HET LAAGLAND JAARVERSLAG Het Laagland, Postbus 133, 6130 AC Sittard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET LAAGLAND JAARVERSLAG 2014. Het Laagland, Postbus 133, 6130 AC Sittard"

Transcriptie

1 HET LAAGLAND JAARVERSLAG 2014 Het Laagland, Postbus 133, 6130 AC Sittard

2 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Organisatie... 3 Reflectie op inhoudelijke resultaten Positionering: Het Laagland, theater waar je van groeit Markt Product Samenwerking Conclusie Bijlage 1: Producties in het theater Bijlage 2: Producties voor het onderwijs Bijlage 3: Projecten Bijlage 4: Prestatieoverzicht 2014 Model Provincie Limburg Bijlage 5: Exploitatierekening Bijlage 6: Samenwerkingspartners

3 INLEIDING Voor u ligt het bestuursverslag 2014 van Het Laagland. In het afgelopen jaar maakte het gezelschap een belangrijke stap met de verhuizing naar de Stadsschouwburg Sittard-Geleen. We trapten het seizoen af met de Fantastische Familieweek, in onze door de Gemeente Sittard-Geleen gefaciliteerde nieuwe Kleine Zaal. Daar presenteerden wij maar liefst vijf eigen producties voor publiek van 4 tot en met 18 jaar en iedereen erboven; iets wat mogelijk is door het aan ons binden van een vaste kern acteurs: het laaglandensemble. Daarnaast namen we een tweede nieuwe theaterzaal in gebruik; een nieuw mobiel theater (theatertrailer) waarin we ons eerste werk in opdracht maakten. Met de FutureXpress reizen we langs de basisscholen in Zuid-Limburg met een voorstelling over de kansen en uitdagingen die deze regio te bieden heeft. De activiteiten in 2014 hebben ertoe geleid dat we het hoge aantal bezoeken van 2013 met konden evenaren. De weloverwogen combinatie van school- en vrije voorstellingen, diverse (leeftijds-)-doelgroepen en bijzondere producties zoals hierboven beschreven, leiden tot opnieuw grote afname. De grote impact daarvan op onze bescheiden basisorganisatie vereist wel een pas-opde-plaats. Dit activiteitenniveau is met de huidige organisatieomvang niet jaar na jaar vol te houden, laat staan verder op te voeren. Een hoog percentage eigen inkomsten (ruim 62% in 2014) geeft weliswaar blijk van ondernemerschap; het brengt ook het gevaar met zich mee dat de organisatie wordt uitgehold. Eigen inkomsten zijn vrijwel altijd gerelateerd aan (extra) activiteiten, in de vorm van publieksinkomsten, private projectsubsidies of werk in opdracht. Zich hier rekenschap van gevend heeft de directie, daarin geadviseerd door de Raad van Toezicht, medio 2014 een organisatieplan opgesteld om met behoud van een stevige basisorganisatie de voorgenomen strategie te kunnen uitvoeren. In dit bestuursverslag leggen we verantwoording af over onze activiteiten, resultaten, bestuur en organisatie. Directie/bestuur en Raad van Toezicht blikken terug op een succesvol jaar, waarbij een zorgvuldige blik naar de toekomst wordt geworpen om te zorgen voor een duurzaam resultaat. 3

4 ORGANISATIE Stichting Het Laagland wordt sinds de oprichting in 2000 bestuurd volgens het raad van toezichtmodel. De artistieke en zakelijke directie vormt het bestuur van Het Laagland. Deze bestaat vanaf eind 2007 uit artistiek directeur Inèz Derksen en zakelijk directeur Mare de Groot. De Raad van Toezicht is in 2014 van samenstelling veranderd. De heer Straat, waarnemend voorzitter, is benoemd voor een tweede termijn en benoemd tot voorzitter. Tevens is de bestaande vacature vervuld door de heer Feron, waarmee de Raad van Toezicht op de gewenste sterkte is gebracht. FUNCTIONEREN RAAD VAN TOEZICHT De Raad van Toezicht van Het Laagland kwam in 2014 keer vijf maal bijeen, waarvan vier reguliere vergaderingen waarop vaste agendapunten werden besproken als de samenstelling van de raad van toezicht, de financiële positie van het gezelschap, het vaststellen van de jaarbegroting 2015 en, in aanwezigheid van de externe accountant, het verlenen van goedkeuring aan de jaarverantwoording Hoog op de agenda stond de verbouwing van en de verhuizing naar de Stadsschouwburg Sittard-Geleen. In dat jaar was er verder bijzondere aandacht voor strategische discussie. In dat licht werd een extra bijeenkomst gewijd aan de organisatie-invulling en samenstelling en de gevolgen daarvan voor het personeelsbeleid. GOVERNANCE CODE CULTUUR Het bestuur van Stichting Het Laagland onderschrijft de negen principes van de in 2013 herziene Governance Code Culltuur en handelt daarnaar. Zo zijn taken, bevoegdheden en werkwijze van zowel directie/bestuur als raad van toezicht helder omschreven, waarborgt de Raad van Toezicht deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid in de eigen samenstelling en wordt elke vorm van belangenverstrengeling vermeden. Er zijn heldere en transparante afspraken gemaakt over rechtsposities en bezoldiging van de directie en er is wordt veel aandacht besteed aan risicobeheer door sluitende interne procedures en externe controle. VERANTWOORDING TOPBELONINGEN/WNT In het kader van de wens van de landelijke en provinciale overheid om topbeloningen te normeren en te maximeren en de daaruit voortvloeiende beleidsregels, kunnen wij hier melden dat de stichting twee topfunctionarissen heeft: Mevrouw M. de Groot, zakelijk directeur, was het hele jaar in dienst. Zij had een parttime dienstverband (80%). Haar bruto loon inclusief vakantietoeslag, sociale verzekeringspremies en pensioenlasten bedroeg (2013: ). Mevrouw I.M. Zuijderland-Derksen, artistiek directeur, was het hele jaar in dienst. Zij had een fulltime dienstverband. Haar bruto loon inclusief vakantietoeslag, sociale verzekeringspremies en pensioenlasten bedroeg (2013: ). Er zijn geen belastbare vaste en variabele onkosten vergoedingen en er zijn geen beloningen betaalbaar op termijn. De leden van de Raad van Toezicht werken onbezoldigd. 4

5 PRESTATIE-EISEN In het in de jaarrekening opgenomen prestatieoverzicht 2014 (model IIIa) is melding gemaakt van in totaal 289 theatervoorstellingen en bezoeken, een forse stijging ten opzichte van de gemiddelde prestatienorm van OC&W van bezoeken. De stijging is toe te schrijven aan het aandeel leerlingen PO ( leerlingen tegen de norm van ). Dit is het gevolg van het hogere aantal schoolvoorstellingen in de eigen regio, waaronder de voorstelling FutureXpress, in opdracht gemaakt voor groepen 8. Het aantal leerlingen VO bedroeg 1.335, tegen de gemiddelde prestatienorm van Naast de voorstellingen in het overzicht zijn nog 43 educatieve activiteiten (workshops onder schooltijd) met in totaal 645 deelnemers uitgevoerd. Daarnaast werden workshops gegeven aan kinderen en jongeren in de vrije tijd (122 met deelnemers) en 24 overige activiteiten rondom voorstellingen met deelnemers. FINANCIËN, ONDERNEMERSCHAP EN EIGEN INKOMSTEN Over 2014 is, na verrekening rentebaten, een negatief resultaat behaald van 526. Op 31 december 2014 beschikt de Stichting over een eigen vermogen van (2013: ). Het Laagland behaalde middels publieksinkomsten, coproductiebijdragen en bijdragen van particuliere fondsen een eigen inkomstenpercentage van 38,4% berekend als aandeel van de totale baten 62,3% berekend als aandeel van de structurele subsidies Het Laagland heeft al jaren een relatief hoog eigen inkomstenpercentage. Onze goede verkooppositie bij theaters hebben we gerealiseerd door hoge en stabiele kwaliteit van producties te bieden, gecombineerd met aantrekkelijke titels of thema s. Door altijd alert te zijn op kansen in de markt en open te staan voor anderen blijven wij vernieuwen. In 2014 is bijvoorbeeld de voorstelling FutureXpress gerealiseerd in opdracht van en volledig gefinancierd door private partijen. In 2014 voerden we een grote verscheidenheid aan activiteiten uit met voldoende tot uitstekende resultaten. Die verscheidenheid maakt het mogelijk te werken in een drieslag: het consolideren van publieksbereik door innovatie (product/markt), inzetten op blijvende effectiviteit (organisatie en samenwerking) en het vergroten van de naamsbekendheid (positionering). ORGANISATIE EN KWALITEITSBORGING In 2014 is extra aandacht geschonken aan de organisatorische en personele gevolgen van de hierboven beschreven strategie. Het uitzonderlijk hoge aandeel eigen inkomsten komt voort uit een verhoging van het activiteitenniveau en vereist derhalve een zorgvuldige organisatorische inrichting om te voorkomen dat de organisatie wordt uitgehold wat op termijn het gevaar van kwaliteitsverlies zou kunnen inhouden. Om dat te voorkomen heeft de directie hier, op advies van en in samenspraak met de Raad van Toezicht veel aandacht voor en werkt zij aan een organisatiestructuur die het mogelijk maakt op verantwoorde wijze het hoge en diverse activiteitenniveau te handhaven. 5

6 De nieuwe huisvesting in de Stadsschouwburg Sittard-Geleen is hiertoe eveneens een impuls. Ook heeft deze verhuizing gezorgd voor beheersbare huisvestingslasten. Daartoe heeft de gemeente Sittard-Geleen de verbouwingskosten voor haar rekening genomen en betaalt Het Laagland voor het gebruik van de schouwburg alleen gebruikerslasten. Tot het moment van verhuizing heeft de gemeente tevens voorzien in een financiële tegemoetkoming in de kosten van de huur van het voormalige onderkomen. 6

7 Activiteit draagt bij aan doel Informatie op pagina Naamsbekendheid onderwijs Stijgende naamsbekendheid regio Kwaliteitsstreven van **** Uitbreiden schoolvoorstellingen Limburg Nieuwe familiedoelgroepen bereiken Meer familiepubliek in theater Uitbreiden van het Europese speelgebied Theatervoorstellingen midden- en kleine zaal Klassenvoorstellingen voor het onderwijs Participatieactiviteiten in Limburg Cultuureducatie in het onderwijs Professionele talentontwikkeling Samenwerking in Limburg Samenwerking in Nederland REFLECTIE OP INHOUDELIJKE RESULTATEN DOEL/ACTIVITEITEN MATRIX 2014 Positionering Markt Product Samenw. Doelstellingen nr: Robin Hood X X X X X X X X Wim is weg X X X X X X Spinder X X X X X Nu even niet/jetzt Nicht X X X X FutureXpress Groep 8 PO X X X X X X X Alleen voor Losers X X X X X Geheim zoekt eigenaar X X X X Afstudeerproductie Toneelacademie X X Klasse Theateruitjes X X X X X Jong Laagland Theaterwerkplaats X X X Programmering Kleine Zaal X X X X Onderzoek naar naamsbekendheid Sittard X X Deelname internationale festivals X 7

8 1. POSITIONERING: HET LAAGLAND, THEATER WAAR JE VAN GROEIT MEERJARENDOELSTELLING Het Laagland profileren als hét theatrale visitekaartje van de verbeeldingskracht voor jong en oud. a. Limburg: vergroten naamsbekendheid en verankeren maatschappelijke waarde bij Limburgse gezinnen en binnen het onderwijs. b. Nederland: bestendigen en uitbreiden erkende positie als aanbieder van hoogkwalitatief familierepertoire bij theaterprogrammeurs en de media. c. Internationaal: erkende artistieke positie in Duitsland bestendigen en toespitsen op Duitse theatersector in onze Euregio. RESULTATEN 2014 DOEL 1: NAAMSBEKENDHEID ONDERWIJS 50% van de ICC-ers of directeuren van scholen in Midden- en Zuid-Limburg neemt in 2014 actief kennis van het aanbod van Het Laagland en kan benoemen welke producten Het Laagland biedt. Met het in opdracht- kunnen aanbieden van de FutureXpress voor groepen 8 heeft Het Laagland zich nadrukkelijk kunnen profileren bij alle basisscholen in Zuid-Limburg. DOEL 2: STIJGENDE SPONTANE NAAMSBEKENDHEID BIJ GEZINNEN IN SITTARD-GELEEN De spontane naamsbekendheid bij Sittardse gezinnen wordt groter. Naar aanleiding van de resultaten van de indicatieve 0-meting in 2013 hebben wij onze corporate communicatie in 2014 toegespitst op Sittard-Geleen. Met het organiseren van de Fantastische Familieweek op onze nieuwe locatie en de media boost rondom de herhuisvesting hebben wij kunnen bijdragen aan de naamsbekendheid. Na deze periode is een herhaling van de meting van naamsbekendheid gestart, waarvan de resultaten bij het schrijven van dit verslag helaas nog niet beschikbaar zijn. DOEL 3: KWALITEITSSTREVEN Ook in 2014 streven wij naar een kwaliteitsniveau dat door theaterrecensenten wordt aangeduid met tenminste 4 sterren. RESULTAAT: RECENSIES ROBIN HOOD, VANDAAG KUNNEN WE HELDEN ZIJN De Limburger - 4* Theaterkrant - 5* De Volkskrant - 4* Trouw-4* 4* * 8

9 2. MARKT MEERJARENDOELSTELLING Vergroten publieksbereik. a. Limburg: verhogen bereik (basis)schoolleerlingen en nieuwe familiedoelgroepen. b. Nederland: verhogen bezettingsgraad bij vrije voorstellingen, inzetten op seriebespeling in de Randstad, verkenning naar commerciële coproducenten. c. Internationaal: verkennen en veroveren Euregionale afzetmarkt (grensgebieden). RESULTATEN 2014 DOEL 4: GEFASEERD UITBREIDEN SCHOOLVOORSTELLINGEN IN LIMBURG Het Laagland gaat in vier jaar tijd het aantal bereikte basisschoolleerlingen in Limburg verhogen met 30%. De doelstelling voor 2014 is het bereiken van in totaal leerlingen met circa 35 voorstellingen in Limburgse gemeenten. Plaatsnaam Aantal leerlingen Aantal vst. Beek 61 2 Berg en Terblijt 28 1 Geleen Heerlen Hoensbroek 89 2 Landgraaf Maastricht Meerssen 92 2 Roermond Sittard Spaubeek 25 1 Stein 93 3 Venlo Eindtotaal Het ruimschoots behalen van deze ambitie is enerzijds het gevolg van een geïntensiveerde samenwerking met Limburgse podia en bemiddelaars en het inspelen op vragen van het onderwijs. Het surplus op de doelstelling (49 voorstellingen, leerlingen) is het gevolg van het produceren en spelen van de voorstelling FutureXpress. Deze wordt gespeeld in ons nieuwe, intieme en mobiele theater waarmee we dicht bij de scholen kunnen komen hetgeen de drempel van theaterbezoek verlaagt. 9

10 DOEL 5: NIEUWE FAMILIEDOELGROEPEN BEREIKEN, VIA SAMENWERKING OP DOELGROEP In 2014 voeren we minimaal één samenwerkingsproject uit waarbij onze doelgroep ons via een andere weg leert kennen. In 2014 zochten we samenwerking op met Museum Het Domein in Geheim zoekt Eigenaar, waarmee we theatraal aansloten bij de tentoonstelling Secret City in dat museum. Het resultaat was veel belangstelling en een bezettingsgraad van 89%. DOEL 6: MEER FAMILIEPUBLIEK IN THEATER In 2014 zetten we drieledig in op publieksbereik: a) het bereiken van een bezettingsgraad van 65% b) het bereiken van familiepubliek via het bedrijfsleven middels minimaal één project en c) het prototypen van één nieuw product gericht op het vergroten van het publieksbereik. Uit analyse van onze gegevens blijkt dat wij hoofdzakelijk de volgende doelgroepen bedienen: Gezinnen met kinderen tussen 4 en 18 jaar. Grootouders met kleinkinderen tussen 4 en 12 jaar. De moeders zijn de decision makers. Op projecten bereiken wij soms projectgebonden publiek, zoals museumbezoekers en medioren bij de voorstelling Geheim zoekt Eigenaar. De verschillende voorstellingen in 2014 trokken het volgende percentage bezoekers: Productie Bezettingsgraad Gemiddeld bezoek per Totaal bezoekers voorstelling Robin Hood 67,5% Spinder 69,3% Wim is weg 61,9% Nu Even Niet 40,2% Eindtotaal 67,9% In 2014 behaalden wij met voorstellingen in theaters een gemiddelde bezettingsgraad van 68% (78% over alle activiteiten, waaronder ook school- en locatievoorstellingen). In 2013 waren dit 63% respectievelijk 80%, wat voor de vrije voorstellingen een lichte stijging betekent. Het gemiddeld aantal bezoekers steeg van 105 naar 132 per voorstelling. Bij onze marketingcampagnes maken we zo veel mogelijk gebruik van de inzichten en ervaringen die wij in 2013 en 2014 opdeden in het innovatietraject Service Design: leren van bezoekers en het daaruit volgende proefproject Coole Gasten. Families staan nog nadrukkelijker centraal, naast een uitgebreid experiment waarin we (meetbare) mogelijkheden verkenden van online media als Youtube. 10

11 DOEL 7: HET UITBREIDEN VAN HET EUREGIONALE SPEELGEBIED In leggen we de basis voor meer Internationaal beleid. In 2014 deden we een opmaat voor het bijstellen van deze meerjarendoelstelling van de Euregio naar Europa. Het Eu-regionale veld heeft onverminderd onze aandacht, doch blijkt op dit moment lastig concreet te bespelen. Vanaf 2015 zetten wij eerst bescheiden, en in de jaren erna in groeiende mate, in op het spelen op internationale festivals. Daartoe nemen wij deel aan pitches voor internationale programmeurs, onderhoudt de directie contacten met internationale festivals en maken we expliciet ruimte in onze programmering waardoor ingespeeld kan worden op uitnodigingen. De voorstellingen Jetzt Nicht! en Nur für Losers waren waren in 2014 te zien in Oostenrijk (Szene Bunte Wähne, Horn), Liechtenstein (Sherlock) en Duitsland(Halbstark, Münster). Daartoe studeren de acteurs onder leiding van Inèz Derksen en een taalcoach de voorstellingen in de Duitse of Engelse taal in. 11

12 3. PRODUCT MEERJARENDOELSTELLING Het produceren en aanbieden van hoogkwalitatief jeugdtheaterrepertoire. a. Limburg: intensiveren educatieve voorstellingen en locatieprojecten. b. Nederland: produceren van flexibel in te zetten middenzaalproducties. c. Internationaal: continueren export Laaglandrepertoire en import nieuwe theaterteksten. RESULTATEN 2014 DOEL 8: HET PRODUCEREN VAN THEATERVOORSTELLINGEN VOOR MIDDEN- EN KLEINE ZAAL In 2014 spelen wij in Nederland en België minimaal 70 voorstellingen voor de leeftijdsgroep 4-12 jarigen middels kleine- en een flexibel in te zetten middenzaalproductie. De producties die in 2014 door het land reisden zijn: Wim is Weg, kleine zaal jaar Spinder, kleine zaal jaar Robin Hood, middenzaal jaar Nu Even Niet!, kleine zaal jaar Het aan ons binden van een vaste kern acteurs zorgt ervoor, dat we meerdere producties op het repertoire kunnen houden en dus meer reprises brengen dan aanvankelijk gepland. DOEL 9: HET PRODUCEREN VAN KLASSENVOORSTELLINGEN VOOR HET VOORTGEZET EN BASISONDERWIJS In 2014 spelen wij minimaal 20 voorstellingen in de klas binnen het Voortgezet Onderwijs en produceren wij in opdracht een trailervoorstelling voor het basisonderwijs. De productie die in 2014 langs de middelbare scholen speelde heet Alleen voor losers. Vanuit de thematiek Wie ben je, wat kun je en waar ga je voor is deze productie ook zeer geschikt voor het VMBO. We bemerken echter een terugloop in boekingen omdat veel Sittardse scholen ervoor hebben gekozen niet mee te doen aan de nieuwe Cultuurkaart. Als alternatief vragen scholen om workshops. Om aan die vraag tegemoet te komen hebben wij een workshop ontwikkeld die vertrekt vanuit de missie van Het Laagland en bijdraagt aan de sociale ontwikkeling van de scholieren. Primair blijft ons doel echter de school te bereiken met een theatraal product. In opdracht van Stichting Lichting Zuid ontwikkelde Het Laagland de productie FutureXpress voor alle groepen 8 van het basisonderwijs. Een voorstelling over de toekomst van Zuid-Limburg die volledig extern wordt gefinancierd door onder andere LED 1 en Chemelot. 1 LED/Limburg Economic Development is een samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs en heeft als doel het realiseren van het Brainport2020-programma in Zuid-Limburg. 12

13 DOEL 10: PARTICIPATIEACTIVITEITEN IN SITTARD In 2014 nemen we de participatieactiviteiten mee naar de nieuwe huisvesting in de Stadsschouwburg Sittard-Geleen en bieden we wekelijkse theaterworkshops voor 50 kinderen, een productiegroep voor circa 10 jongeren en de jaarlijkse Theaterontmoeting. Mede naar aanleiding van de herhuisvesting en de strategische discussie is het participatiebeleid opnieuw geformuleerd, hetgeen heeft geleid tot de start van de Jong Laagland Theaterwerkplaats onder leiding van Lotte Lohrengel. Vanaf november 2014 gingen circa 50 kinderen en jongeren aan de slag onder leiding van vijf theatermakers. DOEL 11: HET LEVEREN VAN EEN BIJDRAGE AAN CULTUUREDUCATIE IN HET ONDERWIJS In 2014 leveren we een bijdrage aan cultuureducatie in het onderwijs door het aanbieden van (zeer) laagdrempelig materiaal aan leerkrachten bij iedere schoolvoorstelling, een programma i.o.v. de Nieuwste Pabo voor aankomende leerkrachten en door het participeren in het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Het Laagland is als in 2014 betrokken bij de opzet van een project dat als doel heeft het ontwikkelen van nieuwe vormen van cultuureducatie, in co-creatie met het onderwijs. Samen met vier nationale partners is hiertoe, onder de noemer Klasse Theater Educatie, een aanvraag ingediend bij het Fonds Cultuurparticipatie in het kader van flankerend beleid bij de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Regionale partners in de uitvoering van het Limburgse deel van het project zijn SIEN (Scholen In Een Netwerk) en Kindante, stichting voor primair onderwijs. DOEL 12: HET LEVEREN VAN EEN BIJDRAGE AAN PROFESSIONELE TALENTONTWIKKELING Het Laagland draagt in 2014 bij aan professionele talentontwikkeling door het aangaan van minimaal één project met de Toneelacademie Maastricht, het ondersteunen van jonge gezelschappen op vraag en door actief te investeren in het ontwikkelen van het platform Via Zuid voor professionele talentontwikkeling. In 2014 is een eerste concrete samenwerking gerealiseerd met het nieuwe platform voor talentontwikkeling. Onder begeleiding van artistieke coaches van Via Zuid en Het Laagland zijn de nieuwe makers Hanne Vandersteene, Mahlu Mertens en Ananda Puijk op een bijzondere geheime locatie in Sittard aan de slag gaan. Het resultaat was de route Geheim zoekt Eigenaar, geïnspireerd op de Sittardse tentoonstelling Secret City in Museum Het Domein. De voorstellingen speelden ook op het Limburg Festival in en rond Kasteel Baexem. Het Laagland faciliteerde en ondersteunde in 2014 in eigen huis een afstudeerproductie van aspirant regisseur Merel Smitt, student aan de Toneelacademie Maastricht. 13

14 4. SAMENWERKING MEERJARENDOELSTELLING Artistieke en organisatorische verrijking, kostenbeheersing en vergroten verdienvermogen door coproducties. a. Limburg: samenwerken met Limburgse podia, (Eu)regionale festivals, (erfgoed)locaties en regionale collega-producenten. b. Nederland: samenwerken met collega-gezelschappen en met podia in de Randstad. c. Internationaal: uitbreiden coproducties met Euregiopartners dichterbij huis. RESULTATEN 2014 Veel concrete samenwerkingsverbanden zijn in de voorgaande pijlers al benoemd. In 2014 stond het voorbereiden van een goede samenwerking met ons nieuwe huis Stadsschouwburg Sittard-Geleen voorop. DOEL 13: SAMENWERKING IN LIMBURG Het Laagland zoekt in Limburg actief de samenwerking op doelgroep ten behoeve van versterking van het aanbod voor jeugd, artistieke verrijking en het vergroten van het publieksbereik en verdienvermogen. In oktober 2014 heeft Het Laagland haar intrek kunnen nemen in de daartoe verbouwde Stadsschouwburg Sittard-Geleen. Daarmee is ze het eerste jeugdgezelschap dat resideert in een schouwburg. Naast kantoor- en werkruimten is de kleine zaal verbouwd tot een volwaardige vlakke vloer zaal waarin kan worden gerepeteerd en gespeeld. Hier kunnen ook collega-gezelschappen worden uitgenodigd opdat de jeugd-programmering in Sittard-Geleen wordt geïntensiveerd. Het door de gemeente gewenste profiel van aanbod voor jeugd & familie krijgt hiermee een impuls. Daarnaast biedt de nieuwe vlakke vloerzaal een waardevolle aanvulling op de podium-infrastructuur in Limburg. 14

15 DOEL 14: SAMENWERKING IN NEDERLAND Het Laagland zoekt op landelijke schaal actief samenwerking op sectorniveau ten behoeve van versterking van het aanbod voor jeugd, organisatorische verrijking en het vergroten van het publieksbereik en verdienvermogen. In 2014 is op succesvolle wijze het tweede en laatste jaar van het pilotproject Klasse Theater Uitjes uitgevoerd. In Sittard-Geleen is de samenwerking een nieuwe structurele basis onder het podiumaanbod voor basisonderwijs, in samenwerking met de lokale bemiddelende partijen. De partners vervolgen de samenwerking in 2015 met een educatief project (zie ook doel 11). DOEL 15: INTERNATIONALE SAMENWERKING Doel 15 is een niet eerder opgenomen doel. Zoals beschreven in Doel 7 voorziet Het Laagland een intensivering op Internationalisering, te starten in In 2014 continueerde Het Laagland de samenwerking met de Duitse gezelschappen National Theater Mannheim en Jungen Ensemble Stuttgart ten behoeve van de heropnames van de daar reeds gecoproduceerde voorstellingen Ronja Raubertochter en Expedition Peter Pan, beide door Inèz Derksen geënsceneerd. CONCLUSIE Het jaar 2014 was wederom een jaar met een bijzonder hoge productiviteit. Het is een groei die voortkomt uit artistieke passie en gedrevenheid; omdat de verschillende onderdelen van ons aanbod juist gezamenlijk een sterk geheel vormen. Er is echter een grens aan de groei, uitgaande van de huidige basisorganisatie. Vooruitblikkend op 2015 zal dat dan ook met name een jaar zijn van organisatieontwikkeling en creatie en in mindere mate van uitvoeren. De daartoe opgebouwde financiële reserves zullen daarvoor aangesproken worden. Het is deze golfbeweging die maakt dat we ondanks de gevolgen van crisis en bezuinigingen, gemiddeld over de vier jaren van de beleidsperiode , ruimschoots aan onze subsidieverplichtingen kunnen voldoen. Sittard, M. de Groot I.M. Derksen Zakelijk directeur Artistiek directeur 15

16 BIJLAGE 1: PRODUCTIES IN HET THEATER ROBIN HOOD 8+ (PREMIÈRE FEBRUARI 2014) Vandaag kunnen we helden zijn Soms heb je het gevoel dat je er helemaal alleen voor staat. Alsof jij steeds de pineut bent. Soms ontplof je van binnen van woede en machteloosheid, omdat je te maken hebt met oneerlijke of gemene situaties om je heen. Maar je durft er niets van te zeggen, niet in te grijpen. Omdat je denkt dat je niet groot, sterk, stoer of grappig genoeg bent. Vijf angsthazen kruipen in de huid van Robin Hood en durven zo de wereld naar hun hand te zetten. Bewapend met ruige gitaren en dampende beats, spelen en zingen ze iedereen ongekende moed in. Maar kunnen ze ook dapper zijn zonder zich achter een held te verschuilen? Op eigen kracht? Een antwoord vinden op die vraag, DAT is pas een avontuur... Concept & regie: Inèz Derksen/ Tekst: Daphne de Bruin/ Spel, muziek & zang: Kim Berkenhagen, Lennart Monaster, Gijs Nollen, Judith Noyons, Folmer Overdiep/ Vormgeving: Bas Zuyderland/ Kostuums: Jorine van Beek SPINDER 8+ COPRODUCTIE MET SCHIPPERS & VAN GUCHT Een kriebelige theaterthriller met échte insecten... Spinder is een fascinerende voorstelling waarin interessante biologische weetjes op een knappe manier worden verweven met het levensverhaal van Tille, zodat het publiek langzaam wordt meegezogen in een fascinerende wereld waarin insecten steeds meer op mensen lijken. Een unieke en spannende belevenis voor jong en oud, die je niet snel vergeet. Tille is een jongen bijna net als ieder ander kind: hij heeft een grote verzamelwoede. Alleen verzamelt Tille insecten. Bidsprinkhanen, wormen, wandelende bladeren en -takken, neushoornkevers... De tienjarige Tille heeft ze allemaal. In de kelder heeft hij een laboratorium vol terraria en apparaten om gevaarlijke experimenten mee uit voeren. Jeppe, zijn broer, wil hem met zijn drumstel en gitaar verjagen uit de kelder. Maar dit laat Tille niet zomaar gebeuren. Met zijn insecten bedenkt hij een plan om Jeppe tegen te houden Spel: Lennart Monaster/ Regie: Jellie Schippers / Tekst: Simon van der Geest / Vormgeving: Myriam van Gucht / Compositie: Bram van den Oever en Jasper Koekoek. 16

17 WIM IS WEG JR Een theatrale roadmovie voor kleuters Een speciale kleuterversie van CSI, waarin inspecteur Wit en inspecteur de Bruin zich bezig houden met de zaak Wim. Wim is er vandoor gefietst nadat hij voor zijn verjaardag een prachtige rode driewieler heeft gekregen. En al zijn de heren inspecteurs misschien niet altijd even slim, eensgezind en vastberaden, ze beloven Wim weer veilig thuis te brengen. Maar waar is Wim? Een kleurrijke en beeldende voorstelling voor echte speurneuzen waarbij je ogen en oren te kort komt. Met twee grappige personages, vreemde ontmoetingen en een geweldige soundscape. Concept vormgeving en regie: Bas Zuyderland Spel: Gijs Nollen & Folmer Overdiep Soundcsape: Joost Steltenpool Regie-assistentie: Esther Schouten Kostuums: Jorine van Beek Lichtontwerp:Roland de Jong. NU EVEN NIET! JR (DUITSE VERSIE & SOLOVERSIE) Kleine theatervoorstelling over grote gevoelens. Een ode aan het leven. Hannes is 8 jaar en hij houdt van patat. Hij heeft het niet gemakkelijk, want elke dag krijgt hij van zijn vader en moeder te horen hoe lief zijn zusje wel niet was. Was. Want Hanna is dood. Allang. Hannes heeft zijn zusje nooit gekend. Toch is Hanna er altijd en overal. Zijn ouders zorgen ervoor dat Hanna niet vergeten wordt. " Juist als alles op zijn fijnst is, willen we Hanna niet vergeten" brengt de moeder steeds in herinnering. "Hanna is altijd onder ons", zegt vader tijdens het eten. Maar als Hannes onder de tafel kijkt, ziet hij niets. Hoe kan je opboksen tegen een zus die een engel is? Hannes verzint listen om ook aandacht te krijgen Regie: Inèz Derksen Tekst: Guy Krneta Vertaling: Uwe Dethier i.s.m. Inèz Derksen Spel: Christian Cadenbach Vormgevingsconcept: Ine Billenkamp Vormgeving: Bas Zuyderland Kostuum: Jorine van Beek Lichtontwerp: Roland de Jong Regie-assistentie: Thijs van Dyk 17

18 BIJLAGE 2: PRODUCTIES VOOR HET ONDERWIJS FUTUREXPRESS VOOR GROEP 8 VAN HET BASISONDERWIJS IN LIMBURG Een rondrijdende theatervoorstelling over het maken van je eigen toekomst, over de oneindigheid van ontdekken, over denken en doen. Over groot worden én zijn in Limburg en de wijde wereld niet zo ver van hier Op een plein staat een vrachtwagen. Wil je naar binnen word je streng ondervraagd. Halt! JIJ daar! Ben JIJ in jaar? Voilà! Lichting ZUID 2020! Treed binnen in de FutureXpress. Are YOU ready for take-off? Hoogvliegers in hartje Europa, vite vite! Van high TECH tot high TOUCH. Architecten der Zukunft. Kop boven dat maaiveld! Hé DU, de toekomst komt naar je toe! Tomorrow is your land! LAND hier! Ouvre la porte! Kompas voor straks. Morgen is NU! Maximize bitte! Wankelmoedig? Heldhaftig? Trefzeker? Tref the FUTURE! Innovate jezelf! Van MIJNGROND naar my ground. Exclusief voor tweeduizendtwintig beginners. Ben JIJ voorbereid? Regie: Lotte Lohrengel Tekst: Annet Bremen Spel: Christian Cadenbach, Hanneke Som Vormgeving & kostuums: Jorine van Beek Dramaturgie: Ludo Costongs Techniek: Boris Stokman ALLEEN VOOR LOSERS ;-) 12+ (OOK IN DUITSE VERSIE) Theatervoorstelling Voortgezet Onderwijs met workshop in de klas. 1 klaslokaal, 2 totaal verschillende meiden en een schooltas vol onzekerheden een ietwat explosieve situatie. Puck lijkt teruggetrokken, stoer en ontoegankelijk en de altijd bezige Kat kletst de oren van je kop. Social media is de spil van hun bestaan. Ze doen er alles aan om niet kwetsbaar te zijn, maar er is geen ontkomen aan. Zijn we eigenlijk ooit onszelf of spelen we altijd een rol? Maar WAT is dan waar? Wees jezelf, maar hoe doe je dat? Dat is toch veel te gevaarlijk? Een voorstelling over worden wie je bent en vragen stelt als: wie ben ik, wat kan ik en waar ga ik voor. De twee spelers Kim Berkenhagen en Judith Noyons nemen het klaslokaal over met hun stoere en wervelende energie en ontwapenende kwetsbaarheid in een theatrale zoektocht naar zichzelf. Regie: Lotte Lohrengel / Spel: Kim Berkenhagen, Judith Noyons/ Kostuums: Jorine van Beek 18

19 BIJLAGE 3: PROJECTEN GEHEIM ZOEKT EIGENAAR Coproductie met Via Zuid, platform voor talentontwikkeling in Zuid- Limburg en Museum Het Domein. In GEHEIM ZKT. EIGENAAR steken 3 talentvolle theatermakers hun nieuwsgierige neus in eigen en andermans geheimen. 2 theatervoorstellingen van 30 minuten, 1 extraatje onderweg. In WAFELWACHT gaan Mahlu Mertens en Hanne Vandersteene op zoek naar hun verloren vader. Met de geur van wafels willen ze hem naar huis lokken. Wafels bakken, dat is thuiskomen, zei vader namelijk altijd. Maar wat is het Geheime Ingrediënt? En wat is het geheim achter vader die weg is? In SEPIA neemt Ananda Puijk ons mee naar een verlaten kelder. Daar staan spulletjes die ooit van een meisje waren: vergeten herinneringen in dozen. Daartussen ligt ook die ene pop Een voorstelling over de kracht van de verbeelding, die sterker is dan alle angst. KLASSE THEATER UITJES In het tweejarige pilotproject Klasse Uitjes werken vier professionele podiuminstellingen voor jeugd samen met als doel leerlingen uit het basisonderwijs kennis laten maken met diverse genres in de podiumkunsten en het jeugdpodiumkunstaanbod in de regio verrijken. De initiatiefnemers van dit project zijn De Stilte (Breda, jeugddans), Holland Opera (Amersfoort, jeugdopera) en Het Laagland (Sittard, jeugdtheater). Het theatercollectief Het Houten Huis (Groningen, beeldend theater) wordt op sleeptouw genomen door de initiatiefnemers. In een tweejarige pilot hebben zij een serie voorstellingen in iedere deelnemende regio gerealiseerd, waarbij zowel betalend publiek wordt bediend als schoolklassen. Het is nadrukkelijk de bedoeling de kinderen naar het theater te laten komen zodat de beleving optimaal is. Wij zijn overtuigd van het nut publiek letterlijk over de drempel te helpen en hen te laten ervaren hoe mooi en toegankelijk onze voorstellingen zijn. Daartoe helpen wij scholen in de pilot met het organiseren én financieren van busvervoer door sponsors, zodat een belangrijke drempel op voorhand wordt weggenomen. Dit project stimuleert daarmee meteen de contacten tussen gezelschap en het lokale bedrijfsleven. 19

20 INNOVATIETRAJECT MET BEHULP VAN SERVICE DESIGN Omdat in heel Nederland de bezoekersaantallen een dalende lijn lieten zien en de bestaande marketing aanpak niet meer voldoende werkte om meer publiek aan te trekken, wilde Het Laagland nieuwe activiteiten ontwerpen die aansluiten bij de beleving van de bezoekers en de visie en missie van Het Laagland. Daarom zijn wij een Cultuurontwerptraject gestart in 3 fasen. In 2014 voerden wij Fase 3 uit: Coole Gasten. Het concept van Coole Gasten: nodigt gezinnen uit en wil hen verleiden om een kaartje te kopen voor een voorstelling van Robin Hood; wil kinderen en ouders cross mediaal benaderen; maakt hiervoor nieuwe filmpjes, waarin de acteur als personage wordt ingezet. De fase resulteerde in een aantal filmpjes die, anders dan de traditionele trailer, vooral de acteurs in beeld brachten op een aan de voorstelling gerelateerde wijze. Het bleek een intensief traject, waarbij zowel geleerd werd op inhoudelijk vlak (wat vindt het publiek leuk), als organisatorisch (hoe werk je samen) als op gebied van online marketing (hoe meet je, stuur je, adverteer je). De resultaten worden begin 2015 geëvalueerd en door vertaald naar toekomstig beleid. 20

VACATURE ALGEMEEN DIRECTEUR

VACATURE ALGEMEEN DIRECTEUR VACATURE ALGEMEEN DIRECTEUR HET LAAGLAND Het Laagland is dé professionele jeugdtheatervoorziening van Limburg die in eigen huis en op locatie, op regionale en (inter-)nationale podia een breed publiek

Nadere informatie

HET LAAGLAND JAARVERSLAG 2015

HET LAAGLAND JAARVERSLAG 2015 HET LAAGLAND JAARVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Organisatie... 5 3. Reflectie op inhoudelijke resultaten... 8 4. Conclusie... 17 Bijlage 1: Prestatieoverzicht 2015 Model Provincie Limburg...

Nadere informatie

VAN JE FAMILIE MOET JE HET HEBBEN!

VAN JE FAMILIE MOET JE HET HEBBEN! VAN JE FAMILIE MOET JE HET HEBBEN! (TIJDENS DE HERFSTVAKANTIE) VOOR OPA, OMA, VADER, MOEDER, BROER, ZUS, OOM, TANTE, NEEF, NICHT, ZWAGER, SCHOONZUS, DOCHTER, ZOON VOOR JOU! UITNODIGING Hoi! Wij zijn Het

Nadere informatie

KUNSTENPLAN 2017-2020 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES

KUNSTENPLAN 2017-2020 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES KUNSTENPLAN 2017-2020 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES KUNSTENPLAN 2017-2020 Inleiding Deze richtlijnen voor het ondernemingsplan zijn

Nadere informatie

STICHTING HET LAAGLAND JAARVERSLAG Het Laagland, Postbus 133, 6130 AC Sittard

STICHTING HET LAAGLAND JAARVERSLAG Het Laagland, Postbus 133, 6130 AC Sittard STICHTING HET LAAGLAND JAARVERSLAG 2013 Het Laagland, Postbus 133, 6130 AC Sittard INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Organisatie... 4 Cultural Governance... 4 Verantwoording topbeloningen/wnt... 4 Financiën...

Nadere informatie

Stadsschouwburg Utrecht

Stadsschouwburg Utrecht Stadsschouwburg Utrecht Bijeenkomst culturele instellingen 6 juli 2007 Verschil Maken Uitwerking: twee loketten 1. Artistieke beslissingen: fondsen persoongerichte subsidies (inter)nationale projecten

Nadere informatie

KUNSTENPLAN RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN TWEEJARIGE SUBSIDIES

KUNSTENPLAN RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN TWEEJARIGE SUBSIDIES KUNSTENPLAN 2017-2020 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN TWEEJARIGE SUBSIDIES 2017-2018 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN TWEEJARIGE SUBSIDIES 2017-2018 KUNSTENPLAN 2017-2020 Inleiding Deze richtlijnen voor het ondernemingsplan

Nadere informatie

Activiteitenplan DMC 2014 30-09-2013

Activiteitenplan DMC 2014 30-09-2013 ACTIVITEITENPLAN 2014 Inleiding Stichting Dans en Muziekcentrum (DMC) is het seizoen 2013-2014 begonnen met nieuwe ambities. Het (herziene) Activiteitenplan 2013-2016 vormde daarbij het vertrekpunt, maar

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Theater Artemis

JAARREKENING 2014. Stichting Theater Artemis JAARREKENING 2014 Stichting Theater Artemis Stichting Theater Artemis Amsterdam, 24 maart 2015 Betreft: jaarrekening 2014 Geacht bestuur, geachte Raad van Toezicht, Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan

Nadere informatie

Activiteitenplan DMC 2015 30-09-2015

Activiteitenplan DMC 2015 30-09-2015 ACTIVITEITENPLAN 2015 Inleiding Stichting Dans en Muziekcentrum (DMC) is goed op koers met de uitvoering van het (herziene) Activiteitenplan 2013-2016. Het basisprogramma wordt uitgevoerd in lijn met de

Nadere informatie

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.24 Festival oude muziek

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.24 Festival oude muziek Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.24 Festival oude muziek Aanvraagtermijn Een aanvraag voor instellingssubsidie voor de jaren 2017 tot en met 2020 op grond van dit hoofdstuk

Nadere informatie

Beleidsnota 2013-2016. in het KORT

Beleidsnota 2013-2016. in het KORT Beleidsnota 2013-2016 in het KORT Het Prinses Christina Concours vindt het belangrijk dat in Nederland alle kinderen en jongeren kennismaken met (klassieke) muziek. Ook wil het Prinses Christina Concours

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival

Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival De missie van Reuring Reuring is een jaarlijks terugkerend, internationaal theater- en muziekfestival in Purmerend. Het Reuring Festival richt zich op een breed publiek.

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011 CKE koers 214 van care naar share Eindhoven, september 211 Doelstellingen CKE heeft in mei deze verkenning gestart naar aanleiding van de druk op het subsidie en de wens adequaat in te kunnen spelen op

Nadere informatie

Stichting Noorderslag

Stichting Noorderslag Stichting Noorderslag Jaarrekening 2013 Administratiekantoor De Rekenkamer Zuidlaarderweg 69A 9479 PR Groningen Telefoon (050)4090546 INHOUD Balans per 31 december 2013 3 Functionele exploitatierekening

Nadere informatie

HET LAAGLAND JAARPLAN Het Laagland, Postbus 133, 6130 AC Sittard

HET LAAGLAND JAARPLAN Het Laagland, Postbus 133, 6130 AC Sittard HET LAAGLAND JAARPLAN 2014 Het Laagland, Postbus 133, 6130 AC Sittard INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Missie... 4 1. Positionering: Het Laagland, theater waar je van groeit... 5 Meerjarendoelstelling 2013-2016...

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Aanvraagtermijn Een aanvraag voor instellingssubsidie voor de jaren 2017 tot en met 2020 op grond van dit hoofdstuk wordt ontvangen

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan Dit is de Lindenberg De Lindenberg is het huis waar alles kan. Niet in de letterlijke zin natuurlijk; ook de Lindenberg heeft te maken met wet- en regelgeving en financiële grenzen. Maar de zin verwoordt

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 073 Officiële naam regeling: Wijzigingsbesluit Nadere subsidieregels Cultuur 2014-2016 Citeertitel: Wijzigingsbesluit Nadere subsidieregels Cultuur 2014-2016 Naam ingetrokken

Nadere informatie

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs Bijlage 2 Aanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit in het Primair Onderwijs 2013 2016 Opgesteld door Cultura in samenwerking met de en besproken met Fonds Cultuurparticipatie. Lokale Situatie en context

Nadere informatie

RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST

RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST Inleiding Deze richtlijnen zijn bestemd voor iedereen die een aanvraag wil indienen

Nadere informatie

Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016. Zonder visie regeert de boekhouder

Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016. Zonder visie regeert de boekhouder Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016 Zonder visie regeert de boekhouder 1. Inleiding Dit is het tweede beleidsplan dat is geschreven voor en door het bestuur en management van Stichting Theaterschip.

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2013-2016 HET LAAGLAND

ONDERNEMINGSPLAN 2013-2016 HET LAAGLAND ONDERNEMINGSPLAN 2013-2016 HET LAAGLAND EIGENZINNIG KWALITEITSTHEATER VOOR JONG EN OUD ALLE MENSENKINDEREN DIE BIJ ONS KOMEN BELEVEN HIER FANTASTISCHE AVONTUREN, ZE BEKLIMMEN LUCHTKASTELEN, VLIEGEN OP

Nadere informatie

2013 CULTUUR IN CIJFERS

2013 CULTUUR IN CIJFERS 2013 CULTUUR IN CIJFERS / TOELICHTING // Cultuur in Cijfers 2013 Deze bijlage bij Cultuur in Beeld 2013 bevat financiële en prestatiegegevens van instellingen die onderdeel uitmaken van de culturele basisinfrastructuur

Nadere informatie

Programma Kinderen Maken Muziek

Programma Kinderen Maken Muziek Programma Kinderen Maken Muziek Periode 2015-2017 Inleiding Kinderen Maken Muziek wil een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie door kinderen samen een instrument te leren bespelen.

Nadere informatie

LEIDRAAD VERANTWOORDING PROJECTSUBSIDIE IN HET KADER VAN DE DEELREGELING CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS FONDS VOOR

LEIDRAAD VERANTWOORDING PROJECTSUBSIDIE IN HET KADER VAN DE DEELREGELING CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS FONDS VOOR LEIDRAAD VERANTWOORDING PROJECTSUBSIDIE IN HET KADER VAN DE DEELREGELING CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE 2013 2016 2013-2016 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan

Kunstgebouw Beleidsplan Kunstgebouw Beleidsplan 2017-2020 Kunstgebouw Broekmolenweg 20 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl Beleidsplan 2017-2020 ZICHTBAAR MAKEN WAT ER IS, STIMULEREN WAT ER KAN ZIJN Inleiding Kunstgebouw is expert

Nadere informatie

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER DANS BELEIDSPLAN 2014-2017 Inleiding Stichting de Lichting is opgericht in 1986 en heeft als algemene doelstelling het stimuleren van podiumkunsten, en het verrichten

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Presentatie Regionale bijeenkomst Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) in Parkstad

Presentatie Regionale bijeenkomst Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) in Parkstad Presentatie Regionale bijeenkomst Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) in Parkstad 2017-2020 16 juni 2016 Femke Smeets Hoofd educatie SCHUNCK* Wat is SCHUNCK*? We schakelen over naar de film > SCHUNCK*

Nadere informatie

Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011

Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011 Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011 1 Inhoudelijk jaarverslag 2011 Open Academie Lingewaard` Inleiding 2011 was voor de Open Academie een geslaagd jaar. Dit verslag geeft

Nadere informatie

De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling.

De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling. INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE ANBI-STATUS MUSEON ALGEMEEN: De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling. RSIN: 806472510 Adres: Stadhouderslaan 37, 2517 HV, Den Haag Postadres:

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Subsidieverlening project School's cool en Coachproject Nijmegen 2014 tot en met 2016 Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 1. Inleiding Theater de Schalm is het oudste en tweede theater in de regio Eindhoven. In de rol van gemeenschapshuis groeide het theater vanaf het ontstaansjaar 1961 mee met de kernen

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Thema en doelen subsidieprogramma Cultuurnota 2013-2016 Oude wereld, nieuwe mindset De provincie Drenthe staat voor een herkenbare

Nadere informatie

BATEN Opbrensten totaal 1.392 Directe opbrengsten 1.352 Publieksinkomen 922 Recettes (DMC) 629 Uitkoopsommen 290 Overige publieksinkomsten 3 Sponsorinkomsten 260 Overige directe opbrengsten 170 Educatieve

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR EEN AANVRAAG BINNEN DE REGELING PROFESSIONELE KUNST

RICHTLIJNEN VOOR EEN AANVRAAG BINNEN DE REGELING PROFESSIONELE KUNST RICHTLIJNEN VOOR EEN AANVRAAG BINNEN DE REGELING PROFESSIONELE KUNST RICHTLIJNEN VOOR EEN AANVRAAG BINNEN DE REGELING PROFESSIONELE KUNST Inleiding Deze richtlijnen zijn bestemd voor kunstenaars of culturele

Nadere informatie

THEATER DEGASTEN WIE ZIJN WIJ?

THEATER DEGASTEN WIE ZIJN WIJ? THEATER DEGASTEN WIE ZIJN WIJ? Hoewel we sinds februari 2013 stichting DEGASTEN zijn, bestaan we al sinds 2003 onder de naam Jong RAST, in Amsterdam. Jong RAST bestaat sinds 2003 als talentontwikkelingsorganisatie

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014. Stichting Taalvorming & Taaldrukken

FINANCIEEL VERSLAG 2014. Stichting Taalvorming & Taaldrukken FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting Taalvorming & Taaldrukken Aan bestuur en directie van Stichting Taalvorming & Taaldrukken Amsterdam, 23 maart 2015 Betreft: jaarrekening 2014 Geacht bestuur, beste directie,

Nadere informatie

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Fonds voor Cultuurparticipatie. Cultuurliefhebber met brede kennis van politiek Den Haag

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Fonds voor Cultuurparticipatie. Cultuurliefhebber met brede kennis van politiek Den Haag Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Fonds voor Cultuurparticipatie Cultuurliefhebber met brede kennis van politiek Den Haag 1. Algemeen Het is belangrijk dat mensen kunnen meedoen aan cultuur. Niet

Nadere informatie

Technolab Leiden Beleidsplan 2014-2016

Technolab Leiden Beleidsplan 2014-2016 Technolab Leiden Beleidsplan 2014-2016 INHOUD 1. Inleiding 2. Technolab in transitie: van 2013 naar 2016 3. Partners & Vrienden van Technolab 4. Organisatie & Bestuur 5. Communicatieplan 6. Financiën Bijlage

Nadere informatie

ICK ACADEMIE. Lezing in de Mediatheek (foto: Thomas Lenden) ONDERNEMINGSPLAN 2017-2020 / ICK ACADMIE 1

ICK ACADEMIE. Lezing in de Mediatheek (foto: Thomas Lenden) ONDERNEMINGSPLAN 2017-2020 / ICK ACADMIE 1 ICK ACADEMIE De ICK pijler Academie ziet dans als bron van kennis die een verrijking is voor de kunsten, de wetenschap en de samenleving. Startpunt van de projecten zijn artistieke vragen uit de directe

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2014 Kameroen / Nederland Inleiding LiveBuild is een organisatie met veel ambitie, enthousiasme en passie. Wij geloven in de positieve kracht van eenieder

Nadere informatie

ANBI (algemeen nut beogende instelling)

ANBI (algemeen nut beogende instelling) ANBI (algemeen nut beogende instelling) Op deze pagina vindt u de toelichting op de voorwaarden die vanaf 1 januari 2014 verplicht vermeld dienen te worden op de website van ANBI-instellingen. Algemeen

Nadere informatie

Stichting Nieuwe Helden Tolhuisweg 2 1031 CL Amsterdam JAARREKENING 2012

Stichting Nieuwe Helden Tolhuisweg 2 1031 CL Amsterdam JAARREKENING 2012 Stichting Nieuwe Helden Tolhuisweg 2 1031 CL Amsterdam JAARREKENING 2012 Amsterdam, 24 mei 2013 Stichting Nieuwe Helden Tolhuisweg 2 1031 CL Amsterdam JAARREKENING 2012 Geacht Bestuur, Ingevolge uw opdracht

Nadere informatie

BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014

BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 Stichting Introdans Vijfzinnenstraat 82 6811 LN Arnhem Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) ACTIVA 31.12.14 31.12.13 I Materiële vaste activa 332.076

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE STADSSCHOUWBURG UTRECHT BELEIDSNOTITIE 2013-2016

STICHTING VRIENDEN VAN DE STADSSCHOUWBURG UTRECHT BELEIDSNOTITIE 2013-2016 STICHTING VRIENDEN VAN DE STADSSCHOUWBURG UTRECHT - STADSSCHOUWBURG FOUNDATION - BELEIDSNOTITIE 2013-2016 17 april 2013 INHOUDSOPGAVE 1. DOELSTELLING... 3 2. STRATEGIE... 3 3. BEHEER VAN HET VERMOGEN...

Nadere informatie

BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015

BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 Stichting Introdans Vijfzinnenstraat 82 6811 LN Arnhem Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) ACTIVA 31.12.15 31.12.14 I Materiële vaste activa 362.603

Nadere informatie

relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ)

relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) Nieuwe culturele landschap: relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) Cultura Venray() in Algemeen/ontwikkelingen Op 18 mei 2016 heeft de raad besloten om de subsidie voor het kunstencentrum Jerusalem

Nadere informatie

Grize Lok. Het Goud van Oud zit in de aders van onze herinneringen

Grize Lok. Het Goud van Oud zit in de aders van onze herinneringen Het Goud van Oud zit in de aders van onze herinneringen Grize Lok een podium voor levenswijsheid levenservaring en levensverhalen voor ouderen in verzorgingstehuizen Wie vraagt aan ouderen wat zij kunnen?

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015 Colofon De uitgebreide versie van het ASG Koersplan 2015-2018 kunt u vinden op www.almeersescholengroep.nl. Dit is een uitgave van de Almeerse Scholen Groep. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

HET PODIUMFONDS LAND VAN CUIJK & MAASDUINEN

HET PODIUMFONDS LAND VAN CUIJK & MAASDUINEN HET PODIUMFONDS LAND VAN CUIJK & MAASDUINEN Richtlijnen Raadpleeg eerst de richtlijnen voordat u het formulier invult. Inleiding Financiële ondersteuning kan worden verleend aan concrete culturele en maatschappelijke

Nadere informatie

Stichting Utrechts Museum Kwartier

Stichting Utrechts Museum Kwartier ANBI gegevens Stichting Utrechts Museum Kwartier Algemene gegevens Stichting Utrechts Museumkwartier Ingeschreven naam KvK register: Stichting Utrechts Museum Kwartier Publieksnaam: Musea Utrecht KvK nummer:

Nadere informatie

RO, NDT en de programmering van de GP heeft de SEM een additionele exploitatiesubsidie van nodig.

RO, NDT en de programmering van de GP heeft de SEM een additionele exploitatiesubsidie van nodig. 4. SAMENVATTING Algemene gegevens van de aanvrager Naam instelling: SEM (roepnaam) Statutaire naam: Stichting Exploitatie Muziekcentrum en Danstheater Den Haag Statutaire doelstelling: Het verlenen van

Nadere informatie

Stichting Utrechts Museum Kwartier

Stichting Utrechts Museum Kwartier ANBI gegevens Stichting Utrechts Museum Kwartier Algemene gegevens Stichting Utrechts Museumkwartier Ingeschreven naam KvK register: Stichting Utrechts Museum Kwartier Publieksnaam: Musea Utrecht KvK nummer:

Nadere informatie

VERLENGE NOORDKADE EH VEGHEL

VERLENGE NOORDKADE EH VEGHEL 2015 Jaarverslag 2015 VERLENGE NOORDKADE 12 5462 EH VEGHEL 16.01.2017 Inhoud Inleiding... 2 Stichting Het Groote Hoofd... 2 Theatergroep Het Groote Hoofd... 2 Beeldmerk van Het Groote Hoofd... 3 Voorbereiding

Nadere informatie

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP)

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Met het Budget Educatie en Participatie Projecten willen de provincie Groningen en het Rijk een aantal doelstellingen bereiken. We hanteren daarbij een

Nadere informatie

Vrijdag 25 mei Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Opening Operadagen Rotterdam

Vrijdag 25 mei Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Opening Operadagen Rotterdam Vrijdag 25 mei 2012 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Opening Operadagen Rotterdam (het gesproken woord telt) Directeur Guy Coolen, (burgemeester Ahmed Aboutaleb)

Nadere informatie

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Griffie Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1473254 Behandelend ambtenaar : N.H.C.P. Jansen- Kastelijns Directie/bureau : Sociale en Culturele Ontwikkeling/

Nadere informatie

1. Gaat u het internationale cultuurfestival Cultura Nova bezoeken?

1. Gaat u het internationale cultuurfestival Cultura Nova bezoeken? Internationaal cultuurfestival Cultura Nova Internationaal cultuurfestival Cultura Nova wordt 18 augustus geopend en duurt nog tot en met 27 augustus. Tijdens het festival is er een programma met beeldend

Nadere informatie

Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch

Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch Beschrijving van het arrangement voor talentontwikkeling Bureau Babel is een intermediair tussen

Nadere informatie

Profiel Directeur Stichting De Tamboer

Profiel Directeur Stichting De Tamboer www.detamboer.nl Profiel Directeur Stichting De Tamboer juni 2017 Inleiding Theater De Tamboer is gevestigd in het centrum van de stad Hoogeveen. De gemeente Hoogeveen telt ruim 55.000 inwoners, waarvan

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting DEGASTEN. Jaarrekening 2014 stichting DEGASTEN Pagina 1

Jaarrekening 2014. Stichting DEGASTEN. Jaarrekening 2014 stichting DEGASTEN Pagina 1 Jaarrekening 2014 Stichting DEGASTEN Jaarrekening 2014 stichting DEGASTEN Pagina 1 Aan bestuur en directie van Stichting DEGASTEN Amsterdam, 8 maart 2015 Betreft: jaarrekening 2014 Geacht bestuur, beste

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2020 November 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Uitgangssituatie... 4 Doelstelling... 4 Missie... 4 Visie... 4 Werkwijze... 5 Financiën en begroting... 6 Bijlage 1: Begroting 2017...

Nadere informatie

Van: Agnes Martens rmailto:agnes.martens@philharmonie.nll Verzonden: maandag 9 oktober 2017 12:48 Aan: STATENGRIFFIE Onderwerp: HW Bevestiging van ontvangst Antwoord op vijf vragen - philharmonie Goedemiddag

Nadere informatie

Aanvraagformulier Culturele Projecten 2018-I

Aanvraagformulier Culturele Projecten 2018-I 1 Gegevens aanvrager Naam organisatie/stichting Rechtsvorm IBAN Postadres Postcode Plaats 2 Gegevens contactpersoon Aanhef De heer Mevrouw Voorletters Achternaam Straat Postcode Plaats Telefoon / mobiel

Nadere informatie

winnaar KIP-prijs 2012 kwaliteit, innovatie en participatie

winnaar KIP-prijs 2012 kwaliteit, innovatie en participatie winnaar KIP-prijs 2012 kwaliteit, innovatie en participatie Maastricht, oktober 2012 Beste theatermakers en -spelers, Voor jullie ligt een introductie van het vernieuwde festival Theater van het Vat editie

Nadere informatie

Museum Voor 1 Dag. een inspiratiedocument voor een manier van werken. Angela Manders

Museum Voor 1 Dag. een inspiratiedocument voor een manier van werken. Angela Manders Museum Voor 1 Dag een inspiratiedocument voor een manier van werken Angela Manders Museum Voor 1 Dag een inspiratiedocument voor een manier van werken Angela Manders Museum Voor 1 Dag is een bijzondere

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING GENDERTALENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING GENDERTALENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING GENDERTALENT Vastgesteld door de Raad van Oprichters op: 11 februari 2017. ARTIKEL 1 DIES NATALIS De Dies Natalis van Stichting GenderTalent is 26 juni 2016. ARTIKEL 2

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 STICHTING HET LAAGLAND

JAARVERSLAG 2010 STICHTING HET LAAGLAND JAARVERSLAG 2010 STICHTING HET LAAGLAND HET LAAGLAND, POSTBUS 133, 6130 AC SITTARD 046-4007273 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Organisatie... 3 Cultural Governance... 3 Missie, visie, doelstellingen... 3

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Welkom bij De provinciale staat van cultuurbeleid! Tilburg, 4 maart 2015

Welkom bij De provinciale staat van cultuurbeleid! Tilburg, 4 maart 2015 Welkom bij De provinciale staat van cultuurbeleid! Tilburg, 4 maart 2015 Loek Sijbers Dagvoorzitter twitter mee via #PS15 Ocker van Munster Directeur LKCA Brigite van Haaften-Harkema Gedeputeerde provincie

Nadere informatie

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Algemene Rekenkamer.., BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070 3424344 070 3424130 voorlichting@rekenkamer.nl

Nadere informatie

Majesteit, Koninklijke Hoogheid, excellenties, dames en heren,

Majesteit, Koninklijke Hoogheid, excellenties, dames en heren, Toespraak van de minister-president, mr. dr. Jan Peter Balkenende, bijeenkomst ter ere van de 50 ste verjaardag van de Verdragen van Rome, Ridderzaal, Den Haag, 22 maart 2007 Majesteit, Koninklijke Hoogheid,

Nadere informatie

World Food Center uit de startblokken!

World Food Center uit de startblokken! World Food Center uit de startblokken! De plannen voor de realisatie van het World Food Center (WFC) zijn in een ver gevorderd stadium. Het WFC wordt een iconisch experience center waar de Nederlandse

Nadere informatie

Starters zien door de wolken toch de zon

Starters zien door de wolken toch de zon M201206 Starters zien door de wolken toch de zon drs. A. Bruins Zoetermeer, mei 2012 Starters zien door de wolken toch de zon Enkele jaren nadat zij met een bedrijf zijn begonnen, en met enkele jaren financieel-economische

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Filmhuis De Keizer

Jaarplan 2014 Filmhuis De Keizer Jaarplan 2014 Filmhuis De Keizer INLEIDING Stichting filmhuis De Keizer stelt zich ten doel films te vertonen die cinematografisch, kunstzinnig, inhoudelijk of anderszins meer te bieden hebben, voor een

Nadere informatie

Toespraak van Jan Jaap Knol tijdens de bijeenkomst ter afsluiting van de TOP-regeling. Gouda, 3 november 2008

Toespraak van Jan Jaap Knol tijdens de bijeenkomst ter afsluiting van de TOP-regeling. Gouda, 3 november 2008 Toespraak van Jan Jaap Knol tijdens de bijeenkomst ter afsluiting van de TOP-regeling. Gouda, 3 november 2008 1 Dames en heren, In mijn inleiding wil ik graag bij drie onderwerpen stilstaan. Ik begin bij

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015 Overzicht ingevulde Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente

Nadere informatie

Projectplan. creatief talent verbinden. Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl. Onbekend maakt onbemind

Projectplan. creatief talent verbinden. Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl. Onbekend maakt onbemind Projectplan creatief talent verbinden Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl Voorstelling Kompas, slotapplaus, Junushof Wageningen, 2009 Onbekend maakt onbemind De werelden

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Cultuurconvenant , Ministerie van OCW landsdeel Zuid

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Cultuurconvenant , Ministerie van OCW landsdeel Zuid STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33690 4 december 2013 Cultuurconvenant 2013 2016, Ministerie van OCW landsdeel Zuid De minister van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 29 november 2016

NIEUWSBRIEF 29 november 2016 BELANGRIJKE DATA 8 december 2016 Conferentie CmK in Den Bosch, www.cultuurparticpatie.nl iedereen 14 december 2016 intervisie educatief medewerkers 11 januari 2017 intervisie educatief medewerkers 11 januari

Nadere informatie

Bijlage 6. Kaart met ligging TOP- en Natura 2000-gebieden

Bijlage 6. Kaart met ligging TOP- en Natura 2000-gebieden Bijlage 6 Kaart met ligging TOP- en Natura 2000-gebieden Rapport bij de Verdrogingsgevoelige Vegetatiekaart Limburg 2013 127 Bijlage 7 de VVL limburg in zes kaarten 128 VVL-Kaart 1 Noord-Limburg Bergen

Nadere informatie

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF Uitgewerkt door: Thijs Oud kunst- en cultuurcoördinator Kunst & COO Langezwaag, juni 2011 KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF De opdracht voor Kunst & COO INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

Richtlijnen subsidieaanvraag Internationalisering

Richtlijnen subsidieaanvraag Internationalisering Richtlijnen subsidieaanvraag Internationalisering U dient een subsidieaanvraag Internationalisering in door het volledig ingevulde aanvraagformulier, vergezeld van een plan, een begroting en de gevraagde

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

Cultuureducatiebeleid. in Amstelveen

Cultuureducatiebeleid. in Amstelveen Cultuureducatiebeleid in Amstelveen Kenmerken Over de gemeente Aantal inwoners meer dan 90.000 inwoners (grote gemeente) Soort gemeente stadsgemeente Regiofunctie centrumgemeente van de regio Contactgegevens

Nadere informatie