ALGEMENE VOORWAARDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN"

Transcriptie

1 ALGEMENEVOORWAARDEN SmartOfficeSupport Begrippen Opdrachtnemer:TrudydeBruinhandelendonderdenaamSmartOfficeSupport. Locatie:AdresdoorOpdrachtgeveralswerkruimteaangewezen. Opdrachtgever:WederpartijOpdrachtnemer;zij/hijdiedeopdrachtverstrekt. (Devoorwaardenzijnindehij vormopgesteld,waarook zij ingevuldkanworden.) Overeenkomst:SchriftelijkeafsprakentussenOpdrachtgeverenOpdrachtnemer. Werkzaamheden:Opdrachtzoalsbeschrevenindeseparateovereenkomst. Artikel1.Algemeen a. DezevoorwaardenzijnvantoepassingopiedereofferteenovereenkomsttussenSmartOffice Supporthiernatenoemen: Opdrachtnemer,eneenOpdrachtgeverwaaropOpdrachtnemerdeze voorwaardenvantoepassingheeftverklaard,voorzovervandezevoorwaardennietdoorpartijen uitdrukkelijkenschriftelijkisafgeweken. b. DeonderhavigevoorwaardenzijneveneensvantoepassingopovereenkomstenmetOpdrachtnemer, voordeuitvoeringwaarvandooropdrachtnemerderdendienentewordenbetrokken. c. Indienéénofmeerderebepalingenindezealgemenevoorwaardenopenigmomentgeheelof gedeeltelijknietigzijnofvernietigdmochtenworden,danblijfthetoverigensindezealgemene voorwaardenbepaaldevolledigvantoepassing.opdrachtnemerendeopdrachtgeverzullenalsdanin overlegtredenteneindenieuwebepalingentervervangingvandenietigeofvernietigdebepalingen overeentekomen,waarbijzoveelalsmogelijkhetdoelendestrekkingvandeoorspronkelijke bepalingeninachtwordtgenomen. d. Indienonduidelijkheidbestaatomtrentdeuitlegvanéénofmeerderebepalingenofwanneererzich tussenpartijeneensituatievoordoet,dienietindezealgemenevoorwaardengeregeldis,dandient deuitlegplaatstevinden/desituatietewordenbeoordeeld naardegeest vandezebepalingen. e. IndienOpdrachtnemernietsteedsstriktenalevingvandezevoorwaardenverlangt,betekentditniet datdebepalingendaarvannietvantoepassingzijn,ofdatopdrachtnemerinenigerleimatehetrecht zouverliezenominanderegevallendestiptenalevingvandebepalingenvandezevoorwaardente verlangen. f. DeovereenkomstmetOpdrachtnemerbehelsteeninspanningsverbintenis.Indiendoelenzijn omschreven/opgenomenindeovereenkomstmetopdrachtgever,gaathetomstreefdoelen.hetniet halenvaneenbepaaldedoelstellingvaltnietaantemerkenalseentekortkomingindenakoming dooropdrachtnemer. g. EenverwijzingnaardeeigenalgemenevoorwaardenvandeOpdrachtgeverwordtuitdrukkelijkbuiten toepassingverklaard. h. Opdrachtgeverlegtgeenhandelingenopdieinstrijdzijnmethetgeldenderecht,debesluitenen richtlijnenvandeorganenvanopdrachtgeverofdeberoepsethiek.invoorkomendesituatiewordtde Opdrachtonmiddellijkgestaakt,waarbijdeOpdrachtgeverhetvolledigebedragvandeovereenkomst aanopdrachtnemerverschuldigdis. i. IndiendewerkzaamhedenopLocatieplaatsvindenisdeOpdrachtgeververantwoordelijkvoorhet verstrekkenvaneenvoldoendegeoutilleerdewerkomgevingvooropdrachtnemer.wanneerdeze werkomgeving(nog)nietbeschikbaaris,wordtdeaanvangvandeopdrachtuitgesteld,waarbijde Opdrachtgeverhethonorariumvandenietwerkbareuren,conformOvereenkomst,aan Opdrachtnemerverschuldigdis. Artikel2.Leveringenenbetalingen a. AlleleveringenwordengeachttezijngeschiedterplaatsewaarOpdrachtnemerisgevestigd. b. Allebetalingendienentegeschiedenopaangegevenrekening. c. DezevoorwaardenwordengeachtdeeluittemakenvaniedereOvereenkomsttussenOpdrachtgever enopdrachtnemer,tenzijuitdrukkelijkschriftelijkisafgeweken.devoorwaardenzijnbijhetaangaan vandeovereenkomstbekendbijbeidepartijen.bijeventueleafwijkingengaatdezeovereenkomst voor. Pagina 1 van 7

2 d. BijsamenstellenvandedoordeOpdrachtgevergebezigdeuniformeinkoopvoorwaardenende onderhavigeleveringsvoorwaardenzullendelaatsteprevaleren.devoorwaardenvande Opdrachtgeverwordenuitdrukkelijkafgewezen. Artikel3.Offertes a. AlleoffertesdoorenvanwegeOpdrachtnemergedaanzijnvrijblijvend,zowelwatprijs,inhoudals leveringstijdbetreft,tenzijuitdrukkelijkandersisovereengekomen,envervallenna30dagen. b. Bijsamengesteldeprijzenbestaatgeenverplichtingtotleveringvaneengedeeltetegeneen overeenkomstiggedeeltevandevoorhetgeheelopgegevenprijs. c. Opdrachtnemerkannietaanhaaroffertesofaanbiedingenwordengehoudenindiende Opdrachtgeverredelijkerwijskanbegrijpendatdeofferte,danweleenonderdeeldaarvan,een kennelijkevergissingofverschrijvingbevat. d. Opdrachtnemerheefthetrechtbepaaldewerkzaamhedentelatenverrichtendoorderden.De toepasselijkheidvanartikel7:404en7:407lid2burgerlijkwetboekwordtuitdrukkelijkuitgesloten. e. IndiendoorOpdrachtnemerofdoorOpdrachtnemeringeschakeldederdeninhetkadervande opdrachtwerkzaamhedenwordenverrichtopdelocatievandeopdrachtgeverofeendoorde Opdrachtgeveraangewezenlocatie,draagtdeOpdrachtgeverkostelooszorgvoordedoordie medewerkersinredelijkheidgewenstefaciliteiten. f. Wanneerslechtsvooreengedeeltevanhetuittevoerenoftevervaardigenwerkmodellen,kopijen dergelijkezijnoverlegd,isopdrachtnemernietgebondenaandevoorhetgeheelopgegevenprijs, indienzoublijkendathetnietgetoondegedeeltenaarverhoudingmeerarbeidvereistdanhetwel getoonde. g. EenOvereenkomstkomttotstandophetmomentdatdedoorOpdrachtgevervoorakkoord getekendeofferteofcontractdooropdrachtnemerisontvangenengeaccepteerd. Artikel4Honorarium,kosten,tarievenenvariabelevergoedingen a. DehonoreringvanOpdrachtnemerberustopuurtarieven,tenzijeenanderewijzevanbeloningis overeengekomen.hetgeldendeuurtariefisopgenomenindeofferte. b. Noodzakelijkereis,verblijf enadministratiekostenzoalstelefoon,telefax,porto,kopieer en drukkostenen(andere)kosten,aldannietvanderden,dienoodzakelijkenvolgensdeovereenkomst inhetkadervandeopdrachtdooropdrachtnemerwordengemaakt,ofdooropdrachtgeveraan Opdrachtnemerwordengevraagd,wordennaastdeuurtarievenafzonderlijkinrekeninggebracht. c. Voorzovernietuitdrukkelijkandersovereengekomenzijnbedragenaltijdexclusiefverschuldigde omzetbelastingenandereheffingenwelkevanoverheidswegewordenopgelegd. d. DeOpdrachtgeverzalkostenvanderdendiewordengemaaktdoorOpdrachtnemerinhetkadervan deopdrachtrechtstreeksaandebetreffendederdevoldoen.verlooptdebetalingaanderdenvia Opdrachtnemer,danisdezegerechtigdeenvoorschotopdekostenteverlangen.Ookis Opdrachtnemergerechtigdtothetdoorberekenenvaneentoeslagvooradministratiekosten. e. Declaratiesvoorhetverschuldigdehonorariumenoverigekostenworden,tenzijnadrukkelijkanders overeengekomen,tweewekelijksgedaan. f. Bijopdrachtendiebinneneenmaandwordenafgerondvolgtdedeclaratienabeëindigingvande werkzaamheden.eenvoorschotophethonorariumendekostenkanwordenovereengekomen. Kostenvanderdenkunnenbijontvangstvanfacturenonmiddellijkwordendoorbelastendienen binnen5werkdagentewordenvoldaan.opdrachtgevervrijwaartopdrachtnemervooralleclaimsals gevolgvanniet(tijdige)betaling. g. Opdrachtnemerverplichtzicheenverantwoordingvanurenenkostenbijtehoudenenopverzoek vandeopdrachtgeverterinzagebeschikbaartestellen.dezeverplichtinggeldtslechtsdanindienniet opbasisvaneenovereengekomenvastevergoedingwordtgewerkt.bijeeneventueelgeschilisde administratiebindend. h. Indienindeofferteeen richtprijs isopgenomen,geefthetvermeldebedragnietmeeraandaneen vrijblijvendeschattingvandekosten. Artikel5.Vastevergoedingen a. IsmetdeOpdrachtgevereenvastevergoedingovereengekomendanheeftdezevastevergoeding slechtsbetrekkingopdeindeovereenkomstgenoemdewerkzaamhedenendienstenvan Opdrachtnemer.Eventuelewerkzaamheden,dienstenenkostenvanderden,dieinaanvullingof Pagina 2 van 7

3 wijzigingdaaropinopdrachtvanopdrachtgeverdooropdrachtnemerwordengeleverd,hiernate noemen meerwerk,wordenopbasisvannacalculatieaanopdrachtgeverinrekeninggebracht. b. Denavolgendeomstandighedenkunnenaanleidinggeventotmeerwerkendaarmeetotafrekening opdewijzealsinartikel4voorzien: i. Uitbreidingofwijzigingvananalyse,pakketvaneisenenwensenofontwerp,nadatdeze dooropdrachtgeverisgoedgekeurd. ii. Eisen,wensen,randvoorwaardenofverwachtingenvanOpdrachtgeverdietentijdevanhet aangaanvandeovereenkomstniet,nietinvolleomvangofonvoldoendeduidelijkaan Opdrachtnemerkenbaarzijngemaakt. iii. GebrekenentekortkomingeninproductenofdienstenvanderdendiedoorOpdrachtnemer inredelijkheidnietwarentevoorzien,danwelwaaropopdrachtnemerweinigofgeen invloedkanuitoefenen iv. TekortschietendemedewerkingvanOpdrachtgeverbijdeuitvoeringvandeOvereenkomst. Artikel6.Wijzigingindeopdracht a. Wijzigingenindeoorspronkelijkeopdrachtvanwelkeaarddanook,schriftelijkofmondelingdoorof namensdeopdrachtgeveraangebracht,diehogerekostenveroorzakendanwaaropbijde prijsopgavekonwordengerekend,wordendeopdrachtgeverextrainrekeninggebracht. b. DoordeOpdrachtgevernahetverstrekkenvandeopdrachtalsnogverlangdewijzigingeninde uitvoeringvandeopdrachtmoetendoordeopdrachtgevertijdigenschriftelijkaanopdrachtnemer terkenniszijngebracht.wordenzemondelingofpertelefoonopgegeven,danishetrisicovoorde tenuitvoerleggingderwijzigingenvoorrekeningvandeopdrachtgever. c. Veranderingineenreedsverstrekteopdrachtaangebrachtkunnentotgevolghebbendatde oorspronkelijkovereengekomenleveringstijddooropdrachtnemerwordtoverschreden.indatgeval isartikel14vantoepassing. Artikel7.EigendommenvandeOpdrachtgever a. Omtrentbewaringengebruik,bewerkingenverwerkingvanzakendiehaardoorofvanwegede Opdrachtgeverzijntoevertrouwd,moetOpdrachtnemerdezelfdezorgaanwendendiezij dienaangaandeomtrenthaareigenzakenaanwendt. b. Onverminderdhetinhetvorigelideneldersindezealgemenevoorwaardenbepaalde,draagtde Opdrachtgeverhetrisicovoorbedoeldezaken.Indienhijbedoeldrisicogedektwilzien,dienthijvoor eigenrekeningvoorverzekeringzorgtedragen. Artikel8.EigendommenvanOpdrachtnemer a. Schetsontwerpen,presentatiemodellenen/oforiginelebeelddragers,zoalsdrukwerkoriginelen, foto s,verstrektestukkenzoalsrapporten,adviezen,enwatdiesmeerzij,blijventeallentijdein eigendomvanopdrachtnemer. b. BijbeschadigingoftenietgaanvandeaanOpdrachtgeverbeschikbaargesteldezakenalsbedoeldin hetvorigelid,wordtdeschadeonverminderdhetrechtverderekosteneninteressentevorderen,in rekeninggebracht. Artikel9.Vertrouwelijkeinformatie Partijenzijnverplichttotgeheimhoudingvanallevertrouwelijkeinformatiediezijinhetkadervande Overeenkomstvanelkaarofuitanderebronhebbenverkregen.Informatiegeldtalsvertrouwelijkals ditdoorpartijenismedegedeeldofalsditvoortvloeituitdeaardvandeinformatie.dezeverplichting geldtgedurendedeovereenkomsttottenminstetweejaarnahetbeëindigenervan. Artikel10.Informatieverstrekking a. DeOpdrachtgeverzalallegegevensenbescheiden,welkeOpdrachtnemernodigheeftvoorhet correctuitvoerenvandeverleendeopdracht,tijdigindedooropdrachtnemergewenstevormenop degewenstewijzeterbeschikkingstellen. b. Opdrachtnemerheefthetrechtdeuitvoeringvandeopdrachtopteschortentothetmomentdatde Opdrachtgeveraandeinhetvorigelidgenoemdeverplichtingenheeftvoldaan. Pagina 3 van 7

4 c. DeOpdrachtgeverstaatinvoordejuistheid,volledigheidenbetrouwbaarheidvandeaan Opdrachtnemerterbeschikkinggesteldegegevensenbescheiden.Voorschade,voortvloeiendeuit onjuisteofonvolledigeinformatiedooropdrachtgeverisopdrachtnemernietaansprakelijk. Artikel11.Betaling a. Betalingdienttegeschiedenzonderaftrekvanenigekortingen,indiennietandersis overeengekomen,binnen2(twee)wekennafactuurdatum.opdrachtgeverheeftgeen opschortingrechten/ofverrekeningsrecht. b. Opdrachtnemeris,ongeachtdeovereengekomenbetalingsconditie,gerechtigdomvóórdeaflevering voldoendezekerheidvoordebetalingteverlangenendeafwerkingvandeopdrachttestakenindien dezezekerheidnietkanwordengegeven. c. BijafwijkingvandebetalingstermijnzaldeOpdrachtgeveroverhetfactuurbedrageenrentein rekeningwordengebrachtvan1%(éénprocent)permaand,tenzijdewettelijkerentehogeris,in welkgevaldewettelijkerentegeldt.delenvanmaandenwordenvoordeberekeningvanderentein aanmerkinggenomenalsvollemaanden. d. HeteigendomvangoederenenrechtenblijftaanOpdrachtnemerengaateerst,voorzover bedongen,overopdeopdrachtgeveropdedagwaaropdezedeverschuldigdehoofdsom,renten, kostenenschadevergoedingenterzakevanallegeleverdegoederen,waaronderbegrependievan voorafgaandeleveringenc.q.diensten,zalhebbenvoldaan. e. Vooropdrachten,welkeeenlangebewerkingtijdvereisen,kandeelbetalingwordenverlangd.Deze deelbetalingendienenvooraftewordenovereengekomen. f. Iederedeellevering,waarondermedewordtverstaandeleveringvanonderdelenvaneen samengesteldeopdracht,kandeopdrachtgeverinrekeningwordengebracht.opdrachtgeveris verplichtdeelleveringenteaccepteren. g. Allekosten,zoweldegerechtelijkealsdebuitengerechtelijke,metbetrekkingtotdeinvorderingvan dedoordeopdrachtgeververschuldigdeenniettijdigbetaaldebedragengemaakt,zijnvoorrekening vandeopdrachtgever,dezebedragentenminste15%(vijftienprocent)vanhetverschuldigdebedrag enzullenminimaal 500, (vijfhonderdeuro)exclusiefbtwbedragen. h. OpdrachtgeverdienteventuelebezwarentegendefactuurvanOpdrachtnemer,binnen5werkdagen, schriftelijkkenbaartemaken,bijgebrekewaarvanopdrachtgevergeachtwordtintehebben gestemdmetdehoogtevanhetfactuurbedrag. Artikel12.Retentierecht/verhaal a. IndienOpdrachtnemergoederenvandeOpdrachtgeveronderzichheeft,isOpdrachtnemer gerechtigddiegoederenonderzichtehoudentervoldoeningvanallekostendieopdrachtnemer besteedheeftteruitvoeringvanopdrachtenvandiezelfdeopdrachtgever(retentierecht), onverschilligofdezeopdrachtenbetrekkinghebbenopvoormeldeofopanderegoederenvande Opdrachtgever,tenzijdeOpdrachtgevervoordiekostengenoegzamezekerheidheeftgesteld. b. HetrechttotretentieheeftOpdrachtnemerookingevaldeOpdrachtgeverinstaatvanfaillissement komtteverkeren,bijoverlijdenvandeopdrachtgever(ingevalheteeneenmanszaakbetreft),dan welingevaldeopdrachtgeverondercuratelewordtgesteld. Artikel13.VerzuimvandeOpdrachtgever IndiendevoortgangindeuitvoeringofdeleveringvanhetwerkdoorverzuimvandeOpdrachtgever ofdoorovermachtaanzijnzijdewordtvertraagd,kandooropdrachtnemerhetvolledig overeengekomenbedraginrekeningwordengebracht,waaronderbegrependereedsgemaakt kostenvandevoordezeopdrachtbestemdematerialenonverminderdhaarrechtverderekosten, schadeneninteressentevorderen. Artikel14.Overschrijdingleveringstermijn DedoorOpdrachtnemeropgegeventermijnenzijnindicatiefenzijnnimmertebeschouwenalseen fataletermijn.deenkeleoverschrijdingvaneengenoemdeleveringstijdbrengtopdrachtnemernietin verzuim. Pagina 4 van 7

5 Artikel15.Annuleringen a. IndiendeOpdrachtgeverdeopdrachtgeheelofgedeeltelijkannuleert,ishijgehoudenaan Opdrachtnemerallemethetoogopdeuitvoeringvandezeopdrachtredelijkerwijsgemaaktkosten (kostenvanvoorbereiding,opslag,provisiee.d.)tevergoedenenindienopdrachtnemerzulkswenst, devoordeuitvoeringvandezeopdrachtbestemdematerialenenhalffabrikatenvoorzijnrekeningte nementegendedooropdrachtnemerinhaarcalculatieopgenomenprijzen,allesonverminderdhet rechtvanopdrachtnemeropvergoedingwegenswinstderving,zomedevandeoverigeuitde annuleringvoortvloeiendekosten,schadeneninteressen.(zieovereenkomstartikel3lid5) Artikel16.Afname a. Tenzijandersisovereengekomen,dientdeOpdrachtgeververplicht,directnagereedkomenvande uitgevoerdeopdracht,dezeinontvangsttenemen. b. Indienalsgevolgvanverzuimdeopdrachtnahetgereedkomengeheelofgedeeltelijkdoor Opdrachtnemermoetwordenopgeslagen,kunnendehiermeegemoeidekostenaande Opdrachtgeverinrekeningwordengebracht. Artikel17.Klachten a. Reclamesdienenschriftelijktegeschiedenenwelbinnen14(veertien)dagennaleveringvande opdracht. b. ReclamesalsbedoeldinhetvorigelidzijnslechtsmogelijkvoorzoverdeOpdrachtgeverhetgeleverde nietingebruikheeftgenomen,heeftbewerktofverwerktofopanderewijzedaaroverheeftbeschikt. c. DeaansprakelijkheidvanOpdrachtnemeruithoofdevanenigeovereengekomenleverantieisbeperkt tothetmetdeopdrachtgemoeidebedrag. d. Indiennietandersschriftelijkisovereengekomen,magOpdrachtnemervoorondeugdelijkwerkgoed werkleveren. e. Opdrachtnemerisnietaansprakelijkvooropdegevolgenvanfouteninopdracht,modellenof materialen,diedoordeopdrachtgeverzijnverstrekt. Artikel18.Overmacht a. Ziekte,tijdelijkeofblijvendearbeidsongeschiktheid,persoonlijkonmisbaarheidvandeuitvoerende personenofelkeandereomstandigheid,dienietaanopdrachtnemerkanwordenaangerekendzoals bijvoorbeeldnatuurgeweldofstakingen,ontslaatopdrachtnemervanhetnakomenvande overeengekomenleveringstermijnofvanhaarleveringsplicht,zonderdatdeopdrachtgeveruitdien hoofdeenigerechtopvergoedingvankosten,schadeneninteressenkandoengelden. b. IngevalvanovermachtzalOpdrachtnemerdaarvanonverwijldmededelingdoenaande Opdrachtgever.DeOpdrachtgeverheeftnaontvangstvandezemededelinggedurende8(acht)dagen hetrechtdeopdrachtschriftelijkteannuleren,echteronderdeverplichtingomvanopdrachtnemer aftenemenenopdrachtnemertevergoedenhetuitgevoerdegedeeltevandeopdracht. Artikel19.Aansprakelijkheid,vrijwaringenenuitsluitingen a. VoorzoverOpdrachtnemerbijhaaractiviteitenafhankelijkisvandemedewerking,dienstenen leverantiesvanderden,kanopdrachtnemeropgeenenkelemanieraansprakelijkgesteldworden voorwelkeschadedanook,tengevolgevanhethandelenen/ofnalatenvandezederden,danwel voortkomenduitdezerelatiesmetopdrachtnemerofhetverbrekenervanongeachtofdezeschade ontstaatofzichtbaarwordtgedurendeofnaafloopvanderelatiemetopdrachtnemer. b. Opdrachtnemerisnietaansprakelijkvoorschadediehetgevolgisvanonvolkomenhedenof tekortkomingeninapparatuurofprogrammatuurdieisvervaardigddooranderendan Opdrachtnemer,daaronderbegrependedoorOpdrachtnemermeegeleverdeofbijOpdrachtgever aanwezigepakketsoftware,softwarecomponentenofruntime faciliteitenvanderden. c. Opdrachtnemerisnietaansprakelijkvoorschade,vanwelkeaardook,ontstaandoordat OpdrachtnemerisuitgegaanvandoorofnamensdeOpdrachtgeververstrekteonjuisteen/of onvolledigegegevens. d. IndienOpdrachtnemeraansprakelijkmochtzijnvoorenigerleischade,danisdeaansprakelijkheidvan Opdrachtnemerbeperkttotmaximaaleenmaaldefactuurwaardevandeopdracht,meteen Pagina 5 van 7

6 maximumvanhethonorariumvooréénjaar,althanstotdatgedeeltevandeopdrachtwaaropde aansprakelijkheidbetrekkingheeft. e. DeaansprakelijkheidvanOpdrachtnemerisiniedergevalsteedsbeperkttothetbedragderuitkering vanzijnverzekeraarinvoorkomendgeval. f. Opdrachtnemerkaneerstaansprakelijkwordengesteld,nadatzijschriftelijkingebrekeisgesteld,en eentermijnvanminimaalvierwekenheeftgekregenomalsnogaanhaarverplichtingentevoldoen. g. Opdrachtnemerisuitsluitendaansprakelijkvoordirecteschade. h. Onderdirecteschadewordtuitsluitendverstaanderedelijkekostentervaststellingvandeoorzaaken deomvangvandeschade,voorzoverdevaststellingbetrekkingheeftopschadeindezinvandeze voorwaarden,deeventueleredelijkekostengemaaktomdegebrekkigeprestatievanopdrachtnemer aandeovereenkomsttelatenbeantwoorden,voorzoveeldezeaanopdrachtnemertoegerekend kunnenwordenenredelijkekosten,gemaakttervoorkomingofbeperkingvanschade,voorzoverde Opdrachtgeveraantoontdatdezekostenhebbengeleidtotbeperkingvandirecteschadealsbedoeld indezealgemenevoorwaarden.opdrachtnemerisnimmeraansprakelijkvoorindirecteschade, daaronderbegrepengevolgschade,gederfdewinst,gemistebesparingenenschadedoor bedrijfsstagnatie. i. Deinditartikelopgenomenbeperkingenvandeaansprakelijkheidgeldennietindiendeschadete wijtenisaanopzetofgroveschuldvanopdrachtnemer. j. Opdrachtgeverstaatervoorindatgeenrechtenvanderdenzichverzettentegenbeschikbaarstelling aanopdrachtnemervanapparatuur,programmatuurofmaterialenmethetdoelvangebruik, bewerkingofverbeteringenopdrachtgevervrijwaartopdrachtnemertegenelkeactiewelkeis gebaseerdopdebewerkingdatzodanigbeschikbaarstellen,gebruikofbewerkeninbreukmaaktop enigrechtvanderden. k. Opdrachtnemeraanvaardtgeenaansprakelijkheidindiendoorhaarverstrekteprogrammatuuropeen anderewijzewordtgebruiktdanwaarvoorzijisontwikkeldofbestemd,nochindiendedoorhaar verstrekteprogrammatuurdooropdrachtgeverofdoorderdenisgewijzigdofaangevuld. Artikel20.Vrijwaring DeOpdrachtgevervrijwaartOpdrachtnemervooreventueleaansprakenvanderden,dieinverband metdeuitvoeringvandeovereenkomstschadelijdenenwaarvandeoorzaakaananderedanaan Opdrachtnemertoerekenbaaris.IndienOpdrachtnemeruitdienhoofdedoorderdenmochtworden aangesproken,danisdeopdrachtgevergehoudenopdrachtnemerzowelbuitenalsinrechtebijte staanenonverwijldalhetgeentedoenwatvanhemindatgevalverwachtmagworden.mochtde Opdrachtgeveringebrekeblijveninhetnemenvanadequatemaatregelen,danisOpdrachtnemer, zonderingebrekestelling,gerechtigdzelfdaartoeovertegaan.allekostenenschadeaandezijdevan Opdrachtnemerenderdendaardoorontstaan,komenintegraalvoorrekeningenrisicovande Opdrachtgever. Artikel21.Wijzigingvandevoorwaarden a. Opdrachtnemerbehoudtzichhetrechtvoordezevoorwaardentewijzigingofaantevullen. b. WijzigingengeldenooktenaanzienvanreedsgeslotenOvereenkomstenmetinachtnemingvaneen termijnvan30(dertig)dagennaschriftelijkebekendmakingvandewijziging. c. IndienOpdrachtgevereenwijzigingindezevoorwaardennietwilaccepteren,zalerinonderling overlegenmetgezamenlijkeovereenstemmingeenvoortgangbepaaldworden. Artikel22.Auteursrecht,reproductierecht,industrieel enintellectueeleigendomsrecht a. Doorhetverstrekkenvaneenopdrachttotgebruik,verveelvoudigingofreproductievandedoorde Auteurswetofenigindustrieeleigendomsrechtbeschermdezaken,verklaartdeOpdrachtgeverdat geeninbreukophetauteursrechtofindustrieeleigendomsrechtvanderdenwordtgemaakten vrijwaarthijopdrachtnemerinenbuitenrechtevoorallegevolgenuithetgebruik,de verveelvoudigingofreproductievoortvloeiende. b. AlleintellectueleeigendomsrechtenvandoorOpdrachtnemerontworpenc.q.totstandgebrachte c.q.vervaardigdematerialene.d.blijvenbijopdrachtnemerrusten,tenzijuitdrukkelijkschriftelijk andersovereengekomen. c. Auteursrechtenzijnindekostenvandewerkzaamhedennietbegrepen. Pagina 6 van 7

7 d. DeOpdrachtgeverontvangtvanOpdrachtnemereenlicentievoorhetgebruikvanauteursrechtelijk beschermdewerken,diedooropdrachtnemerindeuitvoeringvaneenopdrachttenbehoevevande Opdrachtgeverwordengemaakt.DezelicentiegeldtslechtszolangdeOpdrachtgevervoldoetaande financiëleverplichtingen,dieverbandhoudenmetdebeschikbaarstellingvanhetauteursrechtelijk beschermdewerk.delicentiegeldtuitsluitendvoordeduurvandeovereenkomstenvoorgebruik vanhetbetreffendewerkdoordeopdrachtgeverzelf,ofvoorzijnrechtsopvolgers.gebruikvanhet eersterechtdoorderdenisniettoegestaandannaschriftelijketoestemmingvanopdrachtnemer. e. HetisdeOpdrachtgeveren/ofderdenniettoegestaanomwijzigingenaantebrengenaaneendoor hemreedseerdergoedgekeurdofreedsingebruikzijndmodel,ontwerp,fotoenzovoort,zonder voorafgaandeschriftelijketoestemmingvanopdrachtnemer. f. Opdrachtnemerbehoudtzichderechtenenbevoegdhedenvoordiehemtoekomenopgrondvande Auteurswetenandereintellectuelewet enregelgeving.opdrachtnemerheefthetrechtdedoorde uitvoeringvaneenovereenkomstaanzijnzijdetoegenomenkennisookvooranderedoeleindente gebruiken,voorzoverhierbijgeenstriktvertrouwelijkeinformatievandeopdrachtgeverterkennis vanderdenwordtgebracht. Artikel23.BeëindigingdoorOpdrachtnemer a. DeOpdrachtgeverzalzondernadereaankondiginggeachtwordeninverzuimtezijn: i. IngevalhijenigeverplichtinguitdeOvereenkomstniet,nietvolledigofniettijdignakomt; ii. Bijfaillissementofsurséancevanbetaling(ofverzoekdaartoe)vanhemzelfdanwelzijn onderneming; iii. Bijliquidatievanzijnbedrijf; iv. BijoverlijdenvandeOpdrachtgever. b. Opdrachtnemerheeftindegevallen,genoemdinhetlida,hetrechtzondersommatieen/of rechterlijketussenkomsthetzijdeuitvoeringvandeovereenkomstgeheelofgedeeltelijkopte schorten,hetzijdeovereenkomstgeheelofgedeeltelijkteontbinden,zondertotenige schadevergoedinggehoudentezijn. Artikel24.Toepasselijkrecht,bevoegderechter a. DeOvereenkomstinalhaaronderdelenwordtbeheerstdoorNederlandsrecht. b. Indienbijgerechtelijkeuitspraakéénofmeerartikelenvandezevoorwaardenongeldigworden verklaard,zullenoverigebepalingenvandezealgemenevoorwaardenvolledigvankrachtblijvenen zullenopdrachtnemerenopdrachtgeverinoverlegtredenteneindenieuwebepalingenter vervangingvandenietige,danwelvernietigdebepalingenovereentekomen,waarbijzoveelmogelijk hetdoelenstrekkingvandenietige,danwelvernietigdebepalingeninachtwordengenomen. c. Alsbevoegderechterwijzenpartijenderechterwelkebevoegdisindevestigingsplaatsvan Opdrachtnemer. Artikel26.Toepasselijkrechtengeschillen a. OpallerechtsbetrekkingenwaarbijOpdrachtnemerpartijis,isuitsluitendhetNederlandsrechtvan toepassing,ookindienaaneenverbintenisgeheelofgedeeltelijkinhetbuitenlanduitvoeringwordt gegevenofindiendebijderechtsbetrekkingbetrokkenpartijaldaarwoonplaatsheeft.de toepasselijkheidvanhetweenskoopverdragwordtuitgesloten. b. DerechterindevestigingsplaatsvanOpdrachtnemerisbijuitsluitingbevoegdvangeschillenkenniste nemen. c. Partijenzulleneersteenberoepopderechterdoennadatzijzichtothetuiterstehebben ingespanneneengeschilinonderlingoverlegtebeslechten. Artikel27.Vindplaatsenwijzigingvoorwaarden a. Dezevoorwaardenzijnop5september2008gedeponeerdbijdeKamervanKoophandelvoorOost NederlandteZwolleonderinschrijvingsnummer b. Vantoepassingissteedsdelaatstgedeponeerdeversiec.q.deversiezoalsdiegoldtentijdevanhet totstandkomenvanderechtsbetrekkingmetopdrachtnemer. Pagina 7 van 7

Algemene'voorwaarden'

Algemene'voorwaarden' Algemene'voorwaarden' Artikel'1:'Algemeen' 1.# Deze#algemene#voorwaarden#zijn#van#toepassing#op,#en#maken#deel#uit#van,#alle#aanbiedingen#van#Frank#Vogel# financieel#advies#bv#en#alle#overeenkomsten,#inclusief#eventuele#vervolgopdrachten,#gesloten#tussen#frank#vogel#financieel#

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden V.1.0 Oktober 2008

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden V.1.0 Oktober 2008 AlgemeneVoorwaardenV.1.0Oktober2008 AlgemeneVoorwaarden Artikel1.Definities Indezealgemenevoorwaardenwordtverstaanonder gebruiker NagtzaamConsultancy,enonder opdrachtgever dewederpartijvandegebruikerofteweldeklant/leverancier.tezamenwordengebruiker

Nadere informatie

ALGEMENE'VOORWAARDEN'VOOR'DIENSTVERLENING

ALGEMENE'VOORWAARDEN'VOOR'DIENSTVERLENING ALGEMENE'VOORWAARDEN'VOOR'DIENSTVERLENING Artikel'1'Definities In#deze#algemene#voorwaarden#worden#onderstaande#termen#met#de#daarnaast#genoemde#betekenis#gebruikt,# tenzij#anders#is#aangegeven.# LindeLearning:##

Nadere informatie

ALGEMENE'VOORWAARDEN' STUDIEKRING'OVER'STRAFRECHT''

ALGEMENE'VOORWAARDEN' STUDIEKRING'OVER'STRAFRECHT'' ALGEMENE'VOORWAARDEN' STUDIEKRING'OVER'STRAFRECHT'' ART.'1'DEFINITIES' 1.''Algemene'voorwaarden:'de'onderhavige'algemene'voorwaarden.' 2.'SOS:'studievereniging'Studiekring'over'Strafrecht.' 3.'Bestuur:'het'bestuur'van'de'Studiekring'over'Strafrecht.'

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Trouwen en Meer

Algemene voorwaarden Trouwen en Meer Algemenevoorwaarden TrouwenenMeer Contactgegevens: TrouwenenMeer Postbus603 3440APWoerden Telefoon: 0646603879 E mail: susan@trouwenenmeer.nl Website: www.trouwenenmeer.nl KvKUtrecht: 30250566 Definities:

Nadere informatie

ALGEMENE'VOORWAARDEN' STUDIEKRING'OVER'STRAFRECHT''

ALGEMENE'VOORWAARDEN' STUDIEKRING'OVER'STRAFRECHT'' ALGEMENE'VOORWAARDEN' STUDIEKRING'OVER'STRAFRECHT'' Postbus9520 2300RALeiden E:bestuur@sos8leiden.nl W:www.sos8leiden.nl ART.'1'DEFINITIES' 1.''Algemene'voorwaarden:'de'onderhavige'algemene'voorwaarden.'

Nadere informatie

Overeenkomst Juridische dienstverlening kenmerk INK/POJ/ Gemeente De Bilt en xxx

Overeenkomst Juridische dienstverlening kenmerk INK/POJ/ Gemeente De Bilt en xxx Overeenkomst Juridische dienstverlening kenmerk INK/POJ/042013 Gemeente De Bilt en xxx Overeenkomst voor de Juridische dienstverlening Perceel 1: Perceel 2: Perceel 3: Perceel 4: arbeids- en ambtenarenrecht

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst Verzekeringsmakelaar kenmerk 13.IB.091. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx

Concept raamovereenkomst Verzekeringsmakelaar kenmerk 13.IB.091. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx Concept raamovereenkomst Verzekeringsmakelaar kenmerk 13.IB.091 Gemeente Utrecht en xxx Contractnummer: xxx Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Vliegend

Nadere informatie

Overeenkomst Tentenbouw Hospitality Grand Départ Utrecht 2015 kenmerk 14.LTU.117. Gemeente Utrecht en xxx

Overeenkomst Tentenbouw Hospitality Grand Départ Utrecht 2015 kenmerk 14.LTU.117. Gemeente Utrecht en xxx Overeenkomst Tentenbouw Hospitality Grand Départ Utrecht 2015 kenmerk 14.LTU.117 Gemeente Utrecht en xxx Bronversie Overeenkomst diensten leveringen 3v1, 20140804 Overeenkomst voor de verhuur, de plaatsing,

Nadere informatie

uitvoeren)van)werkzaamheden)en/of)het)verlenen)van)diensten.!

uitvoeren)van)werkzaamheden)en/of)het)verlenen)van)diensten.! Algemene'voorwaarden Artikel(1Definities(en(toepasselijkheid 1. In#deze#algemene#voorwaarden#hebben#de#volgende#begrippen#de#hierna#vermelde#betekenis: - Opdrachtgever:-De-rechtspersoon-of-natuurlijke-persoon-die-een-offerteopvraagt(en/of(opdracht(geeft(aanMAST%PROJECTZ%SOLAR%WORKS%voor%het%

Nadere informatie

CONCEPT Raamovereenkomst Schuldhulpverlening zelfstandig ondernemers kenmerk 13.WI.043. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx

CONCEPT Raamovereenkomst Schuldhulpverlening zelfstandig ondernemers kenmerk 13.WI.043. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx CONCEPT Raamovereenkomst Schuldhulpverlening zelfstandig ondernemers kenmerk 13.WI.043 Gemeente Utrecht en xxx Contractnummer: xxx Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht

Nadere informatie

Raamovereenkomst Blusmiddelen Kenmerk 14.GU.098 Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx

Raamovereenkomst Blusmiddelen Kenmerk 14.GU.098 Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx Raamovereenkomst Blusmiddelen Kenmerk 14.GU.098 Gemeente Utrecht en xxx Contractnummer: xxx Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ

Nadere informatie

CONCEPT Raamovereenkomst Bewegwijzering Stadskantoor kenmerk 13.POS.106. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx

CONCEPT Raamovereenkomst Bewegwijzering Stadskantoor kenmerk 13.POS.106. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx CONCEPT Raamovereenkomst Bewegwijzering Stadskantoor kenmerk 13.POS.106 Gemeente Utrecht en xxx Contractnummer: xxx Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres

Nadere informatie

Concept Overeenkomst FMIS kenmerk Gemeente Utrecht en <xxx>

Concept Overeenkomst FMIS kenmerk Gemeente Utrecht en <xxx> Concept Overeenkomst FMIS kenmerk 1100027898 Gemeente Utrecht en Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht Email concerninkoop@utrecht.nl

Nadere informatie

Raamovereenkomst 'Betonnen rioolbuizen en -putten', kenmerk 14.SW.139. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx

Raamovereenkomst 'Betonnen rioolbuizen en -putten', kenmerk 14.SW.139. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx Raamovereenkomst 'Betonnen rioolbuizen en -putten', kenmerk 14.SW.139 Gemeente Utrecht en xxx Contractnummer: xxx Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau

Nadere informatie

Inleiding en uitgangspunten

Inleiding en uitgangspunten Inleiding en uitgangspunten Deze DVO (Dienstverleningsovereenkomst) moet zorgen voor een goede afstemming tussen de betrokken partijen over het niveau van de dienstverlening en de hierbij te leveren prestaties.

Nadere informatie

DakExpres franchisenemer-uitvoeringsvoorwaarden

DakExpres franchisenemer-uitvoeringsvoorwaarden DakExpres franchisenemer-uitvoeringsvoorwaarden 26 februari 2008 I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Werkingssfeer 2 II. AFSPRAKEN Artikel 3 Afspraken 2 III. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Nadere informatie

Algemene'Voorwaarden'Sam'HRM'Solutions'N.V.' ' ' ' '!! Artikel'1':'Definities'' In!deze!algemene!Voorwaarden!wordt!verstaan!onder:!! -!

Algemene'Voorwaarden'Sam'HRM'Solutions'N.V.' ' ' ' '!! Artikel'1':'Definities'' In!deze!algemene!Voorwaarden!wordt!verstaan!onder:!! -! AlgemeneVoorwaardenSamHRMSolutionsN.V. Artikel1:Definities IndezealgemeneVoorwaardenwordtverstaanonder: - "Afnemer":dePersoonmetwieSAMeenOvereenkomstheeftgeslotenofmetwieSAMterzakein onderhandelingis.

Nadere informatie

I Algemene bepalingen

I Algemene bepalingen I Algemene bepalingen Artikel 1 Werkingssfeer Deze algemene voorwaarden hierna te noemen uitvoeringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle prijsaanbiedingen en overeenkomsten tussen opdrachtgever en RB

Nadere informatie

Concept Overeenkomst Turnkey PV-installaties Perceel 1. kenmerk Gemeente Utrecht en xxx

Concept Overeenkomst Turnkey PV-installaties Perceel 1. kenmerk Gemeente Utrecht en xxx Concept Overeenkomst Turnkey PV-installaties Perceel 1 kenmerk 110.0013131 Gemeente Utrecht en xxx Bronversie Overeenkomst diensten leveringen 3v1, 20140804 Overeenkomst voor de turnkey realisatie van

Nadere informatie

COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG. VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden. (klussenbedrijven) SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG. VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden. (klussenbedrijven) SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden 2013 (klussenbedrijven) SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden 2013 (klussenbedrijven) AV CZ/126 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Belcardo N.V

ALGEMENE VOORWAARDEN Belcardo N.V Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft Opdrachtnemer: Belcardo N.V., met maatschappelijke zetel te Doornpark 57, 9120 Beveren ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE 0478.035.497 RPR Dendermonde.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden WMO-producten GGZ Centrum Wageningen Versie: najaar 2016

Algemene Voorwaarden WMO-producten GGZ Centrum Wageningen Versie: najaar 2016 1. Algemeen a. Gebruikte termen: i. Opdrachtnemer: GGZ Centrum Wageningen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer ii. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon

Nadere informatie

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld.

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld. --- ALGEMENE VOORWAARDEN --- I. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen Berg communcieert en een Opdrachtgever waarop Berg communiceert deze voorwaarden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord...VII. 1. Aanneming van werk. 2. De arbeidsovereenkomst. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Voorwoord...VII. 1. Aanneming van werk. 2. De arbeidsovereenkomst. Inhoudsopgave Voorwoord...VII 1. Aanneming van werk 1.1. Inleiding... 1 1.2. De overeenkomst...................................... 2 1.2.1. Het begrip aanneming van werk................... 2 1.2.2. De regelgeving...

Nadere informatie

El Hambre stelt voorop dat haar medewerkers te allen tijde trachten een hoogwaardige kwaliteit van de

El Hambre stelt voorop dat haar medewerkers te allen tijde trachten een hoogwaardige kwaliteit van de Algemene voorwaarden El Hambre stelt voorop dat haar medewerkers te allen tijde trachten een hoogwaardige kwaliteit van de dienstverlening te bieden en zij stelt de tevredenheid van de klant voorop. Artikel

Nadere informatie

Actievoorwaarden!FreeCityFlight!voucher!

Actievoorwaarden!FreeCityFlight!voucher! ActievoorwaardenFreeCityFlightvoucher DeFreeCityFlightvouchergeeftdehouderervanrechtopeengratis*retourvluchtnaaréénvande volgendebestemmingen:nice,venetië,berlijn,londen,kopenhagenenbarcelona,mitswordt

Nadere informatie

! Algemene!voorwaarden!! Combi!Logic!! Artikel!1.! Definities! 1.1.# In#deze#algemene#voorwaarden#worden#de#hierna#volgende#termen#in#de#navolgende#

! Algemene!voorwaarden!! Combi!Logic!! Artikel!1.! Definities! 1.1.# In#deze#algemene#voorwaarden#worden#de#hierna#volgende#termen#in#de#navolgende# ! Algemene!voorwaarden!! Combi!Logic!! Artikel!1.! Definities! 1.1. Indezealgemenevoorwaardenwordendehiernavolgendetermenindenavolgende betekenisgebruikt,tenzijuitdrukkelijkandersisaangegevenofuitdecontextandersblijkt:

Nadere informatie

..vertegenwoordigd door de heer / mevrouw., gevestigd te., hierna te noemen: Opdrachtnemer,

..vertegenwoordigd door de heer / mevrouw., gevestigd te., hierna te noemen: Opdrachtnemer, Wilhelmina Paviljoen Breda Nederland www.defensie.nl Contactpersoon R. van den Akker Projectinkoper M +31 (0)6 12 548 0 58 RJP.vd.Akker@mindef.nl Onze referentie Datum Betreft Raamovereenkomst medezeggenschapsopleidingen

Nadere informatie

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST CONCEPT RAAMOVEREENKOMST ICT Hardware Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard De ondergetekenden: Datum: 26 januari 2016 Dossier: 0320-412 26 januari 2016-1 - 1., gevestigd te Heerhugowaard,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context

Nadere informatie

Gemeente Utrecht. Overeenkomst Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar kenmerk 17 SO 08

Gemeente Utrecht. Overeenkomst Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar kenmerk 17 SO 08 Overeenkomst Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar kenmerk 17 SO 08 Gemeente Utrecht, StadsOntwikkeling en ARS Traffic & Transport Technology B.V. Gemeente Utrecht Partijen: 1. De gemeente Utrecht,

Nadere informatie

ALGEMENE INHUURVOORWAARDEN ZUWE HOFPOORT ZIEKENHUIS

ALGEMENE INHUURVOORWAARDEN ZUWE HOFPOORT ZIEKENHUIS ALGEMENEINHUURVOORWAARDEN ZUWEHOFPOORTZIEKENHUIS Inhoudsopgave 1.Definities 2.Toepasselijkheid 3.InschrijvingKVK,VAR 4.Totstandkomenopdrachtovereenkomst 5.Uitvoeringdiensten/opteleverenproducttijdensovereenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

CONSUMENTENVOORWAARDEN VAN KAMPEERHAL DE VRIJBUITER B.V.

CONSUMENTENVOORWAARDEN VAN KAMPEERHAL DE VRIJBUITER B.V. ConsumentenvoorwaardenvankampeerhaldeVrijbuiter Inhoudsopgave 1.Algemenevoorwaarden 2.Definitiesentoepasselijkheid 3.Prijzen 4.Offertes/bestelling/annulering 5.Laagsteprijsgarantie 6.Eigendomsrecht 7.Betaling

Nadere informatie

Aandachtspunten bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd... 16 Model - Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd... 17

Aandachtspunten bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd... 16 Model - Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd... 17 Inhoudstafel 1. Flexibele arbeidsrelaties 1.1. Enkele inleidende opmerkingen...1 1.2. Wil ik (wel) iemand in dienst nemen?........................ 1 1.3. Welke arbeidsbehoefte moet ik invullen?...2 1.4.

Nadere informatie

DEELOVEREENKOMST Jeugd Begeleiding, Persoonlijke verzorging en/of (Kortdurend) Verblijf

DEELOVEREENKOMST Jeugd Begeleiding, Persoonlijke verzorging en/of (Kortdurend) Verblijf DEELOVEREENKOMST Jeugd Begeleiding, Persoonlijke verzorging en/of (Kortdurend) Verblijf Partijen: 1. De gemeente als vermeld op het tekenblad gemeente hiervoor, hierna te noemen: Opdrachtgever', te dezen

Nadere informatie

Samen delen van belangen!

Samen delen van belangen! Leren communiceren over risico s Samen delen van belangen! Iedereen kan inhoudelijk aan risicomanagement doen. Het is de kunst om verschillende individuele acties expliciet te verbinden, door goed te communiceren.

Nadere informatie

1. Alle door AM gehanteerde prijzen, in welke vorm dan ook, zijn exclusief omzetbelasting.

1. Alle door AM gehanteerde prijzen, in welke vorm dan ook, zijn exclusief omzetbelasting. Versie 3 - Juni 2017 Algemene voorwaarden Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Avot Media, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Avot Media BV, gevestigd Zandwilg

Nadere informatie

VLOK- Uitvoeringsvoorwaarden (klussenbedrijven) 2016

VLOK- Uitvoeringsvoorwaarden (klussenbedrijven) 2016 COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG VLOK- Uitvoeringsvoorwaarden (klussenbedrijven) 2016 SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD VLOK-UITVOERINGSVOORWAARDEN 2016 Deze Algemene Voorwaarden van de Vereniging van Klussenbedrijven

Nadere informatie

Vernet Viewer Q Voorbeeldorganisatie

Vernet Viewer Q Voorbeeldorganisatie Voorbeeld Vernet-ID 498319 Branche Gehandicaptenzorg Regio Randstad Ontwikkeling van verzuim Het verzuim in de in het voortschrijdend jaar 2016-2 t/m 2017-1 is %. Dit is een stijging ten opzichte van dezelfde

Nadere informatie

Aansprakelijkheid voor andermans fouten. Dennis Martens Steven Palm

Aansprakelijkheid voor andermans fouten. Dennis Martens Steven Palm Aansprakelijkheid voor andermans fouten Dennis Martens Steven Palm I Fouten van ondergeschikten Artikel 6:170 lid 1 Burgerlijk Wetboek Ondergeschikten Fouten van ondergeschikten Functioneel verband I Verhouding

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ten behoeve van het schildersbedrijf 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: Edwin

Algemene voorwaarden ten behoeve van het schildersbedrijf 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: Edwin Algemene voorwaarden ten behoeve van het schildersbedrijf 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: Edwin Schreuders Schilderwerken Opdrachtgever: Degene met wie opdrachtnemer

Nadere informatie

Leren Plus. Inhoudsopgave. Praktijk voor remedial teaching, advies en coaching Gea Felten van de Wetering I. ALGEMEEN 2 II. REMEDIAL TEACHING 2

Leren Plus. Inhoudsopgave. Praktijk voor remedial teaching, advies en coaching Gea Felten van de Wetering I. ALGEMEEN 2 II. REMEDIAL TEACHING 2 Inhoudsopgave I. ALGEMEEN 2 II. REMEDIAL TEACHING 2 III. ADVISERING BIJ HOOGBEGAAFDHEID 3 IV. HUISWERKBEGELEDING EN (BIJ)LES 4 V. COACHING 5 VI. JURIDISCHE BEPALINGEN 6 Lid LBRT nr. 121572-1 - Pauwoog

Nadere informatie

Raamovereenkomst Toegangsverlening accommodaties UVO kenmerk Gemeente Utrecht en <xxx> Contractnummer:

Raamovereenkomst Toegangsverlening accommodaties UVO kenmerk Gemeente Utrecht en <xxx> Contractnummer: Raamovereenkomst Toegangsverlening accommodaties UVO kenmerk 1100014441 Gemeente Utrecht en Contractnummer: 1100014441 Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Klussenbedrijf G.C. van der Wielen gewijzigd op 12 juli 2012

Algemene Voorwaarden Klussenbedrijf G.C. van der Wielen gewijzigd op 12 juli 2012 Algemene Voorwaarden Klussenbedrijf G.C. van der Wielen gewijzigd op 12 juli 2012 Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Klussenbedrijf: Klussenbedrijf G.C. van der Wielen,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Burger s Organisatie- & Beheeradvies

Algemene Voorwaarden. Burger s Organisatie- & Beheeradvies Algemene Voorwaarden 1. Algemeen a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer indien en

Nadere informatie

Ulehake Montage & Installatie

Ulehake Montage & Installatie Ulehake Montage & Installatie Algemene Voorwaarden: Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Bedrijf: Ulehake Montage & Installatie, de opdrachtnemer, die bedrijfsmatig

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden voor cliënten van Kindercoachpraktijk JOY- KINDERCOACHING I. Algemeen I. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: i. Opdrachtgever: degene die de dienst

Nadere informatie

INTEGRAAL BEHEERCONTRACT OVEREENKOMSTNUMMER: Perceel 1 Rotterdam. Objecten Belastingdienst. 23 januari 2014

INTEGRAAL BEHEERCONTRACT OVEREENKOMSTNUMMER: Perceel 1 Rotterdam. Objecten Belastingdienst. 23 januari 2014 INTEGRAAL BEHEERCONTRACT OVEREENKOMSTNUMMER: 16615 Perceel 1 Rotterdam Objecten Belastingdienst 23 januari 214 INHOUDSOPGAVE 1 DEFINITIES 4 2 KERN VERPLICHTINGEN EN DUUR 4 3 CONTRACTDOCUMENTEN 5 4 FASERING

Nadere informatie

Verklaring Cliënt. Laat je cliënt deze verklaring VOLLEDIG invullen en ondertekenen.

Verklaring Cliënt. Laat je cliënt deze verklaring VOLLEDIG invullen en ondertekenen. Verklaring Cliënt Laat je cliënt deze verklaring VOLLEDIG invullen en ondertekenen. Naam cliënt: Naam student/coach: Totaal aantal uren coaching: Hulpvraag: Wat werd als positief ervaren: Wat wil je aan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Onderhoudsbedrijf Baksteen

Algemene voorwaarden Onderhoudsbedrijf Baksteen Dossiernummer: 27295323 Gedeponeerd bij: KvK Amsterdam Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Onderhoudsbedrijf Baksteen : Onderhoudsbedrijf Baksteen, de opdrachtnemer,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Klusbedrijf Mark Poiesz

Algemene Voorwaarden Klusbedrijf Mark Poiesz Algemene Voorwaarden Klusbedrijf Mark Poiesz Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Klusbedrijf: Klusbedrijf Mark Poiesz, de opdrachtnemer, die bedrijfsmatig kluswerkzaamheden

Nadere informatie

Het! verzoek! van! de! Opdrachtgever! aan! VAN! DIJK! MULTIMEDIA! om! werkzaamheden! te! verrichten! in! ruil! betaling!verschuldigd!zal!zijn.!

Het! verzoek! van! de! Opdrachtgever! aan! VAN! DIJK! MULTIMEDIA! om! werkzaamheden! te! verrichten! in! ruil! betaling!verschuldigd!zal!zijn.! 1 VAN$DIJK$MULTIMEDIA$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$KvK/nummer:$56868154$ ALGEMENEVOORWAARDEN Artikel$1: Filmwerk: Opdracht: Opdrachtgever: Definities HetFilmwerkishetresultaatvandeOpdrachtdiedoorde

Nadere informatie

Gemeente Hoogeveen Vergunningen Graftekenen 1914-1990. Vergunningen Graftekenen 1914-1990

Gemeente Hoogeveen Vergunningen Graftekenen 1914-1990. Vergunningen Graftekenen 1914-1990 1 Classificatienr Dossieromschrijvingen Periode Dossiernr -1.776.111 Algemene begraafplaats Elim. Vergunningen 1914-1990 1 ongenummerd. -1.776.111 Algemene begraafplaats Elim. Vergunningen 1914-1990 2

Nadere informatie

Aanbesteding anno 2014

Aanbesteding anno 2014 Aanbesteding anno 2014 Facts & figures over ontwikkelingen in de aanbestedingsmarkt Aanbesteding 2014 Zoetermeer, 26 november 2014 1 Inleiding Inleiding Welke veranderingen heeft de aanbestedingswet teweeggebracht?

Nadere informatie

Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V.

Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V. Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V. Partijen: 1. Flextender B.V., gevestigd te Eemnes Noordersingel 20-S, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P.J.R. Groot, Directeur, hierna te noemen Flextender,

Nadere informatie

Cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer. Algemene voorwaarden; deze algemene voorwaarden.

Cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer. Algemene voorwaarden; deze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden voor cliënten van De Tipi Kindercoaching 1. Algemeen 1. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: i. Opdrachtgever: degene die de dienst afneemt. De opdrachtgever bent u als

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Oppia-advies

Algemene Voorwaarden Oppia-advies Algemene Voorwaarden Oppia-advies 17-02-2015 Artikel 1: Algemeen 1.1 Oppia-advies is een naar Nederlands recht opgerichte eenmanszaak die tot doel heeft advies, begeleiding en coaching te bieden binnen

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

In deze voorwaarden wordt onder de volgende, met een beginhoofdletter vermelde begrippen, verstaan:

In deze voorwaarden wordt onder de volgende, met een beginhoofdletter vermelde begrippen, verstaan: Algemene Voorwaarden OVERDENKWERK OVERDENKWERK KvK-nummer: 63067404 BTW-nummer: NL138409961B02 IBAN: NL53RABO0396609597 Artikel 1: Begripsbepalingen In deze voorwaarden wordt onder de volgende, met een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Calculatiebureau Journée

Algemene voorwaarden Calculatiebureau Journée Algemene voorwaarden Calculatiebureau Journée Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle en ook toekomstige overeenkomsten tussenopdrachtgever en Calculatiebureau

Nadere informatie

2.4 De!toepasselijkheid!van!voorwaarden!van!wederpartij!wordt!uitdrukkelijk!uitgesloten;!

2.4 De!toepasselijkheid!van!voorwaarden!van!wederpartij!wordt!uitdrukkelijk!uitgesloten;! ALGEMENE'VOORWAARDEN' Artikel'1'Definities' Indezevoorwaardenwordendehiernavolgendetermenindenavolgendebetekenisgebruikt,tenzijuitdrukkelijkanders isaangegeven: Gebruiker :EV?BoxB.V.,degebruikervandealgemenevoorwaarden,opdrachtnemer,verkoper;

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden YoungCapital Professionals B.V.

Algemene Voorwaarden YoungCapital Professionals B.V. Algemene Voorwaarden YoungCapital Professionals B.V. Artikel 1 algemeen 1. Onder Opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht verstrekt aan Opdrachtnemer. 2. Onder Opdrachtnemer wordt verstaan YoungCapital

Nadere informatie

EXCELLEREN KUN JE NIET ALLEEN MR. K.E.G.H. (KLAAS) VAN DER KOLK IN SAMENWERKING MET VAN DER HEIDE.

EXCELLEREN KUN JE NIET ALLEEN MR. K.E.G.H. (KLAAS) VAN DER KOLK IN SAMENWERKING MET VAN DER HEIDE. EXCELLEREN KUN JE NIET ALLEEN MR. K.E.G.H. (KLAAS) VAN DER KOLK IN SAMENWERKING MET VAN DER HEIDE. INHOUD EXCELLEREN & INRICHTING ORGANISATIE Inleiding Intro Doel van de workshop Elektrotechnische Arbeidsmiddelen.

Nadere informatie

Algemene (Incasso-)voorwaarden Véron Recherche & Incasso 2015

Algemene (Incasso-)voorwaarden Véron Recherche & Incasso 2015 Algemene (Incasso-)voorwaarden Véron Recherche & Incasso 2015 Artikel 1. 1. Véron Recherche & Incasso hierna te noemen "Véron Incasso", verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig deze algemene

Nadere informatie

Schadd Advocaten 1. ALGEMEEN 2. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST 4. GEHEIMHOUDING

Schadd Advocaten 1. ALGEMEEN 2. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST 4. GEHEIMHOUDING 1. ALGEMEEN 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van Schadd Advocaten. Alleen cliënten/opdrachtgevers kunnen rechten ontlenen aan deze algemene voorwaarden. 1.2 Onder opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door: Beijes Trappen & Bouw Veldbloemstraat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Neutralis Training & Coaching

ALGEMENE VOORWAARDEN Neutralis Training & Coaching ALGEMENE VOORWAARDEN Neutralis Training & Coaching Algemene voorwaarden Neutralis Training & Coaching 1/5 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Neutralis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Stichting YEYE

Algemene voorwaarden Stichting YEYE Algemenevoorwaarden StichtingYEYE Algemeen Definities Indezevoorwaardenwordtverstaanonder: YEYE:StichtingYEYEgevestigdteAmsterdam,ingeschrevenbijdeKamervan KoophandelteAmsterdam(KvK nummer:43338007) Wederpartij:denatuurlijkepersoonofrechtspersoonmetwieYEYEeenovereenkomst

Nadere informatie

2.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.

2.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing. Voorwaarden Digital Imagination Photography 2011 1. Offertes 1.1 Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De Fotograaf heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst

Nadere informatie

Bijlage 6 Raamovereenkomst Maatwerkvoorzieningen Wmo Gemeente Tytsjerksteradiel Gemeente Achtkarspelen CONCEPT

Bijlage 6 Raamovereenkomst Maatwerkvoorzieningen Wmo Gemeente Tytsjerksteradiel Gemeente Achtkarspelen CONCEPT Bijlage 6 Raamovereenkomst Maatwerkvoorzieningen Wmo 2015 Gemeente Tytsjerksteradiel Gemeente Achtkarspelen CONCEPT Onder nummer : 20140827.01 Datum : 24-09-2014 Raamovereenkomst voor het leveren van een

Nadere informatie

de partij, rechtspersoon of natuurlijk persoon, die de opdracht geeft

de partij, rechtspersoon of natuurlijk persoon, die de opdracht geeft Algemene voorwaarden Ferry Noordermeer Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij, rechtspersoon of natuurlijk persoon, die de opdracht geeft Ferry

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden The Lean Six Sigma Company bvba

Leveringsvoorwaarden The Lean Six Sigma Company bvba Leveringsvoorwaarden The Lean Six Sigma Company bvba Onderstaande leveringsvoorwaarden zijn onverkort van toepassing op overeenkomsten met The Lean Six Sigma Company bvba Artikel 1: Begripsbepalingen In

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn.

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden voor bedrijven en particulieren van Perspectief4Kids

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden voor bedrijven en particulieren van Perspectief4Kids Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden voor bedrijven en particulieren van Perspectief4Kids I. Algemeen I. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: i. Opdrachtgever: de partij die de opdracht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE VALCK DEALMAKERS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN DE VALCK DEALMAKERS B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN DE VALCK DEALMAKERS B.V. Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte De Valck dealmakers B.V. statutair

Nadere informatie

Heuvelrug Catering Culinair. - algemene voorwaarden -

Heuvelrug Catering Culinair. - algemene voorwaarden - Heuvelrug Catering Culinair - algemene voorwaarden - 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt aan de hieronder vermelde woorden, namen of uitdrukkingen de betekenis toegekend die daaronder staat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Administratiekantoor FEBAS & ACS Slaat 1 van 5 Januari 2010.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Administratiekantoor FEBAS & ACS Slaat 1 van 5 Januari 2010. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen 1.1 In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Opdrachtgever: onder de opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die met de

Nadere informatie

Lidmaatschap'Kruiswerk'Achterhoek ALGEMENE'VERKOOP>'EN'LEVERINGSVOORWAARDEN'VAN'VERENIGING'

Lidmaatschap'Kruiswerk'Achterhoek ALGEMENE'VERKOOP>'EN'LEVERINGSVOORWAARDEN'VAN'VERENIGING' ALGEMENE'VOORWAARDEN' Lidmaatschap'Kruiswerk'Achterhoek ALGEMENE'VERKOOP>'EN'LEVERINGSVOORWAARDEN'VAN'VERENIGING' KRUISWERK'ACHTERHOEK' Artikel'1' 'Algemeen 1.1#In#deze#algemene#verkoop2#en#leveringsvoorwaarden#hebben#de#

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Rozelie is de handelsnaam ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer

Rozelie is de handelsnaam ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Algemene Voorwaarden van Rozelie, gevestigd te Tiel. Artikel 1 Definities Rozelie is een eenmanszaak. Rozelie is de handelsnaam ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30286133. Opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene inkoopvoorwaarden van Farmusol B.V.

Algemene inkoopvoorwaarden van Farmusol B.V. Algemene inkoopvoorwaarden van Farmusol B.V. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd: Farmusol: Farmusol B.V. gevestigd te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag.

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag. 1. Definitie In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: i. Advocaten: is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

b. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met De StressOntknoping een overeenkomst aangaat, dan wel daartoe een offerte vraagt;

b. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met De StressOntknoping een overeenkomst aangaat, dan wel daartoe een offerte vraagt; Algemene Voorwaarden Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtnemer : De StressOntknoping, bureau voor training en coaching op het gebied van Stresshantering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015

Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015 Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015 Artikel 1 - Definities en begrippen 1. In deze algemene voorwaarden hierna te noemen Voorwaarden - worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TRAININGSBUREAU BOEMERANG

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TRAININGSBUREAU BOEMERANG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TRAININGSBUREAU BOEMERANG Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtnemer :, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Opleiding Natuurlijke Kraamzorg

Leveringsvoorwaarden Opleiding Natuurlijke Kraamzorg Leveringsvoorwaarden Opleiding Natuurlijke Kraamzorg DEEL I ALGEMEEN 1. Begrippen 1.1. Opleiding Natuurlijke Kraamzorg is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Thijs Claassen Marialaan CC Reusel ARTIKEL 1: DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Thijs Claassen Marialaan CC Reusel ARTIKEL 1: DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Thijs Claassen Marialaan 79 5541 CC Reusel ARTIKEL 1: DEFINITIES 1. Opdrachtnemer: Thijs Claassen Hovenier; gevestigd te Reusel aan de Marialaan 79 (5541 CC) 2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kaya IT

Algemene Voorwaarden Kaya IT Definities Algemene Voorwaarden Kaya IT Opdrachtnemer: Kaya IT, kantoorhoudende aan de Werninkhofstraat 66, 7556 VT te Hengelo. Opdrachtgever: natuurlijk- of rechtspersoon welke in de verhouding met Kaya

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen Algemene Leveringsvoorwaarden Hemel-bed, gevestigd te Amersfoort, Manegebaan 12, 3816AD. Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland inschrijvingsnummer :31031020 BTW-nummer: NL088667443B01 Algemene

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen Algemene voorwaarden Amerstreek Consultant Artikel 1. Algemeen 1. De overeenkomst wordt gevormd door de onderhavige algemene voorwaarden gezamenlijk met de door opdrachtgever en Amerstreek Consultant ondertekende

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Charlotte Event Management

Algemene voorwaarden Charlotte Event Management Artikel 1 Toepasselijkheid van voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. 1.2 Afwijkende bedingen en eventuele algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Flextender B.V.

Algemene voorwaarden Flextender B.V. Algemene voorwaarden Flextender B.V. Noordersingel 20-S, Eemnes Rick Groot V.01.17 Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V. Partijen 1. Flextender B.V., gevestigd te Eemnes Noordersingel 20-S, hierbij rechtsgeldig

Nadere informatie

Voeding- en gewichtsadviezen individueel/groepen

Voeding- en gewichtsadviezen individueel/groepen Voeding- en gewichtsadviezen individueel/groepen Algemene voorwaarden Op alle diensten van Simply Human gericht op voeding en gewicht zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk

Nadere informatie

Bijlage 3 Overeenkomst. Overeenkomst levering mobilofoons bijbehorende dienstverlening

Bijlage 3 Overeenkomst. Overeenkomst levering mobilofoons bijbehorende dienstverlening Bijlage 3 Overeenkomst Overeenkomst levering mobilofoons bijbehorende dienstverlening Naam Opdrachtnemer Logo Opdrachtnemer DE ONDERGETEKENDEN: Veiligheidsregio Drenthe, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

SCHOONMAAKOVEREENKOMST

SCHOONMAAKOVEREENKOMST SCHOONMAAKOVEREENKOMST met toepassing van de AVSN 2008 deel A en B en C Partijen: A. GGD Hart voor Brabant (Openbaar lichaam op grond van de gemeenschappelijke regeling), gevestigd en kantoor houdende

Nadere informatie