mt z niw jar 5 t kwam dri knn 6 Th ditin may b frly dtribd, dplicad, prfrmd, r

Nadere informatie

Pleisterwerk Snede AA' Gevel pleinzijde. Zijgevel. Woning 2

Pleisterwerk Snede AA' Gevel pleinzijde. Zijgevel. Woning 2 + + +.6 +.6 +6 te - Mv excusf in wiverbn Dkpnn Hout schrijnwerk - bokrm Hout schrijnwerk - inkomeur Hout schrijnwerk - borstwer Hout schrijnwerk - tuinpoortje Ingewerkte kgoot +6 +44 +44 2 1-0. -0. 1&2

Nadere informatie

Een tijdje terug viel er iets uit de lucht. Het waren brokstukken van een satelliet. (Af / De / Os) brokstukken vielen op de aarde.

Een tijdje terug viel er iets uit de lucht. Het waren brokstukken van een satelliet. (Af / De / Os) brokstukken vielen op de aarde. Voorbeeldtekst: Afval uit de ruimte Een tijdje terug viel er iets uit de lucht. Het waren brokstukken van een satelliet. (Af / De / Os) brokstukken vielen op de aarde. Foto: ANP In (de / van / zeg) ruimte

Nadere informatie

Toetsrooster klas 1 Periode 3

Toetsrooster klas 1 Periode 3 Toetsrooster klas 1 Periode 3 Week 9 vak uur surv Week 13 vak uur Week 17 vak uur Week 21 vak uur di 1-mrt di 29-mrt di 26-apr meivakantie di 24-mei wo 2-mrt wo 30-mrt wi 4 wo 27-apr meivakantie wo 25-mei

Nadere informatie

Herfstsignalering. Grafementoets: instructie voor de leerkracht

Herfstsignalering. Grafementoets: instructie voor de leerkracht Grafementoets: instructie voor de leerkracht De grafementoets wordt afgenomen na Thema 4. De toets bestaat uit een toetskaart, waarop de letters staan, in de volgorde zoals ze aangeboden zûn. De letterkennis

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Nijmegen: Ars Aequi Libri

Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Nijmegen: Ars Aequi Libri UvA-DARE (Digital Academic Repository) De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Oderkerk, A.E. Link to publication Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire

Nadere informatie

et en de letterfabriek mijn eerste leesboek Inkijkexemplaar Plantyn

et en de letterfabriek mijn eerste leesboek Inkijkexemplaar Plantyn MIJN EERSTE LEESBOEK et en de letterfabriek mijn eerste leesboek Plantyn De iconen in Mijn eerste leesboek geven het niveau van woorden en teksten aan. Hieronder staat hoe je ze kunt herkennen. Plantyn

Nadere informatie

621000 Werkgeversbijdrage rsz 54.076,00 454000 aan Te betalen rsz 54.076,00 Divers journaal

621000 Werkgeversbijdrage rsz 54.076,00 454000 aan Te betalen rsz 54.076,00 Divers journaal Lonen & Wedden I. Algemeen voorbeeld A. Boekhoudkundige verwerking 454000 aan Te betalen rsz 20.194,00 454000 aan Te betalen rsz 54.076,00 550000 aan KBC 733-0509088-62 103.058,00 3. Ontvangst aankoopfactuur

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

LTX016B05. Nieuwe ontwikkelingen in de syntaxis. College 4

LTX016B05. Nieuwe ontwikkelingen in de syntaxis. College 4 LTX016B05 Nieuwe ontwikkelingen in de syntaxis College 4 2/111 Vandaag: eerste college Regeer- en Bindtheorie (1/6) 3/111 Vandaag:! inhoudelijk gedeelte (een paar onderdelen van de theorie)! theoretisch

Nadere informatie

Even later staan Phoebe, Paige en Piper bij Darryl tussen allemaal politieagenten

Even later staan Phoebe, Paige en Piper bij Darryl tussen allemaal politieagenten Auteur: Tim Janssens Mail: timmiejanssens_1994@hotmail.com Leo tegen Leo Phoebe staat in de keuken. Piper komt binnen. Piper: Wat ben je aan het doen, Phoebe? Phoebe (boos): Nagels aan het bijten! Is dat

Nadere informatie

WO DO VR ZA ZO MA DI WO DO VR ZA ZO MA DI WO DO VR ZA ZO MA DI WO DO VR ZA ZO MA DI WO DO VR. AUGUSTUS 2015 week 31 32 33 34 35 36

WO DO VR ZA ZO MA DI WO DO VR ZA ZO MA DI WO DO VR ZA ZO MA DI WO DO VR ZA ZO MA DI WO DO VR. AUGUSTUS 2015 week 31 32 33 34 35 36 Kamer ; Tweepersoons bed.0 m. lang. Kamer en ; Tweepersoons bed.0 m. lang + éénpersoons bed. Kamer, en ; x éénpersoons bed, waarvan bed extra breed (. m.) deze kan ook worden gebruikt voor kinderen samen

Nadere informatie

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn.

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn. Psalm 31 Driestemmig gemengd koor Nr. 10.031.002 Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) Ky - ri - e e - - - lei - - - son, e - - - le - - - - - - i - son.

Nadere informatie

RVS flenzen / Edelstahl Flanschen / Stainless steel flanges

RVS flenzen / Edelstahl Flanschen / Stainless steel flanges Onderstaand assortimentsoverzicht geeft een indruk van de mogelijkheden van GNS Nederland. Gezien de enorme diversiteit aan afmetingen is enkel melding gemaakt van leverbare uitvoeringen en drukgroepen.

Nadere informatie

Klasnieuws!25! 21!maart!!25!maart!2016!

Klasnieuws!25! 21!maart!!25!maart!2016! Hallo, 21maart 25maart2016 Klasnieuws25 Hierkomthetkippennieuwsuitonzeklas DezeweekisDelphinedebegeleiderindeklas.Wehebbenhetdeze weekgehadoverdekipenhaareitjes. Opvrijdaghebbenwelekkergekooktmeteitjes.Bedanktaandeouders

Nadere informatie

M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 E1 E2 E3 E4 E5 2A1 2A2 2A3 2A4 2A5 3A1 3A2 3A3

M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 E1 E2 E3 E4 E5 2A1 2A2 2A3 2A4 2A5 3A1 3A2 3A3 20 SCHELDEVERBOND-QUIEVRAIN QUIEVRAIN 20 OUDE 14:00:00 0,000.0.201 1 17 7 7 M M M7 M M 0 P1 P P P7 P P P E1 E2 E3 E4 E 2A1 2A4 2A 3A1 3A2 3A3 3A4 3A SS1 SS2 SS3 SS4 SS RA1 RA4 RA OA1 OA 3OA1 3 3 3 3OA

Nadere informatie

LED Normaallampen LED Kaarslampen LED Kogellampen LED Persglaslampen

LED Normaallampen LED Kaarslampen LED Kogellampen LED Persglaslampen LED Normaallampen LED Kaarslampen LED Kogellampen LED Persglaslampen, vorm A60 Schakelbaar 20.000 keer Afmeting 108x60 mm Dimbaar en vergelijkbaar met een 40 Watt gloeilamp 800500 E27 8 Watt 470 Lm 800501

Nadere informatie

Ik zit in het nest samen met: Ik ben op kamp in: Onze kreet is: Ons kampthema is: Mijn leiding is: Ik ben verkleed als: En zo zien ze eruit:

Ik zit in het nest samen met: Ik ben op kamp in: Onze kreet is: Ons kampthema is: Mijn leiding is: Ik ben verkleed als: En zo zien ze eruit: Paspoort Spel Steenman Welp Zoek de woorden in het rooster Belofte Groet anddruk abouter S Y J C B W X Y P M N R I V M X D A U D X A S R Q R S M Q J N Y P N R I B B D D N F D G W Z W M S P D V U I Q D

Nadere informatie

ph 8,1; N0^ 0,1; temperatuur 16 C; Sg 1,022.

ph 8,1; N0^ 0,1; temperatuur 16 C; Sg 1,022. De Srandulo, 10(4): 94-100 (1990) -S4- WAARNEMINGEN OVER DE VERSCHALING VAN DE EUROPESE Z (REEFT HOMARUS GAMMARUS (LINNAEUS, 1758) IN HET AQUAR H VAN DEN HEUVEL Op l april '82 zorgde een in mijn zeeaquarium

Nadere informatie

Tijd om even een beknopte boom op te zetten

Tijd om even een beknopte boom op te zetten Tijd om even een beknopte boom op te zetten Beknopt Handboek Bedrijfstakpensioenfondsen Het Bedrijfstakpensioenfonds - Welke ondernemingen krijgen er mee te maken en wat zijn de nan i le risi o s wanneer

Nadere informatie

Jaaragenda onderbouw 2014-2015 * onder voorbehoud van wijziging

Jaaragenda onderbouw 2014-2015 * onder voorbehoud van wijziging 36 ma 1-9-2014 Organisatiedag en personeelsfoto ontvangst lln. 1e leerjaar en foto di 2-9-2014 ontvangst alle lln. klas 2 t/m 6 ontvangst alle lln. klas 2 t/m 6 wo 3-9-2014 do 4-9-2014 vr 5-9-2014 37 ma

Nadere informatie

Het commentaar van "Uitwaterende Sluizen" op nota a. 286 van ZZW, RIZA en RIJP (Waterstaatkundige werken. het Westelijk Randmeer

Het commentaar van Uitwaterende Sluizen op nota a. 286 van ZZW, RIZA en RIJP (Waterstaatkundige werken. het Westelijk Randmeer p x RIJKSWATERSTAAT DIRECPIE ZUIDERZEEWERKEN Afd. AN-Planstudie. Memorandum ZZAP-M-77.00.03 \\\ Het commentaar van "Uitwaterende Sluizen" op nota a (,1589 286 van ZZW, RIZA en RIJP (Waterstaatkundige werken

Nadere informatie

Europese Studies. C.W.C. Reijnen, propedeusecoördinator. Europese Studies. Voorlichting Postpropedeuse 11 April 2011

Europese Studies. C.W.C. Reijnen, propedeusecoördinator. Europese Studies. Voorlichting Postpropedeuse 11 April 2011 Europese Studies C.W.C. Reijnen, propedeusecoördinator Europese Studies Voorlichting Postpropedeuse 11 April 2011 Post-propedeuse Europese Studies 884 semesterindeling / nieuwe ES programma Post-propedeuse

Nadere informatie

Prijslijst schilderijen en beelden Pieter Paul van Genderen

Prijslijst schilderijen en beelden Pieter Paul van Genderen 2017 Prijslijst schilderijen en beelden Pieter Paul van Genderen Padje Productie 2017 Prijslijst schilderijen Pieter Paul van Genderen Nr. Doek Titel Prijs 001 Titel: Kruis VII 30 x 30 002 Titel: Kruis

Nadere informatie

ARCABO STACARAVANS B.V.

ARCABO STACARAVANS B.V. Basic Woodlodge Basic Woodlodge 400x250 A 10,0 1 14.150,00 Basic Woodlodge 600x300 A 18,0 1 17.450,00 Basic Woodlodge CL Basic Woodlodge CL 600x300 A 18,0 1 20.450,00 Basic Woodlodge CL 700x300 B 21,0

Nadere informatie

EENDRACHT HEKELGEM seizoen 2014-2015 EENDRACHT HEKELGEM JEUGD PLOEGEN & TRAINERS

EENDRACHT HEKELGEM seizoen 2014-2015 EENDRACHT HEKELGEM JEUGD PLOEGEN & TRAINERS EENDRACHT HEKELGEM seizoen 2014-2015 EENDRACHT HEKELGEM JEUGD PLOEGEN & TRAINERS Jeugdcoördinator BESTUUR Sub.: Jeugdcel Kees Kerstes BESTUUR Sub.: Infrastructuur Rik Verhavert JEUGD CÖORDINATOR Infrastructuur

Nadere informatie

We Recycle.be. Federplast.be is de Belgische federatie van kunststof- en rubberverwerkers, een koepelstructuur tussen Agoria en Essenscia

We Recycle.be. Federplast.be is de Belgische federatie van kunststof- en rubberverwerkers, een koepelstructuur tussen Agoria en Essenscia We Recycle.be Federplast.be is de Belgische federatie van kunststof- en rubberverwerkers, een koepelstructuur tussen Agoria en Essenscia Petri Ven Secretaris-Generaal We Recycle.be Intro www.werecycle.be

Nadere informatie

fit BOUMAN MAKELAARDIJ Hazelaardreef 83 te Vlaardingen-Holy NVM Ploni F. Bouman - de lvolf Register makelaar - taxateur

fit BOUMAN MAKELAARDIJ Hazelaardreef 83 te Vlaardingen-Holy NVM Ploni F. Bouman - de lvolf Register makelaar - taxateur BOUMAN MAKELAARDJ Poni F. Bouman - de Vof Regiser makeaar - axaeur Hazeaardreef 83 e Vaardingen-Hoy Bouman Makea"ardij Riouwaan 56 3131 NL Vaardingen fit NVM Teefoon: OO -2342693 Fax: OLO-23429 16 BTW:

Nadere informatie

postmaster@moerdijk.nl Van: VNG namens VNG Verzonden: dinsdag 13 december 2016 11:33 Aan: postmaster@moerdijk.nl Onderwerp: Lbr. 16/091 - Vacatures in commissie

Nadere informatie

ABB EQmatic Energy Analyzer, M-Bus QA/S , 2CDG110226R0011, QA/S , 2CDG110227R0011

ABB EQmatic Energy Analyzer, M-Bus QA/S , 2CDG110226R0011, QA/S , 2CDG110227R0011 Technische gegevens 2CDC512091D3101 ABB EQmatic Productbeschrijving De Energy Analyzers, M-Bus QA/S 3.xx.1 zijn DIN-railapparaten in Pro M-design voor de inbouw in verdeelkasten op een draagrail van 35

Nadere informatie

!"#$%&#'#%($%)*%+*$+%$##'%**$%,'-./%-0%1*+%)*0#'+*2*$+3% % 4*%5*)*'6#$)7*%81'(7+*$%"'-./*$9-$)%($%**$%,*':.(6)%6#$)7;1#0<%=>?

!#$%&#'#%($%)*%+*$+%$##'%**$%,'-./%-0%1*+%)*0#'+*2*$+3% % 4*%5*)*'6#$)7*%81'(7+*$%'-./*$9-$)%($%**$%,*':.(6)%6#$)7;1#0<%=>? !"#%&#'#%(%)*%+*+%##'%**%,'-./%-0%1*+%)*0#'+*2*+3% % 4*%5*)*'6#)7*%81'(7+*%"'-./*9-)%(%**%,*':.(6)%6#)7;1#0?@A=>B@% % % % %!"#"%&'(()*+,-./01(2/3456788 9(/0&1/:1,;0,&),?&1/,0&,0@&,%&)

Nadere informatie

Report for D-Sheet Piling 9.2

Report for D-Sheet Piling 9.2 Report for D-Sheet Piling 9.2 Design of Sheet Pilings Developed by Deltares Company: RPS advies en ingenieurs bv Date of report: 10/2/2013 Time of report: 4:03:39 PM Date of calculation: 10/2/2013 Time

Nadere informatie

Met 32 ingangen potentiaal vrij Input 1 t/m Input 32

Met 32 ingangen potentiaal vrij Input 1 t/m Input 32 Webrelais IPIO-32I-M Met 32 ingangen potentiaal vrij Input 1 t/m Input 32 Algemene informatie Configuratie versie 8.0 DHCP/STATIC Wanneer u de 12V= en de Netwerkkabel heeft aangesloten zal het moduul een

Nadere informatie

Prijsbijlage cruises met vertrek en aankomst in Nederland

Prijsbijlage cruises met vertrek en aankomst in Nederland 2018 Prijsbijlage cruises met vertrek en aankomst in Nederland 1 31 OKTOBER Maakt u in oktober een nieuwe reservering voor uw volgende cruise in een buitenhut of hoger dan ontvangt u een extra boordtegoed

Nadere informatie

F r a c t i e S A M 1. M e i - L i n K o s t e r

F r a c t i e S A M 1. M e i - L i n K o s t e r N e d e r l a n d s ( E n g l i s h b e l o w ) F r a c t i e S A M 1 M e i - L i n K o s t e r M i j n n a a m i s M e i - L i n K o s t e r, i k b e n 2 1 j a a r e n m o m e n t e e l b e n i k d e

Nadere informatie

Kerstarrangementen. Kerstbrunch. 3-gangen kerstfondue. 5-gangen kerstdiner. Onze arrangementen. Kerstcadeau

Kerstarrangementen. Kerstbrunch. 3-gangen kerstfondue. 5-gangen kerstdiner. Onze arrangementen. Kerstcadeau Vier kerst bij De Roode Schuur KERSTBROCHURE 2017 Kerstarrangementen De Roode Schuur beschikt over een hotel met 57 design suites, zeven multifunctionele zalen en Restaurant Meadows. Omdat wij het altijd

Nadere informatie

Vesper Vesper 20 maart De kruiswoorden 2

Vesper Vesper 20 maart De kruiswoorden 2 Vsp 0 maa 04 M mwk va Mav Vsp 04 D kuswoo H aa s. H sv va H Jus. E s maa éé oë a. E ook oo voo was 000 jaa éé a v. W m j o om va a Jus Csus w am. D was w waaop Hj a. Vsp 04 D kuswoo D w va kus. L mj, o

Nadere informatie

PEGASO B CJA AUTO EEEEE. Assortiment.

PEGASO B CJA AUTO EEEEE. Assortiment. PLUS Beheerssysteem van de eindaanslagen voor het stoppen en tussenstanden gebaseerd op technologie met absolute encoder met regelbare nulpositie. Bedieningscentrale "persoon aanwezig"gemonteerd aan boord

Nadere informatie

bij Veilig leren lezen kim-versie

bij Veilig leren lezen kim-versie eess s e r i e s l ee bij Veilig leren lezen kim-versie Zelf een boek lezen, dat is wat kinderen willen in groep 3. Bij Veilig leren lezen zijn leesseries ontwikkeld om kinderen veel te kunnen laten lezen

Nadere informatie

HORA BIJ DE HVA. Tine de Mik (t.de.mik@hva.nl)

HORA BIJ DE HVA. Tine de Mik (t.de.mik@hva.nl) HORA BIJ DE HVA Tine de Mik (t.de.mik@hva.nl) 1 TOEPASSING HORA In IT governance, sourcing en architectuuradvies 2 IT GOVERNANCE HVA Stuurgroep ICT Informatieregie Secretariaat (PPM, informatie, sourcing,

Nadere informatie

UITWERKINGEN VOOR HET VWO

UITWERKINGEN VOOR HET VWO UITWERKINGEN VOOR ET VWO AB DEEL oofstuk 5 GONIOMETRISCE FUNCTIES KERN PERIODIEKE VERSCIJNSELEN a) seconen van seconen een kwart van o is 9 o b) riekwart c) 5 van o is 5 a) o o o van o is 7 o o f 9 o o

Nadere informatie

OPLOSSING OEFENINGEN REEKS 2

OPLOSSING OEFENINGEN REEKS 2 OPLOSSING OEFENINGEN REEKS 2 Oefening 1 (= oefening 4 van reeks 1): Open het grootboek en het journaal. Stel voor elke transactie het algoritme op, registreer elke verrichting in het grootboek en in het

Nadere informatie

Mo na co Zien en Ster ven

Mo na co Zien en Ster ven Mo na co Zien en Ster ven Meer en meer Bel gi sche za ken men sen geven een ap par te ment in Mo na co op als thuis adres. Maar wonen ze er echt? De Tijd brengt de zon ni ge adres sen in kaart. Op val

Nadere informatie

NJB. Algemene informatie. Oplagespecificaties

NJB. Algemene informatie. Oplagespecificaties NEDERLANDS JURISTENBLAD NJB Algemene informatie Het Nederlands Juristenblad beoogt het vakinhoudelijk platform voor juridisch Nederland te zijn en is dé toonaangevende bron voor juristen. Titel: Nederlands

Nadere informatie

VERHUIZEN IN EINDHOVEN - 11

VERHUIZEN IN EINDHOVEN - 11 VERHUIZEN IN EINDHOVEN - 11 Verslag van een enquête onder de gezinnen en personen, die in de periode juli t/m december 1971 zijn verhuisd. Afdeling Onderzoek en Statistiek der gemeentesecretarie Eindhoven

Nadere informatie

aefinitie van nastrevenswaardig pensioen

aefinitie van nastrevenswaardig pensioen mreëentatie winenonzinovermenëioenen aeneaagnomeiomnr aefinitie van nastrevenswaardig pensioen eetbeëtedingëpatroonvóórpenëioneringennapenëioneringdientperëaldogelijktezijn Aanpakvandezeinleiding NK ceitenopeenrij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 413 Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet) Nr. 5 NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 25 januari 2006 In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 645 Wet van 22 december 2011, houdende intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars 0 Wij eatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Het economisch en financieel belang van de haven van Antwerpen op regionaal en lokaal niveau

Het economisch en financieel belang van de haven van Antwerpen op regionaal en lokaal niveau Dr. Harry Webers, Hir. Jan Janssens & Prof. dr. Chris Peeters Het economisch en financieel belang van de haven van Antwerpen op regionaal en lokaal niveau Antwerpen-Apeldoorn Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ti Vriendelijke Jong, Anne Marie de (OZL) Page 1 of 1 CC: Wijkhuizen, Gert Jan (DZL); Jong, Anne Marie de (DZL)

ti Vriendelijke Jong, Anne Marie de (OZL) Page 1 of 1 CC: Wijkhuizen, Gert Jan (DZL); Jong, Anne Marie de (DZL) Page 1 of 1 Jong, Anne Marie de (OZL) Van: Schoenmakers A.J.J. (Arjan) [arjan.schoenmakers@arcadis.nl] Verzonden: woensdag 14 november 2012 21 :32 Aan: Otter, Peter den (DZL); Rien.Vroegop@Scheldestromen.nl;

Nadere informatie

i g a h v s p e m l k b o z t r u n f de een het f f e f e l fik of af laf fel a a f v v a v a l t t e t e l ik zeg ik bof ik val ik ben ik tel

i g a h v s p e m l k b o z t r u n f de een het f f e f e l fik of af laf fel a a f v v a v a l t t e t e l ik zeg ik bof ik val ik ben ik tel f i k werkblad 11a f f i f i k i g a h v s p e m l k b o z t r u n f o o f de een het a a f l l a l a f f f e f e l fik of af laf fel z z e z e g b b o b o f v v a v a l b b e b e n t t e t e l ik zeg

Nadere informatie

Voorwoord Hans Bruning

Voorwoord Hans Bruning oorwoor Bijzoner elom; een boe at je e weg wijst naar e meest gastvrije en bijzonere aressen in Neerlan. aarom bijzoner? Omat in alle genoeme eme winels, onernemingen en horecagelegenheen mensen met een

Nadere informatie

your complete promowear supplier T-SHIRTS & TOPS

your complete promowear supplier T-SHIRTS & TOPS T-SHIRTS & TOPS 5 6 BASIC TEE ONZE BESTE LICHTGEWICHT KWALITEITS T-SHIRT. EUROPA S KEUZE IN KWALITEIT. 44 3 250 10 18 38 92 94 95 580 57 56 55 54 6 605 68 67 815 820 825 PAGE 103 CLIQUE BASIC-T 029030

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging en aanvulling van de Wet op de identificatieplicht, het Wetboek van Strafrecht, de lgemene wet bestuursrecht, de Politiewet 1993 en enige andere wetten in verband met de invoering van een identificatieplicht

Nadere informatie

F3O richtlijn. Bureaustudie (bijlagen 4 en 6) bouweenheid Rakstraat 9-23 bouwkundig bouwjaar: 1910

F3O richtlijn. Bureaustudie (bijlagen 4 en 6) bouweenheid Rakstraat 9-23 bouwkundig bouwjaar: 1910 onderdeel overzicht resultaten funderingsonderzoek bouweenheid 029 beoordeling cfm F3O richtlijn Bureaustudie (bijlagen 4 en 6) bouweenheid Rakstraat 9-23 bouwkundig bouwjaar: 1910 originele bouwtekeningen:

Nadere informatie

naam :.. nr. : klas :.. computer :..

naam :.. nr. : klas :.. computer :.. Je hebt het in module 8 knap gedaan. Je mag daarom zelfstandig verder werken aan module 9. Je hebt daarvoor wel je boek 2B nodig. Lees steeds goed de opgave, zodat je weet wat je moet doen. Wanneer je

Nadere informatie

HYGRASGARD AFF / AFTF, AFF-20 / AFTF-20, AFF-25 / AFTF-25

HYGRASGARD AFF / AFTF, AFF-20 / AFTF-20, AFF-25 / AFTF-25 HYGRASGARD AFF / AFTF, AFF-0 / AFTF-0, AFF- / AFTF- Ruimteigheid- en sensor (±% / ± % r.h.), opbouw, kalibreerbaar, AFF / AFTF ; AFF-0 / AFTC-0 sinterfilter Kwaliteitsproduct voor HVAC toepassingen, nauwkeurigheid

Nadere informatie

Vesper Vesper 27 maart De kruiswoorden 2

Vesper Vesper 27 maart De kruiswoorden 2 6 04 Vsp 7 maa 04 M mwk va Coak Ak.o. Vsp 04 D kuswoo H aa s. H sv va H Jus. E s maa éé oë a. E ook oo voo was 000 jaa éé a v. W m j o om va a Jus Csus w am. D was w waaop Hj a. Vsp 04 D kuswoo D w va

Nadere informatie

Het eerste meisje van Dirk Witte

Het eerste meisje van Dirk Witte S 6 Excellent Music Holland - Amstelveen - the Netherlands Bestellnr - ordernr - réf rice code ages - Seiten 190000 R 20 Het eerste meise van irk Witte Mens durf te leven home : wwwexcellentmusicnl e-mail:

Nadere informatie